Sluitende zorgstructuur jeugd Voortgangsbericht Juli 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sluitende zorgstructuur jeugd Voortgangsbericht Juli 2009"

Transcriptie

1 Sluitende zorgstructuur jeugd Voortgangsbericht Juli 2009 CENTRA JEUGD EN GEZIN Stadsdeel Laak In het stadsdeel Laak is op 25 juni 2009 is het één jarig bestaan gevierd van CJG Laak. Ter gelegenheid daarvan werd in samenwerking met ketenpartners de Week van de opvoeding georganiseerd, die op 22 juni door prof. René Diekstra is geopend. In deze themaweek zijn tal van activiteiten georganiseerd, waaronder een open middag van het CJG en een opvoeddebat samen met Multicultureel platform Laak.. Binnenkort te openen CJG s Stadsdeel Haagse Hout Vanaf begin augustus 2009 zullen de CJGmedewerkers gaan verhuizen naar het fraai ingerichte onderkomen aan de Koningin Sofiestraat 120. In dit CJG wordt als eerste Haags CJG gewerkt met een uniforme werkplek voor iedere CJG-medewerker en zal een nieuw intranet in gebruik worden genomen. Deze voorzieningen komen op termijn voor alle CJG s beschikbaar. De officiële opening van CJG Haagse Hout is begin november Stadsdeel Scheveningen In de eerste weken van juli 2009 wordt het tijdelijk onderkomen van CJG Scheveningen aan de Scheveningseweg 56 stapsgewijs in gebruik genomen. Over de definitieve locatie zal pas eind 2009 meer bekend worden. De officiële opening van CJG Scheveningen staat voorlopig gepland op 30 september Stadsdelen Segbroek en Loosduinen Al geruime tijd zijn de panden aan de Campanulastraat 21 en Hanenburglaan 339 beoogde CJG-locaties. Met het verwerven van deze panden is evenwel veel tijd gemoeid, mede t.g.v. het faillissement van Meavita. De plannen voor de (beperkte) bouwkundige aanpassingen zijn gereed. Naar verwachting zullen deze nog wel in 2009 kunnen worden uitgevoerd. Ondertussen wordt al wel gewerkt aan de opbouw van de CJG-organisatie en is het voornemen in oktober 2009 aan het CJG een officiële start te geven. Leidschenveen-Ypenburg Het CJG in dit stadsdeel krijgt twee vestigingen. In Leidschenveen wordt eind 2009 de nieuwbouw van het Centrum voor Gezondheidszorg en Maatschappelijke Diensterlening bouwkundig opgeleverd. In dit gebouw komen een huisartsenpraktijk, apotheek, de welzijnsinstelling, kinderopvang en het CJG. Naar verwachting wordt dit gebouw aan de Zoetermeerse Rijweg, nabij station Leidschenveen, in het eerste kwartaal van 2010 in gebruik genomen. In de wijk Ypenburg is aan de Laan van Hoornwijck 152 een consultatiebureau van de jeugdgezondheidszorg gevestigd. Deze vestiging kan worden vergroot tot CJG, doordat een naastgelegen pand vrij kwam. Naar verwachting kan deze vestiging eind 2009 of begin 2010 in gebruik worden genomen. De officiële opening van dit CJG gebeurt pas als ook het pand in Leidschenveen klaar is, dus medio voorjaar Juli 2009, Gemeente Den Haag

2 2 Overige geplande CJG s Stadsdeel Centrum Voor stadsdeel Centrum staan twee CJG s gepland, één aan het Esperantoplein en één op een nog onbekende locatie. De opleverdatum van het Esperantoplein is nog niet exact bekend, maar naar verwachting gebeurt dit niet voor voorjaar Een tijdelijke locatie voor CJG Centrum aan de Paviljoensgracht gaat helaas niet door. In afwachting van een definitief en/of ander tijdelijk pand wordt door het CJG-managament de komende maanden bezien onder welke condities de CJG-organisatie gedeeltelijk kan worden opgebouwd en welke samenwerking alvast kan worden vormgegeven. Stadsdeel Escamp In het stadsdeel Escamp is het vizier gericht op twee locaties en een kleine dependance. Een van de CJG s zal worden gesitueerd in Wateringse Veld. Op dit moment wordt over de verwerving van een pand in omgeving Lage Veld onderhandeld. Een tweede vestiging is voorzien aan de Haveltestraat, als buur van het nieuwe stadsdeelkantoor van de gemeente. Deze vestiging kan naar verwachting medio 2013 / 2014 in gebruik worden genomen. Net als in stadsdeel Centrum wordt al eerder begonnen met opbouw van de CJGorganisatie. In juni 2009 is de inhoud van de website van de Haagse CJG s vernieuwd en aangevuld. De website is tot stand gekomen in samenwerking tussen GGD Flevoland, GGD Den Haag en Spectrum (CMO-net) en maakt deel uit van een project waarbij ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGD Nederland en het Nederlands Jeugdinstituut betrokken zijn. De ontwikkeling gaat de komende tijd verder met het openen van stadsdeelpagina s en nieuwe functionaliteiten als het online boeken van bijvoorbeeld themabijeenkomsten en cursussen. Landelijk onderzoek samenwerking CJG en Bureau Jeugdzorg In opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin voert Deloitte een evaluatieonderzoek uit naar de aansluiting tussen het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en Bureau Jeugdzorg (BJZ). Dit gebeurt op zeven plaatsen in het land. (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg en Almere en de provincies of stadsregio s waarin deze steden liggen). Doelen van het evaluatieonderzoek naar de aansluiting tussen CJG en BJZ zijn: o Het verzamelen van informatie over de manieren waarop de schakel tussen CJG en BJZ vormgegeven kan worden; o Het identificeren van best practices die andere gemeenten kunnen helpen bij het vormgeven van het CJG en in het bijzonder de schakel met BJZ; o Zicht krijgen op effectieve bestanddelen (succesfactoren) van de schakel tussen CJG en BJZ. Deloitte heeft een tussenrapportage opgesteld die een weerslag geeft van de eerste ronde van het evaluatieonderzoek. Deze rapportage is gemaakt voor de bestuurlijke begeleidingscommissie waar Sander Dekker, wethouder Jeugd Den Haag, voorzitter van is.

3 3 In Den Haag worden naar aanleiding van de 1e evaluatie drie onderwerpen uitgewerkt: o de bekendheid van medewerkers met doel van de samenwerking o afspraken over registratie van interne doorverwijzing op het CJG o de plaats van casusoverleg in het CJG. Van half augustus tot en met september vindt de tweede ronde van het onderzoek plaats Deze ronde heeft tot doel niet alleen de veranderingen die de werkwijzen ten opzichte van de eerste onderzoeksronde hebben doorgemaakt te schetsen, maar juist ook om te komen tot modellen voor de aansluiting tussen het CJG en BJZ en de succes- en faalfactoren per model. Met deze modellen en succes- en faalfactoren kunnen de zeven gemeenten en ook andere gemeenten hun voordeel doen. CJG-coördinatoren De afgelopen maanden heeft in een interne ronde werving en selectie plaatsgevonden van CJG-coördinatoren. Kandidaten van ketenpartners konden ook deelnemen aan deze intern gemeentelijke ronde en hier is ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt. Niet alle beschikbare formatieruimte bleek te kunnen worden ingevuld. Vanaf 1 september 2009 vormen de volgende personen het team CJG-coördinatoren: Alette Broekens (was al in dienst) Mei Lan Chung Esther Dol-Eekhout Melissa Marten. Er is nog 1 fte formatie-ruimte. Werving hiervoor verloopt nu via de externe procedure. Na de zomervakantie wordt door de nieuwe medewerkers in overleg met hun leidinggevende Arie Opstelten (projectleider CJG) de verdeling over de werkgebieden bepaald. CJG en informatiedeling Gedurende de zomermaanden wordt de laatste hand gelegd aan een handreiking informatiedeling in het CJG. In deze handreiking zijn de nieuwste inzichten in het omgaan met privacy verwerkt. Tevens wordt een implementatieplan opgesteld. Onderdeel daarvan is scholing. CJG en informatievoorziening In het CJG worden eigen werkprocessen door de diverse instellingen uitgevoerd en specifieke CJG processen. Dit zijn processen die instellingoverstijgend zijn. Samenwerking staat daarin centraal en dus ook informatiedeling. Er zijn in het CJG inkomende informatiestromen via vele kanalen en op verschillende niveaus. De gemeente Den Haag wil dat de samenwerking in de CJG s wordt gefaciliteerd door een adequate informatievoorziening. Deze is nu nog marginaal ontwikkeld. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan een volgsysteem met gemeenschappelijke informatie op cliëntniveau, het is lastig helder te maken welke output het CJG levert en de samenwerking binnen het CJG zou met ondersteuning van technologie efficiënter en doelmatiger moeten kunnen. Informatievoorziening in het CJG kent (in elk geval) drie niveaus: o informatie van en naar klanten van het CJG o informatiestromen tussen CJG-partners, van algemene informatie tot informatie op het niveau van de individuele cliënt o sturingsvariabelen en inzicht in het presteren van het CJG als organisatorische eenheid (geaggregeerde informatie). Het meest logisch lijkt wellicht dat het CJG gebruik maakt van één informatiesysteem, maar

4 4 dat is zowel door het Haagse organisatiemodel (een netwerkorganisatie) als door de huidige stand van de ontwikkeling van de CJG s geen realistisch scenario. Dit neemt niet weg dat er stappen te zetten zijn. Concreet zal in Den Haag aan het volgende worden gewerkt: o een uniforme werkomgeving (aansluiting op glasvezel, uniform ingerichte werkstations en gemeenschappelijk intranet o faciliteren van informatiedeling (via identificeren gemeenschappelijke momenten in werkprocessen) o realiseren van een virtueel cliënt (kind/gezin) volgsysteem; hierbij worden gegevens opgeslagen bij de bron en zijn deze door integratietechnieken beschikbaar in een gezamenlijke werkomgeving (enkelvoudige opslag en meervoudig gebruik). Plan is nog in 2009 te starten met een pilot. CJG en toetsingskader De vorming van de CJG s is één, van belang is echter daarna te weten of de CJG s ook goed functioneren. Dit wil zeggen, worden de doelen die de CJG-partners met het CJG voor ogen hebben ook bereikt? Hiervoor wordt een toetsingskader ontwikkeld dat medio september 2009 gereed zal zijn. Met een toetsingskader wordt het mogelijk om inzicht te krijgen hoe een CJG functioneert. Het te ontwikkelen toetsingskader zal die zaken inzichtelijk maken, die specifiek betrekking hebben op het functioneren van het CJG als samenwerkingsverband. Daarbij staat de ambitie van de gemeente Den Haag centraal ( geen kind buiten beeld ). Het toetsingskader gaat niet over de inhoud en kwaliteit van de afzonderlijke hulpverlening die door de verschillende partners binnen en buiten het CJG wordt aangeboden. Haagse Pedagogische Visie In december 2008 is de Haagse Pedagogische visie verschenen. Dit inspirerende werkstuk is onder leiding van prof. René Diekstra geschreven door een werkgroep bestaande uit deskundigen die betrokken zijn bij hulp aan jeugd in Den Haag. In een binnenkort te verschijnen implementatie advies, pleit de werkgroep voor een pilot in een van de Haagse CJG s, waarin gericht vorm wordt gegeven aan het concreet maken van de visie. Na de zomer-vakantie 2009 wordt beslist in welk CJG het best de pilot kan worden vormgegeven. CJG en communicatie Het stedelijk managementteam CJG spreekt op 7 september a.s. over CJG en communicatie. Op de agenda staan kaders voor zowel de interne als externe communicatie. Het intern kader schetst de overlegstructuur en legt vast op welke wijze communicatie binnen en tussen de CJG s verloopt. Het extern kader is de basis voor zowel stedelijke communicatieprojecten als de communicatieplannen op CJG-niveau. In dit kader worden onder meer missie en identiteit van de CJG-medewerker omschreven. Na vaststelling van de kaders zullen diverse communicatiematerialen worden vervaardigd.

5 5 CJG en diversiteit In het kader van het programma Diversiteit in Jeugdbeleid van het Rijk en in opdracht van de gemeente Den Haag heeft het instituut Pharos onderzoek gedaan naar het intercultureel gehalte van de Haagse Centra Jeugd en Gezin. Het onderzoek bestaat uit gesprekken met beleidsambtenaren van de gemeente, professionals en managers van de kern- en ketenpartners van de CJG s en met migranten, zowel vertegenwoordigers van migrantenorganisaties als ouders van kinderen die tot de doelgroepen van de CJG s behoren. Daarnaast maken regelgeving rondom de CJG s, rapporten van de gemeente en van zorg- en hulpinstanties en andere relevante literatuur deel uit van het onderzoek. Op 8 juli j.l. is een expertmeeting georganiseerd waar een eerste versie van het onderzoeksverslag is besproken. In deze inspirerende bijeenkomst is vooral gesproken over de wijze van toeleiding naar hulp, over kennis en attitude van professionals en over de samenwerking met het op stadsdeelniveau met de aldaar werkzame organisaties. Het eindverslag wordt medio september 2009 verwacht. CJG en Veiligheidshuis In de gemeente Den Haag wordt behalve het CJG ook het samenwerkingsverband Veiligheidshuis ontwikkeld. Het Veiligheidshuis is een stedelijke voorziening, die ondersteuning moet gaan geven aan de lokale aanpak van overlast en criminaliteit. Overlastaanpak wordt primair op stadsdeelniveau vormgegeven. De CJG s participeren op stadsdeelniveau in de overlastaanpak. Als de problematiek weerbarstig is, of er zijn lijnen nodig naar justitiële betrokkenheid, dan wordt opgeschaald naar het stedelijk niveau van het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis is er niet speciaal voor jongeren, maar jongeren vormen wel een aparte doelgroep. Het Veiligheidshuis coördineert strafmaatregelen voor de groep jongeren tot 23 jaar waarvoor een strafrechtelijke maatregel geldt. Deze straf/zorgmaatregelen verlopen via de keten van het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg (Jeugdreclassering). Zowel de CJG s als het Veiligheidshuis krijgen te maken met casuïstiek uit de categorie jongeren (en hun gezinnen) die regelmatig overlast geven, een duidelijk risico lopen af te glijden naar een criminele carrière. De relatie met de zorg (het CJG) ontstaat als er na straf of naast straf zorg nodig is. De bedoeling is dat wanneer het Veiligheidshuis met een jongere te maken krijgt vanwege strafbaar gedrag, een check gaat plaatsvinden of die jongere bekend is bij één van de CJG s. Om het voorgaande efficiënt en effectief te laten verlopen zal de informatie-uitwisseling tussen CJG s en Veiligheidshuis moeten worden gestroomlijnd. Deze wordt vorm gegeven doordat de Jeugdregisseurs de linking pin gaan worden tussen de CJG s en het Veiligheidshuis. De Jeugdregisseurs op hun beurt krijgen in de CJG s een vast aanspreekpunt (de medewerker wijkcontacten en netwerken). Het Veiligheidshuis wordt medio 3 e kwartaal 2009 operationeel. De samenwerking met de CJG s zal daarna verder kunnen uitkristalliseren. Meer informatie:

6 6 SLUITENDE ZORGSTRUCTUUR Jeugdregisseurs Op 25 juni 2009 is een evaluatieverslag vastgesteld van de interim jeugdregisseurs over hun werkzaamheden het afgelopen jaar. Een samenvatting komt binnenkort op de website van het CJG (onder het kopje professionals). De afgelopen maanden hebben in de zgn. interne ronde werving en selectie plaatsgevonden van Jeugdregisseurs. Kandidaten van ketenpartners konden ook deelnemen aan deze intern gemeentelijke ronde. Hier is ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt. Op 1 augustus nemen de volgende personen de taken van de huidige interim-jeugdregisseurs over: Natasja Schaap Maik Wissink. Over de werkzaamheden van de jeugdregisseurs is een folder beschikbaar, zowel op papier als te downloaden van de website van de gemeente Den Haag en CJG Den Haag. Activiteiten van de Netwerken Jeugdhulpverlening 0-12 naar de CJG s In alle Haagse stadsdelen zullen medio 2011 Centra Jeugd en Gezin zijn gevormd. Hierin werken de welzijns-, jeugdhulp- en jeugdzorginstellingen samen. Tot nu toe werden problemen rond jeugd en gezinnen aangemeld bij de Netwerken Jeugdhulpverlening 0-12 jaar. Deze netwerken hebben onder meer de opdracht om bij meervoudige problemen in gezinnen een adequaat hulpaanbod te organiseren. De activiteiten van de Netwerken Jeugdhulpverlening 0-12 jaar zullen worden ondergebracht bij de CJG s. Casuïstiek (veelal multiproblemen) rond jeugd en/of een gezinssituatie zal in behandeling worden genomen door de samenwerkende partners in het CJG. Waar een aanmelding eerst ging naar de coördinator van de netwerken in het stadsdeel, neemt het Centrum Jeugd en Gezin die rol gefaseerd over. Voor de Haagse scholen zijn daarnaast aparte afspraken gemaakt, daar vindt doorgeleiding naar het CJG plaats via de schoolzorgstructuur waarin het CJG (de JGZ) participeert. Hoewel hard aan de ontwikkeling van de CJG s wordt getrokken, duurt het nog tot medio 2011 voordat in alle stadsdelen een CJG is gevestigd. Dit heeft de volgende consequenties: o Waar een CJG is, treedt het CJG op als meldpunt voor alle aanmelders anders dan de scholen; binnen het CJG zal veelal de combinatie informatiebalie en medewerker wijkcontacten en netwerken screening en doorgeleiding verzorgen naar zorgaanbod en/of zorgcoördinatie. o Waar voorlopig nog geen CJG komt fungeert de medewerker wijkcontacten en netwerken als meldpunt. In feite wordt de bestaande situatie hier deels nog een tijdje gecontinueerd. Deels slaat daarbij op het gegeven dat over zorgcoördinatie in de

7 7 Gemeente Den Haag andere afspraken worden gemaakt en deze taak voor de netwerken na 1 januari 2010 definitief is vervallen (zie volgende artikel in dit voortgangsbericht). Als een aanmelding leidt tot het inschakelen van een zorgcoördinator voor het gezin, krijgt de aanmelder hierover bericht. De zorgcoördinator (dat kan bijvoorbeeld de gezinscoach of maatschappelijk werker van het CJG zijn) zal de situatie onderzoeken, contact met de aanmelder opnemen, zonodig een planbespreking organiseren en berichten over vervolgstappen. Convenant sluitende zorgstructuur Op 15 juni is in de Stuurgroep Sluitende zorgstructuur (SSZS) het concept convenant Sluitende zorgstructuur besproken. Overeenstemming is bereikt over welke partijen in Den Haag zorgcoördinatie leveren en wanneer zij dat doen. Op 16 september wordt het convenant vastgesteld en ondertekend door de directeuren van betrokken convenantpartijen: Jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19, PO-platform, Samenwerkingsverband Zuid Holland West, Haagse Welzijnsorganisaties, Jeugdformaat, Stichting MEE, de Jutters, Mondriaan, Bureau Jeugdzorg en de Parnassia-Bavogroep. Enkele principes uit het convenant zijn: o Hulp-, zorg- en dienstverleners van jeugdigen, gezinnen en ouders stemmen bij multiproblematiek hun bemoeienis af met gezinsleden en professioneel betrokkenen, zodat samenhangende integrale hulp aan cliënten in hun gezinssysteem geboden wordt. o De samenhang en afstemming wordt door, met of namens het gezin bewaakt door één van de betrokkenen (een gezinslid, ander familielid of hulpverlener) aan de hand van de doelen en acties uit de diverse zorg-, hulpverlenings- en handelingsplannen. o Is de jeugdige, het gezin of een andere betrokkene niet in staat de integrale afstemming en samenwerking van de hulp te bewaken en het overzicht hierover te houden, moet zorgcoördinatie geboden worden (zie onder wat onder zorgcoördinatie wordt verstaan) Alle hulp-, zorg- en dienstverleners van jeugdigen, gezinnen en ouders leveren informatie aan en laten zich aanspreken door de zorgcoördinator die verantwoordelijk is voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van een gezinsplan. Voor de groep gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar wordt zorgcoördinatie geleverd door: o Bureau Jeugdzorg wanneer de kinderrechter een justitiële maatregel heeft uitgesproken (jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel) o het schoolmaatschappelijk of algemeen maatschappelijk werk, zodra zij als hulpverlener bij de casus betrokken zijn o de Jeugdgezondheidszorg als (of zolang) het (school)maatschappelijk werk niet bij de casus betrokken is. Wanneer de Jeugdgezondheidszorg of het (school)maatschappelijk werk als reguliere hulpverlener geen zorgcoördinatie kunnen leveren, bijvoorbeeld doordat de casus erg complex is en zorgcoördinatie tijdrovend, dan kan additionele zorgcoördinatie door een CJGgezinscoach of door een VIG-coach (in geval van dwang) geleverd worden. Voor jeugdigen van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen levert Bureau Basiszorg (van Parnassia Bavo Groep) additionele zorgcoördinatie. Onder zorgcoördinatie wordt verstaan: o het op casus-/gezinsniveau schrijven van een totaalplan voor de hulpverlening o het zijn van aanspreekpunt voor het gezin en hulpverleners

8 8 o het bewaken van de uitvoering van het plan. In september 2009 komt het convenant beschikbaar. Voor de doelgroep jarigen moet de gemeente nog samenwerkingsafspraken over zorgcoördinatie maken. Inmiddels worden hier de eerste gesprekken over gevoerd. Netwerken 0-6 De ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin in Den Haag krijgt in de loop van 2009, begin 2010 een forse impuls door de opening van 5 à 6 vestigingen. Met de CJG s wordt onder meer een betere afstemming beoogd tussen het diverse hulpaanbod, zowel op casusniveau als op het gebied van preventieve activiteiten. In beeld komt echter ook dat de komst van het CJG nieuwe afstemmingsvragen oproept. Zo vragen activiteiten van CJG s afstemming met bijvoorbeeld de activiteiten van de netwerken 0-6 jaar. Immers in het CJG zijn organisaties vertegenwoordigd die ook aan de netwerken 0-6 deelnemen. Van de CJG s wordt verder een afstemmende en coördinerende rol verwacht. Dit vereist afstemming met de activiteiten zoals die tot nu toe door JSO werden ingevuld. De gemeente wil graag tot nieuwe afspraken komen en heeft daarbij in grote lijnen voor ogen dat het huidige managersoverleg van het Netwerk 0-6 door het CJG georganiseerd gaat worden en dat activiteiten als periodiek praktijkoverleg en werkgroepen worden gecontinueerd. Het is hierbij de bedoeling om als doelgroep 0-12 jaar te gaan hanteren. in te zetten voor niet-geïndiceerde ambulante hulp aan jeugdigen en hun ouders. Ook Den Haag krijgt tijdelijk extra geld. De middelen moeten worden ingezet voor niet-geïndiceerde ambulante hulp met als doel de instroom in de jeugdzorg te verminderen of de uitstroom uit de jeugdzorg te bevorderen. De activiteiten worden verbonden aan de Centra Jeugd en Gezin. De Gemeente Den Haag wil met deze tijdelijke extra middelen (tot en met 2011) ingezet beleid uitbouwen en versterken en tevens gevolgen van beleidswijzigingen in AWBZ en jeugdzorg compenseren. In het Haagse Centrum Jeugd en Gezin is bijvoorbeeld al een bescheiden aanbod niet-geïndiceerde ambulante hulp beschikbaar dat wordt uitgebreid en aangevuld. Dit gebeurt met de volgende voorzieningen: 1. Cursussen voor kinderen en moeders die getuige zijn geweest van huiselijk geweld 2. Experimenteren met Eigen Kracht Conferenties 3. Ambulante hulp zonder indicatie via CJG 3a. Uitbreiden Stevig Ouderschap 3b. Steunfunctie voor ouders 3c. Thuisbegeleiding ontregelde gezinnen 3d. Uitbreiding ambulante hulp De bedoeling is dat het pakket extra zorg vanaf medio september 2009 beschikbaar is. Haagse Verwijsindex Extra middelen voor jeugdbeleid De provincie Zuid-Holland stelt geld beschikbaar aan de regio s in Zuid-Holland om

9 9 De Haagse Verwijsindex bestaat uit een set van afspraken, ondersteund door een computersysteem waarmee scholen, hulpverleners en begeleiders hun betrokkenheid bij kinderen en jongeren kunnen registreren. Zij doen dat als er problemen zijn, bijvoorbeeld als een kind spijbelt, met de politie in aanraking komt, zich agressief gedraagt of drugs gebruikt. Er kunnen allerlei redenen zijn die leiden tot ongerustheid over kinderen. Meldingen komen terecht in de Haagse Verwijsindex. Dat registreert alle meldingen over kinderen van 0 tot en met 23 jaar uit de Gemeente Den Haag. Er wordt overigens gewerkt aan regionale invoering en samenwerking. Aan de invoering van het systeem wordt hard gewerkt. Steeds meer instellingen worden aangesloten. Dit gebeurt fasegewijs. Eind 2009 moeten de meeste instellingen die betrokken zijn bij hulp aan jongeren en gezinnen zijn aangesloten. Over de invoering van de Haagse Verwijsindex verschijnen geregeld afzonderlijke nieuwsbrieven. Deze zijn te vinden op: Momenteel zijn veel projecten in het stadium van uitvoering gekomen. Daardoor is er veel gaande en duizelt het velen. De bijeenkomst is bedoeld om het verband tussen de vele projecten zichtbaar te maken en betrokkenheid hierbij bij medewerkers verder te stimuleren. Nader bericht volgt spoedig. Nieuwe brochure Recentelijk is over de sluitende zorgstructuur een korte informatieve brochure verschenen. Deze is beschikbaar op papier en te downloaden via de website van de gemeente Den Haag en CJG Den Haag. www. Haagseverwijsindex.nl Congres jeugdbeleid Den Haag De gemeente organiseert begin november 2009 (datum volgt spoedig) een congres voor alle werkers die in Den Haag betrokken zijn bij onderwijs en hulp aan / ten behoeve van jongeren. De afgelopen twee jaar is veel tijd en aandacht gegaan naar planvorming en beleid en stapsgewijze invoering van de actiepunten uit het Actieprogramma Jeugd. Voor meer informatie over de in dit voortgangbericht beschreven onderwerpen kunt u contact opnemen met: Arie Opstelten, tel. of Ingrid Kervel, tel.

BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND

BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling November 2008 Voorkant pag. 01 Inhoudsopgave pag. 02 1. Inleiding pag. 03 2. Achtergronden en Wettelijke

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan 2011-2014. Jaarplan 2011

Strategisch Meerjarenplan 2011-2014. Jaarplan 2011 Strategisch Meerjarenplan 2011-2014 Jaarplan 2011 September 2010 Inhoudsopgave Pagina Woord vooraf 3 1. Missie, visie en ontwikkelingen 1.1 : Veiligheid voorop! 4 1.2 Gemeentelijke ontwikkelingen 6 1.3

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 9 november 2010 Onderwerp: Beleidsnota Centrum voor Jeugd en Gezin Sliedrecht Voorgesteld besluit: De beleidsnota Centrum

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen Regieboek Jeugd Een handreiking voor gemeenten Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding: opstoppingen en ongelukken voorkomen 4 1.1 Kinderen ongehinderd laten

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

DE CJG-VORMING BEGIN 2010

DE CJG-VORMING BEGIN 2010 DE CJG-VORMING BEGIN 2010 DE CJG-VORMING BEGIN 2010 Een doorkijk bij tien gemeenten - eindrapport - Drs. F. Kriek Dr. B. van den Berg Drs. J. Stouten Drs. K.M.B. de Vaan Dr. M. Witvliet Drs. W. Idema

Nadere informatie

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen Regieboek Jeugd Een handreiking voor gemeenten Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen 1 Colofon Uitgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Openbaar Bestuur

Nadere informatie

Jong Centraal in beweging. Jaarverslag 2007. Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort

Jong Centraal in beweging. Jaarverslag 2007. Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort Jong Centraal in beweging Jaarverslag 2007 Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort Jong Centraal heeft een ambitie. Ze wil in toenemende mate koppelingen maken met en verwijzingen maken naar het grotere

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Vier veelbelovende voorbeelden in de coördinatie van zorg voor multiprobleemgezinnen. Daan Heineke Marga Stokman

Gebundelde krachten. Vier veelbelovende voorbeelden in de coördinatie van zorg voor multiprobleemgezinnen. Daan Heineke Marga Stokman Gebundelde krachten Vier veelbelovende voorbeelden in de coördinatie van zorg voor multiprobleemgezinnen Daan Heineke Marga Stokman F5002.008 Flyer Dubbelzijd A4_v10.indd 2 04-05-11 17:18 Copyright 2011

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom

VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom Verantwoording 2009 9 maart 2010 Introductie Voor u ligt voor het eerst een geïntegreerde versie van de verantwoording van het voorgaande jaar en de planning voor

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

2004-165. Beleidskader jeugdzorg 2005-2008

2004-165. Beleidskader jeugdzorg 2005-2008 2004-165 Beleidskader jeugdzorg 2005-2008 Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Cultuur en Welzijn op 17 november 2004 - provinciale staten op 15 december 2004 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst beleidsagenda 2010-2014 stadsregio Rotterdam Ieder Kind Wint - Zorg voor de toekomst, beleidsagenda 2010-2014 stadsregio Rotterdam, 16 december 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 De opgave 3 1.2 De aanpak 3 1.3 De rol van de gemeente in het sociaal domein 3 1.4 Kern van de bestuursopdracht 3 1.5

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

De kunst van het loslaten

De kunst van het loslaten De kunst van het loslaten Provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2013-2014 Transitiekader 2012-2014 Concept ontwerp, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juli 2012 Team Jeugdzorg, Juli 2012. 1 Voorwoord

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Projectplan Balie welzijn, zorg en opvoeding

Projectplan Balie welzijn, zorg en opvoeding Opdrachtgever Opdrachtnemer Steven Prins Pim de Glas Statuspagina Documentgegevens Project titel Projectplan balie welzijn, zorg en opvoeding Versie 0.7 Versie datum 21-7-2013 Status Concept Opstellers

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie