Programmavoorstel Gemeente Waasmunster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmavoorstel 2013-2018. Gemeente Waasmunster"

Transcriptie

1 Programmavoorstel Gemeente Waasmunster

2 Inhoud 1. Inleiding Financiën Evaluatie van de gemeentelijke belastingen Belastingstop Ruimte voor investeringen/lasten evalueren Opstellen van financiële meerjarenplanningen Beheer Controle Personeel, algemeen beleid, klantvriendelijk bestuur, informatie en communicatiebeleid Personeel Plichtbewuste en bekwame ambtenaren Personeelsbezetting Opleiding en bijscholing van personeel Evaluatie Jobstudenten en stagiairs Algemeen beleid Burgervriendelijk bestuur Verstandhouding tussen burger en bestuur Een doorzichtig bestuur Bereikbaar bestuur E-loket Informatie- en communicatiebeleid Informatietijdschrift De gemeentelijke website De openbare bibliotheek Verkeer, mobiliteit, veiligheid en brandweer Verkeer Aanpak van verkeersknelpunten in de gemeente Fiets en voetpaden Mobiliteit

3 4.3. Politie en veiligheid Veiligheid in het verkeer Politiewerking Inbraakpreventieacties De wijkagent Brandweer Openbare werken Meerjarenplan Inspraak Opstellen zoneringsplan Uitvoeren van kleine onderhoudswerken Aandacht voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers Een veiligere dorpskern Nutsvoorzieningen Onderhoud van bermen, plantsoenen en waterlopen Gelijkberechtiging van wijken en gehuchten Correcte toewijzingsprocedures Ruimtelijke ordening, huisvesting, leefmilieu en afvalverwerking Inspraak Huisvesting Betaalbare bouwgronden en koopwoningen Sociale huurwoningen Leefmilieu Een bewust energiebeleid Voorrang voor waterzuivering Natuurontwikkeling Inperken van overlast Afvalbeperking en verwerking Containerpark conform milieu-, sociale en arbeidswetgeving Sluikstorten Milieubeleidsplan en milieuraad Economie, werkgelegenheid, landbouw, middenstand, -toerisme en feestelijkheden

4 7.1. Economie en werkgelegenheid Participatie aan tewerkstellingsinitiatieven Landbouw Landbouw en open ruimte Betrekken van de landbouwraad Goede en bruikbare landbouwwegen en grachten Landbouw en milieu Middenstand Vernieuwing van de dorpskernen Participatie aan klantenwervende initiatieven Het gemeentehuis als informatiepunt Startpremie Aandacht voor parkeerplaatsen Toerisme Veel aandacht voor zachte recreatie Toeristische promotie Ontsluiting alternatieve toeristische pareltjes Feestelijkheden Aandacht en blijvende steun aan verenigingen en buurtwerking Transparante subsidiëring Cultuur, jeugd en sport Cultuur Een degelijk cultuurbeleid Aandacht en steun aan verenigingen en buurtwerking Transparante subsidiëring Uitbouw en uitbreiding bibliotheek Het belang van de cultuurraad erkennen Steun en promotie van Waasmunsterse kunstenaars Kunst in de straat Respect voor ons erfgoed Levenslang leren: ook in Waasmunster Samenwerking met grotere cultuurcentra

5 Cultuur voor iedereen Respect voor onze Vlaamse identiteit Jeugd Een actieve jeugdraad Subsidiëring van jeugdverenigingen Opstellen van een geïntegreerd fuifbeleid Het ter beschikking stellen van een veilige infrastructuur Groene ruimte voor de jeugd: wijkspeelpleintjes Een kwaliteitsvol vakantieaanbod Occasionele fuifbussen Sport Zorgen v oor de nodige infrastructuur Gezamenlijk sportbeleid Sociale Zaken, senioren, integratie, internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking Gemeente en OCMW: één sociaal beleid Uitvoeren van een sociaal beleidsplan Welzijn Aandacht voor chronische zieken, personen met een handicap en zorgbehoevende personen Aandacht voor vrijwilligers Huisvesting van/voor ouderen en personen met een handicap Erkennen en betrekken van bestaande bovengemeentelijke structuren Aandacht voor mantelzorg Gezin en kinderopvang Behoud consultatiebureau Kind en Gezin Kinderopvang Organisatie van gezinsvriendelijke activiteiten Seniorenbeleid Actief en respectvol ouder worden Senioren betrekken bij het beleid (o.a. via de Ouderenadviesraad) Integratie

6 Wederzijds respect Migrantenwerking vertrekkend vanuit de lokale gemeenschap Internationale samenwerking Ontwikkelingssamenwerking OCMW Sociaal Huis Sociaal woonbeleid Intramurale voorzieningen Onderwijs Het gemeentelijk onderwijs Een kwaliteitsvol en pluralistisch gemeentelijk onderwijs Een brede school Een gemeentelijk toegankelijk vrije keuze onderwijs Een volwaardige infrastructuur Kunstonderwijs Voldoende aandacht voor het kunstonderwijs De academie voor beeldende kunsten Behoud van de muziekzolder Ook aandacht voor de andere netten Blijvende constructieve samenwerking Verderzetten pilootproject netoverstijgend leerlingenvervoer Veilig en gezond naar school

7 1. Inleiding De komende bestuursperiode zal voor het gemeentebestuur van Waasmunster een grote uitdaging vormen. En wel om verschillende redenen. Zo werkte de monstercoalitie uit de vorige bestuursperiode verlammend op het bestuur van Waasmunster. Besturen zal de komende zes jaar een hele uitdaging zijn. Onze leidraad zal erbij zijn: planmatig en doordacht investeren en tegelijk doeltreffend dagelijks besturen. Hoe N-VA Waasmunster al haar ambities in de praktijk wil brengen, kunt u lezen in deze nota. We zullen ook te rade gaan bij de bestuursorganen en adviesraden die onze gemeente rijk is. 6

8 2. Financiën Goed bestuur kost geld. Bij alle investeringen en bij de dienstverlening wil N-VA Waasmunster een begroting in evenwicht nastreven. Met bijzondere aandacht voor de uitgaven Evaluatie van de gemeentelijke belastingen Elke belasting moet jaarlijks grondig geëvalueerd worden op kosten en baten zonder dat de totaallast toeneemt Belastingstop N-VA Waasmunster streeft ernaar de gemeentelijke totaalfiscaliteit op het huidige niveau te handhaven Ruimte voor investeringen/lasten evalueren N-VA Waasmunster wil de gedane en geplande investeringen, gekoppeld aan de meerjarenplanning die het effect op de begroting weergeeft, evalueren en eventueel herbekijken in functie van de schuldenlast en tijd. Als we de belastingdruk willen handhaven, moeten we er op toezien dat de geplande investeringen, naast de personeel- en werkingskosten, binnen een evenwichtige begroting vallen. Het strak in de hand houden van de werking- en personeelskosten is het instrument bij uitstek voor het creëren van de nodige financiële ruimte voor investeringen Opstellen van financiële meerjarenplanningen Om het bovenstaande te kunnen realiseren zal een volledige, objectieve en doordachte meerjarenplanning worden opgesteld op basis van een duidelijke visie en strategie. Zowel de jaarlijkse begroting als de meerjarenplanning moeten voortdurend worden geëvalueerd en bijgestuurd om te vermijden dat er meer wordt uitgegeven dan dat er binnenkomt. 7

9 2.5. Beheer N-VA Waasmunster streeft naar een verstandig beheer, waarbij de uitgaven niet hoger zijn dan de inkomsten. Andere gemeentelijke instanties zullen hierin moeten bijtreden Controle De gemeentelijke mandatarissen dienen hun mandaat binnen de lokale bestuursorganen ten volle te benutten om deze doelstellingen te bereiken. Er zal een extra beheerstructuur worden ingevoerd om op geplande tijdstippen de in- en uitgaven te evalueren en te toetsen aan de vooropgestelde, meetbare criteria. 8

10 3. Personeel, algemeen beleid, klantvriendelijk bestuur, informatie en communicatiebeleid 3.1. Personeel Plichtbewuste en bekwame ambtenaren N-VA Waasmunster wil dat vacatures ingevuld worden door deskundige mensen die werken voor het welzijn van de bevolking en die voldoen aan het functieprofiel van de openstaande job. Aanwervingen dienen uitsluitend te gebeuren na advies van een onafhankelijk jury van deskundigen. Vriendjespolitiek willen we vermijden. Het organigram zal worden geactualiseerd in functie van een zo optimaal mogelijke dienstverlening en een goede samenwerking tussen de politieke mandatarissen Personeelsbezetting In elke dienst en op elk niveau moet een voldoende en verantwoorde personeelsbezetting worden gegarandeerd. Deze personeelsbezetting moet aan de inwoners de diensten verlenen die hij verwacht. Bepaalde diensten van de gemeente zullen duidelijker worden afgebakend en toegewezen aan één loket dat zal fungeren als front office (bijvoorbeeld sociale zaken aan het OCMW en technische aangelegenheden aan het gemeentebestuur) Opleiding en bijscholing van personeel Het personeel krijgt steeds meer, steeds veranderende en moeilijker wordende opdrachten. Dit vereist een aangepaste opleidings- en vormingspolitiek. Om het personeel te blijven motiveren, willen we hun de mogelijkheid bieden om zich bij te scholen en zo doende door te groeien. Opleidingen en bijscholingen in functie van de dienst zal N-VA Waasmunster daarom aanmoedigen. Zij komen de kwaliteit van de dienstverlening alleen maar ten goede Evaluatie N-VA Waasmunster streeft ernaar om voor ieder personeelslid, zowel tijdens als na de proefperiode, een formele evaluatieprocedure op te stellen om het functioneren binnen de dienst te bevorderen. Er dienen functie- en/of taakomschrijvingen van elke job te worden aangemaakt. Daarna zullen de personeelsleden geëvalueerd worden op hun kennis, vaardigheden, houding en motivatie. 9

11 Jobstudenten en stagiairs Bij een tijdelijke nood aan personeel (bv. tijdens vakantieperiodes) wil N-VA Waasmunster graag weer jobstudenten inschakelen. Ook zij moeten objectief geselecteerd worden, volgende de functiebeschrijving van de betrekking. Als het mogelijk en zinvol is, willen we samenwerken met onderwijsinstellingen om stagiairs aan te stellen. Zij kunnen een deel van de werklast opvangen en tegelijk vertrouwd raken met het reilen en zeilen op de werkvloer Algemeen beleid De inwoners van Waasmunster hebben recht op een open en duidelijk beleid. Om de gemeentelijke administratie te kunnen optimaliseren, moet er een optimale samenwerking zijn tussen het personeel en het bestuur. Zo moeten zij elkaar vlot informatie verstrekken. Zo zou ook elke schepen gemakkelijk bereikbaar moeten zijn voor het personeel. Het schepencollege moet als een doeltreffend managementteam het dagelijks bestuur op zich nemen. N-VA Waasmunster streeft naar een gezond evenwicht bij het verdelen van taken tussen de overheid en de privé. Als privépersonen of ondernemingen bepaalde taken doeltreffender kunnen uitvoeren, dan moeten zij daartoe de kans krijgen. Taken die de gemeentelijke diensten beter zélf kunnen uitvoeren, moeten dan ook door hen worden uitgevoerd. Zij moeten ook de nodige kwaliteitsgaranties bieden. Taken die té gespecialiseerd zijn om zelf uit te voeren, moeten worden uitgevoerd in intergemeentelijk verband. Ook in deze interlokale verenigingen moet de democratische controle worden gewaarborgd conform het decreet op de interlokale samenwerking Burgervriendelijk bestuur Verstandhouding tussen burger en bestuur Een goede relatie tussen burger en bestuur is essentieel. Het bestuur is er voor de inwoners en niet omgekeerd. Het voordeel van een kleine gemeente is dat bestuurders door hun permanente aanwezigheid dicht bij de inwoners staan. In Waasmunster moeten we dit voordeel optimaal benutten. 10

12 Een doorzichtig bestuur Het gemeentebestuur moet een open huis zijn, waar de inwoners steeds vriendelijk en correct ontvangen en geholpen worden. Het gemeentehuis is immers een huis van ons allemaal, waar alle inwoners van de gemeente zich thuis moeten voelen. Een vriendelijke en correcte ontvangst is hiertoe onontbeerlijk Bereikbaar bestuur Volgens N-VA Waasmunster moeten de gemeentediensten nog beter bereikbaar worden gemaakt. In overleg met het personeel willen we proberen de openingsuren van het gemeentehuis optimaal af te stemmen op de behoeften van de inwoners en de toegankelijkheid van de gebouwen te verbeteren E-loket Om diverse attesten en documenten aan te vragen, moeten de inwoners vandaag nog persoonlijk naar het gemeentehuis. Nochtans zouden vele documenten perfect elektronisch kunnen worden aangevraagd. N-VA Waasmunster streeft een volwaardig e-loket na, zodat de inwoners documenten kunnen opvragen, elektronisch kunnen invullen en zelfs ondertekenen Informatie- en communicatiebeleid Een goed informatie- en communicatiebeleid is erop gericht om de inwoners vlotte, correcte en objectieve informatie te verschaffen Informatietijdschrift De Vierschaarkroniek blijft het speerpunt van informatie en communicatie met de inwoners. De vernieuwde Vierschaarkroniek zal worden geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. In een specifieke rubriek OCMW zal meer aandacht besteed worden aan de diverse sociale voorzieningen en tegemoetkomingen. Ook zullen de gemeentelijke diensten en personeelsleden via de Vierschaarkroniek worden voorgesteld. N-VA Waasmunster wil verenigingen graag meer aan bod laten komen en het verenigingsleven beter laten weerspiegelen. 11

13 De gemeentelijke website Websites winnen vandaag de dag steeds meer aan belang. Daarom wil N-VA Waasmunster graag een moderne en interactieve gemeentelijke website. Het liefste weer met het blindsurferlabel (=aanpasbaar voor slechtzienden) en met een duidelijke link naar de website van het OCMW De openbare bibliotheek De bibliotheek als bron van informatie is een absolute noodzaak. Zowel voor de schoolgaande jeugd, als voor iedereen die informatie wenst of die zich wenst te ontspannen. Hier is de drempel tussen bevolking en de gemeentelijke diensten het kleinst. Een verdere uitbouw lijkt hier onontbeerlijk. 12

14 4. Verkeer, mobiliteit, veiligheid en brandweer 4.1. Verkeer N-VA Waasmunster wil het mobiliteitsplan toetsen op zijn realisaties en eventueel bijsturen na overleg met de betrokkenen en de omwonenden. We willen rekening houden met hun behoeften, zowel van bedrijven als van particulieren Aanpak van verkeersknelpunten in de gemeente Dorpskern De heraanleg van het kruispunt Abdij van Roosenberglaan Pontravelaan Kerkstraat speelt een belangrijke rol om de veiligheid te verbeteren rondom de scholen, vooral voor zwakke weggebruikers. Veilige toegangswegen naar het centrum voor zwakke weggebruikers. Gescheiden fietspaden op de as Belselestraat-Roosenberglaan Dendermondseweg (gemeenschappelijk project Vlaamse Gewest Waasmunster - Hamme Dendermonde) en een veilige oplossing voor het fietsverkeer ter hoogte van de Durmebrug. Kruispunt Hoogstraat Roosenberglaan Belselestraat Verkeer komende uit richting Stationsstraat wordt vaak opgehouden door te geringe doorstroming aan het kruispunt. Dit zorgt voor onveilige situaties in de Hoogstraat, vooral voor zwakke weggebruikers (ter hoogte van Carrefour). Het bestuur zal er bij het Vlaamse Gewest op aandringen om een betere doorstroming te bekomen aan de verkeerslichten, komende uit de richting Stationsstraat. Kruispunt Grote Baan Doornijkstraat De N70 oversteken is niet niks voor zwakke weggebruikers. Hoewel de N70 een gewestweg is, wil N-VA Waasmunster nagaan welke aanpassingen er mogelijk zijn i.s.m. het Vlaamse Gewest (Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen) om de veiligheid van zwakke weggebruikers te verhogen in de omgeving van de Doornijkstraat en Heikenwijk. Duidelijke signalisatie We willen de wildgroei aan signalisatie en visuele vervuiling tegengaan door uniformiteit en duidelijkheid. De verkeerssignalisatie zal zoveel mogelijk worden vereenvoudigd. Ook huisnummers moeten goed zichtbaar geplaatst worden. 13

15 Fiets en voetpaden Er moeten fietspaden worden aangelegd of vernieuwd om de veiligheid voor zwakke weggebruikers te verbeteren. Bij uitvoering van openbare nutswerken, die dikwijls de oorzaak zijn van de slechte staat van fiets- en voetpaden, dient er een controle uitgevoerd te worden door de gemeentelijke diensten dat de herstellingen degelijk en conform de normen gebeuren. Zo niet wordt de uitvoerder der werken hierover aangesproken. Een aantal nieuwe projecten dient besproken te worden, met het oog op de veiligheid van zwakke weggebruikers Mobiliteit Het decreet basismobiliteit moet in onze gemeente integraal worden toegepast. Dit wil zeggen dat de dichtstbijzijnde steden Lokeren en St.-Niklaas, maar ook de grote steden Antwerpen, Gent en Brussel vanuit onze gemeente vlot met het openbaar vervoer bereikbaar moeten zijn. N-VA Waasmunster wil de belbusfaciliteiten uitbouwen en promoten. We willen de mogelijkheid onderzoeken, in samenwerking met De Lijn, om in het weekend en op feestdagen s nachts een minimale dienst te voorzien. We willen ook de fietsenstallingen aan de bushaltes uitbreiden Politie en veiligheid Veiligheid in het verkeer Als verkeersregels niet nageleefd worden, inzake snelheid en parkeren, dan is dat een bron van ergernis voor vele burgers. Het maakt de weg bovendien onveilig. Wij willen dan ook regelmatig snelheidscontroles laten uitvoeren. Preventieve snelheidsmetingen zetten bestuurders ook aan om hun snelheid aan te passen. Vaak zijn het de inwoners van de wijken zelf die de inbreuken plegen. Er zal ook controle zijn op het verkeerd parkeren van voertuigen op fiets- of voetpaden. 14

16 Politiewerking De politie is de voorbije jaren geprofessionaliseerd en geoptimaliseerd. Zo kon o.a. een 24- urenpermanentie worden voorzien. Ook wij willen voldoende aandacht schenken aan een doeltreffende politiewerking. Een politiekorps kan maar goed werken als het ook logistiek goed is uitgerust. Een volwaardige logistieke uitrusting van de politiediensten blijft dan ook een topprioriteit Inbraakpreventieacties N-VA Waasmunster blijft staan achter politieacties om inbrekers te ontmoedigen en te vatten. Zij moeten worden uitgebreid om het veiligheidsgevoel bij de inwoners te verhogen. We willen de mogelijkheid tot zonebewaking (d.m.v. camerabewaking op invalswegen) onderzoeken De wijkagent De wijkagent speelt een niet te onderschatten rol. Zijn functie moet worden geherwaardeerd. Hij kan de problemen in bepaalde straten of wijken in kaart brengen en naar een oplossing helpen zoeken Brandweer N-VA Waasmunster wil ijveren voor een goed onderhouden en gemoderniseerde logistieke uitrusting van het brandweerkorps. Dit is cruciaal omdat de E17 onze gemeente doorkruist. Er moeten buitengemeentelijke werkingsmiddelen gezocht worden. We willen graag dat het gemeentelijke rampenplan uitgetest en geactualiseerd wordt. Zo nodig, moet het aangepast worden aan de nieuwe wetgeving op de nood- en interventieplanning. We willen ook oog hebben voor de veiligheid in publiek toegankelijke lokalen. Het reglement waar deze lokalen aan moeten voldoen, zal streng worden gecontroleerd, zodat eigenaars van feestzalen, cafés, restaurants, ook oog hebben voor de veiligheid van hun cliënteel. 15

17 5. Openbare werken 5.1. Meerjarenplan N-VA Waasmunster wil voor het uitvoeren van openbare werken een langetermijnprogramma opstellen. Zware investeringen moeten op doordachte wijze in de tijd gespreid worden zodat zij de financiële stabiliteit van de gemeente niet in gevaar brengen. Bij het opstellen van dit investeringsprogramma moet er rekening worden gehouden met: dringende noden en prioriteiten (veiligheid, gezondheid, ); subsidiëring door hogere overheden; de planning en fasering van de collectoren door AQUAFIN; de financiële haalbaarheid. We willen blijven investeren in het rioleringsnet, maar willen ook nagaan of rioleringswerken in bepaalde straten kunnen worden uitgesteld om andere, noodzakelijkere, investeringen te laten voorafgaan Inspraak Bij het uitvoeren van belangrijke openbare werken zullen de inwoners en middenstand nauw betrokken worden. Eerst willen we infoavonden en later inspraakavonden organiseren. Een afgevaardigde van de inwoners en de middenstand zal worden uitgenodigd op de werfvergaderingen. Bijsturingen en eventuele aanpassingen moeten bespreekbaar zijn. Lastenboeken zullen kwaliteitseisen en resultaatsverbintenissen moeten bevatten. Er moet controle uitgevoerd worden door deskundige personen tijdens en na de werken. De uitvoeringstermijnen zullen zo kort mogelijk worden vastgesteld en de aannemers zullen financieel beloond worden voor een snelle uitvoering. Bij laattijdige afwerking of overschrijding van de vastgestelde uitvoeringstermijn, zal een boete worden opgelegd. Dit om de hinder voor de betrokken inwoners minimaal te houden Opstellen zoneringsplan Er zal een correct en verfijnd zoneringsplan worden opgesteld waarin duidelijk wordt uitgestippeld welk soort zuivering waar moet worden toegepast (bv. kleinschalige zuivering waar op termijn geen riolering komt). 16

18 5.4. Uitvoeren van kleine onderhoudswerken Naast de grote riolerings- en wegenwerken moet ook voldoende aandacht worden geschonken aan de kleinere onderhoudswerken. Er zal jaarlijks een budget worden voorzien voor herstellingen aan het wegdek Aandacht voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers Bij het plannen van openbare werken moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan de veiligheid van de zwakke weggebruiker: voetpaden moeten effen en voldoende breed zijn; fietspaden worden bij voorkeur aangelegd in asfalt en los van de rijbaan Een veiligere dorpskern N-VA Waasmunster wil inspanningen leveren om het centrum van de gemeente nog veiliger, aangenamer en leefbaarder te maken door voetpaden heraan te leggen, door de rijrichting in Kerk-, Hoog- en Gentstraat aan te passen en door éénrichtingsverkeer in te voeren in de Kerkstraat Nutsvoorzieningen N-VA Waasmunster wil via de afgevaardigden in de nutsmaatschappijen (INTERGEM, VMW, ) aandacht schenken aan het optimaliseren van nutsvoorzieningen: onderhoud en modernisering van het openbaar verlichtingsnet, uitbreiding van het aardgasnet, enz Onderhoud van bermen, plantsoenen en waterlopen Naast de wegen zelf moeten ook de bermen, plantsoenen en waterlopen goed en regelmatig worden onderhouden. De polderbesturen staan in voor de waterlopen die onder hun bevoegdheid vallen. We willen graag dat de gemeente verder nauw samenwerkt met deze polderbesturen Gelijkberechtiging van wijken en gehuchten N-VA Waasmunster wil een uniforme, kwaliteitsvolle uitvoering van werken in alle wijken en gehuchten. 17

19 5.10. Correcte toewijzingsprocedures Werken en diensten zullen correct en volgens de wettelijke regels worden toegewezen. 18

20 6. Ruimtelijke ordening, huisvesting, leefmilieu en afvalverwerking Onze landelijke gemeente moet gekenmerkt blijven door voldoende open ruimte, waar natuur en landbouw voldoende kansen kunnen krijgen. We willen de bestaande woonkernen behouden, met stimulering en ondersteuning voor sanering en renovatie van bestaande woningen. Bij de herinrichting van de Durme-vallei in het kader van het Sigmaplan moet er naar een evenwicht gestreefd worden tussen veiligheid (overstromingsgevaar), natuurbeleving, recreatie en aangepaste landbouw. Bestaande bosgebieden zullen maximaal worden gerespecteerd en met oog voor het landelijk karakter van de gemeente worden beheerd. Alle mogelijkheden onderzoeken voor uitbreiding van niet-industriële KMO-zones zonder nefaste impact op het landelijke karakter Inspraak Zowel bij de verdere opmaak, uitvoering en opvolging van het gemeentelijk structuurplan, als bij alle andere belangrijke beleidsbeslissingen op het vlak van de ruimtelijke ordening of de voorbereiding ervan moet er voldoende inspraak en openheid zijn. De bevoegde schepenen van de verschillende adviesraden zullen daartoe een efficiënte overlegstructuur organiseren. Bij elke belangrijke besluitvorming op het vlak van de ruimtelijke ordening (ingrijpende bouw- en verkavelingsaanvragen, planologische attesten ) zal door het gemeentebestuur advies ingewonnen worden bij GECORO (=de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Ook bij de plannen van de Vlaamse overheid voor de herinrichting van de Durme-vallei zal er niet enkel voor de inwoners voldoende betrokkenheid en inspraak georganiseerd moeten worden, maar zal er ook voor het gemeentebestuur een prominente rol worden afgedwongen bij de totstandkoming van dit project. 19

21 6.2. Huisvesting Betaalbare bouwgronden en koopwoningen Het gebrek aan betaalbare woningen en bouwgronden is één van de belangrijkste aandachtspunten voor de komende jaren. Er zullen een aantal gedurfde beleidsinitiatieven moeten worden genomen: De schaarse, nog beschikbare woon- of woonuitbreidingsgebieden zullen alleen kunnen worden aangesneden als een belangrijk deel ervan voorbehouden wordt voor betaalbare gronden of koopwoningen. N-VA Waasmunster wil daartoe samenwerken met andere besturen of privéontwikkelaars. Wie zijn bestaande woning renoveert of wie bouwt of verbouwt binnen de bestaande woonkernen, moet financiële stimulansen kunnen krijgen Sociale huurwoningen Sociale huurwoningen moeten goed onderhouden en beheerd worden. De iets oudere woningen moeten tijdig gerenoveerd worden. We willen de noodzaak onderzoeken om het aanbod aan sociale woningen uit te breiden. Voor bewoners, die problemen hebben met hun sociale huurwoning, zal er in samenwerking met de sociale huisvestingmaatschappij een zitdag worden georganiseerd in het Sociaal Huis op een klantvriendelijk tijdstip. Sociale mix N-VA Waasmunster wil streven naar een gezond, sociaal evenwicht in de woonwijken. Dit kan de integratie van allochtonen en kansarmen alleen maar bevorderen. Woonloket Er zal een woonloket worden georganiseerd op het gemeentehuis, waar alle informatie beschikbaar is over het aanbod van sociale koop- en huurwoningen, over premies, stedenbouwkundige voorschriften. Strijd tegen verkrotting, leegstand en braakligging N-VA Waasmunster staat erachter dat, naast de fiscale maatregelen die verkrotting, leegstand en braakligging moeten ontmoedigen, de gemeente en het OCMW binnen hun budgettaire mogelijkheden leegstaande en/of verkrotte panden aankoopt om ze weer ter beschikking te stellen van de woning- of bouwmarkt volgens te bepalen eisen. 20

22 6.3. Leefmilieu Een bewust energiebeleid De klimaatproblematiek mag niet langer een ver-van-ons-bed gegeven zijn. Als gemeente moeten we het goede voorbeeld geven op het vlak van energiezuinig en duurzaam, wonen, leven en werken. N-VA Waasmunster wenst allereerst haar burgers warm te maken voor milieuvriendelijke en energiebesparende investeringen door hen in te lichten over de mogelijke tegemoetkomingen vanuit Vlaanderen. Dit kan dan door middel van infoavonden of workshops. De gemeente geeft zelf ook het goede voorbeeld. Bij nieuwbouw of renovatie van gemeentegebouwen en andere openbare werken en leveringen durven te kiezen voor alternatieve energiebronnen en duurzame en milieuvriendelijke materialen. Anderzijds wensen wij een aantal investeringen (o.a. scheiding regen -en afvalwater, vochtbestrijding, hoogrendementsbeglazing en aanpassingen van senioren) financieel te ondersteunen Voorrang voor waterzuivering Van primordiaal belang voor ons eigen leefmilieu is een goed functionerend rioleringsstelsel waarbij het afvalwater zoveel mogelijk gescheiden wordt van het regenwater. Door het regenwater zoveel mogelijk te recupereren, verlagen we niet alleen onze waterfactuur, maar zorgen we er ook voor dat de waterzuiveringsinstallatie niet overbelast wordt. Oppervlakte- en regenwater zullen zoveel mogelijk worden opgevangen op eigen terrein voor recuperatie of in bestaande grachten. Zo krijgt het water de kans om in de bodem te infiltreren, wat de kans op wateroverlast verkleint. In zones waar geen riolering komt zullen kleinschalige zuiveringsinstallaties of systemen worden opgezet Natuurontwikkeling De bestaande natuurgebieden, natuurreservaten en andere natuurlijke entiteiten moeten maximaal beschermd blijven. N-VA Waasmunster wil graag dat het gemeentebestuur daarbij een belangrijke rol speelt door mee te investeren in de aankoop of mee te werken in het beheer ervan. 21

23 De gemeente moet hierbij samenwerken met lokale milieu- en natuurverenigingen en buurtverenigingen, om zo de inwoners van Waasmunster meer te betrekken bij het gemeentelijke milieubeleid. De natuurlijke rijkdom van correct beheerde wegbermen wordt erkend. Duurzaam bermbeheer wordt daarom voortgezet, rekening houdend met de maatschappelijke behoeften van de omgeving. Kleine landschapselementen, zoals knotwilgen, waterpoelen, houtkanten, zijn van grote waarde voor de verspreiding van fauna en flora en voor de aaneenschakeling van verschillende natuurlijke entiteiten. Deze natuurlijke corridors moeten worden onderhouden en, waar mogelijk, worden nieuwe kleine landschapselementen aangelegd Inperken van overlast De gemeentelijke overheid zal bij milieuklachten steeds snel, adequaat en gepast optreden, conform de wet. N-VA Waasmunster wil ijveren naar een groene oplossing voor de geluidshinder, veroorzaakt door het verkeer op de E17. Bij het Vlaams Gewest willen we verder aandringen op het aanbrengen van fluisterasfalt over het volledige tracé van de E17 in onze gemeente Afvalbeperking en verwerking Waar mensen een tuin hebben, zal er bij voorkeur gecomposteerd worden. Zo kan een groot deel van het restafval worden beperkt en zelfs nuttig worden herbruikt. Thuiscompostering zal dus nog sterker aangemoedigd en ondersteund worden. Afval voorkomen is nog altijd het beste wapen tegen de afvalberg. Dit kan door te sorteren, recycleren en composteren. Het gemeentebestuur moet dan ook actief deelnemen en steun verlenen aan sensibiliseringscampagnes, die bedoeld zijn om de inwoners aan te zetten tot een meer milieuvriendelijk koop- en consumptiegedrag. Recyclage staat of valt met selectieve inzameling. Het containerpark zal daarom nog gebruiksvriendelijker worden uitgebouwd (uitbreiding of aanpassing openingsuren, betere circulatiemogelijkheden, betere bereikbaarheid en bedienbaarheid van de containers, het voorzien van een container voor luier- en incontinentie-afval). De huis-aan-huis inzamelingen van papier en karton, van PMD en van groenafval zullen worden gehandhaafd. N-VA Waasmunster wil ernaar streven om groot huisvuil jaarlijks éénmaal te laten ophalen (mits correcte toepassing van de reglementering en mits actieve inschakeling van de 22

Beleidsnota 2007 2012 Gemeente Waasmunster

Beleidsnota 2007 2012 Gemeente Waasmunster Beleidsnota 2007 2012 Gemeente Waasmunster Inhoud 1. Inleiding 4 2. Financiën 5 2.1. Evaluatie van de gemeentelijke belastingen 5 2.2. Belastingstop 5 2.3. Sociaal verantwoorde belastingen 5 2.4. Ruimte

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Werken in Bekkevoort Halensebaan. Overlegvergadering INWONERS. 13 oktober collector Pijnbeek fase 2

Werken in Bekkevoort Halensebaan. Overlegvergadering INWONERS. 13 oktober collector Pijnbeek fase 2 Werken in Bekkevoort Halensebaan Overlegvergadering INWONERS 13 oktober 2016 20.490 collector Pijnbeek fase 2 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 1 Agenda Inleiding Rioleringswerken

Nadere informatie

BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN

BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN OOSTROZEBEKE OPEN KRISTELIJK RESPECTVOL ACTIEF BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN IN 2012 1 DOET DE ZILVERPROEF OKRA 55+ is in onze gemeente de grootste socio culturele beweging

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Houthulst heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden VVSG-Raadsledendagen Antwerpen, 2 juni 2007 Brugge, 16 juni 2007 Inhoud Plannen en budgetteren in de regelgeving: 2 Voor gemeenten Voor OCMW s Plannen

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

Een gemeente besturen wil zeggen : - een toekomstvisie uitwerken - Zele verder doen groeien - Zele vooruit

Een gemeente besturen wil zeggen : - een toekomstvisie uitwerken - Zele verder doen groeien - Zele vooruit Samen Vooruit! Open Vld Zele gaat samen met de Zelenaars Zele verder vooruit duwen. Het is goed wonen, werken en leven in Zele. Dit moet zo blijven. Open Vld wil hier de komende jaren verder aan werken.

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

COMMUNICATIE Transparant beleid met in- en uitspraak.

COMMUNICATIE Transparant beleid met in- en uitspraak. Pagina 1/15 COMMUNICATIE Transparant beleid met in- en uitspraak. De website van de Gemeente Zandhoven dient toegankelijk te zijn en te worden voor alle Zandhovenaren met volledige informatie van en over

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Koksijde heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM De Raad voor Maatschappelijk Welzijn maakt met de OCMW-secretaris mede namens het managementteam de hiernavolgende afspraken over de onderlinge samenwerking

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR?

LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR? LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR? WAT? Cijfers Aandachtspunten Wat kan je doen als lokaal bestuur? Regelgeving en initiatieven Project lokaal ouderenbeleid Cijfers Aantal 60-plussers

Nadere informatie

Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen BD = beleidsdoelstelling AP = actieplan Vet = prioritaire doelstelling Gewone opmaak = overig beleid De beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? De UNIZO afdelingen Zonnebeke en Passendale hebben zich, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :...

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Administratief Medewerker Administratief Medewerker C C1-C3 AFDELING : Secretariaat DIENST : Secretariaat Kennisname : Datum : Functionaris

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2.

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Het OCMW bouwt samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeften dekkend kinderopvangaanbod voor baby s, peuters en schoolgaande kinderen verder

Nadere informatie

Ouderenbeleidsplan 2010 2014

Ouderenbeleidsplan 2010 2014 Ouderenbeleidsplan 2011 2014 Voorwoord Ons Ouderenbeleidsplan 2011-2014 als voorbeeld van directe democratie in Kampenhout. Het gemeentebestuur van Kampenhout streeft er in haar beleid naar het welzijn

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten

Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten AANSLUITING VAN DE GEMEENTE JETTE Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten AANSLUITING VAN DE GEMEENTE JETTE Gemeentelijk charter

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar? UNIZO Groot-Ieper heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag Wat

Nadere informatie

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS Respons per geslacht Respons per leeftijd ruimtelijke ordening wonen - milieu HELDERGEM: MOOI DORP natuur - aangenaam om wonen ruimtelijke

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Steenokkerzeel : werken in Tervuursesteenweg - Houtemsesteenweg Projectnummer 21381

Uitnodiging infoavond. Werken in Steenokkerzeel : werken in Tervuursesteenweg - Houtemsesteenweg Projectnummer 21381 Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21381 infoavond augustus 2016 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Steenokkerzeel : werken

Nadere informatie

Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen

Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen Postnummer + (deel)gemeente Naam seniorenvereniging Contactpersoon 1 Algemene informatie 1. Onder hoeveel mensen is de enquête verspreid?

Nadere informatie

26 ACTIES OM GOE TE SPELEN

26 ACTIES OM GOE TE SPELEN 26 ACTIES OM GOE TE SPELEN Kinderen spelen overal in de openbare ruimte. Spelen in de openbare ruimte is meer dan het openstellen van speelstraten. De straat is van iedereen, niet enkel van de auto, het

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Adams Bart Financieel beheerder Janssens Manu Interne organisatie en burgerzaken Rijkevorsel wil

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT GEMEENTE HERSELT CULTUURBELEIDSPLAN

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT GEMEENTE HERSELT CULTUURBELEIDSPLAN Dit cultuurbeleidsplan is gebaseerd op: Gegevens over onze gemeente Bevraging van inwoners Gegevens van de socio-culturele verenigingen Evaluaties van culturele activiteiten, georganiseerd door de cultuurdienst

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 20.123 infoavond september 2015 2 contactpersoon tel. e-mail Gertjan Winten (Aquafin) +32 (0)3 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 20632A infoavond juni 2015 3 + folder contactpersoon tel. e-mail Rik Spanhove 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Sint-Kruis-Winkel:

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening.

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. Werkgroep dienstverlening 23.03.2013 Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. 1) Algemeen: burgerzaken en communicatie Onthaaldag voor nieuwe inwoners Koppeling

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking!

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Doelstelling: Deze nota heeft als doel om het overleg en de samenwerking op gemeentelijk niveau tussen de lokale dienstencentra en

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee

Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee 1. Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee 1 Inhoud INLEIDING... 3 1. ENQUETE... 4 2. RESULTATEN... 6 2.1. ONDERVRAAGDEN... 6 Leeftijd... 6 Deelgemeenten... 6 Geslacht... 7 2.2. CIJFERS... 8

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW)

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Vooraf In dit voortgangsrapport beperken we ons tot een bespreking van de items

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3: ondersteuning en stimulering diversiteit en toegankelijkheid in de sport 1. SWOT analyse Kansen:

Nadere informatie

Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan

Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan Duurzame mobiliteit hoeft niet noodzakelijk veel te kosten of veel tijd in beslag te nemen. Heel wat maatregelen zijn heel eenvoudig en hebben toch

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017 Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 NIS-code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Strategisch meerjarenplan 2014-2019 STRATEGISCHE

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Resultaten Vragenlijst

Resultaten Vragenlijst Resultaten Vragenlijst - Aanpassing dienstverlening van De Lijn (meer bussen, bussen moeten DOOR Smeerebbe- Vloerzegem i.p.v. erlangs) - Organiseren van sport- en culturele activiteiten - Activiteiten

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD Voorwoord 9 Inleiding: de sociale grond rechten en het sociaal beleid onder druk? 11 1.1. De crisis en de druk op het sociaal beleid 11 1.2. Veranderende lokale omgeving 13 1 Sociaal beleid vanuit een

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Poperinge van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Poperinge van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Poperinge van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? De UNIZO-afdelingen van Poperinge hebben zich gebogen over de vraag wat verwachten de ondernemers van

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING

HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING Interieurverzorg(st)er O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie De interieurverzorg(st)er

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Gent: Sanering Rietgracht & wegen- en rioleringswerken in de Veenakkerstraat Projectnummer

Uitnodiging infoavond. Werken in Gent: Sanering Rietgracht & wegen- en rioleringswerken in de Veenakkerstraat Projectnummer Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 22290 infoavond mei 2016 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Gent: Sanering Rietgracht & wegen-

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel Tel.: 052 31 94 62 Fax: 052 30 53 84 jeugd@londerzeel.be Algemeen Artikel 1: Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 22.373 10/06/2015 3 contactpersoon tel. fax e-mail Tom Deweirdt +32 (0)3 450 46 86 +32 (0)3 450 44 45 tom.deweirdt@aquafin.be Werken in

Nadere informatie

Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013

Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013 Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Laureins Rommelsweg 12 9980 Sint-Laureins Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ W65B -SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Koekelare heeft zich gebogen over de vraag; wat verwachten de ondernemers van onze gemeente van

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21.839 infoavond mei 2014 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Lummen: Verbindingsriolering

Nadere informatie

Strategische nota. 15 december 2014

Strategische nota. 15 december 2014 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857 Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21857 infoavond 2 mei 2014 3 contactpersoon tel. fax e-mail +32 (0)3 450 45 45 +32 (0)3 450 30 20 contact@aquafin.be Werken in Heuvelland

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd dienst : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme niveau : A weddenschaal : A4a-A4b prestatie : 1/1 bezetting

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos,

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos, Beste inwoner van Kontich-Waarloos, N-VA belooft u verandering. In dit boekje presenteren enkele van onze kandidaten u graag onze belangrijkste standpunten. Zo weet u hoe we de verandering concreet zullen

Nadere informatie

Informatienota voor vrijwilligers

Informatienota voor vrijwilligers Informatienota voor vrijwilligers www.malle.be Antwerpsesteenweg 246 B-2390 Malle Een informatienota voor vrijwilligers? De wet over de rechten van vrijwilligers legt organisaties die werken met vrijwilligers

Nadere informatie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Waarom we allen een rol spelen Brugge, 13 oktober 2016 Ashley Hennekam, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG Vereniging van Vlaamse

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie