Arrondissement Kortrijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arrondissement Kortrijk"

Transcriptie

1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 06 APRIL 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Lieven Lybeer, voorzitter van de gemeenteraad. Aanwezig: Waarnemend Burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. FLo Stadssecretaris : G. Hillaert Verontschuldigd: P. De Coene, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, R. Deseyn, N. Claus, raadsleden Afwezig: M. Heuvelmann, raadslid Beslissingen in verband met de agenda : De schepenen S. Bral en J. de Béthune en de raadsleden A. Sansen, M. Gheysens, J. Ghyssel en P. Demeyere zijn afwezig A. Overeenkomstig de artikels 22 en 29 van het gemeentedecreet worden volgende punten met eenparigheid van stemmen aan de agenda toegevoegd: 22 Vraag van raadslid K. Byttebier betreffende de locaties in Kortrijk waar kan gehuwd worden. 23 Vraag van raadslid B. Caron betreffende kansarmoede in Kortrijk. woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p1/139

2 24 Vraag van raadslid E. Flo betreffende aanpassing voorwaarden vergunning garages voor hybridewagens. 25 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties. 26 Vraag van raadslid C. Matthieu betreffende de gebruiksovereenkomst en de statuten van het V-tex gebouw. B. De voorzitter doet volgende mededelingen: - Op 09 april 2009 is er om 15u00 de opening van de Paasfoor. Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 09 maart De notulen van de zitting van 09 maart 2009 zijn derhalve goedgekeurd. Agenda: 1 Technisch onderhoudscontract, preventief-curatief onderhoud H.V.A.C.- installaties stadsgebouwen stad Kortrijk. Voorwaarden en wijze van gunnen. 2 Asbesthoudende decorstukken in de Kortrijkse Schouwburg - grondige sanering. Voorwaarden en wijze van gunnen. 3 Vacantverklaring van één betrekking van adjudant (beroepsbrandweer) - vaststellen van de voorwaarden. 4 Vacantverklaring van twee betrekkingen van luitenant (vrijwillige brandweer) - vaststellen van de voorwaarden. 5 Aanpassing rechtspositiebesluit ingevolge beperkt schorsingsbesluit gouverneur (aanpassing 1). 6 Aanpassing rechtspositiebesluit ingevolge sectoraal akkoord (aanpassing 2). 7 Xpodomein. Wijziging akte van opstal verleend aan de VRT. 8 Inerfpachtgeving van de XPO-site (stadseigendom) aan het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) voor de uitbouw van de XPO-site. woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p2/139

3 Goedkeuren. 9 Aanhangsel bij concessieovereenkomst dd. 1 februari 1999 tussen de stad en de cvba XPO. Goedkeuren. Overdracht van de concessieovereenkomst d.d. 1 februari 1999 door de stad aan het SOK. Goedkeuren. 10 Bijkomende inhuurneming van enkele lokalen in een kantoorgebouw gelegen Lekkerbeetstraat te Kortrijk. Instemmen. 11 Verlenging van de contractuele relatie tussen het rijksarchief en de stad conform de bepalingen van de overeenkomst d.d. 07/04/1964 in uitvoering van het Koninklijk Besluit van 28/12/1963. Instemmen. 12 Verlenging gebruiksovereenkomst voor de middeleeuwse crypte op de Grote Markt te Kortrijk. Instemmen. 13 Verkaveling Vanfleteren Heu 141. Stratentracé. Weigering. 14 VZW Ontmoetingscentrum Groeningeheem. Algemene Vergadering. Vervangen van een afgevaardigde door de gemeenteraad. Goedkeuren. 15 Stadsvernieuwingsfonds: Bijstandsite - Overeenkomst Vlaamse Gemeenschap en Stad kortrijk. Goedkeuren. 16 Samenwerkingsovereenkomst tussen stadsbestuur en vzw Mobiel voor de verhuur van fietsen aan studenten. Goedkeuren. 17 Studie afkoppeling regenwaters en vuilwaters tot op perceelsniveau. Uitbreiding studieopdracht doortocht Aalbeke met inbegrip van dorpsplein Aalbeke. Voorwaarden en wijze van gunnen. 18 Leggen, herleggen en aanpassen van trottoirs met een oppervlakte kleiner dan 500 m². Voorwaarden en wijze van gunnen. 19 Leveren en plaatsen van elektriciteitskasten ten behoeve van evenementen. woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p3/139

4 Voorwaarden en wijze van gunnen. 20 Project bouwblokrenovatie: Nu of Nooit Premie. Reglement. Vaststellen. 21 Raamovereenkomst Stad - Secundair Onderwijs: flankerende onderwijsmaatregelen. Goedkeuren. 22 Vraag van raadslid K. Byttebier betreffende de locaties in Kortrijk waar kan gehuwd worden. 23 Vraag van raadslid B. Caron betreffende kansarmoede in Kortrijk. 24 Vraag van raadslid E. Flo betreffende aanpassing voorwaarden vergunning garages voor hybridewagens. 25 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties. 26 Vraag van raadslid C. Matthieu betreffende de gebruiksovereenkomst en de statuten van het V-tex gebouw. Mondelinge vraagstelling B1 Bevordering onderluitenant-geneesheren tot luitenantgeneesheren. B2 B3 Pensioenaanvraag statutair personeel (beroepsbrandweer). Goedkeuren. Aktename niet indiensttreding verpleegkundige (beroepsbrandweer). Opname in wervingsreserve. woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p4/139

5 1 Technisch onderhoudscontract, preventief-curatief onderhoud H.V.A.C.- installaties stadsgebouwen stad Kortrijk. Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt Raadsleden : M. Lemaitre, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You- Ala, J. Deweer, E. Flo Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Dit dossier behelst het afsluiten van een preventief onderhoudscontract voor alle verwarmings-, ventilatie- en koelinstallaties voor alle gebouwen die onder het beheer vallen van de stad vermeld in het bestek. Betreffende sanitaire installaties worden enkel de warmwaterproductieinstallaties opgenomen in het contract omdat deze installaties ook een adequaat onderhoud vergen. De prestaties hebben tot doel de vooropgestelde comfortnormen op een economische en energievriendelijke wijze na te komen, rekening houdend met wisselende interne en externe omstandigheden, alsook alle interventies voor pechbestrijding. In 2008 heeft de directie facility een onderhoudscontract voor alle 104 technische installaties afgesloten en dit voor een proefperiode van 1 jaar (1 mei april 2009). De doelstelling was een betere dienstverlening op vlak van verwarming, koeling en warmwaterproductie door het vermijden van stilstanden van de installaties en bijgevolg de kosten drukken van reparaties. Tijdens deze proefperiode werden alle 104 technische installaties doorgedreven onderhouden en de bestaande storingen opgelost, met volgende gegevens tot gevolg: Onderhoud , ,41 Storing , ,40 Totaal , ,81 Er werd een kostenbesparing van 28% (ongeveer ) gerealiseerd ten opzicht van 2007 en een stijging van het comfort. Daarom stelt de directie facility voor het onderhoudscontract voor alle 104 technische installaties te vernieuwen voor een periode van 3 jaar. Door het onderhoudscontract voor een langere periode af te sluiten zal dit leiden tot een verdere kostenbesparing, door de vermindering van stilstanden en interventies, maar vooral wenst de directie facility, in samenwerking met de dienstverleners, het energieverbruik te optimaliseren. woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p5/139

6 Voor het huidige contract werd de gebouwenlijst vervolledigd, verder werden ook een opstart en uitschakeling bij einde en begin van het stookseizoen en bijkomende eisen in verband met energiezorg aan het contract toegevoegd.het nieuwe contract wordt per gebouw afgesloten voor een periode van 3 jaar en wordt geraamd op ,29 (21% BTW inclusief). Er wordt voorgesteld om daarvoor een beroep te doen op de algemene offerteaanvraag. Artikel 43 van het gemeentedecreet is hier van toepassing. Verder verwijzen we naar de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. Budget: Diverse artikels G.U. begroting 2009: , : , : , : ,88 Advies van Financiën Bijlage bestek raming bijlage A bijlage B bezoekersattest Type Gunstig Type Schepen H. Demedts verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen in verband met het technisch onderhoudscontract preventief en curatief onderhoud H.V.A.C.- installaties stad Kortrijk: 1. De voorwaarden vast te stellen zoals beschreven in lastenboek 2009/1914-CD, opgemaakt op 3 maart 2009 door de directie facility. 2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de algemene offerteaanvraag in toepassing van artikels 14 en 16 van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. 2 Asbesthoudende decorstukken in de Kortrijkse Schouwburg - grondige sanering. Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p6/139

7 Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt Raadsleden : M. Lemaitre, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De geschilderde decors van de Kortrijkse Schouwburg, die op vaste kaders zijn aangebracht en die in gebruik zijn sinds de opening van de Kortrijkse Schouwburg in 1920, zijn op de achterzijde van asbesthoudend papier voorzien. De toestand van dit asbesthoudend materiaal is niet goed, waardoor er een gezondheidsrisico is bij het verplaatsen en verhandelen van deze decorstukken. Op basis van het advies van de bevoegde inspectiedienst is een onmiddellijke hermetische afsluitng van de opslag van de decors noodzakelijk evenals een sanering van de doorgang in de decorzaal. In zitting van 13 maart 2009 besliste het College van Burgemeester en Schepenen om de dringende werken voor het voorlopig verminderen van het gezondheidsrisico te gunnen. Met de reeds genomen maatregelen (hermetisch afsluiten van de decorstukken in de decorzaal, grondig reinigen van de vrije ruimte van de decorzaal) is het gezondheidsrisico te wijten aan de aanwezigheid van asbest op de rugzijde van de decors voorlopig weggewerkt. Daarmee is het gezondheidsrisico evenwel niet verdwenen: het asbest is niet uit de schouwburg weg. Vandaar dat de bevoegde inspectiedienst voor 1 mei 2009 wil vernemen wat er verder met de decorstukken zal gebeuren. Onafhankelijk van de bestemming van de decors (vernietigen of restaureren) is het gezondheidsrisico enkel weg als de sanering van de decorzaal volledig kan gebeuren. Daarvoor dient men de decors uit de decorzaal te verwijderen. De werken voor het volledig saneren van de decorzaal zijn opgenomen in het bestek 0902-DS van de directie facility en kunnen als volgt worden samengevat: - Inrichten van de werfzone - het volledig luchtdicht maken van de decorzaal - constant in onderdruk houden van de decorzaal t.o.v. de omgeving - de toegang tot de decorzaal inrichten als een drieledig sas - Metingen - constante meting van de concentratie aan asbest in de lucht - na sanering van de decorzaal een vrijgavemeting uitvoeren - Luchtdicht inpakken van alle decors in dubbele plastiek en vervoeren en elders onderbrengen - Saneren van de decorzaal Dergelijke werken, die niet eerder zijn uitgevoerd, zijn dan ook moeilijk te ramen. Een ramingsprijs van ,00 Eur (BTW incl.) wordt vooropgesteld. woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p7/139

8 Voor het stapelen van de decorstukken is nog geen juiste plaats bepaald. Het bestek voorziet het vervoer binnen een straal van 15km. Dergelijke asbestsaneringswerken mogen enkel door bedrijven die erkend zijn voor het afbreken en verwijderen van asbest worden uitgevoerd. De werken vergen een 14-tal dagen tijd. Om de werking van de Kortrijkse Schouwburg niet in het gedrang te brengen, dient met een aantal gegevens rekening gehouden: - De decorzaal vormt de toegang naar het podium voor aanvoer en afvoer van materiaal en is tijdens de werken niet bruikbaar. - De saneringswerken kunnen niet in de zomerperiode 2009 doorgaan: de geplande werken voor vernieuwen van de schouwburgtrekken worden dan uitgevoerd en de toegang tot het podium kan onmogelijk worden afgesloten, zo niet zou vertraging aan de geplande werken enkel maar leiden tot het afgelasten van de geplande podiumactiviteiten. - Eens het cultureel seizoen terug gestart, kan de toegang tot het podium niet meer worden afgesloten want dat leidt tot afzegging van voorstellingen. Dit betekent dat het uitstellen van de grondige sanering een uitstel zou worden tot minstens na het cultureel seizoen Dit is te laat. - De enige oplossing voor de planning van de volledige sanering is de periode eind april begin mei Dan komt geen enkele voorstelling in het gedrang en komt de uitvoering van de werken voor het vernieuwen van de trekken niet in het gedrang en wordt het tijdstip waarop de volledige sanering doorgaat niet te onaanvaardbaar ver verschoven. Vandaar dat de werken als hoogdringend zijn te beschouwen. De grondige sanering belet niet dat er verder onderzoek kan gebeuren en meer concrete gegevens kunnen verzameld worden omtrent de subsidiëringsmogelijkheden. Door de Erfgoedcel werden een aantal adviezen omtrent de waarde van de decorstukken ingewonnen. Deze adviezen zijn deze van Bruno Forment (expert theaterwetenschappen), van Faro (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed cel behoud en beheer), van Reinoud Van Acker (museumconsulent West-Vlaanderen). Deze adviezen, samengevat in het advies van de Erfgoedcel, leiden tot de vaststelling dat de bewaring van de oude decorstukken uit cultuurhistorisch oogpunt absoluut is aangewezen. De stukken zijn van onschatbare waarde. Zij zijn de schaarse getuigen van een een kwetsbaar erfgoed. Daarbij wordt ook aangegeven dat de decors hoogstwaarschijnlijk beschermd zijn. Indien deze stelling klopt (uitsluitsel daarover is gevraagd aan het Agentschap Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen), is een onderhouds- en restauratiepremie onroerende erfgoed mogelijk. Ook dient verder onderzocht of de decors kunnen opgenomen worden in de Vlaamse Topstukkenlijst. Ook dan zou een restauratiepremie tot de mogelijkheden behoren. woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p8/139

9 Voor deze opdracht dienen de voorwaarden vastgesteld te worden en de wijze van gunnen bepaald. Wij stellen voor omwille van het hoogdringend karakter en niet te voorziene gebeurtenissen als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van art (c) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. Wij verzoeken de gemeenteraad tevens om de nodige kredieten (raming ,00 Eur) te voorzien bij de eerstvolgende begrotingswijziging op de buitengewone uitgaven. Conform de artikels van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om de voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen. Budget: B.U. begroting nodige kredieten (raming ,00 Eur) te voorzien bij de eerstvolgende begrotingswijziging Advies van Financiën Bijlage Brief FOD Waso 3 maa 09 - asbesthoudende decors schouwburg Advies Ruben Mayeur - Erfgoedcel Bestek 0902-DS sanering decorzaal schouwburg ivm asbest Bestek 0902-DS Sanering decorzaal Schouwburg ivm asbest - RAMING Type Ongunstig Type Precedente beslissing: Asbesthoudende decorstukken in de Kortrijkse Schouwburg - onmiddellijk te treffen maatregelen. Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning. CBS in zitting van 11/03/2009 Raadslid M. Gheysens verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen in verband met de grondige sanering van de decorzaal van de Kortrijkse Schouwburg: 1. De voorwaarden vast te stellen conform het bestek 0902-DS. 2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omwille van het dringend karakter en niet te voorziene gebeurtenissen, in toepassing van artikel 17 2, 1 (c) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p9/139

10 3. Bij de eerstvolgende begrotingswijziging de nodige kredieten te voorzien op de buitengewone uitgaven. 3 Vacantverklaring van één betrekking van adjudant (beroepsbrandweer) - vaststellen van de voorwaarden. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt Raadsleden : M. Lemaitre, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De heer Gerard Vantroys adjudant bij de beroepsbrandweer heeft zijn pensioen aangevraagd vanaf 1 april Teneinde de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren is het noodzakelijk om deze vacante betrekking te laten begeven bij bevordering, en bij ontstentenis van interne kandidaten bij werving. Voor de functiebeschrijving, bijzondere vereisten en voorwaarden, selectieprogramma en selectiecommissie verwijzen we naar bijlage 1 van het administratief statuut van het brandweerpersoneel. Wij verwijzen verder naar : - de bepalingen opgenomen in het gemeentedecreet van 15 juli de bepalingen opgenomen in het brandweerstatuut. Bijlage functiebeschrijving, voorwaarden, selectieprogramma en selectiecommissie adjudant beroepsbrandweer Type Raadslid M. Gheysens verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p10/139

11 De functie voor adjudant (beroepsbrandweer) vacant te verklaren en deze latere vacature te begeven bij bevordering, en bij ontstentenis van interne kandidaten bij werving, overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in het administratief statuut van het brandweerpersoneel. 4 Vacantverklaring van twee betrekkingen van luitenant (vrijwillige brandweer) - vaststellen van de voorwaarden. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt Raadsleden : M. Lemaitre, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Binnen de personeelsformatie van de vrijwillige brandweer zijn er twee betrekkingen van luitenant vacant. De officier dienstchef verzoekt deze functies in te vullen bij bevordering, om de continuïteit van dienstverlening verder te verzekeren. Voor de bevorderingsvoorwaarden verwijzen we naar het KB van 19 april 1999 (en latere wijzigingen), meer bepaald in hoofdstuk III, artikel 41 tot 44. Wij verwijzen verder naar de bepalingen opgenomen in het brandweerstatuut. Bijlage nota cdt dienstchef uittreksel KB 19 april 1999 Type Raadslid M. Gheysens verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p11/139

12 Twee betrekkingen van luitenant (vrijwillige brandweer) vacant te verklaren en te laten begeven bij bevordering, overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in het KB van 19 april 1999 en latere wijzigingen. 5 Aanpassing rechtspositiebesluit ingevolge beperkt schorsingsbesluit gouverneur (aanpassing 1). Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter: L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt Raadsleden : M. Lemaitre, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo Vervangend stadssecretaris: E. Van Damme Beschrijving: De stadssecretaris verlaat de zitting. Zijn taak wordt overgenomen door het jongste raadslid E. Van Damme. Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009, gaf aanleiding tot de invoering van een nieuwe rechtspositieregeling. Het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 16 januari 2009, stelde de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel vast, op basis waarvan het stadsbestuur het stedelijk rechtspositiebesluit moest vasstellen. De gemeenteraad van de stad Kortrijk stelde op 17 november 2008 het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk vast. De gouverneur besliste op 13 januari 2009 om het besluit van de gemeenteraad van Kortrijk dd. 17 november 2008 houdende invoering van het stedelijk rechtspositiebesluit te schorsen in zijn uitvoering voor wat betreft artikel 26, artikel 35 2, tweede lid, artikel 37 2, artikel 84 2, tweede lid en Titel IV - ambtshalve herplaatsing. De gouverneur verzocht in een schrijven van 26 januari 2009, kenmerk AG, tevens om nog navolging te geven aan een aantal bemerkingen voor wat betreft artikel 40, artikel 75, artikel 83 1, artikel 83 2, artikel 84 2, tweede lid, artikel en bijlage 3. woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p12/139

13 Titel VIII - Hoofdstuk 1 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 legt de regels vast met betrekking tot het bestuurlijk toezicht. Artikel 26 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk bepaalt het volgende : "De aanstellende overheid bepaalt de aanwervingsprocedure en de selectieprocedure voor het seizoenspersoneel, het gelegenheidspersoneel en de werkstudenten." Artikel 27 van het besluit rechtspositieregeling van de Vlaamse regering bepaalt het volgende : "De raad bepaalt de aanwervingsprocedure en de selectieprocedure voor de toegang tot de contractuele betrekkingen, al dan niet in een tewerkstellingsmaatregel van de hogere overheid, waarvan de tewerkstellingsduur tot maximaal één of twee jaar beperkt is." Artikel 26 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk is derhalve in strijd met artikel 27 van het besluit rechtspositieregeling van de Vlaamse regering en heeft bijgevolg de wet geschonden. Het bestuur stelt dan ook voor de tekst van artikel 26 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk aan te passen door wat volgt : "Voor de aanwerving en selectie in contractuele betrekkingen, waarvan de tewerkstellingsduur tot maximaal één of twee jaar beperkt is geldt het volgende : 1. Indien er een wervingsreserve is voor de functie wordt er geput uit deze wervingsreserve. Al de kandidaten worden geraadpleegd tegen de voorwaarde dat ze op korte termijn beschikbaar zijn, waarmee bedoeld wordt dat ze uiterlijk binnen acht kalenderdagen moeten te kennen geven of ze bereid zijn de tijdelijke functie te aanvaarden binnen een door het college van burgemeester en schepenen bepaalde termijn of binnen een overeen te komen termijn. De keuze wordt gemaakt op basis van een vergelijking van de titels en verdiensten van de kandidaten in het licht van het competentieprofiel voor de vervangingsopdracht. 2. Indien er niet geput kan worden uit een wervingsreserve gelden de volgende voorwaarden : 1 de kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de algemene en de specifieke aanwervingsvoorwaarden; 2 de vacature wordt bekendgemaakt aan de kandidaten van het bestaande spontane sollicitantenbestand van het laatste jaar voorafgaand aan de openverklaring van de functie; 3 de kandidaten bezorgen binnen een termijn van veertien kalenderdagen een ingevuld CVformulier; 4 de selectie bestaat uit een gestructureerd interview op basis van het ingevulde CV-formulier en voor functies van niveau A en B uit een functiespecifieke selectietechniek; 5 de selectie gebeurt door een selectiecommissie, die samengesteld is als volgt : afgevaardigde van de directie personeel en organisatie, afgevaardigde van de directie waar de functie open verklaard is en al dan niet aangevuld met een extern deskundige. De selectiecommissie maakt een verslag op met betrekking tot de geschiktheid of ongeschiktheid van elke kandidaat. De selectiecommissie stelt een rangorde van geschikt bevonden kandidaten voor; woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p13/139

14 6 de kandidaten worden op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie. Aan de geschikt bevonden kandidaten wordt gevraagd de bewijsstukken dat ze aan alle voorwaarden voldoen binnen een bepaalde termijn te bezorgen; 7 het college van burgemeester en schepenen kiest een kandidaat uit de geschikt bevonden kandidaten die de gevraagde bewijsstukken bezorgd hebben, op basis van een vergelijking van de titels en verdiensten in het licht van het competentieprofiel voor de opdracht." Artikel 35 2, tweede lid van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk bepaalt het volgende : "De aanstellende overheid kan in uitzonderlijke omstandigheden of ingeval van een ongunstig evaluatieverslag als uit de evaluatie blijkt dat de duur van de proeftijd niet volstaat om tot een gefundeerd evaluatieresultaat te komen, bij gemotiveerd besluit, éénmalig de proeftijd met ten hoogste de helft van de oorspronkelijke duurtijd verlengen." Artikel 35 1 van het besluit rechtspositieregeling van de Vlaamse regering bepaalt onder andere het volgende : "De raad kan bepalen dat de evaluator een verlenging van de proeftijd kan voorstellen als uit de eindevaluatie blijkt dat de duur van de proeftijd niet volstaat om tot een gefundeerd evaluatieresultaat te komen. De verlenging kan eenmaal toegepast worden." Het verslag aan de Vlaamse regering bij het besluit rechtspositieregeling bepaalt betreffende artikel 35 1 onder andere het volgende met betrekking tot de verschillen in evaluatie tijdens de proeftijd en de evaluatie tijdens de loopbaan : "In dit besluit worden de volgende verschillen vastgesteld in vergelijking met de evaluatie tijdens de loopbaan : Het gevolg van de ongunstige evaluatie, dat alleen bestaat uit het ontslag; -... Artikel 35, 1, derde lid, laat het voordeel van de twijfel bij situaties waarin de duur van de proeftijd niet toereikend is gebleken om tot een eenduidige einduitspraak te komen. Een verlenging van de proeftijd is dan mogelijk. Dat vormt, samen met bepaalde vormen van korte afwezigheid, de enige mogelijke grondslag voor een verlenging van de proeftijd. Het is nu eenmaal niet de bedoeling personeelsleden onbepaald en op onduidelijke basis in een proeftijd te houden." De mogelijkheid van verlenging van de proeftijd na een ongunstige evaluatie, zoals voorzien in artikel 35 2, tweede lid van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk, wordt niet voorzien in het besluit rechtspositieregeling van de Vlaamse regering. De verlenging van de proeftijd is enkel mogelijk bij situaties waarin de duur van de proeftijd niet toereikend is gebleken om tot een eenduidige einduitspraak te komen. Artikel 35 2, tweede lid van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk is derhalve in strijd met artikel 35 1 van het besluit rechtspositieregeling van de Vlaamse regering en heeft bijgevolg de wet geschonden. Het bestuur stelt dan ook voor de tekst van artikel 35 2, tweede lid van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk aan te passen door wat volgt : "De aanstellende overheid kan in uitzonderlijke omstandigheden als uit de eindevaluatie blijkt dat de duur van woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p14/139

15 de proeftijd niet volstaat om tot een gefundeerd evaluatieresultaat te komen, bij gemotiveerd besluit, éénmalig de proeftijd met ten hoogste de helft van de oorspronkelijke duurtijd verlengen." Artikel 37 2 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk bepaalt onder andere het volgende : "De eindevaluatie en tussentijdse evaluatie van de proeftijd verloopt volgens de regels van het evaluatiereglement." Bijlage 4 (evaluatiereglement) van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk voorziet in afdeling 6 (beroep tegen de evaluatie) in een beroepsprocedure. De statutaire personeelsleden op proef worden niet uigesloten van voormelde beroepsprocedure. Artikel 35 1, eerste lid van het besluit rechtspositieregeling van de Vlaamse regering bepaalt het volgende : "De raad stelt de regels voor de evaluatie tijdens de proeftijd vast." Het verslag aan de Vlaamse regering bij het besluit rechtspositieregeling van de Vlaamse regering bepaalt betreffende artikel 35 onder andere het volgende : "In dit besluit worden volgende verschillen vastgesteld in vergelijking met de evaluatie tijdens de loopbaan : de beroepsprocedure van artikel 50, die niet van toepassing is op het statutaire personeelslid op proef. Die afwijkingen houden rekening met de specifieke doelstelling van de proeftijd : nagaan of een personeelslid al dan niet in aanmerking komt voor een vaste aanstelling in statutair verband. Daarom zijn de evaluatieresultaten beperkt tot gunstig of ongunstig. Als het personeelslid ook na een eventuele verlenging van de proeftijd, niet voldoet, en dus niet in aanmerking komt voor een vaste statutaire aanstelling, wordt het ontslagen." Artikel 37 2 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk is derhalve in strijd met artikel 35 van het besluit rechtspositieregeling van de Vlaamse regering en heeft bijgevolg de wet geschonden. Het bestuur stelt dan ook voor om de tekst van artikel 37 2 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk aan te passen door wat volgt : "De eindevaluatie en tussentijdse evaluatie van de proeftijd verloopt volgens de regels van het evaluatiereglement, met uitzondering van de beroepsprocedure zoals voorzien in Afdeling 6 van het evaluatiereglement (bijlage 4)." Artikel 84 2 van het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk bepaalt het volgende : "Er zijn twee soorten functies die bij mandaat vervuld kunnen worden : 1 de functies van stadssecretaris, adjunct-stadssecretaris en financieel beheerder; 2 functies in statutaire betrekkingen van niveau A en B. De raad stelt in de personeelsformatie de lijst vast van de functies die bij mandaat kunnen worden begeven." woensdag 29 april :51 - Doorlopend verslag 06/04/2009 p15/139

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 SEPTEMBER 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2008 EN GEWIJZIGD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTINGEN VAN 29 APRIL 2009 27 OKTOBER 2010 Namens

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL INHOUD Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... 6 Afdeling I. Toepassingsgebied... 6 Afdeling II. Algemene bepalingen... 6 Titel II. De loopbaan...

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014

Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014 Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens,

Nadere informatie

arrondissement Kortrijk

arrondissement Kortrijk DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE arrondissement Kortrijk provincie West - Vlaanderen ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 29 maart 2010 van

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 21443/2010/SP/SP contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD 24 FEBRUARI 2010

GEMEENTERAAD 24 FEBRUARI 2010 OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD 24 FEBRUARI 2010 1. Wijziging Rechtspositieregeling statutaire en contractuele personeelsformatie 1. Dienst infrastructuur - diensthoofd-projectleider gebouwen en infrastructuur

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:...

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE NAZARETH Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de selectieprocedure

Nadere informatie

Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot

Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot Eindrapport 12/07/2012 Inhoudstafel INLEIDING 7 1 Informatie

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011

SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011 Vlaamse Radio- en Televisieomroep directie HR SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011 Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied en geldigheidsduur Artikel 1 De bepalingen van dit sectoraal akkoord, hierna

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014

Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014 Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens,

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Topkaderfuncties bij de Vlaamse overheid. Selectie en aansturing

Topkaderfuncties bij de Vlaamse overheid. Selectie en aansturing Topkaderfuncties bij de Vlaamse overheid Selectie en aansturing Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Brussel, oktober 2014 Titel publicatie (Cover (Cover titel) titel) Ondertitel publicatie

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF STATUUT

ADMINISTRATIEF STATUUT ADMINISTRATIEF STATUUT BOEK 1. - Algemene bepalingen Q1 Zal de Koning, zoals in het verleden, een model van (organiek) reglement vaststellen voor de punten die door de zoneraad moeten bepaald worden (b.v.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE AALTER. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:...

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE AALTER. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE AALTER Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de examens van:

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 AANWEZIG: Yves Vercruysse, Burgemeester-Voorzitter - Jan Defreyne, Marcel Dendauw, Marie- Thérèse Lapeere, Eric D'Hoop, Geert Verstraete, Schepenen - Wilfried

Nadere informatie