Een titel van vertrouwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een titel van vertrouwen"

Transcriptie

1 Een titel van vertrouwen Advies van de Commissie RA-titel over de RA-titel en over specialisatie in de opleiding tot registeraccountant Tussenrapport, juni 2009

2

3 Een titel van vertrouwen Advies van de Commissie RA-titel over de RA-titel en over specialisatie in de opleiding tot registeraccountant Tussenrapport juni

4 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 3 Ten geleide 4 1. Samenvatting 6 2. Opdracht Visie en advies De beroepsuitoefening door registeraccountants De RA-titel De opleiding tot registeraccountant Vervolgstappen 24 Bijlagen Bijlage 1. De beroepsuitoefening door registeraccountants De institutionele ontwikkeling van het accountantsberoep in Nederland Beroepsinhoud en werkterrein Maatschappelijke relevantie en publiek belang Specialisatie 29 Bijlage 2. De RA-titel Betekenis van de RA-titel Definitie en betekenis van de begrippen functie en titel De RA-titel in de accountantswetgeving 33 Bijlage 3. De opleiding tot registeraccountant Het niveau van de RA-opleiding Structuur en globale inhoud van een RA-opleiding De praktijkopleiding (stage) Specialisatie in het opleidingsschema 36 Bijlage 4. Taakopdracht 39 Bijlage 5. Samenvatting aanbevelingen Cie. Toekomst Accountancy Opleidingen 40 Bijlage 6. Tabel: Samenstelling ledenbestand NIVRA Bijlage 7. Geraadpleegde literatuur 45 2

5 Voorwoord Het accountantsberoep staat volop in de maatschappelijke schijnwerpers. Veranderingen in politieke en economische omstandigheden, wijzigingen in wet- en regelgeving en vakinhoudelijke ontwikkelingen, leiden tot vragen en discussie over de aard, de inhoud en de reikwijdte van de aan registeraccountants te stellen beroeps- en opleidingseisen. Het publieke belang van de financiële sector en daarmee ook dat van het accountantsberoep, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het beroep heeft meer dan in het verleden de aandacht van de overheid. Een rode draad in de ontwikkeling van het beroep is voortgaande specialisatie. Specialisatie met als gevolg een verbreding van het gebied van de accountancy en de beroepsuitoefening door registeraccountants. Nieuwe inzichten en verdieping op specifieke deelterreinen bepalen de verschillende rollen die registeraccountants in het maatschappelijk verkeer vervullen. Een met deze ontwikkelingen samenhangende fundamentele vraag is waar de RA-titel in de toekomst voor moet staan. En hoe hier op te anticiperen in de opleiding tot registeraccountant. Voor het antwoord op deze vragen nemen wij als vertrekpunt de internationaal gebruikelijke opvattingen over het accountantsberoep en het gebied van de accountancy. Accountancy is zo bezien het werkterrein van professional accountants en wordt bedreven door alle soorten accountants, die in alle sectoren van de economie belangrijke bijdragen leveren aan de kwaliteit van informatie in het algemeen en in het bijzonder aan de financiële rapportageketen. We bepleiten een hoge maatschappelijke positionering van de RA-titel voor zowel certificerende als niet-certificerende accountants, onder de paraplu van een krachtige, pluriform samengestelde, beroepsorganisatie. De RA-kwalificatie is bovenal een titel van vertrouwen. Voorop moet staan het behouden van de maatschappelijke waarde van de titel met de daarmee verbonden professionele kernwaarden. We constateren dat certificeren als een specialisme zal moeten worden gemarkeerd en dat naast de controlerende functie meer specialismen vanuit de accountancy tot de RA-titel moeten kunnen leiden. Dit dient ook in de opleiding tot registeraccountant tot uitdrukking te komen. Met dit rapport hopen we een bijdrage te leveren aan het tot stand komen van een nieuwe verankering van de RA-titel en een optimaal op de beroepsuitoefening van registeraccountants gerichte opleiding voor toekomstige beroepsgenoten. P. Hoogendoorn RA voorzitter Commissie RA-titel 3

6 Ten geleide Opzet rapport Met dit rapport geeft de Commissie RA-titel - op basis van een haar door het bestuur van het Koninklijk NIVRA gegeven taakopdracht - haar visie en advies over de toekomstige positionering en de betekenis van de RA-titel en de gevolgen hiervan voor de RA-opleiding. Het eerste hoofdstuk vat de conclusies en de aanbevelingen van de Commissie samen. Hoofdstuk 2 gaat in op de taakopdracht. In hoofdstuk 3 formuleren we onze visie op de titel en de aanbevelingen met betrekking tot de overige onderdelen van de taakopdracht. Dit derde hoofdstuk vormt de kern van het rapport. We geven enige aandacht aan de follow-up van de aanbevelingen in het vierde hoofdstuk. De bijlagen 1, 2 en 3 gaan dieper in op de beroepsuitoefening door registeraccountants, de RA-titel en de RA-opleiding. Deze bijlagen funderen de in hoofdstuk 3 geformuleerde visie en aanbevelingen. De bijlagen 4 tot en met 9 geven ten slotte nog enige achtergrondinformatie. Samenstelling Commissie De Commissie is ingesteld in juni 2008 en als volgt samengesteld: P. Hoogendoorn RA Voorzitter, ex partner Deloitte drs. A.R. Bonestroo *) Beleidsmedewerker NOvAA drs. M. Bongers RA RE CIA CFE Directeur corporate internal audit NUON J. Buchel Secretaris, Coördinator educatie NIVRA drs. J.B. Huisman RA Lid bestuur NIVRA, Directeur bedrijfsvoering Osira groep prof.dr. M.N. Hoogendoorn RA **) Partner Ernst & Young en Hoogleraar Externe Verslaggeving Erasmus Universiteit drs. E.A.M. Olders RA RC CEO JVH gaming T.C. Ooms Lid bestuur Vereniging van Accountancy Studenten en assistent accountant bij Pricewaterhouse Coopers dr. J.P.J. Verkruijsse RA RE Partner Ernst & Young en docent IT auditing Universiteit Maastricht J.C. Vos RA Plv. directeur Algemene Rekenkamer drs. B.J.G. Wammes Hoofd Beleid en Innovatie NIVRA Secretariële ondersteuning: Mw. S.C. Barata Jorge *) vanaf november 2008, **) vanaf september

7 Werkwijze Commissie De Commissie kwam in de periode juli 2008 april 2009 negen keer bijeen. Na een viertal verkennende vergaderingen, is vanaf de vijfde vergadering aan het opstellen van dit rapport gewerkt. Tussentijds heeft de voorzitter de uitgangspunten, kernvragen en de ingeslagen denkrichting van de Commissie met het NIVRA bestuur besproken. Gelet op raakpunten en samenhang met het werk van de Commissie Basisaccountant heeft tussentijds regelmatig afstemming plaatsgevonden tussen beide voorzitters en de secretaris van de commissies. Het conceptrapport is voor commentaar voorgelegd aan de Commissie Basisaccountant. Tussentijdse informatievoorziening heeft ook plaatsgevonden richting NIVRA-vakgroepen, het Stagebestuur, de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding en de Permanente Werkgroep Accountancy van de universiteiten met een RA-opleiding. Teneinde inbreng van direct betrokken partijen te bevorderen is de eerste versie van het rapport besproken met bovengenoemde stakeholders, de Vereniging van Accountancy Studenten en met NIVRA Young Professionals. Het tussenrapport wordt voor een bredere sondering op de website van het NIVRA gepubliceerd. De definitieve versie van het rapport wordt na verwerking van commentaren en suggesties vanuit de hierboven genoemde afstemming aan het bestuur van het NIVRA aangeboden. Twee in het kader van dit rapport relevante gebeurtenissen deden zich voor terwijl de Commissie al aan het werk was: het in november 2008 geannonceerde voornemen van NIVRA en NOvAA te komen tot een fusie van beide beroepsorganisaties; en het eveneens in november 2008 gepubliceerde rapport van de Commissie Governance NIVRA Van buiten naar binnen. Het eerste issue leidde er toe dat een vertegenwoordiger van de NOvAA aan de Commissie is toegevoegd. De intentie te komen tot een fusie van de beroepsorganisaties heeft geen aanpassing van de taakopdracht tot gevolg gehad. Als een van de uitgangspunten voor de beoogde fusie is gekozen voor handhaving van de titels RA en AA en de hierbij behorende opleidingstrajecten. De Commissie heeft dit uitgangspunt als gegeven geaccepteerd en heeft daarom slechts in beperkte mate aandacht besteed aan de (relatie tot de) AA-titel en aan de opleiding tot AA. De Commissie heeft het rapport van de Commissie Governance in haar overwegingen betrokken. 5

8 1. Samenvatting Dit hoofdstuk vat de conclusies en de aanbevelingen van de Commissie, die op basis van de bijlagen 1, 2 en 3 zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3 van dit rapport, beknopt samen. Vanuit de invalshoeken van de beroepsuitoefening door registeraccountants en de maatschappelijke relevantie van het accountantsberoep, volgen de visie op de titel en de aanbevelingen met betrekking tot de opleiding. Inleiding De Commissie geeft in dit rapport haar visie op de RA-titel en het effect hiervan op de opleidingen tot registeraccountant. De oorspronkelijke aanleiding voor het stellen van vragen als waar de RA-titel in de toekomst voor zou moeten staan en hoe de opleidingen van toekomstige registeraccountants te structureren, ligt in het rapport van de Commissie Toekomst Accountancy opleidingen van december We hebben de in dat rapport gegeven aanbevelingen voor een toekomstig kwalificatiemodel overwogen en nader uitgewerkt op basis van de door het NIVRAbestuur gegeven taakopdracht. Recente ontwikkelingen in en rondom de beroepsuitoefening bevestigen in onze ogen de noodzaak van een aanpassing van de bestaande situatie en tijdig anticiperen op de toekomst. Niveau en breedte van de beroepsuitoefening Bepalend voor de visie op de titel zijn onze opvattingen over de huidige en toekomstige beroepsuitoefening van registeraccountants en de hieraan verbonden hoge kwaliteitsstandaarden en normenkaders voor opleiding, vorming en beroepsethiek. We bepleiten in de eerste plaats handhaving van het hoge niveau. We willen tegelijkertijd aansluiten op de opvattingen van de overkoepelende internationale beroepsorganisaties, de IFAC en de FEE 1, over het werkterrein en het deskundigheidsgebied van accountants. We gaan uit van een pluriform beroep waarin het werk van registeraccountants zich over een breed terrein uitstrekt, dat steeds verder reikt dan de certificerende functie. Maatschappelijke relevantie en specialisatie Centraal in de beroepsuitoefening staan de maatschappelijke waardevolle bijdragen die registeraccountants leveren aan de schakels van de financiële rapportageketen en daarmee aan 1 De International Federation of Accountants en de Fédération des Experts Comptables Européens. 6

9 het vertrouwen in de economie. In die maatschappelijk waardevolle bijdragen staat de kwaliteit van informatie centraal. Het gaat daarbij in de eerste plaats om financiële informatie. Maar in toenemende mate betreft dit ook niet-financiële (bestuurlijke- en / of beleidsgerichte) informatie, waar een bepaalde mate van zekerheid aan kan worden toegekend. De sterk toegenomen complexiteit van de financiële wereld en in samenhang hiermee de eisen en verwachtingen van cliënten, aandeelhouders, de overheid en het brede publiek, zijn - naast de vaktechnische ontwikkelingen - belangrijke katalysatoren voor verdergaande specialisatie binnen het accountantsberoep. De markt vraagt om specialisten op deelterreinen en heeft behoefte aan objectieve, deskundige en betrouwbare adviseurs met specifieke, functiegerelateerde kennis. Van registeraccountants wordt dus niet (meer) verwacht dat zij als all inclusive accountant kunnen optreden. Op grond van de toenemende betekenis van specialisatie in de beroepsuitoefening concluderen we dat de certificerende functie moet worden bezien als een specialisme, naast een aantal andere specialismen van registeraccountants, en dat dit in de opleiding van toekomstige registeraccountants tot uitdrukking dient te komen. Positionering van de RA-titel De titel RA moet staan voor vertrouwen, zowel in de beroepsgroep als geheel als voor het vertrouwen in de individuele beroepsbeoefenaar. De Commissie meent dat het niet wenselijk is nieuwe titulatuur, al dan niet in de vorm van een functieaanduiding, aan de titel toe te voegen. De maatschappelijke herkenbaarheid van de titel zal hierdoor niet worden vergroot. Daarentegen is het juist in deze tijd van economische onzekerheid van groot belang dat de maatschappelijke waarde die de RA-kwalificatie de afgelopen decennia heeft verworven, behouden blijft. De RA-titel geldt bij uitstek als aanduiding voor betrouwbaarheid en deskundigheid in het financiële veld; het vertrouwen dat titeldragers wordt gegeven, bevordert de efficiëntie van transacties en daarmee de werking van financiële markten. Om die reden acht de Commissie eerder een vermindering van het aantal titels die verwijzen naar specifieke deskundigheden op het gebied van de accountancy wenselijk. De Commissie meent dat uit het positioneren van de certificerende functie als specialisme voortvloeit dat hiervan ook een verplichte aantekening in het register moet worden gemaakt. Het ligt in de rede een dergelijke aantekening ook te verplichten voor andere specialismen die tot de RA-titel kunnen leiden. Basisopleiding, praktijkstage en specialisatie De opleidingen voor toekomstige registeraccountants moeten voor een groot deel gemeenschappelijke en op de controle gerichte eindtermen (blijven) afdekken. De Commissie 7

10 sluit met betrekking tot de basisinhoud voor de theoretische opleiding aan op de visie van de Commissie Basisaccountant, namelijk dat de opleiding tot Master of Science in Accountancy hiervoor als norm kan fungeren. Nadat deze (basis)opleiding is afgerond kan, direct bij aanvang of in de loop van een postinitiële RA-opleiding, specialisatie in verschillende afstudeervarianten plaatsvinden. Het moment waarop de specialisatie begint is afhankelijk van de inrichting van de (voor)opleiding tot en met de Master of Science in Accountancy. Essentieel is dat alle toekomstige registeraccountants over voldoende deskundigheid en vaardigheid op het gebied van Accounting, Governance 2 en Assurance beschikken. Met name deze expertise blijft registeraccountants onderscheiden van andere universitair gevormde professionals in het financiële veld. Studenten die de certificeringsbevoegdheid willen verwerven, volgen de hierop gerichte (aanvullende) specialisatie. Voor studenten met andere ambities staan enkele andere afstudeerrichtingen van de postinitiële RA-opleiding open. De Commissie gaat voor de indeling van specialisaties uit van twee hoofdgroepen, te weten: (1) Assurance en (2) Finance, Advisory & Control. Vanuit deze invalshoek kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de volgende afstudeervarianten: Financial-auditing, IT-auditing, Internal auditing, Controlling, Accounting en Risk Management. De Commissie adviseert het NIVRA het aantal mogelijke afstudeervarianten nader te bepalen. De Commissie is van oordeel dat voor de praktische vorming een praktijkopleiding (stage) voor alle toekomstige registeraccountants onderdeel van de opleiding moet blijven. In samenhang met de specialisatiemogelijkheid in de theoretische opleiding is het wenselijk de verdieping op een specifiek terrein ook in de stage tot uitdrukking te laten komen. Wij stellen daarom voor de stage te splitsen in een gemeenschappelijk (basis)deel en een specialisatiedeel. Het voorgestelde nieuwe kwalificatiemodel beoogt geen diepgaande specialisatie, eventueel leidend tot andere titels, in de opleiding tot RA. Verdergaande specialisatie kan na het behalen van de RA-titel plaatsvinden. 2 Onder het begrip Governance hier met name te verstaan Besturing en Beheersing c.q. Bestuurlijke Informatieverzorging. 8

11 Basisaccountant en aspirant-lidmaatschap beroepsorganisatie De Commissie heeft met de Commissie Basisaccountant meegedacht over de vragen als wat de beste titel zou zijn voor de basisaccountant en of een aspirant-lidmaatschap van de beroepsorganisatie wenselijk is voor registeraccountants in opleiding. Wij ondersteunen de conclusies van deze Commissie door te adviseren geen nieuwe, gedurende de opleiding te behalen, beroepsaanduiding te introduceren, maar met betrekking tot het gemeenschappelijke basisniveau voor toekomstige RA s uit te gaan van het niveau van de Master of Science in Accountancy. We ondersteunen ook de gedachte van een aspirant-lidmaatschap van de beroepsorganisatie voor studenten in de eindfase van de RA-opleiding. Relatie tot bestaande specialisaties In de loop der tijd is binnen het werkterrein van registeraccountants een aantal specialismen ontstaan waaraan andere titels en beroepsverenigingen zijn verbonden, zoals de operational auditor, de IT-auditor en de registercontroller. De Commissie meent dat ook aan deze titels de RA-kwalificatie kan worden verbonden, onder de voorwaarden dat: (1) aan de desbetreffende titel een opleiding tot Master of Science in Accountancy (of een hieraan gelijkwaardige vooropleiding) is voorafgegaan en dat (2) aan de eisen van de stage van de (toekomstige) RAopleiding is voldaan. De Commissie sluit niet uit dat ook andere dan de hierboven genoemde postinitiële specialisaties tot de RA-titel kunnen leiden en adviseert hiervoor een adviescommissie in te stellen. Relatie tot de AA-kwalificatie NIVRA en NOvAA hebben in hun intentieverklaring van november 2008, met als doel te komen tot een fusie, als waarborgen hiervoor onder meer gesteld dat de wettelijke bescherming van de titels RA en AA worden gehandhaafd, evenals de opleidingen tot RA en AA op respectievelijk wo- en hbo-niveau. Hierbij wordt opgemerkt dat beide niveaus opleiden tot accountants met volledige certificeringsbevoegdheid. De beroepsorganisaties gaan er vanuit dat de RA- en de AA-titel worden gehandhaafd. De Commissie constateert dat haar aanbevelingen passen bij de intentie te komen tot één krachtige publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor een pluriform accountantsberoep voor AA s en RA s. Wij menen bovendien dat voor de AAkwalificatie een op dit rapport aansluitende structurering, met enkele andere specialisaties, mogelijk is. 9

12 Follow-up De nieuwe kwalificatiestructuur vergt een aanpassing van de Wet op de Registeraccountants. De Commissie adviseert het NIVRA-bestuur deze wijziging mee te nemen in de aanstaande evaluatie van de accountantswetgeving. De Commissie adviseert het NIVRA-bestuur nadere uitwerking te geven aan de in dit rapport gegeven aanbevelingen met betrekking tot het gebruik en het beheer van de titel en in overleg met de voor de RA-opleidingen verantwoordelijke partijen het voorgestelde nieuwe opleidingsmodel tot stand te doen komen. De Commissie stelt voor een adviescommissie in te stellen voor het erkennen van (postinitiële) kwalificaties die onder het nieuwe regime - al dan niet na aanvullende scholing - tot de RA-titel kunnen leiden. Tenslotte adviseren we het NIVRA bestuur met betrekking tot de aantekening in het register een overgangsregeling vast te stellen voor de huidige registeraccountants. 10

13 2. Opdracht Het bestuur van het NIVRA heeft naar aanleiding van het rapport De opleidingen tot registeraccountant van de Commissie Toekomst Accountancy Opleidingen 3, twee vervolgcommissies ingesteld: de Commissies Basisaccountant en RA-titel, met als doel de belangrijkste aanbevelingen van de TAO-commissie 4 nader te overwegen en uit te werken. Eén van die aanbevelingen is dat in de toekomst de RA-titel moet kunnen worden behaald na een universitaire masteropleiding, die is aangevuld met een postinitiële 5 opleiding waarin specialisatie in meerdere richtingen kan plaatsvinden. In het voorgestelde model kan een student - nadat in zijn opleiding alle noodzakelijk geachte basiskennis is afgedekt - een keuze maken voor een afstudeerrichting. Het al in de primaire opleiding aanbieden van specialisaties, in de vorm van afstudeervarianten, kan volgens de TAO-commissie het opleidingstraject beter laten aansluiten op zowel de behoeften van de markt, als op de actuele situatie in de beroepsuitoefening en de ontwikkelingen in het beroep. Een tweede belangrijke aanbeveling in het TAO-rapport is het in of bij de RA-titel zichtbaar maken van de functie 6 die in de praktijk wordt uitgeoefend. De TAO-commissie adviseert: te komen tot een relatief brede opleiding tot basisaccountant in een universitair bachelor en-masterprograma en stelt met het oog op de langere termijn Een basisopleiding, aangevuld met postinitieel onderwijs waarin differentiatie naar te vervullen functie mogelijk is, sluit beter aan op de pluriforme beroepsuitoefening en is voor studenten waarschijnlijk aantrekkelijker dan het huidige opleidingsmodel. Dit kan worden versterkt door ook (een groter deel van) de praktijkstage te richten op de gewenste functieuitoefening. Meer algemeen bezien is het bovendien ter verhoging van de transparantie van de maatschappelijke betekenis van de RA-titel, wenselijk de te vervullen functie(s), zoals bijvoorbeeld openbaar accountant, controlerend accountant, overheidsaccountant of accountant in financieel economisch management, ook in de titulatuur tot uitdrukking te laten komen. 3 Hierna aangehaald als TAO-rapport en TAO-Commissie. 4 Zie hiervoor Bijlage 6 5 Voorheen ook genoemd postdoctorale opleiding. 6 Met het begrip functie wordt hier bedoeld de te verrichten (kern)taak of taken. 11

14 De beroepsuitoefening door registeraccountants kenmerkt zich door diversiteit 7 en specialisatie in deelprofessies. Kijken we over een langere periode naar de aantallen registeraccountants en naar de functies die zij vervullen, dan valt op dat het aantal openbaar accountants afneemt en dat het aantal accountants in business sterk is toegenomen. 8 Veel in de openbare praktijk werkzame RA s blijken na een relatief korte tijd over te stappen naar andere functies in de accountancy, waarvoor hun deskundigheid - al dan niet na aanvullende scholing - is vereist dan wel waardevol is. Deze tendens is ook zichtbaar bij de jongste generatie RA s. Tegelijkertijd is de opleiding - mede vanwege de eisen van de EU-richtlijn voor wettelijk auditors - nog steeds hoofdzakelijk gericht op de certificerende functie. Voor de Commissie vormt de hierboven kort geschetste spanning tussen de opleidingsvraag en het -aanbod, tussen de ontwikkelingen in de beroepsuitoefening en de wijze waarop de RAopleidingen zijn ingericht, de basis voor het uitwerken van haar opdracht. Die opdracht omvat drie onderling samenhangende elementen en luidt: De Commissie: formuleert een visie op de toekomstige betekenis van de RA-titel (opleidingstitel en / of beroepstitel; accountant in brede zin en / of wettelijk controleur; geeft advies over de wenselijkheid en de gevolgen van onderscheid in de titulatuur; geeft advies over de in de opleiding en de praktijkstage aan te brengen differentiatie(s). Bij de uitwerking van het rapport wordt in overweging genomen: Het door de commissie TAO geschetste model voor de toekomst. De RA-titel in internationaal perspectief. Het bestaande aanbod van postinitiële specialisaties, (IT-, Operational-, Tax- auditing,, Public sector accounting etc.) en hier aan verbonden kwalificaties. Het begrip differentiatie refereert in het TAO-rapport aan de geledingen in de beroepsgroep van registeraccountants. Die beroepsgroep is onderverdeeld in vier geledingen met een eigen signatuur. De onderverdeling in openbaar accountants, interne accountants, overheidsaccountants en accountants in business, is gebaseerd op de verschillende functies die RA s (kunnen) vervullen en de werkomgevingen waarin deze functies worden uitgeoefend. Daarbij speelt bovendien de aard van de werkzaamheden een rol en of er sprake is van een klant / opdrachtgever relatie. Een belangrijk criterium voor de indeling tenslotte is of er sprake is van 7 Met diversiteit wordt hier bedoeld de verscheidenheid in soorten werkzaamheden, functies en rollen die registeraccountants (kunnen) vervullen; diversiteit is het resultaat van het proces van diversificatie. 8 Zie hiervoor Bijlage 7: Tabel ontwikkeling ledenbestand NIVRA

15 een certificerende functie of juist niet. De huidige onderverdeling komt bijvoorbeeld ook tot uitdrukking in de gedragscode voor registeraccountants, de VGC. De Commissie heeft de huidige indeling van RA s in geledingen heroverwogen in het licht van de voortgaande specialisatie in de beroepsuitoefening en de mogelijke gevolgen hiervan voor zowel de maatschappelijke betekenis en positionering van de RA-titel als voor de opleiding van toekomstige registeraccountants. Bij het uitwerken van de opdracht hebben we eerst een aantal uitgangspunten overwogen met betrekking tot de maatschappelijke betekenis van de titel, het deskundigheidsgebied en het werkterrein van registeraccountants en specialisatie. We hebben daarbij de behoeften van de markt en het publieke belang in relatie tot de beroepsuitoefening voorop gesteld. Als referentiekader voor onze overwegingen hebben we ook de kwalificatiestructuren voor beroepen zoals arts, advocaat en notaris en de internationale context in ogenschouw genomen. In het volgende hoofdstuk worden - voortbouwend op de bijlagen 1, 2 en 3 van dit rapport over respectievelijk de beroepsuitoefening, de titel en de opleiding - de adviesvraagpunten van de taakopdracht, uitgewerkt. 13

16 3. Visie en advies In dit hoofdstuk formuleren we onze aanbevelingen met betrekking tot de drie adviesvragen in de taakopdracht. Overwegingen en achtergronden bij onze argumentatie en benaderingswijze zijn opgenomen in de Bijlagen 1, 2 en 3 van dit rapport. Vanuit het perspectief en de ontwikkeling van de beroepsuitoefening door registeraccountants volgt onze visie op de RA-titel en de gevolgen hiervan voor de opleidingen tot registeraccountant. 3.1 De beroepsuitoefening door registeraccountants De fundering voor onze uitwerking van de drie vraagpunten van de taakopdracht wordt gevormd door onze visie op de beroepsuitoefening door registeraccountants. Deze visie geven we daarom hierna eerst. (1) De maatschappelijke behoefte aan betrouwbare (financiële) informatie is en blijft groot. Het maatschappelijk verkeer vraagt van (toekomstige) registeraccountants specifieke deskundigheid op meerdere deelterreinen van het brede gebied van de accountancy. De kwaliteit van (financiële) informatie en de verschillende functies die registeraccountants in de rapportageketen vervullen, staan daarbij centraal. (2) Een registeraccountant is in hoge mate deskundig op het gebied van accountancy. In de internationaal gebruikelijke opvatting van de IFAC omvat accountancy het werk van professional accountants. Professional accountants zijn management accountants, controllers, cost accountants, financial accountants, public accountants, internal accountants, public sector accountants, accountants in business en auditors op specifieke terreinen, die zijn aangesloten bij een erkende beroepsorganisatie. (3) Registeraccountants verrichten een veelheid van verschillende werkzaamheden. Kenmerkende en onderscheidende werkzaamheden zijn het samenstellen, beoordelen, controleren en geven van meer zekerheid aan dan wel advies over historische en prospectieve (financiële) informatie. Bindend en gemeenschappelijk voor alle registeraccountants is hun bijdrage aan de schakels van de rapportageketen en de zorg voor kwaliteit en betrouwbaarheid van (financiële) informatie. Bindend is ook de op de 14

17 Code of Conduct van de IFAC gebaseerde Verordening gedragscode (VGC), waaraan elke registeraccountant zich dient te houden. (4) Specialisatie in het accountantsberoep is onder meer een gevolg van de toenemende dynamiek in het financieel-economisch verkeer, van veranderingen in de vraag naar dienstverlening door accountants, van technologische ontwikkelingen en van de complexe vakspecifieke wet- en regelgeving. Onder specialisatie verstaan we hier het kunnen toepassen van specifieke kennis op deelgebieden van de accountancy die het basisniveau overstijgt. Het basisniveau omvat de kennis en vaardigheden waarover alle registeraccountants moeten beschikken. (5) De Commissie meent dat gegeven de ontwikkelingsrichting van de beroepsuitoefening en de internationaal gebruikelijke (brede) opvatting over het accountantsberoep, de certificerende functie van de openbaar accountant inmiddels als een specialisme kan worden beschouwd, evenals andere specifieke werkzaamheden van accountants. (6) De Commissie sluit met betrekking tot het werkterrein van registeraccountants en het maatschappelijke belang van het bevorderen van de kwaliteit en de betrouwbaarheid van financiële informatie aan op het rapport van de Commissie Governance NIVRA, van november Deze Commissie komt tot een indeling in twee clusters: Audit & Assurance en Finance & Management. Met als doel te komen tot een indeling van specialisaties gaan wij uit van een cluster Assurance en een cluster Finance, Advisory & Control. (7) In het verleden werd specialisatie veelal bezien vanuit het gebied of deel van de markt waarin werd geopereerd of vanuit de indeling openbaar accountant, overheidsaccountant, intern accountant of accountant in business. De Commissie beziet specialisatie echter vooral als een aan een functie gerelateerde verdieping op een specifiek onderdeel van de accountancy. Specialisaties moeten aansluiten op de ontwikkelingen in het maatschappelijk verkeer en omvatten een breder terrein dan de jaarrekening. Voor het indelen van specialisaties gaan wij uit van de hierboven genoemde twee clusters en van het Assurance-raamwerk. 9. Het leidende principe voor indeling in een cluster is de vraag of er sprake is van controle. 9 Het Assurance-raamwerk en het begrip assurance zoals gedefinieerd in de gelijknamige publicatie van het NIVRA van maart

18 (8) Binnen de twee clusters kunnen bijvoorbeeld de volgende specialisaties worden onderscheiden: Assurance Financial Auditing, Internal Auditing, Public Sector Auditing, Operational Auditing, IT Auditing, Forensic Auditing en MVO-Auditing. Finance, Advisory & Control Accounting, Controlling, Valuation, Insolventie, Financieel Management, Risk Management en Fiscale Advisering. We merken hierbij op dat met deze opsomming geen volledigheid wordt beoogd en dat het cluster Finance, Advisory & Control niet alleen het domein is van accountants in business. (9) De Commissie is van oordeel dat de bestaande titels van de register IT-auditor (RE), de operational auditor (RO) en de register controller (RC) in beginsel kunnen kwalificeren voor de RA-titel, mits aan de voorwaarden met betrekking tot de basisopleiding (inclusief de praktijkstage) is voldaan. Ook andere specialismen zouden wellicht onder voorwaarden kunnen worden erkend. De Commissie geeft het NIVRA in overweging in overleg met hierbij betrokken partijen een regeling tot stand te doen komen, op grond waarvan postinitiële specialisaties op het terrein van de accountancy voor de RA-titel kunnen kwalificeren. Voorts adviseert de Commissie het NIVRA hiervoor een adviescommissie in te stellen. 16

Ten geleide 3. 1 Samenvatting 5. 2 Aanbevelingen 8. 3 Naar een nieuw kwalificatiemodel? 11

Ten geleide 3. 1 Samenvatting 5. 2 Aanbevelingen 8. 3 Naar een nieuw kwalificatiemodel? 11 Inhoudsopgave Ten geleide 3 SPECIFIEK DEEL 1 Samenvatting 5 2 Aanbevelingen 8 3 Naar een nieuw kwalificatiemodel? 11 ALGEMEEN DEEL 1 Arbeidsmarkt en instroom in opleiding en beroep 14 1.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Een accountantsopleiding op maat voor het maatschappelijk verkeer. Rapport Adviescommissie Herziening Eindtermen

Een accountantsopleiding op maat voor het maatschappelijk verkeer. Rapport Adviescommissie Herziening Eindtermen Een accountantsopleiding op maat voor het maatschappelijk verkeer Rapport Adviescommissie Herziening Eindtermen Woord vooraf Aanleiding voor dit rapport is de wens van CEA om de theoretische eindtermen

Nadere informatie

Eindtermen. theoretische. Accountantsopleiding

Eindtermen. theoretische. Accountantsopleiding Eindtermen theoretische Accountantsopleiding 2008 Betreft : Eindtermen theoretische accountantsopleiding Auteur : Commissie Eindtermen Accountantsopleiding Datum : november 2007 Versie : 2008/update 20/.

Nadere informatie

Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy. AC-scholenoverleg

Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy. AC-scholenoverleg Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy Datum: Juni 2012 Beroeps- en opleidingsprofiel hbo accountancy 2 Inhoudsopgave 1 Verantwoording...3 1.1 Verantwoording van de totstandkoming van het beroeps-

Nadere informatie

Eindtermen. praktijkopleiding. Accountantsopleiding

Eindtermen. praktijkopleiding. Accountantsopleiding Eindtermen praktijkopleiding Accountantsopleiding 2011 Betreft : Eindtermen praktijkopleiding accountantsopleiding Auteur : Commissie Eindtermen Accountantsopleiding Datum : februari 2014 Versie : 2011,

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 18 maart 2010 Betreft Standpunt inzake fusie NIVRA en NOvAA

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 18 maart 2010 Betreft Standpunt inzake fusie NIVRA en NOvAA > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

IN HET PUBLIEK BELANG

IN HET PUBLIEK BELANG IN HET PUBLIEK BELANG MAATREGELEN TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT EN ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE WERKGROEP TOEKOMST ACCOUNTANTSBEROEP In het publiek belang - Samenvatting 1 IN HET PUBLIEK

Nadere informatie

Stage Info 2011-2012

Stage Info 2011-2012 Stage Info 2011-2012 Inhoud INLEIDING 4 1. DE PRAKTIJKOPLEIDING IN HET KORT 1.1 Stageduur 5 1.2 Toelating tot de stage 5 1.3 Werkzaamheden 5 1.4 Stageovereenkomst 5 1.5 Toetsing 5 1.6 Eindtermen 6 1.7

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

KONINKLIJK NEDERLANDS INSTITUUT VAN REGISTERACCOUNTANTS

KONINKLIJK NEDERLANDS INSTITUUT VAN REGISTERACCOUNTANTS KONINKLIJK NEDERLANDS INSTITUUT VAN REGISTERACCOUNTANTS Verordening op het beroepsprofiel van de registeraccountant De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants; Gelet op artikel

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Overleg Opleidingen Bedrijfseconomie (LOOBE) Januari 2013 1 Voorwoord Dit document is het Landelijk Opleidingsprofiel BE 2013 (LOB 2013) van

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

Kwaliteit in eenvoud: de openbaar accountant en non-assurance

Kwaliteit in eenvoud: de openbaar accountant en non-assurance Kwaliteit in eenvoud: de openbaar accountant en non-assurance "Men ga in zijn beroep op, niet onder" 1 Rapport van de Commissie Regelgeving in opdracht van NIVRA en NOvAA Nieuwegein, mei 2007 1 C.J. Wijnaends

Nadere informatie

Verkenning naar kritisch vermogen auditcommissies bij verslaggeving en accountantscontrole

Verkenning naar kritisch vermogen auditcommissies bij verslaggeving en accountantscontrole Filename Rapport Auditcommissies Verkenning naar kritisch vermogen auditcommissies bij verslaggeving en accountantscontrole Maart 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante

Nadere informatie

Uitgebreide opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd

Uitgebreide opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd BEOORDELINGSRAPPORT Uitgebreide opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Accountancy voltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

INVOERING BACHELOR-MASTER SYSTEEM IN HET HOGER ONDERWIJS

INVOERING BACHELOR-MASTER SYSTEEM IN HET HOGER ONDERWIJS INVOERING BACHELOR-MASTER SYSTEEM IN HET HOGER ONDERWIJS De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, ingesteld bij wet van 15 mei 1997 (de Wet op de Onderwijsraad). De Raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen. Voorwoord. Samenvatting

Inhoudsopgave. Bijlagen. Voorwoord. Samenvatting Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting 1 Inleiding en verantwoording 1.1 Totstandkoming Commissie 1.2 Taak en werkwijze Commissie 1.3 Aanleiding en reikwijdte voorrapportage 1.4 Opbouw rapportage 2 Relevante

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Accountancy, voltijd - duaal. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Accountancy, voltijd - duaal. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy, voltijd - duaal Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

DE ZORG VAN MORGEN FLEXIBILITEIT EN SAMENHANG DEEL1: HOOFDLIJNEN

DE ZORG VAN MORGEN FLEXIBILITEIT EN SAMENHANG DEEL1: HOOFDLIJNEN DE ZORG VAN MORGEN FLEXIBILITEIT EN SAMENHANG DEEL1: HOOFDLIJNEN Advies van de Commissie Implementatie Opleidingscontinuüm en Taakherschikking VOORWOORD Opleiden van professionals in de gezondheidszorg

Nadere informatie

Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE

Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE Rapport December 2011 Monitoring Commissie Corporate Governance Code derde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December

Nadere informatie

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding Toelichting ALGEMEEN 1. Inleiding Deze nota van wijziging regelt de herziening van het toezicht op de naleving van voorschriften door advocaten. Deze regeling is aangekondigd door de Staatssecretaris van

Nadere informatie

Spotlight* Special Public accountability. *connectedthinking. Vaktechnisch bulletin van PricewaterhouseCoopers Accountants Jaargang 17-2010 uitgave 2

Spotlight* Special Public accountability. *connectedthinking. Vaktechnisch bulletin van PricewaterhouseCoopers Accountants Jaargang 17-2010 uitgave 2 Vaktechnisch bulletin van PricewaterhouseCoopers Accountants Jaargang 17-2010 uitgave 2 Special Public accountability Spotlight* *connectedthinking PricewaterhouseCoopers (PwC) verleent sectorgerichte

Nadere informatie