Maatschappelijk verslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk verslag"

Transcriptie

1 Maatschappelijk verslag Meerkanten/ GGz Centraal

2 Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument 2010 van de Stichting Meerkanten GGZ flevo veluwe aan. Hierin vindt u een beschrijving van onze activiteiten en behaalde resultaten in het verslagjaar Met voorliggend document en DigiMV leggen wij maatschappelijke verantwoording af conform het landelijk door het Ministerie van VWS ontwikkelde format. Het jaardocument en de jaarrekening zijn vastgesteld door de raad van bestuur op 4 mei 2011 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 10 mei Het jaar 2010 was voor Meerkanten de opmaat naar de juridische fusie met de Stichting Symfora. Per 1 januari 2011 heet onze nieuwe stichting GGz Centraal. Over het verslagjaar 2010 vindt echter nog wel verantwoording plaats op het niveau van de oude stichtingen. Vanwege de bestuurlijke fusie op 15 mei 2009 zal Meerkanten GGZ flevo veluwe in dit maatschappelijk verslag aangeduid worden als Meerkanten/ GGz Centraal. Al onze inspanningen zijn tot stand gekomen dankzij de grote inzet van al onze medewerkers en vrijwilligers. Wij danken iedereen heel hartelijk die hier een bijdrage aan heeft geleverd. Wij wensen u veel leesplezier. Amersfoort, 10 mei 2011 Dr. B.J.N. Schreuder, voorzitter raad van bestuur C.M. van der Zalm - van Geen, voorzitter raad van toezicht Ir. G.H. ter Avest Lid raad van bestuur Dr. T.J. Heeren Lid raad van bestuur Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Toezichthouders raad van toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Centrale cliëntenraad Meerkanten/ GGz centraal Kerngroep Samenwerkende Cliëntenraden Ondernemingsraad Meerkanten/ GGz Centraal Centrale Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Meerzicht...28 Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 3

4 Verslavingskliniek Almere Circuit Kinder- en Jeugdpsychiatrie Veluwe & Veluwe Vallei Innova Facilitair bedrijf Algemeen kwaliteitsbeleid Veiligheid & Kwaliteit HKZ Kwaliteitscertificaat Kwaliteit van gebouwen Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Familievertrouwenspersoon Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Medewerkvertrouwenspersoon Veilig Incident Meldingen Arbo Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid...50 Bijlagen...52 Bijlage 1 Publicaties en presentaties...52 Bijlage 2 - Overzicht onderzoekslijnen...54 Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 4

5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Gebruik landelijk model Het voorliggende Jaardocument 2010, dat alle activiteiten van Meerkanten/ GGz Centraal omvat, is opgebouwd langs het landelijk door het Ministerie van VWS ontwikkelde model. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de lezer de informatie gemakkelijk kan vergelijken met de informatie die andere instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg op vergelijkbare wijze publiceren. Bovendien wordt door gebruik te maken van het jaardocument verantwoording over de prestaties van de instelling afgelegd op een wijze die voldoet aan wet en regelgeving en aansluit op de Zorgbrede Governancecode. Opbouw Jaardocument Het Jaardocument is opgebouwd uit het maatschappelijk verslag, de jaarrekening en kwantitatieve en feitelijke gegevens. Deze laatste zijn via de webenquête (DigiMV) gedeponeerd op en in een databank opgeslagen. Vanuit deze databank krijgen ook instanties aan wie wij verantwoording moeten afleggen, hun gegevens aangeleverd. Hiernaast hebben wij de uitkomsten van de GGZ Prestatie indicatoren-set 2010 aangeleverd via de portal van Zichtbare Zorg (ZiZo). Deze kwaliteitsgegevens worden uiteindelijk doorgeleverd aan DigiMV. Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 5

6 2. Profiel van de organisatie Meerkanten/ GGz Centraal is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg met locaties in de provincies Gelderland en Flevoland. Meerkanten/ GGz Centraal behandelt, begeleidt en ondersteunt mensen met psychische problemen opdat zij de regie over hun eigen leven kunnen hebben. Wij bieden dit dichtbij het individu aan, bevorderen de eigen kracht van cliënten en plaatsen ervaringsdeskundigheid van cliënten op de voorgrond. Leidende principes zijn de psychiatrische zorgvraag én de kwaliteit van de hulpverlening. In Meerkanten/ GGz Centraal werkten eind december 2010, 1467 medewerkers (1103 fte) 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Meerkanten/ GGz Centraal Adres Landgoed Veldwijk, Postbus 1000 Postcode Plaats 3850 BA Ermelo Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Per 1 januari 2011: Algemene identificatiegegevens Meerkanten/ GGz Centraal 2.2. Structuur van het concern De stichting Meerkanten met statutaire zetel in de gemeente Ermelo, kent als juridische structuur (rechtsvorm) de stichting. Meerkanten/ GGz Centraal beschikt over een toelating conform de WTZi. Vanaf 15 mei 2009 staat de stichting onder de bestuurlijke leiding van de overkoepelende Stichting GGz Centraal. Stichting GGz Centraal Stichting Symfora Stichting Meerkanten GGZ flevo veluwe De doelstelling van de holdingstichting GGZ Centraal was tot de datum van de juridische fusie, 1 januari 2011, statutair toegesneden op het bevorderen van de geestelijke Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 6

7 gezondheidszorg door het ontwikkelen en vaststellen van het strategisch concernbeleid en het in concernverband beheren en besturen van haar dochterstichtingen. Besturingsmodel Meerkanten/ GGz Centraal wordt bestuurd volgens het raad van bestuur/raad van toezicht model. De raad van bestuur is statutair en integraal eindverantwoordelijk voor de bestuurstaken. Elk lid van de raad van bestuur stuurt rechtstreeks een deel van het management aan. Hiervoor is een portefeuilleverdeling gemaakt. Ook portefeuilles zoals onder andere de kwaliteit van zorg en veiligheid zijn onder de verantwoordelijkheid van een bestuurslid gebracht. Eind december 2010 bestond het bestuur van de Stichting GGz Centraal uit een driehoofdig collegiaal bestuur onder voorzitterschap van dr. B.J.N. Schreuder. De raad van toezicht is het toezichthoudende orgaan van de stichting en houdt conform de statuten en reglementen toezicht op de wijze waarop de raad van bestuur de organisatie bestuurt. De principes van de Zorgbrede Governancecode zijn in de statuten en in het reglement raad van toezicht vastgelegd. De lijnorganisatie bestaat uit maximaal vier niveaus inclusief de raad van bestuur. Verantwoordelijkheden worden laag in de organisatie belegd. Op de leidinggevende niveaus is er in principe duaal management; een zorgprofessional en een bedrijfsprofessional. Dit geldt zeker voor het niveau van de Resultaat Verantwoordelijke Zorgeenheden (RVZ-en), maar bij de niveaus eronder hangt het af van de benodigde competenties en de mogelijkheid deze in één persoon te verenigen. Bij duaal management zijn de zorgprofessional en de bedrijfsprofessional integraal verantwoordelijk voor het onderdeel van de organisatie dat zij aansturen. De vakcentra worden door één hoofd geleid met uitzondering van het vakcentrum Vastgoed. Op 31 december 2010 heeft Meerkanten/ GGz Centraal samen met Symfora/ GGz Centraal de zorg georganiseerd in vijf resultaatverantwoordelijke zorgeenheden (RVZe). Vier hiervan kennen een geografische grondslag. De vijfde is doelgroepgeoriënteerd en omvat de kinder- en jeugdpsychiatrie. De interne organisatie van een RVZe is doelgroepgeoriënteerd en georganiseerd rondom behandelprogramma s. Figuur 1. Organisatiemodel GGz Centraal Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 7

8 Toelatingen Meerkanten/ GGz Centraal beschikt over toelatingen voor de volgende functies: persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf. Medezeggenschap De formele medezeggenschap van de cliëntenraad en de ondernemingsraad is centraal geregeld; voor beide raden is de Raad van Bestuur de formele gesprekspartner. De centrale cliëntenraad kent deelraden voor de circuits in het primaire proces. Vooruitlopend op de inrichting van de toekomstige medezeggenschapsstructuur van GGz Centraal voor cliënten en patiënten werd nauw samengewerkt met de centrale cliëntenraad Symfora/ GGz Centraal in het platform Kerngroep Samenwerkende Cliëntenraden (KSC). Ook de ondernemingsraad Meerkanten/ GGz Centraal werkte in het verslagjaar nauw samen met de ondernemingsraad Symfora/ GGz Centraal in het platform Centrale Ondernemingsraad (COR). Familie en naastbetrokkenen zijn een waardevolle gesprekspartner voor het management. Meerkanten/ GGz Centraal kent één familieraad. Zij behartigt de collectieve belangen van familieleden en naastbetrokkenen. Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 8

9

10 2.3. Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Kernactiviteiten Meerkanten/ GGz Centraal heeft ten doel het (doen) verlenen en bevorderen van geestelijke gezondheidszorg, het verzorgen van opleidingen en het verrichten van activiteiten die verband houden met re-integratie. Voorts doet de stichting al hetgeen wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord (artikel 2.1. Statuten Stichting Meerkanten dd. 15 mei 2009). Meerkanten/ GGz Centraal tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het oprichten, beheren en exploiteren van instellingen en voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg; het samenwerken met andere instellingen en organisaties op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg; het bevorderen van de dialoog met belanghebbenden over de zorgverlening; het verrichten dan wel het verlenen van medewerking aan wetenschappelijk; onderzoek op voor de geestelijke gezondheidszorg van belang zijnde gebieden; het verrichten van werkzaamheden die verband houden met reïntegratie; alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel bevorderlijk kunnen zijn. Meerkanten/ GGz Centraal biedt klinische en niet-klinische GGZ voor volwassen en kinderen/jeugd, beschermd wonen en verslavingszorg vanuit verschillende locaties in de provincie Gelderland en Flevoland. Meerkanten/ GGz Centraal biedt diagnostiek, behandeling, begeleiding, preventie en voorlichting aan mensen met psychische, psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Naast direct cliëntgericht aanbod verzorgt Meerkanten/ GGz Centraal ook consultatie aan samenwerkingspartners en verwijzers Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Aantal/bedrag Kerngegevens Patiënten/cliënten Aantal cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen per einde verslagjaar, inclusief kleinschalig wonen, inclusief deeltijdplaatsen en inclusief BOPZ-aanmerking Productie 892 waarvan 138 kleinschalig wonen 75 deeltijdplaatsen 899 waarvan 138 kleinschalig wonen 85 deeltijdplaatsen en 582 bedden met BOPZ aanmerking Aantal in verslagjaar geopende DBC s Aantal in verslagjaar gesloten DBC s Aantal verzorgingsdagen, inclusief kleinschalig wonen, inclusief BOPZ in verslagjaar Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal ambulante contacten in verslagjaar Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar

11 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebieden Meerkanten/ GGz Centraal rekent de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Barneveld, Scherpenzeel, Heerde, Zeewolde, Lelystad, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Almere tot haar verzorgingsgebied. In Almere wordt alleen verslavingszorg aangeboden. Meerkanten/ GGz Centraal kent een aantal specialismen: Verslavingszorg geïntegreerd in de basispsychiatrie en gespecialiseerd: Dubbele Diagnose (Ermelo); Verslavingszorg voor kinderen en jeugdigen (Ermelo); Infantpsychiatrie 0-2 jaar (Ermelo); Elektro Convulsie Therapie (ECT) behandeling voor Kinderen en Jeugdigen (Ermelo); Marina de Wolf centrum voor angst, dwang en fobie (Ermelo); Transit, langdurige gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering (Ermelo); Werkgebied stichting GGz Centraal (groen Stichting Meerkanten GGZ Flevo Veluwe en blauw Stichting Symfora) Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 11

12 2.4. Samenwerkingsrelaties Gezien de complexe verwevenheid van de geestelijke gezondheidszorg met andere maatschappelijke- en zorgsectoren streven we ernaar om de samenhang in de geestelijke gezondheidszorg op cliënt-, regionaal en landelijk niveau te versterken. We werken daarom intensief samen met verschillende zorgaanbieders en proberen actief samenwerking en dialoog met anderen in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg. Meerkanten/ GGz Centraal onderhoudt betrekkingen met de volgende stakeholders: 1. Patiënten/cliënten en hun organisaties: stichting Pandora; stichting PatiëntVertrouwensPersoon (PVP); vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties waaronder Ypsilon, vereniging voor familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose; Stichting Labyrint ~ In Perspectief (familie van psychiatrische patiënten); Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en Zorgbelang Flevoland. 2. Medewerkers en andere arbeidsrelaties: vakbonden. 3. Samenwerkings- en ketenzorgpartners: huisartsen; bureaus jeugdzorg; gg&gd; algemeen maatschappelijk werk; politie en justitie; vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten; verpleeg- en verzorgingshuizen; RIAGG s en RIBW s; Leo Kannerhuis en andere GGZ instellingen in Overijssel en Gelderland; revalidatie-instellingen; algemene ziekenhuizen Lelystad, Harderwijk en Almere; RIBW Flevoland; Tactus / Cad; GGZ-Nederland als brancheorganisatie; 0 de en 1 ste lijns GGZ (Tactus, Indigo, huisartsen, maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang, eerstelijns psychologen, thuiszorgorganisaties); gemeenten (WMO); woningcorporaties. 4. Overheid, kenniscentra en brancheorganisaties: gemeentelijke-, provinciale- en landelijke overheden, politie; GGZ Nederland; media en pers; onderzoeksinstellingen en kenniscentra o.a. kenniscentrum Schizofrenie, het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) en het Kenniscentrum Angst en dwang; Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke Traumatisering; Trimbos-instituut 5. Toezichthouder: Arbeidsinspectie; Inspectie van de Volksgezondheid; Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 6. Zorgverzekeraars en zorgkantoor: zorgkantoor ACHMEA; zorgverzekeraar ACHMEA (ZVW); zorgverzekeraar UVIT; zorgverzekeraar MENZIS. 7. Kapitaalverschaffers: zorgverzekeraars en zorgkantoor; landelijke en regionale overheid; verzekeringsmaatschappijen; banken; subsidieverstrekkers bij onderzoek en projecten. 8. De samenleving als geheel: vrijwilligersorganisaties; onderwijs, o.a. Regionale OpleidingsCentra, HBO s en universiteiten. Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 12

13 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1. Normen voor goed bestuur Governance laat zich niet alleen in regels vangen. Het komt tot uitdrukking in het doen en laten van personen. Governance principes krijgen pas betekenis als bestuurders en toezichthouders zich herkennen in de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van hun zorgorganisatie en zij zich hierop laten aanspreken. Vanuit die gedachte richt de code zich op de kwaliteit van het bestuur, de kwaliteit van het toezicht daarop, de interactie tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en tenslotte op het op gepaste wijze betrekken van belanghebbenden bij het beleid van de zorgorganisatie. Meerkanten/ GGz Centraal hanteerde ook in 2010 de normen met betrekking tot goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording, zoals die zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governancecode. Dit betekent dat wij ons houden aan deze bepalingen en dat wij, daar waar wij dit niet doen, dit gemotiveerd uitleggen ( pas toe of leg uitbeginsel ). Deze normen zijn verankerd in de statuten en in de reglementen raad van toezicht en raad van bestuur. Conform artikel 6.2 van het Uitvoeringsbesluit heeft Meerkanten/ GGz Centraal in haar statuten vastgelegd dat de Stichting Informelo te Ermelo de belangen van de patiënten of cliënten van de zorginstelling vertegenwoordigt en heeft zij het recht van enquête aan de Stichting Informelo toegekend als bedoeld in titel 8 afdeling 2 van Boek 2 BW Raad van Bestuur Samenstelling en portefeuilleverdeling Op 31 december 2010 werd Meerkanten/ GGz Centraal geleid door collegiale driehoofdige raad van bestuur. Deze raad van bestuur bestond uit mw. dr. T.J.Heeren en de heren ir. G.H. ter Avest en dr. B.J.N. Schreuder (voorzitter). Mw. M.J.C.Buijen, MA nam op 30 november 2010 afscheid van de organisatie. Per 1 juni 2010 is zij terug getreden als lid raad van bestuur. Zij was intensief betrokken bij de voorbereiding van de fusie met Symfora/ GGZ Centraal. Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het instellingsbeleid, terwijl er tevens tussen de bestuurders sprake is van een heldere verdeling van aandachtsgebieden. In het reglement raad van bestuur worden de volgende kernelementen beschreven: de bestuurstaak, verantwoording en verantwoordelijkheid, besluitvorming, vergaderingen, waarneming en vacature, openbaarheid en belangenverstrengeling, geheimhouding, medezeggenschap, openheid en verantwoording extern en deskundigheid. Het reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. In voorkomende gevallen waarin het reglement niet voorziet besluit de raad van bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten. In de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren gaat de raad van bestuur na of het reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 13

14 Overzicht portefeuilleverdeling raad van bestuur dd. 31 december 2010

15 Bezoldiging De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur is tot stand gekomen op basis van afspraken tussen de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht, waarbij de Adviesregeling arbeidsvoorwaarden raden van bestuur/ directies van zorginstellingen van de NVZD leidend was. De bezoldiging is vermeld in het financiële verslag. Nevenfuncties Uit de arbeidsovereenkomsten van de leden van de raad van bestuur vloeit voort dat zij zich integer en toetsbaar zullen opstellen en dat zij geen nevenfuncties zullen verrichten die onverenigbaar zijn met hun functie binnen de raad van bestuur. In het reglement raad van bestuur is bepaald dat de leden van de raad van bestuur openheid betrachten ten aanzien van hun nevenfuncties en dat zij geen nevenfuncties zullen aanvaarden dan na voorafgaande toestemming van de raad van toezicht. De heer ir. G.H. ter Avest heeft de volgende nevenfuncties: lid van diverse bestuurs- en adviescommissies van de koepel GGZ Nederland op het gebied van ICT, benchmarking en norm- en tariefstelling, 1995 heden; lid Raad van Commissarissen verzekeringsmaatschappij Centramed, 2009 heden; lid Raad van Toezicht Cultura, 2006 heden; docent masterclass Erasmus Universiteit blok procesoptimalisering, 2002 heden; lid Commissie van Toezicht DIS; lid bestuur vereniging aanbesteding Referentiemodel Elektronisch Patiënten Dossier. Mw. dr. T.J. Heeren heeft de volgende nevenfuncties: bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie/NVvP, 2006 heden; lid Commissie Zorgvisie en Normering van GGZ Nederland, 2006 heden; lid van de Beraadsgroep Maatschappelijke Gezondheidszorg van de Gezondheidsraad, 2007 heden; lid van de Raad van Toezicht van het Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, 2007 heden; lid commissie Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMW, 2008 heden; lid stuurgroep Patiëntveiligheidsprogramma GGZ van GGZ NL; 2009 heden. lid stuurgroep ROM van GGZ Nederland; De heer dr. B.J.N. Schreuder heeft de volgende nevenfuncties: bestuurslid College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG); lid College Geneeskundig Specialismen, KNMG; voorzitter werkgroep Profiel Verslavingsarts van het CGS; voorzitter Commissie Kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie; lid Commissie Werkgevers- en Arbeidszaken van GGZ Nederland; bestuurslid Indigo; Arbiter Landelijk Scheidsgerecht Gezondheidszorg; docent Academie voor Medisch specialisten. De raad van toezicht heeft geconstateerd dat er in het verslagjaar geen sprake is geweest van enige vorm van belangenverstrengeling of schijn van belangenverstrengeling tussen de raad van bestuur en de organisatie.

16 De raad van bestuur draagt zorg voor een tijdige informatievoorziening aan de raad van toezicht over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele en sociale, externe, ethische en overige aangelegenheden die van een zodanig belang zijn dat de raad van toezicht hiervan redelijkerwijs op de hoogte behoort te zijn om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Hiertoe verschafte de raad van bestuur in het verslagjaar de raad van toezicht periodiek informatie over de realisatie van de doelstellingen en de beleidsplannen inclusief de daaraan verbonden risico s, de kwaliteit van de zorg alsmede de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering. Afspraken rond de informatieverstrekking aan de raad van toezicht zijn vastgelegd. Eind 2009 heeft de raad van toezicht besloten te wachten op de Klokkenluidersregeling GGZ Nederland en zich hierbij aan te sluiten Toezichthouders raad van toezicht De raad van toezicht van Meerkanten/ GGz Centraal was in 2010 als volgt samengesteld: Naam (Voormalige) Nevenfuncties Mw. C.M. van der Zalm Van Geen Dhr. dr. E.P. de Jong hoofdfunctie voormalig directeur KPN Midden Nederland lid raad van toezicht Valent RDB te Katwijk (tot 31 december 2010) zelfstandig adviseur Van Geen Management & Advies voorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie Habion; voorzitter Raad van Advies Sociale Verzekeringsbank (tot 1 juli 2010); voorzitter Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving; voorzitter Klachtencommissie Zorggroep Almere; voorzitter Stichting Franciscaans Studiecentrum, verbonden aan de Universiteit van Tilburg; lid raad van toezicht Stichting Koninklijke Kentalis lid raad van toezicht van Vilans, lid bestuur Research Institute for Psychology and Health, (tot 1 december 2010); bestuurslid Stichting Instituut Gak; voorzitter CDA-Afdeling Nunspeet; lid Raad van Advies van Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders. Dhr. dr. R.V. Bijl adjunct-directeur Sociaal en Cultureel Planbureau; lid en plaatsvervangend voorzitter Rekenkamer gemeente Utrecht; Board member Research Committee on Social Indicators, International Sociological Association. Lid Wetenschappelijke Adviescommissie van de Volksgezondheid Toekomstverkenningen 2014 van het RIVM lid raad van toezicht Stichting Stade, Utrecht; Member General Assembly van het European Centre for Sociale Welfare policy and Research, Wenen. Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 16

17 Dhr. mr. C. de Bruijne Dhr. drs. K. de Kruijf wethouder gemeente Loenen (tot 1 januari 2011); voorzitter Ars Donandi, stichting voor welzijn en cultuur te Amsterdam; lid kerkenraad PKN Hattem; secretaris Pieter van Foreeststichting (gezondheidszorg) Amsterdam; voorzitter J.W.S. Meijerfonds (pensioenen) te Amsterdam. lid Provinciale Staten Utrecht; voorzitter Noodfonds RWA-Amersfoort e.o.; trainer/bemiddelaar Algemene Onderwijsbond; voorzitter cliëntenraad WSW regio Eemland. Mw. drs. L.M.B. Musterd Directeur Concordia Kunst & Cultuur te Enschede (tot 1 november 2010); voorzitter raad van toezicht Stichtingen De Eik/ ZON te Oldenzaal (tot 31 december 2010); voorzitter Klachtencommissie voor medewerkers Zorgcentrum De Posten te Enschede; voorzitter Bezwarencommissie Sociaal Plan van Mediant geestelijke gezondheidszorg te Enschede; bestuurslid Cinementaal (film en geestelijke gezondheid) te Enschede; adviseur Fonds Cultuurparticipatie te Utrecht. Dhr. drs. U. Pekdemir, MPA Rabobank Noord- Kennemerland, directie voorzitter; lid raad van toezicht Onderwijsgroep Tilburg; Voorzitter bestuur TANNET (Turks Academisch Netwerk). Mw. prof. dr. E.H. Tonkens Bijzonder Hoogleraar Actief Burgerschap, Universiteit van Amsterdam, afdeling sociologie en antropologie; lid raad van toezicht Meander Medisch Centrum, Amersfoort; lid van de visitatiecommissie van de wijkenaanpak van het Ministerie van Wonen, Werken en Integratie; lid Adviesraad Tijdschrift voor sociale vraagstukken; lid redactieraad Tijdschrift voor Genderstudies; vaste columnist voor de Volkskrant (wekelijks). Overzicht van de leden van de raad van toezicht Meerkanten/ GGz Centraal per 31 december 2010 De raad van toezicht bestond in het verslagjaar uit negen leden. Mw. Y. Orobio de Castro, lid op voordracht van de Centrale Cliëntenraad Symfora, stopte per augustus 2010 met haar taken als toezichthouder. Benoeming van leden van de raad van toezicht vindt plaats voor een termijn van vier jaar, waarbij de leden eenmaal herkiesbaar zijn. Op basis van het rooster van aftreden werden in het verslagjaar mw. L.M.B. Musterd, mw. E.H. Tonkens en dhr. E.P. de Jong opnieuw benoemd. Eind 2010 heeft de raad van toezicht zich beraden op het rooster van aftreden. Volgens het geldende rooster van aftreden treden namelijk eind 2014/begin 2015 vier leden vrijwel gelijktijdig terug wegens het bereiken van het maximum van de tweede termijn. Met het oog op geleidelijkheid in veranderingen in de personele samenstelling zijn afspraken gemaakt over vervroegde uittreding van enkele leden. Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 17

18 De werving van een lid raad van toezicht met relevante kennis en ervaring in de zorg, conform, artikel van de Zorgbrede Governancecode 2010, zal in 2011 worden gestart. Naam Functie Sinds Datum herbenoeming Mw. C.M. van der Zalm Van Geen voorzitter raad van toezicht voorzitter selectiecommissie; voorzitter remuneratiecommissie. Datum aftreden Dhr. dr. E.P. de Jong Dr. R.V. Bijl vice-voorzitter raad van toezicht voorzitter auditcommissie lid remuneratiecommissie. lid raad van toezicht lid remuneratiecommissie Dhr. mr. C. de lid raad van toezicht Bruijne Drs. K. de Kruijf lid raad van toezicht lid auditcommissie. Mw. drs. L.M.B. lid raad van toezicht Musterd Drs. U. Pekdemir, lid raad van toezicht MPA lid auditcommissie. Mw. prof. dr. E.H. lid raad van toezicht op Tonkens voordracht van de Centrale Cliëntenraden Overzicht rooster van aftreden Raad van Toezicht Meerkanten/ GGz Centraal Ook in 2010 evalueerde de raad van toezicht, buiten aanwezigheid van de raad van bestuur zijn eigen functioneren, aan de hand van de checklist (zelf)evaluatie raad van toezicht 1. Voorafgaand aan deze evaluatiebespreking werd een schriftelijke enquête uitgezet. Ook werd het functioneren van de raad van bestuur geëvalueerd. De leden van de raad van toezicht worden gehonoreerd voor hun functie. De honorering wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen dd De honorering is in het verslagjaar niet gewijzigd. 1 Hoofdstuk 2.1 pagina 39 t/m 41. Uit:Toolkit Toezicht Zorginstellingen. Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders. Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 18

19 Werkzaamheden in het verslagjaar De raad van toezicht vergaderde in het verslagjaar zeven keer in aanwezigheid van de raad van bestuur. Daarnaast heeft de remuneratiecommissie functioneringsgesprekken gehad met de leden van de raad van bestuur. In het verslagjaar hebben een aantal leden van de raad van toezicht deelgenomen aan de jaarlijkse overlegvergadering tussen respectievelijk de ondernemingsraad en de raad van bestuur en de cliëntenraden en de raad van bestuur. Conform de Beleidscyclus van de organisatie wordt de raad van toezicht betrokken bij de strategie en de prestaties van de organisatie. In de reguliere vergaderingen van de raad van toezicht zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Ter bespreking: de financiële situatie van Meerkanten/ GGz Centraal inclusief de financiële sturing en de kwaliteits- en veiligheidsindicatoren. Voortgang Zorgcoöperatie Nederland overdracht van vastgoed. Hiertoe is tijdelijk een commissie vastgoed raad van toezicht ingesteld. Voortgang en voorbereidingen juridische fusie o Huisvesting; naamgeving en merkenbeleid; voortgang ICT-integratie; Fusievoorstel; statutenwijiziging GGz Centraal; adviesaanvraag inrichting Resultaat verantwoordelijke zorgeenheden en vakcentra; adviesnota Management Developmentprogramma GGz Centraal en de activiteitenbeschrijving van het project leiderschap. Treasury Jaarplan Zorgbrede Governance 2010 Rapportage Veiligheidsvisitatiebezoek GGz Centraal Overlegvormen met stakeholders Voortgang SymforaMeander Centrum voor Psychiatrie Overeenkomst Vennootschap onder firma Samenwerking met Tactus Reglement raad van toezicht Uitvoeringsregeling Beloningscode Bestuurders in de Zorg Consultatiedocument IGZ Toezichtkader Jaarplanning raad van toezicht: vergaderschema en rooster van aftreden. Ter goedkeuring: Portefeuilleverdeling raad van bestuur. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Zorg 2009 Meerkanten/ GGz Centraal, Jaarrekening 2009 Meerkanten/ GGz Centraal (11 mei 2010). Jaarrekening Symfort 2009 (11 mei 2010).. Statutenwijziging GGz Centraal per 1 januari 2011 (18 augustus 2010). Overdracht van Vastgoed van de Stichting Beheer Zorgvastgoed naar Symfora/ GGz Centraal (18 augustus 2010). Benoeming Hoofd Personeelszaken tot secretaris van de remuneratiecommissie 6 oktober 2010). Akte van fusie (14 december 2010). Kennismaking met het primaire proces Voorafgaand aan de meeste vergaderingen bezocht de raad van toezicht, in het kader van kennismaking met de directe zorgverlening, één van de zorgeenheden van GGz Centraal. In 2010 werden bezocht het specialistische behandelprogramma bewegingsstoornissen, onderdeel van de RVZe Oostelijk Utrecht; de ouderenpsychiatrie, onderdeel van de RVZe Veluwe & Veluwe vallei in Ermelo, het expertisecentrum Emerhese, onderdeel van de RVZe kinder- en jeugdpsychiatrie. Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 19

20 In het kader van deskundigheidsbevordering werd in het verslagjaar een gezamenlijke masterclass Vastgoed georganiseerd onder leiding van de heren D. Voetelink, RA-KPMG en M. van Schaik, directeur gezondheidszorg Rabobank en het hoofd Vastgoedontwikkeling. Hiernaast deden de leden van de raad van toezicht aan individuele deskundigheidsbevordering. Binnen de Raad van Toezicht zijn de taken, conform de Governancecode, verdeeld in drie kerncommissies. Dit zijn de auditcommissie, de selectiecommissie en de remuneratiecommissie. De vanuit de raad van toezicht ingestelde auditcommissie, bestaat uit de heren E.P. de Jong (voorzitter), U. Pekdemir en K. de Kruijf vergaderde in 2010 tweemaal met de raad van bestuur, het hoofd Financiën & Administratie, de controller en ad-hoc. de externe accountant KPMG. De volgende onderwerpen zijn in het verslagjaar besproken: de concept Jaarrekening Meerkanten/ GGz Centraal 2009 en het accountantsverslag controle jaarrekening; taak en reikwijdte auditcommissie; Treasury voortgangsrapport; Financiële ontwikkelingen en het in control zijn van de organisatie; Opdrachtbrief inzake de controle van de jaarrekening 2010, KPMG de conceptbegroting GGz Centraal Met ingang van 2011 zal de vergaderfrequentie van de auditcommissie verhoogd worden tot vier keer per jaar. Na de vergadering van de auditcommissie werden de resultaten van de besprekingen van de auditcommissie teruggekoppeld in de eerstvolgende raad van toezichtvergadering zodat discussie en besluitvorming over deze onderwerpen in de voltallige raad van toezicht kon plaatsvinden. De verslaglegging van de auditcommissie werd verspreid onder alle leden raad van toezicht Bedrijfsvoering Stichting Meerkanten/ GGz Centraal heeft te maken met twee verschillende kaderregelingen. Dit zijn de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders (CA/NR ) en Regeling administratieve organisatie en interne controle registratie en facturering DBC's GGZ (GG/NR ). De kaderregelingen hebben als basis dat het bestuur van een GGz-instelling jaarlijks een verklaring verstrekt over de juistheid en de volledigheid van de gerealiseerde productie over het voorafgaande verslagjaar. Doel van de kaderregelingen is regels te stellen aan de AO/IC van zorgaanbieders ter waarborging van de betrouwbaarheid van de productieregistratie. De zorgaanbieder draagt zorg voor de beschrijving van de administratieve organisatie. Jaardocument 2010 Meerkanten/ GGz Centraal 20

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl Jaardocument 2012 Een jaar in beeld www.meandermedischcentrum.nl Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2012 van Meander Medisch Centrum aan. Hierin vindt u een uitgebreide

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie JAARVERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 3. Profiel van de organisatie 4 3.1. Algemene identificatiegegevens 4 3.2. Structuur van de organisatie 4 3.3. Kerngegevens 7 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Maatschappelijk verslag Mediant GGZ GGZ

Jaarverantwoording 2013. Maatschappelijk verslag Mediant GGZ GGZ Jaarverantwoording 2013 Maatschappelijk verslag Mediant GGZ GGZ Jaarverantwoording 2013 Maatschappelijk verslag Mediant GGZ Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 8 Voorwoord Raad van Toezicht 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 2

Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 2 Jaardocument 2011 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten verslaggeving... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van de organisatie... 4 2.3 Kerngegevens...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverantwoording Heliomare 2012

Jaarverantwoording Heliomare 2012 Jaarverantwoording Heliomare 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het

Nadere informatie

Garantie op perspectief. Maatschappelijk Verslag 2007

Garantie op perspectief. Maatschappelijk Verslag 2007 Garantie op perspectief Maatschappelijk Verslag 2007 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2007 2 Inhoudsopgave Colofon 4 Voorwoord 5 Kroniek van 2007 7 1 Uitgangspunten van de

Nadere informatie

I Maatschappelijk verslag 3. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4

I Maatschappelijk verslag 3. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 Jaardocument 2011 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern 5

Nadere informatie

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013.

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Jaarverslag 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 Voorwoord Raad van Toezicht...3

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 6 2 Profiel van de organisatie 7 2.1 Inleiding 7 2.2 Algemene gegevens 7 2.3 Structuur van het

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2011 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2011 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep Jaarverantwoording 2011 Stichting ViVa! Zorggroep Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...4 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6

Nadere informatie

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 1 van 91 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 3. Governance... 7 3.1 Bestuur en toezicht... 7 3.2 Bedrijfsvoering... 10 3.3 Cliëntenraad...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag

Maatschappelijk verslag 10 Vlietland Ziekenhuis irti ii.14i1 LTIIIi IiI Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Beter worden doen we samen Schiedam, 10 december 2014 Voorwoord Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Het jaar

Nadere informatie

Voorwoord. Wie tegen een goede gast niet vriendelijk is, zal er nooit één hebben

Voorwoord. Wie tegen een goede gast niet vriendelijk is, zal er nooit één hebben Jaardocument 212 Voorwoord Het eerste dat u bij lezing van het jaardocument over 212 van de Dimence Groep zal opvallen is dat het document veel minder tekst bevat. De wettelijke verplichting om een uitgebreid

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

ZZG zorggroep Jaardocument 2009

ZZG zorggroep Jaardocument 2009 ZZG zorggroep Jaardocument 2009 Inhoud Verslag raad van bestuur 1 Uitgangspunten van de verslaggeveving 4 7 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 10 2.2 Structuur 11 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

Inhoudsopgave MAATSCHAPPELIJK VERSLAG JAARREKENING. 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5

Inhoudsopgave MAATSCHAPPELIJK VERSLAG JAARREKENING. 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 1 2 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2 Profiel van de organisatie... 9 2.1 Algemene identificatiegegevens... 9 2.2 Structuur van de organisatie... 9 2.3

Nadere informatie

Jaarverantwoording Heliomare 2014

Jaarverantwoording Heliomare 2014 Jaarverantwoording Heliomare 2014 Inhoudsopgave Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 1. Profiel van de organisatie... 4 1.1 Algemene identificatiegegevens... 4 1.2 Structuur van het concern... 4 1.3

Nadere informatie

Jaardocument 2010 Cordaan groep

Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Cordaan groep van mens tot mens Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Maatschappelijke verantwoording Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 9 1.1

Nadere informatie

Kwaliteit door specialisatie

Kwaliteit door specialisatie Kwaliteit door specialisatie Maatschappelijk Verslag 2006 Onderdeel van het Jaardocument 2006 Parnassia Groep Onze jaarverslaggeving in een nieuwe vorm De Parnassia Groep geeft voor de eerste keer vorm

Nadere informatie