Vernieuwing Toezicht Schiphol

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vernieuwing Toezicht Schiphol"

Transcriptie

1 Vernieuwing Toezicht Schiphol Overzicht inspecties x 2 x 1 x 2 x 12 x 4 x 1 x 1 x 1 x 1 x

2

3 Vernieuwing Toezicht Schiphol Overzicht inspecties 2008

4

5 Inhoudsopgave Overzicht inspecties per bedrijvencategorie 5 Toelichting bij de tabellen 5 Toelichting bij 12 bedrijvencategorieën 6 1. Categorie Algemene inspecties Categorie Toezicht op overheden en diensten Categorie Exploitant van de luchthaven Categorie Luchtvaartmaatschappijen Categorie Vrachtagenten en vrachtafhandelaren Categorie Vliegtuigafhandelaren Categorie Catering- en schoonmaakbedrijven Categorie Brandstofvoorziening Categorie Onderhoud-, productie-, en ontwerpbedrijven Categorie Beveiligingsbedrijven Categorie Luchtverkeersleiding Nederland Categorie Winkels en horeca 44 3 Bijlage 1: afkortingen en begrippen 46 Bijlage 2: wet- en regelgeving 47

6

7 Overzicht inspecties per bedrijvencategorie In dit katern staat een complete beschrijving van de inspecties die op Schiphol plaatsvinden in In dit overzicht zijn de bedrijven werkzaam op Schiphol onderverdeeld naar bedrijvencategorie. Per bedrijfscategorie zijn de inspecties aangegeven. Toelichting bij de tabellen De tabellen op de volgende pagina s geven bedrijven, instellingen en beleidsmakers een compleet overzicht van de inhoud en de vorm van de inspecties die op Schiphol plaatsvinden, geordend naar bedrijvencategorie. Deze categorieën worden op pagina 6 t/m 8 toegelicht. Een groot aantal inspecties heeft betrekking op slechts twee bedrijvencategorieën, namelijk luchtvaartmaatschappijen en vrachtagenten en vrachtafhandelaren. Die twee tabellen zijn daarmee ook het meest uitgebreid. 5 Sommige inspecties vinden bij meerdere (maar niet bij alle) bedrijvencategorieën plaats. Deze inspecties zijn in de betreffende tabellen aangeduid met een oranje bolletje. In iedere tabel betekent dit oranje bolletje dat het genoemde aantal inspecties het totaal is van alle bedrijven categorieën waar die inspectie plaatsvindt. De tabellen geven een omschrijving van de inspectie die plaatsvindt: wat wordt geïnspecteerd en waarom? Daarna volgt een kolom die de methode van de inspectie beschrijft. Dan volgt de informatie over het aantal inspecties per jaar. Die aantallen lopen zeer uiteen en dat houdt verband met de aard van de activiteit die wordt geïnspecteerd. Ten slotte geven twee kolommen inzicht in de wettelijke grondslag van de inspectie (de cijfers verwijzen naar bijlage 2 op pagina 47 en 48) en de instantie die de inspectie uitvoert (afkortingen worden uitgelegd op pagina 46).

8 Toelichting bij 12 bedrijvencategorieën 1. Algemeen toezicht. Sommige vormen van toezicht vinden plaats bij alle bedrijvencategorieën. 2. Toezicht op overheden en diensten. 6 Overheden en diensten staan ook zelf onder toezicht om te zorgen dat ze hun taken goed uit voeren. Bijvoorbeeld om er voor te zorgen dat bij een gedecentraliseerde uitvoering van het toezicht de regels toch op dezelfde wijze worden toegepast. We beperken ons hier tot het toezicht door Nederlandse overheden en diensten. 3. Exploitant van de luchthaven De exploitant van de luchthaven is Amsterdam Airport Schiphol (AAS). Om de exploitatie te mogen uitoefenen, moet AAS voldoen aan eisen op het gebied van onder meer veiligheid, beveiliging en milieu. Resultaat hiervan is dat AAS zelf toezicht houdt. In tabel 3 betreft het de rol van AAS als onder toezicht gestelde. In de andere tabellen betreft het de rol van toezichthouder. 4. Luchtvaartmaatschappijen Op Schiphol zijn ruim honderd luchtvaartmaatschappijen actief, die zich aan veel internationale en nationale voorschriften moeten houden. Tot deze categorie worden ook opleidings- en simulatie- instituten voor vliegers op Schiphol gerekend.

9 5. Vrachtagenten en vrachtafhandelaren In dit inspectieplan worden actoren in de goederenstroom meegenomen vanaf het moment dat zij vracht neerleggen in de loods van een agent of vrachtafhandelaar nabij luchthaven Schiphol. De vrachtafhandelaar draagt in zijn loods zorg voor het consolideren van de binnenkomende goederen stromen, de palletopbouw en het vervoer tot aan het platform, waar het vliegtuig wordt beladen door een vliegtuigafhandelaar. 6. Vliegtuigafhandelaren Luchtvaartmaatschappijen verzorgen zelf de afhandeling van hun vlieg tuigen of huren hiertoe op de vertrek- en aankomstlocaties gespecialiseerde afhandelingsbedrijven in. Vliegtuigafhandeling is hier inclusief passagiers- en bagageafhandeling en de-icing, maar exclusief tanken en lijnonderhoud. Deze worden gerekend tot de bedrijvencategorieën brandstofvoorziening en onderhoud-, productie-, en ontwerpbedrijven Catering- en schoonmaakbedrijven Meerdere bedrijven zijn op Schiphol actief in het bereiden en distribueren van maaltijden voor passagiers. Andere bedrijven houden zich bezig met schoonmaken van de vliegtuigen. 8. Brandstofvoorziening De kerosinedistributie op Schiphol verloopt via een centrale infrastructuur die beheerd wordt door Aircraft Fuel Supply (AFS), een samenwerkingsverband tussen de KLM en zeven oliemaatschappijen. Een drietal aparte tankdiensten (geen onderdeel van AFS) zorgt voor het overbrengen van de kerosine naar de vliegtuigen.

10 9. Onderhoud-, productie- en ontwerpbedrijven Bedrijven die zich bezighouden met luchtwaardigheid van vliegtuigen moeten een erkenning hebben op basis van EU-wetgeving. Deze categorie omvat tevens opleidingen voor onderhoudstechnici op Schiphol. 10. Beveiligingsbedrijven 8 De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de beveiligingsmaatregelen ligt bij private sectorpartijen, zoals de exploitant van de luchthaven en de luchtvaartmaatschappijen. Voor sommige onderdelen huren zij beveiligingsbedrijven in. 11. Luchtverkeersleiding Nederland LVNL verzorgt luchtverkeersleiding, verstrekt vluchtinformatie en zorgt voor een aantal voorzieningen zoals de opleiding van verkeersleiders en het onderhoud van de infrastructuur. 12. Winkels en horeca Luchthaven Schiphol kent een grote diversiteit aan winkels, variërend van supermarkten tot bars/ restaurants. Toezicht op winkels en horeca gaat vooral over hygiëne, brandveiligheid en andere benodigde vergunningen.

11 9

12 1. Categorie Algemeen toezicht Onderwerp Omschrijving Frequentiegebruik telecommunicatie. Gecontroleerd wordt of gebruikers van telecommunicatiemiddelen de voorwaarden van de zendvergunning naleven, m.n. of ze de juiste zendfrequentie met het juiste vermogen voor de afgesproken doel einden gebruiken en of ze zich houden aan de bijbehorende gedragsregels. Aanpak van misstanden heeft prioriteit. Daarom is sprake van selectie naar risicodoelgroepen. 10 Klachten en meldingen over telecommunicatiegebruik. Het Agentschap Telecom onderzoekt klachten, verhelpt storingen en spoort stoorbronnen op. Continuïteit en beschik baar heid van het telecommunicatienetwerk. In geval van calamiteiten moet er op kunnen worden vertrouwd dat het telecommunicatienetwerk zonder problemen functioneert. Daarom is een risicoanalyse t.a.v. capaciteit en dekking nodig. Nagegaan wordt of blootstelling aan elektromagnetische straling binnen de limieten blijft en of de in het antenne register opgenomen gegevens over locatie en stralingsbelasting van GSM- en UMTS-antennes kloppen. Het Agentschap Telecom heeft tot taak apparatuur zonder CE-keurmerk te weren van de Nederlandse markt. Stralingsblootsteling en antenne-opstelpunten. Telecommunicatieapparatuur. Arbeidsomstandigheden. Nagegaan wordt of bedrijven adequate voorzieningen hebben getroffen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van het personeel. Grenscontroles. Inspecties obstakelbeheersing Schiphol. Ter bescherming van de samenleving voert de Douane in opdracht van andere ministeries zogenaamde VGEM-controles uit, te weten: Veiligheid (wapens, munitie, verdovende middelen) Gezondheid (productveiligheid, veterinaire producten, planten, groenten, fruit) Economie (namaakgoederen) Milieu (afvalstoffen, milieugevaarlijke stoffen) Rondom Schiphol is het plaatsen van bouwkranen zonder ontheffing niet overal toegestaan. Strafrechtelijk onderzoek. De Luchtvaartpolitie verzorgt de strafrechtelijke afhandeling van luchtvaartongevallen, noodlandingen, bijna-botsingen en onbekend vliegverkeer.

13 Inspectiewerkzaamheden Bandwaarnemingen met het vaste meetnet. Hierbij wordt regelmatig enkele seconden afgestemd op verschillende frequenties, zoals luchtvaartband, portofoon, C2000, mobilofoon, etc. De metingen dienen tevens voor vroeg-tijdige detectie van congestie in de netwerken of ongewenste verstoringen tussen de netwerken. M.b.v. peilantennes vindt opsporing van openstaande stoorbronnen, draadloze camera s, transponders en RFID s plaats. Hiertoe behoort ook het traceren van valse noodsigalen, afkomstig van Emergency Localizer Transmitters (ELT s) in vliegtuigen. In 2006 deed zich dit op Schiphol 5 maal voor. Specifiek voor de regio Schiphol zal m.b.v. het vaste meetnet een scan worden gemaakt van het frequentiegebruik. Gebruikers merken niets van deze inspectie. Gecombineerde blootstellingslimietmeting en antenne-opstelpunten controle. Blootstellingslimietmeting vindt plaats op een locatie waar veel telecommunicatie-apparatuur in gebruik is, b.v. passagiersterminals. Aantal inspecties per jaar Wettelijk kader* Uitgevoerd door Ongelimiteerd. 73 Agentschap Telecom Eens in de 2 weken. De meeste klachten doen zich voor bij LVNL en in het C2000-systeem. 73 Agentschap Telecom 1 keer in Agentschap Telecom 1 keer in , 73 Agentschap Telecom * Zie bijlage 2 achterin dit katern 11 Steekproefsgewijze onaangekondigde fysieke inspecties in samenwerking met de VWA of met andere inspectiediensten, vaak bij risicodoelgroepen. Beoogd wordt samenwerking met de Douane om niet toegelaten apparatuur aan de poort te kunnen opvangen. Vooraf bekendgestelde thematische inspectieprojecten en inspecties n.a.v. ongevallen en klachten. Bezoeken in het kader van inspectie projecten vinden onaangekondigd en steekproefsgewijs plaats. Bij ongevallen wordt onderzocht of de werkgever verwijtbaar gedrag aan te rekenen valt. Voorvalsafhankelijk. In 2008 geen inspectieprojecten op Schiphol. Alleen inspecties naar aanleiding van ongevallen en klachten. 73 Agentschap Telecom 4, 5, 6 AI Controles bij bedrijven aan de hand van informatie (waaronder aangiftes), op goederen (o.a. vliegtuigpallets, post- en koerierszendingen), van opslag in eerste linieloodsen en van personeelsdoorgangen, poorten, platform en vliegtuigen. Import: controles. Export: controles. Europese en nationale regelgeving Douane Controles of aannemers in het bezit zijn van een ontheffing via periodieke inspectie rondes of naar aanleiding van meldingen. 6 geplande observatie rondes. 81, 62 IVW Systematisch onderzoek naar plaats en toedracht van incidenten en ongevallen. Horen van getuigen en verdachten. Uitvoering technisch onderzoek. Opmaken proces-verbaal. Voorvalsafhankelijk. 81, 64, 65, 72, 88, 12 KLPD Deze tabel loopt verder op de volgende pagina >>

14 >> 1. Categorie Algemeen toezicht (vervolg) Onderwerp Omschrijving Verklaring van geen bezwaar. Inspecties bouwhandhaving. Via deze verklaring stemmen de ministeries van V & W en VROM in met een afwijking van het in het LIB voor geschreven grondgebruik. Dit is m.n. van toepassing voor objecten waar een bouwvergunning voor nodig is. Gecontroleerd wordt of bouwprojecten in overeenstemming zijn met de bouwvergunning. Inspecties Wet op de ruimtelijke ordening (strijdig gebruik). Gebruik van gebouwen en terreinen in strijd met het bestemmingsplan is onder voorwaarden toegestaan (vrijstelling). 12 Inspecties Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Brandweertoezicht. Voor grote evenementen is bijvoorbeeld een vergunning nodig. Naleving van de voorwaarden wordt gecontroleerd. Via bouwkundige controles vindt toezicht op naleving van de brandveiligheidsvoorschriften in gebouwen plaats, o.a. kwaliteit van materialen, brandweervoorzieningen, vluchtroute-aanduiding. Tevens vinden controles plaats op het gebruik van gebouwen. Boven een aantal personen in een pand is een gebruiksvergunning nodig en dient er o.a. een ontruimingsorganisatie te zijn. Brandveiligheid en Milieu (BVM) buiten de terminal. Als beheerder van het terrein en Wm-vergunninghouder moet de luchthavenexploitant er mede op toe zien dat alle op het terrein gevestigde bedrijven de brandveiligheids- en milieu-eisen naleven (zowel aan landside als aan airside).

15 Inspectiewerkzaamheden Beoordeling aanvraag en motivatie. Betreft een kantooraangelegenheid. Aantal inspecties per jaar Geen inspecties, alleen kantoorwerk. Wettelijk kader* Uitgevoerd door 81, 62 VROM- Inspectie, IVW * Zie bijlage 2 achterin dit katern Inspecties tijdens de bouw. Deze richten zich op bouwkundige aspecten, w.o. constructie en brandveiligheid. Na de bouw vinden inspecties plaats als er vermoedens zijn dat wijzigingen zijn aangebracht. Dagelijks. Tijdens de bouw 15 tot 60 inspecties per project. 84, 89, 15, 17, 10 GHM Controleren of activiteit past in hetgeen in het bestemmingsplan is toegestaan Incidenteel, wordt tijdens milieu controle meegenomen. Wet ruimtelijke ordening GHM Bezoeken van evenementen om te controleren of het conform de voorschriften wordt georganiseerd. Onderzoeken van meldingen. Incidenteel, deels afhankelijk van meldingen. 3 GHM 13 Controles vinden plaats volgens een in het Preventie-activiteitenplan (Prevap) vastgestelde frequentie, die kan variëren van meerdere controles per jaar tot eens in de vier jaar. Bouwkundige controles worden vooraf aangekondigd, gebruikscontroles niet. Afhankelijk van het soort inrichting en Prevap-prioriteit. 1 op de 3 inspecties is een bouwkundige controle, 2 op de 3 gebruikscontroles. 89, 15, 17 GHM Preventieve controles met speciale aandacht voor de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en afval, de naleving van de Wet Milieubeheer, PGS-richtlijnen en tijdens winterperiodes de aanwezigheid van ijs bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. Deze controles worden periodiek vastgesteld in de Milieu Route Control (MRC). Continue surveillance. 8 AAS

16 2. Categorie Toezicht op overheden en diensten Onderwerp Omschrijving Onderzoeken naar brandweerzorg en rampenbestrijding. Getoetst wordt de wijze waarop o.a. provincies, gemeenten, brandweer, politie en geneeskundige hulpdiensten de taken uitvoeren tot het voorkomen van, het voorbereiden op en het bestrijden van een brand, ongeval of ramp. 14 Toezichttaken keten beveiliging luchtvaart. NCTb/IBB controleert de inrichting en kwaliteit van de beveiligingsketen, alsmede van de afzonderlijke schakels binnen de keten. O.a. vindt validatie van de bevindingen van de Koninklijke Marechaussee plaats. Uitvoering en toepassing van wetten door het bevoegd gezag (interbestuurlijke taken van de VROM- Inspectie). De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer vormen voor Schiphol het bevoegd gezag m.b.t. de Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening en de Woningwet. Het bevoegd gezag verstrekt vergunningen en ziet toe op de naleving ervan. Gecontroleerd wordt of dat adequaat gebeurt.

17 Inspectiewerkzaamheden Uitvoeren audits en onderzoeken van incidenten die zich hebben voor gedaan. Bij het incident betrokken bedrijf zal dan wel bij en in het onderzoek betrokken worden. Ook vindt hierbij afstemming plaats met de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Aantal inspecties per jaar In 2008 mogelijk onderzoek naar de wijze waarop de veiligheidsregio Kennemerland op het bestrijden van een eventuele ramp, o.a. op Schiphol, is voorbereid. Wettelijk kader* 18, 67 IOOV Uitgevoerd door * Zie bijlage 2 achterin dit katern Verzamelen en analyseren informatie over de verschillende onderdelen van de luchtvaartbeveiliging, zowel via schriftelijk materiaal, als door bedrijfsbezoeken en inspecties. Bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden gerapporteerd aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. vertrouwelijk. 64, 28, 50, 43, 36 NCTb/IBB 15 Controles vinden plaats bij het bevoegd gezag door een aantal dossiers t.a.v. bepaalde thema s door te lichten. Een enkele keer worden reality checks bij bedrijven uitgevoerd. In 2008 voert de VROM-Inspectie een provincie-onderzoek bij Noord-Holland uit, waarbij de volledige taakuitvoering wordt doorgelicht. 82, 84, 89 VROM- Inspectie

18 3. Categorie Exploitant van de luchthaven Onderwerp Omschrijving Audits Regeling Certificering Luchtvaart terreinen. AAS is een gecertificeerde luchthaven. Het certificaat, dat 3 jaar geldig is, betekent dat er vertrouwen is in het veiligheids- en kwaliteitssysteem van de luchthaven en hierdoor in de levering van veilige producten en diensten. Het in AAS gestelde vertrouwen wordt regelmatig gemonitord. 16 Toezicht RMI-verplichtingen. Beveiliging luchtvaartterrein. AAS moet ervoor zorgen dat de in het LVB vastgelegde grenswaarden m.b.t. geluid, emissies en externe veiligheid niet worden overschreden. AAS rapporteert maandelijks over de resultaten. Daarnaast moet het niet-beschikbaar zijn van banen worden gemeld als dit leidt tot afwijking van de regels. De luchthavenexploitant is belast met de beveiliging van het luchtvaartterrein, waarbij toegangscontroles een belangrijk element vormen. Beveiligingsbedrijven voeren deze namens de exploitant uit. Werking en effectiviteit van beveiligingsmaatregelen wordt gecontroleerd. Passagiers veiligheidscontroles. Ter bescherming van de burgerluchtvaart controleren beveiligingsbedrijven namens de exploitant passagiers en door hen meegevoerde hand- en ruimbagage. Deze controles richten zich ook op (het voorkomen van) manipulatie van buitenaf. Werking en effectiviteit van controles wordt gecontroleerd. Kwaliteit drinkwater. Milieuhandhaving (thema-inspectie). Schiphol heeft een zelfstandig distributienet voor leidingwater dat valt onder de categorie collectief leidingnet. In verband hiermee voert Schiphol een meetprogramma uit en rapporteert de resultaten hiervan aan het Drinkwaterbedrijf en de VROM-Inspectie. Naast de milieuvergunning en AMvB zijn, afhankelijk van de activiteit van bedrijven, richtlijnen van toepassing, waarop ook proactief wordt gecontroleerd. Naast reguliere inspecties vinden projectmatig en op uitnodiging deelcontroles plaats samen met andere handhavingpartners. Kwaliteit oppervlaktewater. Op Schiphol wordt met ingang van 2006 het oppervlaktewater op drie locaties continu gemonitord. Daarnaast wordt de kwaliteit van de Ringvaart en Hoofdvaart gemonitord. Wvo-vergunningcontroles. Controle op naleving van voorschriften opgenomen in vergunningen die zijn verleend op grond van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) en/of algemene regels die zijn opgenomen in AMvB s. Vergunning plichtig zijn die situaties waarbij verontreinigd water direct in oppervlaktewater wordt geloosd en daartoe specifieke categorieën van bedrijven.

19 Inspectiewerkzaamheden Jaarljkse audits, o.a. bestaande uit beoordeling van bedrijfshandboeken en houden van interviews. Incidenteel vinden productinspecties plaats. De audits worden van te voren aangekondigd. Aantal inspecties per jaar 3 audits in 2008, die tezamen in totaal ongeveer 8 tot 12 dagen in beslag nemen. Wettelijk kader* 64, 68 IVW Uitgevoerd door * Zie bijlage 2 achterin dit katern Onderzoek in geval van eventuele overschrijdingen en zo nodig opleggen van maatregelen en boetes. Via audits vindt bovendien onderzoek naar de betrouwbaarheid van de door AAS aangeleverde gegevens plaats. Op basis van beschikbare informatie en risicoanalyse is een toezichtplan ontwikkeld dat het komende jaar verder zal worden ontwikkeld. Op basis van testen en inspecties worden, daar waar noodzakelijk, audits uitgevoerd. O.a. worden de door de beveiligingsbedrijven uitgevoerde toegangscontroles onaangekondigd getest. Op basis van beschikbare informatie en risicoanalyse is een toezichtplan ontwikkeld dat het komende jaar verder zal worden ontwikkeld. Op basis van testen en inspecties worden, daar waar noodzakelijk audits uitgevoerd. O.a. worden de door de beveiligingsbedrijven uitgevoerde beveiligingscontroles van passagiers onaangekondigd getest. 1 audit per jaar. 81, 63, 70 IVW Vertrouwelijk. 64, 28, 50, 43, 36 Vertrouwelijk. 64, 28, 50, 43, 36 KMar KMar 17 Beoordeling periodieke rapportage meetresultaten. Betreft een kantooraangelegen heid. Meetresultaten worden dit jaar opgevraagd bij Schiphol. 77 VROM- Inspectie O.a. deelname in de 24-uurs handhavingsestafette samen met inspectiepartners in het LMO. Alsmede steekproefsgewijze aspectcontroles, b.v. opslag van gevaarlijke stoffen in 48-uurs zones. Analyse van genomen watermonsters en/of door meting met behulp van online meetapparatuur. De locaties waar de metingen plaatsvinden zijn vrij toegankelijk en kunnen zonder begeleiding plaatsvinden. Wvo-vergunningen worden minimaal eens en maximaal drie keer per jaar gecontroleerd. Afhankelijk van de voorschriften of algemene regels (AMvB) kunnen de inspecties bestaan uit administratieve controle bij het bedrijf, een rondgang over het bedrijf en monstername van lozingen van verontreinigd water. Afhankelijk van de controle en/of locatie kan begeleiding door een medewerker van het bedrijf noodzakelijk zijn. 2 tot 3 keer per jaar thematische inspectie. 82 GHM Continu. 86 HHvR Voor 2008 zijn in totaal zo n 30 vergunningcontroles op Schiphol gepland. De duur varieert van 1 uur tot een dagdeel. 86, 60, 61 HHvR Deze tabel loopt verder op de volgende pagina >>

20 >> 3. Categorie Exploitant van de luchthaven (vervolg) Onderwerp Omschrijving Verontreinigingsheffing. De luchthavenexploitant is verontreinigingsheffing verschuldigd i.v.m. lozing van verontreinigd water op het oppervlaktewater. De hoogte is afhankelijk van de vuillast en wordt vastgesteld via het waterverbruik, de hoeveelheid geloosd water en/of meting- en bemonstering van het geloosde water. Schouw. Het is belangrijk dat het water in sloten, vaarten en kanalen goed kan doorstromen. Bovenmatige begroeiing kan er ondermeer toe leiden dat de aan- en afvoer van water wordt belemmerd. 18 Keur. De- en anti-icings werkzaamheden. De aanleg van waterstaatkundige werken (zoals beschoeiing, dammen, verbreden/ aanleg van watergangen) dient plaats te vinden conform de Keurverordening. Voor aanleg van bovengenoemde werken geldt een meldingsplicht dan wel vergunningsplicht. Ter voorkoming van verontreiniging van het oppervlaktewater geldt t.a.v. de- en anti-icing op remote positions dat het alleen mag plaatsvinden op platforms met opvangvoorziening. Dichtbij de gate geldt dat lozing van lek- en morsverliezen via hemelwaterriolering moet worden beperkt. Tevens dient een gebruiksadministratie van de- en anti-icing activiteiten te worden bijgehouden. Beheer van gevaarlijke stoffen in gebouwen van Schiphol. Gecontroleerd wordt of opslag van gevaarlijke stoffen plaatsvindt conform de milieuvoorschriften, w.o. aanwezigheid en werking van veiligheidsvoorzieningen. Uitvoering inspectieen onderhoudsplan. Bodembeschermende voorzieningen. Conform de milieuvergunning heeft de exploitant een inspectie- en onderhoudsplan van milieurelevante installaties en voorzieningen opgesteld, waarmee de provincie heeft ingestemd. De exploitant dient voorzieningen en maatregelen te hebben ter voorkoming dat verontreinigde stoffen binnen haar inrichting in de bodem terecht komen. Hiertoe heeft de exploitant een bodemrisicodocument en een plan met maatregelen opgesteld, waaraan de op Schiphol gevestigde bedrijven zich dienen te houden. Toepassing van bouwstoffen. De provincie inspecteert of het gebruik van bouwstoffen plaatsvindt conform de voorschriften van het Bouwstoffen besluit. Geur Geurbeperkende maatregelen Afvalstoffen Beheer van afvalstoffen conform de voorschriften

21 Inspectiewerkzaamheden Periodieke controle op de wijze van metingen bemonstering via inspectie van de meetvoorzieningen en analyse van contramonsters. Tevens periodieke administratieve controles op de juistheid van ingediende aangiften verontreinigings heffing. Aantal inspecties per jaar Controle meetopstellingen: ca. 10 maal per jaar. Boeken controle: 1 maal per jaar tot 1 maal per 5 jaar (afhankelijk van bedrijf). Wettelijk kader* Uitgevoerd door 86, 53 HHvR * Zie bijlage 2 achterin dit katern Controle of watergangen goed zijn onderhouden. Onderhoudsplichtigen moeten dit onderhoud plegen. Daarbij gaat het om het snoeien van planten en het schonen van de watergangen. Controle of de aanleg van waterstaat kundige werken volgens de voorschriften wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de locatie kan begeleiding noodzakelijk zijn. Gezamenlijke controles van de inspectiepartners in het LMO in samen werking met AAS. Controles betreffen aanwezigheid van opvangvoorzieningen op remote positions, de milieuvergunning van verwerkingsbedrijven, waarheen lek- en morsverliezen worden afgevoerd, en effectiviteit van maatregelen bij de- en anti-icing dichtbij de gate. Steekproefsgewijze visuele controles samen met AAS in door AAS aan derden beschikbaar gestelde gebouwen en ruimten, waarbij tevens wordt vastgesteld of de opgeslagen hoeveelheden overeenkomen met de inhoud van het register. Steekproefsgewijze controles op uitvoering van het plan. Tenminste 1 keer. 59, 74 HHvR Afhankelijk van aantal meldingen resp. aan te leggen werken. 59 HHvR Tenminste 1 keer 82 PNH niet gepland voor PNH Tenminste 1 keer 82 PNH 19 Doelinspectie: de provincie controleert steekproefsgewijs of de exploitant de maatregelen heeft uitgevoerd en onderhoudt en of op Schiphol gevestigde bedrijven ervoor zorgen dat lekkages zoveel mogelijk worden voorkomen en worden opgeruimd. De inspecteur bezoekt de plaats waar de bouwstoffen worden toegepast, onder begeleiding van een medewerker van AAS. Ook wordt de inhoud van analyserapporten van de bouwstof ter plaatse beoordeeld. De bevindingen worden gerapporteerd aan AAS. Controle of preventieve maatregelen zijn uitgevoerd om geuroverlast te voorkomen. Controle of afvalstroffen worden ingezameld, beheerd en afgegeven conform geldende voorschriften Tenminste 1 keer 79, 82 PNH niet gepland voor PNH Tenminste 1 keer 82 PNH Tenminste 1 keer 82 PNH

22 4. Categorie Luchtvaartmaatschappijen Onderwerp Omschrijving Fiscale en VGEM (veiligheid, gezondheid, economie en milieu)afhandeling van aangiftes i.v.m. in-, uit- en doorvoer van goederen. Goederen worden via aangiftes aangemeld voor verschillende soorten douaneprocedures. Controle van de aangiftes varieert van puur administratieve afhandeling tot fysieke verificatie om vast te stellen of de goederen juist, tijdig en volledig zijn aangegeven. Fysieke verificatie vindt selectief plaats op basis van risicoanalyse en signalen vanuit andere bronnen. Er wordt op toegezien dat de voor uitvoer bestemde goederen daadwerkelijk het land/de EU verlaten. Hierbij is extra aandacht voor de uitvoer van landbouwgoederen in het kader van subsidie restitutie. 20 Air Operator Certificate (AOC). Aan Nederlandse luchtvaartmaatschappijen wordt een AOC verstrekt als is aangetoond dat de operationeeltechnische condities aanwezig zijn voor een veilige commerciële vluchtuitvoering. O.a. dient de maatschappij te beschikken over een goedfunctionerend veiligheids- en kwaliteits managementsysteeem. Naleving van alle vereiste condities wordt binnen elke 24 maanden gecontroleerd. Exploitatievergunning Luchtvaartmaatschappij. Naast een AOC wordt aan Nederlandse luchtvaartmaatschappijen conform EU-wetgeving tevens een exploitatievergunning verstrekt, als is aangetoond dat de financiële randvoorwaarden aanwezig zijn voor het verrichten van de voorgenomen activiteiten. Platforminspecties buiten landse en Nederlandse luchtvaartuigen (SAFA/ SANA). Voor een effectieve handhaving van de internationale veiligheidsnormen vinden overeenkomstig het Europese SAFA-programma platforminspecties plaats bij vliegtuigen van buitenlandse en Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Simulatorinspecties. Op Schiphol staan in totaal 18 vluchtsimulatoren bij twee bedrijven voor de opleiding van vliegers; deze worden jaarlijks beoordeeld. Denied boarding thema-inspecties Alle luchtvaartmaatschappijen dienen bij bepaalde omstandigheden door passagiers geleden schade te vergoeden en te compenseren, als hen de toegang tot een geboekte vlucht wordt ontzegd, of bij vertraging of annulering van de vlucht. Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO) Approval. Luchtvaartmaatschappijen dienen te opereren met luchtwaardige vliegtuigen en zijn daarom verantwoordelijk voor het onderhoudsmanagement van hun vloot. Als is aangetoond dat de condities voor het dragen van deze verantwoordelijkheid aanwezig zijn, ontvangen Nederlandse luchtvaartmaatschappijen een CAMO-erkenning.

23 Inspectiewerkzaamheden Administratieve afhandeling omvat de klaring van goederen door aftekening van de bij de goederen behorende vervoersdocumenten. Fysieke inspecties betreffen post- en koerierszendingen, opslag in tweede linieloodsen, controle bij bedrijven aan de hand van aangiften, administratieve controle bij bedrijven (achteraf), douane vervoer (NCTS), vrachtwagens. Eventueel vindt monsterneming plaats, inclusief administratieve afhandeling, dossiervorming en het geven van einde verificatie. Afhankelijk van de omvang en/of complexiteit van de maatschappij, 2 tot 8 vooraf aangekondigde audits voor alle AOC-aspecten. Aanvullend op de audits vinden vlucht- en routeinspecties plaats op de operationele vluchtuitvoering en vluchtvoorbereiding ter verificatie of deze in overeen stemming zijn met de geldende procedures van de maatschappij. Deze inspecties zijn grotendeels gericht op flight crew en voor een klein deel op cabin crew. Trainen/checken door de maatschappij en brevettering vormen onderdeel van deze productinspecties. De instandhouding/verlenging van de exploitatievergunning is volledig gebaseerd op een beoordeling van financiële documentatie; hiervoor worden dus geen inspecties uitgevoerd. Steekproefsgewijze onaangekondigde controles aan de hand van standaardchecklist, soms met de KLPD. Inspectieresultaten worden binnen Europa uitgewisseld. Aandachts punten: boorddocumenten, crew licenses, veiligheidsvoorzieningen aan boord, technische staat van het toestel. Wanneer een simulator voor de eerste maal wordt beoordeeld neemt de gehele inspectie ongeveer drie dagen in beslag. Na de initiële keuring kost een dergelijke inspectie ongeveer 1,5 dag. Via bedrijfsbezoek wordt gecontroleerd of luchtvaartmaatschappijen hierop voldoende zijn voorbereid en passagiers hierover goed informeren. Toegankelijkheid van formulieren en informatiemateriaal is een belangrijk punt. Via aangekondigde periodieke audits wordt de werking van het onderhoudsmanagementsysteem gecontroleerd. Van elke erkenning wordt elke 24 maanden nagegaan of aan alle vereiste condities afdoende invulling is gegeven. Aantal inspecties per jaar Import: klaringen en fysieke controles per jaar. Export: klaringen en fysieke controles per jaar. 1 systeemaudit per jaar per luchtvaartmaatschappij voor de 9 op Schiphol gevestigde Nederlandse luchtvaartmaatschappijen (wereldwijde) vluchten route inspecties. Geen fysieke controles, maar documenten kunnen worden opgevraagd. 250 SAFAinspecties + 40 SANA-inspecties, waarvan het merendeel op Schiphol. Wettelijk kader* Uitgevoerd door 31 Douane 64, 57 IVW 37 IVW 41, 24, 64 IVW, KLPD 20 9, 71 IVW 4 33 IVW 15 audits in IVW * Zie bijlage 2 achterin dit katern 21 Deze tabel loopt verder op de volgende pagina >>

Vernieuwing Toezicht Schiphol

Vernieuwing Toezicht Schiphol Vernieuwing Toezicht Schiphol De 16 toezichthouders 4 x 2 x 1 x 2 x 12 x 4 x 1 x 1 x 1 x 1 x Vernieuwing Toezicht Schiphol De 16 toezichthouders Inleiding Op de mainport Schiphol komt een groot aantal

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol. convenant Schiphol Airport Authority

Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol. convenant Schiphol Airport Authority Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol convenant Schiphol Airport Authority Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol Vanaf 1 februari 2010 werkt de overheid voor enkele controle- en toezichtstaken samen

Nadere informatie

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 19-09-2013 Eerste versie, concept voor nieuw document ter vervanging van INV PR 03 en 05. Met ingang van dit document

Nadere informatie

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 01-10-2013 Nieuw document 1. Voorschrift Verder vervoer Dit voorschrift beschrijft hoe verder vervoer werkt. Een

Nadere informatie

BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY)

BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY) BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY) Versie 1.1 Bekende Afzender & AEO: 1 project, 1 partner Dit e-book bevat toelichting over de Bekende Afzender status en AEOcertificering. Wat houden beide erkenningen

Nadere informatie

Vernieuwing Toezicht Schiphol. Voortgangsbericht 2009

Vernieuwing Toezicht Schiphol. Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Schiphol Voortgangsbericht 2009 Vernieuwing Toezicht Front Office Schiphol Meer effect, minder last Het Front Office Schiphol is

Nadere informatie

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van:

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van: (Tekst geldend op: 19-12-2013) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2007, nr. VGP/VV 2821211, houdende vaststelling van tarieven voor retributies in de levensmiddelensector

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Eerste ervaringen met Kwalibo

Eerste ervaringen met Kwalibo Eerste ervaringen met Kwalibo Platform Toezicht Bodem 22 november 2007 Martin Keve VROM-Inspectie, Directie Bestuurszaken Opbouw presentatie Wie is waarvoor bevoegd? Taken Inspecties Eerste ervaringen

Nadere informatie

Eenduidig Toezicht Schiphol. Voortgangsbericht 2007

Eenduidig Toezicht Schiphol. Voortgangsbericht 2007 Eenduidig Toezicht Schiphol Voortgangsbericht 2007 Eenduidig Toezicht Schiphol Voortgangsbericht 2007 In deze rapportage: Front Office Schiphol in 2007 operationeel Vijfentwintig verbeteracties vereenvoudiging

Nadere informatie

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.:

Nadere informatie

code versie 03 ingangsdatum 01-10-2014 pag. 1 van 10

code versie 03 ingangsdatum 01-10-2014 pag. 1 van 10 code versie 03 ingangsdatum 01-10-2014 pag. 1 van 10 versie datum toelichting 0.1 04-02-2014 Nieuw document 0.2 15-08-2014 Gewijzigde wetgeving 1152/2009 en 91/2013 worden vervangen door de 884/2014 en

Nadere informatie

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de erkenning van certificering door bedrijven. De

Nadere informatie

Geachte collegae, ARBO Werknemersbescherming

Geachte collegae, ARBO Werknemersbescherming Buitengrensinspectieposten, Aangewezen Punten van Binnenkomst, Inspecteur Dierenartsen, Controleurs, Administratief medewerkers, Douane (TVE) Westelijke Parallelweg 4 3331 EW Zwijndrecht Postbus 3000 3330

Nadere informatie

Fytosanitaire eisen aan een erkende inspectielocatie

Fytosanitaire eisen aan een erkende inspectielocatie Fytosanitaire eisen aan een erkende inspectielocatie Ministerie LNV Uitgave: Geertjesweg 15 6706 EA Wageningen Wageningen, oktober 2006 Colofon Dit rapport werd opgesteld door de. 2006,, Ministerie LNV.

Nadere informatie

Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen

Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen Voorschriften verzamelcentra Norm 01 01a AANVOERMOGELIJKHEDEN Voorafgaand aan de aanvoer dient een blokperiode te worden aangevraagd voor ofwel

Nadere informatie

Stappenplan Veilig omgaan met gassen in zeecontainers

Stappenplan Veilig omgaan met gassen in zeecontainers BIJLAGE 1 Stappenplan Veilig omgaan met gassen in zeecontainers Inleiding Het risico Gevaarlijke gassen in zeecontainers is relevant voor alle bedrijven, die zeecontainers behandelen, zoals distributiebedrijven,

Nadere informatie

Aan geadresseerde. Geachte heer/mevrouw,

Aan geadresseerde. Geachte heer/mevrouw, Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid Aan geadresseerde uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum VD. 2004/2884 8-10-2004 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Kaderwet diervoeders. (TRC 2004/7011) 3785633

Nadere informatie

Projectevaluatie. Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 2010. Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid

Projectevaluatie. Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 2010. Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid Projectevaluatie Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 00 Projectleider : Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid Datum: 8 augustus 00 Ondertekening: Opdrachtgever: Datum:

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/UJB/BES No. 2003/94538 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 16 oktober 2007 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

Reageren op calamiteiten De inzet van brandweer op de luchthaven Schiphol. Marijn Ornstein 14 Oktober 2013

Reageren op calamiteiten De inzet van brandweer op de luchthaven Schiphol. Marijn Ornstein 14 Oktober 2013 Reageren op calamiteiten De inzet van brandweer op de luchthaven Schiphol Marijn Ornstein 14 Oktober 2013 INHOUD Intro Partners in veiligheid Safety binnen Schiphol Veiligheidsketen en activiteiten SEF

Nadere informatie

Passagiersrechten luchtvaart bijstand en compensatie bij vertraging, annulering en instapweigering

Passagiersrechten luchtvaart bijstand en compensatie bij vertraging, annulering en instapweigering Passagiersrechten luchtvaart bijstand en compensatie bij vertraging, annulering en instapweigering Veelgestelde vragen en antwoorden Waar kan ik een klacht indienen over annulering, vertraging en instapweigering

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Ministerie van Economische Zaken. Rinus Gerlofsma Senior veterinair inspecteur import

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Ministerie van Economische Zaken. Rinus Gerlofsma Senior veterinair inspecteur import Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Ministerie van Economische Zaken Rinus Gerlofsma Senior veterinair inspecteur import ZIT ER EEN PLANK BIJ? Mag het erin en zo ja, keuren we het bij import. Veterinaire

Nadere informatie

Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst

Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst Beleidsregel ter zake van het op elektronische wijze aanbieden van zendingen voor onderzoek als bedoeld in

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 16.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 225/2012 VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening

Nadere informatie

Checklist. Certificeringsregeling. Archief- en datavernietiging VPGI. Versie: 1 november 2007

Checklist. Certificeringsregeling. Archief- en datavernietiging VPGI. Versie: 1 november 2007 Checklist Certificeringsregeling Archief- en dataveriging Versie: 1 november 2007 VPGI VPGI Amstelveen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Vraag 1 Hoe rijmt u de constatering dat de naleving op peil is met de gesignaleerde tekortkomingen die u verderop in de brief beschrijft?

Vraag 1 Hoe rijmt u de constatering dat de naleving op peil is met de gesignaleerde tekortkomingen die u verderop in de brief beschrijft? VROM verandert en krijgt een nieuwe huisstijl. Kijk voor meer informatie op www.vrom.nl > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel BIM

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel BIM Jaarverslag Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009 Deel BIM 1 Inhoud Brussels Hoofdstedelijke Gewest : Leefmilieu Brussel - BIM... 3 1. Voorstelling Leefmilieu Brussel - BIM... 3 2. Projecten en

Nadere informatie

BIJLAGEN Bijlage I Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Bijlage II Protocol Controles oplevering bouwwerken

BIJLAGEN Bijlage I Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Bijlage II Protocol Controles oplevering bouwwerken BIJLAGEN Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V Bijlage VI Bijlage VII Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Protocol Controles oplevering bouwwerken Protocol Controles gebruiksvergunning

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

AGM 09-56. Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden

AGM 09-56. Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden Inhoud Plan van Aanpak Ompakwerkzaamheden AGM 09-56 Met enige regelmaat moeten bij overslagbedrijven containers geopend worden om aanvullende of corrigerende werkzaamheden aan de stuwage, verpakking of

Nadere informatie

Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008

Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 In Nederland gelden hoge eisen voor kinderopvang. We willen dat kinderen gezond en veilig kunnen leren, spelen, slapen

Nadere informatie

Inspecties van brandveiligheid

Inspecties van brandveiligheid Voeg een foto in met formaat ca24 x 21; werkwijze: - zet in een map een foto of revit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picturemanager door afbeelding bewerken

Nadere informatie

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol is een taak die nieuw is voor het gemeentebestuur. Om die rol goed te kunnen vervullen is het van belang de toezichthouders

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen

Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen Pagina: 1 / 8 Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen Checklist voor leidinggevenden In een Universitair Medisch Centrum wordt veel gewerkt met gevaarlijke stoffen. Als vuistregel geldt dat een gevaarlijke

Nadere informatie

Anton Geurtsen. Adviseur Beveiliging Burgerluchtvaart. Afdeling Handhaving & Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart

Anton Geurtsen. Adviseur Beveiliging Burgerluchtvaart. Afdeling Handhaving & Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart Afdeling Handhaving & Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart Studiedag Integrale Veiligheid in Musea Anton Geurtsen 12 december 2013 Adviseur Beveiliging Burgerluchtvaart D.Bindinga Inspecteur BBLV 1. Introductie

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval controleprotocol sorteerders

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval controleprotocol sorteerders vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval controleprotocol sorteerders 2 V1.0 19/1/15 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Achtergrond controleprotocol

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) i.o.

Nadere informatie

De Brzo-inspectie. Alle informatie over het gezamenlijke toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW

De Brzo-inspectie. Alle informatie over het gezamenlijke toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW De Brzo-inspectie Alle informatie over het gezamenlijke toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen

Nadere informatie

EU-OPS voor rondvluchtbedrijven

EU-OPS voor rondvluchtbedrijven 1 EU-OPS voor rondvluchtbedrijven De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft bekendgemaakt, dat alle rondvluchtbedrijven met vliegtuigen uiterlijk 1 april 2009 moeten beschikken over een AOC. Hieronder

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Binnenvaarttankers laden of lossen vaak op faciliteiten waar zeevaarttankers worden behandeld en waar dus de International Ship en Port Facility Security (ISPS) Code van toepassing

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie

code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Goedkeuring Versie datum 01 20-05-2014 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Deze instructie is de omzetting van de IB-SPEC-22 door

Nadere informatie

BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost

BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost Naam bedrijf:... Datum audit:... Auditor(en):... Dit is een toelatingsaudit/opvolgingsaudit

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

Cursusplanning 2016. Contact

Cursusplanning 2016. Contact Cursusplanning 2016 Contact - Selecteer het gewenste onderwerp - Training Gevaarlijke Stoffen Externe Veiligheidsadviseur ADR Training Security Externe Stralingsdeskundige Software Externe Beveiligingsadviseur

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Functie Profiel. Manager Operatie

Functie Profiel. Manager Operatie Functie Profiel Manager Operatie Bedrijf De Amsterdamse haven is een van s werelds belangrijkste logistieke knooppunten. Het maakt deel uit van de grootste airport-seaport-city combinatie in Europa. Een

Nadere informatie

? COTROLERE REIIGE VERSCHEPE Uw Handleiding bij het Exporteren van Zeecontainers naar ieuw-zeeland ? COTROLERE REIIGE VERSCHEPE Schone Zeecontainers zonder Verontreinigende Stoffen Aanwijzingen voor inladers

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR CIRCULAIRE. Uitgave : 2

KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR CIRCULAIRE. Uitgave : 2 KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR Bestuur van de Luchtvaart CIRCULAIRE CIR/AIRW-16 Datum : 03/2002 Uitgave : 2 Betreft : Voorschriften inzake het onderhoud van vrije warmerluchtballonnen

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Pagina 1 Luchthavens in Nederland zijn ingericht en uitgerust in overeenstemming met (inter)nationale voorschriften. Dit bevordert het veilig gebruik

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor H. Smit v.o.f. Schroot- en Metaalhandel te Borger ONTWERPBESLUIT

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Het functioneren van inspecties Beeld uit het begin van de jaren negentig

Het functioneren van inspecties Beeld uit het begin van de jaren negentig Het functioneren van inspecties Beeld uit het begin van de jaren negentig A.F.A. Korsten De Algemene Rekenkamer deed onderzoek naar het functioneren van inspecties (mede) in samenhang met de uitvoering

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Algemene eisen bij de verlenging van certificaten Directiechauffeur CCV-D1 en CCV-D2

Algemene eisen bij de verlenging van certificaten Directiechauffeur CCV-D1 en CCV-D2 Algemene eisen bij de verlenging van certificaten Directiechauffeur CCV-D1 en CCV-D2 Deze Algemene eisen zijn van toepassing bij de uitvoering voor het verlengen van de certificaten Directiechauffeur CCV-D1

Nadere informatie

PROCEDURE AUDITS. Inleiding. Werkwijze. Afspraken en rapportage. Afwijkingen en tekortkomingen

PROCEDURE AUDITS. Inleiding. Werkwijze. Afspraken en rapportage. Afwijkingen en tekortkomingen PROCEDURE AUDITS Inleiding Overeenkomstig de complexvergunning Randwijck 2009/0677-06 en de Regeling Stralingshygiëne Randwijck, worden per toepassing of afdeling schriftelijk interne toestemmingen (SIT)

Nadere informatie

Grondopslag & Actiemaand. Regiodag Den Bosch 18 oktober 2011

Grondopslag & Actiemaand. Regiodag Den Bosch 18 oktober 2011 Grondopslag & Actiemaand Regiodag Den Bosch 18 oktober 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding 2. Actiemaand november 3. Theorie 4. Praktijk 5. Documenten 6. IVW ontwateringsdepots 2 Aanleiding & Actiemaand

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 pagina 1 van 1 Rack, MJG, Marjolie `-~ _ ~ -U^~ w-2-~~ ~.~ Van: Rack, MJG, Marjolie Verzonden: donderdag 21 oktober 2010 13:49 Aan: 'info@st-ok.nl' Onderwerp: beantwoording brief uw kenmerk:2010/08/25/003/1

Nadere informatie

Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie

Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie NVBR-congres 16 en 17 september 2008 Inhoud Presentatie Kabinetsbeleid vermindering regeldruk

Nadere informatie

titel BPR 19 (VGC) Overeenstemmingscontrole van producten code BPR_19 versie 09 ingangsdatum 01-12-2015 pag. 1 van 8

titel BPR 19 (VGC) Overeenstemmingscontrole van producten code BPR_19 versie 09 ingangsdatum 01-12-2015 pag. 1 van 8 code BPR_19 versie 09 ingangsdatum 01-12-2015 pag. 1 van 8 Goedkeuring Versie Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie datum 09 01-12-2015 Gewijzigde opmaak volgens sjabloon 1 Onderwerp Deze procedure

Nadere informatie

Gelet op artikel 9, derde lid, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht;

Gelet op artikel 9, derde lid, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht; Concept ten behoeve van internetconsultatie september 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van, nr. IENM/BSK-, tot wijziging van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke

Nadere informatie

Excise Movement and Control System (EMCS)

Excise Movement and Control System (EMCS) Excise Movement and Control System (EMCS) EMCS EMCS?? Oh EMCS!! Dan begrijp ik wat u bedoelt European Modular Cultivation System Sfg A New Experiment Facility for Biological Research on the International

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 1.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 59/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 173/2012 VAN DE COMMISSIE van 29 februari 2012 tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

Verpakkingshoutinspecties in Nederland (import)

Verpakkingshoutinspecties in Nederland (import) Verpakkingshoutinspecties in Nederland (import) Inleiding Inspectie Programmas Inspectie proces Resultaten Ontwikkelingen Thorwald Geuze Teamleider Toezichtontwikkeling Fytosanitair Divisie Landbouw en

Nadere informatie

Bijlage II: Criteria voor acceptatie van kwaliteitssystemen door de NVWA

Bijlage II: Criteria voor acceptatie van kwaliteitssystemen door de NVWA Bijlage II: Criteria voor acceptatie van kwaliteitssystemen door de NVWA NVWA, vastgesteld 4 juni 2014 Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht,

Nadere informatie

Vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen in de zorgsector

Vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen in de zorgsector Vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen in de zorgsector Frank Lantink Senior Consultant EVO Bedrijfsadvies (c) EVO 2 Doel Herkenning Bewustwording Verantwoording Voorschriften toepassen Aanpak (c) EVO

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Ketenhandhavingsproject

Ketenhandhavingsproject Ketenhandhavingsproject Van grondbank naar bestemming Een voorbeeld van Risicogestuurd ketentoezicht Inhoud Inleiding Doel van het project Onderzoeksopzet Resultaten onderzoek Conclusie & Evaluatie Samenwerking

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2014

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2014 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2014 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport Gebruiksjaar 2014 Datum 9 januari 2015 Pagina 4 van 20 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties in kader van Wsnp Versie IV, mei 2010 *) Onderstaande criteria zijn van toepassing bij de erkenning van kandidaatbewindvoerderorganisaties en bij de periodieke

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145) Hulpdeclarant (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Hulpdeclarant (m/v) 1.2 Definitie De hulpdeclarant staat in voor het ondersteunen van alle douaneformaliteiten (het verzorgen van

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Thema Fysiek Kwaliteit Finec Natuur Volksgezondheid Imago Totale gemiddelde Kans Risico Verkeer 2,6 2,6 2,5 2,1 2,2 2,9 2,5 3 7,5 Milieuvergunning (w.o. risicovolle

Nadere informatie

Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels. Verslag uitgevoerde activiteiten 2010. Datum 13 december 2010 Status Definitief

Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels. Verslag uitgevoerde activiteiten 2010. Datum 13 december 2010 Status Definitief Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels Verslag uitgevoerde activiteiten 2010 Datum 13 december 2010 Status Definitief Colofon Publicatienummer VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bouwen

Nadere informatie

Melkpoeder, feed or food?

Melkpoeder, feed or food? . Melkpoeder, feed or food? Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering VP Project nr: OT03H035 december 2004 OT03H035 18-1-2004 pagina 1 van 5 INHOUD INHOUD... 2 SAMENVATTING... 3 SUMMARY... 3 1

Nadere informatie

integraal Toezichtprotocol (itp)

integraal Toezichtprotocol (itp) Vereniging BWT Nederland integraal Toezichtprotocol (itp) digitale toezicht en handhaving in de praktijk door: Marcel van den Eijnden (ARCADIS) Professioneel toezicht met Integraal Toezichtprotocol 1 Vereniging

Nadere informatie

Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie 3, 21 januari 2014

Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie 3, 21 januari 2014 Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie, januari 0 Artikel Registratieverplichting Ieder bedrijf dat bij wege van bedrijf scharrelkippenvlees verhandelt

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 12 - Nooddrinkwater en noodwater 12 Nooddrinkwater en noodwater Versie oktober 2013 Crisistypen (dreigende) verstoring van de openbare drinkwatervoorziening

Nadere informatie

Bodem+, Kennis van bodemzaken

Bodem+, Kennis van bodemzaken Bodem+, Kennis van bodemzaken Bodem+, Kennis van bodemzaken Handhaving Activiteitenbesluit Fred Mudde Robert Luinge Inhoud presentatie - Beleidsachtergronden Activiteitenbesluit - Uitvoeren toezicht op:

Nadere informatie

Vragenformulier Arbeids- en gezondheidsomstandigheden en milieubescherming EEW Delfzijl BV

Vragenformulier Arbeids- en gezondheidsomstandigheden en milieubescherming EEW Delfzijl BV invullen preventiemedewerker Invullen door EEW inkoop Leverancier: (Naam, EEW leverancier / crediteur Nummer Afkomstig van: EEW Delfzijl BV EEW contactpersoon Inkoop (Naam / telefoonnummer) Contactpersoon

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Evaluatie en nieuwe ontwikkelingen. Hoofdstuk 2 Prioriteiten en doelstellingen. Hoofdstuk 3 Handhavingsactiviteiten en doelen 2008

Hoofdstuk 1 Evaluatie en nieuwe ontwikkelingen. Hoofdstuk 2 Prioriteiten en doelstellingen. Hoofdstuk 3 Handhavingsactiviteiten en doelen 2008 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Evaluatie en nieuwe ontwikkelingen 1.1 Evaluatie 1.2 Nieuwe ontwikkelingen Hoofdstuk 2 Prioriteiten en doelstellingen 2.1 Prioriteiten 2.2. Doelstellingen Hoofdstuk

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang 2015. Volksgezondheid

Handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang 2015. Volksgezondheid Volksgezondheid November 2014 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse 4 3. Toezicht en handhaving 2015: prioriteiten 6-2 - 1. Inleiding In 2009 is het programmatisch handhaven ingevoerd in Utrecht. Dit

Nadere informatie

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161 Aanvraag: Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 2012 via het omgevingsloket online een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een winkelpand op de volgende locatie:

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie