Programmavoorstel Gemeente Waasmunster

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmavoorstel 2013-2018. Gemeente Waasmunster"

Transcriptie

1 Programmavoorstel Gemeente Waasmunster

2 Inhoud 1. Inleiding Financiën Evaluatie van de gemeentelijke belastingen Belastingstop Ruimte voor investeringen/lasten evalueren Opstellen van financiële meerjarenplanningen Beheer Controle Personeel, algemeen beleid, klantvriendelijk bestuur, informatie en communicatiebeleid Personeel Plichtbewuste en bekwame ambtenaren Personeelsbezetting Opleiding en bijscholing van personeel Evaluatie Jobstudenten en stagiairs Algemeen beleid Burgervriendelijk bestuur Verstandhouding tussen burger en bestuur Een doorzichtig bestuur Bereikbaar bestuur E-loket Informatie- en communicatiebeleid Informatietijdschrift De gemeentelijke website De openbare bibliotheek Verkeer, mobiliteit, veiligheid en brandweer Verkeer Aanpak van verkeersknelpunten in de gemeente Fiets en voetpaden Mobiliteit

3 4.3. Politie en veiligheid Veiligheid in het verkeer Politiewerking Inbraakpreventieacties De wijkagent Brandweer Openbare werken Meerjarenplan Inspraak Opstellen zoneringsplan Uitvoeren van kleine onderhoudswerken Aandacht voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers Een veiligere dorpskern Nutsvoorzieningen Onderhoud van bermen, plantsoenen en waterlopen Gelijkberechtiging van wijken en gehuchten Correcte toewijzingsprocedures Ruimtelijke ordening, huisvesting, leefmilieu en afvalverwerking Inspraak Huisvesting Betaalbare bouwgronden en koopwoningen Sociale huurwoningen Leefmilieu Een bewust energiebeleid Voorrang voor waterzuivering Natuurontwikkeling Inperken van overlast Afvalbeperking en verwerking Containerpark conform milieu-, sociale en arbeidswetgeving Sluikstorten Milieubeleidsplan en milieuraad Economie, werkgelegenheid, landbouw, middenstand, -toerisme en feestelijkheden

4 7.1. Economie en werkgelegenheid Participatie aan tewerkstellingsinitiatieven Landbouw Landbouw en open ruimte Betrekken van de landbouwraad Goede en bruikbare landbouwwegen en grachten Landbouw en milieu Middenstand Vernieuwing van de dorpskernen Participatie aan klantenwervende initiatieven Het gemeentehuis als informatiepunt Startpremie Aandacht voor parkeerplaatsen Toerisme Veel aandacht voor zachte recreatie Toeristische promotie Ontsluiting alternatieve toeristische pareltjes Feestelijkheden Aandacht en blijvende steun aan verenigingen en buurtwerking Transparante subsidiëring Cultuur, jeugd en sport Cultuur Een degelijk cultuurbeleid Aandacht en steun aan verenigingen en buurtwerking Transparante subsidiëring Uitbouw en uitbreiding bibliotheek Het belang van de cultuurraad erkennen Steun en promotie van Waasmunsterse kunstenaars Kunst in de straat Respect voor ons erfgoed Levenslang leren: ook in Waasmunster Samenwerking met grotere cultuurcentra

5 Cultuur voor iedereen Respect voor onze Vlaamse identiteit Jeugd Een actieve jeugdraad Subsidiëring van jeugdverenigingen Opstellen van een geïntegreerd fuifbeleid Het ter beschikking stellen van een veilige infrastructuur Groene ruimte voor de jeugd: wijkspeelpleintjes Een kwaliteitsvol vakantieaanbod Occasionele fuifbussen Sport Zorgen v oor de nodige infrastructuur Gezamenlijk sportbeleid Sociale Zaken, senioren, integratie, internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking Gemeente en OCMW: één sociaal beleid Uitvoeren van een sociaal beleidsplan Welzijn Aandacht voor chronische zieken, personen met een handicap en zorgbehoevende personen Aandacht voor vrijwilligers Huisvesting van/voor ouderen en personen met een handicap Erkennen en betrekken van bestaande bovengemeentelijke structuren Aandacht voor mantelzorg Gezin en kinderopvang Behoud consultatiebureau Kind en Gezin Kinderopvang Organisatie van gezinsvriendelijke activiteiten Seniorenbeleid Actief en respectvol ouder worden Senioren betrekken bij het beleid (o.a. via de Ouderenadviesraad) Integratie

6 Wederzijds respect Migrantenwerking vertrekkend vanuit de lokale gemeenschap Internationale samenwerking Ontwikkelingssamenwerking OCMW Sociaal Huis Sociaal woonbeleid Intramurale voorzieningen Onderwijs Het gemeentelijk onderwijs Een kwaliteitsvol en pluralistisch gemeentelijk onderwijs Een brede school Een gemeentelijk toegankelijk vrije keuze onderwijs Een volwaardige infrastructuur Kunstonderwijs Voldoende aandacht voor het kunstonderwijs De academie voor beeldende kunsten Behoud van de muziekzolder Ook aandacht voor de andere netten Blijvende constructieve samenwerking Verderzetten pilootproject netoverstijgend leerlingenvervoer Veilig en gezond naar school

7 1. Inleiding De komende bestuursperiode zal voor het gemeentebestuur van Waasmunster een grote uitdaging vormen. En wel om verschillende redenen. Zo werkte de monstercoalitie uit de vorige bestuursperiode verlammend op het bestuur van Waasmunster. Besturen zal de komende zes jaar een hele uitdaging zijn. Onze leidraad zal erbij zijn: planmatig en doordacht investeren en tegelijk doeltreffend dagelijks besturen. Hoe N-VA Waasmunster al haar ambities in de praktijk wil brengen, kunt u lezen in deze nota. We zullen ook te rade gaan bij de bestuursorganen en adviesraden die onze gemeente rijk is. 6

8 2. Financiën Goed bestuur kost geld. Bij alle investeringen en bij de dienstverlening wil N-VA Waasmunster een begroting in evenwicht nastreven. Met bijzondere aandacht voor de uitgaven Evaluatie van de gemeentelijke belastingen Elke belasting moet jaarlijks grondig geëvalueerd worden op kosten en baten zonder dat de totaallast toeneemt Belastingstop N-VA Waasmunster streeft ernaar de gemeentelijke totaalfiscaliteit op het huidige niveau te handhaven Ruimte voor investeringen/lasten evalueren N-VA Waasmunster wil de gedane en geplande investeringen, gekoppeld aan de meerjarenplanning die het effect op de begroting weergeeft, evalueren en eventueel herbekijken in functie van de schuldenlast en tijd. Als we de belastingdruk willen handhaven, moeten we er op toezien dat de geplande investeringen, naast de personeel- en werkingskosten, binnen een evenwichtige begroting vallen. Het strak in de hand houden van de werking- en personeelskosten is het instrument bij uitstek voor het creëren van de nodige financiële ruimte voor investeringen Opstellen van financiële meerjarenplanningen Om het bovenstaande te kunnen realiseren zal een volledige, objectieve en doordachte meerjarenplanning worden opgesteld op basis van een duidelijke visie en strategie. Zowel de jaarlijkse begroting als de meerjarenplanning moeten voortdurend worden geëvalueerd en bijgestuurd om te vermijden dat er meer wordt uitgegeven dan dat er binnenkomt. 7

9 2.5. Beheer N-VA Waasmunster streeft naar een verstandig beheer, waarbij de uitgaven niet hoger zijn dan de inkomsten. Andere gemeentelijke instanties zullen hierin moeten bijtreden Controle De gemeentelijke mandatarissen dienen hun mandaat binnen de lokale bestuursorganen ten volle te benutten om deze doelstellingen te bereiken. Er zal een extra beheerstructuur worden ingevoerd om op geplande tijdstippen de in- en uitgaven te evalueren en te toetsen aan de vooropgestelde, meetbare criteria. 8

10 3. Personeel, algemeen beleid, klantvriendelijk bestuur, informatie en communicatiebeleid 3.1. Personeel Plichtbewuste en bekwame ambtenaren N-VA Waasmunster wil dat vacatures ingevuld worden door deskundige mensen die werken voor het welzijn van de bevolking en die voldoen aan het functieprofiel van de openstaande job. Aanwervingen dienen uitsluitend te gebeuren na advies van een onafhankelijk jury van deskundigen. Vriendjespolitiek willen we vermijden. Het organigram zal worden geactualiseerd in functie van een zo optimaal mogelijke dienstverlening en een goede samenwerking tussen de politieke mandatarissen Personeelsbezetting In elke dienst en op elk niveau moet een voldoende en verantwoorde personeelsbezetting worden gegarandeerd. Deze personeelsbezetting moet aan de inwoners de diensten verlenen die hij verwacht. Bepaalde diensten van de gemeente zullen duidelijker worden afgebakend en toegewezen aan één loket dat zal fungeren als front office (bijvoorbeeld sociale zaken aan het OCMW en technische aangelegenheden aan het gemeentebestuur) Opleiding en bijscholing van personeel Het personeel krijgt steeds meer, steeds veranderende en moeilijker wordende opdrachten. Dit vereist een aangepaste opleidings- en vormingspolitiek. Om het personeel te blijven motiveren, willen we hun de mogelijkheid bieden om zich bij te scholen en zo doende door te groeien. Opleidingen en bijscholingen in functie van de dienst zal N-VA Waasmunster daarom aanmoedigen. Zij komen de kwaliteit van de dienstverlening alleen maar ten goede Evaluatie N-VA Waasmunster streeft ernaar om voor ieder personeelslid, zowel tijdens als na de proefperiode, een formele evaluatieprocedure op te stellen om het functioneren binnen de dienst te bevorderen. Er dienen functie- en/of taakomschrijvingen van elke job te worden aangemaakt. Daarna zullen de personeelsleden geëvalueerd worden op hun kennis, vaardigheden, houding en motivatie. 9

11 Jobstudenten en stagiairs Bij een tijdelijke nood aan personeel (bv. tijdens vakantieperiodes) wil N-VA Waasmunster graag weer jobstudenten inschakelen. Ook zij moeten objectief geselecteerd worden, volgende de functiebeschrijving van de betrekking. Als het mogelijk en zinvol is, willen we samenwerken met onderwijsinstellingen om stagiairs aan te stellen. Zij kunnen een deel van de werklast opvangen en tegelijk vertrouwd raken met het reilen en zeilen op de werkvloer Algemeen beleid De inwoners van Waasmunster hebben recht op een open en duidelijk beleid. Om de gemeentelijke administratie te kunnen optimaliseren, moet er een optimale samenwerking zijn tussen het personeel en het bestuur. Zo moeten zij elkaar vlot informatie verstrekken. Zo zou ook elke schepen gemakkelijk bereikbaar moeten zijn voor het personeel. Het schepencollege moet als een doeltreffend managementteam het dagelijks bestuur op zich nemen. N-VA Waasmunster streeft naar een gezond evenwicht bij het verdelen van taken tussen de overheid en de privé. Als privépersonen of ondernemingen bepaalde taken doeltreffender kunnen uitvoeren, dan moeten zij daartoe de kans krijgen. Taken die de gemeentelijke diensten beter zélf kunnen uitvoeren, moeten dan ook door hen worden uitgevoerd. Zij moeten ook de nodige kwaliteitsgaranties bieden. Taken die té gespecialiseerd zijn om zelf uit te voeren, moeten worden uitgevoerd in intergemeentelijk verband. Ook in deze interlokale verenigingen moet de democratische controle worden gewaarborgd conform het decreet op de interlokale samenwerking Burgervriendelijk bestuur Verstandhouding tussen burger en bestuur Een goede relatie tussen burger en bestuur is essentieel. Het bestuur is er voor de inwoners en niet omgekeerd. Het voordeel van een kleine gemeente is dat bestuurders door hun permanente aanwezigheid dicht bij de inwoners staan. In Waasmunster moeten we dit voordeel optimaal benutten. 10

12 Een doorzichtig bestuur Het gemeentebestuur moet een open huis zijn, waar de inwoners steeds vriendelijk en correct ontvangen en geholpen worden. Het gemeentehuis is immers een huis van ons allemaal, waar alle inwoners van de gemeente zich thuis moeten voelen. Een vriendelijke en correcte ontvangst is hiertoe onontbeerlijk Bereikbaar bestuur Volgens N-VA Waasmunster moeten de gemeentediensten nog beter bereikbaar worden gemaakt. In overleg met het personeel willen we proberen de openingsuren van het gemeentehuis optimaal af te stemmen op de behoeften van de inwoners en de toegankelijkheid van de gebouwen te verbeteren E-loket Om diverse attesten en documenten aan te vragen, moeten de inwoners vandaag nog persoonlijk naar het gemeentehuis. Nochtans zouden vele documenten perfect elektronisch kunnen worden aangevraagd. N-VA Waasmunster streeft een volwaardig e-loket na, zodat de inwoners documenten kunnen opvragen, elektronisch kunnen invullen en zelfs ondertekenen Informatie- en communicatiebeleid Een goed informatie- en communicatiebeleid is erop gericht om de inwoners vlotte, correcte en objectieve informatie te verschaffen Informatietijdschrift De Vierschaarkroniek blijft het speerpunt van informatie en communicatie met de inwoners. De vernieuwde Vierschaarkroniek zal worden geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. In een specifieke rubriek OCMW zal meer aandacht besteed worden aan de diverse sociale voorzieningen en tegemoetkomingen. Ook zullen de gemeentelijke diensten en personeelsleden via de Vierschaarkroniek worden voorgesteld. N-VA Waasmunster wil verenigingen graag meer aan bod laten komen en het verenigingsleven beter laten weerspiegelen. 11

13 De gemeentelijke website Websites winnen vandaag de dag steeds meer aan belang. Daarom wil N-VA Waasmunster graag een moderne en interactieve gemeentelijke website. Het liefste weer met het blindsurferlabel (=aanpasbaar voor slechtzienden) en met een duidelijke link naar de website van het OCMW De openbare bibliotheek De bibliotheek als bron van informatie is een absolute noodzaak. Zowel voor de schoolgaande jeugd, als voor iedereen die informatie wenst of die zich wenst te ontspannen. Hier is de drempel tussen bevolking en de gemeentelijke diensten het kleinst. Een verdere uitbouw lijkt hier onontbeerlijk. 12

14 4. Verkeer, mobiliteit, veiligheid en brandweer 4.1. Verkeer N-VA Waasmunster wil het mobiliteitsplan toetsen op zijn realisaties en eventueel bijsturen na overleg met de betrokkenen en de omwonenden. We willen rekening houden met hun behoeften, zowel van bedrijven als van particulieren Aanpak van verkeersknelpunten in de gemeente Dorpskern De heraanleg van het kruispunt Abdij van Roosenberglaan Pontravelaan Kerkstraat speelt een belangrijke rol om de veiligheid te verbeteren rondom de scholen, vooral voor zwakke weggebruikers. Veilige toegangswegen naar het centrum voor zwakke weggebruikers. Gescheiden fietspaden op de as Belselestraat-Roosenberglaan Dendermondseweg (gemeenschappelijk project Vlaamse Gewest Waasmunster - Hamme Dendermonde) en een veilige oplossing voor het fietsverkeer ter hoogte van de Durmebrug. Kruispunt Hoogstraat Roosenberglaan Belselestraat Verkeer komende uit richting Stationsstraat wordt vaak opgehouden door te geringe doorstroming aan het kruispunt. Dit zorgt voor onveilige situaties in de Hoogstraat, vooral voor zwakke weggebruikers (ter hoogte van Carrefour). Het bestuur zal er bij het Vlaamse Gewest op aandringen om een betere doorstroming te bekomen aan de verkeerslichten, komende uit de richting Stationsstraat. Kruispunt Grote Baan Doornijkstraat De N70 oversteken is niet niks voor zwakke weggebruikers. Hoewel de N70 een gewestweg is, wil N-VA Waasmunster nagaan welke aanpassingen er mogelijk zijn i.s.m. het Vlaamse Gewest (Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen) om de veiligheid van zwakke weggebruikers te verhogen in de omgeving van de Doornijkstraat en Heikenwijk. Duidelijke signalisatie We willen de wildgroei aan signalisatie en visuele vervuiling tegengaan door uniformiteit en duidelijkheid. De verkeerssignalisatie zal zoveel mogelijk worden vereenvoudigd. Ook huisnummers moeten goed zichtbaar geplaatst worden. 13

15 Fiets en voetpaden Er moeten fietspaden worden aangelegd of vernieuwd om de veiligheid voor zwakke weggebruikers te verbeteren. Bij uitvoering van openbare nutswerken, die dikwijls de oorzaak zijn van de slechte staat van fiets- en voetpaden, dient er een controle uitgevoerd te worden door de gemeentelijke diensten dat de herstellingen degelijk en conform de normen gebeuren. Zo niet wordt de uitvoerder der werken hierover aangesproken. Een aantal nieuwe projecten dient besproken te worden, met het oog op de veiligheid van zwakke weggebruikers Mobiliteit Het decreet basismobiliteit moet in onze gemeente integraal worden toegepast. Dit wil zeggen dat de dichtstbijzijnde steden Lokeren en St.-Niklaas, maar ook de grote steden Antwerpen, Gent en Brussel vanuit onze gemeente vlot met het openbaar vervoer bereikbaar moeten zijn. N-VA Waasmunster wil de belbusfaciliteiten uitbouwen en promoten. We willen de mogelijkheid onderzoeken, in samenwerking met De Lijn, om in het weekend en op feestdagen s nachts een minimale dienst te voorzien. We willen ook de fietsenstallingen aan de bushaltes uitbreiden Politie en veiligheid Veiligheid in het verkeer Als verkeersregels niet nageleefd worden, inzake snelheid en parkeren, dan is dat een bron van ergernis voor vele burgers. Het maakt de weg bovendien onveilig. Wij willen dan ook regelmatig snelheidscontroles laten uitvoeren. Preventieve snelheidsmetingen zetten bestuurders ook aan om hun snelheid aan te passen. Vaak zijn het de inwoners van de wijken zelf die de inbreuken plegen. Er zal ook controle zijn op het verkeerd parkeren van voertuigen op fiets- of voetpaden. 14

16 Politiewerking De politie is de voorbije jaren geprofessionaliseerd en geoptimaliseerd. Zo kon o.a. een 24- urenpermanentie worden voorzien. Ook wij willen voldoende aandacht schenken aan een doeltreffende politiewerking. Een politiekorps kan maar goed werken als het ook logistiek goed is uitgerust. Een volwaardige logistieke uitrusting van de politiediensten blijft dan ook een topprioriteit Inbraakpreventieacties N-VA Waasmunster blijft staan achter politieacties om inbrekers te ontmoedigen en te vatten. Zij moeten worden uitgebreid om het veiligheidsgevoel bij de inwoners te verhogen. We willen de mogelijkheid tot zonebewaking (d.m.v. camerabewaking op invalswegen) onderzoeken De wijkagent De wijkagent speelt een niet te onderschatten rol. Zijn functie moet worden geherwaardeerd. Hij kan de problemen in bepaalde straten of wijken in kaart brengen en naar een oplossing helpen zoeken Brandweer N-VA Waasmunster wil ijveren voor een goed onderhouden en gemoderniseerde logistieke uitrusting van het brandweerkorps. Dit is cruciaal omdat de E17 onze gemeente doorkruist. Er moeten buitengemeentelijke werkingsmiddelen gezocht worden. We willen graag dat het gemeentelijke rampenplan uitgetest en geactualiseerd wordt. Zo nodig, moet het aangepast worden aan de nieuwe wetgeving op de nood- en interventieplanning. We willen ook oog hebben voor de veiligheid in publiek toegankelijke lokalen. Het reglement waar deze lokalen aan moeten voldoen, zal streng worden gecontroleerd, zodat eigenaars van feestzalen, cafés, restaurants, ook oog hebben voor de veiligheid van hun cliënteel. 15

17 5. Openbare werken 5.1. Meerjarenplan N-VA Waasmunster wil voor het uitvoeren van openbare werken een langetermijnprogramma opstellen. Zware investeringen moeten op doordachte wijze in de tijd gespreid worden zodat zij de financiële stabiliteit van de gemeente niet in gevaar brengen. Bij het opstellen van dit investeringsprogramma moet er rekening worden gehouden met: dringende noden en prioriteiten (veiligheid, gezondheid, ); subsidiëring door hogere overheden; de planning en fasering van de collectoren door AQUAFIN; de financiële haalbaarheid. We willen blijven investeren in het rioleringsnet, maar willen ook nagaan of rioleringswerken in bepaalde straten kunnen worden uitgesteld om andere, noodzakelijkere, investeringen te laten voorafgaan Inspraak Bij het uitvoeren van belangrijke openbare werken zullen de inwoners en middenstand nauw betrokken worden. Eerst willen we infoavonden en later inspraakavonden organiseren. Een afgevaardigde van de inwoners en de middenstand zal worden uitgenodigd op de werfvergaderingen. Bijsturingen en eventuele aanpassingen moeten bespreekbaar zijn. Lastenboeken zullen kwaliteitseisen en resultaatsverbintenissen moeten bevatten. Er moet controle uitgevoerd worden door deskundige personen tijdens en na de werken. De uitvoeringstermijnen zullen zo kort mogelijk worden vastgesteld en de aannemers zullen financieel beloond worden voor een snelle uitvoering. Bij laattijdige afwerking of overschrijding van de vastgestelde uitvoeringstermijn, zal een boete worden opgelegd. Dit om de hinder voor de betrokken inwoners minimaal te houden Opstellen zoneringsplan Er zal een correct en verfijnd zoneringsplan worden opgesteld waarin duidelijk wordt uitgestippeld welk soort zuivering waar moet worden toegepast (bv. kleinschalige zuivering waar op termijn geen riolering komt). 16

18 5.4. Uitvoeren van kleine onderhoudswerken Naast de grote riolerings- en wegenwerken moet ook voldoende aandacht worden geschonken aan de kleinere onderhoudswerken. Er zal jaarlijks een budget worden voorzien voor herstellingen aan het wegdek Aandacht voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers Bij het plannen van openbare werken moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan de veiligheid van de zwakke weggebruiker: voetpaden moeten effen en voldoende breed zijn; fietspaden worden bij voorkeur aangelegd in asfalt en los van de rijbaan Een veiligere dorpskern N-VA Waasmunster wil inspanningen leveren om het centrum van de gemeente nog veiliger, aangenamer en leefbaarder te maken door voetpaden heraan te leggen, door de rijrichting in Kerk-, Hoog- en Gentstraat aan te passen en door éénrichtingsverkeer in te voeren in de Kerkstraat Nutsvoorzieningen N-VA Waasmunster wil via de afgevaardigden in de nutsmaatschappijen (INTERGEM, VMW, ) aandacht schenken aan het optimaliseren van nutsvoorzieningen: onderhoud en modernisering van het openbaar verlichtingsnet, uitbreiding van het aardgasnet, enz Onderhoud van bermen, plantsoenen en waterlopen Naast de wegen zelf moeten ook de bermen, plantsoenen en waterlopen goed en regelmatig worden onderhouden. De polderbesturen staan in voor de waterlopen die onder hun bevoegdheid vallen. We willen graag dat de gemeente verder nauw samenwerkt met deze polderbesturen Gelijkberechtiging van wijken en gehuchten N-VA Waasmunster wil een uniforme, kwaliteitsvolle uitvoering van werken in alle wijken en gehuchten. 17

19 5.10. Correcte toewijzingsprocedures Werken en diensten zullen correct en volgens de wettelijke regels worden toegewezen. 18

20 6. Ruimtelijke ordening, huisvesting, leefmilieu en afvalverwerking Onze landelijke gemeente moet gekenmerkt blijven door voldoende open ruimte, waar natuur en landbouw voldoende kansen kunnen krijgen. We willen de bestaande woonkernen behouden, met stimulering en ondersteuning voor sanering en renovatie van bestaande woningen. Bij de herinrichting van de Durme-vallei in het kader van het Sigmaplan moet er naar een evenwicht gestreefd worden tussen veiligheid (overstromingsgevaar), natuurbeleving, recreatie en aangepaste landbouw. Bestaande bosgebieden zullen maximaal worden gerespecteerd en met oog voor het landelijk karakter van de gemeente worden beheerd. Alle mogelijkheden onderzoeken voor uitbreiding van niet-industriële KMO-zones zonder nefaste impact op het landelijke karakter Inspraak Zowel bij de verdere opmaak, uitvoering en opvolging van het gemeentelijk structuurplan, als bij alle andere belangrijke beleidsbeslissingen op het vlak van de ruimtelijke ordening of de voorbereiding ervan moet er voldoende inspraak en openheid zijn. De bevoegde schepenen van de verschillende adviesraden zullen daartoe een efficiënte overlegstructuur organiseren. Bij elke belangrijke besluitvorming op het vlak van de ruimtelijke ordening (ingrijpende bouw- en verkavelingsaanvragen, planologische attesten ) zal door het gemeentebestuur advies ingewonnen worden bij GECORO (=de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Ook bij de plannen van de Vlaamse overheid voor de herinrichting van de Durme-vallei zal er niet enkel voor de inwoners voldoende betrokkenheid en inspraak georganiseerd moeten worden, maar zal er ook voor het gemeentebestuur een prominente rol worden afgedwongen bij de totstandkoming van dit project. 19

21 6.2. Huisvesting Betaalbare bouwgronden en koopwoningen Het gebrek aan betaalbare woningen en bouwgronden is één van de belangrijkste aandachtspunten voor de komende jaren. Er zullen een aantal gedurfde beleidsinitiatieven moeten worden genomen: De schaarse, nog beschikbare woon- of woonuitbreidingsgebieden zullen alleen kunnen worden aangesneden als een belangrijk deel ervan voorbehouden wordt voor betaalbare gronden of koopwoningen. N-VA Waasmunster wil daartoe samenwerken met andere besturen of privéontwikkelaars. Wie zijn bestaande woning renoveert of wie bouwt of verbouwt binnen de bestaande woonkernen, moet financiële stimulansen kunnen krijgen Sociale huurwoningen Sociale huurwoningen moeten goed onderhouden en beheerd worden. De iets oudere woningen moeten tijdig gerenoveerd worden. We willen de noodzaak onderzoeken om het aanbod aan sociale woningen uit te breiden. Voor bewoners, die problemen hebben met hun sociale huurwoning, zal er in samenwerking met de sociale huisvestingmaatschappij een zitdag worden georganiseerd in het Sociaal Huis op een klantvriendelijk tijdstip. Sociale mix N-VA Waasmunster wil streven naar een gezond, sociaal evenwicht in de woonwijken. Dit kan de integratie van allochtonen en kansarmen alleen maar bevorderen. Woonloket Er zal een woonloket worden georganiseerd op het gemeentehuis, waar alle informatie beschikbaar is over het aanbod van sociale koop- en huurwoningen, over premies, stedenbouwkundige voorschriften. Strijd tegen verkrotting, leegstand en braakligging N-VA Waasmunster staat erachter dat, naast de fiscale maatregelen die verkrotting, leegstand en braakligging moeten ontmoedigen, de gemeente en het OCMW binnen hun budgettaire mogelijkheden leegstaande en/of verkrotte panden aankoopt om ze weer ter beschikking te stellen van de woning- of bouwmarkt volgens te bepalen eisen. 20

22 6.3. Leefmilieu Een bewust energiebeleid De klimaatproblematiek mag niet langer een ver-van-ons-bed gegeven zijn. Als gemeente moeten we het goede voorbeeld geven op het vlak van energiezuinig en duurzaam, wonen, leven en werken. N-VA Waasmunster wenst allereerst haar burgers warm te maken voor milieuvriendelijke en energiebesparende investeringen door hen in te lichten over de mogelijke tegemoetkomingen vanuit Vlaanderen. Dit kan dan door middel van infoavonden of workshops. De gemeente geeft zelf ook het goede voorbeeld. Bij nieuwbouw of renovatie van gemeentegebouwen en andere openbare werken en leveringen durven te kiezen voor alternatieve energiebronnen en duurzame en milieuvriendelijke materialen. Anderzijds wensen wij een aantal investeringen (o.a. scheiding regen -en afvalwater, vochtbestrijding, hoogrendementsbeglazing en aanpassingen van senioren) financieel te ondersteunen Voorrang voor waterzuivering Van primordiaal belang voor ons eigen leefmilieu is een goed functionerend rioleringsstelsel waarbij het afvalwater zoveel mogelijk gescheiden wordt van het regenwater. Door het regenwater zoveel mogelijk te recupereren, verlagen we niet alleen onze waterfactuur, maar zorgen we er ook voor dat de waterzuiveringsinstallatie niet overbelast wordt. Oppervlakte- en regenwater zullen zoveel mogelijk worden opgevangen op eigen terrein voor recuperatie of in bestaande grachten. Zo krijgt het water de kans om in de bodem te infiltreren, wat de kans op wateroverlast verkleint. In zones waar geen riolering komt zullen kleinschalige zuiveringsinstallaties of systemen worden opgezet Natuurontwikkeling De bestaande natuurgebieden, natuurreservaten en andere natuurlijke entiteiten moeten maximaal beschermd blijven. N-VA Waasmunster wil graag dat het gemeentebestuur daarbij een belangrijke rol speelt door mee te investeren in de aankoop of mee te werken in het beheer ervan. 21

23 De gemeente moet hierbij samenwerken met lokale milieu- en natuurverenigingen en buurtverenigingen, om zo de inwoners van Waasmunster meer te betrekken bij het gemeentelijke milieubeleid. De natuurlijke rijkdom van correct beheerde wegbermen wordt erkend. Duurzaam bermbeheer wordt daarom voortgezet, rekening houdend met de maatschappelijke behoeften van de omgeving. Kleine landschapselementen, zoals knotwilgen, waterpoelen, houtkanten, zijn van grote waarde voor de verspreiding van fauna en flora en voor de aaneenschakeling van verschillende natuurlijke entiteiten. Deze natuurlijke corridors moeten worden onderhouden en, waar mogelijk, worden nieuwe kleine landschapselementen aangelegd Inperken van overlast De gemeentelijke overheid zal bij milieuklachten steeds snel, adequaat en gepast optreden, conform de wet. N-VA Waasmunster wil ijveren naar een groene oplossing voor de geluidshinder, veroorzaakt door het verkeer op de E17. Bij het Vlaams Gewest willen we verder aandringen op het aanbrengen van fluisterasfalt over het volledige tracé van de E17 in onze gemeente Afvalbeperking en verwerking Waar mensen een tuin hebben, zal er bij voorkeur gecomposteerd worden. Zo kan een groot deel van het restafval worden beperkt en zelfs nuttig worden herbruikt. Thuiscompostering zal dus nog sterker aangemoedigd en ondersteund worden. Afval voorkomen is nog altijd het beste wapen tegen de afvalberg. Dit kan door te sorteren, recycleren en composteren. Het gemeentebestuur moet dan ook actief deelnemen en steun verlenen aan sensibiliseringscampagnes, die bedoeld zijn om de inwoners aan te zetten tot een meer milieuvriendelijk koop- en consumptiegedrag. Recyclage staat of valt met selectieve inzameling. Het containerpark zal daarom nog gebruiksvriendelijker worden uitgebouwd (uitbreiding of aanpassing openingsuren, betere circulatiemogelijkheden, betere bereikbaarheid en bedienbaarheid van de containers, het voorzien van een container voor luier- en incontinentie-afval). De huis-aan-huis inzamelingen van papier en karton, van PMD en van groenafval zullen worden gehandhaafd. N-VA Waasmunster wil ernaar streven om groot huisvuil jaarlijks éénmaal te laten ophalen (mits correcte toepassing van de reglementering en mits actieve inschakeling van de 22

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering Verkiezingsprogramma 2013-2018 De kracht van verandering 1 Inhoudstafel bladzijde communicatie en inspraak personeel financiën en begroting veiligheid jeugd sport cultuur - feestelijkheden - buurtwerking

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018

Beleidsplan 2013-2018 Beleidsplan 2013-2018 Openbare werken De komende jaren zal het grootste gedeelte van het budget voor openbare werken in de gemeente bestemmen. Uiteraard kunnen we niet elke straat, elk voetpad of elk fietspad

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

N-VA Balen-Olmen. Programma gemeenteraadsverkiezingen periode 2012 2018 versie 12/04/2012

N-VA Balen-Olmen. Programma gemeenteraadsverkiezingen periode 2012 2018 versie 12/04/2012 N-VA Balen-Olmen Programma gemeenteraadsverkiezingen periode 2012 2018 versie 12/04/2012 Bouwstenen voor een Verantwoordelijk en Betrouwbaar beleid in Balen-Olmen Deel 1 - De mens centraal 1. Betrokkenheid:

Nadere informatie

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering N-VA De verandering begint in Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 14 Oktober 2012 De kracht van verandering Aan de inwoners van Brasschaat Onze inzet werkte wervend. Steeds meer Brasschatenaren

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018

College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018 College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018 Chapter: Inleiding BELEIDSNOTA 2013-2018 LUBBEEK TERUG OP DE SPOREN 2 Inleiding... 4 Politie en veiligheid... 6 Brandweer en civiele bescherming... 9 Openbare

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT

OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT 1. Trekkersrol... 3 2. Gezin en samenleving... 5 3. Ruimtelijke ordening... 15 4. Industrie, werkgelegenheid, horeca en handel... 17 Missie OPEN-LIJST OPEN-LIJST

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Inhoud Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Bornem...2 Bouwsteen 1 Basiscomfort voor iedereen...5 1.1. Betaalbaar wonen...5 1.2. Energiefactuur verlagen voor

Nadere informatie

- Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid 2020

- Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid 2020 1. Bestuursakkoord 2013-2018 De gemeenteraad neemt kennis van het hiernavolgend bestuursakkoord : OCMW-personeel taken van Overeenkomst tussen gemeentepersoneel uitvoeren en vice-versa, gezamenlijke aankoopdienst

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

Boom één programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012

Boom één programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 Boom één programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 Bouwen aan het Nieuwe Boom Rome werd niet in één dag gebouwd. Maar die Romeinen waren er wel vanaf dag één bezig. En ze wisten vooral waarmee

Nadere informatie

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 P a g i n a 1 Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 Beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het OCMW en het gemeentebestuur voor de periode 2014 2019. P a g i n a

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

basisprogramma gemeenteraadsverkiezingen

basisprogramma gemeenteraadsverkiezingen basisprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2006 Colofon Redactie: Stefan Colaes Coördinatie: Johan Malcorps Met medewerking van: Stefan Colaes, Johan Malcorps, Els Keytsman, Tinne Van der Straeten, Wouter

Nadere informatie

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Versie 8 augustus 2012 Pagina 2 van 75 Wat is de bestaansreden van sp.a-evergem? Het kartel PVG-sp.a heeft in de vorige legislatuur

Nadere informatie

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 GOEDGEKEURD DOOR HET OKRA-CONGRES OP 18 FEBRUARI 2014 Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei

Nadere informatie

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen Beleidsnota 2007-2012 Beleidsnota 2007-2012 Duurzaam activeren & wonen Inhoudstafel Woord vooraf 2 1. Maatschappelijke situering 4 2. Missie 7 3. Waarden 9 4. Algemeen maatschappelijke dienstverlening

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

IDENTIFICATIE EN MISSIE. Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi. OCMW Kinrooi

IDENTIFICATIE EN MISSIE. Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi. OCMW Kinrooi OCMW Kinrooi IDENTIFICATIE EN MISSIE Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi OCMW Kinrooi Weertersteenweg 417 3640 Kinrooi NIS-code: 72018 Secretaris: Marijke Clerx Financieel

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie