Kidspeed. magazine. veiling vente aux enchères 2014 WAREGEM MAANDELIJKS MENSUEL MEI MAI 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kidspeed. magazine. veiling vente aux enchères 2014 WAREGEM MAANDELIJKS MENSUEL MEI MAI 2014"

Transcriptie

1 Officieel Bulletin van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen VZW Bulletin Officiel de la Fédération Belge des Courses Hippiques ASBL België - Belgique PB - PP LIEGE X BC magazine MAANDELIJKS MENSUEL MEI MAI WAREGEM veiling vente aux enchères Kidspeed V.U./E.R.Patrick De Ryckere, Geraardbergsesteenweg 215, 986 Balegem - Erkenningsnummer/Numéro d'agrément : P913946

2 GRATIS HARNAIS >> waarde 3 Euro - valeur 3 Euro >> bij aankoop van Finn Tack sulky - à l achat d un sulky Finn Tack STUNT ACTIE SUPER PROMO Afspraak - Rendez-vous HORSESHOP - Danny Verlinden Jennekensstraat Haacht DEALER VOOR BELGIË, NEDERLAND EN DUITSLAND TROT TRACKER G2 39, De optimale training GPS-horloge voor dravers Toont exacte snelheid zoals speedometer Gemiddelde snelheid: ideaal voor intervaltraining Antireflectieglas: ideaal bij zonnige dagen Snelheidsmeting vanaf de eerste meters -> volledige controle van trainingsschema paard La montre GPS entraînement optimale pour trotteurs Montre la vitesse exacte comme un speedomètre Vitesse moyenne : idéal pour entraînement intervalle Verre antireflet : idéal lors des journées ensoleillées Mesure de vitesse à partir des premiers mètres -> contrôle complet du schéma d entraînement du cheval Afspraak - Rendez-vous HORSESHOP - Danny Verlinden Jennekensstraat Haacht RACING TACK super promo normaal: 179, nu 129, normaal: 59, nu 35, normaal: 129, nu 79, Voor een afspraak Pour un rendez-vous HORSESHOP Danny Verlinden Jennekensstraat Haacht

3 Colofon Trotting Magazine is het Officieel bulletin van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen VZW en verschijnt maandelijks. Voor de leden van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen VZW is Trotting Magazine inbegrepen in het lidgeld. Belgische Federatie voor Paardenwedrennen vzw Route de Wallonie 31A, B 711 Mons (Ghlin) T F Verantwoordelijke uitgever: Patrick De Ryckere Geraardsbergsesteenweg 215, 986 Balegem (Oosterzele) 26 magazine MEI MAI 214 Administratie & Realisatie: HAISJA BVBA Voorhavenlaan 14b, 9 Gent - België T F E. - Publiciteit en projectcoördinatie: HAISJA BVBA : Sonia De Pauw, Carina Rooselaers, Wim Timmermans Hoofdredacteur: Patrick De Ryckere Redactie & Vertaling: Xavier Rouet, Andy D'Haese, Lucas Van der Meersch, Michel Hoegaerts, Stijn Verhaegen, Carina Rooselaers, Andries Roets, Robert Vandeweghe, Stéphane Maissin - Vormgeving: HAISJA BVBA: Geert Matton - Foto's: Lamia Leclercq, Geert Matton, drafrennen.be, Frans Moens Drukkerij: Imprimerie Flémal S.A., Rue Provinciale 256, 445 Liers-Juprelle, Tél. : +32 () , Fax : +32 () , Copyright: Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen of van de advertenties. Niets uit dit tijdschrift mag openbaar worden gemaakt door middel van druk, microfilm of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Colophon Trotting Magazine est le Bulletin Officiel de l asbl Fédération Belge des Courses Hippiques et paraît mensuellement. Pour les membres de l asbl Fédération Belge des Courses Hippiques Trotting Magazine est inclu dans leur cotisation. Fédération Belge des Courses Hippiques asbl Route de Wallonie 31A, B 711 Mons (Ghlin) T F Editeur responsable : Patrick De Ryckere Geraardsbergsesteenweg 215, 986 Balegem (Oosterzele) Gestion & Réalisation : HAISJA BVBA Voorhavenlaan 14b, 9 Gent - België T F E. - Coordination de la publicité et de la rédaction : HAISJA BVBA : Sonia De Pauw, Carina Rooselaers, Wim Timmermans Rédacteur en chef : Patrick De Ryckere Rédaction & Traduction : Xavier Rouet, Andy D'Haese, Lucas Van der Meersch, Michel Hoegaerts, Stijn Verhaegen, Carina Rooselaers, Andries Roets, Robert Vandeweghe, Stéphane Maissin - Design : HAISJA BVBA : Geert Matton - Photos : Lamia Leclercq, Geert Matton, drafrennen.be, Frans Moens Imprimerie : Imprimerie Flémal S.A., Rue Provinciale 256, 445 Liers-Juprelle, Tél. : +32 () , Fax : +32 () , Copyright : La rédaction et l éditeur ne sont responsables, ni du contenu des articles publiés sous le nom de l auteur, ni des annonces. Toute reproduction, même partielle de ce magazine est interdite. Une copie ou reproduction par quelque procédé que ce soit est interdite sans l autorisation écrite de la rédaction. Inhoud Edito Guido Laureys Kort Nieuws Akim Equi Awards Financiering Prijzengeld (Deel 1) Crack Du Lombart Uitslagen Mutaties Berichten Koersuitschrijvingen Kalender Sommaire Edito Guido Laureys Brêves Akim Equi Awards Financement Allocations (Partie 1) Crack Du Lombart Résultats Mutations Avis Programmes des courses Calendrier trotting magazine 3

4 annonce_135x225_7_212_belgique_mise en page 1 4/7/12 15:25 Page1 Natuurlijke voedingssupplementen & verzorging van topkwaliteit Compléments alimentaires & soins naturels de qualité LA PASSION PARTAGÉE / GEDEELDE PASSIE Voor een goede gezondheid en een optimaal prestatievermogen van uw paard Pour une bonne santé et des performances optimales de votre cheval by annonce_135x225_7_212_belgique_mise en page 1 4/7/12 15:25 Page1 Info: Mannavita 56/ Theault Belgique Notre nouvelle gamme... votre nouvel outil de travail Theault België Ons nieuwe gamma... het perfecte werkinstrument LA PASSION PARTAGÉE / GEDEELDE PASSIE Theault First eo de/vanaf 43. euro + tva/btw by Notre nouvelle gamme... Ons nieuwe gamma......votre nouvel outil de travail Vanessa het perfecte Magelinckwerkinstrument +32() Bedrijvenlaan 2 Theault Belgique / Theault 98 Lochristi België +32() Vanessa Magelinck > +32() Bedrijvenlaan 2 98 Lochristi > +32()

5 Edito Dopingbestrijding: een materie die vaak over de tong gaat, maar hoe pakt uw Federatie, de BFP, deze gevoelige materie in de praktijk aan? Wel, zo doorzichtig, objectief en efficiënt mogelijk in functie van haar financiële mogelijkheden. Op financieel vlak besteedt de BFP jaarlijks één derde van haar hoofdinkomsten (de lidgelden) aan labokosten en dan hebben we het nog niet over de werkingskosten. Weinig sportfederaties kunnen hetzelfde plaatje voorleggen. Op het gebied van doorzichtigheid en objectiviteit, kunnen we best de belangrijkste punten van ons reglement even overlopen: 1. Geen belangenvermenging: het is de aangenomen dierenarts van de BFP voor de dopingcontrole verboden er een private paardenpraktijk op na te houden; 2. Waterdichte procedures: op geen enkel ogenblik, vanaf de aanduiding van het paard voor dopingcontrole, tot het eventueel beroep in tegenanalyse, kan er tussengekomen worden. 3. Eenduidige classificaties: het behoort het referentielaboratorium (LCH France) toe de categorie te bepalen van de teruggevonden verboden substantie (categorie A, B of C). Deze classificatie is een eigen initiatief van de BFP om op een objectieve en progressieve manier de overtreders te kunnen sanctioneren. Categorie A betreft substanties die kunnen voortkomen uit voedercontaminatie, categorie B betreft substanties die een therapeutische waarde bezitten en categorie C betreft substanties met louter doperende eigenschappen, zoals anabolica, amfetamines, enz De aanduiding van de paarden voor dopingcontrole berust op 3 systemen: 1. Arbitraire controles: de bestuurders van de BFP (min.3), de leden van de dopingcommissie (min.2) en de koerscommissarissen (min.1) hebben het recht een paard aan te duiden voor dopingcontrole op basis van verrassende prestaties of verdenking van dopinggebruik. 2. Systematische controles: alle paarden die een koers hebben gewonnen waarvan het prijzengeld minimum 5. bedraagt (+/- 7% van het totaal der controles) worden systematisch gecontroleerd. 3. Controles dmv loterij: dit systeem wordt op iedere meeting toegepast onder de geplaatste paarden. De Federatie stelt een aantal omslagen gelijk aan het aantal koersen ter beschikking van de aangenomen dierenarts. Iedere set omslagen bevat X aantal nummers overeenstemmend met de plaats van het paard dat gecontroleerd moet worden. Alhoewel de omslagen volledig ondoorzichtig zijn en gemengd worden voor de aanvang van iedere meeting schept dit systeem, ten onrechte, nog vaak wantrouwen. Teneinde de geloofwaardigheid van het loterijsysteem nog te verhogen en de gebeurlijke afwezigheid van omslagen te kunnen opvangen (in dat geval beslissen de koerscommissarissen vóór de aanvang van de meeting welke koersen en welke plaatsen gecontroleerd zullen worden) wordt een nieuw systeem onderzocht. Met sportieve groeten, Patrick De Ryckere La lutte contre le dopage: une matière qui est bien souvent sujette à controverse. Mais comment votre Fédération, la FBCH, aborde-t-elle en pratique cette matière sensible? D abord avec transparence et objectivité, ensuite de la manière la plus efficace en fonction de ses moyens financiers. Sur le plan financier la Fédération dépense chaque année le tiers de ses revenus principaux (les cotisations) en coûts de laboratoire, sans parler des frais de fonctionnement. Rares sont les fédérations sportives qui pourraient en dire autant. Sur le plan de la transparence et de l objectivité, passons en revue les points les plus importants de notre règlement: 1. Pas de conflits d intérêts: il est défendu au vétérinaire agréé par la FBCH pour le contrôle anti-doping d exercer une pratique «chevaux» privée; 2. Des procédures étanches: à aucun moment, depuis la désignation du cheval pour le contrôle doping, jusqu au recours eventuel en contre analyse, une intervention est possible; 3. Une classification claire: il appartient au laboratoire de référence (LCH France) de déterminer la catégorie à laquelle appartient la substance prohibée retrouvée (catégorie A, B ou C). Cette classification est une initiative propre à la FBCH permettant de sanctionner de manière objective et progressive les contrevenants. Pour la catégorie A il s agit de substances pouvant être présentes comme agents contaminants dans la nourriture, pour la catégorie B, de substances ayant des propriétés thérapeutiques et pour la catégorie C de substances purement dopantes, comme par exemple les anabolisants, les hormones de croissance, les amphétamines, etc La désignation des chevaux pour le contrôle anti-doping repose sur 3 systèmes: 1. Contrôles arbitraires : les administrateurs de la FBCH (min.3), les membres de la commission du doping de la FBCH (min.2) et les commissaires des courses (min.1) ont le droit de désigner un cheval pour le contrôle doping sur base de performances surprenantes ou de soupçons de dopage; 2. Contrôles systématiques : tous les chevaux ayant gagné une course dont l allocation est de minimum 5. (+/- 7% du total des contrôles) sont systématiquement contrôlés. 3. Contrôles soumis à loterie: ce système est répété lors de chaque réunion, entre les chevaux placés. La Fédération met à la disposition du vétérinaire agréé un nombre d enveloppes égal au nombre de courses. Chaque jeu d enveloppes contenant un nombre X de numéros, chaque numéro correspondant à la place du cheval à contrôler. Bien que parfaitement opaques et battues en début de réunion, les enveloppes suscitent, à tort, encore bien souvent la méfiance. Afin d ajouter à la crédibilité de ce système et pour palier à l éventualité d une pénurie d enveloppes (dans ce cas se sont les commissaires qui désignent en début de meeting les courses et les places à contrôler), un nouveau système est à l étude. Salutations sportives, Patrick De Ryckere trotting magazine 5

6 GUIDO LAUREYS BOVENAL TRAINER ENTRAÎNEUR AVANT TOUT Zeggen dat Guido Laureys op zijn 58ste over één van de mooiste palmaressen als actieve trainer in België beschikt, is hem tekort doen. Meer dan 2 overwinningen tooien het palmares van deze buitengewone afsteller. Een bijzonder kenmerk van de gevierde trainer is dat hij in de eerste plaats en bovenal zijn leerlingen een carrière wil geven. Tijd voor een ontmoeting met de man uit Ellignies-Sainte- Anne, een dorpje gelegen op een twintigtal kilometer van de hippodroom van Mons. Guido, zoals zo velen ben je al vrij jong met paarden in aanraking gekomen. Thuis waren er geen paarden en het koersmilieu was mijn ouders vreemd. Ik erfde dus geen bestaand trainingscentrum, laat staan een gekende naam in het wedrenmilieu. Mijn vader was vloerlegger en ik ben al heel snel ponykoersen gaan rijden. Ik ben van de generatie van Jos Verbeeck C est peu dire que Guido Laureys possède à 58 ans l un des plus beau palmarès en tant qu entraîneur en activité dans notre pays. Plus de 2 victoires ornent son palmarès pour ce metteur au point hors pair qui a la particularité de vouloir d abord et avant tout donner une carrière à ses élèves. Rencontre avec l homme de Ellignies-Sainte-Anne petite bourgade située à une vingtaine de kilomètres de l hippodrome de Mons. Guido, comme beaucoup votre approche du cheval s est fait très jeune. Il n y avait pas de chevaux à la maison et mes parents n avaient rien à voir avec le milieu des courses. Je n ai pas hérité d un centre d entraînement déjà existant, ou même d un nom connu dans le milieu. Mon père était carreleur mais j ai commencé à monter très tôt à cheval dans les courses de poneys. Je suis de la génération de Jos Verbeeck et bien d autres et nous courrions ensemble dans les courses au petit-champ. J ai gagné beaucoup de courses mais je ne saurai donner de chiffre. Je montais régulièrement 1 ou 12 courses sur la même journée. Je me souviens avoir été plusieurs fois champion. Parallèlement, j ai commencé à travailler avec mon père comme carreleur à l âge de 14 ans. Mais comme les courses me plaisaient, dès que j ai eu 18 ans, j ai dans le même temps entraîné des chevaux le soir à la maison. Déjà certains propriétaires me faisaient confiance, je pense à Jos Goossens dont j ai toujours un cheval à la maison actuellement et qui a été l un de mes tous premiers propriétaires. La réussite étant là, vous avez abandonné la profession de carreleur. C est vrai que les résultats ont fait que la demande a été plus forte pour que j entraîne et que je me suis alors consacré exclusivement au métier d entraîneur à l âge de 24 ans. J avais alors une vingtaine de boxes chez Jos Caers. J ai eu aussi de très bons chevaux à l époque comme CESAR LUCIE. Ensuite, j ai travaillé pendant un an chez Alfons Dieltjens comme entraîneur particulier. Nous étions alors au milieu des années 8. Je me souviens d un cheval comme STELE mais ce n était pas le seul puisqu il y avait une cinquantaine de chevaux là bas. Après cette expérience, j ai été sollicité par Médard Bens pour créer son écurie. Je l ai aidé à acquérir tous ses premiers chevaux et je suis deve- 6 trotting magazine

7 Guido Laureys en vele anderen. We kwamen tegen mekaar uit in koersen op klein veld. Ik heb veel koersen gewonnen maar ik kan er geen aantal op plakken. Regelmatig reed ik 1 tot 12 koersen op dezelfde dag. Ik herinner me wel dat ik verscheidene keren kampioen geworden ben. Terzelfder tijd ben ik bij mijn vader beginnen werken als vloerlegger toen ik veertien was. Maar omdat ik koersen plezant vond, ben ik van zodra ik 18 was s avonds thuis ook paarden beginnen trainen. Toen al kreeg ik het vertrouwen van enkele eigenaren. Ik denk daarbij aan Jos Goossens waarvan ik ook nu nog een paard in huis heb en die destijds één van mijn eerste eigenaars was. Door het grote succes kon je als snel je beroep van vloerlegger opgeven. Inderdaad. Het succes was dermate groot dat ik mij, als 24-jarige, uitsluitend kon focussen op het trainerschap. Bij Jos Caers beschikte ik toen over een twintigtal boxen. Ik had in die periode ook zeer goede paarden zoals CESAR LUCIE. Vervolgens heb ik een jaar als privétrainer gewerkt bij Alfons Dieltjens. Dat was in het midden van de jaren 8. Ik herinner me daarvan een paard als STELE maar dat was niet het enige want er waren daar een 5-tal paarden. Na deze ervaring vroeg Médard Bens me om zijn stal op te starten. Ik heb hem geholpen om zijn eerste paarden te kopen en ben zijn privétrainer geworden. Dit avontuur heeft ruim tien jaar geduurd en ik heb er tot 86 paarden tegelijk onder mijn hoede gehad. Het beste paard daarvan was zonder twijfel EVA DROSSAERT die 11 van haar koersen won vooraleer ze een uitzonderlijke fokmerrie werd. In de stal van Médard Bens leverde zij paarden af als MENNE DROSSAERT, NICOLAS DROSSAERT en ONLY YOU DROS- SAERT. nu son entraîneur particulier. L aventure a duré une bonne dizaine d années et il y a eu jusque 86 chevaux en même temps sous ma responsabilité. La meilleure a sans aucun doute été EVA DROSSAERT qui avait gagné 11 de ses 12 courses avant de devenir une poulinière exceptionnelle. Elle a été la mère dans l écurie de Médard Bens des chevaux comme MENNE DROSSAERT, NICOLAS DROSSAERT ou ONLY YOU DROSSAERT. Après toutes ces expériences au service de grandes écuries, vous sautez le pas en vous installant comme entraîneur. A l âge de 35 ans, je me suis installé à Westerlo. Je me suis mis à mon compte bien aidé à l époque par Willy Jeandarme qui m a confié l ensemble de son effectif. Il travaillait avec Pierre D Ans et le Haras du Lombart. Il y a eu des chevaux comme FOLIE DU LOMBART mais aussi PLATOON VI- VANT. J ai eu aussi beaucoup de poulains de NOBLE DAR- BY car Willy Jeandarme possédait la moitié de cet étalon. Il y a une dizaine d années moi et Béatrice avons acquis une propriété de 1 hectares près de l hippodrome de MONS. Ici, il y a tout ce qu il faut pour bien travailler. 45 boxes, un moulin entièrement couvert, un marcheur, une piste de 7 mètres et une ligne droite de 11 mètres. Nous avons acheté cette propriété pour sa situation géographique en effet nous sommes à 5 minutes de la frontière française et à 15 minutes de l hippodrome de Mons. Comment se compose l effectif aujourd hui? Actuellement sur les 45 chevaux, nous avons environ 2/3 de chevaux français et 1/3 de chevaux belges. Il y a une vingtaine de propriétaires à la maison dont beaucoup sont fidèles depuis de très nombreuses années. Mais il y a aussi trotting magazine 7

8 Guido Laureys Na alle ervaring in dienst van grote stallen, heb je de sprong gewaagd en ben je zelfstandig trainer geworden. Toen ik 35 jaar was, heb ik mij in Westerlo gevestigd. Ik ben voor mezelf begonnen, hierbij goed geholpen door Willy Jeandarme die mij zijn hele bestand toevertrouwde. Hij werkte met Pierre D Ans en de Haras du Lombart. Er waren paarden zoals FOLIE DU LOMBART maar ook PLATOON VIVANT. Ik had er ook vele veulens van NOBLE DARBY want Willy Jeandarme bezat de helft van deze hengst. Zo n 1 jaar geleden hebben Béatrice en ik een eigendom van 1 hectaren kunnen kopen kort bij de hippodroom van MONS. Hier is alles aanwezig wat nodig is om goed te kunnen werken. 45 boxen, een volledig overdekte molen, een stapmolen, een piste van 7 meter en een rechte lijn van 11 meter. We hebben deze eigendom vooral gekocht omwille van zijn geografische ligging; op 5 minuten van de Franse grens en 15 minuten van de hippodroom van Mons. Hoe is je huidige paardenbestand samengesteld? Er zijn momenteel 45 paarden waarvan ongeveer 2/3 Franse paarden en 1/3 Belgische paarden. Dat maakt een twintigtal eigenaars: velen onder hen zijn ons al trouw sedert vele jaren. Maar er zijn ook nieuwkomers als Philip Stijnen die sinds 2 jaar paarden bij ons ondergebracht heeft. Hij heeft in zijn bestand enkele zeer mooie paarden van bij Jean Marie Ragolle en hij is de gelukkige eigenaar van ADRIA die 4 van haar 5 starts won in Frankrijk. Ik bezit vele jonge paarden en in de generatie van de «C» vormen we talrijke beloften. Het grootste gedeelte van de paarden die thuis rondlopen zijn veulens die ik aankoop. Ik ben voortdurend op zoek naar paarden, bekijk aandachtig de fokmerries die ik volg; dat maakt deel uit van de job. Het is vooral een familiale stal want ik werk samen met Béatrice maar ook met Lindsay die voltijds bij ons aan de slag is en met Grégory die 2 keer per week bij ons werkt, nadat hij ervaring opdeed bij Jean-Michel Bazire en Christophe Martens. De rest van de tijd heeft Grégory samen met zijn partner Lona de stal van Jan Mangelschots onder zijn hoede. Ook Stefaan, de vriend van Lindsay is altijd bereid om te helpen. Dat werken in familieverband is tegelijk de sympathieke kant en het voorrecht van het vak. de nouveaux venus comme Philip Stijnen qui a des chevaux à la maison depuis deux ans. Il possède dans son effectif quelques belles origines provenant de chez Jean-Marie Ragolle et il est l heureux propriétaire de ADRIA qui a gagné 4 de ses 5 sorties en France. Je possède beaucoup de jeunes chevaux et dans la génération des «C» nous formons beaucoup d espoirs. La plupart des chevaux qui sont à la maison sont des poulains que j achète. Je recherche constamment des chevaux, je regarde attentivement des poulinières que je suis, cela fait partie du métier. C est une écurie avant tout familiale puisque je travaille avec Béatrice mais aussi Lindsay qui travaille à plein temps à la maison et Grégory qui après avoir fait ses classes chez Jean-Michel Bazire et Christophe Martens travaille deux jours par semaine à la maison. Le reste du temps Grégory s occupe avec sa compagne Lona de l écurie de Jan Mangelschots. Ainsi que Stefaan le copain de Lindsay qui est toujours là pour aider. Le travail en famille, c est le côté sympathique et privilégié de notre métier. Au sulky, vous avez eu aussi de vives satisfactions. Mon plus beau souvenir restera sans doute le doublé réalisé dans le Darby avec VELASCO et VOYOU DES ILES. Je drivais VOYOU DES ILES et Gérard Vergaerde était associé à VELASCO. J ai gagné environ 2 courses dans ma carrière sans connaître le chiffre précisément. J ai gagné en France bien sûr et j ai terminé troisième du prix du Luxembourg avec KEYSTONE BEAUFORT. Votre palmarès en tant que driver est moins fourni que celui d entraîneur. Comment l expliquer? Je me suis toujours considéré d abord et avant tout comme un entraîneur. Je suis beaucoup moins jockey dans ma tête. D ailleurs je ne vois pas comment on peut être à la fois sur le champ de courses et bien faire le travail à la maison. Pour moi faire les deux à la fois me semble compliqué. Je suis un perfectionniste et il faut que tout soit fait. Je ne supporte pas qu un cheval n ait pas eu le temps de sortir, cela me Ook in de sulky heeft u veel plezier beleefd. Mijn mooiste herinnering zal ongetwijfeld de dubbelslag in de Darby blijven met VELASCO en VOYOU DES ILES. Ik reed VOYOU DES ILES en Gérard Vergaerde vormde een duo met VELASCO. Ik heb ongeveer 2 koersen gewonnen in mijn carrière maar het preciese aantal weet ik niet. Natuurlijk heb ik in Frankrijk gewonnen en ik werd derde van de Prijs van Luxemburg met KEYSTONE BEAUFORT. 8 trotting magazine

9 Hoe verklaar je dat je palmares als driver minder gevuld is dan dat van trainer? Omdat ik me altijd en boven alles beschouw als trainer. In mijn hoofd ben ik veel minder jockey. Bovendien zie ik niet in hoe men tegelijkertijd op het koersterrein kan zijn en thuis het werk goed uitvoeren. Het lijkt me ingewikkeld om beiden tegelijkertijd te doen. Ik ben een perfectionist en alles moet ook gedaan worden. Ik verdraag niet dat een paard niet de gelegenheid heeft gehad om buiten te komen; daar word ik humeurig van. Ook heb ik dikwijls anderen laten koersen met mijn paarden. Het voordeel is dat bij ons zowel de leerlingen als de amateurs hun geluk mochten beproeven. Het bewijs is er: ik heb vele leerlingen opgeleid die later Belgisch kampioen geworden zijn zoals Jeroen Van Craen, Kurt Aerts en Gerry Van Loock. In mijn vak ben ik dol op het opleiden en laten debuteren van jonge paarden maar ik zal er ook alles aan doen om het paard te laten evolueren en een carrière te bezorgen. Belangrijk voor mij is dat het paard kan vergrijzen en het niet «breekt» op een jaar. Ik houd er ook en vooral van om moeilijke paarden op te vissen en er iets van te maken. met de mauvaise humeur. Aussi, j ai souvent donné mes chevaux à d autres en course. L avantage, c est qu à la maison les apprentis mais aussi les amateurs ont leur chance. La preuve est que j ai formé beaucoup d apprentis qui sont devenus champions de Belgique comme Jeroen Van Craen, Kurt Aerts ou Gerry Van Loock. J adore dans mon métier former et débuter de jeunes chevaux mais aussi faire tout le travail nécessaire pour faire évoluer le cheval et lui donner une carrière. Pour moi, il faut faire vieillir son cheval et ne pas le «casser» sur une année. J aime aussi par dessus tout récupérer des chevaux difficiles et arriver derrière à faire quelque chose avec eux. Enkele paarden om te volgen in de stal: CRIPTON en ADRIA eigenaar Philipp STIJNEN UKALHAIE DU BAYON van Romuald Waernier AKHALA KAMY van Andre De Meulenaere TARASS DE DUSSAC van Jan Mangelschots GABIN DE LAHAYE van Frans Van Gorp En Iceman van Catherine Stijnen en Iceland van Luc Moors. Xavier Rouet Quelques chevaux à suivre dans l écurie : CRIPTON et ADRIA propriétaire Philipp STIJNEN UKALHAIE DU BAYON de Romuald Waernier AKHALA KAMY de Andre De Meulenaere TARASS DE DUSSAC de Jan Mangelschots GABIN DE LAHAYE de Frans Van Gorp Et Iceman de Catherine Stijnen et Iceland de Luc Moors Xavier Rouet trotting magazine 9

10 KORT NIEUWS BREVES Op de lenteverkoop in Cabourg kocht Rik Depuydt voor Campus RPF een halfbroer van Ready Cash. BEFORE YOU won bij zijn debuut in Laval. Hij bevestigde met een vijfde plaats in Enghien en een zesde in Vincennes. Save the Quick en Avila hebben hun carrière beëindigd. Beiden zullen de fokkerij ingaan. Ook Noras Bean moet zijn actieve loopbaan stopzetten. Noras Bean liep een blessure op tijdens de opwarming van de Olympiatravet. Brillantissime wint overtuigend de Prix Paul Karle Groupe II in handen van Jos Verbeeck. De 3- jarige Ready Cash zoon neemt daarmee revanche voor zijn galoppade in het Critérium des Jeunes. Tweede werd Brutus de Bailly voor Bixente. Billie de Montfort deed wat van haar werd verwacht en won sterk de Prix Masina Groupe II 12.. De Jasmin de Flore dochter bevestigt hiermee haar zege in het Critérium des Jeunes. Tweede werd Beauty Turgot in handen van Frank Nivard voor Bonnie Cadence. Commander Crowe gaat zijn heroptreden doen op de baan van Wolvega op zaterdag 17 mei. Ecurie Olmenhof heeft met Bianca de Lou een mooie belofte in zijn rangen. Op 18 april won zij fraai voor de tweede opeenvolgende keer in Vincennes. De talentvolle driver Franck Ouvrie is geopereerd aan een hernia en zal minstens 3 weken volledige rust nodig hebben. De Zweedse crack Mack Lobell mocht op 28 april 3 kaarsjes uitblazen. De 4 jarige Rue du Bac won voor trainer Fabrice Souloy in handen van Roberto Andreghetti de Grote Prijs van de stad Turijn. Derde werd Jean-Pierre Dubois met Tast Of Bourbon (Donato Hanover). Voorheen werd de Infinitif zoon getraind door de Nederlander Erwin Bot en was hij actief in Zweden. A la vente de printemps de Cabourg, Rik Depuydt s'est offert un demi-frère de Ready Cash pour Campus RPF. BE- FORE YOU triomphe lors de sa première sortie publique à Laval. Il confirme son potentiel par une cinquième place à Enghien et une sixième place à Vincennes. Save the Quick et Avila ont terminé leur carrière. Tous deux partent à l'élevage. Noras Bean doit lui aussi mettre un terme à sa carrière active. Il s'est blessé lors d'un échauffement de l'olympiatravet. Victoire convaincante pour Brillantissime au Prix Paul Karle Groupe II - 12 euros aux mains de Jos Verbeeck. Le fils de Ready Cash (3-ans) prend sa revanche sur sa galopade au Critérium des Jeunes. Brutus de Bailly finit second devant Bixente. Billie de Montfort a fait ce que l'on attendait d'elle et a remporté le Prix Masina - Groupe II - 12 euros. La fille de Jasmin de Flore confirme ainsi son triomphe au Critérium des Jeunes. Beauty Turgot emmenée par Frank Nivard finit deuxième devant Bonnie Cadence. Retour en course attendu de Commander Crowe sur l'hippodrome de Wolvega le samedi 17 mai. Bianca de Lou de l'ecurie Olmenhof est une graine de championne. Elle s'est illustrée par une seconde victoire consécutive le 18 avril à Vincennes. Le talentueux driver Franck Ouvrie a été opéré d'une hernie et sera au repos complet pendant au moins 3 semaines. Le crack suédois Mack Lobell a soufflé ses 3 bougies le 28 avril. Rue du Bac (4 ans) emmené par Roberto Andreghetti a remporté le Grand Prix de la ville de Turin et fait la fierté de son entraîneur Fabrice Souloy. Jean-Pierre Dubois finit en troisième place avec Tast Of Bourbon (Donato Hanover). Le fils d'infinitif était l'élève du Néerlandais Erwin Bot et actif en Suède. 1 trotting magazine

11 Kort Nieuws I Brêves Op 2 mei hebben we afscheid moeten nemen van Moni Maker. Zij stierf op 21 jarige leeftijd ten gevolge van een koliek. Moni Maker schonk in 1999 de eerste zege aan Jean Michel Bazire in de Prix d Amérique. Zij was de eerste Amerikaanse draver die zowel de Prix d Amérique als de Prix de France won. Moni Maker won onder andere ook de Hambletonian Oaks, Nat Ray Trot, Gran Premio delle Nazioni, Copenhague Cup, Breeders Crown, Grand Critérium de Vitesse en de Maple Leaf Trot. Moni Maker ging op pensioen met 67 overwinningen, 18 tweede plaatsten en 1 derde plaatsen uit 15 koersen. Zij had een fabuleuze winstsom van $. De Olympiatravet-Groupe I-214m-34.7 werd gewonnen door de 5 jarige Solvato voor Sanity in De zoon van Donato Hanover won voor de grote favoriet Sanity en bombardeert zich tot één van de topfavorieten voor de komende Elitloppet. Het volgende objectief voor Solvato is de Copenhague Cup. Panne de Moteur van trainer Stefan Hultman is ongeslagen in 214 en won voor de derde opeenvolgende keer. De stalgenoot van Maharajah is een van de te kloppen paarden in de Elitloppet 214. De Elitloppet 214 lijkt een editie te worden om in te kaderen want ook de Amerikanen Uncle Peter (Cantab Hall) en Market Share (Revenue) zien een deelname wel zitten. Ook Timoko die in de handen van Björn Goop de Prix de Kerjacques-Groupe II-27m-12. won voor Rapide du Digeon lijkt helemaal klaar om de handschoen op te nemen in Solvalla. Roi du Lupin van trainer. J.P. Marmion zou wel eens aan de start kunnen verschijnen van de Oslo Grand Prix op 8 juni. Brad de Veluwe is geblesseerd uit de Olympiatravet gekomen en zal zich niet tonen in Finland. Ook Yarrah Boko staat weer aan de kant met een blessure en hier wordt openlijk gesproken van het einde van zijn loopbaan. In de Finlandia Ajo zal Paladin Blue gereden worden door Jos Verbeeck. In de omlijstende koersen zal Jos ook nog Tockeur d Ocque en Rori Axe rijden. In het monténummer zal Queiros de Nancras aantreden voor G. Kempeneers met Michelle Kokkes. Your Love Loïs van trainer Jeroen Engwerda deed een geslaagd wederoptreden in Wolvega en won de Nakoersen Elite Bokaal in handen van Rick Ebbinge. Hij klopte Cowboy Fanatic die tweede werd voor Picardo. Picardo had een ongelukkig parcours in de rug van Lobell Countess die helemaal terugviel en Picardo heel wat oponthoud bezorgde. De eindspurt van Picardo en Christophe Degrootte werd met een derde plaats te mager beloond. Le 2 mai, Moni Maker nous a quittés. La jument est morte à l'âge de 21 ans des suites d'une colique. Moni Maker a offert sa première victoire à Jean Michel Bazire au Prix d Amérique en Elle fut la première trotteuse américaine à remporter à la fois le Prix d Amérique et le Prix de France. Moni Maker avait également remporté, entre autres, l'hambletonian Oaks, le Nat Ray Trot, le Gran Premio delle Nazioni, la Copenhague Cup, la Breeders Crown, le Grand Critérium de Vitesse et le Maple Leaf Trot. Moni Maker avait pris sa retraite après 67 victoires, 18 secondes places et 1 troisièmes places, après avoir disputé 15 courses. Le fabuleux total de ses gains s'élève à dollars. L'Olympiatravet-Groupe I-214m-34 7 euros a été remporté par Solvato (5-ans) devant Sanity en Le fils de Donato Hanover a soufflé la victoire au grand favori Sanity et s'impose comme l'un des grands favoris de la prochaine Elitloppet. L'objectif suivant pour Solvato est la Copenhague Cup. Panne de Moteur, l'élève de Stefan Hultman, reste invaincu en 214 et remporte sa troisième victoire consécutive. Le compagnon d'écurie de Maharajah est l'un des chevaux à battre à l'elitloppet 214. L'Elitloppet 214 semble devenir une édition incontournable : les Américains Uncle Peter (Cantab Hall) et Market Share (Revenue) envisagent une participation. Même Timoko, à qui Björn Goop avait offert la victoire devant Rapide du Digeon au Prix de Kerjacques-Groupe II- 27m-12. semble fin prêt à relever le gant à Solvalla. Roi du Lupin change d'entraîneur. J.P. Marmion pourrait s'aligner au départ du Grand Prix d'oslo le 8 juin. Brad de Veluwe est revenu blessé de l'olympiatravet et ne courra pas en Finlande. Yarrah Boko est de nouveau hors jeu, car blessé ; on parle ouvertement de la fin de sa carrière. A la Finlandia Ajo, le trotteur Paladin Blue sera drivé par Jos Verbeeck. Dans les autres courses, Jos engagera également Tockeur d Ocque et Rori Axe. Queiros de Nancras sera monté par Michelle Kokkes à l'épreuve de trot pour G. Kempeneers. Your Love Loïs, l'élève de Jeroen Engwerda, a réussi son retour à Wolvega et offert la victoire à Rick Ebbinge au Nakoersen Elite Bokaal. Il a battu Cowboy Fanatic, qui a fini second devant Picardo. Picardo a eu un parcours malheureux dans le dos de Lobell Countess, qui a tout à fait perdu son avance et beaucoup ralenti Picardo. Le sprint final de Picardo et Christophe Degroote s'est soldé par une troisième place trop maigrement récompensée. trotting magazine 11

12 Nieuws Nouvelles De mooiste koers van de avond werd gewonnen door Top of the Charm voor eigenaar Nicolas Raimbeaux. De Franse draver van Trainer Henk Grift en rijder Hugo Langeweg sr. verloor alle kansen aan de start en lag allerlaatste. Toen hij aan zijn opmars begon moest hij het ganse veld dubbelen om dan in het dodenspoor de laatste 5 m aan te vatten. Een onmogelijke opdracht bijna, maar de Franse krachtpatser bood flink weerwerk aan een sterk eindigende Pas sans Toi voor Lieven Degroote. Derde werd nog Quartz d Arbaz met G. Loix in de sulky. De G.P. Lotterie is voor de derde opeenvolgende keer gewonnen door Mack Grace SM. Hij komt nu in een select lijstje met Varenne en Une de mai die ook 3 x achter elkaar deze Italiaanse klassieker konen winnen. Pascia Lest recent nog winnaar in Enghien van de prix de l Atlantique voor Univers du Pan werd ontgoochelend zesde in zijn reeks en nam niet deel aan de finale. Mack Grace Sm won de finale gemakkelijk in een snelle 1 11, slechts 2 tienden trager dan het koersrecord van Varenne Tweede werd Napoleon Bar voor de sterk eindigende No Man s Land. Stijn Verhaegen La plus belle course de la soirée a été remportée par Top of the Charm pour son propriétaire Nicolas Raimbeaux. Le trotteur français, entraîné par Henk Grift, emmené par Hugo Langeweg sr. a perdu toutes ses chances au départ et fermait la course. Il s'emploiera d'abord à remonter tout le champ avant d'attaquer les 5 derniers mètres en seconde épaisseur. Une mission impossible, diriez-vous, mais la base française a donné le change en force à l'excellent finisseur Pas sans Toi de Lieven Degroote. Le sulky de G. Loix attelé à Quartz d Arbaz finit troisième. Mack Grace SM obtient une troisième victoire consécutive en remportant le G.P. Lotterie. Il rejoint ainsi Varenne et Une de Mai au club très fermé des chevaux à avoir remporté trois victoires consécutives à cette classique italienne. Pascia Lest qui, récemment encore, avait soufflé la victoire à Univers de Pan au Prix de l Atlantique à Enghien a décroché une décevante sixième place dans sa série et n'a pas pris part à la finale. Mack Grace SM a facilement remporté la finale en 1 11, à seulement 2 dixièmes du record en course de Varenne (1 1 8). Napoleon Bar passe la ligne deuxième devant l'excellent finisseur No Man s Land. Stijn Verhaegen Faire la nique à la concurrence? Placez votre annonce ici! CONTACTEZ-NOUS: T CONTACTEER ONS: T Concurrentie bijbenen? Adverteer hier! 12 trotting magazine

13

14 AKIM HEROVERT ZIJN SCEPTER RECONQUIERT SA SUPRÉMATIE Het Criterium van de 4-jarigen is traditioneel één van de hoogtepunten van het voorjaar. Nog meer dan de andere Groupe I koersen opent het Critérium des 4 ans de deuren naar een beloftevolle carrière in de fokkerij. Op het rijk gevulde palmares staan onder meer de namen van Ténor de Baune, Buvetier d Aunou, Cygnus d Odyssée, Jasmin de Flore en in een minder ver verleden Rolling d Heripre, Timoko en Unique Quick. In 1999 won Hermes Perrine voor de Belgische kleuren van eigenaar Ecurie Merrett N.V. Dit jaar vertrok Aladin d Ecajeul als de grote favoriet om Voltigeur de Myrt op te volgen. Aladin D Ecajeul is de winnaar van het Critérium des 3 ans en de Prix de Sélection en kon zich met een eventuele overwinning kronen tot de absolute leider van zijn generatie. Zijn rijder Eric Raffin steekt niet onder stoelen of banken dat hij Aladin d Ecajeul een grote toekomst toedicht. Voor de koers hoopte hij op een rustig koersverloop in het peloton om zijn paard te sparen voor de eindsprint. De andere favorieten waren Atlessima van Jean-Philippe Dubois, die al een klassieke zege heeft behaald in de bereden discipline. En Aldo des Champs van Mathieu Abrivard die voor de gelegenheid voor het eerst zonder ijzers liep. De koers Na de start was het Ausone de Kastel die in handen van Emmanuel Allard de koppositie opeiste en er meteen de pees oplegde. Aladin d Ecajeul was ook sterk vertrokken en zat in de rug van Ausone de Kastel. Even kwam Athos des Elfes naast de leiders liggen en gaf een mooie rug aan Aldo des Champs. Maar het tempo was te hoog en Joël Van Eeckhaute vond het wijzer om zich terug te laten afzakken. Op 15 meter van de finish ontstond er zo een kloof tussen de drie leiders en de rest van het peloton. Atlessima zat op dit moment allerlaatste en zag een mooie klassering verdwijnen als sneeuw voor de zon. Bij het ingaan van de laatste 1 meter begon Ausone de Kastel logischerwijze te verzwakken en begon alles terug in elkaar te schuiven. Eric Raffin was niet van plan om zich te laten insluiten en koos ervoor om op 7 meter van de finish met zijn Aladin d Ecajeul aan te vallen. Ausone de Kastel viel al snel terug en Aladin d Ecajeul nam enkele lengten. De zege leek binnen handbereik, maar met nog zo een 2 meter te gaan werd ook Aladin d Ecajeul moe. Zijn voorsprong smolt weg en het was Aldo des Champs die uit de rug van Athos des Elfes de leider kwam bedreigen. Le Critérium des 4-ans est traditionnellement l'un des temps forts du printemps. Plus encore que les autres courses de Groupe I, il ouvre les portes d'une carrière prometteuse à l'élevage. A l'impressionnant palmarès figurent, entre autres, les noms de Ténor de Baune, Buvetier d Aunou, Cygnus d Odyssée, Jasmin de Flore, et dans un passé plus récent, ceux de Rolling d Heripre, Timoko et Unique Quick. En 1999, la victoire était allée à Hermes Perrine, défenseur des intérêts belges du propriétaire de l'ecurie Merrett N.V. Cette année, Aladin d Ecajeul était donné grand favori à la succession de Voltigeur de Myrt. Aladin D Ecajeul a remporté le Critérium des 3-ans et le Prix de Sélection. En cas d'éventuelle victoire, il pouvait devenir le leader absolu de sa génération. Son jockey Eric Raffin ne fait pas mystère du grand avenir qu'il prédit à Aladin d Ecajeul. Avant le départ, il espérait une paisible course d'attente au sein du peloton et ménager son cheval avant le sprint final. Parmi les autres favoris figuraient Atlessima de Jean Philippe Dubois, déjà titulaire d'une victoire classique dans la discipline montée, et Aldo des Champs de Mathieu Abrivard, qui, pour l'occasion, courrait en primeur déferré. La course Une fois le départ donné, Ausone du Kastel emmené par Emmanuel Allard prend la tête de la course et impose d'emblée une allure sélective. Aladin d Ecajeul démarre fort lui aussi et prend le dos d'ausone du Kastel. Pendant un instant, Athos des Elfes joue au coude à coude avec les leaders et passe devant Aldo des Champs. Mais l'allure est trop sélective et Joël Van Eeckhaute estime plus sage de ne pas forcer le pas. A 15 mètres de l'arrivée, un fossé s'est creusé entre les trois leaders et le reste du peloton. En queue de peloton, Atlessima voit la perspective d'un joli classement s'évanouir. A l'amorce des derniers 1 mètres, Ausone du Kastel faiblit logiquement ; la course prend une nouvelle tournure. Pas question pour Eric Raffin et Aladin d'ecajeul de se laisser enfermer. Ils lancent l'attaque à 7 mètres de la ligne d'arrivée. Ausone du Kastel perd rapidement du terrain et Aladin d Ecajeul lui prend quelques longueurs. La victoire semble à portée de main, mais à 2 mètres du but, Aladin d Ecajeul faiblit. Son avance fond et Aldo des Champs derrière Athos des Elfes se dégage et vient inquiéter le leader. 14 trotting magazine

15 Akim In de rug van Aldo des Champs was ook Akim du Cap Vert mee naar voren geglipt. Akim du Cap Vert had de hele tijd in de buik van het peloton gezeten en zich van de hele koers niet laten zien. Franck Anne was er wel als de kippen bij om de laatste 5 meter de koordpositie te verlaten voor het derde spoor en zo de rug van Aldo des champs op te eisen. Net toen Aldo des Champs aan de kar van Aladin d Ecajeul kwam sprong hij in galop en verloor hij een zekere top 3-plaats. Maar met zijn fout lag de weg open voor Akim du Cap Vert die Aladin d Ecajeul kwam vloeren. Derde werd Athos des Elfes en de vierde plaats was weggelegd voor Axelle Dark. Akim du Cap Vert won het Critérium des 4 ans en revancheerde zich hiermee voor de schande van het Critérium des 3 ans toen hij werd aangereden in de eerste bocht. Record!!! Wat de tussentijden al deden vermoeden werd aan finish bevestigd. Akim du Cap Vert won in een nieuwe recordtijd van de koers, maar ook van de baan over 285 meter. Het hazenwerk van Ausone du Kastel heeft ervoor gezorgd dat Akim du Cap Vert als 4-jarige Royal Dream als recordhouder onttroonde. Een huzarenstukje dat kan tellen en de geschiedenisboeken ingaat. Analyse Franck Anne : Voor de start waren we maar 4de of zelfs 5de favoriet. We kwamen dan ook zonder druk aan de start. Het paard is rustiger geworden sinds hij dekt en het heeft hem ook fysiek sterker gemaakt. Een grote koers als deze hangt vaak van het geluk af en dit keer zat het ons mee. Ik zat de hele tijd aan de koord in de buik van het peloton. Door het strakke tempo wist ik dat er ruimte ging komen en kon ik de laatste 5 meter naar de rug van Aldo des Champs. Zijn galoppade gaf me de ruimte om Aladin d Ecajeul te komen kloppen want anders ben ik misschien maar tweede. Eric Raffin: We hadden een superparcours in de rug van een ontketende Ausone du Kastel. Op 7 meter van de meet zag ik dat Ausone du Kastel op zijn tandvlees zat. Om niet ingesloten te geraken moest ik mijn positie verlaten. En daar maak ik misschien de grote fout mijn paard niet terug te nemen. Nu weet ik dat ik er te vroeg ben voor gegaan. Op 2 meter van de finish zag ik Aldo des Champs naast mij en toen die wegsprong was daar Akim du Cap Vert als een duivel uit een doosje om ons te kloppen. Joël Van Eeckhaute: Super tevreden over mijn paard. Ik moest constant in de achtervolging en had geen rug om me achter te verschuilen. Mijn paard heeft bewezen dat hij uit het goede hout is gesneden en over een grote uithouding beschikt. Voor de koers hadden we getekend voor een derde plaats. Dans le dos d'aldo des Champs, Akim du Cap Vert décide de se livrer. Jusque-là, Akim du Cap Vert a mené une course d'attente au coeur du peloton sans se faire remarquer. Son jockey Franck Anne profite de l'occasion pour quitter la corde dans les 5 derniers mètres. Il entreprend la troisième épaisseur et revendique le dos d'aldo des Champs. A l'instant même où Aldo des Champs parvient à hauteur de la voiture d'aladin d Ecajeul, il faute au galop et perd sa place sur le podium. Son erreur a laissé le champ libre à Akim du Cap Vert, qui ravit la victoire à Aladin d Ecajeul. Athos des Elfes finit troisième, Axelle Dark quatrième. La victoire du Critérium des 4-ans revient à Akim du Cap Vert : une vraie revanche sur l'infamie du Critérium des 3-ans, où il avait été accroché au premier virage. Record!!! Ce que les temps intermédiaires laissaient présager est confirmé au final. Akim du Cap Vert a non seulement battu le record de course, mais également celui de piste sur 285 mètres. L'échappée d'ausone du Kastel a permis à Akim du Cap Vert de détrôner Royal Dream, le tenant du titre en quatre-ans. Un exploit digne de ce nom et qui entre dans l'histoire. Analyse Franck Anne : Avant le départ, nous étions donnés 4e, voire 5e dans les favoris. Aucune pression sur nos épaules au départ. Puis, depuis ses débuts en reproduction, le cheval s'est apaisé et cela l'a également rendu physiquement plus fort. Une longue course comme celle-ci est souvent une question de chance ; elle était avec nous. J'ai serré la corde tout le temps au cœur du peloton. Vu l'allure sélective imprimée d'entrée de jeu, une opportunité se présenterait tôt ou tard. C'est ainsi que j'ai pu gagner le dos d'aldo des Champs dans les 5 dernières mètres. Sa galopade m'a permis de battre Aladin d Ecajeul; j'aurais peut-être fini second sinon. Eric Raffin : Nous avons fait un super parcours dans le dos d'un Ausone du Kastel déchaîné. A 7 mètres du finish, j'ai vu qu'ausone du Kastel était au bout de son rouleau. Il fallait que je me dégage pour ne pas rester enfermé. Et là, je fais sans doute la grande erreur de ne pas reprendre mon cheval... Je sais maintenant que j'ai attaqué trop tôt. A 2 mètres, je suis au coude à coude avec Aldo des Champs, et lorsqu'il est parti au galop, Akim du Cap Vert s'est senti pousser des ailes pour nous reprendre. Joël Van Eeckhaute : Super satisfait de mon cheval. J'étais constamment dans la poursuite et ne trouvais pas de dos derrière lequel me retrancher. Mon cheval a prouvé sa bonne trempe et dispose d'une solide endurance. Avant la course, nous avions signé pour une troisième place. trotting magazine 15

16 Akim Jos Verbeeck : Heel tevreden met de vierde plaats van Axelle Dark. Zij is net terug van vakantie om het zo te zeggen. Zij deed haar wederoptreden in Kuurne en finishte 2de met een platte band. Zij is de eerste merrie in een tijd van De toekomst ligt open voor haar. Mathieu Abrivard: Heel jammer, ik had de tweede plaats voor het oprapen. Omdat ik wist dat Akim du Cap Vert tussen mij en Eric geen ruimte had liet ik Aldo des Champs niet naar buiten lopen zoals gewoonlijk. Dit in combinatie met de vermoeidheid deden hem met nog 15 meter koers wegspringen toen we nog verzekerd waren van de tweede plaats. Stijn Verhaegen Jos Verbeeck : Très content de la quatrième place d'axelle Dark. D'autant qu'elle vient de revenir de vacances, pour tout dire. Elle a fait son retour à Kuurne et fini 2e avec un pneu crevé. Elle est la première jument à finir en Elle a tout l'avenir devant elle. Mathieu Abrivard : Très dommage, la deuxième place était à portée de main. Comme je savais qu'akim du Cap Vert n'avait pas de place entre Eric et moi, je n'ai pas laissé Aldo des Champs se dégager comme d'habitude. Cette erreur plus la fatigue, à seulement 15 mètre de la ligne, lui ont coûté la seconde place. Stijn Verhaegen Ordre Cheval Monte Réd. Km Propriétaire Entraineur 1- AKIM DU CAP VERT F. Anne 1'11"8 Ecurie Franck Anne M. F. Anne 2- ALADIN D'ECAJEUL E. Raffin 1'11"9 M. Ph. Dewulf M. S. Guarato 3- ATHOS DES ELFES J. Van Eeckhaute 1'12" M. J.P. Goubert M. J. Van Eeckhaute 4- AXELLE DARK J. Verbeeck 1'12" M. Ph. Allaire M. Ph. Allaire 5- AFRICAINE J.Et. Dubois 1'12" M. J.Et. Dubois M. J.Et. Dubois 6- ATLESSIMA J. Dubois 1'12"2 Ecurie Victoria Dreams M. Ph. Moulin 7- ASTOR DU QUENNE P. Vercruysse 1'12"4 Ecurie Haras de la Coquenne M. S. Guarato 8- AFRICAIN F. Nivard 1'12"5 M. V. Collard M. V. Collard 9- ATHENA DE VANDEL C. Megissier 1'12"7 Ecurie La Tour de Vandel M. C. Megissier AUREA VIKLAND Ch. Thierry M. G. Moinon M. G. Moinon ALMIRA MARANCOURT D. Thomain M. S. Hervalet M. S. Hervalet AUSONE DU KASTEL E. Allard M. M. Azot M. E. Allard DA ADIO JOSSELYN J.M. Bazire Ecurie Yvan Bernard M. H. Le Bec DA AGNESKA G. Simon M. J.Et. Dubois M. J.Et. Dubois DA ALDO DES CHAMPS M. Abrivard Ecurie Ld-M. Abrivard M. M. Abrivard DA ALESIA D'ATOUT M. Mottier M. J.Y. Lherete M. D. Mottier DA AS DORE D. Locqueneux Mme O. Roffi-Urano M. F. Leblanc 16 trotting magazine

17 RESTAURANT SEA COVE Vrijdag 2 mei : Openingsweekend welkomsprijs à 49 ipv van 59 Koud voorgerechtenbuffet & warmbuffet Zondag 4 mei : Openingsweekend welkomsprijs à 49 ipv van 59 Koud voorgerechtenbuffet & warmbuffet Vrijdag 9 mei : Aspergefestival à 47 Aspergeroomsoep Aspergefestival à volonté met assoriment van : Gerookte zalm, Gandaham, Gekookte Ham, à La Flamande, Mousselinesaus, opgevulde eitjes en gebakken krielaardappeltjes Zondag 11 mei : Aspergefestival à 47 Aspergeroomsoep Aspergefestival à volonté met assoriment van : Gerookte zalm, Gandaham, Gekookte Ham, à La Flamande, Mousselinesaus, opgevulde eitjes en gebakken krielaardappeltjes Vrijdag 16 mei : Côte à l Os à volonté à 47 Schotse gerookte zalm, Pesto, Toast en garnituur Côte à l Os Blanc-Bleu, Fleur de Sel, Salade en Aardappel in de Schil Dame Blanche Vrijdag 23 mei : Italiaanse avond à 47 Carpaccio van Filet pur, Vitello Tonato, Salade Capresse Italiaanse Fijnkost Pastasalade met Scampi, Ruccola Salade met Parmaham & Parmegiano Lasagne met zalm Macaroni Spirelli met Kip en Wokgroenten Zondag 25 mei : Memorial Day à 85 Uitgebreid aperitief met Champagne Collet Walking diner van 12u3 tot 2u Dranken (wijnen, pils, waters & frisdranken) inbegrepen tot 2u Vrijdag 3 mei : Luxe Buffet à 59 Koud voorgerechtenbuffet & warmbuffet Zondag 1 juni : Luxe Buffet à 59 Koud voorgerechtenbuffet & warmbuffet Zondag 15 juni : Kreeftenfestival à 65 Kreeftenfestival Bellevue, tomaat basilicum en look, waterzoi van kreeft met julienne groenten Zondag 22 juni : Maatjesfestival à 47 Maatjes met bijpassende jenever Côte à l Os Blanc-Bleu, Fleur de Sel, Salade en Aardappel in de Schil Dame Blanche Zondag 29 juni : Luxe Buffet à 59 Koud voorgerechtenbuffet & warmbuffet Zondag 6 juli : Brunch à 59 vanaf 11u3 Zondag 13 juli : Brunch à 59 vanaf 11u3 Zondag 2 juli : Luxe Buffet à 59 Koud voorgerechtenbuffet & warmbuffet Zondag 29 juli : Luxe Buffet à 59 Koud voorgerechtenbuffet & warmbuffet Zondag 3 augustus : Côte à l Os à volonté à 47 Schotse gerookte zalm, Pesto, Toast en garnituur Côte à l Os Blanc-Bleu, Fleur de Sel, Salade en Aardappel in de Schil Dame Blanche Zondag 17 augustus : Mosselfestival à 47 Mosselsoepje met koriander Mosselen à volonté met verse frietjes en mosseldip Zondag 24 augustus : Côte à l Os à volonté à 47 Schotse gerookte zalm, Pesto, Toast en garnituur Côte à l Os Blanc-Bleu, Fleur de Sel, Salade en Aardappel in de Schil Dame Blanche Zondag 21 september : Luxe Buffet à 59 Koud voorgerechtenbuffet & warmbuffet GAVERBEEK ARRANGEMENT RESTAURANT SEA COVE GAVERBEEK ARRANGEMENT Heeft u een familiefeest, wilt u met uw bedrijfsfeest eens wat anders of wilt u samen met vrienden en kennissen een leuke dag beleven? De Hippodroom van Waregem biedt u een fascinerende en complete dag uit aan waarbij gastronomie en drafsport hand in hand gaan. U wordt als een V.I.P. ontvangen op de aangenaamste renbaan van ons land. Met het Gaverbeek arrangement stapt u binnen in de fascinerende wereld van de drafsport, een onvergetelijke dag op een unieke locatie! Met dit arrangement combineert u een prachtige middag drafsport met heerlijke lunch tijdens de rennen. In ons volledig nieuw ingericht Restaurant Sea Cove met schitterend zicht op de renbaan wordt u ontvangen met een heerlijk glaasje champagne. Daarna maakt u kennis met de diverse facetten van de drafsport. Vervolgens krijgt u een volledige uitleg over het wedden op paarden zodat u zelf op uw favoriete paard kunt wedden. Arrangement «Gaverbeek» is inclusief : Toegang tot de renbaan met parking Om 12u3 ontvangst met glas champagne en hapjes (op vrijdagen om 18u3) Uitleg over de paardenraces Weddenschapsticket Racecards (het programma van de races) lunch (zie menu per rendag) Dranken (wijnen, pils, waters & frisdranken) inbegrepen tot 16 uur(op vrijdagen tot 22u) Koffiebuffet & Dessert RESERVATIE : tel U kunt dit Gaverbeek arrangement boeken van 2 tot 12 personen RESERVATIE : tel trotting magazine 17

18 2 1 2 E EQUI AWARDS HIPPODROOM WAREGEM Sport op topniveau met een goed hart Iedereen is welkom om te genieten van spectaculaire wedstrijden afgewisseld met diverse awarduitreikingen (beste paard, jockey, trainer, ), heel wat randanimatie, een natje en een droogje. Een deel van de opbrengst zal geschonken worden aan de het begeleidingscentrum Mivalti uit Tielt dat opvang en ondersteuning biedt aan volwassen personen met een beperking. Zij hebben de ambitie om een eigen manege te laten bouwen, die gebruikt zal worden om de bewoners te laten natuurlijk paardrijden. En waar sportpaarden aan het einde van hun carrière nog een doel wordt gegeven. Daarom zal de opbrengst van de Equi-Cards op 9 juni integraal naar Mivalti gaan. Wedstrijden De deuren gaan open om 14 uur. De koersen starten om 14u3. Volgende koersen staan op het programma: Awards en veiling De awards worden tussen de wedstrijden door uitgereikt. Ook voor de winnaar van de minitrotterwedstrijden is een trofee voorzien. Rond 18 uur wordt het veulen Kidspeed Vrijthout geveild. Ook deze ontvangsten zijn ten voordele van Mivalti. Dubbele sulkykoers met bekende Vlamingen en Walen Bekende Vlamingen en Walen, vedetten uit de sport, cinema of televisie nemen het tegen mekaar op in een dubbele sulky, bestuurd door een professionele driver. Ook op deze wedstrijd kan men een gokje wagen. De EQUICARD voor de animaties en het goede doel Er wordt ook randanimatie voorzien, voor groot en klein. Met de EQUICARD (1 euro/stuk). Met die kaart kan men terecht op 5 attracties. Daarna kan men er zijn naam opschrijven en deponeren in een urne om aan het einde van de dag kans te maken op de hoofdprijs. Hoe meer EQUI- CARDS verkocht worden, hoe meer geld er wordt ingezameld voor Mivalti vzw. Programm(a)(e) 14u3 race 1 15u race 2 minitrotters/minitrotteurs 15u3 race 3 15u45 Equi Awards leerlingen/apprentis/monté/lad-jockeys 16u15 race 4 16u45 race 5 17u Equi Awards jockeys/drivers/amateurs 17u45 race 6 17u55 veiling/vente Kidspeed Vrijthout Schrijf je naam op de EquiCard en maak kans op de hoofdprijs. Win een helikoptervlucht voor 3 personen 9/ 18u1 Equi Awards eigenaars-propriétaires/trainers-entraineurs/fokkers-éleveurs 18u45 race 7 dubbele/double sulky 19u Equi Awards paard van het jaar/cheval de l'année 19u3 race 8

19 Du sport de haut niveau avec du coeur Tout le monde est le bienvenu pour profiter des courses, de la remise des awards (meilleur cheval, jockey, entraineur ), des diverse animations, boissons et petite restauration. Une partie des bénéfices ira au centre d accompagnement Mivalti qui offre accueil et soutien à des personnes adultes qui souffrent de déficience. Les gestionnaires de Mivalti ont dans leurs cartons un projet de manège où leurs hôtes pourraient s adonner à l équitation naturelle. L idée que, au terme de leur carrière, des chevaux de compétition puissent encore être utiles dans ce manège nous a évidemment plu! Les bénéfices des Equi-Cards du 9 juin seront donc intégralement versés à Mivalti. Courses L'accès est possible à partir de 14H. Les courses débutent à 14H3. Les courses au programme sont: Awards et vente aux enchères Les Awards sont remis entre les courses. Le gagnant des mini-trotteurs recevra également un trophée. Aux alentours de 18 heures le poulain Kidspeed Vrijthout sera vendu aux enchères. Les revenus seront également au profit de Mivalti. Course en double sulky avec des wallons et flamands connus Les personnalités du sport, du cinéma ou de la télévision embarquent dans un sulky piloté par un driver professionnel. A vous de miser sur le bon couple! L EQUICARD Pour participer aux attractions, il faut acheter une EQUI- CARD (valeur : 1 euros), qui vous donne accès à 5 attractions. Ensuite,vous pouvez inscrire votre nom sur la carte et la déposer dans l'urne afin de pouvoir gagner le gros lot. Plus de cartes seront achetées, au plus d'argent sera collecté pour le centre d accompagnement Mivalti Inscrivez votre nom sur l EquiCard et tentez votre chance pour gagner le gros lot! Gagnez un vol en hélicoptère pour 3 personnes. trotting magazine 19

20 2 1 2 E EQUI AWARDS HIPPODROOM WAREGEM Een kunstwerk als trofee Alle winnaars van een award krijgen een trofee uitgereikt. De gelauwerden ontvangen ieder een uniek kunstwerk. De ontwerpers ervan stellen we u graag voor. Veronique (Nicky) Dhaen uit Haasdonk begon na haar opleiding aan de kunstacademie, tussen haar 6 en 16 jaar, met pentekeningen, houtskool en aquarel. Ze volgde ook een opleiding publiciteit-fotografie. Pas sinds 26 heeft ze haar ding gevonden in de klei. Gestart met een cursus pottendraaien is ze stilaan overgegaan naar meer beeldend werk. Ze houdt voornamelijk van het vrouwelijk lichaam in al zijn facetten en rondingen. Haar plan is om 1 vrouwenbeelden te maken en dan te exposeren, maar omdat de beelden nogal gemakkelijk een koper vinden, wordt dit project op de lange baan geschoven. Soms werkt ze in opdracht van anderen, maar de meeste creaties zijn gewoon een uiting van expressie en tot rust te komen. Twee awards maken was een prachtige uitdaging om haar creativiteit te kunnen tonen. Bavo Tiebos is monumentaal kunstenaar van opleiding. Aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen specialiseerde hij zich in de glaskunst. Hij maakte glasramen voor kerken, openbare gebouwen en privéwoningen in binnen- en buitenland. Intussen heeft hij zich vervolmaakt in de fusietechniek op geaccidenteerde oppervlakten. Hierdoor worden de kleur, de breking van het licht, de opengewerkte vorm, de huid van het glas en de transparantie van het materiaal optimaal benut. Door de talrijke mogelijkheden qua kleur als vorm, is deze toegepaste kunstvorm ideaal om te integreren in de moderne architectuur. Une oeuvre d art comme trophée Tous les gagnants d un award se feront décerner un trophée. Les lauréats recevront chacun une oeuvre d art unique. Nous vous présentons avec plaisir les créateurs de ces oeuvres d art. Après sa formation à l académie des beaux-arts entre ses 6 et 16 ans, Veronique (Nicky) Dhaen (Haasdonk) a commencé à dessiner à la plume, au charbon et à l aquarelle. Elle a également suivi une formation en publicité-photographie. Ce n est qu en 26 qu elle a trouvé sa «voie» dans l argile. Après avoir commencé des cours de poterie, elle est progressivement passée à la sculpture. Elle aime particulièrement le corps féminin sous toutes ses facettes et courbes. Elle projetait de réaliser 1 sculptures de femmes pour ensuite les exposer mais comme ses oeuvres n ont aucun mal à trouver des acheteurs, ce projet a été remis à plus tard. Elle travaille parfois sur commande pour d autres, mais la plupart de ses créations sont tout simplement un hymne à l expressivité et une invitation à la sérénité. Réaliser deux awards représentait un beau défi pour pouvoir exprimer sa créativité. 9/ Bavo Tiebos est artiste monumental de formation et s est spécialisé dans l art verrier et du vitrail à l Académie Royale des Beaux-Arts d Anvers. Il réalise des vitraux pour des églises, des bâtiments publics et des habitations privées tant en Belgique qu à l étranger. Il s est entre-temps également perfectionné dans les techniques de fusion sur surfaces accidentées. Celles-ci permettent une exploitation optimale de la couleur, de la réfraction de la lumière, des formes à claire-voie, de la peau du verre et de la transparence du matériau. Grâce aux innombrables possibilités tant en termes de coloration que de formes, cette forme d art appliqué se prête idéalement aux besoins de l architecture moderne. 2 trotting magazine

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Talenquest Frans 2thv: Grammatica

Talenquest Frans 2thv: Grammatica Talenquest Frans 2thv: Grammatica Épisode 1: Onregelmatige werkwoorden Er zijn in het Frans naast regelmatige werkwoorden ook onregelmatige werkwoorden. Het is lastig om van onregelmatige werkwoorden de

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

Rumble in the Dungeon

Rumble in the Dungeon Rumble in the Dungeon Un jeu de Olivier Saffre. Flatlined Games 2012, tous droits réservés Il y a trop de monstres et d'aventuriers dans ce donjon. Le trésor du roi mort est bien gardé mais les aventuriers

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1

Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1 Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1 Per ERK-niveau en descriptor zijn voorbeelden opgenomen van mogelijke eindexamenopgaven. 3.1 Toelichting bij de voorbeelden Onder opgave wordt hier

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux.

Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux. Porsche Belgium Driving Days 2011 Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux. Sportwagens die evolueren, dat is goed. Bestuurders die evolueren,

Nadere informatie

3 L adjectif Het bijvoeglijk naamwoord

3 L adjectif Het bijvoeglijk naamwoord 3 L adjectif Het bijvoeglijk naamwoord Plaats 1. De meeste bijvoeglijke naamwoorden staan achter het zelfstandig naamwoord, zeker als het bijvoeglijk naamwoord meer dan een lettergreep heeft. un livre

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir.

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir. bon anniversaire Bon anniversaire, mon petit. l'argent Donne. L'argent! le quartier Tu habites dans le quartier? le ticket T'as le ticket? pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! donne Donne. L'argent!

Nadere informatie

Deulys presenteert nieuwe website zaterdag 26 november 2011, 03u00

Deulys presenteert nieuwe website zaterdag 26 november 2011, 03u00 Blog Damien Menu Deulys presenteert nieuwe website zaterdag 26 november 2011, 03u00 KOMEN - In Komen werd de nieuwe website van het project Deulys met als thema 'herdenking 14-18' voorgesteld. Na een

Nadere informatie

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING Quatre-vingts ans d expérience en aménagement de magasin L agencement de votre magasin vous rappelle les années 70? Vous ouvrez prochainement une nouvelle boutique?

Nadere informatie

Présentation de l étude

Présentation de l étude Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Transmission et reprise de PME Overnames in de Belgische KMO context Reprises dans le contexte belge des PME De heer Karel VAN EETVELT, Gedelegeerd

Nadere informatie

geen voorzetsel in het NL iemand antwoorden répondre à qn ( = quelqu'un = iemand )

geen voorzetsel in het NL iemand antwoorden répondre à qn ( = quelqu'un = iemand ) Voorzetsels zijn altijd lastig in een vreemde taal. Wanneer vertaal je op met sur, wanneer met de, wanneer met à? Je moet het maar net weten. Of hier opzoeken natuurlijk :-) voorzetsels prépositions geen

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 Hoe snel Serez-vous assez rapide? ben jij? 12+ 30 min. 3-6 NL Spelregels FR Règles du Jeu 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 NL Spelregels Als je er de tijd voor mag nemen, dan zijn het eigenlijk makkelijke

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Employment Monitor Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Methodologie Werkgevers N=500 Telefonische interviews Interviews met HR professionals Representatieve steekproef (Graydon) op basis

Nadere informatie

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi?

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi? Hilversum, le 15 janvier 2012 Monsieur, J ai l intention de passer mes vacances à Nice pendant la seconde moitié du mois d août. Je ferai le voyage en auto avec ma femme et mes deux fils de 12 et de 15

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J.

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. 07-02-2012 Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. Louis De moeilijkheden van de permanente opleiding in een grote

Nadere informatie

14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke

14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke zondag 2 juli 2000 14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke (3,8 km zwemmen + 180 km fietsen + 42 km lopen) individuele deelname - Inschrijvingsbedrag = voor 2 juni = 2.400 fr, nadien 2.700 fr. - Alle

Nadere informatie

ING ActivePay. Guide d utilisation

ING ActivePay. Guide d utilisation ING ActivePay Guide d utilisation Bienvenue dans ING ActivePay Cher utilisateur, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et vous remercions de votre confiance! Dans ce guide, vous trouverez

Nadere informatie

Pannenkoekmachines Crepmatic

Pannenkoekmachines Crepmatic Pannenkoekmachines Crepmatic Het beste is maar goed genoeg 2/6 Een system dat toelaat om 60 pannenkoeken per uur te produceren! Het systeem is eenvoudig in gebruik en snel te reinigen. Het systeem wordt

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

Beloften, Junioren en Senioren Nationale selectiecriteria 2016. Espoirs, Juniors et Seniors Critères de sélections nationaux 2016

Beloften, Junioren en Senioren Nationale selectiecriteria 2016. Espoirs, Juniors et Seniors Critères de sélections nationaux 2016 Espoirs, Juniors et Seniors Critères de sélections nationaux 2016 Entraineurs VVO: Beloften D/H-16 en D/H-18 voor EYOC : Bart Willems Junioren D/H-18* en D/H-20 voor JWOC : Linda Verbraken Senioren D/H

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

basiszinnen spreekvaardigheid

basiszinnen spreekvaardigheid basiszinnen spreekvaardigheid Formele en informele spreektaal In dit hoofdstuk krijg je allerlei uitdrukkingen die je in veel voorkomende gesprekssituaties kunt gebruiken. Er zijn, net zoals in het Nederlands,

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU Il faisait beau le samedi 26 septembre pour le premier Jardin Ouvert de la saison! Cette activité organisée par les jardiniers de Molenbabbel, qui sont à l origine de

Nadere informatie

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 - 1 / 8 - PRESS REVIEW Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 Powered by Auxipress - 2 / 8 - Table des matières: Les seniors plus impliqués La Libre Entreprise (La Libre Belgique) 24/04/2010

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

BENELUX JUNIOR WINNER

BENELUX JUNIOR WINNER Chaque année, il y aura une exposition organisée avec l octroi du titre de BENELUX WINNER dans chacun des 3 pays du Benelux (donc 3 expositions par an) en collaboration avec les sociétés canines nationales.

Nadere informatie

lentefeest fête laïque

lentefeest fête laïque Communie lentefeest fête laïque Communion 2014 Deel je mooiste moment, van begin tot eind! Partagez vos meilleurs moments, du début à la fin! De aankondiging Laat iedereen weten dat jullie kind zijn of

Nadere informatie

Rollenspellen groenten-, fruit- en bloemenhandel.

Rollenspellen groenten-, fruit- en bloemenhandel. Rollenspellen groenten-, fruit- en bloemenhandel. 1 Nieuwe klanten zoeken 1.1 Zich inschrijven op een beurs 1.2 Zijn bedrijf voorstellen 1.3 Over de levering praten 1.4 Nieuwe klanten telefonisch benaderen

Nadere informatie

Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de nieuwigheden van Hamal Signature editie februari 2012 I nr. 44

Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de nieuwigheden van Hamal Signature editie februari 2012 I nr. 44 News lekker Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de nieuwigheden van Hamal Signature editie februari 2012 I nr. 44 Beste klanten, Nu de drukke eindejaarsperiode volledig achter de rug is, kunnen we

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek it geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2015 parquet Offres attractives en bois FSC hout 2015 Beuk ild, natuur geolied 41,50 Eik ild rood, natuur geolied

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

Praktische kengetallen

Praktische kengetallen FRANCAIS PAGE 5 New Business Praktische kengetallen ZORG ERVOOR DAT JE BESCHIKT OVER GEGEVENS OM PERIODIEK (DAGELIJKS, WEKELIJKS, PER KWARTAAL) TE KUNNEN CONTROLEREN OF DE WERKELIJKE OMZET EN WINST IN

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

communion De nieuwe kaarten! Les nouvelles cartes! lentefeest - fête laïque Coverfoto: rumblroyal.com

communion De nieuwe kaarten! Les nouvelles cartes! lentefeest - fête laïque Coverfoto: rumblroyal.com Communie communion lentefeest - fête laïque Coverfoto: rumblroyal.com 2015 De nieuwe kaarten! Les nouvelles cartes! Deel je mooiste moment, van begin tot eind! Partagez vos meilleurs moments, du début

Nadere informatie

k ga naar school e vais à l ecole

k ga naar school e vais à l ecole Nederlandstalig onderwijs k ga naar school e vais à l ecole Nederlands Français k ga naar school e vais à l école Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

vivabox foto fun photo fun

vivabox foto fun photo fun vivabox foto fun photo fun Hoe werkt uw vivabox? 1. Ontdek alle mogelijke fotoproducten aan de hand van dit boekje met praktische informatie. 2. Maak uw keuze uit de voorgestelde fotoproducten. 3. Ruil

Nadere informatie

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires lineaire actuatoren vérins linéaires afmetingen dimensions.4 SHG-5-A -> SHG-100-A.5 SHG-5-A -> SHG-500-A.6 SHG-5-B -> SHG-100-B.7 SHG-0-B -> SHG-500-B.8 afmetingen van de accessoires dimensions des accessoires

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche INTITULE DU POSTE OFFRE D EMPLOI TRADUCTEUR-INTERPRÈTE / VERTALER-TOLK ORIGINE DE L OFFRE CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE DESCRIPTION Jobadvertentie in het Nederlands (zie

Nadere informatie

BELGISCHE REDDINGS FEDERATIE FÉDÉRATION BELGE DE SAUVETAGE AQUATIQUE

BELGISCHE REDDINGS FEDERATIE FÉDÉRATION BELGE DE SAUVETAGE AQUATIQUE BELGISCHE REDDINGS FEDERATIE FÉDÉRATION BELGE DE SAUVETAGE AQUATIQUE Toetredingsprocedure Nationale Eliten Kern Versie 2015-01 Afkortingen ILS: International Life Saving Federation ILSE: International

Nadere informatie

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin 1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin De Belg en homeopathie IPSOS Studie uitgevoerd in mei 2011 in België met een representatief

Nadere informatie

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

Aqua Dimension Geothermal heat pumps Aqua Dimension geothermische warmtepompen Aqua Dimension pompes à chaleur geothermique

Aqua Dimension Geothermal heat pumps Aqua Dimension geothermische warmtepompen Aqua Dimension pompes à chaleur geothermique Aqua Dimension Geothermal heat pumps Aqua Dimension geothermische warmtepompen Aqua Dimension pompes à chaleur geothermique Met de Aqua Dimension grond-warmtepomp systemen is het mogelijk om gratis energie

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

WAT WORDT UW LOGO? PERSONNALISATION À LA CARTE

WAT WORDT UW LOGO? PERSONNALISATION À LA CARTE WAT WORDT UW LOGO? PERSONNALISATION À LA CARTE IMPRESSION FLEXO DRUK PLATTE HANDVATTEN - POIGNEES PLATES KRAFTZAKKEN - SACS KRAFT 1 KLEUR - 2 ZIJDEN OF 2 KLEUREN - 2 ZIJDEN / 1 COULEUR - 2 FACES OU 2 COULEURS

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk?

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Korte inhoud En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Les résultats de resultaten Odette Wlodarski An Rommel 1. Méthodologie 2. Les répondants 3. L expérience des jeunes stage 4.

Nadere informatie

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18 Om de drie jaar wordt een inventaris opgemaakt van alle lampentypes en hun vermogens van de openbare verlichting in België. Deze driejaarlijkse gegevens worden verzameld door Synergrid, de federatie van

Nadere informatie

LA VIE DE JUSTE LIPSE Juste Lipse, né à Overijse en 1547, compte avec Érasme parmi les plus grandes figures de l humanisme à la Renaissance.

LA VIE DE JUSTE LIPSE Juste Lipse, né à Overijse en 1547, compte avec Érasme parmi les plus grandes figures de l humanisme à la Renaissance. LA VIE DE JUSTE LIPSE Juste Lipse, né à Overijse en 1547, compte avec Érasme parmi les plus grandes figures de l humanisme à la Renaissance. Michel de Montaigne disait de lui qu il était certainement un

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

FOTO PHOTO FUN FUN. 426737_Boekje Foto Fun_7526.indd 1 10/07/14 14:55

FOTO PHOTO FUN FUN. 426737_Boekje Foto Fun_7526.indd 1 10/07/14 14:55 FOTO FUN PHOTO FUN 426737_Boekje Foto Fun_7526.indd 1 10/07/14 14:55 hoe gebruik je jouw cadeau? Comment utiliser votre cadeau? 1. Ontdek alle mogelijke fotoproducten. Je vindt in dit overzichtelijke boekje

Nadere informatie

TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 18 maart 2015 Conferentie Vrouwelijk Ondernemerschap (zaal Keynes) 12 e

Nadere informatie

hoe gebruik je jouw cadeau? Comment utiliser votre cadeau? Hulp nodig? Besoin d aide?

hoe gebruik je jouw cadeau? Comment utiliser votre cadeau? Hulp nodig? Besoin d aide? FOTO FUN PHOTO FUN hoe gebruik je jouw cadeau? Comment utiliser votre cadeau? WAT KRIJG JE AANGEBODEN? QUE RECEVREZ-VOUS? 1. 2. 3. Ontdek alle mogelijke fotoproducten. Je vindt in dit overzichtelijke boekje

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN 23 AUGUSTUS 2010 In de zaak A 2009/4. Verkoopmaatschappij Frenko B.V., ORDONNANCE DU 23 AOUT 2010 dans I'affaire A 2009/4

BESCHIKKING VAN 23 AUGUSTUS 2010 In de zaak A 2009/4. Verkoopmaatschappij Frenko B.V., ORDONNANCE DU 23 AOUT 2010 dans I'affaire A 2009/4 COUR DE JUSTICE BENELUX COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT BRUXELLES, LE BRUSSEL De Hoofdgriffier van het Benelux-Gerechtshof: Le greffier en chef de la Cour^fê

Nadere informatie

Swing trading. met CFD's. «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD

Swing trading. met CFD's. «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD Swing trading met CFD's «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD WH SELFINVEST S.A. 11 Place Dargent L 1413 Luxembourg T: +352 42 80 42 81 Bureau de

Nadere informatie

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar Handleiding SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar A. Aansluiting Indien foute draadrichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om. B. Afstelling 1. De draairichting van de oprolbuis

Nadere informatie

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters )

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters ) Réduction l impôt néerlandais sur les divins en vertu l article 10, paragraphe 2, litt. b, la Convention Verminring van Nerlandse divindbelasting op grond van artikel 10, 2e lid, letter b, van 1er exemplaire

Nadere informatie

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 22/12/2014 MARCHE: Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 1 actions nouvelles émises par, immédiatement

Nadere informatie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Welke strategie zal hier in de dashboard vertaald worden (wat is de scope van de dashboard?): a. De doelstellingen van de beheersovereenkomst b. De doelstellingen van het ondernemingsplan

Nadere informatie

HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ. www.lecluyse.be

HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ. www.lecluyse.be HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ LECLUYSE nv/sa Tel. +32(0)51-56 62 29 Tel. +32(0)51-57 56 91 Fax +32(0)51-57 56 96 E-mail: info@lecluyse.be www.lecluyse.be houten jaloezieën 25mm

Nadere informatie

Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s

Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s e x p o s a n t s e x p o s a n t e n 2012 Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s pour ingénieurs voor ingenieurs w w w.i b j o b f a i r.b e accès à la base de données des

Nadere informatie

Voor de wedstrijd: Avant le match :

Voor de wedstrijd: Avant le match : HET BADMINTON- TELBLAD (Revisie 12 juni 2006) Dit telblad, op basis van het IBF-telblad, heeft als doel d.m.v. een makkelijke leesmethode vlot vast te kunnen stellen wie serveert en ontvangt en uit welk

Nadere informatie

trapezium draadstangen vis à filet trapézoïdal 13.21 digitale indicator indicateur digital 13.22 handwiel volant

trapezium draadstangen vis à filet trapézoïdal 13.21 digitale indicator indicateur digital 13.22 handwiel volant trapezium draadstangen vis à filet trapézoïdal trapezium draadstangen vis à filet trapézoïdal.4 gerold / enroulé.6 gefreesd / fraisé.8 gerold roestvrij / enroulé inoxydable.9 gefreesd roestvrij / fraisé

Nadere informatie

JOUR DE PRESSE. 16 november 2010 16 novembre 2010

JOUR DE PRESSE. 16 november 2010 16 novembre 2010 PERSDAG JOUR DE PRESSE 16 november 2010 16 novembre 2010 Welkom bij SESVanderHave Bienvenue chez SESVanderHave Inleiding Introduction Mieke Haijen, Senior Marketing & Communication Officer Waarom deze

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE 29 Gelet op het advies nr. 54.492/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 12 januari 1973;

Nadere informatie

war 3egem 2015 3 E EQUI AWARDS 03/05/2015 HIPPODROOM WAREGEM PARTNERDOSSIER Beste sponsor,

war 3egem 2015 3 E EQUI AWARDS 03/05/2015 HIPPODROOM WAREGEM PARTNERDOSSIER Beste sponsor, PARTNERDOSSIER Beste sponsor, Na twee succesvolle edities van de Equi Awards willen we er in 2015 weer een spetterend evenement van maken. Deze happening wordt elke keer mogelijk gemaakt dankzij de talrijke

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

Officieel Bulletin van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen VZW Bulletin Officiel de la Fédération Belge des Courses Hippiques ASBL

Officieel Bulletin van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen VZW Bulletin Officiel de la Fédération Belge des Courses Hippiques ASBL Officieel Bulletin van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen VZW Bulletin Officiel de la Fédération Belge des Courses Hippiques ASBL België - Belgique PB - PP LIEGE X BC31638 28 magazine MAANDELIJKS

Nadere informatie

Le groupe HALFON achète SABENA HOTELS BELGIUM.

Le groupe HALFON achète SABENA HOTELS BELGIUM. INFORMATION DE PRESSE Le groupe HALFON achète SABENA HOTELS BELGIUM. Quatre ans après la faillite, la curatelle de la Sabena vend ses actifs hôteliers à l investisseur belge Jacques HALFON. Le Groupe HALFON

Nadere informatie

Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles. TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop.

Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles. TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop. Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop.be Bestaat sedert - existe depuis 19-9-1990 Als direct marketing adviesbureau

Nadere informatie

Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011)

Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011) Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011) Uitgevoerd door: Réalisée par: Inhoud / Contenu I.

Nadere informatie

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding 1. Doel en oorsprong. Het sectoraal akkoord 2007-2008 voor de metaal- en technologische sector (PC 209) voorziet dat elke onderneming

Nadere informatie