Organisatie en financiering aanpak groep 3 in de Drechtsteden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatie en financiering aanpak groep 3 in de Drechtsteden"

Transcriptie

1 Organisatie en financiering aanpak groep 3 in de Drechtsteden Samengevat: In lijn met de visie op de organisatie van de invoering van de participatiewet in de Drechtsteden en het daar op volgende beslisdocument, vastgesteld door het DSB op 7 november 2013, bevat deze notitie de kaders voor de organisatie en financiering van lokale leer-/ontwikkelplekken voor groep 3. Het voorgestelde organisatiemodel, de bijbehorende verdeling van rollen en verantwoordelijkheden en de beoogde financiering voor lokale leer- /ontwikkelplekken voor groep 3 in de Drechtsteden worden hierbij aan u voorgelegd. Kort samengevat bepaalt de SDD welke kandidaten uit hun bestand tot groep 3 behoren middels o.a. het instrument loonwaardebepaling. Deze groep wordt eventueel aangevuld door gemeenten met kandidaten die passen in de door hen geformuleerde aanvullende criteria. Een bedrijfsbureau verzorgt de matching van kandidaten op plekken die beschikbaar zijn bij lokale aanbieders. Gemeenten zijn (eind)verantwoordelijk voor het lokaal stimuleren van het ontstaan van deze plekken. Op 20 januari 2014 hebben betrokken portefeuillehouders in een voorbereidende ontbijtsessie over dit onderwerp, uitgesproken dat het de voorkeur heeft om het opdrachtgeverschap van het voorgestelde bedrijfsbureau onder te brengen bij de SDD. Dit vanwege de verantwoordelijkheden die de SDD al voor de groep heeft (loonwaardebepaling, uitkeringverstrekking, etc.) in combinatie met de wens om de aansturing centraal te organiseren. Dit betekent dat de SDD, en daarmee de regio, verantwoordelijk wordt voor de resultaatverplichtingen die met het bedrijfsbureau worden aangegaan. Dat is een afwijking ten opzichte van de eerdere lijn waarbij de gemeenten de resultaatverantwoordelijkheid ten aanzien van de aanpak van groep 3 zouden dragen. In dit voorstel wordt voornamelijk gesproken over leer-/ontwikkelplekken. Hiermee wordt gedoeld op plekken voor kandidaten uit groep 3 waarbij niet het loonvormend vermogen centraal staat, maar het activeren, het laten participeren en het ontwikkelen van het vermogen om te participeren in de maatschappij. Een eenduidige term die de lading volledig dekt hebben we nog niet gevonden. De reden dat we actief willen inzetten op het aanbieden van dergelijke plekken aan kandidaten uit groep 3, is niet alleen gelegen in het principe dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om actief te participeren in de maatschappij, maar ook de overtuiging dat wanneer mensen gestimuleerd worden om actief bezig te zijn, het beroep op duurdere vormen van zorg en ondersteuning of mogelijk overlastgevend gedrag, zal verminderen. Naast een passende methode voor de benodigde loonwaardebepaling met betrekking tot groep 3, zal er ook nog een methode ontwikkeld moeten worden om dit maatschappelijk rendement nader inzichtelijk te maken. U wordt voorgesteld om: 1. Kennis te nemen van het model voor de organisatie van lokale leer-/ontwikkelplekken voor groep 3, rekening houdend met de volgende uitgangspunten: a. Leer-/ontwikkelplekken worden lokaal vormgegeven; b. Registratie, matching en het volgen van cliënten en lokale aanbieders wordt georganiseerd middels een centraal bedrijfsbureau; c. Beschikbare plekken in te vullen op basis van door de SDD gecategoriseerde groep 3 cliënten aangevuld met lokale prioritaire groepen/kandidaten; 2. Kennis te nemen dat hiervoor in 2014, de in 2013 gestarte aanpak en pilots voor groep 3 in de Drechtsteden, worden gecontinueerd en doorontwikkeld; 3. Kennis te nemen dat MEE Drechtsteden in transitiejaar 2014 de ruimte wordt geboden om het bedrijfsbureau in te richten en de opdracht hiertoe door de SDD zal worden opgesteld; 4. In te stemmen met de inzet van 1.2 miljoen euro vanuit het participatiebudget voor de organisatie en uitvoering van de opgave ten behoeve van groep 3 in 2014 en hierbij kennis te nemen van de inspanning die geleverd wordt om 50% van dit budget terug te verdienen via een aanvraag voor ESF subsidie betreffende innovatie onderkant arbeidsmarkt; 5. In te stemmen met de procedure-afspraak om uiterlijk in de zomer van 2014, op het moment dat er meer duidelijkheid is over de budgetten 2015, op basis van een voorstel besluiten te nemen over de samenwerkingsstructuur en de financiering vanaf 1 januari Aanleiding Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. Het doel van de nieuwe Participatiewet is dat zoveel mogelijk mensen (in het bijzonder mensen met een arbeidshandicap of een bijstandsuitkering) meedoen in de samenleving. Vanaf die datum komen via deze wet nieuwe doelgroepen onder de gemeentelijke hoede. Naast de voor de gemeenten al bekende populatie WWB-ers, gaat het om Wajongers die, na herkeuring, nog arbeidspotentieel hebben én om mensen die voorheen onder de WSW zouden vallen. De instroom in de WSW, zoals we die nu nog kennen, is vanaf 1 januari 2015 namelijk niet meer mogelijk. In het integrale beslisdocument van 17 oktober 2013 ( Integratie SW-taken in de GR Drechtsteden en voortgang voorbereiding invoering participatiewet ), vastgesteld op 7 november 2013 door het DSB, is de aanpak beschreven, zoals we de invoering van deze wet met elkaar in de Drechtsteden wensen aan te vliegen. De focus daarin is werk; zoveel als mogelijk en haalbaar zal het meedoen aan de samenleving ingevuld 1

2 (moeten) worden met werk. Werk bij een reguliere werkgever, waar nodig met ondersteuning (via bijvoorbeeld loonkostensubsidie). Er is echter een groep waarbij werken bij een reguliere werkgever geen haalbare kaart is. In de documenten hebben we het over groep 3. Het gaat om een groep met een zeer laag verdienvermogen. In het beslisdocument is de volgende definitie geformuleerd: Groep 3 betreft de groep mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt, waarvoor geldt dat werkgevers geen reëel arbeidsmarktperspectief kunnen en gaan bieden; binnen deze groep valt ook een deel van de mensen die bij het leerbedrijf (beschut binnen) zou komen; andersom is het leerbedrijf (beschut binnen) een faciliteit die voor groep 3 een plek kan bieden. De duiding van een groep 3 betekent dat er ook een groep 1 en een groep 2 is. In tegenstelling tot groep 3 zijn dit groepen met een zodanig verdienpotentieel dat ze aan de slag kunnen bij een reguliere werkgever, hetzij direct (groep 1), hetzij met ondersteuning via bijvoorbeeld loonkostensubsidie (groep2). De SDD zal haar participatievizier en energie met name op groep 1 en 2 richten. Voor groep 3 is in het beslisdocument geformuleerd om ook een toekomstperspectief te bieden voor die mensen die niet (ook niet met enige ondersteuning) bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen. Hierover is tevens opgenomen om uiterlijk in februari 2014, op basis van een voorstel, te beslissen over de structurele organisatie en financiering van deze opgave met betrekking tot groep 3. Voor u ligt dit voorstel, waarbij u zich dient realiseren dat de gemeente(n) zowel onder de huidige wetgeving en budgetten alsmede onder de participatiewet, niet in staat zullen zijn de gehele groep 3 populatie een passende leer/ontwikkelomgeving te bieden. Primaire focus bij het bedienen van kandidaten uit groep 3 zal dan ook liggen op kandidaten met een lage participatiegraad en/of zelfredzaamheid. 2. De Opgave nader beschouwd 2.1 De context: breed, diffuus en verschillende tempo De opgave om een structurele aanpak voor groep 3 te ontwikkelen is geen eenvoudige. Naast de complexiteit en problematiek die intrinsiek is aan groep 3, wordt de moeilijkheidsgraad mede bepaald door de bredere context waarbinnen de opgave gestalte moet krijgen. De opgave staat niet op zichzelf. We doelen op aanpalende opgaven en ontwikkelingen op zowel regionaal als op rijksniveau. Vanuit de landelijke context is relevant om hier te benoemen de invoering van de Participatiewet en de decentralisatie van de AWBZ per 1 januari De Participatiewet vormt uiteraard een belangrijk (zo niet hét belangrijkste) element in de context van het ontwikkelen van een aanpak voor groep 3. Het gaat dan om de verplichte tegenprestatie, het beëindigen van de instroom in de WSW, het opbouwen van beschut werk nieuwe stijl, etcetera. Maar ook de AWBZ-decentralisatie is relevant bij het vormgeven van een aanpak voor groep 3. Met deze decentralisatie worden we als gemeente onder andere verantwoordelijk voor een groep mensen met eveneens een zeer laag of zelfs geen enkel verdienvermogen (de groep dagbesteders). Tevens gaan de decentralisaties gepaard met forse kortingen op de budgetten die overkomen. Synergie zoeken, verknopen en mixen van groepen en budgetten kan de remedie zijn om bezuinigingen op te vangen. Naast deze landelijke elementen is vanuit de lokaal-regionale context relevant om hier te duiden dat definitieve besluitvorming over de huidige centrale voorziening voor kandidaten uit groep 3, het leerbedrijf/beschut binnen (de productieomgeving Drechtwerk) van invloed is op het aanbod voor groep 3. De vraag die misschien aan de orde kan zijn is: hoe past een (overigens relatief dure) centrale voorziening binnen een context die zich kenmerkt door een decentraal gerichte ontwikkeling (ontwikkelplekken en dagbesteding dicht in de buurt)? Besluitvorming (instandhouding en/of decentraal invullen) hierover is vooralsnog niet aan de orde; ergo: de centrale voorziening is er. In ons voorstel hebben we hiermee rekening gehouden. Kortom, de context waarbinnen de opgave voor groep 3 gestalte moet krijgen is breed, complex en nog niet uitgekristalliseerd. Illustratief voor de diffuse context is dat in het begeleidend schrijven bij het aanbieden van de vierde wijziging van de Participatiewet aan de Tweede Kamer op 2 december 2013, staatssecretaris Kleinsma de vijfde wijziging al aankondigt. Dit betekent voor het voorstel van nu, dat we, op basis van hetgeen we nu weten, een organisatie schetsen, die aansluit op de context zoals die zich naar alle waarschijnlijkheid naar 2015 toe zal ontwikkelen. 2.2 Lopende pilots en relevantie P-budget (Sociaal fonds vanaf 2015) voor de aanpak Het in beweging brengen van een groep mensen vergt inzet. Inzet van menskracht, maar ook inzet van financiële middelen. Zeker naarmate de groep die je wenst te bedienen groter wordt en een zeer laag verdienvermogen heeft. De beweging die we nastreven kan niet gratis. De pilots die de afgelopen periode lokaal zijn geïnitieerd laten zien dat het lukt, door verschillende financieringsbronnen (zoals o.a. participatiebudget, opleidingsgelden en zorgbudget) aan elkaar te verknopen aangevuld met relatief beperkte gemeentelijke middelen, om werkplekken te realiseren aan de onderkant van de arbeidsmarkt. We doelen op het construct van de lokale leer-/ontwikkelbedrijven. De eenmalige bijdrage vanuit het P-budget in 2013 is zeer relevant geweest in de financiering en de realisatie van de plaatsen. Die relevantie is er ook voor het voorstel van nu. Zeker nu de aanpak van groep 3 zich verder doorontwikkelt vanuit een pioniersfase. In eerste instantie is op Dordtse schaal begonnen met de ambitie voor 2

3 200 plaatsen; de huidige ambitie ligt op 600 plaatsen regionaal. Dit betekent niet alleen kosten in relatie tot de werkplekken, maar bij dergelijke aantallen is ook een professionelere insteek nodig van met name de plaatsing van mensen en acquisitie. Om een indicatie te geven van de opbrengst tot nu toe, hebben er in 2013 in de Drechtsteden 556 kandidaten in meer of mindere mate gebruik gemaakt van kort- (cursussen etc) of langer lopende trajecten (socialiseringstrajecten, AKA opleiding of werkervaringplekken) bij lokale aanbieders van leer- /ontwikkelplekken. Er zijn inmiddels circa 35 aanbieders van leer-/ontwikkelplekken in de Drechtsteden. Deze leer- /ontwikkelbedrijven variëren in omvang; de helft heeft ongeveer 1 tot 5 kandidaten geplaatst. De grootste is MEE Drechtsteden die circa kandidaten geplaatst heeft. De rest van de leer-/ontwikkelbedrijven (10) hebben kandidaten geplaatst variërend van 6 tot 80 personen per leer-/ontwikkelbedrijf. De problematiek van de kandidaten varieert qua zwaarte. Een grove indeling van licht-midden-zwaar laat een volgende procentuele verhouding zien van de populatie in 2013: Licht 24% Midden 55% Zwaar 21% Vanuit het P-budget is een bedrag van circa ,-- ingezet, gerelateerd aan de populatie in 2013, rekening houdend met de duur dat een individu op een leer-/ontwikkelplek heeft gezeten of nog zit en de zwaarte van de problematiek van het individu (rekeneenheden: zwaar/ 3000; midden/ 1500 en licht/ 500). In aanvulling op voornoemde plekken worden/zijn op dit moment drie pilots opgezet, waarbij verder geëxperimenteerd wordt met het samenvoegen van doelgroepen vanuit WWB, Wajong, dagbesteding en VSV met als doel om dagbestedingsmogelijkheden te ontwikkelen die kostentechnisch tegemoet komen aan de op handen zijnde bezuinigingen die gepaard gaan met de decentralisaties. Dit zijn de volgende pilots: 1. Pilot Drechtwerk: hierbij worden circa 25 mensen vanuit de dagbesteding ondergebracht in een productie-omgeving van Drechtwerk. Inzet; reductie kosten begeleiding, verdienvermogen benutten. 2. Pilot Griendheuvel: Inzetten van een gemengde populatie in de buitenruimte (Biesbosch) op voornamelijk groen werkzaamheden. Inzet; reductie kosten huisvesting want voornamelijk aan het werk in de buitenruimte, verdienvermogen van de samengestelde groep ontwikkelen en benutten. 3. Pilot Gemiva Papendrecht; opzet leerbedrijf met gemengde populatie dat zich richt op aanvullende werkzaamheden in en voor het omliggende gebied (variërend van groenonderhoud tot boodschappendiensten). Daarnaast gaat het leerbedrijf het beheer van kinderboerderij uitvoeren. Inzet; creëren financieringsmodel, reductie kosten begeleiding. Zonder inzet van het P-budget is de kans zeer reëel dat voornoemde plekken niet gehandhaafd kunnen worden. Tevens biedt het P-budget de mogelijkheid van de vereiste co-financieringscomponent bij een aanvraag voor subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). 2.3 Omvang te bedienen doelgroep De totale doelgroep van de Participatiewet, die is opgebouwd uit WWB, Wajong en WSW, komt voor de Drechtsteden, op basis van het aantal inwoners dat van die regelingen gebruik maakt, gemiddeld neer op circa mensen. Per 31/12/13 WWB Wajong WSW Totaal Alblasserdam Dordrecht Hendrik-Ido- Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal Groep 3 komt voor het overgrote deel uit deze populatie. Het is de groep met een zeer laag verdienvermogen (<20-30%) die niet bij een reguliere werkgever geplaatst kan worden; ook niet met loonkostensubsidie. In plaats van een definitie op basis van louter het percentage loonvormend vermogen (smalle definitie), is voor de reikwijdte van groep 3 gekozen om een kwalitatieve duiding te hanteren (brede definitie) om op die wijze ook 3

4 mogelijk te maken dat kandidaten uit andere groepen dan séc de Participatiewet, op aangeven van door de gemeenten gestelde prioritaire doelgroepen, zouden kunnen instromen in het voorgestane model. We denken dan aan mogelijke kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en waarbij plaatsing binnen een leer/ontwikkelsetting een reëel perspectief biedt op positieverbetering c.q. stijging op de participatieladder. Groep 3 is geen monoliet, het is een gevarieerde en gemêleerde groep mensen. Als we vanuit voornoemde optiek kijken naar de omvang van groep 3, dan ramen we deze voor de Drechtsteden voorlopig op ruim personen, opgebouwd uit: WWB-populatie 1 met zeer laag verdienvermogen (inclusief mensen op de wachtlijst WSW), mensen werkzaam in leerbedrijf van Drechtwerk (500), mensen geplaatst in de bestaande lokale initiatieven voor groep 3 (600), mensen die gebruik maken van AWBZ-dagbesteding in groepsverband, mensen afkomstig uit de gemeentelijke prioritaire doelgroepen. Van deze groep 3-ers (met een laag loonvormend vermogen) is dus al een deel actief in een activerende omgeving zoals beschut binnen bij Drechtwerk en de lokale initiatieven. Een deel van de groep maakt mogelijk gebruik van dagbesteding in groepsverband (circa 600 mensen in de Drechtsteden hebben deze indicatie) het is echter niet duidelijk hoe groot de overlap tussen beide bestanden is. Omdat we, zoals eerder al aangegeven, niet in staat zullen zijn de gehele groep 3 populatie een passende leer- /ontwikkelomgeving te bieden zullen we ons in eerste instantie richten op kandidaten uit groep 3 met een lage participatiegraad en/of zelfredzaamheid. Kandidaten uit groep 3 die actief zijn en goed mee kunnen komen in de maatschappij komen eerder in aanmerking voor het leveren van een tegenprestatie voor hun uitkering, in bijvoorbeeld een vorm van vrijwillige inzet. 3. Het model 3.1 Organisatie In het bovenstaand schema wordt het organisatiemodel rondom de inzet van groep 3 in de Drechtsteden geschetst. Gegeven de verschillende besluitvormingstrajecten die, rondom de Participatiewet, de transitie van Drechtwerk naar de GRD en ook de transities Jeugdzorg en WMO/AWBZ, nog moeten worden afgerond kan de praktische invulling/uitwerking in de komende periode nog wel aan veranderingen onderhevig zijn, maar het hier geschetste raamwerk staat. 1 Omdat het instrument voor loonwaardebepaling nog ontwikkeld moet worden kunnen we het aandeel vanuit de WWB dat tot groep 3 gaat behoren nog niet specifiek duiden. 4

5 De sociale dienst is verantwoordelijk voor de categorisering van haar cliënten in groep drie op basis van loonwaardebepaling. Gemeenten vullen dit bestand eventueel aan met kandidaten die daar volgens de geldende regelgeving buiten vallen, maar wel een gemeentelijke (beleid)prioriteit hebben. Een bedrijfsbureau, dat zijn taken uitvoert in opdracht van de SDD, registreert de groep 3 cliënten, zoekt een match met lokale aanbieders en volgt de ontwikkeling van cliënten wanneer zij geplaatst zijn. Daarnaast ondersteunt het bedrijfsbureau lokale aanbieders bij het ontwikkelen van passende plekken, tevens toetsten zij aanbieders op vooraf vastgestelde criteria alvorens cliënten kunnen worden geplaatst. Denk hierbij aan een soort label of keurmerk zoals bijvoorbeeld het keurmerk erkend leerbedrijf. Lokale aanbieders voorzien in passende activiteiten voor de kandidaten en de dagelijkse begeleiding. Wanneer cliënten ingezet worden op een leer-/ontwikkelplek komen deze via het volgsysteem van bedrijfsbureau en/of de periodieke loonwaardebepaling van SDD in aanmerking voor doorstroom naar andere activiteiten of mogelijk groep 2 (realiteit gebiedt te zeggen dat dit laatste eerder een uitzondering zal zijn dan een regel). 3.2 Aansturing bedrijfsbureau Op 20 januari 2014 hebben betrokken portefeuillehouders in een voorbereidende ontbijtsessie over de aanpak van groep 3 gesproken. Daarbij is de voorkeur uitgesproken om het opdrachtgeverschap van het voorgestelde bedrijfsbureau onder te brengen bij de SDD. Dit vanwege de verantwoordelijkheden die de SDD al voor de groep heeft (loonwaardebepaling, uitkeringverstrekking, etc.) in combinatie met de wens om de aansturing centraal te organiseren. Daarnaast is het per gemeente optuigen van een eigen bureau kostentechnisch en qua kennisontwikkeling/-deling niet logisch. Dit betekent dat de SDD, en daarmee de regio, verantwoordelijk wordt voor de resultaatverplichtingen die met het bedrijfsbureau worden aangegaan. Dat is een afwijking ten opzichte van de eerdere lijn waarbij de gemeenten de resultaatverantwoordelijkheid ten aanzien van de aanpak van groep 3 zouden dragen. Gezien de lopende afspraken wordt de uitvoering c.q. opzet van het bedrijfsbureau in 2014 in opdracht van de SDD bij MEE Drechtsteden belegd. MEE Drechtsteden wordt hiermee de ruimte geboden om het bedrijfsbureau verder te ontwikkelen en in te richten op basis van de start die zij hiermee in 2013 reeds gemaakt heeft. Tevens zal er in 2014 een keuze gemaakt moeten worden voor een definitief sturingsmodel voor het bedrijfsbureau vanaf Te overwegen opties zijn dan o.a.: het bedrijfsbureau continueren bij MEE Drechtsteden of onderbrengen bij een andere partij danwel de SDD zelf. 3.3 Rollen en verantwoordelijkheden Sociale dienst Drechtsteden Allereerst draagt de SDD zorg voor het verstrekken van uitkeringen; Daarnaast is de SDD verantwoordelijk voor de vorm van de (periodieke) loonwaardebepaling die moet worden uitgevoerd om daarmee te bepalen of cliënten/uitkeringsgerechtigden tot deze groep behoren en daarmee het overgrote aandeel van de in- en uitstroom van cliënten in het bedrijfsbureau; Mede op basis van deze rol/bevoegdheid is het logisch dat de SDD met de periodieke loonwaardebepaling ook bepaalt of een cliënt zich succesvol heeft ingezet of ontwikkelt (uiteraard mede op basis van input bedrijfsbureau en de verantwoordelijk aanbieder); Indien er sprake is van een dermate ontwikkeling dat een deelnemer naar regulier werk begeleid kan worden, zal dit onder de verantwoordelijkheid en met gebruikmaking van het instrumentarium van de SDD worden uitgevoerd; De SDD blijft tevens als uitkeringsinstantie verantwoordelijk voor de handhaving en indien nodig sanctionering van uitkeringsgerechtigden die een tegenprestatie moeten leveren; De SDD blijft verantwoordelijk voor toekennen en inzet van bijdragen vanuit het participatiebudget (in 2014), de exacte criteria en voorwaarden die gaan gelden voor het te vormen sociaal fonds (per 1 januari 2015) zijn nog niet helder op dit moment; Opdrachtgever bedrijfsbureau Gemeenten (gezamenlijk en/of afzonderlijk) (Eind)verantwoordelijk voor het realiseren van aanbod en beschikbare plekken voor kandidaten uit groep 3; Criteria aanvullende kandidaten/groepen; Benoemen prioritaire doelgroepen; Lokaal stimuleren ontwikkelen werkplekken; zorgdragen voor het behoud en verder uitbreiden van de vruchtbare bodem die is gecreëerd en waarop de aanpak verder kan gedijen Bedrijfsbureau Het bedrijfsbureau dient de volgende operationele zaken en verantwoordelijkheden vorm te geven: 1 Deelnemers Acquisitie/communicatie/voorlichting, inschrijvingsprocedures trajecten en/of scholing, plaatsingssysteem, volgsysteem. Het intake proces: intakegesprek (mede met als doel te beoordelen welke flankerende geldstromen de kandidaat met zich meebrengt zoals studiefinanciering, PGB, activiteitenbudget AWBZ, 5

6 etc.) Plaatsing bij lokale aanbieder /leerwerkbedrijf, regelen scholing, etc. Inclusief administratieve afwikkeling hiervan. 2 Leer- /ontwikkel plekken bij lokale aanbieders Acquisitie, subsidievoorwaarden, afrekenen, kwaliteitseisen, mogelijkheden, randvoorwaarden, etc. Wie mag zich leer-/ontwikkelbedrijf noemen? Het Bedrijfsbureau ontwikkelt deze criteria en toetst aanbieders daar op. Denk aan scholing begeleiders, juiste verzekeringen, zekerheid afdracht belastingen, privacy en klachten reglementen, etc. 3 Relatiebeheer Gelet op het coördinerende karakter van dit bedrijfsbureau is relatiebeheer essentieel. Het mag niet gebeuren dat dit programma een gesloten organisatie voortbrengt. Openheid en veel contacten met zowel de maatschappij als maatschappelijke partners of bestuurlijke organisaties zijn dan ook wezenlijke taken. Denk aan de partners zoals Gemeente, MEE intern, leer- werkbedrijven, SDD, toeleverende zorginstellingen, etc Lokale aanbieders De aanbieders van leer/-ontwikkelplekken zijn primair verantwoordelijk voor het op een juiste wijze organiseren van een passende werkzaamheden, een passende (werk)omgeving en begeleiding van deelnemende cliënten. Match kandidaten i.s.m. het bedrijfsbureau; Passende werkzaamheden; Passende werkomgeving; Begeleiding; Ontwikkelen van het participatievermogen van kandidaten; Rapportage aan het bedrijfsbureau over de voortgang/ontwikkeling; Daarnaast zijn lokale aanbieders zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. 3.4 Randvoorwaarden uitvoering Er zijn een aantal randvoorwaarden waar in de uitvoering van het organiseren van leer- en ontwikkelplekken voor groep 3 rekening mee moet worden gehouden, te weten: Werkzaamheden die kandidaten uit de doelgroep uitvoeren mogen geen reguliere werkzaamheden verdringen. Er is een groot grijs gebied als het gaat om definiëren van additionele werkzaamheden, hier dienen separaat kaders voor opgesteld te worden; Vanwege het korten op de verschillende budgetten behorende bij de decentralisaties is het mengen van groepen (mensen met meer en minder verdienvermogen, vrijwilligers en mensen die een tegenprestatie leveren) en het delen van voorzieningen cruciaal voor het behoud/creëren van zoveel mogelijk plekken in de Drechtsteden, omdat: 1. De begeleidingsratio van dagbesteding circa 1 begeleider op 5-10 cliënten is en in een productie beschutte werkomgeving circa 1 op 50. Door groepen te mixen kan hier kostenvoordeel worden behaald; 2. Een te verwachten bijkomend voordeel van vermengen is dat cliënten van verschillende niveaus elkaar kunnen ondersteunen en helpen aanvullend op de professionele begeleiding; 3. Door vermenging kunnen verschillende budgetten/middelen worden gestapeld (oa begeleidingsbudget, scholingsbijdragen, zorgbudget en omzet vanuit productie); 4. Het delen van voorzieningen kan schaal voordelen opleveren in combinatie met het voorgaande, momenteel wordt er voor de Drechtsteden een vlekkenkaart gemaakt met daarop de diverse voorzieningen en vervoersbewegingen met betrekking tot dagbesteding. Op basis van dit overzicht in combinatie met andere voorzieningen kunnen zaken slim worden gecombineerd om zo optimaal mogelijk de cliënten te kunnen bedienen binnen het afnemende budget 3.5 Kosten en dekking Om het voorgestelde organisatiemodel te kunnen realiseren dienen er middelen beschikbaar gesteld te worden. In 2013 is er incidenteel circa euro vanuit het participatiebudget beschikbaar gesteld voor het opzetten van de pilots met ontwikkelplekken en leerbedrijven. Dit heeft substantieel bijgedragen aan het realiseren van de circa 600 plekken gerealiseerd. Daarnaast heeft MEE Drechtsteden met een eenmalige bijdrage een start kunnen maken met een bedrijfsbureau voor het matchen en volgen van kandidaten. Om te borgen dat deze plekken en het bedrijfsbureau zich in 2014 zich verder kunnen ontwikkelen, is in 2014 een indicatief bedrag van nodig om het niveau van 2013 te matchen en mogelijk verder uit te breiden. Dit bedrag bestaat grofweg uit de volgende componenten: (conform de bijdrage 2013)ten behoeve van de begeleidingskosten voor het in stand houden en verder invullen van de gerealiseerde plekken; ten behoeve van het door ontwikkelen en verder professionaliseren van het beoogde bedrijfsbureau; voor innovatie en ter dekking van onvoorzien kosten. Daar komt bij dat er een aanvraag voor een ESF-subsidie wordt opgesteld. Een voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie is dat de aanvrager(s) voor 50% co-financieren. De inzet vanuit het participatiebudget op dit traject kan daarmee direct dienen als de onderbouwing van de cofinanciering voor de ESF aanvraag. Bij toekenning van de aanvraag kan het beschikbare budget voor de inzet op groep 3 daarmee voor de 50% vanuit het ESF gefinancierd worden. 6

7 Focus in 2014 In 2014 gaan we verder op de weg die we zijn ingeslagen met de pilots die in 2013 zijn gestart. Voor de invulling en doorontwikkeling van het voorgestelde organisatiemodel zijn in 2014 een aantal zaken van belang, te weten: Er is in 2014 geen directe opgave om de huidige groep 3 Drechtwerkers en dagbesteders (met loonvormend vermogen) een andere plek te bieden; Er staan kandidaten op de wachtlijst voor een SW-plek, die gegeven de beperking van de instroom ook geen zicht meer hebben op een tijdelijke betrekking in 2014; Er zijn binnen de gemeente(n) kandidaten die buiten de reikwijdte van de SDD vallen (lees; geen uitkering genieten) maar mogelijk wel beleidsmatig in een voorkeurspositie komen om te plaatsen op een leer- /ontwikkelplek. Rekeninghoudend met bovengenoemde punten, stellen wij voor om in het transitiejaar 2014 met een afgebakende groep de pilots en het voorgestelde organisatiemodel invulling te geven en verder te ontwikkelen. Bij de invulling van de beschikbare plekken zetten we in 2014 daarom primair in op het plaatsen van kandidaten uit groep 3 die: 1. staan op de wachtlijst WSW zonder perspectief op een tijdelijke betrekking; 2. die behoren tot gemeentelijke prioritaire groepen/kandidaten (geen Participatiewet, wel grote afstand tot de arbeidsmarkt, mogelijk wel baat bij inzet op leer/ontwikkelplek) 3. vanuit de WWB in aanmerking komen (laag verdienvermogen i.c.m. een lage participatiegraad en/of zelfredzaamheid). In 2013 is MEE Drechtsteden gestart, met een financiële bijdrage vanuit de Drechtsteden, met het opzetten van een plaatsing- en volgsysteem voor kandidaten die geplaatst kunnen worden bij lokale aanbieders. In 2014 gaat MEE Drechtsteden deze voorloper van het beoogde bedrijfsbureau doorontwikkelen in samenspraak met gemeenten, SDD en lokale aanbieders. Daarnaast draagt zij in 2014 zorg voor de registratie, plaatsing en het volgen van cliënten die worden aangedragen vanuit de SDD en gemeenten. De individuele gemeenten en MEE spannen zich gezamenlijk in om lokaal de groei van het aantal plekken te stimuleren. Er zal vanuit de SDD een opdracht worden geformuleerd voor het bedrijfsbureau voor de uitvoering en doorontwikkeling in In 2014 moet een keuze gemaakt worden voor een definitief sturingsmodel voor het bedrijfsbureau vanaf Te overwegen opties zijn daarbij o.a.: het bedrijfsbureau continueren bij MEE Drechtsteden of onderbrengen bij een andere partij danwel de SDD zelf. De benodigde aanvraag voor de subsidie vanuit het ESF in 2014 zal integraal en meervoudig lokaal worden voorbereid en opgesteld. In de loop van 2014, op het moment dat meer duidelijkheid is verkregen over het financiële kader zal besluitvorming moeten plaatsvinden over de structurele vorm van financiering en organisatie vanaf 1 januari Voorstel aanpak en organisatie groep 3 in de Drechtsteden Samengevat stellen wij u voor: 1. Kennis te nemen van het model voor de organisatie van lokale leer-/ontwikkelplekken voor groep 3, rekening houdend met de volgende uitgangspunten: a. Leer-/ontwikkelplekken worden lokaal vormgegeven; b. Registratie, matching en het volgen van cliënten en lokale aanbieders wordt georganiseerd middels een centraal bedrijfsbureau; c. Beschikbare plekken in te vullen op basis van door de SDD gecategoriseerde groep 3 cliënten aangevuld met lokale prioritaire groepen/kandidaten; 2. Kennis te nemen dat hiervoor in 2014, de in 2013 gestarte aanpak en pilots voor groep 3 in de Drechtsteden, worden gecontinueerd en doorontwikkeld; 3. Kennis te nemen dat MEE Drechtsteden in transitiejaar 2014 de ruimte wordt geboden om het bedrijfsbureau in te richten en de opdracht hiertoe door de SDD zal worden opgesteld; 4. In te stemmen met de inzet van 1.2 miljoen euro vanuit het participatiebudget voor de organisatie en uitvoering van de opgave ten behoeve van groep 3 in 2014 en hierbij kennis te nemen van de inspanning die geleverd wordt om 50% van dit budget terug te verdienen via een aanvraag voor ESF subsidie betreffende innovatie onderkant arbeidsmarkt; 5. In te stemmen met de procedure-afspraak om uiterlijk in de zomer van 2014, op het moment dat er meer duidelijkheid is over de budgetten 2015, op basis van een voorstel besluiten te nemen over de samenwerkingsstructuur en de financiering vanaf 1 januari

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe.

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe. Notitie Aan: Van: Betreft: 12 deelnemende gemeenten Taskforce Communicatie ontwikkelingen en activiteiten GR Promen Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en toeleiding naar werk in samenhang. 12 december 2012

Arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en toeleiding naar werk in samenhang. 12 december 2012 Arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en toeleiding naar werk in samenhang 12 december 2012 Programma 13.00-13.15 Inloop 13.15-13.20 Opening 13.20-13.35 Presentatie wethouder Ineke Smidt 13.35-14.15

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld Beschermd Werk in de gemeente Barneveld 1. Inleiding In het beleidskader voor de 3 decentralisaties staat weergegeven wat de visie van de gemeente Barneveld is op de 3 decentralisaties en welke uitgangspunten

Nadere informatie

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek

Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Workshop 3 Gemeenten werken samen in de regio Proces 3 Decentralisaties Samen optrekken in de Achterhoek Eindhoven 17 juni 2013 Arne van Hout casus Achterhoek Caroline Mobach procesbegeleiding Aanleiding

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Portefeuillehouder F.M. van As Informant S. Bruns/F.Borchers Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD Onderwerp Transitiearrangement 2015-2016 tussen Gemeente en WSD Samenvatting In haar brief van 18 december 2013 vraagt WSD aan de deelnemende gemeenten van de GR om een arrangement te treffen voor 2015

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

BRUNSSUM INWONERS 964 UITKERINGSGERECHTIGDEN 470 SW DIENSTVERBANDEN

BRUNSSUM INWONERS 964 UITKERINGSGERECHTIGDEN 470 SW DIENSTVERBANDEN ONDERNEMINGSPLAN BRUNSSUM 28.445 INWONERS 964 UITKERINGSGERECHTIGDEN 470 SW DIENSTVERBANDEN IN HEEL PARKSTAD 9297 UITKERINGSGERECHTIGDEN IN HEEL PARKSTAD 3676 SW DIENSTVERBANDEN WSP PARKSTAD REALISEERT

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1147928 Datum: Behandeld door: 4 september 2014 M.V. Raam-AI-Bazy Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Samenvatting: Per

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk

Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

Beleidskaders Participatiewet

Beleidskaders Participatiewet Beleidskaders Participatiewet Uitgangspunten Participatiewet Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen, samenvoegen WWB, Wsw en de Wajong (niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt) Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken 23-2-2016 CONTEXT: Volume-ontwikkeling Doelstelling nieuw beschut Doelstelling: ook mensen met

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels is er ingestemd met het wettelijk verplicht stellen van beschut werk per 1-1-2017. Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Nieuw Beschut J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57-5982290 1-11-2016 - - Geachte heer, mevrouw, We hechten groot belang aan het creëren van werk voor

Nadere informatie

2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte enkele vragen en opmerkingen voor te leggen aan

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Gepubliceerd op Movisie (https://www.movisie.nl) Home > kennisdossiers > Participatie en activering > Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein

Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein Ledenbijeenkomst 24 april 2014 Aart Bertijn, Senior beleidsmedewerker VGN Inhoud presentatie Samenhang stelselwijzingen zorg Achtergrond Hoofdlijn

Nadere informatie

Keuzes Kompasgemeenten doelgroepen arbeidsmarktbeleid Besproken met het DB ISD Kompas,

Keuzes Kompasgemeenten doelgroepen arbeidsmarktbeleid Besproken met het DB ISD Kompas, Keuzes Kompasgemeenten doelgroepen arbeidsmarktbeleid Besproken met het DB ISD Kompas, 2810014 Vooraf In de notitie Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg Beleidskaders 2014 2015 (definitieve versie, 25 augustus

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, (t.a.v. R.J. Bolt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, (t.a.v. R.J. Bolt) Vergadering: 10 februari 2015 Agendanummer: 6a Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, 0595-447704 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R.J. Bolt) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram is niet alleen. Hoe komen deze jongeren op een duurzame werkplek? Uitstroommogelijkheden:

Nadere informatie

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Sinds 1 januari 2012 beschikken gemeenten op basis van art.9, lid 1 sub c van de WWB over de mogelijkheid om een Tegenprestatie

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten 17.0002203 gemeenschappelijke regeling DE BEVELANDEN Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten Onderwerp Notitie beschut werk Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-016 Houten, 18 maart 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Invoeringsstrategie Partcipatiewet Beslispunten: 1. De Invoeringsstrategie Participatiewet Lekstroom vast te stellen

Nadere informatie

Grootse opgaven sociaal maatschappelijk domein

Grootse opgaven sociaal maatschappelijk domein Grootse opgaven sociaal maatschappelijk domein Wat hebben we aan de Drechtsteden? Drechtraad 2 april 2013 Wat kunt u verwachten? Grootse opgaven van het rijk. Cijfers. Eigen kracht? Relatie tussen de transities

Nadere informatie

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport)

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Eerste ijkmoment 2011 Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Ontwikkeling cliëntenbestand WWB/WIJ 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Inhoudsopgave 1. Welkom 2. De opdracht: de optimale weg 3. Het analysemodel en uitvoeringsvarianten 4. Verdieping naar diverse

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra De decentralisatie van arbeidsparticipatie Louis Polstra Activerende verzorgingsstaat Burger wordt aangesproken wat hij voor de samenleving terug kan doen. Terug te zien in o.a.: - Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 182/2013 Datum : 17 december 2013 B&W datum : 17 december 2013 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Beantwoording brief PP, PvdA, ChristenUnie Aanleiding Brief

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000681 Dronten, 28 april 2015 maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de consequenties

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV

De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV 1 Aanleiding voor huidige ontwikkelingen Te veel mensen met arbeidsbeperkingen staan aan de zijlijn. Instroom WAJONG is (te) groot WWB populatie bestaat

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Vissers 1. Notitie Toekomstige positie 1. Visienota Participatiewet WAVA binnen de Participatiewet

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Vissers 1. Notitie Toekomstige positie 1. Visienota Participatiewet WAVA binnen de Participatiewet e informatie jurlijk oest* ro O V õ S plan. datum m 0-15 (H 0 i ō 3 N : JA i NEE Mjgwelijk I vertrc nee WW w ' Oosterhout NOTA VOOR DE RAAD Ai Datum: 19 juni 2015 Nummer raadsnota: Bl.0150245 Onderwerp:

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Wormerland

Voorstel aan de gemeenteraad van Wormerland Onderwerp: Wormerland voor participatie Invullen door Raadsgriffie RV nummer: Dubbelklik hier Beleidsveld: Particiaptie Datum: Portefeuillehouder: K. van Waaijen Procedure: Contactpersoon: Corina Garcia

Nadere informatie

VRAGEN. 2. (pag. 11): Hoe hoog is het voorschot dat de gemeente binnen vier weken na aanvraag voor een bijstandsuitkering moet verstrekken?

VRAGEN. 2. (pag. 11): Hoe hoog is het voorschot dat de gemeente binnen vier weken na aanvraag voor een bijstandsuitkering moet verstrekken? Raadsvergadering d.d. 26 juni 2007 Raadsnota nummer: 0007046 Onderwerp: Beleidsverslag sociale zekerheid 2006 Vragen van fractie: GroenLinks/D66 Naam raadslid: W.J.W.A. van der Zanden VRAGEN 1. (pag. 11):

Nadere informatie

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet WAT WIL JE WETEN OVER Introductie: beschut moet of toch niet? 2 discussies: Financieel (kosten beschut) Hoogte vd kosten Dienstverband: vast vs

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van); Ontwerpbesluit van [[ ]] Houdende regels met betrekking tot de werkzaamheden die het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen uitvoert om te beoordelen of een persoon uitsluitend in een beschutte omgeving

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 9 oktober 2014 14-089 Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Gevraagde beslissing In te stemmen met

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

Algemeen Aandacht voor deskundigheidsbevordering; zijn de medewerkers voldoende toegerust op hun nieuwe taken.

Algemeen Aandacht voor deskundigheidsbevordering; zijn de medewerkers voldoende toegerust op hun nieuwe taken. Advies cliëntenraden BCH Ambtelijk advies Algemeen Aandacht voor deskundigheidsbevordering; zijn de medewerkers voldoende toegerust op hun nieuwe taken. In oktober/november vinden meerdaagse trainingen

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL

AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL AF D R U K V OO R B E EL D B E S T U U R L IJ K BE H AN D E L VO O R S TEL Vaststelling Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016, de deelbeleidsplannen Jeugd, Participatiewet en WWB maatregelen,

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft kennisgenomen van de verdeling van de re-integratiemiddelen over de verschillende instrumenten en taken.

B&W Vergadering. 1. Het college heeft kennisgenomen van de verdeling van de re-integratiemiddelen over de verschillende instrumenten en taken. 2.1.3 Bestedingen Participatiebudget 2017. 1 Dossier 1560 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1560 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Bestedingen Participatiebudget

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie