FUNCTIEBESCHRIJVING TRAJECTBEGELEIDER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEBESCHRIJVING TRAJECTBEGELEIDER"

Transcriptie

1 FUNCTIEBESCHRIJVING TRAJECTBEGELEIDER Identificatiegegevens Functie: trajectbegeleider Niveau/rang: deskundige B 1-3 Plaats in het rgangram: directie welzijn/sciale dienst en activering Aard van de functie: statutair/cntractueel Functiefamilie: individuele dienstverlener Secretarisbesluit: Nummer functiebeschrijving: Psitinering in de rganisatie Leiding krijgen van: Cllega s in de functie: teamverantwrdelijke activering cllega trajectbegeleiders, werkervaringscachen Del van de functie De trajectbegeleider begeleidt, ndersteunt en riënteert OCMW-cliënten in een traject naar werk, dit in samenwerking met de werkervaringcel, eventueel via een vrtraject f een tewerkstelling als leerwerknemer. De uiteindelijke delstelling is m een tewerkstelling te kunnen aanbieden in het nrmaal ecnmisch circuit.

2 Verantwrdelijkheidsgebieden 1. je begeleidt, ndersteunt en riënteert OCMW-cliënten in een traject naar werk van bij de intake tt de mgelijke tewerkstelling met als delstelling een tewerkstelling in het nrmaal ecnmisch circuit te kunnen aanbieden taken:.a. je maakt een eerste inschatting van het arbeidsmarkt ptentieel van je cliënt je gaat na welke verwachtingen de cliënt zelf heeft naar tewerkstelling te je maakt gebruik van de methdiek van integrale trajectbemiddeling en Sci-Prfessinele Balans m zicht te krijgen p de mgelijkheden van de cliënt je maakt je cliënt wegwijs in de arbeidsmarkt je mtiveert en stimuleert je cliënt m het traject tt een ged einde te brengen je zrgt ervr dat het traject leidt naar werkervaring die binnen de mgelijkheden ligt van de cliënt je zrgt, in samenwerking met de maatschappelijk werker van je cliënt, vr diens psychsciale begeleiding je verwijst je cliënt, indien ndig, dr naar een aangepast vrtraject (vrtraject jngeren, vrtraject allchtnen, ) f een tewerkstelling als leerwerknemer je nderhudt nauwe cntacten met je cllega s van de vrtrajecten en de werkervaringscachen 2. je det actief prspectie bij bedrijven en rganisaties met het g p het aanbieden van tewerkstelling taken:.a. je buwt een netwerk uit van werkgevers in de Krtrijkse regi je det bedrijfsbezeken m na te gaan welke mgelijkheden tt tewerkstelling er zijn je kaart de gunstige tewerkstellingsmaatregelen van je cliënten aan bij deze bedrijven je gaat spradisch mee met je cliënt p bedrijfsbezek 3. je staat in vr het bijhuden van een cliëntdssier in het kader van de hulpverlening aan de cliënten taken:.a. je registreert alle stappen van je cliënt in een trajectplan je zrgt vr een registratie van je cliënt in een cliënt vlg-systeem je registreert de cntacten met je cliënt je registreert de pleidingen en de resultaten van pleidingen van je cliënt je registreert alle infrmatie die deze ndig is m een dssier p te maken vr het bijznder cmité sciale dienst je hudt cijfers bij vr het pmaken van jaarverslagen 4. je staat in vr het geven van vrming en pleiding aan je cliënten m hen in hun zektcht naar werk beter vr te bereiden p allerhande situaties en de verschillende gangbare dcumenten taken:.a. je geeft naar gelang je expertisegebied vrming aan je cliënten (CV pmaken, werking sciale zekerheid, werking verschillende OCMW diensten, sllicitatietraining, ) je stelt de vrming samen, zdat ze begrijpelijk zijn en gemaakt p maat van de delgrep je past bij wijzigingen in de wet f regelgeving de inhud van deze vrmingen aan 5. je geeft, vanuit je dagelijkse werkervaring en deskundigheid, mee vrm aan het beleid dr het uitwerken van vrstellen en het geven van adviezen, zdat de beleidsdelstellingen van de dienst gerealiseerd wrden taken:.a. je analyseert en speelt relevante signalen uit het werkveld dr: preventie- en signaalfunctie je vlgt mee reginale en algemeen maatschappelijke ntwikkelingen p je bent alert vr situaties die het welzijn van de cliënt f een grtere grep mensen in het gedrang kunnen brengen en signaleert deze in het team f aan de leidinggevende je zrgt vr ken- en stuurgetallen m de beleidspties te ndersteunen 6. je zrgt vr een ptimale infrmatiedrstrming met het g p een gede samenwerking en een kwaliteitsvlle klantgerichte dienstverlening taken:.a. je neemt cnstructief deel aan interne en externe vergaderingen je rapprteert aan je leidinggevende in verband met de taakuitvering, de stand van zaken inzake de uitvering van taken en prjecten, je frmuleert verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen tt een betere klantgerichte dienstverlening je bezrgt de maatschappelijk werker van je cliënt alle infrmatie die deze ndig heeft m een dssier p te maken vr het BCSD je nderhudt nauwe cntacten met de persneelsdienst, de maatschappelijk werker van je cliënt, de begeleider p de werkvler,

3 7. je staat in vr de dagelijkse cördinatie van de activiteiten en ziet te p een kwalitatieve uitvering ervan taken:.a. je stelt de planning van de activiteiten p je vlgt de vrpgestelde prcedures je lst peratinele prblemen p en helpt, indien ndig bij pdrachten van cllega s je helpt als peter f meter bij de intrductie van nieuwe medewerkers 8. je hebt aandacht vr de eigen prfessinele ntwikkeling teneinde je expertise p peil te huden taken:.a. je vraagt naar feedback bij de eigen prestaties en trekt hieruit cnclusies je staat geregeld stil bij je eigen functineren en kent de eigen zwaktes en sterktes je bent bereid m vrmingen, trainingen en pleidingen te vlgen die relevant zijn vr je werk je kan nieuwe infrmatie en ideeën in je pnemen en effectief tepassen

4 Cmpetenties VAKKENNIS: gedreven zijn m je vak te kennen en bij te leren niveau 2: - je handelt zelfstandig, tnt initiatief binnen je eigen vakgebied - je gaat actief p zek naar leersituaties en zet leerpunten m in acties je beschikt ver diepgaande en actuele kennis en vaardigheden in je vakgebied je handelt zelfstandig, zrgvuldig en resultaatgericht je kan de sftware vlt gebruiken m je pdracht efficiënt uit te veren je weet wanneer en he de wetgeving te te passen je infrmeert je ver nieuwe evluties met betrekking tt de eigen functie je benut infrmatie uit andere vakgebieden m je eigen functineren te verbeteren je neemt actief deel aan intervisiemmenten en/f teamverleg je zekt actief naar mgelijke verbeteringen die de eigen functie en het eigen takenpakket verstijgen RESULTAATGERICHTHEID: gedreven zijn m p tijd je delen te halen niveau 2: je werkt delgericht, vr jezelf en vr de anderen binnen het team je zekt naar de meest ptimale werkmethden, k vr anderen je zekt naar duurzame werkmethden, k vr anderen je ndersteunt anderen f neemt bstakels vr anderen weg je legt de lat hg en stelt jezelf uitdagende, maar haalbare delen je maakt een gede afweging tussen de inspanning en het mgelijke resultaat je stelt pririteiten in functie van de te behalen delen je kan beslissingen nemen p basis van nvlledige infrmatie f met een nzeker resultaat je neemt tijdig de juiste beslissing binnen de grenzen van je bevegdheid je relativeert en verwerkt prblemen, spanningen f teleurstellingen ZELFSTANDIG WERKEN: gedreven zijn m ptimaal en znder tezicht f cntrle te werken niveau 2: je plant taken vr jezelf en vr anderen indien afgesprken je bepaalt pririteiten in je eigen en andermans werk je vraagt rapprtering aan de cllega s f medewerkers je vlgt de uitvering van de taken p en stuurt de planning bij indien ndig je werkt zelf drdacht en systematisch en hebt hierbij een vrbeeldfunctie je crrigeert futen en nnauwkeurigheden je kent de vrgeschreven prcedures en regelgeving je denkt actief mee m prcedures te verbeteren f te veranderen indien ndig je neemt pdrachten van cllega s, bij afwezigheid, ver f levert extra inspanningen indien het werk dit vereist je cntrleert systematisch en pr-actief het eigen werk p futen en stimuleert anderen hierin INNOVATIE EN CREATIVITEIT: gedreven zijn m te verbeteren en vernieuwen niveau 2: je kmt zelf met alternatieve ideeën, werkwijzen en plssingen vr de dag je kijkt naar zaken vanuit verschillende invalsheken en stelt alternatieven vr je kan imprviseren en experimenteren je brengt spntaan nieuwe ideeën, vrstellen en plssingen naar vr je brainstrmt ver zveel mgelijk ideeën, znder je nmiddellijk te laten tegenhuden dr praktische belemmeringen je bekijkt bestaande situaties psitief kritisch en stelt ze in vraag je denkt in pprtuniteiten in plaats van belemmeringen je bent nieuwsgierig en stelt je p de hgte van ntwikkelingen

5 SAMENWERKEN: gedreven zijn m de delen van het team te bereiken niveau 2: je werkt p eigen initiatief dagelijks met je cllega s in het team samen, buwt actief mee aan een gede grepssfeer en stimuleert anderen tt samenwerken je verlegt met de cllega s en maakt afspraken m tt een gezamenlijk resultaat te kmen je blijft meedenken en bijdragen tt een grepspdracht, k al is dit niet van persnlijk belang je deelt relevante infrmatie en ervaringen met cllega s waarmee je samenwerkt je neemt initiatieven m de samenwerking en sfeer te verbeteren je bespreekt meningsverschillen met anderen p een diplmatische, respectvlle manier je stimuleert kennisverdracht je buigt cnflicten m in een cnstructieve samenwerking je legt en nderhudt cntacten in uiteenlpende situaties je vereenzelvigt je met de grep en stelt het belang van de grep bven het eigenbelang INZET EN MOTIVATIE: gedreven zijn en zich inspannen m het werk z ged mgelijk te den niveau 2: je handelt verbeteringsgericht en vernieuwend, anticipeert p gebeurtenissen, neemt acties vr je persnlijke grei en ndersteunt anderen hierbij je speelt in p de ntwikkelingen binnen de interne en externe mgeving en kppelt hieraan acties je kmt uit eigen beweging met ideeën en plssingen je nderneemt acties tt persnlijke en prfessinele ntwikkeling je zekt bijkmende uitdagingen die buiten je kennisdmein liggen je nderneemt zaken m sneller tt het gestelde del te kmen je vertaalt feedback naar cncrete leerpunten je maakt je vertruwd met nieuwe materies die relevant zijn vr je taak KLANTGERICHTHEID: gedreven zijn m de klant te helpen niveau 2: je denkt actief mee, speelt in p de vragen en wensen van de (interne en externe) klant en vlgt ze p je leeft je in de situatie van klant in je licht de klant crrect in ver alle zaken waar hij belang bij heeft je behandelt elke klant gelijkwaardig en verzekert een discrete behandeling van zijn vraag je beperkt je niet tt de directe f uitgesprken vraag je vlgt de vraag en de gebden plssing verder p je gaat kritisch na p welke punten de eigen dienstverlening kan verbeterd wrden je denkt mee met de klant en levert een gepersnaliseerde service waar ndig je neemt je rl van aanspreekpunt vr de klant p je je cmmuniceert p een transparante wijze met de klant KWALITEITSVOL WERKEN: gedreven zijn m werk af te leveren dat vldet aan de gevraagde nrmen niveau 2: je nderneemt acties m de kwaliteit van het werk te verbeteren je vert het werk kwaliteitsvl uit je signaleert en bespreekt zaken die niet beantwrden aan de afgesprken kwaliteit je waakt mee ver de kwaliteit van alle diensten en prducten binnen het team f de dienst je cntrleert je pdrachten systematisch p futen

6 je gaat na f de tussentijdse resultaten vereenstemmen met de verwachtingen je ptimaliseert de eigen werkmethde, tijds- en middelenbesteding je cntrleert systematisch en pr-actief het eigen werk p futen en stuurt bij indien ndig ORGANISATIEBETROKKENHEID: gedreven zijn m de belangen van de rganisatie te verdedigen bij anderen en zich verbnden velen met de rganisatie, taak en functie niveau 2: je stelt je lyaal en integer p ten aanzien van de rganisatie en handelt vereenkmstig de delstellingen en waarden van de rganisatie/directie/departement/ dienst/het team je zrgt ervr dat je handelingen en uitspraken niet strijdig zijn met het rganisatiebelang je verweegt in je acties en vrstellen de vr- en nadelen vr de rganisatie/directie/departement/dienst/het team je plaatst de rganisatiedelen bven je eigen delstellingen je kent de missie van het OCMW Krtrijk en handelt hiernaar je spreekt p een cnstructieve en respectvlle manier ver de eigen rganisatie/ directie/departement/ dienst/het team je werkt met enthusiasme en gedrevenheid je duidt p zaken die met de ndige mzichtigheid meten behandeld wrden je gaat altijd zrgvuldig m met vertruwelijke f delicate infrmatie, k wanneer er druk wrdt uitgeefend COMMUNICATIE: gedreven zijn m infrmatie ver te brengen en te ntvangen niveau 2: je kan een bdschap structureren, je cmmunicatie aanpassen aan de delgrep en situatie en kan cmmuniceren in twee richtingen je gebruikt een stijl die aangepast is aan de situatie je past taalgebruik aan de delgrep aan je brengt je bdschappen helder, vlledig en kernachtig ver je legt vlt cntacten met verschillende mensen (achtergrnd, eigenheid, ) je nderkent (nn)verbale cmmunicatie en speelt erp in je buwt verleg in je weerlegt de mening f bezwaren van anderen dr middel van argumenten je geeft anderen de ruimte m een mening f idee in te brengen

7 SELECTIE TRAJECTBEGELEIDERS JUNI - JULI 2014 VERLOOP VAN DE SELECTIEPROCEDURE 1. indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 18 juni 2014 mtivatiebrief uitgebreid CV - afschrift diplma (Laatstejaarsstudenten kunnen k deelnemen aan de preven. Zij dienen het bewijs van de diplmavereiste te leveren vóór de aanstelling.) per mail f per brief aan f OCMW Krtrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Krtrijk 2. schriftelijke pref: wensdag 2 juli 2014 van 9 u tt 11 u lcatie: Wnzrgcentrum Sint-Jzef, Cndédreef 16, 8500 Krtrijk 3. mndelinge pref: week 14 juli 2014 (ng nader te bepalen) lcatie: OCMW, Budastraat 27 te 8500 Krtrijk 4. aanstelling in de Raad vr Maatschappelijk Welzijn: dnderdag 28 augustus indiensttreding: vanaf 1 september werfreserve vr 2 jaar vanaf 1 augustus VERLONING aan de huidige index 160,84% (januari 2013) weddeschaal B 1-3 Brut maandwedde 0 jaar anciënniteit: 2.318,78 Brut maandwedde 23 jaar anciënniteit: 3.907,07 beginwedde eindwedde Alle werkelijke diensten bij vrige verheden, die vermeld zijn in de rechtspsitieregeling vr het persneel van het OCMW Krtrijk, kmen in aanmerking vr het bepalen van de geldelijke anciënniteit. Er wrdt max. 6 jaar relevante privé-ervaring f relevante ervaring uit een zelfstandige activiteit tegekend. Extralegale vrdelen: maaltijdcheques, hspitalisatieverzekering na 1 jaar, fietsvergeding, terugbetaling van het penbaar verver.

8 Alle verdere infrmatie ver de functie, de telatingsvrwaarden tt de selectie en de selectieprcedure kan je bekmen bij vlgende persnen: Angelique Declercq, teamverantwrdelijke jbinhud tel.nr.: Carine Callemin, selectieverantwrdelijke: telatingsvrwaarden - selectieprcedure tel.nr.:

9 SELECTIE TRAJECTBEGELEIDERS niveau B1-3 JUNI JULI 2014 TOELATINGS- en AANWERVINGSVOORWAARDEN Om tegang te hebben tt de functie met de kandidaat: een gedrag vertnen dat in vereenstemming is met de eisen van de functie waarvr je slliciteert: aantnen via attest ged zedelijk gedrag, geldig p de dag van het afsluiten van de inschrijvingen ( recent attest wrdt pgevraagd vóór de indiensttreding) de burgerlijke en plitieke rechten genieten p de dag van het afsluiten van de inschrijvingen medisch geschikt zijn vr de uit te efenen functie, in vereenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvering van hun werk: uiterlijk p het mment van de indiensttreding Om in aanmerking te kmen vr aanwerving met de kandidaat: vlden aan de vereiste ver taalkennis p de dag van het afsluiten van de inschrijvingen: de kandidaat wrdt enkel tt het examen tegelaten vr zver uit de vereiste diplma s f studiegetuigschriften blijkt dat hij zijn nderwijs in het Nederlands heeft genten. Indien dit niet het geval is met de taalkennis vraf dr een examen bij SELOR bewezen wrden. slagen vr het aanwervingsexamen vlden aan de diplmavereiste: beschikken ver een bachelrdiplma in de humane wetenschappen:.a.: sciaal werk, tegepaste psychlgie, pedaggische richtingen, ergtherapie, sciaal verpleegkunde, gezinswetenschappen. De kandidaten meten het bewijs van het gevraagde diplma vrleggen vóór de datum van aanstelling. Laatstejaarsstudenten kunnen deelnemen aan de selectiepreven, maar kunnen alleen aangesteld wrden na het vrleggen van het gevraagde diplma. Buitenlandse diplma s die bij NARIC Vlaanderen gelijkwaardig zijn verklaard, kmen eveneens in aanmerking. Nederlandse bachelrdiplma s zijn gelijkwaardig aan de Belgische. Vr deze laatste dient geen prcedure tt gelijkwaardig verklaren bij NARIC ingediend te wrden. je hebt 1 jaar relevante ervaring in trajectbegeleiding p de datum van de aanstelling

10 Cördinaten adres maatschappelijke zetel Budastraat 27 te 8500 Krtrijk website telefnnummer faxnummer Sciaal Huis Budastraat 27 te 8500 Krtrijk website telefnnummer vrzitter secretaris (wnd) Philippe De Cene An Spriet aantal persneelsleden 950 aantal vrijwilligers 650 Vrstelling Krtrijk en OCMW Krtrijk Krtrijk bruisende stad Krtrijk is een centrumstad en telt ngeveer inwners. Het telt 8 deelgemeenten, waarvan er drie deel uitmaken van een grte stedelijke agglmeratie (Krtrijk, Bissegem en Heule) en vijf een eerder landelijk karakter hebben (Aalbeke, Marke, Rllegem, Bellegem en Kigem). De stad Krtrijk manifesteert zich als een centrumstad van een welvarende regi, vl bedrijvigheid, rijk aan initiatieven en dynamisch in zijn streekntwikkeling. Ondanks de welvaart en de dynamiek van de regi, is er tch een significante graad van kansarmede aanwezig, vral in de Krtrijkse binnenstad. Krtrijk kent een sterke vergrijzing. Bijna 25% van de bevlking is zestigplusser. Ongeveer 3,5% van de bevlking heeft een vreemde natinaliteit en er leven een 1000-tal asielzekers in de stad. De stad Krtrijk is de lkale behartiger van het algemene belang. Klantgerichtheid, innvatie en cmmunicatie staan hierbij centraal. Krtrijk wil het welzijn en de welvaart van elke burger bevrderen dr een kwalitatieve en efficiënte dienstverlening te garanderen en vernieuwend in te spelen p huidige en tekmstige verantwrde beheften van al zijn inwners. Daarnaast wil Krtrijk het verleg met de burger bevrderen dr het veren van een pen cmmunicatie met alle betrkkenen.

11 Een bruisend OCMW vr een bruisende stad OCMW Krtrijk biedt warme zrg p maat, integraal en gericht p maatschappelijke integratie, vr iedereen in Krtrijk, maar met specifieke aandacht vr de meest kwetsbaren, prfessineel en efficiënt, in samenwerking met diverse partners. Het cntact met de individuele klant is het belangrijkste prces in de rganisatie. Het OCMW wil de klant begrijpen en in staat zijn m snel te antwrden p zijn specifieke nden met aangepaste diensten en prducten. Er wrdt maximaal tijd vrijgemaakt vr het uitbuwen van een individuele en persnlijke relatie met de klant. De medewerkers van het OCMW prberen k altijd z snel mgelijk een antwrd te geven p structurele welzijnsprblemen, f prberen ze liefst ng vr te zijn. Het OCMW schrikt er immers niet vr terug een vrtrekker te zijn bij nieuwe initiatieven. Daarm hudt het OCMW permanent de vinger aan de maatschappelijke pls en investeert het in studie, nderzek en analyse. Het OCMW heeft in het najaar van 2007 het Sciaal Huis gelanceerd als drempelverlagend initiatief waar elke Krtrijkse inwner terecht kan met zijn meest uiteenlpende welzijnsvragen. De medewerkers van het Sciaal Huis maken de inwners wegwijs in het aanbd van diensten en zeken samen met hen uit waar iemand het best met zijn f haar vraag terecht kan. Het OCMW stelt samen met de vzw Zusters Augustinessen ngeveer 950 medewerkers tewerk m deze visie en missie te realiseren en in beide rganisaties samen beschikken wij ver een 650-tal vrijwilligers m nze activiteiten te ndersteunen. De relatie met de klanten is gebaseerd p wederzijds respect en is er één van wederzijdse rechten en plichten. Het OCMW streeft ernaar m p een duidelijke manier te cmmuniceren en samen te werken met de hulpvrager, znder nderscheid p basis van religie, vertuiging, natinaliteit, herkmst, geslacht f huidskleur. Vr de vrstelling van nze instellingen en diensten, verwijzen we graag naar bvenvermelde websites. Zwel p de site zelf, als in de verschillende jaarverslagen en links vind je een verzichtelijke vrstelling van nze rganisatie. Vlstaat dit ng niet, zijn er ng vragen f nduidelijkheden, dan kan je cntact pnemen met: Carine Callemin, selectieverantwrdelijke: telefnnummer: en mailadres:

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan Stafmedewerker ICT 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Stafmedewerker ICT Onthaal & infrmatie Algemene zaken B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Geeft leiding aan Rapprteert

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

EXPERT KENNISBEHEER (M/V)

EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband vr een peride van 2,5 jaar: EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Standplaats:

Nadere informatie

OCMW VOSSELAAR. Omgevingsanalyse deel II

OCMW VOSSELAAR. Omgevingsanalyse deel II OCMW VOSSELAAR Omgevingsanalyse deel II Bijlage bij het meerjarenplan 2014 2019 Interne drlichting van de diensten dr de diensten. Iedere dienst heeft nder leiding van een prjectverantwrdelijke samengewerkt

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning

Begeleiding en Ondersteuning Begeleiding en Ondersteuning in EduArte Prcesleiders: Maaike Speijer Paula Rnday Prceseigenaar Vlg en Zrg: Bastiaan Smits Vrlpig dcument Versie 3.1 26 maart 2014 1 Leeswijzer Opdracht vr de grepen Vlg,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schlndersteuningsprfiel OSG Willem Blaeu te Alkmaar 1. Inleiding Het schlndersteuningsprfiel is als het ware een ft van de stand van zaken en bevat tevens de ambities van de schl. Het biedt de uders de

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prjectleider - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

JAARVERSLAG. BUDGET 2013 Periode van 1 januari tot en met 31 december 2013

JAARVERSLAG. BUDGET 2013 Periode van 1 januari tot en met 31 december 2013 JAARVERSLAG BUDGET 2013 Peride van 1 januari tt en met 31 december 2013 Cnventie tussen het Centrum vr gelijkheid van kansen en vr racismebestrijding en de Federale Plitie Kningsstraat 138 1000 Brussel

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember 2012 1 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding 4

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers

Binden en boeien van vrijwilligers Binden en beien van vrijwilligers Op zek naar een excellent HRM-beleid vr SOB-vrijwilligers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie