Informatiegids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiegids 2015 2016"

Transcriptie

1 Informatiegids

2 Weinig dingen helpen een mens meer dan hem verantwoordelijkheid te geven en te laten merken dat je hem vertrouwt. Booker T. Washington Informatiegids OZC Orion

3 VOORWOORD Met genoegen presenteren wij u hierbij de informatiegids van Onderwijs Zorg Combinatie (OZC) Orion voor het schooljaar Orion is een voorziening voor kinderen in de basisschoolleeftijd en komt voort uit een intensieve samenwerking tussen Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (PROO leiden) en Cardea. OZC Orion biedt een combinatie van onderwijs en zorg aan kinderen van 3 tot en met 12 jaar uit Leiden en de regio. Kinderen op Orion hebben dusdanige gedragsproblemen, dat zij binnen het regulier of speciaal basisonderwijs niet goed kunnen functioneren en niet aan leren toekomen. In kleine groepen werken leerkrachten samen met pedagogisch medewerkers aan de ontwikkeling van de kinderen. Per kind wordt bekeken wat de beste combinatie tussen onderwijs en zorg is. OZC Orion hecht aan een goede samenwerking met de ouders. Wanneer een kind geplaatst wordt op Orion wordt er een gezinsbegeleider aan het gezin gekoppeld. Op deze manier zorgen we voor een sluitend ondersteunend netwerk om het kind heen. In ons onderwijszorgplan kunt u onze missie, visie en andere onderbouwingen van onze begeleiding vinden, alsmede een uitgebreide beschrijving van onze doelen en middelen. Hierin zijn alle achtergronden en de doelen in ons handelen nauwkeurig uitgeschreven. Vanuit dit onderwijs-zorgplan hebben we ook ontwikkeldoelen voor het komende schooljaar voor ons als team gedefinieerd. Op die manier streven wij een constante verbetering van de kwaliteit van begeleiding na. Dit onderwijszorgplan is op te vragen bij school. In deze informatiegids kunt u informatie vinden over onze organisatie, onderwijs- en zorg aanbod, leerlingenzorg, doelstellingen voor komend schooljaar, protocollen en overige belangrijke informatie betreffende Orion. Waar wij spreken van ouders bedoelen wij alle volwassenen die de zorg hebben over de kinderen. Als u naar aanleiding van de schoolgids vragen, opmerkingen en/of suggesties heeft, horen wij die graag! Schroom niet om langs te komen. We maken graag tijd voor u. Het team van Orion Onderwijs Zorg Combinatie Orion Stichting Openbaar Primair en Cardea Jeugdzorg Speciaal Onderwijs Leiden Simon Smitweg 7 Maresingel 3 Elisabethof GA Leiderdorp 2316 HA Leiden 353 EW Leiderdorp T T T F F F E E INHOUD Informatiegids OZC Orion

4 INHOUD VOORWOORD 1 INHOUD 4 INLEIDING 6 1 HOE WIJ WERKEN LEEFTIJD KINDEREN ONDERWIJS ZORG DOELEN VOOR EEN PLAATS OP ORION AANMELDING EN PLAATSING 10 2 NA DE PLAATSING GROEPSINDELING IN,- DOOR- EN UITSTROOM 15 3 ONDERWIJS ZORG SAMENWERKING IN DE GROEP ONDERWIJSAANBOD ZORGAANBOD GEBRUIKTE METHODEN Algemeen Orion Orion HANDELINGSPLANNING DRIEHOEK GESPREK OVER DE VOORTGANG EINDGESPREK 22 5 KIND VOLGSYSTEEM ORION ORION HET TEAM OVERLEGVORMEN HET TEAM VAN OZC ORION 26 7 ORION EN OUDERS HEEN-EN-WEERSCHRIFT INFORMATIEBIJEENKOMST MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 29 Informatiegids OZC Orion

5 8 TIJD VOOR SCHOOL SCHOOLTIJDEN ONDERWIJSTIJD PAUZE LEERPLICHT VERLOF AANVRAGEN SCHOOLVERZUIM VAKANTIEROOSTER STUDIEDAGEN 32 9 OVERIGE BELANGRIJKE ZAKEN GELDELIJKE BIJDRAGEN VAN OUDERS VERVANGING VAN PERSONEEL FEESTEN EN EXCURSIES VERVOER SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID VERZEKERINGEN KLACHTEN INZAGERECHT PRIVACY SAMENWERKING MET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN UITSTROOMGEGEVENS UITSTROOM ORION UITSTROOM ORION SPEERPUNTEN VOOR BEIDE AFDELINGEN ORION ORION BOVENSCHOOLSE AFSPRAKEN VRAGEN, ZORGEN EN KLACHTEN PROTOCOL LEERPLICHT EN VERLOF PROTOCOL GEDRAGSREGELS EN AFSPRAKEN PROTOCOL TOELATING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN PROTOCOL ZITTEN BLIJVEN PROTOCOL TEGEN PESTEN EN PROTOCOL TEGEN DIGITAAL PESTEN PROTOCOL DOSSIERVORMING LEERLINGEN PROTOCOL VEILIGHEID OP SCHOOL EN HET VEILIGHEIDSPLAN PROTOCOL TEGEN AGRESSIE EN GEWELD PROTOCOL VERVANGING BIJ ZIEKTE EN VERLOF VAN PERSONEEL PROTOCOL ONDERWIJSONDERSTEUNING ZIEKE LEERLINGEN PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING PROTOCOL GEZAG, OMGANG EN INFORMATIE PROTOCOL VERZEKERINGEN BURGERSCHAP EN INTEGRATIE GODSDIENSTIG- EN HUMANISTISCH VORMINGSONDERWIJS IN DE OPENBARE SCHOOL 44 Informatiegids OZC Orion

6 INLEIDING Binnen onderwijs zorg combinatie Orion bieden Cardea (jeugdzorg) en PROO Leiden (onderwijs) een combinatie van zorg en speciaal onderwijs (SO, Cluster IV) aan leerlingen van 3 tot en met 12 jaar met (ernstige) gedragsproblemen. De zorg wordt echter niet alleen aan de leerlingen geboden, maar aan leerling én gezin/systeem. OZC Orion heeft als schooleenheid één brinnummer. Deze onderwijseenheid bestaat echter uit twee afdelingen: Orion 3-6 voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar en Orion 6-12 voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Doorstroom vanuit de afdeling 3-6 naar de afdeling 6-12 is niet gebruikelijk en zeker ook niet de doelstelling. In de afgelopen 5 jaar is gemiddeld 7 % van de leerlingen van Orion 3-6 doorgestroomd naar Orion Er is dus nadrukkelijk geen sprake van een doorgaande lijn van onder- naar midden en bovenbouw in de school. Beide afdelingen hebben dan ook een andere opdracht. Kinderen binnen Orion 3-6 worden aangemeld vanuit een 'zorgtraject'. De hulpvraag van ouders, in overleg met het jeugd & gezinsteam richt zich op kind- en systeemfactoren. Binnen Orion 3-6 is vanuit onderwijs de opdracht om binnen een, tot maximaal twee jaar in de integrale samenwerking het kind te observeren, de ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen, de ontwikkeling gericht te stimuleren in samenwerking met het systeem en een advies te geven over een passende onderwijsplek voor het kind. Informatiegids OZC Orion

7 Binnen Orion 6-12 is in samenwerking met Cardea de opdracht leerlingen met ernstige emotie-regulatieproblemen weer succeservaringen op te laten doen in het onderwijs, zodat zij aan het einde van de basisschool, en waar mogelijk eerder, voldoende zijn toegerust om te kunnen doorstromen naar een andere onderwijsplek. Veel aandacht wordt besteed aan het opbouwen van een identiteit als leerling, waarbij naast het stimuleren van de leerontwikkeling en de werkhouding ook veel aandacht uitgaat naar het reguleren van gedrag en het aanleren van sociale vaardigheden. Voor beide afdelingen geldt dat de samenwerking met ouders een noodzakelijke voorwaarde is, zodat een pedagogische driehoek (en daarmee een eenheid voor het kind) ontstaat waarin zowel op school als thuis de totale ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt. Voorwaarde voor plaatsing op OZC Orion is een verwijzing van het JGT (jeugd en gezinsteam) of een gezinsvoogd. Bij Orion 6-12 beschikken de meeste kinderen daarnaast over een toelaatbaarheidsverklaring voor Cluster IV, of wordt de aanvraag voor deze indicatie opgestart bij aanmelding (door de verwijzer, eventueel onder begeleiding van Orion). Informatiegids OZC Orion

8 1 HOE WIJ WERKEN 1.1 Leeftijd kinderen Orion biedt zorg en onderwijs aan kinderen van 3 tot en met 12 jaar. Orion is verdeeld in twee afdelingen omdat jonge kinderen andere onderwijs- en zorgbehoeften behoefte hebben dan oudere kinderen. Er is een afdeling voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar (3-6) en één voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar (6-12). Wij wijzen u er op, dat in de gids specifiek wordt vermeld, dat bepaalde informatie alleen geldt voor Orion 3 6 of Orion 6-12 vanwege verschillen in toeleiding, aanbod en aanpak. 1.2 Onderwijs Zorg In de groepen worden onderwijs en behandeling geïntegreerd aangeboden. De aanpak van leerkrachten en pedagogisch medewerkers is nauw op elkaar afgestemd. Onderwijs en zorg zijn aanvullend en ondersteunend aan elkaar. Een kind heeft in een onderwijs-zorggroep te maken met slechts één leefklimaat, waarbinnen onderwijs- en behandelactiviteiten plaatsvinden. Uitgangspunt is een zogenaamd groeimodel, waarin gestart wordt met veel zorg, geleidelijk de behoefte aan zorg afneemt en de deelname aan onderwijs toeneemt. Multidisciplinaire samenwerking Zorg Onderwijs Dankzij de intensieve behandeling, is een kind steeds beter in staat om zelfstandig in een onderwijssituatie te functioneren en wordt de onderwijstijd vergroot. Concreet betekent dit dat kinderen die nog veel behandeling nodig hebben in eerste instantie veel begeleiding krijgen van de pedagogisch medewerkers. Naarmate een kind meer toe is aan onderwijs wordt een op het kind afgestemd onderwijsprogramma aangeboden. Dit varieert van individueel oefenen van schoolse vaardigheden (schova/leren leren) tot bijna volledig onderwijs, passend bij de onderwijs- en zorgbehoeften van een kind. Informatiegids OZC Orion

9 1.3 Doelen voor een plaats op Orion Kinderen die Orion bezoeken, hebben naast een onderwijsinhoudelijke hulpvraag ook behoeften op sociaal-emotioneel gebied. Meestal in combinatie met hulpvragen die betrekking hebben op het gezin. Het JGT geeft een verwijzing af naar Orion op basis van drie zogenaamde hoofddoelen waar aan gewerkt wordt: 1 De ontwikkelingsproblemen en -achterstanden zijn verbeterd en/of weggewerkt, 2 De ouders zijn toegerust om beter met het gedrag van het kind om te gaan, 3 De schoolontwikkeling van het kind is verbeterd, op gang gebracht. Samen met de ouders worden de doelen vastgesteld en bepaald op welke manier daaraan gewerkt wordt. Steeds wordt per kind bekeken in hoeverre deze doelen kunnen worden afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind. Zorgdoelen De zelfredzaamheid van het kind is vergroot; Het is duidelijk wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen; Het inzicht in het eigen functioneren van ouders en het functioneren van hun gezin is vergroot; De opvoedingsvaardigheden van ouders zijn versterkt; De positieve interactie tussen ouders en kind is vergroot; Het sociale netwerk van het gezin is versterkt; De balans draagkracht draaglast is hersteld; De gedragsproblematiek van het kind is verminderd en/of hanteerbaar geworden; Het kind heeft zich positief ontwikkeld op cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied. Onderwijsdoelen Het kind is gewend aan een schoolse situatie (het functioneren in een klassengroep, het zich richten op aangeboden taken); De schoolvaardigheden van het kind zijn verbeterd of op gang gebracht; Het kind leert samenwerken en -spelen met andere kinderen in een schoolse situatie; Het kind verkrijgt een goede luisterhouding; Bevordering van een actieve en betrokken houding van het kind bij activiteiten in de groep; Onderwijs op het gebied van de leervoorwaarden ter voorbereiding op vervolg school; We streven een ononderbroken ontwikkelingsproces na en stimuleren de zone van de naaste ontwikkeling bij ieder kind; Zelfstandigheidbevordering, bevordering van het zelfvertrouwen van het kind. Informatiegids OZC Orion

10 1.4 Aanmelding en plaatsing Orion 3-6 Voor een plaats in een van de groepen is een verwijzing van het JGT of een gezinsvoogd nodig. Nadat deze verwijzing is afgegeven, neemt een gedragswetenschapper van Orion contact met u op. Hij/zij zal met u de indicatie doornemen en de gestelde doelen verwerken in een samenwerkingsovereen komst. De gezinsbegeleider heeft ondertussen ook contact met het ondersteuningsteam van Orion om de plaats in de groep voor te bereiden. Het ondersteuningsteam bestaat uit de gedragswetenschappers, teamleider en intern begeleider/orthopedago og. Het team begeleidt het verblijf van alle kinderen, hun benodigde onderwijszorgaanbod en alles wat daarvoor moet worden geregeld. Het ondersteuningsteam regelt ook de verwijzing van kinderen naar de vervolgschool. Voor wat betreft het onderwijs wordt op grond van de dossiergegevens en recente informatie het ontwikkelingsperspectiefplan (kortweg: OPP) opgesteld, waarin doelen voor het onderwijs en de zorg, zowel op Orion als thuis, worden geformuleerd. Nadat het eerste OPP is opgesteld, wordt kennisgemaakt en afgestemd met de toekomstige mentor van het kind (een pedagogisch medewerker) en de groep. Voor zorg en onderwijs wordt een integraal werkplan opgesteld met werkdoelen. Daarna kan het kind gaan beginnen in de groep. Informatiegids OZC Orion

11 Orion 6-12 Kinderen van 6 tot 12 jaar worden doorgaans vanuit een school verwezen naar OZC Orion als school voor speciaal onderwijs, cluster IV. Voor plaatsing op Orion is een verwijzing van het JGT nodig. Deze wordt op advies van de school en het expertteam aangevraagd door de ouders. Informatiegids OZC Orion

12 2 NA DE PLAATSING 2.1 Groepsindeling De afdeling Orion 3 6 bestaat uit drie groepen, waarvan één groep met een specialistisch karakter. De Kleine Beer en de Grote Beer Beide groepen richten zich op de jonge kinderen, die vaak nog moeten groeien in het onderwijs en een grote vraag naar orthopedagogische ondersteuning hebben. Waar mogelijk wordt qua aanbod aangesloten bij een reguliere kleutergroep; dit vooral ter voorbereiding op de vervolgschool. Alle kleuters, die van nature nog een grote behoefte aan spelen hebben, worden begeleid door de pedagogisch medewerkers om de spelontwikkeling op gang te brengen en door te ontwikkelen. Bij de kinderen die al meer onderwijs aankunnen, kan de orthopedagogische begeleiding vooral plaatsvinden in de lessituatie, terwijl de leerkracht met de groep werkt. Naast de groep werken pedagogisch medewerkers veel aan individuele of groepsgerichte trainingen op sociaal-emotioneel gebied. Binnen het onderwijs wordt er veel schoolvaardigheid (schova) training geboden om de leervaardigheden en leervoorwaarden te ontwikkelen bij de kinderen. Er wordt een uitdagende en leerrijke omgeving gecreëerd die kinderen moet uitdagen tot exploreren en tot leren te komen. De Kleine Beer is er voor die kinderen die net de kleuterleeftijd hebben bereikt, die vooral behoefte hebben aan ondersteuning op sociaal emotioneel gebied en die nog niet schoolrijp zijn. De Grote Beer richt zich op de kleuters die naar verhouding wat meer onderwijs aan kunnen en nodig hebben. Kinderen leren om steeds langer en actiever en intensiever deel te nemen aan onderwijsactiviteiten. Daarbij wordt steeds per kind gekeken hoe we zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij zijn/haar onderwijsbehoeften. In beide groepen wordt gewerkt met het totaalprogramma IK & KO. Aan de hand van het programma komen diverse thema s aan bod, waarbij verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden. Om alle kinderen optimaal te laten profiteren van de omgeving vinden er ook groepsoverstijgende en groepsdoorbrekende activiteiten plaats. Informatiegids OZC Orion

13 De Atlas De Atlas is een gespecialiseerde groep voor kinderen met (een vermoeden van) een autisme spectrum stoornis (ASS). De algehele ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd door het aanbieden van behandelings- en onderwijsactiviteiten. De Atlas kenmerkt zich door een hoge mate van structuur in tijd, ruimte en activiteiten, waarbij voorspelbaarheid, prikkelreductie en een gedragsmatige aanpak van belang zijn. In de behandeling is aandacht voor een individueel gerichte aanpak binnen een gevisualiseerd dagprogramma (pictogrammen) en duidelijke regels. Elk kind heeft zijn eigen behandeldoelen die betrekking hebben op het stimuleren van de normale ontwikkeling. Het stimuleren richt zich op de sociaal-emotionele, cognitieve-, spel-, taal-, en motorische ontwikkeling, de communicatie en het contact. Sociale vaardigheidstraining wordt ingepast in de dagelijkse leefsituatie en aan het individuele kind. Nieuwe vaardigheden worden aangeleerd door deze op te splitsen en aan te bieden in kleine stapjes, door voor het kind duidelijk te maken wat van hem verwacht wordt, door aan te sluiten bij zijn interesse en zo nodig eerst te oefenen in een één-op-één situatie. Geleerde vaardigheden worden uitgebreid en in verschillende situaties geoefend. Het omgaan met veranderingen, waarbij overgangs- en wachtmomenten worden ingevuld. Kinderen worden voorbereid op veranderingen. Stapsgewijs wordt gewerkt aan de verbetering van de concentratie en aandachtspanne en aan het ontwikkelen van een goede taak/werkhouding. Schova training wordt individueel of in een groepje van twee à drie kinderen aangeboden. Afhankelijk van wat de kinderen aankunnen, kan worden uitgebreid naar grotere groepen en/of meer uren onderwijs in het programma. De Atlas bestaat uit twee groepen. In allebei de groepen hebben de kinderen individuele werkplekken waar zij volgens de TEACCH methode werken om de zelfstandigheid en de concentratie te vergroten. Informatiegids OZC Orion

14 De afdeling Orion 6 12 bestaat uit vier groepen, waarvan één groep met een specialistisch karakter. Pluto Pluto is een onderbouwgroep in de schoolvoorwaardelijke fase en de fase voor het aanvankelijk leren voor kinderen van 6, 7 en 8 jaar. Hier wordt geobserveerd in hoeverre het kind al een schoolhouding ontwikkeld heeft. Het Onderwijszorgplan wordt daarop afgestemd. De kinderen functioneren op de grens van voorbereidend en aanvankelijk leren en hebben ook nog extra speeltijd nodig. Jupiter Jupiter is een middenbouwgroep voor kinderen van 7-10 jaar die de aanvankelijk leerfase voorbij zijn. In deze groep worden kinderen ondersteund bij de leerstof overstijgende gebieden zoals taakaanpak, plannen, informatieverwerking en faalangst. De kinderen zijn gestart met het aanvankelijk leren tot en met de kerndoelen speciaal onderwijs middenbouw. Mercurius Mercurius is een midden- en bovenbouwgroep, in de leer effectuerende fase voor kinderen van 9-12 jaar. De nadruk in deze groep ligt bij het coachen van leerstrategieën, werkhouding, reflectie, feedback, zelfstandigheid en samenwerken, maar ook het formuleren van eigen leerdoelen en profijt hebben van begeleiding. De kinderen kunnen de kerndoelen speciaal onderwijs van de middenbouw tot de bovenbouw volgen. Er wordt aandacht besteed aan de overgang naar het voortgezet onderwijs. Saturnus Naast de kerngroepen is er één specialistische groep, namelijk Saturnus. Deze groep is ingedeeld naar het niveau van emotieregulatie en leerbaarheid. Er wordt getraind op leervoorwaarden en schoolse vaardigheden. De methodieken van de basisvakken taal, lezen en rekenen zijn in eerste instantie een middel om tot leren te komen. Er wordt ook getraind op sociaal emotionele vaardigheden, zelfbeheersing en Informatiegids OZC Orion

15 zelfvertrouwen om de overgang naar een andere groep te kunnen versoepelen. Ook in deze groep werken onderwijskrachten en pedagogisch medewerkers intensief samen. Er zijn maximaal zes kinderen in deze groep. 2.2 In,- door- en uitstroom Zowel voor de afdeling 3-6 als de afdeling 6-12 is de route voor instroom, doorstroom en uitstroom beschreven in een document waarin alle stappen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Uiteraard zijn deze documenten op Orion aanwezig ter inzage. Informatiegids OZC Orion

16 3 ONDERWIJS ZORG 3.1 Samenwerking in de groep Binnen de groepen is sprake van een specifiek pedagogisch klimaat, waarbij een heldere structuur, voldoende veiligheid voor het kind en een responsieve houding van het team de kernpunten zijn. De omgeving is zodanig dat de kinderen zich veilig voelen, zelfvertrouwen krijgen en zich (weer) kunnen gaan ontwikkelen. Hiertoe wordt een zekere voorspelbaarheid nagestreefd door te werken volgens een vast dagritme en met zoveel mogelijk bekende medewerkers. In de rustige inrichting zijn veel visuele hulpmiddelen aanwezig die de kinderen helpen zich het dagritme en de groepsregels eigen te maken. De pedagogisch medewerker en de leerkracht geven samen vorm aan de dag. Zoveel als mogelijk wordt in de groep gewerkt, maar er zijn ook momenten waarop in kleine groepjes of individueel gewerkt wordt. Soms is dit buiten de groep in een aparte ruimte. In een poging beide specialismen te verduidelijken hebben we hieronder zowel het onderwijsaanbod als het zorgaanbod beschreven. In de dagelijkse praktijk is een en ander zo verweven en op elkaar afgestemd dat het voor een kind op Orion niet uit moet maken met welke volwassene hij/zij te maken heeft. We evalueren ons handelen voortdurend volgens de Plan-Do-Check-Act-principes. We signaleren problemen en/of mogelijkheden en kansen, we ontwikkelen oplossing en passen op kleine schaal waar mogelijk veranderingen toe, we controleren of de veranderingen het gewenste effect hebben en als dat zo is voeren we de veranderingen, in overleg, verder in. Deze principes dwingen ons steeds weer te kijken of we het goede doen en of we dat ook goed doen. Act Plan Check Do Informatiegids OZC Orion

17 3.2 Onderwijsaanbod Wanneer kinderen in de onderwijs-zorggroep toe zijn aan meer onderwijs en in staat zijn aan onderwijsactiviteiten in een groep deel te nemen, wordt de onderwijstijd aangepast. Het onderwijs wordt vormgegeven door middel van instructiegroepen. De kinderen die in aanmerking komen voor de meer groepsgerichte onderwijsactiviteiten dienen over een zekere taakgerichtheid, luisterhouding en enige mate van leergierigheid te beschikken. In overleg met ouders, de intern begeleider/orthopedagoog, de gedragswetenschapper en het team wordt een geïntegreerd handelingsplan opgesteld. Hierbij wordt een voorlopige planning gemaakt voor de vorm, de aard en de frequentie van het onderwijs. De leerkracht past zijn/haar dagelijks handelen en de instructie aan, aan de mogelijkheden van het kind en evalueert, samen met het multidisciplinaire team en de ouders de vervolgstappen. Passend binnen de doelen die in het ontwikkelperspectiefplan met ouders zijn geformuleerd, wordt steeds weer bekeken hoeveel uren onderwijs het kind aankan. 3.3 Zorgaanbod In de groepen wordt een intensief aanbod gedaan van korte, concrete activiteiten die later op de dag of in de week worden herhaald. Als kinderen deelnemen aan therapie of trainingen van externe therapeuten (zoals bijvoorbeeld logopedie, fysiotherapie, speltherapie, psychomotorische therapie) worden deze therapieën of trainingen bij voorkeur geïntegreerd in de behandeling. In de groep wordt met het kind gewerkt aan onder andere het (leren) functioneren in een grotere groep, de interactie tussen de kinderen onderling en met de medewerkers, het vergroten van de zelfredzaamheid en de werk- en luisterhouding van het kind. De pedagogisch medewerker onderhoudt een intensief contact met de ouders (en hun gezinsbegeleider) en stemt de werkdoelen van het kind in de groep af op de werkdoelen waaraan het gezin thuis werkt. Het kan voorkomen dat de pedagogisch medewerker thuis aan een concreet doel komt werken, wanneer dat voor ouders ondersteuning biedt. Voor kinderen die doorstromen naar een vervolgschool worden coaching trajecten geboden. Tijdens de overstap naar de volgende school kan een pedagogisch medewerker deze stap ondersteunen door op de vervolgschool te trainen op concrete werkpunten van het kind. De vragen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt staan centraal en zodoende houdt hij de regie over zijn eigen hulpproces. Op Orion werken we vanuit de visie, die beschreven is in de methodiek Gezin Centraal (Arjan Bolt, 2006). Een methode die ook binnen de rest van Cardea gebruikt wordt. Uitgangspunt hierbij is een vraag- en oplossingsgerichte houding van de medewerker, die zijn professionaliteit ten dienste stelt van de ontwikkeling van de cliënt (ouders). Informatiegids OZC Orion

18 3.4 Gebruikte methoden Algemeen Dagritmepakket en gebruik van pictogrammen In alle groepen wordt dagelijks gebruik gemaakt van het Dagritmepakket. De dag- routine is de kapstok van onderwijs en zorg. Het is gedefinieerd als terugkerende onderdelen van de dag die normaal gesproken zo verlopen. De bezigheden van kinderen en medewerkers zijn op elkaar afgestemd. Ook wordt gebruik gemaakt van pictogrammen om de dagindeling en de activiteiten in volgorde zichtbaar te maken. De kinderen hebben hier veel steun aan vanwege hun dikwijls zwakke tijdsbesef en behoefte aan overzicht van wat er komen gaat. De leeromgeving wordt hiermee veilig en voorspelbaar voor de kinderen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken is een belangrijke vaardigheid voor kinderen die op hun eigen niveau aan de slag moeten kunnen. Gedurende het schooljaar wordt het zelfstandig werken stapsgewijs opgebouwd, onder andere met behulp van methodieken als Geon en GIP, zodat de kinderen minder begeleiding nodig hebben en beter voorbereid zijn op de vervolgschool. Sociaal-emotionele ontwikkeling Regelmatig spreken de teamleden met de kinderen over gevoelens. Doel is het vergroten van het inlevingsvermogen en de sociale competentie van de kinderen en het zichzelf beter leren uiten. Voor de sociaal-emotionele activiteiten wordt gebruik gemaakt van het programma Een doos vol gevoelens, interventies rondom emotieregulatie uit Minder boos en opstandig, de interventiemethodiek LSCI, sociale en cognitieve behandelprogramma s en (prenten)boeken. Mondelinge taal In de klas wordt veel verteld en voorgelezen over verschillende onderwerpen die aansluiten bij thema s die in de groep aan de orde zijn. Hierbij worden de kinderen alert gemaakt op het woordgebruik en het maken van correcte zinnen en verhaaltjes. Het team kan ondersteuning krijgen van onze spraak-taalpatholoog. Informatiegids OZC Orion

19 ICT Naast de software die door de leerkrachten in de groepen wordt aangeboden, krijgen de kinderen van Orion 6-12 ook ICT-les in de groep. De kinderen werken in een digitale leeromgeving met onder andere een digi-bord en touch screen. Orion heeft een internetprotocol Orion 3-6 Beginnende geletterdheid Ook voordat er met het formele leesproces wordt gestart, doen kinderen al veel kennis op over geschreven taal. Spelenderwijs leren kinderen de betekenis van geschreven taal en doen hier allerlei ervaringen mee op. Zij leren bijvoorbeeld dat een boek door iemand geschreven is, dat je naam uit letters bestaat en dat je met het schrijven van een briefje iets voor elkaar kunt krijgen. De interesse voor geschreven taal wordt opgewekt met allerlei activiteiten, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van materialen uit De Leeslijn. Auditieve training wordt klassikaal door de leerkracht aangeboden, bijvoorbeeld met programma s als Klinkklare Klanken en Oorzaak, maar vindt ook individueel of in kleine groepjes plaats. Wanneer kinderen daar aan toe zijn, zijn er mogelijkheden om met het aanvankelijke leesproces te starten met behulp van de methoden Leessleutel, Letterpret en/of Veilig Leren Lezen. De schrijfmotoriek wordt gestimuleerd met behulp van programma s als Schrijfdans, Schrijfkriebels en oefeningen uit de methoden Handschrift en Mijn eigen handschrift. Beginnende gecijferdheid Ervaringen op het gebied van rekenen en wiskunde worden met behulp van verschillende activiteiten bewust gemaakt en besproken. De belangrijke onderwerpen tellen en getalbegrip, ruimtelijke relaties en constructies, meten, weten en tijd komen regelmatig aan de orde. Er wordt gebruikt gemaakt van delen van bestaande methoden zoals Alles telt, Operatoir rekenen, Zo reken ik ook, hulpprogramma s zoals Ordenen, en van een zelf samengestelde ontdekkist, waarmee allerlei ervaringen worden opgedaan. De computer wordt daarnaast ingezet ter ondersteuning. Informatiegids OZC Orion

20 Bewegingsonderwijs Eenmaal per week geeft de leerkracht van de onderwijs-zorggroep een half uur kleutergymnastiek in ons speellokaal. Doel is de kinderen bekend te maken met hun eigen lichaam, verschillende bewegingsvormen en oefening te bieden op dat terrein. In de gymzaal zijn verschillende materialen ter ondersteuning. De zelfredzaamheid wordt geoefend bij het aanen uitkleden. Behandeling van specifieke motorische of psychomotorische problemen gebeurt meestal door een fysiotherapeut van een externe praktijk al dan niet binnen Orion. Daarnaast begeleiden we de kinderen dagelijks ten minste 1 maal een half uur in het begeleid (buiten) spelen, waarbij naast het ontdekken van het eigen lichaam en het oefenen van de motoriek, zij ook leren samen spelen en trainen we de communicatieve vaardigheden Orion 6-12 Schrijven Wanneer kinderen starten met aanvankelijk schrijven, wordt gestart met de methoden Schrijfdans, Schrijfkriebels, Handschrift en later gebruiken we ook Mijn eigen handschrift. Lezen Kinderen leren lezen volgens de methode Veilig Leren Lezen, zij gaan vervolgens verder met de methode voor technisch lezen Speciale Leesbegeleiding, en voor begrijpend lezen wordt gebruik gemaakt van TekstVerwerken. Voor de extra oefening gebruiken we de methode Goed gelezen. Taal De taalontwikkeling wordt met behulp van de methoden Blokboek taal, Spelling in de Lift plus en Werkwoordspelling in de Lift plus ondersteund. In de hogere groepen worden ook het Blokboek ontleden en Redekundig ontleden Ajodakt gebruikt. Rekenen Kinderen die starten met rekenen, werken met de methoden Alles telt en Alles telt - maatschrift. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de methode Maatwerk en voor extra oefenstof gebruiken we de Stenvert rekenblocs. Informatiegids OZC Orion

21 Natuur en techniek Met behulp van de methoden In vogelvlucht en Topondernemers wordt gewerkt aan natuureducatie en techniek. Specifiek voor techniek gebruiken we Werken aan techniek. Naast het werken met de methoden worden lespakketten gebruikt van de dienst Natuur-en Milieueducatie en wordt regelmatig de heemtuin bezocht. Aardrijkskunde en geschiedenis De oudere kinderen werken met de methoden De trek en Land in zicht. De jonge kinderen werken vooral ervaringsgericht rondom thema s die tevens verband houden met aardrijkskunde en geschiedenis. Engels De midden- en bovenbouwgroepen krijgen Engels met de methode Real English. Speciale spelbegeleiding/spelmolen Door speciale spelbegeleiding is er extra aandacht voor de spelontwikkeling van kinderen. Met gerichte observaties wordt het niveau en de spelkwaliteit van het kind bepaald. Vervolgens worden de spelmogelijkheden van de kinderen stap voor stap uitgebreid en leren kinderen hoe zij volgens regels met andere kinderen op een prettige manier kunnen samenspelen. 17 Gymnastiek De groepen krijgen twee keer per week gym van een vakleerkracht. Kunst Kinderen leren technieken en vaardigheden op het gebied van tekenen, handvaardigheid en beeldende vorming ontwikkelen en toepassen. Een vakleerkracht begeleidt hen hierbij. Informatiegids OZC Orion

Deze schoolgids is goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Attendiz.

Deze schoolgids is goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Attendiz. Woord vooraf Voor u ligt de Schoolgids 2012-2013 van onderwijs-zorgklas De Regenboog. De Regenboog is een gezamenlijk initiatief van Jarabee en Attendiz, SO Het Mozaïek onderbouw. Deze schoolgids wordt

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort SBO Kingmaschool Schoolgids 2011-2012 Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort Voorwoord Deze schoolgids is een hulpmiddel om u uitgebreid te informeren over onze school. De Kingmaschool is een school

Nadere informatie

School. Gids 2014-2015. Oranje Nassauschool

School. Gids 2014-2015. Oranje Nassauschool School Gids 2014-2015 Oranje Nassauschool 1. Voorwoord 2. Stichting Salomo Schoolgegevens 3. Kennismaking met de Oranje Nassauschool 3.1 Algemeen 3.2 Uitgangspunten en doelstellingen 3.3 Een christelijke

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Meer informatie over hoe we het onderwijs organi- vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige seren, wat we daarbij belangrijk

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 23-24 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Schoolgids de Wijngaard 2013-2014 Schoolgids 2014 2015

Schoolgids de Wijngaard 2013-2014 Schoolgids 2014 2015 Schoolgids de Wijngaard 2013-2014 Schoolgids 2014 2015 Pagina 1 van 37 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. DE SCHOOL 2 1.1 Waar staat de school? 2 1.2 Directie 2 1.3 De geschiedenis van de school 2 1.4 Schoolgrootte

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Warandecollege in Oosterhout.

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015 2014-2015 verbreedt je horizon 1 Inhoud Onze visie op onderwijs... 8 Missie van onze school... 8 Visie van onze school... 8 Visie op levensbeschouwing... 8 Visie op sociaalpedagogisch klimaat... 8 Visie

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie