Vernieuwing Toezicht Schiphol

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vernieuwing Toezicht Schiphol"

Transcriptie

1 Vernieuwing Toezicht Schiphol Overzicht inspecties x 2 x 1 x 2 x 12 x 4 x 1 x 1 x 1 x 1 x

2

3 Vernieuwing Toezicht Schiphol Overzicht inspecties 2008

4

5 Inhoudsopgave Overzicht inspecties per bedrijvencategorie 5 Toelichting bij de tabellen 5 Toelichting bij 12 bedrijvencategorieën 6 1. Categorie Algemene inspecties Categorie Toezicht op overheden en diensten Categorie Exploitant van de luchthaven Categorie Luchtvaartmaatschappijen Categorie Vrachtagenten en vrachtafhandelaren Categorie Vliegtuigafhandelaren Categorie Catering- en schoonmaakbedrijven Categorie Brandstofvoorziening Categorie Onderhoud-, productie-, en ontwerpbedrijven Categorie Beveiligingsbedrijven Categorie Luchtverkeersleiding Nederland Categorie Winkels en horeca 44 3 Bijlage 1: afkortingen en begrippen 46 Bijlage 2: wet- en regelgeving 47

6

7 Overzicht inspecties per bedrijvencategorie In dit katern staat een complete beschrijving van de inspecties die op Schiphol plaatsvinden in In dit overzicht zijn de bedrijven werkzaam op Schiphol onderverdeeld naar bedrijvencategorie. Per bedrijfscategorie zijn de inspecties aangegeven. Toelichting bij de tabellen De tabellen op de volgende pagina s geven bedrijven, instellingen en beleidsmakers een compleet overzicht van de inhoud en de vorm van de inspecties die op Schiphol plaatsvinden, geordend naar bedrijvencategorie. Deze categorieën worden op pagina 6 t/m 8 toegelicht. Een groot aantal inspecties heeft betrekking op slechts twee bedrijvencategorieën, namelijk luchtvaartmaatschappijen en vrachtagenten en vrachtafhandelaren. Die twee tabellen zijn daarmee ook het meest uitgebreid. 5 Sommige inspecties vinden bij meerdere (maar niet bij alle) bedrijvencategorieën plaats. Deze inspecties zijn in de betreffende tabellen aangeduid met een oranje bolletje. In iedere tabel betekent dit oranje bolletje dat het genoemde aantal inspecties het totaal is van alle bedrijven categorieën waar die inspectie plaatsvindt. De tabellen geven een omschrijving van de inspectie die plaatsvindt: wat wordt geïnspecteerd en waarom? Daarna volgt een kolom die de methode van de inspectie beschrijft. Dan volgt de informatie over het aantal inspecties per jaar. Die aantallen lopen zeer uiteen en dat houdt verband met de aard van de activiteit die wordt geïnspecteerd. Ten slotte geven twee kolommen inzicht in de wettelijke grondslag van de inspectie (de cijfers verwijzen naar bijlage 2 op pagina 47 en 48) en de instantie die de inspectie uitvoert (afkortingen worden uitgelegd op pagina 46).

8 Toelichting bij 12 bedrijvencategorieën 1. Algemeen toezicht. Sommige vormen van toezicht vinden plaats bij alle bedrijvencategorieën. 2. Toezicht op overheden en diensten. 6 Overheden en diensten staan ook zelf onder toezicht om te zorgen dat ze hun taken goed uit voeren. Bijvoorbeeld om er voor te zorgen dat bij een gedecentraliseerde uitvoering van het toezicht de regels toch op dezelfde wijze worden toegepast. We beperken ons hier tot het toezicht door Nederlandse overheden en diensten. 3. Exploitant van de luchthaven De exploitant van de luchthaven is Amsterdam Airport Schiphol (AAS). Om de exploitatie te mogen uitoefenen, moet AAS voldoen aan eisen op het gebied van onder meer veiligheid, beveiliging en milieu. Resultaat hiervan is dat AAS zelf toezicht houdt. In tabel 3 betreft het de rol van AAS als onder toezicht gestelde. In de andere tabellen betreft het de rol van toezichthouder. 4. Luchtvaartmaatschappijen Op Schiphol zijn ruim honderd luchtvaartmaatschappijen actief, die zich aan veel internationale en nationale voorschriften moeten houden. Tot deze categorie worden ook opleidings- en simulatie- instituten voor vliegers op Schiphol gerekend.

9 5. Vrachtagenten en vrachtafhandelaren In dit inspectieplan worden actoren in de goederenstroom meegenomen vanaf het moment dat zij vracht neerleggen in de loods van een agent of vrachtafhandelaar nabij luchthaven Schiphol. De vrachtafhandelaar draagt in zijn loods zorg voor het consolideren van de binnenkomende goederen stromen, de palletopbouw en het vervoer tot aan het platform, waar het vliegtuig wordt beladen door een vliegtuigafhandelaar. 6. Vliegtuigafhandelaren Luchtvaartmaatschappijen verzorgen zelf de afhandeling van hun vlieg tuigen of huren hiertoe op de vertrek- en aankomstlocaties gespecialiseerde afhandelingsbedrijven in. Vliegtuigafhandeling is hier inclusief passagiers- en bagageafhandeling en de-icing, maar exclusief tanken en lijnonderhoud. Deze worden gerekend tot de bedrijvencategorieën brandstofvoorziening en onderhoud-, productie-, en ontwerpbedrijven Catering- en schoonmaakbedrijven Meerdere bedrijven zijn op Schiphol actief in het bereiden en distribueren van maaltijden voor passagiers. Andere bedrijven houden zich bezig met schoonmaken van de vliegtuigen. 8. Brandstofvoorziening De kerosinedistributie op Schiphol verloopt via een centrale infrastructuur die beheerd wordt door Aircraft Fuel Supply (AFS), een samenwerkingsverband tussen de KLM en zeven oliemaatschappijen. Een drietal aparte tankdiensten (geen onderdeel van AFS) zorgt voor het overbrengen van de kerosine naar de vliegtuigen.

10 9. Onderhoud-, productie- en ontwerpbedrijven Bedrijven die zich bezighouden met luchtwaardigheid van vliegtuigen moeten een erkenning hebben op basis van EU-wetgeving. Deze categorie omvat tevens opleidingen voor onderhoudstechnici op Schiphol. 10. Beveiligingsbedrijven 8 De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de beveiligingsmaatregelen ligt bij private sectorpartijen, zoals de exploitant van de luchthaven en de luchtvaartmaatschappijen. Voor sommige onderdelen huren zij beveiligingsbedrijven in. 11. Luchtverkeersleiding Nederland LVNL verzorgt luchtverkeersleiding, verstrekt vluchtinformatie en zorgt voor een aantal voorzieningen zoals de opleiding van verkeersleiders en het onderhoud van de infrastructuur. 12. Winkels en horeca Luchthaven Schiphol kent een grote diversiteit aan winkels, variërend van supermarkten tot bars/ restaurants. Toezicht op winkels en horeca gaat vooral over hygiëne, brandveiligheid en andere benodigde vergunningen.

11 9

12 1. Categorie Algemeen toezicht Onderwerp Omschrijving Frequentiegebruik telecommunicatie. Gecontroleerd wordt of gebruikers van telecommunicatiemiddelen de voorwaarden van de zendvergunning naleven, m.n. of ze de juiste zendfrequentie met het juiste vermogen voor de afgesproken doel einden gebruiken en of ze zich houden aan de bijbehorende gedragsregels. Aanpak van misstanden heeft prioriteit. Daarom is sprake van selectie naar risicodoelgroepen. 10 Klachten en meldingen over telecommunicatiegebruik. Het Agentschap Telecom onderzoekt klachten, verhelpt storingen en spoort stoorbronnen op. Continuïteit en beschik baar heid van het telecommunicatienetwerk. In geval van calamiteiten moet er op kunnen worden vertrouwd dat het telecommunicatienetwerk zonder problemen functioneert. Daarom is een risicoanalyse t.a.v. capaciteit en dekking nodig. Nagegaan wordt of blootstelling aan elektromagnetische straling binnen de limieten blijft en of de in het antenne register opgenomen gegevens over locatie en stralingsbelasting van GSM- en UMTS-antennes kloppen. Het Agentschap Telecom heeft tot taak apparatuur zonder CE-keurmerk te weren van de Nederlandse markt. Stralingsblootsteling en antenne-opstelpunten. Telecommunicatieapparatuur. Arbeidsomstandigheden. Nagegaan wordt of bedrijven adequate voorzieningen hebben getroffen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van het personeel. Grenscontroles. Inspecties obstakelbeheersing Schiphol. Ter bescherming van de samenleving voert de Douane in opdracht van andere ministeries zogenaamde VGEM-controles uit, te weten: Veiligheid (wapens, munitie, verdovende middelen) Gezondheid (productveiligheid, veterinaire producten, planten, groenten, fruit) Economie (namaakgoederen) Milieu (afvalstoffen, milieugevaarlijke stoffen) Rondom Schiphol is het plaatsen van bouwkranen zonder ontheffing niet overal toegestaan. Strafrechtelijk onderzoek. De Luchtvaartpolitie verzorgt de strafrechtelijke afhandeling van luchtvaartongevallen, noodlandingen, bijna-botsingen en onbekend vliegverkeer.

13 Inspectiewerkzaamheden Bandwaarnemingen met het vaste meetnet. Hierbij wordt regelmatig enkele seconden afgestemd op verschillende frequenties, zoals luchtvaartband, portofoon, C2000, mobilofoon, etc. De metingen dienen tevens voor vroeg-tijdige detectie van congestie in de netwerken of ongewenste verstoringen tussen de netwerken. M.b.v. peilantennes vindt opsporing van openstaande stoorbronnen, draadloze camera s, transponders en RFID s plaats. Hiertoe behoort ook het traceren van valse noodsigalen, afkomstig van Emergency Localizer Transmitters (ELT s) in vliegtuigen. In 2006 deed zich dit op Schiphol 5 maal voor. Specifiek voor de regio Schiphol zal m.b.v. het vaste meetnet een scan worden gemaakt van het frequentiegebruik. Gebruikers merken niets van deze inspectie. Gecombineerde blootstellingslimietmeting en antenne-opstelpunten controle. Blootstellingslimietmeting vindt plaats op een locatie waar veel telecommunicatie-apparatuur in gebruik is, b.v. passagiersterminals. Aantal inspecties per jaar Wettelijk kader* Uitgevoerd door Ongelimiteerd. 73 Agentschap Telecom Eens in de 2 weken. De meeste klachten doen zich voor bij LVNL en in het C2000-systeem. 73 Agentschap Telecom 1 keer in Agentschap Telecom 1 keer in , 73 Agentschap Telecom * Zie bijlage 2 achterin dit katern 11 Steekproefsgewijze onaangekondigde fysieke inspecties in samenwerking met de VWA of met andere inspectiediensten, vaak bij risicodoelgroepen. Beoogd wordt samenwerking met de Douane om niet toegelaten apparatuur aan de poort te kunnen opvangen. Vooraf bekendgestelde thematische inspectieprojecten en inspecties n.a.v. ongevallen en klachten. Bezoeken in het kader van inspectie projecten vinden onaangekondigd en steekproefsgewijs plaats. Bij ongevallen wordt onderzocht of de werkgever verwijtbaar gedrag aan te rekenen valt. Voorvalsafhankelijk. In 2008 geen inspectieprojecten op Schiphol. Alleen inspecties naar aanleiding van ongevallen en klachten. 73 Agentschap Telecom 4, 5, 6 AI Controles bij bedrijven aan de hand van informatie (waaronder aangiftes), op goederen (o.a. vliegtuigpallets, post- en koerierszendingen), van opslag in eerste linieloodsen en van personeelsdoorgangen, poorten, platform en vliegtuigen. Import: controles. Export: controles. Europese en nationale regelgeving Douane Controles of aannemers in het bezit zijn van een ontheffing via periodieke inspectie rondes of naar aanleiding van meldingen. 6 geplande observatie rondes. 81, 62 IVW Systematisch onderzoek naar plaats en toedracht van incidenten en ongevallen. Horen van getuigen en verdachten. Uitvoering technisch onderzoek. Opmaken proces-verbaal. Voorvalsafhankelijk. 81, 64, 65, 72, 88, 12 KLPD Deze tabel loopt verder op de volgende pagina >>

14 >> 1. Categorie Algemeen toezicht (vervolg) Onderwerp Omschrijving Verklaring van geen bezwaar. Inspecties bouwhandhaving. Via deze verklaring stemmen de ministeries van V & W en VROM in met een afwijking van het in het LIB voor geschreven grondgebruik. Dit is m.n. van toepassing voor objecten waar een bouwvergunning voor nodig is. Gecontroleerd wordt of bouwprojecten in overeenstemming zijn met de bouwvergunning. Inspecties Wet op de ruimtelijke ordening (strijdig gebruik). Gebruik van gebouwen en terreinen in strijd met het bestemmingsplan is onder voorwaarden toegestaan (vrijstelling). 12 Inspecties Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Brandweertoezicht. Voor grote evenementen is bijvoorbeeld een vergunning nodig. Naleving van de voorwaarden wordt gecontroleerd. Via bouwkundige controles vindt toezicht op naleving van de brandveiligheidsvoorschriften in gebouwen plaats, o.a. kwaliteit van materialen, brandweervoorzieningen, vluchtroute-aanduiding. Tevens vinden controles plaats op het gebruik van gebouwen. Boven een aantal personen in een pand is een gebruiksvergunning nodig en dient er o.a. een ontruimingsorganisatie te zijn. Brandveiligheid en Milieu (BVM) buiten de terminal. Als beheerder van het terrein en Wm-vergunninghouder moet de luchthavenexploitant er mede op toe zien dat alle op het terrein gevestigde bedrijven de brandveiligheids- en milieu-eisen naleven (zowel aan landside als aan airside).

15 Inspectiewerkzaamheden Beoordeling aanvraag en motivatie. Betreft een kantooraangelegenheid. Aantal inspecties per jaar Geen inspecties, alleen kantoorwerk. Wettelijk kader* Uitgevoerd door 81, 62 VROM- Inspectie, IVW * Zie bijlage 2 achterin dit katern Inspecties tijdens de bouw. Deze richten zich op bouwkundige aspecten, w.o. constructie en brandveiligheid. Na de bouw vinden inspecties plaats als er vermoedens zijn dat wijzigingen zijn aangebracht. Dagelijks. Tijdens de bouw 15 tot 60 inspecties per project. 84, 89, 15, 17, 10 GHM Controleren of activiteit past in hetgeen in het bestemmingsplan is toegestaan Incidenteel, wordt tijdens milieu controle meegenomen. Wet ruimtelijke ordening GHM Bezoeken van evenementen om te controleren of het conform de voorschriften wordt georganiseerd. Onderzoeken van meldingen. Incidenteel, deels afhankelijk van meldingen. 3 GHM 13 Controles vinden plaats volgens een in het Preventie-activiteitenplan (Prevap) vastgestelde frequentie, die kan variëren van meerdere controles per jaar tot eens in de vier jaar. Bouwkundige controles worden vooraf aangekondigd, gebruikscontroles niet. Afhankelijk van het soort inrichting en Prevap-prioriteit. 1 op de 3 inspecties is een bouwkundige controle, 2 op de 3 gebruikscontroles. 89, 15, 17 GHM Preventieve controles met speciale aandacht voor de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en afval, de naleving van de Wet Milieubeheer, PGS-richtlijnen en tijdens winterperiodes de aanwezigheid van ijs bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. Deze controles worden periodiek vastgesteld in de Milieu Route Control (MRC). Continue surveillance. 8 AAS

16 2. Categorie Toezicht op overheden en diensten Onderwerp Omschrijving Onderzoeken naar brandweerzorg en rampenbestrijding. Getoetst wordt de wijze waarop o.a. provincies, gemeenten, brandweer, politie en geneeskundige hulpdiensten de taken uitvoeren tot het voorkomen van, het voorbereiden op en het bestrijden van een brand, ongeval of ramp. 14 Toezichttaken keten beveiliging luchtvaart. NCTb/IBB controleert de inrichting en kwaliteit van de beveiligingsketen, alsmede van de afzonderlijke schakels binnen de keten. O.a. vindt validatie van de bevindingen van de Koninklijke Marechaussee plaats. Uitvoering en toepassing van wetten door het bevoegd gezag (interbestuurlijke taken van de VROM- Inspectie). De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer vormen voor Schiphol het bevoegd gezag m.b.t. de Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening en de Woningwet. Het bevoegd gezag verstrekt vergunningen en ziet toe op de naleving ervan. Gecontroleerd wordt of dat adequaat gebeurt.

17 Inspectiewerkzaamheden Uitvoeren audits en onderzoeken van incidenten die zich hebben voor gedaan. Bij het incident betrokken bedrijf zal dan wel bij en in het onderzoek betrokken worden. Ook vindt hierbij afstemming plaats met de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Aantal inspecties per jaar In 2008 mogelijk onderzoek naar de wijze waarop de veiligheidsregio Kennemerland op het bestrijden van een eventuele ramp, o.a. op Schiphol, is voorbereid. Wettelijk kader* 18, 67 IOOV Uitgevoerd door * Zie bijlage 2 achterin dit katern Verzamelen en analyseren informatie over de verschillende onderdelen van de luchtvaartbeveiliging, zowel via schriftelijk materiaal, als door bedrijfsbezoeken en inspecties. Bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden gerapporteerd aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. vertrouwelijk. 64, 28, 50, 43, 36 NCTb/IBB 15 Controles vinden plaats bij het bevoegd gezag door een aantal dossiers t.a.v. bepaalde thema s door te lichten. Een enkele keer worden reality checks bij bedrijven uitgevoerd. In 2008 voert de VROM-Inspectie een provincie-onderzoek bij Noord-Holland uit, waarbij de volledige taakuitvoering wordt doorgelicht. 82, 84, 89 VROM- Inspectie

18 3. Categorie Exploitant van de luchthaven Onderwerp Omschrijving Audits Regeling Certificering Luchtvaart terreinen. AAS is een gecertificeerde luchthaven. Het certificaat, dat 3 jaar geldig is, betekent dat er vertrouwen is in het veiligheids- en kwaliteitssysteem van de luchthaven en hierdoor in de levering van veilige producten en diensten. Het in AAS gestelde vertrouwen wordt regelmatig gemonitord. 16 Toezicht RMI-verplichtingen. Beveiliging luchtvaartterrein. AAS moet ervoor zorgen dat de in het LVB vastgelegde grenswaarden m.b.t. geluid, emissies en externe veiligheid niet worden overschreden. AAS rapporteert maandelijks over de resultaten. Daarnaast moet het niet-beschikbaar zijn van banen worden gemeld als dit leidt tot afwijking van de regels. De luchthavenexploitant is belast met de beveiliging van het luchtvaartterrein, waarbij toegangscontroles een belangrijk element vormen. Beveiligingsbedrijven voeren deze namens de exploitant uit. Werking en effectiviteit van beveiligingsmaatregelen wordt gecontroleerd. Passagiers veiligheidscontroles. Ter bescherming van de burgerluchtvaart controleren beveiligingsbedrijven namens de exploitant passagiers en door hen meegevoerde hand- en ruimbagage. Deze controles richten zich ook op (het voorkomen van) manipulatie van buitenaf. Werking en effectiviteit van controles wordt gecontroleerd. Kwaliteit drinkwater. Milieuhandhaving (thema-inspectie). Schiphol heeft een zelfstandig distributienet voor leidingwater dat valt onder de categorie collectief leidingnet. In verband hiermee voert Schiphol een meetprogramma uit en rapporteert de resultaten hiervan aan het Drinkwaterbedrijf en de VROM-Inspectie. Naast de milieuvergunning en AMvB zijn, afhankelijk van de activiteit van bedrijven, richtlijnen van toepassing, waarop ook proactief wordt gecontroleerd. Naast reguliere inspecties vinden projectmatig en op uitnodiging deelcontroles plaats samen met andere handhavingpartners. Kwaliteit oppervlaktewater. Op Schiphol wordt met ingang van 2006 het oppervlaktewater op drie locaties continu gemonitord. Daarnaast wordt de kwaliteit van de Ringvaart en Hoofdvaart gemonitord. Wvo-vergunningcontroles. Controle op naleving van voorschriften opgenomen in vergunningen die zijn verleend op grond van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) en/of algemene regels die zijn opgenomen in AMvB s. Vergunning plichtig zijn die situaties waarbij verontreinigd water direct in oppervlaktewater wordt geloosd en daartoe specifieke categorieën van bedrijven.

19 Inspectiewerkzaamheden Jaarljkse audits, o.a. bestaande uit beoordeling van bedrijfshandboeken en houden van interviews. Incidenteel vinden productinspecties plaats. De audits worden van te voren aangekondigd. Aantal inspecties per jaar 3 audits in 2008, die tezamen in totaal ongeveer 8 tot 12 dagen in beslag nemen. Wettelijk kader* 64, 68 IVW Uitgevoerd door * Zie bijlage 2 achterin dit katern Onderzoek in geval van eventuele overschrijdingen en zo nodig opleggen van maatregelen en boetes. Via audits vindt bovendien onderzoek naar de betrouwbaarheid van de door AAS aangeleverde gegevens plaats. Op basis van beschikbare informatie en risicoanalyse is een toezichtplan ontwikkeld dat het komende jaar verder zal worden ontwikkeld. Op basis van testen en inspecties worden, daar waar noodzakelijk, audits uitgevoerd. O.a. worden de door de beveiligingsbedrijven uitgevoerde toegangscontroles onaangekondigd getest. Op basis van beschikbare informatie en risicoanalyse is een toezichtplan ontwikkeld dat het komende jaar verder zal worden ontwikkeld. Op basis van testen en inspecties worden, daar waar noodzakelijk audits uitgevoerd. O.a. worden de door de beveiligingsbedrijven uitgevoerde beveiligingscontroles van passagiers onaangekondigd getest. 1 audit per jaar. 81, 63, 70 IVW Vertrouwelijk. 64, 28, 50, 43, 36 Vertrouwelijk. 64, 28, 50, 43, 36 KMar KMar 17 Beoordeling periodieke rapportage meetresultaten. Betreft een kantooraangelegen heid. Meetresultaten worden dit jaar opgevraagd bij Schiphol. 77 VROM- Inspectie O.a. deelname in de 24-uurs handhavingsestafette samen met inspectiepartners in het LMO. Alsmede steekproefsgewijze aspectcontroles, b.v. opslag van gevaarlijke stoffen in 48-uurs zones. Analyse van genomen watermonsters en/of door meting met behulp van online meetapparatuur. De locaties waar de metingen plaatsvinden zijn vrij toegankelijk en kunnen zonder begeleiding plaatsvinden. Wvo-vergunningen worden minimaal eens en maximaal drie keer per jaar gecontroleerd. Afhankelijk van de voorschriften of algemene regels (AMvB) kunnen de inspecties bestaan uit administratieve controle bij het bedrijf, een rondgang over het bedrijf en monstername van lozingen van verontreinigd water. Afhankelijk van de controle en/of locatie kan begeleiding door een medewerker van het bedrijf noodzakelijk zijn. 2 tot 3 keer per jaar thematische inspectie. 82 GHM Continu. 86 HHvR Voor 2008 zijn in totaal zo n 30 vergunningcontroles op Schiphol gepland. De duur varieert van 1 uur tot een dagdeel. 86, 60, 61 HHvR Deze tabel loopt verder op de volgende pagina >>

20 >> 3. Categorie Exploitant van de luchthaven (vervolg) Onderwerp Omschrijving Verontreinigingsheffing. De luchthavenexploitant is verontreinigingsheffing verschuldigd i.v.m. lozing van verontreinigd water op het oppervlaktewater. De hoogte is afhankelijk van de vuillast en wordt vastgesteld via het waterverbruik, de hoeveelheid geloosd water en/of meting- en bemonstering van het geloosde water. Schouw. Het is belangrijk dat het water in sloten, vaarten en kanalen goed kan doorstromen. Bovenmatige begroeiing kan er ondermeer toe leiden dat de aan- en afvoer van water wordt belemmerd. 18 Keur. De- en anti-icings werkzaamheden. De aanleg van waterstaatkundige werken (zoals beschoeiing, dammen, verbreden/ aanleg van watergangen) dient plaats te vinden conform de Keurverordening. Voor aanleg van bovengenoemde werken geldt een meldingsplicht dan wel vergunningsplicht. Ter voorkoming van verontreiniging van het oppervlaktewater geldt t.a.v. de- en anti-icing op remote positions dat het alleen mag plaatsvinden op platforms met opvangvoorziening. Dichtbij de gate geldt dat lozing van lek- en morsverliezen via hemelwaterriolering moet worden beperkt. Tevens dient een gebruiksadministratie van de- en anti-icing activiteiten te worden bijgehouden. Beheer van gevaarlijke stoffen in gebouwen van Schiphol. Gecontroleerd wordt of opslag van gevaarlijke stoffen plaatsvindt conform de milieuvoorschriften, w.o. aanwezigheid en werking van veiligheidsvoorzieningen. Uitvoering inspectieen onderhoudsplan. Bodembeschermende voorzieningen. Conform de milieuvergunning heeft de exploitant een inspectie- en onderhoudsplan van milieurelevante installaties en voorzieningen opgesteld, waarmee de provincie heeft ingestemd. De exploitant dient voorzieningen en maatregelen te hebben ter voorkoming dat verontreinigde stoffen binnen haar inrichting in de bodem terecht komen. Hiertoe heeft de exploitant een bodemrisicodocument en een plan met maatregelen opgesteld, waaraan de op Schiphol gevestigde bedrijven zich dienen te houden. Toepassing van bouwstoffen. De provincie inspecteert of het gebruik van bouwstoffen plaatsvindt conform de voorschriften van het Bouwstoffen besluit. Geur Geurbeperkende maatregelen Afvalstoffen Beheer van afvalstoffen conform de voorschriften

21 Inspectiewerkzaamheden Periodieke controle op de wijze van metingen bemonstering via inspectie van de meetvoorzieningen en analyse van contramonsters. Tevens periodieke administratieve controles op de juistheid van ingediende aangiften verontreinigings heffing. Aantal inspecties per jaar Controle meetopstellingen: ca. 10 maal per jaar. Boeken controle: 1 maal per jaar tot 1 maal per 5 jaar (afhankelijk van bedrijf). Wettelijk kader* Uitgevoerd door 86, 53 HHvR * Zie bijlage 2 achterin dit katern Controle of watergangen goed zijn onderhouden. Onderhoudsplichtigen moeten dit onderhoud plegen. Daarbij gaat het om het snoeien van planten en het schonen van de watergangen. Controle of de aanleg van waterstaat kundige werken volgens de voorschriften wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de locatie kan begeleiding noodzakelijk zijn. Gezamenlijke controles van de inspectiepartners in het LMO in samen werking met AAS. Controles betreffen aanwezigheid van opvangvoorzieningen op remote positions, de milieuvergunning van verwerkingsbedrijven, waarheen lek- en morsverliezen worden afgevoerd, en effectiviteit van maatregelen bij de- en anti-icing dichtbij de gate. Steekproefsgewijze visuele controles samen met AAS in door AAS aan derden beschikbaar gestelde gebouwen en ruimten, waarbij tevens wordt vastgesteld of de opgeslagen hoeveelheden overeenkomen met de inhoud van het register. Steekproefsgewijze controles op uitvoering van het plan. Tenminste 1 keer. 59, 74 HHvR Afhankelijk van aantal meldingen resp. aan te leggen werken. 59 HHvR Tenminste 1 keer 82 PNH niet gepland voor PNH Tenminste 1 keer 82 PNH 19 Doelinspectie: de provincie controleert steekproefsgewijs of de exploitant de maatregelen heeft uitgevoerd en onderhoudt en of op Schiphol gevestigde bedrijven ervoor zorgen dat lekkages zoveel mogelijk worden voorkomen en worden opgeruimd. De inspecteur bezoekt de plaats waar de bouwstoffen worden toegepast, onder begeleiding van een medewerker van AAS. Ook wordt de inhoud van analyserapporten van de bouwstof ter plaatse beoordeeld. De bevindingen worden gerapporteerd aan AAS. Controle of preventieve maatregelen zijn uitgevoerd om geuroverlast te voorkomen. Controle of afvalstroffen worden ingezameld, beheerd en afgegeven conform geldende voorschriften Tenminste 1 keer 79, 82 PNH niet gepland voor PNH Tenminste 1 keer 82 PNH Tenminste 1 keer 82 PNH

22 4. Categorie Luchtvaartmaatschappijen Onderwerp Omschrijving Fiscale en VGEM (veiligheid, gezondheid, economie en milieu)afhandeling van aangiftes i.v.m. in-, uit- en doorvoer van goederen. Goederen worden via aangiftes aangemeld voor verschillende soorten douaneprocedures. Controle van de aangiftes varieert van puur administratieve afhandeling tot fysieke verificatie om vast te stellen of de goederen juist, tijdig en volledig zijn aangegeven. Fysieke verificatie vindt selectief plaats op basis van risicoanalyse en signalen vanuit andere bronnen. Er wordt op toegezien dat de voor uitvoer bestemde goederen daadwerkelijk het land/de EU verlaten. Hierbij is extra aandacht voor de uitvoer van landbouwgoederen in het kader van subsidie restitutie. 20 Air Operator Certificate (AOC). Aan Nederlandse luchtvaartmaatschappijen wordt een AOC verstrekt als is aangetoond dat de operationeeltechnische condities aanwezig zijn voor een veilige commerciële vluchtuitvoering. O.a. dient de maatschappij te beschikken over een goedfunctionerend veiligheids- en kwaliteits managementsysteeem. Naleving van alle vereiste condities wordt binnen elke 24 maanden gecontroleerd. Exploitatievergunning Luchtvaartmaatschappij. Naast een AOC wordt aan Nederlandse luchtvaartmaatschappijen conform EU-wetgeving tevens een exploitatievergunning verstrekt, als is aangetoond dat de financiële randvoorwaarden aanwezig zijn voor het verrichten van de voorgenomen activiteiten. Platforminspecties buiten landse en Nederlandse luchtvaartuigen (SAFA/ SANA). Voor een effectieve handhaving van de internationale veiligheidsnormen vinden overeenkomstig het Europese SAFA-programma platforminspecties plaats bij vliegtuigen van buitenlandse en Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Simulatorinspecties. Op Schiphol staan in totaal 18 vluchtsimulatoren bij twee bedrijven voor de opleiding van vliegers; deze worden jaarlijks beoordeeld. Denied boarding thema-inspecties Alle luchtvaartmaatschappijen dienen bij bepaalde omstandigheden door passagiers geleden schade te vergoeden en te compenseren, als hen de toegang tot een geboekte vlucht wordt ontzegd, of bij vertraging of annulering van de vlucht. Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO) Approval. Luchtvaartmaatschappijen dienen te opereren met luchtwaardige vliegtuigen en zijn daarom verantwoordelijk voor het onderhoudsmanagement van hun vloot. Als is aangetoond dat de condities voor het dragen van deze verantwoordelijkheid aanwezig zijn, ontvangen Nederlandse luchtvaartmaatschappijen een CAMO-erkenning.

23 Inspectiewerkzaamheden Administratieve afhandeling omvat de klaring van goederen door aftekening van de bij de goederen behorende vervoersdocumenten. Fysieke inspecties betreffen post- en koerierszendingen, opslag in tweede linieloodsen, controle bij bedrijven aan de hand van aangiften, administratieve controle bij bedrijven (achteraf), douane vervoer (NCTS), vrachtwagens. Eventueel vindt monsterneming plaats, inclusief administratieve afhandeling, dossiervorming en het geven van einde verificatie. Afhankelijk van de omvang en/of complexiteit van de maatschappij, 2 tot 8 vooraf aangekondigde audits voor alle AOC-aspecten. Aanvullend op de audits vinden vlucht- en routeinspecties plaats op de operationele vluchtuitvoering en vluchtvoorbereiding ter verificatie of deze in overeen stemming zijn met de geldende procedures van de maatschappij. Deze inspecties zijn grotendeels gericht op flight crew en voor een klein deel op cabin crew. Trainen/checken door de maatschappij en brevettering vormen onderdeel van deze productinspecties. De instandhouding/verlenging van de exploitatievergunning is volledig gebaseerd op een beoordeling van financiële documentatie; hiervoor worden dus geen inspecties uitgevoerd. Steekproefsgewijze onaangekondigde controles aan de hand van standaardchecklist, soms met de KLPD. Inspectieresultaten worden binnen Europa uitgewisseld. Aandachts punten: boorddocumenten, crew licenses, veiligheidsvoorzieningen aan boord, technische staat van het toestel. Wanneer een simulator voor de eerste maal wordt beoordeeld neemt de gehele inspectie ongeveer drie dagen in beslag. Na de initiële keuring kost een dergelijke inspectie ongeveer 1,5 dag. Via bedrijfsbezoek wordt gecontroleerd of luchtvaartmaatschappijen hierop voldoende zijn voorbereid en passagiers hierover goed informeren. Toegankelijkheid van formulieren en informatiemateriaal is een belangrijk punt. Via aangekondigde periodieke audits wordt de werking van het onderhoudsmanagementsysteem gecontroleerd. Van elke erkenning wordt elke 24 maanden nagegaan of aan alle vereiste condities afdoende invulling is gegeven. Aantal inspecties per jaar Import: klaringen en fysieke controles per jaar. Export: klaringen en fysieke controles per jaar. 1 systeemaudit per jaar per luchtvaartmaatschappij voor de 9 op Schiphol gevestigde Nederlandse luchtvaartmaatschappijen (wereldwijde) vluchten route inspecties. Geen fysieke controles, maar documenten kunnen worden opgevraagd. 250 SAFAinspecties + 40 SANA-inspecties, waarvan het merendeel op Schiphol. Wettelijk kader* Uitgevoerd door 31 Douane 64, 57 IVW 37 IVW 41, 24, 64 IVW, KLPD 20 9, 71 IVW 4 33 IVW 15 audits in IVW * Zie bijlage 2 achterin dit katern 21 Deze tabel loopt verder op de volgende pagina >>

Vernieuwing Toezicht Schiphol. Voortgangsbericht 2009

Vernieuwing Toezicht Schiphol. Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Front Office Schiphol Meer effect, minder last Het Front Office Schiphol is

Nadere informatie

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0)

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) Par. CDG norm (versie 3.0, oktober 2013) CDG Interpretatiedocument (versie 3.1, februari 2014) 1.1 1.1 Toepassingsgebied a)

Nadere informatie

Kwaliteitsnorm. Plaagdiermanagement. Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven

Kwaliteitsnorm. Plaagdiermanagement. Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven Kwaliteitsnorm Plaagdiermanagement Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven Versie 1.1 18 juli 2014 18 juli 2014 (versie 1.1) pagina 1 van 32 INHOUDSOPGAVE TERMEN EN DEFINITIES... 4 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen in laboratoria, dierverblijven, plantenkassen en procesinstallaties Bijgestelde versie November 2006

Nadere informatie

BUITENGRENS INSPECTIEPOSTEN

BUITENGRENS INSPECTIEPOSTEN code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: 26-01-2015 pag. 1 van 52 BUITENGRENS INSPECTIEPOSTEN WERKHANDBOEK code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: 26-01-2015 pag. 2 van 52 versie datum toelichting 15 30-01-2012

Nadere informatie

Luchtvaartveiligheid programma voor het Koninkrijk der Nederlanden Nederland State Safety Program for the Kingdom of the Netherlands The Netherlands

Luchtvaartveiligheid programma voor het Koninkrijk der Nederlanden Nederland State Safety Program for the Kingdom of the Netherlands The Netherlands Luchtvaartveiligheid programma voor het Koninkrijk der Nederlanden Nederland State Safety Program for the Kingdom of the Netherlands The Netherlands Versie 1.0 23 mei 2011 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD AFKORTINGENLIJST...

Nadere informatie

Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval

Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval Versie 1.1 Status definitief Datum 23 juni 2014 Management samenvatting Aanleiding Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving

Nadere informatie

Meting toezichtlasten in het domein Vervoer over Water

Meting toezichtlasten in het domein Vervoer over Water Meting toezichtlasten in het domein Vervoer over Water Onderzoek naar de Administratieve Lasten en Ervaren Lasten van Toezicht binnen het domein Vervoer over Water Eindrapportage SIRA Consulting B.V. Edisonbaan

Nadere informatie

Evaluatie Vuurwerkbesluit en Transportregelgeving. Ministerie van VROM Ministerie van VenW 18 januari 2008

Evaluatie Vuurwerkbesluit en Transportregelgeving. Ministerie van VROM Ministerie van VenW 18 januari 2008 Evaluatie Vuurwerkbesluit en Transportregelgeving Ministerie van VROM Ministerie van VenW 18 januari 2008 Stationsplein 1 Postbus 907 3800 AX Amersfoort Telefoon 033 4677777 www.twynstragudde.nl Evaluatie

Nadere informatie

Inspectieprogramma BRZO 2007-2012 Utrecht-Flevoland

Inspectieprogramma BRZO 2007-2012 Utrecht-Flevoland Inspectieprogramma BRZO 2007-2012 Utrecht-Flevoland Hulpverleningsdienst Flevoland Veiligheidsregio Utrecht Hulpverleningsdienst Groningen Regionale brandweer Amsterdam e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

DGLM Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart

DGLM Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart abcdefgh DGLM Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart Processen en procedures voor directies Luchtvaart en Luchthavens Versie 14 april 2009 Versie 1.0 14 april 2009 Inhoudsopgave........................................................................................

Nadere informatie

Handhavingsbeleidsplan. Omgevingsrecht 2011-2015. BMW-gemeenten

Handhavingsbeleidsplan. Omgevingsrecht 2011-2015. BMW-gemeenten Handhavingsbeleidsplan Omgevingsrecht 2011-2015 BMW-gemeenten Gemeente Bedum Gemeente De Marne Gemeente Winsum S. Bergsma, Bedum, juni 2011 1 Voorwoord Sinds 1 oktober 2010 is Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Meerjarenplan 2013-2017 Inspectie Leefomgeving en Transport

Meerjarenplan 2013-2017 Inspectie Leefomgeving en Transport Meerjarenplan 2013-2017 Inspectie Leefomgeving en Transport voorwoord Onze inspectie heeft drie belangrijke opgaven. Zo willen wij op de ons toevertrouwde domeinen gezaghebbend zijn en dat vraagt permanente

Nadere informatie

Haalbaarheid en toegevoegde waarde van de Digitale Vrachtbrief

Haalbaarheid en toegevoegde waarde van de Digitale Vrachtbrief TNO rapport Mobiliteit en Logistiek Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T 015 269 68 61 F 015 269 68 54 Haalbaarheid en toegevoegde waarde van de Digitale Vrachtbrief Datum 1 september

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Reglement Keurmerk Transport & Logistiek. Versie 8.2, Juli 2014. Reglement Keurmerk Transport & Logistiek, versie 8.2, juli 2014 1

Reglement Keurmerk Transport & Logistiek. Versie 8.2, Juli 2014. Reglement Keurmerk Transport & Logistiek, versie 8.2, juli 2014 1 Reglement Keurmerk Transport & Logistiek Versie 8.2, Juli 2014 Reglement Keurmerk Transport & Logistiek, versie 8.2, juli 2014 1 Reglement voor de toekenning van het Keurmerk Transport & Logistiek Publicatie

Nadere informatie

Handboek Voorschriften voor het veilig werken met genetisch gemodificeerde organismen en biologische agentia Universiteit Twente 2008

Handboek Voorschriften voor het veilig werken met genetisch gemodificeerde organismen en biologische agentia Universiteit Twente 2008 Handboek Voorschriften voor het veilig werken met genetisch gemodificeerde organismen en biologische agentia Universiteit Twente 2008 374.341/PA&O versie 08-01 voorwoord- 1 versie 08-01 voorwoord- 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE FOLLOW UP CULEMBORG

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE FOLLOW UP CULEMBORG ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE FOLLOW UP CULEMBORG In hoeverre resulteerden de conclusies en aanbevelingen, voortkomend uit onderzoek naar de vuurwerkexplosie in 1991 te Culemborg in acties? ONDERZOEK

Nadere informatie

Casus 3: Grondafhandeling

Casus 3: Grondafhandeling : Grondafhandeling 3.1 Inleiding en achtergrond Grondafhandeling vormt een belangrijk onderdeel in de afhandeling van vliegtuigen op Schiphol. De grondafhandeling omvat alle handelingen omtrent de passagiersafhandeling,

Nadere informatie

BRZO-regio West 2007-2011

BRZO-regio West 2007-2011 BRZO-regio West 2007-2011 1.Inleiding Dit inspectieprogramma heeft betrekking op de uitvoering van het toezicht in het kader van het Besluit Risico s Zware Ongevallen 1999. Het inspectieprogramma heeft

Nadere informatie

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen en handhaving gemeente Velsen 2013

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen en handhaving gemeente Velsen 2013 Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen en handhaving gemeente Velsen 2013 De burgemeester en burgemeester en wethouders van Velsen, ieder voor zover het zijn/hun bevoegdheid

Nadere informatie

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Leidraad Veiligheid publieksevenementen Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Voorwoord Voor u ligt de Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Deze is door het Nibra ontwikkeld

Nadere informatie

Handhavingbeleidsplan. provincie Groningen. afdeling Milieutoezicht

Handhavingbeleidsplan. provincie Groningen. afdeling Milieutoezicht Handhavingbeleidsplan 2012 2013 provincie Groningen Gedeputeerde Staten, april 2012 afdeling Milieutoezicht 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding en ontwikkelingen 8 1. Toezicht en handhaving provincie

Nadere informatie

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management 4 1.1 Beleid 4

Nadere informatie

Modelgaranties voor grote internationale sportevenementen. Inleiding. Vooraf.

Modelgaranties voor grote internationale sportevenementen. Inleiding. Vooraf. Modelgaranties voor grote internationale sportevenementen. Inleiding. Vooraf. Internationale (topsport)evenementen zijn populair bij Nederlanders. Het is bekend dat deze evenementen behalve een ruime publieke

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

LUCHTHAVENREGLEMENT DEN HELDER AIRPORT

LUCHTHAVENREGLEMENT DEN HELDER AIRPORT LUCHTHAVENREGLEMENT DEN HELDER AIRPORT De directie van Den Helder Airport, exploitant, overwegende dat op de terreinen en in de gebouwen van de luchthaven in het bijzonder de volgende bepalingen van toepassing

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen

Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen Versie: concept Datum: november 2013 Samenvatting Voor u ligt het Vergunningenplan van de Omgevingsdienst Midden-Holland. De Omgevingsdienst Midden-Holland

Nadere informatie

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie