Informatiegids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiegids 2015 2016"

Transcriptie

1 Informatiegids

2 Weinig dingen helpen een mens meer dan hem verantwoordelijkheid te geven en te laten merken dat je hem vertrouwt. Booker T. Washington Informatiegids OZC Orion

3 VOORWOORD Met genoegen presenteren wij u hierbij de informatiegids van Onderwijs Zorg Combinatie (OZC) Orion voor het schooljaar Orion is een voorziening voor kinderen in de basisschoolleeftijd en komt voort uit een intensieve samenwerking tussen Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (PROO leiden) en Cardea. OZC Orion biedt een combinatie van onderwijs en zorg aan kinderen van 3 tot en met 12 jaar uit Leiden en de regio. Kinderen op Orion hebben dusdanige gedragsproblemen, dat zij binnen het regulier of speciaal basisonderwijs niet goed kunnen functioneren en niet aan leren toekomen. In kleine groepen werken leerkrachten samen met pedagogisch medewerkers aan de ontwikkeling van de kinderen. Per kind wordt bekeken wat de beste combinatie tussen onderwijs en zorg is. OZC Orion hecht aan een goede samenwerking met de ouders. Wanneer een kind geplaatst wordt op Orion wordt er een gezinsbegeleider aan het gezin gekoppeld. Op deze manier zorgen we voor een sluitend ondersteunend netwerk om het kind heen. In ons onderwijszorgplan kunt u onze missie, visie en andere onderbouwingen van onze begeleiding vinden, alsmede een uitgebreide beschrijving van onze doelen en middelen. Hierin zijn alle achtergronden en de doelen in ons handelen nauwkeurig uitgeschreven. Vanuit dit onderwijs-zorgplan hebben we ook ontwikkeldoelen voor het komende schooljaar voor ons als team gedefinieerd. Op die manier streven wij een constante verbetering van de kwaliteit van begeleiding na. Dit onderwijszorgplan is op te vragen bij school. In deze informatiegids kunt u informatie vinden over onze organisatie, onderwijs- en zorg aanbod, leerlingenzorg, doelstellingen voor komend schooljaar, protocollen en overige belangrijke informatie betreffende Orion. Waar wij spreken van ouders bedoelen wij alle volwassenen die de zorg hebben over de kinderen. Als u naar aanleiding van de schoolgids vragen, opmerkingen en/of suggesties heeft, horen wij die graag! Schroom niet om langs te komen. We maken graag tijd voor u. Het team van Orion Onderwijs Zorg Combinatie Orion Stichting Openbaar Primair en Cardea Jeugdzorg Speciaal Onderwijs Leiden Simon Smitweg 7 Maresingel 3 Elisabethof GA Leiderdorp 2316 HA Leiden 353 EW Leiderdorp T T T F F F E E INHOUD Informatiegids OZC Orion

4 INHOUD VOORWOORD 1 INHOUD 4 INLEIDING 6 1 HOE WIJ WERKEN LEEFTIJD KINDEREN ONDERWIJS ZORG DOELEN VOOR EEN PLAATS OP ORION AANMELDING EN PLAATSING 10 2 NA DE PLAATSING GROEPSINDELING IN,- DOOR- EN UITSTROOM 15 3 ONDERWIJS ZORG SAMENWERKING IN DE GROEP ONDERWIJSAANBOD ZORGAANBOD GEBRUIKTE METHODEN Algemeen Orion Orion HANDELINGSPLANNING DRIEHOEK GESPREK OVER DE VOORTGANG EINDGESPREK 22 5 KIND VOLGSYSTEEM ORION ORION HET TEAM OVERLEGVORMEN HET TEAM VAN OZC ORION 26 7 ORION EN OUDERS HEEN-EN-WEERSCHRIFT INFORMATIEBIJEENKOMST MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 29 Informatiegids OZC Orion

5 8 TIJD VOOR SCHOOL SCHOOLTIJDEN ONDERWIJSTIJD PAUZE LEERPLICHT VERLOF AANVRAGEN SCHOOLVERZUIM VAKANTIEROOSTER STUDIEDAGEN 32 9 OVERIGE BELANGRIJKE ZAKEN GELDELIJKE BIJDRAGEN VAN OUDERS VERVANGING VAN PERSONEEL FEESTEN EN EXCURSIES VERVOER SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID VERZEKERINGEN KLACHTEN INZAGERECHT PRIVACY SAMENWERKING MET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN UITSTROOMGEGEVENS UITSTROOM ORION UITSTROOM ORION SPEERPUNTEN VOOR BEIDE AFDELINGEN ORION ORION BOVENSCHOOLSE AFSPRAKEN VRAGEN, ZORGEN EN KLACHTEN PROTOCOL LEERPLICHT EN VERLOF PROTOCOL GEDRAGSREGELS EN AFSPRAKEN PROTOCOL TOELATING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN PROTOCOL ZITTEN BLIJVEN PROTOCOL TEGEN PESTEN EN PROTOCOL TEGEN DIGITAAL PESTEN PROTOCOL DOSSIERVORMING LEERLINGEN PROTOCOL VEILIGHEID OP SCHOOL EN HET VEILIGHEIDSPLAN PROTOCOL TEGEN AGRESSIE EN GEWELD PROTOCOL VERVANGING BIJ ZIEKTE EN VERLOF VAN PERSONEEL PROTOCOL ONDERWIJSONDERSTEUNING ZIEKE LEERLINGEN PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING PROTOCOL GEZAG, OMGANG EN INFORMATIE PROTOCOL VERZEKERINGEN BURGERSCHAP EN INTEGRATIE GODSDIENSTIG- EN HUMANISTISCH VORMINGSONDERWIJS IN DE OPENBARE SCHOOL 44 Informatiegids OZC Orion

6 INLEIDING Binnen onderwijs zorg combinatie Orion bieden Cardea (jeugdzorg) en PROO Leiden (onderwijs) een combinatie van zorg en speciaal onderwijs (SO, Cluster IV) aan leerlingen van 3 tot en met 12 jaar met (ernstige) gedragsproblemen. De zorg wordt echter niet alleen aan de leerlingen geboden, maar aan leerling én gezin/systeem. OZC Orion heeft als schooleenheid één brinnummer. Deze onderwijseenheid bestaat echter uit twee afdelingen: Orion 3-6 voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar en Orion 6-12 voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Doorstroom vanuit de afdeling 3-6 naar de afdeling 6-12 is niet gebruikelijk en zeker ook niet de doelstelling. In de afgelopen 5 jaar is gemiddeld 7 % van de leerlingen van Orion 3-6 doorgestroomd naar Orion Er is dus nadrukkelijk geen sprake van een doorgaande lijn van onder- naar midden en bovenbouw in de school. Beide afdelingen hebben dan ook een andere opdracht. Kinderen binnen Orion 3-6 worden aangemeld vanuit een 'zorgtraject'. De hulpvraag van ouders, in overleg met het jeugd & gezinsteam richt zich op kind- en systeemfactoren. Binnen Orion 3-6 is vanuit onderwijs de opdracht om binnen een, tot maximaal twee jaar in de integrale samenwerking het kind te observeren, de ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen, de ontwikkeling gericht te stimuleren in samenwerking met het systeem en een advies te geven over een passende onderwijsplek voor het kind. Informatiegids OZC Orion

7 Binnen Orion 6-12 is in samenwerking met Cardea de opdracht leerlingen met ernstige emotie-regulatieproblemen weer succeservaringen op te laten doen in het onderwijs, zodat zij aan het einde van de basisschool, en waar mogelijk eerder, voldoende zijn toegerust om te kunnen doorstromen naar een andere onderwijsplek. Veel aandacht wordt besteed aan het opbouwen van een identiteit als leerling, waarbij naast het stimuleren van de leerontwikkeling en de werkhouding ook veel aandacht uitgaat naar het reguleren van gedrag en het aanleren van sociale vaardigheden. Voor beide afdelingen geldt dat de samenwerking met ouders een noodzakelijke voorwaarde is, zodat een pedagogische driehoek (en daarmee een eenheid voor het kind) ontstaat waarin zowel op school als thuis de totale ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt. Voorwaarde voor plaatsing op OZC Orion is een verwijzing van het JGT (jeugd en gezinsteam) of een gezinsvoogd. Bij Orion 6-12 beschikken de meeste kinderen daarnaast over een toelaatbaarheidsverklaring voor Cluster IV, of wordt de aanvraag voor deze indicatie opgestart bij aanmelding (door de verwijzer, eventueel onder begeleiding van Orion). Informatiegids OZC Orion

8 1 HOE WIJ WERKEN 1.1 Leeftijd kinderen Orion biedt zorg en onderwijs aan kinderen van 3 tot en met 12 jaar. Orion is verdeeld in twee afdelingen omdat jonge kinderen andere onderwijs- en zorgbehoeften behoefte hebben dan oudere kinderen. Er is een afdeling voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar (3-6) en één voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar (6-12). Wij wijzen u er op, dat in de gids specifiek wordt vermeld, dat bepaalde informatie alleen geldt voor Orion 3 6 of Orion 6-12 vanwege verschillen in toeleiding, aanbod en aanpak. 1.2 Onderwijs Zorg In de groepen worden onderwijs en behandeling geïntegreerd aangeboden. De aanpak van leerkrachten en pedagogisch medewerkers is nauw op elkaar afgestemd. Onderwijs en zorg zijn aanvullend en ondersteunend aan elkaar. Een kind heeft in een onderwijs-zorggroep te maken met slechts één leefklimaat, waarbinnen onderwijs- en behandelactiviteiten plaatsvinden. Uitgangspunt is een zogenaamd groeimodel, waarin gestart wordt met veel zorg, geleidelijk de behoefte aan zorg afneemt en de deelname aan onderwijs toeneemt. Multidisciplinaire samenwerking Zorg Onderwijs Dankzij de intensieve behandeling, is een kind steeds beter in staat om zelfstandig in een onderwijssituatie te functioneren en wordt de onderwijstijd vergroot. Concreet betekent dit dat kinderen die nog veel behandeling nodig hebben in eerste instantie veel begeleiding krijgen van de pedagogisch medewerkers. Naarmate een kind meer toe is aan onderwijs wordt een op het kind afgestemd onderwijsprogramma aangeboden. Dit varieert van individueel oefenen van schoolse vaardigheden (schova/leren leren) tot bijna volledig onderwijs, passend bij de onderwijs- en zorgbehoeften van een kind. Informatiegids OZC Orion

