Handreiking Suwinet. 1.0 Ellen Verburgt Eerste versie 2.0 Dammes Ros Aanpassingen n.a.v. gevraagde input vanuit ketenpartijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking Suwinet. 1.0 Ellen Verburgt Eerste versie 2.0 Dammes Ros Aanpassingen n.a.v. gevraagde input vanuit ketenpartijen"

Transcriptie

1 Handreiking Suwinet Documenthistorie Datum en versienummer Auteur 1.0 Ellen Verburgt Eerste versie 2.0 Dammes Ros Aanpassingen n.a.v. gevraagde input vanuit ketenpartijen Handreiking Suwinet v2 0.doc 1 van 30

2 WAAROM DEZE HANDREIKING? SUWINET EN SUWINET-INKIJK SUWINET SUWINET-INKIJK SUWINET-INKIJK EN PROCESSEN BRONNEN EN HULPMIDDELEN CENTRUM VOOR WERK EN INKOMEN (CWI) GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE (GBA) / LANDELIJKE RAADPLEEGBARE DEELVERZAMELING (LRD) GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST (GSD) GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST (GSD) VERIFICATIE INFORMATIE SYSTEEM (VIS) BEROEPEN- EN OPLEIDINGENREGISTER (B&O) SUWI BEDRIJVEN REGISTER (SBR) RIJKSDIENST WEGVERKEER (RDW) WERK.NL UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERS VERZEKERINGEN (UWV BASISREGISTRATIES-ODS) UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERS VERZEKERINGEN (UWV BASISREGISTRATIES-UITKERINGEN) UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERS VERZEKERINGEN (UWV POLISADMINISTRATIE) UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERS VERZEKERINGEN (UWV ARBEIDSVERLEDENADMINISTRATIE) SOCIALE VERZEKERINGSBANK (SVB) BELASTINGDIENST (EDM) FRAUDE SCORE KAART (ONTSLOTEN VOOR DE GSD) INKOMENSVERRUIMING Handreiking Suwinet v2 0.doc 2 van 30

3 Waarom deze handreiking? Sinds 2002 functioneert Suwinet als hét netwerk voor de keten Werk en Inkomen. Via Suwinet delen professionals in de Suwiketen gegevens over klanten met elkaar. De ontwikkeling van Suwinet is sinds 2005 in een versnelling gekomen. De toenmalige staatssecretaris heeft de ketenpartners opdracht gegeven om Suwinet verder te ontwikkelen tot een volwaardig digitaal klantdossier Werk en Inkomen, voor zowel de professional als de klant. Dat betekent dat de primaire bronnen die nodig zijn voor de uitvoering ontsloten moeten worden. Ook worden via Suwinet-Inkijk steeds meer hulpmiddelen aan de professional ter beschikking gesteld. Daarnaast sluiten nieuwe organisaties en gebruikers aan op Suwinet. Dat zijn ook organisaties die geen Suwi-partij zijn, maar wel van Suwi-gegevens gebruik maken en dat efficiënter en effectiever kunnen doen via Suwinet. Suwinet ondersteunt het Digitaal KlantDossier (DKD). Sterker nog, Suwinet is het netwerk waarover de klantgegevens uit het digitaal klantdossier uitgewisseld kunnen worden. Zonder Suwinet geen DKD. Suwinet-Inkijk is de applicatie die draait op Suwinet en die de klantgegevens op overzichtelijke wijze toont. De gegevens die via Suwinet beschikbaar zijn mag de professional niet meer aan de klant vragen. Dit is bepaald in de Wet éénmalige gegevens uitvraag (WEU) die per 1 januari 2008 in werking is getreden. Het is daarom zaak om Suwinet-Inkijk optimaal in te zetten bij de dienstverlening en alle toepassingen goed te leren kennen. Deze Handreiking is bedoeld om u inzicht te geven in de mogelijkheden van Suwinet en u te informeren over de verdere ontwikkeling ervan naar een volwaardig digitaal klantdossier. De handreiking bestaat uit drie verschillende onderdelen: - Een korte inleiding over de ontwikkeling van Suwinet en het Digitaal Klantdossier en hoe deze passen in de verbetering van de overheidsdienstverlening (zie Suwinet en Suwinet-Inkijk). - Een overzicht van de bronbestanden die via Suwinet-Inkijk te raadplegen zijn en de kenmerken van deze bronbestanden. Dat geeft inzicht in de feitelijke gebruikswaarde van de gegevens. (zie Suwinet-Inkijk en processen). - De mogelijke toepassing van Suwinet-Inkijk bij de uitvoeringsprocessen. (zie Bronnen en hulpmiddelen) Deze handreiking is bedoeld voor de leidinggevenden van de ketenpartners van wie de afdelingen werken met Suwinet/DKD, procesontwerpers en beheerders, beleidsmedewerkers, controllers, functioneel beheerders en natuurlijk de gebruikers van Suwinet/DKD zelf. Voor een optimaal gebruik van Suwinet zijn er nog de volgende hulpmiddelen: Quick Reference Cards (QRC s) voor een snelle wegwijs op één A4 tje per bron en hulpmiddel. De QRC s staan op de homepage van Suwinet-Inkijk. (Zie Handboek: hierin staan alle pagina s met een uitleg over de inhoud. Natuurlijk is het het beste om alle mogelijkheden van Suwinet-Inkijk zelf te ontdekken! Handreiking Suwinet v2 0.doc 3 van 30

4 Verder staat op de website van het BKWI (Suwinet ): Informatie over Suwinet-Inkijk, Een demo van Suwinet-Inkijk, Informatie over Suwinet Mail, Informatie over Suwinet Meldingen, Het Suwi Gegevensregister, Informatie over privacy en beveiliging, Een beschrijving van de ketenarchitectuur, Informatie over het wijzigingsbeheer, Informatie over het ICT-beheer (Service Level Agreement). De Suwiketen ontwikkelt een kennisbank voor de uitvoeringspraktijk: landkaart.bkwi Dit document is opgesteld door het BKWI. Voor vragen of opmerkingen kunt u een sturen aan of bellen met (0800) Handreiking Suwinet v2 0.doc 4 van 30

5 1. Suwinet en Suwinet-Inkijk 1.1 Suwinet Suwinet is de infrastructuur waarlangs organisaties gegevens over klanten uit het domein Werk en Inkomen met elkaar delen. Het is een hulpmiddel om de dienstverlening aan de klant te optimaliseren. Suwinet is een besloten netwerk waar alleen bevoegde organisaties op aangesloten kunnen worden. Suwinet biedt de volgende functionaliteiten: 1. Suwinet-Inkijk / DKD-professional Met Suwinet-Inkijk kunnen professionals gegevens over hun klanten vinden bij aangesloten partijen en bronnen. De zoeksleutel is doorgaans het Burger Service Nummer (BSN) van de klant. Naast klantgegevens biedt Inkijk ook hulpmiddelen die de professional kan gebruiken bij de dienstverlening. Suwinet-Inkijk wordt sinds de ontwikkeling van het DKD ook wel het DKD voor de professional genoemd. 2. DKD-Klantportaal Het DKD-Klantportaal is een website waarop de klant via DigiD zijn Suwi-gegevens kan inzien. De website is te bereiken via Ook kan hij via deze website gebruik maken van elektronische diensten, zoals de aanvraag e-ww en e-wwb. Suwinet is de elektronische weg waarover de gegevens die nodig zijn om het klantdossier te vullen worden uitgewisseld. 3. Correctieservice DKD De correctieservice is een digitale service op DKD waarmee zowel de professional als de klant correctieverzoeken kan indienen. Als professional is het van belang om collega s binnen de keten op de hoogte te stellen van mogelijke onjuistheden in hun gegevens. Veelal gebeurt dit tussen ketenpartijen onderling, bijvoorbeeld telefonisch. Deze meldingen tussen ketencollega s onderling worden gedefinieerd als een terugmelding. De correctieservice in Suwinet-Inkijk biedt de mogelijkheid om de terugmeldingen elektronisch te laten verlopen. Ook de klant kan constateren dat bepaalde gegevens onjuist zijn. Via de correctieservice van het DKD kan de klant een verzoek tot correctie indienen bij de keten. Suwinet-Inkijk wordt door de professional gebruikt bij de afhandeling van dit correctieverzoek. 4. Suwinet-Meldingen Via Suwinet kunnen elektronische berichten worden verstuurd tussen de aangesloten partijen. Een voorbeeld is de vooraankondiging WW, die door het CWI wordt ingevoerd in Sonar en als bericht wordt gestuurd naar UWV. Bij UWV wordt het bericht ingelezen in een eigen applicatie. In het gemeentelijke domein heten deze berichten elektronische ketenberichten (EKB). Meer informatie op Suwinet_meldingen 5. Suwinet-Mail Via Suwinet is besloten mail-verkeer mogelijk. Het uitwisselen van klantgegevens via de gewone e- mail is niet toegestaan wegens de risico s die altijd aanwezig zijn bij het verzenden van via het internet. Suwinet-Mail biedt een oplossing voor deze risico s. Dat voorkomt dat mailtjes in verkeerde handen terecht komen. Het mechanisme voor de terugmeldingen (zie 4), waarmee het mogelijk wordt om per gegeven een foutmelding te doen aan de bronhouder, gaat (deels) gebruik maken van dit beveiligde mail-systeem. Meer informatie op Suwinet_mail Handreiking Suwinet v2 0.doc 5 van 30

6 1.2 Suwinet-Inkijk Suwinet-Inkijk ontsluit de gegevens die uitvoeringsorganisaties nodig hebben voor de dienstverlening aan de burger. Daarnaast biedt Suwinet-Inkijk verschillende hulpmiddelen aan, die de dienstverlening ondersteunen. Welke gegevens ontsluit Suwinet-Inkijk? Suwinet-Inkijk ontsluit de gegevens van de klanten van het CWI, UWV, de GSD s en de SVB. Daarnaast kan de gebruiker van Inkijk gegevens in enkele andere bronnen over zijn klant vinden: De Landelijk Raadpleegbare Deelverzameling (LRD) van het GBA met NAW-gegevens van de klant en gegevens over medebewoners. Verificatie Informatie Systeem (VIS) met de gegevens over gestolen, vermiste en ongeldige ID-bewijzen. Beroepen en Opleidingen Register (B&O) met gegevens over interessegebieden, de daarbij behorende beroepen en opleidingen. Het Suwi Bedrijven Register (SBR) met gegevens over bedrijven. Het Kentekenregister van de Rijks Dienst Wegverkeer (RDW) met gegevens over voertuigen op naam van de klant. Daarnaast zijn via Inkijk de volgende hulpmiddelen beschikbaar: werk.nl is de link naar internet met alle vacatures en informatie over solliciteren, kansverkenner, zoekstrategieën, etc., e-diensten voor aanvragen van uitkeringen en inschrijven als werkzoekende. Tevens bevat werk.nl onder de kop CWI en Cijfers een hulpmiddel om zelf statistische overzichten vraag en aanbod arbeidsmarkt te maken. De Fraude Scorekaart is een hulpmiddel voor CWI en GSD s om een risicoprofiel van hun klanten te maken. De NIBUD-rekenmodule (Inkomensverruiming) voor het bepalen van het (mogelijk) recht op aanvullende inkomensverruimende maatregelen (subsidieregelingen, toeslagen, heffingskortingen, kwijtscheldingen, gemeentelijke regelingen) te bepalen. Zoveel als mogelijk worden benodigde gegevens uit Inkijk al vooringevuld. Bibliotheek met naslagwerken op het terrein van de sociale zekerheid. SBR Query waarmee selecties en bestanden kunnen worden gemaakt uit het SBR. De intentie is om alle relevante bronnen voor de Suwi-organisaties te ontsluiten. De volgende bronnen zijn de eerstvolgende kandidaten om in de nabije toekomst te ontsluiten: De Informatie Beheer Groep (IBG-groep) met gegevens over opleiding, inschrijving en studiefinanciering. De Belastingdienst met gegevens over inkomen, vermogen, toeslagen. Het Kadaster met gegevens over bezit van onroerende zaken, schepen en vliegtuigen. Schuldenregisters zoals het Centraal Insolventie Register Re-integratiebedrijven voor gegevens over re-integratietrajecten en de voortgang van de klant. Meer informatie over de bronnen is opgenomen onder paragraaf 3. Handreiking Suwinet v2 0.doc 6 van 30

7 Wie gebruiken Suwinet-Inkijk? De volgende organisaties gebruiken Suwinet-Inkijk voor hun dienstverlening: Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Gemeentelijke Sociale Diensten (GSD) Arbeidsinspectie (AI) Sociale Informatie en OpsporingsDienst (SIOD) Sociale Verzekeringsbank (SVB) de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) De nieuwe Wet Suwi (2007) maakt het mogelijk om niet-suwipartijen toegang tot Suwinet te geven. Verwacht wordt dat in de toekomst steeds meer nieuwe organisaties aangesloten zullen worden. Per organisatie wordt bepaald tot welke onderdelen van Suwinet-Inkijk toegang wordt gegeven. Er worden eigen Overzichtspagina s samengesteld welke afgestemd zijn op de werkzaamheden. Hiermee wordt de doelbinding (de wettelijke basis) aangetoond. Hoe werkt Suwinet-Inkijk? Professionals loggen in met hun inlognaam en wachtwoord. Vervolgens krijgen zij het hoofdscherm te zien. Hierop staat in het midden het welkomstbericht met het laatste nieuws. Hieronder staan de opties Storingen, Overzichten en Overig. Links staat het menu en het veld voor het BSN-nummer. Rechts bovenin kunnen de opties print, help, bibliotheek en corrigeer staan. De werking van Suwinet-Inkijk wordt uitgelegd in de helpfunctie onder de knop help of in het handboek onder Overig. Op verzoek kunnen Quick Reference Cards (QRC s) worden aangemaakt en verspreid. Hier gaan we nu verder in op de hoofdlijnen. BSN-venster Het burgerservicenummer is voor de meeste bronnen de sleutel voor de ontsluiting. De Overzichtspagina s openen alleen na het intoetsen van het BSN en de gekozen optie. Andere opties kunnen soms zonder BSN worden geopend. Hiervoor dient speciale toestemming voor te zijn. Menu Het menu is op maat gemaakt voor de verschillende organisaties, die Suwinet gebruiken en bestaat uit twee onderdelen. * Kolommen Hier staan de bronnen en de hulpmiddelen die voor de gebruiker beschikbaar zijn gesteld via een door de organisatie toegekende rol. * Overzichten Hier staan de Overzichtspagina s die voor de verschillende rollen binnen de organisatie zijn samengesteld. Deze pagina s zijn met de gebruikers zo samengesteld dat ze aansluiten bij de processen van de organisatie. Gebruikers zijn door de organisatie geautoriseerd om, afhankelijk van hun rol, één of meerdere pagina s te raadplegen. De pagina Klantbeeld bevat de gegevens die de klant via de website kan raadplegen. De professional kan met behulp van deze pagina meelezen met de klant. De gegevens die de professional en klant zien zijn hetzelfde alleen de lay-out verschilt. Handreiking Suwinet v2 0.doc 7 van 30

8 De Overzichtspagina s Een Overzichtspagina bevat een hoofdscherm en subschermen die via links boven het hoofdscherm te raadplegen zijn. De schermen tonen gegevensrubrieken met gegevens en de bron. De definities van de gegevens zijn te zien door op de naam van het gegeven te klikken. Op alle onderstreepte gegevens kan worden doorgeklikt voor detailinformatie. Suwinet-Inkijk gebruikt gestandaardiseerde gegevens De gegevens die u raadpleegt via Suwinet-Inkijk zijn uniform vastgelegd. In het Suwi-gegevens Register (SGR) vindt u een overzicht van de beschikbare gegevens (zie SGR). Per gegevenselement staat vast wat de betekenis (definitie) is, wat het formaat is en welke voorwaarden er gelden voor het gegevenselement (zoals geldige waardebereiken, etc.). Naast deze gegevens die betrekking hebben op de individuele gegevenselementen zijn er in het SGR relaties tussen gegevenselementen vastgelegd. Hierdoor is het gebruik eenduidiger. In Suwinet-Inkijk zijn de definities van deze gegevens opvraagbaar door op het gegeven te klikken. Verder wordt in het SGR vastgelegd welke aangesloten partijen toegang hebben tot welke gegevens. Suwinet-Inkijk beveiligt klantgegevens Suwinet is een besloten netwerk. Bovendien hebben alleen geautoriseerde gebruikers toegang tot (delen van) de Suwinet-Inkijk gegevens. Per aangesloten partij en per rol die de organisatie onderscheidt voor de uitvoeringsprocessen, maakt het BKWI een Overzichtspagina. Daarin worden alleen die gegevens opgenomen die wettelijk gezien (=doelbinding) nodig zijn voor de uitvoering van die rol. Binnen de organisatie regelt de applicatie beheerder via een technische autorisatie voor de individuele professional de toegang tot de juiste Overzichtspagina. De organisaties die Suwinet gebruiken zijn verplicht zich te houden aan de eisen voor privacy en beveiliging (zie privacy_en_beveiliging). Jaarlijks moet over het gebruik verantwoording worden afgelegd. Maandelijks verstrekt het BKWI log-rapportages over het gebruik aan de aangesloten organisaties. Het systeem waarborgt daarmee de privacy van uw klanten. Suwinet-Inkijk is verder Gratis beschikbaar Gebruiksvriendelijk Overzichtelijk Flexibel Eenvoudig Breed inzetbaar Gebouwd met het vizier op de toekomst: nieuwe klanten, nieuwe applicaties, nieuwe mogelijkheden. Suwinet blijft in ontwikkeling. Ontwikkeling Suwinet Inkijk samen met de gebruiker Voor de verdere ontwikkeling werkt BKWI samen met de gebruikers. Per organisatie zijn er gebruikersgroepen die input leveren voor aanvullingen en verbeteringen van Inkijk. Daarnaast worden periodiek gebruikersonderzoeken gehouden. Het Suwiteam van het BKWI houdt regelmatig presentaties en workshops bij de aangesloten organisaties. Ook uit die contacten komen nieuwe ideeën voort. Tenslotte worden alle gebruikers uitgenodigd ideeën en opmerkingen te melden aan de Suwidesk: Handreiking Suwinet v2 0.doc 8 van 30

9 Ondersteuning bij het gebruik Het Suwiteam van het BKWI is er speciaal voor om professionals bij te staan bij het gebruik en bij de uitleg over de nieuwe functionaliteiten. Presentaties en workshops leveren voor de gebruikers altijd nieuwe inzichten op voor toepassing in de werkprocessen en vaak ook interne verzoeken om autorisaties tot bronnen en hulpmiddelen waar de gebruiker voordien geen weet van had. Bel het Suwinetteam van het BKWI voor een presentatie of workshop: tel. (088) Handreiking Suwinet v2 0.doc 9 van 30

10 2. Suwinet-Inkijk en processen We bespreken enkele mogelijkheden voor de inzet van Suwinet-Inkijk in de processen van de uitvoeringsorganisaties. De hoofdprocessen bij de Suwi-organisaties zijn in hoofdzaak de volgende: Verwijs- en adviesfunctie Claimbeoordeling Rechtmatigheidcontroles Re-integratie Terugvordering en verhaal Bezwaar en beroep Handhaving Fraudebestrijding (Inkomens)ondersteuning Beleidsontwikkeling Deze processen kunnen als volgt door Suwinet-Inkijk worden ondersteund. NB: het gaat hier om voorbeelden; de gebruiker moet zelf alle mogelijkheden verkennen. Optie Omschrijving Proces Bibliotheek Bibliotheek bevat naslagwerken voor de advies- en informatiefunctie en als achtergrondmateriaal voor de professional. Dit zijn: Recht en Regel, Sociale Zekerheid en de Suwi Almanak Voor uitleg van wet- en regelgeving. Voor het zoeken van toepasselijke voorzieningen voor de individuele klant (maatwerk) en voor doelgroepen. Opzoeken van relevante organisaties en adressen. De informatie kan via een zoekboom worden benaderd. (Het is mogelijk om de interne handboeken van de organisatie hieraan toe te voegen en op dezelfde manier toegankelijk te maken.) CWI GBA Zoeken in de gegevens die bij het CWI bekend zijn voor Arbeidsverplichting, over inschrijvingen, gelopen dienstverlening etc. Voor het zoeken van de GBA-gegevens behorend bij een klant met een bekend BSN-nummer (ID-controle, bepalen woonsituatie, gezins- en huishoudensituatie). Verwijs- en adviesfunctie Re-integratie (Inkomens)ondersteuning en Beleidsontwikkeling Claimbeoordeling Rechtmatigheid Handhaving Fraudebestrijding Re-integratie Terugvordering en verhaal Bezwaar en Beroep Claimbeoordeling Rechtmatigheid Handhaving Fraudebestrijding Re-integratie Terugvordering en verhaal Bezwaar en Beroep Handreiking Suwinet v2 0.doc 10 van 30

11 Optie Omschrijving Proces Zoek in GBA Voor het zoeken naar het BSN van een klant waarvan het BSN niet bekend is, maar persoonsgegevens (geboortedatum, geslacht, naam en postcode) wel bekend zijn. Claimbeoordeling Rechtmatigheid Handhaving Fraudebestrijding Re-integratie, Terugvordering en verhaal Bezwaar en Zoek+ in GBA Voor het zoeken naar het BSN van een klant waarvan het BSN niet bekend is, maar persoonsgegevens (geboortedatum, geslacht, naam en postcode) wel bekend zijn. + zoeken op de eerste 3 letters van de achternaam of de hele achternaam met geslacht. Beroep Claimbeoordeling Rechtmatigheid Handhaving Fraudebestrijding Re-integratie, Terugvordering en verhaal GSD VIS B&O Bedrijvenregister RDW Zoek in RDW Zoeken in de gegevens die bij de GSD s bekend zijn voor Inkomensverhouding, uitkeringsverleden en reintegratie-activiteiten en openstaande vorderingen Voor het toetsen van de geldigheid van een ID-bewijs (onderdeel ID-controle). U kunt in de regionale keten een afspraak maken over wie deze toets doet: CWI, UWV respectievelijk GSD. Het bepalen van het interessegebied van de klant, de gewenste beroepen en benodigde opleidingen. Zoeken naar bedrijven waar de klant een relatie mee heeft. Zoeken op BSN naar voertuigen geregistreerd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer voor rechtmatigheidonderzoek (vermogenstoets, bedrijfsactiviteiten met voertuigen). Mobiliteit, rijbewijs, eigen auto. Via verschillende zoeksleutels zoeken in het RDW bestand naar voertuigen en eigenaar geregistreerd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (vermogenstoets, bedrijfsactiviteiten met voertuigen). Claimbeoordeling Rechtmatigheid Handhaving Fraudebestrijding Re-integratie Terugvordering en verhaal Bezwaar en Beroep Claimbeoordeling Rechtmatigheid Handhaving Fraudebestrijding Re-integratie Claimbeoordeling Rechtmatigheid Handhaving Fraudebestrijding Terugvordering en verhaal Bezwaar en Beroep Claimbeoordeling Rechtmatigheid Handhaving Fraudebestrijding Terugvordering en verhaal Bezwaar en Beroep Re-integratie Claimbeoordeling Rechtmatigheid Handhaving Fraudebestrijding Handreiking Suwinet v2 0.doc 11 van 30

12 Optie Omschrijving Proces Zoek in EDM Via verschillende zoeksleutels zoeken naar de Eerste Dag Melding. Dit is de datum van de eerste werkdag van de klant bij een werkgever of uitzendbureau. Claimbeoordeling Rechtmatigheid Handhaving Fraudebestrijding Terugvordering en verhaal Bezwaar en Beroep Werk.nl Via verschillende zoeksleutels zoeken naar vacatures; tevens direct solliciteren, informatie over solliciteren, kansverkenner, zoekstrategieën; diverse hulpmiddelen zoals competentietest, voorbeeld cv s en sollicitatiebrieven; e-aanvragen WW en WWB, en het plaatsen van een cv. CWI en cijfers. Voor het bepalen van de situatie op de lokale arbeidsmarkt en kansrijke branches. Voor informatie over de beschikbare tools voor klanten. Voor het bekijken van het aantal actuele vacatures. Voor het bekijken van zoekstrategieën voor doelgroepen. Voor het bekijken van relevante organisaties. Voor het bepalen van de situatie op de regionale arbeidsmarkt door zelf statistische overzichten te maken van vraag en aanbod (werkgeversbenadering, inkoopbeleid). Verwijs- en adviesfunctie Re-integratie Beleidsontwikkeling Fraude scorekaart Frauderisico Claimbeoordeling Rechtmatigheid Handhaving Fraudebestrijding Inkomensverruiming SBR query Met deze NIBUD-tool kunt u voor uw cliënt het recht Berekenen op inkomensverruimende maatregelen zoals diverse toeslagen en heffingskortingen. Voor het bepalen van (mogelijk) recht op ca. twintig financiële regelingen. Selecties en bestanden maken uit het SBR om inzicht te krijgen in het bedrijvenbestand naar kenmerken (branche, buurt/wijk etc.). Selectie en bestanden maken van NAW-gegevens van bedrijven (naar kenmerken) voor werkgeversbenadering. Verwijs- en adviesfunctie (Inkomens)ondersteuning Re-integratie Beleidsontwikkeling Handreiking Suwinet v2 0.doc 12 van 30

13 3. Bronnen en hulpmiddelen Suwinet-Inkijk ontsluit bronnen en biedt hulpmiddelen aan. Dit deel van de handreiking bevat enkele kenmerken van de bronnen en de hulpmiddelen. Het doel daarvan is om de gebruiker inzicht te geven in de gebruikswaarde ervan. Bronnen CWI GBA/LRD GSD VIS B&O SBR RDW werk.nl bibliotheek UWV basisregistraties ODS Uitkeringen UWV - polisadministratie UWV - arbeidsverledenadministratie SVB Belastingdienst- EDM Hulpmiddel Fraude Score Kaart Inkomensverruiming Op de volgende pagina s gaan we dieper in op de bronnen en hulpmiddelen Handreiking Suwinet v2 0.doc 13 van 30

14 Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) Historie Bestand ingeschrevenen CWI Gegevens over inschrijving, opleiding, arbeidsverleden, dienstverleningspad Ingeschreven werkzoekenden CWI CWI Online Zoals vastgelegd in het CWI-systeem. Bestand gaat terug tot Gegevens over verlopen inschrijvingen worden tot drie maanden na datum einde getoond. Alle personen die zich hebben laten inschrijven voor werk en/of een uitkering bij het CWI. Geen Handreiking Suwinet v2 0.doc 14 van 30

15 Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) / Landelijke Raadpleegbare Deelverzameling (LRD) Historie Uitsluiting Toegang Hoe werkt het Internetadressen Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Gegevens over de persoon zoals geregistreerd in de GBA: NAWgegevens, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, verblijfstitel, en medebewoners. Het betreft gegevens die toegankelijk zijn via de Landelijke Raadpleegbare Deelverzameling (LRD). De Landelijke Raadpleegbare Deelverzameling die gevuld wordt vanuit de gemeentelijke basisadministraties persoonsgegevens. Gemeenten zijn eigenaar. Ministerie van BZK (BPR) is verantwoordelijk voor het GBA en de LRD. Online De LRD wordt dagelijks geactualiseerd. De uiteindelijke actualiteit wordt bepaald door de actualiteit van de gemeentelijke basisadministraties en de snelheid waarmee burgers hun gegevens aanleveren N.v.t. Bestand dekt alle in de GBA-geregistreerde burgers Niet-ingezetenen. Op grond van een wettelijke titel (doelbinding). De GBA/LRD wordt op twee manieren ontsloten: GBA/LRD: via het BSN worden de LRD-gegevens getoond, Zoeken in GBA/LRD: via verschillende zoekingangen (geboortedatum, naam, geslacht, postcode, huisnummer) wordt het BSN getoond. Zoek+ in GBA/LRD: via verschillende zoekingangen (geboortedatum, eerste 3 letters van een achternaam geslacht of naam, postcode, huisnummer) wordt het BSN getoond. Van 2007 tot 2010 wordt de GBA gemoderniseerd tot de Basisregistratie van Persoonsgegevens voor de gehele overheid. Voor alle afnemers (bestuursorganen), zowel binnen als buiten gemeenten, worden in de periode 2007 tot 2010 geleidelijk de volgende twee verplichtingen doorgevoerd: het verplichte gebruik van de authentieke gegevens en de verplichte terugmelding op authentieke gegevens Handreiking Suwinet v2 0.doc 15 van 30

16 Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) GSD bestand Gegevens over de persoon met een lopende uitkering WWB, BBZ, IOAW, IOAZ, WWIK en Bijzondere Bijstand; woon- en huishoudenssituatie, de financiële situatie, gegevens over de verstrekte uitkering WWB, BBZ, IOAZ, IOAW, WWIK, bijzondere bijstand, debiteuren, maatregelen, re-integratieverplichtingen en trajecten. De gemeentelijke sociale diensten. De gemeenten. Afhankelijk van de gemeente: een deel levert online, een deel levert wekelijks aan. Zoals vastgelegd in de bestanden van de GSD en afhankelijk van de wijze van aanlevering (zie hierboven) van de bestanden bij de GSD. Historie Beëindigde uitkeringen 6 maanden, re-integratie en aanvragen 2 jaar, bijzondere bijstand 1 jaar en verder alle lopende uitkeringen, re-integratie en vorderingen Uitsluiting Personen met een lopende en afgesloten uitkering of aanvraag WWB, BBZ, IOAW, IOAZ, WWIK, bijzondere bijstand en personen met een actuele vordering voortvloeiend uit die regelingen. Personen met alleen een uitkering WWB-bijzondere bijstand. Let erop dat actualiteit van de gegevens per gemeente kunnen verschillen i.v.m. aanlevering Handreiking Suwinet v2 0.doc 16 van 30

17 Verificatie Informatie Systeem (VIS) Historie Hoe werkt het Verificatie Informatie Systeem Nummers van identiteits- en reisdocumenten uit binnen- en buitenland die als gestolen, vermist of anderszins ongeldig geregistreerd staan. Toelevering gegevens door Korps Landelijke Politiediensten in samenwerking met agentschap Basisregistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten en Rijksdienst voor het Wegverkeer. Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. BKWI betrekt het VIS via de beheerder BKR. Online wordt bepaald door de organisaties die toeleveren aan het VIS. N.v.t. Bestand dekt alleen de officieel vastgestelde status van de documenten. Bestand bevat ook alleen de aangemelde documenten Op basis van het type document en het nummer wordt de controle (bekend in VIS / niet bekend in VIS) uitgevoerd. Het bestand is per definitie niet volledig. Naast de controle op geldigheid in VIS, moet het document worden gecontroleerd op echtheid en de klant moet worden gecontroleerd op look-a-like-fraude Handreiking Suwinet v2 0.doc 17 van 30

18 Beroepen- en opleidingenregister (B&O) Historie Hoe werkt het Beroepen- en opleidingenregister (B&O) Gegevens over beroepen en opleidingen. Zoekmachine met samenhang tussen affiniteit ( iets met ), beroepen en bijbehorende opleidingen. Classificaties zijn gebaseerd op de Standaard Beroepen Classificatie (SBC van het CBS) en de Standaard Onderwijs Indeling (SOI van het CBS). B&O CWI, Standaard Beroepen Classificatie (CBS) en de Standaard Onderwijs Indeling (CBS). CWI CD-ROM. Bestand wordt periodiek door het CWI geactualiseerd met nieuwe opleidingen en beroepen. Bevat opleidingen die niet meer voorkomen maar waarvan de diploma s nog wel geldigheid hebben. Alle door CWI geïnventariseerde beroepen en opleidingen. Het gebruik wijst zich vanzelf. Het B&O register is ingebouwd in verschillende hulpmiddelen van het CWI, zoals ook de zoekmachine voor de vacatures in werk.nl. Het B&O register kan voor re-integratie goed in combinatie met werk.nl worden toegepast. - Zoek eerst een beroep dat bij het profiel van de klant past. - Zoek met het beroep verder naar vacatures in werk.nl. Het BKWI is voornemens het B&O-register, werk.nl en de SBR te integreren. Handreiking Suwinet v2 0.doc 18 van 30

19 Suwi Bedrijven Register (SBR) Suwi Bedrijven Register (SBR) Historie Uitsluiting Hoe werkt het Gegevens over ondernemingen, hun vestigingen, rechtsvorm, historie, economische activiteit, contactpersonen, eigenaars en bestuurders zoals geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en bedrijven geregistreerd door MarktSelect. Het bestand kan via verschillende zoekingangen worden geraadpleegd. Via query SBR kunnen verschillende bestanden worden samengesteld en in verschillende formaten worden geëxporteerd. Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) Bestand MarktSelect. BKWI CD-ROM De CD-ROM wordt maandelijks door het BKWI aangemaakt vanuit de actuele bestanden van KvK en MarktSelect. De actualiteit wordt bepaald door de actualiteit van de bronbestanden Afhankelijk van de bronbestanden Bestand dekt de ondernemingen die bij de KvK zijn geregistreerd, aangevuld met bedrijven die bij Marktselect bekend zijn. Bestand bevat een deelverzameling van de kenmerken van de daar geregistreerde bedrijven. Het Handelsregister is een verplichte registratie voor ondernemingen (natuurlijke personen en rechtspersonen). Het bestand van MarktSelect is verzameld uit diverse bronnen. Niet geregistreerd zijn: maatschappen, eenmanszaken of maatschappen in de landbouw en visserij, in straathandel door venten, ondernemingen van de overheid, personen werkzaam in vrije beroepen, vrijgevestigde ondernemers, zelfstandigen zonder personeel. Zoek het bedrijf op basis van één of meer zoekcriteria. Bekijk de gegevens op de verschillende schermen, zoals: Details vestiging - naam, adres en bedrijfseconomische gegevens Contactgegevens - vestigingsadres, feitelijk adres, correspondentieadres en contactpersonen. Concernstructuur - welk bedrijf is de moeder en heeft dit bedrijf ook nog dochterbedrijven? Moeders en dochters - bekijk de gegevens van de moeder- en dochterbedrijven. U kunt altijd terugkeren naar het zoekscherm met zoekresultaat door te klikken op overzicht Het SBR zal op termijn alle gegevens van het nieuwe Handelsregister gaan bevatten. Het HR is door het rijk aangewezen om te ontwikkelen tot Basisregistratie Nieuw Handelsregister (realisatie in 2009). Het BKWI is voornemens SBR te koppelen met B&O en werk.nl, en met Polisgegevens. Handreiking Suwinet v2 0.doc 19 van 30

20 Rijksdienst Wegverkeer (RDW) Historie Uitsluiting Toegang Hoe werkt het Kentekenregister (RDW) kentekenregistratie bevat gegevens over het kenteken, het voertuig, verzekeringsgegevens, de persoonsgegevens van de houder van het voertuig en gegevens van de leasemaatschappij (indien van toepassing). Kentekenregistratie RDW. De registratie wordt in Suwinet-Inkijk volledig ontsloten. Rijks Dienst Wegverkeer Online Afhankelijk van de gegevensaanlevering aan de RDW. De historie van een voertuig is opgenomen. Alle voertuigen die door de dealer ter initiële keuring aangeboden bij de RDW plus de voertuigen die later een kentekenbewijs hebben gekregen. Niet aangemelde voertuigen. Op grond van een wettelijke titel (doelbinding). De RDW wordt op twee manieren ontsloten: Via het BSN worden de gegevens op de betreffende kolompagina getoond, Via verschillende zoekingangen om bij bijzonder onderzoek gegevens van het voertuig maar ook van de eigenaar te achterhalen. De RDW wordt in 2009 Basisregistratie Voertuigen. Handreiking Suwinet v2 0.doc 20 van 30

Overzichtstudie informatieprocessen. Nota van bevindingen

Overzichtstudie informatieprocessen. Nota van bevindingen Overzichtstudie informatieprocessen Nota van bevindingen Colofon Programma Programma B Projectnaam Overzichtstudie informatieprocessen Versie 19 september 2013 Pagina 2 van 77 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi Service Level Agreement 8.0

Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi Service Level Agreement 8.0 Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi Service Level Agreement 8.0 Overeenkomst tussen de volgende partijen: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) Bureau Keteninformatisering

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Datum: 28 februari 2005 Versie: 1.0 (definitief) 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...3 2. INLEIDING EN ALGEMEEN BEELD...7 2.1 Missie...7 2.2

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. e-overheid. Voorjaar 2010

Voortgangsrapportage. e-overheid. Voorjaar 2010 Voortgangsrapportage e-overheid Voorjaar 2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten NUP 4 Hoofdstuk 3 Realisatie van de basisvoorzieningen 8 3.1 Elektronische toegang tot de overheid

Nadere informatie

Suwinet Privacy Impact Assessment

Suwinet Privacy Impact Assessment Suwinet Privacy Impact Assessment April 2014 2 NOVAY Colofon DATUM 7 april 2014 VERSIE 1.0 PROJECTREFERENTIE PIA Suwinet ONDERZOEKSPERIODE Februari Oktober 2013 TOEGANGSRECHTEN Vertrouwelijk STATUS Eindversie

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Inleiding 2. Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten en hun aansluiting op de basisvoorzieningen 3. Hoofdstuk 3 Regie op de e-overheid 6

Inhoud. Hoofdstuk 1 Inleiding 2. Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten en hun aansluiting op de basisvoorzieningen 3. Hoofdstuk 3 Regie op de e-overheid 6 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten en hun aansluiting op de basisvoorzieningen 3 Hoofdstuk 3 Regie op de e-overheid 6 Hoofdstuk Realisatie van de basisvoorzieningen A Elektronische

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Jaarplan SZW 2011. Utrecht, 30 september 2010

Inlichtingenbureau Jaarplan SZW 2011. Utrecht, 30 september 2010 Inlichtingenbureau Jaarplan SZW 2011 Utrecht, 30 september 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Dienstverleningsconcept... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Uitgangspunten dienstverlening... 4 2.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

BKWI Jaarverslag 2012

BKWI Jaarverslag 2012 BKWI Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 BKWI 3 1.1 Kerntaken BKWI 3 1.2 Werkwijze 3 2 Activiteiten 4 2.1 Suwinet 4 2.2 Ketenadvies & Ondersteuning 6 2.3 Webontwikkeling 7 2.4 Prestatienormen

Nadere informatie

Kwartaalverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Kwartaalverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Kwartaalverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2 e kwartaal 2004 Datum: 11 augustus 2004 Versie: 1.0 Status: Definitief 1 STAND VAN ZAKEN BKWI...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 PRODUCTIEOMVANG

Nadere informatie

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL Behorende bij de verklaring d.d. 1 december 2008 vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van rijk,

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie

Aanleiding. Deze bundel. Indeling

Aanleiding. Deze bundel. Indeling 1 Inleiding Aanleiding De Hervormingsagenda Rijksdienst staat voor goede dienstverlening, meer slagvaardigheid en minder kosten. In dit meerjarig veranderproces van de overheid worden ook de uitvoeringsorganisaties

Nadere informatie

Werkwijzer artikel 72a WW

Werkwijzer artikel 72a WW werk.nl uwv.nl Werkwijzer artikel 72a WW Een werkwijzer voor werkgevers uit de sector Overheid & Onderwijs Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten

Nadere informatie

Bedrijfsvereniging Indicatie hoger loon bij andere werkgever Besluit naar aanleiding van kennisgeving Contactgegevens ATL relatie

Bedrijfsvereniging Indicatie hoger loon bij andere werkgever Besluit naar aanleiding van kennisgeving Contactgegevens ATL relatie Bedrijfsvereniging Een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, die is opgericht door ORGANISATIEs van WERKGEVERs en WERKNEMERs voor het uitvoeren van de SOCIALE VERZEKERINGSWETten en die als zodanig

Nadere informatie

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten 1 Versie 1.0 Datum: 04-04-2014 Mark van den Broek Ruud Boot Wimfred Grashoff Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

Bijlagen bij BKWI Jaarverslag 2014

Bijlagen bij BKWI Jaarverslag 2014 Bijlagen bij BKWI Jaarverslag 2014 Bijlage 1 - Lijst met afkortingen AMvB Algemene Maatregel van Bestuur AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BIBOB Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het

Nadere informatie

Onze digitale schaduw

Onze digitale schaduw Onze digitale schaduw Een verkennend onderzoek naar het aantal databases waarin de gemiddelde Nederlander geregistreerd staat. Considerati Datum : 23 januari 2009 Auteurs : mr. dr. Bart W. Schermer mr.

Nadere informatie

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Bijlage 1 Aanvullende projectenbundel Frontoffice en digitale producten... 4 30 Dienstenrichtlijn / Wettenbank... 4 31 Klantbegeleidingssysteem... 6 32 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van het wetsvoorstel 1.2 De inhoud

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek gebruik Suwinet door niet-suwipartijen Gemeente s-hertogenbosch

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek gebruik Suwinet door niet-suwipartijen Gemeente s-hertogenbosch POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Een handreiking voor gemeenten, provincies en waterschappen Versie April 2009 Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader. 3 2.1 Wet Bescherming Persoonsgegevens. 3 2.2 SUWI wet- en regelgeving en de WWB.. 4 2.3 Overige wet-

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2013 Sociale Zaken

Beleidsplan 2012-2013 Sociale Zaken Beleidsplan 2012-2013 Sociale Zaken Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-07-2012 tot 01-01-2012. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB

GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB DKD + DKD-AANLEVERMONITOR Versie 1.0 Datum Mei 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 4 Landelijke informatievoorziening WWB...

Nadere informatie

Online Registreren Handelsregister Handleiding voor notariskantoren

Online Registreren Handelsregister Handleiding voor notariskantoren Online Registreren Handelsregister Handleiding voor notariskantoren Introductie De Kamer van Koophandel heeft een online service voor notarissen. U kunt nieuwe inschrijvingen van NV, BV, stichting, vereniging,

Nadere informatie