Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg"

Transcriptie

1 Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg Cees Weeda & Marianne Berger i.s.m. schrijfgroep beroepsverenigingen, -registers, werkgevers en hbo-opleidingen

2 2010 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Auteur(s) Cees Weeda & Marianne Berger i.s.m. schrijfgroep beroepsverenigingen, -registers, werkgevers en hbo-opleidingen Nederlands Jeugdinstituut Catharijnesingel 47 Postbus DE Utrecht Telefoon Website

3 Inhoudsopgave Inleiding Kader Werkwijze Opbouw Ambitie Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg Wat het implementatieplan beoogt Samenwerking tussen meerdere partijen Kansen en bedreigingen Kansen en sterke punten Bedreigingen en risico s Doelen en deelprojecten Doelen Projecten en deelprojecten Begroting Projectstructuur Samenwerkingspartners en projectinrichting Begroting Project 1: Voorbereiding beroepsregisters en -verenigingen Doel Wettelijk traject Fysieke opschaling van de beroepsregisters Uitwerking en evaluatie van registratiecriteria BAMw Verdere inrichting tuchtrechtcolleges... 22

4 6.6 Aanscherping beroepscode/ toelichting op de beroepscodes Ondersteuning Platform Jeugd NVMW Indicatie van de kosten Project 2: Registreren en verbinden Doel Opzet Uitvoering Het registratietraject met indicatie van registratiekosten Verkenning van benodigde capaciteit in mankracht Professionaliseringsmonitor Indicatie van kosten Project 3: in lijn brengen van scholing en opleidingen Algemene doelstelling Uitwerking langs twee lijnen Handreiking facilitering na- en bijscholing gedragswetenschappers Indicatie van kosten Project 4: Verbetering entree sector Doelen Deelproject Landelijke monitor uitstroomprofiel jeugdzorgwerker Deelproject stimulering praktijkervaring hsao-docenten Deelproject traineeship voor hbo-afgestudeerden Indicatie van totaal geschatte kosten project Communicatie en draagvlak... 40

5 10.1 Doel Opzet Rollen en verantwoordelijkheden Indicatie van kosten Bijlage 1: Tijdpad invoeringsfase... 44

6

7 5

8 6

9 Inleiding 1.1 Kader In juli 2010 is de eerste fase van het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg afgesloten. Deze fase van het Actieplan heeft veel resultaten en daarnaast een aantal aanbevelingen voor het vervolg opgeleverd. De resultaten en aanbevelingen zijn beschreven in het eindrapport van het Actieplan (juli 2010). De partners in de stuurgroep zijn bereid zich in te zetten voor de realisatie van deze aanbevelingen. Door het Ministerie van VWS en het Ministerie van Veiligheid en Justitie is geld beschikbaar gesteld om deze aanbevelingen uit te werken via een implementatieplan. Voorgesteld is dat dit plan bestaat uit trajecten rond zelfregulering, onderwijs en accreditatie en na- en bijscholing. De Ministeries hebben verzocht deze trajecten uit te werken. Het kader hiervoor vormt de voorgenomen wettelijke erkenning door verplichte beroepsregistratie. Bijgaand Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg vormt het resultaat van deze uitwerking. Het plan is samengesteld door Cees Weeda, kwartiermaker, en Marianne Berger, programmacoördinator, in nauwe samenwerking met een schrijfgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, beroepsregisters, werkgevers en opleidingen. 1.2 Werkwijze Op basis van de aanbevelingen uit de eerste fase en de opdracht van het Ministerie van VWS en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, is op basis van gesprekken en overleg met de projectpartners een analyse gemaakt van de risico s en kansen die de implementatie van de resultaten van het Actieplan, en met name het invoeren van verplichte beroepsregistratie, de kern van het implementatieplan, met zich mee neemt. Dit heeft geleid tot het formuleren van doelen, deelresultaten en een plan van aanpak, verdeeld over vier projecten. Deze projecten zijn door de projectpartners nader vormgegeven op hoofdlijnen, waar bij elk project een indicatie van de kosten is aangegeven. In de stuurgroep is twee maal gesproken over de contouren van het implementatieplan op basis waarvan verdere aanscherping en invulling heeft plaats gevonden. 1.3 Opbouw Dit plan van aanpak is als volgt opgebouwd. Begonnen wordt met een beschrijving van risico s en kansen die een rol spelen bij de implementatie van de resultaten van het actieplan. Hierna volgt een beschrijving van de doelen en de op basis hiervan gevormde deelprojecten. Vervolgens wordt uiteengezet hoe de programmastructuur wordt vorm gegeven. Hierna worden de deelprojecten nader uitgediept. In aansluiting hierop wordt aandacht gegeven aan de communicatie rond het gehele traject. 7

10 Tot slot wordt op basis van de kostenindicaties per project, de begroting van het totale implementatieplan weergegeven. 2. Ambitie Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg 2.1 Wat het implementatieplan beoogt Het Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg heeft de ambitie om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg en dienstverlening aan jeugdigen en hun ouders. Professionals spelen hierbij een belangrijke rol.het actieplan richt zich daarom vooral op professionals, werkzaam in (direct en indirect) cliëntgebonden (hbo- en wo-) functies in de jeugdzorg. Beoogd wordt door de inzet van faciliteiten, ondersteuning en randvoorwaarden de professionaliteit van deze beroepsbeoefenaren verder te versterken. Het is tevens de ambitie om de branche hiermee aantrekkelijker te maken voor nieuwe en zittende medewerkers (jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers). Onderbouwing van deze ambitie wordt vanuit onderzoek breed gedragen. Professionaliteit van de professional is een belangrijke werkzame factor bij de uitvoering van het werk (onder meer Van der Laan, 2006; Van Yperen, 2010). Aspecten hiervan zijn: een goede opleiding van de professional, die aansluit bij de benodigde competenties voor het beroep en continu wordt bijgehouden met bij- en nascholing; goed gestructureerde intervisie en supervisie; een trotse beroepshouding. Beroepskrachten voelen zich tevreden over hun werk als ze beschikken over een goed opleidingsniveau en goede werkomstandigheden en als ze kunnen werken volgens ethische normen en protocollen. En tevredenheid over het werk (arbeidssatisfactie) verhoogt weer de kwaliteit en effectiviteit van het werk (Van der Laan 2007). Vanuit cliёntperspectief is dit uiteraard een belangrijke focus. Als professionals beter toegerust zijn en adequaat ondersteund worden, heeft dit een positief effect op het verloop van de hulpverlening. Daarnaast vermindert dit de werkdruk en blijven deze professionals langer hun vak uitoefenen (idem). Van der Laan stelt dan ook dat een blijvende investering in professionaliteit nodig is omdat het zelfstandig bijdraagt aam de uitkomsten van de jeugdzorg, Om deze redenen worden in de implementatiefase van het actieplan faciliteiten gecreëerd waardoor beroepskrachten nog meer mogelijkheden krijgen om te investeren in hun opleiding, na- en bijscholing, supervisie en intervisie. De beroeps(her)registratie waar dit in uitmondt levert een zichtbaar bewijs van hun vakbekwaamheid en kwaliteit. De versterking van hun professionaliteit komt de kwaliteit van hun werk ten goede. Bij realisering van deze ambitie geldt als uitgangspunt dat professionals zelf verantwoordelijk zijn voor en gebruik moeten maken van de mogelijkheden om permanent te leren en zich te ontwikkelen. Een professional kenmerkt zich in dit verband door: het systematisch investeren in de kwaliteit van het eigen professionele handelen en in de samenwerking met collega s en partnerorganisaties; het zelf nemen van de verantwoordelijkheid hiervoor; 8

11 het invullen van de eigen professionele autonomie binnen de organisatiekaders en de bereidheid om dit handelen te laten toetsen met het oogmerk ervan (collectief) te leren. Uiteraard ligt hier voor de werkgevers een complementaire verantwoordelijkheid om in het scholingsbeleid en het bieden van studiefaciliteiten dit ook mogelijk te maken. Professionalisering van de jeugdsector is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In de eerste fase van het actieplan zijn de voorbereidingen voor de verdere versterking van de professionals en de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de branche getroffen, in de implementatiefase worden de beoogde versterkingen daadwerkelijk gerealiseerd. De beoogde versterking van de positie van professionals vergt verdere investeringen in levenslang leren en beroepsregistratie. Een belangrijk aandachtspunt en randvoorwaarde hierbij is de bereidheid van medewerkers én werkgevers om deze stap te zetten en de meerwaarde ervan in te zien. De beoogde vergroting van de aantrekkelijkheid van het beroep en van de branche voor nieuwe en zittende medewerkers vergt het verder verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en werkplek en de entree in organisaties, onder meer door het verbeteren van de introductie van nieuwe jeugdzorgwerkers in aansluiting op de opleiding. Ook de nadere invulling van het post-master registratietraject voor gedragswetenschappers in de jeugdzorg past in dit kader. Het realiseren van de ambitie kost ook geld. Zonder middelen is een ambitie niet veel waard. In het kader van dit implementatieplan moet het duidelijk zijn wat er met betrekking tot de beoogde professionalisering wel en niet gefinancierd kan worden uit het beschikbare budget van 6,5 miljoen. Het uitgangspunt hierbij is dat alles wat incidenteel is en betrekking heeft op investeringen voor en het starten van de professionaliseringscyclus komt in aanmerking voor financiering uit het implementatiebudget. En dat structurele kosten die betrekking hebben op het op gang houden van deze professionaliseringcyclus niet vanuit het implementatiebudget gefinancierd kunnen worden. Concreet betekent dit dat kosten met betrekking tot het gereed maken voor registratie in aanmerking komen, maar kosten met betrekking tot het geregistreerd blijven (de registerpunten) niet. Ook geldt dat de kosten om na te gaan wát er gedaan moet worden om geregistreerd te worden wel en kosten van die inspanningen zélf niet in aanmerking komen. De vervolgvraag is hoe deze structurele kosten met betrekking tot professionalisering dan wel gefinancierd worden In de opvatting van alle betrokkenen hoort de regeling van de financiering van deze kosten thuis op de Cao-tafel in het overleg tussen werkgever en werknemer. Waar mogelijk zijn de Cao s leidend ter dekking van deze kosten. 2.2 Samenwerking tussen meerdere partijen In het Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg werkt, net als tijdens het Actieplan, een groot aantal veldpartijen werkgevers (MOgroep Jeugdzorg/Jeugdzorg Nederland, HALT, JJI, Raad voor de Kinderbescherming), beroepsverenigingen (NIP, NVO, NVMW), beroepsregisters (NIP- kinder- en jeugdpsycholoog, NVO-orthopedagoog-generalist, BAMw), opleidingen (HBO-raad, MBO Raad) en cliënten (LCFJ) nauw met elkaar samen. Het implementatieplan met gezamenlijke programmadoelstellingen wordt uitgevoerd onder één centrale regie en aansturing van de stuurgroep. Deze partijen hebben gezamenlijk het commitment om de beoogde professionaliseringsslag te realiseren. Doordat de betrokken partijen voor hun besluitvorming ruggespraak houden met hun eigen achterban, is de intentie dat breed draagvlak ontstaat voor te nemen besluiten. Daarnaast zorgen de 9

12 diverse partijen gezamenlijk voor de inbreng van de benodigde expertise. Hiermee komt een goede bodem tot stand voor het bereiken van de beoogde veranderingen. Bij deze samenwerking wordt opgemerkt dat NIP, NVO en NVMW beroepsverenigingen zijn en BAMw, NIP en NVO registerhouders. 10

13 3. Kansen en bedreigingen Het Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg is een veelomvattend project in een complexe context met kansen, maar zeker ook bedreigingen. Voorafgaand aan de invoeringsfase is bezinning op deze kansen en bedreigingen noodzakelijk. De kansen moeten benut worden en zijn meegenomen bij de vormgeving van het implementatieplan. De bedreigingen moeten worden onderkend en hierop is in het implementatieplan zoveel mogelijk geanticipeerd. Hieronder volgt een overzicht, waarbij aangetekend dat kansen en bedreigingen altijd aan veranderingen onderhevig zijn. 3.1 Kansen en sterke punten Voorafgaand aan de invoering zijn de volgende kansen en sterke punten te onderkennen: Het implementatieplan wordt breed gedragen door veel partijen, die een traditie van goede samenwerking opgebouwd hebben in het de ontwikkelfase van het Actieplan. In de invoeringsfase wordt voortgebouwd op deze bewezen samenwerking met soortgelijke structuur. De ontwikkelfase is op de meeste punten succesvol afgerond. Er zijn veel ingrediënten voor een goede start van de invoering aanwezig. Er is een goede basis en onderlinge samenhang in de ontwikkelde producten. Dit kan benut worden door in de vervolgfase deze boodschap uit te stralen, te communiceren en te vertalen in het handelen. Bij organisaties in de brede jeugdzorg is op stafniveau, ondanks kanttekeningen, instemming voor de beoogde professionaliseringsslag. Op deze positieve ervaringen kan verder worden voortgebouwd. Daarnaast kan dit gebruikt worden om stevig draagvlak bij medewerkers te verkrijgen. Het potentieel van het actieplan is heel groot. Er kan een grote stap gezet worden in de hele brede jeugdsector. Deze kans dient benut te worden in de communicatiecampagne. Er zijn financiën beschikbaar. Dit maakt in elk geval de start van de invoering goed mogelijk. Ook dit kan worden gebruikt in de communicatiecampagne. 3.2 Bedreigingen en risico s Bedreigingen en risico s zijn er ook. Hieronder volgen er een aantal, waarbij ook is aangegeven hoe deze aangepakt kunnen worden: De invoering van onderdelen van het actieplan kan stuk lopen op weerstand of blokkades van niet betrokken vakbonden of ondernemingsraden. De positie van de drie vakbonden en vele ondernemingsraden is voor bepaalde onderdelen van de invoeringsfase cruciaal. 11

14 Neutralisering kan plaatsvinden door helderheid en overeenstemming vooraf over de onderdelen van de invoeringsfase die betrokkenheid van vakbond of ondernemingsraad vergen, waarna deze betrokkenheid gerealiseerd dient te worden. Dit wordt meegenomen in de betreffende deelprojecten. Ambities, beelden en verwachtingen rond de professionaliseringsslag en de invoering bij deelnemende partijen kunnen uiteenlopen met als gevolg een stagnerende uitvoering. Door voorafgaand aan de start ambities, na te streven doelen en na te streven resultaten scherp vast te stellen en heldere beslissingen te nemen en keuzes te maken, wordt dit zoveel mogelijk voorkomen. Er zijnvanuit het implementatiebudget niet voldoende financiën beschikbaar om de hele professionaliseringsslag te maken. Hierdoor zijn de financiële consequenties voor individuele werknemers en werkgevers nog niet duidelijk. In het implementatieplan wordt dit aangepakt door ambities, doelen en beschikbare middelen in kaart te brengen en te baseren op feitelijke inventarisaties van aantallen, kostensoorten en kosten en gezamenlijk een plan van aanpak te maken. Daarbij moet een koppeling plaats vinden met structurele financiering. Ook moeten de prioriteiten duidelijk worden benoemd en moet aangegeven worden wat (nog) niet binnen het implementatieplan kan worden gerealiseerd. De communicatie rond dit complexe project in de zeer gevarieerde brede jeugdsector met circa 110 organisaties en werknemers kan tekort schieten, waardoor de operatie niet landt. Dit wordt aangepakt door expliciete aandacht te besteden aan de communicatie, uitbesteding ervan aan experts en goede en centrale afstemming met communicatieafdelingen van al de participerende organisaties. Een bedreiging is dat de hele operatie volstrekt langs de betrokken medewerkers heenloopt en een top down operatie wordt. Een verwant afbreukrisico is dat werknemers uiteindelijk zelf (denken te) moeten betalen voor datgene wat wettelijk verplicht wordt. Om dit te voorkomen wordt geïnvesteerd in het winnen van the heartsandminds van de betrokken medewerkers, waarbij dit geconcretiseerd wordt in deelresultaten. In een vroegtijdig stadium zal bovendien kenbaar moeten zijn op welke wijze verplichte beroepsregistratie in de wet verankerd wordt. Er bestaat onduidelijkheid over de manier waarop de mbo-aanbevelingen een passende plek kunnen krijgen in het implementatieplan. Dit kan leiden tot onbegrip bij werkgevers en werkers in mbo-functies.overleg met de FCB is gaande om enkele aanbevelingen vanuit het project aansluiting mbo-hbo-werkveld onder te brengen bij het project Jeugdzorg: Goed Werk. Dit verdient verdere aandacht. Daarnaast dient aandacht besteed te worden aan de positie van mboers in de jeugdzorg, vanuit de optiek dat voor deze groep beroepsbeoefenaren (vooralsnog) geen sprake is van verplichte beroepsregistratie. Het wetgevingstraject kan in de knel komen onder druk van nieuwe politieke constellaties. Om dit te voorkomen moet in elk geval de contextloosheid van de hele operatie worden benadrukt. Onder alle omstandigheden in elke constellatie vormt de verplichte beroepsregistratie een noodzakelijke stap in het professionaliseringsproces. 12

15 De opheffing van Phorzakan ertoe leiden ertoe dat een beroepsgroep (de sociaal-agogen) komt te zweven.dit kan worden voorkomen als de NVMW zich open stelt voor de Phorza leden. In het implementatieplan wordt hieraan aandacht te besteed door de ondersteuning van de NVMW bij het inrichten van het platform jeugd. 13

16 4. Doelen en deelprojecten 4.1 Doelen In het verlengde van de geformuleerde ambitie, voortbouwend op de kansen en rekening houdend met de bedreigingen, kent de invoeringsfase van het actieplan professionalisering jeugdzorg zes doelen. Deze doelen worden hieronder op hoofdlijnen weergegeven en worden in de nader uit te werken projectplannen van de deelprojecten verder geconcretiseerd. 1. Het creëren van operationele beroepsregisters met beroepscodes en bijpassend tuchtrecht voor medewerkers in de brede jeugdzorg met functies en beroepen waarvoor een hbo dan wel universitaire opleiding vereist is. De drie betreffende beroepsregisters (BAMw, NVO-OG en NIP-K&J) worden hiertoe (verder) ingericht en opengesteld. Toelichting Randvoorwaarde voor de invoeringsfase is dat het bereik van het actieplan vastgelegd dient te worden. Dit is tevens nodig voor het wetgevingstraject. Hiertoe dient een lijst met organisaties opgesteld te worden, die onder de noemer brede jeugdzorg vallen. Voorafgaand inventariserend onderzoek heeft hier inmiddels uitsluitsel over geboden. De drie genoemde beroepsregisters zijn bij aanvang van de invoeringsfase reeds operationeel. Ze dienen, elk op een eigen wijze, echter verder ingericht en opengesteld te worden. 2. De NVMW wordt ondersteund, zodat alle hbo-beroepsbeoefenaren in de jeugdzorg zich hierbij kunnen aansluiten. Het addendum voor jeugdzorgwerkers bij de beroepscode van de NVMW wordt geëvalueerd en er wordt een jeugdzorgspecifieke toelichting geschreven op de beroepscodes van NIP en NVO. Toelichting Vanwege de opheffing van Phorza is het van belang dat alle hbo-professionals, dus ook de sociaal agogen, lid worden van de NVMW. Ook is het van belang dat de NVMW een platform inricht waarin de jeugdzorgwerkers zich kunnen herkennen.ook voor NIP en NVO geldt dat versterking van de beroepsverenigingen/organisatiegraad van gedragswetenschappers in de jeugdzorg verhoogd moet worden. 3. De registratie in deze beroepsregisters van medewerkers in de brede jeugdzorg met cliëntgebonden functies waarvoor een hbo dan wel universitaire opleiding vereist is, die voldoen aan de registratievereisten van de betreffende registers. Toelichting Randvoorwaarde is dat voor de start van de registratie vastgesteld is welke functies en beroepen bij de geduide organisaties onder het bereik vallen van de (uiteindelijk wettelijk te verplichten) registratie. Hierbij gaat het om functies, waarvoor een hbo dan wel wo-opleiding 14

17 is vereist die (zo is de verwachting) cliëntgebonden dienen te zijn. Voorafgaand inventariserend onderzoek biedt hier en tevens over de aantallen, handvatten voor. 4. Het verkrijgen van draagvlak bij en het winnen van the heartsandminds van alle betreffende medewerkers en werkgevers in de brede jeugdzorg voor deze professionalisering. Toelichting Een belangrijk risico van de hele professionaliseringsslag is dat ze teveel top down georganiseerd blijft en dat ze in onvoldoende mate landt in de organisaties en in de hoofden en handen van de medewerkers op de werkvloer. Er is een expliciete en gezamenlijk gedragen strategie bij de participerende partijen nodig om dit risico te neutraliseren en draagvlak te verwerven. 5. Het initiëren en stimuleren van geaccrediteerde bij- en nascholing bij werkgevers in de brede jeugdzorg met het oog op het synchroon laten lopen van opleidingsbeleid van werkgevers met scholingsactiviteiten voor de registerpunten van professionals. Toelichting De organisatie van bij- en nascholing, in het kader van periodiek vast te stellen opleidingsplannen, is een verantwoordelijkheid van werkgevers. Afspraken hierover lopen doorgaans via de CAO tafel. De in het kader van herregistratie benodigde registerpunten hebben o.a. betrekking op geaccrediteerd aanbod dat om inhoudelijke, maar ook om efficiency redenen 6uiteindelijk zijn plek moet hebben binnen het kader van de opleidingsplannen. Daarmee zijn de uit CAO-oogpunt verplichte inspanningen van werkgevers ook gerelateerd aan de professionaliseringsgang van werknemers. 6. Verbetering en stroomlijning van de entree in de sector voor nieuwe medewerkers op hbofuncties onder andere door invoering van het landelijk uitstroomprofiel jeugdzorgwerker door hogescholen en ontwikkeling en introductie van op de opleiding aansluitende vormen van traineeship in het eerste jaar van het dienstverband. Voor gedragswetenschappers wordt dit gerealiseerd door het stimuleren en faciliteren van registratietrajecten op postmasterniveau waar werken onder werkbegeleiding onderdeel van uitmaakt. Toelichting Een hiervan afgeleid doel is het beter binden van nieuwe medewerkers (door goede, op de opleiding aansluitende introductieperiode) en het mede daardoor terugdringen van uitval. 4.2 Projecten en deelprojecten Bovenstaande doelen worden uitgewerkt aan de hand van de volgende vier projecten: Project 1: Voorbereiding beroepsregistersen beroepsverenigingen 15

18 In dit project wordt gewerkt aan het tijdig (verder) inrichten van de beroepsregisters en de tuchtrechtcolleges, zodanig dat de (aanmelding voor) registratie kan starten op 1 juli Ook wordt onder de vlag van dit project het addendum bij de beroepscode voor jeugdzorgwerkers geëvalueerd. Voor de gedragswetenschappers wordt een toelichting op de beroepscodes NIP/NVO geschreven voor de jeugdzorg.daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de ondersteuning van het platform jeugd bij de NVMW, met specifieke aandacht voor jeugdzorgwerkers. Tot slot worden de tuchtcolleges van de beroepsverenigingen verder ingericht voor jeugdzorgwerkers, zodat een voor hen passend tuchtrecht beschikbaar komt. Tot slot wordt, in overleg met de werkgevers, een postmaster registratietraject voor gedragswetenschappers in de jeugdzorg ingericht. Dit project wordt belegd bij de betreffende beroepsverenigingen NVMW, NIP en NVO, waarbij elke beroepsvereniging verantwoordelijk is voor haar eigen onderdeel. Project 2: Registreren en verbinden. Doel van dit project is de feitelijke registratie in de beroepsregisters van alle hbo-jeugdzorgwerkers en alle gedragswetenschappers in de jeugdzorg. Daarnaast gaat het om het laten landen van de beoogde professionaliseringsslag bij de diverse groeperingen. Centraal staat hierbij het uitvoeren van een viertal clustercampagnes voor respectievelijk de bureaus jeugdzorg, de justitiële jeugdzorgorganisaties, de bureaus jeugd- en opvoedhulp noord en jeugd- en opvoedhulp zuid. In de aanloopperiode worden de noodzakelijke randvoorwaarden gerealiseerd. Trekker van dit deelproject is de MOgroep Jeugdzorg (vanaf januari 2011 Jeugdzorg Nederland). Samengewerkt wordt met NVO,NIP, NVMW en BAMw. Project 3: In lijn brengen van scholing en opleidingen Doel van dit project is het in lijn brengen van het door werkgevers gehanteerde opleidingsaanbod met de scholings- en opleidingsactiviteiten die beroepsbeoefenaren dienen te volgen voor het behalen van de voor (her)registratie benodigde registerpunten. Specifiek gaat het om de ontwikkeling van een sectorkeurmerk voor interne na- en bijscholing voor de hbo-beroepsgroep), de ontwikkeling van een stappenplan en handreiking voor certificeren/accrediteren, het certificeren en accrediteren van 150 interne bij- en nascholingstrajecten en het onderbrengen van relevante geaccrediteerde na- en bijscholing in de DANS-Jeugdzorg. Het aanbod van scholing voor de gedragswetenschappers zal via de accreditatie van NIP en NVO in de DANS terecht komen Dit project wordt eveneens belegd bij MOgroep Jeugdzorg (vanaf januari 2011 Jeugdzorg Nederland). Project 4: Verbetering entree sector. Dit project beoogt verbetering en stroomlijning van de entree in de sector voor beginnend beroepsbeoefenaren. Het betreft het monitoren van de invoering van het landelijk uitstroomprofiel jeugdzorgwerker (trekker HBO-raad), de stimulering van praktijkervaring van hsao-docenten jeugdzorg (trekker HBO-raad), de ontwikkeling van een traineeship voor hbo-afgestudeerden (trekker MOgroep i.s.m. de HBO-raad). Programmamanagement Coördinatie van de deelprojecten vindt plaats vanuit het programmamanagement, belegd bij het Nederlands Jeugdinstituut. Zie voor een verdere omschrijving van de taken het onderdeel projectstructuur. Communicatie en draagvlak 16

19 De communicatie heeft als doel het verkrijgen van breed draagvlak bij werkgevers, werknemers en andere te benoemen doelgroepen voor datgene waar het actieplan professionalisering voor staat: de beoogde professionaliseringsslag en het wetstraject rond de verplichte beroepsregistratie, als middel om de kwaliteit van de jeugdzorg te verbeteren. De communicatie wordt inhoudelijk begeleid door en afgestemd met het Ministerie van VWS in samenwerking met het Ministerie voor Veiligheid en Justitie. Voor de uitvoering van de draagvlakcampagne wordt een extern bureau ingehuurd. De projecten vormen samen de implementatiefase van het Actieplan. De totale looptijd van de implementatiefase is drie jaar: medio 2010 tot medio Begroting Voor het totale implementatieplan is de volgende begroting opgesteld. Project 1 Voorbereiding beroepsregisters en verenigingen Project 2 Registreren en verbinden Project 3 In lijn brengen scholing en opleidingen Project 4 Verbetering entree sector Communicatie Programmamanagement Totaal In de volgende hoofdstukken worden deze projecten en de projectstructuur verder uitgewerkt en de begroting nader gepreciseerd. 17

20 5.Projectstructuur 5.1 Samenwerkingspartners en projectinrichting Het Implementatieplan bestaat uit meerdere programmaonderdelen waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Voor het welslagen van de implementatiefase is het van belang dat een slagvaardige programmaorganisatie wordt ingericht. Hieronder wordt uiteengezet hoe het programma georganiseerd is. Kernpartners Kernpartners in het Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg zijn: Werkgevers/uitvoeringsorganisaties Jeugdzorg: MOgroep Jeugdzorg (vanaf 1 jan Jeugdzorg Nederland), Raad voor de Kinderbescherming, Justitiële Jeugdinrichtingen en HALT Beroepsverenigingen/beroepsregisters: NIP, NVO, NVMW en BAMw Opleidingen: HBO-raad en MBO Raad. Zij dienen gezamenlijk de resultaten van het Implementatieplan te realiseren. Stuurgroep Aan de stuurgroep nemen de hiervoor genoemde kernpartners deel. Daarnaast maken het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ), de Belangenvereniging Medewerkers Bureau Jeugdzorg (BMJ), het IPO (Interprovinciaal Overleg) en de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK) deel uit van de stuurgroep. Ook het Ministerie van VWS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep. Voorzitter is Ella Kalsbeek, op persoonlijke titel. Het NJi vormt het secretariaat van de stuurgroep. De leden hebben zitting namens hun achterban en leggen besluiten voor aan en koppelen besluiten terug naar hun besturen resp. organisaties. De stuurgroep heeft de centrale regie over het Actieplan, binnen de in het plan aangegeven kaders en stuurt het programma en de deelprojecten in het programma aan op basis van consensus tussen de samenwerkingspartners, met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheden van organisaties. De stuurgroep besluit over de projectplannen die projectpartners indienen voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de implementatie. De stuurgroep toetst of de deelprojecten volgens planning verlopen en stuurt hierop zonodig bij. De stuurgroep draagt zorg voor de samenhang tussen de programmaonderdelen en daarmee voor de efficiënte realisatie van het programma als geheel. Deelprojecten Het implementatieplan bestaat uit een meerdere projecten en deelprojecten. Elk deelproject wordt aangestuurd door een projectleider, aangesteld door de organisatie die trekker is van het deelproject. De projectleider heeft de dagelijkse leiding over het deelproject en is binnen de gegeven randvoorwaarden van de eigen organisatie verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten binnen het deelproject. De deelprojecten worden begeleid door een begeleidingscommissie, waarin in elk geval afgevaardigden van de kernpartners zitting hebben. Ook is in deze commissies een vertegenwoordiging vanuit het LCFJ. De begeleidingscommissies hebben een onafhankelijk voorzitter. 18

ACCREDITATIE VAN INTERNE CURSUSSEN & TRAININGEN IN DE JEUGDZORG

ACCREDITATIE VAN INTERNE CURSUSSEN & TRAININGEN IN DE JEUGDZORG ACCREDITATIE VAN INTERNE CURSUSSEN & TRAININGEN IN DE JEUGDZORG Auteur: Niels Zwikker Nederlands Jeugdinstituut Februari2012 Opdrachtgever: Jeugdzorg Nederland Dit document is geschreven in het kader van

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een uitgave van NVO & NIP Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een toelichting op de NIP / NVO beroepscodes voor gedragswetenschappers in de jeugdzorg Inhoud INLEIDING 02 LEESWIJZER 04 01 BEROEPSETHIEK

Nadere informatie

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Marc Delsing Gert Kroes Jan Willem Veerman Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee

Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee 0. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergrond en aanleiding 3 Hoofdstuk 2 Doelstelling en reikwijdte 3 Hoofdstuk 3 Context 4 Hoofdstuk 4 Projectopdracht

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage Monitor Professionalisering Jeugdzorg Eindrapportage 1 2014 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

JAARPLAN EN BEGROTING

JAARPLAN EN BEGROTING STICHTING BOOR JAARPLAN EN BEGROTING 2012 Mei 2012 Voorwoord Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) verzorgt het openbaar onderwijs in Rotterdam. De stichting heeft een zeer gevarieerd onderwijsaanbod

Nadere informatie

Nog Slimmer Werken. Uitvoering en resultaten van het masterplan 2008-2010

Nog Slimmer Werken. Uitvoering en resultaten van het masterplan 2008-2010 Nog Slimmer Werken Uitvoering en resultaten van het masterplan 2008-2010 Juni, 2010 Colofon Redacteur: dr. Marianne Stadlander, partner, BMC Advies & Management In samenwerking met: De stuurgroep en projectleiders

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

Samenwerken aan kwaliteit van het Centrum voor Jeugd en Gezin

Samenwerken aan kwaliteit van het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken aan kwaliteit van het Centrum voor Jeugd en Gezin Advies over de toekomstige professionalisering van het CJG Coördinatiegroep Professionalisering CJG 2011 Nederlands Jeugdinstituut / RIVM/

Nadere informatie

Betreft Voorlichtingsavond overdracht rijkstaken aan gemeenten inzake jeugdzorg en AWBZ

Betreft Voorlichtingsavond overdracht rijkstaken aan gemeenten inzake jeugdzorg en AWBZ Betreft Voorlichtingsavond overdracht rijkstaken aan gemeenten inzake jeugdzorg en AWBZ Plaats: Harlingen, Hotel Zeezicht Adres; Zuiderhaven 1, 8861 CJ Harlingen Tijdstip: donderdag 28 maart 2013 om 18.30

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie

Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie September 2012 Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie September 2012 Versie 2.0 3 Integrale Oncologische Zorgpaden

Nadere informatie

De kunst van het loslaten

De kunst van het loslaten De kunst van het loslaten Provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2013-2014 Transitiekader 2012-2014 Concept ontwerp, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juli 2012 Team Jeugdzorg, Juli 2012. 1 Voorwoord

Nadere informatie

samen verderkijken jaarverslag 2013

samen verderkijken jaarverslag 2013 samen verderkijken jaarverslag 2013 Inhoud Inhoudsopgave Samen verder kijken, 5 1. Profiel van de organisatie, 7 1.1. Algemene identificatiegegevens, 7 1.2. Structuur van de organisatie, 7 2. Kernprestaties,

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Projectplan Balie welzijn, zorg en opvoeding

Projectplan Balie welzijn, zorg en opvoeding Opdrachtgever Opdrachtnemer Steven Prins Pim de Glas Statuspagina Documentgegevens Project titel Projectplan balie welzijn, zorg en opvoeding Versie 0.7 Versie datum 21-7-2013 Status Concept Opstellers

Nadere informatie

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013 Eindrapport Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein 12 november 2013 Rekenkamercommissie Medemblik Opmeer 1 Voorwoord Waarom is dit rapport van belang, wat is de toegevoegde

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Maatschappelijke business case Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Colofon Uitgave: GGD Hollands Noorden Grotewallerweg 1 Postbus 324 1740

Nadere informatie

PMW. Handleiding Projectmatig werken

PMW. Handleiding Projectmatig werken PMW Handleiding Projectmatig werken Inhoudsopgave Voorwoord Kiezen voor een methodiek betekent vrijheid in gebondenheid 3 Handleiding is bottom-up tot stand gekomen 3 Ervaring zal komende edities verrijken

Nadere informatie

Multidisciplinair advies planvorming Veiligheidsregio Zeeland 2013-2016

Multidisciplinair advies planvorming Veiligheidsregio Zeeland 2013-2016 Multidisciplinair advies planvorming Veiligheidsregio Zeeland 2013-2016 versie 1.0 25 juni 2013 eindconcept 1 46 deze pagina is bewust leeg gelaten 2 46 Advies Multidisciplinair advies planvorming versie

Nadere informatie

Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg!

Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg! Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg! 2 Inleiding Leven lang leren is een veelbesproken onderwerp. Werkgevers, maar zeker ook werknemers, hechten veel waarde aan het bijhouden

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen Jaarplan en Begroting 2008 Raad voor Werk en Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Jaarplan 2008...4 2.1. Hoofdlijnen begroting...4 2.2. Wettelijke taken...5 2.3. Advies en facilitering...5 2.3.1.

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

Focus op co-makership

Focus op co-makership 16 juni 2011 Focus op co-makership Onderzoekspublicatie Werkplekleren is een samenwerking tussen ROC Eindhoven en Fontys, Lunetzorg, Vitalis en de Gemeente Eindhoven Focus op co-makership Onderzoekspublicatie

Nadere informatie