OCMW MAASMECHELEN. in Maasmechelen. Het lokaal sociaal beleidsplan Samen werken aan samen leven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OCMW MAASMECHELEN. in Maasmechelen. Het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 Samen werken aan samen leven."

Transcriptie

1 OCMW MAASMECHELEN in Maasmechelen Het lokaal sociaal beleidsplan Samen werken aan samen leven.

2 VOORWOORD lokaal sociaal beleidsplan Maasmechelen Als gewezen mijngemeente kent Maasmechelen tal van uitdagingen op het vlak van sociaal beleid. Maasmechelen telt heel wat jongeren, maar ook een groeiende groep zorgbehoevende bejaarden. Het gemiddeld belastbare inkomen is laag, de werkloosheid is hoog en er zijn in verhouding veel sociale woningen. De gemeente kent een diversiteit aan verschillende culturen. Tal van initiatieven werden - ondermeer door het lokaal beleid - opgezet om tegemoet te komen aan de noden van de bevolking, reeds lang voor er sprake was van kansarmoedefondsen. Vanzelfsprekend boden de kansarmoedefondsen Lenssens en Vandenbossche en nadien de VFIK- en SIF-plusperiode heel wat mogelijkheden om het netwerk aan voorzieningen verder uit te bouwen, om projecten op te zetten waarvan er nadien een aantal structureel verankerd werden. De samenwerking tussen de gemeente en OCMW, maar ook deze tussen het lokale bestuur en de private partners, kreeg vorm in ondermeer de oprichting van een VFIK- en nadien SIF-planningsforum. In de daarop volgende periode beslisten gemeente en OCMW, nog voor het decreet lokaal sociaal beleid goedgekeurd werd, om samen een stuurgroep lokaal sociaal beleid op te richten met ambtenaren en beleidsmensen van gemeente en OCMW. Heel wat tijd werd gespendeerd aan discussies over de afbakening van het lokaal sociaal beleid en de wijze waarop de derden betrokken konden worden bij de voorbereiding en uitvoering van het lokaal sociaal beleid. Er werd een werkgroep lokaal sociaal beleid - met ambtenaren van gemeente en OCMW - opgericht die de verdere discussie in de stuurgroep diende voor te bereiden en in een stroomversnelling te brengen. Het resultaat van al deze besprekingen werd het eerste lokaal sociaal beleidsplan Het plan had als doel, conform de richtlijnen van Minister Vervotte, een kader te bieden volgens hetgeen in Maasmechelen de komende maanden en jaren het lokaal sociaal beleid verder vorm zou krijgen. In 2008 moest er een nieuw plan ontwikkeld worden. Het beleidsplan , zoals nu ter tafel ligt, is het resultaat van een zeer ruim inspraakproces. Alle betrokkenen werden uitgenodigd deel te nemen aan de opmaak van dit plan. Per beleidsdomein kwamen geïnteresseerden vier keer samen in de loop van het jaar 2007 om aldus te komen tot een degelijke omgevingsanalyse en een bundeling van mogelijke doelstellingen en acties. Het plan is geen afgerond geheel, integendeel. Met dit lokaal sociaal beleidsplan wil het lokale bestuur in Maasmechelen alle betrokkenen uitnodigen om toekomstgericht verder werk te maken van de uitbouw van een degelijk lokaal sociaal beleid; een beleid dat niet enkel door de gemeente en het OCMW uitgevoerd dient te worden maar samen met de grote verscheidenheid aan diensten die plaatselijk actief zijn. Marleen Kortleven Christel De Cuyper Georges Lenssen Schepen Welzijn Voorzitter OCMW Burgemeester p. 1

3 INHOUDSTABEL lokaal sociaal beleidsplan Maasmechelen INLEIDING 6 HOOFDSTUK 1 OMGEVINGSANALYSE 7 Maasmechelen kwantitatief en kwalitatief geanalyseerd 1.1 Geografische situering Demografische context Nationaliteiten Bevolking en loop van de bevolking Bevolkingsprognoses Leeftijdsopbouw Demografische coëfficiënten Samenvatting cijfers met betrekking tot demografische context Domein 1: Algemene sociale en administratieve dienstverlening en bestaanszekerheid 14 K w a n t i t a t i e v e a n a l y s e Algemene gegevens over het inkomen Leefloners Schuldhulpverlening Thuisbegeleiding Asielzoekers Lokaal cliëntoverleg Lokale adviescommissie Rechtshulp Samenvatting cijfers met betrekking tot algemene sociale en administratieve dienstverlening en bestaanszekerheid 19 K w a l i t a t i e v e a n a l y s e Domein 1: Algemene sociale en administratieve dienstverlening en bestaanszekerheid Domein 2: Wonen en leefomgeving 21 K w a n t i t a t i e v e a n a l y s e Sociale huisvesting Leegstand en verkrotting Sociale huurprijzen Verkoopprijzen Wonen en ouderen Wonen voor personen met een handicap Het woonwagenterrein Samenvatting cijfers met betrekking tot wonen en leefomgeving 26 K w a l i t a t i e v e a n a l y s e Domein 2: Wonen en leefomgeving Domein 3: Opleiding en tewerkstelling 29 K w a n t i t a t i e v e a n a l y s e Werkloosheidsgraad en werkzaamheidsgraad Seksekloof Werkloosheid gekoppeld aan leeftijd Werkzoekenden 30 p. 2

4 1.5.5 Werkgelegenheid Samenvatting cijfers met betrekking tot opleiding en tewerkstelling 32 K w a l i t a t i e v e a n a l y s e Domein 3: Opleiding en tewerkstelling Domein 4: Zorg en opvang 33 K w a n t i t a t i e v e a n a l y s e Basisdiensten Aanvullende diensten Speciale thuiszorgvoorzieningen Mantelzorgtoelage Zorgloket Thuiszorg Als thuiszorg niet meer mogelijk is Kinderopvang Zorg voor gezondheid Samenvatting cijfers met betrekking tot zorg en opvang 38 K w a l i t a t i e v e a n a l y s e Domein 4: Zorg en opvang Domein 5: Onderwijs 40 K w a n t i t a t i e v e a n a l y s e Scholen in Maasmechelen Risicoschoolloopbanen in het kleuteronderwijs Risicoschoolloopbanen in het lager onderwijs Risicoschoolloopbanen in het secundair onderwijs Buitengewoon onderwijs Schoolse vertraging Scholingsgraad Spreiding over de onderwijsvormen in het gewoon secundair onderwijs Allochtone jongeren in het onderwijs Levenslang leren Samenvatting cijfers met betrekking tot onderwijs 46 K w a l i t a t i e v e a n a l y s e Domein 5: Onderwijs Domein 6: Maatschappelijke, culturele en sportieve participatie 48 K w a n t i t a t i e v e a n a l y s e Subsidie sociale en culturele participatie Multiculturele projecten en activiteiten Cultuur in Maasmechelen Sport in Maasmechelen Maatschappelijke participatie voor de jeugd Samenvatting cijfers met betrekking tot maatschappelijke, culturele en sportieve participatie 53 K w a l i t a t i e v e a n a l y s e Domein 6: maatschappelijke, culturele en sportieve participatie Domein 7: Veiligheid en preventie 56 K w a n t i t a t i e v e a n a l y s e Diefstallen 56 p. 3

5 1.9.2 Geweld Sociale en maatschappelijke overlast Druggerelateerde maatschappelijke overlast Preventie in Maasmechelen Samenvatting cijfers met betrekking tot veiligheid en preventie 60 K w a l i t a t i e v e a n a l y s e Domein 7: Veiligheid en preventie 61 HOOFDSTUK 2 GEÏNTEGREERDE VISIE OP HET LOKAAL SOCIAAL BELEID Het beleidsplan kinderopvang Het jeugdbeleidsplan Het tewerkstellingsbeleidsplan Het mobiliteitsplan Het sportbeleidsplan Het cultuurbeleidsplan Het diversiteitsmeerjarenplan Het strategisch veiligheids en preventieplan De strategische doelstellingen van de gemeente De strategische doelstellingen van het OCMW 70 HOOFDSTUK 3 MEERJARENPLAN MET BETREKKING TOT DE GEWENSTE ACTIES EN INZET VAN DE LOKALE MIDDELEN Domeinoverschrijdende doelstellingen Een aanspreekpunt per domein 72 Een aanspreekpunt per domein: overzichtstabel Efficiënte overlegstructuren 75 Efficiënte overlegstructuren: overzichtstabel Eenduidige en aangepaste informatie en communicatie 78 Eenduidige en aangepaste informatie en communicatie: overzichtstabel Een minimum taalniveau 80 Een minimum taalniveau: overzichtstabel Een kwaliteitsvolle leefomgeving 81 Een kwaliteitsvolle leefomgeving: overzichtstabel Mobiliteit 83 Mobiliteit: overzichtstabel Domeinspecifieke doelstellingen Domein 1: Algemene sociale en administratieve dienstverlening en bestaanszekerheid 86 Domein 1: overzichtstabel Domein 2: Wonen en leefomgeving 88 Domein 2: overzichtstabel Domein 3: Opleiding en tewerkstelling 90 Domein 3: overzichtstabel Domein 4: Zorg en opvang 92 Domein 4: overzichtstabel Domein 5: Onderwijs 94 Domein 5: overzichtstabel Domein 6: Maatschappelijke, culturele en sportieve participatie 97 Domein 6: overzichtstabel Domein 7: Veiligheid en preventie 99 Domein 7: overzichtstabel 100 p. 4

6 HOOFDSTUK 4 TAAKVERDELING EN WERKAFSPRAKEN 101 HOOFDSTUK 5 BETROKKENHEID Interne structuur De beleidsgroep De werkgroep Externe structuur De algemene infoavond De domeinvergaderingen De bijzondere doelgroepen Een korte evaluatie van het inspraakproces Lokaal behoefteonderzoek senioren Leefbaarheidsbabbels 106 HOOFDSTUK 6 ONTWIKKELING Het lokaal sociaal beleidsplan Algemene afspraken Afspraken met betrekking tot domein 1: Algemene sociale en administratieve dienstverlening en bestaanszekerheid Afspraken met betrekking tot domein 2: Wonen en leefomgeving Afspraken met betrekking tot domein 3: Opleiding en tewerkstelling Afspraken met betrekking tot domein 4: Zorg en opvang Afspraken met betrekking tot domein 5: Onderwijs Afspraken met betrekking tot domein 6: Maatschappelijke, culturele en sportieve participatie Afspraken met betrekking tot domein 7: Veiligheid en preventie 109 HOOFDSTUK 7 SECTORALE PLANVERPLICHTINGEN Lokaal beleidsplan kinderopvang 110 SLOTWOORD 111 BIJLAGEN 113 p. 5

7 INLEIDING Het decreet Op 3 maart 2004 werd het decreet over het lokaal sociaal beleid (Belgisch Staatsblad 12 mei 2004) goedgekeurd in het Vlaamse parlement. Het gemeente en OCMW-bestuur maakte in 2005 voor de eerste keer een gezamenlijk lokaal sociaal beleidsplan op, geldig voor de periode 2006 en Eind 2006 werd gestart met de opmaak van het tweede plan dat zal gelden voor zes jaar, namelijk van 2008 tot en met De bedoeling van het decreet is dat het ruime dienstverleningsveld dat er nu bestaat, beter op elkaar afgestemd wordt. Het lokale bestuur krijgt hiervoor een sterke coördinerende rol. Het lokaal sociaal beleid moet gericht zijn op een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening en op een optimaal bereik van de doelgroep. Hieraan moet gewerkt worden via een informatie-, loket- en doorverwijsfunctie ( Sociaal Huis ). Om de samenwerking te bevorderen heeft de Vlaamse regering in de mogelijkheid voorzien protocollen af te sluiten tussen voorzieningen onderling of tussen voorzieningen en het lokale bestuur. Lokaal sociaal beleidsplan Het tweede lokaal sociaal beleidsplan dit nu voor u ligt, is opgebouwd zoals opgelegd door het decreet. Achtereenvolgens vindt u volgende hoofdstukken: Hoofdstuk 1: Omgevingsanalyse Hoofdstuk 2: Geïntegreerde visie op het lokaal sociaal beleid Hoofdstuk 3: Meerjarenplan met betrekking tot de gewenste acties en inzet van de lokale middelen Hoofdstuk 4: Taakverdeling en werkafspraken Hoofdstuk 5: Betrokkenheid Hoofdstuk 6: Ontwikkeling Hoofdstuk 7: Sectorale planverplichting Het lokaal sociaal beleidsplan in mensentaal Lokaal Sociaal Beleid kunnen we omschrijven als een geheel van beleidsbeslissingen en acties van het lokaal bestuur en van lokale actoren, met het oog op het garanderen van de toegang van elke burger tot de sociale grondrechten. Het hoofddoel is door overleg tussen de verschillende instanties tot een transparantere dienstverlening aan de burger komen. Met de opmaak van het lokaal sociaal beleidsplan en het hele proces van inspraak dat erbij komt kijken wil Maasmechelen meer afstemming bekomen in het ruime dienstverleningsveld, een sterke coördinerende rol opnemen in het sociaal beleid: niet noodzakelijk als uitvoerder maar vooral als regisseur, verder werken aan een toegankelijke, klantvriendelijke sociale dienstverlening waarin de burger vlot de weg vindt en meer concrete participatiemogelijkheden bieden aan organisaties, doelgroepen en burgers bij de ontwikkeling van het lokaal sociaal beleid. Dit plan is een eerste stap in die richting! p. 6

8 HOOFDSTUK 1 OMGEVINGSANALYSE Maasmechelen kwantitatief en kwalitatief geanalyseerd De omgevingsanalyse biedt een zo breed en objectief mogelijk beeld van de gemeente Maasmechelen. Er werden verschillende bronnen gehanteerd bij de opmaak van deze uitgebreide omgevingsanalyse. Vooral de welzijnsmonitor, opgemaakt door de Studiecel van de provincie Limburg heeft zijn dienst bewezen. De cijfers die in de welzijnsmonitor worden gebruikt, zijn niet de meest recente cijfers. Toch willen we van deze cijfers gebruik maken. De verwerking van deze cijfers door de studiecel tot hanteerbare en bruikbare informatie is immers zeer waardevol. Dit argument maakt het geoorloofd om toch deze zij het iets minder actuele cijfers te hanteren. De omgevingsanalyse begint met een geografische en demografische beschrijving van de gemeente. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de door het beleid gekozen beleidsdomeinen. Elk beleidsdomein wordt kwantitatief en kwalitatief besproken. Het kwantitatieve gedeelte bevat voornamelijk cijfergegevens en ruwe, feitelijke informatie. Per kwantitatieve bespreking is een beknopte samenvatting voor dat specifieke domein te vinden. Voor het kwalitatieve gedeelte hebben we beroep gedaan op de resultaten die voortkwamen uit de bevraging van het werkveld. De omgevingsanalyse geeft een vrij uitgebreid beeld van de gemeente, waarop het beleid beroep kan doen om haar doelstellingen en acties te bepalen. 1.1 Geografische situering NIS-code Oppervlakte in ha (NIS) Streek Maasland Bestuurlijk arrondissement Tongeren Gerechtelijk arrondissement Tongeren Kieskanton Maasmechelen Kaart Provincie Limburg 1 Maasmechelen, bestaande uit de deelgemeenten Eisden, Mechelen-aan-de-Maas, Leut, Meeswijk, Vucht, Opgrimbie, Boorsem, Kotem en Uikhoven heeft een totale oppervlakte van hectare. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt Maasmechelen beschreven als een centrumgemeente in een kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau. 2 Maasmechelen is gelegen in het Maasland, in het oosten van de provincie Limburg, aan de oostrand van Vlaanderen. Het wordt begrensd door de Belgische gemeenten Lanaken, Zutendaal, As, Dilsen-Stokkem en Genk. De grens met de gemeente Genk is heel klein. De landgrens met Nederland in het oosten wordt gevormd door de Maas. De gemeente maakt deel uit van twee grote landschappelijke eenheden. In het oosten bevindt zich de Maasvallei. Het westelijk deel ligt op het Kempisch Plateau. De twee delen worden gescheiden door de westelijke valleirand. De westelijke zijde van de gemeente maakt deel uit van de bos- en heidegordel van het Kempisch Plateau, een groene band die vertrekt ter hoogte van Lanaken en doorloopt tot Opglabbeek Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, april 2004 p. 7

9 Maasmechelen is gelegen midden in de vierhoek gevormd door de steden Genk, Maaseik, Sittard (NL) en Maastricht (NL). Door de ligging van Maasmechelen aan de grens met Nederland, en vanwege de oversteekmogelijkheid van de Maas op de autosnelweg E314, staat Maasmechelen enigszins onder invloed van ontwikkelingen vanuit Nederland. Maasmechelen heeft infrastructurele verbindingen met de belangrijke groot- of regionaalstedelijke polen in de omgeving. Niettegenstaande dat de gemeente gelegen is in de onmiddellijke ruimtelijk-functionele invloedssfeer van deze grote stedelijke polen, is ze relatief autonoom ontwikkeld tot stedelijke kern in de regio Maasland. Het Maasland wordt als historisch-landschappelijke en ruimtelijk-samenhangende entiteit beschouwd en wordt gekenmerkt door een herkenbare typologie van de ruimtelijke structuren en bebouwingen. Maasmechelen is door de centrale ligging in dit netwerk, doordat het een onderdeel vormt van het Limburgs Mijngebied en door de situering aan de E314, kunnen uitgroeien tot een stedelijk centrum van de regio. 3 3 Cultuurbeleidsplan gemeente Maasmechelen Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, april 2004 p. 8

10 1.2 Demografische context Nationaliteiten Bijna 20 % van de inwoners van Maasmechelen zijn niet-belgen (18,3 % ten opzichte van 8,1 % in Limburg). Ofschoon dit aantal al heel hoog is, moeten we daarbij nog rekening houden met het feit dat een groot aantal mensen in Maasmechelen wel de Belgische nationaliteit heeft, maar van niet Belgische herkomst is. Maasmechelen kan dus zeker als één van de meest multiculturele gemeenten in Limburg beschouwd worden. Vooral de Italianen, Spanjaarden, Grieken en Portugezen zijn goed vertegenwoordigd (EU ex-migratielanden). Het aandeel Italianen in de groep niet-belgen bedraagt 45 % of in absolute cijfers Daarnaast vormen ook de Turken (11,1 % of 731) en Nederlanders (31,4 % of 2 075) een grote groep. inwoners, bevolkingsdichtheid, niet-belgen, burgerlijke staat op Maasmechelen Limburg Vlaams Gewest België aantal inwoners bevolkingsdichtheid (inw./km²) aantal niet-belgen aandeel niet-belgen 18,3 % 8,1 % 4,9 % 8,3 % AC % AC % AC % AC % Turken , , , ,6 Italianen , , , ,6 Marokkanen 136 2, , , ,3 Spanjaarden 77 1, , , ,0 Grieken 210 3, , , ,9 Nederlanders , , , ,1 overige 404 6, , , , Bevolking en loop van de bevolking Op 1 januari 2007 telde Maasmechelen inwoners. Daarmee is Maasmechelen de vijfde grootste gemeente qua inwoners in Limburg. Met een oppervlakte van hectare bedraagt de bevolkingsdichtheid 478 inwoners per km². Dit is hoger dan gemiddeld in Limburg. Maasmechelen bestaat uit private huishoudens. Een privaat huishouden bestaat uit alle mensen die samen onder één dak wonen. 5 In 2006 werden er 407 geboorten en 295 sterfgevallen genoteerd. De natuurlijke aangroei is dan Het aantal inwijkelingen is iets groter dan het aantal uitwijkelingen (in: uit: 1 082). Het migratiesaldo voor 2006 is 82. Aangezien zowel het aantal geboorten als het aantal inwijkelingen groter is groeit de Maasmechelse bevolking. 7 4 FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Dienst Demografie 5 Lokale statistieken FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Dienst Demografie 7 FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Dienst Demografie p. 9

11 loop van de bevolking in 2006 Maasmechelen Limburg Vlaams Gewest België AC 8 AC AC AC geboorten , , , ,55 sterfte 295 8, , , ,66 natuurlijke saldo 112 3, , , ,88 inwijkingen , , , ,22 uitwijkingen , , , ,39 migratiesaldo 82 2, , , ,52 totale aangroei 196 5, , , , Bevolkingsprognoses De bevolkingsprognoses, ons aangereikt door de provincie, bieden ons interessante informatie voor de toekomst. Maasmechelen Limburg Vlaanderen AC % AC % AC % AC % AC % AC % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 60 en , , , , , ,4 55 en , , , , , ,6 65 en , , , , , ,0 80 en , , , , , ,8 De meest spectaculaire stijging vinden we terug in de groep van de 80-jarigen en ouder. De meest zorgbehoevende groep wordt groter. Voor Maasmechelen stijgt dit percentage met maar liefst 76 % tegen 2015! Ook voor de rest van het land zien we een stijging voor deze bevolkingsgroep, maar vooral in onze eigen gemeente is deze stijging heel groot. Toch blijft het aandeel 80-plussers in Maasmechelen kleiner dan in de rest van het land (2015: Maasmechelen 4,4 %, Limburg 4,9 %, Vlaanderen 5,8 %). Voor de jongere bevolkingsgroepen (0-59 jarigen) kunnen we een daling of quasi een stabilisering vaststellen. Dit in tegenstelling tot de groep ouderen vanaf 60 jaar. Hun aantal stijgt. 9 Zoals we kunnen aflezen in bovenstaande tabel gelden deze trends ook voor de rest van België. We kunnen dus stellen dat de vergrijzing een duidelijke opmars kent en dat de groep zorgbehoevenden sterk zal stijgen AC staat voor absoluut cijfer 9 FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Dienst Demografie verwerkt door provincie Limburg, 2 de Directie Welzijn, Studiecel 10 FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Dienst Demografie verwerkt door provincie Limburg, 2 de Directie Welzijn, Studiecel p. 10

12 1.2.4 Leeftijdsopbouw De Maasmechelse bevolking is jonger dan gemiddeld. - 29,5 % van de bevolking is tussen de 40 en 59 jaar - 28,3 % van de bevolking is tussen de 20 en 39-23,2 % van de bevolking is tussen 0 en 19-19,0 % van de bevolking is 60 jaar of ouder. Dit is minder dan in Limburg (20,5 %), het Vlaams Gewest (22,8%) of België (22,0 %). 11 leeftijdsopbouw en demografische coëfficiënten op Maasmechelen Limburg Vlaams Gewest België AC % AC % AC % AC % 0-19 jaar , , , , jaar , , , , jaar , , , ,2 60 en , , , ,0 --> waarvan 80 en , , , ,3 vervangingscijfer (a) seniliteitscoëfficiënt (b) interne vergrijzing (c) (a)=(20-39 j./40-59 j.)*100 > indien groter dan 100, voldoende jongere actieven om de oudere actieven te vervangen (b)=(60 j. en +/0-19 j.)*100 > indien groter dan 100, meer ouderen (60+) dan jongeren (- 20) (c)=(80 j. en +/60 j. en +)*100 > geeft op honderd 60-plussers aan hoeveel er ouder zijn 80 jaar Zo n 2,5 % van de bevolking is hoogbejaard of met andere woorden 80 jaar of ouder. Zowel de groep vanaf 60 jaar als de groep vanaf 80 jaar is in Maasmechelen kleiner dan gemiddeld in Limburg (Limburg: vanaf 80 jaar 3,08 %) aard gemeente stand.score gemeente Maasland Limburg Vl. Gew. rang gemeente Leeftijdsopbouw Kinderen op voorschoolse leeft. (0-2) % 15,4 0,61 14,5 14,7 15,3 10 Kinderen op kleuterleeftijd (3-5) % 15,0-0,32 15,5 15,4 15,7 25 Kinderen op lagere schoolleeftijd % 32,3-0,66 32,7 33,1 33,5 34 (6-11) Tieners op middelbare schoolleeftijd % 37,2 0,16 37,3 36,9 35,6 19 (12-17) Minderjarigen (0-17) % 20,8 0,59 20,1 19,9 20,0 13 Jongeren (0-19) % 23,2 0,57 22,5 22,3 22,2 13 Jongeren (0-24) % 30,3 0,71 29,1 28,8 28,3 11 Bevolking op actieve leeftijd (20-59) % 57,7 0,35 57,9 57,2 55,0 19 Ouderen (60-...) % 19,0-0,69 19,6 20,5 22,8 31 Hoogbejaarden (80-...) % 2,50-0,78 2,69 3,08 4,21 35 Demografische coëfficiënten Vervangingscijfer index 95,9 0,89 88,3 90,5 91,3 8 Dependentiecoëfficiënt index 73,2-0,35 72,7 74,7 81,9 26 Verouderingscoëfficiënt index 81,7-0,63 87,0 91,7 102,6 30 Grijze druk index 32,9-0,66 33,8 35,7 41,5 32 Groene druk index 40,3 0,42 38,9 39,0 40,4 17 Familiale zorgindex index 19,0-0,72 19,5 22,8 32,1 31 hoger dan in Limburg Lager dan in Limburg Gemiddeld 11 FOD Economie Algemene Directe Statistiek en Economische Informatie, Dienst Demografie p. 11

13 1.2.5 Demografische coëfficiënten Vervangingscijfer Maasmechelen telt niet genoeg actieve jongeren om de actieve ouderen te vervangen. Dit zegt ons het vervangingscijfer. Indien dit getal groter is dan 100, zijn er voldoende jongere actieven om de ouderen te vervangen. Maasmechelen scoort vrij hoog (95,9) in verhouding met Limburg (90,5) of het Vlaams Gewest (91,3) aard gemeente stand.score gemeente Maasland Limburg Vlaams Gew. Vervangingscijfer index 95,9 0,89 88,3 90,5 91,3 8 rang gemeente Hoger dan in Limburg Seniliteitscoëfficiënt Hoewel er in Maasmechelen nog steeds meer jongeren (-20) dan ouderen (+60) zijn, moeten we vaststellen dat de ouderen de jongeren bijna inhalen. De coëfficiënt in Maasmechelen is 82. Als deze coëfficiënt groter is dan 100, duidt dit op meer ouderen dan jongeren. Het aandeel ouderen (60+) ten opzichte van het aandeel jongeren (-20) is in de Maasmechelse bevolking toch lager dan gemiddeld elders (Maasmechelen: 82; Limburg: 92; Vlaams Gewest: 103; België: 95). 13 leeftijdsopbouw en demografische coëfficiënten op Maasmechelen Limburg Vlaams Gewest België seniliteitscoëfficiënt = (60 j. en + / 0-19 j.) * Interne vergrijzing De interne vergrijzing is in Maasmechelen minder sterk dan in de rest van het land. Op plussers zijn er 13 ouder dan 80 jaar. 14 leeftijdsopbouw en demografische coëfficiënten op Maasmechelen Limburg Vlaams Gewest België interne vergrijzing = (80 j. en + /60 j. en +) * Samenvatting cijfers met betrekking tot demografische context Maasmechelen is, wat het aantal inwoners betreft, een grote gemeente, namelijk de vijfde grootste van Limburg met een hoge bevolkingsdichtheid. Maasmechelen is een multiculturele gemeente met vooral veel inwoners afkomstig uit de groep Italië, Spanje, Portugal, Griekenland die de EU-ex-migratielanden worden genoemd (vooral Italië). Ook onze noorderburen de Nederlanders zijn sterk vertegenwoordigd in de groep niet-belgen (31,4 % of 2 075). 12 Welzijnsmonitor Limburg editie FOD Economie Algemene Directe Statistiek en Economische Informatie, Dienst Demografie 14 FOD Economie Algemene Directe Statistiek en Economische Informatie, Dienst Demografie p. 12

14 De bevolking groeit door het stijgend aantal geboorten en doordat er meer inwijkelingen dan uitwijkelingen zijn. De grootste bevolkingsgroep is tussen de 40 en 59 jaar, zoals overal in België. Het aandeel 60 plussers ligt gemiddeld iets lager en het aandeel personen onder de 40 jaar ligt gemiddeld iets hoger dan in de rest van België. Wat de toekomst betreft moeten we concluderen dat de vergrijzing een sterke opmars kent. De groep van 55 - tot 65 jarigen zal de grootste bevolkingsgroep zijn in 2015 en de meest zorgbehoevenden, namelijk de 80 plussers stijgen spectaculair in aantal. Het percentage jongeren daalt tegen We kunnen uit de demografische coëfficiënten volgende besluiten trekken: - Maasmechelen heeft net zoals de rest van het land niet genoeg jongere actieven om de oudere actieven te vervangen; - Maasmechelen heeft meer jongeren dan ouderen, zoals in de rest van België. Het verschil is dat het aantal ouderen ten opzichte van het aantal jongeren in de rest van België hoger ligt dan in Maasmechelen; - Het aantal hoogbejaarden in Maasmechelen is ook lager dan in de rest van het land. Er zijn nog een heel aantal demografische coëfficiënten zoals we kunnen zien in de tabel onder deel Het komt er eigenlijk steeds op neer dat de veroudering een opmars kent in heel België, ook in Maasmechelen, maar dat de verhouding ouderen ten opzichte van het aantal jongeren in Maasmechelen gemiddeld iets lager ligt dan in de rest van het land. p. 13

15 1.3 Domein 1: algemene sociale en administratieve dienstverlening en bestaanszekerheid K w a n t i t a t i e v e a n a l y s e Algemene gegevens over het inkomen Gemiddeld netto belastbaar inkomen en mediaaninkomen Het inkomen in Maasmechelen ligt beduidend lager dan in de rest van Limburg en het Maasland. Enkele cijfers verduidelijken dit: het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner bedraagt euro (Limburg euro). Het mediaaninkomen in Maasmechelen bedraagt euro: 50 % van de Maasmechelaren verdient meer en 50 % verdient minder dan euro (Limburg euro; Vlaamse Gewest euro). Het aandeel van de Maasmechelse bevolking dat een inkomen lager dan euro heeft, is veel hoger dan in de rest van Limburg, namelijk 59,2 % (Limburg 53,3 %; Vlaams Gewest 51,9 %) aard Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner Mediaaninkomen van alle inkomensaangiften gemeente stand.score gemeente Maasland Limburg Vl. Gew. EUR , EUR , rang gemeente Veel lager dan in Limburg Inkomen van mensen met een handicap Voor de gehele Belgische bevolking kunnen we vaststellen dat het inkomen van mensen met een handicap een stuk lager ligt dan de gemiddelde bevolking. Zo n 56 % van de mensen met een handicap moet maandelijks rondkomen met een netto inkomen dat minder is dan euro. Onderstaande tabel geeft ons een overzicht van de inkomensverdeling in klassen naar het al dan niet hebben van functiebeperkingen Welzijnsmonitor Limburg editie p. 14

16 De meerderheid (56,4%) van de respondenten met functiebeperkingen plaatst zich in de laagste twee inkomensklassen en geeft aan een maandelijks persoonlijk netto inkomen te hebben van minder dan euro. Van de respondenten zonder functiebeperkingen daarentegen, heeft 32,6% een inkomen van minder dan euro, hetgeen een groot verschil is (23,8 procentpunten). Vanaf een inkomen van euro blijkt dat voor elke inkomensklasse het procentuele aandeel van die klasse lager ligt bij respondenten met functiebeperkingen, dan het procentuele aandeel bij respondenten zonder functiebeperkingen. Mensen met functiebeperkingen nemen een aanzienlijk ongunstigere inkomenspositie in dan mensen zonder functiebeperkingen Netto gezinsinkomen bij ouderen Uit het lokaal behoefteonderzoek senioren halen we dat de meeste ouderen, namelijk meer dan 60 % een netto gezinsmaandinkomen van tussen de en euro hebben. - 20,6 % verdient tussen de 500 en 999 euro - 61,3 % verdient tussen de en euro - 9,3 % verdient tussen de en de euro - 8,8 % verdient meer dan euro Evolutie welvaartindex De welvaartindex is in de loop van de laatste tien jaar duidelijk gestegen. Voor Limburg zien we een stijging van die index van 93,60 (1994) over 95,12 (1999) naar 98,00 (2005). In Maasmechelen ligt die index veel lager. De evolutie is als volgt te beschrijven: 82,02 (1994), 82,02 (1999), 85,00 (2005). De welvaartindex wordt bepaald aan de hand van een aantal en zoals het gemiddeld inkomen en het mediaaninkomen. Deze beide en liggen in Maasmechelen doorheen de geschiedenis van 1994 tot 2005 beduidend lager dan in Limburg. Ofschoon ook Maasmechelen een stijging van die index en die en kan noteren, moeten we opmerken dat die stijging in onze eigen gemeente lager ligt dan in Limburg. 18 Aanslagjaar 1994 Administratieve eenheden Gemiddeld inkomen per inwoner Mediaan inkomen per aangifte Welvaarts- index (België = 100) (a) Provincie Limburg ,60 Maasmechelen ,02 Aanslagjaar 1999 Administratieve eenheden Gemiddeld inkomen per inwoner Mediaan inkomen per aangifte Welvaarts- index (België = 100) (a) Provincie Limburg ,12 Maasmechelen ,02 Aanslagjaar 2005 Administratieve eenheden Gemiddeld inkomen per inwoner Mediaan inkomen per aangifte Welvaartsindex (België = 100) (a) Provincie Limburg ,00 Maasmechelen ,00 17 Lokaal behoefteonderzoek senioren 18 p. 15

17 1.3.2 Leefloners Het aantal personen dat leefloon krijgt in Maasmechelen fluctueert. De groep onder de 25 jaar die leefloon trekt kent een stijgende tendens. Ingevolge de wet op het leefloon moet er immers extra aandacht besteed worden aan de jongeren. Opvallend is verder nog dat meer vrouwen dan mannen een leefloon trekken. 19 Leefloon Maasmechelen Totale groep jarigen Mannen Vrouwen Schuldhulpverlening Mensen met problemen aangaande beheer van geld en mensen die hulp vragen voor afbetalingsregelingen kunnen terecht bij de diensten budgetbeheer en schuldbemiddeling. Het aantal mensen dat bij het OCMW in budgetbeheer is, stijgt van 229 in 2003 naar 309 in Het aantal dossiers dat door de dienst schuldbemiddeling wordt behandeld fluctueert. Financiële dienstverlening Budgetbeheer schuldbemiddeling Thuisbegeleiding Sommige cliënten hebben nood aan een intensievere opvolging en begeleiding. Vandaar dat de dienst thuisbegeleiding werd opgericht. Doel is het bijbrengen van een aantal praktische, sociale of pedagogische vaardigheden. Thuisbegeleiding Aantal nieuwe aanvragen Aantal begeleidingen Aantal afgehandelde dossiers Aantal huisbezoeken Uit bovenstaande tabel kunnen we concluderen dat er heel wat huisbezoeken worden afgelegd met het oog op een intensieve begeleiding van cliënten. Dit schommelt van jaar tot jaar, maar we tellen de laatste jaren ongeveer 400 bezoeken en in 2006 zelfs 475. Ongeveer de helft van de begeleidingen wordt jaarlijks afgehandeld. In de meeste gevallen werd het hulpverleningsdoel, dat samen met de cliënt werd gesteld, bereikt. In mindere mate werd de doelstelling niet bereikt door het afhaken van de cliënt of door het veranderen van de situatie Asielzoekers Financiële steunverlening Naast de grote opvangcentra, zijn het de OCMW s die dienen in te staan voor de opvang van kandidaat-vluchtelingen. Deze kandidaat-vluchtelingen worden door Binnenlandse Zaken eerst rechtstreeks voor 4 maanden naar een collectieve opvangstructuur verwezen 19 Info sociale dienst OCMW Maasmechelen 20 Jaarverslagen OCMW Maasmechelen Jaarverslagen OCMW Maasmechelen p. 16

18 en daarna mogen ze overstappen naar een individuele opvangstructuur. Het spreidingsplan is afgeschaft. In 2001 trad er een nieuwe regeling in voege, waarbij aan de nieuwe asielzoekers in de ontvankelijkheidsfase en de asielzoekers verwikkeld in een procedure bij de Raad van State, in principe enkel nog materiële hulpverlening wordt aangeboden. Sinds 1 juni 2007 is de hele asielprocedure grondig veranderd. Nu krijgt de asielzoeker gedurende heel zijn asielprocedure materiële steun (ook in de gegrondheidsfase). Sinds 2001 zien we het aantal gezinshoofden met steun sterk afnemen. We weten ook dat het gros van de gezinshoofden woonachtig is buiten de gemeente, voornamelijk in Antwerpen, Brussel, Luik, Hasselt,. Financiële steunverlening voor asielzoekers Aantal gezinshoofden met steun OCMW Waarvan woonachtig in Maasmechelen Sinds 2005 wordt het OCMW van Maasmechelen ook geconfronteerd met de problematiek van hulpverlening aan illegalen. Mensen zonder legaal verblijf in België hebben enkel recht op dringende medische hulp. Een regeling vanuit de overheid volgde: maatschappelijke dienstverlening nodig voor het levensonderhoud van kinderen van illegalen kan verstrekt worden, maar enkel in een federaal opvangcentrum Lokaal opvanginitiatief Om de opvangcapaciteit in ons land te verhogen, heeft de staat eind 1999 de OCMW s aangespoord om Lokale Opvanginitiatieven (LOI) te realiseren. Mensen die hier worden opgevangen, krijgen enkel materiële steun. Er is eventueel de mogelijkheid om een wekelijks leefgeld te geven waarmee asielzoekers zelf kunnen instaan voor hun levensonderhoud. Dit systeem was enkel weggelegd voor asielzoekers in de ontvankelijkheidsfase. Zodra ze in de gegrondheidsfase (dit wil zeggen onderzoek ten gronde of betrokken asielzoeker een vluchteling is in de zin van artikel 1 van de Conventie van Genève) kwamen, moesten ze het opvanginitiatief verlaten en kregen ze recht op financiële steun. Vanaf 1 juni 2007 krijgen ze gedurende de hele asielprocedure materiële steunverlening. Voor Maasmechelen bedraagt de opvangcapaciteit sinds personen, verspreid over zes locaties. Sinds 2007 zijn er vier locatie. We zien dat de gemiddelde bezettingsgraad voor de zes locaties vooral in de beginjaren zeer hoog lag. In 2003 daalde die bezettingsgraad tot 57,22 %. Dit was te wijten aan het feit dat voor de locaties voor gezinnen zeer lang geen toewijzing gebeurde en dat de woning voor 4 koppels na een periode van leegstand in praktijk slechts gevuld werd met 4 alleenstaanden. In 2006 en ook in 2007 lag de bezettingsgraad weer een stuk lager, vooral vanaf september was er ongeveer de helft leegstand. Dit was te wijten aan het feit dat vooral alleenstaande mannen asiel hebben aangevraagd en op die manier de locaties voor gezinnen bezetten. Ook de woning voor vier koppels werd bewoond door vier alleenstaanden. 23 Lokaal opvanginitiatief Gemiddelde bezettingsgraad 91,20% 80,53% 57,22% 69,85% 81,59% 71,66% 64,75% 22 Jaarverslagen OCMW Maasmechelen Jaarverslagen OCMW Maasmechelen p. 17

19 1.3.6 Lokaal cliëntoverleg Bij heel wat cliënten van de sociale dienst van het OCMW komen heel veel verschillende hulpverleners over de vloer. De complexiteit van de problematiek is in de voorbije jaren bij heel wat gezinnen verzwaard. Dit waren redenen om een lokaal cliëntoverleg op te richten. De bedoeling hiervan is om verschillende hulpverleners actief rond een bepaald gezin, samen aan tafel te brengen opdat informatie kan uitgewisseld worden en de hulpverlening op elkaar kan afgestemd worden. In onderstaande tabel kunnen we aflezen dat het aantal cliëntsystemen van 2001 tot 2006 is gestegen. Daaraan gekoppeld is ook het aantal opvolgingsmomenten gestegen. Dat het lokaal cliëntoverleg nuttig is, bewijst ook het stijgend aantal diensten dat deelneemt aan deze overlegmomenten. Waar we in 2001 slecht 14 verschillende diensten kunnen noteren, moeten we in 2006 constateren dat er maar liefst 68 verschillende diensten betrokken werden. Ook de aanwezigheid van de cliënten zelf stijgt. 24 Lokaal cliëntoverleg Overlegmomenten?? Aantal cliëntsystemen Vastgelegde opvolgingsmomenten Aantal diensten dat deelnam aan overleg Aanwezigheid cliënt in overlegmomenten Lokale adviescommissie In de lokale adviescommissie zetelen onder andere de verantwoordelijke van de sociale dienst van het OCMW, een OCMW-raadslid en een vertegenwoordiger van de distributeurs van elektriciteit, water en gas. De commissie komt bijeen wanneer de distributeur de volledige afsluiting vraagt omwille van klaarblijkelijke onwil of wanneer een abonnee die afgesloten werd, een heraansluiting aanvraagt. Het aantal behandelde dossiers stijgt van 2001 tot en met 2003 van 146 tot 169. Opvallend worden de cijfers vanaf In 2004 worden slechts 9 dossiers behandeld, in 2005 weer 134 en in 2006 zelfs 220. Vanaf 2004 werden er geen vragen tot afsluiting vanwege de watermaatschappij gesteld. Een aantal verklaringen: - wat de watermaatschappij betreft: die legde de laatste jaren geen vraag tot afsluiting voor, aangezien zij de invorderingsprocedure herzien heeft en eerst via een incassobureau gaat. - wat Interelectra betreft: door de omschakeling van de energiemarkt naar een liberale markt werden er in 2004 nauwelijks dossiers voorgedragen. Vanaf 2005 zien we het aantal weer gewoon verder stijgen. 25 Lokale adviescommissie Behandelde dossiers Vraag tot afsluiting vanwege Interelectra Vraag tot heraansluiting Interelectra vanwege abonnee Vraag tot afsluiting vanwege watermaatschappij Vraag tot heraansluiting Watermaatschappij vanwege abonnee 2 2 nvt nvt nvt nvt Rechtshulp De werking van de dienst rechtshulp is tweeledig: enerzijds is er de externe functie, namelijk het geven van rechtshulp aan alle bewoners van Maasmechelen en anderzijds is er de interne functie, namelijk het juridisch ondersteunen van de sociale dienst. De vragen gaan voornamelijk over familierecht, contractenrecht en gerechtelijk recht. 24 Jaarverslagen OCMW Maasmechelen Jaarverslagen OCMW Maasmechelen p. 18

20 We zien dat het aantal mensen dat deze dienst van het OCMW raadpleegt stijgt (met uitzondering van het jaar 2003). Het aantal cliënten waarvoor een dossier werd opgemaakt is variabel, zoals we uit de tabel kunnen opmaken. Voor de cliënten waarvoor geen dossier werd opgemaakt ging het over éénmalig advies. 26 Rechtshulp Aantal contacten Aantal dossiers Samenvatting cijfers met betrekking tot algemene sociale en administratieve dienstverlening en bestaanszekerheid De welvaartindex, die bepaald wordt door onder andere het inkomen, dat veel lager ligt in Maasmechelen dan in Limburg, stijgt. Helaas is de stijging in Maasmechelen minder sterk dan in Limburg (Limburg: 98,00, Maasmechelen:85,00). De meeste ouderen, namelijk meer dan 60 % hebben een netto gezinsmaandinkomen van tussen de en euro. Zo n 56 % van de mensen met een handicap moet maandelijks rondkomen met een netto inkomen dat minder is dan euro. Het aantal leefloners fluctueert en de groep min 25 jarigen met leefloon stijgt in Maasmechelen. Meer vrouwen dan mannen trekken een leefloon. Ook doen steeds meer mensen beroep op de diensten budgetbeheer en schuldbemiddeling van het OCMW. Wat betreft de asielzoekers zien we dat naar aanleiding van de nieuwe regelgeving het aantal gezinshoofden met steun van het OCMW sterk afneemt. Voor het lokaal cliëntoverleg stellen we vast dat het aantal cliëntsystemen enorm gestegen is. Steeds meer diensten en ook steeds vaker cliënten, nemen deel aan de overlegmomenten. Ook het aantal behandelde dossiers in de lokale adviescommissie en op de dienst rechtshulp is gestegen in K w a l i t a t i e v e a n a l y s e Domein 1: Algemene sociale en administratieve dienstverlening en bestaanszekerheid De deelnemers aan domein 1 hebben heel wat knelpunten gesignaleerd. Die knelpunten kunnen samengevat worden in volgende noden: Er is nood aan aangepaste, begrijpbare en laagdrempelige informatie en hulpverlening met het oog op het maximaal garanderen van de grondrechten van de gebruikers. Zowel de fysieke als psychische toegankelijkheid is belangrijk. Verder moet de structurele samenwerking tussen de diensten verbeteren. Het afstemmen van het hulpverleningsaanbod om complexe probleemsituaties hanteerbaar te maken of houden voor de hulpverlener, de cliënt en de organisatie is noodzakelijk. Hierbij moet bijzondere aandacht besteed worden aan bepaalde doelgroepen die uit de boot dreigen te vallen. De bestaande initiatieven moeten hun samenwerking op cliëntniveau verhogen. De sociale samenhang of cohesie moet bevorderd worden door het stimuleren van lokale initiatieven. Zo is ondersteuning van het verenigingsleven, vrijwilligerswerk, buurtwerk 26 Jaarverslagen OCMW Maasmechelen p. 19

lokaal sociaal beleidsplan Maasmechelen Als gewezen mijngemeente kent Maasmechelen tal van uitdagingen op het vlak van sociaal beleid.

lokaal sociaal beleidsplan Maasmechelen Als gewezen mijngemeente kent Maasmechelen tal van uitdagingen op het vlak van sociaal beleid. in Maasmechelen Het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 Samen werken aan samen leven OCMW Maasmechelen Gemeente Maasmechelen V O O R W O O R D lokaal sociaal beleidsplan Maasmechelen Als gewezen mijngemeente

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S M I N D E R H E D E N editie 2009

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S M I N D E R H E D E N editie 2009 Gemeente Voeren Welkom op de startpagina van de lijke fiches minderheden! De lijke fiches minderheden bevatten een basisdatafiche, een fiche, enkele detailfiches en een fiche met demografische gegevens

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010 G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie Gemeente Riemst Welkom op de startpagina van de lijke fiches ouderen! De lijke fiches ouderen bevatten een basisdatafiche en een fiche met cijfergegevens

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010 G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie Gemeente Gingelom Welkom op de startpagina van de lijke fiches ouderen! De lijke fiches ouderen bevatten een basisdatafiche en een fiche met cijfergegevens

Nadere informatie

Databank Noord-Limburg in cijfers. 22 november 2012 Stefan Jacques - provincie Limburg directie mens steunpunt sociale planning

Databank Noord-Limburg in cijfers. 22 november 2012 Stefan Jacques - provincie Limburg directie mens steunpunt sociale planning Databank Noord-Limburg in cijfers 22 november 2012 Stefan Jacques - provincie Limburg directie mens steunpunt sociale planning Wat heeft het Steunpunt Sociale Planning lokale besturen te bieden? Steunpunt

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S M I N D E R H E D E N editie 2009

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S M I N D E R H E D E N editie 2009 Gemeente Halen Welkom op de startpagina van de lijke fiches minderheden! De lijke fiches minderheden bevatten een basisdatafiche, een fiche, enkele detailfiches en een fiche met demografische gegevens

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010 G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie Gemeente Sint-Truiden Welkom op de startpagina van de lijke fiches ouderen! De lijke fiches ouderen bevatten een basisdatafiche en een fiche met

Nadere informatie

RAPPORT SOCIALE KERNCIJFERS

RAPPORT SOCIALE KERNCIJFERS RAPPORT SOCIALE KERNCIJFERS (laatste actualisatie op 24 april 2013) Demografie Bevolking en loop van de bevolking Totale bevolking Private huishoudens Familiekernen Bevolkingsdichtheid Geboorten per 1.000

Nadere informatie

DE GENKSE BEVOLKING OP

DE GENKSE BEVOLKING OP UPDATE CIJFERS DE GENKSE BEVOLKING OP 01.01.2010 (voorlopige cijfers) Bron: Stad Genk, Dienst Bevolking Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de bevolkingscijfers

Nadere informatie

Hoofdstuk II - 2. De Noord-Limburgse bevolking.

Hoofdstuk II - 2. De Noord-Limburgse bevolking. Hoofdstuk II - 2. De Noord-Limburgse bevolking. 2.1. Totale bevolking Noord-Limburg telde op 01.01.1998 134.962 inwoners. Dit is 17% van de Limburgse bevolking op 25% van de oppervlakte van de provincie.

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S D E M O G R A F I E Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S D E M O G R A F I E Editie 2011 Gemeente Maaseik Welkom op de startpagina van de gemeentelijke fiches demografie! De gemeentelijke fiches demografie bevatten een basisdatafiche, een fiche en een fiche met demografische gegevens op het

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord.

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord. 9 Bloemekenswijk In dit document staan een hele reeks data uit verschillende bronnen vermeld. Meer uitleg over de gehanteerde bronnen en begrippen vind je in Bronnen en Begrippen. WIJKFICHES Bloemekenswijk

Nadere informatie

Op 31 december 2012 telde het arrondissement Turnhout inwoners. Hiermee vertegenwoordigen we 7% van de Vlaamse inwoners.

Op 31 december 2012 telde het arrondissement Turnhout inwoners. Hiermee vertegenwoordigen we 7% van de Vlaamse inwoners. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Demografie Samenvatting Inwonersaantal: 442.508 (2012) 90% van de inwoners heeft de Belgische nationaliteit.

Nadere informatie

Socio-economische blik op de Kempen

Socio-economische blik op de Kempen Socio-economische blik op de Kempen AAN : CC : AUTEUR : Streekplatform Kempen Kim Nevelsteen, Dominique Van Dijck DATUM : 6 maart 2017 BETREFT : Socio-economische analyse van de Kempen 517.884 inwoners

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

Belgen en niet-belgen

Belgen en niet-belgen Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de bevolkingscijfers van het Rijksregister, toestand op 01.01.2016. Deze cijfers kunnen afwijken van de officiële bevolkingscijfers die zullen gepubliceerd worden

Nadere informatie

Socio-economische blik op de Kempen

Socio-economische blik op de Kempen Socio-economische blik op de Kempen AAN : CC : AUTEUR : Streekplatform Kempen Kim Nevelsteen, Dominique Van Dijck DATUM : 6 maart 2017 BETREFT : Socio-economische analyse van de Kempen 517.884 inwoners

Nadere informatie

1. KENGEGEVENS DEMOGRAFIE EN WONINGVOORRAAD VLAAMS DEEL ONDERZOEKSGEBIED

1. KENGEGEVENS DEMOGRAFIE EN WONINGVOORRAAD VLAAMS DEEL ONDERZOEKSGEBIED 178 BIJLAGE 1 179 18 1. KENGEGEVENS DEMOGRAFIE EN WONINGVOORRAAD VLAAMS DEEL ONDERZOEKSGEBIED 181 Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Limburg (RSPL) liggen de uitdagingen m.b.t. het wonen in het Maasland

Nadere informatie

verbeelding werkt Stadsmonitor 2014 Kerncijfers steden

verbeelding werkt Stadsmonitor 2014 Kerncijfers steden verbeelding werkt Stadsmonitor 2014 Kerncijfers steden www.stadsmonitor.be ANTWERPEN WAARNEMINGEN OPPERVLAKTE Eenheid 2014 km 2 204,5 BEVOLKING Eenheid 1990 2000 2010 2014 Totaal aantal 470.349 446.525

Nadere informatie

Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016

Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016 Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 05 oktober

Nadere informatie

W E L Z I J N S M O N I T O R L I M B U R G Editie 2010

W E L Z I J N S M O N I T O R L I M B U R G Editie 2010 S T A R T P A G I N A Welkom op de startpagina van de welzijnsmonitor! De welzijnsmonitor is toegankelijk via drie ingangspoorten: rubrieken, fiches n en fiches streken. Via de poort rubrieken en fiches

Nadere informatie

Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie. Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research. 21 maart 2017 Berchem

Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie. Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research. 21 maart 2017 Berchem Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research 21 maart 2017 Berchem 1 Belfius studies Expertise van Belfius in de lokale sector

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S D E M O G R A F I E Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S D E M O G R A F I E Editie 2011 Gemeente Sint-Truiden Welkom op de startpagina van de gemeentelijke fiches demografie! De gemeentelijke fiches demografie bevatten een basisdatafiche, een fiche en een fiche met demografische gegevens

Nadere informatie

Registratie arbeidszorg

Registratie arbeidszorg Registratie arbeidszorg 2010-2014 Redactie: Marc Boons, Jo Bellens Toelichting Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van de cijfers uit het registratiesysteem dat de Ronde Tafel Arbeidszorg heeft

Nadere informatie

Synthese en strategische analyse nulmeting dak-en thuisloosheid

Synthese en strategische analyse nulmeting dak-en thuisloosheid Datum: 22/01/2015 Auteur: Danny Lescrauwaet Versie: 01 Herkomst: Nulmeting dak-en thuisloosheid Doel: ter informatie Bestemming: werkgroep thuisloosheid en wonen Synthese en strategische analyse nulmeting

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Zutendaal

Uw gemeente in cijfers: Zutendaal Inleiding Zutendaal : Zutendaal is een gemeente in de provincie Limburg en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Bilzen, Genk, Lanaken en Maasmechelen. Zutendaal heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140)

Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140) Inhoud Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140) Dit rapport brengt de Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen

Nadere informatie

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken.

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken. NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T1 2017 Barometer 32 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË De index van de vastgoedactiviteit klimt in het 1 ste trimester van 2017 naar een nieuw record: 128,36 punten.

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Dilsen-Stokkem

Uw gemeente in cijfers: Dilsen-Stokkem Inleiding Dilsen-Stokkem : Dilsen-Stokkem is een gemeente in de provincie Limburg en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn As, Maaseik en Maasmechelen. Dilsen-Stokkem heeft een oppervlakte

Nadere informatie

FOCUS "Senioren en het OCMW"

FOCUS Senioren en het OCMW FOCUS "Senioren en het OCMW" Nummer 11 Mei 2015 1. Inleiding In België leeft 15,1% van de bevolking onder de armoededrempel. Dit percentage ligt nog hoger binnen de leeftijdsgroep ouder dan 65 jaar. 18,4

Nadere informatie

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Lanaken

Uw gemeente in cijfers: Lanaken Inleiding Lanaken : Lanaken is een gemeente in de provincie Limburg en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Bilzen, Maasmechelen, Riemst en Zutendaal. Lanaken heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Maasmechelen

Uw gemeente in cijfers: Maasmechelen Inleiding Maasmechelen : Maasmechelen is een gemeente in de provincie Limburg en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn As, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken en Zutendaal. Maasmechelen heeft

Nadere informatie

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997.

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997. In deze paragraaf worden een aantal kenmerken van de steekproef besproken. Het gaat om de volgende socio-demografische karakteristieken : verblijfplaats : per regio en per provincie; geslacht en leeftijd;

Nadere informatie

Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg

Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg Ouderenbeleidsplan 2010 2014 Opmerkingen Kurt Stabel Kurt Stabel VLD 19 mei 2011 Inhoud Voorstelling Kurt Stabel en FOS Inleiding: Uitgangspunt Enkele cijfers Ouderenzorg

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Opglabbeek

Uw gemeente in cijfers: Opglabbeek Inleiding Opglabbeek : Opglabbeek is een gemeente in de provincie Limburg en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn As, Genk, Houthalen-Helchteren, Maaseik en Meeuwen-Gruitrode. Opglabbeek

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting

STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting STEEKKAART 2013 - Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting DEMOGRAFIE Totale bevolking 1/1/2012 ADSEI Evolutie bevolking 2001-2011 1/1/2002-1/1/2012 ADSEI Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1/1/2012

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Hoeselt

Uw gemeente in cijfers: Hoeselt Inleiding Hoeselt : Hoeselt is een gemeente in de provincie Limburg en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Bilzen, Diepenbeek, Kortessem en Tongeren. Hoeselt heeft een oppervlakte

Nadere informatie

EDITIE CIJFERKORF WONEN

EDITIE CIJFERKORF WONEN EDITIE 2011 - CIJFERKORF WONEN Het Steunpunt Sociale Planning en de dienst Wonen, Afdeling Levenskwaliteit en Zorg van de Directie Mens bieden woningmarktgegevens aan op gemeentelijk niveau aan gemeenten,

Nadere informatie

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting De Welzijnsbarometer verzamelt jaarlijks een reeks indicatoren die verschillende aspecten van armoede in het Brussels Gewest belichten. De sociaaleconomische

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 De regionale inkomensverschillen onder de loep Hoe verhoudt de inkomensevolutie zich ten opzichte van de inflatie? In welke regio liggen de gemiddelde inkomens het

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%.

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. STUDIE Faillissementen 1 december 2016 Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Huis Sofia 22 november 2011

Huis Sofia 22 november 2011 Huis Sofia 22 november 2011 Overzicht presentatie Antwerpen in cijfers OCMW Antwerpen in cijfers Studenten in Antwerpen Strategische visie en doelstelling Visie en uitgangspunten Wie woont er? Wat betekent

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 31.03.2016 Genk telde eind maart 3.547niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 526 of 12,9% minder dan in maart 2015. In Limburg was er een daling van

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Maaseik

Uw gemeente in cijfers: Maaseik Inleiding Maaseik : Maaseik is een gemeente in de provincie Limburg en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn As, Bree, Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek. Maaseik

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

30 augustus blauw. Toelatingsexamen arts en tandarts. Informatie verwerven en verwerken (IVV) STILLEESTEKST 2

30 augustus blauw. Toelatingsexamen arts en tandarts. Informatie verwerven en verwerken (IVV) STILLEESTEKST 2 Kleef hier onmiddellijk een identificatiesticker blauw Toelatingsexamen arts en tandarts 30 augustus 2016 Informatie verwerven en verwerken (IVV) STILLEESTEKST 2 Figuur 1: Kerncijfers over armoede in België.

Nadere informatie

De welzijnsmonitor en cijferkorven van het Limburgse Steunpunt Sociale Planning

De welzijnsmonitor en cijferkorven van het Limburgse Steunpunt Sociale Planning De welzijnsmonitor en cijferkorven van het Limburgse Steunpunt Sociale Planning 14 juni 2010 Tinne Mertens Steunpunt Sociale Planning PROGRAMMA 1. kennismaking Steunpunt Sociale Planning 2. de welzijnsmonitor

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 30.06.2015 Genk telde eind juni 3.807 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 343 of 9,9% meer dan in juni 2014. In Limburg was er een stijging van 3,3%,

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Genk

Uw gemeente in cijfers: Genk Inleiding Genk : Genk is een gemeente in de provincie Limburg en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn As, Bilzen, Diepenbeek, Hasselt, Houthalen-Helchteren, Maasmechelen, Opglabbeek,

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S J E U G D editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S J E U G D editie 2011 Gemeente Dilsen-Stokkem Welkom op de startpagina van de lijke fiches jeugd! De lijke fiches jeugd bevatten een basisdatafiche, een fiche en een fiche met demografische gegevens op het niveau van de statistische

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Gemeente Brasschaat Woonbeleidsplan 2014-2019

Gemeente Brasschaat Woonbeleidsplan 2014-2019 Gemeente Brasschaat Woonbeleidsplan 2014-2019 Gemeente Brasschaat - Woonbeleidsplan - 1 - Gemeente Brasschaat - Woonbeleidsplan - 2 - INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 3 Overzicht tabellen en grafieken... 6

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer VASTGOED www.notaris.be 2016 Barometer 31 VASTGOEDACTIVITEIT IN 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0 105,3 104,7 115,4 112,1 111,8 118,0 116,1 127,0 124,7 127,9 115,8

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

VASTGOEDPRIJZEN 2010

VASTGOEDPRIJZEN 2010 UPDATE CIJFERS VASTGOEDPRIJZEN 2010 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De statistieken over de vastgoedprijzen zijn

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 3 2 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 5 3 Regionale spreiding... 12 Methodologie...

Nadere informatie

Titel. Stadsmonitor voor leefbare en duurzame steden. UGent CDO en CLP - HoGent Trui Maes, UGent.CDO Brussel, transitiearena DuWoBo, 4juni 2009

Titel. Stadsmonitor voor leefbare en duurzame steden. UGent CDO en CLP - HoGent Trui Maes, UGent.CDO Brussel, transitiearena DuWoBo, 4juni 2009 Titel Stadsmonitor voor leefbare en duurzame steden UGent CDO en CLP - HoGent Trui Maes, UGent.CDO Brussel, transitiearena DuWoBo, 4juni 2009 Situering van de Vlaamse Stadsmonitor Aard: leer-, meet- en

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen mei 2016

STUDIE Faillissementen mei 2016 STUDIE Faillissementen mei 2016 Maand mei: faillissementen stijgen +4,1%. Stijging vooral binnen de horeca Cumul 2016: -12,3% Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 31.12.2015 Genk telde eind september 3.586 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 162 of 4,7% meer dan in december 2014. In Limburg was er een stijging

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Wonen in Vlaanderen Editie Ardooie Hooglede Ingelmunster Izegem Ledegem Lichtervelde Meulebeke Moorslede Oostrozebeke Pittem Roeselare Staden Tielt Wingene Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Inhoud

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Diepenbeek

Uw gemeente in cijfers: Diepenbeek Inleiding Diepenbeek : Diepenbeek is een gemeente in de provincie Limburg en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Bilzen, Genk, Hasselt, Hoeselt en Kortessem. Diepenbeek heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S D E M O G R A F I E Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S D E M O G R A F I E Editie 2011 Gemeente Hasselt Welkom op de startpagina van de gemeentelijke fiches demografie! De gemeentelijke fiches demografie bevatten een basisdatafiche, een fiche en een fiche met demografische gegevens op het

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Zonhoven

Uw gemeente in cijfers: Zonhoven Inleiding Zonhoven : Zonhoven is een gemeente in de provincie Limburg en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Genk, Hasselt, Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren. Zonhoven heeft een

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Meeuwen-Gruitrode

Uw gemeente in cijfers: Meeuwen-Gruitrode Inleiding Meeuwen-Gruitrode : Meeuwen-Gruitrode is een gemeente in de provincie Limburg en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Bocholt, Bree, Houthalen-Helchteren, Maaseik, Opglabbeek

Nadere informatie

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Situering Opdracht: minister, bevoegd voor het Stedenbeleid De stadsmonitor is een

Nadere informatie

STREEKFOTO MAASLAND. Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten JULI 2014

STREEKFOTO MAASLAND. Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten JULI 2014 STREEKFOTO MAASLAND Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten - - JULI 2014 -2- VOORWOORD Deze streekfoto omvat een sociaal-economische analyse van het Maasland en haar 5 gemeenten

Nadere informatie