REGLEMENT VAN HET COLLEGE TOETSING GERECHTSDEURWAARDERS VERSIE 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT VAN HET COLLEGE TOETSING GERECHTSDEURWAARDERS VERSIE 2010"

Transcriptie

1 REGLEMENT VAN HET COLLEGE TOETSING GERECHTSDEURWAARDERS VERSIE 2010 Tekst zoals in werking getreden op 9 december De grondslag van dit reglement zijn de artikelen 20 en 21 van de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit. Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 In dit reglement hebben de navolgende begrippen de daarbij vermelde betekenis: a. aanwijzing : een aanwijzing van het college met betrekking tot de toetsing aan de normen, waaronder mede begrepen ten aanzien van interpretatie van de criteria (zie ook artikel 8.2 en artikel 8.3); b. additionele toetsing : een additionele toetsing op onderdelen van het toetsingsverslag door de auditor die dat verslag heeft opgesteld; c. afgebroken-toetsing verslag : een toetsingsverslag op basis van een niet voltooide toetsing, dat de bevindingen bevat van het deel van de toetsing dat wel is verricht; d. afwijking : betekent met betrekking tot een norm, het geval dat de auditor constateert dat niet is voldaan aan de daarbij vermelde best practice; e. auditor : een door het college als zodanig erkende auditor, dan wel een door het bestuur als zodanig ingevolge artikel 12.4 aangemerkte auditor; f. beoordelingsverslag : betekent met betrekking tot een toetsingsverslag, de verslaglegging door het college van zijn beoordeling of de gerechtsdeurwaarder die het aangaat, aan de normen voldoet; g. best practice : een nadere invulling in het Reglement KBvG Normen voor Kwaliteit van een norm die is opgenomen in de Verordening Normen voor Kwaliteit; h. bestuur : het bestuur van de KBvG; i. Bijlage : een document dat op grond van dit reglement als bijlage bij dit reglement wordt gepubliceerd; j. college : het college toetsing gerechtsdeurwaarders, ingesteld door de ledenraad; k. KBvG : Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders; l. KNB : Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; m. ledenraad : de ledenraad van de KBvG; n. model beoordelingsverslag : het model voor een beoordelingsverslag zoals vastgesteld door het college. Het model beoordelingsverslag is Bijlage 1; o. model toetsingsverslag : het model voor een toetsingsverslag zoals vastgesteld door het college. Het model toetsingsverslag is Bijlage 2; p. norm : een norm die is opgenomen in de Verordening Normen voor 1

2 Kwaliteit; q. onder de grens practice : een handelwijze of ander aspect binnen het gerechtsdeurwaarderskantoor dat als zodanig is vermeld in de toetsingscriteria bij een norm en die tot gevolg heeft dat per definitie niet aan de betreffende norm wordt voldaan; r. positief toetsingsverslag : een toetsingsverslag op basis waarvan het college blijkens het beoordelingsverslag tot het oordeel is gekomen dat aan de normen wordt voldaan, dan wel ten aanzien waarvan het bestuur ingevolge artikel 12.2 bepaalt dat een positief toetsingsverslag wordt verleend; s. toetsing : een toetsing (in de vorm van een onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het systematisch verkrijgen van relevante informatie en het objectief beoordelen daarvan) van een gerechtsdeurwaarderskantoor ingevolge de Verordening Normen voor Kwaliteit; t. toetsingscriteria : de in artikel 8 bedoelde criteria (in de vorm van een set van normatieve maatstaven die dienen te worden gehanteerd bij toetsing) aan de hand waarvan toetsing aan de normen plaatsvindt; u. toetsingsverslag : de verslaglegging door de auditor van de door hem uitgevoerde toetsing; v. tweede toetsing : een op verzoek van het college door een andere auditor dan de auditor van wiens hand het toetsingsverslag is, uitgevoerde (tweede) toetsing, in het geval op het ingediende toetsingsverslag geen positief toetsingsverslag wordt verleend omdat het naar het oordeel van het college niet voldoet aan de eisen die ten aanzien van de in artikel 10.4 onder a. tot en met f. bedoelde punten worden gesteld; w. Verordening Normen voor Kwaliteit : de Verordening van de KBvG getiteld KBvG Normen voor kwaliteit zoals in werking getreden op 1 juni 2010, alsmede het op basis daarvan vastgestelde Reglement KBvG Normen voor Kwaliteit. 1.2 Het begrip gerechtsdeurwaarder omvat ingeval aan een gerechtsdeurwaarderskantoor meerdere gerechtsdeurwaarders zijn verbonden, die (aan dat kantoor verbonden) gerechtsdeurwaarders gezamenlijk. 1.3 Indien aan woorden in de meervoudsvorm een betekenis wordt toegekend is daaronder tevens de enkelvoudsvorm begrepen en omgekeerd. 1.4 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van dit reglement tenzij uit de context anders voortvloeit. Artikel 2 Het college 2.1 Het college bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Het aantal leden wordt vastgesteld door de ledenraad. De voorzitter wordt als zodanig benoemd. 2.2 De collegeleden bezitten de navolgende kwalificaties: a. collegelid 1: een natuurlijk persoon met kennis van de gerechtsdeurwaarderspraktijk; b. collegelid 2: een natuurlijk persoon werkzaam in het notariaat, bij de KNB of in de accountancy; c. collegelid 3: een natuurlijk persoon met een achtergrond in bestuurs- of bedrijfskunde en met specifieke kennis van kwaliteitszorg; d. collegelid 4: een natuurlijk persoon met een academische specialisatie en actieve praktijk in vennootschapsrecht; e. collegelid 5: een natuurlijk persoon opgeleid en werkzaam als (register)controller of RA-accountant. 2.3 Het college is werkzaam in een bezetting van minimaal drie leden. 2

3 2.4 De voorzitter roept de vergaderingen van het college bijeen en zit de vergaderingen voor. 2.5 De vergaderingen van het college zijn niet openbaar. Het college bepaalt of de bureaudirecteur van de KBvG en/of leden van het bestuur of anderen worden toegelaten tot vergaderingen van het college. 2.6 De eerste leden van het college zijn benoemd door de ledenraad. Met betrekking tot een vacante plaats benoemt de ledenraad een collegelid op voordracht opgesteld door het college, dan wel, indien het college niet binnen een maand na het ontstaan van de vacature een voordracht opstelt, door het bestuur. 2.7 De collegeleden hebben een eerste zittingstermijn van drie jaar en zijn eenmalig herbenoembaar voor de duur van maximaal drie jaar. Het college stelt een rooster van aftreden op. Het rooster van aftreden is Bijlage Het college streeft bij zijn besluitvorming naar consensus. Bij gebreke van consensus neemt het college besluiten met meerderheid van stemmen. Bij stemmingen dienen naast de voorzitter minimaal twee collegeleden aanwezig te zijn. Bij stakende stemmen beslist de voorzitter. Artikel 3 Administratie, verslaglegging en financiën van het college 3.1 Het college beschikt over een eigen budget dat jaarlijks voor 1 november van het voorafgaande jaar wordt vastgesteld in overleg met het bestuur. Het college doet desgevraagd verslag aan het bestuur van de besteding van het budget. 3.2 De administratie en de verslaglegging van het college worden gevoerd door het secretariaat van de KBvG. 3.3 Alle documenten ter zake van de administratie en de verslaglegging van het college worden ondergebracht bij het secretariaat van de KBvG en zijn daar onbeperkt bereikbaar voor de leden van het college. 3.4 De leden van het college ontvangen voor hun werkzaamheden een jaarlijks door het bestuur vast te stellen vergoeding voor reis- en verblijfkosten en een marktconforme vergoeding voor hun werkzaamheden. Artikel 4 Doelstelling van het college De doelstelling van het college is: a. de onafhankelijke toetsing van verordeningen, normen en richtlijnen te initiëren, in te richten en te beheren; b. de bevordering van de kwaliteit bij de uitoefening van het ambt van gerechtsdeurwaarder en van de kantoororganisaties van gerechtsdeurwaarders. Artikel 5 Procedure van de toetsingen 5.1 Een toetsing wordt uitgevoerd door een auditor aan de hand van de toetsingscriteria en, indien van toepassing, de aanwijzingen welke als annex bij de toetsingscriteria zijn gevoegd. 5.2 Een toetsingsverslag dient te worden opgesteld met inachtneming van dit reglement en de toetsingscriteria. De auditor doet in zijn toetsingsverslag expliciet verslag van de wijze waarop hij in zijn toetsing de aanwijzingen heeft getoetst. 5.3 Bij zijn verslaglegging van de toetsing is de auditor verplicht gebruik te maken van het model toetsingsverslag. 5.4 Een aanvraag voor de beoordeling van een toetsingsverslag dat niet conform de artikelen 5.2 en 5.3 is opgesteld, neemt het college niet in behandeling, onverminderd het in artikel 10 bepaalde. 5.5 Indien de gerechtsdeurwaarder een door hem overeengekomen toetsing voortijdig afbreekt, zal de auditor zijn afgebroken-toetsing verslag bij het 3

4 college indienen ter kennisneming en daarvan een gewaarmerkte kopie aan de gerechtsdeurwaarder verstrekken. De gerechtsdeurwaarder is verplicht deze gewaarmerkte kopie ter beschikking te stellen aan de opvolgende auditor bij de aanvang van diens werkzaamheden. 5.6 Toetsingsverslagen worden ondertekend door de auditor en de gerechtsdeurwaarder. Afgebroken-toetsing verslagen worden uitsluitend door de auditor getekend. 5.7 Het college beoordeelt ieder aan hem voorgelegd toetsingsverslag en legt zijn beoordeling vast conform het model beoordelingsverslag. 5.8 Het beoordelingsverslag wordt gesteld aan de voet van het toetsingsverslag. Het college zendt het beoordelingsverslag aan het bestuur. 5.9 Het beoordelingsverslag wordt door het bestuur binnen twee weken na vaststelling aan de gerechtsdeurwaarder en de auditor toegezonden Het college vergadert ten minste 1 x per twee maanden waarin het alle tijdig voor die vergadering ingediende toetsingsverslagen beoordeelt. Als tijdig ingediend geldt ingediend tot 4 weken vóór de vergaderdatum Het college kan een positief toetsingsverslag intrekken als het college naderhand tot het oordeel komt dat de gerechtsdeurwaarder niet voldoet aan de Normen voor Kwaliteit. Voorafgaand aan een eventuele intrekking, geeft het college de gerechtsdeurwaarder de gelegenheid aan te tonen dat hij aan de specifieke norm(en) in kwestie voldoet. Ingeval van intrekking van een positief toetsingsverslag: a. wordt de auditor die het onderliggende toetsingsverslag had opgesteld, daarvan op de hoogte gesteld door het college; en b. is de gerechtsdeurwaarder in wiens opdracht het onderliggende toetsingsverslag was opgesteld, verplicht de opvolgende auditor bij de aanvang van diens werkzaamheden te informeren dat intrekking van een positief toetsingsverslag heeft plaatsgevonden en de motivering van deze intrekking De kosten van de gehele toetsingsprocedure, inclusief de beoordeling, zijn voor rekening van de gerechtsdeurwaarder, met uitzondering van de kosten van een tweede toetsing. De kosten voor een tweede toetsing komen voor rekening van het college Het college draagt zorg voor bewaring van ingediende toetsingsverslagen voor een periode van vier jaren. Artikel 6 Geldigheid positief toetsingsverslag 6.1 Een positief toetsingsverslag heeft een geldigheidsduur van twee jaar, gerekend vanaf de dagtekening van het beoordelingsverslag. 6.2 De gerechtsdeurwaarder dient voor de eerste maal een positief toetsingsverslag verkregen te hebben uiterlijk binnen twee jaar na inwerkingtreding van dit reglement. 6.3 De gerechtsdeurwaarder draagt zorg voor een tijdige toetsing van zijn gerechtsdeurwaarderskantoor zodanig dat hij steeds over een positief toetsingsverslag beschikt, onverminderd artikel De gerechtsdeurwaarder verstrekt de opdracht tot toetsing aan en laat deze uitvoeren door een auditor. Artikel 7 De auditor 7.1 Het college kan uitsluitend natuurlijk personen als auditor erkennen. 7.2 Erkenning door het college geschiedt uitsluitend op aanvraag bij het college, met overlegging van de volgende gegevens: a. NAW gegevens van de aanvrager; b. opleiding en werkervaring; c. een eigen verklaring aangaande zijn onafhankelijkheid; 4

5 d. bewijsvoering met betrekking tot de kenniseisen voor auditors; e. bewijsvoering met betrekking tot de ervaringseisen voor auditors. 7.3 Aan een aanvraag van een erkenning zijn kosten verbonden, welke worden vastgesteld door het bestuur. 7.4 Het college verstrekt aan auditors een certificaat van erkenning. 7.5 Afwijzing van een aanvraag tot erkenning wordt door het college gemotiveerd. 7.6 De erkenning van een auditor eindigt: a. per het einde van een kalenderjaar indien de auditor in dat kalenderjaar niet aan de dan geldende eisen voldoet; b. door intrekking door het college omdat de auditor, naar het oordeel van het college, handelt in strijd met de regels voor toetsing; c. door intrekking door het college op grond van een handelen of nalaten van de auditor in strijd met dit reglement, waaronder mede begrepen artikel Het college houdt een auditorenregister waarin de auditors zijn opgenomen. Het auditorenregister is Bijlage Het college bevordert dat auditors gekwalificeerd zijn om de toetsing op de normen en richtlijnen uit te voeren. 7.9 Auditors kunnen zelfstandig beroepsbeoefenaar zijn of in dienst bij een organisatie, niet zijnde de KBvG, een gerechtsdeurwaarderskantoor of een aan de KBvG gelieerde organisatie Als eisen aan een auditor gelden, onverminderd andere eisen die zijn opgenomen in dit reglement, dat de auditor professioneel, integer en onafhankelijk is. Concreet wordt onder de auditor is professioneel verstaan: a. opleiding minimaal HBO of gelijkwaardig; b. aantoonbare kennis van wet- en regelgeving aangaande de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders; c. aantoonbare kennis van de Verordening Normen voor Kwaliteit en de daarin gehanteerde systematiek van pas toe of leg uit ; d. aantoonbare kennis van juridische en organisatorische inrichting van en aansturing en procesgang in een gerechtsdeurwaarderskantoor; e. de auditor werkt voortdurend aan zijn professionele ontwikkeling; f. de auditor heeft ervaring ISO9001:2000 of gelijkwaardig en/of ervaring als auditor in de Normen voor Kwaliteit. Als ervaring wordt aangemerkt het in de afgelopen 2 jaar minimaal 2 maal als auditor (in opleiding mede) uitvoeren van een ISO audit of kwaliteitstoetsing; g. de auditor dient minimaal 3 maal per kalenderjaar, bij verschillende gerechtsdeurwaarderskantoren een toetsing uit te voeren. Deze eis geldt niet voor 2010; h. de auditor heeft een bij zijn opdracht passende beroepsmatige zorgvuldigheid (diplomatiek, waarnemingsvermogen, opmerkzaamheid, veelzijdigheid en vasthoudendheid); i. de auditor is besluitvaardig en in staat zelfstandig te werken; j. de auditor dient de cursus Kwaliteitstoetsing in de gerechtsdeurwaarderspraktijk verzorgd door de KBvG te volgen. Als blijk van deelname ontvangt hij een certificaat van deelname; en k. de auditor neemt ieder jaar verplicht deel aan de auditormeeting die wordt georganiseerd door het college. Concreet betekent de auditor is integer en onafhankelijk : a. de auditor is niet werkzaam als gerechtsdeurwaarder of (toegevoegd) kandidaat-gerechtsdeurwaarder; b. de auditor is niet werkzaam en bekleedt geen bestuursfunctie binnen een gerechtsdeurwaarderskantoor of de KBvG; c. de auditor heeft geen aandeelhoudersbelangen in de 5

6 gerechtsdeurwaardersbranche; en d. de auditor handelt consistent en beoordeelt iedere situatie apart; e. de auditor voert zijn werkzaamheden uit in eigen persoon zonder last of ruggespraak en onder reguliere zakelijke condities passend bij de aard en omvang van zijn werkzaamheden; en f. de auditor beoordeelt en waarborgt zijn eigen onafhankelijkheid ten opzichte van een opdracht of opdrachtgever en zijn kwalificatie voor het uitvoeren van een opdracht Een auditor kan in specifieke gevallen niet gekwalificeerd zijn voor de uitvoering van een toetsing. De kwalificatie betreft dan waarborgen rondom integriteit en onafhankelijkheid. Dit is met name het geval in situaties waarbij hij bij het gerechtsdeurwaarderskantoor: a. een aanverwantschap tot en met de 2de graad heeft op beleids- of bestuursniveau; en/of b. een zakelijk belang heeft of in de afgelopen 2 jaar heeft gehad; en/of c. als justitiabele op zwaarwegende wijze betrokken is of in de afgelopen 2 jaar betrokken is geweest; en/of d. als adviseur betrokken is of in de afgelopen 2 jaar betrokken is geweest. Voor de toepassing van sub b., c. en d. wordt betrokkenheid in de daar genoemde zin van de organisatie waar de auditor werkzaam is of waarvan hij onderdeel uitmaakt, beschouwd als betrokkenheid van de auditor zelf. Daarbij geldt verder voor de toepassing van sub d. dat betrokkenheid van de organisatie slechts aan de orde is waar het gaat om advisering met betrekking tot de (naleving van delen van de) Verordening Normen voor Kwaliteit of die daarmee rechtstreeks verband houdt. De auditor ziet in deze gevallen af van uitvoering van een toetsing. Zo nodig legt de auditor de specifieke situatie ter beoordeling voor aan het college. Artikel 8 De toetsingscriteria 8.1 De toetsingscriteria worden door het college vastgesteld, vastgelegd en bekendgemaakt. De vastgestelde toetsingscriteria zijn Bijlage Het college is gerechtigd met betrekking tot de toetsing specifieke aanwijzingen vast te stellen, vast te leggen en bekend te maken. Deze aanwijzingen behoren daarna tot de toetsingscriteria die dienen te worden gehanteerd. 8.3 Een aanwijzing kan onder meer bepalen: a. dat specifieke aandacht moet worden gegeven aan een best practice of een norm; b. hoe moet worden omgegaan met een veel voorkomende uitzondering op een best practice; c. dat een toetsingscriterium tijdelijk wordt aangescherpt of afgezwakt. Artikel 9 De toetsing, het toetsingsverslag en model toetsingsverslag 9.1 In de voorbereiding van de toetsing verzamelt de auditor zoveel mogelijk relevante informatie. Hij doet hiertoe een verzoek aan het gerechtsdeurwaarderskantoor om een aantal documenten te verstrekken. 9.2 Een toetsing bestaat uit de volgende stappen: a. bevestigen van de dan geldende toetsingscriteria inclusief eventuele aanwijzingen; b. vaststellen van de reikwijdte van de toetsing; c. voorbereiden van de toetsing; d. uitvoeren van de toetsing; e. opstellen van het toetsingsverslag en formuleren van het advies. 9.3 De auditor stelt na overleg met de opdrachtgever de reikwijdte van de toetsing vast: 6

7 a. de doelstelling van de toetsing, in die zin dat het om een toetsing als bedoeld in dit reglement gaat die leidt tot een toetsingsverslag; b. aantal vestigingen dat in de toetsing wordt betrokken; en c. welke vestigingen daadwerkelijk worden getoetst, waarbij ten aanzien van b. en c. geldt dat naar het redelijk professioneel oordeel van de auditor steeds het onderzoek voldoende basis dient te vormen voor zijn oordeel over het gerechtsdeurwaarderskantoor als geheel). 9.4 De auditor verzamelt in de uitvoering van de toetsing informatie met betrekking tot de verschillende normen en best practices. Interviews zijn een verplicht onderdeel van iedere toetsing. 9.5 De auditor stelt aan de hand van de verzamelde informatie vast of naar zijn oordeel wordt voldaan aan een best practice. De gerechtsdeurwaarder heeft het recht gaande de toetsing afwijkingen met bekwame spoed te herstellen en te implementeren. 9.6 De auditor bespreekt de uitkomsten van zijn bevindingen met de gerechtsdeurwaarder. De bespreekpunten worden vermeld in het toetsingsverslag. 9.7 Als over een onderdeel een meningsverschil blijft bestaan, worden alle relevante opvattingen geregistreerd. 9.8 Indien er onvoorziene incidenten optreden of anderszins sprake is van onzekerheden en/of belemmeringen, maakt de auditor hiervan melding in het toetsingsverslag 9.9 De auditor stelt op basis van zijn bevindingen en de bespreking met de gerechtsdeurwaarder het toetsingsverslag op. De gerechtsdeurwaarder draagt de verantwoordelijkheid dat hij ter zake alle relevante en juiste gegevens heeft verstrekt Aan de voet van het toetsingsverslag formuleert de auditor zijn advies aan het college dat kan luiden een positief toetsingsverslag af te geven of om geen positief toetsingsverslag af te geven Het toetsingsverslag bestaat uit de navolgende onderdelen: a. overzicht van de bevindingen en het advies; b. gerechtsdeurwaarderskantoor waarop de toetsing betrekking heeft: wijze van bedrijfsuitoefening; samenstelling bestuur; gerechtsdeurwaarders; toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders; c. reikwijdte van de toetsing: welke organisatieonderdelen in de toetsing zijn betrokken; argumentatie voor keuze in de toetsing betrokken onderdelen; datum van het onderzoek en andere relevante data en bijzonderheden; d. uitvoerend auditor inclusief eventueel betrokken auditors-in-opleiding; e. gevolgde werkwijze: aanpak; welke personen in het kader van de toetsing zijn geïnterviewd; welke documenten/systemen in het kader van de toetsing zijn bestudeerd; incidenten, onzekerheden en/of belemmeringen die afbreuk zouden kunnen doen aan de bevindingen en/of de betrouwbaarheid van het oordeel; f. afwijkingen: weergegeven per onderdeel; of sprake is van een onder de grens practice; g. opmerkingen: 7

8 inclusief maatregelen tot herstel als bedoeld in artikel 9.5; weergegeven per onderdeel; h. bespreekpunten met de gerechtsdeurwaarder; i. verklaring omtrent de vertrouwelijkheid van de gegevens; j. verspreidingslijst van het toetsingsverslag De auditor verklaart in het toetsingsverslag gehandeld te hebben conform het bepaalde in dit reglement, inclusief de relevante Bijlagen Een lid van het college is gerechtigd een toetsing bij te wonen als waarnemer. Artikel 10 De beoordeling en het beoordelingsverslag 10.1 De auditor dient het door hem en de gerechtsdeurwaarder ondertekende toetsingsverslag ter beoordeling in bij het college. Het toetsingsverslag dient uiterlijk zes weken na ondertekening door het college ontvangen te zijn. Voor de berekening van deze termijn zijn maatgevend de datum van ondertekening en de datum van ontvangst. Na het verstrijken van deze termijn ontvangen toetsingsverslagen worden niet in behandeling genomen Aanvragen voor de beoordeling van een toetsingsverslag worden alleen in behandeling genomen indien deze zijn ondertekend door de auditor en de gerechtsdeurwaarder en aan de voet zijn voorzien van een advies van de auditor als bedoeld in artikel Indien de gerechtsdeurwaarder weigert het toetsingsverslag mede te ondertekenen, zal de auditor zijn toetsingsverslag bij het college ter kennisneming indienen en een gewaarmerkte kopie aan de gerechtsdeurwaarder verstrekken. De gerechtsdeurwaarder is verplicht deze gewaarmerkte kopie ter beschikking te stellen aan de opvolgende auditor bij de aanvang van diens werkzaamheden Het college beoordeelt het toetsingsverslag op 6 onderdelen, te weten: a. controleerbaarheid van de volledigheid en juistheid van de gegevens van het gerechtsdeurwaarderskantoor en de auditor; b. volledigheid van het toetsingsverslag; c. werkwijze van de auditor zoals beschreven in het toetsingsverslag op conformiteit met de Verordening Normen voor Kwaliteit; d. volledigheid, representativiteit en zorgvuldigheid; e. argumentaties die zijn opgenomen bij afwijkingen; f. opmerkingen van de auditor n.a.v. de toetsing Op basis van deze toets kan het college bepalen dat op basis van het ingediende toetsingsverslag geen positief toetsingsverslag wordt verleend omdat het naar het oordeel van het college niet voldoet aan de eisen die ten aanzien van de in artikel 10.4 onder a. tot en met f. bedoelde punten worden gesteld. Alsdan kan het college, zulks ter discretie van het college maar altijd in overleg met de gerechtsdeurwaarder, de gerechtsdeurwaarder een tweede toetsing laten uitvoeren, op basis waarvan (al dan niet in combinatie met als wel voldoende beoordeelde onderdelen van het eerstgenoemde toetsingsverslag) een positief toetsingsverslag wordt aangevraagd Het college heeft tevens het recht om van de auditor een additionele toetsing te verlangen Het college legt per onderdeel de uitkomsten van zijn beoordeling kort vast in het beoordelingsverslag. Het beoordelingsverslag leidt tot de bevinding dat sprake is van een positief toetsingsverslag uitsluitend in de volgende gevallen (in voorkomend geval na een tweede toetsing als bedoeld in artikel 10.5 of een additionele toetsing als bedoeld in artikel 10.6): a. indien blijkens het toetsingsverslag wordt voldaan aan alle best practices; b. indien blijkens het toetsingsverslag niet wordt voldaan aan alle best practices maar niettemin naar het oordeel van het college wordt voldaan aan alle normen (indien van toepassing nadat het college gebruik heeft 8

9 gemaakt van zijn recht om met de auditor alle normen en best practices door te nemen en vervolgens aan de hand daarvan tot een van het advies van de auditor afwijkende beoordeling komt). Indien blijkens het toetsingsverslag sprake is van een of meer onder de grens practices kan het college niet tot het oordeel komen dat aan de norm die het betreft, wordt voldaan Het college geeft na zijn beoordeling een beoordelingsverslag af aan het bestuur (conform artikel 5.9) en geeft daarbij aan of zijn bevinding wel of niet is dat sprake is van een positief toetsingsverslag Indien sprake is van een positief toetsingsverslag, ontvangt de gerechtsdeurwaarder van het bestuur een schriftelijke bevestiging van het oordeel van het college met verwijzing naar het op grond van de door hem verleende opdracht, door de auditor aangeleverde toetsingsverslag Indien wordt geconstateerd dat geen positief toetsingsverslag wordt afgegeven ontvangt de gerechtsdeurwaarder van het bestuur (conform artikel 5.9) de gemotiveerde schriftelijke bevestiging daarvan met verwijzing naar het op grond van de door hem verleende opdracht, door de auditor aangeleverde toetsingsverslag. Artikel 11 Geheimhouding De leden van het college betrachten geheimhouding van de gegevens waarover zij bij de uitoefening van hun taak de beschikking krijgen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift of dit reglement hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. Artikel 12 Bezwaar De gerechtsdeurwaarder is gerechtigd tegen een oordeel van het college omtrent een op grond van de door hem verleende opdracht, door de auditor aangeleverd toetsingsverslag (waaronder tevens begrepen intrekking van een daarop verleend positief toetsingsverslag) bezwaar te maken door indiening van een bezwaarschrift bij het bestuur. Het oordeel van het college zal melding maken van deze bezwaarmogelijkheid alsmede van de termijn van zes weken na dagtekening van de toezending aan de gerechtsdeurwaarder binnen welke het bezwaarschrift moet worden ingediend Indien het op het ingediend bezwaar gegeven oordeel van het bestuur inhoudt dat het college ten onrechte heeft bepaald dat op het ingediende toetsingsverslag geen positief toetsingsverslag wordt verleend, dan wel dat ten onrechte een positief toetsingsverslag is ingetrokken, kan het bestuur zelf bepalen dat op dat ingediende toetsingsverslag wel een positief toetsingsverslag wordt verleend De auditor wiens erkenning is ingetrokken door het college en de natuurlijke persoon wiens aanvraag tot erkenning door het college is afgewezen, zijn gerechtigd tegen het betreffende oordeel van het college bezwaar te maken door indiening van een bezwaarschrift bij het bestuur. Het oordeel van het college zal melding maken van deze bezwaarmogelijkheid alsmede van de termijn binnen welke het bezwaarschrift moet worden ingediend Indien het op het ingediend bezwaar gegeven oordeel van het bestuur inhoudt dat het college ten onrechte geen erkenning heeft verleend, dan wel ten onrechte een verleende erkenning heeft ingetrokken, kan het bestuur zelf een 1 Let op: het bezwaar en bezwaarschrift waarnaar in artikel 12 wordt verwezen betreft géén bezwaar en bezwaarschrift als bedoeld in artikel 6:4, 6:5 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht. Met de term bezwaar en bezwaarschrift wordt slechts bedoeld uitdrukking te geven aan de mogelijkheid voor een gerechtsdeurwaarder kenbaar te maken dat hij het niet eens is met het oordeel van het college. 9

10 erkenning verlenen, dan wel de ten onrechte verleende intrekking ongedaan maken. Artikel 13 Overig 13.1 Jaarlijks brengt het college aan het bestuur een verslag uit omtrent zijn werkzaamheden Het college adviseert het bestuur van de KBvG aangaande het beleid ten aanzien van (handhaving van) de Verordening Normen voor Kwaliteit, zo vaak het college dat nuttig acht Het college is in afstemming met het bestuur bevoegd tot het maken van protocollaire afspraken met het Bureau Financieel Toezicht, en is overigens bevoegd tot het aangaan van contacten met derden in het kader van zijn doelstelling. Artikel 14 Wijzigingen 14.1 Dit reglement is door het college opgesteld en op 1 november 2010 door het bestuur vastgesteld. Het treedt in werking op 9 december Dit reglement kan door het bestuur worden gewijzigd Dit reglement wordt bekend gemaakt door middel van de website van de KBvG. Wijzigingen treden niet in werking voor bekendmaking daarvan De Bijlagen bij dit reglement kunnen worden gewijzigd op de wijze voorzien in dit reglement. De meest actuele versie van de Bijlagen zullen steeds worden bekend gemaakt door middel van de website van de KBvG. Wijzigingen treden niet in werking voor bekendmaking daarvan. Overzicht Bijlagen: 1. model beoordelingsverslag 2. model toetsingsverslag 3. rooster van aftreden college 4. auditorenregister 5. toetsingscriteria 10

Richtlijn voor toetsing en eisen aan auditors

Richtlijn voor toetsing en eisen aan auditors Richtlijn voor toetsing en eisen aan auditors KBvG Normen voor Kwaliteit v6.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Toetsing 1.2 Referentiedocumenten 1.3 Definities Pagina 5 5 5 5 2 Toetsingscriteria 3 Uitvoeren

Nadere informatie

FAQ - LIJST. 2. Vraag: Worden de auditors op de hoogte gehouden van ontzettingen uit het ambt en van waarnemingen? Antwoord: Nee.

FAQ - LIJST. 2. Vraag: Worden de auditors op de hoogte gehouden van ontzettingen uit het ambt en van waarnemingen? Antwoord: Nee. FAQ - LIJST 1. Er zijn diverse kantoren met meerdere vestigingen. Het kan voorkomen dat een kantoor vestigingen heeft waar uitsluitend (aantoonbaar) incassowerkzaamheden worden uitgevoerd. Moeten deze

Nadere informatie

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven:

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven: Reglement erkenning opleidingsinstituten Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Nederlandse Reanimatie Raad Bestuur van de Nederlandse Reanimatie Raad te Den Haag. b. Opleidingsinstituut

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Reglement Artikel 2: Keurmerk Artikel 3: Beroep Artikel 4: College van beroep Artikel 5: Kamers Artikel 6: Secretariaat Artikel

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Procedureverordening planschade Arnhem 2011

Procedureverordening planschade Arnhem 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvraag: aanvraag om een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening;

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Vastgesteld door de plenaire vergadering van de GAC op 25.03.2010 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Saxion op 06.04.2010 Kenmerk: 2015001720 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder : - bezwaarschrift : een schrijven, ingediend door de (adspirant) cursist

Nadere informatie

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013 Reglement houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode Herzien 1 maart 2013 Afdeling 1. Inleidende bepalingen Artikel 1. Definitiebepalingen De definitiebepalingen uit de Gedragscode gelden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE eherkenning p/a Lange Kerkdam 27 2242BN Wassenaar Klachten- en Geschillenreglement reglement Dit document is een nadere uitwerking van paragraaf 4.1.5 klachten- en geschillencommissie

Nadere informatie

Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Samenstelling en benoeming

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013 Inhoudsopgave Afdeling 1: Algemene Bepalingen Afdeling 2: Geschillenbeslechting Bindend Advies Afdeling 3: Slotbepalingen Reglement geschillencommissie

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VvE MANAGEMENT voor de zakelijke markt per 1 april 2013

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VvE MANAGEMENT voor de zakelijke markt per 1 april 2013 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE VvE MANAGEMENT voor de zakelijke markt per 1 april 2013 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Arbodiensten

Reglement Geschillencommissie Arbodiensten Reglement Geschillencommissie Arbodiensten Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de Geschillencommissie Arbodiensten; b. Boaborea: de branchevereniging van dienstverleners

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102557_1/6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) (VGBA) Geldend per 1 januari 2014 Verordening gedrags- en beroepsregels accountants De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, Gelet op artikel 19, tweede lid, aanhef en

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH.

REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH. REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH. DEFINITIES. Artikel 1. 1. Instelling: de in Nederland gevestigde vereniging genaamd: NGVH. 2.

Nadere informatie

Regeling beroepen (privaatrecht)

Regeling beroepen (privaatrecht) Pagina : 1 van 6 Raad voor Accreditatie (RvA) Regeling beroepen (privaatrecht) Pagina : 2 van 6 Inhoudsopgave TOEPASSINGSGEBIED... 3 DEFINITIES... 3 COLLEGE VAN VOORZITTERS EN DE BEROEPENCOMMISSIE... 3

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting: de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Inhoudsopgave 1. Begrippen... 1 2. De organisatie... 2 2.1 Het bestuur... 2 2.2 De directie... 3 2.3 College van Advies... 3 2.4 Klachtenfunctionaris...

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De ledenraad van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG),

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De ledenraad van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4928 31 maart 2010 Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit De ledenraad van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Klachtenprocedure Stadsregiotaxi September 2010

Klachtenprocedure Stadsregiotaxi September 2010 Klachtenprocedure Stadsregiotaxi September 2010 Inhoud: Hoofdstuk I : Klachtenprocedure Stadsregiotaxi Hoofdstuk II : Procedure Geschillencommissie Stadsregiotaxi Hoofdstuk III : Begrippen Hoofdstuk IV

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-2-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102556_1/8. Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016.

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. Stichting VUmc Reglement van de Raad van Toezicht Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. INLEIDING O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING NADEELCOMPENSATIE, PLANSCHADETEGEMOETKOMING EN SCHADEVERGOEDING VOOR ONRECHTMATIGE HANDELINGEN ROTTERDAMSEBAAN 2014:

GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING NADEELCOMPENSATIE, PLANSCHADETEGEMOETKOMING EN SCHADEVERGOEDING VOOR ONRECHTMATIGE HANDELINGEN ROTTERDAMSEBAAN 2014: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 69895 2 december 2014 GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING NADEELCOMPENSATIE, PLANSCHADETEGEMOETKOMING EN SCHADEVERGOEDING VOOR ONRECHTMATIGE HANDELINGEN

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders KLACHTEN REGLEMENT Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders 1 Klachten Reglement Artikel 1 Algemeen 1. Elk lid van de Branchevereniging behoort een onafhankelijke klachtenprocedure

Nadere informatie

REGLEMENT van De Ombudsman Zorgverzekeringen

REGLEMENT van De Ombudsman Zorgverzekeringen REGLEMENT van De Ombudsman Zorgverzekeringen Het Bestuur van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, op 24 januari 2008 in vergadering bijeen, stelt het navolgende reglement vast: Reglement

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG);

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG); Reglement bevordering vakbekwaamheid 2012 Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG); Overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen met betrekking tot de

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 BESLUIT DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER; gelezen het voorstel van 23 september 2014 van het raadspresidium, gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid REGLEMENT KLACHTENPROCEDURE van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid op: 12 september

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 COLLEGE TOETSING GERECHTSDEURWAARDERS

J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 COLLEGE TOETSING GERECHTSDEURWAARDERS J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 COLLEGE TOETSING GERECHTSDEURWAARDERS In dit verslag worden de activiteiten van het College Toezicht Gerechtsdeurwaarders (CTG) gedurende 2011 toegelicht en beschreven. Al

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder:

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder: KLACHTENREGLEMENT INLEIDING Shared Value Groep hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is en blijft echter mensenwerk, hoe zorgvuldig daarbij ook te

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie