Sluitende zorgstructuur jeugd Voortgangsbericht Juli 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sluitende zorgstructuur jeugd Voortgangsbericht Juli 2009"

Transcriptie

1 Sluitende zorgstructuur jeugd Voortgangsbericht Juli 2009 CENTRA JEUGD EN GEZIN Stadsdeel Laak In het stadsdeel Laak is op 25 juni 2009 is het één jarig bestaan gevierd van CJG Laak. Ter gelegenheid daarvan werd in samenwerking met ketenpartners de Week van de opvoeding georganiseerd, die op 22 juni door prof. René Diekstra is geopend. In deze themaweek zijn tal van activiteiten georganiseerd, waaronder een open middag van het CJG en een opvoeddebat samen met Multicultureel platform Laak.. Binnenkort te openen CJG s Stadsdeel Haagse Hout Vanaf begin augustus 2009 zullen de CJGmedewerkers gaan verhuizen naar het fraai ingerichte onderkomen aan de Koningin Sofiestraat 120. In dit CJG wordt als eerste Haags CJG gewerkt met een uniforme werkplek voor iedere CJG-medewerker en zal een nieuw intranet in gebruik worden genomen. Deze voorzieningen komen op termijn voor alle CJG s beschikbaar. De officiële opening van CJG Haagse Hout is begin november Stadsdeel Scheveningen In de eerste weken van juli 2009 wordt het tijdelijk onderkomen van CJG Scheveningen aan de Scheveningseweg 56 stapsgewijs in gebruik genomen. Over de definitieve locatie zal pas eind 2009 meer bekend worden. De officiële opening van CJG Scheveningen staat voorlopig gepland op 30 september Stadsdelen Segbroek en Loosduinen Al geruime tijd zijn de panden aan de Campanulastraat 21 en Hanenburglaan 339 beoogde CJG-locaties. Met het verwerven van deze panden is evenwel veel tijd gemoeid, mede t.g.v. het faillissement van Meavita. De plannen voor de (beperkte) bouwkundige aanpassingen zijn gereed. Naar verwachting zullen deze nog wel in 2009 kunnen worden uitgevoerd. Ondertussen wordt al wel gewerkt aan de opbouw van de CJG-organisatie en is het voornemen in oktober 2009 aan het CJG een officiële start te geven. Leidschenveen-Ypenburg Het CJG in dit stadsdeel krijgt twee vestigingen. In Leidschenveen wordt eind 2009 de nieuwbouw van het Centrum voor Gezondheidszorg en Maatschappelijke Diensterlening bouwkundig opgeleverd. In dit gebouw komen een huisartsenpraktijk, apotheek, de welzijnsinstelling, kinderopvang en het CJG. Naar verwachting wordt dit gebouw aan de Zoetermeerse Rijweg, nabij station Leidschenveen, in het eerste kwartaal van 2010 in gebruik genomen. In de wijk Ypenburg is aan de Laan van Hoornwijck 152 een consultatiebureau van de jeugdgezondheidszorg gevestigd. Deze vestiging kan worden vergroot tot CJG, doordat een naastgelegen pand vrij kwam. Naar verwachting kan deze vestiging eind 2009 of begin 2010 in gebruik worden genomen. De officiële opening van dit CJG gebeurt pas als ook het pand in Leidschenveen klaar is, dus medio voorjaar Juli 2009, Gemeente Den Haag

2 2 Overige geplande CJG s Stadsdeel Centrum Voor stadsdeel Centrum staan twee CJG s gepland, één aan het Esperantoplein en één op een nog onbekende locatie. De opleverdatum van het Esperantoplein is nog niet exact bekend, maar naar verwachting gebeurt dit niet voor voorjaar Een tijdelijke locatie voor CJG Centrum aan de Paviljoensgracht gaat helaas niet door. In afwachting van een definitief en/of ander tijdelijk pand wordt door het CJG-managament de komende maanden bezien onder welke condities de CJG-organisatie gedeeltelijk kan worden opgebouwd en welke samenwerking alvast kan worden vormgegeven. Stadsdeel Escamp In het stadsdeel Escamp is het vizier gericht op twee locaties en een kleine dependance. Een van de CJG s zal worden gesitueerd in Wateringse Veld. Op dit moment wordt over de verwerving van een pand in omgeving Lage Veld onderhandeld. Een tweede vestiging is voorzien aan de Haveltestraat, als buur van het nieuwe stadsdeelkantoor van de gemeente. Deze vestiging kan naar verwachting medio 2013 / 2014 in gebruik worden genomen. Net als in stadsdeel Centrum wordt al eerder begonnen met opbouw van de CJGorganisatie. In juni 2009 is de inhoud van de website van de Haagse CJG s vernieuwd en aangevuld. De website is tot stand gekomen in samenwerking tussen GGD Flevoland, GGD Den Haag en Spectrum (CMO-net) en maakt deel uit van een project waarbij ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGD Nederland en het Nederlands Jeugdinstituut betrokken zijn. De ontwikkeling gaat de komende tijd verder met het openen van stadsdeelpagina s en nieuwe functionaliteiten als het online boeken van bijvoorbeeld themabijeenkomsten en cursussen. Landelijk onderzoek samenwerking CJG en Bureau Jeugdzorg In opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin voert Deloitte een evaluatieonderzoek uit naar de aansluiting tussen het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en Bureau Jeugdzorg (BJZ). Dit gebeurt op zeven plaatsen in het land. (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg en Almere en de provincies of stadsregio s waarin deze steden liggen). Doelen van het evaluatieonderzoek naar de aansluiting tussen CJG en BJZ zijn: o Het verzamelen van informatie over de manieren waarop de schakel tussen CJG en BJZ vormgegeven kan worden; o Het identificeren van best practices die andere gemeenten kunnen helpen bij het vormgeven van het CJG en in het bijzonder de schakel met BJZ; o Zicht krijgen op effectieve bestanddelen (succesfactoren) van de schakel tussen CJG en BJZ. Deloitte heeft een tussenrapportage opgesteld die een weerslag geeft van de eerste ronde van het evaluatieonderzoek. Deze rapportage is gemaakt voor de bestuurlijke begeleidingscommissie waar Sander Dekker, wethouder Jeugd Den Haag, voorzitter van is.

3 3 In Den Haag worden naar aanleiding van de 1e evaluatie drie onderwerpen uitgewerkt: o de bekendheid van medewerkers met doel van de samenwerking o afspraken over registratie van interne doorverwijzing op het CJG o de plaats van casusoverleg in het CJG. Van half augustus tot en met september vindt de tweede ronde van het onderzoek plaats Deze ronde heeft tot doel niet alleen de veranderingen die de werkwijzen ten opzichte van de eerste onderzoeksronde hebben doorgemaakt te schetsen, maar juist ook om te komen tot modellen voor de aansluiting tussen het CJG en BJZ en de succes- en faalfactoren per model. Met deze modellen en succes- en faalfactoren kunnen de zeven gemeenten en ook andere gemeenten hun voordeel doen. CJG-coördinatoren De afgelopen maanden heeft in een interne ronde werving en selectie plaatsgevonden van CJG-coördinatoren. Kandidaten van ketenpartners konden ook deelnemen aan deze intern gemeentelijke ronde en hier is ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt. Niet alle beschikbare formatieruimte bleek te kunnen worden ingevuld. Vanaf 1 september 2009 vormen de volgende personen het team CJG-coördinatoren: Alette Broekens (was al in dienst) Mei Lan Chung Esther Dol-Eekhout Melissa Marten. Er is nog 1 fte formatie-ruimte. Werving hiervoor verloopt nu via de externe procedure. Na de zomervakantie wordt door de nieuwe medewerkers in overleg met hun leidinggevende Arie Opstelten (projectleider CJG) de verdeling over de werkgebieden bepaald. CJG en informatiedeling Gedurende de zomermaanden wordt de laatste hand gelegd aan een handreiking informatiedeling in het CJG. In deze handreiking zijn de nieuwste inzichten in het omgaan met privacy verwerkt. Tevens wordt een implementatieplan opgesteld. Onderdeel daarvan is scholing. CJG en informatievoorziening In het CJG worden eigen werkprocessen door de diverse instellingen uitgevoerd en specifieke CJG processen. Dit zijn processen die instellingoverstijgend zijn. Samenwerking staat daarin centraal en dus ook informatiedeling. Er zijn in het CJG inkomende informatiestromen via vele kanalen en op verschillende niveaus. De gemeente Den Haag wil dat de samenwerking in de CJG s wordt gefaciliteerd door een adequate informatievoorziening. Deze is nu nog marginaal ontwikkeld. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan een volgsysteem met gemeenschappelijke informatie op cliëntniveau, het is lastig helder te maken welke output het CJG levert en de samenwerking binnen het CJG zou met ondersteuning van technologie efficiënter en doelmatiger moeten kunnen. Informatievoorziening in het CJG kent (in elk geval) drie niveaus: o informatie van en naar klanten van het CJG o informatiestromen tussen CJG-partners, van algemene informatie tot informatie op het niveau van de individuele cliënt o sturingsvariabelen en inzicht in het presteren van het CJG als organisatorische eenheid (geaggregeerde informatie). Het meest logisch lijkt wellicht dat het CJG gebruik maakt van één informatiesysteem, maar

4 4 dat is zowel door het Haagse organisatiemodel (een netwerkorganisatie) als door de huidige stand van de ontwikkeling van de CJG s geen realistisch scenario. Dit neemt niet weg dat er stappen te zetten zijn. Concreet zal in Den Haag aan het volgende worden gewerkt: o een uniforme werkomgeving (aansluiting op glasvezel, uniform ingerichte werkstations en gemeenschappelijk intranet o faciliteren van informatiedeling (via identificeren gemeenschappelijke momenten in werkprocessen) o realiseren van een virtueel cliënt (kind/gezin) volgsysteem; hierbij worden gegevens opgeslagen bij de bron en zijn deze door integratietechnieken beschikbaar in een gezamenlijke werkomgeving (enkelvoudige opslag en meervoudig gebruik). Plan is nog in 2009 te starten met een pilot. CJG en toetsingskader De vorming van de CJG s is één, van belang is echter daarna te weten of de CJG s ook goed functioneren. Dit wil zeggen, worden de doelen die de CJG-partners met het CJG voor ogen hebben ook bereikt? Hiervoor wordt een toetsingskader ontwikkeld dat medio september 2009 gereed zal zijn. Met een toetsingskader wordt het mogelijk om inzicht te krijgen hoe een CJG functioneert. Het te ontwikkelen toetsingskader zal die zaken inzichtelijk maken, die specifiek betrekking hebben op het functioneren van het CJG als samenwerkingsverband. Daarbij staat de ambitie van de gemeente Den Haag centraal ( geen kind buiten beeld ). Het toetsingskader gaat niet over de inhoud en kwaliteit van de afzonderlijke hulpverlening die door de verschillende partners binnen en buiten het CJG wordt aangeboden. Haagse Pedagogische Visie In december 2008 is de Haagse Pedagogische visie verschenen. Dit inspirerende werkstuk is onder leiding van prof. René Diekstra geschreven door een werkgroep bestaande uit deskundigen die betrokken zijn bij hulp aan jeugd in Den Haag. In een binnenkort te verschijnen implementatie advies, pleit de werkgroep voor een pilot in een van de Haagse CJG s, waarin gericht vorm wordt gegeven aan het concreet maken van de visie. Na de zomer-vakantie 2009 wordt beslist in welk CJG het best de pilot kan worden vormgegeven. CJG en communicatie Het stedelijk managementteam CJG spreekt op 7 september a.s. over CJG en communicatie. Op de agenda staan kaders voor zowel de interne als externe communicatie. Het intern kader schetst de overlegstructuur en legt vast op welke wijze communicatie binnen en tussen de CJG s verloopt. Het extern kader is de basis voor zowel stedelijke communicatieprojecten als de communicatieplannen op CJG-niveau. In dit kader worden onder meer missie en identiteit van de CJG-medewerker omschreven. Na vaststelling van de kaders zullen diverse communicatiematerialen worden vervaardigd.

5 5 CJG en diversiteit In het kader van het programma Diversiteit in Jeugdbeleid van het Rijk en in opdracht van de gemeente Den Haag heeft het instituut Pharos onderzoek gedaan naar het intercultureel gehalte van de Haagse Centra Jeugd en Gezin. Het onderzoek bestaat uit gesprekken met beleidsambtenaren van de gemeente, professionals en managers van de kern- en ketenpartners van de CJG s en met migranten, zowel vertegenwoordigers van migrantenorganisaties als ouders van kinderen die tot de doelgroepen van de CJG s behoren. Daarnaast maken regelgeving rondom de CJG s, rapporten van de gemeente en van zorg- en hulpinstanties en andere relevante literatuur deel uit van het onderzoek. Op 8 juli j.l. is een expertmeeting georganiseerd waar een eerste versie van het onderzoeksverslag is besproken. In deze inspirerende bijeenkomst is vooral gesproken over de wijze van toeleiding naar hulp, over kennis en attitude van professionals en over de samenwerking met het op stadsdeelniveau met de aldaar werkzame organisaties. Het eindverslag wordt medio september 2009 verwacht. CJG en Veiligheidshuis In de gemeente Den Haag wordt behalve het CJG ook het samenwerkingsverband Veiligheidshuis ontwikkeld. Het Veiligheidshuis is een stedelijke voorziening, die ondersteuning moet gaan geven aan de lokale aanpak van overlast en criminaliteit. Overlastaanpak wordt primair op stadsdeelniveau vormgegeven. De CJG s participeren op stadsdeelniveau in de overlastaanpak. Als de problematiek weerbarstig is, of er zijn lijnen nodig naar justitiële betrokkenheid, dan wordt opgeschaald naar het stedelijk niveau van het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis is er niet speciaal voor jongeren, maar jongeren vormen wel een aparte doelgroep. Het Veiligheidshuis coördineert strafmaatregelen voor de groep jongeren tot 23 jaar waarvoor een strafrechtelijke maatregel geldt. Deze straf/zorgmaatregelen verlopen via de keten van het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg (Jeugdreclassering). Zowel de CJG s als het Veiligheidshuis krijgen te maken met casuïstiek uit de categorie jongeren (en hun gezinnen) die regelmatig overlast geven, een duidelijk risico lopen af te glijden naar een criminele carrière. De relatie met de zorg (het CJG) ontstaat als er na straf of naast straf zorg nodig is. De bedoeling is dat wanneer het Veiligheidshuis met een jongere te maken krijgt vanwege strafbaar gedrag, een check gaat plaatsvinden of die jongere bekend is bij één van de CJG s. Om het voorgaande efficiënt en effectief te laten verlopen zal de informatie-uitwisseling tussen CJG s en Veiligheidshuis moeten worden gestroomlijnd. Deze wordt vorm gegeven doordat de Jeugdregisseurs de linking pin gaan worden tussen de CJG s en het Veiligheidshuis. De Jeugdregisseurs op hun beurt krijgen in de CJG s een vast aanspreekpunt (de medewerker wijkcontacten en netwerken). Het Veiligheidshuis wordt medio 3 e kwartaal 2009 operationeel. De samenwerking met de CJG s zal daarna verder kunnen uitkristalliseren. Meer informatie:

6 6 SLUITENDE ZORGSTRUCTUUR Jeugdregisseurs Op 25 juni 2009 is een evaluatieverslag vastgesteld van de interim jeugdregisseurs over hun werkzaamheden het afgelopen jaar. Een samenvatting komt binnenkort op de website van het CJG (onder het kopje professionals). De afgelopen maanden hebben in de zgn. interne ronde werving en selectie plaatsgevonden van Jeugdregisseurs. Kandidaten van ketenpartners konden ook deelnemen aan deze intern gemeentelijke ronde. Hier is ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt. Op 1 augustus nemen de volgende personen de taken van de huidige interim-jeugdregisseurs over: Natasja Schaap Maik Wissink. Over de werkzaamheden van de jeugdregisseurs is een folder beschikbaar, zowel op papier als te downloaden van de website van de gemeente Den Haag en CJG Den Haag. Activiteiten van de Netwerken Jeugdhulpverlening 0-12 naar de CJG s In alle Haagse stadsdelen zullen medio 2011 Centra Jeugd en Gezin zijn gevormd. Hierin werken de welzijns-, jeugdhulp- en jeugdzorginstellingen samen. Tot nu toe werden problemen rond jeugd en gezinnen aangemeld bij de Netwerken Jeugdhulpverlening 0-12 jaar. Deze netwerken hebben onder meer de opdracht om bij meervoudige problemen in gezinnen een adequaat hulpaanbod te organiseren. De activiteiten van de Netwerken Jeugdhulpverlening 0-12 jaar zullen worden ondergebracht bij de CJG s. Casuïstiek (veelal multiproblemen) rond jeugd en/of een gezinssituatie zal in behandeling worden genomen door de samenwerkende partners in het CJG. Waar een aanmelding eerst ging naar de coördinator van de netwerken in het stadsdeel, neemt het Centrum Jeugd en Gezin die rol gefaseerd over. Voor de Haagse scholen zijn daarnaast aparte afspraken gemaakt, daar vindt doorgeleiding naar het CJG plaats via de schoolzorgstructuur waarin het CJG (de JGZ) participeert. Hoewel hard aan de ontwikkeling van de CJG s wordt getrokken, duurt het nog tot medio 2011 voordat in alle stadsdelen een CJG is gevestigd. Dit heeft de volgende consequenties: o Waar een CJG is, treedt het CJG op als meldpunt voor alle aanmelders anders dan de scholen; binnen het CJG zal veelal de combinatie informatiebalie en medewerker wijkcontacten en netwerken screening en doorgeleiding verzorgen naar zorgaanbod en/of zorgcoördinatie. o Waar voorlopig nog geen CJG komt fungeert de medewerker wijkcontacten en netwerken als meldpunt. In feite wordt de bestaande situatie hier deels nog een tijdje gecontinueerd. Deels slaat daarbij op het gegeven dat over zorgcoördinatie in de

7 7 Gemeente Den Haag andere afspraken worden gemaakt en deze taak voor de netwerken na 1 januari 2010 definitief is vervallen (zie volgende artikel in dit voortgangsbericht). Als een aanmelding leidt tot het inschakelen van een zorgcoördinator voor het gezin, krijgt de aanmelder hierover bericht. De zorgcoördinator (dat kan bijvoorbeeld de gezinscoach of maatschappelijk werker van het CJG zijn) zal de situatie onderzoeken, contact met de aanmelder opnemen, zonodig een planbespreking organiseren en berichten over vervolgstappen. Convenant sluitende zorgstructuur Op 15 juni is in de Stuurgroep Sluitende zorgstructuur (SSZS) het concept convenant Sluitende zorgstructuur besproken. Overeenstemming is bereikt over welke partijen in Den Haag zorgcoördinatie leveren en wanneer zij dat doen. Op 16 september wordt het convenant vastgesteld en ondertekend door de directeuren van betrokken convenantpartijen: Jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19, PO-platform, Samenwerkingsverband Zuid Holland West, Haagse Welzijnsorganisaties, Jeugdformaat, Stichting MEE, de Jutters, Mondriaan, Bureau Jeugdzorg en de Parnassia-Bavogroep. Enkele principes uit het convenant zijn: o Hulp-, zorg- en dienstverleners van jeugdigen, gezinnen en ouders stemmen bij multiproblematiek hun bemoeienis af met gezinsleden en professioneel betrokkenen, zodat samenhangende integrale hulp aan cliënten in hun gezinssysteem geboden wordt. o De samenhang en afstemming wordt door, met of namens het gezin bewaakt door één van de betrokkenen (een gezinslid, ander familielid of hulpverlener) aan de hand van de doelen en acties uit de diverse zorg-, hulpverlenings- en handelingsplannen. o Is de jeugdige, het gezin of een andere betrokkene niet in staat de integrale afstemming en samenwerking van de hulp te bewaken en het overzicht hierover te houden, moet zorgcoördinatie geboden worden (zie onder wat onder zorgcoördinatie wordt verstaan) Alle hulp-, zorg- en dienstverleners van jeugdigen, gezinnen en ouders leveren informatie aan en laten zich aanspreken door de zorgcoördinator die verantwoordelijk is voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van een gezinsplan. Voor de groep gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar wordt zorgcoördinatie geleverd door: o Bureau Jeugdzorg wanneer de kinderrechter een justitiële maatregel heeft uitgesproken (jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel) o het schoolmaatschappelijk of algemeen maatschappelijk werk, zodra zij als hulpverlener bij de casus betrokken zijn o de Jeugdgezondheidszorg als (of zolang) het (school)maatschappelijk werk niet bij de casus betrokken is. Wanneer de Jeugdgezondheidszorg of het (school)maatschappelijk werk als reguliere hulpverlener geen zorgcoördinatie kunnen leveren, bijvoorbeeld doordat de casus erg complex is en zorgcoördinatie tijdrovend, dan kan additionele zorgcoördinatie door een CJGgezinscoach of door een VIG-coach (in geval van dwang) geleverd worden. Voor jeugdigen van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen levert Bureau Basiszorg (van Parnassia Bavo Groep) additionele zorgcoördinatie. Onder zorgcoördinatie wordt verstaan: o het op casus-/gezinsniveau schrijven van een totaalplan voor de hulpverlening o het zijn van aanspreekpunt voor het gezin en hulpverleners

8 8 o het bewaken van de uitvoering van het plan. In september 2009 komt het convenant beschikbaar. Voor de doelgroep jarigen moet de gemeente nog samenwerkingsafspraken over zorgcoördinatie maken. Inmiddels worden hier de eerste gesprekken over gevoerd. Netwerken 0-6 De ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin in Den Haag krijgt in de loop van 2009, begin 2010 een forse impuls door de opening van 5 à 6 vestigingen. Met de CJG s wordt onder meer een betere afstemming beoogd tussen het diverse hulpaanbod, zowel op casusniveau als op het gebied van preventieve activiteiten. In beeld komt echter ook dat de komst van het CJG nieuwe afstemmingsvragen oproept. Zo vragen activiteiten van CJG s afstemming met bijvoorbeeld de activiteiten van de netwerken 0-6 jaar. Immers in het CJG zijn organisaties vertegenwoordigd die ook aan de netwerken 0-6 deelnemen. Van de CJG s wordt verder een afstemmende en coördinerende rol verwacht. Dit vereist afstemming met de activiteiten zoals die tot nu toe door JSO werden ingevuld. De gemeente wil graag tot nieuwe afspraken komen en heeft daarbij in grote lijnen voor ogen dat het huidige managersoverleg van het Netwerk 0-6 door het CJG georganiseerd gaat worden en dat activiteiten als periodiek praktijkoverleg en werkgroepen worden gecontinueerd. Het is hierbij de bedoeling om als doelgroep 0-12 jaar te gaan hanteren. in te zetten voor niet-geïndiceerde ambulante hulp aan jeugdigen en hun ouders. Ook Den Haag krijgt tijdelijk extra geld. De middelen moeten worden ingezet voor niet-geïndiceerde ambulante hulp met als doel de instroom in de jeugdzorg te verminderen of de uitstroom uit de jeugdzorg te bevorderen. De activiteiten worden verbonden aan de Centra Jeugd en Gezin. De Gemeente Den Haag wil met deze tijdelijke extra middelen (tot en met 2011) ingezet beleid uitbouwen en versterken en tevens gevolgen van beleidswijzigingen in AWBZ en jeugdzorg compenseren. In het Haagse Centrum Jeugd en Gezin is bijvoorbeeld al een bescheiden aanbod niet-geïndiceerde ambulante hulp beschikbaar dat wordt uitgebreid en aangevuld. Dit gebeurt met de volgende voorzieningen: 1. Cursussen voor kinderen en moeders die getuige zijn geweest van huiselijk geweld 2. Experimenteren met Eigen Kracht Conferenties 3. Ambulante hulp zonder indicatie via CJG 3a. Uitbreiden Stevig Ouderschap 3b. Steunfunctie voor ouders 3c. Thuisbegeleiding ontregelde gezinnen 3d. Uitbreiding ambulante hulp De bedoeling is dat het pakket extra zorg vanaf medio september 2009 beschikbaar is. Haagse Verwijsindex Extra middelen voor jeugdbeleid De provincie Zuid-Holland stelt geld beschikbaar aan de regio s in Zuid-Holland om

9 9 De Haagse Verwijsindex bestaat uit een set van afspraken, ondersteund door een computersysteem waarmee scholen, hulpverleners en begeleiders hun betrokkenheid bij kinderen en jongeren kunnen registreren. Zij doen dat als er problemen zijn, bijvoorbeeld als een kind spijbelt, met de politie in aanraking komt, zich agressief gedraagt of drugs gebruikt. Er kunnen allerlei redenen zijn die leiden tot ongerustheid over kinderen. Meldingen komen terecht in de Haagse Verwijsindex. Dat registreert alle meldingen over kinderen van 0 tot en met 23 jaar uit de Gemeente Den Haag. Er wordt overigens gewerkt aan regionale invoering en samenwerking. Aan de invoering van het systeem wordt hard gewerkt. Steeds meer instellingen worden aangesloten. Dit gebeurt fasegewijs. Eind 2009 moeten de meeste instellingen die betrokken zijn bij hulp aan jongeren en gezinnen zijn aangesloten. Over de invoering van de Haagse Verwijsindex verschijnen geregeld afzonderlijke nieuwsbrieven. Deze zijn te vinden op: Momenteel zijn veel projecten in het stadium van uitvoering gekomen. Daardoor is er veel gaande en duizelt het velen. De bijeenkomst is bedoeld om het verband tussen de vele projecten zichtbaar te maken en betrokkenheid hierbij bij medewerkers verder te stimuleren. Nader bericht volgt spoedig. Nieuwe brochure Recentelijk is over de sluitende zorgstructuur een korte informatieve brochure verschenen. Deze is beschikbaar op papier en te downloaden via de website van de gemeente Den Haag en CJG Den Haag. www. Haagseverwijsindex.nl Congres jeugdbeleid Den Haag De gemeente organiseert begin november 2009 (datum volgt spoedig) een congres voor alle werkers die in Den Haag betrokken zijn bij onderwijs en hulp aan / ten behoeve van jongeren. De afgelopen twee jaar is veel tijd en aandacht gegaan naar planvorming en beleid en stapsgewijze invoering van de actiepunten uit het Actieprogramma Jeugd. Voor meer informatie over de in dit voortgangbericht beschreven onderwerpen kunt u contact opnemen met: Arie Opstelten, tel. of Ingrid Kervel, tel.

Onderwerp stand van zaken Centra voor jeugd en gezin

Onderwerp stand van zaken Centra voor jeugd en gezin Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Jeugd en Burgerschap Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BOW/2008.986

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Haagse Centra voor jeugd en gezin

Samenwerkingsovereenkomst. Haagse Centra voor jeugd en gezin Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn RIS Programmabureau Jeugd RIS145403a_19-APR-2007 Samenwerkingsovereenkomst De Gemeente Den Haag en de ketenpartners die betrokken bij zorg aan jeugdigen,

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Jij in @risk Wat betekent dit? Jij staat sinds kort in @risk, de verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht. Waarom is dat? Wat betekent dit? En wat gebeurt er met

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo Aanpak: Sociale wijkteams Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een gezin met chronische

Nadere informatie

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving Aanpak: Integrale Aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Mondriaan

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Definitie - Taakverdeling - Opschaling - Combinatie van taken - Taken en prestaties - Randvoorwaarden Zorgcoördinatie

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving Aanpak: Frontlineteam De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD Kennemerland

Nadere informatie

SMW+ PRIMAIR ONDERWIJS VERVLECHTEN MET HET CENTRUM JEUGD EN GEZIN AANLEIDING

SMW+ PRIMAIR ONDERWIJS VERVLECHTEN MET HET CENTRUM JEUGD EN GEZIN AANLEIDING SMW+ PRIMAIR ONDERWIJS VERVLECHTEN MET HET CENTRUM JEUGD EN GEZIN AANLEIDING Per 1 augustus 2015 verzorgt Xtra+ het schoolmaatschappelijk werk plus (SMW+) op alle basisscholen in Den Haag. Een van de taken

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving Aanpak: Participatiehuis De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partners

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin NWN gemeenten 4 december 2008 Opstellers: Sevgi Tunali Bianca de Ruiter Thea Rietveld Frits Knijff Frans de Clercq Partijen, a. Gemeente Maassluis, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit

Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit Inleiding Kinderen en jongeren in Lelystad laten opgroeien tot burgers die volwaardig meedoen! Dat is de ambitie van alle ouders/opvoeders en de partners

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Nieuwsbrief project Ketenregie Zwerfjongeren nr. 1, zomer 2005

Nieuwsbrief project Ketenregie Zwerfjongeren nr. 1, zomer 2005 Nieuwsbrief project Ketenregie Zwerfjongeren nr. 1, zomer 2005 Inleiding Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Ketenregie voor Zwerfjongeren. Werk jij met jongeren en kom je wel eens een jongere

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda

Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg Toelichting Sinds januari 2011 bieden BJ Brabant en Combinatie Jeugdzorg vrij toegankelijke zorg. Dit betekent dat voor deze zorg geen indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig is. De cliënt wordt aangemeld

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

Haagse Centra voor jeugd en gezin Kader voor ontwikkeling

Haagse Centra voor jeugd en gezin Kader voor ontwikkeling Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Programmabureau Jeugd RIS145403_19-APR-2007 Haagse Centra voor jeugd en gezin 1. Achtergrond Naar aanleiding van diverse onderzoeken en gebeurtenissen

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis 1/5 Inleiding Aanleiding voor het schrijven van deze evaluatie over de Zorg Advies Teams (ZAT) is de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

De bestuurders van de gemeente Den Haag, Bureau Jeugdzorg Haaglanden en het Stadsgewest Haaglanden

De bestuurders van de gemeente Den Haag, Bureau Jeugdzorg Haaglanden en het Stadsgewest Haaglanden Bestuurlijke afspraken ten behoeve van de samenwerking in Opvoeden in de Buurt tussen de gemeente Den Haag, Bureau Jeugdzorg Haaglanden en het Stadsgewest Haaglanden. Toegespitst op de eerste twee Haagse

Nadere informatie

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen?

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen? SIGNALEREN & SAMENWERKEN Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren risico lopen? Een sluitende aanpak van risicojongeren begint met vroegtijdige signalering Een goed begin Voorkomen

Nadere informatie

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs CONVENANT Zorg- en adviesteam School/Scholen/SWV xxx Deelnemende organisaties: Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Veilig Centrum Jeugd en Gezin Lelystad. Lelystad. hoofdstad provincie Flevoland inwoners ( ) 31% jongeren tot en met 23 jaar

Veilig Centrum Jeugd en Gezin Lelystad. Lelystad. hoofdstad provincie Flevoland inwoners ( ) 31% jongeren tot en met 23 jaar Lelystad hoofdstad provincie Flevoland 75.120 inwoners (1-1-2011) 31% jongeren tot en met 23 jaar Historie netwerkorganisatie Sinds 1999 netwerkorganisatie Breakpoint Wijk- en stedelijke overleggen Advisering

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley In deze brochure de belangrijkste opbrengsten van vier jaar hard werken met een grote groep mensen. Niet alleen de projectleiders,

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Justine Verschoor Januari 2017 1 Inleiding Vanaf maart 2015 is een start gemaakt met het opzetten van een Veiligheidshuis op Bonaire met de

Nadere informatie

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen door persoonsgerichte aanpak naar gedragsverandering Emile Curfs Plv Manager veiligheidshuis www.veiligheidshuisheerlen.nl Veiligheidshuis: Het Veiligheidshuis is

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer 7 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Passie voor jongeren. Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd

Passie voor jongeren. Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd Passie voor jongeren Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd Jongeren in Nijmegen 19.064 18 tot 23 jaar 9.543 12 t/m 17 jaar 3.107 10 en 11 jarigen 9.537 4 t/m 9 jaar 6.468 0 t/m 3 jaar

Nadere informatie

CJG Delft in transitie

CJG Delft in transitie Het CJG op weg naar het nieuwe jeudzorgstelsel CJG Delft in transitie Franciska Ederveen Coördinator CJG Delft 23 april 2013 Programma van vanavond De jeugdgezondheidszorg in het CJG Het jeugdmaatschappelijk

Nadere informatie

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Samenwerken in het CJG Tynaarlo Periode: 2010-2014 1 ALGEMEEN Samenwerken in het Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Dit convenant maakt deel uit van het ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving Aanpak: Bijzondere doelgroepen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau

Nadere informatie

Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren. Pilot Teylingereind-gemeente Leiden EINDRAPPORTAGE DEEL I

Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren. Pilot Teylingereind-gemeente Leiden EINDRAPPORTAGE DEEL I Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren Pilot Teylingereind-gemeente Leiden EINDRAPPORTAGE DEEL I Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren Pilot Teylingereind-gemeente Leiden

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert, Weert Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond 1. Verlenging van beleid De gemeenten

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Ervaringen uit de praktijk Korte introductie over het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Regionalisering: De theorie. Regionalisering:

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Zr, 2-L)C4.A.8 GESCAND OP 1 4 SEP. 2012. Gemeente Wormerland

Zr, 2-L)C4.A.8 GESCAND OP 1 4 SEP. 2012. Gemeente Wormerland BINNENGEKOMEN 1 4 SEP, 2012 Zr, 2-L)C4.A.8 - Integraal Toezicht Jeugdzaken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - cot_ Lete > Retouradres Postbus 19201 3501 DE Utrecht Gemeente Wormerland t.a.v.

Nadere informatie

Ieder zijn kracht, samen het resultaat

Ieder zijn kracht, samen het resultaat Ieder zijn kracht, samen het resultaat Jeugdhulp op Maat Soms zijn de problemen thuis zo groot of complex, dat een gezin er zelf of met lokale hulpverlening niet meer uitkomt. Jeugdhulp op Maat is er speciaal

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Protocol SISA signalering MEE. Rotterdam Rijnmond. Vastgesteld MO: 2 oktober 2008 Auteur: Jacomine Goudzwaard Status: definitief versie 1

Protocol SISA signalering MEE. Rotterdam Rijnmond. Vastgesteld MO: 2 oktober 2008 Auteur: Jacomine Goudzwaard Status: definitief versie 1 signalering MEE Rotterdam Rijnmond Vastgesteld MO: Auteur: Jacomine Goudzwaard Status: definitief versie 1 Protocol signaleren in SISA en risicoprofiel Pre ambule MEE Rotterdam Rijnmond is een dienstverlenende

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Registratie in het AMHK

Registratie in het AMHK Registratie in het AMHK Congres Huiselijk Geweld 18 november Hans Versteeg VNG Gegevensuitwisseling en Privacy 1. In en romdom het AHMK 2. In en rondom het sociaal domein gemeenten Gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt

Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt Voorstellen Jolanda Verkade Advies dwars door de 3 decentralisaties Passie en specialisatie is het Jeugddomein 15 jaar managementervaring

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie