Inventaris van het archief. van het. Gemeentebestuur Cothen,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief. van het. Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995"

Transcriptie

1 T00029 Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur Cothen, Klaas Walsweer, Frans van Rijnswou en Bert de Boer, 2002 Met aanvullingen Eddy Hinders, 2013

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding Inventaris A. De geschiedenis van de gemeente (ontbreekt) IV B. De geschiedenis van het archief (ontbreekt) V C. Verantwoording van de inventarisatie (ontbreekt) VI D. Aanwijzingen voor de gebruiker VI I Stukken van algemene aard 1 A. Vergaderingen van de Gemeenteraad 1 - notulen 1 - agenda s en notulen 1 B. Vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders 2 C. Vergaderingen van de Commissie Algemeen Beleid 3 II Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 4 A: Gemeentelijke huishouding 4 1. Organisme 4 A. Ontwikkeling, gemeentewapen, straatnamen en huisnummering 4 B. Gemeentelijke herindeling en samenwerking 4 C. Betrekkingen tot andere lichamen en organen 5 2. Eigendom en bezit 7 A. Gemeentelijke gebouwen 7 B. Aankoop 7 C. Verkoop Algemeen Verkopen 18 D. Ruiling 37 E. Schenking 38 F. Andere wijzen van verkrijging en verlies 39 G. Zakelijke rechten 39 H. Verhuur Financiën 42 A. Financieel beheer 42 B. Begroting en rekening 42 II

3 C. Boekhouding Uitoefening van de dienst Lichamen, organen en functionarissen 51 A. Gemeenteraad 51 B. College van burgemeester en wethouders 51 C. Functionarissen 52 D. Diensten Regeling bestuurshandeling Personeel 55 A. Rechtspositie 55 B. Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel 56 C. Rechten van het personeel 56 D. Overige personeelsaangelegenheden 57 B. Taakuitoefening Belastingen en retributies Ruimtelijke ordening en kadaster 60 A. Algemeen 60 B. Kadaster 60 C. Structuur- en bestemmingsplannen 61 D. Streekplannen 67 E. Exploitatieberekeningen en uitvoering bestemmingsplannen 67 F. Aanlegvergunningen Volkshuisvesting 71 A. Bouwverordening en uitvoering bouwverordening 71 B. Uitvoering volkshuisvesting Openbare orde, Bescherming van dieren Burgerlijke stand en bevolkingsregistratie Openbare gezondheid 81 A. Volksgezondheid 81 B. Voedselvoorziening 81 C. Aangelegenheden betreffende lijken Milieuhygiëne en verontreiniging 85 A. Milieuhygiëne 85 B. Hinderwet-/milieuvergunningen 85 C. Onderzoeken naar bodemverontreiniging 89 D. Inzamelen, verwerken en afvoeren van afvalstoffen 89 III

4 E. Riolering 91 IV

5 15. Openbare veiligheid 94 A. Bescherming en hulpverlening bij rampen, ongevallen en geweld 94 B. Gevaarlijke stoffen 94 C. Brandweer Organisatie Personele aangelegenheden Brandweermateriaal Watergangen Verkeer en vervoer, telecommunicatie Economische aangelegenheden 102 A. Energievoorziening 102 B. Landbouw, dienstverlening en handel Welzijn en maatschappelijke zorg 104 A. Welzijn 104 B. Maatschappelijke zorg 105 C. Jeugd- en ouderenzorg 106 D. Sociale zorg 108 E. Werkloosheidsvoorziening Onderwijs 110 A. Onderwijzend personeel 110 B. Organisatie van het onderwijs van de school 110 C. Bevordering van het onderwijs en de studie 111 D. Schoolgebouwen en -terreinen 111 E. Aangelegenheden betreffende de leerlingen Cultuur, monumenten en onderscheidingen 115 A. Kunst en cultuur 115 B. Bibliotheekvoorziening 116 C. Monumenten 116 D. Koninklijk Huis, onderscheidingen en gemeenschapsbevordering Natuur- en dorpsschoon Sport en recreatie 123 A. Sport 123 B. Recreatie Landsverdediging 127 Bijlagen 1. Overzicht van de verleende drank- en horecavergunningen Personeelsleden gemeente uit dienst gegaan in de periode Personeel vrijwillige brandweer 130 V

6 A. Geschiedenis van de gemeente VI

7 B. Geschiedenis van het archief VII

8 C. Verantwoording van de inventarisatie Begin 1995 werden Klaas Walsweer, Frans van Rijnswou en Bert de Boer door de archivaris, Ria van der Eerden, gevraagd om het archief van Cothen te schonen, herordenen en te beschrijven. Archiefmappen werden leeggehaald, elke brief, rapport, tekening werd beoordeeld op te bewaren of te vernietigen. Van de stukken die voor bewaring in aanmerking kwamen werden nieuwe dossiers gevormd en op kaartjes beschreven. Na de herindeling moesten deze werkzaamheden naast onze normale werkzaamheden gebeuren. In de loop van 1999 werd hieraan de laatste hand gelegd. Na deze werkzaamheden moest voor een groot gedeelte de kaartjes ingevoerd worden in de computer. Eind 2001 begin 2002 begon de materiële verzorging. De dossiers/stukken werden in zuurvrije mappen gedaan met weekvrije zippels. Deze mappen werden in zuurvrije dozen gedaan. Na deze werkzaamheden is begonnen de inventaris samen te stellen. De inventaris is opgebouwd volgens de nieuwste archiefcode. De ruimtelijke ordening en volkshuisvesting is uit de hoofdgroep Volksgezondheid gehaald en is een nieuw hoofdgroep Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting gemaakt. De Burgerlijke stand en Bevolkingsregistratie is een nieuw hoofdgroep geworden en maakt geen deel meer uit van de hoofdgroep Openbare Orde. Na de herindeling zijn een aantal "lopende" dossiers overgebracht naar het archief (WbD) Wijk bij Duurstede In deze inventaris is bij de omschrijving van deze dossiers een verwijzing gemaakt naar het archief WbD In de loop van 2000 werd besloten dat alle milieuvergunningen, die op dat moment nog rechtsgeldig waren, over te brengen naar het nieuwe archief van Wijk bij Duurstede. Uiteraard is bij de omschrijving van de vergunningen een verwijzing gemaakt naar het archief van Wijk bij Duurstede. Eind 2012 / begin 2013 is er nog eens 4 1/2 e meter aan archiefstukken voor een deel bewerkt en aan het archief toegevoegd. De beschrijvingen van deze stukken zijn in de inventaris opgenomen. D. Aanwijzingen voor de gebruiker Voor enkele stukken gelden beperkingen ten aanzien van de openbaarheid. Deze zijn in de inventaris met een asterisk (*) aangegeven. Bij het aanvragen van stukken moeten worden opgegeven: - de naam en het beheersnummer van het archief tussen ronde haken - de of het inventarisnummer(s) van de stukken. Bijvoorbeeld: - Gemeentebestuur Cothen, (29) - 105, 108 en 109. VIII

9 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD A. Vergaderingen van de Gemeenteraad N.B. zie voor de notulen tot 1960 het archief van het Gemeentebestuur Cothen , inventarisnr Notulen van de vergaderingen van de Gemeenteraad, omslagen Agenda s en notulen van de vergaderingen van de Gemeenteraad, omslagen N.B. met vergaderstukken vanaf inv.nr mei-december januari-april mei- december januari-juli augustus-december januari-december januari-december januari-maart april-oktober november-december januari-juni augustus-oktober december januari-mei juni-september oktober-december januari-juni augustus-december januari-augustus september-december januari-maart mei-augustus

10 35 oktober-december januari-december januari-december januari-december januari-juni augustus-december januari-juni augustus-december januari-augustus oktober-december januari-augustus september-december januari-december januari-december januari-december januari-december januari-december januari-december januari-december januari-december Presentielijsten van deelnemers aan de vergaderingen van de Gemeenteraad, omslag B. Vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders Notulen van de vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders, banden N.B. zie voor de notulen tot 1960 het archief van het Gemeentebestuur Cothen, , (beh.nr. 28) april mei

11 2273 Presentielijsten van deelnemers aan de vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders, omslag C. Vergaderingen van de Commissie Algemeen Beleid Notulen van de vergaderingen Commissie Algemeen Beleid, banden en 1 omslag (omslag) 3

12 II Stukken betreffende bijzondere onderwerpen A. Gemeentelijke huishouding 1. Organisme A. Ontwikkeling, gemeentewapen, straatnamen en huisnummering 2384 Jaaroverzicht 1958 van de gemeente Cothen, stuk 2367 Stukken betreffende het ontwerpen en het vaststellen van het gemeentewapen, omslag 552 Stukken betreffende het gebruik door de muziekvereniging Excelsior van het gemeentewapen, omslag 2383 Stukken betreffende het geven van namen aan straten en het wijzigen van huisnummers, omslag 2436 Stukken betreffende het verstrekken van informatie van uiteenlopende aard over de gemeente, omslag B. Gemeentelijke herindeling en samenwerking 2369 Stukken betreffende het voornemen tot samenvoeging van de gemeenten Schalkwijk en Tull en 't Waal en het wijzigen van de grenzen van de gemeenten Houten, Schalkwijk, Cothen en Jutphaas, omslag 2370 Stukken betreffende de samenvoeging van de gemeenten Houten, Schalkwijk en Tull en 't Waal en de wijziging van de grenzen van de gemeenten Cothen en Jutphaas per 1 januari 1962, omslag 2371 Stukken betreffende de samenvoeging van de gemeenten Werkhoven, Odijk en Bunnik, de wijziging van de grenzen van de gemeenten Cothen, Houten en Zeist Per 1 september 1964 en het voornemen tot samenvoeging van de gemeenten Cothen en Wijk bij Duurstede, omslag 4

13 2372- Stukken betreffende de gemeentelijke herindeling Utrecht-Oost, omslagen 2372 Besprekingen provincie en diverse gemeentebesturen Rapport Prov. Utrecht: "Wegwijzer voor de Gemeentelijke Herindeling" Nota "Kijk op Grenzen Utrecht-Oost" Discussienota van de provincie Utrecht Voorontwerpplan Hoorzittingen Reacties gemeenten Bunnik en Houten Kromme Rijngemeente (Cothen, Nederlangbroek, Sterkenburg, Werkhoven, Schalkwijk, Tull en 't Waal en 't Goy) Bunnik-variant Proeve van de begroting 1986 van de nieuw te vormen Kromme Rijngemeente Ontwerp-plan herindeling gemeenten in Utrecht-Oost Plan voor herindeling in Utrecht-Oost Strategienotitie van Twijnstra Gudde Keuze combinaties met diverse gemeenten Plan tot samenvoeging Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede Besluit tot samenvoeging Verslagen vergaderingen stuurgroep herindeling Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede, (niet compleet) C. Betrekking tot andere lichamen en organen 2391 Stukken betreffende het aangaan, wijzigen en opheffen van de gemeenschappelijke regeling Bouw- en Woningtoezicht en de Technische Dienst van Gemeentewerken van de 5

14 gemeenten Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede, omslag 2382 Stukken betreffende de toetreding tot en de opheffing van het Streekverband Zuid-Oost Utrecht, omslag 884 Stukken betreffende de bezoeken van de Commissarissen van de Koningin aan Cothen, omslag 2392 Stukken betreffende verzoeken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken om verhoging van de Algemene Uitkering, omslag 6

15 7

16 2. Eigendom en bezit A. Gemeentelijke gebouwen 936 Stukken betreffende de verbouwing van de gemeentewoning Dorpsstraat 30 tot gemeentehuis, omslag 904 Stukken betreffende de verbouwing en uitbreiding van het gemeentehuis 914 Dorpsstraat 30, omslagen 329 Stukken betreffende de aanwijzing van het Dorpshuis als "Huis der Gemeente" voor de duur van de verbouwing van het gemeentehuis, omslag 909 Stukken betreffende de verbouw van het pand Weth. C.E.Th. Vernooijstraat 17 tot politiebureau/postkantoor, omslag B. Aankoop N.B. De aankopen zijn chronologisch geordend 886 Stukken betreffende de aankoop van een perceel bouwgrond aan de Achterdijk van Chr. G. J. van der Wielen voor de bouw van 4 arbeiderswoningen, omslag 88 Stukken betreffende de aankoop van De Steeg van diverse eigenaren, omslag 2417 Stukken betreffende de aankoop van een gedeelte van de weg De Steeg en een perceel grond van de Stichting Bedrijfspensioen voor de Bouwnijverheid N.V. ( BOWI N.V.) en G.J. en M.J. v. Wijngaarden, omslag 87 Stukken betreffende de overname van een gedeelte van de Kerkweg van R.F. Werkhoven, omslag 2349 Akte inzake de aankoop van een perceel bouwgrond (sectie B nr. 797 en 778) van A. van Reuler, A.C. van Wijngaarden en G.C. Zumbrink, omslag 8

17 2418 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Achterdijk van J.J.M. Wachters (plan Wachters)[Achterdijk (Willem Alexanderweg), Hinkerstraat, Kerkweg en Dorpsstraat], omslag 2419 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Achterdijk van C.G. Middelweerd (plan Wachters), omslag 2420 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Kerkweg van de Staat der Nederlanden (plan Wachters), omslag 2421 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Achterdijk van het R.K. Kerkbestuur (plan Wachters), omslag 2310 Akte inzake de aankoop van een perceel bouwgrond gelegen tussen de Dorpsstraat en de Achterdijk, van mevr. W.A. Vernooy, omslag 2395 Stukken betreffende de aankoop van perceeltjes grond voor verbreding van de Hinkersteeg van J.N. v. Dijk en G.A.Th. Vernooy, omslag 102 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond nabij de Hinkerstraat en de Achterdijk (sportveldencomplex De Kamp) van J.N. van Dijk t.b.v. de aanleg van een voetbalveld, omslag 2311 Akte inzake de aankoop van een perceel boomgaard en uitweg gelegen aan de Hinkerstraat, (sectie B nr. 806), van mevr. M.W. Werkhoven, omslag 2396 Stukken betreffende de aankoop van een perceeltje grond aan de Kerkweg van het R.K. Kerkbestuur (plan Wachters), omslag 2397 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Kerkweg van J.W. v. Sterkenburg-v. Miltenburg (plan Wachters), omslag 99 Stukken betreffende de aankoop van perceeltjes grond aan het Zandpad van diverse eigenaren i.v.m. de aanleg van riolering, omslag 9

18 2398 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Kerkdwarsweg van Th.H.M. Janssen (plan Wachters), omslag 2399 Stukken betreffende de aankoop van perceeltjes grond aan de Achterdijk (Willem Alexanderweg) van J.M. v. Beusekom, A. v. Eck, C.J.M. Spithoven en J.C.H. Spithoven t.b.v. reconstructie van de weg, omslag 2401 Stukken betreffende de aankoop van percelen grond aan de Kerkdwarsweg van Th.H.M. Janssen en van de Dienst der Domeinen voor de bouw van een brandweerkazerne, omslag 2434 Stukken betreffende de aankopen van stroken grond aan de Dorpsstraat van E.H. van Eck-Donselaar, omslag 2400 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Dorpsstraat in de bocht van de Kromme Rijn van E.H. van Eck-Donselaar voor de verbetering en aanleg van een plantsoen, omslag 86 Stukken betreffende de aankoop van weggedeelten met bermen aan de Achterdijk (Willem Alexanderweg) van diverse eigenaren, omslag 2402 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond en de woningen Achterdijk 6 en 8 (Willem Alexanderweg) van J. Bötzel, omslag 2426 Stukken betreft aankoop van strookjes grond van diverse eigenaren en ruiling van een perceel grond met A.H.J. Middelweerd i.v.m. verbreding van de Hinkerstraat, omslag 2363 Akte inzake de aankoop van een perceel grond nabij de schutsluit in de Kromme Rijn, (sectie B nr. 919), van de Staat der Nederlanden, omslag 2423 Stukken betreffende de aankoop van een boerderij met bijbehorende gronden aan de Hinkerstraat en de Achterdijk (Willem Alexanderweg) van A.H.J. Middelweerd (plan de Brien), omslag 93 Stukken betreffende de aankoop van strookjes grond van diverse eigenaren voor de aanleg van een trottoir langs de Dorpsstraat tussen de Kerkweg en de Achterdijk, omslag 10

19 2427 Stukken betreffende de aankopen van een perceel boomgaard aan de Achterdijk en de Bredeweg en twee perceeltjes weg van de Achterdijk en de Bredeweg, van mevr. C.L.E. van Zanten en J. de Bruyn, omslag 2403 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Hinkerstraat (plan De Brien) van BOWI N.V., omslag 2312 Akte inzake de aankoop van diverse wegpercelen aan de Achterdijk van diverse eigenaren, omslag 2313 Akte inzake de aankoop van diverse wegpercelen, gelegen aan de Ossenwaard, Smidsdijk, Caspergauw, Tuurdijk, Nachtdijk, Kapelleweg, Dwarsdijk en Trechtweg, van diverse eigenaren, omslag 2317 Akte inzake de aankoop van een boerderij aan de Hinkerstraat 2 van A.H.J. Middelweerd, omslag 2314 Akte inzake de aankoop van een perceel grond aan de Achterdijk, (sectie A nr. 259), van J.G.G.. baron Taets van Amerongen, omslag 2315 Akte inzake de aankoop van een perceel, gelegen aan de Achterdijk en de Bredeweg (sectie A nr. 910), van E.B.R. Pereira, omslag 2316 Akte inzake de aankoop van percelen grond, gelegen aan de Achterdijk, (sectie A nrs. 905, 904, 775, 245, 246, 256, 250 en 253), omslag 2318 Akte inzake de aankoop van perceeltjes grond aan de Achterdijk, (sectie A 904, 905 en 977), omslag 2337 Akte inzake de aankoop van een perceel grond gelegen aan de Dorpsstraat, (sectie B nr.869), van H. van den Berg, omslag 2408 Stukken betreffende de aankoop van een strookje grond aan de Van Beeck Calkoenstraat van H.E. Zumbrink-Poelwijk, omslag 2425 Stukken betreffende de aankoop van een boerderij met bijbehorende schuren, erf, tuin, boomgaard en wegen op het perceel De Brink 5 van J.Th. van Eck, omslag 11

20 2429 Stukken betreffende de aankoop van het woonhuis met werkplaats en erf op het perceel Achterdijk 64 (Willem Alexanderweg 64) van W.M. van Breenen-van Rooyen, omslag 2411 Stukken betreffende de aankoop van het Parochiehuis op het perceel Kerkweg 15 en het R.K. kerkhof aan de Hinkerstraat van het R.K. Kerkbestuur, omslag 97 Stukken betreffende de aankoop van percelen grond van A.W.M. de Beaufort en de erven A.J. de Beaufort i.v.m. de reconstructie van de Watertorenweg, omslag 2414 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Willem Alexanderweg (plan Middelweerd) van de Nederlands Hervormde Gemeente, ook wel genaamd Het Protestante Kerkgenootschap, omslag 880 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond aan de Ossenwaard van N. van Dijk-Legemaat voor de verbetering van de Rijnsloot, omslag 2320 Akte inzake de aankoop van een perceel grond nabij de Achterdijk, (sectie B nrs. 1020), van J.N. van Dijk, omslag 2413 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Willem Alexanderweg (plan Rijnsloot) van C.Th.B. Graaf van Lynden van Sandenburg, omslag 2430 Stukken betreffende de aankoop van het woonhuis met garage, schuren erf en tuin op het perceel Willem Alexanderweg 1 en een perceel boomgaard aan de Willem Alexanderweg van J.M. Beusekom, omslag 2409 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Achterdijk (Willem Alexanderweg) /Dorpsstraat (plan Middelweerd ) van A. v. Eck, omslag 2416 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Willem Alexanderweg (plan Rijnsloot II) van A. Hamoen-Lam, omslag 2424 Stukken betreffende de aankoop van het woonhuis met schuur, boomgaard, erf en tuin op het perceel Dorpsstraat 5 van H.A.C. Middelweerd, omslag 12

21 2321 Akte inzake de aankoop van een strookje grond gelegen in de Ossenwaard, (sectie B nr. 371) van mevr. N. Legemaat, omslag 2322 Akte inzake de aankoop van percelen grond aan en nabij de Watertorenweg, (sectie C nrs. 2, 3 en 4), van mej. A.W.M. de Beaufort, J.F.A.A. de Beaufort, mevr. D.W.E.de Beaufort en H.L. de Beaufort, omslag 2404 Stukken betreffende de aankoop van percelen grond aan de Hinkerstraat (plan De Brien) van BOWI N.V. en A.H.J. Middelweerd, omslag 2428 Stukken betreffende de aankoop van het woonhuis met schuur, erf en tuin op het perceel Kerkweg 5 van het R.K. Kerkbestuur, omslag 101 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Groenewoudseweg van de gemeente Wijk bij Duurstede, omslag 2406 Stukken betreffende de aankoop van percelen grond aan de Weth. van Damstraat van het R.K. Armbestuur en het R.K. Kerkbestuur der Parochie H.H. Petrus en Paulus, omslag 94 Stukken betreffende de aankoop van perceeltjes grond van diverse eigenaren en het pand Kerkweg 18 van de R.K. Parochie H.H. Petrus en Paulus voor de reconstructie van de Kerkweg, omslag 2323 Akte inzake de aankoop van een deel van de Spiegelweg, (sectie B nr. 582), van het Waterschap Het Gemeeneland van Cothen, omslag 2431 Stukken betreffende de aankoop van de woningen Zandpad van de erven van A. van Amerongen, omslag 2432 Stukken betreffende de aankoop van het pand Bredeweg 17 van J. Barten, omslag 91 Stukken betreffende de aankoop van gronden van J.G. Oostveen, A.M.M. de Kruyf-van den Berg, H.M. Fokker, T van Eck, J.A. van Eck en mevr. G.H. Lam voor de reconstructie van de Dorpsstraat, omslag 13

22 2412 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Willem Alexanderweg van G.M.A. de Goulaine, omslag 2402 Stukken betreffende de aankoop van het pand De Brink 8 en een strook grond aan de Willem Alexanderweg van J.P.v. Echteld, omslag 92 Stukken betreffende de aankoop van strookjes grond van diverse eigenaren voor de reconstructie van de Hinkerstraat, omslag 2324 Akte inzake de aankoop van een strook grond gelegen voor de woning aan de Kerkweg 15, van J. van Wijk, omslag 2325 Akte inzake de aankoop van een strook grond, gelegen voor het perceel Dorpsstraat 35, van T. van Eck, J.A. van Eck en mevr. G.H. Lam, omslag 2326 Akte inzake de aankoop van een strook grond voor de woning aan de Hinkerstraat, (sectie B nrs en 1133), van A.F. van der Linden, omslag 2327 Akte inzake de aankoop van percelen grond gelegen aan de Hinkerstraat, (sectie B nrs. 883, 1180, 844 en 843), van H. Joh. van de Bogaard, A.Joh. Stooker, C.Joh. van de Berg en A. van Woudenberg, omslag 2344 Akte inzake de aankoop van een perceel weiland, gelegen aan de Willem Alexanderweg, (sectie A nr. 928), van de Nederlands Hervormde Gemeente, omslag 2407 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Kerkweg achter de kerk en een woning, aan de Kerkweg 18 van het R.K. Kerkbestuur der Parochie H.H. Petrus en Paulus, omslag 2433 Stukken betreffende de aankoop van de onbewoonbaar verklaarde woning met erf en tuin op het perceel Bredeweg 19 van B. Balk, omslag 103 Stukken betreffende de aankoop van percelen grond nabij het sportcomplex De Kamp van J.N. van Dijk voor de aanleg van een derde speelveld door de handbalvereniging en de junioren van de sportvereniging Fortissimo en de aanleg van 3 tennisbanen met bijbehorende accommodatie voor de tennisvereniging De Kamp, omslag 14

23 2328 Akte inzake de aankoop van een perceel grond gelegen aan de Kromme Rijn, (sectie A nr. 532), van mevr. S.H. van Donselaar, omslag 2329 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond, gelegen nabij de Willem Alexanderweg, (sectie B nr. 1135), van mevr. M.W. Werkhoven, omslag 2348 Akte inzake de aankoop van een perceel bouwgrond aan de Willem Alexanderweg 3 van A. van Wijk, omslag 2435 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Kerkweg (bestemmingsplan Dorp) van het R.K. Kerkbestuur, omslag 2330 Akte inzake de aankoop van een strook grond aan de Kerkweg (sectie B nr 1307) van de provincie Utrecht 98 Stukken betreffende de aankoop van gronden van A.H.M. van Rijn en C.M. van Velsen-van Kleef t.b.v. de aanleg van de weg vanaf de Landscheidingsweg naar de provinciale weg nabij Het Groenewoud, omslag 2331 Akte inzake de aankoop van een perceel weg uitmakende gedeelten van de Dorpsstraat en de Groenewoudseweg van de provincie Utrecht, omslag 2332 Akte inzake de aankoop van een gedeelte van de Willem Alexanderweg, (sectie A nr. 1100), van mevr. G.M.M. de Gier, omslag 2333 Akte inzake de aankoop van een perceel grond, gelegen nabij de Provinciale weg, (sectie A nr. 970), van A.M. van Velsen, omslag 2415 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Willem Alexanderweg (plan Rijnsloot II )van C.Th.B. Graaf van Lynden van Sandenburg, omslag 2405 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond ten noorden van de Ossenwaard van J.N. v. Dijk ( plan De Brien), omslag 104 Stukken betreffende de aankoop van het gebouw "De Krib" Van Beeck Calkoenstraat 2 van de Stichting Dorpshuis Cothen, omslag 15

24 1328 Stukken betreffende de aankoop van een perceeltje grond nabij het pand Willem Alexanderweg 77 van H.W.J. van Echtelt-van Koolwijk voor het plaatsen van een rioolpersgemaal, omslag 2334 Akte inzake de aankoop van een perceel grond, (sectie A nr. 942), van A.H.M. van Rijn en J.M. van Rijn, omslag 2335 Akte inzake de aankoop van een perceeltje grond nabij de Willem Alexanderweg, (sectie A nr. 1036), van mevr. H.W.J. van Koolwijk, omslag 85 Stukken betreffende de aankoop van percelen grond van BOWI N.V. t.b.v. de reconstructie van de Bredeweg, omslag 72 Stukken betreffende de aankoop van een perceeltje water van de Kromme Rijn, nabij de Dorpsstraat, van de erven A.G.M. de Gier-van Echteld, omslag 89 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond van G.M. Vernooij aan de Nachtdijk en de aankoop van strookjes grond en gedeelten van de Tuurdijk van de erven de Beaufort i.v.m. de reconstructie van de Tuurdijk en de Nachtdijk, omslag 2338 Akte inzake de aankoop van een perceel grond, deel uitmakende van de Trechtweg, (sectie B nr. 153) en een perceel bouwland langs de Trechtweg, (sectie B nr. 151), van A.A. Bredius, omslag 2339 Akte inzake de aankoop van een perceel grond aan de Bredeweg, (sectie A nr. 194), van J. de Groot en J.D. van Dijck, omslag 880 Stukken betreffende de aankoop van strookjes grond van F.J. Giesen en erven van Dijk - Legemaat t.b.v. de reconstructie van de Ossenwaard nabij de Bredeweg, omslag 2342 Akte van aankoop inzake een perceel grond aan de Willem Alexanderweg, (sectie A nrs en 1605), van A.S.N. van Dijk, omslag 2410 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond aan de Hinkerstraat van Gebr. de Gier Bouw- en Aannemingsmaatschappij B.V. voor de ontsluiting van het gymnastieklokaal, omslag 16

25 2422 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond tussen de Kerkweg en de Parallelweg langs de Graaf van Lynden van Sandenburgweg van Gebr. de Gier Bouwen Aannemingsmaatschappij B.V. voor de aanleg van een verbindingspad tussen de Kerkweg en de Parallelweg, omslag 73 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond aan de Dorpsstraat van de Coöperatieve Raiffeisenbank W.A. voor de aanleg van parkeerplaatsen, omslag 74 Stukken betreffende de aankoop van een strookje grond, nabij Dorpsstraat 32A en 32B van J.C.I. van der Veer voor de aanleg van parkeerplaatsen, omslag 2340 Akten inzake de aankopen van percelen grond aan het Zandpad, in sectie A nr. 58, van mevr. W. Th. van Bemmel, in sectie B nr van H. Harteman, (sectie B nr. 1467), van J.G. de Bruijn, J.G. van Reuler en A.J. van Reuler, omslag 2341 Akte inzake de aankoop van een perceeltje grond aan de Dorpsstraat 8 van T.M. Zijderveld sr., T.M. Zijderveld jr., mevr. P.G. Zijderveld en Joh.G. Zijderveld, omslag 2343 Akten inzake de aankoop van percelen grond aan de Kapelleweg van diverse eigenaren, omslag 81 Stukken betreffende de aankoop van percelen grond aan de Willem Alexanderweg (bestemmingsplan Rijnsloot III ) van Gebr. de Gier Bouw- en Aannemingsmaatschappij B.V., Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente en C. Th. E. Graaf van Lynden van Sandenburg, omslag 95 Stukken betreffende de onteigening c.q. aankoop van stroken grond van C.R. Mocking en A. de With voor reconstructie van de Kapelleweg, omslag N.B. zie ook nr Stukken betreffende de aankoop van stroken grond van diverse eigenaren t.b.v. de reconstructie van de Kapelleweg, omslag 79 Stukken betreffende de aankoop van strookjes grond aan de Hinkerstraat en de Kerkweg van R.K. Parochie der H.H. Petrus en Paulus te Cothen, Javaro Import - Export Agenturen B.V., P. van Eldik, G.Chr.J. van der Geer, G.A.P. van Schaik en erven A. de Gier-Appelhof, (geen akte) omslag 17

26 82 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Willem Alexanderweg van Gebr. de Gier Bouw- en Aannemingsmaatschappij B.V. voor de bouw van een hal en het plaatsen van een CAI-mast, omslag 105 Stukken betreffende de aankoop van het pand Dorpsstraat 45 en bijbehorende bedrijfsterrein van de Fa. Gebr. Van Eck, omslag 1317 Stukken betreffende de aankoop van de percelen Van Beeck Calkoenstraat (Loosje Foods) van Tecta B.V., omslag 75 Stukken betreffende de aankoop van een strookje grond nabij Dorpsstraat 24, 26 en 28 (Kerkhuisjes) van de Kerkvoogdij der Nederlandse Hervormde Gemeente voor het plaatsen van een zitbank, het herplaatsen van een dorpspomp aan de noordwestgevel en het plaatsen van muurtjes, omslag 2394 Stukken betreffende de overdracht van de voormalige r.k. kleuterschool op het perceel Weth. C.E.Th Vernooijstraat 26 door de Stichting voor de Katholieke Onderwijsbelangen Cothen, omslag 77 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond nabij het Rozenplantsoen van Stichting Bejaardenwoningen Cothen. voor de aanleg van een verbindingspad tussen het Molenplein en het Rozenplantsoen, omslag 83 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond ten noord-oosten van de Kromme Stelakker van J. Oostveen, omslag 78 Stukken betreffende de aankoop van het pand Weth. C.E.Th. Vernooijstraat 17 van de familie J. Odijk voor de huisvesting van het Postkantoor en de Rijkspolitie, omslag 90 Stukken betreffende de aankoop van percelen Trechtweg met bermen van diverse eigenaren, omslag 76 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond aan de Groenewoudseweg, nabij Dorpsstraat 2 en de camping Groenewoudseweg 1 van de Kerkvoogdij der Nederlandse Hervormde Gemeente, omslag 18

uit het archief van het gemeentebestuur Cothen,

uit het archief van het gemeentebestuur Cothen, NT00029_1001_1157 Nadere Toegang op de inv.nrs 1001-1157 uit het archief van het gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) z.j. z.n. Inleiding De hinderwet- en milieuvergunningen over de periode 1954-2000

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29)

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) NT00029_3 Nadere Toegang op inv. nr 3 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29)

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) NT00029_5 Nadere Toegang op inv. nr 5 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29)

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) NT00029_1 Nadere Toegang op inv. nr 1 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29)

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) NT00029_53 Nadere Toegang op inv. nr 53 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29)

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) NT00029_7 Nadere Toegang op inv. nr 7 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29)

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) NT00029_10 Nadere Toegang op inv. nr 10 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE D.D.

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE D.D. BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE D.D. 20-01- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Kennisgeving verlenging beslistermijn Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maken bekend

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29)

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) NT00029_4 Nadere Toegang op inv. nr 4 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het. Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te. Wijk bij Duurstede, (1809)

Plaatsingslijst van het archief van het. Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te. Wijk bij Duurstede, (1809) T00011 Plaatsingslijst van het archief van het Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te Wijk bij Duurstede, (1809) 1878-1993 M.A. van der Eerden-Vonk Mei 1995 Aanvullingen door: K. Th. Wildenbeest September

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28)

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) NT00028_9 Nadere Toegang op inv. nr 9 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

T Documentatie Cothen, ca

T Documentatie Cothen, ca T00032 Documentatie Cothen, ca. 1930-2016 A.A.B. van Bemmel April 2013; versie september 2016 Inleiding Het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHC ZOU) beheert een aantal verzamelingen documentatie.

Nadere informatie

Nadere Toegang op de inv. nrs , , 3028 uit het archief van het. Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede

Nadere Toegang op de inv. nrs , , 3028 uit het archief van het. Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede NT00003-4_0442_0521_2491_2496_3028 Nadere Toegang op de inv. nrs 442-521, 2491-2496, 3028 uit het archief van het Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede 1852- (3-4) z.n., z.j. Inleiding Het betreft hier een

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Waterleidingmaatschappij Rhenen, 1901-1993

Inventaris van het archief van de. Waterleidingmaatschappij Rhenen, 1901-1993 T00131 Inventaris van het archief van de Waterleidingmaatschappij Rhenen, 1901-1993 K. Wildenbeest INHOUDSOPGAVE Inleiding A. Doel van de inventarisatie 1 B. Geschiedenis van het bedrijf, 1906-1993 2 C.

Nadere informatie

Nadere Toegang op de inv. nrs 945-1034a. uit het archief van het Gemeentebestuur

Nadere Toegang op de inv. nrs 945-1034a. uit het archief van het Gemeentebestuur NT00206_945_1034a Nadere Toegang op de inv. nrs 945-1034a uit het archief van het Gemeentebestuur Bunnik, 1811-1964 (206) z.j. z.n. Inleiding Dit is een index op de hinderwetvergunningen van Bunnik over

Nadere informatie

Gemeentebestuur Langbroek, 1950-1995

Gemeentebestuur Langbroek, 1950-1995 T00009 Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur Langbroek, 1950-1995 J. Lievestro m.m.v. K.Th.H Wildenbeest versie 2006 I N H O U D S O P G A V E Inleiding Inventaris A. De gemeente Langbroek

Nadere informatie

T000343. Inventaris van het archief van de Vrijwillige Brandweer Langbroek, 1943-2010

T000343. Inventaris van het archief van de Vrijwillige Brandweer Langbroek, 1943-2010 T000343 Inventaris van het archief van de Vrijwillige Brandweer Langbroek, 1943-2010 E. Hinders Augustus 2011 INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING 1.1 Geschiedenis 3 1.2 Taken 3 1.3 Organisatie 4 1.4 Personeel 4

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het waterschap. "De Geertruidapolder" 1941-1976.

Inventaris van het archief. van het waterschap. De Geertruidapolder 1941-1976. Inventaris van het archief van het waterschap "De Geertruidapolder" 1941-1976. Kort historisch overzicht van het waterschap "De Geertruidapolder". I. Oprichting 31 juli 1941 (provinciaal blad 1942 nr.

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, (28)

Gemeentebestuur Cothen, (28) NT00028_14 Nadere Toegang op inv. nr 14 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten

Nadere informatie

Gemeentebestuur Vianen, (414)

Gemeentebestuur Vianen, (414) Bijlage 1 NT00414_45_48 Nadere Toegang op de inv. nrs 45-48 uit het archief van het Gemeentebestuur Vianen, 1810-1930 (414) S.E.M. van Doornmalen Z.j. Inleiding Sinds 1877 was het volgens artikel 4 van

Nadere informatie

Lijst van eigenaren en/of zakelijk gerechtigden Wet voorkeursrecht gemeenten

Lijst van eigenaren en/of zakelijk gerechtigden Wet voorkeursrecht gemeenten Lijst van eigenaren en/of zakelijk gerechtigden Wet voorkeursrecht gemeenten Lijst van aangewezen percelen of perceelsgedeelten in de kadastrale gemeente Vlijmen, sectie N, alsmede waarop de artikelen

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het Gerechtsbestuur. Nederlangbroek, (1553, z.j.)

Inventaris van het archief. van het Gerechtsbestuur. Nederlangbroek, (1553, z.j.) T00007 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Nederlangbroek, (1553, z.j.) 1775-1812 z.n. en H.J. Postema April 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Literatuur 4 Aanwijzingen voor de gebruiker 4

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29)

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) NT00029_11 Nadere Toegang op inv. nr 11 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het. Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor. Volksgezondheid en Ziekenverpleging te. Schalkwijk, en haar rechtsopvolger

Inventaris van het archief van het. Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor. Volksgezondheid en Ziekenverpleging te. Schalkwijk, en haar rechtsopvolger T00334 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor Volksgezondheid en Ziekenverpleging te Schalkwijk, en haar rechtsopvolger de Kruisvereniging Schalkwijk-Tull en t Waal, 1921-1991

Nadere informatie

Nummer Toegang: 895 Inventaris van het archief van De Stichting RK Schoolbestuur Den Hoorn,

Nummer Toegang: 895 Inventaris van het archief van De Stichting RK Schoolbestuur Den Hoorn, Nummer Toegang: 895 Inventaris van het archief van De Stichting RK Schoolbestuur Den Hoorn, 1956-1995 Archief Delft 895 Stichting RK Schoolbestuur Den Hoorn 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28)

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) NT00028_8 Nadere Toegang op inv. nr 8 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 46-50. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van stemgerechtigde ingelanden, 1858-1948. 5 delen 46. 1858-1871

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Rabobank. Rijn en Heuvelrug en Coöperatieve. Rabobank Schalkwijk en voorgangers,

Inventaris van het archief van Rabobank. Rijn en Heuvelrug en Coöperatieve. Rabobank Schalkwijk en voorgangers, T00352 Inventaris van het archief van Rabobank Rijn en Heuvelrug en Coöperatieve Rabobank Schalkwijk en voorgangers, 1900-2004 Schalkwijk en voorgangers Eddy Hinders Mei, 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Rooms-Katholieke Parochie St. Andries

Inventaris van het archief van de. Rooms-Katholieke Parochie St. Andries T00246 Inventaris van het archief van de Rooms-Katholieke Parochie St. Andries te Leersum, 1964-1998 K. Wildenbeest en R. van der Eerden Juni 2002 Versie juli 2014 1 Inleiding De Rooms-Katholieke Parochie

Nadere informatie

TE KOOP. Bedrijfspand met woonruimte, erf, ondergrond en toebehoren. Ambachtstraat 18 3985 SC WERKHOVEN

TE KOOP. Bedrijfspand met woonruimte, erf, ondergrond en toebehoren. Ambachtstraat 18 3985 SC WERKHOVEN TE KOOP Bedrijfspand met woonruimte, erf, ondergrond en toebehoren. Ambachtstraat 18 3985 SC WERKHOVEN Voor informatie: Breeschoten & Vernooij B.V. Zeisterweg 21 3984 NH Odijk tel: 030 677 73 30 e-mail:

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het. Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede, 1981-1995

Inventaris van het archief. van het. Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede, 1981-1995 T00025 Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede, 1981-1995 A.J. de Boer Wijk bij Duurstede 1998 GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE ARCHIEF 1981-1995 Inleiding INHOUDSOPGAVE 1.De geschiedenis

Nadere informatie

TE KOOP. Vrijstaande woning met garage, gastenverblijf, schuur erf en tuin op een ruim perceel van totaal m². Watertorenweg 2 (3945 PM) Cothen

TE KOOP. Vrijstaande woning met garage, gastenverblijf, schuur erf en tuin op een ruim perceel van totaal m². Watertorenweg 2 (3945 PM) Cothen TE KOOP Vrijstaande woning met garage, gastenverblijf, schuur erf en tuin op een ruim perceel van totaal 4.835 m². Watertorenweg 2 (3945 PM) Cothen Voor informatie: Breeschoten & Vernooij B.V. Zeisterweg

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29)

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) NT00029_12 Nadere Toegang op inv. nr 12 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten

Nadere informatie

Het Snijdersplein. Voorwoord

Het Snijdersplein. Voorwoord Het Snijdersplein Voorwoord Ruim 4 jaar ben ik nu bezig om alle gegevens van de kadastrale percelen van de vestingstad s-hertogenbosch, in 1832 aangeduid als de secties G en H, vanaf het begin van het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Bekendmakingen omgevingsvergunningen 29-07- Aanvragen algemeen omgevingsvergunningen (*1 Zienswijze) Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W1527 Fluitekruid nabij nr. 5 het kappen van 4 bomen 23-07-

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van

Plaatsingslijst van het archief van T00314 Plaatsingslijst van het archief van Bouw- en aannemingsbedrijf H.S. Groenen te Odijk, ca 1962- ca 1985 H.S. Groenen Odijk, 2008 1 Inleiding Dit is een zeer globale plaatsingslijst van het persoonlijke

Nadere informatie

T Inventaris van de Notariële archieven,

T Inventaris van de Notariële archieven, T00070 Inventaris van de Notariële archieven, 1896-1905 W.B. Heins en J.A.C Mathijsen Utrecht, 1982 Aanvullingen Maart 2014 Inleiding Deze inventaris bevat de archieven van de notarissen die hun standplaats

Nadere informatie

REGIO SAM VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT SAMPNT VERPNT BEDRAG

REGIO SAM VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT SAMPNT VERPNT BEDRAG AFDELING 7 REGIO 2B VANUIT Pt.St.Maxence MET 1145 DUIVEN OP 22/06/13 OM 09.00 UUR UC-M25-BLAD 1 REGIO SAM VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT SAMPNT VERPNT BEDRAG 1 1 1 Rikus

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 T00312 Inventaris van het archief van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 Archiefburo Voorzee Juni, 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 1. Geschiedenis 2 2. Verantwoording van de inventarisatie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlandse Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlandse Hervormde Gemeente T00379 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente Cothen, 1641-1988 Het Utrechts Archief 1992 / 2005 Versie november 2014 1 INLEIDING 5 2 INVENTARIS 7 1 ARCHIEF VA N DE KERKERAAD

Nadere informatie

Totaaloverzicht Stichting Vrienden van de Schutsmantel: Stichting Vrienden van de Schutsmantel:

Totaaloverzicht Stichting Vrienden van de Schutsmantel: Stichting Vrienden van de Schutsmantel: Totaaloverzicht Stichting Vrienden van de Schutsmantel: Omschrijving: Bedrag: Omschrijving Bedrag: Saldo ASN 1/1/2015 (incl. fonds) 9.171,79 Verjaardagsbloemen - Saldo ING bank 1/1/2015 195,90 Verzendkosten

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding...2 Noten bij de inleiding...2 Aanwinst 1977/ ALGEMEEN...3 ARCHIEFBEHEER...3 BESTUUR...3 DIJKLEGER...4 FINANCIEN...

INHOUDSOPGAVE Inleiding...2 Noten bij de inleiding...2 Aanwinst 1977/ ALGEMEEN...3 ARCHIEFBEHEER...3 BESTUUR...3 DIJKLEGER...4 FINANCIEN... INHOUDSOPGAVE Inleiding...2 Noten bij de inleiding...2 Aanwinst 1977/29...3 ALGEMEEN...3 ARCHIEFBEHEER...3 BESTUUR...3 DIJKLEGER...4 FINANCIEN...4 GEMAAL...5 KEUR EN BIJZONDER REGLEMENT...5 ONTPOLDERING...5

Nadere informatie

Vaststelling aantal stemmen in gemeente

Vaststelling aantal stemmen in gemeente Model N 11 Vaststelling aantal stemmen in gemeente Met dit formulier stelt de burgemeester de uitkomst vast voor zijn gemeente. 1. Verkiezing Het gaat om de kandidaten voor de verkiezing van: het algemeen

Nadere informatie

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland LEDEN LEDENRAAD Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden Woonplaats Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland Mw. M.J.T. den Besten-Blom Harderwijk Gelderland Mw. E. Bette

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Rooms-Katholieke parochie St. Andries

Inventaris van het archief van de. Rooms-Katholieke parochie St. Andries T00246 Inventaris van het archief van de Rooms-Katholieke parochie St. Andries te Leersum, 1957-2010 (2011) K. Wildenbeest en R. van der Eerden; juni 2002, 2014 D. Ruiter, juli 2016 Inleiding De Rooms-Katholieke

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Archiefnummer: 951 Archiefnaam: KABU Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28)

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) NT00028_7 Nadere Toegang op inv. nr 7 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Indicatiecommissie Bejaardenoorden. (Heuvelrug en Krommerijn),

Inventaris van het archief van de. Indicatiecommissie Bejaardenoorden. (Heuvelrug en Krommerijn), T00147 Inventaris van het archief van de Indicatiecommissie Bejaardenoorden (Heuvelrug en Krommerijn), 1977-1998 F. Hazendonk Driebergen-Rijsenburg 2000; versie oktober 2015 INHOUDOPGAVE INLEIDING 3 Het

Nadere informatie

Gemeentearchitect, Gemeentewerken Weg Achterveld-Terschuur (1925) doos 1 Prijzenbureau (1950) doos 1. Reclameborden e.d.

Gemeentearchitect, Gemeentewerken Weg Achterveld-Terschuur (1925) doos 1 Prijzenbureau (1950) doos 1. Reclameborden e.d. Gemeentearchitect, Gemeentewerken Weg Achterveld-Terschuur (1925) doos 1 Prijzenbureau (1950) doos 1 Reclameborden e.d. (1930) doos 2 Militaire gebouwen (1950-1952) doos 3 Bouw/verbouw slachthuis (--)

Nadere informatie

INVENTARIS Archief W. Hol inzake de prins Willem Alexander-brug Tiel - Beneden Leeuwen

INVENTARIS Archief W. Hol inzake de prins Willem Alexander-brug Tiel - Beneden Leeuwen INVENTARIS Archief W. Hol inzake de prins Willem Alexander-brug Tiel - Beneden Leeuwen J.G.M. Jansen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Correspondentie en aantekeningen van Willie Hol... 3 3 Rapporten

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 24 MAART 2015 besluitenlijst Aanwezig: Burgemeester mw. W.J.A. Verklei), Secretaris P. Schouten, Burgemeester SECR int 15.1103 Betreft: Besluitenlijst

Nadere informatie

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w)

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w) GEGEVENS BESTUUR VGVZ EN DE RADEN Om onderstaande lijst ook up-to-date te kunnen houden willen wij alle werkveldraden en sectoren vragen ons te berichten als er wijzigingen plaatsvinden. Dit kan via info@vgvz.nl.

Nadere informatie

IPO Algemene Vergadering. IPO Bestuur

IPO Algemene Vergadering. IPO Bestuur Overzicht bestuurlijke adviescommissies/ portefeuillehoudersoverleg per 1 maart 2017 IPO Algemene Vergadering mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten (Ov) mr. H.M. Meijdam (IPO-bureau) IPO Bestuur mevrouw

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Nummer Datum 24 mei 2005 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J.F. Scheerstra Medeverantwoordelijk portefeuillehouder

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Aanvragen algemeen Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W0758 Ericapark 20 6721GJ Bennekom W0799 Lijsterbeslaan 6 6721CW Bennekom het uitbreiden van een seniorenwoning het bouwen van een woning

Nadere informatie

Rectificatie onteigening in de gemeente Bleiswijk

Rectificatie onteigening in de gemeente Bleiswijk VW Rectificatie onteigening in de gemeente Bleiswijk In Staatscourant nr. 42 van 1 maart 2005 is gepubliceerd een onteigening in de gemeente Bleiswijk (pagina s 18 t/m 20). Het betreft de reconstructie

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de. Stichting Zwembad de Zwoer te. Driebergen-Rijsenburg,

Plaatsingslijst van het archief van de. Stichting Zwembad de Zwoer te. Driebergen-Rijsenburg, T00276 Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Zwembad de Zwoer te Driebergen-Rijsenburg, 1964-2007 K.Th.H. Wildenbeest November, 2006 Aanvullingen door: E. Hinders, Juli 2014 Inleiding Op 7 maart

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 15 mei 2014

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 15 mei 2014 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 15 mei 2014 Hertog Willemlaan 25, Horst bestemmingsplan bestemmingsplan ontwerp 5961TK25 Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken ter

Nadere informatie

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 T00354 Inventaris van het archief van de Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 (354) Eddy Hinders December 2014

Nadere informatie

Van Beijnum Architecten bna bv Amerongen blad 1. Ons in voorbereiding / uitvoering /of gerealiseerd opdrachtenpakket betreffende woningen bestaat uit:

Van Beijnum Architecten bna bv Amerongen blad 1. Ons in voorbereiding / uitvoering /of gerealiseerd opdrachtenpakket betreffende woningen bestaat uit: Van Beijnum Architecten bna bv Amerongen blad 1 Ons in voorbereiding / uitvoering /of gerealiseerd opdrachtenpakket betreffende woningen bestaat uit: - vrijstaande woning (pastorie) Hersteld Hervormde

Nadere informatie

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL De hieronder beschreven stukken behoren tot het archief van de gemeente Schiermonnikoog. Bij de start van de Zeevaartschool werd de inrichting

Nadere informatie

NT00164_1486. Nadere Toegang op inv. nr uit het archief van het. van het Gemeentebestuur Doorn, (1961) (164)

NT00164_1486. Nadere Toegang op inv. nr uit het archief van het. van het Gemeentebestuur Doorn, (1961) (164) NT00164_1486 Nadere Toegang op inv. nr 1486 uit het archief van het van het Gemeentebestuur Doorn, 1811-1933 (1961) (164) H.J. Postema Juli 2005 Inleiding Vrijwel iedere gemeente beschikt over zogenaamde

Nadere informatie

concept besluitenlijst b en w-vergadering

concept besluitenlijst b en w-vergadering concept enlijst b en w-vergadering aanwezig Burgemeester M. Schoenmaker Wethouder D.A. Bergman Wethouder R.A. Tetteroo Wethouder J.M. de Laat Wethouder C.P. Dijkstra Wethouder J.W. van Gelder Wethouder

Nadere informatie

Sportdag-groepsleider - groep 1/2 E.R. Sluiter-Helmers M. Regterschot E.M.J Schilt G.J.C. van der Molen J.H. Kruiger

Sportdag-groepsleider - groep 1/2 E.R. Sluiter-Helmers M. Regterschot E.M.J Schilt G.J.C. van der Molen J.H. Kruiger Sportdag-groepsleider - groep 1/2 E.R. Sluiter-Helmers M. Regterschot E.M.J Schilt G.J.C. van der Molen J.H. Kruiger Sportdag-groepsleider - groep 2 C. Borgmeier M.A. Visscher R.E. Eikenaar J.H. Los J.W.A

Nadere informatie

NT00064_511. Nadere Toegang op inv. nr 511. uit het archief van de. Dorpsgerechten (64)

NT00064_511. Nadere Toegang op inv. nr 511. uit het archief van de. Dorpsgerechten (64) NT00064_511 Nadere Toegang op inv. nr 511 uit het archief van de Dorpsgerechten 1515-1811 (64) A.A.B. van Bemmel 2006 Inleiding Deze notitie bevat een chronologische lijst van regesten van stukken in het

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente T000381 Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Houten, 1685-2006 W.B. Heins 1994 Aanvulling door: M.A. van der Eerden-Vonk, 2013 1 INLEIDING Nog te schrijven na completering van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening. 6721NZ Bennekom.

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening. 6721NZ Bennekom. Bekendmakingen Aanvragen algemeen (*1) Zienswijze Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W2164 Bennekomsekade 3-5 6721NZ Bennekom het bouwen van een grondstoffenloods W2153 Dikkenbergweg 5 B 6721AC

Nadere informatie

TE KOOP. Vrijstaande woning met bijgebouwen, erf, tuin en ondergrond. Parallelweg HG Bunnik

TE KOOP. Vrijstaande woning met bijgebouwen, erf, tuin en ondergrond. Parallelweg HG Bunnik TE KOOP Vrijstaande woning met bijgebouwen, erf, tuin en ondergrond. Parallelweg 1 3981 HG Bunnik Voor informatie: Breeschoten & Vernooij B.V. Zeisterweg 21 3984 NH Odijk tel: 030 677 73 30 e-mail: info@breeschotenenvernooij.nl

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder

Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder enlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 26 mei 2015. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met

Nadere informatie

Gemeente Soest Postbus CA Soest. Belangrijke mededeling:

Gemeente Soest Postbus CA Soest. Belangrijke mededeling: Gemeente Soest Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Telefoon: (035) 6093411 Telefax: (035) 6093689 Internet: www.soest.nl Belangrijke mededeling: Soesterberg, 1 december 2011 Aan de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. Doop-, Trouw-, en Begraafregisters,

Inventaris van het archief van. Doop-, Trouw-, en Begraafregisters, T00065 Inventaris van het archief van Doop-, Trouw-, en Begraafregisters, 1598-1811 S.A.L. de Graaff Utrecht, 1985 Aanvullingen: Algemeen Rijksarchief, z.j. T.L.H. van de Sande, Het Utrechts Archief, 2007

Nadere informatie

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811 ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN binnen de gemeente THOLEN vanaf 1811 Inleiding In deze inventaris staan de archieven beschreven die de notarissen, die in de diverse plaatsen binnen de huidige gemeente Tholen

Nadere informatie

Naam Functie Nevenfuncties Bezoldigd/ onbezoldigd Dhr. H.M. Ostendorp Burgemeester Lid adviescommissie Asiel en Integratie van de VNG

Naam Functie Nevenfuncties Bezoldigd/ onbezoldigd Dhr. H.M. Ostendorp Burgemeester Lid adviescommissie Asiel en Integratie van de VNG Naam Functie Nevenfuncties / onbezoldigd Dhr. H.M. Ostendorp Burgemeester Lid adviescommissie Asiel en Integratie van de VNG Voorzitter Integrale Regionale Stuurploeg georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Nadere informatie

Kampioenschappen 2013

Kampioenschappen 2013 Kampioenschappen 2013 Vitesse 1 totaal OA: 1 Gebr Bonte, 2 H. Kulik, 3 T. van de Hoogen, 4 W.A. de Bruijn, 5 D Boelhouwer Jr, Vitesse 1 totaal A: 1 W.A. de Bruijn, 2 H. Kulik, 3 Gebr Epping, 4 J. Jansen

Nadere informatie

Vaststelling aantal stemmen in gemeente

Vaststelling aantal stemmen in gemeente Model N 11 Vaststelling aantal stemmen in gemeente Met dit formulier stelt de burgemeester de uitkomst vast voor zijn gemeente. 1. Verkiezing Het gaat om de kandidaten voor de verkiezing van: het algemeen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Aanvragen algemeen Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W1007 Dikkenbergweg 33 6721MA Bennekom het plaatsen van een tijdelijke woonunit W0992 Dunantlaan 8 het kappen van 1 douglas 6721AX Bennekom

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W SCHINNEN d.d. 06 november 2007

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W SCHINNEN d.d. 06 november 2007 ONDERWERP BESLUIT Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Schinnen 2007. Het college besluit de raad voor te stellen: - de voorbeeldverordening rechtspositie wethouders,

Nadere informatie

Bijlage 3: Inventarisatielijst bedrijven

Bijlage 3: Inventarisatielijst bedrijven Bijlage 3: Inventarisatielijst bedrijven NAAM KERN STRAAT HUISNUMMER HUIDIGE FUNCTIE Functieaanduiding BRON Bedrijfscategorie Richtafstand bij milieucategorie (m) Petra's creatie & decoratie Rhoon Achterdijk

Nadere informatie

Fam. J. Hillebrand Offenbachstraat 46 1817 JC Alkmaar. Fam. H.C. Jas Arthurstraat 5 1813 LM Alkmaar. Fam. M. Kay Rozenstraat 16 1815 XX Alkmaar

Fam. J. Hillebrand Offenbachstraat 46 1817 JC Alkmaar. Fam. H.C. Jas Arthurstraat 5 1813 LM Alkmaar. Fam. M. Kay Rozenstraat 16 1815 XX Alkmaar Referenties buiten Heerhugowaard Alkmaar Fam. A.D. Abrahams Priemstraat 51 1825 KG Alkmaar Fam. Alibocus Wielingenweg 308 1826 BX Alkmaar Fam. Baay Karveelstraat 99 1826 EJ Alkmaar Fam. N. Bakker Rinnewaard

Nadere informatie

Prs Naam Woonplaats Mee Get Afstand Ringnr Zuiver Snelheid Punten 75151HSGAKS Bedrag

Prs Naam Woonplaats Mee Get Afstand Ringnr Zuiver Snelheid Punten 75151HSGAKS Bedrag Uitslag 1003 Blois Fondclub Gooi & Eemland 23-06-2012 Fond (eendaags) Lossing: 07:00:00 Wind: Zuidwest Aantal duiven: 1727 Aantal deelnemers: 168 Prs Naam Woonplaats Mee Get Afstand Ringnr Zuiver Snelheid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Stichting Sponsorwerving Rhenen 750,

Inventaris van het archief van de. Stichting Sponsorwerving Rhenen 750, T00468 Inventaris van het archief van de Stichting Sponsorwerving Rhenen 750, 2007-2010 (2011) E. Tomassen Oktober 2015 Inleiding Geschiedenis van de archiefvormer Rond 1258 verkreeg Rhenen stadsrechten

Nadere informatie

REGIO VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT VERPNT BEDRAG

REGIO VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT VERPNT BEDRAG AFDELING 7 REGIO 2A VANUIT Brive MET 336 DUIVEN OP 01/06/13 OM 13.00 UUR UB-A22-BLAD 1 REGIO VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT VERPNT BEDRAG 1 1 J. Kwak Baarn 11596616 01

Nadere informatie

Archief van de. Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht

Archief van de. Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht Archief van de Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht 1965-1987 Inleiding 2 Kort nadat het verdrag tussen het koninkrijk der Nederlanden en het koninkrijk België betreffende de verbinding

Nadere informatie

Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932

Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932 Nummer archiefinventaris: 4.LOWH Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932 Auteur: R.M. Haubourdin Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen,

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen, T00423 Inventaris van het archief van het Waterleidingbedrijf Vianen, (1870) 1910-1990 Archiefburo Voorzee September 2004 2 INHOUDSOPGAVE A. VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE 5 B. INVENTARIS 7 Lijst

Nadere informatie

Nadere Toegang op de inv.nrs 112-157. Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede

Nadere Toegang op de inv.nrs 112-157. Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede NT0003-4_112-157 Nadere Toegang op de inv.nrs 112-157 uit het archief van het Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede 1852-1970 (3-4) z.n., z.j. Inleiding Het betreft hier een index op de bouwvergunningen van

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst enlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 9 juni 2015. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het cluster Advies (communicatieadviseurs),

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Burgemeester en wethouders hebben op 19 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project woonhuis Wiekarthof 1 Cothen. De aanvraag

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, (29)

Gemeentebestuur Cothen, (29) NT00029_9 Nadere Toegang op inv. nr 9 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

Inventaris van de collectie namenklappers op de doop-, trouw- en begraafboeken van Rijswijk, 1560-1812

Inventaris van de collectie namenklappers op de doop-, trouw- en begraafboeken van Rijswijk, 1560-1812 Nummer archiefinventaris: 3.04.18.04 Inventaris van de collectie namenklappers op de doop-, trouw- en begraafboeken van Rijswijk, 1560-1812 Auteur: J.J. Bink et al. Nationaal Archief, Den Haag 1962 Copyright:

Nadere informatie

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ)

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ) pagina 1 van 8 16-002 - Pootlaan, Huibert (86/244), gevestigd te Alkmaar Begroting Betreft een Begroting t.b.v periodieke bijdrage Datum besluit: 15 juni 2010 Status van de begroting: Goedgekeurd door

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Rooms Katholieke parochie Cothen,

Inventaris van het archief van de. Rooms Katholieke parochie Cothen, T00292 Inventaris van het archief van de Rooms Katholieke parochie Cothen, 1829-2002 A.J.M. Hofman Van Wijk L.C.H. D Hert in samenwerking met het Utrechts Archief Inhoudsopgave Inleiding 4 Statie en parochie

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Bekendmakingen Aanvragen algemeen omgevingsvergunning (*1) W0717 Edeseweg 143, 6721JV Bennekom het vergroten en veranderen van de woning W0725 Selterskampweg 60, 6721AV Bennekom het kappen van 3 grove

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:

Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunning reguliere procedure Bennekom 25 februari 2013 Commandeursweg nabij nr. 2 :

Nadere informatie