Organisatie en financiering aanpak groep 3 in de Drechtsteden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatie en financiering aanpak groep 3 in de Drechtsteden"

Transcriptie

1 Organisatie en financiering aanpak groep 3 in de Drechtsteden Samengevat: In lijn met de visie op de organisatie van de invoering van de participatiewet in de Drechtsteden en het daar op volgende beslisdocument, vastgesteld door het DSB op 7 november 2013, bevat deze notitie de kaders voor de organisatie en financiering van lokale leer-/ontwikkelplekken voor groep 3. Het voorgestelde organisatiemodel, de bijbehorende verdeling van rollen en verantwoordelijkheden en de beoogde financiering voor lokale leer- /ontwikkelplekken voor groep 3 in de Drechtsteden worden hierbij aan u voorgelegd. Kort samengevat bepaalt de SDD welke kandidaten uit hun bestand tot groep 3 behoren middels o.a. het instrument loonwaardebepaling. Deze groep wordt eventueel aangevuld door gemeenten met kandidaten die passen in de door hen geformuleerde aanvullende criteria. Een bedrijfsbureau verzorgt de matching van kandidaten op plekken die beschikbaar zijn bij lokale aanbieders. Gemeenten zijn (eind)verantwoordelijk voor het lokaal stimuleren van het ontstaan van deze plekken. Op 20 januari 2014 hebben betrokken portefeuillehouders in een voorbereidende ontbijtsessie over dit onderwerp, uitgesproken dat het de voorkeur heeft om het opdrachtgeverschap van het voorgestelde bedrijfsbureau onder te brengen bij de SDD. Dit vanwege de verantwoordelijkheden die de SDD al voor de groep heeft (loonwaardebepaling, uitkeringverstrekking, etc.) in combinatie met de wens om de aansturing centraal te organiseren. Dit betekent dat de SDD, en daarmee de regio, verantwoordelijk wordt voor de resultaatverplichtingen die met het bedrijfsbureau worden aangegaan. Dat is een afwijking ten opzichte van de eerdere lijn waarbij de gemeenten de resultaatverantwoordelijkheid ten aanzien van de aanpak van groep 3 zouden dragen. In dit voorstel wordt voornamelijk gesproken over leer-/ontwikkelplekken. Hiermee wordt gedoeld op plekken voor kandidaten uit groep 3 waarbij niet het loonvormend vermogen centraal staat, maar het activeren, het laten participeren en het ontwikkelen van het vermogen om te participeren in de maatschappij. Een eenduidige term die de lading volledig dekt hebben we nog niet gevonden. De reden dat we actief willen inzetten op het aanbieden van dergelijke plekken aan kandidaten uit groep 3, is niet alleen gelegen in het principe dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om actief te participeren in de maatschappij, maar ook de overtuiging dat wanneer mensen gestimuleerd worden om actief bezig te zijn, het beroep op duurdere vormen van zorg en ondersteuning of mogelijk overlastgevend gedrag, zal verminderen. Naast een passende methode voor de benodigde loonwaardebepaling met betrekking tot groep 3, zal er ook nog een methode ontwikkeld moeten worden om dit maatschappelijk rendement nader inzichtelijk te maken. U wordt voorgesteld om: 1. Kennis te nemen van het model voor de organisatie van lokale leer-/ontwikkelplekken voor groep 3, rekening houdend met de volgende uitgangspunten: a. Leer-/ontwikkelplekken worden lokaal vormgegeven; b. Registratie, matching en het volgen van cliënten en lokale aanbieders wordt georganiseerd middels een centraal bedrijfsbureau; c. Beschikbare plekken in te vullen op basis van door de SDD gecategoriseerde groep 3 cliënten aangevuld met lokale prioritaire groepen/kandidaten; 2. Kennis te nemen dat hiervoor in 2014, de in 2013 gestarte aanpak en pilots voor groep 3 in de Drechtsteden, worden gecontinueerd en doorontwikkeld; 3. Kennis te nemen dat MEE Drechtsteden in transitiejaar 2014 de ruimte wordt geboden om het bedrijfsbureau in te richten en de opdracht hiertoe door de SDD zal worden opgesteld; 4. In te stemmen met de inzet van 1.2 miljoen euro vanuit het participatiebudget voor de organisatie en uitvoering van de opgave ten behoeve van groep 3 in 2014 en hierbij kennis te nemen van de inspanning die geleverd wordt om 50% van dit budget terug te verdienen via een aanvraag voor ESF subsidie betreffende innovatie onderkant arbeidsmarkt; 5. In te stemmen met de procedure-afspraak om uiterlijk in de zomer van 2014, op het moment dat er meer duidelijkheid is over de budgetten 2015, op basis van een voorstel besluiten te nemen over de samenwerkingsstructuur en de financiering vanaf 1 januari Aanleiding Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. Het doel van de nieuwe Participatiewet is dat zoveel mogelijk mensen (in het bijzonder mensen met een arbeidshandicap of een bijstandsuitkering) meedoen in de samenleving. Vanaf die datum komen via deze wet nieuwe doelgroepen onder de gemeentelijke hoede. Naast de voor de gemeenten al bekende populatie WWB-ers, gaat het om Wajongers die, na herkeuring, nog arbeidspotentieel hebben én om mensen die voorheen onder de WSW zouden vallen. De instroom in de WSW, zoals we die nu nog kennen, is vanaf 1 januari 2015 namelijk niet meer mogelijk. In het integrale beslisdocument van 17 oktober 2013 ( Integratie SW-taken in de GR Drechtsteden en voortgang voorbereiding invoering participatiewet ), vastgesteld op 7 november 2013 door het DSB, is de aanpak beschreven, zoals we de invoering van deze wet met elkaar in de Drechtsteden wensen aan te vliegen. De focus daarin is werk; zoveel als mogelijk en haalbaar zal het meedoen aan de samenleving ingevuld 1

2 (moeten) worden met werk. Werk bij een reguliere werkgever, waar nodig met ondersteuning (via bijvoorbeeld loonkostensubsidie). Er is echter een groep waarbij werken bij een reguliere werkgever geen haalbare kaart is. In de documenten hebben we het over groep 3. Het gaat om een groep met een zeer laag verdienvermogen. In het beslisdocument is de volgende definitie geformuleerd: Groep 3 betreft de groep mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt, waarvoor geldt dat werkgevers geen reëel arbeidsmarktperspectief kunnen en gaan bieden; binnen deze groep valt ook een deel van de mensen die bij het leerbedrijf (beschut binnen) zou komen; andersom is het leerbedrijf (beschut binnen) een faciliteit die voor groep 3 een plek kan bieden. De duiding van een groep 3 betekent dat er ook een groep 1 en een groep 2 is. In tegenstelling tot groep 3 zijn dit groepen met een zodanig verdienpotentieel dat ze aan de slag kunnen bij een reguliere werkgever, hetzij direct (groep 1), hetzij met ondersteuning via bijvoorbeeld loonkostensubsidie (groep2). De SDD zal haar participatievizier en energie met name op groep 1 en 2 richten. Voor groep 3 is in het beslisdocument geformuleerd om ook een toekomstperspectief te bieden voor die mensen die niet (ook niet met enige ondersteuning) bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen. Hierover is tevens opgenomen om uiterlijk in februari 2014, op basis van een voorstel, te beslissen over de structurele organisatie en financiering van deze opgave met betrekking tot groep 3. Voor u ligt dit voorstel, waarbij u zich dient realiseren dat de gemeente(n) zowel onder de huidige wetgeving en budgetten alsmede onder de participatiewet, niet in staat zullen zijn de gehele groep 3 populatie een passende leer/ontwikkelomgeving te bieden. Primaire focus bij het bedienen van kandidaten uit groep 3 zal dan ook liggen op kandidaten met een lage participatiegraad en/of zelfredzaamheid. 2. De Opgave nader beschouwd 2.1 De context: breed, diffuus en verschillende tempo De opgave om een structurele aanpak voor groep 3 te ontwikkelen is geen eenvoudige. Naast de complexiteit en problematiek die intrinsiek is aan groep 3, wordt de moeilijkheidsgraad mede bepaald door de bredere context waarbinnen de opgave gestalte moet krijgen. De opgave staat niet op zichzelf. We doelen op aanpalende opgaven en ontwikkelingen op zowel regionaal als op rijksniveau. Vanuit de landelijke context is relevant om hier te benoemen de invoering van de Participatiewet en de decentralisatie van de AWBZ per 1 januari De Participatiewet vormt uiteraard een belangrijk (zo niet hét belangrijkste) element in de context van het ontwikkelen van een aanpak voor groep 3. Het gaat dan om de verplichte tegenprestatie, het beëindigen van de instroom in de WSW, het opbouwen van beschut werk nieuwe stijl, etcetera. Maar ook de AWBZ-decentralisatie is relevant bij het vormgeven van een aanpak voor groep 3. Met deze decentralisatie worden we als gemeente onder andere verantwoordelijk voor een groep mensen met eveneens een zeer laag of zelfs geen enkel verdienvermogen (de groep dagbesteders). Tevens gaan de decentralisaties gepaard met forse kortingen op de budgetten die overkomen. Synergie zoeken, verknopen en mixen van groepen en budgetten kan de remedie zijn om bezuinigingen op te vangen. Naast deze landelijke elementen is vanuit de lokaal-regionale context relevant om hier te duiden dat definitieve besluitvorming over de huidige centrale voorziening voor kandidaten uit groep 3, het leerbedrijf/beschut binnen (de productieomgeving Drechtwerk) van invloed is op het aanbod voor groep 3. De vraag die misschien aan de orde kan zijn is: hoe past een (overigens relatief dure) centrale voorziening binnen een context die zich kenmerkt door een decentraal gerichte ontwikkeling (ontwikkelplekken en dagbesteding dicht in de buurt)? Besluitvorming (instandhouding en/of decentraal invullen) hierover is vooralsnog niet aan de orde; ergo: de centrale voorziening is er. In ons voorstel hebben we hiermee rekening gehouden. Kortom, de context waarbinnen de opgave voor groep 3 gestalte moet krijgen is breed, complex en nog niet uitgekristalliseerd. Illustratief voor de diffuse context is dat in het begeleidend schrijven bij het aanbieden van de vierde wijziging van de Participatiewet aan de Tweede Kamer op 2 december 2013, staatssecretaris Kleinsma de vijfde wijziging al aankondigt. Dit betekent voor het voorstel van nu, dat we, op basis van hetgeen we nu weten, een organisatie schetsen, die aansluit op de context zoals die zich naar alle waarschijnlijkheid naar 2015 toe zal ontwikkelen. 2.2 Lopende pilots en relevantie P-budget (Sociaal fonds vanaf 2015) voor de aanpak Het in beweging brengen van een groep mensen vergt inzet. Inzet van menskracht, maar ook inzet van financiële middelen. Zeker naarmate de groep die je wenst te bedienen groter wordt en een zeer laag verdienvermogen heeft. De beweging die we nastreven kan niet gratis. De pilots die de afgelopen periode lokaal zijn geïnitieerd laten zien dat het lukt, door verschillende financieringsbronnen (zoals o.a. participatiebudget, opleidingsgelden en zorgbudget) aan elkaar te verknopen aangevuld met relatief beperkte gemeentelijke middelen, om werkplekken te realiseren aan de onderkant van de arbeidsmarkt. We doelen op het construct van de lokale leer-/ontwikkelbedrijven. De eenmalige bijdrage vanuit het P-budget in 2013 is zeer relevant geweest in de financiering en de realisatie van de plaatsen. Die relevantie is er ook voor het voorstel van nu. Zeker nu de aanpak van groep 3 zich verder doorontwikkelt vanuit een pioniersfase. In eerste instantie is op Dordtse schaal begonnen met de ambitie voor 2

3 200 plaatsen; de huidige ambitie ligt op 600 plaatsen regionaal. Dit betekent niet alleen kosten in relatie tot de werkplekken, maar bij dergelijke aantallen is ook een professionelere insteek nodig van met name de plaatsing van mensen en acquisitie. Om een indicatie te geven van de opbrengst tot nu toe, hebben er in 2013 in de Drechtsteden 556 kandidaten in meer of mindere mate gebruik gemaakt van kort- (cursussen etc) of langer lopende trajecten (socialiseringstrajecten, AKA opleiding of werkervaringplekken) bij lokale aanbieders van leer- /ontwikkelplekken. Er zijn inmiddels circa 35 aanbieders van leer-/ontwikkelplekken in de Drechtsteden. Deze leer- /ontwikkelbedrijven variëren in omvang; de helft heeft ongeveer 1 tot 5 kandidaten geplaatst. De grootste is MEE Drechtsteden die circa kandidaten geplaatst heeft. De rest van de leer-/ontwikkelbedrijven (10) hebben kandidaten geplaatst variërend van 6 tot 80 personen per leer-/ontwikkelbedrijf. De problematiek van de kandidaten varieert qua zwaarte. Een grove indeling van licht-midden-zwaar laat een volgende procentuele verhouding zien van de populatie in 2013: Licht 24% Midden 55% Zwaar 21% Vanuit het P-budget is een bedrag van circa ,-- ingezet, gerelateerd aan de populatie in 2013, rekening houdend met de duur dat een individu op een leer-/ontwikkelplek heeft gezeten of nog zit en de zwaarte van de problematiek van het individu (rekeneenheden: zwaar/ 3000; midden/ 1500 en licht/ 500). In aanvulling op voornoemde plekken worden/zijn op dit moment drie pilots opgezet, waarbij verder geëxperimenteerd wordt met het samenvoegen van doelgroepen vanuit WWB, Wajong, dagbesteding en VSV met als doel om dagbestedingsmogelijkheden te ontwikkelen die kostentechnisch tegemoet komen aan de op handen zijnde bezuinigingen die gepaard gaan met de decentralisaties. Dit zijn de volgende pilots: 1. Pilot Drechtwerk: hierbij worden circa 25 mensen vanuit de dagbesteding ondergebracht in een productie-omgeving van Drechtwerk. Inzet; reductie kosten begeleiding, verdienvermogen benutten. 2. Pilot Griendheuvel: Inzetten van een gemengde populatie in de buitenruimte (Biesbosch) op voornamelijk groen werkzaamheden. Inzet; reductie kosten huisvesting want voornamelijk aan het werk in de buitenruimte, verdienvermogen van de samengestelde groep ontwikkelen en benutten. 3. Pilot Gemiva Papendrecht; opzet leerbedrijf met gemengde populatie dat zich richt op aanvullende werkzaamheden in en voor het omliggende gebied (variërend van groenonderhoud tot boodschappendiensten). Daarnaast gaat het leerbedrijf het beheer van kinderboerderij uitvoeren. Inzet; creëren financieringsmodel, reductie kosten begeleiding. Zonder inzet van het P-budget is de kans zeer reëel dat voornoemde plekken niet gehandhaafd kunnen worden. Tevens biedt het P-budget de mogelijkheid van de vereiste co-financieringscomponent bij een aanvraag voor subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). 2.3 Omvang te bedienen doelgroep De totale doelgroep van de Participatiewet, die is opgebouwd uit WWB, Wajong en WSW, komt voor de Drechtsteden, op basis van het aantal inwoners dat van die regelingen gebruik maakt, gemiddeld neer op circa mensen. Per 31/12/13 WWB Wajong WSW Totaal Alblasserdam Dordrecht Hendrik-Ido- Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal Groep 3 komt voor het overgrote deel uit deze populatie. Het is de groep met een zeer laag verdienvermogen (<20-30%) die niet bij een reguliere werkgever geplaatst kan worden; ook niet met loonkostensubsidie. In plaats van een definitie op basis van louter het percentage loonvormend vermogen (smalle definitie), is voor de reikwijdte van groep 3 gekozen om een kwalitatieve duiding te hanteren (brede definitie) om op die wijze ook 3

4 mogelijk te maken dat kandidaten uit andere groepen dan séc de Participatiewet, op aangeven van door de gemeenten gestelde prioritaire doelgroepen, zouden kunnen instromen in het voorgestane model. We denken dan aan mogelijke kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en waarbij plaatsing binnen een leer/ontwikkelsetting een reëel perspectief biedt op positieverbetering c.q. stijging op de participatieladder. Groep 3 is geen monoliet, het is een gevarieerde en gemêleerde groep mensen. Als we vanuit voornoemde optiek kijken naar de omvang van groep 3, dan ramen we deze voor de Drechtsteden voorlopig op ruim personen, opgebouwd uit: WWB-populatie 1 met zeer laag verdienvermogen (inclusief mensen op de wachtlijst WSW), mensen werkzaam in leerbedrijf van Drechtwerk (500), mensen geplaatst in de bestaande lokale initiatieven voor groep 3 (600), mensen die gebruik maken van AWBZ-dagbesteding in groepsverband, mensen afkomstig uit de gemeentelijke prioritaire doelgroepen. Van deze groep 3-ers (met een laag loonvormend vermogen) is dus al een deel actief in een activerende omgeving zoals beschut binnen bij Drechtwerk en de lokale initiatieven. Een deel van de groep maakt mogelijk gebruik van dagbesteding in groepsverband (circa 600 mensen in de Drechtsteden hebben deze indicatie) het is echter niet duidelijk hoe groot de overlap tussen beide bestanden is. Omdat we, zoals eerder al aangegeven, niet in staat zullen zijn de gehele groep 3 populatie een passende leer- /ontwikkelomgeving te bieden zullen we ons in eerste instantie richten op kandidaten uit groep 3 met een lage participatiegraad en/of zelfredzaamheid. Kandidaten uit groep 3 die actief zijn en goed mee kunnen komen in de maatschappij komen eerder in aanmerking voor het leveren van een tegenprestatie voor hun uitkering, in bijvoorbeeld een vorm van vrijwillige inzet. 3. Het model 3.1 Organisatie In het bovenstaand schema wordt het organisatiemodel rondom de inzet van groep 3 in de Drechtsteden geschetst. Gegeven de verschillende besluitvormingstrajecten die, rondom de Participatiewet, de transitie van Drechtwerk naar de GRD en ook de transities Jeugdzorg en WMO/AWBZ, nog moeten worden afgerond kan de praktische invulling/uitwerking in de komende periode nog wel aan veranderingen onderhevig zijn, maar het hier geschetste raamwerk staat. 1 Omdat het instrument voor loonwaardebepaling nog ontwikkeld moet worden kunnen we het aandeel vanuit de WWB dat tot groep 3 gaat behoren nog niet specifiek duiden. 4

5 De sociale dienst is verantwoordelijk voor de categorisering van haar cliënten in groep drie op basis van loonwaardebepaling. Gemeenten vullen dit bestand eventueel aan met kandidaten die daar volgens de geldende regelgeving buiten vallen, maar wel een gemeentelijke (beleid)prioriteit hebben. Een bedrijfsbureau, dat zijn taken uitvoert in opdracht van de SDD, registreert de groep 3 cliënten, zoekt een match met lokale aanbieders en volgt de ontwikkeling van cliënten wanneer zij geplaatst zijn. Daarnaast ondersteunt het bedrijfsbureau lokale aanbieders bij het ontwikkelen van passende plekken, tevens toetsten zij aanbieders op vooraf vastgestelde criteria alvorens cliënten kunnen worden geplaatst. Denk hierbij aan een soort label of keurmerk zoals bijvoorbeeld het keurmerk erkend leerbedrijf. Lokale aanbieders voorzien in passende activiteiten voor de kandidaten en de dagelijkse begeleiding. Wanneer cliënten ingezet worden op een leer-/ontwikkelplek komen deze via het volgsysteem van bedrijfsbureau en/of de periodieke loonwaardebepaling van SDD in aanmerking voor doorstroom naar andere activiteiten of mogelijk groep 2 (realiteit gebiedt te zeggen dat dit laatste eerder een uitzondering zal zijn dan een regel). 3.2 Aansturing bedrijfsbureau Op 20 januari 2014 hebben betrokken portefeuillehouders in een voorbereidende ontbijtsessie over de aanpak van groep 3 gesproken. Daarbij is de voorkeur uitgesproken om het opdrachtgeverschap van het voorgestelde bedrijfsbureau onder te brengen bij de SDD. Dit vanwege de verantwoordelijkheden die de SDD al voor de groep heeft (loonwaardebepaling, uitkeringverstrekking, etc.) in combinatie met de wens om de aansturing centraal te organiseren. Daarnaast is het per gemeente optuigen van een eigen bureau kostentechnisch en qua kennisontwikkeling/-deling niet logisch. Dit betekent dat de SDD, en daarmee de regio, verantwoordelijk wordt voor de resultaatverplichtingen die met het bedrijfsbureau worden aangegaan. Dat is een afwijking ten opzichte van de eerdere lijn waarbij de gemeenten de resultaatverantwoordelijkheid ten aanzien van de aanpak van groep 3 zouden dragen. Gezien de lopende afspraken wordt de uitvoering c.q. opzet van het bedrijfsbureau in 2014 in opdracht van de SDD bij MEE Drechtsteden belegd. MEE Drechtsteden wordt hiermee de ruimte geboden om het bedrijfsbureau verder te ontwikkelen en in te richten op basis van de start die zij hiermee in 2013 reeds gemaakt heeft. Tevens zal er in 2014 een keuze gemaakt moeten worden voor een definitief sturingsmodel voor het bedrijfsbureau vanaf Te overwegen opties zijn dan o.a.: het bedrijfsbureau continueren bij MEE Drechtsteden of onderbrengen bij een andere partij danwel de SDD zelf. 3.3 Rollen en verantwoordelijkheden Sociale dienst Drechtsteden Allereerst draagt de SDD zorg voor het verstrekken van uitkeringen; Daarnaast is de SDD verantwoordelijk voor de vorm van de (periodieke) loonwaardebepaling die moet worden uitgevoerd om daarmee te bepalen of cliënten/uitkeringsgerechtigden tot deze groep behoren en daarmee het overgrote aandeel van de in- en uitstroom van cliënten in het bedrijfsbureau; Mede op basis van deze rol/bevoegdheid is het logisch dat de SDD met de periodieke loonwaardebepaling ook bepaalt of een cliënt zich succesvol heeft ingezet of ontwikkelt (uiteraard mede op basis van input bedrijfsbureau en de verantwoordelijk aanbieder); Indien er sprake is van een dermate ontwikkeling dat een deelnemer naar regulier werk begeleid kan worden, zal dit onder de verantwoordelijkheid en met gebruikmaking van het instrumentarium van de SDD worden uitgevoerd; De SDD blijft tevens als uitkeringsinstantie verantwoordelijk voor de handhaving en indien nodig sanctionering van uitkeringsgerechtigden die een tegenprestatie moeten leveren; De SDD blijft verantwoordelijk voor toekennen en inzet van bijdragen vanuit het participatiebudget (in 2014), de exacte criteria en voorwaarden die gaan gelden voor het te vormen sociaal fonds (per 1 januari 2015) zijn nog niet helder op dit moment; Opdrachtgever bedrijfsbureau Gemeenten (gezamenlijk en/of afzonderlijk) (Eind)verantwoordelijk voor het realiseren van aanbod en beschikbare plekken voor kandidaten uit groep 3; Criteria aanvullende kandidaten/groepen; Benoemen prioritaire doelgroepen; Lokaal stimuleren ontwikkelen werkplekken; zorgdragen voor het behoud en verder uitbreiden van de vruchtbare bodem die is gecreëerd en waarop de aanpak verder kan gedijen Bedrijfsbureau Het bedrijfsbureau dient de volgende operationele zaken en verantwoordelijkheden vorm te geven: 1 Deelnemers Acquisitie/communicatie/voorlichting, inschrijvingsprocedures trajecten en/of scholing, plaatsingssysteem, volgsysteem. Het intake proces: intakegesprek (mede met als doel te beoordelen welke flankerende geldstromen de kandidaat met zich meebrengt zoals studiefinanciering, PGB, activiteitenbudget AWBZ, 5

6 etc.) Plaatsing bij lokale aanbieder /leerwerkbedrijf, regelen scholing, etc. Inclusief administratieve afwikkeling hiervan. 2 Leer- /ontwikkel plekken bij lokale aanbieders Acquisitie, subsidievoorwaarden, afrekenen, kwaliteitseisen, mogelijkheden, randvoorwaarden, etc. Wie mag zich leer-/ontwikkelbedrijf noemen? Het Bedrijfsbureau ontwikkelt deze criteria en toetst aanbieders daar op. Denk aan scholing begeleiders, juiste verzekeringen, zekerheid afdracht belastingen, privacy en klachten reglementen, etc. 3 Relatiebeheer Gelet op het coördinerende karakter van dit bedrijfsbureau is relatiebeheer essentieel. Het mag niet gebeuren dat dit programma een gesloten organisatie voortbrengt. Openheid en veel contacten met zowel de maatschappij als maatschappelijke partners of bestuurlijke organisaties zijn dan ook wezenlijke taken. Denk aan de partners zoals Gemeente, MEE intern, leer- werkbedrijven, SDD, toeleverende zorginstellingen, etc Lokale aanbieders De aanbieders van leer/-ontwikkelplekken zijn primair verantwoordelijk voor het op een juiste wijze organiseren van een passende werkzaamheden, een passende (werk)omgeving en begeleiding van deelnemende cliënten. Match kandidaten i.s.m. het bedrijfsbureau; Passende werkzaamheden; Passende werkomgeving; Begeleiding; Ontwikkelen van het participatievermogen van kandidaten; Rapportage aan het bedrijfsbureau over de voortgang/ontwikkeling; Daarnaast zijn lokale aanbieders zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. 3.4 Randvoorwaarden uitvoering Er zijn een aantal randvoorwaarden waar in de uitvoering van het organiseren van leer- en ontwikkelplekken voor groep 3 rekening mee moet worden gehouden, te weten: Werkzaamheden die kandidaten uit de doelgroep uitvoeren mogen geen reguliere werkzaamheden verdringen. Er is een groot grijs gebied als het gaat om definiëren van additionele werkzaamheden, hier dienen separaat kaders voor opgesteld te worden; Vanwege het korten op de verschillende budgetten behorende bij de decentralisaties is het mengen van groepen (mensen met meer en minder verdienvermogen, vrijwilligers en mensen die een tegenprestatie leveren) en het delen van voorzieningen cruciaal voor het behoud/creëren van zoveel mogelijk plekken in de Drechtsteden, omdat: 1. De begeleidingsratio van dagbesteding circa 1 begeleider op 5-10 cliënten is en in een productie beschutte werkomgeving circa 1 op 50. Door groepen te mixen kan hier kostenvoordeel worden behaald; 2. Een te verwachten bijkomend voordeel van vermengen is dat cliënten van verschillende niveaus elkaar kunnen ondersteunen en helpen aanvullend op de professionele begeleiding; 3. Door vermenging kunnen verschillende budgetten/middelen worden gestapeld (oa begeleidingsbudget, scholingsbijdragen, zorgbudget en omzet vanuit productie); 4. Het delen van voorzieningen kan schaal voordelen opleveren in combinatie met het voorgaande, momenteel wordt er voor de Drechtsteden een vlekkenkaart gemaakt met daarop de diverse voorzieningen en vervoersbewegingen met betrekking tot dagbesteding. Op basis van dit overzicht in combinatie met andere voorzieningen kunnen zaken slim worden gecombineerd om zo optimaal mogelijk de cliënten te kunnen bedienen binnen het afnemende budget 3.5 Kosten en dekking Om het voorgestelde organisatiemodel te kunnen realiseren dienen er middelen beschikbaar gesteld te worden. In 2013 is er incidenteel circa euro vanuit het participatiebudget beschikbaar gesteld voor het opzetten van de pilots met ontwikkelplekken en leerbedrijven. Dit heeft substantieel bijgedragen aan het realiseren van de circa 600 plekken gerealiseerd. Daarnaast heeft MEE Drechtsteden met een eenmalige bijdrage een start kunnen maken met een bedrijfsbureau voor het matchen en volgen van kandidaten. Om te borgen dat deze plekken en het bedrijfsbureau zich in 2014 zich verder kunnen ontwikkelen, is in 2014 een indicatief bedrag van nodig om het niveau van 2013 te matchen en mogelijk verder uit te breiden. Dit bedrag bestaat grofweg uit de volgende componenten: (conform de bijdrage 2013)ten behoeve van de begeleidingskosten voor het in stand houden en verder invullen van de gerealiseerde plekken; ten behoeve van het door ontwikkelen en verder professionaliseren van het beoogde bedrijfsbureau; voor innovatie en ter dekking van onvoorzien kosten. Daar komt bij dat er een aanvraag voor een ESF-subsidie wordt opgesteld. Een voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie is dat de aanvrager(s) voor 50% co-financieren. De inzet vanuit het participatiebudget op dit traject kan daarmee direct dienen als de onderbouwing van de cofinanciering voor de ESF aanvraag. Bij toekenning van de aanvraag kan het beschikbare budget voor de inzet op groep 3 daarmee voor de 50% vanuit het ESF gefinancierd worden. 6

7 Focus in 2014 In 2014 gaan we verder op de weg die we zijn ingeslagen met de pilots die in 2013 zijn gestart. Voor de invulling en doorontwikkeling van het voorgestelde organisatiemodel zijn in 2014 een aantal zaken van belang, te weten: Er is in 2014 geen directe opgave om de huidige groep 3 Drechtwerkers en dagbesteders (met loonvormend vermogen) een andere plek te bieden; Er staan kandidaten op de wachtlijst voor een SW-plek, die gegeven de beperking van de instroom ook geen zicht meer hebben op een tijdelijke betrekking in 2014; Er zijn binnen de gemeente(n) kandidaten die buiten de reikwijdte van de SDD vallen (lees; geen uitkering genieten) maar mogelijk wel beleidsmatig in een voorkeurspositie komen om te plaatsen op een leer- /ontwikkelplek. Rekeninghoudend met bovengenoemde punten, stellen wij voor om in het transitiejaar 2014 met een afgebakende groep de pilots en het voorgestelde organisatiemodel invulling te geven en verder te ontwikkelen. Bij de invulling van de beschikbare plekken zetten we in 2014 daarom primair in op het plaatsen van kandidaten uit groep 3 die: 1. staan op de wachtlijst WSW zonder perspectief op een tijdelijke betrekking; 2. die behoren tot gemeentelijke prioritaire groepen/kandidaten (geen Participatiewet, wel grote afstand tot de arbeidsmarkt, mogelijk wel baat bij inzet op leer/ontwikkelplek) 3. vanuit de WWB in aanmerking komen (laag verdienvermogen i.c.m. een lage participatiegraad en/of zelfredzaamheid). In 2013 is MEE Drechtsteden gestart, met een financiële bijdrage vanuit de Drechtsteden, met het opzetten van een plaatsing- en volgsysteem voor kandidaten die geplaatst kunnen worden bij lokale aanbieders. In 2014 gaat MEE Drechtsteden deze voorloper van het beoogde bedrijfsbureau doorontwikkelen in samenspraak met gemeenten, SDD en lokale aanbieders. Daarnaast draagt zij in 2014 zorg voor de registratie, plaatsing en het volgen van cliënten die worden aangedragen vanuit de SDD en gemeenten. De individuele gemeenten en MEE spannen zich gezamenlijk in om lokaal de groei van het aantal plekken te stimuleren. Er zal vanuit de SDD een opdracht worden geformuleerd voor het bedrijfsbureau voor de uitvoering en doorontwikkeling in In 2014 moet een keuze gemaakt worden voor een definitief sturingsmodel voor het bedrijfsbureau vanaf Te overwegen opties zijn daarbij o.a.: het bedrijfsbureau continueren bij MEE Drechtsteden of onderbrengen bij een andere partij danwel de SDD zelf. De benodigde aanvraag voor de subsidie vanuit het ESF in 2014 zal integraal en meervoudig lokaal worden voorbereid en opgesteld. In de loop van 2014, op het moment dat meer duidelijkheid is verkregen over het financiële kader zal besluitvorming moeten plaatsvinden over de structurele vorm van financiering en organisatie vanaf 1 januari Voorstel aanpak en organisatie groep 3 in de Drechtsteden Samengevat stellen wij u voor: 1. Kennis te nemen van het model voor de organisatie van lokale leer-/ontwikkelplekken voor groep 3, rekening houdend met de volgende uitgangspunten: a. Leer-/ontwikkelplekken worden lokaal vormgegeven; b. Registratie, matching en het volgen van cliënten en lokale aanbieders wordt georganiseerd middels een centraal bedrijfsbureau; c. Beschikbare plekken in te vullen op basis van door de SDD gecategoriseerde groep 3 cliënten aangevuld met lokale prioritaire groepen/kandidaten; 2. Kennis te nemen dat hiervoor in 2014, de in 2013 gestarte aanpak en pilots voor groep 3 in de Drechtsteden, worden gecontinueerd en doorontwikkeld; 3. Kennis te nemen dat MEE Drechtsteden in transitiejaar 2014 de ruimte wordt geboden om het bedrijfsbureau in te richten en de opdracht hiertoe door de SDD zal worden opgesteld; 4. In te stemmen met de inzet van 1.2 miljoen euro vanuit het participatiebudget voor de organisatie en uitvoering van de opgave ten behoeve van groep 3 in 2014 en hierbij kennis te nemen van de inspanning die geleverd wordt om 50% van dit budget terug te verdienen via een aanvraag voor ESF subsidie betreffende innovatie onderkant arbeidsmarkt; 5. In te stemmen met de procedure-afspraak om uiterlijk in de zomer van 2014, op het moment dat er meer duidelijkheid is over de budgetten 2015, op basis van een voorstel besluiten te nemen over de samenwerkingsstructuur en de financiering vanaf 1 januari

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Workshop 3 Gemeenten werken samen in de regio Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Eindhoven 17 juni 2013 Arne van Hout casus Achterhoek Caroline Mobach procesbegeleiding Aanleiding

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Inhoudsopgave 1. Welkom 2. De opdracht: de optimale weg 3. Het analysemodel en uitvoeringsvarianten 4. Verdieping naar diverse

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Wormerland

Voorstel aan de gemeenteraad van Wormerland Onderwerp: Wormerland voor participatie Invullen door Raadsgriffie RV nummer: Dubbelklik hier Beleidsveld: Particiaptie Datum: Portefeuillehouder: K. van Waaijen Procedure: Contactpersoon: Corina Garcia

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie

Algemeen Aandacht voor deskundigheidsbevordering; zijn de medewerkers voldoende toegerust op hun nieuwe taken.

Algemeen Aandacht voor deskundigheidsbevordering; zijn de medewerkers voldoende toegerust op hun nieuwe taken. Advies cliëntenraden BCH Ambtelijk advies Algemeen Aandacht voor deskundigheidsbevordering; zijn de medewerkers voldoende toegerust op hun nieuwe taken. In oktober/november vinden meerdaagse trainingen

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram is niet alleen. Hoe komen deze jongeren op een duurzame werkplek? Uitstroommogelijkheden:

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000681 Dronten, 28 april 2015 maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de consequenties

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV

De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV 1 Aanleiding voor huidige ontwikkelingen Te veel mensen met arbeidsbeperkingen staan aan de zijlijn. Instroom WAJONG is (te) groot WWB populatie bestaat

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst RWA gemeenten

Informatiebijeenkomst RWA gemeenten Linde Maas Algemeen directeur Amfors Groep Informatiebijeenkomst RWA gemeenten 18 september 2013 Informatiebijeenkomst RWA gemeenten 1. Participatiewet & sociaal akkoord 2. Rapporten Capel toegespitst

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL Vaststelling Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016, de deelbeleidsplannen Jeugd, Participatiewet en WWB maatregelen,

Nadere informatie

MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN

MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN 23 september 2015 Inleiding Met de nieuwe Participatiewet (PW) is één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt tot stand gebracht. Deze fundamentele wijziging

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten Beschut werk is goedkoper dan een participatievoorziening omdat met beschut werk opbrengsten worden gerealiseerd uit productie. Hiermee kunnen ongeveer

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

Visie Participatiewet

Visie Participatiewet Visie Participatiewet Zoveel mogelijk burgers doen mee en voorzien in hun eigen inkomen Regio Alkmaar 06-11-2013 Kern Participatiewet Opgebouwd uit WWB, WSW en WAJONG Geen nieuwe instroom in WSW Gemeente

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Raadsvergadering d.d. 15 januari 2015 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel (0113) 377377 Fax (0113) 377300 No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Onderwerp:

Nadere informatie

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Sinds 1 januari 2012 beschikken gemeenten op basis van art.9, lid 1 sub c van de WWB over de mogelijkheid om een Tegenprestatie

Nadere informatie

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL).

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Raadsvergadering 21 mei 2012 Nr.: 11 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Portefeuillehouder: Mevrouw O.G. Hartman-Togtema. Ter inzage liggende stukken: Keuzedocument

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Mei 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen, die bestaat uit de portefeuillehouders

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie November 2013 Neeltje Huvenaars Uitstroommogelijkheden 2013/2014 Vervolgopleiding Werk Voorzieningen UWV Aangepast werk via Wsw Evt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd

Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd 1. Inleiding De WWB, (een gedeelte van) de Wajong en de Wsw zijn opgegaan in de Participatiewet. De gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor zowel de uitkering

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/16502

Raadsvoorstel 2005/16502 Raadsvoorstel 2005/16502 Plan van aanpak Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Portefeuillehouder M. Steffens-van de Water/ H. Tuning Steller J. Sinke Collegevergadering 21 juni 2005 Raadsvergadering

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Financiële risico s Participatiewet Workshop Regiodagen Overheidsfinanciën

Financiële risico s Participatiewet Workshop Regiodagen Overheidsfinanciën KENNIS VAN ZAKEN Financiële risico s Participatiewet Workshop Regiodagen Overheidsfinanciën Jaco van Velden (IROKO) Peter van Nes (IROKO) John Mulder (Gemeente Peel en Maas) Programma KENNIS VAN ZAKEN

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Adviesnota voor: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB) Onderwerp: Vaststellen plan van aanpak participatiewet

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Sector Werk en Inkomen Sector Zorg Hulpverlening en Sport 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 2. 0ntwikkelingen 3. Visie en doelstellingen 4.

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Begeleiding naar de Wmo?!

Begeleiding naar de Wmo?! Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering (2013-2014) Géén

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Contourennotitie doorontwikkeling arbeidsmarktregio Fryslân t.b.v. VFG pho Werk en Inkomen 26 maart 2014.

Contourennotitie doorontwikkeling arbeidsmarktregio Fryslân t.b.v. VFG pho Werk en Inkomen 26 maart 2014. Contourennotitie doorontwikkeling arbeidsmarktregio Fryslân t.b.v. VFG pho Werk en Inkomen 26 maart 2014. Inleiding Op 1 januari 2015 moet de Participatiewet bij alle gemeenten ingevoerd zijn, zo ook de

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Participatiewet. Gezamenlijke Raadsbijeenkomst, 14 en 26 mei 2014

Participatiewet. Gezamenlijke Raadsbijeenkomst, 14 en 26 mei 2014 Participatiewet Gezamenlijke Raadsbijeenkomst, 14 en 26 mei 2014 Kenmerken Participatiewet Iedereen met arbeidsvermogen naar (regulier) werk Werk boven uitkering en werken naar vermogen Eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Visie op het Werkbedrijf Decentralisatie: Participatiewet

Visie op het Werkbedrijf Decentralisatie: Participatiewet Visie op het Werkbedrijf Decentralisatie: Participatiewet 1. Inleiding Het Rijk is een aantal jaren geleden met een grote decentralisatiebeweging gestart, waarbij gemeenten verantwoordelijk worden op een

Nadere informatie

Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet. Door : Jan Klerks Controller WSD

Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet. Door : Jan Klerks Controller WSD Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet Door : Jan Klerks Controller WSD Aanleiding Participatiewet Stop instroom SW Nieuwe positionering WSD Wat doen we met nieuwe brede doelgroep Wat kan

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De vaststelling van verordeningen als bedoeld in artikel 8 en artikel 35 IOAW dient door de gemeenteraad te gebeuren.

Foech ried/kolleezje: De vaststelling van verordeningen als bedoeld in artikel 8 en artikel 35 IOAW dient door de gemeenteraad te gebeuren. Riedsútstel Ried : 14 februari 2013 Status : Besluitvormend Agindapunt : 6 Eardere behandeling : Informerend: 10 januari 2013 Opiniërend: 24 januari 2013 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : Mw. R. Schievink-de

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Deze toelichting gaat uitgebreid in op enkele nieuwe instrumenten. Vervolgens wordt de nieuwe regeling

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009 datum 3 februari 2009 Steller I. van Montfoort Telefoonnummer 6396791 Email ie.van.montfoort@drechtsteden.nl portefeuillehouder BC J. Lavooi Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen

Nadere informatie

BIJLAGE TOELICHTING OP DE VERORDENING PARTICIPATIEWET

BIJLAGE TOELICHTING OP DE VERORDENING PARTICIPATIEWET BIJLAGE TOELICHTING OP DE VERORDENING PARTICIPATIEWET In de verordening (hoofdstuk 3) worden keuzes gemaakt worden ten aanzien van de volgende thema s: a. ondersteuning bij re-integratie; b. de doelgroep

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL Uitwerking participatieverordening Pagina 1 van 6 Matrix 1 Beleidskader Klantgroepen (nadere uitwerking artikel 3 Participatieverordening) Job ready Niet job ready

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In februari 2013 is regionaal werkdocument Samen

Nadere informatie