Handreiking Suwinet. 1.0 Ellen Verburgt Eerste versie 2.0 Dammes Ros Aanpassingen n.a.v. gevraagde input vanuit ketenpartijen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking Suwinet. 1.0 Ellen Verburgt Eerste versie 2.0 Dammes Ros Aanpassingen n.a.v. gevraagde input vanuit ketenpartijen"

Transcriptie

1 Handreiking Suwinet Documenthistorie Datum en versienummer Auteur 1.0 Ellen Verburgt Eerste versie 2.0 Dammes Ros Aanpassingen n.a.v. gevraagde input vanuit ketenpartijen Handreiking Suwinet v2 0.doc 1 van 30

2 WAAROM DEZE HANDREIKING? SUWINET EN SUWINET-INKIJK SUWINET SUWINET-INKIJK SUWINET-INKIJK EN PROCESSEN BRONNEN EN HULPMIDDELEN CENTRUM VOOR WERK EN INKOMEN (CWI) GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE (GBA) / LANDELIJKE RAADPLEEGBARE DEELVERZAMELING (LRD) GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST (GSD) GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST (GSD) VERIFICATIE INFORMATIE SYSTEEM (VIS) BEROEPEN- EN OPLEIDINGENREGISTER (B&O) SUWI BEDRIJVEN REGISTER (SBR) RIJKSDIENST WEGVERKEER (RDW) WERK.NL UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERS VERZEKERINGEN (UWV BASISREGISTRATIES-ODS) UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERS VERZEKERINGEN (UWV BASISREGISTRATIES-UITKERINGEN) UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERS VERZEKERINGEN (UWV POLISADMINISTRATIE) UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERS VERZEKERINGEN (UWV ARBEIDSVERLEDENADMINISTRATIE) SOCIALE VERZEKERINGSBANK (SVB) BELASTINGDIENST (EDM) FRAUDE SCORE KAART (ONTSLOTEN VOOR DE GSD) INKOMENSVERRUIMING Handreiking Suwinet v2 0.doc 2 van 30

3 Waarom deze handreiking? Sinds 2002 functioneert Suwinet als hét netwerk voor de keten Werk en Inkomen. Via Suwinet delen professionals in de Suwiketen gegevens over klanten met elkaar. De ontwikkeling van Suwinet is sinds 2005 in een versnelling gekomen. De toenmalige staatssecretaris heeft de ketenpartners opdracht gegeven om Suwinet verder te ontwikkelen tot een volwaardig digitaal klantdossier Werk en Inkomen, voor zowel de professional als de klant. Dat betekent dat de primaire bronnen die nodig zijn voor de uitvoering ontsloten moeten worden. Ook worden via Suwinet-Inkijk steeds meer hulpmiddelen aan de professional ter beschikking gesteld. Daarnaast sluiten nieuwe organisaties en gebruikers aan op Suwinet. Dat zijn ook organisaties die geen Suwi-partij zijn, maar wel van Suwi-gegevens gebruik maken en dat efficiënter en effectiever kunnen doen via Suwinet. Suwinet ondersteunt het Digitaal KlantDossier (DKD). Sterker nog, Suwinet is het netwerk waarover de klantgegevens uit het digitaal klantdossier uitgewisseld kunnen worden. Zonder Suwinet geen DKD. Suwinet-Inkijk is de applicatie die draait op Suwinet en die de klantgegevens op overzichtelijke wijze toont. De gegevens die via Suwinet beschikbaar zijn mag de professional niet meer aan de klant vragen. Dit is bepaald in de Wet éénmalige gegevens uitvraag (WEU) die per 1 januari 2008 in werking is getreden. Het is daarom zaak om Suwinet-Inkijk optimaal in te zetten bij de dienstverlening en alle toepassingen goed te leren kennen. Deze Handreiking is bedoeld om u inzicht te geven in de mogelijkheden van Suwinet en u te informeren over de verdere ontwikkeling ervan naar een volwaardig digitaal klantdossier. De handreiking bestaat uit drie verschillende onderdelen: - Een korte inleiding over de ontwikkeling van Suwinet en het Digitaal Klantdossier en hoe deze passen in de verbetering van de overheidsdienstverlening (zie Suwinet en Suwinet-Inkijk). - Een overzicht van de bronbestanden die via Suwinet-Inkijk te raadplegen zijn en de kenmerken van deze bronbestanden. Dat geeft inzicht in de feitelijke gebruikswaarde van de gegevens. (zie Suwinet-Inkijk en processen). - De mogelijke toepassing van Suwinet-Inkijk bij de uitvoeringsprocessen. (zie Bronnen en hulpmiddelen) Deze handreiking is bedoeld voor de leidinggevenden van de ketenpartners van wie de afdelingen werken met Suwinet/DKD, procesontwerpers en beheerders, beleidsmedewerkers, controllers, functioneel beheerders en natuurlijk de gebruikers van Suwinet/DKD zelf. Voor een optimaal gebruik van Suwinet zijn er nog de volgende hulpmiddelen: Quick Reference Cards (QRC s) voor een snelle wegwijs op één A4 tje per bron en hulpmiddel. De QRC s staan op de homepage van Suwinet-Inkijk. (Zie Handboek: hierin staan alle pagina s met een uitleg over de inhoud. Natuurlijk is het het beste om alle mogelijkheden van Suwinet-Inkijk zelf te ontdekken! Handreiking Suwinet v2 0.doc 3 van 30

4 Verder staat op de website van het BKWI (Suwinet ): Informatie over Suwinet-Inkijk, Een demo van Suwinet-Inkijk, Informatie over Suwinet Mail, Informatie over Suwinet Meldingen, Het Suwi Gegevensregister, Informatie over privacy en beveiliging, Een beschrijving van de ketenarchitectuur, Informatie over het wijzigingsbeheer, Informatie over het ICT-beheer (Service Level Agreement). De Suwiketen ontwikkelt een kennisbank voor de uitvoeringspraktijk: landkaart.bkwi Dit document is opgesteld door het BKWI. Voor vragen of opmerkingen kunt u een sturen aan of bellen met (0800) Handreiking Suwinet v2 0.doc 4 van 30

5 1. Suwinet en Suwinet-Inkijk 1.1 Suwinet Suwinet is de infrastructuur waarlangs organisaties gegevens over klanten uit het domein Werk en Inkomen met elkaar delen. Het is een hulpmiddel om de dienstverlening aan de klant te optimaliseren. Suwinet is een besloten netwerk waar alleen bevoegde organisaties op aangesloten kunnen worden. Suwinet biedt de volgende functionaliteiten: 1. Suwinet-Inkijk / DKD-professional Met Suwinet-Inkijk kunnen professionals gegevens over hun klanten vinden bij aangesloten partijen en bronnen. De zoeksleutel is doorgaans het Burger Service Nummer (BSN) van de klant. Naast klantgegevens biedt Inkijk ook hulpmiddelen die de professional kan gebruiken bij de dienstverlening. Suwinet-Inkijk wordt sinds de ontwikkeling van het DKD ook wel het DKD voor de professional genoemd. 2. DKD-Klantportaal Het DKD-Klantportaal is een website waarop de klant via DigiD zijn Suwi-gegevens kan inzien. De website is te bereiken via Ook kan hij via deze website gebruik maken van elektronische diensten, zoals de aanvraag e-ww en e-wwb. Suwinet is de elektronische weg waarover de gegevens die nodig zijn om het klantdossier te vullen worden uitgewisseld. 3. Correctieservice DKD De correctieservice is een digitale service op DKD waarmee zowel de professional als de klant correctieverzoeken kan indienen. Als professional is het van belang om collega s binnen de keten op de hoogte te stellen van mogelijke onjuistheden in hun gegevens. Veelal gebeurt dit tussen ketenpartijen onderling, bijvoorbeeld telefonisch. Deze meldingen tussen ketencollega s onderling worden gedefinieerd als een terugmelding. De correctieservice in Suwinet-Inkijk biedt de mogelijkheid om de terugmeldingen elektronisch te laten verlopen. Ook de klant kan constateren dat bepaalde gegevens onjuist zijn. Via de correctieservice van het DKD kan de klant een verzoek tot correctie indienen bij de keten. Suwinet-Inkijk wordt door de professional gebruikt bij de afhandeling van dit correctieverzoek. 4. Suwinet-Meldingen Via Suwinet kunnen elektronische berichten worden verstuurd tussen de aangesloten partijen. Een voorbeeld is de vooraankondiging WW, die door het CWI wordt ingevoerd in Sonar en als bericht wordt gestuurd naar UWV. Bij UWV wordt het bericht ingelezen in een eigen applicatie. In het gemeentelijke domein heten deze berichten elektronische ketenberichten (EKB). Meer informatie op Suwinet_meldingen 5. Suwinet-Mail Via Suwinet is besloten mail-verkeer mogelijk. Het uitwisselen van klantgegevens via de gewone e- mail is niet toegestaan wegens de risico s die altijd aanwezig zijn bij het verzenden van via het internet. Suwinet-Mail biedt een oplossing voor deze risico s. Dat voorkomt dat mailtjes in verkeerde handen terecht komen. Het mechanisme voor de terugmeldingen (zie 4), waarmee het mogelijk wordt om per gegeven een foutmelding te doen aan de bronhouder, gaat (deels) gebruik maken van dit beveiligde mail-systeem. Meer informatie op Suwinet_mail Handreiking Suwinet v2 0.doc 5 van 30

6 1.2 Suwinet-Inkijk Suwinet-Inkijk ontsluit de gegevens die uitvoeringsorganisaties nodig hebben voor de dienstverlening aan de burger. Daarnaast biedt Suwinet-Inkijk verschillende hulpmiddelen aan, die de dienstverlening ondersteunen. Welke gegevens ontsluit Suwinet-Inkijk? Suwinet-Inkijk ontsluit de gegevens van de klanten van het CWI, UWV, de GSD s en de SVB. Daarnaast kan de gebruiker van Inkijk gegevens in enkele andere bronnen over zijn klant vinden: De Landelijk Raadpleegbare Deelverzameling (LRD) van het GBA met NAW-gegevens van de klant en gegevens over medebewoners. Verificatie Informatie Systeem (VIS) met de gegevens over gestolen, vermiste en ongeldige ID-bewijzen. Beroepen en Opleidingen Register (B&O) met gegevens over interessegebieden, de daarbij behorende beroepen en opleidingen. Het Suwi Bedrijven Register (SBR) met gegevens over bedrijven. Het Kentekenregister van de Rijks Dienst Wegverkeer (RDW) met gegevens over voertuigen op naam van de klant. Daarnaast zijn via Inkijk de volgende hulpmiddelen beschikbaar: werk.nl is de link naar internet met alle vacatures en informatie over solliciteren, kansverkenner, zoekstrategieën, etc., e-diensten voor aanvragen van uitkeringen en inschrijven als werkzoekende. Tevens bevat werk.nl onder de kop CWI en Cijfers een hulpmiddel om zelf statistische overzichten vraag en aanbod arbeidsmarkt te maken. De Fraude Scorekaart is een hulpmiddel voor CWI en GSD s om een risicoprofiel van hun klanten te maken. De NIBUD-rekenmodule (Inkomensverruiming) voor het bepalen van het (mogelijk) recht op aanvullende inkomensverruimende maatregelen (subsidieregelingen, toeslagen, heffingskortingen, kwijtscheldingen, gemeentelijke regelingen) te bepalen. Zoveel als mogelijk worden benodigde gegevens uit Inkijk al vooringevuld. Bibliotheek met naslagwerken op het terrein van de sociale zekerheid. SBR Query waarmee selecties en bestanden kunnen worden gemaakt uit het SBR. De intentie is om alle relevante bronnen voor de Suwi-organisaties te ontsluiten. De volgende bronnen zijn de eerstvolgende kandidaten om in de nabije toekomst te ontsluiten: De Informatie Beheer Groep (IBG-groep) met gegevens over opleiding, inschrijving en studiefinanciering. De Belastingdienst met gegevens over inkomen, vermogen, toeslagen. Het Kadaster met gegevens over bezit van onroerende zaken, schepen en vliegtuigen. Schuldenregisters zoals het Centraal Insolventie Register Re-integratiebedrijven voor gegevens over re-integratietrajecten en de voortgang van de klant. Meer informatie over de bronnen is opgenomen onder paragraaf 3. Handreiking Suwinet v2 0.doc 6 van 30

7 Wie gebruiken Suwinet-Inkijk? De volgende organisaties gebruiken Suwinet-Inkijk voor hun dienstverlening: Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Gemeentelijke Sociale Diensten (GSD) Arbeidsinspectie (AI) Sociale Informatie en OpsporingsDienst (SIOD) Sociale Verzekeringsbank (SVB) de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) De nieuwe Wet Suwi (2007) maakt het mogelijk om niet-suwipartijen toegang tot Suwinet te geven. Verwacht wordt dat in de toekomst steeds meer nieuwe organisaties aangesloten zullen worden. Per organisatie wordt bepaald tot welke onderdelen van Suwinet-Inkijk toegang wordt gegeven. Er worden eigen Overzichtspagina s samengesteld welke afgestemd zijn op de werkzaamheden. Hiermee wordt de doelbinding (de wettelijke basis) aangetoond. Hoe werkt Suwinet-Inkijk? Professionals loggen in met hun inlognaam en wachtwoord. Vervolgens krijgen zij het hoofdscherm te zien. Hierop staat in het midden het welkomstbericht met het laatste nieuws. Hieronder staan de opties Storingen, Overzichten en Overig. Links staat het menu en het veld voor het BSN-nummer. Rechts bovenin kunnen de opties print, help, bibliotheek en corrigeer staan. De werking van Suwinet-Inkijk wordt uitgelegd in de helpfunctie onder de knop help of in het handboek onder Overig. Op verzoek kunnen Quick Reference Cards (QRC s) worden aangemaakt en verspreid. Hier gaan we nu verder in op de hoofdlijnen. BSN-venster Het burgerservicenummer is voor de meeste bronnen de sleutel voor de ontsluiting. De Overzichtspagina s openen alleen na het intoetsen van het BSN en de gekozen optie. Andere opties kunnen soms zonder BSN worden geopend. Hiervoor dient speciale toestemming voor te zijn. Menu Het menu is op maat gemaakt voor de verschillende organisaties, die Suwinet gebruiken en bestaat uit twee onderdelen. * Kolommen Hier staan de bronnen en de hulpmiddelen die voor de gebruiker beschikbaar zijn gesteld via een door de organisatie toegekende rol. * Overzichten Hier staan de Overzichtspagina s die voor de verschillende rollen binnen de organisatie zijn samengesteld. Deze pagina s zijn met de gebruikers zo samengesteld dat ze aansluiten bij de processen van de organisatie. Gebruikers zijn door de organisatie geautoriseerd om, afhankelijk van hun rol, één of meerdere pagina s te raadplegen. De pagina Klantbeeld bevat de gegevens die de klant via de website kan raadplegen. De professional kan met behulp van deze pagina meelezen met de klant. De gegevens die de professional en klant zien zijn hetzelfde alleen de lay-out verschilt. Handreiking Suwinet v2 0.doc 7 van 30

8 De Overzichtspagina s Een Overzichtspagina bevat een hoofdscherm en subschermen die via links boven het hoofdscherm te raadplegen zijn. De schermen tonen gegevensrubrieken met gegevens en de bron. De definities van de gegevens zijn te zien door op de naam van het gegeven te klikken. Op alle onderstreepte gegevens kan worden doorgeklikt voor detailinformatie. Suwinet-Inkijk gebruikt gestandaardiseerde gegevens De gegevens die u raadpleegt via Suwinet-Inkijk zijn uniform vastgelegd. In het Suwi-gegevens Register (SGR) vindt u een overzicht van de beschikbare gegevens (zie SGR). Per gegevenselement staat vast wat de betekenis (definitie) is, wat het formaat is en welke voorwaarden er gelden voor het gegevenselement (zoals geldige waardebereiken, etc.). Naast deze gegevens die betrekking hebben op de individuele gegevenselementen zijn er in het SGR relaties tussen gegevenselementen vastgelegd. Hierdoor is het gebruik eenduidiger. In Suwinet-Inkijk zijn de definities van deze gegevens opvraagbaar door op het gegeven te klikken. Verder wordt in het SGR vastgelegd welke aangesloten partijen toegang hebben tot welke gegevens. Suwinet-Inkijk beveiligt klantgegevens Suwinet is een besloten netwerk. Bovendien hebben alleen geautoriseerde gebruikers toegang tot (delen van) de Suwinet-Inkijk gegevens. Per aangesloten partij en per rol die de organisatie onderscheidt voor de uitvoeringsprocessen, maakt het BKWI een Overzichtspagina. Daarin worden alleen die gegevens opgenomen die wettelijk gezien (=doelbinding) nodig zijn voor de uitvoering van die rol. Binnen de organisatie regelt de applicatie beheerder via een technische autorisatie voor de individuele professional de toegang tot de juiste Overzichtspagina. De organisaties die Suwinet gebruiken zijn verplicht zich te houden aan de eisen voor privacy en beveiliging (zie privacy_en_beveiliging). Jaarlijks moet over het gebruik verantwoording worden afgelegd. Maandelijks verstrekt het BKWI log-rapportages over het gebruik aan de aangesloten organisaties. Het systeem waarborgt daarmee de privacy van uw klanten. Suwinet-Inkijk is verder Gratis beschikbaar Gebruiksvriendelijk Overzichtelijk Flexibel Eenvoudig Breed inzetbaar Gebouwd met het vizier op de toekomst: nieuwe klanten, nieuwe applicaties, nieuwe mogelijkheden. Suwinet blijft in ontwikkeling. Ontwikkeling Suwinet Inkijk samen met de gebruiker Voor de verdere ontwikkeling werkt BKWI samen met de gebruikers. Per organisatie zijn er gebruikersgroepen die input leveren voor aanvullingen en verbeteringen van Inkijk. Daarnaast worden periodiek gebruikersonderzoeken gehouden. Het Suwiteam van het BKWI houdt regelmatig presentaties en workshops bij de aangesloten organisaties. Ook uit die contacten komen nieuwe ideeën voort. Tenslotte worden alle gebruikers uitgenodigd ideeën en opmerkingen te melden aan de Suwidesk: Handreiking Suwinet v2 0.doc 8 van 30

9 Ondersteuning bij het gebruik Het Suwiteam van het BKWI is er speciaal voor om professionals bij te staan bij het gebruik en bij de uitleg over de nieuwe functionaliteiten. Presentaties en workshops leveren voor de gebruikers altijd nieuwe inzichten op voor toepassing in de werkprocessen en vaak ook interne verzoeken om autorisaties tot bronnen en hulpmiddelen waar de gebruiker voordien geen weet van had. Bel het Suwinetteam van het BKWI voor een presentatie of workshop: tel. (088) Handreiking Suwinet v2 0.doc 9 van 30

10 2. Suwinet-Inkijk en processen We bespreken enkele mogelijkheden voor de inzet van Suwinet-Inkijk in de processen van de uitvoeringsorganisaties. De hoofdprocessen bij de Suwi-organisaties zijn in hoofdzaak de volgende: Verwijs- en adviesfunctie Claimbeoordeling Rechtmatigheidcontroles Re-integratie Terugvordering en verhaal Bezwaar en beroep Handhaving Fraudebestrijding (Inkomens)ondersteuning Beleidsontwikkeling Deze processen kunnen als volgt door Suwinet-Inkijk worden ondersteund. NB: het gaat hier om voorbeelden; de gebruiker moet zelf alle mogelijkheden verkennen. Optie Omschrijving Proces Bibliotheek Bibliotheek bevat naslagwerken voor de advies- en informatiefunctie en als achtergrondmateriaal voor de professional. Dit zijn: Recht en Regel, Sociale Zekerheid en de Suwi Almanak Voor uitleg van wet- en regelgeving. Voor het zoeken van toepasselijke voorzieningen voor de individuele klant (maatwerk) en voor doelgroepen. Opzoeken van relevante organisaties en adressen. De informatie kan via een zoekboom worden benaderd. (Het is mogelijk om de interne handboeken van de organisatie hieraan toe te voegen en op dezelfde manier toegankelijk te maken.) CWI GBA Zoeken in de gegevens die bij het CWI bekend zijn voor Arbeidsverplichting, over inschrijvingen, gelopen dienstverlening etc. Voor het zoeken van de GBA-gegevens behorend bij een klant met een bekend BSN-nummer (ID-controle, bepalen woonsituatie, gezins- en huishoudensituatie). Verwijs- en adviesfunctie Re-integratie (Inkomens)ondersteuning en Beleidsontwikkeling Claimbeoordeling Rechtmatigheid Handhaving Fraudebestrijding Re-integratie Terugvordering en verhaal Bezwaar en Beroep Claimbeoordeling Rechtmatigheid Handhaving Fraudebestrijding Re-integratie Terugvordering en verhaal Bezwaar en Beroep Handreiking Suwinet v2 0.doc 10 van 30

11 Optie Omschrijving Proces Zoek in GBA Voor het zoeken naar het BSN van een klant waarvan het BSN niet bekend is, maar persoonsgegevens (geboortedatum, geslacht, naam en postcode) wel bekend zijn. Claimbeoordeling Rechtmatigheid Handhaving Fraudebestrijding Re-integratie, Terugvordering en verhaal Bezwaar en Zoek+ in GBA Voor het zoeken naar het BSN van een klant waarvan het BSN niet bekend is, maar persoonsgegevens (geboortedatum, geslacht, naam en postcode) wel bekend zijn. + zoeken op de eerste 3 letters van de achternaam of de hele achternaam met geslacht. Beroep Claimbeoordeling Rechtmatigheid Handhaving Fraudebestrijding Re-integratie, Terugvordering en verhaal GSD VIS B&O Bedrijvenregister RDW Zoek in RDW Zoeken in de gegevens die bij de GSD s bekend zijn voor Inkomensverhouding, uitkeringsverleden en reintegratie-activiteiten en openstaande vorderingen Voor het toetsen van de geldigheid van een ID-bewijs (onderdeel ID-controle). U kunt in de regionale keten een afspraak maken over wie deze toets doet: CWI, UWV respectievelijk GSD. Het bepalen van het interessegebied van de klant, de gewenste beroepen en benodigde opleidingen. Zoeken naar bedrijven waar de klant een relatie mee heeft. Zoeken op BSN naar voertuigen geregistreerd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer voor rechtmatigheidonderzoek (vermogenstoets, bedrijfsactiviteiten met voertuigen). Mobiliteit, rijbewijs, eigen auto. Via verschillende zoeksleutels zoeken in het RDW bestand naar voertuigen en eigenaar geregistreerd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (vermogenstoets, bedrijfsactiviteiten met voertuigen). Claimbeoordeling Rechtmatigheid Handhaving Fraudebestrijding Re-integratie Terugvordering en verhaal Bezwaar en Beroep Claimbeoordeling Rechtmatigheid Handhaving Fraudebestrijding Re-integratie Claimbeoordeling Rechtmatigheid Handhaving Fraudebestrijding Terugvordering en verhaal Bezwaar en Beroep Claimbeoordeling Rechtmatigheid Handhaving Fraudebestrijding Terugvordering en verhaal Bezwaar en Beroep Re-integratie Claimbeoordeling Rechtmatigheid Handhaving Fraudebestrijding Handreiking Suwinet v2 0.doc 11 van 30

12 Optie Omschrijving Proces Zoek in EDM Via verschillende zoeksleutels zoeken naar de Eerste Dag Melding. Dit is de datum van de eerste werkdag van de klant bij een werkgever of uitzendbureau. Claimbeoordeling Rechtmatigheid Handhaving Fraudebestrijding Terugvordering en verhaal Bezwaar en Beroep Werk.nl Via verschillende zoeksleutels zoeken naar vacatures; tevens direct solliciteren, informatie over solliciteren, kansverkenner, zoekstrategieën; diverse hulpmiddelen zoals competentietest, voorbeeld cv s en sollicitatiebrieven; e-aanvragen WW en WWB, en het plaatsen van een cv. CWI en cijfers. Voor het bepalen van de situatie op de lokale arbeidsmarkt en kansrijke branches. Voor informatie over de beschikbare tools voor klanten. Voor het bekijken van het aantal actuele vacatures. Voor het bekijken van zoekstrategieën voor doelgroepen. Voor het bekijken van relevante organisaties. Voor het bepalen van de situatie op de regionale arbeidsmarkt door zelf statistische overzichten te maken van vraag en aanbod (werkgeversbenadering, inkoopbeleid). Verwijs- en adviesfunctie Re-integratie Beleidsontwikkeling Fraude scorekaart Frauderisico Claimbeoordeling Rechtmatigheid Handhaving Fraudebestrijding Inkomensverruiming SBR query Met deze NIBUD-tool kunt u voor uw cliënt het recht Berekenen op inkomensverruimende maatregelen zoals diverse toeslagen en heffingskortingen. Voor het bepalen van (mogelijk) recht op ca. twintig financiële regelingen. Selecties en bestanden maken uit het SBR om inzicht te krijgen in het bedrijvenbestand naar kenmerken (branche, buurt/wijk etc.). Selectie en bestanden maken van NAW-gegevens van bedrijven (naar kenmerken) voor werkgeversbenadering. Verwijs- en adviesfunctie (Inkomens)ondersteuning Re-integratie Beleidsontwikkeling Handreiking Suwinet v2 0.doc 12 van 30

13 3. Bronnen en hulpmiddelen Suwinet-Inkijk ontsluit bronnen en biedt hulpmiddelen aan. Dit deel van de handreiking bevat enkele kenmerken van de bronnen en de hulpmiddelen. Het doel daarvan is om de gebruiker inzicht te geven in de gebruikswaarde ervan. Bronnen CWI GBA/LRD GSD VIS B&O SBR RDW werk.nl bibliotheek UWV basisregistraties ODS Uitkeringen UWV - polisadministratie UWV - arbeidsverledenadministratie SVB Belastingdienst- EDM Hulpmiddel Fraude Score Kaart Inkomensverruiming Op de volgende pagina s gaan we dieper in op de bronnen en hulpmiddelen Handreiking Suwinet v2 0.doc 13 van 30

14 Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) Historie Bestand ingeschrevenen CWI Gegevens over inschrijving, opleiding, arbeidsverleden, dienstverleningspad Ingeschreven werkzoekenden CWI CWI Online Zoals vastgelegd in het CWI-systeem. Bestand gaat terug tot Gegevens over verlopen inschrijvingen worden tot drie maanden na datum einde getoond. Alle personen die zich hebben laten inschrijven voor werk en/of een uitkering bij het CWI. Geen Handreiking Suwinet v2 0.doc 14 van 30

15 Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) / Landelijke Raadpleegbare Deelverzameling (LRD) Historie Uitsluiting Toegang Hoe werkt het Internetadressen Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Gegevens over de persoon zoals geregistreerd in de GBA: NAWgegevens, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, verblijfstitel, en medebewoners. Het betreft gegevens die toegankelijk zijn via de Landelijke Raadpleegbare Deelverzameling (LRD). De Landelijke Raadpleegbare Deelverzameling die gevuld wordt vanuit de gemeentelijke basisadministraties persoonsgegevens. Gemeenten zijn eigenaar. Ministerie van BZK (BPR) is verantwoordelijk voor het GBA en de LRD. Online De LRD wordt dagelijks geactualiseerd. De uiteindelijke actualiteit wordt bepaald door de actualiteit van de gemeentelijke basisadministraties en de snelheid waarmee burgers hun gegevens aanleveren N.v.t. Bestand dekt alle in de GBA-geregistreerde burgers Niet-ingezetenen. Op grond van een wettelijke titel (doelbinding). De GBA/LRD wordt op twee manieren ontsloten: GBA/LRD: via het BSN worden de LRD-gegevens getoond, Zoeken in GBA/LRD: via verschillende zoekingangen (geboortedatum, naam, geslacht, postcode, huisnummer) wordt het BSN getoond. Zoek+ in GBA/LRD: via verschillende zoekingangen (geboortedatum, eerste 3 letters van een achternaam geslacht of naam, postcode, huisnummer) wordt het BSN getoond. Van 2007 tot 2010 wordt de GBA gemoderniseerd tot de Basisregistratie van Persoonsgegevens voor de gehele overheid. Voor alle afnemers (bestuursorganen), zowel binnen als buiten gemeenten, worden in de periode 2007 tot 2010 geleidelijk de volgende twee verplichtingen doorgevoerd: het verplichte gebruik van de authentieke gegevens en de verplichte terugmelding op authentieke gegevens Handreiking Suwinet v2 0.doc 15 van 30

16 Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) GSD bestand Gegevens over de persoon met een lopende uitkering WWB, BBZ, IOAW, IOAZ, WWIK en Bijzondere Bijstand; woon- en huishoudenssituatie, de financiële situatie, gegevens over de verstrekte uitkering WWB, BBZ, IOAZ, IOAW, WWIK, bijzondere bijstand, debiteuren, maatregelen, re-integratieverplichtingen en trajecten. De gemeentelijke sociale diensten. De gemeenten. Afhankelijk van de gemeente: een deel levert online, een deel levert wekelijks aan. Zoals vastgelegd in de bestanden van de GSD en afhankelijk van de wijze van aanlevering (zie hierboven) van de bestanden bij de GSD. Historie Beëindigde uitkeringen 6 maanden, re-integratie en aanvragen 2 jaar, bijzondere bijstand 1 jaar en verder alle lopende uitkeringen, re-integratie en vorderingen Uitsluiting Personen met een lopende en afgesloten uitkering of aanvraag WWB, BBZ, IOAW, IOAZ, WWIK, bijzondere bijstand en personen met een actuele vordering voortvloeiend uit die regelingen. Personen met alleen een uitkering WWB-bijzondere bijstand. Let erop dat actualiteit van de gegevens per gemeente kunnen verschillen i.v.m. aanlevering Handreiking Suwinet v2 0.doc 16 van 30

17 Verificatie Informatie Systeem (VIS) Historie Hoe werkt het Verificatie Informatie Systeem Nummers van identiteits- en reisdocumenten uit binnen- en buitenland die als gestolen, vermist of anderszins ongeldig geregistreerd staan. Toelevering gegevens door Korps Landelijke Politiediensten in samenwerking met agentschap Basisregistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten en Rijksdienst voor het Wegverkeer. Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. BKWI betrekt het VIS via de beheerder BKR. Online wordt bepaald door de organisaties die toeleveren aan het VIS. N.v.t. Bestand dekt alleen de officieel vastgestelde status van de documenten. Bestand bevat ook alleen de aangemelde documenten Op basis van het type document en het nummer wordt de controle (bekend in VIS / niet bekend in VIS) uitgevoerd. Het bestand is per definitie niet volledig. Naast de controle op geldigheid in VIS, moet het document worden gecontroleerd op echtheid en de klant moet worden gecontroleerd op look-a-like-fraude Handreiking Suwinet v2 0.doc 17 van 30

18 Beroepen- en opleidingenregister (B&O) Historie Hoe werkt het Beroepen- en opleidingenregister (B&O) Gegevens over beroepen en opleidingen. Zoekmachine met samenhang tussen affiniteit ( iets met ), beroepen en bijbehorende opleidingen. Classificaties zijn gebaseerd op de Standaard Beroepen Classificatie (SBC van het CBS) en de Standaard Onderwijs Indeling (SOI van het CBS). B&O CWI, Standaard Beroepen Classificatie (CBS) en de Standaard Onderwijs Indeling (CBS). CWI CD-ROM. Bestand wordt periodiek door het CWI geactualiseerd met nieuwe opleidingen en beroepen. Bevat opleidingen die niet meer voorkomen maar waarvan de diploma s nog wel geldigheid hebben. Alle door CWI geïnventariseerde beroepen en opleidingen. Het gebruik wijst zich vanzelf. Het B&O register is ingebouwd in verschillende hulpmiddelen van het CWI, zoals ook de zoekmachine voor de vacatures in werk.nl. Het B&O register kan voor re-integratie goed in combinatie met werk.nl worden toegepast. - Zoek eerst een beroep dat bij het profiel van de klant past. - Zoek met het beroep verder naar vacatures in werk.nl. Het BKWI is voornemens het B&O-register, werk.nl en de SBR te integreren. Handreiking Suwinet v2 0.doc 18 van 30

19 Suwi Bedrijven Register (SBR) Suwi Bedrijven Register (SBR) Historie Uitsluiting Hoe werkt het Gegevens over ondernemingen, hun vestigingen, rechtsvorm, historie, economische activiteit, contactpersonen, eigenaars en bestuurders zoals geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en bedrijven geregistreerd door MarktSelect. Het bestand kan via verschillende zoekingangen worden geraadpleegd. Via query SBR kunnen verschillende bestanden worden samengesteld en in verschillende formaten worden geëxporteerd. Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) Bestand MarktSelect. BKWI CD-ROM De CD-ROM wordt maandelijks door het BKWI aangemaakt vanuit de actuele bestanden van KvK en MarktSelect. De actualiteit wordt bepaald door de actualiteit van de bronbestanden Afhankelijk van de bronbestanden Bestand dekt de ondernemingen die bij de KvK zijn geregistreerd, aangevuld met bedrijven die bij Marktselect bekend zijn. Bestand bevat een deelverzameling van de kenmerken van de daar geregistreerde bedrijven. Het Handelsregister is een verplichte registratie voor ondernemingen (natuurlijke personen en rechtspersonen). Het bestand van MarktSelect is verzameld uit diverse bronnen. Niet geregistreerd zijn: maatschappen, eenmanszaken of maatschappen in de landbouw en visserij, in straathandel door venten, ondernemingen van de overheid, personen werkzaam in vrije beroepen, vrijgevestigde ondernemers, zelfstandigen zonder personeel. Zoek het bedrijf op basis van één of meer zoekcriteria. Bekijk de gegevens op de verschillende schermen, zoals: Details vestiging - naam, adres en bedrijfseconomische gegevens Contactgegevens - vestigingsadres, feitelijk adres, correspondentieadres en contactpersonen. Concernstructuur - welk bedrijf is de moeder en heeft dit bedrijf ook nog dochterbedrijven? Moeders en dochters - bekijk de gegevens van de moeder- en dochterbedrijven. U kunt altijd terugkeren naar het zoekscherm met zoekresultaat door te klikken op overzicht Het SBR zal op termijn alle gegevens van het nieuwe Handelsregister gaan bevatten. Het HR is door het rijk aangewezen om te ontwikkelen tot Basisregistratie Nieuw Handelsregister (realisatie in 2009). Het BKWI is voornemens SBR te koppelen met B&O en werk.nl, en met Polisgegevens. Handreiking Suwinet v2 0.doc 19 van 30

20 Rijksdienst Wegverkeer (RDW) Historie Uitsluiting Toegang Hoe werkt het Kentekenregister (RDW) kentekenregistratie bevat gegevens over het kenteken, het voertuig, verzekeringsgegevens, de persoonsgegevens van de houder van het voertuig en gegevens van de leasemaatschappij (indien van toepassing). Kentekenregistratie RDW. De registratie wordt in Suwinet-Inkijk volledig ontsloten. Rijks Dienst Wegverkeer Online Afhankelijk van de gegevensaanlevering aan de RDW. De historie van een voertuig is opgenomen. Alle voertuigen die door de dealer ter initiële keuring aangeboden bij de RDW plus de voertuigen die later een kentekenbewijs hebben gekregen. Niet aangemelde voertuigen. Op grond van een wettelijke titel (doelbinding). De RDW wordt op twee manieren ontsloten: Via het BSN worden de gegevens op de betreffende kolompagina getoond, Via verschillende zoekingangen om bij bijzonder onderzoek gegevens van het voertuig maar ook van de eigenaar te achterhalen. De RDW wordt in 2009 Basisregistratie Voertuigen. Handreiking Suwinet v2 0.doc 20 van 30

Toelichting Suwinet-Inkijk

Toelichting Suwinet-Inkijk Toelichting Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave 1. Waarom deze toelichting? 2 2. Historie 2 3. Suwinet en Suwinet-Inkijk 3 3.1. Suwinet 3 3.2. Suwinet-Inkijk 4 3.2.1 Welke gegevens ontsluit Suwinet-Inkijk 4 3.2.2

Nadere informatie

Toelichting Suwinet. 20120423-Toelichting Suwinet v4.0.docx 1 van 19

Toelichting Suwinet. 20120423-Toelichting Suwinet v4.0.docx 1 van 19 Toelichting 20120423-Toelichting v4.0.docx 1 van 19 Documenthistorie Versienummer Auteur Opmerking 1.0 Ellen Verburgt Eerste versie 2.0 december 2008 Dammes Ros Aanpassingen n.a.v. gevraagde input vanuit

Nadere informatie

Autorisaties en toelichting

Autorisaties en toelichting Autorisaties en toelichting Rol Bibliotheek B&O (G002) Correctieservice (G031) Configureren correctieservice (G032) Correctie Status (G040) CWI (G003) Inhoud en voor welk proces bedoeld De bibliotheek

Nadere informatie

Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk

Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk Dit document geeft een overzicht van de pagina s op Suwinet-Inkijk voor (inter) gemeentelijke sociale diensten. Naast een korte uitleg van de inhoud van de pagina s

Nadere informatie

In dit informatiebulletin zal worden ingegaan op een specifiek onderdeel van de nieuwe fraudewet, namelijk het Frauderegister.

In dit informatiebulletin zal worden ingegaan op een specifiek onderdeel van de nieuwe fraudewet, namelijk het Frauderegister. Inleiding Nieuwe wet Per 1 januari 2013 is de invoering van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in het kort de Fraudewet - een feit. Doel van deze wet is een hardere aanpak van

Nadere informatie

BRONPAGINA OVERZICHTSPAGINA ZOEKPAGINA OVERIGE. Terugvordering&Verhaal. Kostendelerstoets. Rechtmatigheid+ Re-integratie.

BRONPAGINA OVERZICHTSPAGINA ZOEKPAGINA OVERIGE. Terugvordering&Verhaal. Kostendelerstoets. Rechtmatigheid+ Re-integratie. Autorisatiematrix Suwinet DDFK 2017 BRONPAGINA OVERZICHTSPAGINA ZOEKPAGINA OVERIGE Bedrijvenregister GBA Bijstandsregelingen Fraudevorderingen Belastingdienst Kadaster RDW RDW-peildata RDW+ UWV-wb SVB

Nadere informatie

Release Suwinet-Inkijk versie 14.06

Release Suwinet-Inkijk versie 14.06 Release Suwinet-Inkijk versie 14.06 Donderdag 26 juni staat release v.14.06 van Suwinet-Inkijk gepland. Suwinet-Inkijk is die dag vanaf 18:00 uur niet beschikbaar. De werkzaamheden duren de hele avond.

Nadere informatie

Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk

Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk Dit document geeft een overzicht van de pagina s op Suwinet-Inkijk voor (inter) gemeentelijke sociale diensten. Naast een korte uitleg van de inhoud van de pagina s

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5294 31 maart Rectificatie Regeling tot wijziging van de Regeling SUWI in verband met eenmalige gegevensuitvraag en de

Nadere informatie

Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk

Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk Via Suwinet-Inkijk kunnen (inter)gemeentelijke sociale diensten gegevens die afkomstig zijn uit verschillende gegevensbronnen raadplegen. Deze gegevens worden via verschillende

Nadere informatie

Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk

Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk Toegangsrechten voor Suwinet-Inkijk Via Suwinet-Inkijk kunnen (inter)gemeentelijke sociale diensten gegevens die afkomstig zijn uit verschillende gegevensbronnen raadplegen. Deze gegevens worden via verschillende

Nadere informatie

Help mee het Digitaal KlantDossier betrouwbaar te houden

Help mee het Digitaal KlantDossier betrouwbaar te houden Help mee het Digitaal KlantDossier betrouwbaar te houden Handleiding procesafhandeling correctieservice (digitale correctieverzoeken en terugmeldingen) Mei 2011 Maart 2011 1 1.! Laat digitale meldingen

Nadere informatie

Toelichting op gegevens van de Belastingdienst

Toelichting op gegevens van de Belastingdienst Toelichting op gegevens van de Belastingdienst (Gemeentelijke Sociale Diensten en Sociale Verzekeringsbank) Welke gegevens, voor welke taak? Medewerkers van de Gemeentelijke Sociale Diensten (GSD) en de

Nadere informatie

Het kan makkelijker!

Het kan makkelijker! Het kan makkelijker! Het kan makkelijker! Contact met de overheid: iedereen heeft het wel eens, maar kan het nou niet wat makkelijker? Het antwoord daarop is Ja! Minder vaak langs bij organisaties Nog

Nadere informatie

Stand van zaken eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen

Stand van zaken eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Overzicht Vraag en antwoord

Overzicht Vraag en antwoord Overzicht Vraag en antwoord Nieuw proces: Samenvoeging aanvraag bijstand en registratie als werkzoekende bij UWV Registratie bij UWV als gevolg van het aanvragen bijstand Landelijk Team Samenwerking Gemeenten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Voor Basisregistraties Versie 3.1 Datum 05 Oktober 2016 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA Jan Willem van Boven relatiebeheerder 2012 Agenda Over Agentschap BPR GBA als Basisregistratie Relatiebeheer GBA 2 Agentschap BPR Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. BAWI (070) 373 8022 onderwerp vanaf 1 januari 2008 is het Digitaal Klantdossier wettelijk verplicht uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr.

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker Deze instructie geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen. Indien u één of meerdere handelingen niet kunt verrichten, maar deze

Nadere informatie

Vragen en antwoorden bij de regionale trendrapportage banenafspraak

Vragen en antwoorden bij de regionale trendrapportage banenafspraak Vragen en antwoorden bij de regionale trendrapportage banenafspraak In dit document geven we antwoord op veelgestelde vragen over de regionale trendrapportage banenafspraak. Algemene informatie over de

Nadere informatie

FO SIOD. 23 mei 2011. Release 11.06 versie 1.0. Created with Axure RP Pro

FO SIOD. 23 mei 2011. Release 11.06 versie 1.0. Created with Axure RP Pro 23 mei 2011 FO SIOD Release 11.06 versie 1.0 Created with Axure RP Pro Inhoudsopgave 1. Schermen... 4 1.1. SIOD... 4 1.2. View - SIOD... 4 1.2.1. Getoond scherm... 4 1.2.2. Schermgegevens & Interacties...

Nadere informatie

Beveiligingsplan. rechtmatig gebruik Suwinet-Inkijk. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Beveiligingsplan. rechtmatig gebruik Suwinet-Inkijk. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Beveiligingsplan rechtmatig gebruik Suwinet-Inkijk Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Heemstede Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude O Beveiligingsplan IASZ

Nadere informatie

Wat doet het Inlichtingenbureau?

Wat doet het Inlichtingenbureau? Wat doet het Inlichtingenbureau? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot de controle van uw gegevens. Wanneer u bijstand krijgt, worden uw gegevens gecontroleerd door verschillende

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15 Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie 1 van 15 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding: Click & Claim opstarten 3 2. In- en uitloggen Click & Claim 4 3. Click & Claim gebruiksklaar maken 5 3.1. Inlezen

Nadere informatie

Gegevensgroep Context SGR-entiteit SGR-attribuut/gegevenselement Bron / beheerder Persoonsgegevens Client SUWI Persoon Burgerservicenummer GBA

Gegevensgroep Context SGR-entiteit SGR-attribuut/gegevenselement Bron / beheerder Persoonsgegevens Client SUWI Persoon Burgerservicenummer GBA Gegevensgroep Context SGR-entiteit SGR-attribuut/gegevenselement Bron / Persoonsgegevens Client SUWI Persoon Burgerservicenummer GBA Aanvullende persoonsgegevens Arbeids- en/of sgegevens Voornamen Voorvoegsel

Nadere informatie

Knoppenmodel Transparantie naar burger Toekomstvisie

Knoppenmodel Transparantie naar burger Toekomstvisie Knoppenmodel Transparantie naar burger Toekomstvisie Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen Samenwerking tussen overheidsorganisaties Suwiwet t.b.v., en gemeenten Ontzorgen Burgers Digitaal Klantdossier

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Gedetailleerde uitwerking van de per 1 januari 2011 in beheer te nemen gemeentelijke DKD producten en diensten

BIJLAGE 1 Gedetailleerde uitwerking van de per 1 januari 2011 in beheer te nemen gemeentelijke DKD producten en diensten BIJLAGE 1 Gedetailleerde uitwerking van de per 1 januari 2011 in beheer te nemen gemeentelijke DKD producten en diensten A. Digitale formulieren Het programma Digitaal Klantdossier beoogt de administratieve

Nadere informatie

Technische oplossingen voor een veilig gebruik van Suwinet. Zwolle, 20 april 2017

Technische oplossingen voor een veilig gebruik van Suwinet. Zwolle, 20 april 2017 Technische oplossingen voor een veilig gebruik van Suwinet Zwolle, 20 april 2017 Agenda Achtergrond, het waarom Wat houden de technische maatregelen in? De integrale aanpak Stappenplan / tijdsbalk Achtergrond

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

RDW erkende bedrijven: tenaamstellen. RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen

RDW erkende bedrijven: tenaamstellen. RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen Versie maart 2015 1 Inhoud Onderdeel Titel Pagina Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Tenaamstellen (zowel eerste tenaamstelling als overschrijving) met Digitale machtiging 3 Tenaamstellen

Nadere informatie

Registratie niet ingeschreven WWB-ers Productbeschrijving

Registratie niet ingeschreven WWB-ers Productbeschrijving Registratie niet ingeschreven WWB-ers Productbeschrijving 1. Het product Registratie niet ingeschreven WWB-ers Het product Registratie niet ingeschreven WWB-ers voor gemeenten bestaat uit gegevens over

Nadere informatie

Handleiding Tabellen op maat. Afdeling arbeidsmarktinformatie en advies

Handleiding Tabellen op maat. Afdeling arbeidsmarktinformatie en advies Handleiding Tabellen op maat Afdeling arbeidsmarktinformatie en advies Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Naar cijfers en statistieken op werk.nl 3 3. Tabellen naar eigen wensen samenstellen 5 3.1. Werkzoekenden

Nadere informatie

Toelichting op gegevens van de Belastingdienst, te raadplegen via Suwinet-Inkijk.

Toelichting op gegevens van de Belastingdienst, te raadplegen via Suwinet-Inkijk. Toelichting op gegevens van de Belastingdienst, te raadplegen via Suwinet-Inkijk. Inleiding. Medewerkers van gemeentelijke sociale diensten kunnen vanaf april 2012 via Suwinet-Inkijk gegevens van de Belastingdienst

Nadere informatie

De virtuele identiteit in de sociale zekerheid

De virtuele identiteit in de sociale zekerheid Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / mr. Hatice Dogan en mr. drs. Marjolein van Everdingen Onderzoek Aanpassing van het bestuursrecht aan ketensamenwerking Startdatum 1 januari 2010 Einddatum 1 november

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2014 (tweede kwartaal) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het tweede kwartaal van 2014 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten. Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016

Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten. Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016 Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016 Agenda Introductie startbijeenkomst; Wat is Suwinet? Achtergrond programma

Nadere informatie

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Logging als taak van het BKWI... 3 3 Informeren van gebruikers... 5 4 Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Versie 1.0 Datum 11 mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom Terugmelden?... 3 1.2 Gerede Twijfel... 3 1.3 Digimelding voor afnemers...

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners: Handleiding CORFU Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is onder andere verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORTAGE AUDIT GEBRUIK SUWINET INKIJK. Onderzoeksperiode: de maanden augustus en oktober 2012. Inleiding

RAPPORTAGE AUDIT GEBRUIK SUWINET INKIJK. Onderzoeksperiode: de maanden augustus en oktober 2012. Inleiding RAPPORTAGE AUDIT GEBRUIK SUWINET INKIJK. Onderzoeksperiode: de maanden augustus en oktober 2012. Inleiding Medewerkers van Sociale Zaken beschikken over de mogelijkheid om gegevens van klanten te controleren

Nadere informatie

Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie

Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie 8 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Gebruikersadministratie... 2 1.2 Vragen... 2 2 Inloggen en navigeren... 3 2.1 Inloggen op Suwinet-Inkijk...

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet

Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet Agenda Context en doelgroep Wat gebeurt er op 1-1-2017 Ketenproces Gegevensuitwisseling via Inlichtingenbureau Re-integratiedossier

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Instantie beheerder

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Instantie beheerder Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Instantie beheerder Deze instructiekaart geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als instantie beheerder. De rechten voor instantie beheerder

Nadere informatie

RICHTLIJNEN GEMEENTEN SELECTIES VOOR AANLEVERING DKD

RICHTLIJNEN GEMEENTEN SELECTIES VOOR AANLEVERING DKD RICHTLIJNEN GEMEENTEN SELECTIES VOOR AANLEVERING DKD Versie 8.0, vanaf januari 2015 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 3. Klantgegevens 5 4. Selecties Uitkeringen 6 5. Selecties

Nadere informatie

Project Ontsluiting werkzoekendenbestand Handreiking voor gemeenten over het werkproces werkzoekenden

Project Ontsluiting werkzoekendenbestand Handreiking voor gemeenten over het werkproces werkzoekenden Project Ontsluiting Handreiking voor gemeenten over het werkproces werkzoekenden UWV WERKbedrijf Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 15-03-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Gebruiker Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Gebruiker Deze instructiekaart geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP)

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding depothouder 2.0.docx 29-12-14 1 van 16 Inleiding Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) is een internetapplicatie waarmee

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert

Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek December 2012 Inhoud Stroomschema 1. Vluchtelingen

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim (VV)

Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Versie 7.1 september 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding: Click & Claim opstarten... 3 2 In- en uitloggen Click & Claim... 3 3 Click & Claim gebruiksklaar maken... 4 3.1

Nadere informatie

Beginnen met de Relatiebeheer module

Beginnen met de Relatiebeheer module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 23 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Hieronder worden de minimale stappen om te beginnen met de module Relatiebeheer kort beschreven. Deze stappen

Nadere informatie

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U

Nadere informatie

1 dec. 2014 FO SIOD. Release 14.10. Created with Axure RP Pro

1 dec. 2014 FO SIOD. Release 14.10. Created with Axure RP Pro 1 dec. 2014 FO SIOD Release 14.10 Created with Axure RP Pro Inhoudsopgave 1. SIOD... 4 2. View - SIOD... 4 2.1. Suwinet Inkijk Pagina... 4 2.2. Schermgegevens & Interacties... 6 2.3. Tabel met SGR gegevens...

Nadere informatie

[Pick the date] 29 sept 2014 FO CAK. Release 14.09. Created with Axure RP Pro

[Pick the date] 29 sept 2014 FO CAK. Release 14.09. Created with Axure RP Pro [Pick the date] 29 sept 2014 FO CAK Release 14.09 Created with Axure RP Pro Inhoudsopgave 1. CAK... 3 2. View - CAK... 3 3. View - CAK - Homepage content... 3 3.1. Getoond scherm... 3 3.2. Schermgegevens

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van

Nadere informatie

Agenda. UWV Gegevensdiensten Dienstverlening Samenwerking Loonaangifteketen BLAU. 30 november, Accountmanagement Gegevensdiensten, Peter Greve.

Agenda. UWV Gegevensdiensten Dienstverlening Samenwerking Loonaangifteketen BLAU. 30 november, Accountmanagement Gegevensdiensten, Peter Greve. GegevensdienstenUWV Agenda UWV Gegevensdiensten Dienstverlening Samenwerking Loonaangifteketen BLAU 30 november, Accountmanagement Gegevensdiensten, Peter Greve. Organisatiestructuur UWV Concern: Raad

Nadere informatie

Datum 1 oktober 2015 Betreft Kamervraag/vragen van het lid Schut-Welkzijn en Van Wijngaarden (VVD)

Datum 1 oktober 2015 Betreft Kamervraag/vragen van het lid Schut-Welkzijn en Van Wijngaarden (VVD) > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2012 (tweede kwartaal) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het tweede kwartaal van 2012 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

UWV GegevensDiensten, de gegevensspecialist

UWV GegevensDiensten, de gegevensspecialist UWV GegevensDiensten, de gegevensspecialist Inhoud Een korte introductie Een korte introductie 1 1. UWV GegevensDiensten, gegevensspecialist voor Werk en Inkomen 3 2. Op naar het hergebruik van gegevens

Nadere informatie

Handreiking Nieuwe Suwi Autorisaties

Handreiking Nieuwe Suwi Autorisaties Handreiking Nieuwe Suwi Autorisaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. De huidige situatie 3 4. Zoeksleutels 4 5. Wijzigingen: nieuwe pagina s en nieuwe indeling 4 6. Wat moet de gemeente doen? 5 7. Communicatie

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Wachtlijst

Handboek ZooEasy Online Wachtlijst Handboek ZooEasy Online Wachtlijst Datum: Juni2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. WACHTLIJST... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES... 4 1.1.2.1.

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2012 (eerste kwartaal) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het eerste kwartaal van 2012 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 856 Besluit van 16 december 2010 tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met uitbreiding van de soort gegevens voor eenmalige gegevensuitvraag

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Informatiebulletin IB groep BO/SBO/SO/VSO Betrokken bij het Onderwijs II Informatiebulletin IB groep Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Voorbereiding aansluiten BRON 2 1.1 Certificaat installeren 2 2. Aansluiten

Nadere informatie

Uitvoeringstoets wijziging van het besluit SUWI in verband met eenmalige gegevensuitvraag (31 mei 2007)

Uitvoeringstoets wijziging van het besluit SUWI in verband met eenmalige gegevensuitvraag (31 mei 2007) 0. Verzoek van de staatssecretaris Bij brief d.d. 16 april 2007 ontvingen UWV en CWI het ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit SUWI en besluit Inlichtingenbureau in verband met eenmalige gegevensuitvraag

Nadere informatie

Aanvraagformulier langdurigheidstoeslag. Sector Welzijn Maassluis afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Toelichting

Aanvraagformulier langdurigheidstoeslag. Sector Welzijn Maassluis afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Toelichting Aanvraagformulier langdurigheidstoeslag Sector Welzijn Maassluis afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Naam aanvrager Naam (eventuele) partner nummer werkproces *) *) in te vullen door medewerker Sozawe

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Periodieke en specifieke rapportages over het gebruik van Suwinet-Inkijk

Periodieke en specifieke rapportages over het gebruik van Suwinet-Inkijk Periodieke en specifieke rapportages over het gebruik van Suwinet-Inkijk Datum Versienummer Auteur 7 oktober 2015 2.0 Edwin Diersmann Periodieke en specifieke rapportages gebruik Suwinet-v2.0 07-10-2015.docx

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE

AANVRAAG TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE AANVRAAG TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE Waarom dit formulier Met dit formulier kunt u een tegemoetkoming aanvragen in de kosten van kinderopvang op sociaal-medische gronden.

Nadere informatie

Juli 2016 Versie Gebruikershandleiding Extra gegevens Kinderopvang

Juli 2016 Versie Gebruikershandleiding Extra gegevens Kinderopvang Juli 2016 Versie 16.2.1 Gebruikershandleiding Extra gegevens Inhoudsopgave Inleiding... 3 Extra gegevens... 4 1 voorziening en peuterspeelzalen... 5 1.1 Tabblad Kerngegevens... 7 1.1.1 Plannen inspectieonderzoek...

Nadere informatie

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van een overzicht van alle

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2015 (derde kwartaal) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het derde kwartaal van 2015 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met GBA

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met GBA Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met GBA Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Randvoorwaarden, uitgangspunten en referenties 3 2

Nadere informatie

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Pagina 1 van 13 1 maart 2014 Inhoud 1. SBR en Digipoort... 3 2. De aangifte omzetten naar SBR... 4 3. De aangifte genereren... 6 3.1. Aangifte omzetbelasting

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5823 12 februari 2016 Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Datum: 24 december 2013 Kenmerk:

Nadere informatie

1. PROCES ARBEIDSDEELNAMESYSTEEM INLOGGEN MEDEWERKERSOMGEVING LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE (LBZ)... 7

1. PROCES ARBEIDSDEELNAMESYSTEEM INLOGGEN MEDEWERKERSOMGEVING LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE (LBZ)... 7 INHOUDSOPGAVE 1. PROCES ARBEIDSDEELNAMESYSTEEM... 3 2. INLOGGEN MEDEWERKERSOMGEVING... 4 2.1 INLOGGEN... 4 2.2 REGISTREREN... 5 2.3 WACHTWOORD AANPASSEN... 6 2.4 WACHTWOORD VERGETEN... 6 3. LOONDOORBETALING

Nadere informatie

Workshop Hoe krijgen we transparantie nu echt voor elkaar?

Workshop Hoe krijgen we transparantie nu echt voor elkaar? Workshop Hoe krijgen we transparantie nu echt voor elkaar? Even vooraf - De vernieuwde werkmap Mini rondleiding vernieuwde werkmap Wat te bespreken? Wat gerealiseerd in de mei release? Registreren via

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders (RIZ) Auteur: Sandra van Beek-Jacobs Datum: 21-03-2017 Versie: 3.0 Inhoudsopgave Documenthistorie 3 Inleiding 4 1. Zoeken in het AGB-register

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Handleiding WBS. Enserve Industrieweg Oost 13 h-k 6662 NE Elst (Gld)

Handleiding WBS. Enserve Industrieweg Oost 13 h-k 6662 NE Elst (Gld) Handleiding WBS Enserve Industrieweg Oost 13 h-k 6662 NE Elst (Gld) 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 De bediening van WBS en algemene informatie... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Autorisatie... 3 1.3 Vastleggen van

Nadere informatie

Rechte tellingen enquête digitale overheid

Rechte tellingen enquête digitale overheid Rechte tellingen enquête digitale overheid V001 - Wat is uw hoogst genoten opleiding? Lagere school 1458 3,0% LBO, MAVO, VMBO, MBO-1, eerste drie jaren van HAVO of VWO 16159 33,8% MBO 2-4, HAVO, VWO 15185

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor gemeenten De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 April 2015 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding. Meetingpoint DAK

Handleiding. Meetingpoint DAK Handleiding Meetingpoint DAK 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis 4 3.1 Invoeren van een nieuwe relatie 4 3.2 Relatie zoeken 6 3.3 Invoeren van een offerte of polis

Nadere informatie

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl Mennens Amsterdam BV Contactweg 40 1014 AN AMSTERDAM Postbus 8051 1005 AB AMSTERDAM Mennens Dongen BV Metaalstraat 5 5107 ND Dongen Postbus 260 5100 AG Dongen Mennens Groningen BV Duinkerkenstraat 33 9723

Nadere informatie

Stappenplan DULT koppeling

Stappenplan DULT koppeling Stappenplan DULT koppeling Dit stappenplan helpt u om de toetsresultaten van de leerlingen in Cito LOVS over te zetten naar ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de DULT

Nadere informatie

U kunt een tegemoetkoming bij de gemeente aanvragen als u behoort tot één van onderstaande, speciale doelgroepen:

U kunt een tegemoetkoming bij de gemeente aanvragen als u behoort tot één van onderstaande, speciale doelgroepen: Wet kinderopvang Om aanspraak te maken op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, moet u zelf een opvangplaats voor uw kind regelen. Uitgangspunt van de Wet kinderopvang is dat kinderopvang een

Nadere informatie

Per gemeente of samenwerkingsverband zijn via de decentrale beheermodule aanpassingen mogelijk op de volgende punten:

Per gemeente of samenwerkingsverband zijn via de decentrale beheermodule aanpassingen mogelijk op de volgende punten: Handleiding Decentrale Beheermodule aanvraag bijstand Inleiding De Decentrale Beheermodule aanvraag bijstand is bedoeld om gemeenten in staat te stellen de inhoud en het procesverloop van de digitale aanvraag

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 970 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten

Nadere informatie

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 Niets van deze rapportage wordt verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie