Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam"

Transcriptie

1 1 Profielschets wijkgemeente Open Hof Ommoord: historie Ongeveer 50 jaar geleden werd met de bouw begonnen van de wijk Ommoord. In het Oosten van Rotterdam moest in hoog tempo nieuwbouw komen i.v.m. de woningnood. Met de groei van de wijk groeiden ook de hervormde, gereformeerde en rooms-katholieke gemeenschappen en in 1969 werd door hen de Noodkerk in gebruik genomen. Een jaar later werd een nieuwe kerk aan de Hesseplaats gebouwd. Gereformeerd en hervormd wilden niet meer zoals voorheen in een naburige wijk twee aparte kerken en hadden de plannen voor een gezamenlijk gebouw klaar, toen ook de roomskatholieke kerk aanschoof. Dat resulteerde in een gebouw dat sterk protestants aandeed. Ommoord was een wijk met jonge mensen afkomstig uit tal van oude wijken van Rotterdam en de protestantse gemeenten groeiden tegen de klippen op. Het bijzondere in Ommoord was, dat de protestantse gemeente 2 inspirerende predikanten had, waarvan met name de hervormde predikant tal van taboes uit die tijd wist te doorbreken met zijn ook nu nog alom geroemde uitleg van de Bijbelse boodschap naar de moderne tijd. De kerk puilde uit en er werd zelfs in een bejaardentehuis extra ruimte gehuurd om de diensten een 2 e keer te kunnen houden op dezelfde zondag. Vanaf het begin waren er naast de reguliere vergaderingen gezamenlijke vergaderingen van de 3 gemeenschappen onder soms bloemrijke namen als Triplex Moderamen, Oecumenisch Beraad Ommoord en laatstelijk Gezamenlijke Kerken Open Hof. Tevens werden er regelmatig oecumenische diensten gehouden samen met de rooms-katholieke gemeenschap; deze diensten droegen bij aan het met elkaar vertrouwd raken van de leden van de drie gemeenschappen. Daaraan werd een aantal jaren later een extra stimulans gegeven, toen in de kerk als uiting van maatschappelijke betrokkenheid een groep illegale Noord-Afrikanen gehuisvest werd. De samenwerking met de r.-k. kerk is op lokaal niveau met pastores en gemeenteleden altijd goed geweest; op het niveau van het bisdom is dat nogal wisselend geweest en komt de laatste tijd iets meer onder druk te staan. Omstreeks 1984 werden de gereformeerde en hervormde gemeente een Samen Op Weg - gemeente. Daarmee begint het tijdperk van de beide predikanten, die in mei 2014 tegelijkertijd met emeritaat zijn gegaan. In 1986 trad de eerste van de twee aan, ds. J.W. Doff, een gereformeerd predikant en 2 jaar later kwam een hervormd predikant, ds. G. Koelman. Misschien kan dat tijdperk het best beschreven worden als de periode van vergrijzing van de gemeente en ontkerkelijking. Door verhuizen, opnames in bejaardenwoningen en overlijden werd de vaste groep kerkgangers steeds kleiner. De betrokkenheid van een grote groep vaste kerkgangers, vooral ouderen, nam de laatste jaren toe (o.a. door de bazaar). Een groep raakte vervlochten met de beide voorgangers. In die periode werd de muzikale begeleiding verzorgd door de cantor-organist Willem Blonk, die dit nog steeds doet en enige modernisering van de muziek in de gemeente tracht te introduceren. Daarbij ontmoet hij een groep warme voorstanders, maar ook een groep die zich minder gelukkig voelt. Omdat de gemeente Rotterdam samen met een projectontwikkelaar aan het eind van de vorige eeuw uitbreidingsplannen voor het winkelcentrum ontwikkelde, werd de mogelijkheid geboden onze oude Open Hof in te ruilen voor een nieuwe. Deze kans werd met beide handen aangegrepen en met volharding en (soms) verbetenheid hebben wij ons huidige gebouw kunnen realiseren. Een zeer modern multifunctioneel gebouw met een centrale plaats binnen het winkelcentrum en de markt voor de deur met een uitstraling naar Ommoord en omstreken. Op 5 maart 2011 is dit gebouw feestelijk in gebruik genomen.

2 2 Op 28 februari 2007 is de Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand gevormd. De gemeenteleden van de hervormde en gereformeerde gemeente in Ommoord waren eraan toe om samen te gaan. In de periode na deze fusie lijkt de bewogenheid voor de oecumenische gedachte wat getemperd, maar dat staat een goede samenwerking tussen de PKN-Ommoord en de roomskatholieke parochie niet in de weg. Nu zijn we een wijkgemeente van ongeveer 1000 leden op papier. Ons kerkgebouw is vrijwel dagelijks open. Dat gebouw delen we met de rooms-katholieke kerk. Er is een grote groep enthousiaste vrijwilligers. We hebben een kerkmusicus in dienst en werken veel met koren en musici. We hebben een kerkelijk werker in dienst die actief de verbinding tussen pastoraat en diaconaat vormgeeft. Op initiatief van de wijkkerkenraad Ommoord zijn contacten gelegd met de wijkkerkenraad Zevenkamp. We staan aan het begin van een positieve samenwerking met de naburige wijkgemeente Zevenkamp. En we hebben een vacature voor een predikant. Profielschets wijkgemeente Open Hof Ommoord: heden en toekomst In het onderstaande proberen wij wat nu en in de toekomst de belangrijkste bouwstenen zijn van de protestantse kerkelijke gemeente in Open Hof onder woorden te brengen. Vanuit de kern van ons christen zijn willen wij aan ons geloof uiting geven, hoop en vertrouwen hebben in een toekomst die God ons geeft en een liefdevol leven leiden. In onze gemeenschap bestaat een grote mate van onderlinge betrokkenheid en betrokkenheid met onze naasten in de wijk aan wie wij de liefde van God willen doorgeven. Beide vormen van betrokkenheid willen wij in de komende jaren vergroten vanuit een ook financieel gezonde organisatie. Heden Wij hebben ons de laatste jaren laten leiden door de begrippen: gastvrijheid, ontmoeting en diepgang. Uitgaande van de indeling van het gebouw van Open Hof kunnen we de huidige activiteiten in het gebouw beschrijven. De gemeente van Open Hof heeft een straatzijde en een kerkzijde. Tussen beide bestaat een verbinding: een route voert van buiten naar binnen en andersom gaat de route van binnen naar buiten. Er is dus sprake van tweerichtingsverkeer. Door niet-kerkelijke activiteiten kunnen buitenkerkelijken de sfeer in Open Hof proeven. In onderstaande beschrijving gaan we van buiten naar binnen. De deur staat open en via de hoofdingang kan iedereen, elk met zijn eigen verhaal, de ontmoetingsruimte binnenkomen. Men drinkt koffie, eet soep, gaat naar het toilet of brengt iets voor de bazaar. Ook kan men eens per twee weken iets komen kopen op de bazaar of daar komen voor een praatje. De kerkelijk werker houdt er in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) spreekuur voor mensen uit de wijk. Eens per maand kan men op woensdag aanschuiven voor de avondmaaltijd, op vrijdag is de Voedselbank er en op zaterdag het inloophuis. En enkele malen per jaar is er dan op zondagmiddag ook nog de maaltijd Hemelse spijzen. In de pastoreskamers huizen de predikant(en), de kerkelijk werker en de rooms-katholieke pastores. In de kamer van de rooms-katholieke pastores huist ook het Vluchtelingenwerk. En aan de overkant van de gang heeft de telefoonpost een eigen ruimte.

3 3 Als binnenkomer kun je ook doorgaan naar het Stiltecentrum om daar te werken aan zingeving. Dat kun je in je eentje doen of op bepaalde woensdagavonden gezamenlijk tijdens de oecumenische meditatie-gebedsavonden. Ook kun je er iets in het gastenboek schrijven. Loop je nog verder, dan kom je in de kerkzaal. In de kerkzaal ligt de Bijbel op een centrale plaats. Hier vinden de protestantse en rooms-katholieke kerkdiensten plaats: op zondagmorgen, soms gezamenlijk in een oecumenische viering, waarvan sommige diensten in vieren zijn. Op de eerste zondag van november is er een speciale dienst De gedachtenis der Namen, waarin de overledenen van het laatste jaar herdacht worden. Op meerdere zondagavonden per jaar zijn er Welkom Open Deurdiensten en Nieuwe Liefde Vieringen. Ook uitvaartdiensten vinden regelmatig in Open Hof plaats. In de Mariakapel wordt voor de overledene een kruisje opgehangen, dat daar gedurende een jaar blijft hangen en dan aan de familie wordt gegeven. Ook hangen de doopschelpen daar. Op Wereldlichtjesdag worden alle overleden kinderen, ongeacht hun leeftijd, herdacht. In de kerkzaal wordt ook geoefend door de koren van Open Hof zoals de Open Hof Cantorij, het Oecumenisch Seniorenkoor en de Kindercantorij. Een keer per maand vindt er op woensdagmorgen een marktconcert plaats en 6 keer per jaar is er een zondagavondconcert, georganiseerd door de Stichting Open Hof Muziek. Dit alles o.l.v. de cantor-organist. Open Hof beschikt over 5 andere zalen: de Vredeszaal beneden en 4 zalen boven. Vaak worden die verhuurd aan zeer verschillende huurders. Maar ook veel van onze eigen activiteiten vinden in die zalen plaats, zoals kinderdiensten, filmvoorstellingen, ontmoetingsmiddagen, het leerhuis, vergaderingen van de kerkenraad en van de SKO (Stichting Kerken Ommoord). Niet aan bepaalde ruimten verbonden zijn er nog de werkgroep zonder naam, het Open Hof Nieuws, het weekbulletin van de gezamenlijke kerken van Open Hof, de website, kerkdienst via kerktelefoon en internet en, last but not least, ruim 150 vrijwilligers. Toekomst In het heden zijn veel activiteiten te vinden die door kunnen gaan. Maar daaraan moeten uitdagingen voor de toekomst worden toegevoegd. Daarbij gaat het enerzijds om de zaken die er al zijn beter te laten verlopen en anderzijds om te starten met nieuwe dingen. In de komende 5 jaar willen we hiertoe de nodige stappen zetten. Open Hof wil een sterke vitale gemeente worden, waarbij we de volgende vijf aspecten kunnen onderscheiden. I Gemeente van Christus De gemeente van Open Hof wil een gemeente van Christus zijn en stelt de Bijbel, met name het Evangelie, centraal. De Bijbel ligt opengeslagen in Open Hof. God gaat met alle mensen mee en heeft een plan met en voor ons. Naast God hebben we ook elkaar nodig om aan Zijn plan te werken. Hierbij is Jezus onze inspiratiebron. Enerzijds gaat het om verdieping van de Bijbelse kant, maar evenzo om de vertaling daarvan naar buiten. Wij als gemeenschap maken immers deel uit van de samenleving. Wij willen een werkplaats zijn voor geloven en daarbij ten dienste staan van de samenleving. -Elke zondagmorgen is er een kerkdienst, waarin de relatie van de Bijbel met de actualiteit en het dagelijks leven wordt belicht. Belangrijk is om naar de boodschap van de kerkdienst in de week erna te leven. Je moet handen en voeten kunnen geven aan wat je op zondag hebt gehoord. In de diensten wordt getracht om zoveel mogelijk gemeenteleden uit verschillende groepen aan te spreken. Gestreefd wordt naar verrassende en hoopgevende inhouden, waardoor mensen nieuwsgierig en gegrepen worden en blijven komen.

4 4 -Naast de ochtenddiensten worden binnen Open Hof diverse andere diensten georganiseerd, waarbij rekening gehouden wordt met verschillende doelgroepen, onder andere: oecumenische diensten waaronder diensten in vieren, jeugddiensten, Welkom Open Deurdiensten, Nieuwe Liefde Vieringen, zangdiensten, kinderdiensten parallel aan de diensten voor volwassenen, diensten speciaal voor ouderen bijv. in hun zorgcentrum, 3-generatiediensten. Concrete doelstellingen over 5 jaar 20% meer kerkbezoek. Een veelkleurig aanbod, dat o.a. wordt gerealiseerd door elke maand een gastpredikant van buiten uit te nodigen, die veel ruimte krijgt om de dienst een eigen vorm te geven. In minstens 50% van de diensten hebben gemeenteleden een grote inbreng. Die kan bestaan uit: mede voorbereiden van een dienst, muziek en/of liederen medekiezen, meer interactie tijdens of na de dienst realiseren; er wordt op een functionele manier een verscheidenheid aan middelen ingezet, zoals beamer, film, geluidsfragment, muziek, toneelspel, opdrachten in werkgroepjes. II We delen geloof en waarden met elkaar en anderen Wat geloven we nou echt? We willen leren om op een eigentijdse manier over ons christelijk, persoonlijk geloof te spreken. We willen door ons geloof een bepaalde houding uitstralen, niet alleen binnen de kerk maar ook naar buiten toe. Om dat te kunnen moeten we taal en zelfvertrouwen vinden om ons geloof te uiten. Met de 2- wekelijkse bazaar weten zo n 1000 mensen de weg naar Open Hof te vinden. We zijn blij met een forse groep gidsen, die het mogelijk maken dat de kerk s morgens open is, die bezoekers kunnen rondleiden en, indien gewenst, spiritueel inhoudelijk contact met hen mogelijk maken. Om het genoemde te bereiken kan gedacht worden aan het organiseren van bijvoorbeeld: -huiskamergesprekken; -bijeenkomsten voor jongeren; -ontmoetingsmiddagen met een onderwerp; -seniorenbijeenkomsten rond een onderwerp; -rondleidingen door de kerk; -gezamenlijke maaltijden, bijv. Hemelse spijzen; -verdiepingsgesprekken in een leerhuis. Voor verschillende doelgroepen in de gemeente wordt jaarlijks een aantal activiteiten voorgesteld. Het is raadzaam om bij de gemeente eerst te peilen of de aangeboden activiteiten inderdaad aansluiten bij de behoeften van de gemeente. Het aanbod wordt gebaseerd op berichten die vanuit het pastoraat of tijdens de verschillende activiteiten in Open Hof de kerkenraad ter ore komen. Door tijdens en na afloop van een activiteit de meningen van de deelnemers te peilen, wordt regelmatige bijstelling mogelijk. Concrete doelstelling over 5 jaar Er is een taakgroep Vorming & Gesprek, die jaarlijks in samenspraak met de kerkenraad een of meer thema s voor verschillende doelgroepen uitwerkt, na afloop de verschillende activiteiten evalueert en die evaluatie verwerkt in de activiteiten voor het volgende jaar. De groep gidsen voelt zich goed ondersteund, ook op geloofsgebied. De gidsen zijn zowel afkomstig uit de rooms-katholieke parochie als de protestantse wijkgemeente. Zij gaan zelf in op zingevingsvragen van de bezoekers of weten naar wie zij hiervoor kunnen doorverwijzen.

5 5 III We delen bezinning, inspiratie en religie met anderen Het gaat erom om in een tijd van religieuze verlegenheid woorden te vinden die uitdrukken wat je gelooft en wat je beweegt. De expressie van een kerk ( getuigen ) leeft van de bezieling door Jezus Christus en zijn boodschap; deze expressie laat de ander vrij, en is een integere vorm van luisteren, spreken en handelen. -We denken hierbij natuurlijk in de eerste plaats aan een dialoog met de rooms-katholieken. -Daarnaast is meer kennis over andere godsdiensten belangrijk en kan die tot meer wederzijds begrip leiden. -We willen onze kerk uitdrukkelijk ook openstellen voor mensen van buiten Open Hof, bijvoorbeeld door workshops over inspiratie en religie te organiseren. Die workshops kunnen eventueel aansluiten bij een in de avond te houden bezinning die mede door gasten in Open Hof geleid wordt. Concrete doelstellingen over 5 jaar Jaarlijks doet Open Hof in december mee aan Wereldlichtjesdag. Er worden inspiratieworkshops georganiseerd. Er is m.b.t. de inspiratieworkshops een digitaal inspiratienetwerk gerealiseerd met eigen folders, een eigen facebookpagina, en een pagina op de website van Open Hof. Jaarlijks vindt een serie Koken met culturen plaats. Jaarlijks wordt een groot aandachttrekkend evenement georganiseerd. IV Alle generaties raken betrokken Bij het begrip jongeren onderscheiden we o.a. de volgende groepen: peuters, kleuters, basisschoolleerlingen, leerlingen van het voortgezet onderwijs, studenten, dertigers, veertigers. We wensen jongeren ruimte voor bezinning en spiritualiteit toe en hopen dat zij ervaren wat een gemeenschap kan betekenen. -Samen met de jongeren gaan we met henzelf of, bij de jongste groepen met de ouders, in gesprek om erachter te komen waar de behoeften liggen. -Op het gebied van pastoraat en vieringen gaan we doelgroepgericht werken. -Jongeren worden aangemoedigd om hun talenten in Open Hof in te zetten. - Met Zevenkamp zal samenwerking gezocht en opgebouwd worden. -Jongeren worden uitgenodigd om mede leiding te geven of een afgebakende taak uit te voeren. -Er komt aandacht voor de digitale werkelijkheid naast de traditionele activiteiten. Met de 25+-groep wordt nagedacht over inzet van sociale media (wat ga je communiceren en wie coördineert dat?). -Bij jonge nieuwkomers willen we dat een leeftijdgenoot hen welkom heet in Open Hof. -We willen niet dat de verschillende leeftijdsgroepen volkomen langs elkaar heen gaan leven. Een ontmoeting van 3 generaties kan ook heel mooi zijn. Concrete doelstellingen over 5 jaar Het gebouw is ook voor jongeren aantrekkelijk, bijvoorbeeld door een peuterspeelhoek, zithoek voor tieners e.d. Voor alle genoemde groepen jongeren zijn er activiteiten in Open Hof. Jonge nieuwkomers worden door jongeren bezocht. Voor kleuters en kinderen in de basisschoolleeftijd zijn er aantrekkelijke kinderdiensten parallel aan de kerkdiensten s morgens; ze krijgen gelegenheid om kennis te maken met de verhalen uit de Bijbel bijv. doordat die worden voorgelezen of via een film.

6 6 In samenwerking met de basisscholen worden gezamenlijke diensten of andere activiteiten georganiseerd. Voor jongeren (25+) is er bezinning via sociale media. Er wordt soms op een ander tijdstip een jeugddienst met andere muziek georganiseerd. Dat alles gebeurt in overleg samen met de jongeren zelf. Van de kerkelijke vrijwilligers is 30% jonger dan 40 jaar en dit geldt ook voor de samenstelling van de kerkenraad. V We zijn bij elkaar betrokken in de wijkgemeente en in de wijk We willen liefdevol en zorgzaam omgaan met anderen, zowel in onze eigen wijkgemeente als in de omringende wijk. We zoeken naar nieuwe manieren om bij te dragen aan de ontwikkeling van de stad. Hierin trekken we in toenemende mate samen met Zevenkamp op. -Het pastoraat is actief naar de mensen toe en vraagt voortdurend wat hen bezighoudt en waaraan ze behoefte hebben. -We gaan een gedifferentieerd pastoraat opzetten met verschillende benaderingen voor ouderen, jongeren en veel aandacht voor nieuwkomers. -We willen als diaconie en pastoraat partners zoeken, binnen (rooms-katholieken) en buiten de kerk; waarbij ook wordt samengewerkt met andere voor de kerk niet altijd voor de hand liggende partners, zoals het maatschappelijk werk. Concrete doelstellingen over 5 jaar: Pastores, de pastorale commissie en het diaconaat werken nauw samen en stemmen hun werkzaamheden goed op elkaar af. Er vinden naar behoefte zowel individuele huisbezoeken als groepsgesprekken plaats voor verschillende doelgroepen. Vanuit betrokkenheid bij de wijk worden projecten georganiseerd. Algemeen Als algemeen aandachtspunt wil de kerkenraad nog toevoegen dat we streven naar een heldere bestuurlijke organisatie in Open Hof, bereikbaarheid en openheid van de leiding en het delen van leiderschapsfuncties. Samenwerking met de buren in Zevenkamp Als wijkgemeente Open Hof Ommoord zijn we ons er al jaren van bewust dat er, op de langere termijn, veranderingen noodzakelijk zijn om kerk te kunnen blijven zijn in onze wijk. De oorzaak hiervoor is tweeledig: een gebrek aan man-/vrouwkracht door een afname van het ledenaantal en een afname van financiële middelen. Ook onze buurgemeente in Zevenkamp kampt met dezelfde problemen. Samenwerking ligt dan ook voor de hand. In dit kader is over en weer de intentie uitgesproken om de komende vijf jaar toe te werken naar een zo breed mogelijke samenwerking. Hierbij wordt, onder andere, gedacht aan grensoverstijgende invulling van enkele taken van de predikanten en kerkelijk werker. Gestart zal gaan worden met een gezamenlijk project voor de 40- groep (generatie van 40 jaar en jonger). Op deze manier kunnen de kwaliteiten van de predikanten en kerkelijk werker van beide wijkgemeenten optimaal ingezet worden. Om dit te bereiken zal er een intensief overleg met de gemeente in Zevenkamp plaatsvinden.

7 7 Welke predikant past nu bij het bovengeschetste gemeenteprofiel? We zoeken een inspirerende predikant die oud en jong verbindt. Belangrijk is de samenwerking tussen gemeente, kerkenraad en een predikant die daar iets bij voelt. We maken in het beleidsplan duidelijk dat we een verandering van de gemeente voor ogen hebben die zo n vijf jaar zal kosten. Dit zal van de predikant en de kerkelijk werker extra inspanning vragen, waarbij elk zijn/haar eigen speciale taken heeft. De nieuwe predikant zal hierbij als speciale taak het werken met de 40-minners krijgen in Ommoord en Zevenkamp. Een belangrijk deel van zijn of haar tijd (0.4 fte van de 0.8 fte) wordt daarvoor vrijgesteld. Samenwerking met Zevenkamp op het gebied van het 40-minnerspastoraat is daarbij een positief element. Zoals boven reeds omschreven is het onze ambitie om in de komende 5 jaar de samenwerking met Zevenkamp op alle gebieden te intensiveren. We zoeken daarom een predikant op projectbasis voor 5 jaar en evalueren in de loop van die vijf jaar hoe we verder gaan. We zoeken dus een pionier, een theoloog die het als zijn of haar roeping ziet om aan de frontlinie van de secularisatie mee te bouwen aan de kerk. De profielschets voor een predikant op projectbasis DE PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OPEN HOF OMMOORD TE ROTTERDAM zoekt een PREDIKANT [v/m voor een projectperiode van 5 jaar voor 0.8 fte, waarvan 0,4 fte voor het gezamenlijke project 40-minners voor de wijken Ommoord en Zevenkamp] die het een uitdaging vindt om in een stedelijke situatie te werken. Wij zoeken een goede, fijne predikant die als bijzonderheden heeft: een open, energieke en enthousiaste uitstraling heeft en goed kan luisteren naar wat de gemeente beweegt openstaat voor diversiteit in de gemeente goed kan organiseren en een verbindende rol speelt plezier heeft in het werken met jongeren en daar ervaring mee heeft graag werkt met multimediale middelen geestelijk leiderschap en zelfvertrouwen toont en dat kan overbrengen op de gemeente in de kerkdiensten de relatie kan leggen tussen de Bijbel en de actualiteit in teamverband kan werken, ook in samenwerking met de naburige wijkgemeente de oecumene een warm hart toedraagt muzikaal betrokken wil zijn bij de kerkmuziek in de verschillende diensten. Wijkkerkenraad Open Hof Ommoord

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Moge het geloof waarin we staan Hoorbaar worden in ons spreken. Moge de hoop die leeft in ons hart Zichtbaar

Nadere informatie

Open Hof Ommoord GEMEENTEVERGADERING 31 MEI

Open Hof Ommoord GEMEENTEVERGADERING 31 MEI Open Hof Ommoord GEMEENTEVERGADERING 31 MEI Programma van deze vergadering U bent aan zet: informatie, vragen, meningen, over: 1. Inleiding: stappen in vogelvlucht 2. Verslag van de beroepingscommissie

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Eindverslag commissie Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen.

Eindverslag commissie Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen. Eindverslag commissie Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen. Inhoud: 1. Inleiding 2. Opdracht 3. De commissie 4. De activiteiten 5. Aanbevelingen en actiepunten. 1. Inleiding - Duidelijke behoefte

Nadere informatie

Nederlands Gereformeerde Kerk te Voorthuizen / Barneveld

Nederlands Gereformeerde Kerk te Voorthuizen / Barneveld Inleiding Vanaf 2006 is de kerkenraad samen met de gemeente bezig geweest om vorm te geven aan de missie en visie van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Voorthuizen/Barneveld. Op 2 april 2007 is onderstaande

Nadere informatie

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 januari 2015 Waarom dit 'beleidsplan'? We kunnen discussiëren over het nut, maar dat heeft niet zoveel zin. Wel

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Vorming & Gesprek. Open Hof

Vorming & Gesprek. Open Hof Vorming & Gesprek in Open Hof 2015-2016 Vooraf Naast de diensten op zondag zijn er meer mogelijkheden om met elkaar in contact te komen. Gesprekken onderling of het luisteren naar inleidingen helpen mee

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

PREDIKANT (M/V) De gemeente

PREDIKANT (M/V) De gemeente PREDIKANT (M/V) Vrijzinnig protestantse gemeente Open Pastoraat Het Open Pastoraat is de vrijzinnig protestantse gemeente in Gorinchem. Binnen het Open Pastoraat is er ruimte voor je persoonlijke zoektocht

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

Terugblik en Toekomst. 18 april 2012

Terugblik en Toekomst. 18 april 2012 Terugblik en Toekomst 18 april 2012 De GEMEENTE van Wijhe Gemeente God, Jezus, HGeest, Bijbel Samenleving: dorp, verenigingen, werk, school, geboorte, dood, ziekte, feesten Kerntaken Gemeente Vieren Pastoraat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Wie zijn wij? Stichting Harvest Celebration Center is een stichting die zich in wil zetten voor de degene die om welke reden ook niet kunnen deelnemen

Nadere informatie

Profiel nieuw te beroepen predikant voor de Protestantse Wijkgemeente Open Hof

Profiel nieuw te beroepen predikant voor de Protestantse Wijkgemeente Open Hof Geachte lezer, Hierbij treft u het profiel aan van/voor de nieuw te beroepen predikant voor de Protestantse Wijkgemeente Open Hof in Kampen. (Het volledige profiel leest u vanaf pagina 2.) In het profiel

Nadere informatie

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Profielschets van de te beroepen predikant Protestantse Gemeente te Sint Pancras Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Protestantse Gemeente Sint Pancras Missie: De Protestantse Gemeente te Sint Pancras

Nadere informatie

De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen.

De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen. wijk Loppersum Kerkenraad De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen. Verdeling taken wijkouderlingen: Moderamen:

Nadere informatie

TUINZAAL 1 Waar moet de Protestantse Kerk voor gaan staan?

TUINZAAL 1 Waar moet de Protestantse Kerk voor gaan staan? TUINZAAL 1 Waar moet de Protestantse Kerk voor gaan staan? samen in de strijd voor vrede en armoede bestrijden proberen jongeren betrekken bij de kerk Vraag: het aantrekken van mensen die van huisuit geen

Nadere informatie

Beleidsplan waarin opgenomen: visie op en organisatie van het pastoraat in de Protestantse Wijkgemeente (i.w.) te Kampen

Beleidsplan waarin opgenomen: visie op en organisatie van het pastoraat in de Protestantse Wijkgemeente (i.w.) te Kampen Beleidsplan waarin opgenomen: visie op en organisatie van het pastoraat in de Protestantse Wijkgemeente (i.w.) te Kampen Zoals vastgesteld door de wijkkerkenraad op 9 februari 2015 0 Inhoudsopgave 2 Inleiding

Nadere informatie

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland EBG NOORD-HOLLAND Beleidsplan 2016-2020 Oudstenraad EBG Noord-Holland 12 december 2015 Inhoudsopgave Wie zijn wij... 2 Organisatie... 3 Cultuur van EBG Noord-Holland... 4 Waar staan wij voor... 5 Wat willen

Nadere informatie

Informatie voor beroepingswerk

Informatie voor beroepingswerk Informatie voor beroepingswerk 1. Inleiding De hervormde gemeente van Woubrugge heeft met ingang van 8 januari 2017 een vacature predikant. De procedure van de pkn schrijft voor dat een solvabiliteitsverklaring

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

Pagina 1. Profielschets van de wijkgemeente Oost

Pagina 1. Profielschets van de wijkgemeente Oost Profielschets van de wijkgemeente Oost 1. Kenmerken van de kerkelijk gemeente De Gereformeerde Kerk van Woerden en Zegveld is gesticht in 1887 en telt globaal 2.000 doop- en belijdende leden. Onze kerk

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

- de samenwerking met anderen die hetzelfde geloof belijden

- de samenwerking met anderen die hetzelfde geloof belijden Beleidsplan voor de periode 2013-2017 Als Hoeksteengemeente willen we met dit beleidsplan een richtlijn geven voor het leven van de Hoeksteengemeente in de komende vier jaar. Uitgangspunt van dit beleidsplan

Nadere informatie

protestantse gemeente prinsenbeek het kruispunt

protestantse gemeente prinsenbeek het kruispunt protestantse gemeente prinsenbeek het kruispunt b e l e i d s p l a n 2 0 1 4-2 0 1 8 verkorte versie Inleiding Voor u ligt de verkorte uitgave van het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Prinsenbeek

Nadere informatie

Aan de Algemene Kerkenraad GKE Ermelo, 21 april 2012. Geachte kerkenraad,

Aan de Algemene Kerkenraad GKE Ermelo, 21 april 2012. Geachte kerkenraad, Aan de Algemene Kerkenraad GKE Ermelo, 21 april 2012 Geachte kerkenraad, Wijkkerkenraad Noord heeft met grote interesse kennis genomen van het rapport van Commissie Toekomst 2. Dit leidde tot niet minder

Nadere informatie

VERBINDEN IN WOORD EN DAAD

VERBINDEN IN WOORD EN DAAD VERBINDEN IN WOORD EN DAAD Beleidsplan 2011-2016 Protestantse Gemeente te s-hertogenbosch Inleiding Het is zinvol gebleken dat in 2003 werd gestart met de voorbereidingen om te komen tot een beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten "

Beleidsplan 2011-2017 VDGH Ploegen, zaaien en oogsten Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten " De afbeelding op deze pagina 1s van Marc Chagall Concept beleidsplan 2011-2017 :Ploegen,zaaien en oogsten ". Inleiding: Deze aanzet tot het beleidsplan

Nadere informatie

Visiedocument Protestantse Wijkgemeente Kampen

Visiedocument Protestantse Wijkgemeente Kampen Visiedocument Protestantse Wijkgemeente Kampen God, die in Jezus Christus Israël en de volken tot vrede brengt, inspireert ons: om kerk te zijn voor de komende generaties; door te putten uit de bron van

Nadere informatie

Vooruit met de BasisSt.Jansgemeente Gouda

Vooruit met de BasisSt.Jansgemeente Gouda Nieuw Jaarthema Vooruit met de basis beleid Vorming &Toerusting Missionair Team Bijbelstudiecoördinatie als handreiking vanuit beleidsplan kerkenraden St. Jan Gouda 2017-2018 De kerkenraden A en B hebben

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2010-2014 Protestantse Wijkgemeente Hardenberg Centrum-Zuid

BELEIDSPLAN 2010-2014 Protestantse Wijkgemeente Hardenberg Centrum-Zuid BELEIDSPLAN 2010-2014 Protestantse Wijkgemeente Hardenberg Centrum-Zuid Hoofdstuk 1: Doel van dit beleidsplan en het daarin geformuleerde beleid: Dit beleidsplan heeft als doel om, naast het (onder-)nemen

Nadere informatie

herkenbaar en present

herkenbaar en present Protestantse Kerk Den Haag herkenbaar en present Visiedocument 2017-2020 Protestantse Gemeente te s-gravenhage I nleiding De Protestantse Kerk in Den Haag wil de komende jaren herkenbaar present zijn in

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

Profielschets van de wijkgemeente Woerden West

Profielschets van de wijkgemeente Woerden West Profielschets van de wijkgemeente Woerden West Vastgesteld: 11 januari 2016 1. Kenmerken van de burgerlijke gemeente Woerden De gemeente Woerden is gelegen in het oostelijke deel van het Groene Hart (West

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente Open Hof 2015-2020

Beleidsplan wijkgemeente Open Hof 2015-2020 1 Beleidsplan wijkgemeente Open Hof 2015-2020 2 Inhoudsopgave 1.Aanleiding... 3 2.De gemeente die we willen zijn... 3 3.Wat gaan we daarvoor doen en wat willen we in vijf jaar bereiken?... 5 I Gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard Beleidsplan 2015-2020 Protestantse Gemeente te Burdaard Inhoud Voorwoord...3 2. Inleiding...4 3. Missie en visie, gemeente-zijn in Burdaard...5 4. Beleidsonderwerpen...6 4.1 Organisatie...6 4.2 Ontmoeting

Nadere informatie

Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid. Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid. Hervormde wijkgemeente Maranathakerk

Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid. Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid. Hervormde wijkgemeente Maranathakerk Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid Hervormde wijkgemeente Maranathakerk 2013 2018 Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid Hervormde wijkgemeente

Nadere informatie

ENQUÊTE VACATURE. Deel jouw droom over gemeente zijn!

ENQUÊTE VACATURE. Deel jouw droom over gemeente zijn! ENQUÊTE VACATURE Deel jouw droom over gemeente zijn! Beste mede-dromer, Wij zijn op zoek naar wat jij graag wilt, waar je behoefte ligt en wat jij verwacht als het gaat over gemeente zijn (cq kerk zijn)

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee!

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Gemeentevergadering 25 november 2015 Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Agenda 1. Inleiding over het beroepen 2. Gesprekken per wijk 3. Samenvatting en terugkoppeling Tijdslijn - 25

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

NAAR ÉÉN KERKENRAAD. visie en beleid

NAAR ÉÉN KERKENRAAD. visie en beleid NAAR ÉÉN KERKENRAAD visie en beleid Protestantse Gemeente Den Helder November 2013 Inleiding Op de laatste stadsbrede ambtsdragersavond op 17 april 2013 hebben de predikanten van onze gemeente een droom

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2012-2016 Eenheid voor het nodige, vrijheid voor het onzekere, voor beide de liefde. Tekst boven de ingang van de Remonstrantse kerk in Zwammerdam. Deze tekst geeft ook de ordening en de indeling

Nadere informatie

Concept-Beleidsplan Protestantse Gemeente te Zwammerdam

Concept-Beleidsplan Protestantse Gemeente te Zwammerdam Concept-Beleidsplan Protestantse Gemeente te Zwammerdam 2015 2019 1. Het uitgangspunt. Alles wat we over de gemeente zeggen, alles wat we aan gemeente-opbouw willen: welke vormen, welke richting, enz.,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2019

BELEIDSPLAN 2015-2019 ~ 1 ~ BELEIDSPLAN 2015-2019 Van de HERVORMDE GEMEENTE TER HEIJDE AAN ZEE ~ 2 ~ Dit beleidsplan 2015-2019 bestaat uit de volgende onderdelen: Blad 1: voorblad Blad 2: inhoudsopgave en inleiding Blad 3:

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen

Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen Ingen, 31 mei 2017 De hervormde Gemeente Ingen behorende tot de PKN streeft er naar haar basis te hebben in de liefde van de Heer en daar met woord en daad

Nadere informatie

"Met het oog op de toekomst" Beleidsplan 2016-2020

Met het oog op de toekomst Beleidsplan 2016-2020 "Met het oog op de toekomst" Beleidsplan 2016-2020 voor de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Inhoud : Voorwoord Inleiding Hoofdlijnen van beleid Visie & Missie De toekomst Werken met een jaarplan Voorwoord

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Breda, Wijkgemeente NoorderBeemden

Protestantse Gemeente Breda, Wijkgemeente NoorderBeemden Protestantse Gemeente Breda, Wijkgemeente NoorderBeemden Vervullen vacature predikant NoorderBeemden (m/v), mei 2016 Inleiding 1. De nieuwe predikant zal hoofdzakelijk werkzaam zijn in de Wijkgemeente

Nadere informatie

Beleidsplan. Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk

Beleidsplan. Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk Beleidsplan Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk 2017-2021 Versie t.b.v. gemeenteberaad 11 juni 2017 Dit document beschrijft het beleid van de Ichthuskerk voor de komende 4 jaren. Het is een kort

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Concept Beleidsplan 2015-2019 November 2014 Bethelkerk Vlaardingen Beleid en plannen Beleid is het aangeven van een richting en het definiëren van

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016

Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016 Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016 1. Inleiding. Dit is het beleidsplan voor 2016-2020 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente van Bussum. Het plan vormt een richtlijn

Nadere informatie

Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016

Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016 Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016 Nijmegen, 28 maart 2017 Jaarverslag 2016 Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Wie zijn wij? Het Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen heeft ook in 2016 als

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

De Goede Herder Gereformeerde Kerk te Valkenburg ZH. Evaluatie beleidsplan Concept. 6 mei 2016

De Goede Herder Gereformeerde Kerk te Valkenburg ZH. Evaluatie beleidsplan Concept. 6 mei 2016 De Goede Herder Gereformeerde Kerk te Valkenburg ZH Evaluatie beleidsplan 2014-2018 Concept 6 mei 2016 Ons diepste verlangen is dat de gemeente niet alleen Huis van God is, maar ook een plek waar iedereen

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen De protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen is in september 2012 ontstaan door fede- ratie van de hervormde wijkgemeente 1 en de gereformeerde

Nadere informatie

WAT WILLEN DE GEMEENTELEDEN VAN DE LUCASKERK IN DE ZONDAG VIERINGEN?

WAT WILLEN DE GEMEENTELEDEN VAN DE LUCASKERK IN DE ZONDAG VIERINGEN? WAT WILLEN DE GEMEENTELEDEN VAN DE LUCASKERK IN DE ZONDAG VIERINGEN? DOEL VAN DE ENQUETE De vieringen in de Lucaskerk beter laten aansluiten bij de behoeften van de gemeenteleden OPZET VAN DE ENQUETE Via

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Werkdocument voor het pastoraat van de Hervormde gemeente te Kapelle

Werkdocument voor het pastoraat van de Hervormde gemeente te Kapelle Werkdocument voor het pastoraat van de Hervormde gemeente te Kapelle 1. Missie Het pastoraat is er op gericht om elkaar in kerk en wereld te helpen Jezus Christus te vinden en te volgen. Deze missie houdt

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Streekgemeente Oost Groningen

Streekgemeente Oost Groningen Streekgemeente Oost Groningen Voorwoord De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft de Protestantse Kerk

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE te ASTEN-SOMEREN Kerkenraad BELEIDSPLAN 2012. Beleidsplan Protestantse Gemeente te Asten-Someren, versie 1.1

PROTESTANTSE GEMEENTE te ASTEN-SOMEREN Kerkenraad BELEIDSPLAN 2012. Beleidsplan Protestantse Gemeente te Asten-Someren, versie 1.1 PROTESTANTSE GEMEENTE te ASTEN-SOMEREN Kerkenraad BELEIDSPLAN 2012 Pagina 1 1 INLEIDING Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen. Geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding De enquête waarvan de resultaten hier gepresenteerd worden, is georganiseerd door de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Vrije

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente Huizum- Oost van de Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum

Beleidsplan wijkgemeente Huizum- Oost van de Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum Beleidsplan wijkgemeente Huizum- Oost van de Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum Inleiding Omdat de kerkenraad van wijkgemeente Huizum-Oost van de Protestantse Gemeente Leeuwarden- Huizum voor de komende

Nadere informatie

Vooraf. Inhoudsopgave. Vooraf 2 Doelstelling en uitgangspunten. 3 Doelstelling. 3 Visie/uitgangspunten

Vooraf. Inhoudsopgave. Vooraf 2 Doelstelling en uitgangspunten. 3 Doelstelling. 3 Visie/uitgangspunten BELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave Vooraf 2 Doelstelling en uitgangspunten 3 Doelstelling 3 Visie/uitgangspunten 3 Toelichting op de begrippen uit de doelstelling 3 Toelichting op de begrippen uit visie/uitgangspunten

Nadere informatie

Protestantse gemeente Cothen kort beleidsplan, najaar 2016

Protestantse gemeente Cothen kort beleidsplan, najaar 2016 Protestantse gemeente Cothen kort beleidsplan, najaar 2016 Cothen is een dorp aan de Kromme Rijn in de provincie Utrecht. Het vormt sinds 1996 samen met Langbroek en Wijk bij Duurstede de gemeente Wijk

Nadere informatie

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag A. Algemene gegevens Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Den Haag Telefoonnummer: 070-325 0779 RSIN/Fiscaal nummer: 0028.70.447 Website adres: www.remonstranten.org/denhaag

Nadere informatie

CONCEPT PROFIELSCHETS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE ALEXANDERKERK CONCEPT PROFIELSCHETS PREDIKANT

CONCEPT PROFIELSCHETS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE ALEXANDERKERK CONCEPT PROFIELSCHETS PREDIKANT CONCEPT PROFIELSCHETS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE ALEXANDERKERK CONCEPT PROFIELSCHETS PREDIKANT Rotterdam, juli 2017 Geachte gemeenteleden van de Alexanderkerk, Voor u ligt het concept van de profielschets

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Beleidsplan Hervormde gemeente Hollandscheveld

BELEIDSPLAN. Beleidsplan Hervormde gemeente Hollandscheveld BELEIDSPLAN De bedoeling van onze kerk is om als deel van Christus kerk, God te belijden en te eren en als Zijn getuigen en in Zijn opdracht dienstbaar te zijn in de gemeente en de samenleving Wij gebruiken

Nadere informatie

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht Beleidsplan Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Gemeente Utrecht 2015 2019 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving van de Gemeente Utrecht... 3 2.1 Historie van de Gemeente Utrecht... 3 2.2 Gemeente

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

De Hoeksteen. Activiteiten seizoen Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel

De Hoeksteen. Activiteiten seizoen Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen Activiteiten seizoen 2017-2018 Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel 2 Voorwoord Deel je leven was vorig jaar het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland. Dit

Nadere informatie

Vernieuwing van het missionaire kinderwerk (Keigave Dagen)

Vernieuwing van het missionaire kinderwerk (Keigave Dagen) Vernieuwing van het missionaire kinderwerk (Keigave Dagen) Waarom vernieuwing? De Keigave Dagen wordt in de huidige vorm reeds vele jaren uitgevoerd. Mede daardoor is het tijd voor een goede evaluatie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2019 Streekgemeente Oost Groningen VOORWOORD De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Tweestromenland

Protestantse Gemeente Tweestromenland Protestantse Gemeente Tweestromenland Beleidsplan jaren 2013-2016 1. ALGEMEEN EN INLEIDING 3 2. PROFIEL VAN DE PG TWEESTROMENLAND 3 3. EREDIENSTEN 3 4. KERKENRAAD 4 5. PASTORAAT 4 6. DIACONIE 5 7. COLLEGE

Nadere informatie

Ik noem een paar sleutels die in veel sloten passen [dia 1 titel]:

Ik noem een paar sleutels die in veel sloten passen [dia 1 titel]: Preek over HC zondag 31 GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS, GASTEN EN LUISTERAARS, Iedereen weet wel dat je sleutels hebt in verschillende soorten. Aan het soort sleutel kan je vaak al zien voor welk doel je

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

Gereformeerde wijkgemeente Woerden Oost. Beleidsplan 2011-2015

Gereformeerde wijkgemeente Woerden Oost. Beleidsplan 2011-2015 Gereformeerde wijkgemeente Woerden Oost Beleidsplan 2011-2015 Uitgave: april 2011 Het eerste plan is besproken in de wijkkerkenraadsvergadering van januari 2010. Het is daarna in de koelkast gezet wegens

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o.

Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. Samenvatting Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. In dit plan wordt beschreven hoe er de komende jaren gewerkt kan worden aan de opbouw van de gemeente en op welke

Nadere informatie

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam Amstelgemeente. A. Algemene gegevens Naam ANBI: CGK Amsterdam - Amstelgemeente RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de Belastingdienst

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van de Protestantse Gemeente het Vierkant, Wognum-Benningbroek-Sijbekarspel-Nibbixwoud VIERKANT VOORUIT

BELEIDSPLAN van de Protestantse Gemeente het Vierkant, Wognum-Benningbroek-Sijbekarspel-Nibbixwoud VIERKANT VOORUIT BELEIDSPLAN 2014 2018 van de Protestantse Gemeente het Vierkant, Wognum-Benningbroek-Sijbekarspel-Nibbixwoud VIERKANT VOORUIT Wognum februari 2014 Aangepaste versie februari 2017 INHOUDSOPGAVE BELEIDSPLAN

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien

Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien Bezoekwerk Aartsbisdom Utrecht Diocesane diaconale dienstverlening Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien? Bezoekwerk van uit de katholieke geloofsgemeenschap Inzicht in: soorten van bezoekwerk

Nadere informatie

Onderweg naar de kerk van de toekomst. Toelichting voor de Gemeentevergadering van de Gereformeerde kerk te Ermelo op 19 maart 2013

Onderweg naar de kerk van de toekomst. Toelichting voor de Gemeentevergadering van de Gereformeerde kerk te Ermelo op 19 maart 2013 Onderweg naar de kerk van de toekomst Toelichting voor de Gemeentevergadering van de Gereformeerde kerk te Ermelo op 19 maart 2013 Missie Matteüs 22: 37 39 Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en

Nadere informatie

Profielschets Protestantse Gemeente Lelystad Vastgesteld door de Kerkenraad op 19 december 2016

Profielschets Protestantse Gemeente Lelystad Vastgesteld door de Kerkenraad op 19 december 2016 Profielschets Protestantse Gemeente Lelystad Vastgesteld door de Kerkenraad op 19 december 2016 Missie De Protestantse Gemeente Lelystad (PGL) is een pluriforme gemeente, waarin ruimte en respect is voor

Nadere informatie

Betrokkenheid bij de samenleving

Betrokkenheid bij de samenleving Beleidsplan Adventgemeente Zeeland 0 Inhoud Visie Doelgroep Middelen Leden Organisatie Algemeen Departementen Pastorale zorg Secretariaat Financiën Diensten Diaconie Kinder- & Jeugdwerk Gemeentegroei ADRA

Nadere informatie

bidden luisteren dienen

bidden luisteren dienen bidden luisteren dienen Visie en missie van de gereformeerde kerk vrijgemaakt Nijkerk-West 2015 Gemeente van Christus zijn in deze tijd. In het afgelopen jaar heeft een breed samengestelde groep van gemeenteleden

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020)

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020) Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020) 1. Het profiel van de gemeente. De Protestantse Gemeente te Groenekan is in de vijftiger jaren begonnen als hervormde lidmatenkring

Nadere informatie

Eerste contouren beleidsplan PKN gemeente Schermer (versie 5 mei 2011)

Eerste contouren beleidsplan PKN gemeente Schermer (versie 5 mei 2011) Eerste contouren beleidsplan PKN gemeente Schermer 2011-2015 (versie 5 mei 2011) Eerste contouren Een werkgroep is in 2010 gestart met het opstellen van een nieuw beleidsplan voor PKN gemeente Schermer.

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN. Hervormde wijkgemeente Centrum GROTE KERK HOOGEVEEN

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN. Hervormde wijkgemeente Centrum GROTE KERK HOOGEVEEN PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN Hervormde wijkgemeente Centrum GROTE KERK HOOGEVEEN PROFIELSCHETS GEMEENTE DATUM VASTSTELLING ALGEMENE KERKENRAAD 21 JANUARI 2016 WIJKKERKENRAAD: 14 JANUARI 2016 Profielschets

Nadere informatie