Van de redaktie 99. Nieuwjaarswensen van de voorzitter 100. * UIT HEDEN EN VERLEDEN VAN KINROOI 101.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de redaktie 99. Nieuwjaarswensen van de voorzitter 100. * UIT HEDEN EN VERLEDEN VAN KINROOI 101."

Transcriptie

1

2 I N H O U D V A N D I T N U M M E R Van de redaktie 99. Nieuwjaarswensen van de voorzitter 100. * UIT HEDEN EN VERLEDEN VAN KINROOI 101. De adellijke familie Collard van Lynden van Kessenich 101. Vijftig geleden genoteerd te Geistingen (onderwijs) 108. Hoe vermaakten de dorpsjongeren zich voor de eerste wereldoorlog? 109. De patriarch van Huikenshof.. Een eeuw Bellefroid's te Ophoven Geistingen 112. Wautershof te Molenbeersel 124. Honderd jaar geleden genoteerd te Geistingen.. "Het Broederschap van den goeden dood" 127. Tachtig jaar rijkswacht te Kessenich (Kinrooi) 128. Het Ophove van vreuger... het Ophove van noew Een groot Kinrooienaar: E.H. Mathieu Brouns 135. Het bidprentje van de Kinrooier Theodoor Sevens 142. Monseigneur Martinus Hubertus Rutten van Geistingen : jaar geleden priester gewijd (1867) 85 jaar geleden tot bisschop gezalfd (1902) 70 jaar geleden gouden priesterfeest (1917) 60 jaar geleden diamanten priesterfeest (1927) 60 jaar geleden zilveren bisschopsjubileum (1927) 60 jaar geleden overleden te Luik (1927) Inleidende bijdrage 143. Gedachtenisprentje gouden priesterjubileum 145. Jubellied op het gouden priesterfeest 146. Een groot en bemind bisschop: Mgr. Rutten (Ons Volk ontwaakt) 147. Portrettengalerij van Z.D.H. Mgr. Rutten (Ons Volk ontwaakt) 153. Zang op het dubbel Jubelfeest van Z.D.H. Mgr. Martinus Hubertus Rutten (Geistingen 7 juni 1902) 156. Doodsbrief Mgr. M. Rutten 157. Dood en laatste rustplaats van bisschop Rutten 158. Dood van Mgr. Rutten Bisschop van Luik (Handelsgazet) 159. Bidprentje Mgr. Rutten en dit van twee broers en een zuster 165. De grafkelder en kapel te Geistingen 166. Geistinger kerk uitgebreid ( ) 166. Rondom 't jaar.. zo zag en beleefde ik ons dorpje, nu ruim zestig 168. jaar geleden Restauratie van de Lemmensmolen te Kinrooi 169. Laatste berichten met betrekking tot de voorgenomen restauratie van 170. de Lemmensmolen te Kinrooi Tussen heersers genepen Molenboek 1925 Zorgvlietmolen Molenbeersel 173. (vervolg inhoudsopgave omslag achter) BIJ DE OMSLAGFOTO... Het wapen van Joanna van Kessenich (zie bladzijde 1C7) zoals we het aantroffen in het plafond van de "blauwe kamer" van kasteel Borgitter te Kessenich. Vorig jaar konden we in kasteel Borgitter, dank zij bemiddeling van een tweetal personen, uitvoerige opnamen maken van het interieur (van de kelders tot de zolder!). Met dank aan de eigenaar voor zijn toelating! (Dia: Mathieu Kunnen)

3 JRG. 6 NR. 3 4 FEBRUARI

4 100.

5 Uit heden en verleden van Kinrooi GENEALOGIE DE ADELLIJKE FAMILIE COLLARD VAN LYNDEN VAN KESSENICH * DE GRAFSTEEN VAN MALSEN VAN KESSENICH (NAAST DE KERK TE KESSENICH) Dat Kessenich terecht fier is op zijn verleden blijkt onder andere uit de vele artikelen in de krant meestal van de hand van Piet Henkens, de hoge oplage van de uitverkochte "Geschiedenis van Kessenich" van dezelfde auteur, de talrijke stukjes van Frans Parren in "Ter Eiken" of de gerestaureerde bergkapel. Toch heeft menig buitenstaander een totaal andere indruk als hij Kessenich bezoekt. Vooral de desolate toestand waarin de grafsteen van Guido van Mal sen en Joanna van Kessenich verkeert, vinden geïnteresseerde bezoekers onbe grijpelijk. Zelf heb ik deze grafsteen in de loop der jaren zien aftakelen. Als er niet snel wordt ingegrepen dan heeft Kessenich over enkele jaren geen grafsteen meer! Het voorstel dat Frans Parren deed in "Ter Eiken" van 15 augustus 1986 is alleszins meer dan het overwegen waard. Zelf zou ik er een "edeler" plaats voor zoeken. De grafsteen is eigendom van de kerkfabriek van Sint Martinus Kessenich en de kosten kunnen niet zo hoog liggen. Kessenich heeft het zelf in handen.. De bal ligt in het juiste kamp. Men moet de verantwoordelijkheid niet verplaatsen. Hij vermeldt: Malsen Kessenich Steynfeld Blaesfeld Grutter Botter Hingart Balveren Van der Werf Scherpenseel Loen Werdenbergh Nu is geen enkel kwartier (wapenschild) meer te herkennen!! #» * Over deze grafsteen werd reeds meerdere malen geschreven. De eerste auteur was Jos Habets die in zijn bekend handschrift (blz. 201) de grafsteen van Malsen van Kessenich beschreef. (1) Toen, ongeveer 1860, moet de kwaliteit van de steen reeds veel geleden hebben, want verscheidene kwartieren kon hij reeds niet meer onderscheiden. De zwaar gehavende, volledig onleesbaar geworden grafsteen op het kerkhof te Kessenich (toestand augustus 1987). Foto: Mathieu Kunnen 101.

6 In 1942 noteert Piet Bouveroux in "De Heerlijkheid Kessenich en Bronshorn" zonder een preciese aanduiding van de ontbrekende kwartieren, maar wel met een variërende spatie die jammer genoeg niet voldoende zekerheid oplevert ( 2). Zijn volgorde is : Malsen Steinfeld Blaesfeld Botter Vanderwerf Loen Kessenich. Grutter Hingart Balveren Scherpenseel Werdenberg Dr. J. Belonje beschrijft in de "Publications" van 1961 de gegevens als volgt: (3) Malsen Kessenich Steinfeld (?) Blaesfeld Botter Van der Werf Loen Grutter Hincart Balveren Scherpenseel Werdenberg Het is Piet Henkens die deze ontbre kende kwartieren aanvult (4). Bij navraag verwees hij mij naar Fran cis Goole die ook de grafsteen tekende. Maar ook een brief aan deze laatste bracht geen klaarheid. Het was vooral het wapen van Joanna van Kessenich, bovenaan rechts, dat verschillend was met dat van haar in het midden rechts, dat me deed twijfelen. De grafsteen Van Malsen-Van Kessenich zoals hij gepubliceerd werd in "De Geschiedenis van Kessenich" door Piet Henkens. (Tekening: Francis Goole) Mijns inziens moet de volgorde zijn : Kessenich Wifflet Impel Grutter Hincart Balveren Scherpenseel Werdenburg Na een reeks bezoeken aan het Hauptstaatarchiv te Dusseldorp meen ik nu voldoende bewijzen in handen te hebben om de kwartieren aan de Kessenichse zijde te kunnen aanpassen Dank zij de lange processen die over 't bezit van Kessenich gevoerd zijn tussen de families van Waes en van Kessenich konden de nodige argumenten verzameld worden.

7 * Op 3 januari 1554 maakt Maria van der Impel haar testament op het huis Bruns te Kessenich (5). We noteren: ze wenst begraven te worden naast haar "Huysheer Joncker Anthonys der Wylde Heer tot Kessenich. Zij vermaakt haar goederen aan vier kinderen; drie dochters: Sanderina, Yffken, kloosterzuster te Duijsbergh en Katharina, gehuwd met jonker 'Walra ven Mom en één zoon Jacob. Jacob is op dat ogenblik nog ongehuwd maar heeft wel een bijzit, namelijk Peete Dericken Creemers dochter van Grathem die dienstmeid was van hem. Van joncffer Elisabeth van Wijeffelett, hairs Huijsheere zeliger moeder, kreeg ze twee zilveren schalen, zes kruisen en twaalf zilveren lepels. * Uit een verklaring op 20 januari 1513 door en voor de schepen van Kessenich blijkt dat Jan van Waes, gehuwd met Elisabeth, de schoonbroer is van Antoon en Willem de Wilde. Deze drie zijn de kinderen van Arnold de Wilde. Het gaat over een recht dat Johan Pol lart heeft ten laste van jonker Arnold de Wilde en de moeder van Arnold, namelijk Catharina (6). Deze verklaring leert ons het volgende: * Jos Habets noteert in zijn handschrift (1) dat in "de(!) kerk" (sic) te Luik, waar de dochter van Jan van Waes en Elisabeth van Kessenich begraven ligt, volgende kwartieren op brandgeschilderde ramen voorkomen: Waes Billemont Kessenich Wifler. Zo kunnen we afleiden dat Arnold de Wilde gehuwd was met Elisabeth van Wiflet. * In een overzicht van Gulikse leenverheffingen vinden we onder Kessenich (7) dat Cornelis, Willem en Joanna de kinderen zijn van Jacob van Kessenich. Joanna heeft als zoon: Jacob van Malsen. * In 1617 vinden we dat Joanna van Kessenich de dochter is van Jacob van Kessenich en Joanna de Hinckart (8) 103.

8 Samengevat komen we tot het volgend geheel: Met dit overzicht wordt vooral ingrijpend afgeweken van de versie Bouveroux (2). Wat de grafsteen op zich aangaat is de sterfdatum van Johanna van Kessenich Alleen de versie Henkens Goole geeft

9 * DE KROONPRETENDENTEN Omdat de beide zonen van Jacob de Wilde, alias van Kessenich, alias Collard van Lynden, met name Cornelis in februari 1618 en Willem I op 27 juli 1624, zonder afstammelingen gestorven zijn en omdat volgens de Gulikse mening 'de heerlijkheid Kessenich een manleen is, kan Joanna, de zuster van Cornelis en Willem I, niet als landsvrouw in aanmerking komen. Bovendien heeft ze zelfs geen 1eenverheffing gedaan in Gul ik. Als eerste kroonpretendent komt Willem van Kessenich op de proppen; we zullen hem Willem II noemen. Hij wordt op 14 november 1624 in de Gulikse leenzaal met Kessenich beleend. In 1601 heet Willem II "stadhouder tot Thorn" (8a). Uit de stukken blijkt dat hij de zoon is van eveneens Willem van Kessenich. Deze Willem van Kessenich is overleden vóór 12 februari 1560, want op die dag staat in het schepenregister van Neer itter vermeld: "Margaretha Kluecken, weduwe van wijlen jonker Willem van Kessenich (8b). Hij was de jongere broer van Antoon van Kessenich waarvan de voornoemde Cornelis en Willem I de kleinzonen zijn (9). Zijn zoon Johan Walraf ziet in 1678 af van zijn rechten op Kessenich ten voor dele van Frans Jacob van Waes (13). Johan Walraf had in zijn huwelijk met Catharina Ingenhoven een zoon, Georg Walraf, die op 20 februari 1654 te 0 denkirken (D) wordt geboren (14). Hij had ook nog een zuster, Margaretha van Kessenich, die rond 1640 trouwde met Willem Hendrik van Randenraedt, schout van Roermond. Ze stierf in 1656 (15). Op een los blad in het archief van de familie De Meer d'osen staat vermeld dat een broer van Margaretha zonder af stammelingen als officier in Portugal gestorven is (16). Bij mijn zoektocht naar de leden van de adellijke familie van Kessenich liep ik te Thorn op het wapen van deze familie. Het is ingemetseld in de geveltop van het huis van dokter Spoon in de Hofstraat nummer 4. Deze steen moet wel afkomstig zijn van Waleram van Kessenich die er kanunnik was van 1569 tot zijn dood in Hij was er tevens hoofdpastoor tot hij op 12 oktober 1583 ontslag vroeg (17) Op 12 januari 1639 wordt de heerlijkheid aan Georg, de zoon van Willem II, toegewezen en twee jaar later is met Johan Walraf, zijn zoon, de volgende generatie aan de beurt. Deze Georg komen we in de parochiere gisters van Neeritter tweemaal tegen als vader van twee bastaardzonen: in 1601 een Leonardus en in 1604 een Willem ( 10 ). Onder de naam Juriën wordt hij in 1616 genoemd als lid van de ridderstand van het vorstendom Thorn (11). Als in 1634 Engel Smeets betrapt wordt op vissen in de vijvers van jonker "Jorgien" vraagt deze niet alleen een fikse schadevergoeding, maar ook nog een som geld tot herstel van het affront. Hij noemt zich: "edelman van goede huize". (12) Het huis Hofstraat 4 te Thorn met de gevelsteen rechts boven. Onder detailopname van de gevelsteen. (Foto's: Mathleu Kunnen) 105.

10 Waleram, 53 jaar, en zijn broer Willem, 59 jaar, zonen van Willem en Margaretha Leeck, alias van Bremt (18) komen we op 12 oktober 1599 tegen als getuigen. In zijn testament wijst jonker Waleram van Kessenich, kanunnik te Thorn, zijn broer Willem en diens vrouw Elisabeth van Nunhem aan als universele erfgenaam. Zij hebben ook nog een zuster die gehuwd is met Willem van Strijtha gen (19). Zo krijgen we volgende genealogische tabel : Nadat in 1674 Johan Walraf van Kessenich van zijn rechten op Kessenich afzag komen er nieuwe kapers op de kust. Christoffel Spiering, achterkleinzoon van Catharina de Wilde en Walraven Momm, en Antoinette van Doeyenbruck verklaren op 13 september 1695 onder eed, dat Frans Jacob van Waes hun in juli 1694 in herberg "De Beer" te Arnhem enige duizenden bood om af te zien van hun rechten (20), en op 17 mei 1696 wordt Diederik Johan Albert freiherr von Ridder zu Groenstein, wiens vrouw ook van Catharina de Wilde afstamt, te Gul ik met Kessenich beleend (21). Pas in 1700 valt alles terug in zijn plooi en wordt ook Frans Jacob van Waes te Gul ik erkend. De heerlijkheid is terug in één hand. De rust op het dynastieke vlak is weer gekeerd tot in 1707 met Jan Arnold van Metternich een nieuwe gier op de rand van het nest verschijnt (22). Blijkbaar was Kessenich toch de moeite waard. 106.

11 * DE ADELLIJKE FAMILIE COLLARD VAN LYNDEN VAN KESSENICH (DE WILDE) Het wapen van Joanna van Kessenich, naar een ontwerp van Francis Goole, Hasselt. Tekening van Jean Tiesters Maaseik. Gevierendeeld: I en IV, in rood een gouden herteschedel. II en III, in goud drie rode hoorns, gemond en geringd van zilver en geplaatst 2-1. Het rode hartschild beladen met drie gouden kepers. UIT: Piet Henkens, De Geschiedenis van Kessenich, Kinrooi, 1979, blz Een bijdrage van MATTHIEU WIEERS

12 N O T E N (1) R.A. Maastricht - Handschriften: J. Habets: De voormalige Vrij je Rijksbaandërheerllijkheid Kessenich (volledig in fotokopie aanwezig in ons dokumentatiecentrum) (2) Verzamelde Opstellen - P. Bouveroux: De heerlijkheid Kessenich en Brorjshorn, blz. 48 (3) Publications J. Belonje: Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden, blz. 411 (4) Piet Henkens: De Geschiedenis van Kessenich, blz. 579 (5) Hauptstaatsarch. Dusseldorp, Jülich Lehen, nr. 120, VI, blz. 222 (6) Idem, blz. 93 (18) Jos Habets, Archieven van het Kapittel van Thorn, II, blz. 43, nr. 88 Hauptstaatsarchiv Dusseldorp - Jülich Lehen, nr. 120, I, blz. 152; toen heette ze Margaretha Klock. (19) Jos Habets, Archieven van het Kapittel van Thorn, II, blz. 57 en 115 (20) Hauptstaatsarchiv Dusseldorp - Jülich Lehen, nr. 120, VI, nr. 8 (21) Idem, III, blz. 181 Piet Henkens, De Geschiedenis van Kessenich, blz. 564 (22) Idem (7) Idem, band 2, blz. 549 (8) Idem, nr. 120, VI, blz. 87 (8a) Schepenbank Kessenich, (volledig in fotokopie aanwezig in ons dokurne ntati ecentrum) (8b) Schepenbankarchief Neeritter, gischten , blz. 259 (volledig in fotokopie aanwezig in ons dokumentatiecentrum) (9) Hauptstaatsarchiv Dusseldorp, Jülich Lehen, nr. 120, II, blz. 7 en 14 (10) Streekarchief Thorn, Parochieregisters Neeritter, blz. 2 en 6 (11) Jos Habets, Archieven van het kapittel van Thorn, blz. 305 en 761 (12) R.A. Maastricht, schepenbankarchief Neeritter, nr. 23 (13) Hauptstaatsarchiv Dusseldorp - Jülich Lehen, nr. 120, VII, blz. 13 (14) Idem, II, blz. 176 (15) Publications, 1930, blz. 69 (16) R.A. Maastricht - Familiearchief de Meer d'osen, nr. 22 (17) Tijdschrift "Rondom het Leudal", 1983, nr. 31, blz. 10 VIJFTIG JAAR GELEDEN GENOTEERD TE GEISTINGEN In het door de pastoor bijgehouden "Registrum memoriale et archivale (pastoor A. Overman) : "het getal der mannelijke leerkrachten van onze katholieke aangenomen school wordt op twee gebracht en der vrouwelijke op vier. Om die reden zijn twee lokalen bijgebouwd boven de bestaande kloosterschool. De aannemer was Jaak Hermans van hier voor den prijs van , fr. De gemeente verleent daartoe een hulpgeld van , fr., de provincie een zesde en het moederhuis der apostolinnen te Gent , fr. Dit jaar zijn 10 sterfgevallen geweest en maar 13 geboortens. Het getal der bevolking: 625. H. Communies ongeveer " (Deze gegevens hebben dus betrekking op het jaar 1937). 108.

13 HOE VERHAAKTEN DE DORPSJONGEREN ZICH VOOR DE EERSTE WERELDOORLOG? Niemand had enig benul van wat "jeugdklubs" betekenden.. Geen mens die er ook maar dacht! De fanfare bestond reeds, maar de muzikanten kon je gemakkelijk tellen. Er waren ettelijke schutterijen., maar de leden er van gunden de jongeren niet veel kans om in hun rangen als "schut" op te treden. Kortom: er was weinig gelegenheid tot vermaak. 's Zondags trokken veel jongens de bossen in op vogelvangst. Talloze nesten werden leeggehaald. De eitjes werden geborgen in de pet (de "klak"). Thuis blies men de eieren ledig en, in een kleurige krans geregen, werden ze als buit boven de schouw gehangen. Alle bereikbare vogelnesten moesten "eraan geloven", alleen de zwaluw mocht rustig broeden op haar nest in de stal of onder de dakgoot. Ook de jacht op eekhoorntjes was een opwindende bezigheid. De diertjes waren nochtans zeer behendig en ontsnapten vaak aan hun hardnekkige achtervolgers. Bij stormachtig herfstweer lieten de jongens papieren "windvogels" aan een lang touw, hoog in de lucht zweven en dansen. Maar tenslotte was het aanbod tot vermaak karig toegemeten. Hoe kon het ook anders? Voetbal?? Totaal onbekend! Pas in de twintiger jaren werd wat met de bal gespeeld, ergens op de hei. Koersen?? Geen sprake van! Immers... wie had toen reeds een fiets? De beugelbanen werden druk bezocht. Je moest evenwel smaak vinden in het beugelspel en ook veel kunnen oefenen om de echte liefhebbers te durven uitdagen. Verder moest je ook over wat zakgeld beschikken, want beugelen maakte dorstig., en aan elke baan was een café verbonden., (of omgekeerd?) Jongelui van die tijd hadden zelden een gevulde "portemonee"! Men bedenke bovendien dat er toen hard moest gewerkt worden en dat derhalve de vrije tijd krap werd toegemeten. Het land bemesten, ploegen en spitten, zaaien, maaien, hooien, het vee verzorgen, hout zagen, hout kappen.. Het vroeg veel tijd., het vergde vele handen. Machienen waren uiterst zeldzaam, zelfs onbekend! De zondagsrust was voor velen welkom en alleen in de wintermaanden konden de boeren en hun gezin wat uitblazen. * * * Nochtans waren de jonge kerels vindingrijk genoeg om zich los te weken uit de sleur van alle dag en uit de soms zo eenzame sfeer van de huiskring. Ze zochten en vonden "soelaas" waar 't te rapen was. 's Avonds gingen ze "uchteren", dit is bij de buurman zitten kletsen over alles en nog wat, de dochters wat plagen als de boerin dat tenminste veroorloofde of ze speelden met de kaarten, avonden lang.. Kaarten was een geliefkoosd verzet. Wel moest de "petrol lamp" branden. En dat was niet overal het gebruik! "Petrol" kostte geld. Vele mensen waren destijds erg spaarzaam. Dikwijls niet zonder reden! Waar men té spaarzaam was op de "petrol", zaten ze met z'n allen bij de open haard of rond de "stoof". Er werden pijpen gerookt., er werd soms lange tijd alleen maar gezwegen. Of pok geroddeld over de kleine schandaaltjes die in de beperkte dorpsgemeenschap waren voorgevallen. Maar kaartspelen in de lange uchter avonden, dat werd door velen, ook door jongeren, fel gegeerd. Was de boer niet te gierig op de "petrol", dan 109.

14 vond men daar zeker een kaarttafel. Grote sommen werden nooit geriskeerd! De inzet was nooit hoger dan enkele centiemen! Het spel heette "matsen", "kruisjassen", "smousjassen", "huge" (=opbie den), een enkele keer "wieze" (whist). En al ging het nooit voor grof geld, toch werd het spel steeds "au sérieux" genomen! Soms werd er gekibbeld, gesakkerd.. met de vuist op de tafel gebonkt. Was het gezelschap niet te vinden voor het vrij moeilijke "kruisjassen" of het riskante "huge", dan bleef er nog het plezante "zwarte piet trekken" over. Dat vroeg geringe inspanning en gaf aanleiding tot prettige verrassingen. Aan dit spelletje mochten bij uitzonderingook meisjes meedoen., alhoewel die meestal andere taken te vervullen kregen. Die opdrachten waren velerlei: urenaan een stuk witte kool ("wit moos") in dunne plakjes snijden om daar zuurkool van te bereiden, zaden uit hun peul halen en daarna zuiveren van alle onreinheden, kousen stoppen, breien, wol spinnen, enz. De meisjes hadden het niet zelden moeilijker dan de jongens! Wanneer de kinderjaren voorbij waren na hun plechtige koramunie was het gedaan met koordje springen, met de bal ("prikkebal") spelen, met kroontjes vlechten, met "hinkelen".. Er moest gewerkt worden!! Toch kwamen er aangenamer momenten voor meisjes voor! Bij het naderen van sommige feestelijkheden in het dorp of in 't gehucht, werden alle "jonge dochters" opgetrommeld om te "seren" (= versieringen maken). Voor de processie, voor de eerste mis van een vers gewijde priester, voor een (zeldzame) gouden bruiloft., waren lange voorbereidingen nodig. Vele avonden kwamen de meisjes ergens samen. Zij knipten kleurige papieren bloempjes, meterslange festoenen en guirlandes, die op de feestdag zouden opgehangen worden aan de berkenrijzen, welke de mannen dan, een tiental passen van elkaar, aan weerszijden van de straat inplanten. De talrijke kleinere stukjes papier, die bij het werk afvielen, werden in korfjes bijeengegaard. Ze werden als kleurrijk tapijt op de zandweg gestrooid. Vanzelfsprekend werd op zulke avonden een aardig stukje gebabbeld en gegi cheld. Men zong er nu en dan een liedje.. Soms werd de rozenkrans gebeden. Als de hangklok half tien, tien uur sloeg, braken de "siersters" op. Bij donkere avonden kwam één van hun broers ze afhalen. Niet omdat er gevaar bestond voor "overvallers"! De jongen had een stallantaarn bij zich om wat licht te werpen over de talrijke oneffenheden en de plassen op de dikwijls zo slechte wegen. Zelfs op klaarlichte dag moest je hier en daar goed uit je doppen kijken om veilig te kunnen lopen. * * * Sommige jonge kerels, van om en bij de twintig, trachtten een frankske te verdienen, zodra ze daartoe de kans kregen. Ze sprongen een boer bij die, in de oogsttijd, handen te kort had. Zij kweekten konijnen en verkochten de vetgemeste beestjes, samen met een aantal gedroogde konijnenvellen, aan "Koeb van de Wolknien", die een paar maal per jaar zijn ronde maakte door het dorp. Van smokkelen waren ze niet vies. Van stropen al evenmin. Hadden ze aldus wat geld op zak, dan bezochten ze de herbergen en maakten veel pret, al was het maar om kleine, onbenullige dingen. * * * Hier gaat dan het verhaal over een viertal snaken die op een zwoele lenteavond er op uittrokken om veel leute te beleven (te Molenbeersel). Henske, Pierke, Tjeu en Lei gingen eerst naar "Kempkes Nel" (toenmalig café huis staat er nog steeds) en 110.

15 dronken er ettelijke glazen bier. Over de vele paadjes, die ze van buiten kenden, stapten ze in de richting van het douanekantoor. Daar wilden ze evenwel niet te dicht in de buurt komen en na een omweg, kwamen ze langs de achterdeur in "Poal Jangke" z'n café. Het was er, zoals gewoonlijk, nogal druk. Jangke en vrouw Trien hadd.en de handen vol om hun klanten te bedienen. Henske en kompagnie dronken vele pinten Stramproyer bier., vertelden wat zotte praat en trachtten het nerveuze Jangke te treiteren. Ze sloegen luidkeels aan 't zingen : " Poal Jangke.. Poal Jangke.. " Poal Jangke, val mér doe et! " En es Poal Jangke doe et is, " Dén kriege wé z'n Trien.. " De helft van zien sente " En auch sè vleegmeschien " Poal Jangke, val mér doe et!" Het"liedje"klonk precies zoals het wijsje dat rondtrekkende zangers in ons dorp en in het omliggende hadden meegebracht en handelde over (Jan) Olieslagers, de held van de dag, de pionier van de luchtvaart en die nu zijn standbeeld heeft bij de vlieghaven van Deurne. Poal Jangke had natuurlijk geen "vleegmeschien", maar hij dweepte met Olieslagers, kon er niet over zwijgen en beweerde dat hij vroeg of laat ook eens zou vliegen. De jonge kerels skandeerden hun liedje met de vuisten op tafel en met hun klompen op de stenen vloer. Toen Poal Jangke sputterde omdat ze zo erg tekeer gingen, wilden de knapen eindelijk ophoepelen. Onderweg hadden ze nog altijd veel pret. Hier en daar staken ze nog wat kattekwaad uit. Ze rammelden aan een tuinhek en een landhond sprong uit zijn hok, rukte woedend aan zijn ketting, blafte als een razende. De boer kwam buiten, trachtte het beest te paaien en riep de belhamels een litanie scheldwoorden toe. Ze beantwoordden zijn woordenvloed met het bekende liedje : " Pier, hoad dienen hondj vast " Dét er mich neet en bitj. " Bitj er mich, ich sèk ut dich: " Honjert gölje kostj et dich! " Plezier dat ze hadden! Ze kletsten op hun dijen en schaterden van het lachen. Een eindje verder wilden de deugnieten de kipperen openzetten, maar van achter de "krikkeberm" trad de boer, gewapend met een riek, naar ze toe. De vlegels vluchtten lachend weg.. Eén van hen besefte eindelijk dat ze het toch te bont maakten. Na overleg besloten ze: "Wé hoaje de moei.. Dé et iest spriktj mot traktere!" Iedereen stemde daarmee in. Zwijgend stapten ze voort. Even later bleef Henske, die voorop liep, plotseling staan, hief zijn ene been wat op en liet een knallende wind vliegen. Tjeu proestte eens.. maar zei niets. Een ander kuchte heftig, scheen zich verslikt te hebben, maar zei niets. Een derde moest nodig zijn neus snuiten. Niemand sprak ook maar één woord.. Even later hield Henske twee van zijn vrienden staande bij hun mouw en zei: "Gé gluiftj mich neet., mér mien achterpoort geit mich noe iest toe!" Algemeen bulderend gelach. Men wees Henske met de vinger en riep: "Doe hops gesproke!" Waarop Henske: "Ich wei et.. ich betaal 'n pint bie Heier Kuubke". Plezier dat ze hadden..!! * * * Henske moet ongetwijfeld de felste lolbroek van allen zijn geweest! Was hij het niet (naar me ooit werd verteld) die aan een miserabel einde kwam, toen hij ergens "op 't Hollands" in een messengevecht verwikkeld raakte?? Zulke gruwelijke ruzies waren op vele kermissen lang niet zeldzaam. Integendeel.. Haast iedere zomer hoorde men daarover.. MAARTEN JOZEF BOON 111.

16 DE PATRIARCH VAN HUIKENSHOF.. EEN EEUW BELLEFROID'S TE OPHOVEN GEISTINGEN Met pak en zak beladen klom Joseph Belief roid in de "sjees" die op hem te wachten stond. De rit ging via de Napo leonsweg, vol kuilen en karsporen, noordwaarts. Hij keek star voor zich en mijmerde: "Waar kom ik terecht, waar ben ik aan begonnen?" Het boerenpaard draafde gezapig verder, richting Ophoven. Ophoven., een onbekend dorp, een "boerengat" waar op het eerste zicht niets te beleven viel. Links en rechts wat huisjes, een oude vervallen kerk en wat nering. Herbergen die, lateraal bekeken, ook niet veel te betekenen hadden. Keuterboertjes die van voor niet wisten dat ze van achter leefden. Verder nog enkele grote boerderijen waarvan de eigenaars de septer zwaaiden over de dorpsgemeenschap. Een armzalig gedoe, daar leek het alleszins op. Joseph Bel lefroid, de fiere man met adellijk bloed in de aderen zou hier zijn toekomst moeten opbouwen. Voor Joseph zou het maar tijdelijk zijn. Een kort oponthoud en dan wegwezen. Maar Joseph vergiste zich. Het onvoorziene zou een wending geven aan zijn leven. Dat onverwachte was een vrouw, een aantrekkelijk meisje uit Geistingen : Maria Dohmen. Joseph Bellefroid kwam, zag en., bleef! # # # Joseph Bellefroid en Maria Dohmen huwden in de kerk van Geistingen op 12 november Zij trokken in op Huikenshof bij Hendrik Notten. 112.

17 Notten was in 1855 even dienstdoende burgemeester en tevens lid van de kerkfabriek. Hij was de pleegvader van Maria Dohmen, die de dochter was van zijn zuster Maria Notten. Hendrik Notten kon goed opschieten met de jonge Joseph Bellefroid. Benevens een goed florerende jeneverstokerij baatten zij samen een groot boerenbedrijf uit; een gesloten hoeve en een oppervlakte van 25ha 03a 46ca. Uit het huwelijk Bellefroid Dohmen werden op Huikenshof acht kinderen geboren : 1. Henri 1851, naar Brussel vertrokken 2. Casimir 1853, ongehuwd 3. Carolus 1855, waarschijnlijk jong overleden 4. Jeannette 1857, +1914, moeder van Maria Simons 5. Paulina 1858, jong overleden 6. Pauline 1860, +1940, ongehuwd 7. Marcel 1864, +1940, ongehuwd 8. August 1867, +1941, ongehuwd Tot dan toe was Joseph een voorbeeldig man geweest. Na het overlijden van Hendrik Notten op 23 februari 1861 werden Joseph Bellefroid en Maria Dohmen door erfenis volledig eigenaar van Huikenshof. Daarna begint het eigenlijk leven van Joseph Bellefroid, een fantastisch en kleurrijk man waarvan men nu nog spreekt. Zijn gezegden leven tot op heden verder. Vrijgevochten en deels door zijn handel in jenever is hij aan de drank geraakt en zelfs niet een klein beetje! Bij één van zijn slippertjes gebeurde het dat hij met een stuk in zijn kraag door het dorp trok. Het "kèrkes volk" van Maaseik met de "trekzak" zingend achter hem aan. Die wisten natuurlijk waar de wind van kwam. Toen de karavaan Huikenshof naderde riep Bellefroid met de nodige theatrale gebaren: "Ziehier Huikensgoed, het kan niet vergaan of het moet verzinken!" HUIKENSHOF 113.

18 Bellefroid was niet zomaar een banale drinkebroer. Graag stond hij in de belangstelling. Eens had hij met een zotte kop zijn sigaar aangestoken met een briefje van 20, fr. De omstaan ders trokken ogen gelijk een vis die op het droge komt. Aan zoiets beleefde Bellefroid plezier. Hanzen Johannes streken! Hij overblufte de anderen. Het streelde zijn ijdelheid maar hij besefte niet dat de rest profiteerde van zijn gulheid. Eigenlijk stond hij hoog boven de anderen.. Joseph Bellefroid, de patriarch van Huikenshof. De rijke man van hoge afkomst, die kwistig rondjes gaf. Hij probeerde hierdoor de nodige aandacht te krijgen. Het kon gewoon niet op... Toch had hij ook de nodige aandacht voor zijn gezin. Met de steun van zijn vrouw Maria Dohmen kregen hun kinderen een behoorlijke opvoeding. We hebben nog een mooi dokument gevonden uit 1867 dat toebehoorde aan Henri Bellefroid, toen hij studeerde aan het kollege van het H. Kruis te Maaseik. (Zie origineel dokument en vertaling hierna). * * * Jaren gingen voorbij. Het ging bergaf met Huikenshof. De jeneverstokerij bestond in 1883 niet meer. De hierna afgedrukte faktuur laat zien dat Belle froid de jenever bestelde per vat. Die werd dan verkocht in kleinere hoeveelheden, naargelang de behoeften van de mensen. Bellefroid werd al een dagje ouder en wijzer. Eén van zijn beeldspraken was: "Wie het stro niet ziet als mest en 'n oortje niet als geld, die zal er nooit geraken!

19 115.

20 In 1884 hij was toen 61 jaar vond hij het welletjes. De suiker was toen zo goed als gesmolten. Huikenshof werd verkocht aan Jules Driane, een aannemer. Deze laatste verkocht het goed drie jaar later aan dokter Jan Driane. De familie Bellefroid kocht een huis te Ophoven op de toenmalige Hoogstraat. Het was het huis waar eens gemeentese kretaris Albert Rodhain woonde. Volgens zijn zeggen had de "aoje Bellefroid" nooit ofte nimmer spijt gehad van zijn daden, want zei hij: "Moest ik opnieuw beginnen, ik zou hetzelfde doen! " Toen later een van zijn kleinkinderen hem eens plaagde: "Maar Grand Papa, hoe is dat toch mogelijk geweest?", dan sprak de oude man heel bedaard en met de glimlach op zijn lippen: "Och kind, alle honderd jaar draait het rad van 't fortuin!" Na zijn zeventigste heeft Bellefroid nog flink de handen uit de mouwen gestoken. Zijn zoon Gust, ook niet de dapperste onder de Galliërs, kon moeilijk uit de veren. Dat was zeker niet naar de zin van Bellefroid. Dan gromde hij ge'iri teerd: "Als gij honderd jaar wordt, dan hebt gij er vijftig geslapen!" * * * Henri Bellefroid, de oudste zoon, was naar Brussel getrokken om in het hotelwezen zijn kans te wagen. Hij kwam daar goed aan zijn trekken en zat er warmpjes in. Henri was trouwens een aardje naar zijn vaartje. Hij had dezelfde mikro be te pakken als zijn vader. Graag ging hij op jacht met personen uit de hogere kringen. Hij leefde op grote voet en., kreeg daar later de rekening voor gepresenteerd. In 1921 antwoordde hij op een brief van zijn nicht Maria Simons. Een mengelmoes van Vlaams en dialekt, maar toch interessant. HUIS BELLEFROID HOOGSTRAAT OPHOVEN 116.

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Ik heb geen zin om op te staan

Ik heb geen zin om op te staan Liedteksten De avonturen van mijnheer Kommer en mijnheer Kwel Voorbereiding in de klas: meezingen refrein Het Dorp Het is weer tijd om op te staan Maar ik heb geen zin Hij heeft geen zin Om naar m n school

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

DE WONDEREN VAN JEZUS

DE WONDEREN VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDEREN VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

De magische deur van KASTEEL013

De magische deur van KASTEEL013 De magische deur van KASTEEL013 Auteurs: Thomas, Liana, Elyas, Brit en Tijn van BS Cleijn Hasselt, begeleiding: Saskia Dellevoet Op een regenachtige dag verveelde ik me. Ik appte Lisa. Zullen we naar de

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

LES 11. Respect tonen of een lesje leren? Sabbat

LES 11. Respect tonen of een lesje leren? Sabbat LES Respect tonen of een lesje leren? Heb je ooit het gevoel dat je niet respectvol of eerlijk werd behandeld? Behandel jij anderen altijd op die manier? Omdat we allemaal Gods kinderen zijn, moeten we

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p.

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p. Lesoverzicht 1. Bidden p. 4 2. De Kerk p. 10 3. De priester p. 17 4. Vergeving p. 23 5. De Bijbel p. 28 6. Delen p. 35 7. Het offer p. 41 8. De H. Communie p. 48 9. Zingen voor God p. 55 10. Heilig worden

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

E C C E H O M O. Weekoverweging. Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen

E C C E H O M O. Weekoverweging. Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen WEEK 18 1 Weekoverweging E C C E H O M O Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen in de ontplooiing worden mensen twee om door geestelijke

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug. 1950 Het huilende beeld De zon schijnt met hete stralen op het kleine dorpje. Niets beweegt in de hitte van de middag. De geiten en koeien slapen in de schaduw. De blaadjes hangen stil aan de bomen. Geen

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Paasviering. Sing-in 2017

Paasviering. Sing-in 2017 Paasviering Sing-in 2017 Welkom en gebed Psalm 100:1 Juich, aarde, juich alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. Wij

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JACOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013 Zondag 4 Augustus 2013 Thema van de dienst : Schepping Voorganger : ds. J.W. Stam Organist/piano : Jan Bremer Mededelingen van de kerkenraad Lied: Ps. 19: 1 en 2 >> Intochtslied vers 2 >> 1 2. God heeft

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Edward van de Vendel. De grote verboden zolder

Edward van de Vendel. De grote verboden zolder Edward van de Vendel De grote verboden zolder Amsterdam Antwerpen Em. Querido s Kinderboeken Uitgeverij 2017 www.queridokinderboeken.nl www.edwardvandevendel.com Copyright 2017 Edward van de Vendel Niets

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Instrumentaal: Adagio en Allegro William Babell

Instrumentaal: Adagio en Allegro William Babell Instrumentaal: Adagio en Allegro William Babell door Heleen van der Sijs en Willem Blonk Solo: Waar is God? door Fleur Dekker Je vraagt je wel eens af, het klinkt een beetje maf, kan iemand mij misschien

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Jonggezinnedienst 24 sept 2017 10.00 uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Welkom en afkondigingen: Zingen: Heb je al een kaartje voor de koninklijk trein

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Lei en griffel: Kinderen schreven met een griffel op een lei. Soms leerden ze lezen met een ABC-boekje.

Lei en griffel: Kinderen schreven met een griffel op een lei. Soms leerden ze lezen met een ABC-boekje. Onderwijs Schooltje Lhee in het Openluchtmuseum Het schoolgebouwtje dat in het Openluchtmuseum staat, is een dorpsschooltje uit Lhee (Drenthe). De inwoners van Lhee hadden die speciaal gebouwd in de 18e

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Kastelen in Nederland

Kastelen in Nederland Kastelen in Nederland J In ons land staan veel kastelen. Meer dan honderd. De meeste van die kastelen staan in het water. Bijvoorbeeld midden in een meer of een heel grote vijver. Als er geen water was,

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Bijbel voor Kinderen presenteert GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 Welkom en inleiding 1 Goede mensen, van harte welkom in deze gebedsviering naar aanleiding van het feest van Allerheiligen en Allerzielen.

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Crista Hendriks Coverontwerp: Pluis Tekst & Ontwerp ISBN: 9789402126112 Crista Hendriks 2014-2 - Voor Oscar... zonder jou zou dit verhaal er nooit

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Kerk en Schooldienst Zondag 15 oktober 2017 Predikant: Organist: Pianist: Met medewerking van: ds. Klaas Meijer en ds. Bram Verduijn Margriet Withaar Gea Wolters alle kinderen en leerkrachten

Nadere informatie

Bette Westera met illustraties van Barbara de Wolf

Bette Westera met illustraties van Barbara de Wolf Sinterklaas is in het land en Mees heeft een heleboel vragen: Hoe oud is Sinterklaas? Waarom zijn de Pieten niet meer allemaal zwart? Is het paard waarop Sinterklaas rijdt niet gewoon Bingo van de manege?

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951.

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 5. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. Lucas 15 Vertaling L. ten Kate

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

Tekst inspreker de heer H. Geraedts.

Tekst inspreker de heer H. Geraedts. Bijlage 7: Tekst inspreker de heer H. Geraedts. -VII - Goede avond, mijn naam is Herm Geraedts, en ik spreek als bezorgd burger van Swalmen. Ik hoop dat jullie, het publiek, nog aandacht kunnen opbrengen.

Nadere informatie

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie?

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Genesis 20:1-12 1 Abraham

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

Inhoud. Het leven van Escher. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld op z n kop.

Inhoud. Het leven van Escher. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld op z n kop. Inhoud. Blz. 1. Blz. 2. Blz. 3. Blz. 4. Blz. 5. Blz. 6. Blz. 7. Blz. 8. Blz. 9. Blz. 10. Blz. 11. Kaft Inhoud Het leven van Escher. Moeilijke jaren. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld

Nadere informatie

Over het toneelstuk Gijsbrecht van Amstel

Over het toneelstuk Gijsbrecht van Amstel Voorwoord Gijsbrecht van Amstel leefde rond 1300. Hij was de belangrijkste man van de stad Amsterdam in die tijd. Gijsbrecht was geliefd bij de bevolking van Amsterdam, maar hij had ook veel vijanden.

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Sint Nicolaas op school Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Verdienen ze een prijsje of zijn ze t niet waard? Zij zijn als de anderen, wel roerig van aard.

Nadere informatie

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016 Deel je leven Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde 8 september 06 Voorgangers: Johan Helfferich en ds. Jeannette van den Boogaard Muziek: Hallumer Fanfare o.l.v. Annemarieke Bos Voor de dienst

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

Verhaal week 1 (hdl. p ) wordt voorgelezen. (geselecteerde tekst) Prent 1 staat vooraan

Verhaal week 1 (hdl. p ) wordt voorgelezen. (geselecteerde tekst) Prent 1 staat vooraan Advent vieren en beleven tweede graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen En zei: vandaag word mevr. Catharina 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Geven. Ja maar wat zei Tom. Umm wacht ik Weet het zei Cato een herinnering.

Nadere informatie

Theorie en praktijk. Hoofdstuk 3

Theorie en praktijk. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Theorie en praktijk Hendrik zou timmerman worden of misschien wel leraar. In elk geval geen boer, dat wist hij heel zeker. Zijn plannen reikten hoger. Hard werken was hij gewoon, maar geld

Nadere informatie

Luk. 1, preek NGKE

Luk. 1, preek NGKE Luk. 1, 39-56 preek NGKE 11-12- 16 Onze Lieve Vrouwe? Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer zij met u, gezegend zijt gij onder alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus. Heilige

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette?

Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette? Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette? Waarmee vullen bedevaarders hun flessen aan de grot van Lourdes? Welke twee gebeden bid

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie