(2) Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de firma Schillig uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met hun geldigheid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(2) Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de firma Schillig uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met hun geldigheid."

Transcriptie

1 1 Bepalingen, geldigheid (1) Bij zakelijke relaties tussen de firma Ewald Schillig GmbH & Co. KG, Ehrlicherstraße 19, D Ebersdorf, registernummer: handelsregister A 4405, registerrechtbank kantongerecht Coburg (hierna 'Firma Schillig' genoemd) en de klant (hierna 'Klant' genoemd) gelden voor alle in het kader van verkoop op afstand ( , telefoon, internet, fax, etc.) gesloten overeenkomsten, leveringen en overige diensten uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden (hierna 'Algemene Voorwaarden' genoemd) in hun op het tijdstip van de bestelling geldige versie. (2) Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de firma Schillig uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met hun geldigheid. (3) Een verbruiker is iedere natuurlijke persoon, die een rechtshandeling afsluit met een doelstelling die noch tot zijn commerciële noch tot zijn zelfstandige beroepsmatige activiteiten kan worden gerekend (hierna 'Verbruiker' genoemd). Ondernemer is daarentegen elke natuurlijke of juridische persoon of firma met rechtspersoonlijkheid die bij het afsluiten van het contract in uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsmatige activiteit handelt (hierna 'Ondernemer' genoemd). 2 Contractafsluiting (1) De contractafsluiting tussen de firma Schillig en de klant kan per telefoon, , fax, post en/of d.m.v. de in de online shop op (hierna 'Online shop' genoemd) van de firma Schillig ter beschikking gestelde bestelfuncties tot stand komen. (2) De productpresentaties op de website of in de online shop van de firma Schillig vormen geen juridisch bindende aanbieding, maar enkel een vrijwillig verzoek aan de klant om de goederen bij de firma Schillig te bestellen. (3) Indien de klant de firma Schillig aanbiedt de goederen te kopen, dan heeft de firma Schillig het recht om het aanbod van de klant binnen zeven werkdagen bindend te accepteren, voor zover de klant zijn aanbod niet eerst uitdrukkelijk heeft herroepen. (4) Indien de klant voor het kopen van goederen gebruik maakt van de online shop van de firma Schillig, geeft de klant door het aanklikken van de button 'tegen betaling bestellen' een bindend aanbod af om de artikelen in het winkelmandje aan te kopen (hierna 'Klantaanbod' genoemd). Het klantaanbod, op basis waarvan een bindend koopcontract tot stand komt, wordt d.m.v. een afzonderlijke van de firma Schillig geaccepteerd, die uitdrukkelijk als 'Opdrachtbevestiging' (hierna 'Opdrachtbevestiging' genoemd) wordt aangeduid. Enkel de bevestiging van ontvangst van het klantaanbod is daarentegen nog geen acceptatie van het klantaanbod die tot afsluiting van een contract leidt. 3 Prijzen (1) Alle genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW en overige prijscomponenten en zijn exclusief leverings- en verzendkosten ( 4). (2) Bijzondere, extra overeengekomen werkzaamheden die niet zijn inbegrepen in de koopprijs (bijv. montagewerkzaamheden) worden afzonderlijk in rekening gebracht en moeten bij de levering van de goederen worden betaald. 4 Verzendkosten (1) De firma Schillig biedt de volgende verzendmogelijkheden aan in zijn online shop: Duitsland: 4,90 Europa: 8,90 Zwitserland: 8,90 (2) De concrete verzendkosten voor gestoffeerde meubelen worden voor afsluiting van het contract afzonderlijk meegedeeld aan de klant en zijn afhankelijk van de plaats van verzending, de afmetingen en het gewicht. Deze bedragen 120,00 per bankstel. (3) De klant dient de betreffende verzendkosten voor zijn rekening te nemen, voor zover de klant geen gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. (4) Bij leveringen buiten de EU ontstaan extra inklaringskosten, belastingen & onkosten. Meer informatie hierover vindt de klant o.a. onder: over invoerbelasting onder: en speciaal voor Zwitserland onder: 1/5

2 (5) Als de klant verbruiker is ( 1 lid 3), dan is het verzendrisico voor rekening van de firma Schillig. Als de klant geen verbruiker is ( 1 lid 3), dan is het verzendrisico voor rekening van de klant. (6) De klant dient in geval van een herroeping ( 10) de regelmatige kosten voor het terugzenden te betalen, indien de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en indien de prijs van de terug te sturen goederen niet meer bedraagt dan 40,00 EUR of wanneer de klant bij een hogere prijs van de goederen op het tijdstip van de herroeping nog niet heeft betaald of een contractueel vastgelegde deelbetaling heeft gedaan. In alle andere gevallen zijn de kosten voor het terugsturen voor rekening van de firma Schillig. 5 Eigendomsvoorbehoud (1) De goederen blijven tot aan de volledige betaling eigendom van de firma Schillig. Voordat het eigendom overgaat op de koper is het doorverkopen, verhuren, verpachten, de overdracht tot zekering, verwerking, andere beschikking of verandering zonder toestemming van de firma Schillig niet geoorloofd. (2) De klant dient de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen voorzichtig te behandelen. (3) De firma Schillig moet onmiddellijk schriftelijk worden geïnformeerd over iedere plaatsverandering van de goederen en iedere ingreep door derden, met name over beslagleggingen. 6 Levering, beschikbaarheid van de goederen (1) De levertijden worden in de online shop bij de bestelling aangegeven, bij bestellingen buiten de online shop wordt de klant voor afsluiting van het contract geïnformeerd over de levertijden. Deze zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de bestelde artikelen en de productietijd, die al naar gelang de mate van individualisering van het meubelstuk kan variëren. Indien geen levertijd is opgegeven of anderszins overeengekomen, geldt voor gestoffeerde meubelen dat deze binnen zes weken na afsluiting van het contract worden verzonden, voor alle overige producten geldt dat deze binnen een week worden verzonden. Indien de klant als betalingswijze vooruitbetaling heeft gekozen, worden de artikelen echter pas na ontvangst van de betaling verzonden. (2) Bij te verwachten vertragingen in de levering van meer dan twee weken zal de firma Schillig de klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. De klant heeft in dat geval het recht om van het contract af te zien. Ook de firma Schillig heeft het recht om van het contract af te zien, indien de oorzaak voor de vertraging in de levering niet bij de firma Schillig ligt. Eventueel al door de klant betaalde bedragen zal de firma Schillig in geval van een terugtrekking onmiddellijk terugbetalen. (3) Wanneer het bezorgen van de artikelen na drie afleveringspogingen nog steeds niet is gelukt, mag de firma Schillig het contract ongeldig verklaren. Eventueel al door de klant betaalde bedragen zal de firma Schillig onmiddellijk aan de klant terugbetalen. 7 Betalingscondities (1) De klant kan facturen vooruit, op rekening, met creditcard, SEPA incasso of Direct-betaling betalen. Hij heeft geen recht op een bepaalde betalingswijze, in het bijzonder is de betaling op rekening en per incasso uitgesloten bij bestellingen in de online shop; bij bestellingen van gestoffeerde meubelen kan daarentegen uitsluitend worden gekozen uit vooruitbetaling of op rekening. Voor de afzonderlijke betalingswijzen gelden de volgende bijzonderheden: a. Vooruitbetaling - bij de betalingswijze Vooruitbetaling moet de koopsom onmiddellijk worden betaald nadat de klant de opdrachtbevestiging van de firma Schillig heeft ontvangen. Het factuurbedrag moet binnen 7 dagen worden overgemaakt op het op de opdrachtbevestiging aangegeven rekeningnummer. b. Factuur - bij de betalingswijze Factuur moet het factuurbedrag binnen 7 dagen na de levering van de bestelde artikelen en ontvangst van de factuur worden overgemaakt op het op de factuur vermelde rekeningnummer. c. Creditcard - bij betaling met creditcard wordt de rekening na de opdrachtbevestiging belast. Creditcard-transacties worden afgehandeld door de payment partner van de firma Schillig, de firma Novalnet AG. d. SEPA incasso - bij de betalingswijze incasso moet de klant zijn rekeninggegevens (naam van de bank, rekeninghouder, IBAN, BIC) doorgeven aan de payment partner van de firma Schillig, firma Novalnet AG. De klant machtigt de firma Novalnet AG om het factuurbedrag van zijn rekening af te boeken en verzekert, dat hij de rekeninghouder van de opgegeven rekening is en dat het saldo op de rekening staat. De firma Novalnet AG zal het factuurbedrag vervolgens van de rekening van de klant afboeken m.b.v. de rekeninggegevens. Voor incassobetalingen is een rekening bij een in Europa gevestigde bank noodzakelijk. e. Direct-betaling - bij betalingen d.m.v. direct-betaling draagt de firma Schillig de betalingsafhandeling over aan zijn payment partner, de firma Novalnet AG. Nadat u in de online shop op de button 'tegen betaling bestellen' heeft geklikt, wordt er via internet een verbinding gemaakt met de rekening van de klant; de klant kan vervolgens zelf, door gebruik te 2/5

3 maken van zijn eigen bankgegevens via online bankieren met PIN- en TAN-code de factuur betalen. De koopsom wordt hierdoor meteen overgemaakt op de rekening van de firma Schillig. (2) Bij betalingen per creditcard of SEPA incasso zijn alle kosten voor rekening van de klant, die als gevolg van het terugboeken van een boeking t.g.v. onvoldoende saldo of op basis van onjuiste rekeninggegevens mochten ontstaan. 8 Gebreken, garantie (1) De firma Schillig is aansprakelijk volgens de hiervoor geldende wettelijke regels, met name de voorschriften uit 434 en volgende Duits burgerlijk wetboek. Het overdragen van claims van de klant is uitgesloten. (2) Ten opzichte van ondernemers ( 1 lid 3) bedraagt de garantieverplichting voor geleverde goederen 12 maanden. (3) Er bestaat alleen extra garantie op door de firma Schillig geleverde goederen, wanneer deze uitdrukkelijk werd vermeld op de opdrachtbevestiging van het betreffende artikel. 9 Aansprakelijkheid (1) Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten. Hiervan uitgezonderd zijn schadevergoedingsclaims van de klant ten gevolge van lichamelijk letsel of overlijden, de schending van belangrijke contractuele verplichtingen (cardinale plichten), alsook de aansprakelijkheid voor andere schade die veroorzaakt wordt door opzettelijk of grof nalatig plichtverzuim van de firma Schillig, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers. Belangrijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die essentieel zijn voor het bereiken van het doel van het contract. (2) Bij de schending van belangrijke contractuele verplichtingen is de aanbieder alleen aansprakelijk voor contracttypische, te voorziene schade, indien deze enkel nalatig werd veroorzaakt, tenzij het om schadevergoedingsclaims van de klant gaat als gevolg van lichamelijk letsel of overlijden. (3) De beperkingen onder lid 1 en 2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de firma Schillig, indien claims direct tegen hen worden ingediend. (4) De voorschriften van de productaansprakelijkheidswet blijven hierdoor onverlet. 10 Recht tot herroeping Verbruikers ( 1 lid 3) hebben onder de volgende voorwaarden het recht tot herroeping: Recht tot herroeping Informatie over het recht tot herroeping U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen terug te treden van dit contract. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de transporteur, de goederen in ontvangst heeft genomen. Om gebruik te kunnen maken van uw recht tot herroeping, moet u ons (Ewald Schillig GmbH & Co. KG, Ehrlicherstraße 19, D Ebersdorf, tel.: +49 (0) 9562/389-0, fax: +49 (0) 9562/ , d.m.v. een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, faxbericht of ) informeren over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeldformulier herroeping gebruiken, maar bent daartoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn aan te houden, is het voldoende dat u de mededeling over het gebruik maken van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verstuurt. Consequenties van herroeping Wanneer u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die zijn ontstaan doordat u voor een andere dan de door ons aangeboden, meest voordelige leveringsvorm heeft gekozen) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen, gerekend vanaf de dag dat wij de mededeling van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Wij gebruiken voor deze terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u overeengekomen; hierbij worden 3/5

4 in geen geval extra kosten in verband met deze terugbetaling aan u berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de artikelen weer terug hebben ontvangen of u een bewijs heeft geleverd dat u de artikelen heeft teruggestuurd, al naar gelang welke gebeurtenis eerder plaatsvindt. U dient de goederen onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen, gerekend vanaf de dag dat u ons informeert over het herroepen van het contract, aan de firma Ewald Schillig GmbH & Co. KG; Ehrlicherstraße 19, D Ebersdorf terug te sturen of te overhandigen. De termijn geldt als zijnde aangehouden, indien u de artikelen voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. De kosten voor het terugsturen van de artikelen zijn voor uw rekening. Voor een eventueel waardeverlies van de artikelen bent u alleen aansprakelijk, indien dit waardeverlies veroorzaakt wordt door een omgang van u met de artikelen, die voor het controleren van de aard, eigenschappen en functioneren niet vereist is. Einde van de informatie over het recht tot herroeping Een recht tot herroeping is niet van kracht bij contracten over verkopen op afstand voor het leveren van goederen, die niet voorgeproduceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of vastlegging door de verbruiker maatgevend is of die duidelijk op de persoonlijke wensen van de verbruiker is afgestemd. Voorbeeldformulier voor herroeping (Indien u van het contract wilt terugtreden, vul dan a.u.b. dit formulier in en stuur dit terug.) - Aan: Ewald Schillig GmbH & Co. KG Ehrlicherstraße 19 D Ebersdorf Fax: +49 (0) 9562/ Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract m.b.t. de aanschaf van de volgende artikelen (*)/het leveren van de volgende dienst (*) - Besteld op (*)/ontvangen op (*) - Naam van de consument(en) - Adres van de consument(en) - Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier) - Datum (*) Alles wat niet van toepassing is doorstrepen. 11 Informatie m.b.t. het verwerken van gegevens (1) De firma Schillig verzamelt voor het afhandelen van contracten gegevens over de klant. Hierbij worden in bijzondere mate de voorschriften van de Duitse privacywet en telemediawet in acht genomen. Zonder toestemming van de klant zal de firma Schillig alleen gegevens van de klant verzamelen, verwerken of gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de afhandeling van het contract. (2) De aanbieder zal de gegevens van de klant niet zonder zijn toestemming gebruiken voor reclame-, marketing- of enquêtedoeleinden. (3) Verder wordt in het kader van de toestemming van de klant en m.b.t. meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens naar de 'Verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens' verwezen, welke op de website van de aanbieder altijd te bekijken en uit te printen is via de link 'Bescherming van persoonsgegevens'. 12 Slotbepalingen (1) Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig mocht zijn, zo heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen in het contract. In plaats van de ongeldige bepaling gelden de hierop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften. (2) Duits wordt vastgelegd als taal voor het contract. (3) Op dit contract is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, onder uitsluiting van het Weens koopverdrag (verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken - CISG) en het conflictenrecht, voor zover door deze rechtskeuze niet de geboden bescherming wordt onttrokken door dwingende regelingen van het recht van een staat waarin de verbruiker zijn normale zetel heeft. 4/5

5 (4) Is de klant koopman volgens het handelsrecht of een juridisch persoon van het openbaar recht of een publiek-rechtelijk fonds, dan is de zetel van de firma Schillig de overeengekomen bevoegde rechtbank. Hetzelfde geldt wanneer de klant geen algemeen bevoegde rechtbank of woonplaats in de Bondsrepubliek Duitsland heeft of de gebruikelijke verblijfplaats op het tijdstip van indienen van de aanklacht niet bekend is. 5/5

Je bestelgegevens kan je na het versturen van je bestelling op elk moment raadplegen via Mijn account.

Je bestelgegevens kan je na het versturen van je bestelling op elk moment raadplegen via Mijn account. Algemene Voorwaarden PLANET SPORTS / www.planet-sports.nl 1. Geldigheid Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle leveringen van Planet-Sport GmbH (verder PLANET SPORTS) in het kader van artikelen die

Nadere informatie

Algemene handelsvoorwaarden van Dortex Werbung und Vertrieb mbh

Algemene handelsvoorwaarden van Dortex Werbung und Vertrieb mbh Algemene handelsvoorwaarden van Dortex Werbung und Vertrieb mbh 1. Toepassingsgebied De hier vermelde Algemene Handelsvoorwaarden (AHV) gelden voor alle rechtshandelingen met Dortex Werbung und Vertrieb

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR KLANTEN van C&A Mode GmbH & Co. KG

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR KLANTEN van C&A Mode GmbH & Co. KG ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR KLANTEN van C&A Mode GmbH & Co. KG 1 Exploitant van de Online Shop en geldigheid van deze Algemene Voorwaarden 2 Sluiten van overeenkomst 3 Beschikbaarheid en levertijd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van C&A Mode GmbH & Co. KG EN KLANTENINFORMATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN van C&A Mode GmbH & Co. KG EN KLANTENINFORMATIE ALGEMENE VOORWAARDEN van C&A Mode GmbH & Co. KG EN KLANTENINFORMATIE 1 Uitbater van webwinkel en gelding van deze Algemene Voorwaarden 2 Sluiting van de overeenkomst 3 Beschikbaarheid en levertijd van

Nadere informatie

Day at the Beach Rooseveltlaan 232-3hg 1078NX Amsterdam Nederland

Day at the Beach Rooseveltlaan 232-3hg 1078NX Amsterdam Nederland Algemene Voorwaarden Nederland Telefoonnummer: 020 84 59 593 E-mail: info@dayatthebeach.nl KvK-nummer: 34335220 BTW-nummer: 28131587B01 Bankrekening: 11.83.89.475 IBAN-nummer: NL89 RABO 0118 3894 75 1.

Nadere informatie

2. Bestelproces, afsluiten van overeenkomsten, beperkte hoeveelheid

2. Bestelproces, afsluiten van overeenkomsten, beperkte hoeveelheid Algemene voorwaarden van DP Nederland bv Inhoudsopgave 1. Omvang 2. Bestelproces, afsluiten van overeenkomsten, beperkte hoeveelheid 3. Prijzen en verzendkosten 4. Verzending 5. Herroepingsrecht 6. Garantie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Online Store Nederland (gepubliceerd: September 2014) Artikel 1 Reikwijdte en partijen

Algemene voorwaarden voor de Online Store Nederland (gepubliceerd: September 2014) Artikel 1 Reikwijdte en partijen Algemene voorwaarden voor de Online Store Nederland (gepubliceerd: September 2014) Artikel 1 Reikwijdte en partijen (1) Deze algemene voorwaarden, in de versie die geldt op het moment dat een bestelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Wolford Online-Boutique voor Nederland

Algemene Voorwaarden van de Wolford Online-Boutique voor Nederland Algemene Voorwaarden van de Wolford Online-Boutique voor Nederland Dag en nacht winkelen in de Wolford Online-Boutique - 24 uur per dag, 7 dagen per week: www.wolfordshop.nl Indien u vragen en/of opmerkingen

Nadere informatie

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen Afsluiten koopovereenkomst De koopovereenkomst komt tot stand wanneer BADER uw bestelling door levering van de artikelen of door aankondiging van de levering aanneemt. Geldigheid van de offerte Onze offerte

Nadere informatie

3 Verklaring omtrent herroeping voor gebruikers bij kopen op afstand Verklaring omtrent herroeping

3 Verklaring omtrent herroeping voor gebruikers bij kopen op afstand Verklaring omtrent herroeping I. Algemene voorwaarden van MAGIX Software GmbH Stand: juni 2014 1 Geldigheid van de voorwaarden 1. Leveringen, prestaties en aanbiedingen van MAGIX Software GmbH, hierna 'MAGIX' genoemd, vinden uitsluitend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR KLANTEN van C&A Online GmbH

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR KLANTEN van C&A Online GmbH 1 ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR KLANTEN van C&A Online GmbH 1 Exploitant van de Online Shop en geldigheid van deze Algemene Voorwaarden 2 Sluiten van overeenkomst 3 Beschikbaarheid en levertijd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes Artikel 1. Definities Werkman: Werkman Horseshoes Webwinkel: website van Werkman waarop zij zaken te koop aanbiedt Overeenkomst: de overeenkomst van koop

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Sentio Six wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

Sentio Six wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand. Artikel 1 Definities * Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Sentio Six een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Sentio Six

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te Steenovenweg 3, 3532AE Utrecht, in Nederland.

Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te Steenovenweg 3, 3532AE Utrecht, in Nederland. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te, 3532AE Utrecht, in Nederland. ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend)

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend) Algemene Voorwaarden Kunstdeco Artikel 1 Definities (niet uitputtend) De klant, opdrachtgever, koper, hierna te noemen wederpartij: Een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Archiefkasten-shop.nl gevestigd in Haarlem. Archiefkasten-shop.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

Nadere informatie

BESTELLEN EN BETALEN. Door een knop of soortgelijke functie aan te klikken erken ik uitdrukkelijk dat ik bestel met een betalingsverplichting.

BESTELLEN EN BETALEN. Door een knop of soortgelijke functie aan te klikken erken ik uitdrukkelijk dat ik bestel met een betalingsverplichting. Algemene Voorwaarden (BELGIË versie: 19 August 2014) AV als pdf-bestand downloaden 1 Contractanten, toepassingsbereik (1) Contractanten in het kader van de volgende Algemene Voorwaarden ("AV") zijn Buffalo

Nadere informatie

VOORWAARDEN SERENGETI.FRL

VOORWAARDEN SERENGETI.FRL VOORWAARDEN SERENGETI.FRL Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Serengeti.frl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Reikwijdte 2 Sluiten van een contract 3 Herroepingsrecht van de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, verzuim 7 Verrekening, retentie

Nadere informatie

1.3 Opdrachtgever: een natuurlijke (consument) of rechtspersoon, welke via de website van Smoeltjes Schoolfotografie een bestelling plaatst.

1.3 Opdrachtgever: een natuurlijke (consument) of rechtspersoon, welke via de website van Smoeltjes Schoolfotografie een bestelling plaatst. Algemene voorwaarden van SMOELTJES SCHOOLFOTOGRAFIE, gevestigd te Geertruidenberg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder dossiernummer 50474340. 1.1 Smoeltjes

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk De leden van Qshops Keurmerk (Qshops.org) houden zich aan de gedragscode die door onze organisatie is opgesteld. Meer informatie over de gedragscode vindt u op onze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schiesser AG - online shop (versie juni 2014)

Algemene voorwaarden Schiesser AG - online shop (versie juni 2014) Algemene voorwaarden Schiesser AG - online shop (versie juni 2014) 1 Toepassing 1. Op de zakelijke relatie tussen SCHIESSER AG (hierna te noemen SCHIESSER ) en de klant van de online shop zijn uitsluitend

Nadere informatie

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten 1. Toepassing Deze Productvoorwaarden zijn een aanvulling op de Leveringsovereenkomst voor Elektriciteit en/of Gas aan consumenten en de daarop geldende

Nadere informatie

VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen

VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Werkman brillen & contactlenzen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hendriks E-Commerce BV www.graszoden.nl

Algemene Voorwaarden Hendriks E-Commerce BV www.graszoden.nl Algemene Voorwaarden Hendriks E-Commerce BV www.graszoden.nl Paragraaf 1 Toepassingsgebied 1. Graszoden.nl is een handelsnaam van Hendriks E-Commerce B.V., met hoofdvestiging in (NL 6093 PG) Heythuysen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; ALGEMENE VOORWAARDEN UNIEK VOOR KIDS Artikel 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen Voorwaarden ): op alle verkopen via uniekvoorkids.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1. Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (voorwaarden) zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van. Door het totstandkomen van een overeenkomst

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de online winkel van Tea, Love & Wine (hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel.

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aangegane overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat:

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat: Algemene Voorwaarden Welkom bij Fabletics.nl! Fabletics is een online platform waar je active-, sportswear en sportaccessoires kunt vinden. Onze Fabletics producten worden ofwel aangeboden in als afzonderlijke

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten 1. Algemeen Door bij FotoVakPrintNaarden een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van FotoVakPrintNaarden akkoord gaat. FotoVakPrintNaarden heeft het

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Uw Stadsboer BV

Algemene Voorwaarden Uw Stadsboer BV Algemene Voorwaarden Uw Stadsboer BV Identiteit van de onderneming: Uw Stadsboer BV Vijfhoekweg Noord 10 8035 PR Zwolle Telefoonnummer: 038 747 01 00 E- mailadres: hallo@uwstadsboer.nl KvK- nummer: 63366584

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl. 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende

Nadere informatie

Onlinecamerashop.nl. Leveringsvoorwaarden Online Camera Shop:

Onlinecamerashop.nl. Leveringsvoorwaarden Online Camera Shop: Leveringsvoorwaarden Online Camera Shop: Artikel 1 Toepasselijkheid 1.a. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Online Camera Shop zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Algemene Verkoopvoorwaarden 1. Algemeen Welkom in de SpeechLive Online Shop die te vinden is op www.speechlive.com (de Online Shop of de Website ). De Online Shop is een website die door Speech Processing

Nadere informatie

VOORWAARDEN. Artikel 1. Toepasselijkheid

VOORWAARDEN. Artikel 1. Toepasselijkheid VOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gloeilampgoedkoop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding

Nadere informatie

a. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

a. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities a. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. b. Partner: de ondernemer die op www.aed inkoop.nl zijn product

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. Artikel 1. Identiteit partijen In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: Verkoper: COACH&JACKETS

Nadere informatie

Informatie rondom garantie & retour

Informatie rondom garantie & retour Informatie rondom garantie & retour Retourneren U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl. 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Diveoutlet 1.4

Algemene voorwaarden van Diveoutlet 1.4 Algemene voorwaarden van Diveoutlet 1.4 1. DEFINITIES In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: DIVEOUTLET Kantoor: Castellumplein 4, 2235CN, Valkenburg ZH "Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging,

Nadere informatie

aankoop rechten en 1.4. Alle 2.1. Er is Sanoma niet correct recht om periode: niet de

aankoop rechten en 1.4. Alle 2.1. Er is Sanoma niet correct recht om periode: niet de ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid voorwaarden 1.1. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestellingg of het doen van een aankoop houdt in dat de klant de toepasselijkheid

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid

Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Filipucci Juweliers zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene

Nadere informatie

e) Tenzij anders is overeengekomen, is de levering op de plaats van de eindbestemming, de verantwoordelijkheid van de ontvanger/klant.

e) Tenzij anders is overeengekomen, is de levering op de plaats van de eindbestemming, de verantwoordelijkheid van de ontvanger/klant. Algemene Verkoopsvoorwaarden Sport-Thieme B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PW Schiphol-Rijk, geregistreerd onder KvK-nummer: 37086050AG, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Katharina Thieme-Hohe en Maximilian

Nadere informatie

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp.

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: FVDS Ontwerp: FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01 Afnemer: Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Algemene handelsvoorwaarden voor zakelijke en particuliere eindafnemers van bellicon nederland

Algemene handelsvoorwaarden voor zakelijke en particuliere eindafnemers van bellicon nederland Algemene handelsvoorwaarden voor zakelijke en particuliere eindafnemers van bellicon nederland versie 1 januari 2014 1. Algemeen (1) Deze algemene handelsvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, leveringen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V.

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V. Beste klant, Op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan met de verkoop van onze First Edition Fairphones hebben we de Algemene Voorwaarden gewijzigd om de procedure voor de aanschaf van de volgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Inhoud 1. Algemeen p.1 1.1 Disclaimer p.2 1.2 Privacy 2. Bestellen p.3 2.2 Levertijd 3. Bezorgmethode p.4 3.3 Afhalen 4. Betalingsmogelijkheden 5. Afleveren en retourneren p.5 6.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Offline Gaming C. van Nassaustraat 271 2595 SW Den Haag (Geen bezoekadres)

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Offline Gaming C. van Nassaustraat 271 2595 SW Den Haag (Geen bezoekadres) ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer / Offline Gaming: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten

Nadere informatie

Toepasselijkheid Account en wachtwoord

Toepasselijkheid Account en wachtwoord ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

Algemene verkoop- en levervoorwaarden van Nolte-Möbel GmbH & Co. KG Germersheim Stand van zaken per 1 oktober 2012

Algemene verkoop- en levervoorwaarden van Nolte-Möbel GmbH & Co. KG Germersheim Stand van zaken per 1 oktober 2012 Nolte-Möbel GmbH & Co. KG Konrad-Nolte-Straße 20 D-76726 Germersheim Algemene verkoop- en levervoorwaarden van Nolte-Möbel GmbH & Co. KG Germersheim Stand van zaken per 1 oktober 2012 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT HET HERROEPINGSRECHT van C&A Online GmbH

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT HET HERROEPINGSRECHT van C&A Online GmbH ALGEMENE VOORWAARDEN EN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT HET HERROEPINGSRECHT van C&A Online GmbH 1 Exploitant van de Online Shop en geldigheid van deze Algemene Voorwaarden 2 Sluiten van overeenkomst 3

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname BMW M Power Experience Las Vegas (USA) van 8 tot 13 mei 2015

Voorwaarden voor deelname BMW M Power Experience Las Vegas (USA) van 8 tot 13 mei 2015 Voorwaarden voor deelname BMW M Power Experience Las Vegas (USA) van 8 tot 13 mei 2015 Elke deelname aan de BMW M Power Experience 2015 die door BMW Belgium Luxembourg NV (hierna BMW ) wordt georganiseerd,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij aanschaf T-Shirt

Algemene Voorwaarden bij aanschaf T-Shirt Hartelijk dank voor uw support! Dankzij uw donatie (hierna: Donatie) en/of de aanschaf van het The Unknown Runner T-Shirt (hierna: T-Shirt) helpt u ons - A COW SAYS MOO, gevestigd te Amsterdam (KvKnummer:

Nadere informatie

Herroepingsrecht. Léon Mölenberg, Jurist e-commerce & privacy Thuiswinkel.org

Herroepingsrecht. Léon Mölenberg, Jurist e-commerce & privacy Thuiswinkel.org Herroepingsrecht Léon Mölenberg, Jurist e-commerce & privacy Thuiswinkel.org Inhoud Termijn en uitoefening bedenktijd Wijze van herroepen Termijn, kosten en risico retour Termijn en wijze van terugbetaling

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden webshop Etagère BV

Algemene verkoopvoorwaarden webshop Etagère BV Algemene verkoopvoorwaarden webshop Etagère BV Algemene verkoopvoorwaarden webshop Etagère BV, gevestigd te Baarle-Nassau aan de Geerstraat 1 (5111 PS) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel aldaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. van Tail Lift Parts Europe GmbH, besloten vennootschap volgens Duits recht

Algemene Voorwaarden. van Tail Lift Parts Europe GmbH, besloten vennootschap volgens Duits recht Algemene Voorwaarden van Tail Lift Parts Europe GmbH, besloten vennootschap volgens Duits recht 1 Algemeen (1) Alle contracten met Tail Lift Parts Europe GmbH worden op basis van de volgende voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.:

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.: Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V. Vestigingsadres: Biezenmortelsestraat 2, 5074 PD, BIEZENMORTEL (NEDERLAND) E-mailadres: automaticgrooming@gmail.com KvK-nummer: 58446893

Nadere informatie

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Kinderkleding Winkel zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze

Nadere informatie

1.1 Op de website van QDeliver bevinden zich (externe) restaurants/winkels met en zonder samenwerkingsovereenkomst.

1.1 Op de website van QDeliver bevinden zich (externe) restaurants/winkels met en zonder samenwerkingsovereenkomst. Voor het online aanbod van restaurants en winkels van QDeliver.nl zijn leveringsvoorwaarden van toepassing. Plaats je een order op QDeliver bij een van onze restaurants en winkels dan ga je automatisch

Nadere informatie

Inschrijfformulier praktijkopleiding Makelaar/Taxateur Woningen

Inschrijfformulier praktijkopleiding Makelaar/Taxateur Woningen Inschrijfformulier praktijkopleiding Makelaar/Taxateur Woningen Persoonlijke gegevens Achternaam: Voornaam: Overige voornamen: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Geboortedatum: Geboorteplaats: Straat: Huisnummer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: De vennootschap onder firma Waterman Sport V.O.F. Treubweg 15, 1112 BA te DIEMEN hierna verder te noemen Waterman Sport.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: De vennootschap onder firma Waterman Sport V.O.F. Treubweg 15, 1112 BA te DIEMEN hierna verder te noemen Waterman Sport. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: De vennootschap onder firma Waterman Sport V.O.F. Treubweg 15, 1112 BA te DIEMEN hierna verder te noemen Waterman Sport. ===============================================================

Nadere informatie

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT UITGEVERIJ LINEKE EERDMANS Handelsnaam: Uitgeverij Lineke Eerdmans

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT UITGEVERIJ LINEKE EERDMANS Handelsnaam: Uitgeverij Lineke Eerdmans INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 Retourneren en Herroepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gastronomie Thuis

Algemene voorwaarden Gastronomie Thuis Algemene voorwaarden Gastronomie Thuis Algemene voorwaarden van Gastronomie Thuis (hierna verkort aan te duiden als: GT) 1. Definities Met klant wordt hierna bedoeld: de afnemer van GT goederen en diensten.

Nadere informatie

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten Algemene voorwaarden 1. Algemeen / Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via www.cateringagriport.nl worden verzorgd. Cateringagriport.nl behoudt zich

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf.

Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf. 1. Algemene voorwaarden Carolien s Face and Fashion Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf. 1.1 Identiteit van de ondernemer Carolien s Face and Fashion Samuel

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TWISTED

Algemene voorwaarden TWISTED Algemene voorwaarden TWISTED Definities TWISTED is een eenmanszaak van Lia de Grijs- Roelofs. Het bedrijf is gevestigd te Koolwijk bij Oss, Berghemseweg 19 5373KG Koolwijk Geregistreerd bij Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Klantenservice en verkoopinformatie

Klantenservice en verkoopinformatie Klantenservice en verkoopinformatie Inhoudsopgave: Betaalmogelijkheden Klantenservice en klachtenafhandeling Garantie Retourneren Verzenden en bezorgen Veelgestelde vragen Gehanteerde betaalmogelijkheden

Nadere informatie

Speciale garantievoorwaarden voor SOLARWATT-zonnepanelen van de glas/glas-generatie

Speciale garantievoorwaarden voor SOLARWATT-zonnepanelen van de glas/glas-generatie Systemintelligenz November 2014 Speciale garantievoorwaarden voor SOLARWATT-zonnepanelen van de glas/glas-generatie A Geldigheidsgebied 1. Deze speciale garantievoorwaarden voor SOLARWATT-zonnepanelen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

ELBURG TOOLS - ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN

ELBURG TOOLS - ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN ELBURG TOOLS - ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Elburg Tools: de natuurlijke rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Algemene Voorwaarden Voor bestellingen bij MA Jolie gelden de volgende algemene voorwaarden: Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MA Jolie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 2) Van het in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lampdirect.nl

Algemene Voorwaarden Lampdirect.nl Algemene Voorwaarden Lampdirect.nl Artikel 1 - Toepassingsgebied 1. Onder Any Lamp wordt in deze voorwaarden en op de website verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Any Lamp

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG ALVORENS AANKOOPBESLISSING NEEMT. JE EEN 1. Algemeen Deze website en aan haar gerelateerde websites ( Web Site ) wordt

Nadere informatie

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl. 1. Definities 1.1 Onder Bemvindo -Lifestyle wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34231086.

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand Boeken VI en XIV van het Wetboek van economisch recht Ondernemingen (boek VI WER) art. VI.47 en volgende WER Vrije beroepen (boek XIV WER) - art. XIV.29

Nadere informatie

A LGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

A LGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN A LGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Ondernemingsgegevens Pauwels Schoenen bvba Turnhoutsebaan 336-340 2970 Schilde België e- mail: webshop@pauwelsschoenen.be T.: +32 3 383 08 27 Ondernemingsnr.: 0424.980.457

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERNETVERKOOP 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERNETVERKOOP 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERNETVERKOOP 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Nomo Design bvba Noordkouter 67 8560 Wevelgem tel : 0032-56420532 IBAN : BE53 7380 0739 4553 BIC : KREDBEBB BTW BE 479047168 HR

Nadere informatie

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde Aanhef De volledige website www.newbusiness.be is eigendom van de vennootschap MADE IN BELGIUM bvba, samen met alle bijhorende rechten; voor elke (volledige of gedeeltelijke) reproductie is systematisch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Odeaan met u (de consument) sluit. We hebben ons best gedaan om onze algemene voorwaarden zo duidelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel

Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel P 1 / 5 Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel De algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkopen van Imperfect Design BV aan consumenten en uitsluitend op overeenkomsten op

Nadere informatie

2 Website: de website van van Luijk bloemstukken en bijouterie, te raadplegen via www.vanluijkbb.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

2 Website: de website van van Luijk bloemstukken en bijouterie, te raadplegen via www.vanluijkbb.nl en alle bijbehorende subdomeinen. Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mirasoul Group Benelux BV

Algemene voorwaarden Mirasoul Group Benelux BV Algemene voorwaarden Mirasoul Group Benelux BV 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Mirasoul Group Benelux BV. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk

Nadere informatie

Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop

Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop 1.Definities en toepasselijkheid: In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Webshop De Webshop is de digitale winkel op www.paservice.nl,

Nadere informatie

Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden

Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Algemene Handelsvoorwaarden De volgende Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen die je terugvindt op de website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten van Ela Rotterdam B.V.

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten van Ela Rotterdam B.V. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Ela Rotterdam BV akkoord gaat. Ela Rotterdam BV behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie