PensioenPraat. VUT, pré-pensioen en levensloop. Wat betekenen de recente maatregelen voor u? ENGLISH SUMMARY INCLUDED. imagination at work INHOUD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PensioenPraat. VUT, pré-pensioen en levensloop. Wat betekenen de recente maatregelen voor u? ENGLISH SUMMARY INCLUDED. imagination at work INHOUD"

Transcriptie

1 PensioenPraat 27 UITGAVE VAN HET GE-PENSIOENFONDS INHOUD 1 Overheidsmaatregelen pensioenen 4 Aangesloten ondernemingen 5 Nieuwe directeur Pensioenfonds 5 Nieuwe pensioenadministrateur 6 AOW uitkeringen 6 AWW en andere inkomsten 7 Anneke Proost herkozen 7 Pensioenpraat kort 7 GE Modular Space 8 Nieuwe pensioenbrief 8 Mailbox Pensioenfonds 8 Constanten per Nr MEI 2005 Secretariaat bestuur Postbus AC Bergen op Zoom Administratie AZL Postbus CZ Heerlen Redactie Jan Aerts, Jan Boesveld, Fred Bos, Debbie Hameetman Vormgeving Kreateam Communicatie bv, Wouw In de kranten en op de televisie is uitgebreid aandacht geschonken aan de plannen van de Nederlandse regering om te bevorderen dat de pensioenleeftijd naar 65 jaar gaat. In dit - uitgebreide - artikel geven wij een overzicht van de meest actuele stand van zaken en wordt geprobeerd de deelnemers van het pensioenfonds zoveel mogelijk te informeren over wat de maatregelen voor hen betekenen. Wat betekenen de recente maatregelen voor u? VUT, pré-pensioen en levensloop PensioenPraat is bestemd voor alle actieve en nietactieve belanghebbenden. Aan de inhoud van dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend is het Pensioenreglement. 1 imagination at work Waarom wil de regering de pensioenleeftijd naar 65 jaar brengen? Na de tweede wereldoorlog ontstond een geboorte-explosie die in de volksmond de babyboom wordt genoemd. Die had in het verleden mede als gevolg dat zeer veel mensen in het arbeidsproces terecht kwamen. Een andere reden voor het sterk gestegen arbeidsaanbod was de omstandigheid dat steeds meer vrouwen gingen werken. We werden zodoende geconfronteerd met een relatief grote werkende populatie en een nogal groot werkeloosheidspercentage. Mede om het aanbod op de arbeidsmarkt te beperken heeft de overheid in het verleden zogenaamde VUT-regelingen aangemoedigd. Dat zijn regelingen waarbij het bedrijfsleven mensen voor hun 65e (vaak rond 60 tot 62 jaar) in staat stelt om op te houden met werken, terwijl dit betaald wordt door de bedrijven zelf, vaak met behulp van een VUTpremie van de werknemers. In de tweede helft van de negentiger jaren dreigden de kosten van VUT-regelingen uit de hand te lopen en veel ondernemingen, waaronder een deel van General Electric in Nederland, besloten de VUT regeling te vervangen door een prépensioenregeling. Het grote verschil van Lees verder op pagina 2 PensioenPraat mei 2005 ENGLISH SUMMARY INCLUDED 1

2 VERVOLG LEVENSLOOP pré-pensioenregelingen met VUT-regelingen is dat bij pré-pensioenregelingen het geld voor eerder uittreden eerst gespaard moet worden en bovendien doorgaans voor een veel groter deel door de werknemers via pré-pensioenpremies moet worden opgebracht. Bij VUT-regelingen werd de uitkering betaald zonder dat daarvoor eerst werd gespaard. De genoemde baby-boomers zullen rond en na 2007 met (pré-)pensioen gaan en dat gaat op termijn leiden tot het omgekeerde van wat we eerder zagen: een zeer grote toename van gepensioneerden en een sterke afname van de werkenden. Dat betekent dat de arbeidsmarkt in te toekomst erg krap dreigt te worden. Door nu mensen langer te laten werken, blijven meer mensen in het arbeidsproces. Ook de kosten van pensioenen, die enorm gestegen zijn, worden aanzienlijk verminderd als mensen later met pensioen gaan. Hoe wil de overheid bereiken dat mensen later met pensioen gaan? De overheid heeft niet willen tornen aan de vrijheid van werknemers en werkgevers zelf over de pensioenleeftijd te beslissen. Om nu toch het doel te bereiken dat werknemers later met pensioen gaan heeft de overheid besloten om de belastingwetten zo te veranderen dat vroegpensioen tot grote belastingstijging voor de werknemers zou leiden. Het huidige systeem is dat de pensioenpremies die de werknemers betalen in mindering komen op het belastbare inkomen van die werknemers en de premies die de werkgevers betalen bij de werknemers onbelast zijn. Daar staat dan wel tegenover dat straks, als er pen- Gestegen levensverwachtingen We weten allemaal dat mensen gemiddeld steeds langer leven. Dat heeft als consequentie dat pensioenfondsen steeds langer pensioen zullen moeten uitkeren. Tijdens de werkzame jaren wordt binnen een pensioenfonds gespaard voor een pensioen uitgaande van de huidige overlevingstabellen. In de praktijk zal echter hoogst waarschijnlijk blijken dat mensen gemiddeld langer leven dan de huidige tafels voorspellen. Daarom moeten de tabellen in de toekomst worden aangepast. Dit heeft een sterk opwaarts effect op de kosten van pensioenen. Door nu de ingang van pensioenen later te maken wordt geheel of ten dele aan deze kostenstijging een halt toegeroepen. En omdat sioen ontvangen wordt, de werknemers daar belasting over moeten betalen. De regering heeft nu echter besloten om de premies voor pensioenen die vóór 65 jaar worden uitbetaald, niet meer aftrekbaar te maken en de premies die de werkgevers betalen te belasten bij de werknemers. Dat betekent dat als een werkgever pensioenpremie betaalt voor vroegpensioen deze premie bij het belastbare salaris van de werknemer wordt geteld. Bovendien worden de prepensioenrechten jaarlijks bij de werknemers met 1,2% belast in de vermogensrendementsheffing. Dus, hoewel vroegpensioen theoretisch nog wel mogelijk is, wordt het voor de werknemers wel zo onaantrekkelijk gemaakt dat voortzetting geen reîle optie meer is. Dat betekent dat per aan de 62 jaar pensioenregeling bij het GE Pensioenfonds een einde moet komen. mensen ouder worden kunnen ze bij een latere pensioeningang toch even lang van hun pensioen genieten als voorheen. Zo is althans de redenering van de overheid. Zijn er overgangsmaatregelen? Er zijn inderdaad overgangsmaatregelen. De eerste is dat de belastingmaatregelen niet betrekking hebben op mensen die op jaar of ouder waren. Er is nog een belangrijke maatregel, die hierna ter sprake komt bij de bespreking van Levensloop. Is het doel van de overheid alleen maar om te bevorderen dat mensen later met pensioen gaan? Nee. Tegelijkertijd wil de overheid bevorderen dat mensen meer keuzemogelijkheden krijgen over hoe pensioen over het leven wordt verdeeld. Zo wil de overheid bevorderen dat mensen niet alleen met pensioen kunnen gaan aan het eind, maar ook tijdens hun loopbaan. Redenen voor zo n tussentijds pensioen wegens tussentijdse uittreding uit het arbeidsproces kunnen zijn dat mensen veel tijd aan de opvoeding en begeleiding van hun kinderen willen besteden, of dat partners willen komen tot een evenwichtiger verdeling tussen beider bijdrage aan de opvoeding van hun kinderen. Maar er zijn veel meer redenen te bedenken die zeer persoonlijk van aard kunnen zijn: het maken van een lange reis naar het buitenland, het doen van een studie, het uitoefenen van een hobby en ga zo maar door. Levensloop In verband met het voorgaande heeft de overheid het fenomeen Levensloop bedacht. De mogelijkheid van Levensloop zal, hoogstwaarschijnlijk met ingang van , door de werkgevers aan alle werknemers geboden moeten worden. Hoe werkt Levensloop? Hoe het heel precies gaat werken weten we nog niet omdat de overheid nog met de details moet komen. Deze worden in de loop van april verwacht. Maar wel weten we dat een werknemer Lees verder op pagina 3 2 PensioenPraat mei 2005

3 VERVOLG LEVENSLOOP zelf een uitvoerende instelling voor Levensloop zal kunnen uitkiezen. Levensloop is een mogelijkheid voor de werknemers om te sparen via het salaris voor vrije tijd welke gedurende het dienstverband opgenomen kan worden. De werknemers mogen sparen voor Levensloop en de werkgevers mogen een bijdrage geven voor Levensloop. Een werknemer is niet verplicht om met Levensloop mee te doen. Een werknemer die aan Levensloop meedoet deelt de gekozen instelling mee aan de werkgever (waarschijnlijk de salarisadministratie) en laat tevens weten hoeveel de werkgever van zijn salaris moet inhouden en op de Levenslooprekening moet storten. Werknemers mogen per jaar maximaal 12% van zijn salaris laten overmaken. Er mag maximaal door de jaren heen 210% van het laatste salaris in Levensloop gespaard worden. Voorbeeld: iemand die 210% heeft gespaard en op 62-jarige leeftijd wil stoppen met werken heeft dus een pot geld die voldoende is om drie jaar (tussen 62 en 65) jaarlijks 70% van het laatste salaris uit te laten keren. Een Levenslooprekening kan gezien worden als een soort spaarrekening. Daarop wordt rente betaald. Of, als het geld belegd wordt in aandelen en/of obligaties, dan kan het renderen als aandelen en obligaties. Als eenmaal de 210% bereikt is mag men niet verder sparen in Levensloop. Wordt tussentijds Levensloop opgenomen dan mag daarna weer bijgespaard worden tot de 210% wordt bereikt. Het percentage mag echter als gevolg van rendement op het spaarsaldo/effecten (rente, dividenden en koersontwikkelingen) wel verder stijgen; daaraan is geen limiet gesteld. Bij wijze van overgangsmaatregel mogen mensen die op jaar of ouder waren, maar jonger dan 55, versneld in Levensloop sparen. De reden daarvoor is omdat zij anders niet voldoende tijd hebben om voldoende in Levensloop op te bouwen. De instelling die Levensloop uitvoert (een bank of een verzekeringsmaatschappij; pensioenfondsen zijn uitgesloten) zal vrijwel altijd administratiekosten in rekening brengen en een deel van de winst voor zich opeisen. Iemand die meedoet aan Levensloop mag niet tegelijkertijd aan een Spaarloonregeling meedoen. Wat dan in een spaarloonregeling is opgebouwd wordt dan bevroren. Belangrijk is te weten dat de stortingen in Levensloop altijd uit het salaris moeten komen, en door de werkgever uitgevoerd moeten worden. De stortingen die werknemers uit hun salaris doen komen in mindering van het belastbaar inkomen. De stortingen die de werkgevers doen in de Levensloop (via het salaris) zijn onbelast. In beide gevallen moeten wel premies werknemersverzekeringen afgedragen worden Dat wil zeggen de stortingen voor een deel worden meebetaald door de fiscus. Wanneer een werknemer Levensloop opneemt moet daarover wel belasting worden betaald, als zijnde gewoon inkomen, echter geen premies werknemersverzekeringen. Bovendien wordt over het Levensloopkapitaal geen vermogensrendementheffing betaald. We zien hier dus dat, waar de overheid de fiscale aftrekbaarheid van prepensioen afschaft, ze deze aftrekbaarheid bij Levensloopregelingen juist invoert. Hoe lang dit zo zal blijven weet niemand. En dan nog iets: de hoogte van het Levensloopkapitaal op het moment dat dit zal worden aangesproken is afhankelijk van het rendement. Dat rendement hangt af van de manier waarop belegd wordt (spaargeld/obligatie/aandelen etc.) en de marktontwikkelingen van rente, dividenden en koersen. Dat is helemaal voor rekening en risico van de Levensloopspaarder. Rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Wat kan men met Levensloop doen? We geven hieronder een korte opsomming van de basale aanwendingsmogelijkheden: 1. Tussentijds uittreden: met goedkeuring van de werkgever de loopbaan onderbreken. 2. Ophouden met werken vóór de pensioenleeftijd van 65 jaar. 3. Extra uitkeringen naast het pensioen na pensioeningang. Wat kan men met Levensloop niet doen? Het geld opnemen terwijl men gewoon doorwerkt, gewoon om naar keuze aan te wenden, bijvoorbeeld voor de aankoop van een auto of een boot. Hoeveel Levensloop kan men opnemen bij tussentijdse of vervroegde uittreding? Maximaal het maandsalaris voorafgaand aan de maand waarop men van Levensloop gebruik gaat maken. Wat kunnen de werkgevers doen? Ten eerste moeten alle werkgevers meewerken aan Levensloop. Levensloop is niet verplicht voor de werknemers. En werkgevers kunnen de werknemers helpen bij het vinden van een goede Levensloopuitvoerder. Hij kan ook eventueel een Levensloopregeling opzetten met een uitvoerder naar zijn keuze en daarmee een goede deal onderhandelen ten gunste van de werknemers. Of de werknemers van die mogelijkheid in de praktijk gebruik maken is hun keuze. Ook kunnen werkgevers advies geven aan de werknemers en zorgen voor goede communicatie omtrent Levensloop. Tenslotte kunnen werkgevers besluiten een bijdrage te leveren aan Levensloop. Als dat gebeurt moet dat via een toeslag op het salaris. Een werknemer kan dan besluiten die toeslag te laten aanwenden (via de salarisadministratie) voor Levensloop en zal dat, als hij Lees verder op pagina 4 PensioenPraat mei

4 VERVOLG LEVENSLOOP verstandig is meestal ook doen. Maar dat is niet verplicht: hij kan het ook als salaris aanwenden voor consumptieve bestedingen of toevoegen aan zijn privébeleggingen. Als het extra salaris niet in Levensloop wordt gestort is het salaris gewoon belast. Volgens op dit moment beschikbare informatie moet een eventuele toeslag van de werkgever aan het salaris voor Levensloop een voor alle werknemers gelijk percentage van het salaris bedragen. Wat is de rol voor het pensioenfonds? Zoals al gezegd mag Levensloop niet door een pensioenfonds worden uitgevoerd. Die rol is weggelegd voor banken en verzekeringsmaatschappijen. Wel is het mogelijk dat een pensioenfonds een aparte dochter opricht die aan bepaalde wettelijke eisen moet voldoen (eisen die ook aan banken en verzekeringsmaatschappijen worden gesteld) en die dan wel het Levensloopproduct mag aanbieden. Het is niet te verwachten dat veel pensioenfondsen dit zullen gaan doen, gelet op de eisen waaraan moet worden voldaan en de daarmee gepaard gaande organisatorische maatregelen en kosten. Wel kan een pensioenfonds een werkgever helpen bij het vinden van een goede uitvoerder voor Levensloop en meedoen aan de onderhandelingen met zo n uitvoerder. Als een deelnemer van een pensioenfonds met prepensioen, dan kan hij de in Levensloop opgebouwde gelden maandelijks laten uitkeren door de uitvoerder van de Levensloopregeling tot het moment waarop hij met pensioen gaat. In principe stopt dan wel de opbouw van pensioen in het pensioenfonds. Levensloopgeld kan niet worden ingebracht in het pensioenfonds. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor het GE Pensioenfonds en haar deelnemers? Het bestuur van het pensioenfonds heeft een commissie opgericht die als taak heeft: 1. advies uit te brengen aan het bestuur over te nemen reglementaire maatregelen; 2. de werkgevers te adviseren in het proces van besprekingen met de sociale partners (vakbonden, werkgevers en ondernemingsraad) over aanpassingen in het arbeidsvoorwaardenpakket; 3. het bestuur en de werkgevers te adviseren over de communicatie naar de deelnemers/werknemers toe, zodat die goed worden ingelicht. Met betrekking tot de pensioenregeling is het volgende nu al duidelijk: De bestaande 65 jaar regeling hoeft niet te veranderen, omdat die aan de wensen van de overheid ten aanzien van de pensioenleeftijd voldoet. Voor deelnemers die op jaar of ouder waren mag de 62 jaar regeling blijven bestaan. Dat zal echter nog door het pensioenfondsbestuur moeten worden besloten. De 62 jaar regeling zal moeten worden beëindigd voor werknemers op jonger dan 55 jaar. De rechten die in die pensioenregeling zijn opgebouwd blijven staan (dat geldt ook voor wat is opgebouwd aan rechten in GEFLEX en GESAVE). Deze kunnen gebruikt worden voor een vroegere pensionering of voor een hoger pensioen op leeftijd 65. Hoeveel vroeger hangt af van wat in elke individuele situatie is opgebouwd. Per zal dus voor iedere deelnemer (op jonger dan 55 jaar) een pensioen worden opgebouwd in een 65 jaar regeling. De prepensioenmodule van GESAVE (module C) zal moeten worden opgeheven. De premies voor pré-pensioen zijn immers niet meer fiscaal aftrekbaar en de waarde van de opgebouwde rechten worden belast in box 3 met vermogensrendementheffing ad 1,2% per jaar. De modules A en B van GESAVE 65 jaar regeling kunnen blijven voortbestaan, mits de bestaande 65 jaar regeling zelf niet wordt aangepast. De GESAVE 62 jaar regeling komt in zijn geheel te vervallen. Wanneer moeten GE en het pensioenfonds (net als alle andere ondernemingen en pensioenfondsen) klaar zijn met de noodzakelijke veranderingen? Zoals het er nu uitziet: Echter, de regering heeft toegezegd in september te zullen herzien of die datum ook praktisch haalbaar is. Mocht dat laatste niet het geval zijn, dan wordt de invoeringsdatum Het bestuur van het pensioenfonds zal de deelnemers informeren op intranet en internet over concrete veranderingen zodra deze bekend zijn. Ook de volgende Pensioenpraat zal hier aandacht aan geven. Nawoord Voor de juistheid van het behandelde in bovenstaand artikel kan door het pensioenfonds geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Aangesloten ondernemingen Azdel BV Financial Insurance Group Services Ltd GE Bayer Silicones BV GE Betz BV GE Capital BV GE Capital Commercial Finance BV GE Capital Finance BV GE Capital Modular Space BV GE Fanuc Automation Benelux BV GE Fanuc Automation Europe SA - Netherlands Branch GE Captal Aro Lease (voormalig Fleetservices) GE International Benelux BV GE International Inc. GE Healthcare IT (GE Medical Systems Information Technologies Nederland BV GE (Healthcare (GE Medical Systems Nederland BV GE Power Controls Nederland BV General Electric Plastics BV LNP Engineering Plastics Europe BV Stichting GE-Pensioenfonds TIP Services BV TIP Trailer Rental BV Nieuw aangesloten ondernemingen Bently Nevada BV Datex Ohmeda BV Druk Nederland BV GE Jenbacher BV GE Commercial Distribution Finance BV GE Energy Europe BV Panametrix BV Universal Picture International BV Ondernemingen met premievrije aanspraken TIP Trailer Rental (Key Leasing) Nuove Pignone International & Services GE Plastics ABS BV GE Information Services BV GEIS International Inc. GE Fanuc Eberle Automation GmbH Bewaar de uitgaven van PensioenPraat. Er staat steeds belangrijke informatie in. 4 PensioenPraat mei 2005

5 Contactpersonen AZL Voor inlichtingen over uw pensioensituatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met AZL. Daar zijn alle gegevens opgenomen in de pensioensystemen. De contactpersonen bij de AZLadministratie zijn Dionne Drummen (tel ) en Sebastiaan de Reede (tel ). Het adres van AZL is In geval telefonisch contact gezocht wordt met de administratie kan ieder van beide personen benaderd worden. Als eenmaal een persoon aan een zaak werkt, is het aan te raden bij de volgende contacten bij voorkeur dezelfde persoon te benaderen. Correspondentie over pensioenzaken stuurt u naar: Stichting GE-Pensioenfonds p/a AZL Postbus CZ Heerlen Sjoerd Hoogterp nieuwe directeur GE-Pensioenfonds Ik ben verheugd de benoeming van Sjoerd Hoogterp te kunnen aankondigen als de toekomstige directeur van Stichting GE Pensioenfonds (GEPF). Sjoerd is in dienst getreden per 1 maart 2005 en neemt de functie van directeur van Jan Aerts over per 1 juni Sjoerd was tot voor kort financieel directeur van SDU NV, waar onder meer de Nederlandse Staatscourant wordt gedrukt en die ook producent van paspoorten is. Daarvoor heeft hij een aantal verschillende financiële functies vervuld bij handels- en productieondernemingen (waaronder Wavin). Hij is ook belastingadviseur geweest bij Price Waterhouse en kredietanalist bij Algemene Bank Nederland. Sjoerd is afgestudeerd in fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam en hij heeft ook de opleiding voor Register Controller gevolgd. Sjoerd heeft de nodige ervaring in pensioenzaken aangezien hij adviseur was van het pensioenfonds van SDU. Hij is gehuwd en heeft een dochtertje. Jan Aerts met pensioen Jan Aerts, de huidige directeur, gaat per 1 augustus 2005 met pensioen. Omdat Sjoerd nu al in dienst getreden is van het pensioenfonds wordt voorzien in een goede overdracht. Ik heet Sjoerd welkom, mede namens de werknemers bij GE, bij het begin van deze nieuwe functie en wens hem alle benodigde steun toe. Olaf Tant NIEUWS TKP Pensioen nieuwe pensioenuitvoerder van General Electric in Nederland TKP in Groningen is de nieuwe pensioenuitvoerder van General Electric in Nederland. Op dit moment is dat nog AZL. TKP staat bekend als een als zeer goede en professionele pensioenadministrateur en heeft als belangrijkste klanten TPG, KPN en UWV. AZL heeft toegezegd alle medewerking te verlenen aan een goede transitie en verder het lopende jaar volledig te zullen afhandelen, inclusief het jaarwerk en de jaarrapportage over De beslissing om van pensioenadministratie te veranderen vloeit voort uit de wens van het bestuur om de kwaliteit van de dienstverlening, waaronder de communicatie naar de aangesloten ondernemingen en de deelnemers, te verbeteren. Tevens hoopt het bestuur te bereiken dat er synergievoordelen worden bereikt op het vlak van notariële- en accountantsactiviteiten. Tenslotte wordt gestreefd naar een efficiëntere en betrouwbaarder pensioenadministratie. Het bestuur heeft een langdurig (2 jaar) en zeer zorgvuldig selectieproces gevolgd. Er is met diverse kandidaatuitvoerders gesproken en aan de hand van selectiecriteria en wegingsfactoren, individuele gesprekken met uitvoerders en het trekken van referenties is uiteindelijk een keuze gemaakt waarbij twee potentiële uitvoerders overbleven. Met beiden werd een concept overeen- komst en een service level agreement onderhandeld.tegelijkertijd werd met de huidige uitvoerder, AZL, een verbeteringstraject ingegaan, dat wel geleid heeft tot betere kwaliteit, maar lang niet toereikend naar onze maatstaven. Uiteindelijk heeft het bestuur beslist van uitvoerder te veranderen en heeft eind maart de keuze laten vallen op TKP. Zoals al aangeven is de ingangsdatum 1 januari Het zorgvuldig in mei in te plannen transitieproces zal plaatsvinden in de tweede helft van De verandering van administrateur heeft geen invloed op de inhoud van de pensioenregeling. De deelnemersraad heeft een positief advies uitgebracht. PensioenPraat mei

6 AOW per 1 januari 2005 Hieronder staan de AOW-bedragen die gelden vanaf 1 januari Het gaat om bedragen van het volledige pensioen, dus voor iemand die voor 100% verzekerd is geweest. AOW-BEDRAGEN Bruto vakantie- uitkering per maand Brutobedrag per maand Alleenstaande w 929,86 w 42,74 Alleenstaande ouder met thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar w 1.148,92 w 54,95 Gehuwde (partner ook 65 jaar)* w 636,81 w 30,53 Gehuwde, partner jonger dan 65, volledige toeslag* w 1.268,62 w 61,06 Gehuwde, partner jonger dan 65, geen toeslag* w 636,81 w 30,53 * geldt ook voor een ongehuwde die met één andere persoon een gezamenlijke huishouding voert ANW per 1 januari 2005 ANW- UITKERING Bruto vakantie- uitkering per maand Brutobedrag per maand Nabestaande die al vóór 1 juli 1996 AWW had en een inkomensonafhankelijk deel houdt w 379,44 w 30,35 AWW en andere inkomsten Als u vóór 1 juli 1996 al een AWWpensioen had, dan houdt u recht op een uitkering van w 379,44 bruto per maand. Dat deel van uw uitkering is NIET afhankelijk van andere inkomsten. De rest van uw uitkering wel. Als u werkt en meer verdient dan w 1.801,56 per maand, dan houdt u de uitkering van w 379,44 over. Als u een uitkering of pensioen ontvangt, dan is dat het geval bij een maandinkomen vanaf w 1.496,10. Is uw nabestaandenuitkering Anw ingegaan op of na 1 juli 1996? Als u werkt en méér verdient dan w 2.117,76 per maand, krijgt u GEEN uitkering. Als u minder verdient ontvangt u een gedeeltelijke uitkering. Ontvangt u bijvoorbeeld een AOWuitkering, dan krijgt u geen nabestaandenuitkering Anw bij een maandinkomen vanaf w 990,24. Bij lagere inkomsten ontvangt u een gedeeltelijke nabestaandenuitkering Anw Meer informatie, zoals netto bedragen, toeslagen en inhoudingen vindt u op de website Idem + halfwezenuitkering w 606,67 w 45,89 Nabestaandenuitkering w 990,24 w 54,40 Nabestaandenuitkering + halfwezenuitkering w 1.213,47 w 69,94 Nabestaandenuitkering voor zorgrelaties w 633,49 w 38,86 Halfwezenuitkering w 223,23 w 15,54 Wezenuitkering t/m 9 jaar w 316,88 w 17,41 Wezenuitkering 10 t/m 15 jaar w 475,32 w 26,11 Wezenuitkering 16 t/m 26 jaar w 633,75 w 34,82 De vakantieuitkering wordt één keer per jaar in de maand mei betaald. Toeslag bij inkomsten van de partner jonger dan 65 jaar De toeslag is onder meer afhankelijk van de inkomsten van uw partner. Inkomsten uit arbeid worden gedeeltelijk van de toeslag afgetrokken. Als de inkomsten w 1.137,44 of meer per maand bedragen, komt de toeslag op nul uit. Inkomsten in verband met arbeid, zoals een uitkering of een vervroegd pensioen, worden helemaal van de toeslag afgetrokken. Bij een maandinkomen vanaf w 631,81 komt de toeslag op nul uit. Dat bedrag geldt niet als uw AOWpensioen is ingegaan tussen 1 februari 1994 en 1 juli Dan komt de toeslag pas bij een maandinkomen van w 1.137,44 op nul uit. Inkomen uit vermogen wordt buiten beschouwing gelaten. Bestuursleden Pensioenfonds Benoemd door de onderneming Olaf Tant - voorzitter Jan Aerts - plv. secretaris Yvonne den Bakker André Rekveld Gekozen door deelnemers Jan Boesveld - secretaris Fred Bos - vice-voorzitter Anneke Proost Debbie Hameetman Directie Jan Aerts (directeur) Sjoerd Hoogterp (adjunct-directeur, per 1 maart 2005) 6 PensioenPraat mei 2005

7 PENSIOENPRAAT KORT Ombudsman Pensioenen Als u een probleem hebt met uw pensioen kunt u dit voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen. Kijk eerst op Het adres is: Ombudsman Pensioenen Postbus AN Den Haag Telefoon (070) Fax (070) Afkoop pensioen In artikel 32, vijfde lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet wordt het bedrag tot maximaalw 350,50 verhoogd tot w 355,33. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari Een pensioenbedrag van maximaal dat bedrag kan dus bij uitdiensttreding worden afgekocht. Na emigratie geldt het dubbele bedrag ten aanzien van de pensioenaanspraak die vóór pensioeningang wordt afgekocht. Pensioenpraat in kleur De vorige Pensioenpraat (nummer 26) was de eerste die volledig in kleur verscheen. De nieuwe opzet werd door de deelnemers enthousiast ontvangen. Vooral blijven lezen dus. U wordt er ook voor uw eigen pensioensituatie steeds een beetje wijzer van. Anneke Proost herkozen Jaarlijks treedt een door de deelnemers gekozen bestuurslid af. In 2004 was Anneke Proost aftredend en herkiesbaar. Er waren geen andere kandidaten aangemeld, zodat Anneke als bestuurslid is herkozen voor de termijn van vier jaar. TIP De website is een onafhankelijke, niet commerciële informatiebron. Er staat een groot aantal organisaties achter. Zij doen dit, omdat ze vinden dat de Nederlander meer moet nadenken over zijn pensioen. AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN GE Modular Space Op deze plaats willen we regelmatig één van de - bij het GE-Pensioenfonds - aangesloten ondernemingen nader belichten. GE Modular Space bijt de spits af. GE Modular Space is een onderdeel van GE Equipment Services, één van de 11 businessunits van General Electric. In Nederland GE Modular Space één van de grootste leveranciers van tijdelijke en permanente huisvesting. Tijdelijke kantoorruimte geleverd door GE Modular Space GE Modular Space levert flexibele oplossingen voor tijdelijke en permanente huisvestingsproblemen. De producten worden geleverd aan bedrijven en organisaties in uiteenlopende segmenten, zoals de (petro-) chemische industrie, bouw, het bedrijfsleven, onderwijs, de overheid en gezondheidszorg. GE Modular Space biedt dan ook zeer verschillende huisvestingsproducten aan, afhankelijk van het gebruiksdoel, de gebruiksperiode en de persoonlijke huisvestingswensen. GE Modular Space heeft in Nederland vestigingen in Moerdijk, Almere en Coevorden. Kijk voor meer informatie op PensioenPraat mei

8 Pensioenbrieven komen later De pensioenbrieven met de pensioenopgaven per 1 januari 2005 ontvangt u later. Dat komt door het inbrengen van de nieuwe CAO-salarissen door de Salarisadministratie. De salarissen worden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 ingevoerd. Mailbox pensioenfonds Hoe kunt u per contact opnemen met de helpdesk van de administratie van het pensioenfonds bij AZL? Dat kan op de onderstaande manieren. 1 Gebruik het adres: 2 Ga naar GE-adresboek in Outlook en typ in pensioenfonds en klik dit aan, enz. Deze wordt dan automatisch doorgelinkt naar de helpdesk van het pensioenfonds bij AZL. 3 Door het adres: te gebruiken. Ook dan wordt er automatisch doorgelinkt naar de helpdesk van het pensioenfonds bij AZL. Pensioenfonds op internet Naast de pensioensite op Intranet is er onder de naam op Internet de eigen website van het GE-Pensioenfonds te bekijken. Iedereen die over een computer beschikt met een internetaansluiting, kan daar nu ook veel informatie vinden over ons pensioenfonds. Het bestuur wil met de internetsite met name de communicatie met gewezen deelnemers, afvloeiers en gepensioneerden verbeteren. CONSTANTEN PER 1 JANUARI 2005 Pensioenregeling vóór januari januari 2004 Franchise w ,00 (14.154,00x1,00) 1 w ,00 WAO-hiaat-franchise w ,00 w ,00 Indexatie ingegane pensioenen en 1,36% 2 1,95% premievrije pensioenaanspraken Bijdragefranchise (o.v.v. goedkeuring werkgever) w ,00 (76.394,00x1,036%) w ,00 Maximaal loonbedrag voor berekening WAO-hiaat w ,00 (260x167) w ,00 Premiepercentage WAO-hiaat 0,25% 0,25% Pensioenregeling vanaf 2002 Franchise w ,00 4 w ,00 WAO-hiaat franchise w ,00 (14.154,00x1,00) w ,00 Indexatie ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken 1,36% 5 1,95% Indexatie opgebouwde aanspraken op levens- 1,26% 6 2,21% lang ouderdomspensioen tijdens deelnemerschap Bijdragefranchise bijdragen worden per onderneming vastgesteld Maximaal premiebedrag WAO-hiaat w ,00 (260x167) w ,00 Premiepercentage WAO-hiaat 0,25% 0,25% 1 Stijging bruto minimumloon tussen en ;((16.391, ,76) / ,76) x 100%=0%. Stijging bruto minimumloon ; (1.264,80+101,18) x 12= (bron: Min. SZW). Stijgingbruto minimumloon ; (1.264,80+101,18) x 12= 16,391,76 (bron: Min. SZW). 2 Indexatie per : 1,36%. Consumentenprijsindex (cpi), alle huishoudens (besluit ) tussen oktober 2003 en oktober 2004; (112,2-110,7)/10,7x100%= 1,36%. 3 NB: maximumdagloon is niet gewijzigd.2004 was een schrikkeljaar, daarom 262 dagen (i.p.v. 261). In dagen. 4 De stijging van het bruto minimumloon tussen en ( dit jaar 0%): w ,00 doch tenminste de minimumfranchise uit artikel 18a, lid 8 Wet loonbelasting (10/7 AOW-gehuwd = w ,00. Enkelvoudige AOW gehuwd bruto per jaar: (636,81+30,53)x12=8008,08x10/7=11.440,00. Bron; CVZ; brief wijziging van de AOW pensioenen per 1 januari Aangezien de berekende franchise hoger is dan de minimum franchise wordt de berekende franchise aangehouden, zijnde w ,00. 5 Zie voetnoot 2. 6 Indexcijfers CAO-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen particuliere bedrijven tussen oktober 2003 (111,2) en oktober 2004 (112,6); jaarmutatie; 1,26% (bron: 8 PensioenPraat mei 2005

PensioenPraat. Veranderingen in pensioenreglement. Invoering van de WIA (verzekering WGA-gat) ENGLISH TRANSLATION INCLUDED FOR SOME OF THE ARTICLES

PensioenPraat. Veranderingen in pensioenreglement. Invoering van de WIA (verzekering WGA-gat) ENGLISH TRANSLATION INCLUDED FOR SOME OF THE ARTICLES PensioenPraat www.gepensioenfonds.nl UITGAVE VAN HET GE-PENSIOENFONDS 30 INHOUD 1 Veranderingen in pensioenreglement 3 De Pensioenwet komt eraan 3 Pensioen Helpdesk 4 Wat doet de beleggingscommissie? 6

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen

Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 34 September 2008 Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen Stand van zaken over de overgang naar SABIC (3) Wijziging

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Achtergrondinfo over de wet VPL. De gewijzigde regeling. Vragen en antwoorden. Magazine I 2006 I Nr. 3. In dit nummer onder meer:

Achtergrondinfo over de wet VPL. De gewijzigde regeling. Vragen en antwoorden. Magazine I 2006 I Nr. 3. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2006 I Nr. 3 In dit nummer onder meer: Achtergrondinfo over de wet VPL De gewijzigde regeling Vragen en antwoorden Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

PensioenPraat. Het pensioen is een zaak van ons allemaal. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr.

PensioenPraat. Het pensioen is een zaak van ons allemaal. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr. PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 40 Oktober 2010 Het pensioen is een zaak van ons allemaal Even voorstellen: Theo Dekkers Waarom belegt een pensioenfonds?

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

PensioenPraat. Wat denkt ú bij het woord pensioen? Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr.

PensioenPraat. Wat denkt ú bij het woord pensioen? Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr. PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 42 April 2011 Wat denkt ú bij het woord pensioen? Prijswinnaar Ben Jonker De Beleggingscommissie Work out! Nr. 42 APRIL 2011

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS 2001 STICHTING GE-PENSIOENFONDS VERSLAG OVER HET 31E BOEKJAAR 1-1-2001 T/M 31-12-2001 INHOUD Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 7 Bestuursverslag

Nadere informatie

YOUR CAPTAIN SPEAKING...

YOUR CAPTAIN SPEAKING... THIS IS In In dienst YOUR CAPTAIN SPEAKING... Is uw persoonlijke situatie gewijzigd? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen In dienst Deze brochure is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Pensioenbrochure. dd. september 2010

Pensioenbrochure. dd. september 2010 Pensioenbrochure dd. september 2010 Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg 5 1105 BE Amsterdam Postbus 23055 1100 DN Amsterdam T 020-564 38 88 F 020-697 18 24 E pfnl@.ikea.com 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding

Nadere informatie

Nr. 50 december 2013

Nr. 50 december 2013 PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 50 december 2013 Nieuwe pensioenovereenkomst een feit NUMMER 50 Jelmer Altena (Analytisch lab) 20 jaar PensioenPraat Ab Drenth

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS 2000 STICHTING GE-PENSIOENFONDS VERSLAG OVER HET 30E BOEKJAAR 1-1-2000 T/M 31-12-2000 INHOUD Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 7 Bestuursverslag

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie