5 Afwezig: Agteres, Van Baardewijk, Ramkisoensing, Van der Varst en Van der Velde.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 Afwezig: Agteres, Van Baardewijk, Ramkisoensing, Van der Varst en Van der Velde."

Transcriptie

1 VERSLAG VAN DE 8 e VERGADERING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD d.d. 18 AUGUSTUS 08 (UR/08/22437) Aanwezig: Bloys, Disberg, Geleijnse, Hoeflaak (plv. voorzitter), Kaptein, Kerkhof, Van Proosdij, Stol (griffier), Ten Teije, Valk en Van der Wal. 5 Afwezig: Agteres, Van Baardewijk, Ramkisoensing, Van der Varst en Van der Velde. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 14. uur en deelt mee dat de behandeling van agendapunt 8 (Instructie werken voor / met derden) vóór die van punt 7 (Reorganisatieplan in verband vorming Financieel Shared Service Center) zal plaatsvinden. 2. Verslag vorige vergaderingen UR/08/ verslag 7 e UR-vergadering d.d. 23 juni 08 UR/08/ verslag extra UR-vergadering d.d. juni 08 Meegedeeld wordt dat op pag. 1 in regel 24 en op pag. 2 in regel 11 van het verslag van de 7 e UR verduidelijkingen zijn aangebracht en dat in regel 22 van het verslag van de extra UR-vergadering met wordt ingevoegd na in te stemmen ; hierna de verslagen ongewijzigd worden vastgesteld. 3. Onderwijszaken Tevens aanwezig: Marcel Vooijs/AZ. A. Rapportage stand van zaken In een korte rapportage meldt Vooijs dat het haalbaarheidsonderzoek University College zich in een afrondende fase bevindt en dat nu aan de invulling van de voorwaarden op inhoudelijk, financieel en organisatorisch terrein wordt gewerkt. In augustus/september zal een businesscase opgesteld worden, waarover het College van Bestuur in de loop van september nadere besluitvorming zal plegen. In oktober a.s. zal het onderwerp als apart agendapunt geagendeerd kunnen worden. Wat betreft de programma s voor excellente studenten (Sirius-aanvragen) meldt Vooijs dat de landelijke commissie de aanvragen behandeld heeft en drie categorieën heeft aangemerkt: 1) zeer veelbelovende programma s die uitgewerkt voor 1 oktober 08 ingediend kunnen worden om in aanmerking te komen voor subsidiëring; 2) veelbelovende programma s die uitgewerkt voor 1 mei 09 ingediend kunnen worden; 3) niet aan de eisen voldoende programma s die niet voor subsidie in aanmerking komen. De Leidse aanvragen zijn in categorie 2 gevallen en op dit moment wordt bezien hoe de beoordeling luidt en op welke punten aanpassingen gepleegd kunnen worden die een beroep op een oordeelsherziening kansrijk maken. In oktober zal hierover nadere informatie gegeven kunnen worden. Wat betreft internationalisering meldt Vooijs dat het CvB naar aanleiding van een voortgangsrapportage gesproken heeft over een universiteitsbreed wervingsplan voor internationale studenten, op basis waarvan door de faculteiten gemeenschappelijke acties ondernomen kunnen worden om de instroom van internationale studenten te vergroten. Er zal een notitie over de leefomgeving voor internationale studenten geschreven worden om duidelijk te maken waar verbeteringen noodzakelijk en mogelijk zijn; huisvesting zal daarvan een zeer belangrijk onderdeel uitmaken. In de notitie zal de focus vooral op een aantal belangrijke zaken gericht worden, omdat er (te) veel punten zijn die de aandacht vragen. Wat betreft de onderwijsvisie wordt gemeld dat men nog doende is een eerste concept op te stellen, aangezien vertraging is opgelopen i.v.m. de tijd die besteed is aan de Sirius-aanvragen. Het ligt in de bedoeling dat het eerste concept in oktober a.s. door het College van Bestuur besproken kan worden en dat het daarna in de UR aan de orde kan komen. Er blijkt geen behoefte aan behandeling van dit onderwerp in de Overlegvergadering van augustus 08. B. Invoering minorstelsel UR/09/ afschrift brief College van Bestuur aan faculteitsbesturen d.d. juli 08 met daarbij de Toelichting Richtlijn Minorstelsel reactie UR-commissie Onderwijs & Onderzoek In reactie op het commissieadvies meldt Vooijs dat het predicaat minor inderdaad zal worden beperkt tot die samengestelde pakketten die op verbreding gericht zijn en dus toegankelijk zijn voor een brede doelgroep. Een andere invulling van de vrije keuzeruimte is aan de studenten en kan tot verbreding of verdieping leiden, waarbij nog steeds geldt dat het door hen samengestelde pakket ter goedkeuring aan de examencommissie dient te worden voorgelegd. Wanneer er voor een bepaald verdiepend pakket veel belangstelling bestaat, zou de desbetreffende faculteit zelf een dergelijk pakket kunnen aanbieden. Gemeld wordt dat het niveau van de minors een belangrijk aandachtspunt van de universiteitsbrede commissie is, dat het steeds de aandacht heeft gehad bij de beoordeling van minors en die ook zal blijven krijgen. Tot slot wordt gemeld dat over de roostering van minoren geen universiteitsbrede afspraken zijn gemaakt en ook geen roosterslots zijn gecreëerd. Bij de implementatie per 1 september 09 zal proefondervindelijk moeten blijken of er grote problemen zijn. Faculteiten met veel minorstudenten uit andere faculteiten zullen hun minorroosters zodanig plannen dat deze studenten niet wegstromen. Vanuit de Raad wordt opgemerkt dat met het alleen aanbieden van facultaire pakketten voor verbredende minors voorzien had kunnen worden dat vrijwel elke student die een verdiepende minor wil een eigen pakket zal samenstellen. Gevraagd wordt wat er mis gegaan is met de eerste aanvraagronde van minors die per 1 september 08 van start hadden zullen gaan: is er een rapportage van gemaakt en kan deze door de Raad worden ingezien. Tot slot wordt gevraagd of de invoering van een minorstelsel door de faculteiten/opleidingen breed gedragen wordt. Vooijs meldt dat een student voor een verdiepende minor tot punten vrije keuzeruimte heeft. Het aanbod van pakketten betreft verbredende minoren; verdiepende pakketten worden niet als minor aangeboden en geregistreerd omdat daarvoor slechts een kleine doelgroep bestaat. Alleen wanneer er veel vraag is naar een bepaalde verdiepende invulling van de vrije keuzeruimte zou er een minorpakket van gemaakt kunnen worden. Vooijs benadrukt dat de keuzevrijheid van studenten erg belangrijk is en dat de huidige bij- en keuzevakken in een verdiepend of verbredend pakket opgenomen kunnen 1

2 worden: enige voorwaarde is dat de examencommissie goedkeuring verleend aan een door studenten zelf samengesteld pakket. De verbredende pakketten moeten ook en vooral toegankelijk zijn voor studenten van andere faculteiten. Dit heeft geleid tot een aanscherping van de koers en de faculteiten zijn daarin meegegaan; er wordt mede daarom vanuit gegaan dat het minorstelsel van de grond komt. Desgevraagd meldt Vooijs dat nog nagedacht moet worden op welke manier op het diplomasupplement vermelding van een niet door de faculteiten aangeboden keuzepakket (verdieping) plaats zou kunnen vinden. Wel is duidelijk dat in ieder geval iets op het diplomasupplement aangegeven wordt. De voorzitter sluit dit agendapunt af met het in overweging geven dat een verbredende minor op niveau 0 gezet wordt en een verdiepende op niveau 0. Afgesproken wordt dat de reactie van de commissie zal worden omgebouwd tot een concept-ur-reactie t.b.v. de Overlegvergadering van augustus Kaderdocument Leids Universitair Register Opleidingen UR/08/ brief College van Bestuur d.d. 27 juni 08 met daarbij het Framework Document Register of Study Programmes Leiden University, de laatste versie van het Kaderdocument Leids Universitair Register Opleidingen d.d. augustus 02, de voorlopige versie van het Leids Register Opleidingen en een voorbeeld van opleidingsgegevens in dit register -- advies UR-commissie Onderwijs & Onderzoek Tevens aanwezig: Marcel Vooijs/AZ In reactie op het O&O-advies meldt Vooijs dat het kaderdocument in het Engels is gesteld omdat het gebruikt wordt in het kader van de onderwijsvisitaties; in de visitatiecommissies hebben vrijwel altijd buitenlandse wetenschappers zitting en daarom is een Nederlandse vertaling niet echt opportuun. Wanneer daar toch ruime - behoefte aan blijkt te bestaan zal bezien worden of een Nederlandse versie gemaakt zal worden. Vooijs zegt na te zullen laten gaan of verbetering van de vindbaarheid van dit Engelstalige document mogelijk is; op dit moment is het te benaderen via de Nederlandstalige site Vooijs meldt dat het document gericht is op de bachelorfase en dat daarom geen melding is gemaakt van honourstrajecten in de masterfase. Desgevraagd meldt Vooijs dat de honours classes van de afgelopen drie jaar op dit moment geëvalueerd worden en dat deze evaluatie in het najaar hopelijk afgerond kan worden. In antwoord op de suggestie om de (Engelse) tekst van het document door docenten Engels te laten nakijken meldt Vooijs dat dit zeker zal gebeuren. Tot slot meldt hij dat de Engelstaligheid van documenten afhankelijk is van de doelgroep en dat in het kader van de internationalisering steeds meer documenten (ook) in het Engels gesteld zullen worden. Er blijkt geen behoefte aan bespreking van dit onderwerp in de Overlegvergadering met het College van Bestuur op augustus 08 en afgesproken wordt dat het commissieadvies zal worden omgebouwd tot een advies van de Universiteitsraad en aan het College van Bestuur zal worden gezonden (bijlage 1: UR/08/19624). 5. Universitaire Profileringsgebieden Onderzoek UR/08/ brief College van Bestuur d.d. 27 juni 08 met daarbij het werkdocument Universitaire Profileringsgebieden Onderzoek -- reactie UR-commissie Onderwijs & Onderzoek Tevens aanwezig: Piet van Slooten/AZ In reactie op het O&O-advies meldt Van Slooten dat de externe adviezen een positieve teneur hebben en dat de keuze voor/selectie van de 12 gebieden herkend wordt als passend bij de Leidse signatuur. Er zijn wel kritische kanttekeningen geplaatst omdat er een zekere overloop bestaat en gesuggereerd is dat er gebieden gecombineerd zouden kunnen worden. Voorts is er verschil in de mate van uitwerking en toespitsing van gebieden, omdat ze zich in verschillende fasen bevinden. De kernvraag is hoe de diverse kritische kanttekeningen in de definitieve versie verwerkt zullen worden. Wat betreft de financiering verwijst Van Slooten naar pag. van de Kadernota 09-12, waar staat dat het College van Bestuur voor dit project een bedrag van 3 M heeft afgezonderd van het vernieuwingsfonds, waardoor het daar geen onderdeel meer van uitmaakt en ook niet onder de regels van dat fonds valt. Het is een tijdelijke en geen structurele oormerking. Van Slooten meldt dat de huidige plannen ten opzichte van die van de afgelopen decennia zijn veranderd omdat de concurrentie op nationaal en internationaal terrein is gegroeid en universiteiten zich met name op onderzoekgebied zullen moeten profileren. Deze profilering beoogt dat sterk Leids onderzoek zich minimaal moet kunnen handhaven of zelfs beter moet kunnen worden; op andere gebieden zou meer stimulering kunnen plaatsvinden o.a. door samenwerking tussen onderzoekers, waardoor de kwaliteit van het onderzoek beter wordt. Wat betreft het leggen van een grotere nadruk op inter- en multifacultaire gebieden merkt Van Slooten op dat het overgrote deel van de profileringsgebieden over de grenzen van de faculteiten heen reikt en dat slechts een klein aantal zich tot één faculteit beperkt. Van Slooten (h)erkent de vraagtekens die de commissie bij het grote aantal onderzoeksgroepen zet, maar merkt op dat clustering of bredere definiëring minder profilerend zijn. Ook is het zo dat er in de vervolgfase(n) meer aandacht zal zijn voor de organisatie, voor de persoon die de kar(ren) gaat trekken en voor de verantwoordelijkheid voor de toedeling van middelen. Deze toedeling zal niet pondspondsgewijs plaatsvinden, maar aan kansrijke gebieden, die zelf ook middelen weten te verwerven èn goed zijn voor de reputatie van de universiteit. In antwoord op de vraag of de gelden in competitie verworven moeten worden meldt Van Slooten dat dit pas op een later tijdstip aan de orde komt bij de inrichting van het verdere proces, waarvan de middelentoedeling onderdeel uitmaakt. Er zullen criteria opgesteld worden waaraan aanvragen voor financiering moeten voldoen, waarbij te denken valt aan het aantrekken van promovendi, dakpanconstructies bij het aanstellen van nieuwe hoogleraren e.d. Er zal geen NWO-constructie gehanteerd worden, maar de gelden zullen wel in competitie verworven moeten worden. Desgevraagd meldt Van Slooten dat er een verkeerde keuze is gemaakt wanneer een onderzoek(gebied) inzakt wanneer de verantwoordelijke hoogleraar weggaat en dat is een van de redenen waarom de onderzoekgebieden wat breder gedefinieerd zijn. In reactie op de suggestie vanuit de Raad om de middelen niet te verspreiden over een groot aantal onderzoekgebieden maar toe te kennen aan een of een klein aantal steeds wisselende gebieden wordt gemeld dat daarover nog gesproken zal worden. Afgesproken wordt dat het commissieadvies zal worden omgebouwd tot een concept-ur-reactie t.b.v. de Overlegvergadering van augustus 08. 2

3 6. Graduate Studies: hoofdstukken 6 & 7 van het Adviesrapport Taskforce Graduate Studies UR/08/112 - brief College van Bestuur d.d. 8 juli 08 met daarbij de hoofdstukken 6 & 7 van het adviesrapport van de Taskforce Graduate Studies -- advies UR-commissie Onderwijs & Onderzoek Tevens aanwezig: Frans Los/AZ In reactie op het commissieadvies meldt Los, naar aanleiding van de opmerking dat de commissie slechts een voorzichtige reactie wenst te geven, dat het College van Bestuur graag nu ideeën van de UR wil vernemen. Na de overlegvergadering van augustus a.s. zal het CvB zijn standpunt bepalen en in de loop der tijd zal het onderwerp hier terugkomen bij de uitvoering van onderdelen van deze hoofdstukken. In november vindt er een overleg plaats met wetenschappelijk directeuren over de graduate studies en de uitkomst daarvan komt t.z.t. langs in de UR. Duidelijk moet zijn dat dit het enige moment is waarop deze materie integraal in de UR aan de orde komt, later komen alleen deelonderwerpen aan de orde. Desgevraagd meldt Los dat bij het overleg in november a.s. in beginsel de wetenschappelijk directeuren en de decanen aanwezig en dat het College zich nog beraadt of nog andere personen of organisaties deel zouden moeten/kunnen nemen. Op de agenda staat alles wat te maken heeft met promoties: in-, door- en uitstroom, werving, selectie, inbedding en begeleiding en dit alles in samenhang met elkaar. De uitkomsten van dit overleg zullen naar de UR gecommuniceerd worden. Wat betreft de relatie tussen landelijke onderzoekscholen en Leidse graduate schools merkt Los op dat men in landelijke onderzoekscholen blijft participeren wanneer deze goed functioneren en wanneer dat niet het geval zal de participatie waarschijnlijk beëindigd worden. Hij meldt voorts dat er geen prijsplaatje gemaakt is maar de verwachting is dat de opleidingsinstituten in het kader van een graduate school efficiënter kunnen werken. In vergelijking met de onderzoekinstituten zullen de nieuwe instituten meer taken verrichten zoals werving van 2 e en 3 e geldstroomgelden, aanbieden van master- en Ph.D.-programma s, personeelsbeleid, het aantrekken van wetenschappelijk talent. Aansturing van de instituten vindt plaats door het faculteitsbestuur, maar ook universiteitsbreed zullen de instituten gesteund worden. Vanuit de Raad wordt herhaald dat het moeilijk is een weloverwogen advies uit te brengen op het rapport dat aan de ene kant een algemene lijn schets en aan de andere kant specifieke maatregelen noemt en dat het jammer is dat het later niet nog eens integraal hier besproken kan worden. Los meldt dat het hier gaat om paragrafen waarvan de onderdelen in het vervolgtraject na november los van elkaar terug komen bij bespreking van masterprogramma s, Ph.D.-programma s, onderwijsvisie, internationalisering e.d. Vanuit de Raad wordt gesuggereerd om een aantal UR-leden een discussie over de inrichting van graduate schools te laten voeren, daaruit de voors en tegens te destilleren en suggesties te doen die niet in de vorm van een advies maar in de vorm van een discussie uitgedragen worden. De voorzitter merkt op dat deze werkwijze bij de behandeling van de deelonderwerpen gevolgd zou kunnen worden, maar dat nu om een reactie van de Raad gevraagd wordt. In reactie op de opmerking dat het geven van een advies over deze paragrafen lastig is omdat ze enerzijds niet concreet genoeg zijn en anderzijds juist te concreet merkt de voorzitter op dat in het advies verwerkt zou kunnen worden wat hier gezegd is. Los begrijpt het dilemma van de Raad en merkt op dat dit een gevolg is van het feit dat de Raad in een vroeg stadium mee kan denken. Na advisering door de Raad gaat de discussie intern verder in november met de wetenschappelijk directeuren, waarna deelonderwerpen in de Raad aan de orde zullen komen. Voorts gaat het debat verder met andere universiteiten en OCW en wanneer dat in een nieuw stadium komt zal dat ook hier besproken worden. In reactie op de vraag van de voorzitter hoe de Raad het verder wil aanpakken wordt gesuggereerd om in een reactie duidelijk te maken dat de Raad in een later stadium wil meedenken over de verdere besluitvorming m.b.t. de inrichting van de graduate schools. Er zal nu een advies of reactie uitgebracht moeten worden, omdat dit de enige keer is dat deze paragrafen integraal aan de orde zijn en daarin zal een aantal specifieke punten naar voren gebracht moeten worden, waarvoor door de raadsleden punten aangedragen zullen worden. In reactie op de vragen of de medezeggenschap uitgebreid wordt nu de instituten meer taken toebedeeld krijgen en of er een instituutsraad komt, antwoordt Los dat de formele medezeggenschapstaak bij UR en FR-en ligt. Een instituutsraad zou eventueel als inspraakmedium kunnen fungeren, maar bij besluitvorming ligt de formele medezeggenschap bij faculteits- of Universiteitsraad. Afgesproken wordt dat het commissieadvies grondig omgebouwd zal worden tot een concept-ur-advies t.b.v. de Overlegvergadering van augustus Reorganisatie in verband met vorming Financieel Shared Service Center (FSSC) UR/08/ brief College van Bestuur d.d. juli 08 met daarbij het conceptreorganisatieplan vorming Financieel Shared Service Center (FSSC -- concept-instemmingsbesluit personeelsgeleding UR nr aandachtspunten AbvaKabo (uitgedeeld) Tevens aanwezig: Conny van der Geest/BV/projectleider, Astrid Cortel/P&O-services en Bert van Driel/HRM Van der Geest meldt dat de vorming van een Financieel Shared Service Center (FSSC) is voortgevloeid uit het Project Verlaging Kosten Infrastructuur dat vorig jaar is ingezet. De opzet van een FSSC heeft als doelstellingen dat volgens een en dezelfde procedure gewerkt wordt, dat de kwaliteit verbeterd wordt en dat de doelmatigheid verhoogd wordt. Er is een projectgroep ingesteld, waarin voor een hoge participatie van controllers is gezorgd en deze groep is op pad en aan de slag gegaan. Er is een benchmark gepleegd met andere universiteiten en bij de betrokken administraties is nagegaan aan welke randvoorwaarden op het gebied van organisatie-inrichting, huisvesting, administratieve organisatie en processen en informatievoorziening en technologie voldaan zou moeten worden. Op basis van de bevindingen is een adviesdocument voor het College van Bestuur opgesteld, waarbij ook de baten en lasten van deze operatie zijn opgenomen. Er is gesproken met de betrokken medewerkers, controllers en met de directeuren bedrijfsvoering in het overleg bedrijfsvoering, waarna met controllers en andere medewerkers uit de faculteiten en andere eenheden een organisatieplan tot stand is gekomen. Daarna zijn bij de betrokken administraties sessies gehouden met betrokken medewerkers, er is een vertrouwenspersoon aangesteld en er is een meet and greet voor alle betrokkenen georganiseerd. Hier ligt nu het conceptreorganisatieplan voor, waarover het advies van de studentgeleding en waarmee de instemming van de personeelsgeleding wordt gevraagd. De volgende fase is het schrijven van een personeelsplan, waarover deze Raad om advies zal worden gevraagd en op basis waarvan in overleg met het Lokaal Overleg een sociaal plan gemaakt zal worden. Met het Lokaal Overleg is afgesproken dat de projectleider nog een keer bij alle administraties langsgaat om duidelijk te maken wat er gaat gebeuren, hoe de 3

4 organisatie eruit zal zien etc. Het is de bedoeling dat begin 09 met het FSSC van start kan worden gegaan. Vanuit de commissie Personeelsbeleid, Studentenzaken & Internationalisering wordt gemeld dat er geen commissieadvies is rondgezonden, omdat de grootste personeelsfractie (AbvaKabo) niet tijdig een reactie heeft kunnen geven op het voorliggende plan. Hierop aanhakend wordt vanuit deze fractie gemeld dat onder uitspreking van de hoop dat er niet eenzelfde situatie ontstaat als destijds bij de UvA - de grondhouding en instelling positief zijn, maar dat een aantal inhoudelijke kanttekeningen geplaatst moet worden. De vraag is of de vorming van een FSSC de beste oplossing is voor een non-profitinstelling als de universiteit en of het FSSC bijdraagt aan vereenvoudiging van het financieel-administratieve proces. De AbvaKabo is geneigd de reorganisatie nu reeds als geheel te bezien, inclusief de personele gevolgen en de gevolgen voor de universiteit om een verstandig oordeel te kunnen vellen. Van der Geest meldt dat de toegevoegde waarde van een FSSC voor een non-profitorganisatie naar voren is gekomen bij de rondgang die de projectgroep heeft gemaakt langs een aantal andere universiteiten en uit de geraadpleegde literatuur. Gebleken is dat bijna alle grote(re) organisaties een FSSC hebben, mede omdat de huidige grote financiële systemen niet geschikt zijn voor gebruik door kleine administratieve eenheden. Bij de vorming van het FSSC kunnen functies bijeengevoegd worden, schaalvoordelen geboekt worden en de capaciteit van de betrokken medewerkers beter ingezet worden. Het FSSC moet een zo sterk mogelijke organisatie worden, omdat hoge eisen gesteld worden aan de Jaarrekening en er expertise moet zijn voor het aangaan van leningen e.d. De kwaliteit van de financiële administratie moet verbeterd worden en ook de accountant van de universiteit heeft aangegeven dat de benodigde kwaliteitsverbetering uit de vorming van het FSSC kan voortkomen. Desgevraagd meldt Van der Geest dat het FSSC niet over bestuursinformatie gaat en dat daarover afspraken zijn gemaakt in de mandaatregelingen; zo blijft de controller eigenaar van dergelijke informatie. Voorts is het zo dat in Leiden de controllers niet onder het FSSC zullen vallen maar in dienst blijven van hun eenheid en dat de projectadministratie (2 e en 3 e geldstroom) bij de faculteiten blijft. Voorts is het zo dat via de SLA een zodanige registratie plaatsvindt dat verantwoording afgelegd kan worden aan de directeuren. Wat betreft vereenvoudiging van de financiële administratie meldt Van der Geest dat deze op een aantal fronten te vinden is. Zo wordt op dit moment een groot aantal handelingen op heel veel plaatsen uitgevoerd en centralisatie daarvan zal efficiencywinst opleveren; ook zal een aantal handelingen dat nu decentraal handmatig wordt verricht door centralisatie geautomatiseerd kunnen worden. Voorts zal toepassing van de wet- en regelgeving op financieel-aministratief door een FSSC beter gedaan worden dan door alle nu bestaande administraties, waarvan een aantal niet alleen de expertise mist voor dit onderdeel van de arbeid maar ook voor andere taken. Van Driel meldt wat betreft de opmerking over het ontbreken van een aankondiging van het voornemen tot reorganisatie dat het formele voornemen niet als zodanig op papier bestaat, maar vult direct aan met de mededeling dat daarin hetzelfde zou hebben gestaan als nu in het conceptreorganisatieplan staat. Wat betreft de door de AbvaKabo gevraagde koppeling van dit reorganisatieplan aan het personeels- en sociaal plan alvorens tot instemming met het reorganisatieplan zou kunnen worden overgegaan meldt Van Driel dat deze plannen een volgtijdelijkheid kennen en dus nu niet alle drie aan de orde kunnen zijn. Overigens is het zo dat in de c.a.o. voor de universiteiten bij reorganisaties sprake is van overleg en advies, maar aangezien in Leiden een goede verstandhouding bestaat met het Lokaal Overleg en medezeggenschap is in Leiden in de reorganisatiecode afgesproken dat er van de medezeggenschap instemming wordt gevraagd over reorganisatieplannen en advies over personeelsplannen; de op basis van de personeelsplannen te schrijven sociaal plannen zijn een zaak voor het Lokaal Overleg. De AbvaKabo meldt op basis van de nu verkregen informatie meer duidelijkheid te hebben, maar wil nog wel weten of voor met ontslag bedreigden een werkgarantie kan worden afgegeven. Van der Geest meldt dat er nu al vier vacatures zijn voor het nieuwe FSSC en dat er krapte is op de arbeidsmarkt voor financieel-aministratief personeel. Van Driel meldt dat universiteit al jaren geen werk- en/of baangarantie meer geeft en dat de kans klein is dat het College dat in dit geval wel zal doen. Hij voegt hieraan toe dat het doel van de vorming van het FSSC niet is om medewerkers te ontslaan en dat mensen aan het werk houden goedkoper is dan mensen ontslaan. De LEO-fractie merkt op dat het voorliggende plan er goed uitziet en heeft geen behoefte er nu verder over te discussiëren, maar zal haar standpunt innemen na de Overlegvergadering van volgende week. De SGL-fractie, daarin gesteund door de andere fracties, meldt dat informatieoverdracht voor de betrokken medewerkers van groot belang is. Van der Geest meldt dat er tot nu toe al veel contact is geweest en dat zij binnenkort bij de werkoverleggen van alle financiële administraties langs gaat om de laatste stand van zaken te melden en te horen wat er nog aan vragen leeft. Van Driel vult aan dat het LO een vergadering/bijeenkomst met het betrokken personeel organiseert en herhaalt dat er een vertrouwenspersoon voor deze reorganisatie is aangesteld. In reactie pp de opmerking vanuit de Raad dat men ook het betrokken personeel wenst te horen en hen in staat wil stellen hun mening en zorgen te uiten meldt Van der Geest dat een oproep voor twee van dergelijke bijeenkomsten voor de medewerkers verwarrend zal werken. Op de suggestie om aan te sluiten bij de desbetreffende bijeenkomst van het L.O. wordt vanuit de Raad gemeld dat de indruk bestaat dat het L.O. dat niet wil. In reactie op de vraag of outsourcing van administraties (zoals loonadministratie) een optie is, merkt Van der Geest op dat zich bij deze universiteit juist een tegengestelde beweging voordoet; de salarisadministratie wordt bijvoorbeeld weer in huis gedraaid en hiervoor is bewust gekozen. Voorts is het zo dat het consolideren van de jaarrekening moeilijk te outsourcen is; daarover is overigens nooit gesproken: nu niet en vroeger niet. In antwoord op de vraag of de universiteit in de nabije toekomst alles zodanig kan aanleveren dat de externe accountant bij wijze van spreken alleen een handtekening hoeft te zetten meldt Van der Geest dat het al een beetje die richting uitgaat. Afgesproken wordt dat de raadsleden voor een concept-ur-advies de gegevens op een zodanig tijdstip aangeleverd zullen worden dat het advies a.s. donderdag verzonden kan worden t.b.v. de Overlegvergadering van augustus Instructie werken voor / met derden UR/08/119- brief College van Bestuur d.d. 31 juli 08 met daarbij de (concept) Instructie werken voor / met derden -- oude Regeling Activiteiten voor / met derden -- advies UR-commissie Personeelsbeleid, Studentenzaken & Internationalisering Tevens aanwezig: Paul Flach/FEZ In reactie op het commissieadvies meldt Flach dat het een goede suggestie is om deze instructie ook in het Engels beschikbaar te maken en dat over alle aspecten van de instructie - nadat deze is vastgesteld - goed gecommuniceerd zal worden richting het personeel, ook in het Engels. Desgevraagd wordt gemeld dat deze instructie niet vrijblijvend is en 4

5 toegezegd wordt dat in de communicatie ook daaraan aandacht besteed zal worden. Wat betreft de angst van de commissie voor inkrimping van speelruimte bij het vinden van financiële partners wordt gemeld dat het hierbij gaat om intellectueel eigendom en dat het omgaan daarmee in deze instructie strikt geregeld is. Er is echter ruimte voor het maken van afspraken met externe partners, mits afstemming met LURIS heeft plaatsgevonden. In reactie op de opmerking dat 5 andere universiteiten met name de technische een minder strikte regeling op dat gebied hebben wordt herhaald dat er ruimte is maar dat daaraan voorwaarden zijn verbonden. Vanuit de Raad wordt opgemerkt dat het bij intellectueel eigendom om auteursrechten gaat en dat deze bij de werkgever berusten. Over deze materie vindt een juridische discussie plaats, die nog niet is uitgewoed. Voorts wordt opgemerkt dat veel geld omgaat bij het verrichten van activiteiten in vrije tijd door wetenschappers. Deze activiteiten zijn in beginsel aan deze instructie onttrokken en de vraag rijst welke werkzaamheden wel en welke niet onder deze instructie vallen. Gemeld wordt dat nadere informatie over auteursrechten nagezocht en doorgegeven zal worden. Desgevraagd wordt gemeld dat de voorliggende instructie geldt voor werkzaamheden die in dienst van de universiteit verricht worden. Wanneer diensten in vrije tijd verleend worden geldt de Regeling nevenwerkzaamheden. Vanuit de Raad wordt gemeld dat bij het verlenen van diensten in vrije tijd vaak gebruik gemaakt wordt van faciliteiten van de universiteit. Afgesproken wordt dat het commissieadvies zal worden omgebouwd tot een concept-ur-advies en dat dit met een reactie op de gestelde vragen en met de gevraagde informatie aan de orde zullen komen in de Overlegvergadering van augustus Ingekomen en verzonden stukken Conclusies CvB-vergaderingen d.d. 17 en 24 juni en 1 juli 08 (UR/08/16292, en 162); brief hoogleraar faculteit der Kunsten inzake opheffing van deze faculteit, gevoegd bij een reactie hierop van het College van Bestuur d.d. juli 08 (UR/08/143); brief College van Bestuur d.d. 24 juni 08 met daarbij een gewijzigd reglement LSR (UR/08/167); brief College van Bestuur d.d. juli 08 met daarin een reactie op het UR-advies inzake Gedragscode omgangsvormen docenten en studenten (UR/08/17348) en brief College van Bestuur d.d. 16 juli 08 met daarbij het Jaarverslag 07 van de Universiteit Leiden (UR/08/17349). De ingekomen en verzonden stukken geven geen aanleiding tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen.. Rondvraag Ten Teije komt terug op de discussie over de hoofdstukken 6 & 7 van het adviesrapport van de Taskforce Graduate Studies: hij stelt voor nu geen advies/reactie uit te brengen maar te vragen of een UR-lid uit beide geledingen de bijeenkomst van onderwijsdirecteuren in november mogen bijwonen en daarna pas op genoemde hoofdstukken te reageren. Van der Wal is van mening dat nu op deze hoofdstukken gereageerd zou moeten worden, omdat dit de enige keer is dat ze integraal aan de orde zijn. In de reactie van de Raad zou aangegeven kunnen worden dat het voor de Raad lastig is om te adviseren omdat de hoofdstukken 6 & 7 van het rapport aan de ene kant een algemene lijn schetsen en aan de andere kant toch heel specifieke maatregelen noemen en dat de Raad daarom geen officieel advies uitbrengt maar wel een reactie wil geven. De SGL-fractie is geneigd zich achter Ten Teije te scharen. Afgesproken wordt dat gevraagd zal worden of een kleine delegatie UR-leden bij de novemberbijeenkomst van onderwijsdirecteuren aanwezig mag zijn. 11. Sluiting Alvorens de plaatsvervangend voorzitter de vergadering om 17. uur sluit, nodigt hij de aanwezigen uit voor een drankje bij Barrera. 5

Reorganisatiecode Universiteit Leiden

Reorganisatiecode Universiteit Leiden Reorganisatiecode Universiteit Leiden 1. Voorbereidingsfase 2. Aankondiging 3. Uitwerkingsfase 4. Centraal overleg 5. Uitvoeringsfase 1. Voorbereidingsfase De voorgenomen reorganisatie wordt door de decentrale

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Advies Rolnummer: LPL. 137 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer 15.087 n.v.t. Corsanummer Aan : Universiteitsraad Van : Voorzitter Taskforce medezeggenschap Opsteller : Drs. F. Toppen Onderwerp : Startnotitie taskforce medezeggenschap

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA Programma samenwerking UvA-VU Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA 2 oktober 2013 Een belangrijke bijdrage op instellingsniveau aan het succes van de AFS

Nadere informatie

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Faculteitsraad Bètafaculteit ingekomen 15 mrt 2005 FRBF 05-014 Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Vastgesteld in gezamenlijk overleg tussen het college van bestuur en het federatiebestuur. 15 maart

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie VERSLAG VOORBESPREKING Rekenkamercommissie: jaarverslag 2008, onderzoeksplan tweede helft 2009, onderzoeksrapport Dossiervorming 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011 Artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op de onderdeelcommissies. Het artikel luidt: De ondernemingsraad kan ( ) voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002.

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Aanwezig: De heren De Hart, Van Helvoort, Van den Hoven, Kamps, Van Mierlo, Nieuwkerk, Van Spaandonk en Verboven. Verder aanwezig:

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Voorstellen waarover geen consensus bestaat (categorie 1) Onderwerp Standpunten Reactie dagelijks bestuur 1 Vorming frictiekostenreserve (voorstel 20) 1.1 De hoogte van de standpunten te zien als een geoormerkte

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

regeling nevenwerkzaamheden 2014 1 Artikel 6 (Neven)werkzaamheden in aanloop naar een nieuwe onderneming Artikel 9 Commissie nevenwerkzaamheden

regeling nevenwerkzaamheden 2014 1 Artikel 6 (Neven)werkzaamheden in aanloop naar een nieuwe onderneming Artikel 9 Commissie nevenwerkzaamheden regeling nevenwerkzaamheden 2014 1 Inhoudsopgave 2 Nevenwerkzaamheden 2014 3 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Reikwijdte 5 Artikel 3 Melding en toestemming 6 Artikel 4 Bevoegd gezag 7 Artikel 5 Beoordelingscriteria

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. van de vergadering van de Raad van Toezicht van de. gehouden op 2 oktober 2014 te Coevorden

BESLUITENLIJST. van de vergadering van de Raad van Toezicht van de. gehouden op 2 oktober 2014 te Coevorden Pagina 1 van 5 BESLUITENLIJST van de vergadering van de van de gehouden op te Coevorden Aanwezig: voorzitter van de de heer R.J. Kempers, vice-voorzitter/secretaris van de mevrouw M.C. Stam, leden van

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: faculteitsreglement:

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2013-2014 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2013/2014.

Nadere informatie

Leidraad organisatiewijzigingen en medezeggenschap 2010 Radboud Universiteit Nijmegen

Leidraad organisatiewijzigingen en medezeggenschap 2010 Radboud Universiteit Nijmegen Leidraad organisatiewijzigingen en medezeggenschap 2010 Radboud Universiteit Nijmegen Versie 28 januari 2010 1. Inleiding In september 2004 is de Leidraad organisatiewijzigingen bij de Radboud Universiteit

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording rondvraag Lijst Calimero tentameninschrijving

Onderwerp Beantwoording rondvraag Lijst Calimero tentameninschrijving college van bestuur o & s Behandeladvies Ter bespreking Aan UR cie O&O Datum 10 juni 2013 Memonummer memo UR O&O 20 JUNI 2013 Agendapunt 5 nr. 13/044 Onderwerp Beantwoording rondvraag Lijst Calimero tentameninschrijving

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

LCV m.m. een zelfde criterium als bij artikel 3 lid 1 onder i WMCZ. Met het sluiten c.q. niet meer toegankelijk zijn van de kapel c.q. de recreatieruimte hebben cliënten niet meer de mogelijkheid gebruik

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES Hogeschool der Kunsten Den Haag Statuut opleidingscommissies Inhoud 1. Inleiding 2. De taken van de commissie 3. De samenstelling van de commissie 4. Inbedding van de commissie

Nadere informatie

Regeling nevenwerkzaamheden Tilburg University

Regeling nevenwerkzaamheden Tilburg University Regeling nevenwerkzaamheden Tilburg University vastgesteld door het CvB met instemming van het Lokaal Overleg op 20 april 2006 Het College van Bestuur van Tilburg University, overwegende dat: betaalde

Nadere informatie

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 In het najaar van 2007 hebben de besturen van VSNU, NWO en KNAW besloten tot aanpassing van het Standard Evaluation Protocol (SEP) 1.

Nadere informatie

Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas

Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas Vastgesteld door het College van Bestuur Inwerking getreden op 7 oktober 2013 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Agressie en geweld: voorvallen waarbij

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

- 1 - ONDERDEELCOMMISSIE FACULTEIT 3ME. Verslag van de 141 e overlegvergadering, gehouden op 10 november 2011

- 1 - ONDERDEELCOMMISSIE FACULTEIT 3ME. Verslag van de 141 e overlegvergadering, gehouden op 10 november 2011 ONDERDEELCOMMISSIE FACULTEIT 3ME Verslag van de 141 e overlegvergadering, gehouden op 10 november 2011 Aanwezig: Woudstra (vice-voorzitter), Ulijn (secretaris), Waas, Böttger, Boersma, Geerlofs, Guffens,

Nadere informatie

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Dit reglement geldt in aanvulling op het bepaalde in de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 c.q. in aanvulling op de Wet Dieren (nadat de daarin

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking FNWI- FEW/FALW, versie april 2015 Eén gedeeld uitgangspunt

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n Onderwerp Klachtenregeling externe belanghebbenden Rijn IJssel Kenmerk 13-0771 Aan College van Bestuur Opstellers Else Bremer

Nadere informatie

Programmeerkader masterprogramma s

Programmeerkader masterprogramma s Programmeerkader masterprogramma s Deze notitie biedt het kader voor de programmering van de masteropleidingen en programma s voor 2015-2016. Vanwege de dringende noodzaak tot bezuinigingen en de heel

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013.

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013. Provinciale Staten Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Inlichtingen bij dhr. J.J. Wezenberg

Nadere informatie

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen Reglement werkwijze Expertgroep toetsen Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: a. Expertgroep: Expertgroep toetsen PO, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit

Nadere informatie

Klachten Procedure en Reglement

Klachten Procedure en Reglement Klachten De directie van Coaching Plaza heeft een klachtenprocedure in het leven geroepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens heeft de directie de hierin genoemde klachtencommissie

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4555433 Nummer 2013-221 Vragen van het raadslid Meijer (SP) inzake Scholen in de Kunst,

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit U2014/4782/MLS Vastgesteld d.d. 1 september 2014 door de Commissie voor de examens van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR).

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 1-0 6 9

U I T S P R A A K 1 1-0 6 9 U I T S P R A A K 1 1-0 6 9 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Masterexamencommissie Criminologie, verweerder en van de

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Reglement opleidingscommissie Inhoudsopgave Artikel 1 Status en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Gezamenlijke (vergadering) opleidingscommissie(s)...

Nadere informatie

Communicatieplan MR Triangel

Communicatieplan MR Triangel Communicatieplan MR Triangel Voorwoord In de MR wordt gediscussieerd over onderwerpen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor leerlingen en ouders. Om adviezen te formuleren en instemming te verlenen,

Nadere informatie

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de ADVIESCOMMISSIE MELDING VOORGENOMEN REORGANISATIE Advies 2010/06 Aan: De leden van de CGOP, d.t.v. CAOP t.a.v. mw. drs. C.L.D. van Agten Postbus 556 2501 CN Den Haag 1/5 Ter behandeling in het overleg

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst voor het kadaster en de openbare registers uit Apeldoorn. Datum: 23 mei 2011

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst voor het kadaster en de openbare registers uit Apeldoorn. Datum: 23 mei 2011 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Dienst voor het kadaster en de openbare registers uit Apeldoorn. Datum: 23 mei 2011 Rapportnummer: 2011/151 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat: het Kadaster

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Jl.{.Dlo. Nota Universiteitsraad. Aan 14.30033. universiteitsraad. College van Bestuur. de Bakker. Project vernieuwing masterfase.

Jl.{.Dlo. Nota Universiteitsraad. Aan 14.30033. universiteitsraad. College van Bestuur. de Bakker. Project vernieuwing masterfase. Nota Universiteitsraad UR nummer Jl.{.Dlo Corsanummer 14.30033 Aan Van Universiteitsraad College van Bestuur Opsteller MA de Bakker Onderwerp Status Project vernieuwing masterfase ter bespreking Behandeling

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. adviesraad: de Adviesraad van de Honours Academy zoals nader

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 14 mei 2012

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 14 mei 2012 Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 14 mei 2012 J. Tholenaar inlichtingen j.tholenaar@caop.nl 070-3765705 bijlagen TWAV/12.00337 nummer ZD.931.2 zaaknummer mei 2012 Verzenddatum email Verslag

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Memo. FAQ n.a.v. Inventarisatie gebruik nieuwe OOK. Auteur: Henk-Jan van Ginkel Versie: 1.1 Datum: 27 maart 2013. Inleiding

Memo. FAQ n.a.v. Inventarisatie gebruik nieuwe OOK. Auteur: Henk-Jan van Ginkel Versie: 1.1 Datum: 27 maart 2013. Inleiding Memo FAQ n.a.v. Inventarisatie gebruik nieuwe OOK Auteur: Henk-Jan van Ginkel Versie: 1.1 Datum: 27 maart 2013 Inleiding In juni 2012 heeft een door sambo-ict gecoördineerde werkgroep het Adviesrapport

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 VOORZIENING VOOR PLEEGZORG NOORDOOST-BRABANT/STICHTING OOSTERPOORT Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. de instelling de Stichting Oosterpoort te

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad BORBOLETA BV advies en interim management training & mediation Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad Een onderneming in de zorgsector heeft in het overleg over tal van zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 33 050 Wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij aanstellingskeuringen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie