Tilburg University. Concurrentieel voordeel van den Nieuwenhof, W.P.C. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tilburg University. Concurrentieel voordeel van den Nieuwenhof, W.P.C. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)"

Transcriptie

1 Tilburg University Concurrentieel voordeel van den Nieuwenhof, W.P.C. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): van den Nieuwenhof, W. P. C. (1988). Concurrentieel voordeel: Ontstaan en groei van Dela. (pp. 1-9). (Ter Discussie FEW). Tilburg: Faculteit der Economische Wetenschappen. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Take down policy If you believe that this document breaches copyright, please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 20. sep. 2015

2 ,, ~~o~h `~J~~ IVIINIVIU III II III INI IIIII I III,~N lhl ~l ~ ~i QO~~hO~o~~~ 8 ~~ Qe ~,P ~G ~~~ ~~ ~~ ~G ~o~~ o ~v ~0~~ ~988 nr. ó ~~~ ~PGJ~ ~ ~ ~~`5 :~~ ~ ~~~5 ~ `~ ~ C~J~ ~ ~,,

3 CONCURRENTIEEL VOORDEEL ONTSTAAN EN GROEI VAN DELA Willem van den Nieuwenhof No oktober 1988 K 5~ ~5z.g 61k. 6

4 K.U.L~. ~3~E,L10THEEK T? Lf3URG

5 t CONCiJRRENTIEEL VOORDEEL; ontstaan en groei van DELA Het lijkt oneerbiedig en op zijn minst ongebruikelijk om een bedrijfseconomische beschouwing te wijden san begraven. Het grote succes van de uitvaartvereniging "Dreagt Elkanders Lasten" geeft dsar echter aanleiding toe. Onderhavig verhaal probeert de eerste successen van DELA te verklaren ean de hand van een voordeel op hsar concurrenten. Oprichting "Draagt Elkanders Lasten" In de achterzaal van het bekende Eindhovense café "Poort van Kleef" werd op 11 maart 193~ de begrafenisvereniging "Draagt Elkanders Lasten", nu beter bekend als DELA opgericht. De oprichters waren een santal Eindhovenaren van eenvoudige komaf. Hun stad had ernstig te leiden onder de economische recessie. Voor veel inwoners van Eindhoven betekende het bekostigen van een begrafenis een vrijwel onmogelijke opgave. Een andere verzoeking voor veel nabestasnden vormde de wijze wearop standsverschillen een rol speelden bij de uitvoering van de begrafenis. "Drsagt Elkanders Lasten" stelde zich ten doel "...de ideële en economische belangen van hare leden te behartígen op grondslag van katholieke beginselen, inzake het tot uitvoer brengen van begrafenissen in natura." De eerste vijftig jaar van het bestaan van DELA worden gekenmerkt door groei. Kende de vereniging eind '37 nog ~91 deelnemers, eind '85 waren dat er meer dan 1,5 miljoen. Deze groei duidt op voordelen ten opzichte van de concurrentie. Concurrentieel voordeel Door concurrentiële voordelen kan een onderneming een grotere groei en rentabiliteit bereiken dan haar concurrenten. In het geval van DELA, een vereniging zonder winstoogmerk, zal een concurrentieel voordeel met name uit de groei moeten blijken. Hoe kan een concurrentieel voordeel behaald worden? Hiervoor staan een aantal wegen open. Zo betekent het op het juiste tijdstip op de markt brengen van een bepaald produkt of dienst een voordeel. Het juiste tijdstip

6 z betekent niet altijd dat men de eerste moet zijn. Om een voorbeeld uit de mode-branche te nemen: het introduceren van Russische wintermode in West Europa zou 10 jaer geleden wasrschijnlijk minder succes opgeleverd hebben dan het in 198~, het jaer van de "Perestrojka", deed. Een andere mogelijkheid om de concurrentie de hielen te laten zien ligt in het herkenbaar maken van van het eigen produkt ten opzichte van de produkten van de concurrentie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het opbouwen van een merknaam, veel nadruk te leggen op het kwaliteitsaspect van het produkt of het bieden van specifieke klantenservice. Een goed voorbeeld van het belang van merknamen vindt men in de wasmiddelenbranche. Er bestaan honderden merken wasmiddelen die allen ogenschijnlijk dezelfde prestaties leveren. Toch zullen veel mensen zweren bij hun "eigen" merk. Het leveren van een produkt tegen een lagere prijs dan de concurrentie kan ook een concurrentieel voordeel opleveren. Indien een belangrijk deel van de markt uit is op een goedkoop produkt kan men via een lage prijs een groot marktaandeel veroveren. Een groot marktaendeel kan leiden tot lage kosten per eenheid produkt. Op deze wijze kan ondanks de lage prijs toch een hoog rendement behaald worden. Opmerkelijk is dat het tegelijkertijd nastreven van het aanbieden van een produkt tegen de laagste prijs en een eigen gezicht van een produkt meestal een ongelukkige combinatie oplevert. Om dit verschijnsel met een voorbeeld toe te lichten: indien een bekend kledingmerk er prat op gaat dat haar kleding het goedkoopst is zal dit door veel dragers van het bewuste merk als minder plezierig ervaren worden. Dit kan belangrijke gevolgen voor de verkopen hebben. Een mogelijk voordeel ten opzichte van de concurrentie schuilt in de specifieke combinatie van activiteiten~produkten die een onderneming voert. Zo zullen binnen Philips bij het ontwerpen en verkopen van audio-apparaten voordelen behaald worden als gevolg van de aanwezige kennis met betrekking tot deze activiteiten bij video. Concentratie op bepaalde delen van de markt kan ook voordelen met zich meebrengen. Men kan door speciale aandacht te schenken san de wensen van een bepaslde groep klanten de produkten voor deze groep dermate aantrekkelijk maken, dat men via een hogere prijs en~of een hogere afzet een beter rendement behaalt.

7 Figuur 1 geeft een overzicht van de bovengenoemde wegen die tot een concurrentieel voordeel kunnen leiden. 3 timing herkenbaar produkt laagste óf kosten concurrentieel voordeel combinatie van activiteiten binnen de onderneming delen van de markt die men bespeelt Figuur 1: wegen naar concurrentieel voordeel

8 4 Het produkt begrafenis Bij het verzorgen van een begrafenis komen een asntal zaken kijken. De beschouwing hier beperkt zich tot de RK-begrafenis uit de jaren dertig, de periode waarin de grondslag voor de huidige DELA gelegd werd. Grofweg kan men een scheiding in drie soorten deelprodukten aanbrengen: 1. kerkelijke dienstverlening (missen, aanwezigheid priester bij ter aarde stelling e.d.); 2. burgelijke dienstverlening ('aanzeggen', afleggen, koets, dragers e.d.); 3. fysieke produkten ( kistenmakers, drukkerij e.d.). De eerste groep produkten kende uiteraard een monopoliepositie van de geestelijkheid, de burgelijke dienstverlening en fysieke produkten niet. Een produkt in de begrafenisbranche naast deze drie vormt de dienstverlening in de vorm van verzekeringen. Verzekeringen kunnen in natura ( de begrafenis wordt door de verzekeraars verzorgd) of in geld uitgekeerd worden. Verzekeringen i n natura nemen alle financiële risico's met betrekking tot de begrafenis over van de verzekerde. Verzekeringen die een vastgesteld bedrag uitkeren i n geval van overlijden laten een zeker risico bij de cliënt. Begraven in Eindhoven 1937 De Eindhovense bevolking bestond in i937 voornamelijk uit katholieken. In het eerste kwart van de 20ste eeuw was de stad uitgegroeid tot een van de grootste industriële centra van Nederland. Als gevolg van een veranderende tijdsgeest en de groei van de bevolking van de stad maakte de wederzijdse hulp van buren en buurtgenoten bij het regelen en uitvoeren van begrafenissen meer en meer plaats voor een situatie waarbij ieder gezin op zichzelf was aangewezen. In deze situatie was in Ig29 de RK Begrafenisonderneming NV opgericht. In het eerste bestuur van deze NV hadden liefst vier geestelijken zitting. Door de verbondenheid met de plaatselijke geestelijkheid kon deze onderneming zich in Eindhoven een monopolie op het uitvoeren van begrafenissen verwerven. De gevolgen waren: hoge lasten voor de nabestaanden en

9 5 hinderlijke standsverschillen bij de uitvoering van begrafenissen. Deze standsverschillen kwamen tot uitdrukking in het aantal heren, de dikte van de kaarsen, het aantal klokken dat geluid werd, het tijdstip van de uitvasrt, de soort kist enz. Na een sterfgeval stonden de nabestsanden veak voor de keuze tussen het aanvaarden van een als onwsardig ervaren begrafenis of een hoge schuld. Vaak ook werd door geestelijken een ontmoedigingsbeleid ten aanzien van de traditionele burenhulp bij begrafenissen gevoerd. Uitvasrtverzekeringen werden in Eindhoven wel verkocht, maar deze boden alleen uitkering van een geldbedrag in geval van overlijden. Door de hoge prijzen als gevolg van het monopolie van de RK Begrafenisonderneming NV, de inflatie en het winstbejag van bepaalde verzekeraars droegen deze verzekeringen weinig nauwelijks bij tot een verbetering van de situatie. De crisis van de jaren dertig maakte de gevolgen van deze ontwikkelingen ernstiger, vandaar dat juist in deze periode in Eindhoven het idee voor een begrafenisvereniging zonder winstoogmerk ontsond. Het succes van 'Draagt Elkanders lasten' Het monopolie van de RK begrafenisonderneming NV was gebaseerd op het onvermijdbare monopolie op de kerkelijke dienstverlening. Ook de vereniging Draagt Elkaars lasten was aangewezen op deze dienstverleners, die tevens de belangrijkste concurrenten waren. Ook via andere toeleveranciers, met name koetsiersbedrijven en kistenmakers, werd de slag door de RK begrafenisonderneming NV gevoerd. De koetsierverhuurders en kistenmakers waren namelijk ook op de RK begrafenisonderneming NV aangewezen. De RK begrafenisonderneming NV weigerde nog langer produkten van leveranciers die aan DELA leverden te sanvearden. Door het huren van een koets in Helmond en het betrekken van kisten van een vakman die niet in de eerste plaats van de verkoop van kisten afhankelijk was wist men hieraan het hoofd te bieden. Ondanks de concurrentie wist DELA van het nulpunt in 1937 binnen 5 jaar tot een eantal van 5000 deelnemers te komen.(marktpenetratie: xx) Deze groei is zowel ten koste van het marktaandeel van de R.K. als van dat van de verzekerears gegaan.

10 6 Een dergelijke positieverbetering duidt op een concurrentieel voordeel.dit voordeel zat hem niet zozeer in een strategie van de laagste prijs. DELA garandeerde een goedverzorgde begrafenis, waarbij niet in eerst instantie het binnen de perken houden van de kosten centraal stond. DELA verzorgde een kwalitatief hoogstaand produkt en garandeerde tegen vaste premies een uitkering in natura. Het eigen gezicht van DELA was duidelijk aanwezig en een belangrijk onderdeel van het succes: standsverschillen werden bij de DELA begrafenis niet in acht genomen. Een duidelijke zwakte ten opzichte van de RK begrafenisonderneming NV lag in de combinatie van activiteiten die de onderneming zelf uitvoerde. Door het ontbreken van connecties met de plastselijke kerk kwam DELA tijdens haer beginjaren regelmatig in botsing met de geestelijkheid. Doordat DELA zich in eerste instantie richtte op de gewone man, en deze een waardige begrafenis bood tegen een redelijke prijs kon DELA een voordeel verwerven op de RK Begrafenisonderneming NV en ook op concurrerende verzekerears. Men wàs er voor de gewone man. Na enige jaren is het concept van de voor ieder in principe gelijke, waardige begrafenis ook in brede kring een succes geworden. De timing was ean de ene kant goed; de ellende van de jaren dertig gecombineerd met de veranderde gebruiken rond begrafenissen in Eindhoven stonden borg voor een groot ledenpotentieel. De macht van de katholieke geestelijkheid was echter nog zeer groot, hetgeen DELA in de beginjaren sterk parten speelde. Het bovenstaande betoog met betrekking tot het concurrentieel voordeel van DELA is samengevat in figuur 2.

11 7 concurrenten R.K. Begrafenisonderneming uitvaartverzekeraars voordeel B.V. (uitkering in geld) a.g.v.. timing o 0 herkenbaarheid.. produkt laagste kosten o combinatie van activiteiten binnen o 0 de onderneming bespelen van juist bepaalde delen van t. de markt Figuur 2: concurrentiële voordelen van DELA op de concurrentie uitgesplitst naar hun aard; o - concurrentieel voordeel a- geen duidelijk concurrentieel voordeel

12 De conclusie kan zijn dat DELA haar eerste successen te danken heeft gehad aan het unieke karakter van haar produkt. Men bood de gewone man een duidelijk herkenbaar eigen produkt; de naturaverzekering die garant stond voor een waardige begrafenis. Het karakter van het produkt alsmede het daarmee behsalde succes zullen bij het vijftigjarig jubileum ven DELA aanleiding hebben gegeven voor gepaste tr~ts bij de betrokkenen.

13 9 Geraadpleegde literatuur -Daems, H., Concurrentie-analyse; De nieuwe inzichten in: Handboek marketing, 3e editie, aflevering 11, september Daems,H. en S. Douma, Concurrentie: Analyse en Strategie, Deventer~Antwerpen, Dankers, J. en J. Verheul, vijftig jaar Dela, Amsterdam Jong,H. de, Markteconomie, ondernemerschap eneconomische theorie, paper AIO-cursus 'Externe Organisatie', Amsterdam, nov Nieuwenhof, W. van den, Concurrentieel voordeel, een praktijk-illustratie in: Reeks "Ter Discussie", Tilburg Porter, M., Competitive Strategy, New York, Porter, M., Competitive Advantage, New York, 1985.

14 IN 198~ REEDS VERSCHENF.N O1 J.J.A. Moors Analytical Properties of Bayesian Cox-Snell Bounds in Auditing 02 H.P.A. Mulders, A.J. van Reeken DATAAL - een hulpmiddel voor onderhoud van gegevensverzamelingen 03 Drs. A.J. van Reeken Informatisering en de beloning van arbeid 04 P.C. van Batenburg, J. Kriens Bayesian Discovery Sampling: a simple model of Bayesian Inference in Auditing. 05 Prof.Dr. J.P.C. Kleijnen Simulatie 06 Rommert J. Casimir Characteristics and implementation of decision support systems 07 Rommert J. Casimir Infogame, the model 08 J.J.A. Moors A Quantile Alternative for Kurtosis 09 Rommert J. Casimir Ontwerpen van Bedrijfsspelen 10 ProF. Drs. J.A.M. Oonincx Informatiesystemen en het gebruik van 4e generatie talen 11 R. Heuts, J. van den Bergh Productieplanning met stochastische vraagpatronen en simultane beschouwing van regelmatige en onregelmatige productieprogramma's: een analyse van het éénperiodeprobleem 12 Willem J. Selen A note on Cost Estimation Errors in Lot-Size Problems 13 Drs. P.A.M. Versteijne Vestigingsplaatsbeoordeling en winkelformule; een praktische procedure 14 Helen Verouden Vrouwen in economische theorieën Uitgewerkt naar de Neo-klassieken, de Institutionalisten en de Marxisten 15 Drs. P.A.M. Versteijne Consumentengedrag in de markt voor kapperdiensten; een exploratieve veldstudie

15 11 16 A.J. Daems Een bedrijfseconomische benadering van de non-profitorganisatie

16 111 IN 1988 REEDS verschenen O1 Drs. W.P.C. van den Nieuwenhof Concurrentieel voordeel: een praktijk-illustratie 02 Drs. W.P.C. van den Nieuwenhof Informatiebeleid, nsar een typologie 03 Drs. R. Gradus De werkgelegenheidseffecten van een verlaging van de vennootschapsbelasting of van het werkgeversaandeel in de premies 04 W.J. Selen and R.M. Heuts A new heuristic for capacitated single stage production planning 05 G. van den Berg On-the-job search modellen 06 G. van den Berg Search behaviour of employed individuals and job changing costs 07 Rob Gilles A Discussion Note on Power Indices Based on Hierarchical Network Systems in Finite Economies

17 i i I VV V~~ ~ÍI N V~ÍI IÍI ~I~NÍ V~ÍNÍ~II VI I

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Verhuur van vastgoed Hoogeveen, Mascha. Published in: PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging

Tilburg University. Verhuur van vastgoed Hoogeveen, Mascha. Published in: PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Tilburg University Verhuur van vastgoed Hoogeveen, Mascha Published in: PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Document version: Author final version (often known as postprint) Publication date: 2013

Nadere informatie

Tilburg University. Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld Vranken, J.B.M. Publication date: 2008. Link to publication

Tilburg University. Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld Vranken, J.B.M. Publication date: 2008. Link to publication Tilburg University Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld Vranken, J.B.M. Publication date: 2008 Link to publication Citation for published version (APA): Vranken, J. B. M., (2008). Buitengerechtelijke

Nadere informatie

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M.

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Financiele advisering aan de consument Publication date: 1993 Link to publication Citation

Nadere informatie

Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric

Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric Tilburg University Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric Document version: Preprint (usually an early version) Publication date: 2009 Link to publication

Nadere informatie

Optimal design of labour market and social security institution Dekker, Ronald

Optimal design of labour market and social security institution Dekker, Ronald Tilburg University Optimal design of labour market and social security institution Dekker, Ronald Published in: Sociaal Akkoord 2013 Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Nadere informatie

Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur

Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur Tilburg University De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur Published in: De Rol van het Vermogen in de Economie. Preadviezen van de KVS Publication date: Link to

Nadere informatie

Tilburg University. Omgaan met verschillen Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Omgaan met verschillen

Tilburg University. Omgaan met verschillen Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Omgaan met verschillen Tilburg University Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Publication date: 2002 Link to publication Citation for published version (APA): Kroon, S., Vallen, T., & Van den Branden,

Nadere informatie

Tilburg University. Redelijke toerekening van schade TjongTjin Tai, Eric. Published in: Bedrijfsjuridische Berichten

Tilburg University. Redelijke toerekening van schade TjongTjin Tai, Eric. Published in: Bedrijfsjuridische Berichten Tilburg University Redelijke toerekening van schade TjongTjin Tai, Eric Published in: Bedrijfsjuridische Berichten Document version: Author final version (often known as postprint) Publication date: 2011

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid, D&O-verzekering en moreel risico Weterings, Wim

Bestuurdersaansprakelijkheid, D&O-verzekering en moreel risico Weterings, Wim Tilburg University Bestuurdersaansprakelijkheid, D&O-verzekering en moreel risico Weterings, Wim Published in: Tijdschrift Ondernemingsrecht Document version: Author final version (often known as postprint)

Nadere informatie

Tilburg University. Rechtshulp Barendrecht, Maurits; Weterings, Wim. Published in: Advocatenblad. Publication date: 2000. Link to publication

Tilburg University. Rechtshulp Barendrecht, Maurits; Weterings, Wim. Published in: Advocatenblad. Publication date: 2000. Link to publication Tilburg University Rechtshulp Barendrecht, Maurits; Weterings, Wim Published in: Advocatenblad Publication date: 2000 Link to publication Citation for published version (APA): Barendrecht, J. M., & Weterings,

Nadere informatie

Tilburg University. De niet-calculerende consument (Redactioneel) van Damme, Eric. Published in: Markt en Mededinging. Publication date: 2004

Tilburg University. De niet-calculerende consument (Redactioneel) van Damme, Eric. Published in: Markt en Mededinging. Publication date: 2004 Tilburg University De niet-calculerende consument (Redactioneel) van Damme, Eric Published in: Markt en Mededinging Publication date: 2004 Link to publication Citation for published version (APA): van

Nadere informatie

Tilburg University. Het paard en de dierenarts Vranken, J.B.M. Published in: De Hoge Raad binnenstebuiten. Verslag van een experiment

Tilburg University. Het paard en de dierenarts Vranken, J.B.M. Published in: De Hoge Raad binnenstebuiten. Verslag van een experiment Tilburg University Het paard en de dierenarts Vranken, J.B.M. Published in: De Hoge Raad binnenstebuiten. Verslag van een experiment Document version: Author final version (often known as postprint) Publication

Nadere informatie

De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen in de (verzekerings)praktijk Weterings, Wim

De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen in de (verzekerings)praktijk Weterings, Wim Tilburg University De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen in de (verzekerings)praktijk Weterings, Wim Published in: Het verzekerings-archief Document version: Publisher final

Nadere informatie

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2012. Link to publication

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2012. Link to publication Tilburg University Eerlijk, scherp en betrouwbaar Barendrecht, Maurits; de Hoon, M.W.; van Doorn, Karlijn; van Zeeland, Corry; Liauw-A-Joe, Jessey; Menting, Marie-Claire Document version: Publisher final

Nadere informatie

Contractuele gebondenheid en het beginsel van belangenmaximalisatie Barendrecht, Maurits

Contractuele gebondenheid en het beginsel van belangenmaximalisatie Barendrecht, Maurits Tilburg University Contractuele gebondenheid en het beginsel van belangenmaximalisatie Barendrecht, Maurits Published in: Beginselen van contractenrecht Publication date: 2000 Link to publication Citation

Nadere informatie

Belang en beperkingen van het schema van voorbeeldwaarden in de nieuwe Financiële Bijsluiter Nijman, Theo

Belang en beperkingen van het schema van voorbeeldwaarden in de nieuwe Financiële Bijsluiter Nijman, Theo Tilburg University Belang en beperkingen van het schema van voorbeeldwaarden in de nieuwe Financiële Bijsluiter Nijman, Theo Published in: Vakblad Financiële Planning Document version: Author final version

Nadere informatie

Falsifieerbare normen en omstandighedencatalogus voor vastgoedexploitanten Hoogeveen, Mascha; Berkhout, T.M.

Falsifieerbare normen en omstandighedencatalogus voor vastgoedexploitanten Hoogeveen, Mascha; Berkhout, T.M. Tilburg University Falsifieerbare normen en omstandighedencatalogus voor vastgoedexploitanten Hoogeveen, Mascha; Berkhout, T.M. Published in: Weekblad voor fiscaal recht Document version: Publisher final

Nadere informatie

Tilburg University. Maatschappelijke ondernemingen Botter, F.M.P. Publication date: 2010. Link to publication

Tilburg University. Maatschappelijke ondernemingen Botter, F.M.P. Publication date: 2010. Link to publication Tilburg University Maatschappelijke ondernemingen Botter, F.M.P. Publication date: 2010 Link to publication Citation for published version (APA): Botter, F. M. P. (2010). Maatschappelijke ondernemingen:

Nadere informatie

Tilburg University. Vergoeding van affectieschade Mulder, E.F.M.; Weterings, Wim. Published in: Tijdschrift voor privaatrecht

Tilburg University. Vergoeding van affectieschade Mulder, E.F.M.; Weterings, Wim. Published in: Tijdschrift voor privaatrecht Tilburg University Vergoeding van affectieschade Mulder, E.F.M.; Weterings, Wim Published in: Tijdschrift voor privaatrecht Document version: Author final version (often known as postprint) Publication

Nadere informatie

Tilburg University. Internationaal marketingonderwijs Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Internationaal marketingonderwijs Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1992 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M., &

Nadere informatie

Tilburg University. Wat doen juridische onderzoekers? Een empirische blik van Dijck, Gijs; van Gulijk, Stephanie; Prinsen, M.M.

Tilburg University. Wat doen juridische onderzoekers? Een empirische blik van Dijck, Gijs; van Gulijk, Stephanie; Prinsen, M.M. Tilburg University Wat doen juridische onderzoekers? Een empirische blik van Dijck, Gijs; van Gulijk, Stephanie; Prinsen, M.M. Published in: Recht der werkelijkheid Document version: Publisher final version

Nadere informatie

Tilburg University. Private equity en aandeelhoudersactivisme Eijffinger, Sylvester; Koedijk, Kees

Tilburg University. Private equity en aandeelhoudersactivisme Eijffinger, Sylvester; Koedijk, Kees Tilburg University Private equity en aandeelhoudersactivisme Eijffinger, Sylvester; Koedijk, Kees Published in: Private Equity en Aandeelhoudersactivisme Publication date: 2007 Link to publication Citation

Nadere informatie

Workaroundmanagement. ERP-systemen continu optimaliseren Lauwerijssen, A.; Benders, Jos

Workaroundmanagement. ERP-systemen continu optimaliseren Lauwerijssen, A.; Benders, Jos Tilburg University Workaroundmanagement. ERP-systemen continu optimaliseren Lauwerijssen, A.; Benders, Jos Published in: M & O: Tijdschrift voor Management en Organisatie Document version: Publisher final

Nadere informatie

Het dreigend failliet van het faillissement; redding geboden! Vriesendorp, Reinout

Het dreigend failliet van het faillissement; redding geboden! Vriesendorp, Reinout Tilburg University Het dreigend failliet van het faillissement; redding geboden! Vriesendorp, Reinout Published in: Met recht Document version: Preprint (usually an early version) Publication date: 2009

Nadere informatie

Tilburg University. Faillissement/beslag en kwaliteitsrekening Vranken, J.B.M.

Tilburg University. Faillissement/beslag en kwaliteitsrekening Vranken, J.B.M. Tilburg University Faillissement/beslag en kwaliteitsrekening Vranken, J.B.M. Published in: Inzake kwaliteit. De kwaliteits- of derdenrekening naar Belgisch en Nederlands recht Document version: Author

Nadere informatie

Tilburg University. Verjaring, stuiting, en het bekendheidsvereiste TjongTjin Tai, Eric. Document version: Preprint (usually an early version)

Tilburg University. Verjaring, stuiting, en het bekendheidsvereiste TjongTjin Tai, Eric. Document version: Preprint (usually an early version) Tilburg University Verjaring, stuiting, en het bekendheidsvereiste TjongTjin Tai, Eric Document version: Preprint (usually an early version) Publication date: 2009 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Hedgen van valutarisico in Nederland. Discrepantie tussen theorie en praktijk? de Jong, A.; Macrae, V.; Nijman, Theo

Hedgen van valutarisico in Nederland. Discrepantie tussen theorie en praktijk? de Jong, A.; Macrae, V.; Nijman, Theo Tilburg University Hedgen van valutarisico in Nederland. Discrepantie tussen theorie en praktijk? de Jong, A.; Macrae, V.; Nijman, Theo Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Publication

Nadere informatie

Tilburg University. Echtscheiding en de eigen woning Hoogeveen, Mascha. Published in: Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding

Tilburg University. Echtscheiding en de eigen woning Hoogeveen, Mascha. Published in: Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding Tilburg University Echtscheiding en de eigen woning Hoogeveen, Mascha Published in: Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding Document version: Author final version (often known as postprint)

Nadere informatie

Financiële zorgplichten van de verzekeraar bij beleggingsproducten TjongTjin Tai, Eric; van den Berg, M.F.M.

Financiële zorgplichten van de verzekeraar bij beleggingsproducten TjongTjin Tai, Eric; van den Berg, M.F.M. Tilburg University Financiële zorgplichten van de verzekeraar bij beleggingsproducten TjongTjin Tai, Eric; van den Berg, M.F.M. Published in: Aansprakelijkheid, verzekering en schade Document version:

Nadere informatie