OCMW MAASMECHELEN. in Maasmechelen. Het lokaal sociaal beleidsplan Samen werken aan samen leven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OCMW MAASMECHELEN. in Maasmechelen. Het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 Samen werken aan samen leven."

Transcriptie

1 OCMW MAASMECHELEN in Maasmechelen Het lokaal sociaal beleidsplan Samen werken aan samen leven.

2 VOORWOORD lokaal sociaal beleidsplan Maasmechelen Als gewezen mijngemeente kent Maasmechelen tal van uitdagingen op het vlak van sociaal beleid. Maasmechelen telt heel wat jongeren, maar ook een groeiende groep zorgbehoevende bejaarden. Het gemiddeld belastbare inkomen is laag, de werkloosheid is hoog en er zijn in verhouding veel sociale woningen. De gemeente kent een diversiteit aan verschillende culturen. Tal van initiatieven werden - ondermeer door het lokaal beleid - opgezet om tegemoet te komen aan de noden van de bevolking, reeds lang voor er sprake was van kansarmoedefondsen. Vanzelfsprekend boden de kansarmoedefondsen Lenssens en Vandenbossche en nadien de VFIK- en SIF-plusperiode heel wat mogelijkheden om het netwerk aan voorzieningen verder uit te bouwen, om projecten op te zetten waarvan er nadien een aantal structureel verankerd werden. De samenwerking tussen de gemeente en OCMW, maar ook deze tussen het lokale bestuur en de private partners, kreeg vorm in ondermeer de oprichting van een VFIK- en nadien SIF-planningsforum. In de daarop volgende periode beslisten gemeente en OCMW, nog voor het decreet lokaal sociaal beleid goedgekeurd werd, om samen een stuurgroep lokaal sociaal beleid op te richten met ambtenaren en beleidsmensen van gemeente en OCMW. Heel wat tijd werd gespendeerd aan discussies over de afbakening van het lokaal sociaal beleid en de wijze waarop de derden betrokken konden worden bij de voorbereiding en uitvoering van het lokaal sociaal beleid. Er werd een werkgroep lokaal sociaal beleid - met ambtenaren van gemeente en OCMW - opgericht die de verdere discussie in de stuurgroep diende voor te bereiden en in een stroomversnelling te brengen. Het resultaat van al deze besprekingen werd het eerste lokaal sociaal beleidsplan Het plan had als doel, conform de richtlijnen van Minister Vervotte, een kader te bieden volgens hetgeen in Maasmechelen de komende maanden en jaren het lokaal sociaal beleid verder vorm zou krijgen. In 2008 moest er een nieuw plan ontwikkeld worden. Het beleidsplan , zoals nu ter tafel ligt, is het resultaat van een zeer ruim inspraakproces. Alle betrokkenen werden uitgenodigd deel te nemen aan de opmaak van dit plan. Per beleidsdomein kwamen geïnteresseerden vier keer samen in de loop van het jaar 2007 om aldus te komen tot een degelijke omgevingsanalyse en een bundeling van mogelijke doelstellingen en acties. Het plan is geen afgerond geheel, integendeel. Met dit lokaal sociaal beleidsplan wil het lokale bestuur in Maasmechelen alle betrokkenen uitnodigen om toekomstgericht verder werk te maken van de uitbouw van een degelijk lokaal sociaal beleid; een beleid dat niet enkel door de gemeente en het OCMW uitgevoerd dient te worden maar samen met de grote verscheidenheid aan diensten die plaatselijk actief zijn. Marleen Kortleven Christel De Cuyper Georges Lenssen Schepen Welzijn Voorzitter OCMW Burgemeester p. 1

3 INHOUDSTABEL lokaal sociaal beleidsplan Maasmechelen INLEIDING 6 HOOFDSTUK 1 OMGEVINGSANALYSE 7 Maasmechelen kwantitatief en kwalitatief geanalyseerd 1.1 Geografische situering Demografische context Nationaliteiten Bevolking en loop van de bevolking Bevolkingsprognoses Leeftijdsopbouw Demografische coëfficiënten Samenvatting cijfers met betrekking tot demografische context Domein 1: Algemene sociale en administratieve dienstverlening en bestaanszekerheid 14 K w a n t i t a t i e v e a n a l y s e Algemene gegevens over het inkomen Leefloners Schuldhulpverlening Thuisbegeleiding Asielzoekers Lokaal cliëntoverleg Lokale adviescommissie Rechtshulp Samenvatting cijfers met betrekking tot algemene sociale en administratieve dienstverlening en bestaanszekerheid 19 K w a l i t a t i e v e a n a l y s e Domein 1: Algemene sociale en administratieve dienstverlening en bestaanszekerheid Domein 2: Wonen en leefomgeving 21 K w a n t i t a t i e v e a n a l y s e Sociale huisvesting Leegstand en verkrotting Sociale huurprijzen Verkoopprijzen Wonen en ouderen Wonen voor personen met een handicap Het woonwagenterrein Samenvatting cijfers met betrekking tot wonen en leefomgeving 26 K w a l i t a t i e v e a n a l y s e Domein 2: Wonen en leefomgeving Domein 3: Opleiding en tewerkstelling 29 K w a n t i t a t i e v e a n a l y s e Werkloosheidsgraad en werkzaamheidsgraad Seksekloof Werkloosheid gekoppeld aan leeftijd Werkzoekenden 30 p. 2

4 1.5.5 Werkgelegenheid Samenvatting cijfers met betrekking tot opleiding en tewerkstelling 32 K w a l i t a t i e v e a n a l y s e Domein 3: Opleiding en tewerkstelling Domein 4: Zorg en opvang 33 K w a n t i t a t i e v e a n a l y s e Basisdiensten Aanvullende diensten Speciale thuiszorgvoorzieningen Mantelzorgtoelage Zorgloket Thuiszorg Als thuiszorg niet meer mogelijk is Kinderopvang Zorg voor gezondheid Samenvatting cijfers met betrekking tot zorg en opvang 38 K w a l i t a t i e v e a n a l y s e Domein 4: Zorg en opvang Domein 5: Onderwijs 40 K w a n t i t a t i e v e a n a l y s e Scholen in Maasmechelen Risicoschoolloopbanen in het kleuteronderwijs Risicoschoolloopbanen in het lager onderwijs Risicoschoolloopbanen in het secundair onderwijs Buitengewoon onderwijs Schoolse vertraging Scholingsgraad Spreiding over de onderwijsvormen in het gewoon secundair onderwijs Allochtone jongeren in het onderwijs Levenslang leren Samenvatting cijfers met betrekking tot onderwijs 46 K w a l i t a t i e v e a n a l y s e Domein 5: Onderwijs Domein 6: Maatschappelijke, culturele en sportieve participatie 48 K w a n t i t a t i e v e a n a l y s e Subsidie sociale en culturele participatie Multiculturele projecten en activiteiten Cultuur in Maasmechelen Sport in Maasmechelen Maatschappelijke participatie voor de jeugd Samenvatting cijfers met betrekking tot maatschappelijke, culturele en sportieve participatie 53 K w a l i t a t i e v e a n a l y s e Domein 6: maatschappelijke, culturele en sportieve participatie Domein 7: Veiligheid en preventie 56 K w a n t i t a t i e v e a n a l y s e Diefstallen 56 p. 3

5 1.9.2 Geweld Sociale en maatschappelijke overlast Druggerelateerde maatschappelijke overlast Preventie in Maasmechelen Samenvatting cijfers met betrekking tot veiligheid en preventie 60 K w a l i t a t i e v e a n a l y s e Domein 7: Veiligheid en preventie 61 HOOFDSTUK 2 GEÏNTEGREERDE VISIE OP HET LOKAAL SOCIAAL BELEID Het beleidsplan kinderopvang Het jeugdbeleidsplan Het tewerkstellingsbeleidsplan Het mobiliteitsplan Het sportbeleidsplan Het cultuurbeleidsplan Het diversiteitsmeerjarenplan Het strategisch veiligheids en preventieplan De strategische doelstellingen van de gemeente De strategische doelstellingen van het OCMW 70 HOOFDSTUK 3 MEERJARENPLAN MET BETREKKING TOT DE GEWENSTE ACTIES EN INZET VAN DE LOKALE MIDDELEN Domeinoverschrijdende doelstellingen Een aanspreekpunt per domein 72 Een aanspreekpunt per domein: overzichtstabel Efficiënte overlegstructuren 75 Efficiënte overlegstructuren: overzichtstabel Eenduidige en aangepaste informatie en communicatie 78 Eenduidige en aangepaste informatie en communicatie: overzichtstabel Een minimum taalniveau 80 Een minimum taalniveau: overzichtstabel Een kwaliteitsvolle leefomgeving 81 Een kwaliteitsvolle leefomgeving: overzichtstabel Mobiliteit 83 Mobiliteit: overzichtstabel Domeinspecifieke doelstellingen Domein 1: Algemene sociale en administratieve dienstverlening en bestaanszekerheid 86 Domein 1: overzichtstabel Domein 2: Wonen en leefomgeving 88 Domein 2: overzichtstabel Domein 3: Opleiding en tewerkstelling 90 Domein 3: overzichtstabel Domein 4: Zorg en opvang 92 Domein 4: overzichtstabel Domein 5: Onderwijs 94 Domein 5: overzichtstabel Domein 6: Maatschappelijke, culturele en sportieve participatie 97 Domein 6: overzichtstabel Domein 7: Veiligheid en preventie 99 Domein 7: overzichtstabel 100 p. 4

6 HOOFDSTUK 4 TAAKVERDELING EN WERKAFSPRAKEN 101 HOOFDSTUK 5 BETROKKENHEID Interne structuur De beleidsgroep De werkgroep Externe structuur De algemene infoavond De domeinvergaderingen De bijzondere doelgroepen Een korte evaluatie van het inspraakproces Lokaal behoefteonderzoek senioren Leefbaarheidsbabbels 106 HOOFDSTUK 6 ONTWIKKELING Het lokaal sociaal beleidsplan Algemene afspraken Afspraken met betrekking tot domein 1: Algemene sociale en administratieve dienstverlening en bestaanszekerheid Afspraken met betrekking tot domein 2: Wonen en leefomgeving Afspraken met betrekking tot domein 3: Opleiding en tewerkstelling Afspraken met betrekking tot domein 4: Zorg en opvang Afspraken met betrekking tot domein 5: Onderwijs Afspraken met betrekking tot domein 6: Maatschappelijke, culturele en sportieve participatie Afspraken met betrekking tot domein 7: Veiligheid en preventie 109 HOOFDSTUK 7 SECTORALE PLANVERPLICHTINGEN Lokaal beleidsplan kinderopvang 110 SLOTWOORD 111 BIJLAGEN 113 p. 5

7 INLEIDING Het decreet Op 3 maart 2004 werd het decreet over het lokaal sociaal beleid (Belgisch Staatsblad 12 mei 2004) goedgekeurd in het Vlaamse parlement. Het gemeente en OCMW-bestuur maakte in 2005 voor de eerste keer een gezamenlijk lokaal sociaal beleidsplan op, geldig voor de periode 2006 en Eind 2006 werd gestart met de opmaak van het tweede plan dat zal gelden voor zes jaar, namelijk van 2008 tot en met De bedoeling van het decreet is dat het ruime dienstverleningsveld dat er nu bestaat, beter op elkaar afgestemd wordt. Het lokale bestuur krijgt hiervoor een sterke coördinerende rol. Het lokaal sociaal beleid moet gericht zijn op een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening en op een optimaal bereik van de doelgroep. Hieraan moet gewerkt worden via een informatie-, loket- en doorverwijsfunctie ( Sociaal Huis ). Om de samenwerking te bevorderen heeft de Vlaamse regering in de mogelijkheid voorzien protocollen af te sluiten tussen voorzieningen onderling of tussen voorzieningen en het lokale bestuur. Lokaal sociaal beleidsplan Het tweede lokaal sociaal beleidsplan dit nu voor u ligt, is opgebouwd zoals opgelegd door het decreet. Achtereenvolgens vindt u volgende hoofdstukken: Hoofdstuk 1: Omgevingsanalyse Hoofdstuk 2: Geïntegreerde visie op het lokaal sociaal beleid Hoofdstuk 3: Meerjarenplan met betrekking tot de gewenste acties en inzet van de lokale middelen Hoofdstuk 4: Taakverdeling en werkafspraken Hoofdstuk 5: Betrokkenheid Hoofdstuk 6: Ontwikkeling Hoofdstuk 7: Sectorale planverplichting Het lokaal sociaal beleidsplan in mensentaal Lokaal Sociaal Beleid kunnen we omschrijven als een geheel van beleidsbeslissingen en acties van het lokaal bestuur en van lokale actoren, met het oog op het garanderen van de toegang van elke burger tot de sociale grondrechten. Het hoofddoel is door overleg tussen de verschillende instanties tot een transparantere dienstverlening aan de burger komen. Met de opmaak van het lokaal sociaal beleidsplan en het hele proces van inspraak dat erbij komt kijken wil Maasmechelen meer afstemming bekomen in het ruime dienstverleningsveld, een sterke coördinerende rol opnemen in het sociaal beleid: niet noodzakelijk als uitvoerder maar vooral als regisseur, verder werken aan een toegankelijke, klantvriendelijke sociale dienstverlening waarin de burger vlot de weg vindt en meer concrete participatiemogelijkheden bieden aan organisaties, doelgroepen en burgers bij de ontwikkeling van het lokaal sociaal beleid. Dit plan is een eerste stap in die richting! p. 6

8 HOOFDSTUK 1 OMGEVINGSANALYSE Maasmechelen kwantitatief en kwalitatief geanalyseerd De omgevingsanalyse biedt een zo breed en objectief mogelijk beeld van de gemeente Maasmechelen. Er werden verschillende bronnen gehanteerd bij de opmaak van deze uitgebreide omgevingsanalyse. Vooral de welzijnsmonitor, opgemaakt door de Studiecel van de provincie Limburg heeft zijn dienst bewezen. De cijfers die in de welzijnsmonitor worden gebruikt, zijn niet de meest recente cijfers. Toch willen we van deze cijfers gebruik maken. De verwerking van deze cijfers door de studiecel tot hanteerbare en bruikbare informatie is immers zeer waardevol. Dit argument maakt het geoorloofd om toch deze zij het iets minder actuele cijfers te hanteren. De omgevingsanalyse begint met een geografische en demografische beschrijving van de gemeente. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de door het beleid gekozen beleidsdomeinen. Elk beleidsdomein wordt kwantitatief en kwalitatief besproken. Het kwantitatieve gedeelte bevat voornamelijk cijfergegevens en ruwe, feitelijke informatie. Per kwantitatieve bespreking is een beknopte samenvatting voor dat specifieke domein te vinden. Voor het kwalitatieve gedeelte hebben we beroep gedaan op de resultaten die voortkwamen uit de bevraging van het werkveld. De omgevingsanalyse geeft een vrij uitgebreid beeld van de gemeente, waarop het beleid beroep kan doen om haar doelstellingen en acties te bepalen. 1.1 Geografische situering NIS-code Oppervlakte in ha (NIS) Streek Maasland Bestuurlijk arrondissement Tongeren Gerechtelijk arrondissement Tongeren Kieskanton Maasmechelen Kaart Provincie Limburg 1 Maasmechelen, bestaande uit de deelgemeenten Eisden, Mechelen-aan-de-Maas, Leut, Meeswijk, Vucht, Opgrimbie, Boorsem, Kotem en Uikhoven heeft een totale oppervlakte van hectare. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt Maasmechelen beschreven als een centrumgemeente in een kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau. 2 Maasmechelen is gelegen in het Maasland, in het oosten van de provincie Limburg, aan de oostrand van Vlaanderen. Het wordt begrensd door de Belgische gemeenten Lanaken, Zutendaal, As, Dilsen-Stokkem en Genk. De grens met de gemeente Genk is heel klein. De landgrens met Nederland in het oosten wordt gevormd door de Maas. De gemeente maakt deel uit van twee grote landschappelijke eenheden. In het oosten bevindt zich de Maasvallei. Het westelijk deel ligt op het Kempisch Plateau. De twee delen worden gescheiden door de westelijke valleirand. De westelijke zijde van de gemeente maakt deel uit van de bos- en heidegordel van het Kempisch Plateau, een groene band die vertrekt ter hoogte van Lanaken en doorloopt tot Opglabbeek Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, april 2004 p. 7

9 Maasmechelen is gelegen midden in de vierhoek gevormd door de steden Genk, Maaseik, Sittard (NL) en Maastricht (NL). Door de ligging van Maasmechelen aan de grens met Nederland, en vanwege de oversteekmogelijkheid van de Maas op de autosnelweg E314, staat Maasmechelen enigszins onder invloed van ontwikkelingen vanuit Nederland. Maasmechelen heeft infrastructurele verbindingen met de belangrijke groot- of regionaalstedelijke polen in de omgeving. Niettegenstaande dat de gemeente gelegen is in de onmiddellijke ruimtelijk-functionele invloedssfeer van deze grote stedelijke polen, is ze relatief autonoom ontwikkeld tot stedelijke kern in de regio Maasland. Het Maasland wordt als historisch-landschappelijke en ruimtelijk-samenhangende entiteit beschouwd en wordt gekenmerkt door een herkenbare typologie van de ruimtelijke structuren en bebouwingen. Maasmechelen is door de centrale ligging in dit netwerk, doordat het een onderdeel vormt van het Limburgs Mijngebied en door de situering aan de E314, kunnen uitgroeien tot een stedelijk centrum van de regio. 3 3 Cultuurbeleidsplan gemeente Maasmechelen Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, april 2004 p. 8

10 1.2 Demografische context Nationaliteiten Bijna 20 % van de inwoners van Maasmechelen zijn niet-belgen (18,3 % ten opzichte van 8,1 % in Limburg). Ofschoon dit aantal al heel hoog is, moeten we daarbij nog rekening houden met het feit dat een groot aantal mensen in Maasmechelen wel de Belgische nationaliteit heeft, maar van niet Belgische herkomst is. Maasmechelen kan dus zeker als één van de meest multiculturele gemeenten in Limburg beschouwd worden. Vooral de Italianen, Spanjaarden, Grieken en Portugezen zijn goed vertegenwoordigd (EU ex-migratielanden). Het aandeel Italianen in de groep niet-belgen bedraagt 45 % of in absolute cijfers Daarnaast vormen ook de Turken (11,1 % of 731) en Nederlanders (31,4 % of 2 075) een grote groep. inwoners, bevolkingsdichtheid, niet-belgen, burgerlijke staat op Maasmechelen Limburg Vlaams Gewest België aantal inwoners bevolkingsdichtheid (inw./km²) aantal niet-belgen aandeel niet-belgen 18,3 % 8,1 % 4,9 % 8,3 % AC % AC % AC % AC % Turken , , , ,6 Italianen , , , ,6 Marokkanen 136 2, , , ,3 Spanjaarden 77 1, , , ,0 Grieken 210 3, , , ,9 Nederlanders , , , ,1 overige 404 6, , , , Bevolking en loop van de bevolking Op 1 januari 2007 telde Maasmechelen inwoners. Daarmee is Maasmechelen de vijfde grootste gemeente qua inwoners in Limburg. Met een oppervlakte van hectare bedraagt de bevolkingsdichtheid 478 inwoners per km². Dit is hoger dan gemiddeld in Limburg. Maasmechelen bestaat uit private huishoudens. Een privaat huishouden bestaat uit alle mensen die samen onder één dak wonen. 5 In 2006 werden er 407 geboorten en 295 sterfgevallen genoteerd. De natuurlijke aangroei is dan Het aantal inwijkelingen is iets groter dan het aantal uitwijkelingen (in: uit: 1 082). Het migratiesaldo voor 2006 is 82. Aangezien zowel het aantal geboorten als het aantal inwijkelingen groter is groeit de Maasmechelse bevolking. 7 4 FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Dienst Demografie 5 Lokale statistieken FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Dienst Demografie 7 FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Dienst Demografie p. 9

11 loop van de bevolking in 2006 Maasmechelen Limburg Vlaams Gewest België AC 8 AC AC AC geboorten , , , ,55 sterfte 295 8, , , ,66 natuurlijke saldo 112 3, , , ,88 inwijkingen , , , ,22 uitwijkingen , , , ,39 migratiesaldo 82 2, , , ,52 totale aangroei 196 5, , , , Bevolkingsprognoses De bevolkingsprognoses, ons aangereikt door de provincie, bieden ons interessante informatie voor de toekomst. Maasmechelen Limburg Vlaanderen AC % AC % AC % AC % AC % AC % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 60 en , , , , , ,4 55 en , , , , , ,6 65 en , , , , , ,0 80 en , , , , , ,8 De meest spectaculaire stijging vinden we terug in de groep van de 80-jarigen en ouder. De meest zorgbehoevende groep wordt groter. Voor Maasmechelen stijgt dit percentage met maar liefst 76 % tegen 2015! Ook voor de rest van het land zien we een stijging voor deze bevolkingsgroep, maar vooral in onze eigen gemeente is deze stijging heel groot. Toch blijft het aandeel 80-plussers in Maasmechelen kleiner dan in de rest van het land (2015: Maasmechelen 4,4 %, Limburg 4,9 %, Vlaanderen 5,8 %). Voor de jongere bevolkingsgroepen (0-59 jarigen) kunnen we een daling of quasi een stabilisering vaststellen. Dit in tegenstelling tot de groep ouderen vanaf 60 jaar. Hun aantal stijgt. 9 Zoals we kunnen aflezen in bovenstaande tabel gelden deze trends ook voor de rest van België. We kunnen dus stellen dat de vergrijzing een duidelijke opmars kent en dat de groep zorgbehoevenden sterk zal stijgen AC staat voor absoluut cijfer 9 FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Dienst Demografie verwerkt door provincie Limburg, 2 de Directie Welzijn, Studiecel 10 FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Dienst Demografie verwerkt door provincie Limburg, 2 de Directie Welzijn, Studiecel p. 10

12 1.2.4 Leeftijdsopbouw De Maasmechelse bevolking is jonger dan gemiddeld. - 29,5 % van de bevolking is tussen de 40 en 59 jaar - 28,3 % van de bevolking is tussen de 20 en 39-23,2 % van de bevolking is tussen 0 en 19-19,0 % van de bevolking is 60 jaar of ouder. Dit is minder dan in Limburg (20,5 %), het Vlaams Gewest (22,8%) of België (22,0 %). 11 leeftijdsopbouw en demografische coëfficiënten op Maasmechelen Limburg Vlaams Gewest België AC % AC % AC % AC % 0-19 jaar , , , , jaar , , , , jaar , , , ,2 60 en , , , ,0 --> waarvan 80 en , , , ,3 vervangingscijfer (a) seniliteitscoëfficiënt (b) interne vergrijzing (c) (a)=(20-39 j./40-59 j.)*100 > indien groter dan 100, voldoende jongere actieven om de oudere actieven te vervangen (b)=(60 j. en +/0-19 j.)*100 > indien groter dan 100, meer ouderen (60+) dan jongeren (- 20) (c)=(80 j. en +/60 j. en +)*100 > geeft op honderd 60-plussers aan hoeveel er ouder zijn 80 jaar Zo n 2,5 % van de bevolking is hoogbejaard of met andere woorden 80 jaar of ouder. Zowel de groep vanaf 60 jaar als de groep vanaf 80 jaar is in Maasmechelen kleiner dan gemiddeld in Limburg (Limburg: vanaf 80 jaar 3,08 %) aard gemeente stand.score gemeente Maasland Limburg Vl. Gew. rang gemeente Leeftijdsopbouw Kinderen op voorschoolse leeft. (0-2) % 15,4 0,61 14,5 14,7 15,3 10 Kinderen op kleuterleeftijd (3-5) % 15,0-0,32 15,5 15,4 15,7 25 Kinderen op lagere schoolleeftijd % 32,3-0,66 32,7 33,1 33,5 34 (6-11) Tieners op middelbare schoolleeftijd % 37,2 0,16 37,3 36,9 35,6 19 (12-17) Minderjarigen (0-17) % 20,8 0,59 20,1 19,9 20,0 13 Jongeren (0-19) % 23,2 0,57 22,5 22,3 22,2 13 Jongeren (0-24) % 30,3 0,71 29,1 28,8 28,3 11 Bevolking op actieve leeftijd (20-59) % 57,7 0,35 57,9 57,2 55,0 19 Ouderen (60-...) % 19,0-0,69 19,6 20,5 22,8 31 Hoogbejaarden (80-...) % 2,50-0,78 2,69 3,08 4,21 35 Demografische coëfficiënten Vervangingscijfer index 95,9 0,89 88,3 90,5 91,3 8 Dependentiecoëfficiënt index 73,2-0,35 72,7 74,7 81,9 26 Verouderingscoëfficiënt index 81,7-0,63 87,0 91,7 102,6 30 Grijze druk index 32,9-0,66 33,8 35,7 41,5 32 Groene druk index 40,3 0,42 38,9 39,0 40,4 17 Familiale zorgindex index 19,0-0,72 19,5 22,8 32,1 31 hoger dan in Limburg Lager dan in Limburg Gemiddeld 11 FOD Economie Algemene Directe Statistiek en Economische Informatie, Dienst Demografie p. 11

13 1.2.5 Demografische coëfficiënten Vervangingscijfer Maasmechelen telt niet genoeg actieve jongeren om de actieve ouderen te vervangen. Dit zegt ons het vervangingscijfer. Indien dit getal groter is dan 100, zijn er voldoende jongere actieven om de ouderen te vervangen. Maasmechelen scoort vrij hoog (95,9) in verhouding met Limburg (90,5) of het Vlaams Gewest (91,3) aard gemeente stand.score gemeente Maasland Limburg Vlaams Gew. Vervangingscijfer index 95,9 0,89 88,3 90,5 91,3 8 rang gemeente Hoger dan in Limburg Seniliteitscoëfficiënt Hoewel er in Maasmechelen nog steeds meer jongeren (-20) dan ouderen (+60) zijn, moeten we vaststellen dat de ouderen de jongeren bijna inhalen. De coëfficiënt in Maasmechelen is 82. Als deze coëfficiënt groter is dan 100, duidt dit op meer ouderen dan jongeren. Het aandeel ouderen (60+) ten opzichte van het aandeel jongeren (-20) is in de Maasmechelse bevolking toch lager dan gemiddeld elders (Maasmechelen: 82; Limburg: 92; Vlaams Gewest: 103; België: 95). 13 leeftijdsopbouw en demografische coëfficiënten op Maasmechelen Limburg Vlaams Gewest België seniliteitscoëfficiënt = (60 j. en + / 0-19 j.) * Interne vergrijzing De interne vergrijzing is in Maasmechelen minder sterk dan in de rest van het land. Op plussers zijn er 13 ouder dan 80 jaar. 14 leeftijdsopbouw en demografische coëfficiënten op Maasmechelen Limburg Vlaams Gewest België interne vergrijzing = (80 j. en + /60 j. en +) * Samenvatting cijfers met betrekking tot demografische context Maasmechelen is, wat het aantal inwoners betreft, een grote gemeente, namelijk de vijfde grootste van Limburg met een hoge bevolkingsdichtheid. Maasmechelen is een multiculturele gemeente met vooral veel inwoners afkomstig uit de groep Italië, Spanje, Portugal, Griekenland die de EU-ex-migratielanden worden genoemd (vooral Italië). Ook onze noorderburen de Nederlanders zijn sterk vertegenwoordigd in de groep niet-belgen (31,4 % of 2 075). 12 Welzijnsmonitor Limburg editie FOD Economie Algemene Directe Statistiek en Economische Informatie, Dienst Demografie 14 FOD Economie Algemene Directe Statistiek en Economische Informatie, Dienst Demografie p. 12

14 De bevolking groeit door het stijgend aantal geboorten en doordat er meer inwijkelingen dan uitwijkelingen zijn. De grootste bevolkingsgroep is tussen de 40 en 59 jaar, zoals overal in België. Het aandeel 60 plussers ligt gemiddeld iets lager en het aandeel personen onder de 40 jaar ligt gemiddeld iets hoger dan in de rest van België. Wat de toekomst betreft moeten we concluderen dat de vergrijzing een sterke opmars kent. De groep van 55 - tot 65 jarigen zal de grootste bevolkingsgroep zijn in 2015 en de meest zorgbehoevenden, namelijk de 80 plussers stijgen spectaculair in aantal. Het percentage jongeren daalt tegen We kunnen uit de demografische coëfficiënten volgende besluiten trekken: - Maasmechelen heeft net zoals de rest van het land niet genoeg jongere actieven om de oudere actieven te vervangen; - Maasmechelen heeft meer jongeren dan ouderen, zoals in de rest van België. Het verschil is dat het aantal ouderen ten opzichte van het aantal jongeren in de rest van België hoger ligt dan in Maasmechelen; - Het aantal hoogbejaarden in Maasmechelen is ook lager dan in de rest van het land. Er zijn nog een heel aantal demografische coëfficiënten zoals we kunnen zien in de tabel onder deel Het komt er eigenlijk steeds op neer dat de veroudering een opmars kent in heel België, ook in Maasmechelen, maar dat de verhouding ouderen ten opzichte van het aantal jongeren in Maasmechelen gemiddeld iets lager ligt dan in de rest van het land. p. 13

15 1.3 Domein 1: algemene sociale en administratieve dienstverlening en bestaanszekerheid K w a n t i t a t i e v e a n a l y s e Algemene gegevens over het inkomen Gemiddeld netto belastbaar inkomen en mediaaninkomen Het inkomen in Maasmechelen ligt beduidend lager dan in de rest van Limburg en het Maasland. Enkele cijfers verduidelijken dit: het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner bedraagt euro (Limburg euro). Het mediaaninkomen in Maasmechelen bedraagt euro: 50 % van de Maasmechelaren verdient meer en 50 % verdient minder dan euro (Limburg euro; Vlaamse Gewest euro). Het aandeel van de Maasmechelse bevolking dat een inkomen lager dan euro heeft, is veel hoger dan in de rest van Limburg, namelijk 59,2 % (Limburg 53,3 %; Vlaams Gewest 51,9 %) aard Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner Mediaaninkomen van alle inkomensaangiften gemeente stand.score gemeente Maasland Limburg Vl. Gew. EUR , EUR , rang gemeente Veel lager dan in Limburg Inkomen van mensen met een handicap Voor de gehele Belgische bevolking kunnen we vaststellen dat het inkomen van mensen met een handicap een stuk lager ligt dan de gemiddelde bevolking. Zo n 56 % van de mensen met een handicap moet maandelijks rondkomen met een netto inkomen dat minder is dan euro. Onderstaande tabel geeft ons een overzicht van de inkomensverdeling in klassen naar het al dan niet hebben van functiebeperkingen Welzijnsmonitor Limburg editie p. 14

16 De meerderheid (56,4%) van de respondenten met functiebeperkingen plaatst zich in de laagste twee inkomensklassen en geeft aan een maandelijks persoonlijk netto inkomen te hebben van minder dan euro. Van de respondenten zonder functiebeperkingen daarentegen, heeft 32,6% een inkomen van minder dan euro, hetgeen een groot verschil is (23,8 procentpunten). Vanaf een inkomen van euro blijkt dat voor elke inkomensklasse het procentuele aandeel van die klasse lager ligt bij respondenten met functiebeperkingen, dan het procentuele aandeel bij respondenten zonder functiebeperkingen. Mensen met functiebeperkingen nemen een aanzienlijk ongunstigere inkomenspositie in dan mensen zonder functiebeperkingen Netto gezinsinkomen bij ouderen Uit het lokaal behoefteonderzoek senioren halen we dat de meeste ouderen, namelijk meer dan 60 % een netto gezinsmaandinkomen van tussen de en euro hebben. - 20,6 % verdient tussen de 500 en 999 euro - 61,3 % verdient tussen de en euro - 9,3 % verdient tussen de en de euro - 8,8 % verdient meer dan euro Evolutie welvaartindex De welvaartindex is in de loop van de laatste tien jaar duidelijk gestegen. Voor Limburg zien we een stijging van die index van 93,60 (1994) over 95,12 (1999) naar 98,00 (2005). In Maasmechelen ligt die index veel lager. De evolutie is als volgt te beschrijven: 82,02 (1994), 82,02 (1999), 85,00 (2005). De welvaartindex wordt bepaald aan de hand van een aantal en zoals het gemiddeld inkomen en het mediaaninkomen. Deze beide en liggen in Maasmechelen doorheen de geschiedenis van 1994 tot 2005 beduidend lager dan in Limburg. Ofschoon ook Maasmechelen een stijging van die index en die en kan noteren, moeten we opmerken dat die stijging in onze eigen gemeente lager ligt dan in Limburg. 18 Aanslagjaar 1994 Administratieve eenheden Gemiddeld inkomen per inwoner Mediaan inkomen per aangifte Welvaarts- index (België = 100) (a) Provincie Limburg ,60 Maasmechelen ,02 Aanslagjaar 1999 Administratieve eenheden Gemiddeld inkomen per inwoner Mediaan inkomen per aangifte Welvaarts- index (België = 100) (a) Provincie Limburg ,12 Maasmechelen ,02 Aanslagjaar 2005 Administratieve eenheden Gemiddeld inkomen per inwoner Mediaan inkomen per aangifte Welvaartsindex (België = 100) (a) Provincie Limburg ,00 Maasmechelen ,00 17 Lokaal behoefteonderzoek senioren 18 p. 15

Omgevingsanalyse. Gemeente & OCMW Zonhoven. Gemeente Zonhoven Meerjarenplan OCMW Zonhoven 2014-2019

Omgevingsanalyse. Gemeente & OCMW Zonhoven. Gemeente Zonhoven Meerjarenplan OCMW Zonhoven 2014-2019 Omgevingsanalyse Gemeente & OCMW Zonhoven Gemeente Zonhoven Meerjarenplan OCMW Zonhoven 2014-2019 Kerkplein Interne en externe omgevingsanalyse 3520 Zonhoven 31 januari 2013 Redactie Stijn Ooms - Afdelingshoofd

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

Inhoudsopgave LSB-plan 2008-2013

Inhoudsopgave LSB-plan 2008-2013 Inhoudsopgave LSB-plan 2008-2013 Voorwoord - 4-1 INLEIDING OP HET LOKAAL SOCIAAL BELEID... - 4-1.1 WETTELIJK KADER...- 4-1.2 ONTWIKKELINGEN T.A.V. HET STAPPENPLAN 2006-2007...- 5-1.3 WERKAFSPRAKEN OCMW

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Woonplan Gemeente Zemst

Woonplan Gemeente Zemst Woonplan Gemeente Zemst Uitgave 2011 Voorwoord De Vlaamse overheid wil de gemeenten stimuleren om een lokaal woonbeleid uit te voeren dat gesteund is op een goede planning en vertrekt vanuit de principes

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand Frank Vandenbroucke Vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. INHOUDSTABEL

Nadere informatie

WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN?

WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? Themadossier: Huisvesting Dynamo Limburg vzw WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? Themadossier: Huisvesting Dit dossier kwam tot stand door de bovenlokale themawerking van Dynamo Limburg

Nadere informatie

RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT. in WAAS EN DENDER

RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT. in WAAS EN DENDER RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT in WAAS EN DENDER 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Methodologie... 5 2.1 Literatuurstudie... 5 2.2 Bevraging van woon-, welzijns- en beleidsactoren...

Nadere informatie

Externe bijdragen OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES

Externe bijdragen OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES Externe bijdragen B R U S S E L S A R M O E D E R A P P O R T Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie COLOFON

Nadere informatie

Armoede in Limburg in beeld

Armoede in Limburg in beeld Armoede in Limburg in beeld STEUNPUNT SOCIALE PLANNING PROGRAMMACEL DIRECTIE MENS PROVINCIE LIMBURG SEPTEMBER 2010 Inhoudstafel Inleiding 5 Armoede: een structureel en multidimensioneel probleem 5 We werken

Nadere informatie

ARMOEDE IN BEELD LEOPOLDSBURG

ARMOEDE IN BEELD LEOPOLDSBURG ARMOEDE IN BEELD LEOPOLDSBURG (Laatste aanpassing van het rapport op 29 januari 2015) (Als je het rapport opent, worden automatisch de meest recente gegevens uit de databank gehaald) Inleiding Het rapport

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke Beleidsnota 2004-2009 Frank Vandenbroucke SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Inhoud

Nadere informatie

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE OCMW JAAROVERZICHT 2014 OCMW GENT STAPT MET U MEE VOORWOORD Beste lezer OCMW Gent heeft als doel het welzijn van alle Gentenaars te bevorderen. We beseffen echter maar al te goed dat we deze taak niet

Nadere informatie

Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren

Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren Visitatiegesprekken op 12 en 13 maart 2014 Visitatierapport van 7 augustus 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M

Nadere informatie

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland Rapport Gerard Hautekeur Stefaan Viaene Juni 2011 Colofon Een uitgave van Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw Vooruitgangsstraat 323 bus 2 1030 Brussel Tel.

Nadere informatie

Armoedebestrijding op het platteland

Armoedebestrijding op het platteland Armoedebestrijding op het platteland Op zoek naar knelpunten en uitwegen Rapport van literatuuronderzoek, interviews en rondetafel 2010 Dr. Carmen Mathijssen Cera 1 VOORWOORD Cera investeert in diverse

Nadere informatie

OCMW ARDOOIE MARKTPLEIN 1 8850 ARDOOIE

OCMW ARDOOIE MARKTPLEIN 1 8850 ARDOOIE OCMW ARDOOIE MARKTPLEIN 1 8850 ARDOOIE JAARVERSLAG BIJ DE REKENING BOEKJAAR 2011 ALGEMEEN GEDEELTE I. IDENTIFICATIE VAN HET CENTRUM OCMW Ardooie Adres: Marktplein 1, 8850 Ardooie Telefoon: 051/74.03.70

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK BELEIDSNOTA BUDGET 2010 1. INLEIDING De beleidsnota verwoordt het beleid dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gedurende

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE Globaal denken, gefaseerd handelen INLEIDING De stad en het OCMW Deinze zijn in 2013 ingestapt in de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC)

Nadere informatie

Armoedebarometer 2011 Decenniumdoelen 2017

Armoedebarometer 2011 Decenniumdoelen 2017 Rapport Armoedebarometer 2011 Decenniumdoelen 2017 Universiteit Antwerpen Onderzoeksgroep OASeS An Van Haarlem prof. dr. Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 en in samenwerking met het

Nadere informatie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsnota 2009-2014 wonen Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Inhoud Lijst met afkortingen...4 Managementsamenvatting...5 I Inleiding...8 II Omgevingsanalyse...10

Nadere informatie

Algemeen Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk Jaarverslag 2014 versterkt welzijn OOST-VLAANDEREN Centrum versterkt welzijn Algemeen Welzijnswerk APRIL 2015 - V.U.: PATRICK SEYS CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153, 9000 Gent ondernemingsnr. 0508

Nadere informatie

Visitatierapport Sociale Bouwmaatschappij Schelle, Schelle

Visitatierapport Sociale Bouwmaatschappij Schelle, Schelle Visitatierapport Sociale Bouwmaatschappij Schelle, Schelle Visitatiegesprekken op 3 en 4 december 2012 Definitief visitatierapport van 4 maart 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S

Nadere informatie

Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen

Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen vzw Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen in samenwerking met Steunpunt Sociale Planning, Provincie West-Vlaanderen Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

Visitatierapport Ons Onderdak, Ieper

Visitatierapport Ons Onderdak, Ieper Visitatierapport Ons Onderdak, Ieper Visitatiegesprekken op 10 en 11 februari 2014 Definitief Visitatierapport van 21 mei 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S

Nadere informatie