9 1.3 Doelen voor een plaats op Orion Kinderen die Orion bezoeken, hebben naast een onderwijsinhoudelijke hulpvraag ook behoeften op sociaal-emotioneel gebied. Meestal in combinatie met hulpvragen die betrekking hebben op het gezin. Het JGT geeft een verwijzing af naar Orion op basis van drie zogenaamde hoofddoelen waar aan gewerkt wordt: 1 De ontwikkelingsproblemen en -achterstanden zijn verbeterd en/of weggewerkt, 2 De ouders zijn toegerust om beter met het gedrag van het kind om te gaan, 3 De schoolontwikkeling van het kind is verbeterd, op gang gebracht. Samen met de ouders worden de doelen vastgesteld en bepaald op welke manier daaraan gewerkt wordt. Steeds wordt per kind bekeken in hoeverre deze doelen kunnen worden afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind. Zorgdoelen De zelfredzaamheid van het kind is vergroot; Het is duidelijk wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen; Het inzicht in het eigen functioneren van ouders en het functioneren van hun gezin is vergroot; De opvoedingsvaardigheden van ouders zijn versterkt; De positieve interactie tussen ouders en kind is vergroot; Het sociale netwerk van het gezin is versterkt; De balans draagkracht draaglast is hersteld; De gedragsproblematiek van het kind is verminderd en/of hanteerbaar geworden; Het kind heeft zich positief ontwikkeld op cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied. Onderwijsdoelen Het kind is gewend aan een schoolse situatie (het functioneren in een klassengroep, het zich richten op aangeboden taken); De schoolvaardigheden van het kind zijn verbeterd of op gang gebracht; Het kind leert samenwerken en -spelen met andere kinderen in een schoolse situatie; Het kind verkrijgt een goede luisterhouding; Bevordering van een actieve en betrokken houding van het kind bij activiteiten in de groep; Onderwijs op het gebied van de leervoorwaarden ter voorbereiding op vervolg school; We streven een ononderbroken ontwikkelingsproces na en stimuleren de zone van de naaste ontwikkeling bij ieder kind; Zelfstandigheidbevordering, bevordering van het zelfvertrouwen van het kind. Informatiegids OZC Orion

10 1.4 Aanmelding en plaatsing Orion 3-6 Voor een plaats in een van de groepen is een verwijzing van het JGT of een gezinsvoogd nodig. Nadat deze verwijzing is afgegeven, neemt een gedragswetenschapper van Orion contact met u op. Hij/zij zal met u de indicatie doornemen en de gestelde doelen verwerken in een samenwerkingsovereen komst. De gezinsbegeleider heeft ondertussen ook contact met het ondersteuningsteam van Orion om de plaats in de groep voor te bereiden. Het ondersteuningsteam bestaat uit de gedragswetenschappers, teamleider en intern begeleider/orthopedago og. Het team begeleidt het verblijf van alle kinderen, hun benodigde onderwijszorgaanbod en alles wat daarvoor moet worden geregeld. Het ondersteuningsteam regelt ook de verwijzing van kinderen naar de vervolgschool. Voor wat betreft het onderwijs wordt op grond van de dossiergegevens en recente informatie het ontwikkelingsperspectiefplan (kortweg: OPP) opgesteld, waarin doelen voor het onderwijs en de zorg, zowel op Orion als thuis, worden geformuleerd. Nadat het eerste OPP is opgesteld, wordt kennisgemaakt en afgestemd met de toekomstige mentor van het kind (een pedagogisch medewerker) en de groep. Voor zorg en onderwijs wordt een integraal werkplan opgesteld met werkdoelen. Daarna kan het kind gaan beginnen in de groep. Informatiegids OZC Orion

11 Orion 6-12 Kinderen van 6 tot 12 jaar worden doorgaans vanuit een school verwezen naar OZC Orion als school voor speciaal onderwijs, cluster IV. Voor plaatsing op Orion is een verwijzing van het JGT nodig. Deze wordt op advies van de school en het expertteam aangevraagd door de ouders. Informatiegids OZC Orion

12 2 NA DE PLAATSING 2.1 Groepsindeling De afdeling Orion 3 6 bestaat uit drie groepen, waarvan één groep met een specialistisch karakter. De Kleine Beer en de Grote Beer Beide groepen richten zich op de jonge kinderen, die vaak nog moeten groeien in het onderwijs en een grote vraag naar orthopedagogische ondersteuning hebben. Waar mogelijk wordt qua aanbod aangesloten bij een reguliere kleutergroep; dit vooral ter voorbereiding op de vervolgschool. Alle kleuters, die van nature nog een grote behoefte aan spelen hebben, worden begeleid door de pedagogisch medewerkers om de spelontwikkeling op gang te brengen en door te ontwikkelen. Bij de kinderen die al meer onderwijs aankunnen, kan de orthopedagogische begeleiding vooral plaatsvinden in de lessituatie, terwijl de leerkracht met de groep werkt. Naast de groep werken pedagogisch medewerkers veel aan individuele of groepsgerichte trainingen op sociaal-emotioneel gebied. Binnen het onderwijs wordt er veel schoolvaardigheid (schova) training geboden om de leervaardigheden en leervoorwaarden te ontwikkelen bij de kinderen. Er wordt een uitdagende en leerrijke omgeving gecreëerd die kinderen moet uitdagen tot exploreren en tot leren te komen. De Kleine Beer is er voor die kinderen die net de kleuterleeftijd hebben bereikt, die vooral behoefte hebben aan ondersteuning op sociaal emotioneel gebied en die nog niet schoolrijp zijn. De Grote Beer richt zich op de kleuters die naar verhouding wat meer onderwijs aan kunnen en nodig hebben. Kinderen leren om steeds langer en actiever en intensiever deel te nemen aan onderwijsactiviteiten. Daarbij wordt steeds per kind gekeken hoe we zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij zijn/haar onderwijsbehoeften. In beide groepen wordt gewerkt met het totaalprogramma IK & KO. Aan de hand van het programma komen diverse thema s aan bod, waarbij verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden. Om alle kinderen optimaal te laten profiteren van de omgeving vinden er ook groepsoverstijgende en groepsdoorbrekende activiteiten plaats. Informatiegids OZC Orion

13 De Atlas De Atlas is een gespecialiseerde groep voor kinderen met (een vermoeden van) een autisme spectrum stoornis (ASS). De algehele ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd door het aanbieden van behandelings- en onderwijsactiviteiten. De Atlas kenmerkt zich door een hoge mate van structuur in tijd, ruimte en activiteiten, waarbij voorspelbaarheid, prikkelreductie en een gedragsmatige aanpak van belang zijn. In de behandeling is aandacht voor een individueel gerichte aanpak binnen een gevisualiseerd dagprogramma (pictogrammen) en duidelijke regels. Elk kind heeft zijn eigen behandeldoelen die betrekking hebben op het stimuleren van de normale ontwikkeling. Het stimuleren richt zich op de sociaal-emotionele, cognitieve-, spel-, taal-, en motorische ontwikkeling, de communicatie en het contact. Sociale vaardigheidstraining wordt ingepast in de dagelijkse leefsituatie en aan het individuele kind. Nieuwe vaardigheden worden aangeleerd door deze op te splitsen en aan te bieden in kleine stapjes, door voor het kind duidelijk te maken wat van hem verwacht wordt, door aan te sluiten bij zijn interesse en zo nodig eerst te oefenen in een één-op-één situatie. Geleerde vaardigheden worden uitgebreid en in verschillende situaties geoefend. Het omgaan met veranderingen, waarbij overgangs- en wachtmomenten worden ingevuld. Kinderen worden voorbereid op veranderingen. Stapsgewijs wordt gewerkt aan de verbetering van de concentratie en aandachtspanne en aan het ontwikkelen van een goede taak/werkhouding. Schova training wordt individueel of in een groepje van twee à drie kinderen aangeboden. Afhankelijk van wat de kinderen aankunnen, kan worden uitgebreid naar grotere groepen en/of meer uren onderwijs in het programma. De Atlas bestaat uit twee groepen. In allebei de groepen hebben de kinderen individuele werkplekken waar zij volgens de TEACCH methode werken om de zelfstandigheid en de concentratie te vergroten. Informatiegids OZC Orion

14 De afdeling Orion 6 12 bestaat uit vier groepen, waarvan één groep met een specialistisch karakter. Pluto Pluto is een onderbouwgroep in de schoolvoorwaardelijke fase en de fase voor het aanvankelijk leren voor kinderen van 6, 7 en 8 jaar. Hier wordt geobserveerd in hoeverre het kind al een schoolhouding ontwikkeld heeft. Het Onderwijszorgplan wordt daarop afgestemd. De kinderen functioneren op de grens van voorbereidend en aanvankelijk leren en hebben ook nog extra speeltijd nodig. Jupiter Jupiter is een middenbouwgroep voor kinderen van 7-10 jaar die de aanvankelijk leerfase voorbij zijn. In deze groep worden kinderen ondersteund bij de leerstof overstijgende gebieden zoals taakaanpak, plannen, informatieverwerking en faalangst. De kinderen zijn gestart met het aanvankelijk leren tot en met de kerndoelen speciaal onderwijs middenbouw. Mercurius Mercurius is een midden- en bovenbouwgroep, in de leer effectuerende fase voor kinderen van 9-12 jaar. De nadruk in deze groep ligt bij het coachen van leerstrategieën, werkhouding, reflectie, feedback, zelfstandigheid en samenwerken, maar ook het formuleren van eigen leerdoelen en profijt hebben van begeleiding. De kinderen kunnen de kerndoelen speciaal onderwijs van de middenbouw tot de bovenbouw volgen. Er wordt aandacht besteed aan de overgang naar het voortgezet onderwijs. Saturnus Naast de kerngroepen is er één specialistische groep, namelijk Saturnus. Deze groep is ingedeeld naar het niveau van emotieregulatie en leerbaarheid. Er wordt getraind op leervoorwaarden en schoolse vaardigheden. De methodieken van de basisvakken taal, lezen en rekenen zijn in eerste instantie een middel om tot leren te komen. Er wordt ook getraind op sociaal emotionele vaardigheden, zelfbeheersing en Informatiegids OZC Orion

15 zelfvertrouwen om de overgang naar een andere groep te kunnen versoepelen. Ook in deze groep werken onderwijskrachten en pedagogisch medewerkers intensief samen. Er zijn maximaal zes kinderen in deze groep. 2.2 In,- door- en uitstroom Zowel voor de afdeling 3-6 als de afdeling 6-12 is de route voor instroom, doorstroom en uitstroom beschreven in een document waarin alle stappen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Uiteraard zijn deze documenten op Orion aanwezig ter inzage. Informatiegids OZC Orion

16 3 ONDERWIJS ZORG 3.1 Samenwerking in de groep Binnen de groepen is sprake van een specifiek pedagogisch klimaat, waarbij een heldere structuur, voldoende veiligheid voor het kind en een responsieve houding van het team de kernpunten zijn. De omgeving is zodanig dat de kinderen zich veilig voelen, zelfvertrouwen krijgen en zich (weer) kunnen gaan ontwikkelen. Hiertoe wordt een zekere voorspelbaarheid nagestreefd door te werken volgens een vast dagritme en met zoveel mogelijk bekende medewerkers. In de rustige inrichting zijn veel visuele hulpmiddelen aanwezig die de kinderen helpen zich het dagritme en de groepsregels eigen te maken. De pedagogisch medewerker en de leerkracht geven samen vorm aan de dag. Zoveel als mogelijk wordt in de groep gewerkt, maar er zijn ook momenten waarop in kleine groepjes of individueel gewerkt wordt. Soms is dit buiten de groep in een aparte ruimte. In een poging beide specialismen te verduidelijken hebben we hieronder zowel het onderwijsaanbod als het zorgaanbod beschreven. In de dagelijkse praktijk is een en ander zo verweven en op elkaar afgestemd dat het voor een kind op Orion niet uit moet maken met welke volwassene hij/zij te maken heeft. We evalueren ons handelen voortdurend volgens de Plan-Do-Check-Act-principes. We signaleren problemen en/of mogelijkheden en kansen, we ontwikkelen oplossing en passen op kleine schaal waar mogelijk veranderingen toe, we controleren of de veranderingen het gewenste effect hebben en als dat zo is voeren we de veranderingen, in overleg, verder in. Deze principes dwingen ons steeds weer te kijken of we het goede doen en of we dat ook goed doen. Act Plan Check Do Informatiegids OZC Orion

17 3.2 Onderwijsaanbod Wanneer kinderen in de onderwijs-zorggroep toe zijn aan meer onderwijs en in staat zijn aan onderwijsactiviteiten in een groep deel te nemen, wordt de onderwijstijd aangepast. Het onderwijs wordt vormgegeven door middel van instructiegroepen. De kinderen die in aanmerking komen voor de meer groepsgerichte onderwijsactiviteiten dienen over een zekere taakgerichtheid, luisterhouding en enige mate van leergierigheid te beschikken. In overleg met ouders, de intern begeleider/orthopedagoog, de gedragswetenschapper en het team wordt een geïntegreerd handelingsplan opgesteld. Hierbij wordt een voorlopige planning gemaakt voor de vorm, de aard en de frequentie van het onderwijs. De leerkracht past zijn/haar dagelijks handelen en de instructie aan, aan de mogelijkheden van het kind en evalueert, samen met het multidisciplinaire team en de ouders de vervolgstappen. Passend binnen de doelen die in het ontwikkelperspectiefplan met ouders zijn geformuleerd, wordt steeds weer bekeken hoeveel uren onderwijs het kind aankan. 3.3 Zorgaanbod In de groepen wordt een intensief aanbod gedaan van korte, concrete activiteiten die later op de dag of in de week worden herhaald. Als kinderen deelnemen aan therapie of trainingen van externe therapeuten (zoals bijvoorbeeld logopedie, fysiotherapie, speltherapie, psychomotorische therapie) worden deze therapieën of trainingen bij voorkeur geïntegreerd in de behandeling. In de groep wordt met het kind gewerkt aan onder andere het (leren) functioneren in een grotere groep, de interactie tussen de kinderen onderling en met de medewerkers, het vergroten van de zelfredzaamheid en de werk- en luisterhouding van het kind. De pedagogisch medewerker onderhoudt een intensief contact met de ouders (en hun gezinsbegeleider) en stemt de werkdoelen van het kind in de groep af op de werkdoelen waaraan het gezin thuis werkt. Het kan voorkomen dat de pedagogisch medewerker thuis aan een concreet doel komt werken, wanneer dat voor ouders ondersteuning biedt. Voor kinderen die doorstromen naar een vervolgschool worden coaching trajecten geboden. Tijdens de overstap naar de volgende school kan een pedagogisch medewerker deze stap ondersteunen door op de vervolgschool te trainen op concrete werkpunten van het kind. De vragen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt staan centraal en zodoende houdt hij de regie over zijn eigen hulpproces. Op Orion werken we vanuit de visie, die beschreven is in de methodiek Gezin Centraal (Arjan Bolt, 2006). Een methode die ook binnen de rest van Cardea gebruikt wordt. Uitgangspunt hierbij is een vraag- en oplossingsgerichte houding van de medewerker, die zijn professionaliteit ten dienste stelt van de ontwikkeling van de cliënt (ouders). Informatiegids OZC Orion

18 3.4 Gebruikte methoden Algemeen Dagritmepakket en gebruik van pictogrammen In alle groepen wordt dagelijks gebruik gemaakt van het Dagritmepakket. De dag- routine is de kapstok van onderwijs en zorg. Het is gedefinieerd als terugkerende onderdelen van de dag die normaal gesproken zo verlopen. De bezigheden van kinderen en medewerkers zijn op elkaar afgestemd. Ook wordt gebruik gemaakt van pictogrammen om de dagindeling en de activiteiten in volgorde zichtbaar te maken. De kinderen hebben hier veel steun aan vanwege hun dikwijls zwakke tijdsbesef en behoefte aan overzicht van wat er komen gaat. De leeromgeving wordt hiermee veilig en voorspelbaar voor de kinderen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken is een belangrijke vaardigheid voor kinderen die op hun eigen niveau aan de slag moeten kunnen. Gedurende het schooljaar wordt het zelfstandig werken stapsgewijs opgebouwd, onder andere met behulp van methodieken als Geon en GIP, zodat de kinderen minder begeleiding nodig hebben en beter voorbereid zijn op de vervolgschool. Sociaal-emotionele ontwikkeling Regelmatig spreken de teamleden met de kinderen over gevoelens. Doel is het vergroten van het inlevingsvermogen en de sociale competentie van de kinderen en het zichzelf beter leren uiten. Voor de sociaal-emotionele activiteiten wordt gebruik gemaakt van het programma Een doos vol gevoelens, interventies rondom emotieregulatie uit Minder boos en opstandig, de interventiemethodiek LSCI, sociale en cognitieve behandelprogramma s en (prenten)boeken. Mondelinge taal In de klas wordt veel verteld en voorgelezen over verschillende onderwerpen die aansluiten bij thema s die in de groep aan de orde zijn. Hierbij worden de kinderen alert gemaakt op het woordgebruik en het maken van correcte zinnen en verhaaltjes. Het team kan ondersteuning krijgen van onze spraak-taalpatholoog. Informatiegids OZC Orion

19 ICT Naast de software die door de leerkrachten in de groepen wordt aangeboden, krijgen de kinderen van Orion 6-12 ook ICT-les in de groep. De kinderen werken in een digitale leeromgeving met onder andere een digi-bord en touch screen. Orion heeft een internetprotocol Orion 3-6 Beginnende geletterdheid Ook voordat er met het formele leesproces wordt gestart, doen kinderen al veel kennis op over geschreven taal. Spelenderwijs leren kinderen de betekenis van geschreven taal en doen hier allerlei ervaringen mee op. Zij leren bijvoorbeeld dat een boek door iemand geschreven is, dat je naam uit letters bestaat en dat je met het schrijven van een briefje iets voor elkaar kunt krijgen. De interesse voor geschreven taal wordt opgewekt met allerlei activiteiten, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van materialen uit De Leeslijn. Auditieve training wordt klassikaal door de leerkracht aangeboden, bijvoorbeeld met programma s als Klinkklare Klanken en Oorzaak, maar vindt ook individueel of in kleine groepjes plaats. Wanneer kinderen daar aan toe zijn, zijn er mogelijkheden om met het aanvankelijke leesproces te starten met behulp van de methoden Leessleutel, Letterpret en/of Veilig Leren Lezen. De schrijfmotoriek wordt gestimuleerd met behulp van programma s als Schrijfdans, Schrijfkriebels en oefeningen uit de methoden Handschrift en Mijn eigen handschrift. Beginnende gecijferdheid Ervaringen op het gebied van rekenen en wiskunde worden met behulp van verschillende activiteiten bewust gemaakt en besproken. De belangrijke onderwerpen tellen en getalbegrip, ruimtelijke relaties en constructies, meten, weten en tijd komen regelmatig aan de orde. Er wordt gebruikt gemaakt van delen van bestaande methoden zoals Alles telt, Operatoir rekenen, Zo reken ik ook, hulpprogramma s zoals Ordenen, en van een zelf samengestelde ontdekkist, waarmee allerlei ervaringen worden opgedaan. De computer wordt daarnaast ingezet ter ondersteuning. Informatiegids OZC Orion

20 Bewegingsonderwijs Eenmaal per week geeft de leerkracht van de onderwijs-zorggroep een half uur kleutergymnastiek in ons speellokaal. Doel is de kinderen bekend te maken met hun eigen lichaam, verschillende bewegingsvormen en oefening te bieden op dat terrein. In de gymzaal zijn verschillende materialen ter ondersteuning. De zelfredzaamheid wordt geoefend bij het aanen uitkleden. Behandeling van specifieke motorische of psychomotorische problemen gebeurt meestal door een fysiotherapeut van een externe praktijk al dan niet binnen Orion. Daarnaast begeleiden we de kinderen dagelijks ten minste 1 maal een half uur in het begeleid (buiten) spelen, waarbij naast het ontdekken van het eigen lichaam en het oefenen van de motoriek, zij ook leren samen spelen en trainen we de communicatieve vaardigheden Orion 6-12 Schrijven Wanneer kinderen starten met aanvankelijk schrijven, wordt gestart met de methoden Schrijfdans, Schrijfkriebels, Handschrift en later gebruiken we ook Mijn eigen handschrift. Lezen Kinderen leren lezen volgens de methode Veilig Leren Lezen, zij gaan vervolgens verder met de methode voor technisch lezen Speciale Leesbegeleiding, en voor begrijpend lezen wordt gebruik gemaakt van TekstVerwerken. Voor de extra oefening gebruiken we de methode Goed gelezen. Taal De taalontwikkeling wordt met behulp van de methoden Blokboek taal, Spelling in de Lift plus en Werkwoordspelling in de Lift plus ondersteund. In de hogere groepen worden ook het Blokboek ontleden en Redekundig ontleden Ajodakt gebruikt. Rekenen Kinderen die starten met rekenen, werken met de methoden Alles telt en Alles telt - maatschrift. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de methode Maatwerk en voor extra oefenstof gebruiken we de Stenvert rekenblocs. Informatiegids OZC Orion

21 Natuur en techniek Met behulp van de methoden In vogelvlucht en Topondernemers wordt gewerkt aan natuureducatie en techniek. Specifiek voor techniek gebruiken we Werken aan techniek. Naast het werken met de methoden worden lespakketten gebruikt van de dienst Natuur-en Milieueducatie en wordt regelmatig de heemtuin bezocht. Aardrijkskunde en geschiedenis De oudere kinderen werken met de methoden De trek en Land in zicht. De jonge kinderen werken vooral ervaringsgericht rondom thema s die tevens verband houden met aardrijkskunde en geschiedenis. Engels De midden- en bovenbouwgroepen krijgen Engels met de methode Real English. Speciale spelbegeleiding/spelmolen Door speciale spelbegeleiding is er extra aandacht voor de spelontwikkeling van kinderen. Met gerichte observaties wordt het niveau en de spelkwaliteit van het kind bepaald. Vervolgens worden de spelmogelijkheden van de kinderen stap voor stap uitgebreid en leren kinderen hoe zij volgens regels met andere kinderen op een prettige manier kunnen samenspelen. 17 Gymnastiek De groepen krijgen twee keer per week gym van een vakleerkracht. Kunst Kinderen leren technieken en vaardigheden op het gebied van tekenen, handvaardigheid en beeldende vorming ontwikkelen en toepassen. Een vakleerkracht begeleidt hen hierbij. Informatiegids OZC Orion

Informatiegids 2014 2015

Informatiegids 2014 2015 Informatiegids 2014 2015 Als je iets goeds ziet, geef een compliment. Als je iets verkeerds ziet, bied dan je hulp aan. Nelson Mandela Informatiegids OZC Orion 2014-2015 2 VOORWOORD Met genoegen presenteren

Nadere informatie

Informatiegids

Informatiegids Informatiegids 2016 2017 Weinig dingen helpen een mens meer dan hem verantwoordelijkheid te geven en te laten merken dat je hem vertrouwt. Booker T. Washington Informatiegids OZC Orion 2016-2017 2 VOORWOORD

Nadere informatie

INFOBOEKJE Groep Regenboog

INFOBOEKJE Groep Regenboog INFOBOEKJE Groep Regenboog Schooljaar 2015-2016 Algemene informatie Voor u ligt de informatie, specifiek gericht op de kinderen die onderwijs volgen in de onderwijs-zorgklas De Regenboog. Voor overige

Nadere informatie

Informatiegids

Informatiegids Informatiegids 2017-2018 1 2 Weinig dingen helpen een mens meer dan hem verantwoordelijkheid te geven en te laten merken dat je hem vertrouwt. Booker T. Washington 3 4 VOORWOORD Met genoegen presenteren

Nadere informatie

2012-2013. De beste combinatie van onderwijs en zorg

2012-2013. De beste combinatie van onderwijs en zorg schoolgids OZC Orion 2012-2013 De beste combinatie van onderwijs en zorg 2 Met extra aandacht komt hij meer tot zijn recht Inleiding Onderwijs Zorg Combinatie (OZC) Orion biedt een combinatie van onderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 5. De school 6

Inhoudsopgave. Inleiding 5. De school 6 Inhoudsopgave Inleiding 5 De school 6 Hoe wij werken 7 Leeftijd kinderen 7 Onderwijs - Zorg 7 Doelen voor een plaats op Orion 8 Aanmelding en plaatsing 9 Na de plaatsing 10 Groepsindeling 10 Onderwijs

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Protocol Kleuterverlenging

Protocol Kleuterverlenging ONDERWIJS IN BEWEGING Protocol Kleuterverlenging pagina 1 Protocol Kleuterverlenging Inhoud Inleiding... 3 Opzet van het protocol... 3 Algemene uitgangspunten... 3 Criteria voor verlenging groep 2... 3

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Versie 21-09-2016 Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Naam en adres SBO De Baldakijn Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal Postbus 100 9500 AC Stadskanaal 0599 652652 info@debaldakijn.nl

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon:

Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon: Van Koetsveldschool 2017-2018 Archimedesplantsoen 98 1098 KB Amsterdam Telefoon: 020-66 83 821 Welkom ouders en leerlingen! We zijn trots en blij dat u als ouder en jij als leerling in dit nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Dossieranalyse. 2.Opstarten begeleidingstraject nieuwe schooljaar

Dossieranalyse. 2.Opstarten begeleidingstraject nieuwe schooljaar Zorgarrangementen zml/lg/lz Welke zorg heeft uw leerling nodig? De dienst ambulante begeleiding De Rank Barendrecht biedt de volgende arrangementen. Observaties, gesprekken, verslagen en adviezen horen

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien.

De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien. PROTOCOL Overgang van groep 1 naar groep 2 De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien. Kinderen die gedurende

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound:

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound: Individueel arrangement Rebound Informatiegids 2016-2017 Telefoonnummer rebound: 06 20205474 Individueel arrangement rebound. In het individueel arrangement rebound wordt door onderwijs, leerling, ouders

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 Het doel van dit protocol is om alle

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen

Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen TRIVIUMLINDENHOF Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen DAGBEHANDELING 0-7 JAAR VLAARDINGEN Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen Dagbehandeling 0-7 jaar wordt ingezet bij vragen rondom complexe ontwikkelings-

Nadere informatie

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Inleiding Elk jaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om over te kunnen gaan naar een volgende groep. Als een leerling zich onvoldoende

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3. Samenvattend oordeel 11 Bijlage

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Het draaiboek rond het werken met het ontwikkelingsvolgmodel Kijk! Op basisschool Finlandia

Het draaiboek rond het werken met het ontwikkelingsvolgmodel Kijk! Op basisschool Finlandia Het draaiboek rond het werken met het ontwikkelingsvolgmodel Kijk! Op basisschool Finlandia Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Inleiding: Het draaiboek voor het werken met het Ontwikkelingsvolgmodel Kijk!

Nadere informatie

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Inleiding Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere heeft een duidelijke visie op overstappen, vastgelegd in deze procesbeschrijving. Centraal staan

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd versie 08-01-2015 Inhoud blz. 1. INLEIDING 3 2. BEGRIPSBEPALING 3 3. DOEL 3 4. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Versie 19-06-2014 Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Naam en adres SBO De Baldakijn Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal Postbus 100 9500 AC Stadskanaal 0599 652652 info@debaldakijn.nl

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS Locatie(s) : Brinnr. :11VZ Plaats :9402 CB Assen Onderzoeksnummer :14827 Datum onderzoek

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

SCHOOL IDUNA VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

SCHOOL IDUNA VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK SCHOOL IDUNA VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE BREDA INHOUD Uitkomst onderzoek School Iduna te Breda 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen Speciaal Onderwijs Contact met ouders/verzorgers Wij vinden het contact met ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk. Er zijn drie oudergesprekken per jaar gepland. In een van deze oudergesprekken wordt ook

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 3 en 4

Leerroutedocument. Leerroute 3 en 4 Leerroutedocument Leerroute 3 en 4 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Protocol. Kinderoefentherapie

Protocol. Kinderoefentherapie Protocol Kinderoefentherapie Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Samenwerking 4 3 Signalering 5 4 Verwijzing 6 5 Behandeling 7 6 In schema 8 7 Ouders 9 Bijlagen 1 Formulier Aanvraag buitengewoon verlof in verband

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 1

Leerroutedocument. Leerroute 1 Leerroutedocument Leerroute 1 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS School : obs Het Kompas Plaats : Beverwijk BRIN-nummer : 12IF Onderzoeksnummer : 94556 Datum schoolbezoek : 25 mei 2007 Datum vaststelling : 3 september

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Vastgesteld Stuurgroep VVE Zaanstad 13 september 2016 1 INLEIDING Aanleiding Voorschoolse

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

SCOL Sociale Competentie Observatielijst. Analyse doelen Jonge kind

SCOL Sociale Competentie Observatielijst. Analyse doelen Jonge kind SCOL Sociale Competentie Observatielijst Analyse doelen Jonge kind Maart 2013 Verantwoording 2013 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Mits de bron wordt vermeld, is het toegestaan

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids Montessorischool Apollo

Bijlage bij de schoolgids Montessorischool Apollo Bijlage bij de schoolgids Montessorischool Apollo 2017-2018 12.4 Bovenschoolse afspraken Voor de Openbare scholen voor Primair en Speciaal Onderwijs Leiden geldt een aantal gemeenschappelijke regels en

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Huiswerkbeleid OBS de Bouwsteen Waarom geven we huiswerk? Welk huiswerk geven we? Welke rol hebben ouders? Welke rol heeft school? Inleiding Na een discussie in

Nadere informatie

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Peuterspeelzaal Ukkie BV 2015-02

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Peuterspeelzaal Ukkie BV 2015-02 Deel 1: Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Ukkie 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Bieden van emotionele en lichamelijke veiligheid 1.4.2. Ontwikkeling sociale

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

ZO KORT ALS MOGELIJK, ZO INTENSIEF ALS NOODZAKELIJK

ZO KORT ALS MOGELIJK, ZO INTENSIEF ALS NOODZAKELIJK JEUGDZORG PLUS ZO KORT ALS MOGELIJK, ZO INTENSIEF ALS NOODZAKELIJK De Hoenderloo Groep is door de overheid aangewezen als instelling voor gesloten jeugdzorg. Op onze locatie Kop van Deelen behandelen we

Nadere informatie

Beleid najaarskinderen in groep ½

Beleid najaarskinderen in groep ½ Beleid najaarskinderen in groep ½ De doorstroom van groep 1/2/3 2013 Stichting Katholieke Scholen Westelijk Weidegebied Inhoud Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 Praktische invulling Groep 1 Groep 2 Kleuterverlenging

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie