Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding"

Transcriptie

1 Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding De Vlielandgroep kiest voor de jeugd in Friesland Talant, Jeugdhulp Friesland, MEE Friesland, GGZ Friesland Kinnik, Tjallinga Hiem, Bureau Jeugdzorg Friesland, CIZ Friesland, Gemeente Leeuwarden, Zorgverzekeraar De Friesland, Zorgkantoor De Friesland, Provincie Fryslân. Juni 2010

2 Inhoud Projectplan 1 Versterkt naar verbinding 3 Hoofstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. De projectdefinitie De uitdaging van het project De aanleiding voor het project De bovenliggende doelstelling van het project Het beoogde projectresultaat De afbakening van het projectresultaat De effecten De gebruikers van het projectresultaat De randvoorwaarden waarbinnen het project zich afspeelt De relatie met andere projecten 10 Hoofdstuk 3. De fasering en het activiteitenplan 11 Hoofdstuk 4. Beheersingsaspecten: tijd geld kwaliteit Tijd Geld Kwaliteit 16 Hoofdstuk 5. De projectorganisatie 17 Hoofdstuk 6. Communicatie 19 Bijlagen 20 2 Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding

3 HOOFDSTUK 1 Projectplan Versterkt naar verbinding Inleiding Het gezamenlijke initiatief van de Vlielandgroep om te komen tot een verbeterslag in de jeugdzorg in Friesland is uitgewerkt in het projectplan dat hier voor u ligt. Vanuit een gezamenlijk perspectief op de jeugdzorg heeft de Vlielandgroep uitgewerkt wat zij als kernvragen en oplossingrichtingen heeft gesignaleerd en toegevoegd kan worden aan de jeugdzorg in Friesland. In het projectplan Versterkt naar verbinding is beschreven op welke wijze zij daar, gezamenlijk, een antwoord op wil geven. Het projectplan is in juni 2010 vastgesteld om met het plan als basis de vervolgstappen met betrokkenen te zetten. In die vervolgstappen wordt het plan werkende wijs nader uitgewerkt, aangescherpt en aangevuld passend bij de fase binnen het project en de dan betrokkenen. De Vlielandgroep is de initiatiefgroep van het geheel en is daarom blijvend betrokken bij het project. Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding 3

4 HOOFDSTUK 2De projectdefinitie In de projectdefinitie wordt het gezamenlijke en scherpe beeld van wat ons te doen staat vastgelegd. Dit vormt de basis voor het project en de uitvoering daarvan De uitdaging van het project In januari 2010 is een aantal spelers in veld van de jeugdzorg in Friesland bij elkaar geweest op uitnodiging van de provincie Fryslân. Tijdens de tweedaagse Konferinsje Jeugdsoarch op Vlieland hebben Talant, MEE, BJZ, Tjallinga Hiem, CIZ, Jeugdzorg Friesland en GGZ Friesland, samen met de zorgverzekeraar en zorgkantoor De Friesland, de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân, en ondersteunt vanuit Frieslab, geformuleerd wat zij in de keten van de jeugdzorg graag willen toevoegen. Er gebeurt veel binnen de jeugdzorg in Friesland, de zorgaanbieders zijn allemaal bezig met het vormgeven van zorgprogramma s en zorgprogrammering en daarnaast wordt op verschillende aspecten en momenten met elkaar en met anderen buiten de (geïndiceerde 1 ) jeugdhulp en zorg samengewerkt. Er wordt door allen gewerkt aan ICT toepassingen in cliënt volg en dossier systemen. Het bredere terrein van jeugd, jeugdbeleid en jeugdzorg in Friesland laat hetzelfde beeld zien van een groot aantal ontwikkelingen. Daarnaast wordt door onderzoek binnen organisaties en binnen de keten (Partoer) steeds meer inzichtelijk vast te leggen in cijfermateriaal en effectmetingen. De aanwezigen bij de Konferinsje Jeugdsoarch op Vlieland, de Vlielandgroep, hebben met elkaar gesproken over hoe het verschil gemaakt kan worden voor het Friese kind. De Vlielandgroep heeft hiervan een duidelijk beeld: 1 Binnen dit kader wordt geïndiceerde ruim gezien, het betreft de provinciale jeugdzorg, de AWBZ en ZVW jeugdzorg en ook de zorg voor verstandelijk gehandicapte jeugd. 4 Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding

5 Het kind en gezinsysteem in Friesland ontvangen na de eerste melding tijdig de juiste hulp en zorg, waar nodig integraal en met continuïteit in begeleiding en altijd zonder belasting van de cliënt door het herhaald verstrekken van dezelfde informatie. Alle betrokken partijen zijn gecommitteerd aan het inzetten van het continuüm van hulp en zorg. Het kind en gezinsysteem staan centraal en er wordt toegewerkt naar het zoveel mogelijk weer in eigen kracht en regie zetten van ouders en kind zelf verder gaan. Dit vaststellende en wetend dat er al veel gebeurt binnen Friesland, is geformuleerd wat aanvullend nog zou moeten gebeuren. Met elkaar is geconstateerd dat een belangrijke stap in deze keten het integraal samenwerken is die zich richt op het kind en gezin waarbij er veel problematiek is die de domeinen en dus de organisaties overstijgt en die vaak een langduriger monitoring en ondersteuning nodig hebben. Deze cliënt in de jeugdzorg vraagt een dergelijke integrale aanpak vanaf het begin, de eerste melding, waarbij het uitgangspunt bestaat uit één cliënt/cliëntsysteem, één diagnostiek en één plan. Zodat de cliënt sneller geholpen is met een accurate integrale diagnostiek en een integraal opgesteld hulpverleningsplan waarin meerdere zorgaanbieders betrokken kunnen zijn en waardoor er op het juiste moment en met de juiste zwaarte de hulpverlening ingezet wordt op de problematiek. En zodat de beschikbare middelen of effectieve en efficiënte wijze ingezet worden. 2.2 De aanleiding voor het project De participanten hebben besloten om met elkaar de belangrijkste kernvragen in de keten van de jeugdzorg vast pakken en niet meer los te laten. Het vastpakken en niet meer loslaten van de kernvragen heeft geleid tot het besluit deze verder uit te werken in een gezamenlijk project en binnen het project in een pilot de nadere uitwerking te laten plaats vinden. In dit hoofdstuk wordt de achtergrond geschetst en de kernvragen beschreven. Geïndiceerde jeugdzorg komt pas aan de orde nadat meerdere stappen in het voortraject zijn gezet. Het duurt daarmee relatief lang voordat de zorg op dit niveau kan starten, mede door de indicatiestelling die met het inzetten van deze zorg noodzakelijk is. Door het uitblijven van een tijdige interventie zien hulpverleners uit de eerste lijn de hulpvragen complexer worden en escaleren. Daarnaast kan door de eerste lijn soms niet adequaat gereageerd worden op de hulpvraag waardoor, door een te lichte diagnostiek in het begin, zaken over het hoofd worden gezien. Later in het traject leidt dit tot inhaalacties en verandering van zorgaanbieder, met mogelijk (wederom) wachttijd tot start van de behandeling. Er is onvoldoende afstemming tussen eerste en tweede lijn waarbij door de tweede lijn niet integraal wordt aangesloten op de eerste lijn. Geïndiceerde jeugdzorg heeft te maken met vaak complexe, meervoudig samengestelde hulpvragen waarbij op basis van expertise vaak meerdere organisaties betrokken zijn zonder dat er sprake is van een tijdig en gecoördineerd kunnen inzetten van organisatieoverstijgende interventies. In tegendeel, juist bij het inzetten van zorg vanuit meerdere organisaties merkt de cliënt dat het eigen verhaal nog een keer verteld moet worden en dat bovendien opnieuw een plan gemaakt wordt. Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding 5

6 Daarnaast worden, doordat de zorg volgtijdelijk in plaats van parallel geschakeld wordt aangeboden, de doorlooptijden verengd. Het bieden van zorg houdt vaak in dat het kind uit de omgeving waar de problemen zich voordoen en zijn ontstaan naar een andere omgeving gehaald wordt om daar de diagnostiek uit te voeren en de hulp en zorg in te zetten. Bij het inzetten van geïndiceerde jeugdzorg wordt tijdens de zorg voorzien in zorgcoördinatie maar in de meeste situaties is er geen casemanagement en als deze er al is dan is deze meestal maar kortdurend en/of gekoppeld aan de inzet van zorg. Er is geen continuüm van regie op de (benodigde) inzet aan hulp en zorg met de daarbij behorende mandatering. Op Vlieland zijn daarom de volgende kernvragen in de keten van de jeugdzorg gezamenlijk benoemd: Kunnen wij, vanuit de tweede lijn, het diagnostisch proces (incl. indicatiestelling) in gezamenlijkheid verbeteren en inzetten daar waar de problemen (zijn) ont staan? Welke regie is noodzakelijk in de zorgverlening en kunnen wij daarin voorzien? Kunnen wij voorzien in een ontwikkeling van geschakelde zorg naar zorgprogramma s over de organisaties heen? Welke mogelijkheden zijn er om de beschikbare informatie te delen met de cliënt en betrokken organisaties in de zorg voor deze cliënt. De beantwoording van deze kernvragen staat centraal in het project Versterkt naar verbinding. 2.3 De bovenliggende doelstelling van het project Het kind en gezinsysteem in Friesland ontvangen na de eerste melding tijdig de juiste hulp en zorg, waar nodig integraal en met continuïteit in begeleiding en altijd zonder belasting van de cliënt door het herhaald verstrekken van dezelfde informatie. Alle betrokken partijen zijn gecommitteerd aan het inzetten van het continuüm van hulp en zorg. Het kind en gezinsysteem staan centraal en er wordt toegewerkt naar het zoveel mogelijk weer in eigen kracht en regie zetten van ouders en kind zelf verder gaan. Eerder al werd doelstelling omschreven. Hieronder wordt deze nog herhaald. Alle organisaties en instellingen in Friesland dragen met de huidige eigen ontwikkelingen en de huidige samenwerkingsinitiatieven bij aan het realiseren van deze doelstelling voor de jeugd jeugdzorg in Friesland. Zo ook het project Versterkt naar verbinding. Het betreft een cliëntsysteem van kind én gezinsysteem waarbij het project nadrukkelijk de verbinding wil aanbrengen tussen de activiteiten van de afzonderlijke organisaties, ook die waar deze activiteiten zich richten op de volwassenen in het gezinssysteem. Het project start bij de jongere en is gericht op de jongere en betrekt daarbij zijn omgeving. Het project zal door te op te leveren projectresultaten bijdragen aan de kwalitatie- 6 Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding

7 ve ontwikkeling van de jeugdzorg in Friesland waarbij het bieden van integrale zorg en hulpverlening centraal staat. In Friesland wordt uitgegaan van het tijdig opschakelen naar de juiste hulp en zorg en daarna het tijdig terugschakelen. De aansluiting tussen de eerste lijns hulp en ondersteuning en de tweede lijns (geïndiceerde) hulp en zorg komt dan nadrukkelijk in beeld, de cliënt ontvangt de geïndiceerde zorg niet langer dan noodzakelijk. De te realiseren verbetering van de gesignaleerde openstaande punten op het terrein van ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen/ jongeren en hun gezinssysteem zal bijdragen tot een efficiënte maar vooral doelmatige inzet van de middelen en tot meer tevredenheid bij de cliënt en cliëntsysteem. 2.4 Het beoogde projectresultaat In het project worden de vier kernvragen uitgewerkt naar oplossingsrichtingen die in een pilot fase de definitieve uitwerking krijgen. De vier kernvragen en oplossingsrichtingen kunnen niet los van elkaar gezien worden, allen hebben te maken met het samen uitvoeren van integrale hulpverleningsplannen en het bieden van (soms langdurige) regie in Friesland. De oplossingsrichtingen horend bij de kernvragen zijn de beoogde resultaten van het project: Er is een diagnostisch kader uitgewerkt en uitgeprobeerd. Het kader bestaat uit de inhoudelijke beschrijving van het multidisciplinaire team en het multidisciplinair protocol waarbij het uitgangspunt bestaat uit het inzetten van specialistische tweede lijns expertise ten behoeve en versterking van de eerste lijn. Daarnaast zijn de randvoorwaarden voor het operationaliseren van een dergelijk diagnostisch kader uitgewerkt, denk hierbij aan een beschrijving van de wijze van organiseren (inclusief virtueel overleg), beslisboom, de kosten en bekosti ging, de gerealiseerde aansluiting tussen advies en zorgaanbod, het omgaan met veiligheidsaspecten en mogelijk justitieel kader, de doorlooptijd van diagnose en totale zorgtraject, de relatie tot de huidige indicatiestellingen van CIZ en BJZ. Het diagnostisch kader richt zich altijd op kind én gezin sámen. De wijze waarop door de tweede lijnsinstellingen een bijdrage aan ketenbrede regie gerealiseerd kan worden is beschreven en uitgeprobeerd. Hierin wordt duidelijk wat de ketenbrede regie inhoud, waarbij gedacht kan worden aan een uitwerking met betrekking tot de verhouding met de huidige zorgcoördinatie en vormen van casemanagement waarin opgenomen wordt hoe er omgegaan wordt met langduriger inzet en de positie van de regie binnen eerste en tweedelijn zorg en hulp. Daarnaast wordt duidelijk wie de uitvoerders daarin kunnen zijn, welke mandaten betrokkenen in de ketenbrede regie hebben en hoe de relatie is tot de cliënt en het cliëntsysteem. Daarnaast wordt uitgewerkt op welke wijze de doelrealisatie voor de cliënt in beeld gebracht en gevolgd kan worden. Beschreven en uitgeprobeerd is de wijze waarop in Friesland integrale hulpverleningsplannen en de uitvoering daarvan gerealiseerd worden voor de complexe, meervoudig samengestelde hulpvragen waarbij op basis van expertise meerdere organisaties betrokken zijn. Hierbij wordt ingegaan op wat (inhoud en logistiek) er door de tweede lijn integraal geboden wordt op basis van de hulpvraag die binnen het diagnostische kader tijdens de eerste lijn aan de orde komt. Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding 7

8 Ten behoeve van de uitvoering van het integrale hulpverleningsplan en de in te zetten regie is er een vorm van een (digitaal) dossier beschikbaar en uitgepro beerd. Uitgangspunt is dat de cliënt eigenaar is van het eigen dossier, waarin de benodigde informatie van de cliënt en de professionals verzameld is, en alle betrokkenen daarvoor gelegenheid geeft deze informatie te gebruiken. Daar waar veiligheidsvraagstukken bij kind of gezin aan de orde zijn kan hiervan afgeweken worden. De vier oplossingsrichtingen staan met elkaar in verbinding. De start is het inzetten van het diagnostisch kader vanuit de tweede lijn in de eerste lijn aansluitend op de (eerste) melding. In principe wordt het diagnostisch kader ingezet voor alle meldingen om zo (via een screeningsfase oid) daar waar sprake is of het vermoeden is van meerdere hulpvragen die door meerdere zorgaanbieders beantwoord moet worden gesignaleerd worden en in beeld gebracht. Met het diagnostisch kader wordt de richting van de hulp en zorg bepaald, nog vóór er sprake is van een keuze voor een domein van hulp of zorg, en kan geput worden uit het aanbod binnen de eerste en tweede lijn. Tegelijkertijd wordt bepaald welke kleur van regie (vanuit 1e of 2e lijn) verbonden wordt aan kind en gezin. Zorgprogramma/traject en dossier van de cliënt zal moeten aansluiten wat bij het diagnostisch kader geformuleerd wordt en wat zorgaanbieders (en regie) vervolgens nodig hebben aan dossier. De eerste inhoudelijke bouwstenen voor de uitwerking in het project zijn in bijlage één toegevoegd. Alle oplossingsrichtingen worden nader ontwikkeld, getoetst en bijgesteld aan de hand van een pilot. De pilot levert de volgende resultaten op: Met alle oplossingsrichtingen is in relatie tot elkaar ervaring opgedaan in de praktijk met de daarbij betrokken instellingen en organisaties. Op basis daarvan kan mede besloten worden om een en ander breder in Friesland (gefaseerd) toe te gaan passen. Op basis van de pilot kan informatie verzameld worden over doelgroep, aantallen, urenbesteding, kosten in relatie tot beschikbare middelen, verloop van zorgtrajecten, financiering van zorgtrajecten, effectmeting, knelpunten, etc. Deze informatie draagt bij aan de besluitvorming over een vervolg na afronding van de pilot. De inhoudelijke uitgangspunten en nadere onderbouwing van de pilot is in bijlage twee toegevoegd. 2.5 De afbakening van het projectresultaat In de pilot is het van belang voldoende omvang te hebben die tegelijkertijd voldoende groot is maar ook beperkt genoeg is om het project behapbaar, en dus uitvoerbaar, te houden. Niet alle kinderen en hun gezin zullen voldoen aan de criteria om deel te nemen aan de pilot, immers er wordt uitgegaan van complexe problematiek met de inzet van meerdere zorgaanbieders. Grofweg kan hierbij uitgegaan worden van de regel waarbij 80% geholpen is met de reguliere huidige aanpak en voor 20% de pilot een antwoord kan geven. Waarbij in een screeningsfase ook (een deel van) de 80% in de inzet van het diagnostisch kader opgenomen moet worden. De pilot beperkt zich tot een ROC school/zat in een gemeente in Friesland uitgezonderd Leeuwarden en een wijk/cjg in Leeuwarden. 8 Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding

9 Het project eindigt na de uitvoering van de pilot. Naast de resultaten gekoppeld aan de vier kernvragen wordt op basis van de pilot voor het totale project aangeven wat de bevindingen zijn en worden aanbevelingen geformuleerd voor het vervolg. Uitvoering van het project is afhankelijk van de randvoorwaarden waarin voorzien kan worden, bijvoorbeeld financiering van de uit te werken onderdelen of de individuele zorgtrajecten, technische mogelijkheden of wet-en regelgeving. Een en ander wordt uitgewerkt in de voorbereidingsfase van het project. 2.6 De effecten Het Project Versterkt naar verbinding is gestart om de jeugdzorgketen in Friesland te verbeteren, de ervaring is dat dergelijke verbeteringen naast goed voor de cliënt ook meestal goedkoper zijn. Dit is echter een effect van het project en geen resultaat wat nagestreefd wordt. Toch is het goed om kort te schetsen waar de winst, kwalitatief en kwantitatief, van dit project is welke een bijdrage levert aan de verbetering van de jeugdzorgketen; het bovenliggende doel. De kosten voor verkeerd of te licht ingezette zorg of juist te snel zware zorg worden door de inzet van het diagnostisch kader voorkomen, waardoor het aanbod aan de cliënt tegelijkertijd effectiever is. Het verlies door wachttijd binnen de (geïndiceerde) zorg en knelpunten in de overgang naar de eerste lijn, waardoor stagnatie in de keten ontstaat, wordt door de inzet van casemanagement met mandaat en logistieke inbreng teruggebracht, de cliënt hoeft niet te wachten en de zorg of nazorg kan eerder starten. Het in bezit geven van de informatie / diagnostiek, die na de eerste melding beschikbaar is, aan de cliënt die deze vervolgens ter beschikking stelt aan alle betrokkenen voorkomt dubbel werk en tijdverlies, daarnaast heeft de cliënt meer eigen regie over de hulp en zorg die ontvangen wordt. De kosten die geschakelde en daarmee langduriger en wellicht minder effectieve zorg met zich meebrengen worden vermindert door het werken met parallelle doelgerichte zorgtrajecten waarbij zorg tegelijkertijd en op het juiste moment wordt ingezet. Er is meer inzicht in de zorgvraag van cliënten en de knelpunten in de samenwerking van begeleiding, hulp en zorg aan cliënten. De inzet van gedifferentieerd en langdurig casemanagement heeft een preventieve werking waardoor nieuwe inzet van tweede lijns zorg beperkt of voorkomen kan worden. 2.7 De gebruikers van het projectresultaat Met de resultaten van het project wordt allereerst bereikt dat een aantal cliënten in de pilot direct voordeel heeft gehad van een integrale aanpak vanaf het begin tot het eind ten aanzien van hun hulpvraag. Daarnaast kan aan het einde van het project besloten worden of deze uitwerking de gewenste bijdrage levert aan effectief en doelmatig gebruik van de middelen voor de uitvoering van integrale zorg binnen de geïndiceerde jeugdzorg. Tot slot zullen hulpverleners bij de vindplaatsen en de zorgaanbieders merken dat door de samenwerking de hulpvragen van de cliënt tijdig en effectief beantwoord worden. 2.8 De randvoorwaarden waarbinnen het project zich afspeelt In een dergelijk project is het committent van alle betrokkenen van groot belang en 9 Van recht naar praktijk; Fries in Fryslân; taal tussen mensen Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding 9

10 noodzakelijk. Een dergelijk samenwerkingsverband vraagt van betrokkenen het kijken voorbij de grenzen en belangen van de eigen organisatie in het belang van het kind. Dat vraagt om bestuurders en medewerkers met lef en doorzettingsvermogen. Voor de uitvoering binnen het project worden bestaande middelen ingezet waarbij, wanneer van toepassing, experimenteerruimte wordt gegeven voor de inzet van deze middelen en de verantwoording hiervan. De verschillende financiers betrokken bij het project; provincie, zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeente, kunnen zorgdragen voor een stimulans die de inzetbereidheid en de inzet mogelijkheden voor betrokken organisaties vergroten. Door binnen het project met een pilot te werken die in omvang beperkt is en gegevens oplevert voor besluitvorming over voortzetting na de projectperiode is ook de omvang in middelen en risico s beperkt en te overzien. Wet- en regelgeving, ook op het financiële en verantwoordingsterrein, dienen de ruimte te bieden om de oplossingsrichting die in dit project aan de orde komen ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Binnen dit project wordt echter uitgegaan van het uitgangspunt het kan. Het afsprakenkader tussen het ministerie voor Jeugd&Gezin en het IPO geeft daar bijvoorbeeld ruimte voor. Ook stelt de initiatiefgroep vast dat waar onderling commitment is om een dergelijke project met elkaar, inclusief de financiers, uit te voeren er in onderling overleg mogelijk is met elkaar de ruimte en flexibiliteit te vinden om knelpunten op te lossen. In het project worden belemmeringen en oplossingen op dit terrein in kaart gebracht en uitgewerkt. Voor het nader uitwerken van het projectplan in de voorbereidingsfase (augustus december 2010) en het uitvoeren van de pilot (2011) zijn aanvullend incidentele middelen nodig voor de projectorganisatie en realisatie van de projectresultaten. Bij de inzet van begeleiding, hulp en steun zal uitgegaan moeten worden van de beschikbare middelen daarvoor. Hierbij zal rekening gehouden moeten worden met verwachte vermindering van deze middelen in de (nabije) toekomst. 2.9 De relatie met andere projecten In Fryslân is een aantal ontwikkelingen te noemen die raakvlakken hebben met dit project. Gedacht kan worden aan: de invoering van het Elektronisch Kind Dossier (EKD) (HVD Friesland), de ontwikkelingen gerelateerd aan de realisatie van de CJG s (stuurgroep CJG) het plan van aanpak verminderen regeldruk (11 mei 2010 bestuurlijk platform Jeugd Friesland). mede vanuit de Amaryllus groep een initiatief om zich te richten op het school verzuim wat geleid heeft tot het projectvoorstel niet de problemen exporteren, maar oplossingen importeren in de school (Gemeente Leeuwarden) Project Vroeg Voortdurend en Integraal (oa MEE Friesland) Tijdens en bij de besluitvorming na afloop van het project is het van belang ook het verloop en de resultaten van deze projecten te betrekken. 10 Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding

11 HOOFDSTUK 3De fasering en het activiteitenplan Door het project op te delen in een aantal fasen en vooraf een beeld te hebben van welke activiteiten uitgevoerd moeten worden is er inzicht in het totale project en wat er nodig is, bijvoorbeeld aan tijd en beslismomenten, om deze uit te voeren. In grote lijnen bestaat het project Versterkt naar verbinding uit een zestal fasen, op de volgende pagina in schema weergegeven. In de fasering zit een aantal mijlpalen, momenten waarin besluiten genomen worden. In dit project zien we tenminste mijlpalen na afronding van elke fase en zijn er daarnaast in de fase voorbereiding uitvoering en uitvoering specifieke mijlpalen te benoemen. In bijlage drie is via een globaal activiteitenplan aangegeven waar deze mijlpalen voor deze twee fasen zitten. Na afronding van de evaluatie wordt besloten of en hoe structureel vervolg wordt gegeven aan de ervaringen uit de projectfase. Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding 11

12 Fasering van het project 1. Initiatieffase J Januari Maart Tijdens de tweedaagse op Vlieland is besloten met elkaar de belangrijkste kernvragen in de keten van de jeugdzorg vast te pakken en niet meer los te laten 2. Opstellen projectplan April Juni Met een voorlopige stuurgroep en een voorlopige projectgroep wordt een projectplan opgesteld die de basis is voor het vervolg. 3. besluitvorming en samenstellen projectorganisatie Juli Besluitvorming op basis van het projectplan, betrekken beoogde partners voor projectorganisatie vervolg. 4. Voorbereiding uitvoering Augustus December Na besluitvorming op basis van het projectplan de uitvoeringsaspecten nader ontwikkelen en de start van de uitvoering van de pilot voorbereiden. 5. Uitvoering projectplan Uitvoering van de pilot op basis van het projectplan. Januari 2011 November 6. Evaluatie December 2011 Evaluatie van de pilot, vaststellen aanbevelingen voor een vervolg. Besluitvorming met betrokkenen. 12 Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding

13 HOOFDSTUK 4 Beheersingsaspecten: tijd geld kwaliteit Deze onderdelen zijn vooral van belang tijdens het project. Daar waar knelpunten in de uitvoering ontstaan kan gekozen worden op welke van deze beheersingsaspecten ruimte gevonden kan worden om het project te realiseren. Door de opzet van het projectplan zullen deze onderdelen in een latere fase nader uitgewerkt worden en kunnen zij daadwerkelijk gaan dienen als beheersingsmaatregel Tijd In de fasering wordt op globale wijze inzicht gegeven in het tijdsaspect van het project. Ook in de bijlage vier wordt hier globaal op ingegaan via het activiteitenplan. Het activiteitenplan is echter slechts globaal uitgewerkt en wordt door de projectgroep in de voorbereidingsfase concreet gemaakt en op dat moment wordt de planning van de verschillende activiteiten ook duidelijk. Dan wordt gekeken wat de activiteiten aan bewerkingstijd kosten, wat de doorlooptijd is wat in volgorde eerst moet en tot slot de onderdelen die tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden Geld Er wordt onderscheid gemaakt tussen de middelen die nodig zijn om het project en dan met name de pilot fase inhoudelijk uit te voeren (de begeleiding, hulp en zorg die ingezet wordt voor de cliënt in de pilot) en de middelen die nodig zijn voor de projectorganisatie en uitvoering. Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding 13

14 De middelen voor de inhoudelijke uitvoering komen uit de reguliere middelen die beschikbaar zijn voor de zorg en vanuit de afspraken die gemaakt zijn tussen financier(s) en zorgaanbieder/instellingen. De beheersing van deze middelen ligt bij de zorgaanbieders en andere instellingen. De ontwikkeling en uitvoering in het project gaat uit van de inzet van begeleiding, hulp en zorg vanuit de beschikbare middelen. Op onderdelen zullen financiers en zorgaanbieders/instellingen voldoende ruimte moeten hebben gemaakt in de afspraken en begroting voor 2011 om binnen het project passende inzet van hulp en zorg te plegen. Om daadkrachtig te kunnen handelen tijdens het project, zonder op belemmeringen te stuiten bij betrokken organisaties, wordt door de betrokkenen voorzien in flexibel en oplossingsgericht handelen daar waar knelpunten (mogelijk) worden ervaren. Voor de projectorganisatie wordt uitgegaan van een projectleider met ondersteuning in de vorm van een projectsecretaris die ingezet wordt vanuit één van de deelnemende organisaties dan wel extern wordt ingehuurd. Vanuit de participerende organisaties wordt een kernprojectteam gevormd. Daarnaast zullen kosten gemaakt worden voor communicatie, eindevaluatie, vergaderfaciliteiten en dienen middelen beschikbaar te zijn voor de inhoudelijke ontwikkeling en uitvoering. De onderdelen resultaatgericht monitoren op effecten en de mate van doelrealisatie en ontwikkeling van ICT ondersteuning van het informatie delen vragen incidenteel middelen in de projectfase. Alle betrokken organisaties dragen bij door een binnen de eigen middelen in te vullen investering. In bijlage vier is de begroting nader uitgewerkt, hieronder volgt een samenvatting. In totaal bedragen de incidentele projectkosten verspreidt over 3 jaar. 14 Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding

15 Fase: Voorbereiding uitvoering september december 2010 Omschrijving Eigen investering Incidentele uit reguliere middelen middelen voor project Kosten Project organisatie Overige inzet medewerkers betrokken organisaties Informatie en feedback bijeenkomsten(materieel) binnen en buiten organisatie Deskundigheidsbevordering Materiële kosten (drukwerk, communicatie) Ontwikkeling ICT oplossing informatie delen (haalbaarheid onderzoek beperkt in kosten en omvang) Ontwikkeling effectmeting-doelrealisatie Totaal Initiele kosten Fase: Uitvoering in 2 pilots januari december 2011 Omschrijving Eigen investering Incidentele uit regulier middelen middelen voor project Kosten Project organisatie Overige inzet medewerkers Informatie en feedback bijeenkomsten (materieel) binnen en buiten organisaties Deskundigheidsbevordering Materiële kosten (drukwerk, communicatie) Uitvoering (ICT) oplossing informatie delen Uitvoering effectmeting-doelrealisatie Uitvoering diagnostisch kader Uitvoering casemanagement / trajectbegeleiding uit (productie) afspraken organisaties en financiers. Uitvoering zorgprogramma /zorgtrajecten Totaal Na projectfase op basis van uitkomsten uitrol 2012 en verder Omschrijving Eigen investering Incidentele middelen Conferentie mbt uitkomsten project voor derden binnen en buiten Provincie Project organisatie tbv implementatie binnen en tussen organisaties PM Informatie bijeenkomsten binnen en buiten organisatie tbv implementatie Deskundigheidsbevordering Uitbreiden ICT mogelijkheid informatie delen Implementatie effectmeting-doelrealisatie Uitvoering diagnostisch kader Uitvoering casemanagement / trajectbegeleiding PM PM PM PM PM uit (productie) afspraken organisaties en financiers. Uitvoering zorgprogramma/zorgtrajecten uit (productie) afspraken organisaties en financiers. Totaal PM Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding 15

16 4.3 Kwaliteit Kwaliteit is de weerslag van het totaal aan verwachtingen wat er is, opgeleverd wordt, aan het eind van het project. De kwaliteitseisen kaderen de resultaten van het project en zijn leidend in voorbereiding en uitvoering van het projectplan. Daar waar in het hoofdstuk Effecten aangegeven wordt wat de verwachtingen zijn ten aanzien van het omvattende doel van verbetering van de jeugdzorg in Friesland, wordt bij Kwaliteit aangegeven waar de directe resultaten van het project inclusief de pilotfase aan moeten voldoen. De hieronder geformuleerde kwaliteitseisen worden gevolgd: Na de pilot geven betrokkenen aan dat zij het project als aanvullend op de bestaande situatie en ontwikkelingen ervaren, het project voegt toe. (Hiertoe wordt de huidige situatie bij de start in kaart gebracht) Na de pilot kan de eerste lijn aangeven op welke punten zij ondersteunt en ver sterkt zijn en kan de tweede lijn aangeven waar zij versterking en ondersteuning ervaren door de resultaten van het project. Het project richt zich in ieder geval op de moeilijkste cliënten in de doelgroep, ook deze kinderen en hun gezinsysteem worden vastgehouden en niet meer losgelaten. Binnen de pilot wordt uitgegaan van het bieden van begeleiding, hulp en zorg binnen de beschikbare middelen voor dat aanbod, er is geen sprake van een structurele ophoging van benodigde middelen. Binnen de beschikbare middelen kunnen binnen het project andere keuzes gemaakt en geadviseerd worden. In de resultaten van het project is de integrale benadering op alle onderdelen zichtbaar. Het project heeft zich niet laten hinderen door wet- en regelgeving maar heeft de ruimte gevraagd en gezocht, betrokkenen bij het project hebben voorzien in deze ruimte. Bij alle cliënten uit de pilot is één plan gemaakt voor kind(eren) én gezinsysteem. Bij alle cliënten uit de pilot is bekend in welke mate en met welke ondersteuning uit het eigen netwerk en eventueel professionele inzet zij in staat zijn (weer) zelfstandig en zelfredzaam te leven. Bij alle cliënten uit de pilot is bekend wat het effect is van het ingezette traject. De instroom naar 2e lijns jeugdzorg en de doorlooptijd binnen de 2e lijns jeugd zorg is in de pilotfase gelijk gebleven of verminderd. (Bij de start wordt de huidige situatie over een periode onderzocht en vastgelegd als nul meting). Bij inzet van 2e lijns aanbod is tijdens de pilot geen belemmering geweest door wachtlijsten. De doorstroom vanuit het zorgprogramma/traject naar de 1e lijn is gerealiseerd zonder wachttijd. In de rapportages naar de stuurgroep zal aan de hand van de kwaliteitseisen de stand van zaken weergegeven worden. De beantwoording van de kwaliteitseisen komen bij de eindevaluatie terug en zullen onderdeel zijn van de besluitvorming ten aanzien van een vervolg, een uitrol in Friesland. 16 Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding

17 HOOFDSTUK 5 De projectorganisatie In elke fase zal de projectorganisatie aangepast worden gericht op die fase. In de initiatief fase is gewerkt met alleen de initiatiefgroep/de stuurgroep. In de definitiefase is vanuit de betrokken organisaties een voorlopige projectgroep gevormd die in een sessie input hebben gegeven voor het project en projectplan. Zo zal ook voor het vervolg gekozen worden voor die projectorganisatie die slagvaardig kan voorzien in datgene wat nodig is. Risico hierbij is dat de betrokkenen in de projectorganisatie onvoldoende betrokken zijn en invloed hebben kunnen uitoefenen op hetgeen de plannen zijn. Antoine de Saint-Exepury verwoord dat heel adequaat. Wanneer je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bijeen Om timmerhout te sjouwen Of te tekenen alleen Voorkom dat ze taken ontvangen Deel evenmin plannen mee Leer eerst mensen verlangen Naar de eindeloze zee Antoine de Saint-Exepury Voor dit project betekent dat de plannen voor een volgende fase mede door de betrokkenen van die fase zelf worden uitgewerkt. De initiatiefgroep, gevormd door deelnemers aan de Vlieland conferentie, blijft gedurende het gehele project betrokken in de vorm van een stuurgroep. De finan- 17 Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding 17

18 ciers (Provincie, Zorgkantoor, zorgverzekeraar, gemeenten) zijn los van de stuurgroep weergegeven omdat hun functie een andere is. Gedurende het project zullen zij aanschuiven bij de stuurgroep als toehoorder. De projectleider heeft een kern projectgroep tot beschikking die gedurende het gehele project in beeld blijft en die in de fase van voorbereiding uitvoering en de uitvoering uitgebreid wordt met bijvoorbeeld de betrokken uitvoerders van de pilot fase. De kernprojectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de huidige betrokken zorgaanbieders (Talant, Tjallinga Hiem, GGZ Friesland, Jeugdhulp Friesland), BJZ, MEE en de GGD/jeugdgezondheidsdienst Friesland. Het CIZ is nadrukkelijk betrokken bij de kernprojectgroep maar is niet met een medewerker aanwezig. stuurgroep financiers aanvulling tijdens fase voorbereiding en na eerste mijlpaal projectleider kern projectteam aanvulling gericht op pilot 18 Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding

19 HOOFDSTUK 6 Communicatie De communicatie wordt gekoppeld aan de fasering nader uitgewerkt. Bij de fase van besluitvorming en samenstellen van de projectorganisatie zal het projectplan dienen als communicatiemiddel voor de betrokken organisaties/instellingen. Daarnaast zal in dezelfde periode het projectplan gebruikt worden om te spreken over de mogelijkheden voor aanvullende incidentele middelen. In augustus 2010 volgt de definitieve vaststelling of het project vervolgd wordt en op dat moment volgt een bredere communicatie naar derden. Binnen de fase van voorbereiding uitvoering wordt een communicatieplan voor het resterende deel van het project opgesteld. Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding 19

20 BIJLAGE 1Startnotitie inhoudelijke uitwerking 1. Toelichting Op Vlieland zijn vier kernvragen in de keten van de jeugdzorg benoemd: 1. Kunnen wij het diagnostisch proces (incl. indicatiestelling) in gezamenlijkheid verbeteren? 2. Welke regie is noodzakelijk in de zorgverlening en kunnen wij daarin voorzien? 3. Kunnen wij voorzien in een ontwikkeling van geschakelde zorg naar zorgpro gramma s over de organisaties heen? 4. Welke mogelijkheden zijn er om de beschikbare informatie te delen met de cliënt en betrokken organisaties in de zorg voor deze cliënt. De beantwoording van deze kernvragen en de verbinding daartussen staat centraal in het project Project Versterkt naar verbinding Versterkt naar verbinding. Voor de inhoudelijke uitwerking van deze kernvragen is een aanzet gemaakt in de eerste fase die geleid hebben tot het projectplan, de startnotitie inhoudelijke uitwerking. Per kernvraag zijn aldus de onderstaande punten meegegeven aan het projectteam. Het projectteam hanteert dit document als start en werkdocument. Het Projectplan is kaderstellend. 2. Punten per oplossingsrichting 2.1. Kernvraag 1 Kunnen wij het diagnostisch proces (incl. indicatiestelling) in gezamenlijkheid verbeteren? Beoogd resultaat Er is een diagnostisch kader uitgewerkt en uitgeprobeerd. Het kader bestaat uit de inhoudelijke beschrijving van het multidisciplinaire team en het multidisciplinair protocol waarbij het uitgangspunt bestaat uit het inzetten van specialistische tweede lijns expertise ten behoeve en versterking van de eerste lijn. Daarnaast zijn de randvoorwaarden voor het operationaliseren van een dergelijk diagnostisch kader uitgewerkt, denk hierbij aan een beschrijving van de wijze van organiseren (inclusief virtueel- overleg), de kosten en bekostiging, de gerealiseerde aansluiting tussen advies en zorgaanbod, de doorlooptijd van diagnose en totale zorgtraject, 20 Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

VROEG VOORTDUREND INTEGRAAL

VROEG VOORTDUREND INTEGRAAL Casemanagement en trajectondersteuning Uitwerking bouwsteen 4 van Vroeg, Voortdurend, Integraal december 2011 VROEG VOORTDUREND INTEGRAAL PARTNERS Vroeg, Voortdurend, Integraal Ketens van vroege signalering,

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak)

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) 19 september 2013 Dick Laan, sr adviseur Informatievoorziening Soc. Domein, Gemeente Enschede Aanleiding Ontzorgen en normaliseren Benutten talenten en eigen kracht

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel SP Leeuwarden. De Jeugdzorg wordt beter. Maart 2011. Uitgangspunten en voorbereidingen op de overheveling van verantwoordelijkheid

Initiatiefvoorstel SP Leeuwarden. De Jeugdzorg wordt beter. Maart 2011. Uitgangspunten en voorbereidingen op de overheveling van verantwoordelijkheid Initiatiefvoorstel SP Leeuwarden De Jeugdzorg wordt beter Uitgangspunten en voorbereidingen op de overheveling van verantwoordelijkheid Maart 2011 2 Aanleiding De door de centrale overheid voorgenomen

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Werkgroep 4-12 jarigen

Werkgroep 4-12 jarigen Aan: Team Regionale Inkoop 2017 Specialistische Zorg voor Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland. Van: Hanneke Vrielink (directeur Cordaan Jeugd) namens de werkgroep 4-12jaar Datum: 16 november 2015

Nadere informatie

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen Afhankelijkheden Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s September 2015 Regio Arnhem Regio Arnhem Regio Groningen Regio Groningen Thema afhankelijkheden Binnen het thema afhankelijkheden brengen we voor

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Werkbijeenkomst integrale nazorg na jeugdzorg Doetinchem

Werkbijeenkomst integrale nazorg na jeugdzorg Doetinchem Werkbijeenkomst integrale nazorg na jeugdzorg Doetinchem Plaats: Hart van Doetinchem te Doetinchem Datum: 7 oktober 2010 Focusvraag voor de bijeenkomst: Goede ondersteuning voor jongeren uit de Jeugdzorg/JJI

Nadere informatie

Concept Beleidsregels Jeugdhulp (versie 09-12-2015)

Concept Beleidsregels Jeugdhulp (versie 09-12-2015) Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 12 januari 2015 Kenmerk WMOR15002/JOL/LS Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO

Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO Nederlands Jeugdinstituut Landelijk steunpunt ZAT ZAT infolijn t (030) 230 65 64 e infozat@nji.nl i www.zat.nl 1. Realisatie van de doelen/prestaties doelen/prestaties

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

ONTWIKKELING ZORGPROGRAMMA ADHD

ONTWIKKELING ZORGPROGRAMMA ADHD ONTWIKKELING ZORGPROGRAMMA ADHD Implementatie van een geïntegreerd zorgprogramma ADHD binnen de regio Rotterdam Inleiding Dit artikel beschrijft de wijze waarop in de regio Rotterdam gepoogd wordt een

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

plan van aanpak opschaling e- health

plan van aanpak opschaling e- health plan van aanpak opschaling e- health Matthijs Jantzen Projectleider E-health GGz Centraal even voorstellen Historicus Informatiemanager Webmaster Stafmedewerker historie e-health GGz Centraal 2008 eerste

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK IMPLEMENTATIE VAN KOM VERDER

PLAN VAN AANPAK IMPLEMENTATIE VAN KOM VERDER PLAN VAN AANPAK IMPLEMENTATIE VAN KOM VERDER Opgesteld door Datum Versie : : : 1 Inhoudsopgave 1 INHOUD... 3 1.1 Aanleiding en situatieschets... 3 1.2 Volgende stap en de doelstellingen daarvan... 3 1.3

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

Sturen in het sociale domein

Sturen in het sociale domein Rijnconsult Sturen in het sociale domein Ciska Scheidel Programmamanager Decentralisatie Jeugdzorg/ Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel DE DECENTRALISATIES: de context 21 Mijn context 3 De decentralisaties 441

Nadere informatie

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De gemeenten Ermelo en Harderwijk werken samen met ketenpartners Westerbeek C.O.D. BV, ZorgDat, Stichting Pinel en MDVeluwe als het gaat om schulddienstverlening.

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Pilot ITJ Eindhoven

Achtergrondinformatie Pilot ITJ Eindhoven Bijlage Conclusies en aandachtspunten van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) naar aanleiding van de zelfevaluatie door de gemeente van het actieplan Versterking Ketenregie SPILcentra Eindhoven (29 april

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Naar integrale jeugdzorg

Naar integrale jeugdzorg Naar integrale jeugdzorg Naar integrale jeugdzorg Inleiding 4 Doel van de jeugdzorg 5 Uitgangspunten 5 Vertaling naar de praktijk 6 Randvoorwaarden 9 3 Inleiding Vrijwel alle facetten van de jeugdzorg

Nadere informatie

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting:

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Projectidee Algemene gegevens Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Inhoud Probleemstelling: Beschrijf hier de aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 PROVINCIE GRONINGEN DECEMBER 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. VISIE EN AMBITIE JEUGD 2013-2016 5 3. PRIORITEITEN 6 1. UITVOEREN VAN DE WETTELIJKE TAAK JEUGDZORG

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Samenwerken aan integrale jeugdzorg

Samenwerken aan integrale jeugdzorg Samenwerken aan integrale jeugdzorg Toelichting op het Afsprakenkader experimenteermiddelen jeugdzorg provincie Utrecht Regio s en gemeenten Provinciale aanbieders jeugd- en opvoedhulp Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 Betreft maatregel:coachvoorziening Activiteit: Uitvoerder/regie: ROC Mondriaan Reeds aanwezige documentatie: ingevulde format in aanvraag Contactgegevens

Nadere informatie

Wat doen we niet meer

Wat doen we niet meer Wat doen we niet meer Inleiding De term ontzorgen is niet nieuw. Het woord wordt vaak gebruikt om mensen te ontlasten van zorgen die te maken hebben met administratie, lastige procedures, regels die het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

De verpleegkundige indicatiestelling

De verpleegkundige indicatiestelling De verpleegkundige indicatiestelling Aanleiding en achtergrond In 2015 zal de aanspraak verpleging in de wijk geïntroduceerd worden in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze prestatie bestrijkt de zorg zoals

Nadere informatie

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Inleiding Op 1 januari 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor een aantal nieuwe taken in het sociale domein

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 5 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden of

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

PROJECTFORMAT TRANSITIE JEUGDZORG 5 GEMEENTEN. AMELAND, DANTUMADIEL, DONGERADEEL, KOLLUMERLAND C.A. EN SCHIERMONNIKOOG

PROJECTFORMAT TRANSITIE JEUGDZORG 5 GEMEENTEN. AMELAND, DANTUMADIEL, DONGERADEEL, KOLLUMERLAND C.A. EN SCHIERMONNIKOOG PROJECTFORMAT TRANSITIE JEUGDZORG 5 GEMEENTEN. AMELAND, DANTUMADIEL, DONGERADEEL, KOLLUMERLAND C.A. EN SCHIERMONNIKOOG Deel 1 Algemene projectgegevens Naam project Programma Portefeuillehouder Gemeente

Nadere informatie

Laat dit weten vanuit de jeugdzorg, detentie of lokale veld. leefgebieden wat?

Laat dit weten vanuit de jeugdzorg, detentie of lokale veld. leefgebieden wat? - 2 - Naar een integrale aanpak na jeugdzorg regio Arnhem Plaats: Hoofdkantoor Woningcorporatie Vivare te Arnhem Datum: 28 oktober 2010 Verslag werkbijeenkomst integrale nazorg na jeugdzorg Arnhem Focusvraag

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 Kijken naar de decentralisaties Doelgroepen en wetgeving Zoeken naar criteria voor selectie van

Nadere informatie

Toekomstmodel Jeugdstelsel. Waarom het anders moet & hoe het anders kan

Toekomstmodel Jeugdstelsel. Waarom het anders moet & hoe het anders kan Stip aan de horizon Toekomstmodel Jeugdstelsel Waarom het anders moet & hoe het anders kan Quirien van der Zijden gemeenteraden Holland Rijnland april/mei 2013 Hoe het nu kan gaan Jeugd & Opvoedhulp Zorg

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT:

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT: Memo Zaaknummer: MUG-14-00049 Documentnummer: Datum: 20 maart 2014 Onderwerp: Memo inkoop- en subsidiemodel en ict-systeem Datum behandeling PG: 13 maart 2014 Datum behandeling SG: 18 maart 2014 BOR/BGO:

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 tbv de bijeenkomst op 10 april 2015 1 Inleiding In 2014 is in verschillende ontwikkeltafels het inkoopbeleid, inclusief de DVO-2015 ontwikkeld. In deze ontwikkeltafels

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

Kwaliteitskader sector visueel (inclusief doofblind) opgesteld door Vereniging van Instellingen voor mensen met een Visuele beperking (VIVIS)

Kwaliteitskader sector visueel (inclusief doofblind) opgesteld door Vereniging van Instellingen voor mensen met een Visuele beperking (VIVIS) Kwaliteitskader sector visueel (inclusief doofblind) opgesteld door Vereniging van Instellingen voor mensen met een Visuele beperking (VIVIS) 25 juni 2014, VIVIS Eindmodel is een kwaliteitskader voor de

Nadere informatie

Zo kan het ook! Organisatie: Onbeperkt Sportief Contactpersoon: mevrouw Erna Mannen Contactpersoon 2: mevrouw Marjo Duijf Erkenningen:

Zo kan het ook! Organisatie: Onbeperkt Sportief Contactpersoon: mevrouw Erna Mannen Contactpersoon 2: mevrouw Marjo Duijf Erkenningen: Zo kan het ook! Organisatie: Onbeperkt Sportief Contactpersoon: mevrouw Erna Mannen Contactpersoon 2: mevrouw Marjo Duijf Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Doelgroep De doelgroep

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht. Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké,

Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht. Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké, Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké, Aanpak Utrecht algemeen Ambitieus, daadkrachtig, gedurfd; Gestoeld op een duidelijke

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

Projectplan inrichting sociale uitvoeringsorganisatie

Projectplan inrichting sociale uitvoeringsorganisatie Projectplan inrichting sociale uitvoeringsorganisatie Naam van het project Inrichting sociale uitvoeringsorganisatie Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs.

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs. Project MEEdoen Mede namens SKL en WSNS, biedt MEE IJsseloevers hierbij 2 projectbeschrijvingen aan betreffende MEEdoen in het basisonderwijs en MEEdoen in de kinderopvang. Beide projecten worden door

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Projectvoorstel Integrale visie medische zorg aan jeugdigen

Projectvoorstel Integrale visie medische zorg aan jeugdigen DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAND covernotitie Vergadering FB 23 juni 2011 Onderwerp Projectvoorstel Integrale

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie