Hoofdstuk 3: Organisatie van de begeleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 3: Organisatie van de begeleiding"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 3: Organisatie van de begeleiding 3.1. De begeleiding van de leerlingen De begeleidingsdossiers Webapplicatie ParnasSys Alle gegevens van een leerling worden ingebracht in het applicatie - programma ParnasSys en dit vanaf de peuterklas. Elke titularis beschikt hiervoor over de inloggegevens. De in te brengen gegevens zijn: Administratieve gegevens van de leerling en het gezin; Medische gegevens indien van toepassing; Uurroosters van de klassen; Absenties van de kleuters en de leerlingen; Hulpplannen voor kinderen die zorgverbreding of GOK krijgen; Resultaten van de methodegebonden toetsen; Rapporten vanaf 2 de leerjaar (1 ste leerjaar vanaf het 3 de rapport) Resultaten van de niet-methodetoetsen (VCLB Toeters - Kontrabas); Leerlingvolgsysteem (van peuterklas t.e.m. L6) Observatie- en evaluatielijst (peuters en 3-jarigen) Verslagen revalidatiecentrum indien van toepassing; Logopedische verslagen indien van toepassing; De gegevens werden ingevoerd vanaf het schooljaar De data vóór dit schooljaar, werden bijgehouden in een dossiermap. Deze worden systematisch verwijderd nadat deze leerlingen de school verlaten. Op het ouderportaal van ParnasSys kunnen ouders o.a. algemene informatie vinden over de school en gepersonaliseerde informatie van hun eigen kind(eren). Het gaat om: a. administratieve gegevens van hun kind(eren); b. de jaarplanning; c. de groepslijst van hun kind(eren); d. verjaardagen uit de groep van hun kinde(eren); e. het uurrooster van de klas; f. de absenties van hun kind(eren); g. het rapport van hun kind(eren); h. de begeleiding indien hun kind(eren) extra begeleiding krijg(en)t (zorg of GOK); i. De school beschikt over de instrumenten om enkel datgene te laten zien dat zij wil dat ouders kunnen inkijken. hfdstuk 3 20

2 Het volgsysteem Kleuterafdeling Voor de peuterklas is er een observatie en evaluatielijst voor driejarigen, op te volgen via ParnasSys. Volgsysteem van alle kleuterklassen worden op het einde van elke trimester ingevuld; Vanaf de 1 ste kleuterklas wordt gebruik gemaakt van een volgsysteem: - Regelmatig bijgehouden observatieschrift waarin de bevindingen volgens datum genoteerd worden. - Het diagnose en handelingsplan voor kleuters wordt via ParnasSys ingebracht. Voor elke kleuter wordt een diagnostische observatie gemaakt voor de verschillende leergebieden en domeinen. De inzichten, vaardigheden en houdingen worden volgens de leeftijd van het kind genoteerd; - In het begin van elke trimester wordt vanaf de Sterren door elke kleuter in de sterren- en vlindergroep een tekening gemaakt (notatie datum). De kleuters uit de vissengroep maken een tekening einde schooljaar. Deze tekeningen worden bewaard in een afzonderlijke map en worden meegebracht naar het MDO & ook doorgegeven naar de volgende klas; - Bij risico kleuters wordt MDO overleg georganiseerd. Een hulpplan wordt opgestart in ParnasSys; - Op het einde van het schooljaar wordt door de titularis voor elk kind het LVS formulier aangevuld in ParnasSys. Op de oudercontactavonden (3 keer per jaar) wordt met de ouders de gedragingen en evolutie besproken; Voor de oudste kleuters is er op het einde van het schooljaar en op vraag van de leerkracht en/of ouders een bespreking van het dossier samen met de schoolrijpheidstest (Toeters en Kontrabas). Risicokinderen worden via de directie en/of zorgcoördinator aan het CLB gesignaleerd. Er volgt een bespreking van de testen en de besluitvorming gebeurt gezamenlijk: ouders leerkrachten CLB zorgcoördinator directie. Op het einde van het schooljaar worden overgangsgesprekken gevoerd met een korte neerslag in het LVS (ParnasSys). Tijdens de maand februari worden de Toeters (toetsboek voor taal- en rekenvoorwaarden schrijfmotoriek en observatie van de werkhouding) afgenomen voor de oudste kleuters. Wie uitvalt krijgt de Contrabas (kleuteronderzoek ter advies naar overgang basisonderwijs einde schooljaar) Lagere afdeling Vanaf het 1 ste leerjaar wordt er gewerkt met het volgsysteem van het Vrije CLB. De gegevens werden met ingang van schooljaar ingebracht in de webapplicatie ParnasSys; De resultaten worden door de zorgcoördinator geanalyseerd op leerlingen-, klas- en schoolniveau; hfdstuk 3 21

3 Tekorten of problemen geven in eerste instantie aanleiding tot zorgverbreding binnen de klas. In tweede instantie kan de vraag gericht worden om zorgverbreding te geven buiten het klassenwerk. De zorgblaadjes worden in de werkmap (rekenen / taal) gestopt (notitie zorg of gok + datum); Elke leerling kan op zijn/haar niveau werken binnen de klas door een aangepast aanbod en waarbij groene punten gebruikt worden; Het rapport wordt per module opgemaakt 1. herfstvakantie 2.kerstvakantie 3. paasvakantie 4. grote vakantie bevat 2 luiken 1. Nederlands, wiskunde, Frans, wereldoriëntatie deze items krijgen een cijfer 2. lichamelijke opvoeding, muzische vorming, verkeer, godsdienst/zedenleer, orde/netheid, welbevinden/betrokkenheid, sociale vaardigheden en leren leren deze items krijgen een waarde beoordeling Alle rapporten worden sinds schooljaar bijgehouden in ParnasSys Overgangsgesprekken Op het einde van de maand juni worden overgangsgesprekken georganiseerd tussen de klastitularissen van de aansluitende klassen. De klastitularis die de kinderen het volgende jaar in klas heeft, noteert in MAP (ParnasSys) de notities. Ook tussen de leerkrachten lichamelijke opvoeding (kleuter-lager) zijn er overgangsgesprekken die genoteerd worden in MAP hfdstuk 3 22

4 Jaarkalender binnen het volgsysteem DE KLEUTERAFDELING Augustus Half oktober Oktober Week voor de herfstvakantie December Week voor de kerstvakantie Januari Februari Maart/April April Mei Eind mei begin juni Altijd in de eerste helft van juni Week voor de grote vakantie Informatiedag voor ouders laatste week van augustus Algemeen MDO overleg met leerkrachten, zorgcoördinator, directie, CLB, revalidatiecentrum : doorverwijzing risicokinderen Observatie & evaluatie peuters Oudercontact van 16 uur tot 19 uur Diagnose en handelingsplan LVS Boone 1 ste trimester (ParnasSys) MDO per klasgroep n.a.l.v. evaluatie LVS Boone en observatie peuters Oudercontact van 16 uur tot 19 uur Observatie & evaluatie peuters Toeters en Contrabas voor de oudste kleuters Diagnose en handelingsplan LVS Boone 2 de trimester (ParnasSys) MDO per klasgroep n.a.l.v. evaluatie LVS Boone en observatie peuters Observatie & evaluatie peuters LVS van peuterklas tot einde 6 de leerjaar (o.a. notering overgangsgesprekken) Kontrabas voor die kleuters die zwak scoorden op de Toeters Diagnose en handelingsplan LVS Boone 3 de trimester (ParnasSys) Algemeen MDO overleg met leerkrachten, zorgcoördinator, directie, CLB, revalidatiecentrum : evaluatie en bijsturen handelingsplannen Oudercontact van 16 uur tot 19 uur hfdstuk 3 23

5 DE LAGERE AFDELING Augustus September Begin oktober Week voor de herfstvakantie December Week voor de kerstvakantie Januari Maart-April Week voor de paasvakantie Eind mei Juni Week voor de grote vakantie Informatiedag voor ouders laatste week van augustus Bepalen beginsituatie afname begintoetsen VCLB (wiskunde-spelling) Testen AVI-niveau Algemeen MDO overleg met leerkrachten, zorgcoördinator, directie, CLB, revalidatiecentrum : doorverwijzing risicokinderen Info-avond 1ste leerjaar Oudercontact van 16 uur tot 19 uur n.a.l.v. het rapport (1 ste leerjaar niet) Testen AVI-niveau Oudercontact van 16 uur tot 19 uur n.a.l.v. het rapport Afname middentoetsen VCLB (wiskunde spelling) Testen AVI-niveau Oudercontact voor L1 Rapport wordt meegegeven aan de andere leerlingen Afname eindtoetsen VCLB (wiskunde spelling) LVS van peuterklas tot einde 6 de leerjaar (o.a. notering overgangsgesprekken) Algemeen MDO overleg met leerkrachten, zorgcoördinator, directie, CLB, revalidatiecentrum : evaluatie en bijsturen handelingsplannen Afname testen einde 6 de leerjaar Oudercontact van 16 uur tot 19 uur n.a.l.v. het rapport Doorheen het hele schooljaar is er overleg tussen zorgcoördinator en directie en tussen zorgcoördinator en CLB. Er is overleg tussen zorgcoördinator en GOK-leerkrachten (ev. met evaluatie in ParnasSys. Overleg met logopedisten en met revalidatiecentrum voor individuele leerlingen (minimaal 2 keer per schooljaar). Lijst leerlingen die hulp krijgen van logopedisten is te vinden op ParnassSys. Overleg met dagcentra (De Knoop, De Horizon, De Tamboer) voor individuele leerlingen. Lijst leerlingen die hulp krijgen is te vinden op ParnasSys De zorgverbreding Algemeen Het doel van de zorgverbreding is ervoor zorgen dat elke leerling onderwijs krijgt dat zoveel mogelijk aangepast is aan zijn specifieke hfdstuk 3 24

6 noden. Het verschil in onderwijsbehoeften van de kinderen hangt samen met de verschillen in leergeschiktheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, lichamelijke mogelijkheden en sociaal-culturele achtergrond. Dit houdt in dat een leerling ook een leerbedreigde leerling met de hulp van klastitularis en eventuele externe hulp (GON-begeleiding, revalidatiecentrum, zelfstandige logopediste, )zo lang mogelijk in het gewone basisonderwijs kan blijven. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van het ADI-model zie dossier differentiatie. Hoewel de eerste zorgverbreding binnen de klas dient te gebeuren, maakt de school gebruik van extra uren. Tijdens een les lichamelijke opvoeding of een les godsdienst/zedenleer neemt een leerkracht een andere klas over en maakt de titularis de zorgverbreding waar. Duidelijke afspraken worden op voorhand gemaakt, zodat er geen tijdverlies is. Restlestijden worden aangewend om de GOK-uren uit te breiden. Deze worden verdeeld over 3 leerkrachten die elk hun specifieke taak hebben: een leerkracht die de GOK-begeleiding doet in de kleuterafdeling en daarnaast nog ondersteuning biedt in het 3 de leerjaar, een leerkracht die specifiek leerlingenbegeleiding lager doet, een leerkracht die specifiek GOK op leerkrachtniveau & schoolniveau werkt (stroomlijning differentiatie, hoekenwerk, contractwerk, ); Indien door de toetsen van het CLB en door persoonlijke observatie individuele begeleiding noodzakelijk is, gebeurt dit tijdens activiteiten waar de andere kinderen zelfstandig en/of met specifieke taken werken; Speciale leerlingbegeleiding. Deze gebeurt met behulp van het revalidatiecentrum, met de zelfstandige logopediste, met de ondersteuning vanuit het MPI Pottelberg bij de GON begeleiding en met Het Spoor, thuisbegeleidingsdienst voor kinderen met een motorische handicap. Ook met dagcentra (De Knoop & Horizon uit Kortrijk en met De Tamboer uit Menen) is er contact. Het team beschikt over een zorgbegeleidingsplan. Zie bijlage Zorg op niveau kleutertuin Differentiatie. Indien het gedifferentieerd werken degelijk voorbereid en goed georganiseerd wordt, krijgt de kleuterleidster tijdens het spel in de hoeken tijd om te observeren. Zij zal daardoor gemakkelijker ontwikkelingsbedreigde kleuters en kinderen met sociaal-emotionele problemen kunnen ontdekken. In elke kleuterklas wordt gedifferentieerd gewerkt voor volgende activiteiten: creatieve activiteiten; opvoedende spelen;manipulatiespelen; nabootsingsspelen; constructiespelen; taalactiviteiten; contractwerk; computer. Bij de organisatie van de differentiatie houden wij rekening met de volgende criteria: algemeen: de doelen en inhouden: niet iedereen werkt aan hetzelfde; specifiek: tempo niveau kleuter concentratie taalproblemen sociale ontwikkeling. Contractwerk. We benaderen het contractwerk (vanaf sterren/vlindergroep) niet als een losstaande activiteit, maar integreren het binnen het hoekenwerk. Zie dossier differentiatie hfdstuk 3 25

7 Integratie oudste kleuters eerste leerjaar gebeurt doorheen het jaar : Zie bijlage in hoofdstuk Op niveau lager onderwijs Differentiatie. Leergebieden als taal, wiskunde, wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding worden constant naar kunde, tempo en interesse gedifferentieerd. Leerlingen die de basisleerstof niet helemaal beheersen, helpen we door: het ADI-model toe te passen (pré-instructie / verlengde instructie). Het team besliste in het schooljaar om dit model consequent toe te passen in het leergebied wiskunde, domein getallen en bewerkingen; het aantal oefeningen te beperken; meer individuele hulp te verstrekken; regelmatige individuele remediëring; oefeningen te ordenen volgens moeilijkheidsgraad; langer didactisch materiaal te laten gebruiken; gebruik van andere hulpmiddelen, zoals groter woordbeeld, tafelkaarten, andere werkvormen te hanteren; Zie ook dossier differentiatie Op niveau scholengemeenschap (zorg +): kleuterparticipatie Vanaf het schooljaar krijgt de scholengemeenschap een puntenenveloppe zorg+ toegekend in het kader van de bevordering van de kleuterparticipatie (zie omzendbrief BaO/2005/11). Onze scholengemeenschap heeft beslist om deze punten niet te verspreiden over de verschillende scholen maar om één zorgcoördinator aan te stellen voor de volledige scholengemeenschap. Er is reeds een samenwerking tot stand gekomen met het LOP- werkingsgebied Kortrijk, Kind en Gezin, Onderwijsopbouwwerk Stad Kortrijk en CLB waar beslist is om in eerste instantie te werken hoe we de (veelvuldige) afwezigheid van ingeschreven kleuters kunnen aanpakken Het Gelijke Onderwijskansen Beleid Onze school beschikt sinds het schooljaar over 16 bijkomende uren GOK (gelijke onderwijskansen). Deze worden naar behoeften verdeeld over kleuterafdeling en lagere afdeling. De school heeft beslist om vanuit het lestijdenpakket bijkomende GOK-uren in te richten. Zie dossier GOK Bewegingsopvoeding Bewegingsopvoeding kleuters hfdstuk 3 26

8 Van september tot aan de paasvakantie wordt er met alle klassen wekelijks 2 uur geturnd in de sporthal van Marke. Zwemmen: Door de turnleerkracht van de lagere afdeling wordt zweminitiatie gegeven op maandagmorgen. Dit kleuterzwemmen is gebaseerd op de brevetten watergewenning, zwemvoorbereiding van SVS. De kleuters krijgen de kans om zwembrevetten te behalen. De brevetten worden zelf gemaakt door de leerkracht en zijn gebaseerd op deze van SVS. September oktober: brevet eendje; november december: brevet zeepaardje; januari februari: brevet pinguïn; maart april: brevet zeehond; mei juni: brevet dolfijn. Scorelijst zwemvaardigheid, watergewenning. Zie bijlage (Afsprakennota) Turnen: Er wordt gewerkt volgens de ontwikkelingsdoelen. De leerkracht stelt zelf lessen samen uit verschillende bronnen. De school verwacht dat de kleuters sportieve kledij, pantoffels en T-shirt dragen. Vanaf groep 2 dienen de kleuters het school T-shirt te dragen. Sportdag: Er wordt gewerkt met de leerlingen van het 6 de leerjaar die elk een groepje voor hun rekening nemen en zo een parcours afwerken. Veiligheid: -plaatsen en bergen van het materiaal gebeurt volgens richtlijnen leerplan. -bij risico-oefeningen worden er zoveel mogelijk matten geplaatst. -bij groot risico worden er valmatten gebruikt. -kleuters kleden zich aan in de voorziene kleedruimten (met hulp van de titularis) Bewegingsopvoeding leerlingen Er wordt met alle klassen (met uitz. Van L1 & L2) wekelijks 2 uur geturnd in de sporthal van Marke. L1 en L2 gaan wekelijks 1 uur turnen. Zwemmen: L1 en L2 gaan tweewekelijks, wordt gegeven door de leerkracht lichamelijke opvoeding en ondersteund door de klastitularissen. Turnen: Er wordt in verschillende blokken gewerkt: sept.- okt. : atletiek nov.-dec.-jan.-febr.-maart: gymvaardigheid via scorelijsten opgemaakt door SVS april - mei : balvaardigheid via scorelijsten opgemaakt door SVS mei juni : ritmiek: voorbereidend naar zomerfeest toe. Sportdagen: worden in overleg met klastitularissen georganiseerd (meestal N.G.S. van S.V.S). Veiligheid: - plaatsen en bergen van het materiaal gebeurt volgens de richtlijnen in het leerplan. - Bij sprongen of risico-oefeningen worden er zoveel mogelijk matten geplaatst. - Bij groot risico worden er valmatten gebruikt. hfdstuk 3 27

9 - Lkr. helpt ln. van het 1 e en 2 e leerjaar bij sprongen of moeilijke oefeningen bij het 3 e en 4 e leerjaar doet die dit ook maar er worden ook lln zelf ingeschakeld bij het 5 e en 6 e leerjaar helpen de medeleerlingen zoveel mogelijk elkaar (ze worden wel geleerd hoe ze dit moeten doen en worden op hun verantwoordelijkheid gewezen). Bij heel erg angstige lln helpt de leerkracht. - Lager klassen ( 1 e en 2 e lj) steken geen stekkers in stopcontacten, andere lln ( 3 e,4 e,5 e en 6 e lj mogen dit wel) - Lln. kleden zich alleen aan in de voorziene kleedruimten, jongens en meisjes gescheiden (Lkr. houdt wel toezicht op afstand) Handelingsplannen De hulpplannen worden bijgehouden in het webapplicatiesysteem ParnasSys. Ze worden opgestart door de klastitularis of GOK-leerkracht of ambulante leerkracht voor kinderen met specifieke noden. Het hulpplan omvat: De algemene gegevens Het plan De uitvoering De evaluatie Het zelfstandige werk in de kleuterklas Vanaf de 2 de kleuterklas (groepen Sterren en Vlinders) wordt het contractwerk geïntroduceerd als eerste stap naar het zelfstandig werken De ontluikende geletterdheid in de kleuterklas Zonder aan didactische vervroeging te willen doen, streven wij er toch naar om met de kleuters een vloeiend en gezond verbonden handschrift voor te bereiden door het combineren van grofmotorische en fijnmotorische bewegingen op papier en in de lucht. Hiervoor hanteren wij vanaf de 1 ste kleuterklas o.a. schrijfdans waarmee wij met behulp van muziek, rijmpjes, spelletjes en fantasietekeningen deze motorische competenties verhogen. Bij Sterren en Vlinders wordt er gewerkt met de methode Schrijfstart. Zie bijlage Rondom taal in de lagere afdeling Zie Is een taalherkenningsmethode waarbij met behulp van specifieke blokken de structuur van de taal duidelijk gemaakt wordt. Deze methode werd ontworpen en is uitgewerkt in het buitengewoon onderwijs Ieper. Wij hanteren ze vanaf het 2 de leerjaar. De overschakeling gebeurt in het 6 de leerjaar, waar andere symbolen staan voor dezelfde begrippen; Wordt ook toegepast bij het verbeteren van het dictee door de leerling en dit vanaf het 2 de leerjaar. De symboliek voor het verdelen in lettergrepen, de hfdstuk 3 28

10 klankvorming, enz. wordt eveneens gehanteerd door de zelfstandige logopedisten. Zie bijlage De integratie oudste kleuters 1 ste leerjaar De oudste kleuters uit de groepen Sterren en Vlinders maken kennis met het eerste leerjaar tijdens georganiseerde integratie periodes. Deze integratie wordt meermaals per lopend schooljaar georganiseerd. De integratieperiode gebeurt in het kader van een project. Zie bijlage Het Bavi lezen doorheen de hele basisschool Op vrijdagnamiddag, het laatste kwartiertje van de dag (van tot 15u00), doet de hele school aan Bavi-lezen. Kinderen lezen zelfstandig en stil voor zichzelf in een zelfgekozen boek. Bij het BAVI-lezen wordt gebruik gemaakt van de AVIniveaus, maar leesbeleving (B = beleving) staat voorop. Het BAVI-lezen wordt gebruikt als alternatief voor het niveaulezen, dat veel minder effectief is dan altijd werd gedacht.door het zelfstandig lezen gaan kinderen lezen leuker vinden en neemt hun leesvaardigheid toe. Bij de kleuters en in de eerste helft van het 1 ste leerjaar worden er verhaaltjes verteld of voorgelezen door de juf (of door een vrijwilliger. Zie bijlage Spreekbeeld: automatiseren van de klank tekenkoppeling Kinderen met taal en leesleerproblemen (o.a. dyslexie) kunnen worden geholpen met de methode Spreekbeeld. Deze wordt gehanteerd in 1 ste tot en met 2 de leerjaar in het zorg- en GOK-beleid. Met Spreekbeeld leren kinderen op een plezierige manier letters benoemen door middel van meerdere associaties tegelijk. Alle zintuigen worden geprikkeld en geactiveerd. De fonologische en/of auditieve ontwikkeling wordt gestimuleerd. Tegelijk brengt Spreekbeeld foneembewustzijn tot stand. Daarom wordt ook het laatste jaar van het kleuteronderwijs hierbij ingeschakeld. Meer info op: beeld&zoekoptie=site Zie bijlage De voorleesweek In de maand november stimuleert onze school extra het lezen tijdens de voorleesweek. Ouders en grootouders worden uitgenodigd om op verschillende tijdstippen te komen voorlezen in de klas. Ook oudere leerlingen lezen voor aan jongere. Klemtoon ligt op het samen genieten van een boek. Verder op: De boekenbeurs in school hfdstuk 3 29

11 De jaarlijks weerkerende boekenbeurs, half februari, georganiseerd door de ouderraad, is een dankbaar middel om de kinderen tot meer lezen aan te zetten. Er worden per klas rondleidingen verzorgd door de uitgeverij. s Avonds worden de ouders mee uitgenodigd. De school kijkt ook uit voor randanimatie. Vorige jaren waren dat o.a. poppentheater, voordracht van gedichten door kinderen, GO!Art tentoonstelling rond diversiteit en discriminatie,.... Zie bijlage De jeugdboekenweek Van 13 tot 28 maart 2010 vindt de jeugdboekenweek plaats. Thema: Kinderrechten. De school koopt dit schooljaar niet de beschikbare materialen (verhalen rond het thema) aan wegens te duur, wel wordt in alle klassen het thema aangewend. De leerkrachten werken tijdens de jeugdboekenweek op verschillende domeinen rond dit thema. Verder op: Zie bijlage. Met boeken wordt ook gewerkt op de kinderboekenbeurs, ingericht door de ouderraad i.s.m. uitgeverij Jeukiboek De geïntegreerde werkperiodes Tweejaarlijks worden per graad geïntegreerde werkperiodes georganiseerd. De keuze welke bestemming, wordt in overleg bepaald. Een specifiek project uitwerken hoort bij elke GWP. Zie informatiebrochure. Omwille van de maximum factuur gaan de 1 ste en 2 de graad gedurende 3 dagen op GWP, in de 3 de graad is dit gedurende 5 dagen Het niveauwerk in de lagere afdeling Technisch lezen In het eerste leerjaar: na elke kern bij de leesmethode na 3 maanden: toets 1A van de CITO toets (3 minuten toets). Quotering op het LVS met A B C D E en het aantal goed gelezen woorden. Na 6 maanden: toets 1B en 2B van de CITO toets en /of AVI toets. Na 9 maanden: AVI - niveau toetsen In de andere leerjaren wordt het AVI - niveau getoetst. De toetsing wordt door de GOK leerkracht lager afgenomen in de maanden september, december en april en op vraag van de leerkrachten volgens vorderingen van de leerlingen. Het oefenen in niveau gebeurt met de methode Estafette. Vanaf niveau 9+ oefenen de leerlingen begrijpend lezen of spelling. Zie bijlage over leestechniek & leesplezier Estafette Estafette is een methode voor voortgezet technisch lezen die niet gebonden is aan leerjaren, maar uitgaat van leesniveaus. Iedere leerling werkt op zijn eigen niveau, van de eerste tot de laatste les. Estafette vindt plaats elke maandagnamiddag van 15u00 tot 15u45 in de refter van de school voor de hfdstuk 3 30

12 groepen L2 tot en met L4. Ouders, grootouders, vrijwilligers en leerkrachten krijgen een groep om te begeleiden. Leerlingen die reeds AVI 9+ bereikt hebben, worden begeleidt voor begrijpend lezen Peer tutoring bij begrijpend lezen De school past het peer tutoring systeem bij begrijpend lezen toe in 2 de en 5 de leerjaar gedurende de tweede trimester. Deze vorm van coöperatief werken beoogt het verwerven van effectieve strategieën bij begrijpend lezen. Leerlingen krijgen de kans iets met eigen woorden uit te leggen en werken hiermee tezelfdertijd aan hun zelfbeeld. Leerlingen van het 5 de leerjaar helpen leerlingen van het 2 de leerjaar teksten begrijpend te verwerken. De les vindt plaats op woensdagvoormiddag, het 2 de lesuur. Zowel de tutors als de peer- leerlingen werden uitvoerig voorbereid tijdens de eerste trimester Verdere info op: & op Schooljaar wordt peer tutoring uitgebreid naar L3 en L De rapportering Kleuters: de mondelinge rapportering van kleuters gebeurt occasioneel doorheen het jaar, dagelijks bij het brengen of ophalen van het kind door ouder of grootouder, met het heen en weerschriftje voor die ouders die hun kinderen niet komen brengen en / of ophalen, maar ook formeel tijdens de oudercontactavonden; Leerlingen: - de leerlingen krijgen wekelijks een rapport waarmee de leer- en werkhoudingen en de sociale vaardigheden geëvalueerd worden; - de leerlingen krijgen 4 keer per jaar een puntenrapport mee. Het rapport vermeldt de punten voor Nederlands, Wiskunde, Frans, Wereldoriëntatie. Er worden geen totalen gemaakt. De andere leergebieden en domeinen worden niet gequoteerd, maar krijgen een schriftelijke evaluatie mee. Leerkrachten vullen het puntenrapport in op ParnasSys dit vanaf De leerkrachten bijzondere vakken doen dit voor hun vakgebied. - Sinds voeren we groene punten in. Kinderen met een trager werktempo en met een lager niveau krijgen minder opdrachten, zo kunnen ook zij goede punten behalen. Deze punten staan in het groen op het rapport. Kinderen en ouders weten wat dat betekent. - Van kinderen die speciale taken krijgen op hun niveau, verschillend van het klasniveau, wordt ook melding gemaakt in het rapport; - Rapportering gebeurt ook met de klasagenda (dagelijks werk) De evaluatiedossiers In het dossier van elke individuele leerling wordt enkel het laatste eindrapport (juni) + de niet-methodetoetsen VCLB bijgehouden en doorgegeven naar de volgende klas. Deze worden op het eind van het 6 de leerjaar vernietigd in het secretariaat. hfdstuk 3 31

13 De eindrapporten van 5 de en 6 de leerjaar worden evenwel in een gezamenlijk pakket bewaard gedurende 10 jaar. Sinds worden alle rapporten ingevoerd in ParnasSys, de eindrapporten worden vanaf dat ogenblik niet meer bewaard in pakket maar wel in het elektronisch dossier Het getuigschrift Een getuigschrift wordt uitgereikt als eindpunt in het zesde leerjaar. De klassenraad (directie leerkrachten 2 de en 3 de graad) bepaalt wie hiervoor in aanmerking komt. Criteria om het getuigschrift te krijgen zijn 50 % behalen voor wiskunde en 50 % voor taal, niveau 4 de leerjaar. Het gebruik van hulpmiddelen kan geen reden zijn om het getuigschrift niet uit te reiken; wel het werken met groene punten, gezien dit gaat om leerlingen die op een aangepast niveau les krijgen. Wie geen getuigschrift behaalt krijgt een attest De begeleiding van anderstalige nieuwkomers Anderstalige nieuwkomers worden in overleg met ouders en CLB in het voor hen meest aangewezen leerjaar geplaatst. De namen worden doorgegeven aan het LOP. Deze kinderen worden onmiddellijk opgenomen in de zorgverbreding. Er wordt contact opgenomen met het Lokaal Steunpunt Migrantencentrum en met de Welzijnsdienst Integratie voor bijkomende faciliteiten ter ondersteuning. Zie bijlage (Folder integratie in Kortrijk) & (Non-discrimininatiecode). In het schooljaar worden er lestijden ingericht om deze leerlingen extra te begeleiden De begeleiding van leerlingen Thuistaal Niet Nederlands Leerlingen die thuis geen Nederlands spreken krijgen extra hulp. Zij krijgen extra begeleiding binnen de GOK en/of de zorgverbreding. Zie ParnasSys (sublesgroep); Ook leerlingen die thuis meertalig opgevoed worden en problemen hebben met het Nederlands worden onmiddellijk opgenomen in de zorgverbreding. Leerkrachten kunnen gebruik maken van de materialenbank Nederlands als Tweede Taal. Dit materiaal kan ontleend worden in de vzw Provinciaal Integratiecentrum West-Vlaanderen. Zie bijlage De sociaal emotionele begeleiding Een aantal algemene maatregelen die op zichzelf een preventieve functie hebben worden genomen. Hoeken maken, de opvulling van hoeken verzorgen, nieuwe materialen en activiteiten aanbieden, op interesses inspelen, impulsen geven, het initiatief uitbreiden, werken aan sfeer, relaties en gevoelens, waarden en relaties verkennen, Zie bijlage (ICO-plan). Specifieke aandacht voor het begeleiden van kinderen met sociaalemotionele problemen zijn: - het geven van spontane aandacht en steun hfdstuk 3 32

14 - het werken rond gevoelens en sociaal inzicht - het werken met verhalen - het creëren van expressie en verwerkingsmogelijkheden - het geven van informatie - het bieden van structuur Binnen de webapplicatie ParnasSys wordt gebruik gemaakt van het expertsysteem ZIEN! om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen. Het leert ons ook het gedrag van kinderen beter begrijpen. Via een diagnose (invullen van een aantal stellingen) krijgen we uitspraken. Aan deze uitspraken zijn toelichtingen, uitleg en doelen gekoppeld. Bij elk doel wordt toegelicht hoe we op héél concreet niveau met de leerling kunnen werken. Na de studiedag 11 mei 2007, werkt het team dit schooljaar het actieplan uit om vanaf het schooljaar dit systeem te integreren binnen de webapplicatie. Zie bijlage Plagen en pesten komt ook in onze school voor en is voor sommige kinderen een grote hinderpaal om harmonisch te functioneren. Wij proberen hierbij als school een beleid uit te stippelen. - In de oudste kleutergroepen wordt er gewerkt met massage via verhalen. Bedoeling: masseren werkt ontspannend, het werkt angst en stress tegen én vooral wat we aanraken, dat kennen we en dat pesten we niet; - In 1 ste en 2 de leerjaar: Er zit een schat verborgen. In deze methode worden waarden als vriendschap en verbondenheid voorgesteld als zeven figuren die in kleuren en symbolen tot leven komen. Het project moet de pestsituatie kunnen omtoveren tot een goede en positieve sfeer. Zie bijlage; - Vanaf het 3 de leerjaar: No Blame Is een eenvoudige, zevenstappenprocedure die een leerkracht kan toepassen om op een nietbestraffende manier het pesten aan te pakken. Zie bijlage De begeleiding door het CLB team Het CLB team test en onderzoekt de kinderen op vraag van de school en/of ouders. Wanneer vraagt de leerkracht hulp in van het CLB? Als er zelfs bij interne extra hulp geen merkbare vooruitgang;de leerkracht stelt vast dat er een ernstig gedragsprobleem is; De leerkracht stelt medische problemen vast zoals gehoor, gezicht, ; De leerkracht vermoedt dat er sociale problemen zijn (mishandeling, verwaarlozing, hygiëne, ); Bij het vermoeden van een besmettelijke ziekte; De leerkracht vermoedt spraakproblemen en / of motorische problemen; De leerkracht 3 de kleuterklas of 1 ste leerjaar vermoedt dat het kind niet schoolrijp is; De leerkracht ervaart grote last bij kinderen met neten/luizen (haardgezinnen). Zie bijlage (luizenstappenplan). Bijstand van het CLB wordt altijd ingeroepen via de directie. hfdstuk 3 33

15 Voor een aantal kinderen in het lager onderwijs is het soms aangewezen ze naar het buitengewoon onderwijs te verwijzen. De verwijzing gebeurt pas als blijkt dat het kind een algemene grote achterstand heeft, waarbij de zorgmaatregelen in onze school ontoereikend zijn. Dit gebeurt na overleg met CLB en ouders. Bij verwijzing wordt volgende procedure toegepast: De leerkracht signaleert het probleem aan de directie en of zorgcoördinator; De directie of zorgcoördinator neemt contact op met het CLB; Een psychologische test met de leerling moet leiden tot advies; De resultaten worden met de leerkracht en directie besproken; De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek; De uiteindelijke beslissing blijft in handen van de ouders Integratie 6 de leerjaar secundair onderwijs Er wordt op verschillende vlakken gewerkt om de overgang naar het secundair onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Vanaf het 5 de leerjaar werken de leerlingen in de door het CLB opgestelde brochure Wat Hoe leren kiezen? In het schooljaar werd een vakwerkgroep basis secundair opgericht met het doel de vakovergangen voor Nederlands, wiskunde en Frans te stroomlijnen. Een engagementsverklaring tussen de basisscholen en de secundaire scholen van de scholengroep werd ondertekend. De werkgroepen komen elk jaar samen. Zie bijlage Leerlingen 6 de leerjaar bezoeken secundaire scholen: - Een ASO-school (Koninklijk Atheneum Kortrijk); - Een beroepstechnische school (BUSO Kortrijk). - In de maand maart organiseert de school een info-avond over de overstap naar het secundair onderwijs, waarbij oud-leerlingen en hun ouders uitgenodigd worden hun ervaringen mee te delen aan de huidige leerlingen en ouders De begeleiding van het schoolteam Het pedagogische didactische aspect Voor vragen i.v.m. het pedagogische en/of didactische kan men terecht bij de directie, de zorgcoördinator en de pedagogisch adviseur. Er is wekelijks pedagogisch overleg op vrijdag van tot Bij noodwendigheid kan een pedagogische vergadering georganiseerd worden op een andere dag. Er wordt gedurende het schooljaar minimaal 1 studiedag gehouden voor het hele schoolteam. Het schoolteam neemt ook individueel deel aan nascholing en dit in functie van de noden van de school. Doorstroming gebeurt naar andere leerkrachten tijdens de pedagogische vergaderingen en / of onderling op occasionele gelegenheden. Er wordt wel formeel een kort verslag doorgegeven tijdens het pedagogisch overleg. hfdstuk 3 34

16 Leerkrachten krijgen de gelegenheid elkaar te coachen en bij elkaar lessen bij te wonen. Zij nemen hiervoor zelf het initiatief, maar worden hierin ook aangemoedigd door de directie, die de klas overneemt. Het schoolteam stelt op het einde van elk schooljaar (mei juni) de prioriteiten voor nascholing op. Deze prioriteiten vinden hun neerslag in het nascholingsplan. Zie dossier nascholing Het praktische aspect Administratieve problemen worden opgelost via de directie en het secretariaat. Afspraken bij crisissituaties - Bij brandalarm wordt de afgesproken procedure gevolgd; - Andere crisistoestanden kunnen niet voorzien en ingeschat worden. Er wordt verwacht dat iedereen goede wil en gezond verstand gebruikt De begeleiding van de ouders Directie en leerkrachten leggen en onderhouden contacten met ouders via nieuwsbrieven, oudercontactavonden (oktober december - juni), occasionele huisbezoeken en de feestelijkheden; Ouders krijgen inzage in het klas- en schoolleven via: Het heen- en weerschriftje in de kleuterafdeling; Kleuters krijgen regelmatig hun werkjes mee naar huis; De klasagenda in de lagere afdeling; Het regelmatig weergeven van werkjes, schriften, boeken; De veertiendaagse nieuwsbrief; De informatie dag eind augustus + alle feestelijkheden; De oudercontactavonden (oktober december juni); Het rapport (zie hoofdstuk evaluatie); Een eventuele persoonlijke uitnodiging wanneer zich iets voordoet met betrekking tot hun kind(eren). ParnasSys, wanneer zij over internettoegang beschikken Problematische situaties Indien er zich problemen voordoen met een kind worden de ouders altijd aangesproken door de leerkracht. Omgekeerd kunnen de ouders altijd terecht bij de leerkracht om problemen met hun kind te bespreken; Indien het probleem niet op te lossen is of moeilijk bespreekbaar, worden de ouders doorverwezen naar de directie; De directie wordt in alle gevallen op de hoogte gehouden Dagcentra (begeleidingstehuizen) hfdstuk 3 35

17 Het dagcentrum is een initiatief van de vzw West-Vlaamse Jeugdzorg en biedt begeleiding aan gezinnen en hun kinderen bij opvoedingsmoeilijkheden en de aangrenzende problemen die het dagelijks functioneren in het gezin bemoeilijken. Zo kan het centrum kinderen tussen 6 en 18 jaar o.a. helpen met huiswerkbegeleiding; Ouders die er met hun gezin niet uitgeraken en ondersteuning kunnen gebruiken, worden doorverwezen naar een dagcentrum. De school onderhoudt contact met 3 dagcentra: - De Knoop, P. Damiaanstraat 2, 8500 Kortrijk (056/ ) Zie ook: 291b183-c6e4-d19f-3bfe-50c7b2f24b98/layout/west-vlaanderen - De Horizon, Zandstraat 32, 8500 Kortrijk (056/ ) be-1d2d-11d5-90b a9c4d/layout/west-vlaanderen - De Tambour, Bruggestraat 298, 8930 Menen (056/ ) ef-bbbc-450d-8f17-9b735da97a44/layout/west-vlaanderen Tussen dagcentrum en school wordt nauw contact gehouden wanneer er kinderen van de school zijn ingeschreven. Voor de lijst van kinderen die naar een dagcentrum gaan, zie ParnasSys Open School voor Volwassenen Anderstalige ouders worden door de directie persoonlijk aangesproken en uitgenodigd zich in te schrijven in de Open School / Centrum voor Basiseducatie, Kortrijk. Zie bijlage (folder integratie stad Kortrijk). hfdstuk 3 36

Zorgbeleidsplan. 1. Observatie. Spontane observaties

Zorgbeleidsplan. 1. Observatie. Spontane observaties Zorgbeleidsplan 1. Observatie Spontane observaties In iedere klas is een observatieschriftje aanwezig waarin de leerkrachten opmerkingen, bemerkingen in verband met leerlingen noteren. Dit schriftje wordt

Nadere informatie

1. Onze visie op zorg

1. Onze visie op zorg 1. Onze visie op zorg In onze school is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt. Dit is het essentiële uitgangspunt van onze schoolorganisatie. Als schoolteam willen we een

Nadere informatie

Overzicht van de gehanteerde toets- en testbatterijen.

Overzicht van de gehanteerde toets- en testbatterijen. 1 Kort samengevat Overzicht van de gehanteerde toets- en testbatterijen. september L3 & L4: tempotoets hoofdrekenen L1: Paul Dudal oktober K3: Paul Dudal december K2: Kobi-tv februari K2: Paul Dudal K3:

Nadere informatie

ZORG. Onze eigen zorgvisie

ZORG. Onze eigen zorgvisie ZORG Onze eigen zorgvisie We streven naar een school waarin we de totale opvoeding van het kind niet uit het oog verliezen. We proberen de kinderen in hun geestelijke, intellectuele, emotionele en sociale

Nadere informatie

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding?

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding? Wat is GON-begeleiding? GON: Geïntegreerd Onderwijs. Geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het gewoon- en het buitengewoon onderwijs. De GON-begeleider biedt extra ondersteuning aan

Nadere informatie

Taken van de zorgcoördinator

Taken van de zorgcoördinator Taken van de zorgcoördinator Gesprekken met kinderen Het gaat hier meestal om kinderen die zich om een of andere reden niet goed in hun vel voelen: scheiding van ouders, niet voldoende assertief zijn,

Nadere informatie

1.1 Concreet betekent dit dat we zorgbreedte willen realiseren door :

1.1 Concreet betekent dit dat we zorgbreedte willen realiseren door : 1. Algemene zorg We willen de kinderen optimale groeikansen bieden. De klastitularis probeert zijn klas uit te bouwen tot een aangename leeromgeving waarin elk kind, met zijn eigen leervermogen, zijn eigen

Nadere informatie

Zorgbeleid 2015-2016 1 Zorgbeleid 2015-2016

Zorgbeleid 2015-2016 1 Zorgbeleid 2015-2016 Zorgbeleid 2015-2016 1 1. Inleiding De Leerheide een rustige plek in de natuur waar onze kinderen kunnen en durven schitteren als echte diamanten! Een diamant is het fijnste en hardste edelgesteente. Ze

Nadere informatie

1 De organisatie van de leerlingbegeleiding

1 De organisatie van de leerlingbegeleiding 1 De organisatie van de leerlingbegeleiding 1.1 Inleiding Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier. Dit blijkt uit de wijze waarop en de snelheid waarmee ze het onderwijsaanbod volgen.

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Zorgplan

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Zorgplan qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Zorgplan wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Gemeentelijke basisschool

Nadere informatie

SES - en zorgbeleid Waar heeft dìt kind binnen deze groep, op déze school, op dit tijdstip, met déze ouders nood aan?

SES - en zorgbeleid Waar heeft dìt kind binnen deze groep, op déze school, op dit tijdstip, met déze ouders nood aan? Sint - Catharinacollege Geraardsbergen Vestigingen Moerbeke - Viane - Galmaarden SES - en zorgbeleid Waar heeft dìt kind binnen deze groep, op déze school, op dit tijdstip, met déze ouders nood aan? 1.

Nadere informatie

Onder evaluatie verstaan we het beschrijven en beoordelen van leerprestaties en de ontwikkeling van het kind. In deze nota beschrijven we de manier

Onder evaluatie verstaan we het beschrijven en beoordelen van leerprestaties en de ontwikkeling van het kind. In deze nota beschrijven we de manier Onder evaluatie verstaan we het beschrijven en beoordelen van leerprestaties en de ontwikkeling van het kind. In deze nota beschrijven we de manier waarop wij de behaalde resultaten bij onze leerlingen

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Zelfevaluatie GOK: evaluatie concrete acties

Zelfevaluatie GOK: evaluatie concrete acties Zelfevaluatie GOK: evaluatie concrete acties Acties uit het GOK - plan Gebeurd? Effect van de acties Bronnen* Opvolging? Vaak Soms Weinig Nooit Pos Geen Neg Effecten? Behouden Bannen Bijsturen PR 1: Bestendigen

Nadere informatie

Visie op zorgverbreding en GOK

Visie op zorgverbreding en GOK Visie op zorgverbreding en GOK 1 Algemeen... 1 2 Zorgcontinuüm... 3 3 Goede preventieve basiszorg Fase 0 BGT... 3 3.1 Organisatie goede preventieve basiszorg... 4 3.2 De klastitularis... 5 3.2.1 Groeps-

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van De Sportschool te Gentbrugge

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van De Sportschool te Gentbrugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Huiswerkbeleid de Boomgaard

Huiswerkbeleid de Boomgaard Huiswerkbeleid de Boomgaard Visie Huiswerk is een brug tussen school en thuis: huiswerk betrekt ouders bij het schoolgebeuren. Het is een manier om interesse te tonen in het schoolleven van de kinderen.

Nadere informatie

Het zorgbeleid in het Pierenbos

Het zorgbeleid in het Pierenbos Het zorgbeleid in het Pierenbos Indien je als ouder vragen hebt, stap je in de eerste plaats naar de klasleerkracht. Deze zal overleggen met de ondersteuner en/of zorgcoördinator en bekijken welke trajecten

Nadere informatie

TALENBELEIDSPLAN LAARNE/KALKEN GS DE WINDWIJZER

TALENBELEIDSPLAN LAARNE/KALKEN GS DE WINDWIJZER Gemeentelijke Basisschool "De Windwijzer" Schoolstraat 8 Kouterstraat 4 9270 Laarne Kalken 09/3692550 09/3675734 SWP TALENBELEIDSPLAN LAARNE/KALKEN GS DE WINDWIJZER 1. BEGINSITUATIE We zijn een landelijke

Nadere informatie

4.1 Engagement in verband met oudercontact

4.1 Engagement in verband met oudercontact 4.1 Engagement in verband met oudercontact Rubriek 1.9 van het schoolreglement handelt over contact tussen ouders en school. In dit thema van de engagementsverklaring gaat het over ouders die, om welke

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

WELKOM in het 6 e leerjaar!

WELKOM in het 6 e leerjaar! WELKOM in het 6 e leerjaar! Samen en apart? Samen: leefklassen - WO - muzische vorming: knutselen, muziek, drama, - bewegingsopvoeding - levensbeschouwelijke vakken Apart: leerklassen - Frans - Wiskunde

Nadere informatie

De algemene basiszorg

De algemene basiszorg Onze visie op zorg Op onze school streven we ernaar de eigenheid van elk kind een plaats te geven. Om tegemoet te komen aan de noden van elk kind omringen we hen met een brede zorg. De rode draad binnen

Nadere informatie

VRIJE BASISSCHOOL Etikhove. Zorgboekje WAT ALS

VRIJE BASISSCHOOL Etikhove. Zorgboekje WAT ALS VRIJE BASISSCHOOL Etikhove Zorgboekje WAT ALS 1 ZORG? SES? Wablief? Brandend actueel en wellicht al van gehoord maar wat is dat nu eigenlijk en wat betekent dit voor onze school. Vanuit de overheid worden

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Communicatie

Hoofdstuk 5: Communicatie Hoofdstuk 5: Communicatie Optimale communicatie in een school schept een gevoel van veiligheid, die belangrijk is zowel voor kinderen als voor het onderwijsteam. De kansen tot communicatie worden in onze

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Gemeentelijke Basisschool Haacht

Gemeentelijke Basisschool Haacht Zorg op onze school - Ieder kind is uniek! Onder zorgbreed werken verstaan we de zorg die iedere leerkracht besteedt om met kwaliteitsonderwijs optimale ontwikkelingskansen te bieden aan al onze leerlingen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk

Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk Interactieve werkvormen in de klaspraktijk Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk Lia Blaton, medewerker Onderzoek naar onderwijspraktijk In het kader van de opdracht van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

Functiebeschrijving : Leermeester lichamelijke opvoeding

Functiebeschrijving : Leermeester lichamelijke opvoeding Functiebeschrijving : Leermeester lichamelijke opvoeding Doel van de functie : In lijn met het pedagogisch project van de school didactisch verantwoord bewegingsopvoeding geven, teneinde bij te dragen

Nadere informatie

Visie Zorg. Elke leerkracht respecteert elk kind en waardeert het in zijn anders zijn.

Visie Zorg. Elke leerkracht respecteert elk kind en waardeert het in zijn anders zijn. Visie Zorg Zes miljard mensen hier op aarde Hand in hand, niet te evenaren Elk van ons van onschatbare waarde Iedereen is anders De ene houdt van lief en naïef De andere is een hartendief Wie luistert

Nadere informatie

BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD

BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD Schooljaar 2013-2014 Gegevens GON-begeleider Leidraad voor ouders Vanuit het BuSO Ten Dries wordt GON-begeleiding aangeboden aan adolescenten

Nadere informatie

Onze school wil een ZORGBREDE school zijn. Dat houdt concreet heel wat in.

Onze school wil een ZORGBREDE school zijn. Dat houdt concreet heel wat in. Zorg op school Onze school wil een ZORGBREDE school zijn. Dat houdt concreet heel wat in. In de eerste plaats wil onze school er voor zorgen dat er op een preventieve manier met zorg wordt omgegaan. Het

Nadere informatie

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en de professionele cultuur. We geven in dit onderdeel

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal Parnassys

Handleiding ouderportaal Parnassys Handleiding ouderportaal Parnassys Inleiding Als team van de Sint Jozefbasisschool vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust gekeken

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011 1

DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011 1 DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011 1 Inhoudsopgave DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011... 3 1 Inleiding... 3 2 Vergoedingsregeling Dyslexie... 3 3 Interventies en hulp in de klas bij (vermoeden van ) dyslexie... 4 4 Signaleringslijst

Nadere informatie

ZORG IS KINDEREN LATEN SCHITTEREN ALS EEN PAREL! We werken samen aan een school waarin ALLE kinderen schitteren als parels aan een snoer!

ZORG IS KINDEREN LATEN SCHITTEREN ALS EEN PAREL! We werken samen aan een school waarin ALLE kinderen schitteren als parels aan een snoer! ZORG IS KINDEREN LATEN SCHITTEREN ALS EEN PAREL! We werken samen aan een school waarin ALLE kinderen schitteren als parels aan een snoer! De zorg in de Parel bestaat uit verschillende mensen die elk hun

Nadere informatie

Zandakkerlaan 17 9070 Heusden Tel.: 09 230 03 48 E-mail: zorgco@sportbasisschool.be. Sticordi-maatregelen

Zandakkerlaan 17 9070 Heusden Tel.: 09 230 03 48 E-mail: zorgco@sportbasisschool.be. Sticordi-maatregelen Zandakkerlaan 17 9070 Heusden Tel.: 09 230 03 48 Email: zorgco@sportbasisschool.be Sticordimaatregelen Doel van de invoering van sticordimaatregelen Het team een leidraad bezorgen met verschillende toepasbare

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Zonnebloem Oude Diestsestraat 4, Waanrode. Deel 4 Zorg. Deel 4 p. 1

Vrije Basisschool De Zonnebloem Oude Diestsestraat 4, Waanrode. Deel 4 Zorg. Deel 4 p. 1 Vrije Basisschool De Zonnebloem Oude Diestsestraat 4, Waanrode Deel 4 Zorg Deel 4 p. 1 Zorg Onze school doet grote inspanningen om kinderen met problemen te helpen. We streven ernaar elk kind centraal

Nadere informatie

De zorg in de ARK bestaat uit verschillende mensen die elk hun steentje bijdragen:

De zorg in de ARK bestaat uit verschillende mensen die elk hun steentje bijdragen: ZORG IS ELK KIND MEENEMEN IN ONZE ARK De zorg in de ARK bestaat uit verschillende mensen die elk hun steentje bijdragen: De leerkrachten Dit is de juf/meester van uw kind. De klastitularis is het eerste

Nadere informatie

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs datum: 23 februari 2010 Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs Verslag ouderbevraging Sint-Lievenscollege 1. Huiswerkbeleid in de lagere school (evolutie sinds vorige bevraging) / veiligheid

Nadere informatie

Informatiebrochure. Schooljaar 2012-2013

Informatiebrochure. Schooljaar 2012-2013 Informatiebrochure Schooljaar 2012-2013 Basisschool De duizendpoot creatieve ontdekkende school Volkslaan 27 8930 Menen 056/513578 Bezoek onze website: de-duizendpoot.be www.facebook.com/bsduizendpoot

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 Doel: Doel van ons dyslexieprotocol is een zo goed mogelijke begeleiding van leerlingen met (dreigende) leesproblemen.

Nadere informatie

Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt.

Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt. Infobrief voor de ouders van de 4 de klas Beste mama en papa, Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt. Schooluren De schoolpoort gaat

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL

HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL VISIE OP ZORG Elke leerling, elke leerkracht en elke medewerker is een unieke persoonlijkheid. Wij stimuleren de leerlingen om zich optimaal te ontplooien en scheppen mogelijkheden

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

TAALBELEID 2015-2016

TAALBELEID 2015-2016 TAALBELEID 2015-2016 Algemene visie Taalbeleid op onze school Via onze taalopvoeding en taalonderwijs willen wij werk maken van de harmonische ontplooiing van de persoonlijkheid van elk kind op onze school.

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Leer- en vormingsgebieden

Hoofdstuk 4: Leer- en vormingsgebieden Hoofdstuk 4: Leer- en vormingsgebieden 4.1. De leergebieden Het leerplan gewoon basisonderwijs bestaat uit 2 deelleerplannen: een deelleerplan voor het kleuteronderwijs en een deelleerplan voor het lager

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Infoavond schoolorganisatie

Infoavond schoolorganisatie Infoavond schoolorganisatie Verloop van de avond Decreet basisonderwijs: achtergrondinformatie Organisatie van het basisonderwijs Opdracht van het basisonderwijs Organisatie van onze kleuterschool vanaf

Nadere informatie

OPERATIONEEL PLAN Basisschool H.FAMILIE Tielt

OPERATIONEEL PLAN Basisschool H.FAMILIE Tielt OPERATIONIONEEL PLAN OPERATIONEEL PLAN Basisschool H.FAMILIE Tielt LANGE TERMIJN: 2016-2017 Lezen en spelling Actieplan na outputanalyse 2015-2016 PRIORITEITEN : Media (KBO) Sociale vaardigheden (L) Outputanalyse

Nadere informatie

1. DE WERKING VAN TYPE BASISAANBOD... 2 1.1. VISIE TYPE BASISAANBOD... 2 1.2. AAN WELKE KINDEREN BIEDEN WIJ HULP... 2 1.3.

1. DE WERKING VAN TYPE BASISAANBOD... 2 1.1. VISIE TYPE BASISAANBOD... 2 1.2. AAN WELKE KINDEREN BIEDEN WIJ HULP... 2 1.3. 1. DE WERKING VAN TYPE BASISAANBOD... 2 1.1. VISIE TYPE BASISAANBOD... 2 1.2. AAN WELKE KINDEREN BIEDEN WIJ HULP... 2 1.3. GROEPERING VAN LEERLINGEN... 2 1.3.1. Brugklas:... 2 1.3.2. Blauwe unit:... 3

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

Spijbelaanpak in de KH

Spijbelaanpak in de KH Spijbelaanpak in de KH Departement Onderwijs en Vorming 25/11/2014 Greet Cremelie/ Katrien Legrand INHOUD Zorgbeleid: structuur binnen de KH Zorggroepen Systeembegeleiding( intern en extern) Partners in

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Taalbeleidsplan Geel kleuter en lager onderwijs. Deel 1

Taalbeleidsplan Geel kleuter en lager onderwijs. Deel 1 Taalbeleidsplan Geel kleuter en lager onderwijs. Deel 1 Doel 1: Het aantal kinderen met een voldoende taalvaardigheid (luisteren, spreken, schrijven en begrijpend lezen in functionele contexten) vermeerderen.

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE DOELSTELLING De Linde is een school voor buitengewoon lager onderwijs. Onze doelstelling kadert volledig binnen de algemene doelstelling van de Vlaamse Overheid met betrekking

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

stevige stam is de boom waardeloos.

stevige stam is de boom waardeloos. Visuele voorstelling Boom: Onze school ligt in een groen, bosrijke omgeving. Het logo van de school staat centraal in de tekening. Jongen en meisje: De kinderen staan centraal in onze school. Ben je jongen

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

Onze zorgvisie. De ontplooiing van elk kind, met brede zorg.

Onze zorgvisie. De ontplooiing van elk kind, met brede zorg. VZW Grotstraat 5, Meeuwerbaan 113 3990 Peer Tel: 011/79 13 78 www.dedommelbrug.be email: info@dedommelbrug.be Onze zorgvisie Beste lezer. Graag stellen wij u onze zorgvisie voor. Een visie is iets waar

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor ouders

GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor ouders BSBO Wilgenduin GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor ouders Inhoud p 1 Wie zijn wij? 3 2 Wat betekent GON? 4 3 Wie komt in aanmerking voor GON-begeleiding? 4 4 Aan welke voorwaarden moet je voldoen

Nadere informatie

HET ZORGBELEID VBS BIEST-JAGER

HET ZORGBELEID VBS BIEST-JAGER HET ZORGBELEID VBS BIEST-JAGER Op onze school hechten wij veel belang aan de zorg voor ALLE kinderen waarbij steeds het positieve in elk kind benadrukt wordt. Het belangrijkste is dat wij ernaar streven

Nadere informatie

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave:

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave: 11-12-2007 Inhoudsopgave: 1. Dyslexie...3 1.1 Wat is het dyslexieprotocol?...3 1.2 Doel van het Protocol Dyslexie....3 1.3 Inhoud van het protocol...3 2. Preventie en interventiehandelingen...4 2.1 Groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Jaarthema = Jij kleurt De Lettertuin Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien en juf. Hilde K1 : juf. Annick

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD Het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie staan al voor de deur. Het was voor ons een leerrijk schooljaar: soms stressvol, soms moeilijk, maar met

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Eerste versie 2015-2016 Het volgen van - en begeleiding bij ernstige rekenproblemen en dyscalculie Stappenplan bij (ernstige ) rekenproblemen en dyscalculie De vier

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent DE DE DE DE MEENT MEENT MEENT MEENT MAARN MAARN MAARN MAARN Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Wat is dyslexie... 1 3. Van signaleren tot

Nadere informatie

Integrale Visie op Zorg

Integrale Visie op Zorg Basisschool De Luchtballon Freinetschool Holven Lebonstraat 45, 2440 Geel Velodroomstraat 33, 2440 Geel Directeur: Gert Van Herle Directeur: Gert Van Herle Tel: 014/586046 Tel: 014/588758 Fax: 014/583507

Nadere informatie

Buitenschoolse logopedie voor school- gerelateerde problemen

Buitenschoolse logopedie voor school- gerelateerde problemen 1 Buitenschoolse logopedie voor schoolgerelateerde problemen Engagementsverklaring van de Vlaamse onderwijswereld en de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (Oudervriendelijke versie) Inleiding Steeds

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN

JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN SEPTEMBER = geen pedagogische uitstappen Maandag 1 september : alle leerkrachten zijn op school. 08.20 u Hervatten lessen, klassikale opvang van de leerlingen, verwerken

Nadere informatie

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON SBS De Horizon Rotem SBS DE HORIZON VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT Kleuterbrochure 2015-2016 Beste ouders, Welkom in onze school. We willen jullie danken voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Met deze

Nadere informatie

Over een zorg die voor zichzelf spreekt

Over een zorg die voor zichzelf spreekt Over een zorg die voor zichzelf spreekt Voor alle vragen en/of opmerkingen: zorg@zonnebloem-sint-amands.be voor extra info i.v.m. de ontwikkeling van uw kind: kijk regelmatig op de website van de school

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2016

Nieuwsbrief januari 2016 Nieuwsbrief januari 2016 januari 1 Nieuwjaarsdag 4 Studiedag team (kinderen vrij) 5 1 ste schooldag 2016 7 schoonmaakavond 19.00-20.30 uur 18 MR bijeenkomst 25 t/m 28 Oud papier actie 25 OR vergadering

Nadere informatie

Gelijke OnderwijsKansen: The game is nooit over! DOORSTROMING EN ORIËNTERING

Gelijke OnderwijsKansen: The game is nooit over! DOORSTROMING EN ORIËNTERING Gelijke OnderwijsKansen: The game is nooit over! DOORSTROMING EN ORIËNTERING DOORSTROMING EN ORIËNTERING? GROEPSOPDRACHT Heeft de beschreven schoolsituatie te maken met D&O? Zo ja, is het dan een praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

WELKOM IN ONZE SCHOOL!

WELKOM IN ONZE SCHOOL! 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL! Heilig-Hart & College Handbooghof - Infomoment 28 februari 2015 - PROGRAMMA Ons opvoedingsproject Ons onderwijsaanbod in de basisschool De klasopbouw in de onthaalklas De klasverdeling

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs De Hoeksteen Krekeltje te Boom

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs De Hoeksteen Krekeltje te Boom Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

Klokzeel. Inhoud. Mededelingen. vakantieblaadjes. Evalueren. Info

Klokzeel. Inhoud. Mededelingen. vakantieblaadjes. Evalueren. Info Klokzeel Inhoud Mededelingen... 1 vakantieblaadjes... 1 Evalueren... 1 Info... 1 De data (onder voorbehoud):... 2 huiswerkklas... 2 Onze sponsors... 2 Kalender... 3 Evaluatieformulier... 5 Werkwijze...

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie