Totaalrapportage Nul- en éénmeting leesattitude vragenlijst. Kunst van Lezen de Bibliotheek op school

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Totaalrapportage Nul- en éénmeting leesattitude vragenlijst. Kunst van Lezen de Bibliotheek op school"

Transcriptie

1 Totaalrapportage Nul- en éénmeting leesattitude vragenlijst Kunst van Lezen de Bibliotheek op school Cubiss,

2 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Samenvatting pagina 5 Theoretisch kader pagina 6 Hoofdstuk 1: Resultaten pagina 7 Bijlage 1: vragenlijst pagina 24 1

3 Totaalrapportage Inleiding Voor de derde fase Kunst van Lezen zijn enkele bibliotheken uitgenodigd om in de periode september 2010 tot eind 2011 met een aantal scholen een duurzaam samenwerkingsverband op te zetten. Door als bibliotheek intensiever betrokken te zijn bij het leesklimaat op school, wordt getracht de leesmotivatie van kinderen te vergroten. Gemotiveerde lezers ervaren plezier in lezen, gaan daardoor meer lezen en dat leidt weer tot beter lezen. Door te werken aan de leesmotivatie van de kinderen in het basisonderwijs kan de bibliotheek een wezenlijke bijdrage leveren aan de leesvaardigheid van leerlingen en het bestrijden en voorkomen van taalachterstanden. Met dit onderzoek wordt het effect van deze samenwerking op de leesattitude van de kinderen gemeten. Voor dit onderzoek zijn kinderen uit de groepen 5 en 7 van de ongeveer 100 scholen één jaar gevold. In november/december 2010 is de nulmeting uitgevoerd. In november/december 2011 is de éénmeting uitgevoerd bij dezelfde groep kinderen. Zij zaten inmiddels respectievelijk in de groepen 6 en 8. In deze rapportage worden beide metingen samen gepresenteerd, zodat de uitkomsten kunnen worden vergeleken. Op die manier ontstaat er een beeld van de leesattitude en het leesgedrag van de kinderen en wordt er inzicht verkregen in een (eventuele) verandering daarin. Voor het meten van de leesattitude is gebruikt gemaakt van de leesattitudeschaal van Aarnoutse. Deze is aangevuld met enkele vragen over leesgedrag. Totaalrapportage Deze totaalrapportage heeft dezelfde opzet als de individuele rapportages per school. In de totaalrapportage zijn de resultaten van alle scholen samengevoegd, zodat een totaalbeeld (een gemiddelde) ontstaat van de 86 scholen en de 6221 ingevulde vragenlijsten door de kinderen. De individuele rapportage kan naast dit totaalbeeld gelegd worden, zodat de bibliotheek en school kunnen bekijken op welke punten de school (positief of negatief) afwijkt van het gemiddelde. Leeswijzer In de tabellen is onderscheid gemaakt tussen enerzijds de kinderen die gestart zijn in groep 5 en het jaar daarna in groep 6 zaten. Anderzijds worden de kinderen vergeleken die gestart zijn in groep 7 en het jaar erop in groep 8 zaten. De genoemde aantallen zijn percentages. De percentages van groep 5 (2010) staan naast de percentages van groep 6 (2011). Idem voor groep 7 (2010) en groep 8 (2011). Let op: vergelijk dus groep 5 (2010) met groep 6 (2011) en daarnaast groep 7 (2010) met groep 8 (2011). De groepen 5 en 6 zijn niet vergelijkbaar met de groepen 7 en 8 omdat de kinderen uit de groepen 5 en 6 niet dezelfde kinderen zijn als uit de groepen 7 en 8. vergelijk vergelijk Voorbeeld: Stelling x 3,4 3,5 2,7 3,1 Stelling y 2,9 2,7 2,7 2,5 2

4 De laatste zes vragen uit hoofdstuk 1 zijn enkel gesteld in de éénmeting, omdat ze betrekking hebben op de manier waarop gewerkt wordt binnen de Bibliotheek op school. Leesattitude De tabellen laten zien hoe de kinderen de vragen beantwoord hebben. De vragen die ingaan op de leesattitude bestaan uit 27 stellingen die de kinderen beantwoord hebben met ja of nee. Voor elke vraag die positief ten opzichte van de leesattitude beantwoord is, wordt 1 punt gegeven. De maximale (en dus meest positieve) leesattitude is 27. Bij een score van 0 heeft een kind een erg lage leesattitude. In de rapportage wordt per stelling aangegeven hoe deze is beantwoord en daarna wordt in categorieën aangegeven wat de hoogte van de leesattitude is. Samenvatting Na deze inleiding volgt één pagina met een samenvatting van deze individuele rapportage. Op deze pagina kunt u in één oogopslag zien wat de cijfers zijn van deze school en deze cijfers vergelijken met de landelijke cijfers uit de totaalrapportage. De samenvatting in deze rapportage is de samenvatting van het totaal van alle scholen samen. - De tabel samenvatting A laat zien hoeveel kinderen van deze school de nulmeting en de éénmeting ingevuld hebben. - Tabel samenvatting B geeft de gemiddelde score van deze school van de leesattitude thuis. De hoogste score die kinderen in konden vullen was vijf en de laagste score één. In tabel 3 en figuur 1 in de rapportage zelf wordt uitgebreid hierop ingegaan. In de samenvatting betekent een hogere score een hogere frequentie van thuislezen. - Tabel samenvatting C is op dezelfde manier te lezen als B, maar heeft dan betrekking op de leesfrequentie van de kinderen op school. - Tabel samenvatting D laat een gemiddelde zien van de score van de leesattitude van de kinderen van deze school. Hierbij geldt dat de maximale score 27 is en de minimale score 0. Een hogere score hierop betekent dus dat kinderen het (gemiddeld) leuker vinden en meer gemotiveerd zijn om te lezen. - In tabel samenvatting E is het percentage kinderen van deze school te zien dat vindt dat er voldoende leuke boeken op school zijn. Tendens In de gehele rapportage is het belangrijk te onthouden dat de algemene tendens is dat kinderen naarmate ze ouder worden het minder leuk vinden om te lezen en ook een lagere leesfrequentie krijgen. Door de individuele rapportage naast de landelijke rapportage te leggen is te zien hoe deze school scoort ten opzichte van het gemiddelde. De school en de bibliotheek kunnen dan samen bespreken wat de afwijking is en ingaan op de achterliggende redenen. Meer achtergrondinformatie over leesattitude, leesmotivatie en de (dalende) tendens van de leesattitude is te vinden op een initiatief van Stichting Lezen. Contact Voor inhoudelijke vragen over de rapportage: Lonneke Jans (013) Adviseur Onderzoek 3

5 Samenvatting van alle scholen samen Samenvatting A: Respons aantallen Samenvatting B: Leesfrequentie thuis Gemiddelde score leesfrequentie thuis 3,1 3,2 3,0 2,8 Samenvatting C: Leesfrequentie school Gemiddelde score leesfrequentie op school 3,9 4,0 3,8 3,8 Samenvatting D: Leesattitude Gemiddelde totaalscore leesattitude 17,3 18,0 16,6 16,0 Samenvatting E: Zijn er genoeg boeken op school? Ja Nee

6 Theoretisch kader Leesattitude wordt door Aarnoutse en Boland (1987) omschreven als de leesattitude of houding 'als een geleerde neiging of tendentie om leessituaties en leesmateriaal positief of negatief te waarderen' (in Aarnoutse, 1993). Stalpers (2005) omschrijft leesattitude als 'de stabiele, evaluatieve houding ten aanzien van lezen, gebaseerd op directe (ofwel eigen) en indirecte (ofwel andermans) ervaringen en verwachte consequenties van het lezen van fictie, die richting geven aan leesgedrag (Stalpers, 2005). Leesattitude bestaat uit meerdere dimensies. Dit geeft onder andere Aarnoutse (1993) aan. Leesattitude De kennis of ervaring die de leerling heeft opgedaan ten aanzien van lezen De positieve of negatieve waardering die de leerling heeft t.a.v. lezen en leesmateriaal De neiging van de leerling om te gaan lezen Stokmans (2006) spreekt over twee dimensies, namelijk de hedonistische en utilitaire leesattitude. De hedonistische leesattitude geeft vooral het leesplezier weer, de utilitaire weerspiegelt vooral de ervaren nuttigheid van het lezen. Het blijkt dat leesplezier een belangrijke positieve invloed heeft op leesattitude. Als leerlingen positieve leeservaringen opdoen, zal de leesattitude stijgen. Uit onderzoek blijkt dat leesattitude een relatief duurzaam karakter heeft. Stalpers (2005) 'Een lezer zal niet van de een op de andere week, of de een op de andere maand, het plezier in het lezen verliezen of als zinloos gaan ervaren'. Door middel van langdurige interventies kan de leesattitude wel beïnvloed worden. Meer achtergrondinformatie over leesattitude, leesmotivatie en de (dalende) tendens van de leesattitude is te vinden op een initiatief van Stichting Lezen. 5

7 Hoofdstuk 1 Resultaten In tabel 1 is te zien dat er in totaal 6221 ingevulde vragenlijsten zijn. In totaal zijn 86 scholen meegenomen in deze totaalrapportage. In 2010 hebben 3186 kinderen de vragenlijst ingevuld; een optelsom van de kinderen uit groep 5 (2010) en groep 7 (2010). In 2011 hebben 3025 kinderen de vragenlijst ingevuld (groep 6 + groep 8). Voor het grootste deel zijn de kinderen die in 2010 ingevuld hebben, dezelfde kinderen als die in 2011 ingevuld hebben. Het kan zijn dat binnen een klas niet alle kinderen de vragenlijst ingevuld hebben. De aantallen en percentages gaan uit van de kinderen die de vragenlijst ingevuld hebben. Zo blijkt uit de resultaten dat 52% van de kinderen een meisje is. Dit hoeft niet te betekenen dat in de klassen meer meisjes zitten dan jongens, maar het geldt wel voor degenen die de vragenlijst ingevuld hebben. In deze totaalrapportage zijn de kinderen van speciaal onderwijs niet meegenomen, omdat op speciaal onderwijs scholen de klasindeling anders is. Achtergrondkenmerken De verdeling over de groepen is redelijk gelijk verdeeld, zoals te zien is in tabel 1. Tabel 1 Aantal leerlingen die de vragenlijst hebben ingevuld per groep Aantal Groep Groep 5 (2010) 1606 Groep 6 (2011) 1486 Groep 7 (2010) 1580 Groep 8 (2011) 1549 Totaal 6221 Tabel 2a en 2b laten zien dat er iets meer meisjes de vragenlijst ingevuld hebben dan jongens. Dit geldt voor alle groepen. Tabel 2 Geslacht Jongen Meisje

8 Leesfrequentie thuis In tabel 3 is te zien dat de kinderen in groep 6 (in 2011) iets meer thuis lezen dan een jaar eerder, toen zij in groep 5 zaten (in 2010). Slechts 14% leest bijna nooit, terwijl van diezelfde groep kinderen in % aangaf bijna nooit te lezen. Wanneer groep 7 en groep 8 vergeleken worden, valt hier op dat de kinderen in groep 8 iets minder thuis lezen dan diezelfde groep kinderen in 7 thuis las. In de grafiek is in een oogopslag te zien dat deze momenten het hoogst scoren. Tabel 3 Leesfrequentie thuis Een paar keer per dag keer per dag Een paar keer in de week keer in de week keer in de maand Bijna nooit

9 Leesfrequentie op school Wat betreft de leesfrequentie op school valt op dat de groep kinderen die van groep 5 naar groep 6 zijn gegaan én de groep kinderen die van groep 7 naar groep 8 zijn gegaan, meer op school zijn gaan lezen. Van de kinderen uit groep 6 leest 41% een paar keer per dag. In groep 5 las van diezelfde groep kinderen 36% een paar keer per dag. Bij groep 7 8 is het verschil iets minder groot (30 32%) maar het is wel een lichte positieve score. Tabel 4 Leesfrequentie op school Een paar keer per dag keer per dag Een paar keer in de week keer in de week keer in de maand Bijna nooit

10 9

11 Leesmomenten In tabel 5 is te zien dat de favoriete leesmomenten voor groep 5 voornamelijk zijn voordat zij gaan slapen en op school. In groep 6 geeft van diezelfde groep kinderen een iets groter percentage aan graag te lezen voor het slapen gaan of op school. Kinderen uit groep 7 lezen ook het liefst voor het slapen en op school. Diezelfde groep kinderen geeft in groep 8 op bijna alle punten aan dat het minder favoriete leesmomenten zijn. Alleen lezen op school stijgt licht als het gaat om favoriet leesmoment. Voor deze vraag geldt dat meerdere antwoorden mogelijk zijn. Tabel 5 Leesmomenten S middags als ik thuiskom na Nee school Ja Op zaterdag of zondag Nee Ja Voordat ik ga slapen Nee Ja In vakanties Nee Ja Op school Nee Ja

12 Manieren om aan leesboeken te komen In tabel 6 is te zien dat de meeste kinderen aangeven thuis leesboeken te hebben. Toch is hier wel een daling te zien bij de kinderen van groep 7 naar groep 8. In groep 6 halen meer kinderen hun boeken bij de bibliotheek, dan diezelfde groep kinderen in groep 5. Bij de kinderen uit groep 8 is, in vergelijking tot diezelfde groep toen zij in groep 7 zaten, ook een lichte stijging te zien. Voor deze vraag geldt dat meerdere antwoorden mogelijk zijn. Tabel 6 Hoe komen ze aan de leesboeken We hebben thuis zelf boeken Nee Ja Ik haal ze bij de bibliotheek Nee Ja Ik neem ze mee van school Nee Ja Andere antwoorden Nee Ja

13 Boeken op school In tabel 7 is een trendlijn te zien. Van de kinderen uit groep 5 geeft 81% aan dat er voldoende leuke boeken op school zijn. Van dezelfde groep kinderen vindt een jaar later als zij in groep 6 zitten 75% dat er voldoende leuke boeken zijn. Het aantal neemt dus af. Een vergelijkbare trend is te zien bij de kinderen van groep 7 die naar groep 8 gaan. Tabel 7 Zijn er genoeg boeken op school? Ja Nee

14 Leesvoorkeuren Avonturenboeken zijn bij de kinderen uit alle groepen het meest geliefd. Bij zowel groep 6, als bij groep 8 zijn deze boeken geliefder dan bij groep 5 en groep 7. Zij zijn dus enthousiaster geworden voor avonturenboeken. Dierenboeken zijn in groep 5 nog geliefd, maar dalen daarna snel in populariteit. Boeken om te lachen daarentegen zijn in groep 5 nog wat minder geliefd, maar worden in groep 6 en 7 geliefd. Over het algemeen vinden kinderen uit groep 8 alle boektypes iets minder leuk dan in de voorgaande jaren. Maar de avonturenboeken en de boeken om te lachen spreken hen het meest aan. Sprookjes en boeken over vroeger zijn het minst geliefd bij de kinderen, maar toch geeft 14 tot 33 procent van de kinderen aan deze boeken wel graag te lezen. Bij deze vraag konden kinderen meerdere antwoorden aankruisen en er is niet gevraagd naar een rangorde. Tabel 8 Leesvoorkeur Dierenboeken Nee Ja Griezelboeken Nee Ja Avonturenboeken Nee Ja Boeken over vroeger Nee Ja Boeken over de oorlog Nee Ja Sprookjes Nee Ja Boeken om te lachen Nee Ja Meidenboeken Nee Ja Boeken over school Nee Ja Boeken over vriendschap Nee Ja Informatieve boeken Nee Ja Anders Nee Ja

15 Lezen leuk Op de vraag hoe je het vindt om boeken te lezen antwoorden veruit de meeste kinderen dat ze dit leuk vinden. De gradatie hierin verschilt licht voor de verschillende groepen. Als we kijken naar het verschil tussen groep 5 en 6 valt op dat het verschil erg klein is. Het verschil tussen groep 7 en 8 is ook klein. Tabel 9 Hoe vind je het om boeken te lezen? Heel leuk Best wel leuk Best wel vervelend Heel vervelend Ideeën om aan boeken te komen In tabel 10 is te zien dat de invloed van de juf of meester en van de ouders op de ideeën voor leuke boeken afneemt naarmate de kinderen ouder worden. De invloed van vriendjes en vriendinnetjes neemt toe. Opvallend is dat de invloed van de schoolbibliotheek en van de gewone bibliotheek voor zowel groep 5-6 als groep 7-8 toeneemt. Voor deze vraag geldt dat meerdere antwoorden mogelijk zijn. Tabel 10 Hoe kom je aan ideeën voor leuke boeken om te lezen? Van de juf of meester Nee Ja Van vriendjes of Nee vriendinnetjes Ja Van mijn ouders Nee Ja Door kijken in de Nee schoolbibliotheek Ja Door kijken in de gewone Nee bibliotheek Ja

16 Lezen of andere activiteit In de tabellen 11.1 tot en met 11.6 is te zien wat kinderen leuker vinden: lezen of een andere activiteit. Deze andere activiteiten bevatten een aantal activiteiten die afgeleid zijn van de belangrijkste vrijetijdsbestedingen van kinderen, namelijk computeren, sporten, televisie kijken, knutselen, spelen en huiswerk maken. In de onderstaande tabellen staat weergegeven voor welke van de 2 opties de kinderen kozen wanneer hen die vraag voorgelegd werd. Voor onderstaande tabellen (11.1 t/m 11.6) geldt de kinderen bijna alle activiteiten verkiezen boven lezen. Zo vindt het merendeel van de kinderen computeren leuker dan lezen. Naarmate kinderen ouder zijn geldt dat nog sterker dan voor jongere kinderen. Verder verkiest veruit het merendeel van de kinderen sporten, televisie kijken, knutselen en spelen boven lezen. Ook hier geldt dat dit sterker geldt voor ouderen kinderen dan voor de jongere kinderen. Enkel huiswerk maken is minder populair dan lezen. De exacte percentages zijn terug te zien in de tabellen. Tabel 11.1 Wat vind je leuker: Lezen of computeren? Lezen Computeren Tabel 11.2 Wat vind je leuker: Sporten of lezen? Sporten Lezen Tabel 11.3 Wat vind je leuker: Lezen of huiswerk maken? Lezen Huiswerk maken Tabel 11.4 Wat vind je leuker: Televisie kijken of lezen? Televisie kijken

17 Tabel 11.4 Wat vind je leuker: Televisie kijken of lezen? Televisie kijken Lezen Tabel 11.5 Wat vind je leuker: Lezen of knutselen? Lezen Knutselen Tabel 11.6 Wat vind je leuker: Spelen of lezen? Spelen Lezen Lezen in vrije tijd In tabel 12 is te zien dat kinderen uit groep 6 iets minder boeken zijn gaan lezen dan dat zij in groep 5 lazen. Voornamelijk het aantal kinderen dat meer dan 4 boeken per week leest is afgenomen. Als groep 8 vergeleken wordt met groep 7 valt op dat de helft van de kinderen minder dan één boek in de week leest in de vrije tijd. Ook hier is een daling van het aantal boeken te zien. Tabel 12 Hoeveel lees je als je vrij bent (dus niet op school)? Minder dan 1 boek in de week of 2 boeken in de week of 4 boeken in de week Meer dan 4 boeken in de week

18 Bezoek bibliotheek In tabel 13 is duidelijk te zien dat er voor groep 5-6 twee verschillende groepen kinderen zijn, namelijk kinderen die regelmatig naar de bibliotheek gaan (meer dan een paar keer per maand: > 50%) en kinderen die bijna nooit naar de bibliotheek toe gaan (22/25%). De twee categorieën die ertussenin vallen zijn relatief klein. De kinderen in groep 6 bezoeken de openbare bibliotheek iets frequenter dan toen zij in groep 5 zaten. De kinderen uit groep 7-8 gaan iets minder vaak naar de bibliotheek dan de kinderen uit groep 5-6. Tabel 13 Hoe vaak ga je naar de openbare bibliotheek? Ongeveer 1 keer in de week Een paar keer in de maand Ongeveer 1 keer in de maand Een paar keer in het jaar Ik ga bijna nooit naar de bibliotheek

19 Leesattitude De tabellen laten zien hoe de kinderen de vragen beantwoord hebben. De vragen die ingaan op de leesattitude bestaan uit 27 stellingen die de kinderen beantwoord hebben met ja of nee. Voor elke vraag die positief ten opzichte van de leesattitude beantwoord is, wordt 1 punt gegeven. De maximale (en dus positiefste) leesattitude is 27. Bij een score van 0 heeft een kind een erg lage leesattitude. In tabel 14 wordt per stelling aangegeven hoe deze beantwoord is. In de tabel is aangegeven welke stellingen positief (groen) veranderd zijn en welke stellingen negatief (rood). Bij een zelfde score is er geen kleur toegekend. Zo is bijvoorbeeld bij de tweede stelling te zien dat van de kinderen uit groep 6 57% aangeeft veel te lezen als ze vrij zijn. Toen zij in groep 5 zaten gaf 53% dit aan. Er is dus een positief verschil te zien, dat aangegeven is met een groene markering. Tabel 14 Stellingen mbt leesattitude Lees je op school alleen maar ja omdat het moet? nee Lees je veel als je vrij hebt? ja nee Hou je veel van lezen? ja nee Lees je thuis veel? ja nee Vind je boeken saai? ja nee Vind je het stom om in je vrije ja tijd te lezen? nee Vind je het leuk om over ja boeken te praten? nee Lees je een verhaal vaak ja helemaal uit? nee Vind je lezen belangrijk? ja nee Gaat lezen gauw vervelen? ja nee Vind je de meeste boeken te ja dik? nee Wil je later veel boeken ja lezen? nee

20 Tabel 14 (vervolg) Stellingen mbt leesattitude Vind je lezen in de vakantie ja saai? nee Vind je het leuk als iemand ja veel leest? nee Vind je lezen vervelend? ja nee Vind je het fijn om een boek ja uit de bieb te lezen? nee Lees je 's avonds vaak in ja bed? nee Word je van lezen gauw moe? ja nee Vind je lezen leuker dan ja boodschappen doen? nee Lees je meer dan andere ja kinderen? nee Vind je een boek een leuk ja verjaardagscadeau? nee Vind je het leuk om elke dag ja een verhaal te lezen? nee Vind je lezen vaak spannend? ja nee Begint lezen na een tijdje te ja vervelen? nee

21 Leesattitude in categorieën In tabel 15 wordt in categorieën aangegeven wat de hoogte van de leesattitude is. Een score van 0 staat voor de laagst mogelijke leesattitude. Een score van 27 staat voor de hoogst mogelijke leesattitude. De scores 0 tot en met 27 zijn geclusterd in 9 categorieën. Uit tabel 15 blijkt dat het merendeel van de kinderen een score heeft van 15 of hoger. In figuur 3 is dit grafisch weergegeven. Tabel 15 Totaalscore leesattitude Score 0 tot Score 3 tot Score 6 tot Score 9 tot Score 12 tot Score 15 tot Score 18 tot Score 21 tot Score 24 tot

22 Aanvullende vragen (alleen éénmeting) De laatste zes vragen (tabel 16.1 t/m tabel 16.6) uit deze rapportage zijn enkel gesteld in de éénmeting (en dus enkel bij groep 6 en 8), omdat ze betrekking hebben op de manier waarop gewerkt wordt binnen de Bibliotheek op school. In tabel 16.1 is te zien hoe kinderen kun eigen leesvaardigheid inschatten. Tabel 16.1 Hoe goed ben je in lezen? (groep 6 en 8) Groep 6 (2011) Groep 8 (2011) % % Hoe goed ben je in lezen? Niet goed 5 6 Gewoon Heel goed In tabel 16.2 is een verschil te zien tussen de mate waarin kinderen aangeven graag naar de schoolbibliotheek toe gaan. Kinderen van groep 6 bezoeken duidelijk liever de schoolbibliotheek dan kinderen uit groep 8. Een deel van de kinderen geeft aan (nog) geen schoolbibliotheek te hebben. Tabel 16.2 Wat vind je van de schoolbibliotheek? (groep 6 en 8) Groep 6 (2011) Groep 8 (2011) % % Wat vind je van de schoolbibliotheek op jouw school? Ik ga er graag naartoe Ik ga er niet graag naartoe We hebben geen schoolbibliotheek In onderstaande tabel is een vrij evenredige verdeling te zien over de antwoordmogelijkheden. De kinderen van de groepen 6 en 8 zijn het met elkaar eens in welke mate zij een verandering opgemerkt hebben in hun schoolbibliotheek. Tabel 16.3 Is er iets veranderd aan de schoolbibliotheek? (groep 6 en 8) Groep 6 (2011) Groep 8 (2011) % % Is er bij jou op school iets veranderd in de schoolbibliotheek? Ja, er was eerst geen schoolbibliotheek en nu is die er wel Ja, de schoolbibliotheek die er was is vernieuwd Nee, ik heb niks gemerkt van een verandering

23 Meer dan 50% van de kinderen uit groep 6 geven aan nu meer te lezen op school dan een jaar geleden. Ook thuis lezen zij meer dan voorheen, geven ze aan. In groep 8 geeft de helft van de kinderen aan ongeveer evenveel te lezen als een jaar geleden, zowel thuis als op school. Maar toch geeft van deze groep ook bijna 40% aan op school en thuis meer te lezen dan een jaar geleden. Tabel 16.4 Lees je meer of minder dan een jaar geleden? (groep 6 en 8) Groep 6 (2011) Groep 8 (2011) % % Lees je op school nu meer Minder lezen 7 10 boeken dan een jaar geleden? Evenveel Meer Lees je thuis nu meer boeken dan een jaar geleden? Minder lezen Evenveel Meer In de meeste gevallen nemen de kinderen de leesboeken van school niet mee naar huis. (tabel 16.5) Het is de vraag of kinderen de boeken vanuit school mee mógen nemen naar huis. Tabel 16.5 Neem je ook leesboeken van school mee naar huis? (groep 6 en 8) Groep 6 (2011) Groep 8 (2011) % % Neem je leesboeken van school ook meer naar huis? ja nee Kinderen uit groep 8 worden niet vaak thuis voorgelezen door hun vader of moeder en er wordt thuis niet vaak gepraat over boeken. Kinderen uit zowel groep 6 als groep 8 geven aan dat de ouders zelf (redelijk) vaak in een boek lezen. Tabel 16.6 Lezen met je ouders (groep 6 en 8) Groep 6 (2011) Groep 8 (2011) % % Hoe vaak leest je vader of moeder je voor? Nooit Soms Vaak 10 3 Hoe vaak praat je met je vader of moeder over boeken? Hoe vaak leest je vader of moeder zelf een boek? Nooit Soms Vaak 11 5 Nooit Soms Vaak

24 Bijlage 1 Vragenlijst Vragen over lezen en boeken Je gaat een paar vragen invullen over lezen en boeken. Het is geen proefwerk en je krijgt er geen cijfer voor. Je hoeft alleen zo eerlijk mogelijk te zeggen wat je van lezen vindt. Bij de meeste vragen mag je maar één vakje aanklikken. Als je meer vakjes mag aanklikken, dan staat dat bij de vraag. Bij het invullen van de vragen moet je niet te lang nadenken. Weet je het echt niet? Denk dan goed na en geef het antwoord dat jou het beste lijkt. Als je iets niet snapt, vraag het dan aan je juf of meester. Leerlinggegevens Wat is je voornaam. achternaam.. Hoe oud ben je? In welke groep zit je? Groep.. Ben je een - jongen - meisje Hoe vaak lees je in een boek als je vrij bent (dus niet op school)? meerdere keren per dag 1 keer per dag paar keer per week 1 keer per week 1 keer per maand bijna nooit Hoe vaak lees je in een boek op school? meerdere keren per dag 1 keer per dag paar keer per week 1 keer per week 1 keer per maand bijna nooit Wanneer lees je? Je mag meerdere vierkantjes aankruisen voordat ik ga slapen in vakanties s middags op zaterdag of zondag op school Hoe kom je aan je leesboeken? Je mag meerdere vierkantjes aankruisen we hebben thuis zelf boeken ik haal ze bij de bibliotheek ik neem ze mee van school iets anders;. Vind je dat er op school genoeg boeken zijn? Ja 23

25 Nee 24

26 Welke boeken vind je leuk? Je mag meerdere vierkantjes aankruisen Dierenboeken Griezelboeken Avonturenboeken Boeken over vroeger Boeken over de oorlog Sprookjes Boeken om te lachen Meidenboeken Boeken over school Boeken over vriendschap Anders Hoe vind je het om boeken te lezen? - Heel leuk - Best wel leuk - Best wel vervelend - Heel vervelend Hoe komt je aan ideeën voor leuke boeken om te lezen? Je mag meerdere vierkantjes aankruisen Van mijn juf of meester Van vriendjes of vriendinnetjes Van mijn ouders Kijken in de schoolbibliotheek Kijken in de gewone bibliotheek Wat vind je leuker? Zet een cirkel om de activiteit die je het leukste vindt Lezen of computeren Sporten of lezen Lezen of huiswerk maken Televisie kijken of lezen Lezen of knutselen Spelen of lezen Hoeveel lees je als je vrij bent (dus niet op school)? - Minder dan 1 boek in de week - 1 of 2 boeken in de week - 3 of 4 boeken in de week - Meer dan 4 boeken in de week 25

27 Hoe vaak ga je naar de openbare bibliotheek? Ongeveer 1 keer in de week Een paar keer per maand Ongeveer een keer per maand Een paar keer per jaar Ik ga bijna nooit naar de bibliotheek Zet het kruisje in het vakje Ja of nee 1) Lees je op school alleen maar omdat het moet? Ja O nee O 2) Lees je veel als je vrij hebt? Ja O nee O 3) Hou je veel van lezen? Ja O nee O 4) Lees je thuis veel? Ja O nee O 5) Vind je boeken saai? Ja O nee O 6) Vind je het stom om in je vrije tijd te lezen? Ja O nee O 7) Vind je het leuk om over boeken te praten? Ja O nee O 8) Lees je een verhaal vaak helemaal uit? Ja O nee O 9) Vind je lezen belangrijk? Ja O nee O 10) Gaat lezen gauw vervelen? Ja O nee O 11) Vind je de meeste boeken te dik? Ja O nee O 12) Wil je later veel boeken lezen? Ja O nee O 13) Vind je lezen in de vakantie saai? Ja O nee O 14) Vind je het leuk als iemand veel leest? Ja O nee O 15) Vind je lezen vervelend? Ja O nee O 16) Vind je het fijn om een boek uit de bieb te lezen? Ja O nee O 17) Lees je s avonds vaak in bed? Ja O nee O 18) Word je van lezen gauw moe? Ja O nee O 19) Vind je lezen leuker dan boodschappen doen? ja O nee O 20) Lees je meer dan andere kinderen? Ja O nee O 21) Vind je een boek een leuk verjaardagscadeau? Ja O nee O 22) Vind je het leuk om elke dag een verhaal te lezen? Ja O nee O 23) Vind je lezen vaak spannend? Ja O nee O 24) Begint lezen na een tijdje te vervelen? Ja O nee O 25) Weet je veel dingen om over te lezen? Ja O nee O 26) Vind je lezen in de klas saai? Ja O nee O 27) Ga je vaak naar de bieb? Ja O nee O Extra vragen (2 e meting) Hoe goed ben je in lezen? - Niet goed - Gewoon - Heel goed Wat vind je van de schoolbibliotheek op jouw school? - Ik ga er graag naartoe - Ik ga er niet graag naartoe - We hebben geen schoolbibliotheek 26

28 Is er bij jou op school iets veranderd in de schoolbibliotheek? - Ja, er was eerst geen schoolbibliotheek en nu is die er wel - Ja, de schoolbibliotheek die er was, is vernieuwd - Nee, ik heb niks gemerkt van een verandering Lees nu meer boeken dan een jaar geleden? - Op school: o minder lezen o evenveel o meer - Thuis: o minder lezen o evenveel o meer Neem je leesboeken van school ook mee naar huis? - Ja - Nee Hoe vaak leest je vader of moeder je voor? Hoe vaak praat je met je vader of moeder over boeken? Hoe vaak leest je vader of moeder zelf een boek? Nooit Soms Vaak 27

Leesattitudeonderzoek Kunst van Lezen Bibliotheek op de basisschool

Leesattitudeonderzoek Kunst van Lezen Bibliotheek op de basisschool onderzoek Kunst van Lezen Bibliotheek op de basisschool In het kader van de Bibliotheek op de Basisschool heeft Cubiss een onderzoek uitgevoerd naar de leesattitude bij 3235 kinderen van de groepen 5 en

Nadere informatie

Monitor de Bibliotheek op school Landelijke analyse basisonderwijs

Monitor de Bibliotheek op school Landelijke analyse basisonderwijs Monitor de Bibliotheek op school Landelijke analyse basisonderwijs Leerlingen lezen iets minder vaak en iets minder graag, maar halen vaker leesboeken uit de bibliotheek op school Bij de analyse van vier

Nadere informatie

Monitor de Bibliotheek op school Landelijke analyse basisonderwijs

Monitor de Bibliotheek op school Landelijke analyse basisonderwijs Monitor de Bibliotheek op school Landelijke analyse basisonderwijs Lezende leerlingen: weinig ontwikkelingen, veel verschillen Bij de analyse van drie opeenvolgende metingen van de Monitor de Bibliotheek

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

Resultaten LTP2013. Antoniusschool Asten. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013. 1 Scholen met Succes

Resultaten LTP2013. Antoniusschool Asten. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013. 1 Scholen met Succes Resultaten LTP2013 Antoniusschool Asten Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, november 2013 1 Scholen met Succes Antoniusschool, Asten Antoniusschool Asten Leerlingvredenheidspeiling

Nadere informatie

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014 BS St. Martinus Millingen aan de Rijn Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Samenvatting. BS Aloysiusschool/ Weerselo. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Aloysiusschool

Samenvatting. BS Aloysiusschool/ Weerselo. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Aloysiusschool BS Aloysiusschool/ Weerselo Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Aloysiusschool Eerder dit jaar heeft onze school BS Aloysiusschool deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kemp/ Egchel. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Kemp. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'redelijk'

Samenvatting. BS De Kemp/ Egchel. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Kemp. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'redelijk' BS De Kemp/ Egchel Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Kemp Eerder dit jaar heeft onze school BS De Kemp deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens

Nadere informatie

RKBS Het Octaaf Nijmegen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014

RKBS Het Octaaf Nijmegen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014 RKBS Het Octaaf Nijmegen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, mei 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

KBS St. Jozef Rijen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014

KBS St. Jozef Rijen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014 KBS St. Jozef Rijen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Stjelp/ Baard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Stjelp. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'matig'

Samenvatting. BS De Stjelp/ Baard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Stjelp. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'matig' Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Stjelp Eerder dit jaar heeft onze school BS De Stjelp deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

OBS Het Overbos Oostvoorne. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, december 2015

OBS Het Overbos Oostvoorne. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, december 2015 OBS Het Overbos Oostvoorne Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 Haarlem, december 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel:

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Toermalijn/ Rotterdam. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Toermalijn

Samenvatting. BS De Toermalijn/ Rotterdam. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Toermalijn BS De Toermalijn/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Toermalijn Eerder dit jaar heeft onze school BS De Toermalijn deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Resultaten leesmonitor 2015 De Bieb op School. maart 2016

Resultaten leesmonitor 2015 De Bieb op School. maart 2016 Resultaten leesmonitor 2015 De Bieb op School maart 2016 Inleiding Eind 2014 ging in het kader van de structurele samenwerking tussen het bovenschoolse management van het basisonderwijs in de Zaanstreek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip. Cedin. Lianne Bleker

Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip. Cedin. Lianne Bleker Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip Cedin Lianne Bleker Februari 204 COLOFON Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip Lianne Bleker Drachten, februari 204 Cedin Lavendelheide 2 9202 PD DRACHTEN T 088 0200300

Nadere informatie

Samenvatting. BS Johan Looijenga/ Surhuizum. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Johan Looijenga

Samenvatting. BS Johan Looijenga/ Surhuizum. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Johan Looijenga BS Johan Looijenga/ Surhuizum Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Johan Looijenga Eerder dit jaar heeft onze school BS Johan Looijenga deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Pinksterbloem

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Pinksterbloem BS Pinksterbloem/ Amsterdam Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Pinksterbloem Eerder dit jaar heeft onze school BS Pinksterbloem deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. verkregen

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Zevenster/ Denekamp. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Zevenster

Samenvatting. BS De Zevenster/ Denekamp. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Zevenster BS De Zevenster/ Denekamp Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Zevenster Eerder dit jaar heeft onze school BS De Zevenster deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Wissel/ Panningen. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Wissel

Samenvatting. BS De Wissel/ Panningen. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Wissel BS De Wissel/ Panningen Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Wissel Eerder dit jaar heeft onze school BS De Wissel deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

Franciscusschool Zaltbommel. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem

Franciscusschool Zaltbommel. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem Franciscusschool Zaltbommel Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, mei 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Broekhof/ Aalten. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Broekhof

Samenvatting. BS De Broekhof/ Aalten. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Broekhof BS De Broekhof/ Aalten Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Broekhof Eerder dit jaar heeft onze school BS De Broekhof deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Meidoornlaan. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Regenboog/ Meidoornlaan

Samenvatting. BS De Regenboog/ Meidoornlaan. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Regenboog/ Meidoornlaan Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Regenboog/ Meidoornlaan Eerder dit jaar heeft onze school BS De Regenboog/ Meidoornlaan deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driemaster/ Alkmaar. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Driemaster

Samenvatting. BS De Driemaster/ Alkmaar. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Driemaster Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Driemaster Eerder dit jaar heeft onze school BS De Driemaster deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Beschrijving van de gegevens: hoeveel scholen en hoeveel leerlingen deden mee?

Beschrijving van de gegevens: hoeveel scholen en hoeveel leerlingen deden mee? Technische rapportage Leesmotivatie scholen van schoolbestuur Surplus Noord-Holland Afstudeerkring Begrijpend lezen 2011-2012, Inholland, Pabo-Alkmaar Marianne Boogaard en Yvonne van Rijk (Lectoraat Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Hoekstien/ Surhuisterveen CONCEPT. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Hoekstien

Samenvatting. BS De Hoekstien/ Surhuisterveen CONCEPT. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Hoekstien Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Hoekstien Eerder dit jaar heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

CBS De Vijverhof Voorburg. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013

CBS De Vijverhof Voorburg. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013 CBS De Vijverhof Voorburg Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, november 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Vaart/ Heerhugowaard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Vaart

Samenvatting. BS De Vaart/ Heerhugowaard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Vaart Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Vaart Eerder dit jaar heeft onze school BS De Vaart deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken met

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Samenvatting. BS `t Startblok. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS `t Startblok

Samenvatting. BS `t Startblok. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS `t Startblok BS `t Startblok/ Cuijk Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS `t Startblok Eerder dit jaar heeft onze school BS `t Startblok deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

Vrije School De Berkel Zutphen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, mei 2016

Vrije School De Berkel Zutphen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, mei 2016 Vrije School De Berkel Zutphen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, mei 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Kompas/ Alkmaar. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Het Kompas

Samenvatting. BS Het Kompas/ Alkmaar. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Het Kompas BS Het Kompas/ Alkmaar Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Het Kompas Eerder dit jaar heeft onze school BS Het Kompas deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rehoboth/ Valthermond. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Rehoboth

Samenvatting. BS Rehoboth/ Valthermond. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Rehoboth BS Rehoboth/ Valthermond Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Rehoboth Eerder dit jaar heeft onze school BS Rehoboth deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016 Vondelschool Bussum Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, april 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

Samenvatting. BS St Joseph/ Beringe. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS St Joseph

Samenvatting. BS St Joseph/ Beringe. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS St Joseph BS St Joseph/ Beringe Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS St Joseph Eerder dit jaar heeft onze school BS St Joseph deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem. tel:

Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem.  tel: PCBS Koningin Wilhelmina Apeldoorn Leerlingtevredenheidspeiling tevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, december 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Romte/ Itens. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Romte. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'groot'

Samenvatting. BS De Romte/ Itens. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Romte. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'groot' Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Romte Eerder dit jaar heeft onze school BS De Romte deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken met

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Reinboge/ Kûbaard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Reinboge

Samenvatting. BS De Reinboge/ Kûbaard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Reinboge Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Reinboge Eerder dit jaar heeft onze school BS De Reinboge deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard Eerder dit jaar heeft onze school BS De Regenboog/ Tochtwaard deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens

Nadere informatie

Samenvatting. BS Sint Barbaraschool/ Tuitjenhorn. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Sint Barbaraschool

Samenvatting. BS Sint Barbaraschool/ Tuitjenhorn. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Sint Barbaraschool BS Sint Barbaraschool/ Tuitjenhorn Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Sint Barbaraschool Eerder dit jaar heeft onze school BS Sint Barbaraschool deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Sint Adelbertus/ Alkmaar. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Sint Adelbertus

Samenvatting. BS Sint Adelbertus/ Alkmaar. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Sint Adelbertus Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Sint Adelbertus Eerder dit jaar heeft onze school BS Sint Adelbertus deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden

Nadere informatie

St. Willibrordus Buitenkaag. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, maart 2016

St. Willibrordus Buitenkaag. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, maart 2016 St. Willibrordus Buitenkaag Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, maart 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Da Costaschool - Hollanderstraat Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014

Da Costaschool - Hollanderstraat Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014 Den Haag Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014 S a m e n v a t t i n g Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De huidige referentiegroep bevat

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bonckert

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bonckert BS De Bonckert/ Boxmeer Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bonckert Eerder dit jaar heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

Samenvatting. BS `t Panorama/ Arnhem. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS `t Panorama

Samenvatting. BS `t Panorama/ Arnhem. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS `t Panorama BS `t Panorama/ Arnhem Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS `t Panorama Eerder dit jaar heeft onze school BS `t Panorama deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Huiswaard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Regenboog/ Huiswaard

Samenvatting. BS De Regenboog/ Huiswaard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Regenboog/ Huiswaard BS De Regenboog/ Huiswaard Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Regenboog/ Huiswaard Eerder dit jaar heeft onze school BS De Regenboog/ Huiswaard deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon/ Grubbenvorst. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Kameleon

Samenvatting. BS De Kameleon/ Grubbenvorst. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Kameleon BS De Kameleon/ Grubbenvorst Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Kameleon Eerder dit jaar heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Panningen-Noord/ Panningen. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Panningen-Noord

Samenvatting. BS Panningen-Noord/ Panningen. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Panningen-Noord BS Panningen-Noord/ Panningen Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Panningen-Noord Eerder dit jaar heeft onze school BS Panningen-Noord deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. Montessorischool Helmond. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) MS Helmond

Samenvatting. Montessorischool Helmond. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) MS Helmond Montessorischool Helmond Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) MS Helmond Eerder dit jaar heeft onze school MS Helmond deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

Samenvatting. BS it Bynt/ Winsum. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS it Bynt. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'redelijk'

Samenvatting. BS it Bynt/ Winsum. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS it Bynt. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'redelijk' Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS it Bynt Eerder dit jaar heeft onze school BS it Bynt deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken met

Nadere informatie

Samenvatting. BS Paus Joannes/ Enschede. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Paus Joannes

Samenvatting. BS Paus Joannes/ Enschede. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Paus Joannes Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Paus Joannes Eerder dit jaar heeft onze school BS Paus Joannes deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld, Haarlem Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Harlekijn. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Harlekijn

Samenvatting. BS De Harlekijn. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Harlekijn BS De Harlekijn/ Cuijk Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Harlekijn Eerder dit jaar heeft onze school BS De Harlekijn deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

De Drieslag Amersfoort. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016

De Drieslag Amersfoort. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016 De Drieslag Amersfoort Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, april 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Vuurvlinder/ Appingedam. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Vuurvlinder

Samenvatting. BS De Vuurvlinder/ Appingedam. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Vuurvlinder Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Vuurvlinder Eerder dit jaar heeft onze school BS De Vuurvlinder deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden

Nadere informatie

Samenvatting. BS It Finster/ Workum. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS It Finster

Samenvatting. BS It Finster/ Workum. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS It Finster Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS It Finster Eerder dit jaar heeft onze school BS It Finster deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon/ Den Dolder. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Kameleon

Samenvatting. BS De Kameleon/ Den Dolder. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Kameleon BS De Kameleon/ Den Dolder Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Kameleon Eerder dit jaar heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Samenvatting. BS Sint Nicolaasschool. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Sint Nicolaasschool

Samenvatting. BS Sint Nicolaasschool. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Sint Nicolaasschool Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Sint Nicolaasschool Eerder dit jaar heeft onze school BS Sint Nicolaasschool deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen

Nadere informatie

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015 Achtergrondgegevens Eerder dit jaar hebben jullie deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. Van BS Sint Franciscus hebben 49 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 28 uit groep 7 en 8. Dit

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Schakel/ Broekhuizenvorst. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Schakel

Samenvatting. BS De Schakel/ Broekhuizenvorst. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Schakel Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Schakel Eerder dit jaar heeft onze school BS De Schakel deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Effect van de Bibliotheek op school: leesmotivatie, leesfrequentie en leesvaardigheid

Effect van de Bibliotheek op school: leesmotivatie, leesfrequentie en leesvaardigheid Effect van de Bibliotheek op school: leesmotivatie, leesfrequentie en leesvaardigheid Thijs Nielen 25 januari 2016 1 Steeds minder lezen 2 Leesspiraal Leesvaardigheid.23.27.21.24 Leesfrequentie.13.16 Leesmotivatie

Nadere informatie

Samenvatting. BS Dom Helder Camara/ Groningen. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Dom Helder Camara

Samenvatting. BS Dom Helder Camara/ Groningen. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Dom Helder Camara BS Dom Helder Camara/ Groningen Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Dom Helder Camara Eerder dit jaar heeft onze school BS Dom Helder Camara deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. OBS Laterna Magica/ Amsterdam. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) OBS Laterna Magica

Samenvatting. OBS Laterna Magica/ Amsterdam. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) OBS Laterna Magica Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) OBS Laterna Magica Eerder dit jaar heeft onze school OBS Laterna Magica deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden

Nadere informatie

Samenvatting. Montessorischool Venray. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) MS Venray

Samenvatting. Montessorischool Venray. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) MS Venray Montessorischool Venray Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) MS Venray Eerder dit jaar heeft onze school MS Venray deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Walikker/ Oudemirdum. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Walikker

Samenvatting. BS De Walikker/ Oudemirdum. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Walikker BS De Walikker/ Oudemirdum Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Walikker Eerder dit jaar heeft onze school BS De Walikker deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Samenvatting. BS Menkotoren/ Enschede. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Menkotoren

Samenvatting. BS Menkotoren/ Enschede. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Menkotoren Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Menkotoren Eerder dit jaar heeft onze school BS Menkotoren deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Opslach/ Wommels. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Opslach

Samenvatting. BS De Opslach/ Wommels. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Opslach BS De Opslach/ Wommels Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Opslach Eerder dit jaar heeft onze school BS De Opslach deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

Monitor verslag 2016 Haarlemmermeer

Monitor verslag 2016 Haarlemmermeer Monitor verslag 2016 Haarlemmermeer Door Hilde Eradus Samenvatting Kinderen in Haarlemmermeer vinden het leuker om een boek te lezen dan landelijk. Waar landelijk de oudere leerlingen het minder leuk gaan

Nadere informatie

Samenvatting 2010/2011

Samenvatting 2010/2011 Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Duizendpoot Eerder dit jaar heeft onze school BS De Duizendpoot deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bron/ Den Bosch. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bron

Samenvatting. BS De Bron/ Den Bosch. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bron BS De Bron/ Den Bosch Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bron Eerder dit jaar heeft onze school BS De Bron deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens

Nadere informatie

Rapportage de Monitor de Bibliotheek op School. Gemeente Heemstede Schooljaar 2013-2014

Rapportage de Monitor de Bibliotheek op School. Gemeente Heemstede Schooljaar 2013-2014 Rapportage de Monitor de Bibliotheek op School Gemeente eemstede Schooljaar 2013-2014 De monitor is een landelijk meetinstrument dat onder andere het leesplezier van kinderen, het leesbevorderende gedrag

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bosmark/ Dinxperlo. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bosmark

Samenvatting. BS De Bosmark/ Dinxperlo. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bosmark BS De Bosmark/ Dinxperlo Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bosmark Eerder dit jaar heeft onze school BS De Bosmark deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

Samenvatting. BS Elckerlyc/ Gennep. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Elckerlyc

Samenvatting. BS Elckerlyc/ Gennep. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Elckerlyc BS Elckerlyc/ Gennep Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Elckerlyc Eerder dit jaar heeft onze school BS Elckerlyc deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

Samenvatting. BS Ten Darperschoele. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Ten Darperschoele

Samenvatting. BS Ten Darperschoele. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Ten Darperschoele Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Ten Darperschoele Eerder dit jaar heeft onze school BS Ten Darperschoele deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden

Nadere informatie

CBS Van Kampen Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juli 2013

CBS Van Kampen Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juli 2013 CBS Van Kampen Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Samenvatting. BS Daltonschool Overschie/ Rotterdam. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) Daltonschool Overschie

Samenvatting. BS Daltonschool Overschie/ Rotterdam. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) Daltonschool Overschie BS Daltonschool Overschie/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) Daltonschool Overschie Eerder dit jaar heeft onze school Daltonschool Overschie deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Sint Adelbertus/ Alkmaar. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Sint Albertus

Samenvatting. BS Sint Adelbertus/ Alkmaar. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Sint Albertus BS Sint Adelbertus/ Alkmaar Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Sint Albertus Eerder dit jaar heeft onze school BS Sint Albertus deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.

Nadere informatie

de Bibliotheek op school: effecten voor kinderen met een niet-westerse achtergrond

de Bibliotheek op school: effecten voor kinderen met een niet-westerse achtergrond de Bibliotheek op school: effecten voor kinderen met een niet-westerse achtergrond Ellen Kleijnen Universiteit van Amsterdam Frank Huysmans Universiteit van Amsterdam Ed Elbers Universiteit Utrecht Rudy

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Noorderbreedte/ Delfzijl. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Noorderbreedte

Samenvatting. BS De Noorderbreedte/ Delfzijl. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Noorderbreedte Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Noorderbreedte Eerder dit jaar heeft onze school BS De Noorderbreedte deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden

Nadere informatie

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 Berkel-Enschot Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Berkel-Enschot

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Schakel/ Broekhuizenvorst. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Schakel

Samenvatting. BS De Schakel/ Broekhuizenvorst. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Schakel BS De Schakel/ Broekhuizenvorst Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Schakel Eerder dit jaar heeft onze school BS De Schakel deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Inhoudsopgave 1 Opzet onderzoek 5 2 Buitenspelen 7 3 Favoriete speelplekken en spellen 13 4 Geschiktheid buurt voor buitenspelen 18 5 Wat maakt buitenspelen

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Borgh/ Borger. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Borgh

Samenvatting. BS De Borgh/ Borger. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Borgh BS De Borgh/ Borger Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Borgh Eerder dit jaar heeft onze school BS De Borgh deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens

Nadere informatie

RKBS H. Henricusschool Hippolytushoef. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, november 2014

RKBS H. Henricusschool Hippolytushoef. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, november 2014 RKBS H. Henricusschool Hippolytushoef Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, november 2014 RKBS H. Henricusschool, Hippolytushoef Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

Samenvatting. BS Prinses Beatrix/ Loppersum. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Prinses Beatrix

Samenvatting. BS Prinses Beatrix/ Loppersum. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Prinses Beatrix BS Prinses Beatrix/ Loppersum Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Prinses Beatrix Eerder dit jaar heeft onze school BS Prinses Beatrix deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek R.K. Basisschool Martinus Twello In opdracht van: Contactpersoon: SKBG mevrouw B. Jansen Utrecht, februari 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

RKBS De Wieken Nijmegen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014

RKBS De Wieken Nijmegen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014 RKBS De Wieken Nijmegen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, mei 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

BS De Horizon Amstelveen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014

BS De Horizon Amstelveen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014 Amstelveen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, april 2014 , Amstelveen Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Juf, er staat geen leuk boek in de kast!

Juf, er staat geen leuk boek in de kast! Taal Gemotiveerd stillezen Juf, er staat geen leuk boek in de kast! Betrokken zijn tijdens stillezen hoe vaak is dit zichtbaar in je klas? Er zijn altijd een paar boekenwurmen, die graag lezen. Daar hoef

Nadere informatie

BS Agnetendal Valkenswaard. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, april 2011

BS Agnetendal Valkenswaard. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, april 2011 Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, april 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Valkenswaard

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

BS St. Bonifatius Asten. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013

BS St. Bonifatius Asten. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013 BS St. Bonifatius Asten Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, november 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bergse Zonnebloem. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bergse Zonnebloem

Samenvatting. BS De Bergse Zonnebloem. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bergse Zonnebloem BS De Bergse Zonnebloem/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bergse Zonnebloem Eerder dit jaar heeft onze school BS De Bergse Zonnebloem deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.

Nadere informatie

GBS De Voorbeeldschool Antwerpen. Leerlingtevredenheidsenquête Basisonderwijs Haarlem, oktober 2015

GBS De Voorbeeldschool Antwerpen. Leerlingtevredenheidsenquête Basisonderwijs Haarlem, oktober 2015 GBS De Voorbeeldschool Antwerpen Leerlingtevredenheidsenquête Basisonderwijs 2015 Haarlem, oktober 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem Nederland www.scholenmetsucces.be www.scholenmetsucces.nl

Nadere informatie