(2) Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de firma Schillig uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met hun geldigheid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(2) Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de firma Schillig uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met hun geldigheid."

Transcriptie

1 1 Bepalingen, geldigheid (1) Bij zakelijke relaties tussen de firma Ewald Schillig GmbH & Co. KG, Ehrlicherstraße 19, D Ebersdorf, registernummer: handelsregister A 4405, registerrechtbank kantongerecht Coburg (hierna 'Firma Schillig' genoemd) en de klant (hierna 'Klant' genoemd) gelden voor alle in het kader van verkoop op afstand ( , telefoon, internet, fax, etc.) gesloten overeenkomsten, leveringen en overige diensten uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden (hierna 'Algemene Voorwaarden' genoemd) in hun op het tijdstip van de bestelling geldige versie. (2) Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de firma Schillig uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met hun geldigheid. (3) Een verbruiker is iedere natuurlijke persoon, die een rechtshandeling afsluit met een doelstelling die noch tot zijn commerciële noch tot zijn zelfstandige beroepsmatige activiteiten kan worden gerekend (hierna 'Verbruiker' genoemd). Ondernemer is daarentegen elke natuurlijke of juridische persoon of firma met rechtspersoonlijkheid die bij het afsluiten van het contract in uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsmatige activiteit handelt (hierna 'Ondernemer' genoemd). 2 Contractafsluiting (1) De contractafsluiting tussen de firma Schillig en de klant kan per telefoon, , fax, post en/of d.m.v. de in de online shop op (hierna 'Online shop' genoemd) van de firma Schillig ter beschikking gestelde bestelfuncties tot stand komen. (2) De productpresentaties op de website of in de online shop van de firma Schillig vormen geen juridisch bindende aanbieding, maar enkel een vrijwillig verzoek aan de klant om de goederen bij de firma Schillig te bestellen. (3) Indien de klant de firma Schillig aanbiedt de goederen te kopen, dan heeft de firma Schillig het recht om het aanbod van de klant binnen zeven werkdagen bindend te accepteren, voor zover de klant zijn aanbod niet eerst uitdrukkelijk heeft herroepen. (4) Indien de klant voor het kopen van goederen gebruik maakt van de online shop van de firma Schillig, geeft de klant door het aanklikken van de button 'tegen betaling bestellen' een bindend aanbod af om de artikelen in het winkelmandje aan te kopen (hierna 'Klantaanbod' genoemd). Het klantaanbod, op basis waarvan een bindend koopcontract tot stand komt, wordt d.m.v. een afzonderlijke van de firma Schillig geaccepteerd, die uitdrukkelijk als 'Opdrachtbevestiging' (hierna 'Opdrachtbevestiging' genoemd) wordt aangeduid. Enkel de bevestiging van ontvangst van het klantaanbod is daarentegen nog geen acceptatie van het klantaanbod die tot afsluiting van een contract leidt. 3 Prijzen (1) Alle genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW en overige prijscomponenten en zijn exclusief leverings- en verzendkosten ( 4). (2) Bijzondere, extra overeengekomen werkzaamheden die niet zijn inbegrepen in de koopprijs (bijv. montagewerkzaamheden) worden afzonderlijk in rekening gebracht en moeten bij de levering van de goederen worden betaald. 4 Verzendkosten (1) De firma Schillig biedt de volgende verzendmogelijkheden aan in zijn online shop: Duitsland: 4,90 Europa: 8,90 Zwitserland: 8,90 (2) De concrete verzendkosten voor gestoffeerde meubelen worden voor afsluiting van het contract afzonderlijk meegedeeld aan de klant en zijn afhankelijk van de plaats van verzending, de afmetingen en het gewicht. Deze bedragen 120,00 per bankstel. (3) De klant dient de betreffende verzendkosten voor zijn rekening te nemen, voor zover de klant geen gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. (4) Bij leveringen buiten de EU ontstaan extra inklaringskosten, belastingen & onkosten. Meer informatie hierover vindt de klant o.a. onder: over invoerbelasting onder: en speciaal voor Zwitserland onder: 1/5

2 (5) Als de klant verbruiker is ( 1 lid 3), dan is het verzendrisico voor rekening van de firma Schillig. Als de klant geen verbruiker is ( 1 lid 3), dan is het verzendrisico voor rekening van de klant. (6) De klant dient in geval van een herroeping ( 10) de regelmatige kosten voor het terugzenden te betalen, indien de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en indien de prijs van de terug te sturen goederen niet meer bedraagt dan 40,00 EUR of wanneer de klant bij een hogere prijs van de goederen op het tijdstip van de herroeping nog niet heeft betaald of een contractueel vastgelegde deelbetaling heeft gedaan. In alle andere gevallen zijn de kosten voor het terugsturen voor rekening van de firma Schillig. 5 Eigendomsvoorbehoud (1) De goederen blijven tot aan de volledige betaling eigendom van de firma Schillig. Voordat het eigendom overgaat op de koper is het doorverkopen, verhuren, verpachten, de overdracht tot zekering, verwerking, andere beschikking of verandering zonder toestemming van de firma Schillig niet geoorloofd. (2) De klant dient de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen voorzichtig te behandelen. (3) De firma Schillig moet onmiddellijk schriftelijk worden geïnformeerd over iedere plaatsverandering van de goederen en iedere ingreep door derden, met name over beslagleggingen. 6 Levering, beschikbaarheid van de goederen (1) De levertijden worden in de online shop bij de bestelling aangegeven, bij bestellingen buiten de online shop wordt de klant voor afsluiting van het contract geïnformeerd over de levertijden. Deze zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de bestelde artikelen en de productietijd, die al naar gelang de mate van individualisering van het meubelstuk kan variëren. Indien geen levertijd is opgegeven of anderszins overeengekomen, geldt voor gestoffeerde meubelen dat deze binnen zes weken na afsluiting van het contract worden verzonden, voor alle overige producten geldt dat deze binnen een week worden verzonden. Indien de klant als betalingswijze vooruitbetaling heeft gekozen, worden de artikelen echter pas na ontvangst van de betaling verzonden. (2) Bij te verwachten vertragingen in de levering van meer dan twee weken zal de firma Schillig de klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. De klant heeft in dat geval het recht om van het contract af te zien. Ook de firma Schillig heeft het recht om van het contract af te zien, indien de oorzaak voor de vertraging in de levering niet bij de firma Schillig ligt. Eventueel al door de klant betaalde bedragen zal de firma Schillig in geval van een terugtrekking onmiddellijk terugbetalen. (3) Wanneer het bezorgen van de artikelen na drie afleveringspogingen nog steeds niet is gelukt, mag de firma Schillig het contract ongeldig verklaren. Eventueel al door de klant betaalde bedragen zal de firma Schillig onmiddellijk aan de klant terugbetalen. 7 Betalingscondities (1) De klant kan facturen vooruit, op rekening, met creditcard, SEPA incasso of Direct-betaling betalen. Hij heeft geen recht op een bepaalde betalingswijze, in het bijzonder is de betaling op rekening en per incasso uitgesloten bij bestellingen in de online shop; bij bestellingen van gestoffeerde meubelen kan daarentegen uitsluitend worden gekozen uit vooruitbetaling of op rekening. Voor de afzonderlijke betalingswijzen gelden de volgende bijzonderheden: a. Vooruitbetaling - bij de betalingswijze Vooruitbetaling moet de koopsom onmiddellijk worden betaald nadat de klant de opdrachtbevestiging van de firma Schillig heeft ontvangen. Het factuurbedrag moet binnen 7 dagen worden overgemaakt op het op de opdrachtbevestiging aangegeven rekeningnummer. b. Factuur - bij de betalingswijze Factuur moet het factuurbedrag binnen 7 dagen na de levering van de bestelde artikelen en ontvangst van de factuur worden overgemaakt op het op de factuur vermelde rekeningnummer. c. Creditcard - bij betaling met creditcard wordt de rekening na de opdrachtbevestiging belast. Creditcard-transacties worden afgehandeld door de payment partner van de firma Schillig, de firma Novalnet AG. d. SEPA incasso - bij de betalingswijze incasso moet de klant zijn rekeninggegevens (naam van de bank, rekeninghouder, IBAN, BIC) doorgeven aan de payment partner van de firma Schillig, firma Novalnet AG. De klant machtigt de firma Novalnet AG om het factuurbedrag van zijn rekening af te boeken en verzekert, dat hij de rekeninghouder van de opgegeven rekening is en dat het saldo op de rekening staat. De firma Novalnet AG zal het factuurbedrag vervolgens van de rekening van de klant afboeken m.b.v. de rekeninggegevens. Voor incassobetalingen is een rekening bij een in Europa gevestigde bank noodzakelijk. e. Direct-betaling - bij betalingen d.m.v. direct-betaling draagt de firma Schillig de betalingsafhandeling over aan zijn payment partner, de firma Novalnet AG. Nadat u in de online shop op de button 'tegen betaling bestellen' heeft geklikt, wordt er via internet een verbinding gemaakt met de rekening van de klant; de klant kan vervolgens zelf, door gebruik te 2/5

3 maken van zijn eigen bankgegevens via online bankieren met PIN- en TAN-code de factuur betalen. De koopsom wordt hierdoor meteen overgemaakt op de rekening van de firma Schillig. (2) Bij betalingen per creditcard of SEPA incasso zijn alle kosten voor rekening van de klant, die als gevolg van het terugboeken van een boeking t.g.v. onvoldoende saldo of op basis van onjuiste rekeninggegevens mochten ontstaan. 8 Gebreken, garantie (1) De firma Schillig is aansprakelijk volgens de hiervoor geldende wettelijke regels, met name de voorschriften uit 434 en volgende Duits burgerlijk wetboek. Het overdragen van claims van de klant is uitgesloten. (2) Ten opzichte van ondernemers ( 1 lid 3) bedraagt de garantieverplichting voor geleverde goederen 12 maanden. (3) Er bestaat alleen extra garantie op door de firma Schillig geleverde goederen, wanneer deze uitdrukkelijk werd vermeld op de opdrachtbevestiging van het betreffende artikel. 9 Aansprakelijkheid (1) Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten. Hiervan uitgezonderd zijn schadevergoedingsclaims van de klant ten gevolge van lichamelijk letsel of overlijden, de schending van belangrijke contractuele verplichtingen (cardinale plichten), alsook de aansprakelijkheid voor andere schade die veroorzaakt wordt door opzettelijk of grof nalatig plichtverzuim van de firma Schillig, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers. Belangrijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die essentieel zijn voor het bereiken van het doel van het contract. (2) Bij de schending van belangrijke contractuele verplichtingen is de aanbieder alleen aansprakelijk voor contracttypische, te voorziene schade, indien deze enkel nalatig werd veroorzaakt, tenzij het om schadevergoedingsclaims van de klant gaat als gevolg van lichamelijk letsel of overlijden. (3) De beperkingen onder lid 1 en 2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de firma Schillig, indien claims direct tegen hen worden ingediend. (4) De voorschriften van de productaansprakelijkheidswet blijven hierdoor onverlet. 10 Recht tot herroeping Verbruikers ( 1 lid 3) hebben onder de volgende voorwaarden het recht tot herroeping: Recht tot herroeping Informatie over het recht tot herroeping U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen terug te treden van dit contract. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de transporteur, de goederen in ontvangst heeft genomen. Om gebruik te kunnen maken van uw recht tot herroeping, moet u ons (Ewald Schillig GmbH & Co. KG, Ehrlicherstraße 19, D Ebersdorf, tel.: +49 (0) 9562/389-0, fax: +49 (0) 9562/ , d.m.v. een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, faxbericht of ) informeren over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeldformulier herroeping gebruiken, maar bent daartoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn aan te houden, is het voldoende dat u de mededeling over het gebruik maken van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verstuurt. Consequenties van herroeping Wanneer u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die zijn ontstaan doordat u voor een andere dan de door ons aangeboden, meest voordelige leveringsvorm heeft gekozen) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen, gerekend vanaf de dag dat wij de mededeling van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Wij gebruiken voor deze terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u overeengekomen; hierbij worden 3/5

4 in geen geval extra kosten in verband met deze terugbetaling aan u berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de artikelen weer terug hebben ontvangen of u een bewijs heeft geleverd dat u de artikelen heeft teruggestuurd, al naar gelang welke gebeurtenis eerder plaatsvindt. U dient de goederen onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen, gerekend vanaf de dag dat u ons informeert over het herroepen van het contract, aan de firma Ewald Schillig GmbH & Co. KG; Ehrlicherstraße 19, D Ebersdorf terug te sturen of te overhandigen. De termijn geldt als zijnde aangehouden, indien u de artikelen voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. De kosten voor het terugsturen van de artikelen zijn voor uw rekening. Voor een eventueel waardeverlies van de artikelen bent u alleen aansprakelijk, indien dit waardeverlies veroorzaakt wordt door een omgang van u met de artikelen, die voor het controleren van de aard, eigenschappen en functioneren niet vereist is. Einde van de informatie over het recht tot herroeping Een recht tot herroeping is niet van kracht bij contracten over verkopen op afstand voor het leveren van goederen, die niet voorgeproduceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of vastlegging door de verbruiker maatgevend is of die duidelijk op de persoonlijke wensen van de verbruiker is afgestemd. Voorbeeldformulier voor herroeping (Indien u van het contract wilt terugtreden, vul dan a.u.b. dit formulier in en stuur dit terug.) - Aan: Ewald Schillig GmbH & Co. KG Ehrlicherstraße 19 D Ebersdorf Fax: +49 (0) 9562/ Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract m.b.t. de aanschaf van de volgende artikelen (*)/het leveren van de volgende dienst (*) - Besteld op (*)/ontvangen op (*) - Naam van de consument(en) - Adres van de consument(en) - Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier) - Datum (*) Alles wat niet van toepassing is doorstrepen. 11 Informatie m.b.t. het verwerken van gegevens (1) De firma Schillig verzamelt voor het afhandelen van contracten gegevens over de klant. Hierbij worden in bijzondere mate de voorschriften van de Duitse privacywet en telemediawet in acht genomen. Zonder toestemming van de klant zal de firma Schillig alleen gegevens van de klant verzamelen, verwerken of gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de afhandeling van het contract. (2) De aanbieder zal de gegevens van de klant niet zonder zijn toestemming gebruiken voor reclame-, marketing- of enquêtedoeleinden. (3) Verder wordt in het kader van de toestemming van de klant en m.b.t. meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens naar de 'Verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens' verwezen, welke op de website van de aanbieder altijd te bekijken en uit te printen is via de link 'Bescherming van persoonsgegevens'. 12 Slotbepalingen (1) Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig mocht zijn, zo heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen in het contract. In plaats van de ongeldige bepaling gelden de hierop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften. (2) Duits wordt vastgelegd als taal voor het contract. (3) Op dit contract is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, onder uitsluiting van het Weens koopverdrag (verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken - CISG) en het conflictenrecht, voor zover door deze rechtskeuze niet de geboden bescherming wordt onttrokken door dwingende regelingen van het recht van een staat waarin de verbruiker zijn normale zetel heeft. 4/5

5 (4) Is de klant koopman volgens het handelsrecht of een juridisch persoon van het openbaar recht of een publiek-rechtelijk fonds, dan is de zetel van de firma Schillig de overeengekomen bevoegde rechtbank. Hetzelfde geldt wanneer de klant geen algemeen bevoegde rechtbank of woonplaats in de Bondsrepubliek Duitsland heeft of de gebruikelijke verblijfplaats op het tijdstip van indienen van de aanklacht niet bekend is. 5/5

Je bestelgegevens kan je na het versturen van je bestelling op elk moment raadplegen via Mijn account.

Je bestelgegevens kan je na het versturen van je bestelling op elk moment raadplegen via Mijn account. Algemene Voorwaarden PLANET SPORTS / www.planet-sports.nl 1. Geldigheid Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle leveringen van Planet-Sport GmbH (verder PLANET SPORTS) in het kader van artikelen die

Nadere informatie

Informatie voor consumenten bij overeenkomsten op afstand en klanteninformatie voor

Informatie voor consumenten bij overeenkomsten op afstand en klanteninformatie voor Algemene voorwaarden Informatie voor consumenten bij overeenkomsten op afstand en klanteninformatie voor www.gusti-leer.nl 1 Toepassingsgebied Voor zakelijke relaties tussen ons en de klant zijn de volgende

Nadere informatie

Algemene handelsvoorwaarden van Dortex Werbung und Vertrieb mbh

Algemene handelsvoorwaarden van Dortex Werbung und Vertrieb mbh Algemene handelsvoorwaarden van Dortex Werbung und Vertrieb mbh 1. Toepassingsgebied De hier vermelde Algemene Handelsvoorwaarden (AHV) gelden voor alle rechtshandelingen met Dortex Werbung und Vertrieb

Nadere informatie

2. Bestelproces, afsluiten van overeenkomsten, beperkte hoeveelheid

2. Bestelproces, afsluiten van overeenkomsten, beperkte hoeveelheid Algemene voorwaarden van DP Nederland bv Inhoudsopgave 1. Omvang 2. Bestelproces, afsluiten van overeenkomsten, beperkte hoeveelheid 3. Prijzen en verzendkosten 4. Verzending 5. Herroepingsrecht 6. Garantie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR KLANTEN van C&A Mode GmbH & Co. KG

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR KLANTEN van C&A Mode GmbH & Co. KG ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR KLANTEN van C&A Mode GmbH & Co. KG 1 Exploitant van de Online Shop en geldigheid van deze Algemene Voorwaarden 2 Sluiten van overeenkomst 3 Beschikbaarheid en levertijd

Nadere informatie

airberlin waardebon 6. Verwijzing naar herroepingsrecht bij het doen van aankopen via internet en telefoon ( afstandsverkoop )

airberlin waardebon 6. Verwijzing naar herroepingsrecht bij het doen van aankopen via internet en telefoon ( afstandsverkoop ) airberlin waardebon Algemene Voorwaarden van Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG ("airberlin") voor de aankoop van airberlin waardebonnen op het internet. (versie 11-05-2017) I. Algemene Voorwaarden 1.

Nadere informatie

Day at the Beach Rooseveltlaan 232-3hg 1078NX Amsterdam Nederland

Day at the Beach Rooseveltlaan 232-3hg 1078NX Amsterdam Nederland Algemene Voorwaarden Nederland Telefoonnummer: 020 84 59 593 E-mail: info@dayatthebeach.nl KvK-nummer: 34335220 BTW-nummer: 28131587B01 Bankrekening: 11.83.89.475 IBAN-nummer: NL89 RABO 0118 3894 75 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van C&A Mode GmbH & Co. KG EN KLANTENINFORMATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN van C&A Mode GmbH & Co. KG EN KLANTENINFORMATIE ALGEMENE VOORWAARDEN van C&A Mode GmbH & Co. KG EN KLANTENINFORMATIE 1 Uitbater van webwinkel en gelding van deze Algemene Voorwaarden 2 Sluiting van de overeenkomst 3 Beschikbaarheid en levertijd van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Naturana Webshop

Algemene Voorwaarden van Naturana Webshop Algemene Voorwaarden van Naturana Webshop gevestigd en kantoorhoudend te Duiven Naturana webshop is een onderdeel van Naturana Nederland B.V. gevestigd te Duiven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Wolford Online-Boutique voor Nederland

Algemene Voorwaarden van de Wolford Online-Boutique voor Nederland Algemene Voorwaarden van de Wolford Online-Boutique voor Nederland Dag en nacht winkelen in de Wolford Online-Boutique - 24 uur per dag, 7 dagen per week: www.wolfordshop.nl Indien u vragen en/of opmerkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Online Store Nederland (gepubliceerd: September 2014) Artikel 1 Reikwijdte en partijen

Algemene voorwaarden voor de Online Store Nederland (gepubliceerd: September 2014) Artikel 1 Reikwijdte en partijen Algemene voorwaarden voor de Online Store Nederland (gepubliceerd: September 2014) Artikel 1 Reikwijdte en partijen (1) Deze algemene voorwaarden, in de versie die geldt op het moment dat een bestelling

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna "de

van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna de Algemene voorwaarden & Klantinformatie Inhoudsopgave 1. Geldigheid 2. Sluiting Overeenkomst 3. Herroepingsrecht 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden 5. Leverings- en verzendvoorwaarden 6. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ARTON.COM. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ARTON.COM. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ARTON.COM Artikel 1 Definities * Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Arton.com een overeenkomst tot levering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

Algemene voorwaarden en klanteninformatie Algemene voorwaarden en klanteninformatie I. Algemene voorwaarden 1 Basisvoorzieningen (1) De onderstaande voorwaarden gelden voor alle contracten, die u met ons als aanbieder (Friederichs II B.V.) via

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

2. Bestelproces, afsluiten van overeenkomsten, beperkte hoeveelheid

2. Bestelproces, afsluiten van overeenkomsten, beperkte hoeveelheid Inhoudsopgave Omvang Bestelproces, afsluiten van overeenkomsten, beperkte hoeveelheid Prijzen en verzendkosten Verzending Eigendomsvoorbehoud Herroepingsrecht Garantie en aansprakelijkheid Betaalmethoden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de onlineshop van OLYMP Digital KG

Algemene Voorwaarden voor de onlineshop van OLYMP Digital KG Algemene Voorwaarden voor de onlineshop van OLYMP Digital KG (Versie maart 2016) 1 Toepasselijkheid, begripsbepalingen (1) De hierna volgende Algemene Voorwaarden gelden voor alle overeenkomstentussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes Artikel 1. Definities Werkman: Werkman Horseshoes Webwinkel: website van Werkman waarop zij zaken te koop aanbiedt Overeenkomst: de overeenkomst van koop

Nadere informatie

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen Afsluiten koopovereenkomst De koopovereenkomst komt tot stand wanneer BADER uw bestelling door levering van de artikelen of door aankondiging van de levering aanneemt. Geldigheid van de offerte Onze offerte

Nadere informatie

3 Verklaring omtrent herroeping voor gebruikers bij kopen op afstand Verklaring omtrent herroeping

3 Verklaring omtrent herroeping voor gebruikers bij kopen op afstand Verklaring omtrent herroeping I. Algemene voorwaarden van MAGIX Software GmbH Stand: juni 2014 1 Geldigheid van de voorwaarden 1. Leveringen, prestaties en aanbiedingen van MAGIX Software GmbH, hierna 'MAGIX' genoemd, vinden uitsluitend

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS (WNP)

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS (WNP) ALGEMENE VOORWAARDEN -Â HERROEPINGSRECHT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WELLNESS-NATURAL-PRODUCTS (WNP) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van WELLNESS-NATURAL-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR KLANTEN van C&A Online GmbH

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR KLANTEN van C&A Online GmbH 1 ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE VOOR KLANTEN van C&A Online GmbH 1 Exploitant van de Online Shop en geldigheid van deze Algemene Voorwaarden 2 Sluiten van overeenkomst 3 Beschikbaarheid en levertijd

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Sentio Six wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

Sentio Six wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand. Artikel 1 Definities * Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Sentio Six een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Sentio Six

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sentimo

Algemene voorwaarden Sentimo Algemene voorwaarden Sentimo Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via internet, inmeetafspraken en via consumentenbeurzen tussen Sentimo B.V. als verkoper (hierna: Sentimo)

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Archiefkasten-shop.nl gevestigd in Haarlem. Archiefkasten-shop.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

Nadere informatie

(1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden zaken van

(1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden zaken van Algemene verkoopsvoorwaarden: 1. Algemeen, klantenkring, taal. (1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden zaken van www.nded.nl, verder in de tekst Webshop, en op alle door onze

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 1.2 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Officecity Kantoormeubelen B.V. gevestigd in Haarlem. Officecity.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten. Golden Ticket Competitie

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten. Golden Ticket Competitie Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten Golden Ticket Competitie 1. Prijsvraag en organisator De online-prijsvraag Golden Ticket Competitie (hierna: prijsvraag ) wordt aangeboden door HolidayPirates GmbH,

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Reikwijdte 2 Sluiten van een contract 3 Herroepingsrecht van de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, verzuim 7 Verrekening, retentie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te Steenovenweg 3, 3532AE Utrecht, in Nederland.

Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te Steenovenweg 3, 3532AE Utrecht, in Nederland. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te, 3532AE Utrecht, in Nederland. ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BRITA Online Shop. Art. 1 Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden BRITA Online Shop. Art. 1 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden BRITA Online Shop Art. 1 Toepasselijkheid Alle overeenkomsten op afstand voor de verkoop van goederen die worden aangegaan tussen BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Klantinformatie

Algemene voorwaarden & Klantinformatie Algemene voorwaarden & Klantinformatie 1) Geldigheid 1.1 Deze algemene voorwaarden van nded e.k. (hierna "de verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend)

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend) Algemene Voorwaarden Kunstdeco Artikel 1 Definities (niet uitputtend) De klant, opdrachtgever, koper, hierna te noemen wederpartij: Een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met

Nadere informatie

Bij de bestelling van een geschenkbon rekenen wij 1,50 aan voor administratieve kosten.

Bij de bestelling van een geschenkbon rekenen wij 1,50 aan voor administratieve kosten. Algemene voorwaarden 1. Bestellen zonder risico Binnen 2 weken ontvangt u alle artikelen 14 dagen vrijblijvend op zicht bij u thuis. Zijn er artikelen die u niet bevallen, dan kunt u deze kosteloos omruilen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nest thermostaat

Algemene voorwaarden Nest thermostaat Artikel 1. Definities Consument: iedere natuurlijke persoon die in het kader van deze overeenkomst uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden optreedt. Zakelijke klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

A LGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

A LGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP A LGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens quelbordel Begijnenstraat 31, 2800, Mechelen info@quelbordel-design.be 0485 06 67 14 Ondernemersnummer: 0652.935.407 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Merchandise. Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Merchandise. Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Merchandise Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk De leden van Qshops Keurmerk (Qshops.org) houden zich aan de gedragscode die door onze organisatie is opgesteld. Meer informatie over de gedragscode vindt u op onze

Nadere informatie

1. Toepassingsgebied, algemene verplichtingen van de besteller, wijziging van de Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied, algemene verplichtingen van de besteller, wijziging van de Algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied, algemene verplichtingen van de besteller, wijziging van de Algemene Voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop en koop op afstand,

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door. Het plaatsen van een bestelling op de website van leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. behoudt zich het

Nadere informatie

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten

Nadere informatie

1.3 Opdrachtgever: een natuurlijke (consument) of rechtspersoon, welke via de website van Smoeltjes Schoolfotografie een bestelling plaatst.

1.3 Opdrachtgever: een natuurlijke (consument) of rechtspersoon, welke via de website van Smoeltjes Schoolfotografie een bestelling plaatst. Algemene voorwaarden van SMOELTJES SCHOOLFOTOGRAFIE, gevestigd te Geertruidenberg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder dossiernummer 50474340. 1.1 Smoeltjes

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de online winkel van Tea, Love & Wine (hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schiesser AG - online shop (versie juni 2014)

Algemene voorwaarden Schiesser AG - online shop (versie juni 2014) Algemene voorwaarden Schiesser AG - online shop (versie juni 2014) 1 Toepassing 1. Op de zakelijke relatie tussen SCHIESSER AG (hierna te noemen SCHIESSER ) en de klant van de online shop zijn uitsluitend

Nadere informatie

BESTELLEN EN BETALEN. Door een knop of soortgelijke functie aan te klikken erken ik uitdrukkelijk dat ik bestel met een betalingsverplichting.

BESTELLEN EN BETALEN. Door een knop of soortgelijke functie aan te klikken erken ik uitdrukkelijk dat ik bestel met een betalingsverplichting. Algemene Voorwaarden (BELGIË versie: 19 August 2014) AV als pdf-bestand downloaden 1 Contractanten, toepassingsbereik (1) Contractanten in het kader van de volgende Algemene Voorwaarden ("AV") zijn Buffalo

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel

Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel 1. Definities en identiteit 1.1 Onder Anne Sara wordt verstaan; De eenmanszaak Anne Sara gevestigd te (2652JP) Berkel en Rodenrijs, aan de Ijmeerstraat 139, geregistreerd

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP B2C

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP B2C ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP B2C Ondernemingsgegevens Bikesolutions Coudeveldt 17 8490 Varsenare info@bikesolutions.be 0032/496 170 770 BE0806.921.323 Eenmanszaak Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ROND.

Algemene voorwaarden ROND. Algemene voorwaarden ROND. Artikel 1 Definities * Reseller/klant: de rechtspersoon die producten aankoopt met het doel deze door te verkopen. * Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

ONZE ATELIER-SERVICE. 1. Levering

ONZE ATELIER-SERVICE. 1. Levering ONZE ATELIER-SERVICE Levering Snel en gemakkelijk geleverd Verzendingskosten Herroepingsrecht Europees modelformulier voor herroeping Uw betalingswens Vragen en opmerkingen Ruilen Acties Een klacht melden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten 1. Algemeen Door bij FotoVakPrintNaarden een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van FotoVakPrintNaarden akkoord gaat. FotoVakPrintNaarden heeft het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

2.2. Tuindoeken-online.nl wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

2.2. Tuindoeken-online.nl wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand. Algemene Voorwaarden ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN TUINDOEKEN-ONLINE.NL Artikel 1 Definities 1. Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Tuindoekenonline.nl een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel.

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aangegane overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hendriks Graszoden BV Inhoud: Paragraaf 1 Toepassingsgebied. Paragraaf 2 De aanbieding

Algemene Voorwaarden Hendriks Graszoden BV  Inhoud: Paragraaf 1 Toepassingsgebied. Paragraaf 2 De aanbieding Algemene Voorwaarden Hendriks Graszoden BV www.gazon-online.be Inhoud: Paragraaf 1 Paragraaf 2 Paragraaf 3 Paragraaf 4 Paragraaf 5 Paragraaf 6 Paragraaf 7 Paragraaf 8 Paragraaf 9 Paragraaf 10 Paragraaf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Uw Stadsboer BV

Algemene Voorwaarden Uw Stadsboer BV Algemene Voorwaarden Uw Stadsboer BV Identiteit van de onderneming: Uw Stadsboer BV Vijfhoekweg Noord 10 8035 PR Zwolle Telefoonnummer: 038 747 01 00 E- mailadres: hallo@uwstadsboer.nl KvK- nummer: 63366584

Nadere informatie

(1) U kunt retentierecht enkel uitoefenen in zoverre het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(1) U kunt retentierecht enkel uitoefenen in zoverre het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie. Algemene voorwaarden en klanteninformatie I. Algemene voorwaarden 1 Basisvoorzieningen (1) De onderstaande voorwaarden gelden voor alle contracten, die u met ons als aanbieder (Manuela Gumbinger) via de

Nadere informatie

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten 1. Toepassing Deze Productvoorwaarden zijn een aanvulling op de Leveringsovereenkomst voor Elektriciteit en/of Gas aan consumenten en de daarop geldende

Nadere informatie

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; ALGEMENE VOORWAARDEN UNIEK VOOR KIDS Artikel 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen Voorwaarden ): op alle verkopen via uniekvoorkids.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities

Nadere informatie

VOORWAARDEN SERENGETI.FRL

VOORWAARDEN SERENGETI.FRL VOORWAARDEN SERENGETI.FRL Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Serengeti.frl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een

Nadere informatie

e) Tenzij anders is overeengekomen, is de levering op de plaats van de eindbestemming, de verantwoordelijkheid van de ontvanger/klant.

e) Tenzij anders is overeengekomen, is de levering op de plaats van de eindbestemming, de verantwoordelijkheid van de ontvanger/klant. Algemene Verkoopsvoorwaarden Sport-Thieme B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PW Schiphol-Rijk, geregistreerd onder KvK-nummer: 37086050AG, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Katharina Thieme-Hohe en Maximilian

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand. 2. Cliënt: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening

Nadere informatie

Informatie rondom garantie & retour

Informatie rondom garantie & retour Informatie rondom garantie & retour Retourneren U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour

Nadere informatie

VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen

VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Werkman brillen & contactlenzen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1. Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (voorwaarden) zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van. Door het totstandkomen van een overeenkomst

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Algemene Verkoopvoorwaarden 1. Algemeen Welkom in de SpeechLive Online Shop die te vinden is op www.speechlive.com (de Online Shop of de Website ). De Online Shop is een website die door Speech Processing

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Woonboerderij Maja

Algemene voorwaarden Woonboerderij Maja Algemene voorwaarden Woonboerderij Maja Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Woonboerderij Maja : Woonboerderij Maja, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl. 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende

Nadere informatie

Algemene handelsvoorwaarden voor zakelijke en particuliere eindafnemers van bellicon nederland

Algemene handelsvoorwaarden voor zakelijke en particuliere eindafnemers van bellicon nederland Algemene handelsvoorwaarden voor zakelijke en particuliere eindafnemers van bellicon nederland versie 1 januari 2014 1. Algemeen (1) Deze algemene handelsvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, leveringen

Nadere informatie

1.2 Website: de website van De Zaanse Zolder is te bekijken via en alle bijbehorende subdomeinen.

1.2 Website: de website van De Zaanse Zolder is te bekijken via  en alle bijbehorende subdomeinen. Inleiding Hieronder vind u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruikmaakt van of een bestelling plaatst via de Website en/of Webwinkel. Deze voorwaarden bevatten belangrijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hendriks E-Commerce BV www.graszoden.nl

Algemene Voorwaarden Hendriks E-Commerce BV www.graszoden.nl Algemene Voorwaarden Hendriks E-Commerce BV www.graszoden.nl Paragraaf 1 Toepassingsgebied 1. Graszoden.nl is een handelsnaam van Hendriks E-Commerce B.V., met hoofdvestiging in (NL 6093 PG) Heythuysen,

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid

Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Filipucci Juweliers zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene

Nadere informatie

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kidooz De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.kidooz.nl 1.2 Door het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Online Store Nederland (datum: 2 mei 2016) 1 Reikwijdte en partijen

Algemene voorwaarden voor de Online Store Nederland (datum: 2 mei 2016) 1 Reikwijdte en partijen Algemene voorwaarden voor de Online Store Nederland (datum: 2 mei 2016) 1 Reikwijdte en partijen (1) Deze algemene voorwaarden, in de versie die geldt op het moment dat een bestelling wordt geplaatst,

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Airmiles Essent webshop verkoop

Algemene Voorwaarden Airmiles Essent webshop verkoop Algemene Voorwaarden Airmiles Essent webshop verkoop Op alle aankopen via deze webpagina zijn de Algemene Voorwaarden van verkoop van Essent Retail Energie B.V. van toepassing. Essent Retail Energie B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden Versie: September 2017 Onze algemene voorwaarden: Dit zijn de algemene voorwaarden van ABOUT YOU GmbH. ABOUT YOU GmbH is een vennootschap opgericht naar Duits recht, gevestigd te Domstrasse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. kindradar.nl

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. kindradar.nl Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP ATELIERS HUMANOID

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP ATELIERS HUMANOID ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP ATELIERS HUMANOID 1. Definities en toepasselijkheid 1.1. In deze voorwaarden hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenissen: - Bestelling: een bestelling van een

Nadere informatie

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp.

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: FVDS Ontwerp: FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01 Afnemer: Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden WoonVeilig. Versie: oktober Afleverprocedure

Leveringsvoorwaarden WoonVeilig. Versie: oktober Afleverprocedure Leveringsvoorwaarden WoonVeilig Versie: oktober 2016 Afleverprocedure Producten die je bij WoonVeilig bestelt, worden op het afleveradres in Nederland dat je bij je bestelling hebt opgegeven, afgeleverd.

Nadere informatie

1. Definities. 3. Ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

1. Definities. 3. Ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden. 1. Definities 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: keukenproducten.nl,. De Keukenproducten-site van Lemmers coordinates vof, gevestigd te Hellendoorn. 2. Lemmers coordinates, verzorgt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

a. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

a. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities a. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. b. Partner: de ondernemer die op www.aed inkoop.nl zijn product

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHWATCH BOOKS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHWATCH BOOKS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN TECHWATCH BOOKS B.V. Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Techwatch Books B.V. een koopovereenkomst

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl. 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende

Nadere informatie