Maatschappelijk verslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk verslag"

Transcriptie

1 Maatschappelijk verslag Meerkanten/ GGz Centraal

2 Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument 2010 van de Stichting Meerkanten GGZ flevo veluwe aan. Hierin vindt u een beschrijving van onze activiteiten en behaalde resultaten in het verslagjaar Met voorliggend document en DigiMV leggen wij maatschappelijke verantwoording af conform het landelijk door het Ministerie van VWS ontwikkelde format. Het jaardocument en de jaarrekening zijn vastgesteld door de raad van bestuur op 4 mei 2011 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 10 mei Het jaar 2010 was voor Meerkanten de opmaat naar de juridische fusie met de Stichting Symfora. Per 1 januari 2011 heet onze nieuwe stichting GGz Centraal. Over het verslagjaar 2010 vindt echter nog wel verantwoording plaats op het niveau van de oude stichtingen. Vanwege de bestuurlijke fusie op 15 mei 2009 zal Meerkanten GGZ flevo veluwe in dit maatschappelijk verslag aangeduid worden als Meerkanten/ GGz Centraal. Al onze inspanningen zijn tot stand gekomen dankzij de grote inzet van al onze medewerkers en vrijwilligers. Wij danken iedereen heel hartelijk die hier een bijdrage aan heeft geleverd. Wij wensen u veel leesplezier. Amersfoort, 10 mei 2011 Dr. B.J.N. Schreuder, voorzitter raad van bestuur C.M. van der Zalm - van Geen, voorzitter raad van toezicht Ir. G.H. ter Avest Lid raad van bestuur Dr. T.J. Heeren Lid raad van bestuur Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Toezichthouders raad van toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Centrale cliëntenraad Meerkanten/ GGz centraal Kerngroep Samenwerkende Cliëntenraden Ondernemingsraad Meerkanten/ GGz Centraal Centrale Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Meerzicht...28 Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 3

4 Verslavingskliniek Almere Circuit Kinder- en Jeugdpsychiatrie Veluwe & Veluwe Vallei Innova Facilitair bedrijf Algemeen kwaliteitsbeleid Veiligheid & Kwaliteit HKZ Kwaliteitscertificaat Kwaliteit van gebouwen Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Familievertrouwenspersoon Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Medewerkvertrouwenspersoon Veilig Incident Meldingen Arbo Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid...50 Bijlagen...52 Bijlage 1 Publicaties en presentaties...52 Bijlage 2 - Overzicht onderzoekslijnen...54 Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 4

5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Gebruik landelijk model Het voorliggende Jaardocument 2010, dat alle activiteiten van Meerkanten/ GGz Centraal omvat, is opgebouwd langs het landelijk door het Ministerie van VWS ontwikkelde model. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de lezer de informatie gemakkelijk kan vergelijken met de informatie die andere instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg op vergelijkbare wijze publiceren. Bovendien wordt door gebruik te maken van het jaardocument verantwoording over de prestaties van de instelling afgelegd op een wijze die voldoet aan wet en regelgeving en aansluit op de Zorgbrede Governancecode. Opbouw Jaardocument Het Jaardocument is opgebouwd uit het maatschappelijk verslag, de jaarrekening en kwantitatieve en feitelijke gegevens. Deze laatste zijn via de webenquête (DigiMV) gedeponeerd op en in een databank opgeslagen. Vanuit deze databank krijgen ook instanties aan wie wij verantwoording moeten afleggen, hun gegevens aangeleverd. Hiernaast hebben wij de uitkomsten van de GGZ Prestatie indicatoren-set 2010 aangeleverd via de portal van Zichtbare Zorg (ZiZo). Deze kwaliteitsgegevens worden uiteindelijk doorgeleverd aan DigiMV. Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 5

6 2. Profiel van de organisatie Meerkanten/ GGz Centraal is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg met locaties in de provincies Gelderland en Flevoland. Meerkanten/ GGz Centraal behandelt, begeleidt en ondersteunt mensen met psychische problemen opdat zij de regie over hun eigen leven kunnen hebben. Wij bieden dit dichtbij het individu aan, bevorderen de eigen kracht van cliënten en plaatsen ervaringsdeskundigheid van cliënten op de voorgrond. Leidende principes zijn de psychiatrische zorgvraag én de kwaliteit van de hulpverlening. In Meerkanten/ GGz Centraal werkten eind december 2010, 1467 medewerkers (1103 fte) 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Meerkanten/ GGz Centraal Adres Landgoed Veldwijk, Postbus 1000 Postcode Plaats 3850 BA Ermelo Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Per 1 januari 2011: Algemene identificatiegegevens Meerkanten/ GGz Centraal 2.2. Structuur van het concern De stichting Meerkanten met statutaire zetel in de gemeente Ermelo, kent als juridische structuur (rechtsvorm) de stichting. Meerkanten/ GGz Centraal beschikt over een toelating conform de WTZi. Vanaf 15 mei 2009 staat de stichting onder de bestuurlijke leiding van de overkoepelende Stichting GGz Centraal. Stichting GGz Centraal Stichting Symfora Stichting Meerkanten GGZ flevo veluwe De doelstelling van de holdingstichting GGZ Centraal was tot de datum van de juridische fusie, 1 januari 2011, statutair toegesneden op het bevorderen van de geestelijke Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 6

7 gezondheidszorg door het ontwikkelen en vaststellen van het strategisch concernbeleid en het in concernverband beheren en besturen van haar dochterstichtingen. Besturingsmodel Meerkanten/ GGz Centraal wordt bestuurd volgens het raad van bestuur/raad van toezicht model. De raad van bestuur is statutair en integraal eindverantwoordelijk voor de bestuurstaken. Elk lid van de raad van bestuur stuurt rechtstreeks een deel van het management aan. Hiervoor is een portefeuilleverdeling gemaakt. Ook portefeuilles zoals onder andere de kwaliteit van zorg en veiligheid zijn onder de verantwoordelijkheid van een bestuurslid gebracht. Eind december 2010 bestond het bestuur van de Stichting GGz Centraal uit een driehoofdig collegiaal bestuur onder voorzitterschap van dr. B.J.N. Schreuder. De raad van toezicht is het toezichthoudende orgaan van de stichting en houdt conform de statuten en reglementen toezicht op de wijze waarop de raad van bestuur de organisatie bestuurt. De principes van de Zorgbrede Governancecode zijn in de statuten en in het reglement raad van toezicht vastgelegd. De lijnorganisatie bestaat uit maximaal vier niveaus inclusief de raad van bestuur. Verantwoordelijkheden worden laag in de organisatie belegd. Op de leidinggevende niveaus is er in principe duaal management; een zorgprofessional en een bedrijfsprofessional. Dit geldt zeker voor het niveau van de Resultaat Verantwoordelijke Zorgeenheden (RVZ-en), maar bij de niveaus eronder hangt het af van de benodigde competenties en de mogelijkheid deze in één persoon te verenigen. Bij duaal management zijn de zorgprofessional en de bedrijfsprofessional integraal verantwoordelijk voor het onderdeel van de organisatie dat zij aansturen. De vakcentra worden door één hoofd geleid met uitzondering van het vakcentrum Vastgoed. Op 31 december 2010 heeft Meerkanten/ GGz Centraal samen met Symfora/ GGz Centraal de zorg georganiseerd in vijf resultaatverantwoordelijke zorgeenheden (RVZe). Vier hiervan kennen een geografische grondslag. De vijfde is doelgroepgeoriënteerd en omvat de kinder- en jeugdpsychiatrie. De interne organisatie van een RVZe is doelgroepgeoriënteerd en georganiseerd rondom behandelprogramma s. Figuur 1. Organisatiemodel GGz Centraal Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 7

8 Toelatingen Meerkanten/ GGz Centraal beschikt over toelatingen voor de volgende functies: persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf. Medezeggenschap De formele medezeggenschap van de cliëntenraad en de ondernemingsraad is centraal geregeld; voor beide raden is de Raad van Bestuur de formele gesprekspartner. De centrale cliëntenraad kent deelraden voor de circuits in het primaire proces. Vooruitlopend op de inrichting van de toekomstige medezeggenschapsstructuur van GGz Centraal voor cliënten en patiënten werd nauw samengewerkt met de centrale cliëntenraad Symfora/ GGz Centraal in het platform Kerngroep Samenwerkende Cliëntenraden (KSC). Ook de ondernemingsraad Meerkanten/ GGz Centraal werkte in het verslagjaar nauw samen met de ondernemingsraad Symfora/ GGz Centraal in het platform Centrale Ondernemingsraad (COR). Familie en naastbetrokkenen zijn een waardevolle gesprekspartner voor het management. Meerkanten/ GGz Centraal kent één familieraad. Zij behartigt de collectieve belangen van familieleden en naastbetrokkenen. Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 8

9

10 2.3. Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Kernactiviteiten Meerkanten/ GGz Centraal heeft ten doel het (doen) verlenen en bevorderen van geestelijke gezondheidszorg, het verzorgen van opleidingen en het verrichten van activiteiten die verband houden met re-integratie. Voorts doet de stichting al hetgeen wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord (artikel 2.1. Statuten Stichting Meerkanten dd. 15 mei 2009). Meerkanten/ GGz Centraal tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het oprichten, beheren en exploiteren van instellingen en voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg; het samenwerken met andere instellingen en organisaties op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg; het bevorderen van de dialoog met belanghebbenden over de zorgverlening; het verrichten dan wel het verlenen van medewerking aan wetenschappelijk; onderzoek op voor de geestelijke gezondheidszorg van belang zijnde gebieden; het verrichten van werkzaamheden die verband houden met reïntegratie; alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel bevorderlijk kunnen zijn. Meerkanten/ GGz Centraal biedt klinische en niet-klinische GGZ voor volwassen en kinderen/jeugd, beschermd wonen en verslavingszorg vanuit verschillende locaties in de provincie Gelderland en Flevoland. Meerkanten/ GGz Centraal biedt diagnostiek, behandeling, begeleiding, preventie en voorlichting aan mensen met psychische, psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Naast direct cliëntgericht aanbod verzorgt Meerkanten/ GGz Centraal ook consultatie aan samenwerkingspartners en verwijzers Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Aantal/bedrag Kerngegevens Patiënten/cliënten Aantal cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen per einde verslagjaar, inclusief kleinschalig wonen, inclusief deeltijdplaatsen en inclusief BOPZ-aanmerking Productie 892 waarvan 138 kleinschalig wonen 75 deeltijdplaatsen 899 waarvan 138 kleinschalig wonen 85 deeltijdplaatsen en 582 bedden met BOPZ aanmerking Aantal in verslagjaar geopende DBC s Aantal in verslagjaar gesloten DBC s Aantal verzorgingsdagen, inclusief kleinschalig wonen, inclusief BOPZ in verslagjaar Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal ambulante contacten in verslagjaar Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar

11 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebieden Meerkanten/ GGz Centraal rekent de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Barneveld, Scherpenzeel, Heerde, Zeewolde, Lelystad, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Almere tot haar verzorgingsgebied. In Almere wordt alleen verslavingszorg aangeboden. Meerkanten/ GGz Centraal kent een aantal specialismen: Verslavingszorg geïntegreerd in de basispsychiatrie en gespecialiseerd: Dubbele Diagnose (Ermelo); Verslavingszorg voor kinderen en jeugdigen (Ermelo); Infantpsychiatrie 0-2 jaar (Ermelo); Elektro Convulsie Therapie (ECT) behandeling voor Kinderen en Jeugdigen (Ermelo); Marina de Wolf centrum voor angst, dwang en fobie (Ermelo); Transit, langdurige gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering (Ermelo); Werkgebied stichting GGz Centraal (groen Stichting Meerkanten GGZ Flevo Veluwe en blauw Stichting Symfora) Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 11

12 2.4. Samenwerkingsrelaties Gezien de complexe verwevenheid van de geestelijke gezondheidszorg met andere maatschappelijke- en zorgsectoren streven we ernaar om de samenhang in de geestelijke gezondheidszorg op cliënt-, regionaal en landelijk niveau te versterken. We werken daarom intensief samen met verschillende zorgaanbieders en proberen actief samenwerking en dialoog met anderen in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg. Meerkanten/ GGz Centraal onderhoudt betrekkingen met de volgende stakeholders: 1. Patiënten/cliënten en hun organisaties: stichting Pandora; stichting PatiëntVertrouwensPersoon (PVP); vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties waaronder Ypsilon, vereniging voor familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose; Stichting Labyrint ~ In Perspectief (familie van psychiatrische patiënten); Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en Zorgbelang Flevoland. 2. Medewerkers en andere arbeidsrelaties: vakbonden. 3. Samenwerkings- en ketenzorgpartners: huisartsen; bureaus jeugdzorg; gg&gd; algemeen maatschappelijk werk; politie en justitie; vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten; verpleeg- en verzorgingshuizen; RIAGG s en RIBW s; Leo Kannerhuis en andere GGZ instellingen in Overijssel en Gelderland; revalidatie-instellingen; algemene ziekenhuizen Lelystad, Harderwijk en Almere; RIBW Flevoland; Tactus / Cad; GGZ-Nederland als brancheorganisatie; 0 de en 1 ste lijns GGZ (Tactus, Indigo, huisartsen, maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang, eerstelijns psychologen, thuiszorgorganisaties); gemeenten (WMO); woningcorporaties. 4. Overheid, kenniscentra en brancheorganisaties: gemeentelijke-, provinciale- en landelijke overheden, politie; GGZ Nederland; media en pers; onderzoeksinstellingen en kenniscentra o.a. kenniscentrum Schizofrenie, het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) en het Kenniscentrum Angst en dwang; Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke Traumatisering; Trimbos-instituut 5. Toezichthouder: Arbeidsinspectie; Inspectie van de Volksgezondheid; Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 6. Zorgverzekeraars en zorgkantoor: zorgkantoor ACHMEA; zorgverzekeraar ACHMEA (ZVW); zorgverzekeraar UVIT; zorgverzekeraar MENZIS. 7. Kapitaalverschaffers: zorgverzekeraars en zorgkantoor; landelijke en regionale overheid; verzekeringsmaatschappijen; banken; subsidieverstrekkers bij onderzoek en projecten. 8. De samenleving als geheel: vrijwilligersorganisaties; onderwijs, o.a. Regionale OpleidingsCentra, HBO s en universiteiten. Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 12

13 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1. Normen voor goed bestuur Governance laat zich niet alleen in regels vangen. Het komt tot uitdrukking in het doen en laten van personen. Governance principes krijgen pas betekenis als bestuurders en toezichthouders zich herkennen in de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van hun zorgorganisatie en zij zich hierop laten aanspreken. Vanuit die gedachte richt de code zich op de kwaliteit van het bestuur, de kwaliteit van het toezicht daarop, de interactie tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en tenslotte op het op gepaste wijze betrekken van belanghebbenden bij het beleid van de zorgorganisatie. Meerkanten/ GGz Centraal hanteerde ook in 2010 de normen met betrekking tot goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording, zoals die zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governancecode. Dit betekent dat wij ons houden aan deze bepalingen en dat wij, daar waar wij dit niet doen, dit gemotiveerd uitleggen ( pas toe of leg uitbeginsel ). Deze normen zijn verankerd in de statuten en in de reglementen raad van toezicht en raad van bestuur. Conform artikel 6.2 van het Uitvoeringsbesluit heeft Meerkanten/ GGz Centraal in haar statuten vastgelegd dat de Stichting Informelo te Ermelo de belangen van de patiënten of cliënten van de zorginstelling vertegenwoordigt en heeft zij het recht van enquête aan de Stichting Informelo toegekend als bedoeld in titel 8 afdeling 2 van Boek 2 BW Raad van Bestuur Samenstelling en portefeuilleverdeling Op 31 december 2010 werd Meerkanten/ GGz Centraal geleid door collegiale driehoofdige raad van bestuur. Deze raad van bestuur bestond uit mw. dr. T.J.Heeren en de heren ir. G.H. ter Avest en dr. B.J.N. Schreuder (voorzitter). Mw. M.J.C.Buijen, MA nam op 30 november 2010 afscheid van de organisatie. Per 1 juni 2010 is zij terug getreden als lid raad van bestuur. Zij was intensief betrokken bij de voorbereiding van de fusie met Symfora/ GGZ Centraal. Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het instellingsbeleid, terwijl er tevens tussen de bestuurders sprake is van een heldere verdeling van aandachtsgebieden. In het reglement raad van bestuur worden de volgende kernelementen beschreven: de bestuurstaak, verantwoording en verantwoordelijkheid, besluitvorming, vergaderingen, waarneming en vacature, openbaarheid en belangenverstrengeling, geheimhouding, medezeggenschap, openheid en verantwoording extern en deskundigheid. Het reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. In voorkomende gevallen waarin het reglement niet voorziet besluit de raad van bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten. In de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren gaat de raad van bestuur na of het reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 13

14 Overzicht portefeuilleverdeling raad van bestuur dd. 31 december 2010

15 Bezoldiging De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur is tot stand gekomen op basis van afspraken tussen de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht, waarbij de Adviesregeling arbeidsvoorwaarden raden van bestuur/ directies van zorginstellingen van de NVZD leidend was. De bezoldiging is vermeld in het financiële verslag. Nevenfuncties Uit de arbeidsovereenkomsten van de leden van de raad van bestuur vloeit voort dat zij zich integer en toetsbaar zullen opstellen en dat zij geen nevenfuncties zullen verrichten die onverenigbaar zijn met hun functie binnen de raad van bestuur. In het reglement raad van bestuur is bepaald dat de leden van de raad van bestuur openheid betrachten ten aanzien van hun nevenfuncties en dat zij geen nevenfuncties zullen aanvaarden dan na voorafgaande toestemming van de raad van toezicht. De heer ir. G.H. ter Avest heeft de volgende nevenfuncties: lid van diverse bestuurs- en adviescommissies van de koepel GGZ Nederland op het gebied van ICT, benchmarking en norm- en tariefstelling, 1995 heden; lid Raad van Commissarissen verzekeringsmaatschappij Centramed, 2009 heden; lid Raad van Toezicht Cultura, 2006 heden; docent masterclass Erasmus Universiteit blok procesoptimalisering, 2002 heden; lid Commissie van Toezicht DIS; lid bestuur vereniging aanbesteding Referentiemodel Elektronisch Patiënten Dossier. Mw. dr. T.J. Heeren heeft de volgende nevenfuncties: bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie/NVvP, 2006 heden; lid Commissie Zorgvisie en Normering van GGZ Nederland, 2006 heden; lid van de Beraadsgroep Maatschappelijke Gezondheidszorg van de Gezondheidsraad, 2007 heden; lid van de Raad van Toezicht van het Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, 2007 heden; lid commissie Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMW, 2008 heden; lid stuurgroep Patiëntveiligheidsprogramma GGZ van GGZ NL; 2009 heden. lid stuurgroep ROM van GGZ Nederland; De heer dr. B.J.N. Schreuder heeft de volgende nevenfuncties: bestuurslid College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG); lid College Geneeskundig Specialismen, KNMG; voorzitter werkgroep Profiel Verslavingsarts van het CGS; voorzitter Commissie Kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie; lid Commissie Werkgevers- en Arbeidszaken van GGZ Nederland; bestuurslid Indigo; Arbiter Landelijk Scheidsgerecht Gezondheidszorg; docent Academie voor Medisch specialisten. De raad van toezicht heeft geconstateerd dat er in het verslagjaar geen sprake is geweest van enige vorm van belangenverstrengeling of schijn van belangenverstrengeling tussen de raad van bestuur en de organisatie.

16 De raad van bestuur draagt zorg voor een tijdige informatievoorziening aan de raad van toezicht over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele en sociale, externe, ethische en overige aangelegenheden die van een zodanig belang zijn dat de raad van toezicht hiervan redelijkerwijs op de hoogte behoort te zijn om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Hiertoe verschafte de raad van bestuur in het verslagjaar de raad van toezicht periodiek informatie over de realisatie van de doelstellingen en de beleidsplannen inclusief de daaraan verbonden risico s, de kwaliteit van de zorg alsmede de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering. Afspraken rond de informatieverstrekking aan de raad van toezicht zijn vastgelegd. Eind 2009 heeft de raad van toezicht besloten te wachten op de Klokkenluidersregeling GGZ Nederland en zich hierbij aan te sluiten Toezichthouders raad van toezicht De raad van toezicht van Meerkanten/ GGz Centraal was in 2010 als volgt samengesteld: Naam (Voormalige) Nevenfuncties Mw. C.M. van der Zalm Van Geen Dhr. dr. E.P. de Jong hoofdfunctie voormalig directeur KPN Midden Nederland lid raad van toezicht Valent RDB te Katwijk (tot 31 december 2010) zelfstandig adviseur Van Geen Management & Advies voorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie Habion; voorzitter Raad van Advies Sociale Verzekeringsbank (tot 1 juli 2010); voorzitter Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving; voorzitter Klachtencommissie Zorggroep Almere; voorzitter Stichting Franciscaans Studiecentrum, verbonden aan de Universiteit van Tilburg; lid raad van toezicht Stichting Koninklijke Kentalis lid raad van toezicht van Vilans, lid bestuur Research Institute for Psychology and Health, (tot 1 december 2010); bestuurslid Stichting Instituut Gak; voorzitter CDA-Afdeling Nunspeet; lid Raad van Advies van Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders. Dhr. dr. R.V. Bijl adjunct-directeur Sociaal en Cultureel Planbureau; lid en plaatsvervangend voorzitter Rekenkamer gemeente Utrecht; Board member Research Committee on Social Indicators, International Sociological Association. Lid Wetenschappelijke Adviescommissie van de Volksgezondheid Toekomstverkenningen 2014 van het RIVM lid raad van toezicht Stichting Stade, Utrecht; Member General Assembly van het European Centre for Sociale Welfare policy and Research, Wenen. Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 16

17 Dhr. mr. C. de Bruijne Dhr. drs. K. de Kruijf wethouder gemeente Loenen (tot 1 januari 2011); voorzitter Ars Donandi, stichting voor welzijn en cultuur te Amsterdam; lid kerkenraad PKN Hattem; secretaris Pieter van Foreeststichting (gezondheidszorg) Amsterdam; voorzitter J.W.S. Meijerfonds (pensioenen) te Amsterdam. lid Provinciale Staten Utrecht; voorzitter Noodfonds RWA-Amersfoort e.o.; trainer/bemiddelaar Algemene Onderwijsbond; voorzitter cliëntenraad WSW regio Eemland. Mw. drs. L.M.B. Musterd Directeur Concordia Kunst & Cultuur te Enschede (tot 1 november 2010); voorzitter raad van toezicht Stichtingen De Eik/ ZON te Oldenzaal (tot 31 december 2010); voorzitter Klachtencommissie voor medewerkers Zorgcentrum De Posten te Enschede; voorzitter Bezwarencommissie Sociaal Plan van Mediant geestelijke gezondheidszorg te Enschede; bestuurslid Cinementaal (film en geestelijke gezondheid) te Enschede; adviseur Fonds Cultuurparticipatie te Utrecht. Dhr. drs. U. Pekdemir, MPA Rabobank Noord- Kennemerland, directie voorzitter; lid raad van toezicht Onderwijsgroep Tilburg; Voorzitter bestuur TANNET (Turks Academisch Netwerk). Mw. prof. dr. E.H. Tonkens Bijzonder Hoogleraar Actief Burgerschap, Universiteit van Amsterdam, afdeling sociologie en antropologie; lid raad van toezicht Meander Medisch Centrum, Amersfoort; lid van de visitatiecommissie van de wijkenaanpak van het Ministerie van Wonen, Werken en Integratie; lid Adviesraad Tijdschrift voor sociale vraagstukken; lid redactieraad Tijdschrift voor Genderstudies; vaste columnist voor de Volkskrant (wekelijks). Overzicht van de leden van de raad van toezicht Meerkanten/ GGz Centraal per 31 december 2010 De raad van toezicht bestond in het verslagjaar uit negen leden. Mw. Y. Orobio de Castro, lid op voordracht van de Centrale Cliëntenraad Symfora, stopte per augustus 2010 met haar taken als toezichthouder. Benoeming van leden van de raad van toezicht vindt plaats voor een termijn van vier jaar, waarbij de leden eenmaal herkiesbaar zijn. Op basis van het rooster van aftreden werden in het verslagjaar mw. L.M.B. Musterd, mw. E.H. Tonkens en dhr. E.P. de Jong opnieuw benoemd. Eind 2010 heeft de raad van toezicht zich beraden op het rooster van aftreden. Volgens het geldende rooster van aftreden treden namelijk eind 2014/begin 2015 vier leden vrijwel gelijktijdig terug wegens het bereiken van het maximum van de tweede termijn. Met het oog op geleidelijkheid in veranderingen in de personele samenstelling zijn afspraken gemaakt over vervroegde uittreding van enkele leden. Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 17

18 De werving van een lid raad van toezicht met relevante kennis en ervaring in de zorg, conform, artikel van de Zorgbrede Governancecode 2010, zal in 2011 worden gestart. Naam Functie Sinds Datum herbenoeming Mw. C.M. van der Zalm Van Geen voorzitter raad van toezicht voorzitter selectiecommissie; voorzitter remuneratiecommissie. Datum aftreden Dhr. dr. E.P. de Jong Dr. R.V. Bijl vice-voorzitter raad van toezicht voorzitter auditcommissie lid remuneratiecommissie. lid raad van toezicht lid remuneratiecommissie Dhr. mr. C. de lid raad van toezicht Bruijne Drs. K. de Kruijf lid raad van toezicht lid auditcommissie. Mw. drs. L.M.B. lid raad van toezicht Musterd Drs. U. Pekdemir, lid raad van toezicht MPA lid auditcommissie. Mw. prof. dr. E.H. lid raad van toezicht op Tonkens voordracht van de Centrale Cliëntenraden Overzicht rooster van aftreden Raad van Toezicht Meerkanten/ GGz Centraal Ook in 2010 evalueerde de raad van toezicht, buiten aanwezigheid van de raad van bestuur zijn eigen functioneren, aan de hand van de checklist (zelf)evaluatie raad van toezicht 1. Voorafgaand aan deze evaluatiebespreking werd een schriftelijke enquête uitgezet. Ook werd het functioneren van de raad van bestuur geëvalueerd. De leden van de raad van toezicht worden gehonoreerd voor hun functie. De honorering wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen dd De honorering is in het verslagjaar niet gewijzigd. 1 Hoofdstuk 2.1 pagina 39 t/m 41. Uit:Toolkit Toezicht Zorginstellingen. Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders. Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 18

19 Werkzaamheden in het verslagjaar De raad van toezicht vergaderde in het verslagjaar zeven keer in aanwezigheid van de raad van bestuur. Daarnaast heeft de remuneratiecommissie functioneringsgesprekken gehad met de leden van de raad van bestuur. In het verslagjaar hebben een aantal leden van de raad van toezicht deelgenomen aan de jaarlijkse overlegvergadering tussen respectievelijk de ondernemingsraad en de raad van bestuur en de cliëntenraden en de raad van bestuur. Conform de Beleidscyclus van de organisatie wordt de raad van toezicht betrokken bij de strategie en de prestaties van de organisatie. In de reguliere vergaderingen van de raad van toezicht zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Ter bespreking: de financiële situatie van Meerkanten/ GGz Centraal inclusief de financiële sturing en de kwaliteits- en veiligheidsindicatoren. Voortgang Zorgcoöperatie Nederland overdracht van vastgoed. Hiertoe is tijdelijk een commissie vastgoed raad van toezicht ingesteld. Voortgang en voorbereidingen juridische fusie o Huisvesting; naamgeving en merkenbeleid; voortgang ICT-integratie; Fusievoorstel; statutenwijiziging GGz Centraal; adviesaanvraag inrichting Resultaat verantwoordelijke zorgeenheden en vakcentra; adviesnota Management Developmentprogramma GGz Centraal en de activiteitenbeschrijving van het project leiderschap. Treasury Jaarplan Zorgbrede Governance 2010 Rapportage Veiligheidsvisitatiebezoek GGz Centraal Overlegvormen met stakeholders Voortgang SymforaMeander Centrum voor Psychiatrie Overeenkomst Vennootschap onder firma Samenwerking met Tactus Reglement raad van toezicht Uitvoeringsregeling Beloningscode Bestuurders in de Zorg Consultatiedocument IGZ Toezichtkader Jaarplanning raad van toezicht: vergaderschema en rooster van aftreden. Ter goedkeuring: Portefeuilleverdeling raad van bestuur. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Zorg 2009 Meerkanten/ GGz Centraal, Jaarrekening 2009 Meerkanten/ GGz Centraal (11 mei 2010). Jaarrekening Symfort 2009 (11 mei 2010).. Statutenwijziging GGz Centraal per 1 januari 2011 (18 augustus 2010). Overdracht van Vastgoed van de Stichting Beheer Zorgvastgoed naar Symfora/ GGz Centraal (18 augustus 2010). Benoeming Hoofd Personeelszaken tot secretaris van de remuneratiecommissie 6 oktober 2010). Akte van fusie (14 december 2010). Kennismaking met het primaire proces Voorafgaand aan de meeste vergaderingen bezocht de raad van toezicht, in het kader van kennismaking met de directe zorgverlening, één van de zorgeenheden van GGz Centraal. In 2010 werden bezocht het specialistische behandelprogramma bewegingsstoornissen, onderdeel van de RVZe Oostelijk Utrecht; de ouderenpsychiatrie, onderdeel van de RVZe Veluwe & Veluwe vallei in Ermelo, het expertisecentrum Emerhese, onderdeel van de RVZe kinder- en jeugdpsychiatrie. Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 19

20 In het kader van deskundigheidsbevordering werd in het verslagjaar een gezamenlijke masterclass Vastgoed georganiseerd onder leiding van de heren D. Voetelink, RA-KPMG en M. van Schaik, directeur gezondheidszorg Rabobank en het hoofd Vastgoedontwikkeling. Hiernaast deden de leden van de raad van toezicht aan individuele deskundigheidsbevordering. Binnen de Raad van Toezicht zijn de taken, conform de Governancecode, verdeeld in drie kerncommissies. Dit zijn de auditcommissie, de selectiecommissie en de remuneratiecommissie. De vanuit de raad van toezicht ingestelde auditcommissie, bestaat uit de heren E.P. de Jong (voorzitter), U. Pekdemir en K. de Kruijf vergaderde in 2010 tweemaal met de raad van bestuur, het hoofd Financiën & Administratie, de controller en ad-hoc. de externe accountant KPMG. De volgende onderwerpen zijn in het verslagjaar besproken: de concept Jaarrekening Meerkanten/ GGz Centraal 2009 en het accountantsverslag controle jaarrekening; taak en reikwijdte auditcommissie; Treasury voortgangsrapport; Financiële ontwikkelingen en het in control zijn van de organisatie; Opdrachtbrief inzake de controle van de jaarrekening 2010, KPMG de conceptbegroting GGz Centraal Met ingang van 2011 zal de vergaderfrequentie van de auditcommissie verhoogd worden tot vier keer per jaar. Na de vergadering van de auditcommissie werden de resultaten van de besprekingen van de auditcommissie teruggekoppeld in de eerstvolgende raad van toezichtvergadering zodat discussie en besluitvorming over deze onderwerpen in de voltallige raad van toezicht kon plaatsvinden. De verslaglegging van de auditcommissie werd verspreid onder alle leden raad van toezicht Bedrijfsvoering Stichting Meerkanten/ GGz Centraal heeft te maken met twee verschillende kaderregelingen. Dit zijn de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders (CA/NR ) en Regeling administratieve organisatie en interne controle registratie en facturering DBC's GGZ (GG/NR ). De kaderregelingen hebben als basis dat het bestuur van een GGz-instelling jaarlijks een verklaring verstrekt over de juistheid en de volledigheid van de gerealiseerde productie over het voorafgaande verslagjaar. Doel van de kaderregelingen is regels te stellen aan de AO/IC van zorgaanbieders ter waarborging van de betrouwbaarheid van de productieregistratie. De zorgaanbieder draagt zorg voor de beschrijving van de administratieve organisatie. Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 20

Maatschappelijk verslag

Maatschappelijk verslag Maatschappelijk verslag Symfora/ GGz Centraal Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument 2010 van de Stichting Symfora aan. Hierin vindt u een uitgebreide beschrijving van onze activiteiten en behaalde

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Stichting Geïntegreerde Geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 december 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient primair

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Reglement raad van bestuur Stichting Adelante Groep Volgens de statuten van Adelante Groep is de raad van bestuur belast met en eindverantwoordelijk voor het bestuur van de stichtingen Adelante Zorg, Adelante

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Isala

Reglement Raad van Bestuur Isala Reglement Raad van Bestuur Isala 1. De bestuurstaak 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect)

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel blad 1 Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel 1. De Bestuurstaak 1.1. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder Toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 Bij de vervulling

Nadere informatie

Reglement raad van bestuur

Reglement raad van bestuur raad van bestuur bestuurssecretariaat Postbus 253 4460 AR Goes Bezoekadres Oostmolenweg 101 Kloetinge Telefoon 0113 26 72 02 Telefax 0113 23 35 38 definitief Versie 1 E-mail en internet rvb@emergis.nl

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Reglement raad van bestuur

Reglement raad van bestuur 1. Definities - 'Cliënten': de natuurlijke personen die de stichting als instelling behandelt en/of begeleidt op het gebied van zorg zoals bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. -

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement raad van bestuur

Reglement raad van bestuur Reglement raad van bestuur Datum: 29 september 2014 Van: raad van bestuur Kenmerk: II-02.1/14.180.3n REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR van de Stichting St. Anna Zorggroep, gevestigd te Geldrop. Dit reglement

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING De Raad van Commissarissen van de Besloten Vennootschap AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING gevestigd aan de Jan Campertstraat 5 in de

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER Januari 2015 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING ARTIKEL 1 De statuten van de stichting voorzien een structuur met twee organen: het bestuur

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF WAARNEMINGSREGELING. Definities

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF WAARNEMINGSREGELING. Definities REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF WAARNEMINGSREGELING Definities - Cliënten : de natuurlijke personen, die de Stichting als instelling behandelt en/of begeleidt op het gebied intra-, semi- en extramurale

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht RSZK

Reglement Raad van Toezicht RSZK Reglement Raad van Toezicht RSZK REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN De Raad van Toezicht van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen, afgekort RSZK, verder te noemen

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER De Raad van Toezicht van de Stichting ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER gevestigd te Raamsdonksveer in de gemeente Geertruidenberg. In aanmerking nemende

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting RIBW Groep Overijssel

Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting RIBW Groep Overijssel Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting RIBW Groep Overijssel De Raad van Toezicht van de Stichting RIBW Groep Overijssel gevestigd te Zwolle, Dr. Klinkertweg 2 in aanmerking nemende de Zorgbrede

Nadere informatie

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten Uitkomst van overleg De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ overwegende dat zij gehoor hebben gegeven aan het verzoek

Nadere informatie

Raad van toezicht : de raad van toezicht van Surplus zijnde het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de raad van bestuur;

Raad van toezicht : de raad van toezicht van Surplus zijnde het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de raad van bestuur; Reglement raad van bestuur Surplus Algemeen Dit reglement is gebaseerd op het modelreglement wat is opgesteld door de NVTZ en de NVZD. Het reglement vormt een aanvulling op de statuten van Stichting Surplus.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING ESPRIA

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING ESPRIA REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING ESPRIA Preambule Het reglement van de raad van bestuur geeft een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed bestuur zoals onder meer bedoeld in de

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

Regelement Raad van Bestuur

Regelement Raad van Bestuur Bijlage 100.16. Regelement Raad van Bestuur 1 Definities - Cliënten : de natuurlijke personen die de Vennootschap als instelling behandelt en/of begeleidt op het gebied van verpleging en verzorging zoals

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR BOVENIJ ZIEKENHUIS. 1. De bestuurstaak

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR BOVENIJ ZIEKENHUIS. 1. De bestuurstaak REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR BOVENIJ ZIEKENHUIS 1. De bestuurstaak 1.1. Ingevolge de statuten bestuurt de raad van bestuur de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. 1.2. De raad van bestuur is

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 Preambule Met ingang van 1 maart 2013 zijn de stichting OLVG en de stichting SLAZ bestuurlijk gefuseerd. De raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Begrippenlijst en definities: - Belanghebbenden: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals cliënten

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Landzijde

Reglement Raad van Bestuur Stichting Landzijde Reglement Raad van Bestuur Stichting Landzijde 1 Definities Cliënten : de natuurlijke personen die de Stichting als instelling behandelt en/of begeleidt op het gebied van zorg, participatie, dagbesteding

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht GGz Centraal

Reglement raad van toezicht GGz Centraal Reglement raad van toezicht GGz Centraal 22 april 2014 De raad van toezicht van de Stichting GGz Centraal, gevestigd te Amersfoort, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals vastgesteld

Nadere informatie

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Eindhoven, april 2015 Concept, versie 0.4 1 TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER Met deze toezichtvisie schept de Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie