Jan Kappers / april 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jan Kappers / april 2016"

Transcriptie

1 Agendapunt commissie: 3.1 steller telefoonnummer Jan Kappers agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder De heer M. Bax 36839/ april 2016 Onderwerp Maatschappelijk Vastgoedbeleid Valkenswaard aan de gemeenteraad A. Samenvatting Dit voorstel gaat over het maatschappelijk vastgoed van de gemeente. Het college is druk doende met de verdere professionalisering en modernisering van de werkwijze ten aanzien van maatschappelijk vastgoed. Hierbij past dat we het in 2012 vastgestelde vastgoedbeleid gaan verfijnen. In dit raadsvoorstel lichten we dit toe. In de begeleidende nota wordt dieper ingegaan op de huidige maatschappelijke vastgoedportefeuille en verbeteringen die mogelijk en noodzakelijk zijn. We vragen de raad om de aanvullingen en verfijningen van het beleid vast te stellen en kennis te nemen van de voorgenomen ingrepen in de vastgoedportefeuille. B. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met de nadere uitwerking van het maatschappelijk vastgoedbeleid, dat is vastgesteld bij raadsbesluit van 29 maart De nadere uitwerking is opgenomen op de pagina s 6 tot en met 10 van de bijgevoegde Nota Maatschappelijk Vastgoed. Concreet houdt de aanpassing in dat: a. het eigendom van vastgoed geen doel op zich is en de activiteiten in het gemeentelijke maatschappelijk vastgoed een beleidsdoelstelling van de gemeente moeten vervullen; b. uitgegaan wordt van een integrale kostprijsberekening per gebouw, de huurprijs hierop wordt gebaseerd en dat deze daar waar mogelijk wordt doorbelast aan de gebruiker en dat met ingang van begrotingsjaar 2017 een administratie op objectniveau wordt gevoerd; c. gestreefd wordt naar multifunctioneel gebruik om de benuttingsgraad van de gebouwen te verhogen; d. accommodaties evenwichtig gespreid worden over de gemeente en e. gestreefd wordt naar een efficiënte wijze van beheer die past bij de lokale behoefte, zoals beheer door gemeente, door betrokken bewoners of door externe partners. 2. Kennis te nemen van de voorgenomen keuzes in de vastgoedportefeuille, zoals aangegeven in de Nota Maatschappelijk Vastgoed. 3. Het college opdracht te geven om in een interactief proces met gebruikers van betrokken gebouwen de daadwerkelijke keuze te maken. C. Inleiding Het huidige vastgoedbeleid van Valkenswaard is op 29 maart 2012 door uw raad vastgesteld. Hierbij heeft de raad destijds de uitgangspunten uit het ICS-rapport Valkenswaard heeft

2 Vastgoed voor elkaar! overgenomen. Dit heeft geleid tot een aantal concrete acties en de nadere uitwerking van dit beleid en de vastgoedorganisatie om dit te gaan invullen. De business case Sport en business case Hofnar zijn inmiddels aan uw raad aangeboden. In april 2015 bent u met een brief geïnformeerd over de acties die zijn genomen en de voortgang van het traject om verder invulling te geven aan de ontwikkeling van het vastgoedbeleid. Eind 2015 zijn in de raadsbehandeling van het subsidiebeleid en het tarievenbeleid Sport relaties gelegd met het raadsvoorstel Maatschappelijk Vastgoed. Ambitie Maatschappelijk vastgoed is één van de instrumenten om gemeentelijk beleid te ondersteunen en mogelijk te maken. De wijze waarop maatschappelijk vastgoed gebruikt wordt, kan hierbij het verschil maken. We zien kansen om buurten en wijken beter te faciliteren door efficiëntere inzet van vastgoed: met minder vastgoed juist méér bereiken. We willen hierbij inzetten op multifunctioneel gebruik, waardoor het mes aan twee kanten snijdt: we verhogen de sociale cohesie door intensiever gebruik en bredere inzet en tegelijk vallen er gebouwen vrij waarmee we middelen efficiënter inzetten en kosten beheersen. Afbakening Onder het maatschappelijk vastgoed van de gemeente vallen accommodaties waarvan de gemeente eigenaar is en die een functie hebben op het gebied van zorg, sport, recreatie, welzijn en gemeentelijke dienstverlening (maatschappelijke doelen). Grondexploitatie, pachtgronden, woningen, etc. vallen hier niet onder. De maatschappelijke vastgoedportefeuille van Valkenswaard telt totaal 59 objecten met een totale bvo (bruto-vloeroppervlak) van m 2. De totale kosten bedragen ca. 6,8 miljoen per jaar en daar staan 1,7 miljoen aan inkomsten tegenover. Dit betekent dat er per jaar ca. 5,1 miljoen aan kosten op vastgoed niet worden afgedekt door huurinkomsten, maar in de gemeentelijke begroting worden afgedekt. (NB: dit is gebaseerd op realisatiecijfers en die wijken af van de begrote cijfers). Achtergrond In 2012 sprak de raad over het gemeentelijke vastgoedbeleid en heeft u de uitgangspunten uit het ICS-rapport overgenomen. Daar is de gemeentelijke organisatie vervolgens mee aan de D. Wat willen we bereiken? slag gegaan. We hebben daarbij prioriteit gegeven aan de business case Sport en business case De Hofnar, waarvoor we de afgelopen periode voorstellen aan u hebben voorgelegd. Ook zijn de eerste stappen gezet voor de verdere ontwikkeling van de organisatie van maatschappelijk vastgoed. Hierover hebben we u ook met een brief geïnformeerd op 14 april In projectverband is een integrale aanpak gehanteerd bij de totstandkoming van de Nota Maatschappelijk Vastgoed. Ondertussen is ook de Toekomstvisie 2030 opgesteld. Op basis van deze en andere ontwikkelingen zijn aanscherpingen op het vastgoedbeleid wenselijk, waarmee we streven naar financiële, organisatorische en maatschappelijke meerwaarde. Op 19 november 2015 is de raad in een themabijeenkomst geïnformeerd over de voortgang van het project maatschappelijk vastgoed. In die bijeenkomst is aan het college verzocht om inzicht in de beoordeling van de totale vastgoedportefeuille en om met concrete voorstellen te komen. Doordachte keuzes maken Bij de behandeling van het vastgoedbeleid op 29 maart 2012 heeft de raad het college verzocht om met nadere voorstellen te komen voor de vastgoedportefeuille. In de eerste plaats is daarbij de vraag aan de orde of de uitgangspunten die in 2012 door de raad zijn vastgesteld, verder uitwerking behoeven. In de nu voorliggende nota worden deze 2

3 uitgangspunten verder uitgewerkt. Hieronder worden deze ook benoemd. Voor het maken van de keuzes zijn verder van belang: de doelstellingen in de Toekomstvisie en de ontwikkeling van de onderhoudsvoorziening. Ook deze aspecten worden in de nota en in dit raadsvoorstel verder toegelicht. We willen op basis van deze aspecten doordachte keuzes maken. Daarbij kennen we een groot belang toe aan nader overleg hierover met de gebruiker. We nemen pas definitieve besluiten op basis van zorgvuldig overleg met de gebruikers. Het herhuisvesten van de gebruikers is daarbij het uitgangspunt. Nadere uitwerking van de beleidsuitgangspunten We stellen de volgende verfijningen van het vastgoedbeleid voor op maatschappelijk, financieel en organisatorisch vlak: Maatschappelijk: 1. Verhogen doelmatigheid (aansluiten bij de doelstellingen van de Toekomstvisie). 2. Optimale spreiding en benutting van accommodaties. 3. Tevredenheid gebruikers meten en verbeteren. Financieel: 4. Daar waar mogelijk verhuren tegen kostendekkende tarieven, waarbij het uitgangspunt is dat dit voor maatschappelijke organisaties kosten-neutraal zal zijn. 5. Kosten van vastgoed binnen de begroting houden. 6. Administratie op objectniveau voeren per 1 januari Organisatorisch: 7. Eigenaarschap centraal beleggen. 8. Rol van exploitant herzien. 9. Meer inzicht in vastgoed om betere sturing mogelijk te maken (grip verbeteren). In de Nota Maatschappelijk Vastgoed wordt dit verder uitgewerkt. De Toekomstvisie 2030 De Toekomstvisie 2030 is medebepalend voor de keuzes die we maken in de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Binnen deze Toekomstvisie zijn het versterken van de sociale cohesie en het aantrekkelijker maken van de gemeente voor jongeren en jonge gezinnen belangrijke doelstellingen. Dat betekent dat we het voorzieningenniveau voor jongeren op peil willen houden én verbeteren. Ook zetten we in op het verbinden van jongeren en ouderen, zoals blijkt uit de Nota Kaders Voor onze gemeentelijke accommodaties betekent dit dat we streven naar multifunctioneel en gezamenlijk gebruik. Dit betekent dat we maatschappelijk vastgoed in eigendom van de gemeente, waar mogelijk, verder zullen concentreren. Tegelijkertijd bieden we ruimte aan lokale initiatieven en ondernemerschap door vastgoed beschikbaar te stellen. Zo verbeteren we de lokale verbinding en de sociale cohesie van onze gemeente. Ook hier snijdt het mes dus aan twee kanten. De ontwikkeling van de onderhoudsvoorziening We gaan ervan uit dat bedrijfseconomisch gewenste ingrepen in de vastgoedportefeuille moeten bijdragen aan de realisatie van de Toekomstvisie Zaken als sociale cohesie, investeren in innovatie en een verdere groei als toeristische trekpleister staan daarbij centraal. Op basis van geactualiseerde onderhoudsprognoses hebben we berekend dat de betaalbaarheid van het maatschappelijke vastgoed vanaf 2020 in het geding komt. De huidige 3

4 onderhoudsvoorziening zal in dat jaar volledig zijn ingezet. Daarom willen we nu gaan sturen binnen de huidige begrote kosten voor maatschappelijk vastgoed, om structurele verhoging van de kosten te voorkomen. Dat betekent dat we in de komende periode keuzes moeten maken, zodat de (onderhouds-)kosten voor vastgoed binnen de begroting blijven passen. Deze doelstellingen zijn mede bepalend voor de mate waarin het vastgoed bijdraagt aan het maatschappelijk rendement. De analyse van de accommodaties Concrete keuzes in de vastgoedportefeuille maken we op basis van een integrale afweging van de hiervoor genoemde maatschappelijke en financiële aspecten. Daarbij maken we gebruik van het instrument VastgoedMaps, waarin alle relevante informatie bij elkaar wordt gebracht. De beoordeling op alle zes aspecten wordt inzichtelijk gemaakt in een zogenaamde tegelscore per gebouw. Hierbij staat groen voor een positieve score, rood voor een negatieve score en grijs indien er geen informatie is. De zes aspecten waarop een gebouw wordt beoordeeld, zijn: I). Doelmatigheid II). Maatschappelijk resultaat III). Gebruikerstevredenheid IV). Technische staat V). Financieel resultaat VI). Ontwikkelkans Op basis van de combinatie van scores op deze aspecten bepalen we per gebouw via een integrale afweging een van de volgende perspectieven: (1) Consolideren; (2) Afstoten; (3) Heroverwegen; (4) Investeren; (5) Herontwikkelen; of (6) Slopen. De analyse leert dat het mogelijk lijkt om maatregelen te treffen in de vastgoedportefeuille, zoals het verlagen van het aantal gebouwen en de daarbij behorende kosten. Er is nu een overcapaciteit op sport- en onderwijsvoorzieningen, als we kijken naar de huidige bezetting en benutting van de gebouwen en de ontwikkelingen die we op dit vlak verwachten. Bovendien heeft Valkenswaard volgens een landelijke benchmark verhoudingsgewijs meer vastgoed op het gebied van sportaccommodaties en onderwijsgebouwen dan vergelijkbare gemeenten. Relatie met andere beleidsvelden Op 29 maart 2012 stelde de raad het beleid voor maatschappelijk vastgoed vast. Dit nu voorliggende raadsvoorstel is een verfijning van dat beleid, met onder andere de toevoeging van benuttingspercentages bijvoorbeeld. Ook is dit voorstel afgestemd op recent beleid, zoals de Toekomstvisie 2030 en de Nota Kaders Daarnaast heeft u als raad op 17 december 2015 het nieuwe gemeentelijke subsidiebeleid vastgesteld, waarbij besloten is dat keuzes over directe en indirecte subsidies meegenomen moeten worden in dit raadsvoorstel. We streven uiteraard naar integraliteit in ons werken en hebben dit voorstel ook afgestemd op uw besluit. De verdere uitwerking is erg complex en we gaan dit meenemen met de verdere inrichting van de gemeentelijke vastgoedorganisatie. De lijn daarin wordt de volgende: - Voor al het vastgoed bepalen we een integrale kostprijs via een nog te bepalen methodiek. - Vervolgens zal daar waar logisch en mogelijk deze integrale prijs als huurprijs worden doorbelast aan de eindgebruikers (denk aan commerciële partijen en de gemeentelijke facilitaire afdeling). - Daar waar dit maatschappelijke organisaties betreft die hierdoor een huurverhoging krijgen, zullen we eerst zoeken naar optimalisaties (kan men door gezamenlijk gebruik 4

5 de kosten drukken bijvoorbeeld) en daarnaast zoeken naar compensatie met een hogere subsidie bijvoorbeeld. Uitgangspunt is hierbij dat dit voor maatschappelijke organisaties financieel neutraal zal zijn. - In een aantal gevallen is dit niet verstandig. Dit geldt met name voor sportaccommodaties (vanwege de btw-component). De centrale vastgoedorganisatie zal bij het bepalen van de huurprijs de uitgangspunten van het tarievenbeleid hanteren. Er is dus rekening gehouden met het nieuwe tarievenbeleid op sportaccommodaties, waar uw raad inmiddels kennis van heeft genomen en over wordt besloten na dit nu voorliggende raadsvoorstel. Op het gebied van onderwijshuisvesting sluiten we in het vervolgtraject aan op het nog te ontwikkelen Integraal HuisvestingsPlan (IHP). E. Wat gaan we er voor doen? We zetten in op zowel de vastgoedkant (technische staat, financiële cijfers) als de maatschappelijke kant (functie van het gebouw voor de wijk of gebruikers). Dat kunnen we niet los van elkaar zien. Om dit goed te kunnen invullen gaan we allereerst de organisatie rondom maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente anders aanpakken. Daarover nemen we als college op korte termijn een besluit. Daarnaast zoeken we naar optimalisaties in het beheer en de exploitatie van de buurt- en wijkaccommodaties. Hierbij staan we open voor initiatief bij inwoners of lokale partners om de exploitatie op te pakken vanuit behoeften in de samenleving. En ten derde moeten we ingrijpen in de kosten op vastgoed. Daarvoor zien we kansen door de omvang van de vastgoedportefeuille te verminderen en tegelijk ook de kwaliteit te verbeteren. Op basis van de beoordeling vanuit de kaders heeft het college inmiddels een voorgenomen besluit genomen over elf locaties. Daarbij merken we op dat we, voordat we definitief besluiten nemen over de accommodaties, in gesprek zullen treden met de directbetrokkenen. Dit is voor deze betreffende locaties inmiddels ook gedaan. Mogelijk volgen daaruit nog andere oplossingen die passen bij de maatschappelijke ambities en financiële randvoorwaarden. In de Nota Maatschappelijk Vastgoed is een overzicht opgenomen van de betreffende gebouwen per wijk, en de beoordeling die is uitgevoerd. Tevens zijn de mogelijke keuzes in de gemeentelijke vastgoedportefeuille beschreven. Sommige accommodaties benoemen we niet expliciet. Dat betekent dat we bij deze accommodaties geen wijzigingen voorstellen, het toekomstperspectief is dan consolideren. F. Betrokken partijen Er zal proactief, tijdig en zorgvuldig overleg plaatsvinden met de betrokken maatschappelijke organisaties. Zie voor een toelichting paragraaf J (Communicatie). G. Beheer en Onderhoud Dit voorstel is erop gericht om het te onderhouden vastgoed in overeenstemming te brengen met de beschikbare middelen om onderhoud te plegen. H. Financiën Dit besluit heeft geen directe financiële consequenties voor de begroting. Wel zal het college op basis van dit raadsbesluit optimalisaties in de maatschappelijke vastgoedportefeuille doorvoeren waaruit financiële consequenties voortvloeien. Hierbij is het streven dat er naar een besparing wordt toegewerkt door het aantal vastgoedobjecten te verminderen. Hierdoor blijft het onderhoud op lange termijn binnen het totaal van de huidige begrotingsraming. De effecten van de optimalisaties zullen worden meegenomen bij de Nota kaders en de begroting. In de begroting is ,- opgenomen om een kwartiermaker te kunnen aanstellen. 5

6 Er zijn wel financiële consequenties indien niet conform dit voorstel wordt besloten. We hebben dan niet meer de tools in handen om de noodzakelijke besparingen te realiseren. I. Vervolgstappen We gaan in overleg met de gebruikers van de betrokken gebouwen over de voorgenomen keuzes in de vastgoedportefeuille. Als resultante van een interactief proces maken we daadwerkelijke keuzes. Op basis van de in dit voorstel opgenomen uitgangspunten en consequenties zal ook een organisatievoorstel voor een centrale vastgoedorganisatie verder worden uitgewerkt. Na besluitvorming in het college stellen we een kwartiermaker aan om de implementatie van deze organisatie uit te voeren. Deze start in de loop van 2016 en gaat aan de slag met de opgaves die we in deze nota benoemen. J. Communicatie De Nota Maatschappelijk Vastgoed bevat een inventarisatie van de maatschappelijke vastgoedportefeuille en een analyse van dit vastgoed. De analyse laat zien dat we een aantal verbeteringen kunnen realiseren, die mogelijk consequenties kunnen hebben voor de huisvesting van een aantal maatschappelijke organisaties. Om deze keuzes proactief, tijdig en zorgvuldig toe te lichten, zijn we in contact getreden met deze organisaties. Dit hebben we op de volgende manier gedaan: We hebben deze organisaties geïnformeerd over het feit dat deze notitie binnenkort door de raad in een commissievergadering inhoudelijk besproken wordt. We hebben hen uitgenodigd voor een of meerdere bijeenkomsten waarin we hen hebben geïnformeerd over de voorgenomen beleidswijzigingen. Ook hebben we de mogelijkheid geboden om op verzoek van organisaties zelf met de wethouder in gesprek te gaan over deze notitie. Het bestuur of de directie van de diverse maatschappelijke organisaties heeft een uitnodiging gekregen om de betreffende commissie- en raadsvergadering bij te wonen. Na bespreking in commissie en raad, zullen wij de diverse organisaties periodiek en tijdig op de hoogte houden van de voortgang en het vervolg. Met name over de wijze waarop het vastgestelde (gewijzigde beleid) concreet vorm krijgt. Als er besluiten genomen worden die consequenties hebben voor bepaalde organisaties, zullen deze eerst tijdig en zorgvuldig met hen besproken worden, voordat ze daadwerkelijk uitgevoerd worden. Ook hebben we de wijkraden, waar de betrokken gebouwen liggen, geïnformeerd. De verwachting is dat we op deze manier te zijner tijd op voldoende maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen om het beleid stap voor stap ten uitvoer te brengen. Zodat de sociale cohesie behouden en gewaarborgd blijft. K. Bijlage(n) 1. Beslispunten uit raadsbesluit van 29 maart L. Ter inzage liggende stukken 1. Nota Maatschappelijk Vastgoed bbn adviseurs, 25 februari 2016; 1.1. Wijkindeling gemeente Valkenswaard; 1.2. Totaaloverzicht en beoordeling van de portefeuille; 2. Rapport Valkenswaard heeft vastgoed voor elkaar (ICS), januari Burgemeester en wethouders van Valkenswaard, secretaris, burgemeester drs. R.F.W. van Eijck. drs. A.B.A.M. Ederveen. 6

7 De raad van de gemeente Valkenswaard; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 maart 2016, nummer 36839/36844; Gelet op artikel 51, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 7 april 2016; BESLUIT 1. In te stemmen met de nadere uitwerking van het maatschappelijk vastgoedbeleid, dat is vastgesteld bij raadsbesluit van 29 maart De nadere uitwerking is opgenomen op de pagina s 6 tot en met 10 van de bijgevoegde Nota Maatschappelijk Vastgoed. Concreet houdt de aanpassing in dat: a. het eigendom van vastgoed geen doel op zich is en de activiteiten in het gemeentelijke maatschappelijk vastgoed een beleidsdoelstelling van de gemeente moeten vervullen; b. uitgegaan wordt van een integrale kostprijsberekening per gebouw, de huurprijs hierop wordt gebaseerd en dat deze daar waar mogelijk wordt doorbelast aan de gebruiker en dat met ingang van begrotingsjaar 2017 een administratie op objectniveau wordt gevoerd; c. gestreefd wordt naar multifunctioneel gebruik om de benuttingsgraad van de gebouwen te verhogen; d. accommodaties evenwichtig gespreid worden over de gemeente en e. gestreefd wordt naar een efficiënte wijze van beheer die past bij de lokale behoefte, zoals beheer door gemeente, door betrokken bewoners of door externe partners. 2. Kennis te nemen van de voorgenomen keuzes in de vastgoedportefeuille, zoals aangegeven in de Nota Maatschappelijk Vastgoed. 3. Het college opdracht te geven om in een interactief proces met gebruikers van betrokken gebouwen de daadwerkelijke keuze te maken. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 21 april Kenmerk: 36839/36844 de griffier, de voorzitter, drs. C. Miedema drs. A.B.A.M. Ederveen. 2. 7

Aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang op grond van de Wet markt en overheid

Aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang op grond van de Wet markt en overheid Agendapunt commissie: Steller telefoonnummer email Mr. C.W.M. van Alphen 3553 Kees.van.Alphen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 2322 3 juli 2014 Onderwerp: Aanwijzing economische

Nadere informatie

Nota Maatschappelijk Vastgoed bbn adviseurs 25 februari 2016

Nota Maatschappelijk Vastgoed bbn adviseurs 25 februari 2016 Nota Maatschappelijk Vastgoed 25 februari 2016 Status Bestandsnaam eindversie Nota bij het raadsvoorstel.docx Opgesteld door de heer ir. R.M.J. Wolvekamp E-mail rmj.wolvekamp@bbn.nl Doorkiesnummer 088-226

Nadere informatie

Peter Roest raad december 2012

Peter Roest raad december 2012 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Peter Roest 2083413 pro@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Vaststellen beheerbeleidsplan verkeersregelingen 2013-2022.

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

A.S. Wedzinga

A.S. Wedzinga Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 14raad00066 Toepassing zonnepanelen op gemeentelijke

Nadere informatie

Rru SEB / april 2017

Rru SEB / april 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Rru SEB rru@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 100894/227698 20 april 2017 portefeuillehouder Onderwerp Privatisering tennisaccommodatie

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Voorgesteld besluit Het Integraal Huisvestingsplan

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty Tindemans

Nadere informatie

Ralf van de Wiel

Ralf van de Wiel Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Ralf van de Wiel 040-208 3704 Rwi@A2samenwerking.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Jaarplan & Initiële begroting 2015 Ergon 14raad00253

Nadere informatie

Loes Peters raad00102

Loes Peters raad00102 Agendapunt commissie: 10 steller telefoonnummer email Loes Peters 417 Loes.peters@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Wijziging Evenementenbeleid. 12raad00102 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

L. van Gerven raad september 2013

L. van Gerven raad september 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van Gerven 040-2083487 Lge@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Starterslening. 13raad00533 26 september

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties Datum vergadering: 24 november 2015 Conceptbesluit: 1. In te stemmen met de nota "Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties';

Nadere informatie

Ad van der Heijden raad mei 2012

Ad van der Heijden raad mei 2012 Agendapunt commissie: 5 steller telefoonnummer email Ad van der Heijden 040-2083 633 adh@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Kunstgrasveld voetbalvereniging rkvv Dommelen.

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

P. Verhoeven raad

P. Verhoeven raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email P. Verhoeven 040-2083625 pve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nieuwe gemeenschappelijke regeling Cure. 12raad00700

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Erwin Talpe

Erwin Talpe Raadsvoorstel Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Erwin Talpe 06-10937210 erwintalpe@hotmail.com agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder 23 juni 2016 onderwerp Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Koen van der Aa 0402083524 kda@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Opheffing inkomensgrens CVV Medisch. 12raad00202 Juni

Nadere informatie

Haiko van Erp 3519 Haiko.van.erp@valkenswaard.nl. 12raad00309. 1. Wijzigingen in artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Haiko van Erp 3519 Haiko.van.erp@valkenswaard.nl. 12raad00309. 1. Wijzigingen in artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Haiko van Erp 3519 Haiko.van.erp@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00309 Wijziging beleid kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 376480 Datum : 8 november 2016 Programma : Onderwijs, sport en cultuur Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

*Z008A2460B3* documentnr.: INT/M/14/10034 zaaknr.: Z/M/14/08261

*Z008A2460B3* documentnr.: INT/M/14/10034 zaaknr.: Z/M/14/08261 *Z008A2460B3* documentnr.: INT/M/14/10034 zaaknr.: Z/M/14/08261 Raadsvoorstel Onderwerp : Wet Markt en Overheid Datum college : 19 augustus 2014 Portefeuillehouder : H.P.W.M. van Daal Afdeling : Control

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

Marie-Claire van Eijndhoven 3486 Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders gemeente Valkenswaard 2014

Marie-Claire van Eijndhoven 3486 Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders gemeente Valkenswaard 2014 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Marie-Claire van Eijndhoven 3486 mei@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 7182 18-12-2014 Verordening rechtspositie

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 61265 Datum : 10 juni 2014 Programma : Alle programma's Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804 Agendapunt commissie: 8 steller Telefoonnummer email W.Bischoff 040-2083417 wim.bischoff@valkenswaard.nl agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp O6raad00804 Kader ten behoeve van het sociaal-economisch

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

c. De gemeente voert een efficiënt beheer van gebouwen. Hierbij wordt gezocht naar optimalisaties en wordt verkoop versus huur afgewogen.

c. De gemeente voert een efficiënt beheer van gebouwen. Hierbij wordt gezocht naar optimalisaties en wordt verkoop versus huur afgewogen. Raadsvoorstel: Nummer: 2013-1047 Onderwerp: Visie op Vastgoed gemeente Gorinchem 2013-2018 Datum: 24 juli 2013 Portefeuillehouder: M. Doodkorte Raadsbijeenkomst: 10 september 2013 Raadsvergadering: 26

Nadere informatie

C. Evers raad00510

C. Evers raad00510 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00510 Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg 38-140 (Ginneve).

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 83380 Datum : 23 september 2014 Programma : Jeugd, Welzijn en Werk en Inkomen Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 De Kaderbrief Vastgoed 2017 vast te stellen.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 De Kaderbrief Vastgoed 2017 vast te stellen. voorstel aan de raad Opgesteld door Utrechtse Vastgoed Organisatie Bodewitz, J.A. (Jord) Kenmerk 4408707 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 29 juni 2017 Jaargang en nummer 2017 38 Geheim Portefeuille

Nadere informatie

P. Roest / september 2016

P. Roest / september 2016 Agendapunt commissie: 3.3 Steller Telefoonnummer Email P. Roest 3413 peter.roest@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 17261/46389 29 september 2016 Portefeuillehouder Hetty Tindemans

Nadere informatie

P. Verhoeven raad00699

P. Verhoeven raad00699 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email P. Verhoeven 040-2083625 pve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00699 Liquidatieplan en opheffing Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen startnotitie (ver)bouw, beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Vastgoed onder één dak

Onderwerp Vaststellen startnotitie (ver)bouw, beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Vastgoed onder één dak OPENBAAR Adviseur: P. Driesen (VROM, tst. ) Portefeuillehouder: W.E. Tönjann - Levert 10.12133 1 ADVIESNOTA POLITIEKE RONDE d.d. 11 november 2010 Raadsvergadering d.d. 25 november 2010 Voorstel nr. 113/10

Nadere informatie

C. Sandkuijl

C. Sandkuijl Agendapunt commissie: steller telefoonnummer Email C. Sandkuijl 040-2083647 csa@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Instellen reserve rood voor groen. 13raad00099 25 april

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

P.A.J.M. Wilbers 040-2083649 pwi@valkenswaard.nl. 13raad00573 31-10-2013

P.A.J.M. Wilbers 040-2083649 pwi@valkenswaard.nl. 13raad00573 31-10-2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email P.A.J.M. Wilbers 040-2083649 pwi@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00573 31-10-2013 Cofinanciering sanering gemeentelijke

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma

VOORSTEL AAN DE RAAD. Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Onderwerp Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr. 2012-049 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar Gerty Vonk Afdeling Samenleving Datum voorstel 21 augustus 2012 Opiniërende raad 11 september

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Aan de Raad Made, 8 juni 2012 Agendapuntnummer: 12 Raadsvergadering : 21 juni 2012 Onderwerp: Afstoten gemeentelijk vastgoed Registratienummer: 12int01894 Casenr: 12.00750 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Raadsbesluit blad : 1 van 5

Raadsbesluit blad : 1 van 5 Raadsbesluit blad : 1 van 5 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 76063 Datum : 2 september 2014 Programma : Onderwijs Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

S. van Dongen 3411

S. van Dongen 3411 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 S. van Dongen 3411 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 38095/38097 portefeuillehouder H. Tindemans onderwerp

Nadere informatie

Rru SEB 18066/ april 2017

Rru SEB 18066/ april 2017 Agendapunt commissie: 4.2 steller telefoonnummer email Rru SEB rru@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 18066/18067 20 april 2017 portefeuillehouder Onderwerp Privatisering tennisaccommodatie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Toussaint, N.J. (Niek) Kenmerk 16.506219 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 22 december 2016 Jaargang en nummer 2016 115 Geheim Nee

Nadere informatie

13raad

13raad Agendapunt commissie: Steller telefoonnummer email Joyce van Doremalen 3417 jdo@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Winkeltijdenverordening. aan de gemeenteraad A. Samenvatting

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Aan de Raad. Masterplan Onderwijshuisvesting. SaZa - Welzijn / mvd Besluitvormend

Aan de Raad. Masterplan Onderwijshuisvesting. SaZa - Welzijn / mvd Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 7 Onderwerp: Masterplan Onderwijshuisvesting Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / mvd Besluitvormend Kollum, 4 oktober 2011 Samenvatting In het Masterplan komen de drie trajecten die

Nadere informatie

P. Roest raad00777

P. Roest raad00777 Agendapunt commissie: 6 Steller Telefoonnummer Email P. Roest 040-2083413 pro@valkenswaard.nl Agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Beheer openbare verlichting. 11raad00777 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Beslispunten 1. de startnotitite integraal veiligheidsbeleid vast te stellen,

Beslispunten 1. de startnotitite integraal veiligheidsbeleid vast te stellen, OPENBAAR Adviseur: M. Boerman (BBO, tst. 803) Portefeuillehouder: E.M. Timmers - van Klink 10.02675 1 ADVIESNOTA Politieke Ronde d.d. 8 april 2010 Raadsvergadering d.d. 22 april 2010 Voorstel nr. Programma

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstelnummer Datum 22 december 2016 2016.00095 22 november 2016 Afdeling Wijk- en Stadsbeheer Onderwerp Programma Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Herziening Grondexploitatie winkelcentrum Keizerslanden 1- Notagegevens Notanummer 2017-000329 Datum 08-03-2017 Programma: 06 Herstructurering en vastgoed

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? ' ř Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger I Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam

Nadere informatie

Loes Peters 3417

Loes Peters 3417 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Loes Peters 3417 Loes.Peters@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder Egbert Buiter onderwerp Verordening Paracommercie

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

De exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties van algemeen belang te verklaren zoals bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet.

De exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties van algemeen belang te verklaren zoals bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet. Raadsvoorstel Wet Markt en Overheid en Sportaccommodaties (RV-54) Voorgesteld besluit De exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties van algemeen belang te verklaren zoals bedoeld in artikel 25h,

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad maart 2012

T.J. Kolsteren raad maart 2012 Agendapunt commissie: 12 steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 11raad00747 29 maart 2012 Financiële beheersverordening

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Björn Gadet raad00221

Björn Gadet raad00221 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Björn Gadet 0631699062 bjorngadet@vrbzo.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00221 Ontwerpbegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant

Nadere informatie

*Z007B8D4FF3* documentnr.: INT/C/14/08883 zaaknr.: Z/C/14/08258

*Z007B8D4FF3* documentnr.: INT/C/14/08883 zaaknr.: Z/C/14/08258 *Z007B8D4FF3* documentnr.: INT/C/14/08883 zaaknr.: Z/C/14/08258 Raadsinformatiebrief Onderwerp Aard : de Wet Markt en Overheid : Actieve informatie Portefeuillehouder : M.F.R.A. Jilisen Datum college :

Nadere informatie

Luc Speck raad januari 2014

Luc Speck raad januari 2014 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Luc Speck 040-2083584 lsp@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00733 30 januari 2014 Masterplan Centrum 2014-2020

Nadere informatie

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013 Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 BesSuit: ûjlhlu. Roden, 11 december 2013 Onderwerp Privatisering Dörpshuus NijRoon Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

12raad februari 2013

12raad februari 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Geert van Uythoven 040 2083 429 guy@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Principebesluit onderhandse aanbestedingen aan

Nadere informatie

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6 Aan de Raad Made, 27 maart 2008 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Onderwerp: Nummer raadsnota: Samenwerking Stichting Welzijn

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Beleidskader sociaal cultureel werk Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 27 juni 2017 BIJLAGE - Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed REGISTRATIENUMMER GEM - 1736638/16964 INFORMATIE

Nadere informatie

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN).

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN). Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/14443 Datum : 29 mei 2012 Programma : Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T. de Jong Informatie

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 14 juni 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [07] Behandelend ambtenaar : Anja Buma / Gerard de Haan Doorkiesnummer : (0518) 452918 / (0518) 452964 Onderwerp

Nadere informatie

C. Miedema Telefoonnummer 29954/ december 2015

C. Miedema Telefoonnummer 29954/ december 2015 Agendapunt commissie: 5.1 telefoonnummer Cobie.miedema@gmail.com C. Miedema Telefoonnummer Cobie.miedema@gmail.com kenmerk datum raadsvergadering 29954/29956 17 december 2015 portefeuillehouder onderwerp

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Memo m.b.t. aanbesteding.

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Memo m.b.t. aanbesteding. Aan de Raad Made, 3 februari 2009 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 26-02-2009 Nummer raadsnota: 12 Onderwerp: Sociaal-culturele accommodaties Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota van uitgangspunten sport en bewegen en verenigingsondersteuning

voorstel aan de raad Nota van uitgangspunten sport en bewegen en verenigingsondersteuning voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Velthuis, A.W. (Antje) Kenmerk 4655433/20170720 Vergadering Vergaderdatum Geheim Beleidsveld Nee Sport Nota van uitgangspunten sport en

Nadere informatie

Aad Scheepers raad juni 2012

Aad Scheepers raad juni 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Aad Scheepers 040-2083631 Aad.scheepers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2013-2016 12raad00247 7 juni 2012

Nadere informatie

RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar. W. van Bemmel

RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar. W. van Bemmel gemeente Den Helder Registratienummer: BI08.00854 Portefeuillehouder: Raadsvoorstel H. Boskeljon / B. Fritzsche Van afdeling: RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar.

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 26 januari november De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 26 januari november De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 08 november 2011 Agendapunt Onderwerp Toekomst Zuiderkapel te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Voortgang uitvoering plan van aanpak voor de realisatie van risicomanagement

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Voortgang uitvoering plan van aanpak voor de realisatie van risicomanagement RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 2 oktober 2008 Onderwerp: Voortgang uitvoering plan van aanpak voor de realisatie van risicomanagement Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de

Nadere informatie

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 16 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd RAADSVOORSTEL Onderwerp : Pilot energieaanpak woningen Raadsvergadering : 2 december 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer : 236649 BenW-besluit

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie