PROGRAMMA DF INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMA DF INTERNATIONAAL ONDERNEMEN"

Transcriptie

1

2

3 357 PROGRAMMA DF INTERNATIONAAL ONDERNEMEN DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN 1. ONTVANGSTEN 2007 (begrotingscontrole) 2008 (raming) AO TO 2. UITGAVEN 2007 (krediet) 2008 (krediet) NGK GVK GOK VRK MACH DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING Hoofdstuk 1: Beleidsprioriteiten Een centrale rol voor het Vlaams Agentschap Internationaal Ondernemen (FIT / Flanders Investment and Trade) Er werd gekozen om van FIT het centrale agentschap ter ondersteuning van het internationaal ondernemen van en naar Vlaanderen te maken. FIT is sinds eind 2006 belast met het leeuwendeel van de initiatieven van de overheid bij het ondersteunen van het internationaal ondernemen in al zijn facetten. Bij de uitvoering van zijn opdracht zal FIT steeds streven naar een kwalitatief hoogstaande dienstverlening, met specifieke aandacht voor het leveren van maatwerk. Efficiënte, correcte en snelle begeleiding van de ondernemer staan hierbij centraal. De Beheersovereenkomst Sinds 1 december 2006 beschikt FIT over een beheersovereenkomst die de periode omvat. De hierin opgenomen afspraken moeten uiteindelijk leiden tot een nog betere dienstverlening aan de bedrijven door het uitbouwen van een méér performante organisatie. Centraal in de beheersovereenkomst staan vier strategische organisatiedoelstellingen (SOD) en de wijze waarop de realisatie hiervan wordt opgevolgd. De vier strategische organisatiedoelstellingen van FIT zijn: 1. het leveren van een significante bijdrage tot de bevordering van het internationaal ondernemen door bedrijven die in Vlaanderen gevestigd zijn, met speciale aandacht voor kmo s; 2. het leveren van een significante bijdrage tot het aantrekken en verankeren van buitenlandse investeringen naar en in Vlaanderen; 3. het stimuleren van duurzaam en ethisch internationaal ondernemen; 4. het aanbieden van een uitmuntende dienstverlening aan zijn klanten. De opvolging van de realisatie van deze vier strategische organisatiedoelstellingen gebeurt via tien kritische performantie-indicatoren (KPI) waaraan ook streefcijfers zijn gekoppeld.

4 358 Via geïntegreerde planningsdocumenten zoals het jaarlijkse ondernemingsplan en het operationeel plan met een tijdshorizon van drie jaar ( ), streeft FIT naar een gestructureerde aanpak die ook in overeenstemming is met de begrotingscyclus. Voor de invulling van deze opdrachten dient FIT over de nodige middelen te beschikken ten einde: de werking van het buitenlandse netwerk te kunnen optimaliseren; de instrumenten ter ondersteuning van de ondernemer in Vlaanderen verder te kunnen uitbouwen; nog meer buitenlandse investeringen te kunnen aantrekken. De beleidsprioriteiten voor 2008 zijn onder meer: 1. Het groeiend belang van de BRIC-landen. 2. Bijkomende buitenlandse vertegenwoordigers gespecialiseerd in hoogtechnologische en kennisintensieve sectoren. 3. Stuurgroep investeren binnen de Raad van Bestuur van FIT. 4. Actief ondersteunen van New-to-Export bedrijven. 5. Verbeteren van de dienstverlening van FIT door middel van het uitwerken van een wereldwijd IT-netwerk. 6. Het ondersteunen van langdurige prospectie door een tegemoetkoming in de huurkosten bij geselecteerde dienstencentra voor bedrijven. 7. Een sterker imago voor Vlaanderen in het buitenland. 8. Sensibiliseren van het bedrijfsleven in verband met duurzaam en ethisch internationaal ondernemen. Hoofdstuk 2: Toelichting per basisallocatie 1. Ontvangsten Artikel Terugstorting door het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (EVA) Artikel Terugstorting door het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (EVA) Departement internationaal Vlaanderen 2007 (raming begrotingscontrole) 2008 (raming) AO TO Vóór 1992 werden voor prospectie-initiatieven leningen toegestaan. De terugbetaling gebeurt op basis van 5% van de omzet die de firma realiseert met het land waarvoor de lening gegeven werd. Diverse procedures tot dading zijn lopende, vooralsnog zonder succes. Het openstaande saldo per bedraagt euro (55 dossiers). De reacties van de bedrijven op de gestelde eisen zijn quasi onbestaande, in het bijzonder omwille van de realiteit dat het merendeel van deze dossiers 15 jaren oud is. Vanaf 1992 werden aan bedrijven leningen toegezegd voor prospectie-initiatieven. Deze leningen worden terugbetaald in vijfjarige schijven van 20%. Het openstaande saldo per bedraagt ,16 euro (6 dossiers). Voor deze zes dossiers is een juridische procedure opgestart.

5 Uitgaven Basisallocatie Vergoedingen aan de regeringscommissaris bij het Agentschap voor Buitenlandse Handel Basisallocatie Vergoedingen aan de regeringscommissaris bij het Agentschap voor Buitenlandse Handel Departement internationaal Vlaanderen NGK 3 3 GVK GOK VRK MACH Het betreft een bij de eerste begrotingscontrole 2006 ingevoerde basisallocatie die moet dienen om de reglementair vastgelegde vergoedingen aan de regeringscommissaris van het Vlaamse Gewest bij het Agentschap voor Buitenlandse handel te dragen. Het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) ontvangt van het Vlaamse Gewest, net als van de andere twee gewesten en de federale overheid, jaarlijks een dotatie ter financiering van zijn opdrachten en activiteiten (zie basisallocatie van dit programma DF). De drie Belgische gewesten hebben elk een eigen commissaris aangesteld bij het ABH. De aanstelling van de Vlaamse commissaris bij het ABH gebeurde bij besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988 ( houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse regering behoren ). Dit besluit bepaalt de hoogte van de forfaitaire vergoeding en van de zitpenning. Bij het ABH zijn 2 categorieën commissarissen actief: 3 namens de Gewesten: regeringscommissarissen (één per Gewest) 2 gewone commissarissen voor de controle van de rekeningen: één namens het Rekenhof en één namens de Kamer van Revisoren Het ABH betaalt geen vergoedingen uit (noch forfaitaire, noch zitpenningen) aan de regeringscommissarissen van de Gewesten. De 2 gewone commissarissen krijgen wél een vergoeding van ABH uitbetaald (1/3 van de normale vergoeding voor de commissaris van het Rekenhof en de normale vergoeding voor de commissaris van de Kamer van Revisoren). Het ABH stelt wel aanwezigheidsattesten op die moeten dienen om de precieze hoogte van de zitpenningen te kunnen bepalen. Het krediet is hetzelfde als in 2006 en Basisallocatie Uitgaven m.b.t. communicatie Basisallocatie Uitgaven m.b.t. communicatie

6 360 Departement internationaal Vlaanderen NGK GVK GOK VRK MACH Deze basisallocatie betreft een afsplitsing van de BA Uitgaven i.v.m. acties, realisaties, publicaties en manifestaties ter bevordering van de export. Meer concreet omvat ze de uitgaven die betrekking hebben op communicatie. Ingevolge de decentralisatie van het globale communicatiebudget van de Vlaamse regering is het de bedoeling dat communicatie-uitgaven met betrekking tot de exportbevordering en buitenlandse handel op deze basisallocatie gebeuren. Het betreft zowel interne als externe communicatie. Hiertoe behoren o.a. de communicatie naar bedrijven en beroepsfederaties, via bijvoorbeeld het opzetten van radio- en tv-spots, de aanmaak van drukwerk,. Gevraagd krediet: euro (na recuperatie van die als gevolg van de begrotingscontrole 2007 benut is als compensatie voor bijkredieten vorige jaren). Basisallocatie Uitgaven in verband met acties, realisaties, publicaties en manifestaties ter bevordering van de export: deelneming aan colloquia, missies en tentoonstellingen, uitgaven voor de buitenlandse zendingsreizen van de bevoegde minister, de leden van het kabinet en de delegaties die de minister leidt, alsmede voor zendingen van derden in opdracht van de minister Basisallocatie Uitgaven in verband met acties, realisaties, publicaties en manifestaties ter bevordering van de export: deelneming aan colloquia, missies en tentoonstellingen, uitgaven voor de buitenlandse zendingsreizen van de bevoegde minister, de leden van het kabinet en de delegaties die de minister leidt, alsmede voor zendingen van derden in opdracht van de minister Departement internationaal Vlaanderen NGK GVK GOK VRK MACH Dit krediet wordt voorzien voor uitgaven die verband houden met de organisatie van en de deelname aan internationale handelszendingen, prospectiemissies, zakenreizen en dergelijke meer. Ook de organisatie van seminaries, colloquia, tentoonstellingen of andere aanverwante promotie-initiatieven in de export-sfeer gebeurt ten laste van dit krediet. Tijdens de begrotingscontrole 2007 werden de kredieten voor buitenlandse zendingsreizen ter bevordering van de export die her en der verspreid waren over meerdere begrotingsprogramma s geconcentreerd op deze basisallocatie. Bovendien is voortaan het Departement internationaal Vlaanderen verantwoordelijk voor de logistieke voorbereiding en ondersteuning (tickets, reservaties, nazicht schuldvorderingen, ) Gevraagd krediet is hetzelfde als dat na begrotingscontrole Basisallocatie Subsidie aan het Technical Assistance Trust Fund bij de International Finance Corporation (pro memorie)

7 361 Basisallocatie Subsidie voor oprichting van een Technical Assistance Trust Fund bij de International Finance Corporation (pro memorie) Departement internationaal Vlaanderen NGK 0 0 GVK GOK VRK MACH The International Finance Corporation (IFC) is de pijler voor de private sector binnen de Wereldbank Groep. De organisatie heeft als doelstelling duurzame private investeringen in ontwikkelingslanden te bevorderen om zo armoede tegen te gaan en levenskwaliteit te verbeteren. De IFC ondersteunt private ondernemingsprojecten in ontwikkelingslanden door middel van het verlenen van leningen, kapitaalparticipaties, het verschaffen van een vlotte toegang tot internationale financiële markten, advies en technische assistentie aan lokale ondernemers en overheden. In 2006 is door de Vlaamse regering besloten tot de oprichting van een Technical Assistance Trust Fund bij het IFC. Hiervoor werd euro vrijgemaakt vanuit de provisie voor het economische relancebeleid. Het Vlaamse trustfund is een instrument dat ondersteuning biedt aan Vlaamse consultants die geselecteerd willen worden voor een opdracht bij de Wereldbank. Vlaamse consultancycontracten kunnen tevens een hefboom zijn voor aannemers en toeleveranciers die in een latere projectfase aan bod komen. Basisallocatie Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen voor haalbaarheidsstudies m.b.t. bouw- en milieuprojecten in het buitenland met Vlaamse betrokkenheid Basisallocatie Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen voor haalbaarheidsstudies m.b.t. bouw- en milieuprojecten in het buitenland met Vlaamse betrokkenheid Departement internationaal Vlaanderen NGK GVK GOK VRK MACH De subsidieregeling voor de haalbaarheidsstudies beoogt een stimulans te geven aan bedrijven. Haalbaarheidsstudies vormen de eerste fase van een investeringsproject en zijn een noodzakelijke schakel met als doel zowel lokale autoriteiten als kandidaat-investeerders te overtuigen van de technische, socioeconomische en ecologische haalbaarheid van een investeringsproject. Bij de haalbaarheidsstudies worden verschillende aspecten behandeld zoals de technologische assessment (industrie), trafiekstudies (infrastructuur), logistiek, marktanalyse, kosten-batenanalyse, business plans en projectfinanciering. In deze studies zijn zowel technische, economische als milieuaspecten opgenomen. Het gaat over kennisintensieve aspecten van studies die Vlaamse studiebureaus kunnen uitvoeren. De bedoeling van de haalbaarheidsstudies is Vlaamse bedrijven een grotere kans te geven om het betreffende project uit te voeren. Het besluit van de Vlaamse regering van 31 maart 2006 tot toekenning van subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten in het buitenland met Vlaamse betrokkenheid is aldus een nieuwe stimulans voor kleine en middelgrote ondernemingen. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet het bouw- of milieuproject worden uitgevoerd in een land dat opgenomen is in de lijst van eligible countries van de Arrangement on Guidelines for officially

8 362 supported export credits. Bij gelijkwaardige projecten wordt een voorkeur gegeven aan Vlaamse partnerlanden in het kader van de ontwikkelingssamenwerking. Voor 2008 wordt de tijdelijke overheveling van euro ordonnanceringskrediet tussen basisallocatie van programma EC en basisallocatie van programma DF geneutraliseerd. Beleids- en betalingskredieten blijven in vergelijking met initiële begroting 2007 constant. Basisallocatie Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen Basisallocatie Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen Departement internationaal Vlaanderen NGK GVK GOK VRK MACH De werkingsdotatie aan FIT stijgt met euro. Deze toename (samen met enkele interne kredietherschikkingen) dient hoofdzakelijk voor: aanpassing aan inflatie; inschatting van de weddedrift; creatie van een wereldwijd IT-netwerk. In de toelichting bij de begroting van FIT (zie deel 3) wordt nader ingegaan op deze bijkomende uitgaven. Basisallocatie Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ter ondersteuning van de activiteiten van ondernemingen die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen Basisallocatie Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ter ondersteuning van de activiteiten van ondernemingen die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen Departement internationaal Vlaanderen NGK GVK GOK VRK MACH Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 bepaalt de voorwaarden en de regels inzake het toekennen van financiële stimuli ter bevordering van het internationaal ondernemen voor ondernemingen. Op 1 oktober 2005 is deze nieuwe reglementering in werking getreden. Na begrotingscontrole 2007 en een kredietherschikking vanuit de provisie Economisch Relancebeleid ( ) waren volgende kredieten voorzien op basisallocatie 41.06: een GVK van euro; een GOK van euro. De financiële ondersteuning van bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers (besluit van de Vlaamse Regering van ) zal vanaf 2008 het voorwerp uitmaken van een nieuwe basisallocatie, zijnde

9 Daartoe worden GVK en GOK van basisallocatie verminderd met euro ter compensatie voor de nieuwe basisallocatie Basisallocatie omvat na deze operatie euro aan beleidskredieten en euro aan betalingskredieten. Basisallocatie Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen m.b.t. het ter beschikking stellen van Vlaamse uitrustingsgoederen, met het oog op de exportbevordering aan landen of regio s aangeduid door de Vlaamse Regering Basisallocatie Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen m.b.t. het ter beschikking stellen van Vlaamse uitrustingsgoederen, met het oog op de exportbevordering aan landen of regio s aangeduid door de Vlaamse Regering Departement internationaal Vlaanderen NGK GVK GOK VRK MACH De Vlaamse regering wil de Vlaamse export actief ondersteunen. De basis van de subsidiëring is het besluit van de Vlaamse regering van 11 februari 2000 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen aangaande de terbeschikkingstelling van Vlaamse uitrustingsgoederen ter bevordering van de export. Dit besluit van 11 februari 2000 beperkt de landen voor uitvoer tot de landen erkend door de OESO en bepaalt de steunpercentages op 35% (en 50% voor de minst ontwikkelde landen). Het besluit van de Vlaamse regering aangaande de terbeschikkingstelling van Vlaamse uitrustingsgoederen ter bevordering van de export is aldus een stimulans voor de kleine en middelgrote ondernemingen. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project worden uitgevoerd in een land dat opgenomen is in de lijst van eligible countries van de Arrangement on Guidelines for officially supported export credits. Bij gelijkwaardige projecten wordt een voorkeur gegeven aan Vlaamse partnerlanden in het kader van de ontwikkelingssamenwerking. Beleids- en betalingskredieten zijn, mits indexaanpassing, gelijk aan deze na begrotingscontrole Basisallocatie Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen voor dienstencentra voor bedrijven in het buitenland Basisallocatie Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen voor dienstencentra voor bedrijven in het buitenland Departement internationaal Vlaanderen NGK GVK GOK VRK MACH

10 364 Het concept van de diensten- of bedrijvencentra in het buitenland, waar kleine en middelgrote ondernemingen tegen een redelijke prijs een kleine ruimte kunnen huren voor een beperkte periode, is erg interessant voor startende bedrijven. Zij kunnen op deze manier alvorens daadwerkelijk over te gaan tot de oprichting van een eigen lokale entiteit, de markt gedurende langere tijd in kaart brengen. Dat is zeker van belang op markten die moeilijker toegankelijk zijn omwille van taal, cultuur of wettelijke en andere barrières. Met zijn dienstencentrum in Shanghai heeft FIT de voorbije jaren aangetoond dat de drempel om de Chinese markt te prospecteren op deze manier aanzienlijk kon worden verlaagd. Uit eerder onderzoek blijkt dat de keuze voor een dienstencentrum in eigen beheer niet de meest optimale manier van werken was. Dit omwille van de hoge up-front investeringskosten en omdat het beheer van vastgoed en het verlenen van allerlei ondersteunende administratieve diensten veraf staan van de kerntaken van de Vlaamse economische vertegenwoordigers in het buitenland. Daarom werd er voor geopteerd om voortaan samen te werken met bestaande buitenlandse dienstencentra. Dit moet FIT toelaten om Vlaamse bedrijven sneller, goedkoper en op meer plaatsen, te ondersteunen. Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2007 wijzigde dan ook in die zin het eerdere besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels inzake de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van de uitvoer. Voor de dienstencentra in het buitenland wordt vanaf 2007 jaarlijks euro uitgetrokken. Die middelen zijn afkomstig van de provisie voor het economische relancebeleid. Basisallocatie Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ter ondersteuning van de activiteiten van bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen - Departement internationaal Vlaanderen NGK GVK GOK VRK MACH Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006 bepaalt de voorwaarden en de regels inzake het toekennen van financiële stimuli voor initiatieven ter bevordering van het internationaal ondernemen door bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers. In het kader van deze subsidieregeling werd in 2007 de vierde call (de eerste voor projecten die aanvang nemen in 2008) gelanceerd. Vanaf 2008 wordt de financiële ondersteuning van bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers het voorwerp van een nieuwe basisallocatie waarvoor euro in GVK en GOK wordt overgeheveld vanuit basisallocatie van dit programma DF. Basisallocatie Dotatie voor het Agentschap voor Buitenlandse Handel Basisallocatie Dotatie voor het Agentschap voor Buitenlandse Handel

11 365 Departement internationaal Vlaanderen NGK GVK GOK VRK MACH Op basis van een akkoord tussen de federale eerste minister en de ministers-presidenten van de regio s, werd op 19 juli 2001 beslist om de federale dotatie voor het Agentschap aan te vullen met een dotatie uit de drie gewesten. Het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van het Agentschap voor Buitenlandse Handel bepaalt in artikel 12 letterlijk: De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de begroting vast. Deze behoeft de instemming te verkrijgen van de vertegenwoordigers van elk van de gewestoverheden. De financiering van het Agentschap wordt verzekerd door een jaarlijkse federale dotatie die ,25 euro bedraagt voor het jaar 2002 en aangepast wordt aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van de volgende jaren. De gewesten kunnen een financiële bijdrage leveren op grond van de verdeelsleutel inzake de personenbelasting voorzien in artikel 35sexies van de bijzondere wet van 16 januari 1989 ingevoerd door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten.. De dotatie vanwege het Vlaamse Gewest blijft constant (exclusief indexaanpassing). Vanaf 2008 zal aan de uitbetaling van de tweede schijf de voorwaarde tot het voorafgaandelijk voorleggen van een jaarverslag worden gekoppeld. Basisallocatie Deelneming in het kapitaal van de Participatiemaatschappij Vlaanderen Fonds Vlaanderen Internationaal Basisallocatie Deelneming in het kapitaal van de Participatiemaatschappij Vlaanderen Fonds Vlaanderen Internationaal Departement internationaal Vlaanderen NGK GVK GOK VRK MACH Vlaamse KMO s die een vestiging in het buitenland willen oprichten, hebben vaak moeilijkheden om hiervoor het benodigd kapitaal te vinden bij de traditionele kapitaalverschaffers (banken, venture capitalists). Nochtans wijzen heel wat studies uit dat het juist de bedrijven zijn die in het buitenland actief zijn, die het meest bijdragen tot de werkgelegenheid en de groei in Vlaanderen; Met de oprichting van het Fonds Vlaanderen Internationaal wil de Vlaamse overheid dan ook actief kunnen participeren onder de vorm van risicokapitaal in de buitenlandse investeringen van Vlaamse bedrijven. De oprichting van dit Fonds werd op 22 juli 2005 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De beslissing van de Vlaamse Regering voorzag in een jaarlijkse dotatie aan het Fonds via een kapitaalsverhoging van euro bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen tussen 2005 en 2009.

12 366 Het krediet voor 2008 blijft aldus ongewijzigd. DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE AGENTSCHAPPEN / VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN PROGRAMMA DF VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN BEGROTING FLANDERS INVESTMENT & TRADE ONTVANGSTEN ESR code COFOG code Omschrijving BC2007 BO NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 08 Interne verrichtingen Overgedragen overschot vorige boekjaren Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 10 Niet verdeeld 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verkopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming 18 Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 20 Niet verdeeld 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 26.0 Niet verdeeld Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven 28 Overige opbrengsten van vermogen 29 Toegerekende creditrentes 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 30 Niet verdeeld 36 Indirecte belastingen en heffingen 36.3 Belasting op de toegevoegde waarde Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen 38.3 Van verzekeringsmaatschappijen Inkomensoverdrachten van het buitenland 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 40 Niet verdeeld 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 46.1 Van de institutionele overheid Werkingsdotatie (ba 4105)

13 367 Dotatie voor financiële stimuli (ba 4106) Dotatie voor haalbaarheidsstudies (ba 4104) Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (ba 4107) Dotatie voor dienstencentra (ba 4108) Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel (ba 4109) Pro memorie: van de institutionele overheid ikv trust funding bij internationale organisaties 46.1 Pro memorie: van de institutionele overheid voor de financiering van dienstencentra 47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 48 Inkomensoverdrachten van de lokale overheden 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 49.3 Inkomensoverdrachten van andere Gewesten KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 7 DESINVESTERINGEN 70 Niet verdeeld 76 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 77.1 Verkopen van vervoermaterieel Verkopen van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 80 Niet verdeeld 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen 86.1 Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen 87.2 Door de gezinnen Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland 89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid 89.1 Binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Terugbetalingen door een institutionele groep van een geldvoorschot toegestaan door een andere institutionele groep OVERHEIDSSCHULD 90 Niet verdeeld 96 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 97 Aanmuntingen 98 Opnemingen uit reservefondsen 99 Opnemingen van kortlopende leningen TOTAAL ONTVANGSTEN

14 368 BEGROTING FLANDERS INVESTMENT & TRADE UITGAVEN ESR COFOG code code Omschrijving BC2007 BO NIET-VERDEELDE UITGAVEN Niet verdeeld Uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 tot Uitgaven van overheidsdiensten die overwegend voor de markt produceren, dan wel financieren of verzekeren Interne verrichtingen Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Niet verdeeld Lonen en sociale lasten Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Lonen in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Aankopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van water- en wegenbouwkundige werken 2 RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Niet verdeeld Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta Toegerekende debetrentes Huurgelden van gronden 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Niet verdeeld Exploitatiesubsidies Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen, Dotatie voor financiële stimuli (ba 41.06) Dotatie voor haalbaarheidsstudies (ba 41.04) Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (ba 41.07) Sponsoring promotie-initiatieven (uit werkingsdotatie ba 41.05) Dotatie voor dienstencentra (ba 41.08)

15 369 Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Inkomensoverdrachten aan het buitenland 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Niet verdeeld Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid Aan een administratieve instelling VLAO Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Pro memorie: van de institutionele overheid ikv trust funding bij internationale organisaties KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 6 7 INVESTERINGEN Niet verdeeld Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Nieuwbouw van gebouwen Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Specifieke investeringen in IT wereldnetwerk Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN Niet verdeeld Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan privé-ondernemingen Kredietverleningen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Kredietverleningen aan de gezinnen Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland Kredietverleningen binnen de sector overheid Binnen eenzelfde institutionele groep Aan een andere institutionele groep OVERHEIDSSCHULD Niet verdeeld TOTAAL UITGAVEN

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma stuk ingediend op 13 (2011-2012) Nr. 2-A 3 november 2011 (2011-2012) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting

Nadere informatie

Beleidsbrief. Toerisme 2010-2011

Beleidsbrief. Toerisme 2010-2011 stuk ingediend op 734 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Beleidsbrief Toerisme 2010-2011 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013 Ondernemingsplan 2013 Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade Februari 2013 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 1 Colofon: Titel: Ondernemingsplan 2013 - Flanders

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011 stuk ingediend op 735 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Beleidsbrief Vlaamse Rand 2010-2011 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

HANDLEIDING. Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging. Publicatie: Juli 2013. Met steun van: Uitgevoerd door:

HANDLEIDING. Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging. Publicatie: Juli 2013. Met steun van: Uitgevoerd door: HANDLEIDING Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging Publicatie: Juli 2013 Uitgevoerd door: Met steun van: Opdrachtgever: POM Antwerpen Lange Lozanastraat 223 2018 Antwerpen Handleiding: Op zoek

Nadere informatie

ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM

ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM Beleidsnota 2009-2014 ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM Ingrid Lieten Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun ONDERNEMINGSPLAN 2013 2 1.Inleiding 2. Het IWT als organisatie 3. Onze strategische en operationele doelstellingen 4. Prioriteiten en planning 2013 4a1. Recurrente programma s en activiteiten 4a2. Nieuwe

Nadere informatie

Nationaal Hervormingsprogramma. april 2012

Nationaal Hervormingsprogramma. april 2012 Hervormingsprogramma 2012 april 2012 Inhoud Inleiding... 1 1. Macro-economisch scenario 2012-2016... 3 2. Macro-economisch toezicht... 4 2.1. Schuld van de private sector 4 2.2. Overheidsschuld 6 2.3.

Nadere informatie

Financierings- Fonds voor schuldafbouw en Eénmalige investerings- Uitgaven

Financierings- Fonds voor schuldafbouw en Eénmalige investerings- Uitgaven Financierings- Fonds voor schuldafbouw en Eénmalige investerings- Uitgaven Voorwoord Brussel, 30 maart 2005 Het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU) is nu aan zijn

Nadere informatie

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport 2013 TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport Vlaamse Gemeenschapscommissie - Vlaamse Gemeenschap oktober 2013 1 INHOUD 1 Inleiding 5 2 Domeinspecifieke knelpuntenanalyse en voorstellen van oplossing voor

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1775 (2012-2013) Nr. 1 23 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,

Nadere informatie

!! "# $ % & ' & ( )*+, & "-. / "0 / "+1 & 22 & & # & / / / / " " 3 "# 3 3 #

!! # $ % & ' & ( )*+, & -. / 0 / +1 & 22 & & # & / / / /   3 # 3 3 # !! "# $ % & ' & ( )*+, & "-. / "0 / "+1 & 22 & & # & / / / / " " 3 "# 3 3 # 2 1. Voorwoord 45 2.+637 +845. 88.9..227 4545 45425 2282 4522 2485 2 )8* 2 +8 22. #.). :*.2 88..;457.. +2222. 8+22< 222 2 2.23

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding

Federaal Plan Armoedebestrijding Federaal Plan Armoedebestrijding Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Voorwoord... 4 1. Armoedebestrijding in België... 5 1. Wat is armoede?...5 2. Armoede, een situatieschets voor België...5 3. De Europese

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office)

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office) Bestuursovereenkomst 2012-2015 Federaal Wetenschapsbeleid Belspo (Belgian Science Policy Office) Ref.: CAB_1_N 7 juni 2012 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1 A. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 B. OPDRACHT... 13 C. ORGANIGRAM

Nadere informatie

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Ingediend door de heer Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de Federale Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen

Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de Federale Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de Federale Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen Bestuursovereenkomst 2013-2015 2 / 7 5 Bestuursovereenkomst 2013-2015 Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1337 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,

Nadere informatie

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen Jaarondernemingsplan 2014 Agentschap Wonen Vlaanderen Inhoud Inleiding... 5 Wonen Vlaanderen als organisatie... 5 Strategische organisatiedoelstelling 1: verhoging aanbod private en sociale huurwoningen...

Nadere informatie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie Activiteitenverslag 2009 Inhoudstafel Wat is het IWT / IWT-producten 3 Deel 0 Voorwoord 5 Deel 1 Hervormingen, beleidsadviezen en nieuwe opdrachten

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op stuk ingediend op 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) Beleidsnota Financiën en Begroting 2014-2019 ingediend door mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 stuk 15 (2014-2015) Nr. 8-C ingediend op 27 november 2014 (2014-2015) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Verslag namens de

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie