Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg"

Transcriptie

1 Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg Cees Weeda & Marianne Berger i.s.m. schrijfgroep beroepsverenigingen, -registers, werkgevers en hbo-opleidingen

2 2010 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Auteur(s) Cees Weeda & Marianne Berger i.s.m. schrijfgroep beroepsverenigingen, -registers, werkgevers en hbo-opleidingen Nederlands Jeugdinstituut Catharijnesingel 47 Postbus DE Utrecht Telefoon Website

3 Inhoudsopgave Inleiding Kader Werkwijze Opbouw Ambitie Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg Wat het implementatieplan beoogt Samenwerking tussen meerdere partijen Kansen en bedreigingen Kansen en sterke punten Bedreigingen en risico s Doelen en deelprojecten Doelen Projecten en deelprojecten Begroting Projectstructuur Samenwerkingspartners en projectinrichting Begroting Project 1: Voorbereiding beroepsregisters en -verenigingen Doel Wettelijk traject Fysieke opschaling van de beroepsregisters Uitwerking en evaluatie van registratiecriteria BAMw Verdere inrichting tuchtrechtcolleges... 22

4 6.6 Aanscherping beroepscode/ toelichting op de beroepscodes Ondersteuning Platform Jeugd NVMW Indicatie van de kosten Project 2: Registreren en verbinden Doel Opzet Uitvoering Het registratietraject met indicatie van registratiekosten Verkenning van benodigde capaciteit in mankracht Professionaliseringsmonitor Indicatie van kosten Project 3: in lijn brengen van scholing en opleidingen Algemene doelstelling Uitwerking langs twee lijnen Handreiking facilitering na- en bijscholing gedragswetenschappers Indicatie van kosten Project 4: Verbetering entree sector Doelen Deelproject Landelijke monitor uitstroomprofiel jeugdzorgwerker Deelproject stimulering praktijkervaring hsao-docenten Deelproject traineeship voor hbo-afgestudeerden Indicatie van totaal geschatte kosten project Communicatie en draagvlak... 40

5 10.1 Doel Opzet Rollen en verantwoordelijkheden Indicatie van kosten Bijlage 1: Tijdpad invoeringsfase... 44

6

7 5

8 6

9 Inleiding 1.1 Kader In juli 2010 is de eerste fase van het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg afgesloten. Deze fase van het Actieplan heeft veel resultaten en daarnaast een aantal aanbevelingen voor het vervolg opgeleverd. De resultaten en aanbevelingen zijn beschreven in het eindrapport van het Actieplan (juli 2010). De partners in de stuurgroep zijn bereid zich in te zetten voor de realisatie van deze aanbevelingen. Door het Ministerie van VWS en het Ministerie van Veiligheid en Justitie is geld beschikbaar gesteld om deze aanbevelingen uit te werken via een implementatieplan. Voorgesteld is dat dit plan bestaat uit trajecten rond zelfregulering, onderwijs en accreditatie en na- en bijscholing. De Ministeries hebben verzocht deze trajecten uit te werken. Het kader hiervoor vormt de voorgenomen wettelijke erkenning door verplichte beroepsregistratie. Bijgaand Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg vormt het resultaat van deze uitwerking. Het plan is samengesteld door Cees Weeda, kwartiermaker, en Marianne Berger, programmacoördinator, in nauwe samenwerking met een schrijfgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, beroepsregisters, werkgevers en opleidingen. 1.2 Werkwijze Op basis van de aanbevelingen uit de eerste fase en de opdracht van het Ministerie van VWS en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, is op basis van gesprekken en overleg met de projectpartners een analyse gemaakt van de risico s en kansen die de implementatie van de resultaten van het Actieplan, en met name het invoeren van verplichte beroepsregistratie, de kern van het implementatieplan, met zich mee neemt. Dit heeft geleid tot het formuleren van doelen, deelresultaten en een plan van aanpak, verdeeld over vier projecten. Deze projecten zijn door de projectpartners nader vormgegeven op hoofdlijnen, waar bij elk project een indicatie van de kosten is aangegeven. In de stuurgroep is twee maal gesproken over de contouren van het implementatieplan op basis waarvan verdere aanscherping en invulling heeft plaats gevonden. 1.3 Opbouw Dit plan van aanpak is als volgt opgebouwd. Begonnen wordt met een beschrijving van risico s en kansen die een rol spelen bij de implementatie van de resultaten van het actieplan. Hierna volgt een beschrijving van de doelen en de op basis hiervan gevormde deelprojecten. Vervolgens wordt uiteengezet hoe de programmastructuur wordt vorm gegeven. Hierna worden de deelprojecten nader uitgediept. In aansluiting hierop wordt aandacht gegeven aan de communicatie rond het gehele traject. 7

10 Tot slot wordt op basis van de kostenindicaties per project, de begroting van het totale implementatieplan weergegeven. 2. Ambitie Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg 2.1 Wat het implementatieplan beoogt Het Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg heeft de ambitie om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg en dienstverlening aan jeugdigen en hun ouders. Professionals spelen hierbij een belangrijke rol.het actieplan richt zich daarom vooral op professionals, werkzaam in (direct en indirect) cliëntgebonden (hbo- en wo-) functies in de jeugdzorg. Beoogd wordt door de inzet van faciliteiten, ondersteuning en randvoorwaarden de professionaliteit van deze beroepsbeoefenaren verder te versterken. Het is tevens de ambitie om de branche hiermee aantrekkelijker te maken voor nieuwe en zittende medewerkers (jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers). Onderbouwing van deze ambitie wordt vanuit onderzoek breed gedragen. Professionaliteit van de professional is een belangrijke werkzame factor bij de uitvoering van het werk (onder meer Van der Laan, 2006; Van Yperen, 2010). Aspecten hiervan zijn: een goede opleiding van de professional, die aansluit bij de benodigde competenties voor het beroep en continu wordt bijgehouden met bij- en nascholing; goed gestructureerde intervisie en supervisie; een trotse beroepshouding. Beroepskrachten voelen zich tevreden over hun werk als ze beschikken over een goed opleidingsniveau en goede werkomstandigheden en als ze kunnen werken volgens ethische normen en protocollen. En tevredenheid over het werk (arbeidssatisfactie) verhoogt weer de kwaliteit en effectiviteit van het werk (Van der Laan 2007). Vanuit cliёntperspectief is dit uiteraard een belangrijke focus. Als professionals beter toegerust zijn en adequaat ondersteund worden, heeft dit een positief effect op het verloop van de hulpverlening. Daarnaast vermindert dit de werkdruk en blijven deze professionals langer hun vak uitoefenen (idem). Van der Laan stelt dan ook dat een blijvende investering in professionaliteit nodig is omdat het zelfstandig bijdraagt aam de uitkomsten van de jeugdzorg, Om deze redenen worden in de implementatiefase van het actieplan faciliteiten gecreëerd waardoor beroepskrachten nog meer mogelijkheden krijgen om te investeren in hun opleiding, na- en bijscholing, supervisie en intervisie. De beroeps(her)registratie waar dit in uitmondt levert een zichtbaar bewijs van hun vakbekwaamheid en kwaliteit. De versterking van hun professionaliteit komt de kwaliteit van hun werk ten goede. Bij realisering van deze ambitie geldt als uitgangspunt dat professionals zelf verantwoordelijk zijn voor en gebruik moeten maken van de mogelijkheden om permanent te leren en zich te ontwikkelen. Een professional kenmerkt zich in dit verband door: het systematisch investeren in de kwaliteit van het eigen professionele handelen en in de samenwerking met collega s en partnerorganisaties; het zelf nemen van de verantwoordelijkheid hiervoor; 8

11 het invullen van de eigen professionele autonomie binnen de organisatiekaders en de bereidheid om dit handelen te laten toetsen met het oogmerk ervan (collectief) te leren. Uiteraard ligt hier voor de werkgevers een complementaire verantwoordelijkheid om in het scholingsbeleid en het bieden van studiefaciliteiten dit ook mogelijk te maken. Professionalisering van de jeugdsector is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In de eerste fase van het actieplan zijn de voorbereidingen voor de verdere versterking van de professionals en de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de branche getroffen, in de implementatiefase worden de beoogde versterkingen daadwerkelijk gerealiseerd. De beoogde versterking van de positie van professionals vergt verdere investeringen in levenslang leren en beroepsregistratie. Een belangrijk aandachtspunt en randvoorwaarde hierbij is de bereidheid van medewerkers én werkgevers om deze stap te zetten en de meerwaarde ervan in te zien. De beoogde vergroting van de aantrekkelijkheid van het beroep en van de branche voor nieuwe en zittende medewerkers vergt het verder verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en werkplek en de entree in organisaties, onder meer door het verbeteren van de introductie van nieuwe jeugdzorgwerkers in aansluiting op de opleiding. Ook de nadere invulling van het post-master registratietraject voor gedragswetenschappers in de jeugdzorg past in dit kader. Het realiseren van de ambitie kost ook geld. Zonder middelen is een ambitie niet veel waard. In het kader van dit implementatieplan moet het duidelijk zijn wat er met betrekking tot de beoogde professionalisering wel en niet gefinancierd kan worden uit het beschikbare budget van 6,5 miljoen. Het uitgangspunt hierbij is dat alles wat incidenteel is en betrekking heeft op investeringen voor en het starten van de professionaliseringscyclus komt in aanmerking voor financiering uit het implementatiebudget. En dat structurele kosten die betrekking hebben op het op gang houden van deze professionaliseringcyclus niet vanuit het implementatiebudget gefinancierd kunnen worden. Concreet betekent dit dat kosten met betrekking tot het gereed maken voor registratie in aanmerking komen, maar kosten met betrekking tot het geregistreerd blijven (de registerpunten) niet. Ook geldt dat de kosten om na te gaan wát er gedaan moet worden om geregistreerd te worden wel en kosten van die inspanningen zélf niet in aanmerking komen. De vervolgvraag is hoe deze structurele kosten met betrekking tot professionalisering dan wel gefinancierd worden In de opvatting van alle betrokkenen hoort de regeling van de financiering van deze kosten thuis op de Cao-tafel in het overleg tussen werkgever en werknemer. Waar mogelijk zijn de Cao s leidend ter dekking van deze kosten. 2.2 Samenwerking tussen meerdere partijen In het Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg werkt, net als tijdens het Actieplan, een groot aantal veldpartijen werkgevers (MOgroep Jeugdzorg/Jeugdzorg Nederland, HALT, JJI, Raad voor de Kinderbescherming), beroepsverenigingen (NIP, NVO, NVMW), beroepsregisters (NIP- kinder- en jeugdpsycholoog, NVO-orthopedagoog-generalist, BAMw), opleidingen (HBO-raad, MBO Raad) en cliënten (LCFJ) nauw met elkaar samen. Het implementatieplan met gezamenlijke programmadoelstellingen wordt uitgevoerd onder één centrale regie en aansturing van de stuurgroep. Deze partijen hebben gezamenlijk het commitment om de beoogde professionaliseringsslag te realiseren. Doordat de betrokken partijen voor hun besluitvorming ruggespraak houden met hun eigen achterban, is de intentie dat breed draagvlak ontstaat voor te nemen besluiten. Daarnaast zorgen de 9

12 diverse partijen gezamenlijk voor de inbreng van de benodigde expertise. Hiermee komt een goede bodem tot stand voor het bereiken van de beoogde veranderingen. Bij deze samenwerking wordt opgemerkt dat NIP, NVO en NVMW beroepsverenigingen zijn en BAMw, NIP en NVO registerhouders. 10

13 3. Kansen en bedreigingen Het Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg is een veelomvattend project in een complexe context met kansen, maar zeker ook bedreigingen. Voorafgaand aan de invoeringsfase is bezinning op deze kansen en bedreigingen noodzakelijk. De kansen moeten benut worden en zijn meegenomen bij de vormgeving van het implementatieplan. De bedreigingen moeten worden onderkend en hierop is in het implementatieplan zoveel mogelijk geanticipeerd. Hieronder volgt een overzicht, waarbij aangetekend dat kansen en bedreigingen altijd aan veranderingen onderhevig zijn. 3.1 Kansen en sterke punten Voorafgaand aan de invoering zijn de volgende kansen en sterke punten te onderkennen: Het implementatieplan wordt breed gedragen door veel partijen, die een traditie van goede samenwerking opgebouwd hebben in het de ontwikkelfase van het Actieplan. In de invoeringsfase wordt voortgebouwd op deze bewezen samenwerking met soortgelijke structuur. De ontwikkelfase is op de meeste punten succesvol afgerond. Er zijn veel ingrediënten voor een goede start van de invoering aanwezig. Er is een goede basis en onderlinge samenhang in de ontwikkelde producten. Dit kan benut worden door in de vervolgfase deze boodschap uit te stralen, te communiceren en te vertalen in het handelen. Bij organisaties in de brede jeugdzorg is op stafniveau, ondanks kanttekeningen, instemming voor de beoogde professionaliseringsslag. Op deze positieve ervaringen kan verder worden voortgebouwd. Daarnaast kan dit gebruikt worden om stevig draagvlak bij medewerkers te verkrijgen. Het potentieel van het actieplan is heel groot. Er kan een grote stap gezet worden in de hele brede jeugdsector. Deze kans dient benut te worden in de communicatiecampagne. Er zijn financiën beschikbaar. Dit maakt in elk geval de start van de invoering goed mogelijk. Ook dit kan worden gebruikt in de communicatiecampagne. 3.2 Bedreigingen en risico s Bedreigingen en risico s zijn er ook. Hieronder volgen er een aantal, waarbij ook is aangegeven hoe deze aangepakt kunnen worden: De invoering van onderdelen van het actieplan kan stuk lopen op weerstand of blokkades van niet betrokken vakbonden of ondernemingsraden. De positie van de drie vakbonden en vele ondernemingsraden is voor bepaalde onderdelen van de invoeringsfase cruciaal. 11

14 Neutralisering kan plaatsvinden door helderheid en overeenstemming vooraf over de onderdelen van de invoeringsfase die betrokkenheid van vakbond of ondernemingsraad vergen, waarna deze betrokkenheid gerealiseerd dient te worden. Dit wordt meegenomen in de betreffende deelprojecten. Ambities, beelden en verwachtingen rond de professionaliseringsslag en de invoering bij deelnemende partijen kunnen uiteenlopen met als gevolg een stagnerende uitvoering. Door voorafgaand aan de start ambities, na te streven doelen en na te streven resultaten scherp vast te stellen en heldere beslissingen te nemen en keuzes te maken, wordt dit zoveel mogelijk voorkomen. Er zijnvanuit het implementatiebudget niet voldoende financiën beschikbaar om de hele professionaliseringsslag te maken. Hierdoor zijn de financiële consequenties voor individuele werknemers en werkgevers nog niet duidelijk. In het implementatieplan wordt dit aangepakt door ambities, doelen en beschikbare middelen in kaart te brengen en te baseren op feitelijke inventarisaties van aantallen, kostensoorten en kosten en gezamenlijk een plan van aanpak te maken. Daarbij moet een koppeling plaats vinden met structurele financiering. Ook moeten de prioriteiten duidelijk worden benoemd en moet aangegeven worden wat (nog) niet binnen het implementatieplan kan worden gerealiseerd. De communicatie rond dit complexe project in de zeer gevarieerde brede jeugdsector met circa 110 organisaties en werknemers kan tekort schieten, waardoor de operatie niet landt. Dit wordt aangepakt door expliciete aandacht te besteden aan de communicatie, uitbesteding ervan aan experts en goede en centrale afstemming met communicatieafdelingen van al de participerende organisaties. Een bedreiging is dat de hele operatie volstrekt langs de betrokken medewerkers heenloopt en een top down operatie wordt. Een verwant afbreukrisico is dat werknemers uiteindelijk zelf (denken te) moeten betalen voor datgene wat wettelijk verplicht wordt. Om dit te voorkomen wordt geïnvesteerd in het winnen van the heartsandminds van de betrokken medewerkers, waarbij dit geconcretiseerd wordt in deelresultaten. In een vroegtijdig stadium zal bovendien kenbaar moeten zijn op welke wijze verplichte beroepsregistratie in de wet verankerd wordt. Er bestaat onduidelijkheid over de manier waarop de mbo-aanbevelingen een passende plek kunnen krijgen in het implementatieplan. Dit kan leiden tot onbegrip bij werkgevers en werkers in mbo-functies.overleg met de FCB is gaande om enkele aanbevelingen vanuit het project aansluiting mbo-hbo-werkveld onder te brengen bij het project Jeugdzorg: Goed Werk. Dit verdient verdere aandacht. Daarnaast dient aandacht besteed te worden aan de positie van mboers in de jeugdzorg, vanuit de optiek dat voor deze groep beroepsbeoefenaren (vooralsnog) geen sprake is van verplichte beroepsregistratie. Het wetgevingstraject kan in de knel komen onder druk van nieuwe politieke constellaties. Om dit te voorkomen moet in elk geval de contextloosheid van de hele operatie worden benadrukt. Onder alle omstandigheden in elke constellatie vormt de verplichte beroepsregistratie een noodzakelijke stap in het professionaliseringsproces. 12

15 De opheffing van Phorzakan ertoe leiden ertoe dat een beroepsgroep (de sociaal-agogen) komt te zweven.dit kan worden voorkomen als de NVMW zich open stelt voor de Phorza leden. In het implementatieplan wordt hieraan aandacht te besteed door de ondersteuning van de NVMW bij het inrichten van het platform jeugd. 13

16 4. Doelen en deelprojecten 4.1 Doelen In het verlengde van de geformuleerde ambitie, voortbouwend op de kansen en rekening houdend met de bedreigingen, kent de invoeringsfase van het actieplan professionalisering jeugdzorg zes doelen. Deze doelen worden hieronder op hoofdlijnen weergegeven en worden in de nader uit te werken projectplannen van de deelprojecten verder geconcretiseerd. 1. Het creëren van operationele beroepsregisters met beroepscodes en bijpassend tuchtrecht voor medewerkers in de brede jeugdzorg met functies en beroepen waarvoor een hbo dan wel universitaire opleiding vereist is. De drie betreffende beroepsregisters (BAMw, NVO-OG en NIP-K&J) worden hiertoe (verder) ingericht en opengesteld. Toelichting Randvoorwaarde voor de invoeringsfase is dat het bereik van het actieplan vastgelegd dient te worden. Dit is tevens nodig voor het wetgevingstraject. Hiertoe dient een lijst met organisaties opgesteld te worden, die onder de noemer brede jeugdzorg vallen. Voorafgaand inventariserend onderzoek heeft hier inmiddels uitsluitsel over geboden. De drie genoemde beroepsregisters zijn bij aanvang van de invoeringsfase reeds operationeel. Ze dienen, elk op een eigen wijze, echter verder ingericht en opengesteld te worden. 2. De NVMW wordt ondersteund, zodat alle hbo-beroepsbeoefenaren in de jeugdzorg zich hierbij kunnen aansluiten. Het addendum voor jeugdzorgwerkers bij de beroepscode van de NVMW wordt geëvalueerd en er wordt een jeugdzorgspecifieke toelichting geschreven op de beroepscodes van NIP en NVO. Toelichting Vanwege de opheffing van Phorza is het van belang dat alle hbo-professionals, dus ook de sociaal agogen, lid worden van de NVMW. Ook is het van belang dat de NVMW een platform inricht waarin de jeugdzorgwerkers zich kunnen herkennen.ook voor NIP en NVO geldt dat versterking van de beroepsverenigingen/organisatiegraad van gedragswetenschappers in de jeugdzorg verhoogd moet worden. 3. De registratie in deze beroepsregisters van medewerkers in de brede jeugdzorg met cliëntgebonden functies waarvoor een hbo dan wel universitaire opleiding vereist is, die voldoen aan de registratievereisten van de betreffende registers. Toelichting Randvoorwaarde is dat voor de start van de registratie vastgesteld is welke functies en beroepen bij de geduide organisaties onder het bereik vallen van de (uiteindelijk wettelijk te verplichten) registratie. Hierbij gaat het om functies, waarvoor een hbo dan wel wo-opleiding 14

17 is vereist die (zo is de verwachting) cliëntgebonden dienen te zijn. Voorafgaand inventariserend onderzoek biedt hier en tevens over de aantallen, handvatten voor. 4. Het verkrijgen van draagvlak bij en het winnen van the heartsandminds van alle betreffende medewerkers en werkgevers in de brede jeugdzorg voor deze professionalisering. Toelichting Een belangrijk risico van de hele professionaliseringsslag is dat ze teveel top down georganiseerd blijft en dat ze in onvoldoende mate landt in de organisaties en in de hoofden en handen van de medewerkers op de werkvloer. Er is een expliciete en gezamenlijk gedragen strategie bij de participerende partijen nodig om dit risico te neutraliseren en draagvlak te verwerven. 5. Het initiëren en stimuleren van geaccrediteerde bij- en nascholing bij werkgevers in de brede jeugdzorg met het oog op het synchroon laten lopen van opleidingsbeleid van werkgevers met scholingsactiviteiten voor de registerpunten van professionals. Toelichting De organisatie van bij- en nascholing, in het kader van periodiek vast te stellen opleidingsplannen, is een verantwoordelijkheid van werkgevers. Afspraken hierover lopen doorgaans via de CAO tafel. De in het kader van herregistratie benodigde registerpunten hebben o.a. betrekking op geaccrediteerd aanbod dat om inhoudelijke, maar ook om efficiency redenen 6uiteindelijk zijn plek moet hebben binnen het kader van de opleidingsplannen. Daarmee zijn de uit CAO-oogpunt verplichte inspanningen van werkgevers ook gerelateerd aan de professionaliseringsgang van werknemers. 6. Verbetering en stroomlijning van de entree in de sector voor nieuwe medewerkers op hbofuncties onder andere door invoering van het landelijk uitstroomprofiel jeugdzorgwerker door hogescholen en ontwikkeling en introductie van op de opleiding aansluitende vormen van traineeship in het eerste jaar van het dienstverband. Voor gedragswetenschappers wordt dit gerealiseerd door het stimuleren en faciliteren van registratietrajecten op postmasterniveau waar werken onder werkbegeleiding onderdeel van uitmaakt. Toelichting Een hiervan afgeleid doel is het beter binden van nieuwe medewerkers (door goede, op de opleiding aansluitende introductieperiode) en het mede daardoor terugdringen van uitval. 4.2 Projecten en deelprojecten Bovenstaande doelen worden uitgewerkt aan de hand van de volgende vier projecten: Project 1: Voorbereiding beroepsregistersen beroepsverenigingen 15

18 In dit project wordt gewerkt aan het tijdig (verder) inrichten van de beroepsregisters en de tuchtrechtcolleges, zodanig dat de (aanmelding voor) registratie kan starten op 1 juli Ook wordt onder de vlag van dit project het addendum bij de beroepscode voor jeugdzorgwerkers geëvalueerd. Voor de gedragswetenschappers wordt een toelichting op de beroepscodes NIP/NVO geschreven voor de jeugdzorg.daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de ondersteuning van het platform jeugd bij de NVMW, met specifieke aandacht voor jeugdzorgwerkers. Tot slot worden de tuchtcolleges van de beroepsverenigingen verder ingericht voor jeugdzorgwerkers, zodat een voor hen passend tuchtrecht beschikbaar komt. Tot slot wordt, in overleg met de werkgevers, een postmaster registratietraject voor gedragswetenschappers in de jeugdzorg ingericht. Dit project wordt belegd bij de betreffende beroepsverenigingen NVMW, NIP en NVO, waarbij elke beroepsvereniging verantwoordelijk is voor haar eigen onderdeel. Project 2: Registreren en verbinden. Doel van dit project is de feitelijke registratie in de beroepsregisters van alle hbo-jeugdzorgwerkers en alle gedragswetenschappers in de jeugdzorg. Daarnaast gaat het om het laten landen van de beoogde professionaliseringsslag bij de diverse groeperingen. Centraal staat hierbij het uitvoeren van een viertal clustercampagnes voor respectievelijk de bureaus jeugdzorg, de justitiële jeugdzorgorganisaties, de bureaus jeugd- en opvoedhulp noord en jeugd- en opvoedhulp zuid. In de aanloopperiode worden de noodzakelijke randvoorwaarden gerealiseerd. Trekker van dit deelproject is de MOgroep Jeugdzorg (vanaf januari 2011 Jeugdzorg Nederland). Samengewerkt wordt met NVO,NIP, NVMW en BAMw. Project 3: In lijn brengen van scholing en opleidingen Doel van dit project is het in lijn brengen van het door werkgevers gehanteerde opleidingsaanbod met de scholings- en opleidingsactiviteiten die beroepsbeoefenaren dienen te volgen voor het behalen van de voor (her)registratie benodigde registerpunten. Specifiek gaat het om de ontwikkeling van een sectorkeurmerk voor interne na- en bijscholing voor de hbo-beroepsgroep), de ontwikkeling van een stappenplan en handreiking voor certificeren/accrediteren, het certificeren en accrediteren van 150 interne bij- en nascholingstrajecten en het onderbrengen van relevante geaccrediteerde na- en bijscholing in de DANS-Jeugdzorg. Het aanbod van scholing voor de gedragswetenschappers zal via de accreditatie van NIP en NVO in de DANS terecht komen Dit project wordt eveneens belegd bij MOgroep Jeugdzorg (vanaf januari 2011 Jeugdzorg Nederland). Project 4: Verbetering entree sector. Dit project beoogt verbetering en stroomlijning van de entree in de sector voor beginnend beroepsbeoefenaren. Het betreft het monitoren van de invoering van het landelijk uitstroomprofiel jeugdzorgwerker (trekker HBO-raad), de stimulering van praktijkervaring van hsao-docenten jeugdzorg (trekker HBO-raad), de ontwikkeling van een traineeship voor hbo-afgestudeerden (trekker MOgroep i.s.m. de HBO-raad). Programmamanagement Coördinatie van de deelprojecten vindt plaats vanuit het programmamanagement, belegd bij het Nederlands Jeugdinstituut. Zie voor een verdere omschrijving van de taken het onderdeel projectstructuur. Communicatie en draagvlak 16

19 De communicatie heeft als doel het verkrijgen van breed draagvlak bij werkgevers, werknemers en andere te benoemen doelgroepen voor datgene waar het actieplan professionalisering voor staat: de beoogde professionaliseringsslag en het wetstraject rond de verplichte beroepsregistratie, als middel om de kwaliteit van de jeugdzorg te verbeteren. De communicatie wordt inhoudelijk begeleid door en afgestemd met het Ministerie van VWS in samenwerking met het Ministerie voor Veiligheid en Justitie. Voor de uitvoering van de draagvlakcampagne wordt een extern bureau ingehuurd. De projecten vormen samen de implementatiefase van het Actieplan. De totale looptijd van de implementatiefase is drie jaar: medio 2010 tot medio Begroting Voor het totale implementatieplan is de volgende begroting opgesteld. Project 1 Voorbereiding beroepsregisters en verenigingen Project 2 Registreren en verbinden Project 3 In lijn brengen scholing en opleidingen Project 4 Verbetering entree sector Communicatie Programmamanagement Totaal In de volgende hoofdstukken worden deze projecten en de projectstructuur verder uitgewerkt en de begroting nader gepreciseerd. 17

20 5.Projectstructuur 5.1 Samenwerkingspartners en projectinrichting Het Implementatieplan bestaat uit meerdere programmaonderdelen waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Voor het welslagen van de implementatiefase is het van belang dat een slagvaardige programmaorganisatie wordt ingericht. Hieronder wordt uiteengezet hoe het programma georganiseerd is. Kernpartners Kernpartners in het Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg zijn: Werkgevers/uitvoeringsorganisaties Jeugdzorg: MOgroep Jeugdzorg (vanaf 1 jan Jeugdzorg Nederland), Raad voor de Kinderbescherming, Justitiële Jeugdinrichtingen en HALT Beroepsverenigingen/beroepsregisters: NIP, NVO, NVMW en BAMw Opleidingen: HBO-raad en MBO Raad. Zij dienen gezamenlijk de resultaten van het Implementatieplan te realiseren. Stuurgroep Aan de stuurgroep nemen de hiervoor genoemde kernpartners deel. Daarnaast maken het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ), de Belangenvereniging Medewerkers Bureau Jeugdzorg (BMJ), het IPO (Interprovinciaal Overleg) en de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK) deel uit van de stuurgroep. Ook het Ministerie van VWS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep. Voorzitter is Ella Kalsbeek, op persoonlijke titel. Het NJi vormt het secretariaat van de stuurgroep. De leden hebben zitting namens hun achterban en leggen besluiten voor aan en koppelen besluiten terug naar hun besturen resp. organisaties. De stuurgroep heeft de centrale regie over het Actieplan, binnen de in het plan aangegeven kaders en stuurt het programma en de deelprojecten in het programma aan op basis van consensus tussen de samenwerkingspartners, met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheden van organisaties. De stuurgroep besluit over de projectplannen die projectpartners indienen voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de implementatie. De stuurgroep toetst of de deelprojecten volgens planning verlopen en stuurt hierop zonodig bij. De stuurgroep draagt zorg voor de samenhang tussen de programmaonderdelen en daarmee voor de efficiënte realisatie van het programma als geheel. Deelprojecten Het implementatieplan bestaat uit een meerdere projecten en deelprojecten. Elk deelproject wordt aangestuurd door een projectleider, aangesteld door de organisatie die trekker is van het deelproject. De projectleider heeft de dagelijkse leiding over het deelproject en is binnen de gegeven randvoorwaarden van de eigen organisatie verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten binnen het deelproject. De deelprojecten worden begeleid door een begeleidingscommissie, waarin in elk geval afgevaardigden van de kernpartners zitting hebben. Ook is in deze commissies een vertegenwoordiging vanuit het LCFJ. De begeleidingscommissies hebben een onafhankelijk voorzitter. 18

Hoofdlijnen implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg

Hoofdlijnen implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg Hoofdlijnen implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg 2010 Nederlands Jeugdinstituut Catharijnesingel 47 Postbus 19221 3501 DE Utrecht Telefoon 030-230 63 44 Website www.nji.nl E-mail infojeugd@nji.nl

Nadere informatie

Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg

Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg Voortgangsrapportage mei 2013 1 Programma coördinatie: Marianne Berger Nederlands Jeugdinstituut Catharijnesingel 47 Postbus 19221 3501 DE Utrecht Telefoon

Nadere informatie

Actieplan Professionalisering Jeugdzorg: de resultaten

Actieplan Professionalisering Jeugdzorg: de resultaten Actieplan Professionalisering : de resultaten Professionele jeugdzorg met uitstekend opgeleide hulpverleners, een overzichtelijke beroepenstructuur, versterking van de beroepsregistratie, doordachte beroepsethiek

Nadere informatie

format plan van aanpak

format plan van aanpak format plan van aanpak verbinden en registreren in het kader van de Professionalisering Jeugdzorg deel 1 - toelichting Dit document is opgesteld door het projectteam Verbinden en Registreren augustus 2012

Nadere informatie

Workshop In lijn brengen van opleidingsaanbod 1

Workshop In lijn brengen van opleidingsaanbod 1 Workshop In lijn brengen van opleidingsaanbod 1 1 Dit document is geschreven in het kader van het Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg en is te downloaden via www.professionaliseringjeugdzorg.nl.

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst Richtlijnen Jeugdzorg

Netwerkbijeenkomst Richtlijnen Jeugdzorg Netwerkbijeenkomst Richtlijnen Jeugdzorg Karlijn Stals Utrecht 29 september 2014 Welke richtlijnen zijn ontwikkeld? Wat zijn bevindingen vanuit proefinvoeringen? Wat betekenen de richtlijnen voor de organisatie?

Nadere informatie

Professionalisering in de jeugdzorg Factsheet Actieplan

Professionalisering in de jeugdzorg Factsheet Actieplan Professionalisering in de jeugdzorg Factsheet Actieplan Actieplan Professionalisering in de Jeugdzorg Het actieplan in vogelvlucht Professionals in de jeugdzorg die werken met jeugdigen en hun ouders doen

Nadere informatie

Handreiking Traineeship 1

Handreiking Traineeship 1 Handreiking Traineeship 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en Ik ben begeleider in de gehandicaptenzorg Ik ben jeugdzorgwerker Ik ben sociaal werker Beroepsregistratie en herregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming: wat vraagt het van jou? Ik werk nog niet

Nadere informatie

Professioneel Statuut Jeugdzorg

Professioneel Statuut Jeugdzorg Professioneel Statuut Jeugdzorg ten behoeve van Jeugdzorgwerkers & Gedragswetenschappers model versie mei 2014 Opgesteld door: Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) Nederlands

Nadere informatie

Gaan en blijven werken in de jeugdzorg Werkbijeenkomst met leden van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak

Gaan en blijven werken in de jeugdzorg Werkbijeenkomst met leden van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak Gaan en blijven werken in de jeugdzorg Werkbijeenkomst met leden van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak Datum: 21 april 2009 Tijdstip: 13.00 tot 15.30 Graag nodigen wij u namens Hans Wijers, bestuurder

Nadere informatie

TIPS OM UW CLIËNTEN(RAAD) TE BETREKKEN 1

TIPS OM UW CLIËNTEN(RAAD) TE BETREKKEN 1 TIPS OM UW CLIËNTEN(RAAD) TE BETREKKEN 1 Cees Weeda & Ylva van den Hengel Projectleiding project Verbinden & Registeren Jeugdzorg Nederland. In samenwerking met het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ)

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1) voor jeugdzorgwerkers die

Nadere informatie

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Dit document is geschreven in het kader van het implementatieplan Professionalisering

Nadere informatie

registratiepunten voor de bij hun ingeschreven beroepskrachten vast als zij de betreffende scholing volgen.

registratiepunten voor de bij hun ingeschreven beroepskrachten vast als zij de betreffende scholing volgen. Inhoudsopgave Inleiding... 3 Organisatie... 5 Aanpak... 6 Producten... 10 Evaluatie en bevindingen... 11 Aanbevelingen... 14 Bijlage 1. Gehanteerde begrippen.... 17 2 Inleiding Actieplan In januari 2007

Nadere informatie

SKJ opgericht. Maart beroepsorganisaties NIP NVO BPSW

SKJ opgericht. Maart beroepsorganisaties NIP NVO BPSW REGISTRATIE SKJ JEUGDZORGWERKER TINEKE DE WAARD SKJ opgericht Maart 2013 3 beroepsorganisaties NIP NVO BPSW SKJE ontstaan Overheid wil professionalisering in de jeugdhulp stimuleren en kwaliteit bevorderen

Nadere informatie

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Wat doet Registerplein? Registerplein voert bijna 25 jaar registratie uit van maatschappelijk werkers

Nadere informatie

Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Inhoud Bent u psycholoog, (ortho)pedagoog of psychotherapeut in het jeugddomein? 4 Waarom

Nadere informatie

Actieplan Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage

Actieplan Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage Actieplan Professionalisering Jeugdzorg Eindrapportage Actieplan Professionalisering Jeugdzorg Eindrapportage 2010 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Factsheet Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming

Factsheet Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Factsheet Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Bent u psycholoog, (ortho)pedagoog of psychotherapeut in het jeugddomein?

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1. voor jeugdzorgwerkers die werkzaam zijn in de jeugdzorg

Nadere informatie

Kwaliteitskader jeugdzorg. De norm van verantwoorde werktoedeling

Kwaliteitskader jeugdzorg. De norm van verantwoorde werktoedeling Kwaliteitskader jeugdzorg De norm van verantwoorde werktoedeling Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Utrecht. Dit Kwaliteitskader jeugdzorg is tot stand gekomen in het kader van het Implementatieplan Professionalisering

Nadere informatie

Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode

Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Deze wet verplicht professionals in de sectoren

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO

Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO Beroepsregistratie en herregistratie: Waarom? Doel van de Jeugdwet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien,

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Registraties. Vakbekwaamheid en de pedagogische professional

Registraties. Vakbekwaamheid en de pedagogische professional Registraties Vakbekwaamheid en de pedagogische professional Waarom registratie? Deze folder gaat over registraties. De NVO heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel. Naast de beroepscode en het tuchtrecht

Nadere informatie

Jeugdhulp is geen kinderspel

Jeugdhulp is geen kinderspel Jeugdhulp is geen kinderspel Informatie voor gemeenten over de wettelijk verplichte registratie van jeugdhulpverleners Registratie jeugdhulpverleners, een sprong vooruit U heeft als gemeente de rol van

Nadere informatie

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Visie Registerplein Kwaliteit van sociale professionals (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Onze Missie Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders?

Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders? Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders? Inleiding Deze folder gaat over het verbeteren van de kwaliteit in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De folder is speciaal voor jeugdigen en ouders. In

Nadere informatie

Jeugdzorg versterkt door professionalisering en beroepsregistratie. Terugblik op een succesvolle kwaliteitsimpuls

Jeugdzorg versterkt door professionalisering en beroepsregistratie. Terugblik op een succesvolle kwaliteitsimpuls 1 Jeugdzorg versterkt door professionalisering en beroepsregistratie Terugblik op een succesvolle kwaliteitsimpuls Inhoudsopgave Inleiding... 4 Implementatie met vier deeltrajecten... 6 Deeltraject 1

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Handleiding in kaart brengen opleidingen

Handleiding in kaart brengen opleidingen Handleiding in kaart brengen opleidingen Dit document is geschreven in het kader van het implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg en is te downloaden via www.professionaliseringjeugdzorg.nl Stichting

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Voorwaarden vooraanmelding Hieronder staan de voorwaarden voor het vooraanmelden als jeugdhulpverlener SKJ. Jeugdhulpverlener hbo Voorwaarden voor vooraanmelding

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Beroepsregistratie cliëntondersteuners

Beroepsregistratie cliëntondersteuners Presentatie regiobijeenkomsten BCMB Beroepsregistratie cliëntondersteuners 20 oktober 2015 Drs. Milena Babović, directeur Registerplein Specsavers commercial "Gediplomeerde opticiens" (2014) 2 Kwaliteit

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent!

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent! Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Laat zien wat je waard bent! Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak 17 mei 2017 voor jezelf Drijfveren De best mogelijke zorg

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Deelrapportage 1: Opzet van het project. Project verandering van spijs. TNO Kwaliteit van Leven. TNO-rapport. KvL/APRO/2007.

Deelrapportage 1: Opzet van het project. Project verandering van spijs. TNO Kwaliteit van Leven. TNO-rapport. KvL/APRO/2007. TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport KvL/APRO/2007.198/11410/Hef/stn Deelrapportage 1: Opzet van het project Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023 554 93 93 F 023

Nadere informatie

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl STAP IN STAP IN Register MZ-Opleiders Register MZ-Opleiders (RMZO) Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam www.mz-opleiders.nl 020-320 43 02 Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl Vanaf 15 mei 2012 start het

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Nederlands Jeugd Instituut campagne 2012 huisstijl

Nederlands Jeugd Instituut campagne 2012 huisstijl Nederlands Jeugd Instituut campagne 2012 huisstijl Logo Logo kleur Plaatsing rechts Plaatsing Links 10º 10º Logo zwart Logo wit Nooit recht plaatsen Nooit over tekst plaatsen Kleuren Sunset (kleur campgane

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI)

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI) gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R4809 Inboeknummer 12BST00306 Beslisdatum B&W 12 maart 2012 Dossiernummer 12.11.651 RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI) Inleiding Het ministerie van BZK werkt

Nadere informatie

Het Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk

Het Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk Het Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk Inhoud 1. Over het Kwaliteitskader Jeugd 5 2. Wat is de norm van de verantwoorde werktoedeling? 7 3. Hoe kunt u het Kwaliteitskader Jeugd toepassen? 9 4. Wanneer

Nadere informatie

Ontwerp amvb tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 8 november 2013

Ontwerp amvb tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 8 november 2013 Besluit van tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in verband met de professionalisering van de jeugdzorg Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Overeenkomst WEER SAMEN NAAR SCHOOL +

Overeenkomst WEER SAMEN NAAR SCHOOL + Overeenkomst WEER SAMEN NAAR SCHOOL + Een continuering, uitbreiding en verdieping van de eerder geformuleerde en vastgestelde afspraken in het kader van het proces Weer Samen Naar School Partijen Alle

Nadere informatie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie 1. De accreditatiecommissie SKOM is een door het bestuur ingesteld orgaan, dat belast is met de volgende taken: a. De accreditatie van trainer-,

Nadere informatie

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen Projectplan Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen [Naam organisatie] vindt het belangrijk om alert te zijn op

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Laatste wijziging 19 mei 2017, mvr 2017 Pagina 1

Laatste wijziging 19 mei 2017, mvr 2017 Pagina 1 Geaccrediteerde en bij Kwaliteitsregister Jeugd ()/ (voorheen ) en Registerleraar.nl Stichting 180 (versie 6, 19 mei 2017) Stichting 180 heeft al enige tijd een CEDEO-erkenning en op basis daarvan een

Nadere informatie

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting-

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- WODC Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- Hoofddorp, 8 mei 2003 Projectnummer: 3863 KPMG Bureau voor Economische Argumentatie Postbus 559 2130 AN Hoofddorp Tel. 023-5547700

Nadere informatie

Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn)

Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn) Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn) GGD Nederland Utrecht, 28 maart 2007 Inleiding Het ministerie van VWS heeft zich voorgenomen de kwaliteit, financiering en organisatie

Nadere informatie

Ontwikkelplan trainee 1

Ontwikkelplan trainee 1 1 Ontwikkelplan trainee 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

De dingen simpel houden is vrij moeilijk. De dingen moeilijk maken is daarentegen is vrij simpel.

De dingen simpel houden is vrij moeilijk. De dingen moeilijk maken is daarentegen is vrij simpel. Cees Weeda helpt bij versterking van professionaliteit bij mensen binnen organisaties en bedrijven. Nu in de jeugdzorg, waar 20.000 mensen op HBO-functies werken bij 75 jeugdzorgorganisaties. Steviger,

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport 2004-2009 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel, hierna te noemen:

Nadere informatie

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten,

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten, Mededeling Datum 21 maart 2013 Aan Provinciale en Gedeputeerde Staten Afdeling CC Van drs. G. de Vos Doorkiesnummer 759 Betreft Uitwerking fase 2 Doorontwikkeling begroting (SMART) Registratienummer: 1475555

Nadere informatie

Werkwijze Praktijktest

Werkwijze Praktijktest Januari 2016 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T: 030 282 33 02 E: secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl Inhoud 1 Toelichting... 2 2 Werkwijze... 3 Bijlage 1. Voorbeeld

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie