(2) Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de firma Schillig uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met hun geldigheid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(2) Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de firma Schillig uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met hun geldigheid."

Transcriptie

1 1 Bepalingen, geldigheid (1) Bij zakelijke relaties tussen de firma Ewald Schillig GmbH & Co. KG, Ehrlicherstraße 19, D Ebersdorf, registernummer: handelsregister A 4405, registerrechtbank kantongerecht Coburg (hierna 'Firma Schillig' genoemd) en de klant (hierna 'Klant' genoemd) gelden voor alle in het kader van verkoop op afstand ( , telefoon, internet, fax, etc.) gesloten overeenkomsten, leveringen en overige diensten uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden (hierna 'Algemene Voorwaarden' genoemd) in hun op het tijdstip van de bestelling geldige versie. (2) Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de firma Schillig uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met hun geldigheid. (3) Een verbruiker is iedere natuurlijke persoon, die een rechtshandeling afsluit met een doelstelling die noch tot zijn commerciële noch tot zijn zelfstandige beroepsmatige activiteiten kan worden gerekend (hierna 'Verbruiker' genoemd). Ondernemer is daarentegen elke natuurlijke of juridische persoon of firma met rechtspersoonlijkheid die bij het afsluiten van het contract in uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsmatige activiteit handelt (hierna 'Ondernemer' genoemd). 2 Contractafsluiting (1) De contractafsluiting tussen de firma Schillig en de klant kan per telefoon, , fax, post en/of d.m.v. de in de online shop op (hierna 'Online shop' genoemd) van de firma Schillig ter beschikking gestelde bestelfuncties tot stand komen. (2) De productpresentaties op de website of in de online shop van de firma Schillig vormen geen juridisch bindende aanbieding, maar enkel een vrijwillig verzoek aan de klant om de goederen bij de firma Schillig te bestellen. (3) Indien de klant de firma Schillig aanbiedt de goederen te kopen, dan heeft de firma Schillig het recht om het aanbod van de klant binnen zeven werkdagen bindend te accepteren, voor zover de klant zijn aanbod niet eerst uitdrukkelijk heeft herroepen. (4) Indien de klant voor het kopen van goederen gebruik maakt van de online shop van de firma Schillig, geeft de klant door het aanklikken van de button 'tegen betaling bestellen' een bindend aanbod af om de artikelen in het winkelmandje aan te kopen (hierna 'Klantaanbod' genoemd). Het klantaanbod, op basis waarvan een bindend koopcontract tot stand komt, wordt d.m.v. een afzonderlijke van de firma Schillig geaccepteerd, die uitdrukkelijk als 'Opdrachtbevestiging' (hierna 'Opdrachtbevestiging' genoemd) wordt aangeduid. Enkel de bevestiging van ontvangst van het klantaanbod is daarentegen nog geen acceptatie van het klantaanbod die tot afsluiting van een contract leidt. 3 Prijzen (1) Alle genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW en overige prijscomponenten en zijn exclusief leverings- en verzendkosten ( 4). (2) Bijzondere, extra overeengekomen werkzaamheden die niet zijn inbegrepen in de koopprijs (bijv. montagewerkzaamheden) worden afzonderlijk in rekening gebracht en moeten bij de levering van de goederen worden betaald. 4 Verzendkosten (1) De firma Schillig biedt de volgende verzendmogelijkheden aan in zijn online shop: Duitsland: 4,90 Europa: 8,90 Zwitserland: 8,90 (2) De concrete verzendkosten voor gestoffeerde meubelen worden voor afsluiting van het contract afzonderlijk meegedeeld aan de klant en zijn afhankelijk van de plaats van verzending, de afmetingen en het gewicht. Deze bedragen 120,00 per bankstel. (3) De klant dient de betreffende verzendkosten voor zijn rekening te nemen, voor zover de klant geen gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. (4) Bij leveringen buiten de EU ontstaan extra inklaringskosten, belastingen & onkosten. Meer informatie hierover vindt de klant o.a. onder: over invoerbelasting onder: en speciaal voor Zwitserland onder: 1/5

2 (5) Als de klant verbruiker is ( 1 lid 3), dan is het verzendrisico voor rekening van de firma Schillig. Als de klant geen verbruiker is ( 1 lid 3), dan is het verzendrisico voor rekening van de klant. (6) De klant dient in geval van een herroeping ( 10) de regelmatige kosten voor het terugzenden te betalen, indien de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en indien de prijs van de terug te sturen goederen niet meer bedraagt dan 40,00 EUR of wanneer de klant bij een hogere prijs van de goederen op het tijdstip van de herroeping nog niet heeft betaald of een contractueel vastgelegde deelbetaling heeft gedaan. In alle andere gevallen zijn de kosten voor het terugsturen voor rekening van de firma Schillig. 5 Eigendomsvoorbehoud (1) De goederen blijven tot aan de volledige betaling eigendom van de firma Schillig. Voordat het eigendom overgaat op de koper is het doorverkopen, verhuren, verpachten, de overdracht tot zekering, verwerking, andere beschikking of verandering zonder toestemming van de firma Schillig niet geoorloofd. (2) De klant dient de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen voorzichtig te behandelen. (3) De firma Schillig moet onmiddellijk schriftelijk worden geïnformeerd over iedere plaatsverandering van de goederen en iedere ingreep door derden, met name over beslagleggingen. 6 Levering, beschikbaarheid van de goederen (1) De levertijden worden in de online shop bij de bestelling aangegeven, bij bestellingen buiten de online shop wordt de klant voor afsluiting van het contract geïnformeerd over de levertijden. Deze zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de bestelde artikelen en de productietijd, die al naar gelang de mate van individualisering van het meubelstuk kan variëren. Indien geen levertijd is opgegeven of anderszins overeengekomen, geldt voor gestoffeerde meubelen dat deze binnen zes weken na afsluiting van het contract worden verzonden, voor alle overige producten geldt dat deze binnen een week worden verzonden. Indien de klant als betalingswijze vooruitbetaling heeft gekozen, worden de artikelen echter pas na ontvangst van de betaling verzonden. (2) Bij te verwachten vertragingen in de levering van meer dan twee weken zal de firma Schillig de klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. De klant heeft in dat geval het recht om van het contract af te zien. Ook de firma Schillig heeft het recht om van het contract af te zien, indien de oorzaak voor de vertraging in de levering niet bij de firma Schillig ligt. Eventueel al door de klant betaalde bedragen zal de firma Schillig in geval van een terugtrekking onmiddellijk terugbetalen. (3) Wanneer het bezorgen van de artikelen na drie afleveringspogingen nog steeds niet is gelukt, mag de firma Schillig het contract ongeldig verklaren. Eventueel al door de klant betaalde bedragen zal de firma Schillig onmiddellijk aan de klant terugbetalen. 7 Betalingscondities (1) De klant kan facturen vooruit, op rekening, met creditcard, SEPA incasso of Direct-betaling betalen. Hij heeft geen recht op een bepaalde betalingswijze, in het bijzonder is de betaling op rekening en per incasso uitgesloten bij bestellingen in de online shop; bij bestellingen van gestoffeerde meubelen kan daarentegen uitsluitend worden gekozen uit vooruitbetaling of op rekening. Voor de afzonderlijke betalingswijzen gelden de volgende bijzonderheden: a. Vooruitbetaling - bij de betalingswijze Vooruitbetaling moet de koopsom onmiddellijk worden betaald nadat de klant de opdrachtbevestiging van de firma Schillig heeft ontvangen. Het factuurbedrag moet binnen 7 dagen worden overgemaakt op het op de opdrachtbevestiging aangegeven rekeningnummer. b. Factuur - bij de betalingswijze Factuur moet het factuurbedrag binnen 7 dagen na de levering van de bestelde artikelen en ontvangst van de factuur worden overgemaakt op het op de factuur vermelde rekeningnummer. c. Creditcard - bij betaling met creditcard wordt de rekening na de opdrachtbevestiging belast. Creditcard-transacties worden afgehandeld door de payment partner van de firma Schillig, de firma Novalnet AG. d. SEPA incasso - bij de betalingswijze incasso moet de klant zijn rekeninggegevens (naam van de bank, rekeninghouder, IBAN, BIC) doorgeven aan de payment partner van de firma Schillig, firma Novalnet AG. De klant machtigt de firma Novalnet AG om het factuurbedrag van zijn rekening af te boeken en verzekert, dat hij de rekeninghouder van de opgegeven rekening is en dat het saldo op de rekening staat. De firma Novalnet AG zal het factuurbedrag vervolgens van de rekening van de klant afboeken m.b.v. de rekeninggegevens. Voor incassobetalingen is een rekening bij een in Europa gevestigde bank noodzakelijk. e. Direct-betaling - bij betalingen d.m.v. direct-betaling draagt de firma Schillig de betalingsafhandeling over aan zijn payment partner, de firma Novalnet AG. Nadat u in de online shop op de button 'tegen betaling bestellen' heeft geklikt, wordt er via internet een verbinding gemaakt met de rekening van de klant; de klant kan vervolgens zelf, door gebruik te 2/5

3 maken van zijn eigen bankgegevens via online bankieren met PIN- en TAN-code de factuur betalen. De koopsom wordt hierdoor meteen overgemaakt op de rekening van de firma Schillig. (2) Bij betalingen per creditcard of SEPA incasso zijn alle kosten voor rekening van de klant, die als gevolg van het terugboeken van een boeking t.g.v. onvoldoende saldo of op basis van onjuiste rekeninggegevens mochten ontstaan. 8 Gebreken, garantie (1) De firma Schillig is aansprakelijk volgens de hiervoor geldende wettelijke regels, met name de voorschriften uit 434 en volgende Duits burgerlijk wetboek. Het overdragen van claims van de klant is uitgesloten. (2) Ten opzichte van ondernemers ( 1 lid 3) bedraagt de garantieverplichting voor geleverde goederen 12 maanden. (3) Er bestaat alleen extra garantie op door de firma Schillig geleverde goederen, wanneer deze uitdrukkelijk werd vermeld op de opdrachtbevestiging van het betreffende artikel. 9 Aansprakelijkheid (1) Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten. Hiervan uitgezonderd zijn schadevergoedingsclaims van de klant ten gevolge van lichamelijk letsel of overlijden, de schending van belangrijke contractuele verplichtingen (cardinale plichten), alsook de aansprakelijkheid voor andere schade die veroorzaakt wordt door opzettelijk of grof nalatig plichtverzuim van de firma Schillig, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers. Belangrijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die essentieel zijn voor het bereiken van het doel van het contract. (2) Bij de schending van belangrijke contractuele verplichtingen is de aanbieder alleen aansprakelijk voor contracttypische, te voorziene schade, indien deze enkel nalatig werd veroorzaakt, tenzij het om schadevergoedingsclaims van de klant gaat als gevolg van lichamelijk letsel of overlijden. (3) De beperkingen onder lid 1 en 2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de firma Schillig, indien claims direct tegen hen worden ingediend. (4) De voorschriften van de productaansprakelijkheidswet blijven hierdoor onverlet. 10 Recht tot herroeping Verbruikers ( 1 lid 3) hebben onder de volgende voorwaarden het recht tot herroeping: Recht tot herroeping Informatie over het recht tot herroeping U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen terug te treden van dit contract. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de transporteur, de goederen in ontvangst heeft genomen. Om gebruik te kunnen maken van uw recht tot herroeping, moet u ons (Ewald Schillig GmbH & Co. KG, Ehrlicherstraße 19, D Ebersdorf, tel.: +49 (0) 9562/389-0, fax: +49 (0) 9562/ , d.m.v. een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, faxbericht of ) informeren over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeldformulier herroeping gebruiken, maar bent daartoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn aan te houden, is het voldoende dat u de mededeling over het gebruik maken van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verstuurt. Consequenties van herroeping Wanneer u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die zijn ontstaan doordat u voor een andere dan de door ons aangeboden, meest voordelige leveringsvorm heeft gekozen) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen, gerekend vanaf de dag dat wij de mededeling van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Wij gebruiken voor deze terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u overeengekomen; hierbij worden 3/5

4 in geen geval extra kosten in verband met deze terugbetaling aan u berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de artikelen weer terug hebben ontvangen of u een bewijs heeft geleverd dat u de artikelen heeft teruggestuurd, al naar gelang welke gebeurtenis eerder plaatsvindt. U dient de goederen onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen, gerekend vanaf de dag dat u ons informeert over het herroepen van het contract, aan de firma Ewald Schillig GmbH & Co. KG; Ehrlicherstraße 19, D Ebersdorf terug te sturen of te overhandigen. De termijn geldt als zijnde aangehouden, indien u de artikelen voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. De kosten voor het terugsturen van de artikelen zijn voor uw rekening. Voor een eventueel waardeverlies van de artikelen bent u alleen aansprakelijk, indien dit waardeverlies veroorzaakt wordt door een omgang van u met de artikelen, die voor het controleren van de aard, eigenschappen en functioneren niet vereist is. Einde van de informatie over het recht tot herroeping Een recht tot herroeping is niet van kracht bij contracten over verkopen op afstand voor het leveren van goederen, die niet voorgeproduceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of vastlegging door de verbruiker maatgevend is of die duidelijk op de persoonlijke wensen van de verbruiker is afgestemd. Voorbeeldformulier voor herroeping (Indien u van het contract wilt terugtreden, vul dan a.u.b. dit formulier in en stuur dit terug.) - Aan: Ewald Schillig GmbH & Co. KG Ehrlicherstraße 19 D Ebersdorf Fax: +49 (0) 9562/ Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract m.b.t. de aanschaf van de volgende artikelen (*)/het leveren van de volgende dienst (*) - Besteld op (*)/ontvangen op (*) - Naam van de consument(en) - Adres van de consument(en) - Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier) - Datum (*) Alles wat niet van toepassing is doorstrepen. 11 Informatie m.b.t. het verwerken van gegevens (1) De firma Schillig verzamelt voor het afhandelen van contracten gegevens over de klant. Hierbij worden in bijzondere mate de voorschriften van de Duitse privacywet en telemediawet in acht genomen. Zonder toestemming van de klant zal de firma Schillig alleen gegevens van de klant verzamelen, verwerken of gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de afhandeling van het contract. (2) De aanbieder zal de gegevens van de klant niet zonder zijn toestemming gebruiken voor reclame-, marketing- of enquêtedoeleinden. (3) Verder wordt in het kader van de toestemming van de klant en m.b.t. meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens naar de 'Verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens' verwezen, welke op de website van de aanbieder altijd te bekijken en uit te printen is via de link 'Bescherming van persoonsgegevens'. 12 Slotbepalingen (1) Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig mocht zijn, zo heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen in het contract. In plaats van de ongeldige bepaling gelden de hierop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften. (2) Duits wordt vastgelegd als taal voor het contract. (3) Op dit contract is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, onder uitsluiting van het Weens koopverdrag (verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken - CISG) en het conflictenrecht, voor zover door deze rechtskeuze niet de geboden bescherming wordt onttrokken door dwingende regelingen van het recht van een staat waarin de verbruiker zijn normale zetel heeft. 4/5

5 (4) Is de klant koopman volgens het handelsrecht of een juridisch persoon van het openbaar recht of een publiek-rechtelijk fonds, dan is de zetel van de firma Schillig de overeengekomen bevoegde rechtbank. Hetzelfde geldt wanneer de klant geen algemeen bevoegde rechtbank of woonplaats in de Bondsrepubliek Duitsland heeft of de gebruikelijke verblijfplaats op het tijdstip van indienen van de aanklacht niet bekend is. 5/5

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat:

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat: Algemene Voorwaarden Welkom bij Fabletics.nl! Fabletics is een online platform waar je active-, sportswear en sportaccessoires kunt vinden. Onze Fabletics producten worden ofwel aangeboden in als afzonderlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR KLANTEN van C&A Online GmbH

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR KLANTEN van C&A Online GmbH 1 ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR KLANTEN van C&A Online GmbH 1 Exploitant van de Online Shop en geldigheid van deze Algemene Voorwaarden 2 Sluiten van overeenkomst 3 Beschikbaarheid en levertijd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor particulieren

Algemene Voorwaarden voor particulieren Algemene Voorwaarden voor particulieren 1. TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere voorwaarden en documenten waaraan in deze voorwaarden wordt gerefereerd (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Algemene handelsvoorwaarden voor zakelijke en particuliere eindafnemers van bellicon nederland

Algemene handelsvoorwaarden voor zakelijke en particuliere eindafnemers van bellicon nederland Algemene handelsvoorwaarden voor zakelijke en particuliere eindafnemers van bellicon nederland versie 1 januari 2014 1. Algemeen (1) Deze algemene handelsvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, leveringen

Nadere informatie

BESTELLEN EN BETALEN. Door een knop of soortgelijke functie aan te klikken erken ik uitdrukkelijk dat ik bestel met een betalingsverplichting.

BESTELLEN EN BETALEN. Door een knop of soortgelijke functie aan te klikken erken ik uitdrukkelijk dat ik bestel met een betalingsverplichting. Algemene Voorwaarden (BELGIË versie: 19 August 2014) AV als pdf-bestand downloaden 1 Contractanten, toepassingsbereik (1) Contractanten in het kader van de volgende Algemene Voorwaarden ("AV") zijn Buffalo

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1/8

Algemene Voorwaarden 1/8 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens FJA-OEYEN MOL NV Asstraat 2, 2400 Mol, België info@fja-oeyen.be Tel.: +32 (0)14 31 13 92 Fax: +32 (0)14 31 54 08 Ondernemingsnummer: 0444.678.682

Nadere informatie

Artikel 1 Definities en toepasselijke voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepasselijke voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN C.M.P. KUNZELER-LEMMEN, H.O.D.N. FRUCTOOSJE, LACTOOSJE EN/OF GLUTOOSJE, GEVESTIGD TE 5961 EN HORST AAN DE TOONHENDRIKSSTRAAT 4, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 58785221

Nadere informatie

Artikel 1 - Definities en toepasselijke voorwaarden

Artikel 1 - Definities en toepasselijke voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN P.H.T.H. HOLTHUIJSEN EN E.P.J. VAN DER VLIET, H.O.D.N. HALA SCHEKAR, GEVESTIGD TE 5915 HM VENLO AAN DE LINNAEUSWEG 80, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 63249537 Artikel

Nadere informatie

Op deze Sites hebben we voor u drie verschillende verkoopmodellen, die we u in deze Algemene Verkoopvoorwaarden graag uiteen willen zetten.

Op deze Sites hebben we voor u drie verschillende verkoopmodellen, die we u in deze Algemene Verkoopvoorwaarden graag uiteen willen zetten. Algemene Voorwaarden Deze pagina (samen met de documenten waarnaar verwezen wordt) bevat de algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) waaronder we elk van onze producten (elk een Product ) die op onze

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Algemene Voorwaarden CAD Accent Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet handelt

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen A LG E M E N E V E R KO O P S V O O R WA A R D E N W E B S H O P C ES T PART Y Ondernemingsgegevens C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449 Artikel 1:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden fashioncheque houders Nederland

Algemene voorwaarden fashioncheque houders Nederland Algemene voorwaarden fashioncheque houders 1. Toepassingsgebied 1) biw AG biedt onder het merk fashionchequebank (FCB) branche overkoepelend mode- en cadeaucheques te koop aan in de vorm van cadeaucards

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden voor de zakelijke verkopers op elkedaguitverkoop.nl

Gebruikersvoorwaarden voor de zakelijke verkopers op elkedaguitverkoop.nl Gebruikersvoorwaarden voor de zakelijke verkopers op elkedaguitverkoop.nl Hieronder treft u de "gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via elkedaguitverkoop.nl" aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden MOutletshop.com

Algemene verkoopsvoorwaarden MOutletshop.com Algemene verkoopsvoorwaarden MOutletshop.com Artikel 1: algemene bepalingen De elektronische webwinkel Moutletshop.com is enkel toegankelijk voor leden. Om lid te kunnen worden moet men een aanvraag indienen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden hosting en housing Thomas Krenn AG

Algemene voorwaarden hosting en housing Thomas Krenn AG Algemene voorwaarden hosting en housing Thomas Krenn AG 1 Algemeen (1) De huur van exclusieve webservers of virtuele servers, leveringen, diensten en aanbiedingen van Thomas Krenn AG vinden uitsluitend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

De wet stelt twee eisen aan algemene voorwaarden:

De wet stelt twee eisen aan algemene voorwaarden: De wet stelt twee eisen aan algemene voorwaarden: De inhoud van de algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij De wederpartij moet een redelijke mogelijkheid geboden worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tel Sell Juwelier

Algemene Voorwaarden Tel Sell Juwelier Algemene Voorwaarden Tel Sell Juwelier Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan: Tel Sell Juwelier: opdrachtnemer, een handelsnaam van de besloten vennootschap Tel Sell Auctions B.V. handelend

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Definities De koop van de producten van het merk Prada die op afstand tot stand komt via de website www.prada.com (hierna: de Site") is onderworpen aan de volgende Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT HET HERROEPINGSRECHT van C&A Online GmbH

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT HET HERROEPINGSRECHT van C&A Online GmbH ALGEMENE VOORWAARDEN EN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT HET HERROEPINGSRECHT van C&A Online GmbH 1 Exploitant van de Online Shop en geldigheid van deze Algemene Voorwaarden 2 Sluiten van overeenkomst 3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Renesas Electronics Europe GmbH

Algemene Voorwaarden van Renesas Electronics Europe GmbH 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle offertes en alle overeenkomsten met betrekking tot de goederen en/of diensten die worden geleverd door Renesas Electronics

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790.

ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790. ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem

Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem (AS 219-12) Inschrijfnummer K.v.K. voor Amsterdam: 340850390000 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Algemene (verkoop)voorwaarden SoftwareWarehouse Artikel 1. Algemeen & Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SoftwareWarehouse zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten Max ICT BV volgt de algemene leveringsvoorwaarden welke voor consumenten en bedrijven/overheidsinstellingen zijn bepaald. Als lid van ICT Waarborg is Max ICT BV verplicht om de algemene voorwaarden welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6-1-2015. Pagina 1 van 5

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6-1-2015. Pagina 1 van 5 Algemene leveringsvoorwaarden Silverstone Studio, gevestigd en kantoorhoudende te Agnesa van Laersingel 16, 9617 ES Harkstede, geregistreerd bij de K.v.K. in Groningen onder nummer 01135857. Hieronder

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie