PROGRAMMA DF INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMA DF INTERNATIONAAL ONDERNEMEN"

Transcriptie

1

2

3 357 PROGRAMMA DF INTERNATIONAAL ONDERNEMEN DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN 1. ONTVANGSTEN 2007 (begrotingscontrole) 2008 (raming) AO TO 2. UITGAVEN 2007 (krediet) 2008 (krediet) NGK GVK GOK VRK MACH DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING Hoofdstuk 1: Beleidsprioriteiten Een centrale rol voor het Vlaams Agentschap Internationaal Ondernemen (FIT / Flanders Investment and Trade) Er werd gekozen om van FIT het centrale agentschap ter ondersteuning van het internationaal ondernemen van en naar Vlaanderen te maken. FIT is sinds eind 2006 belast met het leeuwendeel van de initiatieven van de overheid bij het ondersteunen van het internationaal ondernemen in al zijn facetten. Bij de uitvoering van zijn opdracht zal FIT steeds streven naar een kwalitatief hoogstaande dienstverlening, met specifieke aandacht voor het leveren van maatwerk. Efficiënte, correcte en snelle begeleiding van de ondernemer staan hierbij centraal. De Beheersovereenkomst Sinds 1 december 2006 beschikt FIT over een beheersovereenkomst die de periode omvat. De hierin opgenomen afspraken moeten uiteindelijk leiden tot een nog betere dienstverlening aan de bedrijven door het uitbouwen van een méér performante organisatie. Centraal in de beheersovereenkomst staan vier strategische organisatiedoelstellingen (SOD) en de wijze waarop de realisatie hiervan wordt opgevolgd. De vier strategische organisatiedoelstellingen van FIT zijn: 1. het leveren van een significante bijdrage tot de bevordering van het internationaal ondernemen door bedrijven die in Vlaanderen gevestigd zijn, met speciale aandacht voor kmo s; 2. het leveren van een significante bijdrage tot het aantrekken en verankeren van buitenlandse investeringen naar en in Vlaanderen; 3. het stimuleren van duurzaam en ethisch internationaal ondernemen; 4. het aanbieden van een uitmuntende dienstverlening aan zijn klanten. De opvolging van de realisatie van deze vier strategische organisatiedoelstellingen gebeurt via tien kritische performantie-indicatoren (KPI) waaraan ook streefcijfers zijn gekoppeld.

4 358 Via geïntegreerde planningsdocumenten zoals het jaarlijkse ondernemingsplan en het operationeel plan met een tijdshorizon van drie jaar ( ), streeft FIT naar een gestructureerde aanpak die ook in overeenstemming is met de begrotingscyclus. Voor de invulling van deze opdrachten dient FIT over de nodige middelen te beschikken ten einde: de werking van het buitenlandse netwerk te kunnen optimaliseren; de instrumenten ter ondersteuning van de ondernemer in Vlaanderen verder te kunnen uitbouwen; nog meer buitenlandse investeringen te kunnen aantrekken. De beleidsprioriteiten voor 2008 zijn onder meer: 1. Het groeiend belang van de BRIC-landen. 2. Bijkomende buitenlandse vertegenwoordigers gespecialiseerd in hoogtechnologische en kennisintensieve sectoren. 3. Stuurgroep investeren binnen de Raad van Bestuur van FIT. 4. Actief ondersteunen van New-to-Export bedrijven. 5. Verbeteren van de dienstverlening van FIT door middel van het uitwerken van een wereldwijd IT-netwerk. 6. Het ondersteunen van langdurige prospectie door een tegemoetkoming in de huurkosten bij geselecteerde dienstencentra voor bedrijven. 7. Een sterker imago voor Vlaanderen in het buitenland. 8. Sensibiliseren van het bedrijfsleven in verband met duurzaam en ethisch internationaal ondernemen. Hoofdstuk 2: Toelichting per basisallocatie 1. Ontvangsten Artikel Terugstorting door het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (EVA) Artikel Terugstorting door het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (EVA) Departement internationaal Vlaanderen 2007 (raming begrotingscontrole) 2008 (raming) AO TO Vóór 1992 werden voor prospectie-initiatieven leningen toegestaan. De terugbetaling gebeurt op basis van 5% van de omzet die de firma realiseert met het land waarvoor de lening gegeven werd. Diverse procedures tot dading zijn lopende, vooralsnog zonder succes. Het openstaande saldo per bedraagt euro (55 dossiers). De reacties van de bedrijven op de gestelde eisen zijn quasi onbestaande, in het bijzonder omwille van de realiteit dat het merendeel van deze dossiers 15 jaren oud is. Vanaf 1992 werden aan bedrijven leningen toegezegd voor prospectie-initiatieven. Deze leningen worden terugbetaald in vijfjarige schijven van 20%. Het openstaande saldo per bedraagt ,16 euro (6 dossiers). Voor deze zes dossiers is een juridische procedure opgestart.

5 Uitgaven Basisallocatie Vergoedingen aan de regeringscommissaris bij het Agentschap voor Buitenlandse Handel Basisallocatie Vergoedingen aan de regeringscommissaris bij het Agentschap voor Buitenlandse Handel Departement internationaal Vlaanderen NGK 3 3 GVK GOK VRK MACH Het betreft een bij de eerste begrotingscontrole 2006 ingevoerde basisallocatie die moet dienen om de reglementair vastgelegde vergoedingen aan de regeringscommissaris van het Vlaamse Gewest bij het Agentschap voor Buitenlandse handel te dragen. Het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) ontvangt van het Vlaamse Gewest, net als van de andere twee gewesten en de federale overheid, jaarlijks een dotatie ter financiering van zijn opdrachten en activiteiten (zie basisallocatie van dit programma DF). De drie Belgische gewesten hebben elk een eigen commissaris aangesteld bij het ABH. De aanstelling van de Vlaamse commissaris bij het ABH gebeurde bij besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988 ( houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse regering behoren ). Dit besluit bepaalt de hoogte van de forfaitaire vergoeding en van de zitpenning. Bij het ABH zijn 2 categorieën commissarissen actief: 3 namens de Gewesten: regeringscommissarissen (één per Gewest) 2 gewone commissarissen voor de controle van de rekeningen: één namens het Rekenhof en één namens de Kamer van Revisoren Het ABH betaalt geen vergoedingen uit (noch forfaitaire, noch zitpenningen) aan de regeringscommissarissen van de Gewesten. De 2 gewone commissarissen krijgen wél een vergoeding van ABH uitbetaald (1/3 van de normale vergoeding voor de commissaris van het Rekenhof en de normale vergoeding voor de commissaris van de Kamer van Revisoren). Het ABH stelt wel aanwezigheidsattesten op die moeten dienen om de precieze hoogte van de zitpenningen te kunnen bepalen. Het krediet is hetzelfde als in 2006 en Basisallocatie Uitgaven m.b.t. communicatie Basisallocatie Uitgaven m.b.t. communicatie

6 360 Departement internationaal Vlaanderen NGK GVK GOK VRK MACH Deze basisallocatie betreft een afsplitsing van de BA Uitgaven i.v.m. acties, realisaties, publicaties en manifestaties ter bevordering van de export. Meer concreet omvat ze de uitgaven die betrekking hebben op communicatie. Ingevolge de decentralisatie van het globale communicatiebudget van de Vlaamse regering is het de bedoeling dat communicatie-uitgaven met betrekking tot de exportbevordering en buitenlandse handel op deze basisallocatie gebeuren. Het betreft zowel interne als externe communicatie. Hiertoe behoren o.a. de communicatie naar bedrijven en beroepsfederaties, via bijvoorbeeld het opzetten van radio- en tv-spots, de aanmaak van drukwerk,. Gevraagd krediet: euro (na recuperatie van die als gevolg van de begrotingscontrole 2007 benut is als compensatie voor bijkredieten vorige jaren). Basisallocatie Uitgaven in verband met acties, realisaties, publicaties en manifestaties ter bevordering van de export: deelneming aan colloquia, missies en tentoonstellingen, uitgaven voor de buitenlandse zendingsreizen van de bevoegde minister, de leden van het kabinet en de delegaties die de minister leidt, alsmede voor zendingen van derden in opdracht van de minister Basisallocatie Uitgaven in verband met acties, realisaties, publicaties en manifestaties ter bevordering van de export: deelneming aan colloquia, missies en tentoonstellingen, uitgaven voor de buitenlandse zendingsreizen van de bevoegde minister, de leden van het kabinet en de delegaties die de minister leidt, alsmede voor zendingen van derden in opdracht van de minister Departement internationaal Vlaanderen NGK GVK GOK VRK MACH Dit krediet wordt voorzien voor uitgaven die verband houden met de organisatie van en de deelname aan internationale handelszendingen, prospectiemissies, zakenreizen en dergelijke meer. Ook de organisatie van seminaries, colloquia, tentoonstellingen of andere aanverwante promotie-initiatieven in de export-sfeer gebeurt ten laste van dit krediet. Tijdens de begrotingscontrole 2007 werden de kredieten voor buitenlandse zendingsreizen ter bevordering van de export die her en der verspreid waren over meerdere begrotingsprogramma s geconcentreerd op deze basisallocatie. Bovendien is voortaan het Departement internationaal Vlaanderen verantwoordelijk voor de logistieke voorbereiding en ondersteuning (tickets, reservaties, nazicht schuldvorderingen, ) Gevraagd krediet is hetzelfde als dat na begrotingscontrole Basisallocatie Subsidie aan het Technical Assistance Trust Fund bij de International Finance Corporation (pro memorie)

7 361 Basisallocatie Subsidie voor oprichting van een Technical Assistance Trust Fund bij de International Finance Corporation (pro memorie) Departement internationaal Vlaanderen NGK 0 0 GVK GOK VRK MACH The International Finance Corporation (IFC) is de pijler voor de private sector binnen de Wereldbank Groep. De organisatie heeft als doelstelling duurzame private investeringen in ontwikkelingslanden te bevorderen om zo armoede tegen te gaan en levenskwaliteit te verbeteren. De IFC ondersteunt private ondernemingsprojecten in ontwikkelingslanden door middel van het verlenen van leningen, kapitaalparticipaties, het verschaffen van een vlotte toegang tot internationale financiële markten, advies en technische assistentie aan lokale ondernemers en overheden. In 2006 is door de Vlaamse regering besloten tot de oprichting van een Technical Assistance Trust Fund bij het IFC. Hiervoor werd euro vrijgemaakt vanuit de provisie voor het economische relancebeleid. Het Vlaamse trustfund is een instrument dat ondersteuning biedt aan Vlaamse consultants die geselecteerd willen worden voor een opdracht bij de Wereldbank. Vlaamse consultancycontracten kunnen tevens een hefboom zijn voor aannemers en toeleveranciers die in een latere projectfase aan bod komen. Basisallocatie Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen voor haalbaarheidsstudies m.b.t. bouw- en milieuprojecten in het buitenland met Vlaamse betrokkenheid Basisallocatie Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen voor haalbaarheidsstudies m.b.t. bouw- en milieuprojecten in het buitenland met Vlaamse betrokkenheid Departement internationaal Vlaanderen NGK GVK GOK VRK MACH De subsidieregeling voor de haalbaarheidsstudies beoogt een stimulans te geven aan bedrijven. Haalbaarheidsstudies vormen de eerste fase van een investeringsproject en zijn een noodzakelijke schakel met als doel zowel lokale autoriteiten als kandidaat-investeerders te overtuigen van de technische, socioeconomische en ecologische haalbaarheid van een investeringsproject. Bij de haalbaarheidsstudies worden verschillende aspecten behandeld zoals de technologische assessment (industrie), trafiekstudies (infrastructuur), logistiek, marktanalyse, kosten-batenanalyse, business plans en projectfinanciering. In deze studies zijn zowel technische, economische als milieuaspecten opgenomen. Het gaat over kennisintensieve aspecten van studies die Vlaamse studiebureaus kunnen uitvoeren. De bedoeling van de haalbaarheidsstudies is Vlaamse bedrijven een grotere kans te geven om het betreffende project uit te voeren. Het besluit van de Vlaamse regering van 31 maart 2006 tot toekenning van subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten in het buitenland met Vlaamse betrokkenheid is aldus een nieuwe stimulans voor kleine en middelgrote ondernemingen. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet het bouw- of milieuproject worden uitgevoerd in een land dat opgenomen is in de lijst van eligible countries van de Arrangement on Guidelines for officially

8 362 supported export credits. Bij gelijkwaardige projecten wordt een voorkeur gegeven aan Vlaamse partnerlanden in het kader van de ontwikkelingssamenwerking. Voor 2008 wordt de tijdelijke overheveling van euro ordonnanceringskrediet tussen basisallocatie van programma EC en basisallocatie van programma DF geneutraliseerd. Beleids- en betalingskredieten blijven in vergelijking met initiële begroting 2007 constant. Basisallocatie Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen Basisallocatie Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen Departement internationaal Vlaanderen NGK GVK GOK VRK MACH De werkingsdotatie aan FIT stijgt met euro. Deze toename (samen met enkele interne kredietherschikkingen) dient hoofdzakelijk voor: aanpassing aan inflatie; inschatting van de weddedrift; creatie van een wereldwijd IT-netwerk. In de toelichting bij de begroting van FIT (zie deel 3) wordt nader ingegaan op deze bijkomende uitgaven. Basisallocatie Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ter ondersteuning van de activiteiten van ondernemingen die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen Basisallocatie Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ter ondersteuning van de activiteiten van ondernemingen die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen Departement internationaal Vlaanderen NGK GVK GOK VRK MACH Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 bepaalt de voorwaarden en de regels inzake het toekennen van financiële stimuli ter bevordering van het internationaal ondernemen voor ondernemingen. Op 1 oktober 2005 is deze nieuwe reglementering in werking getreden. Na begrotingscontrole 2007 en een kredietherschikking vanuit de provisie Economisch Relancebeleid ( ) waren volgende kredieten voorzien op basisallocatie 41.06: een GVK van euro; een GOK van euro. De financiële ondersteuning van bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers (besluit van de Vlaamse Regering van ) zal vanaf 2008 het voorwerp uitmaken van een nieuwe basisallocatie, zijnde

9 Daartoe worden GVK en GOK van basisallocatie verminderd met euro ter compensatie voor de nieuwe basisallocatie Basisallocatie omvat na deze operatie euro aan beleidskredieten en euro aan betalingskredieten. Basisallocatie Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen m.b.t. het ter beschikking stellen van Vlaamse uitrustingsgoederen, met het oog op de exportbevordering aan landen of regio s aangeduid door de Vlaamse Regering Basisallocatie Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen m.b.t. het ter beschikking stellen van Vlaamse uitrustingsgoederen, met het oog op de exportbevordering aan landen of regio s aangeduid door de Vlaamse Regering Departement internationaal Vlaanderen NGK GVK GOK VRK MACH De Vlaamse regering wil de Vlaamse export actief ondersteunen. De basis van de subsidiëring is het besluit van de Vlaamse regering van 11 februari 2000 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen aangaande de terbeschikkingstelling van Vlaamse uitrustingsgoederen ter bevordering van de export. Dit besluit van 11 februari 2000 beperkt de landen voor uitvoer tot de landen erkend door de OESO en bepaalt de steunpercentages op 35% (en 50% voor de minst ontwikkelde landen). Het besluit van de Vlaamse regering aangaande de terbeschikkingstelling van Vlaamse uitrustingsgoederen ter bevordering van de export is aldus een stimulans voor de kleine en middelgrote ondernemingen. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project worden uitgevoerd in een land dat opgenomen is in de lijst van eligible countries van de Arrangement on Guidelines for officially supported export credits. Bij gelijkwaardige projecten wordt een voorkeur gegeven aan Vlaamse partnerlanden in het kader van de ontwikkelingssamenwerking. Beleids- en betalingskredieten zijn, mits indexaanpassing, gelijk aan deze na begrotingscontrole Basisallocatie Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen voor dienstencentra voor bedrijven in het buitenland Basisallocatie Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen voor dienstencentra voor bedrijven in het buitenland Departement internationaal Vlaanderen NGK GVK GOK VRK MACH

10 364 Het concept van de diensten- of bedrijvencentra in het buitenland, waar kleine en middelgrote ondernemingen tegen een redelijke prijs een kleine ruimte kunnen huren voor een beperkte periode, is erg interessant voor startende bedrijven. Zij kunnen op deze manier alvorens daadwerkelijk over te gaan tot de oprichting van een eigen lokale entiteit, de markt gedurende langere tijd in kaart brengen. Dat is zeker van belang op markten die moeilijker toegankelijk zijn omwille van taal, cultuur of wettelijke en andere barrières. Met zijn dienstencentrum in Shanghai heeft FIT de voorbije jaren aangetoond dat de drempel om de Chinese markt te prospecteren op deze manier aanzienlijk kon worden verlaagd. Uit eerder onderzoek blijkt dat de keuze voor een dienstencentrum in eigen beheer niet de meest optimale manier van werken was. Dit omwille van de hoge up-front investeringskosten en omdat het beheer van vastgoed en het verlenen van allerlei ondersteunende administratieve diensten veraf staan van de kerntaken van de Vlaamse economische vertegenwoordigers in het buitenland. Daarom werd er voor geopteerd om voortaan samen te werken met bestaande buitenlandse dienstencentra. Dit moet FIT toelaten om Vlaamse bedrijven sneller, goedkoper en op meer plaatsen, te ondersteunen. Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2007 wijzigde dan ook in die zin het eerdere besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels inzake de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van de uitvoer. Voor de dienstencentra in het buitenland wordt vanaf 2007 jaarlijks euro uitgetrokken. Die middelen zijn afkomstig van de provisie voor het economische relancebeleid. Basisallocatie Dotatie aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ter ondersteuning van de activiteiten van bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen - Departement internationaal Vlaanderen NGK GVK GOK VRK MACH Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006 bepaalt de voorwaarden en de regels inzake het toekennen van financiële stimuli voor initiatieven ter bevordering van het internationaal ondernemen door bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers. In het kader van deze subsidieregeling werd in 2007 de vierde call (de eerste voor projecten die aanvang nemen in 2008) gelanceerd. Vanaf 2008 wordt de financiële ondersteuning van bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers het voorwerp van een nieuwe basisallocatie waarvoor euro in GVK en GOK wordt overgeheveld vanuit basisallocatie van dit programma DF. Basisallocatie Dotatie voor het Agentschap voor Buitenlandse Handel Basisallocatie Dotatie voor het Agentschap voor Buitenlandse Handel

11 365 Departement internationaal Vlaanderen NGK GVK GOK VRK MACH Op basis van een akkoord tussen de federale eerste minister en de ministers-presidenten van de regio s, werd op 19 juli 2001 beslist om de federale dotatie voor het Agentschap aan te vullen met een dotatie uit de drie gewesten. Het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van het Agentschap voor Buitenlandse Handel bepaalt in artikel 12 letterlijk: De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de begroting vast. Deze behoeft de instemming te verkrijgen van de vertegenwoordigers van elk van de gewestoverheden. De financiering van het Agentschap wordt verzekerd door een jaarlijkse federale dotatie die ,25 euro bedraagt voor het jaar 2002 en aangepast wordt aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van de volgende jaren. De gewesten kunnen een financiële bijdrage leveren op grond van de verdeelsleutel inzake de personenbelasting voorzien in artikel 35sexies van de bijzondere wet van 16 januari 1989 ingevoerd door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten.. De dotatie vanwege het Vlaamse Gewest blijft constant (exclusief indexaanpassing). Vanaf 2008 zal aan de uitbetaling van de tweede schijf de voorwaarde tot het voorafgaandelijk voorleggen van een jaarverslag worden gekoppeld. Basisallocatie Deelneming in het kapitaal van de Participatiemaatschappij Vlaanderen Fonds Vlaanderen Internationaal Basisallocatie Deelneming in het kapitaal van de Participatiemaatschappij Vlaanderen Fonds Vlaanderen Internationaal Departement internationaal Vlaanderen NGK GVK GOK VRK MACH Vlaamse KMO s die een vestiging in het buitenland willen oprichten, hebben vaak moeilijkheden om hiervoor het benodigd kapitaal te vinden bij de traditionele kapitaalverschaffers (banken, venture capitalists). Nochtans wijzen heel wat studies uit dat het juist de bedrijven zijn die in het buitenland actief zijn, die het meest bijdragen tot de werkgelegenheid en de groei in Vlaanderen; Met de oprichting van het Fonds Vlaanderen Internationaal wil de Vlaamse overheid dan ook actief kunnen participeren onder de vorm van risicokapitaal in de buitenlandse investeringen van Vlaamse bedrijven. De oprichting van dit Fonds werd op 22 juli 2005 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De beslissing van de Vlaamse Regering voorzag in een jaarlijkse dotatie aan het Fonds via een kapitaalsverhoging van euro bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen tussen 2005 en 2009.

12 366 Het krediet voor 2008 blijft aldus ongewijzigd. DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE AGENTSCHAPPEN / VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN PROGRAMMA DF VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN BEGROTING FLANDERS INVESTMENT & TRADE ONTVANGSTEN ESR code COFOG code Omschrijving BC2007 BO NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 08 Interne verrichtingen Overgedragen overschot vorige boekjaren Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 10 Niet verdeeld 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verkopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming 18 Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 20 Niet verdeeld 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 26.0 Niet verdeeld Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven 28 Overige opbrengsten van vermogen 29 Toegerekende creditrentes 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 30 Niet verdeeld 36 Indirecte belastingen en heffingen 36.3 Belasting op de toegevoegde waarde Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen 38.3 Van verzekeringsmaatschappijen Inkomensoverdrachten van het buitenland 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 40 Niet verdeeld 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 46.1 Van de institutionele overheid Werkingsdotatie (ba 4105)

13 367 Dotatie voor financiële stimuli (ba 4106) Dotatie voor haalbaarheidsstudies (ba 4104) Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (ba 4107) Dotatie voor dienstencentra (ba 4108) Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel (ba 4109) Pro memorie: van de institutionele overheid ikv trust funding bij internationale organisaties 46.1 Pro memorie: van de institutionele overheid voor de financiering van dienstencentra 47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 48 Inkomensoverdrachten van de lokale overheden 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 49.3 Inkomensoverdrachten van andere Gewesten KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 7 DESINVESTERINGEN 70 Niet verdeeld 76 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 77.1 Verkopen van vervoermaterieel Verkopen van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 80 Niet verdeeld 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen 86.1 Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen 87.2 Door de gezinnen Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland 89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid 89.1 Binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Terugbetalingen door een institutionele groep van een geldvoorschot toegestaan door een andere institutionele groep OVERHEIDSSCHULD 90 Niet verdeeld 96 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 97 Aanmuntingen 98 Opnemingen uit reservefondsen 99 Opnemingen van kortlopende leningen TOTAAL ONTVANGSTEN

14 368 BEGROTING FLANDERS INVESTMENT & TRADE UITGAVEN ESR COFOG code code Omschrijving BC2007 BO NIET-VERDEELDE UITGAVEN Niet verdeeld Uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 tot Uitgaven van overheidsdiensten die overwegend voor de markt produceren, dan wel financieren of verzekeren Interne verrichtingen Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Niet verdeeld Lonen en sociale lasten Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Lonen in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Aankopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van water- en wegenbouwkundige werken 2 RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Niet verdeeld Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta Toegerekende debetrentes Huurgelden van gronden 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Niet verdeeld Exploitatiesubsidies Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen, Dotatie voor financiële stimuli (ba 41.06) Dotatie voor haalbaarheidsstudies (ba 41.04) Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (ba 41.07) Sponsoring promotie-initiatieven (uit werkingsdotatie ba 41.05) Dotatie voor dienstencentra (ba 41.08)

15 369 Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Inkomensoverdrachten aan het buitenland 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Niet verdeeld Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid Aan een administratieve instelling VLAO Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Pro memorie: van de institutionele overheid ikv trust funding bij internationale organisaties KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 6 7 INVESTERINGEN Niet verdeeld Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Nieuwbouw van gebouwen Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Specifieke investeringen in IT wereldnetwerk Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN Niet verdeeld Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan privé-ondernemingen Kredietverleningen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Kredietverleningen aan de gezinnen Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland Kredietverleningen binnen de sector overheid Binnen eenzelfde institutionele groep Aan een andere institutionele groep OVERHEIDSSCHULD Niet verdeeld TOTAAL UITGAVEN

16 370 De missie van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen bestaat erin om middels zijn binnenen buitenlands netwerk het internationaal ondernemen op duurzame wijze te bevorderen door het aanbieden van kwalitatief hoogstaande en specifieke diensten aan alle ondernemingen in Vlaanderen om deze bij alle facetten van het internationaal ondernemen te begeleiden, te ondersteunen en te stimuleren. Het agentschap heeft verder als missie het aantrekken van buitenlandse investeringen in Vlaanderen om een betekenisvolle bijdrage te leveren tot de internationale ontwikkeling van de Vlaamse economie. Het agentschap heeft volgende strategische doelstellingen: 1. een significante bijdrage leveren aan de bevordering van het internationaal ondernemen door bedrijven gevestigd in Vlaanderen, met speciale aandacht voor KMO s; 2. een significante bijdrage leveren aan het aantrekken en verankeren van buitenlandse investeringen naar en in Vlaanderen; 3. het duurzaam en ethisch internationaal ondernemen stimuleren; 4. een uitmuntende dienstverlening aanbieden aan zijn klanten. Voor de invulling van deze opdrachten beschikt het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen over de volgende middelen om de werking van het binnenlands en buitenlands netwerk en de instrumenten ter ondersteuning van de ondernemer in Vlaanderen te optimaliseren: ESR vorderingensaldo in betaalkredieten: Internationaal Ondernemen (FIT) (p.r. EVA) BC 2007 BO 2008 Totaal ontvangsten Leningen (code 96) - - KVD (codes 8) Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1) Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4 en 66.3,4) Overgedragen overschot / over te dragen tekort (code ) Interne verrichtingen (code 98) Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten Totaal uitgaven Aflossing schuld (code 91) - - Kredietverl. en Deelneming Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4 en 61.3,4) Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code ) Interne verrichtingen (code 93) -

17 371 Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven intering = - en opbouw = ESR vorderingen-saldo (ESRgecorrigeerde ontvangsten - ESRgecorrigeerde uitgaven) Overgedragen saldo Het overgedragen stijgt met euro ten opzichte van Dit gebeurt als compensatie voor de vermindering van de terugbetalingen aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. De terugbetalingen hebben te maken met de leningen voor prospectie-initiatieven aan bedrijven in het kader van uitdovende reglementeringen. Op grond van de realistische verwachtingen in de lopende dossiers, werden de te verwachten ontvangsten herberekend. De vermindering van de verwachte ontvangsten werd evenwel gecompenseerd door een verhoging van het over te dragen saldo in de begroting van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. Dotaties Bij de dotatie voor haalbaarheidsstudies wordt de eenmalige overheveling van euro (begrotingscontrole 2007) ordonnanceringskrediet naar basisallocatie van programma EC geneutraliseerd. Beleids- en betalingskredieten blijven in vergelijking met de initiële begroting 2007 constant. De werkingsdotatie van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen stijgt van euro in 2007 naar euro: euro voor aanpassing aan inflatie; euro voor inschatting van weddedrift; euro voor creatie van een wereldwijd IT-netwerk; euro naar IVA Facilitair management voor de bijdrage van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen aan de Vlaamse Huizen in het buitenland; euro voor de bijdrage van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen aan de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming; euro voor de invulling van N-1 mandaten in het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. Op de dotatie ter ondersteuning van de activiteiten van ondernemingen die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen, worden de vastleggingskredieten en de betaalkredieten verminderd met euro. Deze kredieten worden overgedragen naar een nieuwe basisallocatie voor de financiële ondersteuning van bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Samengeteld blijven de dotaties aan het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen constant. De dotatie voor de uitrustingsgoederen blijft, mits indexaanpassing, constant in vergelijking met De dotatie voor de dienstencentra in het buitenland bedraagt euro. Deze middelen werden overgeheveld uit de provisie voor Economisch Relancebeleid. Wereldwijd IT-netwerk F.I.T. beschikt in Vlaanderen over een privaat netwerk. De elektronische communicatie tussen de Vlaamse F.I.T. posten en de F.I.T. posten in het buitenland verloopt momenteel hoofdzakelijk via Internet en dit vooral onder de vorm van electronische uitwisseling. F.I.T. beschikt, in tegenstelling tot de situatie in Vlaanderen, in het buitenland niet over een interconnectie van de posten met de hoofdzetel.

18 372 Teneinde bepaalde functionaliteiten van de interne toepassingsomgeving toch beperkt consulteerbaar te maken en open te stellen voor de buitenlandse posten werden een aantal applicaties webenabled gemaakt en beperkt toegankelijk gesteld via de Intranetsite. De huidige werkwijze om applicaties open te stellen voor het buitenlands netwerk heeft echter een aanzienlijk aantal nadelen en beperkingen. Implementatie van een wereldwijd communicatieplatform Een wereldwijd geïnterconnecteerd F.I.T. netwerk zal een oplossing bieden voor de bestaande problemen op het vlak van communicatiemogelijkheden, performantie en beheersbaarheid. De extrapolatie en het aldus uitrollen van de Vlaamse netwerkinfrastructuur op een wereldwijde schaal zal bovendien bijkomende nieuwe opportuniteiten en faciliteiten mogelijk maken. De probleemgebieden welke door een wereldwijde interconnectie van de F.I.T. posten verholpen worden en het scala aan nieuwe functionaliteiten die mogelijk worden is ruim. De belangrijkste opportuniteiten: roll-out notes client naar alle posten: één unieke cliënt voor mail, calendaring en online toegang tot alle notes/domino business ondersteunende applicaties; geen dubbele ontwikkelingskosten en inspanningen maar focus op performante beheersapplicaties; toegang naar andere interne applicaties eenvoudig zijn te implementeren; toegang naar interne reporting- en analyseomgeving; mogelijkheid tot interventies vanuit hoofdzetel naar posten toe; mailverkeer volledig in eigen beheer; centrale CRM-mogelijkheden met wereldwijde toegankelijkheid; webconferencing (video, audio) en instant messaging op eigen performant samenwerkingsplatform.

19 373 PROGRAMMA DG TOERISME DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN 1. ONTVANGSTEN 2007 (begrotingscontrole) 2008 (raming) AO - - TO 2. UITGAVEN 2007 (krediet) 2008 (krediet) NGK GVK GOK VRK MACH DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ONTVANGSTENPOSTEN EN BIJ ELK VAN DE BASISALLOCATIES VAN DE UITGAVENBEGROTING Hoofdstuk 1: Beleidsprioriteiten VISIE De beleidsvisie voor toerisme zoals verwoord in de beleidsnota luidt als volgt: Het in de diepte maximaliseren van het toeristisch rendement, door Vlaanderen als kwaliteitsbestemming op de kaart te zetten. Het toerismebeleid loopt in directe samenwerking met alle betrokken actoren en met volgehouden ruimte voor efficiënt en duurzaam toeristisch ondernemen. De klemtonen zijn: toerismebeleid in de diepte (i.p.v. in de breedte); hecht partnerschap tussen alle actoren; Vlaanderen verder ontwikkelen en profileren als een kwaliteitsbestemming; doelmatig, efficiënt, transparant en klantvriendelijk overheidsapparaat. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 1. Ons toeristische troeven in binnen- en buitenland actief vermarkten om het toeristisch rendement te maximaliseren en bij te dragen tot de imagovorming van Vlaanderen. 2. Het toeristisch product marktgericht, kwaliteitsvol en in de diepte (dus: duurzaam) ontwikkelen zodat zowel het aantal als de tevredenheid van de toeristen stijgt. 3. Gunstige voorwaarden scheppen voor een efficiënte en productieve ontwikkeling van de toeristische sector. 4. Toerisme in Vlaanderen toegankelijk maken zodat iedereen in Vlaanderen kan genieten van een vakantie.

20 Het belang van toerisme voor Vlaanderen breed uitdragen zodat het maatschappelijk draagvlak voor toerisme vergroot. 6. Brussel meer profileren in de ontwikkeling en de promotie van het Vlaams toeristisch product. KRITISCHE SUCCESFACTOREN 1. Het stimuleren van actieve partnerschappen met en tussen publieke en private toeristische actoren en andere betrokkenen. 2. Het optimaliseren van het regelgevend en institutioneel kader voor toerisme met een duidelijker afbakening van de respectieve bevoegdheden. 3. Toerisme een eigen plaats geven in het Vlaamse buitenlandbeleid en dit op een continue wijze met inbegrip van de vereiste investeringen op lange termijn. 4. Vanuit Vlaanderen voldoende impact hebben op de ontwikkeling van het toeristisch product en op basis van een marktconform, kwaliteitsvol richtinggevend kader prioriteiten stellen inzake productontwikkeling. 5. Een visie ontwikkelen over duurzaam toerisme en dit concept vervolgens in de praktijk brengen. 6. De kennis over toerisme verdiepen en verbreden als basis voor het promotie- en productontwikkelingsbeleid. 7. Toerisme manifest op de beleidsagenda plaatsen van andere beleidsdomeinen en beleidsniveaus, dit met het oog op het nemen van de juiste flankerende maatregelen. 8. Investeren in een specifieke aanpak voor Brussel binnen het Vlaams toeristisch beleid. 9. Het Agentschap Toerisme Vlaanderen verder ontwikkelen als efficiënte en productieve organisatie zodat Toerisme Vlaanderen door alle actoren erkend wordt als de referentieorganisatie voor het toerisme in Vlaanderen. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN De operationele doelstellingen zijn geclusterd rond de vier sporen of kernbegrippen van de visie. A. Een beleid met dieptewerking in functie van een maximaal toeristisch rendement. 1. Verhoging van het toeristisch rendement van de initiatieven inzake versterking van het imago van Vlaanderen. 2. Strategische planning toerisme inbedden in een ruimere beleidsbenadering.

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 698.313.219 589.654.361 Immateriële vaste activa (+) 1.085.844 304.623 Materiële vaste activa 696.773.973 588.896.336 Terreinen

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 VDAB BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360 Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 Materiële vaste activa 158.630.744 151.947.149 Terreinen

Nadere informatie

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen)

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen) Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : UNIVERSITEIT ANTWERPEN UNIVERSITEIT Middelheimlaan 1, 22 Antwerpen Ann Notelé Telefoonnummer: 3/265.3.62 Soort rapportering: Jaarrapportering (eigenhandig

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.293.605 6.585.630 Immateriële vaste activa (+) 306.377 277.808 Materiële vaste activa 5.948.560 6.227.800

Nadere informatie

Toerisme Vlaanderen (TV)

Toerisme Vlaanderen (TV) Toerisme Vlaanderen (TV) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 70.705.719 64.729.856 Immateriële vaste activa (+) 1.894.633 1.926.334 Materiële vaste activa 67.607.264 61.600.173 Terreinen

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014 BE

Identificatie rapportering 2014 BE Identificatie rapportering 214 Naam entiteit: Categorie: Adres: Universiteit Hasselt BE 28.359.859 Martelarenlaan 42, 35 Hasselt Contactpersoon : Michel Hendrikx michel.hendrikx@uhasselt.be Telefoonnummer:

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.872.147 6.293.605 Immateriële vaste activa (+) 168.349 306.377 Materiële vaste activa 5.669.592 5.948.560

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Toerisme Vlaanderen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 64.729.856 62.208.855 Immateriële vaste activa (+) 1.926.334 1.688.758 Materiële vaste activa 61.600.173 59.317.394 Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.746.738 5.872.147 Immateriële vaste activa (+) 225.133 168.349 Materiële vaste activa 5.485.599 5.669.592

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 928.792.246 811.407.973 Immateriële vaste activa (+) 760.515 1.254.525 Materiële vaste activa 927.578.329 809.700.046 Terreinen

Nadere informatie

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.973.626 3.241.431 Immateriële vaste activa (+) 35.200 7.591 Materiële vaste

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 BIJLAGEN ERRATA

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 BIJLAGEN ERRATA Stuk 15 (-) Nr. 1 Bijlagen - Errata VLAAMS PARLEMENT Zitting - 23 oktober ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap voor het sjaar BIJLAGEN ERRATA 840 Stuk 15 (-) Nr.

Nadere informatie

VDAB. VDAB Jaarrapportering 2007

VDAB. VDAB Jaarrapportering 2007 VDAB VOL.1 ACTIVA code huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 154.346.065 154.835.091 Oprichtingskosten (+) 20 Immateriële vaste activa (+) 21 2.465.216 2.571.840 Materiële vaste activa 22/27 151.874.404

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Kind en Gezin. Kind en Gezin Jaarrapportering 2007 A B C D E

Kind en Gezin. Kind en Gezin Jaarrapportering 2007 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Kind en Gezin

Nadere informatie

OPZC Rekem Jaarrapportering A B C D E Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem)

OPZC Rekem Jaarrapportering A B C D E Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E

Nadere informatie

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK 403 Stuk 17-A (2007-2008) Nr. 1-B PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN

Nadere informatie

EV INBO Jaarrapportering 2007. A B C D E Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO)

EV INBO Jaarrapportering 2007. A B C D E Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Toerisme Vlaanderen IVA met RP Grasmarkt 61, 1000 Brussel Michiel Van Cauter Telefoonnummer: 02/55 32940 Soort rapportering:

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: EVA Adres: Keizerslaan 11 Contactpersoon : Dhr. Patrick Devlies Telefoonnummer: 02 506 16 98 Soort rapportering: Jaarrapportering (eigenhandig

Nadere informatie

houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 stuk ingediend op 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 26 oktober (-2010) Ontwerp van decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Bijlagen

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN Stuk 15 (1997-1998) Nr. 1 Bijlagen Addendum VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 23 oktober 1997 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Algemene Gegevensbank ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Maart 2009 Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Macrobudgettaire dienst INHOUDSTAFEL INLEIDING 5 DEEL I Lijst van de economsiche s voor de

Nadere informatie

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17 (2011-2012) Nr. 2-N 28 maart 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

% ( ) * +*, &-.' -.2'3 4%.5*. 4%675* 20% 8* 4 985*.495*-.2'2' & :* * " % 8 8. :'$!<<#='!? & # %@ & /4= 5' "$% & 8 * * * ' '%. & & A ' '-.. * & * '-.

% ( ) * +*, &-.' -.2'3 4%.5*. 4%675* 20% 8* 4 985*.495*-.2'2' & :* *  % 8 8. :'$!<<#='!? & # %@ & /4= 5' $% & 8 * * * ' '%. & & A ' '-.. * & * '-. ! " % & % ( ) * +*, -. /!0&**+*10*,-.2!3 0%&.* 4%.5*. 4%675* -.23 20% 8* 4 985*.495*-.22 *&*+*0,% & :* * &-.#*1 % : & ; &-. " % 8 8. :$!

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 Stuk 19 (1998-1999) Nr. 5 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 4 mei 1999 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 Stuk 191B (1992-1993) - Nr. 4-B VLAAMSERAAD ZITTING 1992-1993 4 JUNI 1993 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993

Nadere informatie

Advies over de begroting 2018

Advies over de begroting 2018 Advies over de begroting 2018 Hans Maertens, ondervoorzitter SERV Erwin Eysackers, studiedienst SERV 12 juli 2017 Overzicht 2 Gunstig macro-economisch klimaat Belgische overheidsfinanciën onvoldoende verbeterd

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Decreet van 7 mei 2004 (betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen ) (Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 2; Inwerkingtreding 1/1/2016)

Nadere informatie

Vlaamse begroting. Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015

Vlaamse begroting. Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015 Vlaamse begroting Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015 1 Vlaamse Begroting 1. Mijlpalen Vlaamse Begroting 2. Stuurgroep Copil 3. Cijfermateriaal: afspraken 2 Mijlpalen Vlaamse Begroting Ter inleiding De begroting

Nadere informatie

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Algemene Gegevensbank ECONOMISCHE CLASSIFICATIE JUNI 20 15 Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Macrobudgettaire Dienst 1 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DEEL I Lijst van de economische s van de

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

Reglement Stadsmarketingfonds

Reglement Stadsmarketingfonds Reglement Stadsmarketingfonds Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2009 Bekendgemaakt op 28 mei 2009 Artikel 1: Voorwerp Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het budget van de

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

REKENHOF. Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap

REKENHOF. Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap REKENHOF Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap Vlaams Parlement, Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 17 november 2015 1. Normnaleving 1. Normnaleving Doelstellingen overheden

Nadere informatie

Vlaams ontwerpbegrotingsplan

Vlaams ontwerpbegrotingsplan ingediend op 33 (20152016) Nr. 1 6 oktober 2015 (20152016) Vlaams ontwerpbegrotingsplan Bijdrage van de Vlaamse Regering aan het ontwerpbegrotingsplan, bedoeld in artikel 6 van verordening (EU) nr. 473/2013

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

Reguleringsimpactanalyse voor

Reguleringsimpactanalyse voor Reguleringsimpactanalyse voor Aanpassing verdeelsleutel voor het budget opleidingsfonds dienstencheques 1 Gegevens van het advies 1.1 Gegevens van de regelgeving nummer taalen wetgevingstechnisch advies

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Kredietverlening aan zelfstandigen en ondernemingen - Stand van zaken

Kredietverlening aan zelfstandigen en ondernemingen - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 751 van WILLEM-FREDERIK SCHILTZ datum: 31 augustus 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Kredietverlening aan zelfstandigen en ondernemingen

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 Stuk 19 (1997-1998) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 25 mei 1998 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

1. Hoeveel bedraagt de totale beheersvergoeding die PMV ontvangt? Graag een overzicht per jaar voor de periode

1. Hoeveel bedraagt de totale beheersvergoeding die PMV ontvangt? Graag een overzicht per jaar voor de periode SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 399 van GÜLER TURAN datum: 27 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vlaams Participatiefonds - Activiteiten Ingevolge de zesde

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58; Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie voor de ontwikkeling van een operationele begeleidingsmethodiek voor

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Datum 01/06/2012 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 PROGRAMMA 9.30 11.00 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 11.00-11.30 Koffiepauze 11.30 13.00 Workshop

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering 1. Het Agentschap Integratie en Inburgering Op 22 november 2013 stemde de Vlaamse regering in met de oprichting van het Agentschap Integratie en Inburgering (hierna afgekort tot het Agentschap ). Het Agentschap

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Limburg 2 april 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Limburg 2 april 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Limburg 2 april 2015 PROGRAMMA 9.30 11.00 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 11.00-11.30 Koffiepauze 11.30 13.00 Workshop

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Toerisme. Beleidsprioriteiten

BELEIDSBRIEF. Toerisme. Beleidsprioriteiten Stuk 550 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 25 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Toerisme Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 136 (1973-1974) - N 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1973-1974 12 DECEMBER 1973 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de begroting van de Culturele Zaken van de Nederlandse

Nadere informatie

HET REGLEMENT VOOR TOERISTISCHE IMPULSEN van de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN. AANVRAAGFORMULIER STARTSUBSIDIE voor het project

HET REGLEMENT VOOR TOERISTISCHE IMPULSEN van de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN. AANVRAAGFORMULIER STARTSUBSIDIE voor het project Pagina 1 van 10 HET REGLEMENT VOOR TOERISTISCHE IMPULSEN van de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN AANVRAAGFORMULIER STARTSUBSIDIE voor het project.. Uiterlijk vóór 1 maart of vóór 1 september van het betrokken

Nadere informatie

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING Mevrouw Meneer Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toegang tot huisvesting steeds moeilijker. Het Woningfonds

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG 1 SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 24 oktober 1984, nadien gewijzigd in vergadering van 20 september

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 stuk ingediend op 15 (2012-2013) Nr. 1 19 oktober 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 Deel 3 van een stuk

Nadere informatie

VR DOC.1237/2BIS

VR DOC.1237/2BIS VR 2016 1811 DOC.1237/2BIS Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2013 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS Overzicht Inleiding Begrip Wanneer Welke vorm Statuut PEVA s praktisch Onderscheid

Nadere informatie

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Evaluatie Odysseusinitiatief Evaluatie Odysseusinitiatief Het Odysseusinitiatief is bedoeld als een startfinanciering om uitstekende Vlaamse onderzoekers

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen van 08/03/2017

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen van 08/03/2017 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen van 08/03/2017 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2) Definities 2 II.

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen 30 april (-) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Bijlagen verzendcode:

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd ingediend op 1082 (2016-2017) Nr. 5 3 mei 2017 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd Documenten

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit houdende de versterking van de doeltreffendheid

Nadere informatie