Inventaris van het archief. van het. Gemeentebestuur Cothen,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief. van het. Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995"

Transcriptie

1 T00029 Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur Cothen, Klaas Walsweer, Frans van Rijnswou en Bert de Boer, 2002 Met aanvullingen Eddy Hinders, 2013

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding Inventaris A. De geschiedenis van de gemeente (ontbreekt) IV B. De geschiedenis van het archief (ontbreekt) V C. Verantwoording van de inventarisatie (ontbreekt) VI D. Aanwijzingen voor de gebruiker VI I Stukken van algemene aard 1 A. Vergaderingen van de Gemeenteraad 1 - notulen 1 - agenda s en notulen 1 B. Vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders 2 C. Vergaderingen van de Commissie Algemeen Beleid 3 II Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 4 A: Gemeentelijke huishouding 4 1. Organisme 4 A. Ontwikkeling, gemeentewapen, straatnamen en huisnummering 4 B. Gemeentelijke herindeling en samenwerking 4 C. Betrekkingen tot andere lichamen en organen 5 2. Eigendom en bezit 7 A. Gemeentelijke gebouwen 7 B. Aankoop 7 C. Verkoop Algemeen Verkopen 18 D. Ruiling 37 E. Schenking 38 F. Andere wijzen van verkrijging en verlies 39 G. Zakelijke rechten 39 H. Verhuur Financiën 42 A. Financieel beheer 42 B. Begroting en rekening 42 II

3 C. Boekhouding Uitoefening van de dienst Lichamen, organen en functionarissen 51 A. Gemeenteraad 51 B. College van burgemeester en wethouders 51 C. Functionarissen 52 D. Diensten Regeling bestuurshandeling Personeel 55 A. Rechtspositie 55 B. Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel 56 C. Rechten van het personeel 56 D. Overige personeelsaangelegenheden 57 B. Taakuitoefening Belastingen en retributies Ruimtelijke ordening en kadaster 60 A. Algemeen 60 B. Kadaster 60 C. Structuur- en bestemmingsplannen 61 D. Streekplannen 67 E. Exploitatieberekeningen en uitvoering bestemmingsplannen 67 F. Aanlegvergunningen Volkshuisvesting 71 A. Bouwverordening en uitvoering bouwverordening 71 B. Uitvoering volkshuisvesting Openbare orde, Bescherming van dieren Burgerlijke stand en bevolkingsregistratie Openbare gezondheid 81 A. Volksgezondheid 81 B. Voedselvoorziening 81 C. Aangelegenheden betreffende lijken Milieuhygiëne en verontreiniging 85 A. Milieuhygiëne 85 B. Hinderwet-/milieuvergunningen 85 C. Onderzoeken naar bodemverontreiniging 89 D. Inzamelen, verwerken en afvoeren van afvalstoffen 89 III

4 E. Riolering 91 IV

5 15. Openbare veiligheid 94 A. Bescherming en hulpverlening bij rampen, ongevallen en geweld 94 B. Gevaarlijke stoffen 94 C. Brandweer Organisatie Personele aangelegenheden Brandweermateriaal Watergangen Verkeer en vervoer, telecommunicatie Economische aangelegenheden 102 A. Energievoorziening 102 B. Landbouw, dienstverlening en handel Welzijn en maatschappelijke zorg 104 A. Welzijn 104 B. Maatschappelijke zorg 105 C. Jeugd- en ouderenzorg 106 D. Sociale zorg 108 E. Werkloosheidsvoorziening Onderwijs 110 A. Onderwijzend personeel 110 B. Organisatie van het onderwijs van de school 110 C. Bevordering van het onderwijs en de studie 111 D. Schoolgebouwen en -terreinen 111 E. Aangelegenheden betreffende de leerlingen Cultuur, monumenten en onderscheidingen 115 A. Kunst en cultuur 115 B. Bibliotheekvoorziening 116 C. Monumenten 116 D. Koninklijk Huis, onderscheidingen en gemeenschapsbevordering Natuur- en dorpsschoon Sport en recreatie 123 A. Sport 123 B. Recreatie Landsverdediging 127 Bijlagen 1. Overzicht van de verleende drank- en horecavergunningen Personeelsleden gemeente uit dienst gegaan in de periode Personeel vrijwillige brandweer 130 V

6 A. Geschiedenis van de gemeente VI

7 B. Geschiedenis van het archief VII

8 C. Verantwoording van de inventarisatie Begin 1995 werden Klaas Walsweer, Frans van Rijnswou en Bert de Boer door de archivaris, Ria van der Eerden, gevraagd om het archief van Cothen te schonen, herordenen en te beschrijven. Archiefmappen werden leeggehaald, elke brief, rapport, tekening werd beoordeeld op te bewaren of te vernietigen. Van de stukken die voor bewaring in aanmerking kwamen werden nieuwe dossiers gevormd en op kaartjes beschreven. Na de herindeling moesten deze werkzaamheden naast onze normale werkzaamheden gebeuren. In de loop van 1999 werd hieraan de laatste hand gelegd. Na deze werkzaamheden moest voor een groot gedeelte de kaartjes ingevoerd worden in de computer. Eind 2001 begin 2002 begon de materiële verzorging. De dossiers/stukken werden in zuurvrije mappen gedaan met weekvrije zippels. Deze mappen werden in zuurvrije dozen gedaan. Na deze werkzaamheden is begonnen de inventaris samen te stellen. De inventaris is opgebouwd volgens de nieuwste archiefcode. De ruimtelijke ordening en volkshuisvesting is uit de hoofdgroep Volksgezondheid gehaald en is een nieuw hoofdgroep Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting gemaakt. De Burgerlijke stand en Bevolkingsregistratie is een nieuw hoofdgroep geworden en maakt geen deel meer uit van de hoofdgroep Openbare Orde. Na de herindeling zijn een aantal "lopende" dossiers overgebracht naar het archief (WbD) Wijk bij Duurstede In deze inventaris is bij de omschrijving van deze dossiers een verwijzing gemaakt naar het archief WbD In de loop van 2000 werd besloten dat alle milieuvergunningen, die op dat moment nog rechtsgeldig waren, over te brengen naar het nieuwe archief van Wijk bij Duurstede. Uiteraard is bij de omschrijving van de vergunningen een verwijzing gemaakt naar het archief van Wijk bij Duurstede. Eind 2012 / begin 2013 is er nog eens 4 1/2 e meter aan archiefstukken voor een deel bewerkt en aan het archief toegevoegd. De beschrijvingen van deze stukken zijn in de inventaris opgenomen. D. Aanwijzingen voor de gebruiker Voor enkele stukken gelden beperkingen ten aanzien van de openbaarheid. Deze zijn in de inventaris met een asterisk (*) aangegeven. Bij het aanvragen van stukken moeten worden opgegeven: - de naam en het beheersnummer van het archief tussen ronde haken - de of het inventarisnummer(s) van de stukken. Bijvoorbeeld: - Gemeentebestuur Cothen, (29) - 105, 108 en 109. VIII

9 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD A. Vergaderingen van de Gemeenteraad N.B. zie voor de notulen tot 1960 het archief van het Gemeentebestuur Cothen , inventarisnr Notulen van de vergaderingen van de Gemeenteraad, omslagen Agenda s en notulen van de vergaderingen van de Gemeenteraad, omslagen N.B. met vergaderstukken vanaf inv.nr mei-december januari-april mei- december januari-juli augustus-december januari-december januari-december januari-maart april-oktober november-december januari-juni augustus-oktober december januari-mei juni-september oktober-december januari-juni augustus-december januari-augustus september-december januari-maart mei-augustus

10 35 oktober-december januari-december januari-december januari-december januari-juni augustus-december januari-juni augustus-december januari-augustus oktober-december januari-augustus september-december januari-december januari-december januari-december januari-december januari-december januari-december januari-december januari-december Presentielijsten van deelnemers aan de vergaderingen van de Gemeenteraad, omslag B. Vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders Notulen van de vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders, banden N.B. zie voor de notulen tot 1960 het archief van het Gemeentebestuur Cothen, , (beh.nr. 28) april mei

11 2273 Presentielijsten van deelnemers aan de vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders, omslag C. Vergaderingen van de Commissie Algemeen Beleid Notulen van de vergaderingen Commissie Algemeen Beleid, banden en 1 omslag (omslag) 3

12 II Stukken betreffende bijzondere onderwerpen A. Gemeentelijke huishouding 1. Organisme A. Ontwikkeling, gemeentewapen, straatnamen en huisnummering 2384 Jaaroverzicht 1958 van de gemeente Cothen, stuk 2367 Stukken betreffende het ontwerpen en het vaststellen van het gemeentewapen, omslag 552 Stukken betreffende het gebruik door de muziekvereniging Excelsior van het gemeentewapen, omslag 2383 Stukken betreffende het geven van namen aan straten en het wijzigen van huisnummers, omslag 2436 Stukken betreffende het verstrekken van informatie van uiteenlopende aard over de gemeente, omslag B. Gemeentelijke herindeling en samenwerking 2369 Stukken betreffende het voornemen tot samenvoeging van de gemeenten Schalkwijk en Tull en 't Waal en het wijzigen van de grenzen van de gemeenten Houten, Schalkwijk, Cothen en Jutphaas, omslag 2370 Stukken betreffende de samenvoeging van de gemeenten Houten, Schalkwijk en Tull en 't Waal en de wijziging van de grenzen van de gemeenten Cothen en Jutphaas per 1 januari 1962, omslag 2371 Stukken betreffende de samenvoeging van de gemeenten Werkhoven, Odijk en Bunnik, de wijziging van de grenzen van de gemeenten Cothen, Houten en Zeist Per 1 september 1964 en het voornemen tot samenvoeging van de gemeenten Cothen en Wijk bij Duurstede, omslag 4

13 2372- Stukken betreffende de gemeentelijke herindeling Utrecht-Oost, omslagen 2372 Besprekingen provincie en diverse gemeentebesturen Rapport Prov. Utrecht: "Wegwijzer voor de Gemeentelijke Herindeling" Nota "Kijk op Grenzen Utrecht-Oost" Discussienota van de provincie Utrecht Voorontwerpplan Hoorzittingen Reacties gemeenten Bunnik en Houten Kromme Rijngemeente (Cothen, Nederlangbroek, Sterkenburg, Werkhoven, Schalkwijk, Tull en 't Waal en 't Goy) Bunnik-variant Proeve van de begroting 1986 van de nieuw te vormen Kromme Rijngemeente Ontwerp-plan herindeling gemeenten in Utrecht-Oost Plan voor herindeling in Utrecht-Oost Strategienotitie van Twijnstra Gudde Keuze combinaties met diverse gemeenten Plan tot samenvoeging Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede Besluit tot samenvoeging Verslagen vergaderingen stuurgroep herindeling Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede, (niet compleet) C. Betrekking tot andere lichamen en organen 2391 Stukken betreffende het aangaan, wijzigen en opheffen van de gemeenschappelijke regeling Bouw- en Woningtoezicht en de Technische Dienst van Gemeentewerken van de 5

14 gemeenten Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede, omslag 2382 Stukken betreffende de toetreding tot en de opheffing van het Streekverband Zuid-Oost Utrecht, omslag 884 Stukken betreffende de bezoeken van de Commissarissen van de Koningin aan Cothen, omslag 2392 Stukken betreffende verzoeken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken om verhoging van de Algemene Uitkering, omslag 6

15 7

16 2. Eigendom en bezit A. Gemeentelijke gebouwen 936 Stukken betreffende de verbouwing van de gemeentewoning Dorpsstraat 30 tot gemeentehuis, omslag 904 Stukken betreffende de verbouwing en uitbreiding van het gemeentehuis 914 Dorpsstraat 30, omslagen 329 Stukken betreffende de aanwijzing van het Dorpshuis als "Huis der Gemeente" voor de duur van de verbouwing van het gemeentehuis, omslag 909 Stukken betreffende de verbouw van het pand Weth. C.E.Th. Vernooijstraat 17 tot politiebureau/postkantoor, omslag B. Aankoop N.B. De aankopen zijn chronologisch geordend 886 Stukken betreffende de aankoop van een perceel bouwgrond aan de Achterdijk van Chr. G. J. van der Wielen voor de bouw van 4 arbeiderswoningen, omslag 88 Stukken betreffende de aankoop van De Steeg van diverse eigenaren, omslag 2417 Stukken betreffende de aankoop van een gedeelte van de weg De Steeg en een perceel grond van de Stichting Bedrijfspensioen voor de Bouwnijverheid N.V. ( BOWI N.V.) en G.J. en M.J. v. Wijngaarden, omslag 87 Stukken betreffende de overname van een gedeelte van de Kerkweg van R.F. Werkhoven, omslag 2349 Akte inzake de aankoop van een perceel bouwgrond (sectie B nr. 797 en 778) van A. van Reuler, A.C. van Wijngaarden en G.C. Zumbrink, omslag 8

17 2418 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Achterdijk van J.J.M. Wachters (plan Wachters)[Achterdijk (Willem Alexanderweg), Hinkerstraat, Kerkweg en Dorpsstraat], omslag 2419 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Achterdijk van C.G. Middelweerd (plan Wachters), omslag 2420 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Kerkweg van de Staat der Nederlanden (plan Wachters), omslag 2421 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Achterdijk van het R.K. Kerkbestuur (plan Wachters), omslag 2310 Akte inzake de aankoop van een perceel bouwgrond gelegen tussen de Dorpsstraat en de Achterdijk, van mevr. W.A. Vernooy, omslag 2395 Stukken betreffende de aankoop van perceeltjes grond voor verbreding van de Hinkersteeg van J.N. v. Dijk en G.A.Th. Vernooy, omslag 102 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond nabij de Hinkerstraat en de Achterdijk (sportveldencomplex De Kamp) van J.N. van Dijk t.b.v. de aanleg van een voetbalveld, omslag 2311 Akte inzake de aankoop van een perceel boomgaard en uitweg gelegen aan de Hinkerstraat, (sectie B nr. 806), van mevr. M.W. Werkhoven, omslag 2396 Stukken betreffende de aankoop van een perceeltje grond aan de Kerkweg van het R.K. Kerkbestuur (plan Wachters), omslag 2397 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Kerkweg van J.W. v. Sterkenburg-v. Miltenburg (plan Wachters), omslag 99 Stukken betreffende de aankoop van perceeltjes grond aan het Zandpad van diverse eigenaren i.v.m. de aanleg van riolering, omslag 9

18 2398 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Kerkdwarsweg van Th.H.M. Janssen (plan Wachters), omslag 2399 Stukken betreffende de aankoop van perceeltjes grond aan de Achterdijk (Willem Alexanderweg) van J.M. v. Beusekom, A. v. Eck, C.J.M. Spithoven en J.C.H. Spithoven t.b.v. reconstructie van de weg, omslag 2401 Stukken betreffende de aankoop van percelen grond aan de Kerkdwarsweg van Th.H.M. Janssen en van de Dienst der Domeinen voor de bouw van een brandweerkazerne, omslag 2434 Stukken betreffende de aankopen van stroken grond aan de Dorpsstraat van E.H. van Eck-Donselaar, omslag 2400 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Dorpsstraat in de bocht van de Kromme Rijn van E.H. van Eck-Donselaar voor de verbetering en aanleg van een plantsoen, omslag 86 Stukken betreffende de aankoop van weggedeelten met bermen aan de Achterdijk (Willem Alexanderweg) van diverse eigenaren, omslag 2402 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond en de woningen Achterdijk 6 en 8 (Willem Alexanderweg) van J. Bötzel, omslag 2426 Stukken betreft aankoop van strookjes grond van diverse eigenaren en ruiling van een perceel grond met A.H.J. Middelweerd i.v.m. verbreding van de Hinkerstraat, omslag 2363 Akte inzake de aankoop van een perceel grond nabij de schutsluit in de Kromme Rijn, (sectie B nr. 919), van de Staat der Nederlanden, omslag 2423 Stukken betreffende de aankoop van een boerderij met bijbehorende gronden aan de Hinkerstraat en de Achterdijk (Willem Alexanderweg) van A.H.J. Middelweerd (plan de Brien), omslag 93 Stukken betreffende de aankoop van strookjes grond van diverse eigenaren voor de aanleg van een trottoir langs de Dorpsstraat tussen de Kerkweg en de Achterdijk, omslag 10

19 2427 Stukken betreffende de aankopen van een perceel boomgaard aan de Achterdijk en de Bredeweg en twee perceeltjes weg van de Achterdijk en de Bredeweg, van mevr. C.L.E. van Zanten en J. de Bruyn, omslag 2403 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Hinkerstraat (plan De Brien) van BOWI N.V., omslag 2312 Akte inzake de aankoop van diverse wegpercelen aan de Achterdijk van diverse eigenaren, omslag 2313 Akte inzake de aankoop van diverse wegpercelen, gelegen aan de Ossenwaard, Smidsdijk, Caspergauw, Tuurdijk, Nachtdijk, Kapelleweg, Dwarsdijk en Trechtweg, van diverse eigenaren, omslag 2317 Akte inzake de aankoop van een boerderij aan de Hinkerstraat 2 van A.H.J. Middelweerd, omslag 2314 Akte inzake de aankoop van een perceel grond aan de Achterdijk, (sectie A nr. 259), van J.G.G.. baron Taets van Amerongen, omslag 2315 Akte inzake de aankoop van een perceel, gelegen aan de Achterdijk en de Bredeweg (sectie A nr. 910), van E.B.R. Pereira, omslag 2316 Akte inzake de aankoop van percelen grond, gelegen aan de Achterdijk, (sectie A nrs. 905, 904, 775, 245, 246, 256, 250 en 253), omslag 2318 Akte inzake de aankoop van perceeltjes grond aan de Achterdijk, (sectie A 904, 905 en 977), omslag 2337 Akte inzake de aankoop van een perceel grond gelegen aan de Dorpsstraat, (sectie B nr.869), van H. van den Berg, omslag 2408 Stukken betreffende de aankoop van een strookje grond aan de Van Beeck Calkoenstraat van H.E. Zumbrink-Poelwijk, omslag 2425 Stukken betreffende de aankoop van een boerderij met bijbehorende schuren, erf, tuin, boomgaard en wegen op het perceel De Brink 5 van J.Th. van Eck, omslag 11

20 2429 Stukken betreffende de aankoop van het woonhuis met werkplaats en erf op het perceel Achterdijk 64 (Willem Alexanderweg 64) van W.M. van Breenen-van Rooyen, omslag 2411 Stukken betreffende de aankoop van het Parochiehuis op het perceel Kerkweg 15 en het R.K. kerkhof aan de Hinkerstraat van het R.K. Kerkbestuur, omslag 97 Stukken betreffende de aankoop van percelen grond van A.W.M. de Beaufort en de erven A.J. de Beaufort i.v.m. de reconstructie van de Watertorenweg, omslag 2414 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Willem Alexanderweg (plan Middelweerd) van de Nederlands Hervormde Gemeente, ook wel genaamd Het Protestante Kerkgenootschap, omslag 880 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond aan de Ossenwaard van N. van Dijk-Legemaat voor de verbetering van de Rijnsloot, omslag 2320 Akte inzake de aankoop van een perceel grond nabij de Achterdijk, (sectie B nrs. 1020), van J.N. van Dijk, omslag 2413 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Willem Alexanderweg (plan Rijnsloot) van C.Th.B. Graaf van Lynden van Sandenburg, omslag 2430 Stukken betreffende de aankoop van het woonhuis met garage, schuren erf en tuin op het perceel Willem Alexanderweg 1 en een perceel boomgaard aan de Willem Alexanderweg van J.M. Beusekom, omslag 2409 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Achterdijk (Willem Alexanderweg) /Dorpsstraat (plan Middelweerd ) van A. v. Eck, omslag 2416 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Willem Alexanderweg (plan Rijnsloot II) van A. Hamoen-Lam, omslag 2424 Stukken betreffende de aankoop van het woonhuis met schuur, boomgaard, erf en tuin op het perceel Dorpsstraat 5 van H.A.C. Middelweerd, omslag 12

21 2321 Akte inzake de aankoop van een strookje grond gelegen in de Ossenwaard, (sectie B nr. 371) van mevr. N. Legemaat, omslag 2322 Akte inzake de aankoop van percelen grond aan en nabij de Watertorenweg, (sectie C nrs. 2, 3 en 4), van mej. A.W.M. de Beaufort, J.F.A.A. de Beaufort, mevr. D.W.E.de Beaufort en H.L. de Beaufort, omslag 2404 Stukken betreffende de aankoop van percelen grond aan de Hinkerstraat (plan De Brien) van BOWI N.V. en A.H.J. Middelweerd, omslag 2428 Stukken betreffende de aankoop van het woonhuis met schuur, erf en tuin op het perceel Kerkweg 5 van het R.K. Kerkbestuur, omslag 101 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Groenewoudseweg van de gemeente Wijk bij Duurstede, omslag 2406 Stukken betreffende de aankoop van percelen grond aan de Weth. van Damstraat van het R.K. Armbestuur en het R.K. Kerkbestuur der Parochie H.H. Petrus en Paulus, omslag 94 Stukken betreffende de aankoop van perceeltjes grond van diverse eigenaren en het pand Kerkweg 18 van de R.K. Parochie H.H. Petrus en Paulus voor de reconstructie van de Kerkweg, omslag 2323 Akte inzake de aankoop van een deel van de Spiegelweg, (sectie B nr. 582), van het Waterschap Het Gemeeneland van Cothen, omslag 2431 Stukken betreffende de aankoop van de woningen Zandpad van de erven van A. van Amerongen, omslag 2432 Stukken betreffende de aankoop van het pand Bredeweg 17 van J. Barten, omslag 91 Stukken betreffende de aankoop van gronden van J.G. Oostveen, A.M.M. de Kruyf-van den Berg, H.M. Fokker, T van Eck, J.A. van Eck en mevr. G.H. Lam voor de reconstructie van de Dorpsstraat, omslag 13

22 2412 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Willem Alexanderweg van G.M.A. de Goulaine, omslag 2402 Stukken betreffende de aankoop van het pand De Brink 8 en een strook grond aan de Willem Alexanderweg van J.P.v. Echteld, omslag 92 Stukken betreffende de aankoop van strookjes grond van diverse eigenaren voor de reconstructie van de Hinkerstraat, omslag 2324 Akte inzake de aankoop van een strook grond gelegen voor de woning aan de Kerkweg 15, van J. van Wijk, omslag 2325 Akte inzake de aankoop van een strook grond, gelegen voor het perceel Dorpsstraat 35, van T. van Eck, J.A. van Eck en mevr. G.H. Lam, omslag 2326 Akte inzake de aankoop van een strook grond voor de woning aan de Hinkerstraat, (sectie B nrs en 1133), van A.F. van der Linden, omslag 2327 Akte inzake de aankoop van percelen grond gelegen aan de Hinkerstraat, (sectie B nrs. 883, 1180, 844 en 843), van H. Joh. van de Bogaard, A.Joh. Stooker, C.Joh. van de Berg en A. van Woudenberg, omslag 2344 Akte inzake de aankoop van een perceel weiland, gelegen aan de Willem Alexanderweg, (sectie A nr. 928), van de Nederlands Hervormde Gemeente, omslag 2407 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Kerkweg achter de kerk en een woning, aan de Kerkweg 18 van het R.K. Kerkbestuur der Parochie H.H. Petrus en Paulus, omslag 2433 Stukken betreffende de aankoop van de onbewoonbaar verklaarde woning met erf en tuin op het perceel Bredeweg 19 van B. Balk, omslag 103 Stukken betreffende de aankoop van percelen grond nabij het sportcomplex De Kamp van J.N. van Dijk voor de aanleg van een derde speelveld door de handbalvereniging en de junioren van de sportvereniging Fortissimo en de aanleg van 3 tennisbanen met bijbehorende accommodatie voor de tennisvereniging De Kamp, omslag 14

23 2328 Akte inzake de aankoop van een perceel grond gelegen aan de Kromme Rijn, (sectie A nr. 532), van mevr. S.H. van Donselaar, omslag 2329 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond, gelegen nabij de Willem Alexanderweg, (sectie B nr. 1135), van mevr. M.W. Werkhoven, omslag 2348 Akte inzake de aankoop van een perceel bouwgrond aan de Willem Alexanderweg 3 van A. van Wijk, omslag 2435 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Kerkweg (bestemmingsplan Dorp) van het R.K. Kerkbestuur, omslag 2330 Akte inzake de aankoop van een strook grond aan de Kerkweg (sectie B nr 1307) van de provincie Utrecht 98 Stukken betreffende de aankoop van gronden van A.H.M. van Rijn en C.M. van Velsen-van Kleef t.b.v. de aanleg van de weg vanaf de Landscheidingsweg naar de provinciale weg nabij Het Groenewoud, omslag 2331 Akte inzake de aankoop van een perceel weg uitmakende gedeelten van de Dorpsstraat en de Groenewoudseweg van de provincie Utrecht, omslag 2332 Akte inzake de aankoop van een gedeelte van de Willem Alexanderweg, (sectie A nr. 1100), van mevr. G.M.M. de Gier, omslag 2333 Akte inzake de aankoop van een perceel grond, gelegen nabij de Provinciale weg, (sectie A nr. 970), van A.M. van Velsen, omslag 2415 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Willem Alexanderweg (plan Rijnsloot II )van C.Th.B. Graaf van Lynden van Sandenburg, omslag 2405 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond ten noorden van de Ossenwaard van J.N. v. Dijk ( plan De Brien), omslag 104 Stukken betreffende de aankoop van het gebouw "De Krib" Van Beeck Calkoenstraat 2 van de Stichting Dorpshuis Cothen, omslag 15

24 1328 Stukken betreffende de aankoop van een perceeltje grond nabij het pand Willem Alexanderweg 77 van H.W.J. van Echtelt-van Koolwijk voor het plaatsen van een rioolpersgemaal, omslag 2334 Akte inzake de aankoop van een perceel grond, (sectie A nr. 942), van A.H.M. van Rijn en J.M. van Rijn, omslag 2335 Akte inzake de aankoop van een perceeltje grond nabij de Willem Alexanderweg, (sectie A nr. 1036), van mevr. H.W.J. van Koolwijk, omslag 85 Stukken betreffende de aankoop van percelen grond van BOWI N.V. t.b.v. de reconstructie van de Bredeweg, omslag 72 Stukken betreffende de aankoop van een perceeltje water van de Kromme Rijn, nabij de Dorpsstraat, van de erven A.G.M. de Gier-van Echteld, omslag 89 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond van G.M. Vernooij aan de Nachtdijk en de aankoop van strookjes grond en gedeelten van de Tuurdijk van de erven de Beaufort i.v.m. de reconstructie van de Tuurdijk en de Nachtdijk, omslag 2338 Akte inzake de aankoop van een perceel grond, deel uitmakende van de Trechtweg, (sectie B nr. 153) en een perceel bouwland langs de Trechtweg, (sectie B nr. 151), van A.A. Bredius, omslag 2339 Akte inzake de aankoop van een perceel grond aan de Bredeweg, (sectie A nr. 194), van J. de Groot en J.D. van Dijck, omslag 880 Stukken betreffende de aankoop van strookjes grond van F.J. Giesen en erven van Dijk - Legemaat t.b.v. de reconstructie van de Ossenwaard nabij de Bredeweg, omslag 2342 Akte van aankoop inzake een perceel grond aan de Willem Alexanderweg, (sectie A nrs en 1605), van A.S.N. van Dijk, omslag 2410 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond aan de Hinkerstraat van Gebr. de Gier Bouw- en Aannemingsmaatschappij B.V. voor de ontsluiting van het gymnastieklokaal, omslag 16

25 2422 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond tussen de Kerkweg en de Parallelweg langs de Graaf van Lynden van Sandenburgweg van Gebr. de Gier Bouwen Aannemingsmaatschappij B.V. voor de aanleg van een verbindingspad tussen de Kerkweg en de Parallelweg, omslag 73 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond aan de Dorpsstraat van de Coöperatieve Raiffeisenbank W.A. voor de aanleg van parkeerplaatsen, omslag 74 Stukken betreffende de aankoop van een strookje grond, nabij Dorpsstraat 32A en 32B van J.C.I. van der Veer voor de aanleg van parkeerplaatsen, omslag 2340 Akten inzake de aankopen van percelen grond aan het Zandpad, in sectie A nr. 58, van mevr. W. Th. van Bemmel, in sectie B nr van H. Harteman, (sectie B nr. 1467), van J.G. de Bruijn, J.G. van Reuler en A.J. van Reuler, omslag 2341 Akte inzake de aankoop van een perceeltje grond aan de Dorpsstraat 8 van T.M. Zijderveld sr., T.M. Zijderveld jr., mevr. P.G. Zijderveld en Joh.G. Zijderveld, omslag 2343 Akten inzake de aankoop van percelen grond aan de Kapelleweg van diverse eigenaren, omslag 81 Stukken betreffende de aankoop van percelen grond aan de Willem Alexanderweg (bestemmingsplan Rijnsloot III ) van Gebr. de Gier Bouw- en Aannemingsmaatschappij B.V., Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente en C. Th. E. Graaf van Lynden van Sandenburg, omslag 95 Stukken betreffende de onteigening c.q. aankoop van stroken grond van C.R. Mocking en A. de With voor reconstructie van de Kapelleweg, omslag N.B. zie ook nr Stukken betreffende de aankoop van stroken grond van diverse eigenaren t.b.v. de reconstructie van de Kapelleweg, omslag 79 Stukken betreffende de aankoop van strookjes grond aan de Hinkerstraat en de Kerkweg van R.K. Parochie der H.H. Petrus en Paulus te Cothen, Javaro Import - Export Agenturen B.V., P. van Eldik, G.Chr.J. van der Geer, G.A.P. van Schaik en erven A. de Gier-Appelhof, (geen akte) omslag 17

26 82 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Willem Alexanderweg van Gebr. de Gier Bouw- en Aannemingsmaatschappij B.V. voor de bouw van een hal en het plaatsen van een CAI-mast, omslag 105 Stukken betreffende de aankoop van het pand Dorpsstraat 45 en bijbehorende bedrijfsterrein van de Fa. Gebr. Van Eck, omslag 1317 Stukken betreffende de aankoop van de percelen Van Beeck Calkoenstraat (Loosje Foods) van Tecta B.V., omslag 75 Stukken betreffende de aankoop van een strookje grond nabij Dorpsstraat 24, 26 en 28 (Kerkhuisjes) van de Kerkvoogdij der Nederlandse Hervormde Gemeente voor het plaatsen van een zitbank, het herplaatsen van een dorpspomp aan de noordwestgevel en het plaatsen van muurtjes, omslag 2394 Stukken betreffende de overdracht van de voormalige r.k. kleuterschool op het perceel Weth. C.E.Th Vernooijstraat 26 door de Stichting voor de Katholieke Onderwijsbelangen Cothen, omslag 77 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond nabij het Rozenplantsoen van Stichting Bejaardenwoningen Cothen. voor de aanleg van een verbindingspad tussen het Molenplein en het Rozenplantsoen, omslag 83 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond ten noord-oosten van de Kromme Stelakker van J. Oostveen, omslag 78 Stukken betreffende de aankoop van het pand Weth. C.E.Th. Vernooijstraat 17 van de familie J. Odijk voor de huisvesting van het Postkantoor en de Rijkspolitie, omslag 90 Stukken betreffende de aankoop van percelen Trechtweg met bermen van diverse eigenaren, omslag 76 Stukken betreffende de aankoop van een strook grond aan de Groenewoudseweg, nabij Dorpsstraat 2 en de camping Groenewoudseweg 1 van de Kerkvoogdij der Nederlandse Hervormde Gemeente, omslag 18

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28)

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) NT00028_7 Nadere Toegang op inv. nr 7 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 T00312 Inventaris van het archief van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 Archiefburo Voorzee Juni, 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 1. Geschiedenis 2 2. Verantwoording van de inventarisatie

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933

Inventaris van het archief. van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933 T00036 Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933 Brita Pilger Leersum 1988 Aanvullingen Eddy Hinders Versie februari 2013 Inleiding 3-7 Grondgebied 3 Bestuur en rechtspraak

Nadere informatie

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert Inventaris archief Holierhoekse- en Zouteveense polder 1431 [eig. 1859]-1970 In: Inventaris archieven polder Vockestaert (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers Holierhoekse- en Zouteveensche polder

Nadere informatie

Inventaris van het. Zuiveringsschap Veluwe 1971-1996

Inventaris van het. Zuiveringsschap Veluwe 1971-1996 Inventaris van het Zuiveringsschap Veluwe 1971-1996 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...5 2. Inventaris...10 2.1. Stukken van algemene aard...10 2.1.1. Vergaderstukken...10 2.1.1.1. Verenigde Vergadering...10

Nadere informatie

Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960)

Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960) Nummer archiefinventaris: 2.10.27.01 Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972)

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.14.10 Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Auteur: M.T.L. van der Veldt Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

De archieven i Utrecht

De archieven i Utrecht De archieven i Utrecht Samsom Alphen aan den Rijn DE ARCHIEVEN IN UTRECHT Op het omslag: koning Pepijn bevestigt de S. Maartenskerk te Utrecht in het bezit van de immuniteit voor al haar goederen, 751

Nadere informatie

Inventaris van het archief. M.J. Granpré Molière (1883-1972) archief 1908-1972

Inventaris van het archief. M.J. Granpré Molière (1883-1972) archief 1908-1972 Inventaris van het archief M.J. Granpré Molière (1883-1972) archief 1908-1972 Nederlands Architectuurinstituut 2005 INHOUD INLEIDING 4 M.J. Granpré Molière (biografie) 4 Over het archief 5 Verantwoording

Nadere informatie

Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar.

Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. College Onderwerp: V200900942 Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Collegevoorstel Inleiding: 1. Toelichting Onder substitutie wordt

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964) Streekarchivariaat Noordoost Friesland 2006 2 Inhoud Inleiding 4 Schiermonnikoog tot 1795 4 Bestuur tot 1795 6 Rechtspraak

Nadere informatie

SELECTIELIJST VOOR ARCHIEFBESCHEIDEN VAN GEMEENTELIJKE EN INTERGEMEENTELIJKE ORGANEN opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996

SELECTIELIJST VOOR ARCHIEFBESCHEIDEN VAN GEMEENTELIJKE EN INTERGEMEENTELIJKE ORGANEN opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996 SELECTIELIJST VOOR ARCHIEFESCHEIDEN VAN GEMEENTELIJKE EN INTERGEMEENTELIJKE ORGANEN opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996 Actualisatie Vastgesteld Staatscourant 25 juni 2012 nr. 11906 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemeente Waterland. Gemeente Waterland

Inhoudsopgave. Gemeente Waterland. Gemeente Waterland Inhoudsopgave Contactinformatie en algemene gegevens 2 Voorwoord 5 Trefwoordenregister 7 Reactieformulier 95 Colofon 96 De Gemeente De tien kernen van Waterland 10 Gemeentebestuur 16 Ambtelijke organisatie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983

Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983 Nummer archiefinventaris: 2.18.22 Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Architekten Kollektief Heijdenrijk (AKH) en rechtsvoorgangers

Architekten Kollektief Heijdenrijk (AKH) en rechtsvoorgangers Inventaris van het bureauarchief Architekten Kollektief Heijdenrijk (AKH) en rechtsvoorgangers archief (1962-) 1965-2002 Marieke Bous Nederlands Architectuurinstituut 2004 INHOUD Inleiding Geschiedenis

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het College van Toezicht als bedoeld in Artikel 120 der Ziektewet, 1929-1952 (1953)

Inventaris van het archief van het College van Toezicht als bedoeld in Artikel 120 der Ziektewet, 1929-1952 (1953) Nummer archiefinventaris: 2.15.23.02 Inventaris van het archief van het College van Toezicht als bedoeld in Artikel 120 der Ziektewet, 1929-1952 (1953) Auteur: J.A. Vesters Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Bereikbaarheid Oostelijk deel Stadsregio Eindhoven / Helmond (BOSE) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Bereikbaarheid Oostelijk deel Stadsregio Eindhoven / Helmond (BOSE) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Bereikbaarheid Oostelijk deel Stadsregio Eindhoven / Helmond (BOSE) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 22 juni 2005 / rapportnummer 1293-97 Het bestuur van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

FONDSEN. Laatste update juni 2006

FONDSEN. Laatste update juni 2006 Laatste update juni 2006 FONDSEN 1. Stichting VSBfonds... 1 2. NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)... 3 3. Fonds Verstandelijk Gehandicapten (voorheen Nationale Collecte Verstandelijk

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

LEIDS JAARBOEKJE 1977

LEIDS JAARBOEKJE 1977 LEIDS JAARBOEKJE 1977 JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1977 NEGEN EN ZESTIGSTE DEEL GEDRUKT VOOR DE VERENIGING OUDLEIDEN DOOR BEUGELSDIJK LEIDEN B.V. Frontispice: Brouchovenhofje

Nadere informatie

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. Jaarverslag 2013

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. Jaarverslag 2013 Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. Jaarverslag 2013 1 Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. Jaarverslag 2013 Utrecht, april 2014 Inhoud Bericht van de Raad van Commissarissen 5 Hof van

Nadere informatie

archief & geschiedenis Verzamelinventaris

archief & geschiedenis Verzamelinventaris archief & geschiedenis Verzamelinventaris van de archieven van de bemalingswaterschappen c.q. -polders, zijnde molen- en pomppolders, die in het kerngebied van het waterschap Westerkwartier hebben bestaan

Nadere informatie

NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 171202 961

NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 171202 961 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 171202 961 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 17 december 2002, aanvang 20.00h, en voortgezet op donderdag 19

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJ ACTA. van de generale synode van. De Gereformeerde Kerken. in Nederland

BIJLAGEN BIJ ACTA. van de generale synode van. De Gereformeerde Kerken. in Nederland BIJLAGEN BIJ ACTA van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Emmen 2009-2010 1 BIJLAGEN I. Rapport Deputaten Voorbereiding Volgende Synode (VVS) 1. Deputaatschap De Generale Synode

Nadere informatie

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE 124 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Mij drecht, Wilnis, Vinkeveen 18 april 2012 2 Alles gaat fout: operatie kaalslag, nieuw fi etspad en papiercontainers Wethouder Schouten ligt flink onder vuur

Nadere informatie