IT AUDITOR OF OPERATIONAL (IT) AUDITOR?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IT AUDITOR OF OPERATIONAL (IT) AUDITOR?"

Transcriptie

1 IT AUDITOR OF OPERATIONAL (IT) AUDITOR? Dat is de vraag. 31 maart 2008 Scriptie ter afronding van de post-graduate IT audit opleiding aan de vrije Universiteit amsterdam Jan Companje Henk Laméris

2 0Voorwoord Ter afsluiting van onze 2,5 durende Postgraduate IT Audit Opleiding aan de vrije Universiteit amsterdam, hebben wij een scriptie geschreven over de onderzoeksvraag IT auditor of Operational (IT) auditor?: Dat is de vraag. De keuze voor dit onderwerp als vraagstelling was eigenlijk niet zo moeilijk. Reeds in het eerste jaar van onze studie aan de vrije Universiteit amsterdam wist één van de twee auteurs van deze scriptie al het onderwerp. Tijdens één van de colleges werd door de docent de stelling geponeerd: ik neem geen IT auditors meer aan, maar alleen nog operational auditors. Waarom deze uitspraak? Ruim 2 jaar later is de toenemende vraag naar zowel IT auditors als operational auditors binnen interne auditdiensten een erg interessante ontwikkeling. Bij het tot stand komen van deze scriptie waren een groot aantal personen direct of indirect betrokken. Een woord van dank is dan ook zeker op zijn plaats. Vanuit de vrije Universiteit amsterdam werd Jan van Praat aangewezen als begeleidend docent. Van hem was de uitspraak: ik neem geen IT auditors meer aan, alleen nog maar operational auditors. Onze bedrijfscoach was Hans Douma. Wij zijn deze heren onze oprechte dank verschuldigd voor hun positief kritische inbreng, hun praktische insteek en het doorlezen van stukken. Jan van Praat was ook bereid om vanuit zijn dagelijkse functies inhoudelijk, door het laten afnemen van een interview, een bijdrage te leveren aan onze scriptie. Behalve onze scriptiebegeleider hebben wij in het kader van onze scriptie nog een aantal andere personen geïnterviewd. Wij willen hen bedanken voor de tijd die zij hebben vrijgemaakt om in een interview hun visie te geven op het scriptieonderwerp. In het bijzonder willen wij de heren Ronald de Korte, Jan Driessen en Ronald Paans bedanken. Zij hebben de richting van onze interviewvragen voor een groot deel bepaald. Een gezin bestaande uit vrouw en kinderen, een werkkring en daarnaast nog een opleiding, het viel niet altijd mee. Vooral het derde jaar met het uitwerken van de tentamens, het voorbereiden van het mondelinge examen en het schrijven van een scriptie vergde veel tijd. Dat dit soms ten koste ging van de besteedbare tijd binnen onze families spreekt eigenlijk wel voor zich. Onze dank gaat daarom ook uit naar hen voor de ruimte en het begrip die wij hiervoor hebben gekregen. 31 maart 2008 Jan Companje Henk Laméris 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Aanleiding en doelstelling Probleemstelling Centrale onderzoeksvraag Deelvragen Relevantie van dit onderzoek voor het vakgebied IT auditing Afbakening van het onderzoek Opbouw van het onderzoek Theoretisch onderzoek Praktijkonderzoek Theoretisch kader Inleiding Definities IT Audit en operational audit Definitie IT audit Definitie operational audit Analyse definities Opleiding IT auditor versus operational auditor Algemene opleidingsinformatie Specifieke opleidingsinformatie Analyse opleidingen Objecten van onderzoek IT audit objecten Operational audit objecten Analyse onderzoeksobjecten Kwaliteitsaspecten IT audit kwaliteitsaspecten Operational audit Analyse Toetsingsnormen Toetsingsnormen voor beide auditdisciplines Toetsingsnormen voor IT audit Toetsingsnormen voor operational audit Analyse van toetsingsnormen Het audit proces IT audit proces Operational audit proces Analyse audit proces De praktijk Inleiding Wat is de meest voorkomende plaats in de organisatie van operational auditors en IT auditors en hoe is mogelijke samenwerking georganiseerd? Welke auditopdrachten worden er uitgevoerd door deze auditdisciplines? Is er een best practice te onderkennen? Analyse Conclusies Antwoord op de onderzoeksvragen Onderkende Best Practice BIJLAGE 1 Opleidingsschema BIJLAGE 2 Lijst met geïnterviewde personen BIJLAGE 3 Literatuurlijst BIJLAGE 4 Interviewvragen BIJLAGE 5 Dossierreview formulier

4 1. AANLEIDING EN DOELSTELLING In veel organisaties zijn verschillende interne auditdisciplines aanwezig. Twee onderkende auditdisciplines zijn IT audit en operational audit. Deze auditdisciplines kunnen in een organisatie zijn samengevoegd binnen een interne auditdienst, maar dit is niet strikt noodzakelijk. Elke interne auditdiscipline voert onderzoek uit ten behoeve van dezelfde opdrachtgever (management). De audits kunnen verschillende doelstellingen hebben. Doelen die men nastreeft bij een interne audit kunnen heel divers zijn, bijvoorbeeld het: verstrekken van zekerheid; verbeteren van de bedrijfsvoering; voldoen aan wet- en regelgeving Als bij het object van onderzoek gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde hulpmiddelen kan de audit zelfstandig worden uitgevoerd door een IT auditor, of kan de financial auditor of operational auditor zich bij de audit laten bijstaan door een IT auditor. In het kader van de jaarrekeningcontrole kan de financial auditor zich bijvoorbeeld laten bijstaan door een IT auditor. De laatste jaren is er wel het een en ander veranderd in auditland. In alle branches, zowel financiële dienstverlening, algemene dienstverlening/- industrie en non-profitorganisaties wordt de prioriteit gegeven aan het interne risicobeheersingsysteem. Hierbij wordt de focus veel meer dan in het verleden gericht op de betrouwbaarheid van de financiële informatie gebaseerd op de daar aan ten grondslag liggende bedrijfsprocessen. De commotie over de recente boekhoudschandalen zal daarbij ongetwijfeld een belangrijke rol spelen. Als gevolg hiervan zal de (externe) accountant van een organisatie moeten vaststellen dat de financiële processen het gehele jaar betrouwbaar hebben gefunctioneerd. Tevens moet de ondernemingsleiding vandaag de dag aantoonbaar maken dat zij de bedrijfsprocessen beheerst (in control is). Dit betekent dat de beursgenoteerde vennootschappen moeten voldoen aan de codes voor corporate governance 1 (bijvoorbeeld de Sarbanes-Oxley Act 2002). Voor beursgenoteerde vennootschappen, niet-beursgenoteerde vennootschappen en non-profitorganisaties is het hebben van een SAS70 verklaring een belangrijke voorwaarde om te kunnen concurreren met branchegenoten. Als gevolg van deze veranderingen zal de audit anders ingestoken moeten worden waarbij de interne auditdisciplines nadrukkelijker betrokken zullen worden: bij het beschouwen van kritische onderdelen van een organisatie met als doel verbeteringen te signaleren en in gang te zetten en bij de totstandkoming van de In Control Statement of het verkrijgen van een SAS70 verklaring. De audit zal meer gericht moeten worden op de systemen en processen en minder 1 Corporate governance handelt over de vraag hoe invulling wordt gegeven aan het bestuur van een onderneming en hoe verantwoording over dit bestuur wordt afgelegd. (ministerie van Financiën financiële_markten/ corporate_governance). 4

5 op het aflopen van standaard auditprogramma s. Dit betekent een verschuiving van de interne, financieel georiënteerde audit naar operational audit. Een recente bevestiging hiervan is het samenvoegen van het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) en de Vereniging Register Operational auditors (VRO). Vandaag de dag wordt operational auditing in een adem met genoemd met internal auditing 2. De recente ontwikkelingen leiden er toe dat er discussies ontstaan over het vakgebied van de IT auditor en de operational auditor. De doelstelling van onze scriptie is om vast te stellen op welke wijze met dit keuzevraagstuk in de praktijk wordt omgegaan en of er ten aanzien van deze keuzeproblematiek een best practice is te onderkennen. 1.2 Probleemstelling De inzet van IT-toepassingen vormt een belangrijke schakel in de bedrijfsvoering en de realisatie van de organisatiedoelstellingen. De beheersing van de informatievoorziening vormt daarmee een integraal onderdeel van de beheersing van de organisatie. IT-Governance 3 maakt daardoor onmiskenbaar onderdeel uit van Corporate Governance. Voor het verkrijgen van een SAS70 verklaring is de informatievoorziening inclusief de IT-toepassingen van doorslaggevend belang. Binnen de huidige omgevingen wordt de beheersing van de bedrijfsprocessen mede bepaald door: 4 de kwaliteit van de informatiesystemen, geprogrammeerde controles binnen systemen en gebruikerscontroles; de beheersing van IT-veranderingstrajecten; de beheersing van de IT-infrastructuur, waarop de systemen draaien; de beheersing van IT-risico s. Van oudsher zal een IT auditor vanwege zijn deskundigheid en professionaliteit een oordeel moeten geven over de kwaliteit van de geautomatiseerde systemen in het kader van de beheersing van de processen. Enige kennis van de bedrijfsprocessen is hierbij onontbeerlijk. In het kader van IT-Governance heeft de IT auditor ook een rol bij de totstandkoming van de informatiestrategie en informatiebeleid. De IT auditor kan ook een belangrijke rol spelen bij de beoordeling van de informatievoorziening inclusief de IT-toepassingen in verband met het verkrijgen van een SAS70 verklaring. De operational auditor onderzoekt of er risico s bestaan binnen de gehele interne organisatie die het behalen van de organisatiedoelstellingen in de weg kunnen staan. Als een operational auditor een oordeel moet geven over de beheersing van de bedrijfsprocessen zal hierbij de kwaliteit van de geautomatiseerde systemen niet buiten beschouwing kunnen blijven. Enige specifieke IT kennis is hierbij onontbeerlijk. In het kader van Corporate Governance en het verkrijgen van een SAS70 verklaring heeft de operational auditor ook een rol bij de totstandkoming van 2 Aan de Erasmus Universiteit wordt het vakgebied aan geduid met de term Internal/Operational auditing (I/OA). 3 IT-Governance gaat over het besturen, beheersen, uitvoeren, verantwoording afleggen over en het toezicht op de informatie voorziening binnen een organisatie en verantwoording afleggen door het voor IT verantwoordelijke management. IT vormt een integraal onderdeel van de strategie van een organisatie. 4 Bron Norea brochure IT Governance: een Verkenning. 5

6 de strategie en beleid bij de beoordeling van de informatievoorziening inclusief de IT-toepassingen. 1.3 Centrale onderzoeksvraag Wij denken dat er een tendens gaande is bij de interne auditdiensten waarbij de operational auditor en IT auditor steeds vaker gezamenlijk vanuit hun eigen materiedeskundigheid audits uitvoeren. Hierbij schuiven operational auditor en IT auditor steeds meer naar elkaar op ten aanzien van de auditobjecten. Bij operational audit zien we dat informatievoorziening inclusief de IT toepassingen geïntegreerd gaan worden in de objecten van operational audit. Bij IT audit is de ontwikkeling dat de IT auditor zich meer gaat richten op inrichting en beheer van IT en minder op de technische details van IT. Het leek ons een interessant onderzoek om naar aanleiding van deze tendens vast te stellen in hoeverre de vakgebieden IT audit en operational audit elkaar overlappen. Vandaar onze onderzoeksvraag: In hoeverre overlappen de onderzoeksobjecten van de operational auditor en de IT auditor elkaar? 1.4 Deelvragen Om onze centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zijn de volgende deelvragen te onderscheiden: Wat verstaan wij onder operational audit en wat onder IT audit? Wat is de meest voorkomende plaats in de organisatie van operational auditors en IT auditors en hoe is mogelijke samenwerking georganiseerd? Welke auditopdrachten worden er uitgevoerd door deze auditdisciplines? Is er een best practice te onderkennen? 1.5 Relevantie van dit onderzoek voor het vakgebied IT auditing Indien de IT auditor meer gaat redeneren vanuit de organisatiedoelstellingen dan vanuit de techniek kan er sprake zijn van een overlap met de operational auditor. Wij denken met ons onderzoek een bijdrage te leveren aan het vakgebied IT audit omdat juist op het punt van overlap de meningen van professionals die in beide vakgebieden werkzaam zijn kunnen verschillen. 1.6 Afbakening van het onderzoek Om het onderzoek uitvoerbaar te maken binnen de gestelde limieten en tijd is een keuze gemaakt om de integratie van de auditdiscipline financial audit met operational audit en IT audit buiten beschouwen te laten. Uitgangspunt bij de geïnterviewde organisaties is dat de beide auditdisciplines operational audit en IT audit wel binnen de organisatie voorkomen. Dat de beide audit-disciplines in één auditdienst moeten zijn ondergebracht is geen voorwaarde. 6

7 Bij het bestuderen van informatie vanuit de beide beroepsgroepen heeft onderzoek plaatsgevonden naar de soorten opleidingen IT audit en operational audit. Hierbij wordt inzicht gegeven in de verschillen en de overeenkomsten tussen beide opleidingen. Hierbij hebben wij ons beperkt tot: de opleiding Executive Master of Internal Auditing (EMIA) van de Amsterdam Business School; de postinitiële masteropleiding Internal/Operational auditing aan de Erasmus School of Accounting & Assurances (ESAA) en de Postgraduate IT Audit Opleiding aan de vrije Universiteit amsterdam. 1.7 Opbouw van het onderzoek Theoretisch onderzoek Het theoretisch onderzoek bestond uit het bestuderen van informatie vanuit de beide beroepsgroepen. Aanvullend is literatuur bestudeerd om het theoretisch gedeelte te completeren. Vervolgens is gebruik gemaakt van de input die de heren de Korte, Driessen en Paans ons hebben gegeven om het theoretisch gedeelte te toetsen in de praktijk Praktijkonderzoek De aansluiting met de praktijk heeft plaatsgevonden door het afnemen van een aantal interviews met interne auditdiensten bij verschillende organisaties. Onderwerpen die hierbij aan de orde zijn gekomen: invulling van de functies (vakgebied) IT audit en operational audit ontwikkelingen in het vakgebied IT audit en operational audit. Tevens hebben wij een aantal auditdossiers onderzocht waarbij telkens de inhoud van één dossier van een uitgevoerde IT audit is vergeleken met de inhoud van één dossier van een uitgevoerde operational audit. 7

8 2. THEORETISCH KADER 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk willen we ingaan op de theoretische aspecten van onze onderzoeksvraag en de daarbij behorende subvragen. Allereerst zullen wij de door ons gehanteerde definities geven van IT audit en operational audit. Vervolgens vergelijken we de inhoud van de opleidingsmodules in de brochures van de Postgraduate IT Audit Opleiding van de vrije Universiteit amsterdam met die van de opleiding Executive Master of Internal Auditing (EMIA) van de Amsterdam Business School en de postinitiële masteropleiding Internal/Operational auditing aan de Erasmus School of Accounting & Assurances (ESAA). Doel hiervan is vast te stellen of er sprake is van overlap in de aangeboden lesstof. Daarna gaan we een aantal onderzoeksobjecten en aspecten van IT audit en operational audit beschouwen om vast te stellen of hier sprake is van overlap. Hierbij besteden we aandacht aan de gehanteerde beheersmodellen en normenkaders. 2.2 Definities IT Audit en operational audit In dit hoofdstuk willen we ingaan op de afzonderlijke definities van beide vakgebieden. Voor beide disciplines geldt dat ze auditing in hun naam dragen. auditing is afgeleid van de Latijnse term audire (toehoren). Auditing heeft diverse definities. Een in beide beroepsgroepen gangbare definitie van auditing is van Prof. Kocks: 5 Auditing is het vakgebied dat zich bezighoudt met het, op grond van onderzoek (audit) door een deskundige (auditor), beoordelen van één of meerdere (audit)objecten in relatie tot (toetsings)normen en het weergeven van de uitkomsten van het onderzoek in de vorm van een oordeel aan de opdrachtgever en/of (via de opdrachtgever) aan derden Definitie IT audit Onze definitie van IT auditing luidt: Het vakgebied dat zich bezighoudt met de beoordeling van en advisering over objecten van de informatievoorziening in een omgeving waar gebruik word gemaakt van automatisering. Het doel hiervan is kwalitatief en/of kwantitatief een bijdrage te leveren aan een adequate organisatie van de informatievoorziening, waarbij de doelstellingen van de opdrachtgever of organisatie gerealiseerd worden. 5 gepubliceerd in de EDP-Auditor nummer

9 Uit deze definitie blijkt de volgende twee, voor het vakgebied IT auditing kenmerkende, elementen 6 Er vindt een beoordeling, een audit plaats. Hierbij kan in voorkomende mate sprake zijn van advisering. Er wordt een aantal objecten onderscheiden die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze betrekking hebben op de (organisatie van de) informatievoorzienig in een omgeving waarin gebruik wordt gemaakt van informatie- en communicatietechnologie Definitie operational audit Het begrip operational audit is slecht gedefinieerd en is zeker niet eenduidig; in de literatuur komen verschillende definities voor van het begrip operational audit. Na bestudering van de verschillende definities hebben wij een keuze gemaakt voor de volgende definitie: Operational auditing is een objectief onderzoek naar het functioneren van het management control systeem van een organisatie, gericht op de realisatie van de strategie van de organisatie, met als oogmerk het geven van additionele zekerheid en het waar nodig geven van adviezen ter verbetering. (L. Paape 1999) In deze definitie blijft het niet bij een oordeel (additionele zekerheid), maar kunnen ook adviezen ter verbetering het resultaat zijn van de audit Analyse definities De definitie van operational audit is zo ruim geformuleerd dat de definitie van IT audit hierin past. De objecten die voor IT audit worden onderscheiden hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze betrekking hebben op de (organisatie van de) informatievoorziening in een omgeving waar gebruik wordt gemaakt van informatieen communicatietechnologie. Deze organisatie maakt onderdeel uit van een bedrijfshuishouding en daarmee ook van de management control cyclus. 6 Van Praat, J. C.& Suerink J.M., Inleiding EDP-auditing (2004) 9

10 2.3 Opleiding IT auditor versus operational auditor Algemene opleidingsinformatie De Postgraduate IT Audit Opleiding van de vrije Universiteit amsterdam. 7 De IT Audit Opleiding aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam is een in 1986 opgerichte wetenschappelijke opleiding. De doelstelling van deze studie is het opleiden van studenten om (zelfstandig) onafhankelijke en onpartijdige beoordelingen uit te voeren op, dan wel te adviseren over, operationele systemen en systemen in ontwikkeling. Afhankelijk van de vooropleiding duurt de opleiding 2 jaar of 2 ½ jaar. De beide operational auditopleidingen aan: de postinitiële masteropleiding Internal/Operational auditing aan de Erasmus School of Accounting & Assurances en de opleiding Executive Master of Internal Auditing (EMIA) van de Amsterdam Business School. zijn wetenschappelijke opleidingen. De doelstelling van deze studie is het opleiden van studenten om (zelfstandig) onafhankelijke en onpartijdige beoordelingen uit te voeren hoe processen en activiteiten worden uitgevoerd en op welke wijze daarin verbeteringen kunnen worden aangebracht. De postinitiële masteropleiding Internal/Operational auditing aan de Erasmus School of Accounting & Assurances (ESAA). 8 De reguliere opleiding voor operational auditor duurt 2 jaar. Kandidaten met een opleiding Accountancy (tot en met het theoretische examen), IT auditing of de opleiding tot Register Controller kunnen de opleiding internal/operational auditing in één jaar afronden. De opleiding Executive Master of Internal Auditing (EMIA) van de Amsterdam Business School. 9 De internal audit opleiding aan de UvA duurt 2 jaar. In tegenstelling tot de opleiding in Rotterdam is het bij de UvA niet mogelijk om een kopjaar van één jaar te volgen op de internal audit opleiding Specifieke opleidingsinformatie Wij hebben de aangeboden lesstof van de 3 hiervoor genoemde universiteiten met elkaar vergeleken. Hierbij hebben wij het opleidingsmateriaal van de IT auditopleiding aan de VU( ) vergeleken met opleidingsbrochures van de operational audit opleidingen aan de ESAA en de UvA. 7 Bron: brochure van de Postgraduate IT Audit Opleiding 8 Bron: Internet site 9 Bron: Internet site 10

11 In Bijlage 1 staan de opleidingsmodules van de beide operational audit opleidingen en die van de VU verder uitgewerkt Analyse opleidingen Bij de bestudering van de verschillende opleidingsmodules valt op dat er van de lesstof die gedoceerd wordt aan de VU veel overlap bestaat met de lesstof die gedoceerd wordt aan de beide operational auditopleidingen aan de ESAA en de UvA. Hierbij gaat het met name om inrichting en audit van beheer van IT en IT- Governance. Bij de IT auditopleiding op de VU wordt aandacht besteed aan niet IT gerelateerde onderwerpen zoals management en organisatie, strategie, leiderschap en cultuur, verandermanagement en emotiemanagement. Dit zijn ook de lesstof onderdelen die aan beide operational auditopleidingen worden gegeven. Het gaat om de volgende lesstof; Bestuurlijke informatievoorziening (Starreveld) Auditvaardigheden (methodologie) Inrichting en audit van beheer van IT (Cobit, ITIL) Beroepsuitoefening, Ethiek Management en organisatie, strategie, leiderschap en cultuur Risico management Financiële analyse, verslaglegging in geautomatiseerde omgevingen Verandermanagement en emotiemanagement Bij de VU worden de opleidingsmodules Bestuurlijke informatie verzorging (Starreveld) en Auditvaardigheden wel uitgebreider gedoceerd. Het verschil komt tot uiting in de totale opleidingsduur. Aan de UvA en de EESA duurt de opleiding voor operational auditor normaal 2 jaar. De IT auditopleiding aan de VU duurt normaal 2 ½ jaar. Wij hebben geen overlap vast kunnen stellen ten aanzien van de volgende modules die aan de VU worden gedoceerd; Techniek en audit van platformen Techniek en audit van datacommunicatie Specifieke IT technieken en applicaties 2.4 Objecten van onderzoek Objecten zijn de feitelijke grootheden die, gegeven de opdracht, bij een IT audit of een operational audit worden onderzocht. Ondanks het feit dat het aantal te onderkennen auditobjecten oneindig groot is, dient een object duidelijk en ondubbelzinnig te worden afgebakend en gedefinieerd. De afbakening en definiëring van het object moeten daarom bij de gangbare praktijk aansluiten en in samenspraak met de opdrachtgever worden bepaald. 11

12 2.4.1 IT audit objecten Een IT audit object is een structuur, proces of product in een bepaalde fase, dienstbaar aan de informatievoorziening in een omgeving waar gebruik gemaakt wordt van automatisering. 10 De auditobjecten die de IT auditor onderzoekt kunnen volgens van Praat en Suerink worden opgedeeld in drie clusters. Deze clusters zijn: Organisatie van de informatievoorziening (de organisatorische processen) De informatiesystemen en systeemontwikkeling Technische infrastructuur De verschillende auditobjecten zijn vervolgens opgenomen in auditdomeinen. Per auditdomein is specifieke deskundigheid nodig. De NOREA heeft zes auditdomeinen opgesteld waardoor een uniform raamwerk ontstaat voor het uitvoeren van IT-audits. Deze auditdomeinen zijn: Informatiestrategie Informatie/Informatie technologie management Informatiesystemen Technische systemen Processystemen Operationele automatiseringsondersteuning Operational audit objecten De onderzoeksobjecten van de operational auditor worden afgeleid van de management control cyclus. Beheersing ofwel control is het geheel van maatregelen dat redelijke zekerheid moet bieden dat de door het management gestelde doelen worden bereikt. Deze beheersmaatregelen kunnen betrekking hebben op: de te bereiken resultaten: het stellen van doelen en het bewaken van de realisatie daarvan aan de hand van informatie; de wijze waarop de resultaten moeten worden bereikt: het geven van richtlijnen voor de inrichting van het control-systeem en het bewaken van de werking en naleving daarvan. In figuur 1 is deze visie op control schematisch weergegeven aan de hand van de managementcyclus. De nadruk ligt op het cyclisch karakter. 10 (Jan van Praat, Hans Suerink inleiding edp-auditing) 12

13 Figuur 1 De Management Control Cyclus Met de management control cyclus als uitgangspunt kan de audit zich bijvoorbeeld richten op de volgende objecten: De bollen als proces (proces audits): Is het uitvoeringsproces conform de inrichtingsvereisten? Vindt het evaluatieproces plaats zoals bedoeld? De uitkomsten van het in de bollen geformuleerde proces: Hoe betrouwbaar is de management (of de verantwoordings-)informatie? (productaudits) In welke mate is het resultaat van de uitvoering conform de gestelde doelen? (performance toets) De pijlen, ofwel de relatie tussen de bollen: Is de vertaling van het beleid naar de inrichting in lijn met de doelstelling/het beleid (systeemtoets); en binnen de door het hoger management gestelde kaders (tight control audits)? De hiervoor genoemde audits gaan uit van een statische situatie. Echter onder invloed van veranderingen in de omgeving ontwikkelt de inhoud van de management control cyclus van een organisatie zich in de tijd. Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden maakt de organisatie gebruik van veranderingsprocessen, projecten en programma s. Behalve op onderdelen van de management control cyclus kan de audit zich bijvoorbeeld ook richten op projecten (projectaudits), of op de veranderprocessen (audits gericht op het verandervermogen of op de nieuwe inrichting als uitkomst van het veranderproces) Analyse onderzoeksobjecten De aandachtsgebieden aan de randen van zowel IT- als operational audit lopen in elkaar over. Indien de IT audit aanpak van de IT auditor zich meer gaat richten op de inrichting en de beheersing van de IT dan op de technische details van de IT betekent dit dat er sprake zal zijn van overlap in de auditobjecten. Naarmate organisatie-inrichting en IT-gebruik verder met elkaar verweven raken zijn beide auditvormen nauwelijks meer van elkaar te scheiden. 13

14 2.5 Kwaliteitsaspecten Bij een audit kan het te onderzoeken object vanuit één of meerdere invalshoeken worden beoordeeld. De invalshoek wordt aangeduid als het kwaliteitsaspect IT audit kwaliteitsaspecten De IT auditor dient bij de bepaling van de reikwijdte van zijn opdracht aandacht te besteden aan de te hanteren kwaliteitsaspecten. Voor de IT audit aspecten sluiten wij aan bij een aantal kwaliteitsaspecten zoals deze gedoceerd worden aan de VU. Belangrijke kwaliteitsaspecten voor de IT-auditor zijn: Vertrouwelijkheid Hiermee wordt bedoeld dat gegevens alleen toegankelijk dienen te zijn voor personen die daartoe gerechtigd zijn. Integriteit Integriteit is een synoniem voor betrouwbaarheid. Hiermee wordt bedoeld dat gegevens juist, tijdig en volledig dienen te zijn. Controleerbaarheid De mate waarin is vast te stellen dat de informatieverwerking is uitgevoerd in overeenstemming met de hiervoor geldende doelstellingen. Beschikbaarheid Er dienen waarborgen te zijn dat informatie beschikbaar is wanneer vereist. Effectiviteit De mate waarin een object bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen en de mate waarin een object in overeenstemming is met de eisen en doelstellingen van de gebruikers. Efficiency Het bereiken van de organisatiedoelstellingen tegen zo laag mogelijke kosten. Het definiëren en verklaren van kwaliteitsaspecten is nodig om de scope van de audit voldoende te kunnen afbakenen. Het is ook mogelijk dat één object op meerdere kwaliteitsaspecten wordt onderzocht. Dit wordt een Multi-aspect audit genoemd Operational audit De kwaliteitsaspecten die bij de auditobjecten ten aanzien van de operational audit in ogenschouw genomen worden zijn volgens Driessen en Molenkamp onuitputtelijk. De auditor dient inzicht te hebben in alle mogelijke kwaliteitsaspecten van het onderzoeksobject zoals doelstellingen, kaders, producten, thema s enz. Ook moet hij op de hoogte zijn van de invloed die de verschillende kwaliteitseisen hebben op de mogelijkheden om een effectieve en efficiënte beheersing te kunnen realiseren. Beheersbaarheid, nader onderverdeeld in effectiviteit en efficiency zijn in de 14

15 literatuur de meest genoemde kwaliteitsaspecten. Daarnaast wordt ook betrouwbaarheid genoemd als kwaliteitsaspect inzake de managementinformatie. De operational auditor kan pas een uitspraak doen over effectiviteit en efficiency van beheersmaatregelen wanneer de betrouwbaarheid van de informatie waarop de manager zich baseert in voldoende mate is gewaarborgd* Analyse Kwaliteitsaspecten zeggen iets over de manier waarop de auditor naar het auditobject kijkt. Zowel voor operational audit als IT audit kunnen dezelfde kwaliteitsaspecten gebruikt worden. Ook voor de kwaliteitsaspecten geldt de materiedeskundigheid van de auditor, deze dient over voldoende kennis te beschikken om een uitspraak over de kwaliteitsaspecten te doen Toetsingsnormen Naast de specificatie van het auditobject (paragraaf 2.4) en één of meerdere kwaliteitsaspecten (paragraaf 2.5) wordt de scope van de audit afgebakend door middel van de definitie van de toetsingsnormen. De toetsingsnormen zijn altijd gekoppeld aan het auditobject. Norm: een richtpunt waaraan een specifiek onderdeel van het auditobject moet voldoen. In die zin is een norm te beschouwen als de meest gepreciseerde eenheid van toetsing. Daarbij moet worden bedacht dat op een auditobject doorgaans meerdere normen van toepassing zijn. (Bron: Norea studierapport 3) Om vast te stellen of er sprake is van overlap in de gehanteerde toetsingsnormen hebben wij in de literatuur gezocht naar referentiemodellen, baselines, best practices en normenkaders welke gebruikt worden door operational auditors en IT auditors. Van hier uit kunnen de IT auditors en de operational auditors het objectspecifieke normenstelsel samenstellen. Het toesnijden van de normen op het object van onderzoek moet door de IT auditor en de operational auditor in het veld plaatsvinden en worden geaccepteerd en goedgekeurd door de opdrachtgever Toetsingsnormen voor beide auditdisciplines Normen vormen een essentieel element in de gereedschapskist van de IT auditor en operational auditor. Hieronder noemen wij een drietal normen waarvan wij denken dat die door beide auditdisciplines kunnen worden gehanteerd; Starreveld /Bestuurlijke informatieverzorging; Het door Starreveld in de vijftiger jaren ontworpen typologiemodel had als doel de grote verscheidenheid aan huishoudingen terug te brengen tot een overzienbaar aantal grondtypen. Uitgangspunt bij de indeling van dit model is de opzet van de 11 Managementkundige benadering van internal auditing AJG Driessen A.Molenkamp. 15

16 administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) ter waarborging van de volledigheid van de opbrengstverantwoording en de juistheid van de kosten. COSO/ERM; COSO is een managementmodel dat is ontwikkeld door The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Dit comité, bestaande uit een aantal private organisaties, heeft in 1992 naar aanleiding van een aantal boekhoudschandalen en fraudegevallen aanbevelingen gedaan en richtlijnen aangegeven ten aanzien van interne controle en interne beheersing. In 1994 is daar nog een aanvulling op gekomen en werd dit samengevoegd in het COSO-rapport. Dit rapport is bedoeld om aan organisaties een uniform en gemeenschappelijk referentiekader voor interne controle aan te bieden en om het management te ondersteunen bij de verbetering van het interne controlesysteem. In 2004 werd het model geactualiseerd, werden elementen toegevoegd en aangepast. Dit geactualiseerde model richt zich niet meer alleen op interne controle maar op het gehele interne beheersingssysteem en staat bekend als COSO II of Enterprise Risk Management Framework (ERMF). (Bron wikipedia). Enterprise Risk Management is een proces vanuit de directie, het management en ander personeel dat wordt toegepast op strategisch niveau in de gehele organisatie en ontworpen is om potentiële risico s te identificeren en te managen binnen de risico-aversiteit van de onderneming, om zorg te dragen voor reasonable assurance om de doelstellingen van de organisatie te kunnen realiseren. Wet- en regelgeving; Wet en regelgeving welke van toepassing is op het object van operational audit of IT audit. Een voorbeeld hiervan is de Wet Bescherming Persoonsgegevens Toetsingsnormen voor IT audit Normen vormen een essentieel element in de gereedschapskist van de IT auditor. In uitingen zal de IT auditor zijn of haar oordeel of mening immers relateren aan de normatieve kwaliteitseisen of normatieve beheersingsmaatregelen die op het object van toepassing zijn. (Bron: Norea studierapport 3) De IT auditor moet op basis van de specifieke eigenschappen van een IT-object een concreet normenstelsel met toetsingsnormen formuleren. Daarbij kan de IT auditor gebruik maken van referentiekaders welke worden afgeleid van onderstaande best practices, zoals: De Code voor Informatiebeveiliging: (ISO/IEC 17799:2005, IDT) De Code voor Informatiebeveiliging is de Nederlandse versie van de British Standards 7799, ofwel BS 7799, die later als ISO/IEC als internationale standaard voor informatiebeveiliging in organisaties is gepubliceerd. De Code voor Informatiebeveiliging bestaat uit twee delen: een norm (NEN ISO 27001, voorheen BS ) en een 'code of practice' (NEN ISO 17799:2005), deze gaat in de toekomst NEN ISO heten). Certificering gebeurt tegen de norm, de 'code of 16

17 practice' geeft handreikingen voor de implementatie van maatregelen in de organisatie. De Code voor Informatiebeveiliging beschrijft in 11 hoofdstukken normen en maatregelen, die van belang zijn voor het realiseren van een afdoende niveau van informatiebeveiliging. De Code wordt uitgebracht door het Nederlands Normalisatieinstituut (NEN). (Bron wikipedia). De Control Objectives for Information and Related Technology (CobiT); Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) is een framework voor het gestructureerd inrichten en beoordelen van een IT-beheeromgeving. CobiT is vanaf 1992 ontwikkeld door het Information Systems Audit and Control Association (ISACA) en het IT Governance Institute (ITGI). COBIT stelt IT managers in staat om op basis van algemeen geaccepteerde Best Practices de ICT beheermaatregelen in te richten. Daarnaast kunnen auditors op basis van het framework hun controleprogramma beschrijven en uitvoeren. (bron wikipedia) De IT Infrastructure Library (ITIL); De afkorting ITIL staat voor Information Technology Infrastructure Library. ITIL is ontwikkeld door de Britse overheid, in een periode dat geautomatiseerde informatievoorziening een steeds belangrijker rol ging innemen en de prestatie van de (interne en externe) dienstverlening te wensen overliet. In een initiatief om de kwaliteit van die dienstverlening te verbeteren werd een inventarisatie gehouden van de gangbare werkwijzen met de bedoeling de aangetroffen 'best practices' te publiceren. ITIL is een belangrijk referentiekader voor veel IT-organisaties bij het streven naar kwaliteitsverbetering. In ITIL is een aantal processen op zowel tactisch als operationeel niveau gedefinieerd die van belang zijn bij het beheer van ICTvoorzieningen Toetsingsnormen voor operational audit Ook bij een operational audit vormen normen een essentieel element in de gereedschapskist van de operational auditor. De operational auditor moet zijn of haar oordeel of mening immers relateren aan de normatieve kwaliteitseisen of normatieve beheersingsmaatregelen die op het object van toepassing zijn. De operational auditor moet op basis van de specifieke eigenschappen van een operational auditobject een concreet normenstelsel met toetsingsnormen formuleren. Daarbij zal de operational auditor in hoofdzaak gebruik maken van de referentiekaders, zoals: INK-managementmodel; Het INK-managementmodel (Instituut Nederlandse Kwaliteit) is ontstaan vanuit de vraag van veertien presidenten van grote multinationals wat succesvol ondernemen is, zeker ook vanuit mondiaal perspectief. Het EFQM (European Foundation for Quality Management )Excellence model en het INK-managementmodel zijn daarvan het gevolg. 17

18 De visie achter het INK-managementmodel heeft betrekking op het continu streven naar het balanceren tussen diverse stakeholders van de organisatie, het balanceren tussen de resultaten en de inspanningen die daarop betrekking hebben en voortdurend werken aan (kwalitatieve) groei. Dit, om in een veranderende omgeving met veranderende eisen en wensen blijvend goede prestaties neer te zetten. De kern van de INK-filosofie wordt gevormd door het werken aan de samenhang en groei op de negen aandachtsgebieden van het model; 1. Leiderschap 2. Strategie en Beleid 3. Management van medewerkers 4. Management van middelen 5. Management van processen 6. Klanten en leveranciers 7. Medewerkers 8. Maatschappij 9. Bestuur en financiers managementmodel dat een Nederlandse variant van het EFQM Business Model is. (Bron ) KAD plus-model; In 1992 verscheen de eerste druk van het boek Kwaliteit Administratieve Dienstverlening (KAD) van de hand van Peter Hartog, Arie Molenkamp en Jan Otten. Het KAD-model was oorspronkelijk bedoeld als een inrichtingsmodel voor managers met operational control als focus. KAD plus is een model voor de inrichting en beheersing van organisaties. Centraal daarbij staat het management controlsysteem van de organisatie. In de praktijk wordt het KAD plus model zowel gebruikt om het management controlsysteem vorm te geven als om het te beoordelen door middel van audits. (verwijzing van naar ABIB; Het NIVRA heeft het Analyse- en Beoordelingsinstrument Interne Beheersing (ABIB) ontwikkeld. Dit hulpmiddel stelt ondernemers, al dan niet met behulp van interne en/of externe accountants, in staat om een analyse te maken van de effectiviteit van het eigen interne beheersingssysteem. De kern hiervan bestaat uit een vragenlijst waarmee de onderneming een analyse kan uitvoeren. ABIB wil inzicht geven in de volgende vraagstukken: Hoe gaat de onderneming om met de interne en externe risico s die het realiseren van de organisatiedoelstellingen in de weg staan? Hoe zorgt de onderneming ervoor dat datgene wat moet gebeuren ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Hoe waarborgt de onderneming dat de informatie die nodig is om werkzaamheden goed uit te voeren bij de juiste personen aanwezig is en wordt gebruikt? Hoe zorgt de onderneming ervoor dat de werkprocessen tot de gewenste effectiviteit en efficiëntie leiden? 18

19 Hoe kan de onderneming er zeker van zijn dat zij op de juiste wijze wordt bestuurd? Door beantwoording van deze vragen en een analyse van de antwoorden kan men vervolgens zelf vaststellen welke verbeteringen gerealiseerd kunnen worden Analyse van toetsingsnormen Ook vanuit de hiervoor genoemde kwaliteits- of toetsingsnormen kan worden geconcludeerd dat er niet alleen overlappingen aanwezig zijn, maar ook aanvullingen. De aanvullingen betreffen met name vaktechnische kwaliteits- of toetsingsnormen. Bij de overlappingen zal de IT auditor zich expliciet richten op de IT-organisatie. De operational auditor zal zich meer richten op de soft controls (bron: auditing.nl) binnen de organisatie. 2.7 Het audit proces IT audit proces Met betrekking tot het IT auditproces kunnen de volgende fasen 12 worden onderscheiden: Fase 1: Voorbereiden van het onderzoek. 1.1 Vooronderzoek Wordt ingesteld om duidelijkheid te krijgen over de objecten en aspecten die beoordeeld moeten worden en wat de kwaliteit is van de controleomgeving. 1.2 Opdrachtverstrekking/-acceptatie. Na het vooronderzoek wordt de opdrachtformulering ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd. Hierin worden doel, scope kwaliteitsaspecten, mate van zekerheid, toegepaste uitvoeringsstandaarden, budget, tijdbesteding, doorlooptijd en mogelijke teamsamenstelling opgenomen. Fase 2: Uitvoeren van het onderzoek. 2.1 Initiële beoordeling. Beoordeling van alle beschikbare gegevens en het opstellen van een auditplan. 2.2 Bepalen/vaststellen van het toe te passen normenstelsel ( soll-positie ). Welke norm dient te worden gehanteerd, wat zou verwacht mogen worden? 2.3 Vaststellen van de feitelijke situatie ( ist-positie ). Door middel van documentatiestudie, interviews, gegevensgerichte controle e.d. vaststellen van de werkelijke situatie. 2.4 Confronteren soll-positie versus ist-positie. Hier wordt de werkelijkheid vergeleken met de norm. 2.5 Evalueren en oordeelsvorming. Hierbij worden conclusies getrokken uit de vergelijking van de werkelijkheid met de norm. 12 Norea studierapport nr. 3 19

20 Fase 3: Afronden van het onderzoek. 3.1 Opstellen rapportage. Hierin dienen alle onderzoeksfasen teruggekoppeld te worden. 3.2 Evalueren van het onderzoek. Evaluatie van het onderzoek om de kwaliteit van het auditproces continue te kunnen verbeteren Operational audit proces Voor het operational audit proces willen we aansluiten op het auditraamwerk 13 uit het handboek accountancy. De operational (MC) -auditor neemt bij het ontwerp van de audit besluiten van conceptuele en technische aard. Het betreft beslissingen over de onderzoekseenheden en de eigenschappen die moeten worden onderzocht. Naast deze conceptuele of inhoudelijke aspecten stelt de auditor zich de vraag hoe, waar en wanneer, de auditgegevens (evidence) moeten worden verzameld en op welke wijze kan worden gewaarborgd dat een valide en betrouwbaar beeld van de werkelijkheid wordt verkregen. De antwoorden op deze vragen leveren het technisch ontwerp van de audit op. Zie het hierna vermelde auditraamwerk in figuur 2.. figuur 2 (Otten et al, 2003). Het auditraamwerk Bij de auditcontext is vooral de vraag welke auditvorm gekozen dient te worden (probleemsignalerend, diagnostisch of oplossingsgericht.) Naast de auditvorm wordt in de doelstelling globaal ingegaan op het auditobject en de optiek waarmee het object door de auditor zal worden benaderd. Het auditobject is het onderwerp (proces, organisatieonderdeel, thema, enz. ten aanzien van de management control cyclus) dat de auditor bestudeert en waarover hij op basis van zijn onderzoek uitspraken doet. 13 (Otten et al 2003) 20

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Technical Compliance van systeemsettings

Technical Compliance van systeemsettings Technical Compliance van systeemsettings Controlling the systemconfiguration VRIJE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 1 oktober 2010 Opgesteld door: Mustan Kurt, Mili Hadziomerovic Technical Compliance van systeemsettings

Nadere informatie

Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor

Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor randvoorwaarden, mogelijkheden en domeinen voor de samenwerking tussen de Operational en de it-auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Samenwerking

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

AUDITSTATUUT HHD HERZIENE VERSIE. Risicomanagement/Rechtmatigheid Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie:

AUDITSTATUUT HHD HERZIENE VERSIE. Risicomanagement/Rechtmatigheid Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie: HERZIENE VERSIE AUDITSTATUUT Team: Risicomanagement/Rechtmatigheid Auteur: Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie: Status: Concept Paraaf Concerncontroller Bestandsnaam:

Nadere informatie

Magazine voor internal en operational auditors. nummer 2 mei 2008

Magazine voor internal en operational auditors. nummer 2 mei 2008 Magazine voor internal en operational auditors nummer 2 mei 2008 t h e m a : Integrated auditing Integrated auditing in de praktijk: bestaat dat eigenlijk wel? Naar integrated auditing: drie etappes, tien

Nadere informatie

IT-audit en operational audit: eenmanszaken of maten? 1

IT-audit en operational audit: eenmanszaken of maten? 1 IT-audit en operational audit: eenmanszaken of maten? 1 Peter Hartog en Ron de Korte 2 1. Inleiding Is het niet verwonderlijk dat IT-audits binnen veel organisaties los staan van de andere audits die worden

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Raamwerk voor ontwikkeling normenstelsels en standaarden

Raamwerk voor ontwikkeling normenstelsels en standaarden 3Studierapport 3 Raamwerk voor ontwikkeling normenstelsels en standaarden Een facilitair instrument bij de beroepsuitoefening de beroepsorganisatie van IT-auditors Ter nagedachtenis aan Joop Bautz: een

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER. op zoek naar een normenkader Teamnummer: 1052 Johan van der Galiën Chris Schaerlaeckens Maart 2011 Voorwoord Hierbij presenteren wij onze scriptie Elektronisch documentenbeheersystemen,

Nadere informatie

SAS70 en de internal auditor

SAS70 en de internal auditor SAS70 binnenwerk 17-01-2008 16:22 Pagina 1 Studio Mac_1 SAS70 en de internal auditor Practice Advisory IIA werkgroep SAS70 Mariska Baars (voorzitter) Rick Mulders Jan Ite Muller Nicolette Nuijs Han Zevenhuizen

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Beursvennootschappen worden in verschillende landen geconfronteerd met codes voor corporate governance. Hierbij kan gedacht worden aan de Nederlandse Code voor Corporate Governance

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

Toezicht financiële sector in Nederland

Toezicht financiële sector in Nederland 32 Toezicht financiële sector in Nederland Dit artikel heeft als doel om een overzicht te geven van de ontwikkelingen ten aanzien van de regelgeving bij de diverse toezichthouders voor de financiële instellingen

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie

Assurance verstrekking bij Cloud computing

Assurance verstrekking bij Cloud computing Assurance verstrekking bij Cloud computing leveranciers en klanten In Control Ing. Anneke Zuidberg, IT Auditor Gegevens auteur: Ing. Anneke Zuidberg, IT Auditor Univé. Telefoonnummer werk : 06 18656654

Nadere informatie

De TPM in de VBTB-arena Ervaringen van een user auditor

De TPM in de VBTB-arena Ervaringen van een user auditor 36 De TPM in de VBTB-arena Ervaringen van een user auditor Drs. M.E.G. ten Have RE RA Dit artikel heeft als doel een overzicht te geven van de ontwikkelingen binnen de rijksoverheid ten aanzien van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 505 Grip op informatievoorziening IT-governance bij ministeries Nr. 2 RAPPORT Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 1.1 Het belang van informatie

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Privacy- en informatiebeveiliging voor de zorg en de NEN 7510

Privacy- en informatiebeveiliging voor de zorg en de NEN 7510 Vrije Universiteit Amsterdam Scriptie Opleiding Executive Master IT Audit 2010 Onderzoek Zorgsector Privacy- en informatiebeveiliging voor de zorg en de NEN 7510 Een beschouwing op de NEN 7510 norm om

Nadere informatie

Risicobeheersing en de rol van internal IT-auditing bij uitbesteding

Risicobeheersing en de rol van internal IT-auditing bij uitbesteding Risicobeheersing en de rol van internal IT-auditing bij uitbesteding Amand Veltmeijer Vrije Universiteit Amsterdam Postdoctorale opleiding IT Audit Scriptie oktober 2013, versie 1.1 Voorwoord Deze scriptie

Nadere informatie

Integriteit bij het Rijk

Integriteit bij het Rijk Integriteit bij het Rijk een handreiking voor een audit 2 e versie Integriteit bij het Rijk een handreiking voor een audit 2 e versie Werkgroep Integriteits Audit Stuurgroep Integriteits Audit Den Haag,

Nadere informatie

Via Interne Beheersing naar Corporate Governance Achtergronden

Via Interne Beheersing naar Corporate Governance Achtergronden Via Interne Beheersing naar Corporate Governance Achtergronden Het is een goed initiatief van het Koninklijk NIVRA om via deze publicatie een aanzet te geven tot een analyse en een beoordeling van interne-beheersingssystemen

Nadere informatie