Situatie en behoeften

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Situatie en behoeften"

Transcriptie

1 Situatie en behoeften Hugo Troch 2 april Software-ontwikkeling in de scholengemeenschap 1.1 Uitgangspunten Een school is een organisatie die veel gegevens binnenkrijgt en moet verwerken. Deze gegevensstromen moeten zo efficiënt mogelijk benut worden. Zowel in de administratie als in de evaluatiepraktijk is er een grote behoefte aan accurate en snelle gegevensverwerking. In vele scholen verlangt men naar een goed leerling-volgsysteem. Informatica kan daarbij een grote rol spelen. Het is echter moeilijk om software te vinden die kant en klaar is. Er zijn gemeenschappelijke kenmerken in de meeste schoolorganisaties. Maar elke school heeft ook zijn eigen tradities en gevoeligheden i.v.m. evaluatie en gegevensbeheer. Er moet dus gezocht worden naar software die algemeen is waar mogelijk en specifiek waar nodig. Dit is mogelijk door software-ontwikkeling te situeren op het niveau van de scholengemeenschap Ik denk dat we een dergelijke ontwikkeling het best in gang zetten, door te werken met een goed afgelijnd, duidelijk project, dat gedragen wordt door de 4 scholen van de scholengemeenschap. 1.2 Projectvoorstel In de 4 scholen van de schoolgemeenschap software ontwikkelen voor 1. Het verzamelen van de evaluatiegegevens (cijfers en tekst). 2. Het opstellen van een schoolrapport en het beheer van de evaluatiegegevens op korte termijn. 3. Het bewaren van de evaluatiegegevens op langere termijn. In eerste instantie voor de loopbaan van een leerling op één school. Dit kan door gebruik te maken van een relationele databank en/of archief. 4. Het ontwikkelen van software voor het presenteren van deze informatie. Dit kan op traditionele manier, of elektronisch via netwerktechnologie. 1.3 Organisatorisch kader 1. Er wordt een structuur opgezet om het project op te volgen en te sturen. Deze moet op directieniveau behoeften formuleren, doelstellingen vastleggen, de fasering van het project bewaken en uiteindelijk het project evalueren. 2. In elke school wordt een technische groep gevormd, die de implementatie van de software in de eigen school ter harte neemt. 3. Op niveau van de scholengemeenschap wordt de algemene software ontwikkeld. Op dat niveau worden specifieke aanpassingen doorgevoerd in samenspraak met de individuele scholen en wordt begeleiding aangeboden voor de implementatie in de individuele scholen. 1

2 4. Er wordt gewerkt aan het algemeen project. Volgende onderdelen kunnen bv. aan bod komen: ontwikkelen algemene software, ondersteuning bij implementatie, ondersteuning van de leraars (bv. op een aangepaste web-site), uitbouw documentatie, delen van kennis en vaardigheden. 5. Er wordt gewerkt aan een specifiek project per school. Zo is er nu al vraag naar een verdere ontwikkeling van het vakrapport, ontwikkelen van een attituderapport, ontwikkelen van een commentaarrapport en hulp bij specifieke implementatieproblemen. 6. Alle software die ontwikkeld wordt, moet open-source zijn. Dat betekent dat de broncode en de software-documentatie vrij beschikbaar moet zijn en gebundeld aangeboden wordt met de programma s. Dit garandeert de verdere dynamiek van de software-ontwikkeling. 2 Waar staan we? 2.1 Wat moeten we behandelen? 1. Welke formele gegevens spelen een rol bij de beoordeling van de leerlingen? 2. Hoe worden deze gegevens voorgesteld: cijfers, letters, tekst, Wanneer worden welke evaluatiegegevens verzameld? 4. Op welke manier worden de gegevens verzameld, verwerkt, bewaard en verspreid? 5. In welke technische omgeving worden deze gegevens verwerkt? 6. Welke formele gegevens zou men in de toekomst graag implementeren op school? Hoe? 2.2 Huidige situatie evaluatiegegevens Bij de bespreking van een leerling en bij de rapportering wordt rekening gehouden met een aantal elementen. Naast de minder formele elementen (indrukken, algemene beoordeling attitude, beschrijving van omstandigheden, ervaringen,... ), worden formele elementen gebruikt. Deze worden electronisch of manueel verwerkt. VTI St. Rita St.Jozef RegPacho Algemene commentaar klasleraar m m m m Attituderapporten m Cijferloopbaan m e m m Cijferrapporten e e e e Gegevens lagere/andere school m e m/e m Gegevens studiekeuze m e m m Interne commentaar leraars e e e m Pedagogisch leerlingendossier m e m m Vakrapporten e Woordcommentaar per vak e e e m 2.3 Evaluatiepraktijken - VTI Algemeen De leerlingendossiers en de studiegegevens worden verzameld als papieren weerslag in kaftjes. Er is geen of weinig elektronische verwerking. De schooladministratie en de leerkrachtengegevens worden beheerd met WISA en met Outlook (met verschillende gegevens) op verschillende pc s 2

3 De punten en de rapportering gebeurt via een databank in Access. Vroeger gebeurde dit in een DOS-omgeving die zeer moeilijk te manipuleren was. (bv. Geen gegevensoverdracht naar Windows-omgeving). Deze databank was bedoeld als gedeeltelijke, voorlopige oplossing, maar ze draait nu al een volledig jaar. Ze moet tegen volgend jaar zeker vervangen worden Periodiciteit De evaluatiegegevens worden verzameld op vaste tijdstippen in het jaar. MAANDRAPPORT 3,4 of 5 keer per jaar een maandrapport. De cijfers worden uitgedrukt in procenten en zijn vergezeld van een geschreven commentaar van de klasleraar. TRIMESTERRAPPORT 2 of 3 keer per jaar een trimester of semesterrapport. Dit bevat een cijfer voor het examen en een voor het dagelijks werk. JAARRAPPORT 1 keer per jaar een jaarrapport, met een globaal cijfer voor elk vak en voorzien van de formele beslissing van de klassenraad Huidig schema evaluatiegegevens Leraar Opbouw en verzamelen cijfers en letters Leerlingen en leraars administratie Rapport Technische omgeving 1. Verzamelen gegevens: Excel. De gegevens worden bewaard op een schijfje per leraar. 2. Ordenen en verwerken van de gegevens: Access. Eén secretariaatscomputer. De leraars tikken hun gegevens zelf in en kunnen ook zelf een afdruk maken Plannen Volgend jaar willen we in een stabielere omgeving werken. De databank moet na grondige analyse opnieuw opgebouwd worden. De gegevens van de voorbije jaren moeten toegankelijker worden voor de mensen. 2.4 Evaluatiepraktijken - SintRita Uitgangspunten Wij hebben op Sint Rita in de loop van de voorbije jaren een praktijk ontwikkeld die gesteund is op volgende principes: 3

4 1. Gedecentraliseerde gegevensverzameling. De gegevens worden zo dicht mogelijk bij de gebruiker verzameld. Gegevens worden slechts eenmaal manueel verzameld. Verdere bewerkingen moeten zoveel mogelijk geautomatiseerd worden. 2. Eén gecentraliseerde (goed gestructureerde) databank houdt zoveel mogelijk gegevens bij van leerlingen en leraars. Deze databank is relationeel en sterk modulair opgebouwd, om maximale flexibiliteit toe te laten. 3. Client/server-architectuur. Steunen op een sterk uitgebouwd intern netwerk, voor gemeenschappelijk delen van de gegevens. 4. Gebruik van web-technologieën, voor een intuïtieve gegevenspresentatie Periodiciteit De evaluatiegegevens worden verzameld op vaste tijdstippen in het jaar. Enkel het pedagogisch leerlingendossier wordt permanent in de loop van het jaar door de leerkrachten bijgehouden. MAANDRAPPORT 3,4 of 5 keer per jaar een maandrapport. De cijfers worden uitgedrukt in procenten en zijn vergezeld van een geschreven commentaar van de klasleraar. SEMESTERRAPPORT 2 keer per jaar een semesterrapport en vakrapport. Dit bevat een cijfer voor het examen en een voor het dagelijks werk. Het vakrapport bevat cijfers en commentaar in een presentatie die door de vakleraar/vakgroep bepaald wordt. JAARRAPPORT 1 keer per jaar een jaarrapport, met een globaal cijfer voor elk vak en voorzien van de formele beslissing van de klassenraad Huidig schema evaluatiegegevens Leraar Opbouw en verzamelen cijfers en letters Leerlingen en leraars administratie 5 Databank - Analyse bewaren en 6 beheer Consultatie Consultatie Rapport Technische omgeving 1. Verzamelen gegevens: WinPunt. Dit is een stand-alone-programma, dat draait op de leraarscomputers (thuis en/of op school). De gegevens worden bewaard op een schijfje per leraar. 4

5 2. Ordenen en verwerken van de gegevens: PuntCentraal. Eén secretariaatscomputer en een secretariaatsmedewerker verzamelen de gegevens. Het netwerk wordt gebruikt als back-upmogelijkheid. 3. Bewaren en presenteren gegevens: SQL-server en RitaWeb. Client-server omgeving en webtechnologie voor de verspreiding van de gegevens Plannen 1. Zoeken naar nieuwe architectuur die steunt op de databank-technologie. Grotere integratie in de centrale databank. 2. Betere behandeling van de tekst op de vakrapporten. 3. Betere/andere lay-out van de rapporten. 4. Meer specifieke vakcommentaar integreren in de vakrapportage. 5. Afschaffen van de DOS-versie voor de leraars. 6. Aanbieden van mogelijkheden om de punten via door te sturen naar de school. 2.5 Evaluatiepraktijken - St-Jozef Huidige situatie We gebruiken voor de leraars het programma dat ook op StRita gebruikt wordt. Voor het centraal beheer gebruiken we de DOS-versie. De gegevens worden in het begin van het jaar uit Wisa geïmporteerd. Ze worden niet bewaard op langere termijn Plannen 1. Invoeren van een attituderapport, geïntegreerd in het huidige puntenprogramma. 2. Bewaren van de gegevens van de leerlingen op langere termijn. 3. Mogelijkheid en uitbreiding van de eigen layout-mogelijkheden. 2.6 Evaluatiepraktijken - RegPacHo Huidige situatie Ivm de elektronische puntenboek: wij werken nu met een mastodontprogramma in Lotus. Elk jaar is dat een titanenwerk om alle nieuwe samenzettingen (die per klas en per vak verschillen) opnieuw te programmeren, zodat de juiste mediaan wordt berekend. Deze taak wordt opgenomen door een secretariaatsmedewerker. Na de voorbereidende fase tikken de leraars de cijfers in op een centrale PC. De andere evaluatiegegevens worden manueel beheerd Plannen Op onze school is er reeds enige bespreking gebeurd ivm de elektronische dossiers. De volgende gegevens zouden ze moeten kunnen bevatten: 1. Administratieve gegevens: naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, adres, nationaliteit, plaats in het gezin, naam en ev. adres moeder, telefoonnummers gezin thuis + ouders (ook GSM), vorige school, huidige klas, afwezigheden, indien mogelijk een pasfoto, reftergegevens, studentenkaart, vervoer. 5

6 2. Schoolresultaten: (a) resultaten van het lopende schooljaar (perioderapport + commentaar, trimestrieel rapport, klasgerniddelde en mediaan) (b) resultaten van voorgaande schooljaren (klas, perioderapport met commentaar, attest + cijfers/vak/trimester + jaartotaal, klasgemiddelde en mediaan + ev. deliberaties, waarschuwingen, uitgestelde proef, vakantietaken met of zonder test, adviezen van CLB) (c) namen van vakleerkrachten, ook die van de voorgaande jaren (d) (Studie)begeleiding : bijbeenlessen, specifieke studiebegeleiding, inhaaltoetsen, avondstudie, specifieke aandachtpunten, bv. attesten en contracten i.v.m. leer-of studieproblemen, oudercontacten, ook de niet- georganiseerde. (e) Eventueel een luik Vertrouwelijk (enkel toegankelijk met wachtwoord) voor gezondheidsproblemen, gedragsmoeilijkheden, sociale problemen, e.d. 3. Oud-Ieerlingen (ook van NOL = niet-afgestudeerde oud-lln.) Eventueel toevoegen welke lln. in de llnraad e.d. zetelen 2.7 Doelstellingen 1. Geen stap terug, voor geen enkele school. 2. Verzamelen van evaluatiegegevens bij leraars op een gebruiksvriendelijke manier. 3. Rekening houden met de aard van de evaluatiegegevens die kunnen verschillen van school tot school. 4. Presenteren van de evaluatiegegevens op een manier die in de lijn ligt van de huidige praktijk op de aparte scholen. 5. Bewaren van de evaluatiegegevens over langere termijn. 6. Presenteren van evaluatiegegevens op langere termijn, op een aangepaste manier. 7. Uitwisselen van evaluatiegegevens tussen de verschillende scholen. 8. Continuïteit van de software-ontwikkeling bewaken. 2.8 Problemen De vier scholen hebben een verschillende achtergrond, ze evalueren op een andere manier, ze hebben andere noden, andere mogelijkheden, andere materiele middelen, andere infrastructuur, andere mensen. Ook de heterogeniteit in de projectgroep is groot. Dat wil niet zeggen dat samenwerking onmogelijk is, wel dat de samenwerking goed moet georganiseerd worden Netwerkproblemen Het samenwerken met verschillende mensen aan een centrale databank stelt eisen aan de hardware: 1. Er moeten servers draaien die de taken aankunnen. Er moet gezorgd worden voor betrouwbaar gegevensbeheer. 2. Een (of meerdere) netwerken moeten fysiek aangelegd worden. Dit stelt specifieke problemen (kabels, glasvezel, draadloos,...). 3. Het beheer van de server-software moet deskundig gebeuren (concepten, ontwerp, onderhoud,... ) 4. Er moet nagdacht worden over rechten en toegankelijkheid. 6

7 5. De beveiligingsproblemen moeten opgelost worden. Men kan in een client-server-omgeving de netwerkproblemen en de software-ontwikkeling parallel aanpakken. In eerste instantie kan men één enkele PC client en server laten spelen. Dit is trouwens de beste manier van werken tijdens de ontwikkeling van nieuw materiaal Integratie problemen Oude oplossingen voor problemen blijven bestaan naast nieuwe. periode moet men zelfs parallel werken. Gedurende kortere of langere 1. In de verschillende scholen wordt in andere omgevingen gewerkt. De leraarsadministratie gebeurt op alle scholen met externe paketten. Voor de leerlingadministratie wordt WISA in St Jozef en VTI gebruikt. In RegPacho wordt Informat gebruikt. In Sint Rita wordt uitsluitend met eigen software gewerkt. 2. In eerste instantie zal moeten gewerkt worden met importeren en exporteren van de gegevens tussen de verschillende paketten. Het updaten van de gegevens zal manueel moeten gebeuren (twee keer). 3. Op termijn zal naar een stabiele verdeling gezocht worden tussen externe en eigen software Tijdsproblemen Er is een dwingende deadline voor de ingebruikname van nieuwe software. 1. In Sint Jozef en Sint Rita wil men in elk geval volgend jaar met de client-server-architectuur werken. WinPunt wordt volgend schooljaar gebruikt voor de leraars. 2. In VTI moeten enkele problemen opgelost worden: het exporteren van de gegevens uit WISA moet bestudeerd worden. De netwerkomgeving moet bestudeerd worden. 3. In RegPacho moet gekeken worden naar de mogelijkheden voor export vanuit Informat. De netwerkomgeving moet bestudeerd worden. De plaats van het Lotus-programma moet besproken worden en desgevallend moet er een oplossing gezocht worden om Lotus te laten samenwerken met andere programma s Kennisproblemen Er is een groot verschil in kennis tussen de medewerkers in de projectgroep. 1. Kennis i.v.m. netwerken en netwerkbeheer. 2. Kennis i.v.m. ontwerp van databanken. 3. Kennis i.v.m. het beheer van databanken. 4. Kennis i.v.m. ontwerp rapporten en formulieren (Access). 5. Kennis van de eigen school, geschiedenis, beslissingsprocedures. 6. Programmeervaardigheden. 7. Kennis van webtechnologieën. Er zal in elk geval een zeer grote leerinspanning moeten geleverd worden. 7

8 2.8.5 Prioriteiten In elke school moeten prioriteiten gesteld worden. Het is onmogelijk om alles hier en nu te realiseren. Dat betekent dat er in elke school een prioriteitenplan moet opgesteld worden, dat dan zoveel mogelijk moet gecoördineerd worden op niveau van de scholengemeenschap. 1. Wordt eerst aandacht gegeven aan de netwerkproblematiek? 2. Wordt eerst aandacht gegeven aan de administratieve ontwikkeling? 3. Wordt de rapport- en cijferproblematiek eerst aangepakt? 4. Wanneer worden webtechnologieën geïntroduceerd? 5. Hoe wordt de integratie van externe software en eigen software aangepakt? Op welke termijn willen we die integratie realiseren? 8

Visietekst auti OV4. Inhoud

Visietekst auti OV4. Inhoud Visietekst auti OV4 Inhoud Inleiding... 2 Locatie... 2 Structuur... 3 Leerling kenmerken... 4 Leerlingbegeleiding... 5 Personeelskenmerken... 6 Samenwerking... 6 Auti beleid... 6 Evaluatie... 9 Samenwerking

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Plan van Aanpak Jeugddienst Turnhout

Plan van Aanpak Jeugddienst Turnhout 2013-2014 Plan van Aanpak Jeugddienst Turnhout Nahnisim Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel 1 Inhoudstabel 1 Aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 - 1 - 1. Voorwoord Waarom een ICT- beleidsplan voor de Veenplas? 1.1 Doelstelling van het ICT beleidsplan Het vorige ICT- beleidsplan 2002 2006 is al enkele jaren verlopen.

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB ICT 20-04-2015 2.7 Aves vliegt vooruit ICT/Aves vliegt vooruit 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Aves in de wolken (Visie). 4 2.1 Aves biedt verscheidenheid

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Academiejaar 2007-2008 juni 2008 Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Eindwerk voorgedragen door Geirnaert Oele en Guisset Peter tot het behalen van het diploma Bachelor in het informatiemanagement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Afstudeerverslag Implementatie van een Centraal Informatiesysteem

Afstudeerverslag Implementatie van een Centraal Informatiesysteem Implementatie van een Centraal Informatiesysteem Voor de Kennissatelliet Amersfoort Een verslag van het afstuderen bij de Kennissatelliet Amersfoort aan de Hogeschool van Utrecht in opdracht van het projectbureau

Nadere informatie

E-merge en het Blackboard Content System

E-merge en het Blackboard Content System E-merge en het Blackboard Content System Peter Verheijen Mei 2004 Voorwoord Met de invoering van elektronische leeromgevingen is de rol van informatie en communicatie technologie (ICT) in het onderwijs

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT-Projecten. 12 December 2011. Analyse en Ontwerp 2. Academiejaar 2011-2012

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT-Projecten. 12 December 2011. Analyse en Ontwerp 2. Academiejaar 2011-2012 Hogeschool Gent Faculteit Bedrijf en Organisatie Aalst Arbeidstraat 14 9300 AALST Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT-Projecten 12 December 2011 Analyse en Ontwerp 2 Academiejaar

Nadere informatie

Virtuele Centrumsteden

Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Samenwerkingsverbanden van lokale besturen werken aan ICT Voorwoord Voorwaarden voor een goede samenwerking 3 Voorwoord 4-8 Virtuele centrumsteden: 4 Noord

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V.

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V. Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl 2008, Mattic Software B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Leerlingenvolgsysteem

Leerlingenvolgsysteem Leerlingenvolgsysteem Project aangeboden door Kim Mostinckx Voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Academiejaar 2005-2006 2 Leerlingenvolgsysteem Project

Nadere informatie

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ]

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] Inhoudstabel Woord vooraf... 3 1. Aannemers begeleiden en coachen - ABC DigiBouw... 4 1.1. Advies en ondersteuning voor de bouwsector

Nadere informatie

Checklist ICT & Human Capital in KMO

Checklist ICT & Human Capital in KMO Brussel, februari 2008 Checklist ICT & Human Capital in KMO Checklist bestemd voor ICT- en Algemeen managers Gert Verdonck Inhoud Inleiding 1. Voor welke bedrijfsprocessen wilt u ICT? 5 2. Wilt u ICT met

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Eindverslag ERFGOEDCEL K.ERF. Prior Designs Team 27. Bjorn De Prins Bruno Van Thournout Niels Van Rooy Yannick Jerusalem Yoeri Stessens

Eindverslag ERFGOEDCEL K.ERF. Prior Designs Team 27. Bjorn De Prins Bruno Van Thournout Niels Van Rooy Yannick Jerusalem Yoeri Stessens Eindverslag ERFGOEDCEL K.ERF Prior Designs Team 27 Bjorn De Prins Bruno Van Thournout Niels Van Rooy Yannick Jerusalem Yoeri Stessens 3 VOORWOORD Voor het opleidingsonderdeel Businessproject en business

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE VHIC b.v. December 2008 Colofon Opdrachtgever : Gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Schoolreglement 2010 2011 1

Schoolreglement 2010 2011 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 INLEIDING.4 DEEL I PEDAGOGISCHE PROJECT... 5 DEEL II REGLEMENT... 6 1 INSCHRIJVING... 6 1.1 Eerste inschrijving... 6 1.2 Voorrang... 6 1.3 Herinschrijving... 6 1.4 Inschrijving

Nadere informatie