Gemeente Den Haag. Geachte heer De Graaf,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Den Haag. Geachte heer De Graaf,"

Transcriptie

1 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus , 2500 DJ Den Haag Aan de minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijkrelaties De heer Mr. Th. C. de Graaf Ministerie van BZK Postbus EA DEN HAAG Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2004/3395 Doorkiesnummer adres Onderwerp Aanbieding Daadkracht van Den Haag Aantal bijlagen 2 Datum 16 november 2004 Geachte heer De Graaf, Graag bieden wij u de Daadkracht van Den Haag aan, waarmee de Haagse gemeenteraad op 28 oktober 2004 heeft ingestemd. De gemeenteraad heeft zich daarbij uitgesproken over de versie waarin al het commentaar van rijkszijde op het in juli 2004 toegestuurde concept is verwerkt. Wij menen met de Daadkracht van Den Haag recht te doen aan het gestelde in het GSB beleidskader Samenwerken aan een krachtige stad en de afspraken die daarover in april en september 2004 zijn gemaakt. Wij gaan met ons grotestedenbeleid voort op de ingeslagen weg en willen wellicht ten overvloede benadrukken dat onze prestaties aanvullend zijn op wat we in de vorige GSB periode hebben afgesproken. Wij zien de uitkomsten van uw formele toetsing graag tegemoet. Volgens afspraak geldt de formele indiening van het MOP als het subsidieverzoek voor het Haagse aandeel binnen de drie brede doeluitkeringen. Volgens de bij ons bekende gegevens gaat het dan om de volgende bedragen: BDU fysiek miljoen miljoen VINAC-middelen BDU Sociaal Integratie en Veilig miljoen exclusief aandeel Den Haag in de extra veiligheidsmiddelen BDU Economie miljoen Graag zien wij de beschikkingen van de exacte bedragen tegemoet. Wij onderkennen met u dat tussen half november en de beoogde ondertekeningsdatum van 3 februari 2005 nog veel zaken moeten worden geregeld. Een aantal ervan is van grote invloed op het beoogde samen werken aan een krachtige stad. Wij betreuren het zeer dat de gemeentelijke regiefunctie, toch een van de leerstukken van het huidige GSB beleid, zo onder druk staat bij de voorgenomen aanpak van onderwijsachterstanden, volwasseneneducatie en de inburgering. Inlichtingen bij J. de Haan Postadres: Postbus , 2500 DJ Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Internetadres: Telefoon: Fax:

2 BSD/ Ernstig te nemen is ook dat op het laatstgenoemd terrein onvoldoende geld beschikbaar wordt gesteld. Burgemeester Cohen van Amsterdam heeft namens de G4 in een brief aan u hierover al het nodige gezegd. Wij maken ons grote zorgen over de ontwikkelingen in het rijksbeleid terzake. Wij zullen onze prestaties op genoemde terrein bezien wanneer duidelijkheid is over de met uitvoering gemoeide budgetten. Wij willen ook nogmaals onderstrepen dat de extra rijksbijdrage voor veiligheid naar onze mening in het bijzonder voor de G4 cruciaal is om tot een aanvaardbaar maatschappelijk resultaat te komen. Wij hebben in elk geval nota genomen van het tijdpad dat u voor ogen heeft om duidelijkheid te bieden op deze onderwerpen. In de tweede plaats zijn ook wijzigingen en aanvullingen aan de orde als gevolg van cq in afwachting van nadere afspraken tussen rijk en steden over de uitwerking van het MOP. Zoals gezegd is het in september verkregen commentaar verwerkt. Wij willen echter een "nazending " als annex bij de Daadkracht aankondigen, waarin de laatste wijzigingen aan de orde komen. Wij willen deze nazending begin december toesturen, zodat u dit kunt betrekken bij de formele beoordeling. Wij willen daarin de volgende zaken aan de orde stellen. Onlangs zijn afspraken gemaakt over het gebruik van een basisindicator met betrekking tot de verslavingszorg. Wij zullen onze ambities en de onderbouwing daarvan op dit terrein in de Daadkracht aanpassen. Voorts heeft u als onderdeel van het MOP ook gevraagd om duidelijkheid over de indicatoren, de prestaties en aan welke bronnen de informatie over - de prestaties worden ontleend. Dit laatste punt is inderdaad een belangrijk nieuw element. In de bijlage is een eerste overzicht hiervan opgenomen. Wij zeggen toe dat in de beoogde nazending dit verder in orde zal worden gemaakt. Punt van discussie is tot slot of het geoorloofd is bij de aanpak van de veelplegers te registreren op etniciteit. Wij menen dat deze registratie uiteindelijk handelingen vergt waarop de Wbp van toepassing is. In afwachting van de bevestiging hiervan zullen wij vooralsnog niet overgaan tot registratie van etniciteit. Mogelijk komen wij hierop terug in de beoogde nazending. Het college van burgemeester en wethouders, de secretafis, S dgiburgemeester..jongen

3 Overzicht bronnen van outputdoelstellingen OUTPUT-DOELSTELLINGEN EN OUTPUT- INDICATOREN GSB-III BDU ECONOMIE Verminderen criminaliteit tegen bedrijven en ondernemers - Keurmerk veilig ondernemen - aangiftebereidheid ondernemers Tevredenheid bedrijfsleven over de lokale dienstverlening -aansluiting bij het nationaal elektronisch bedrij ven lok et Vergroten aantal aansluitingen breedband - aantal vraagbundelingstrajecten Bedrijventerreinen - aantal hectare geherstructureerde bedrijventerreinen - aantal hectare nieuw aangelegde bedrijventerreinen Bedrijfsruimten - goedkope bedrijfsruimten in geherstructureerd gebied - bedrijfsruimten voor (door)starters Vrijetijdseconomie - toename werkgelegenheid in vrijetijdsbranche groei bezoekers attracties, musea en evenementen BDU FYSIEK Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw op uitleglocaties - aantal nieuw gebouwde woningen op uitleglocaties 1 Koopprijs tot (prijspeil 2002) 2 huurprijs tot 317 (huursubsidiewet, kwaliteitskortinggrens 2003) 3 huurprijs tot 471 (huursubsidiewet, aftoppingsgrens 2003) Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw in bestaand stedelijk gebied -aantal nieuwbouw woningen binnen bestaand stedelijk gebied 1 Koopprijs tot (prijspeil 2002) 2 huurprijs tot 31 7 (huursubsidiewet, kwaliteitskortinggrens 2003) 3 huurprijs tot 471 (huursubsidiewet, aftoppingsgrens 2003) -aantal gesloopte woningen Saldo nieuwbouw en sloop binnen bestaand stedelijk gebied BRON Bron: Nederlands platform Criminaliteitsbestrijding: beoordelingsverslagen van het behalen van de I st * ster, aantal afgegeven certificaten + auditverslagen in volgende j aren BGO BGO Basisindicator door ministerie van EZ:INTERNET monitor 'Breedband' BSD/PO1 trekt het project en rapporteert uit projectadministratie aan DSO/EZ de voortgang van de bundeling waaronder totaal aantal mogelijke aansluitingen per bundeling en het gerealiseerde aantal aansluitingen. IBIS in opdracht van Min EZ Vanaf 2006 centrale monitor voor GSB die gevoed wordt met gegevens uit interne registratie bij DSO/HOB IBIS in opdracht van Min EZ Vanaf 2006 centrale monitor voor GSB die gevoed wordt met gegevens uit interne registratie bij DSO/HOB interne registratie bij DSO/HOB ( 175,00 per m2 (BVO)) bron: CV starterspanden (aan gemeente gelieerde organisatie). DSO/ L&V in registratie VR+ Marketing & Events. DSO/EZ geeft in jaarlijkse productsubsidiëring aan M&E. CBS woning-mutatie bestanden. Het gebied waar geteld moet worden zijn de Vinex locaties en de Westlandsche Zoom. DSO/BTD met berekening door DSO/Beleid CBS woning-mutatie bestanden Het gebied waar geteld moet worden is bestaand stedelijk gebied op DSO/BTD met berekening door DSO/Beleid CBS woning-mutatie bestanden DSO/BTD houdt de registratie bij van de opnamen van bouwinspecteurs betreffende de sloop van panden CBS woning-mutatie bestanden

4 OUTPUT-DOELSTELLINGEN EN OUTPUT- INDICATOREN GSB-II1 Bestaande Woningen -aantal aan consumenten verkochte huurwoningen -aantal woninginnovaties - aantal ingrijpend verbeterde woningen Toename aantal toegankelijke woningen Oppervlak (in m2 of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls in centrale vernieuwings- en pioniersgebieden Oppervlak (in m 2 of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls in beheergebieden Het aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorende oppervlak (ha) Bodemsanering -aantal te onderzoeken locaties -aantal te saneren locaties gesaneerd aantal m2 grond -gesaneerd aantal tn3 grond - gesaneerd aantal m3 grondwater Bodemprestatie-eenheden Geluidsaneringen luchtkwaliteit - aantal A- woningen - aantal meters wegvak onder de normen van het Besluit luchtkwaliteit Cultuurimpuls - aantal wijken waar fysieke culturele kwaliteiten aantoonbaar en integraal onderdeel uitmaken van de gebiedsontwikkeling Fysieke maatregelen sociale leefomgeving - Aantal aangepakte locaties waar leefbaarheid onder druk staat - Politiekeurmerk Veilig Wonen voor nieuwbouw - Politiekeurmerk Veilig Wonen voor bestaande bouw BDU SOCIAAL/INTEGRA TIE/VEILIGHEID Intensiveren handhaving en toezicht - extra controleurs openbare ruimte Het verminderen van de criminaliteit gepleegd door volwassen en jeugdige veelplegers door de realisatie van een sluitend systeem van nazorg ten behoeve van deze doelgroep BRON Kdata. De gemeente beschikt over een betrouwbare registratie bij de GBD. nazend ing DSO/BTD het aantal vergunningplichtige ingrepen aan woningen met een prijs van > Bron DSO/BTD. Het gegeven is het aantal nieuwbouwwoningen minus het aantal E.G-woningen. In het Bouwbesluit is vastgelegd dat alle nietgrondgebonden woningen toegankelijk moeten worden gebouwd. Opdrachtgeving en gereedmelding van D SB/Stedelijke Structuren, registratie bij DSO afd ROMZ Opdrachtgeving en gereedmelding van D SB/Stedelijke Structuren, registratie bij DSO afd ROMZ DSB / Het Meerjaren Onderhoudsprogramma en de jaarlijks aan de commissoriale toelichting van de begroting toe te voegen Groenbalans. GLOB1S Milieu en Vergunningen: registratie in bodeminformatiesysteem BIS4all GLOBIS Milieu en Vergunningen: registratie in bodem informatiesysteem BIS4all GLOBIS Milieu en Vergunningen: registratie in bodem informatiesysteem BIS4aII GLOBIS Milieu en Vergunningen: registratie in bodem informatiesysteem BIS4all GLOBIS Milieu en Vergunningen: registratie in bodem informatiesysteem BIS4all GLOBIS Milieu en Vergunningen: registratie in bodem informatiesysteem BIS4all DGM (steden dienen plannen/ subsidieaanvragen in) DSO/BTD milieu vergunningen. In registratie bij Milieu en Vergunningen van DSB : DGM. nazending DS B/Stadsdeelmanagers Jaarlijkse actualisering van de Stadsdeelplannen. registratie afgegeven PKVW keurmerken (nu bij Politie, vanaf 2005 bij DSO registratie afgegeven PKVW keurmerken (nu bij Politie, vanaf 2005 bij DSO De formatiestaten van Leefbaarheid&Toezicht DSB, personeelsdossier.

5 OUTPUT-DOELSTELLINGEN EN OUTPUT- INDICATORENGSB-1II het aantal geregistreerde veelplegers waaraan een resocialisatietraject is aangeboden cq dat dit heeft afgerond -volwassenen -jeugdigen Preventie -jeugdigen Repressie -jeugdigen Nazorg Verminderen van overlast op straat door realisatie sluitende aanpak sociale opvang en hulpverlening - aantal overlastgevende personen dat een contra- indicatie krijgt in de maatschappelijke opvang Aanpak Huiselijk geweld -aantal eerste meldingen en van herhaling van huiselijk geweld -aanwezigheid van een convenant tussen alle lokale partijen -aanwezigheid van een meldpunt huiselijk geweld Vermindering criminaliteit in risicogebieden - aantal hotspots - verminderen delicten en onveiligheidsgevoel in openbaar vervoer en stations -afname criminaliteit op hotspots Het voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden -aantal (t.o.v. de doelgroep achterstandsleerlingen) allochtone en autochtone peuters en kleuters, dat deelneemt aan voor- en vroegschoolse programma's - aantal in te richten schakelklassen Vergroten aantal jongeren dat een startkwalificatie haalt - aantal (t.o.v. doelgroep voortijdig schoolverlaters) allochtone en autochtone scholieren dat herplaatst is. Verbeteren beheersing Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving onder etnische minderheden -aantal nieuwkomers dat is ingeburgerd volgens de jaarlijkse monitor -aantal oudkomers dat is ingeburgerd volgens de jaarlijkse monitor Vergroten aantal deelnemers aan een educatief traject - aantal deelnemers VAVO - aantal deelnemers aan trajecten BMF/ toeleiding vervolgonderwijs -aantal deelnemers aan trajecten sociale redzaamheid - aantal deelnemers staatsexamen NT-2 opleidingen Vergroten capaciteit van de V rouwen op vang - aantal plaatsen in de vrouwen opvang Verbetering doorstroming maatschappelijke opvang -gemiddelde verblijfsduur in de maatschappelijke opvang Verbetering bereik ambulante verslavingszorg BRON HKS + Webapplicatie Stelselmatige daders. De partijen betrokken in het convenant wisselen gegevens uit gekoppeld aan de naam van de cliënt. SOV door openbaar-ministerie registreert op naam van de cliënt. Registratie is opvraagbaar. registratie bij Halt registratie bij Raad van de Kinderbescherming registratie bij raad voor de jeugdzorg registratie bij Halt registratie bij Raad van de Kinderbescherming registratie bij raad voor de jeugdzorg Webapplicatie Stelselmatige daders Centrale Toegang Maatschappelijke opvang verstrekt telling van aan de deur geweigerde personen. Min Jus o.b.v gegevens Politie Haaglanden Min Jus o.b.v gegevens BSD Min Jus o.b.v gegevens BSD Politiecijfers afkomstig uit Flexibel Meldkamer Systeem. N.A.W.-gegevens van geïnterviewde burgers in registratie van opdrachtnemer beschikbaar. Politierapportage is goedgekeurd door bureauchef. Veiligheidsarrangement ondertekend door betrokken partijen Flexibel Meldkamer Systeem O-meting over 2004 ook uit FMS nazending nazending nazending Monitor (s) inburgering Haags Startpunt Nieuwkomers + client volgsysteem van HSN Monitor (s) inburgering Haags Startpunt Nieuwkomers + client volgsysteem van HSN nazend ing nazending nazending nazending nazending Centrale Toegang Maatschappelijke opvang verstrekt telling van aan de deur geweigerde personen.

6 OUTPUT-DOELSTELLINGEN EN OUTPUT- 1NDICATOREN GSB-III - aantal (ex)verslaafden dat na ontvangen zorg huisvesting heeft gevonden - aantal (ex) verslaafden dat na ontvangen zorg in begeleid wonen projecten huisvesting heeft gevonden Aanpak overgewicht 0-19 jarigen - aantal jarigen met overgewicht dat via JGZ wordt opgespoord en voor wie gezondheidsinterventies worden ingezet BRON Lad is nazend ing Ladis nazend ing nazend ing

7 Gemeente Den Haag Projectbureau Grotestcdcn beleid

8 Meerjarig ontwikkelingsprogramma Grotestedenbeleid Den Haag

9 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Den Haag : een stad die groeit en boeit De koers is goed, het tempo moet omhoog De opgave is exceptioneel, het instrumentarium blijft daarbij achter Het hart van ons GSB: groeien en boeien In Den Haag, daar kom je vooruit In Den Haag, daar wil je blijven Vergroten van onze daadkracht De opgave samengevat 14 2 Actieprogramma Economie Sterke en zwakke punten De opgave Ambities economie Bedrijventerreinen Verminderen van de criminaliteit tegen bedrijven en ondernemers Vergroten aantal breedbandaansluitingen Verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers Vrijetijdseconomie Overzicht Ambities Economie Intergemeentelijke afstemming 22 3 Actieprogramma Wonen en Woonomgeving Inleiding SWOT-analyse Ambities Wonen Centrale vernieuwingsgebieden Pioniersgebieden: particuliere eigenaren verleiden Beheergebieden Nieuwbouw op de uitleg Verkoop van huurwoningen Groepen op de woningmarkt die bijzondere aandacht vragen Ambities Omgevingskwaliteit Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Grootschalig groen in de stad Cultuurimpuls Bodemsanering Geluidsanering Luchtkwaliteit Wateren watersystemen Duurzame ontwikkeling Zorgvuldig ruimtegebruik Bereikbaarheid Fysieke voorwaarden voor aantrekkelijke sociale en veilige omgeving Bovenlokale afstemming 37 4 Actieprogramma Veiligheid Sterke en zwakke punten Veelplegers Vermindering overlast op straat Huiselijk geweld Vermindering criminaliteit in risicogebieden 45

10 5 Actieprogramma Leefbaarheid Sterke en zwakke punten De opgave Investeren in de sociale infrastructuur en bewonersparticipatie Handhaving en toezicht, verminderen van overlast Ambities leefbaarheid 50 6 Actieprogramma integratie en educatie Inburgering Integratie Onderwijs, jeugd en educatie Sterke en zwakke punten Gemeentelijk onderwijsbeleid Ambities integratie en educatie 58 7 Actieprogramma Maatschappelijke zorg Sterke en zwakke punten De opgave Verbetering doorstroming in de maatschappelijke opvang Vergroting van de capaciteit van de vrouwenopvang Verbetering van het bereik van de ambulante verslavingszorg Ambities Maatschappelijke zorg 64 8 Preventieve aanpak bestrijding sociaal-economische gezondheidsverschillen De opgave Bestrijding sociaal-econonomische gezondheidsverschillen 65 9 Overzicht ambities en financieel kader Overzicht outputdoelstellingen Financieel kader BDU Sociaal, Integratie en Veilig (SIV) BDU Economie BDU Fysiek Sturing en organisatie Vasthouden en verbeteren van integraliteit Sturen op de voortgang Het rijk ontschot, de gemeente ook Bestedingsplannen Stadsdeel-MT's Interne visitatie De nieuwe structuur 77 Bijlagen Bijlage 1 Bodemprogramma Den Haag Stedelijk Gebied 78 Bijlage 2 Waar Staat Den Haag? 83

11 Inleiding Vorig jaar hebben het kabinet en de steden besloten het Grotestedenbeleid (GSB) tot en met 2009 te willen continueren. Het rijk heeft daarvoor in nauw overleg met de steden het kader voor bepaald. Wij hebben als college ja gezegd tegen het beleidskader Samenwerken aan de Krachtige Stad maar nadrukkelijk onder de voorwaarde dat gemeenten meer gelegenheid krijgen tot maatwerk en ook verlost worden van de enorme administratieve rompslomp. Het rijk heeft deze uitdaging opgepakt en onder min of meer gelijke uitgangspunten een aanzienlijk simpeler kader neergezet. Het GSB heeft ook in de komende periode tot doel: De objectieve en subjectieve veiligheid te verbeteren De kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren De sociale kwaliteit van de samenleving te verbeteren Hoge - en middeninkomens aan de stad te binden, en De economische kracht van de stad te vergroten. Met de vorming van een drietal brede doeluitkeringen voor het fysieke domein, economische domein en voor het sociale domein, inclusief integratie en veiligheid hebben steden de mogelijkheid om binnen deze uitkeringen te schuiven met budgetten en volstaat een verantwoording zoals deze ook voor de gemeenteraad moet worden gemaakt (single audit). Een belangrijk verschil met de vorige periode is dat steden hun ambities formuleren op slechts 38 outputdoelstellingen waarbij bijvoorbeeld in de Kracht van Den Haag maar liefst 110 afspraken zijn gemaakt. Nieuw is ook dat het in bijna alle gevallen om resultaatsafspraken gaat, waarbij het resultaat direct voortvloeit uit het eigen gemeentelijke handelen. De Daadkracht van Den Haag is het Meerjarig Ontwikkelprogramma (MOP) Grotestedenbeleid van de gemeente Den Haag. Dit programma bouwt voort op het fundament dat is gelegd in de eerste twee GSB-cycli. In het eerste hoofdstuk actualiseren wij onze visie op de ontwikkeling van de stad in de komende vijftien tot twintig jaar. De hoofdstukken 2 t/m 8 zijn gewijd aan de actieprogramma's van Economie, Wonen en woonomgeving, Veiligheid, Leefbaarheid, Integratie en educatie, Maatschappelijke zorg, Aanpak gezondheidsverschillen. De actieprogramma's zijn toegespitst op de thema's en doelstellingen waarvoor brede doeluitkeringen (BDU) op de terreinen Economie, Fysiek en Sociaal, Integratie & Veilig in het vooruitzicht zijn gesteld. Het 9 e hoofdstuk bevat de financiële vertaling van dit actieprogramma en een overzicht van de Haagse ambities op alle prestatieafspraken. In hoofdstuk 10 geven wij aan hoe de uitvoering van dit actieprogramma wordt aangestuurd. In bijlage 1 is een uitwerking van het bodemprogramma opgenomen. In bijlage 2 is tot slot een staat van de stad opgemaakt op de relevante ou/comedoelstellingen. Bij de presentatie van onze voornemens hebben wij het programmaniveau als vertrekpunt gekozen. Op enkele plaatsen hebben wij ervoor gekozen om bij wijze van illustratie bepaalde projecten wat meer uit te diepen. Daarnaast hebben wij voor g ren so verstijgende problemen op het vlak van de woningmarkt, bereikgaarheid, de ontwikkeling van bedrijventerreinen, milieu en groen de intergemeentelijke samenwerking verder uitgewerkt. Wij zijn ervan overtuigd dat we op de goede weg zitten. Met de planvorming zijn wij ver gevorderd. Veel projecten die in de eerste twee GSB-periodes in gang zijn gezet, komen in de jaren op stoom te liggen; een deel daarvan moet in deze derde GSB-periode tot afronding komen. Het gaat nu minder om (nieuwe) plannen, maar vooral om de uitvoering. Tempo en kwaliteit zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Om daarop zo goed te kunnen sturen als in de gegeven situatie mogelijk is, geven wij extra aandacht aan de aansturing van het Grotestedenbeleid. Vanwege deze uitvoeringsgerichtheid noemen wij dit tweede MOP: De Daadkracht van Den Haag.

12 1 Den Haag : een stad die groeit en boeit 1.1 De koers is goed, het tempo moet omhoog We zijn inmiddels een flink eind gevorderd met het realiseren van de ambities uit ons GSB-II programma De kracht van Den Haag. De koers die wij toen hebben ingeslagen blijkt goed. Maar het gaat ons - en de stad - nog niet snel genoeg. Deels ligt dat aan factoren die we niet in de hand hebben: een teruglopende economie, te weinig bevoegdheden om het grote aantal spelers in het veld effectief en slagvaardig te kunnen aansturen, knelpunten in regelgeving, zwalkend of onvoldoende doortastend rijksbeleid, minder geld dan nodig is, lange doorlooptijden van grote infrastructurele projecten. Maar er ligt ook een opgave voor onszelf. Het samenspel tussen beleid en uitvoering, tussen de GSB-pijlers, tussen het stedelijke en het stadsdeelniveau en tussen onze gemeente en haar externe partners (bedrijven, investeerders, maar ook de regiogemeenten) vertoont een stijgende lijn, maar kan en moet nog beter. In het voorbereidingstraject van belangrijke nieuwe nota's voor het economisch en het huisvestingsbeleid (de Impuls Haagse economie en de Haagse woonvisie 2020) hebben wij met onze samenwerkingspartners een tussenbalans opgemaakt. Conclusie daarvan is dat de stedelijke visie die wij in De kracht van Den Haag hebben gepresenteerd op hoofdlijnen nog steeds brede steun geniet. We zetten de koers van de afgelopen jaren dan ook voort, met de aanvullingen en bijstellingen die voortvloeien uit de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zoals de stagnatie in de economie en de toegenomen aandacht voor leefbaarheid en veiligheid. Belangrijke aandachtspunten voor de GSB-III periode zijn het tempo en de kwaliteit van de uitvoering. Verdere verbetering daarvan is nodig om onze koers nog meer kracht te geven. Kiezen voor kwaliteit betekent onder meer dat we extra zorg besteden aan het afmaken wat de vorige periode is ingezet en aan het waarborgen van de duurzaamheid van bereikte resultaten. Daarbij hoort het beschermen van onze fysieke investeringen door een effectieve regeling van beheer en toezicht, waar dat maar even kan met actieve betrokkenheid van omwonenden. 1.2 De opgave is exceptioneel, het instrumentarium blijft daarbij achter We hebben in De kracht van Den Haag hoge ambities neergezet. We handhaven dat ambitieniveau. Met minder redden we het niet. Voor de vier grootste steden gaat het om meer dan alleen hun positie binnen Nederland. De Randstad is een van de belangrijkste economische kernen in Europa. Daarvan plukt heel Nederland de vruchten. De concurrentie is zwaar. We moeten alle zeilen bijzetten om met de top mee te kunnen blijven doen. Goede onderlinge samenwerking is daarbij een noodzaak: specialiseren in plaats van concurreren, samen optrekken naar buiten toe in het kader van de Deltametropool, krachten bundelen om onze sterke punten verder uit te bouwen en onze zwakkere punten af te dichten. Dat gaat ons lang niet slecht af, maar vraagt wel om voortdurende alertheid en om de zekerheid van duurzame rijkssteun op het niveau dat nodig is. De vraag is of het besef van urgentie dat aan de basis lag van GSB-I en -II bij het rijk nog steeds voldoende aanwezig is. Ondanks al onze pogingen om over het voetlicht te brengen dat de vier grootste steden te maken hebben met een exceptionele opgave die in een tijd van economische teruggang steeds zwaarder wordt, zullen we de komende vijfjaar onze problemen het hoofd moeten bieden met minder geld en minder bevoegdheden dan in de vorige GSB-periode. Als deze koers niet gekeerd wordt zal dat niet zonder gevolgen kunnen blijven voor de resultaten en het tempo van ons GSB. Dat is een tijdbom die tikt onder het vertrouwen in de stad dat dankzij de vele inspanningen in GSB-I en GSB-II langzaam maar zeker aan het groeien is onder investeerders, ondernemers én burgers. We blijven hierover met het rijk in gesprek: duurzame verbetering van de concurrentiepositie van de grote steden, ook en vooral op Europese niveau, is te belangrijk om door onze vingers te laten glippen.

13 1.3 Het hart van ons GSB: groeien en boeien Wij willen een stad zijn waar burgers hun potenties ten volle kunnen verwezenlijken. Net als andere grote steden is Den Haag een sociale ladder, waar mensen uit alle windstreken en met de meest uiteenlopende kennis en vaardigheden kansen zoeken om een tree hoger te komen. Dat geldt voor nieuwkomers uit n iet-geïnd u stria liseerde landen, van wie velen hier in Den Haag het eerste diploma uit de geschiedenis van hun familie halen. Maar ook voor pas afgestudeerden die hun eerste baan vinden bij een ministerie, een ict-bedrijf of een verzekeringsmaatschappij, voorde ondernemer die gaat uitbreiden en voor de expert die een nieuwe uitdaging zoekt bij een internationale organisatie of een van de vele kenniscentra in de stad. Een stad is vitaal als er voldoende beweging en doorstroming op de sociale ladder is: aan de onderkant én hogerop. Voor duurzame vitaliteit is economische groei nodig, maar ook persoonlijke groei van de klimmers op de ladder. Onze opgave is om daarvoor de voorwaarden te scheppen. Wij bevorderen economische groei door het realiseren van bedrijfsruimte en het verbeteren van het vestigings- en ondernemingsklimaat. Persoonlijke groei stimuleren en faciliteren wij via onderwijs (op alle niveaus), welzijn en cultuur. Daarbij plaatsen wij de jeugd centraal. Investeren in onze jonge stadgenoten is nodig om ook in de toekomst economisch competitief te blijven en om een samenleving te bouwen waar je graag bij wilt horen: dynamisch, creatief, internationaal, multicultureel. Om de jeugd zijn potenties te laten verwerkelijken en geslaagde jongeren aan de stad te binden is voortdurende aandacht nodig voor het up-to-date houden van het eersteklas onderwijsaanbod in onze stad en voor het verder versterken van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Om jongeren te lokken, te boeien en te binden investeren we ook in betaalbare en aantrekkelijke woon- en bedrijfsruimte voor studenten en afgestudeerden, in een ondernemingsklimaat dat vrij baan geeft aan creatieve en innovatieve starters en in een veelzijdig aanbod van vrijetijdsvoorzieningen. Wie een duwtje in de rug nodig heeft om op weg te komen op de ladder kan een beroep doen op ons fijnmazig en veelkleurig aanbod in de sfeer van inburgering, integratie, activerend welzijnswerk en arbeidsmarkttoeleiding. De mate waarin de stad sociale stijgers kan accommoderen, hangt af van de economische en sociale kracht van de stad. Sterke, stabiele en stuwende bedrijven en organisaties zorgen voor werk en investeren in hun omgeving. Bewoners met midden en hoge inkomens houden het draagvlak voor publieke voorzieningen in stand, vormen een afzetmarkt voor ondernemers en zorgen ervoor dat nieuwkomers zich kunnen spiegelen en op een natuurlijke wijze hun plek in de samenleving kunnen vinden. Het sterkere deel van de stad zorgt ervoor dat de sociale ladder blijft functioneren.werkgevers en burgers die sociaal én economisch sterk zijn, zijn essentieel voor een stad. Het is van levensbelang om hen aan de stad te binden. Een concurrerend ondernemingsklimaat, een gevarieerd vraaggericht woonklimaat en een prikkelend aanbod van culturele, educatieve, sport- en vrijetijdsvoorzieningen, winkels en horeca, een gemeentelijke dienstverlening waarin de klant koning is en ruim baan voor initiatieven uit de stad moeten ervoor zorgen dat Den Haag een stad is waar bedrijven, organisaties en bewoners graag willen zijn - en blijven. Als we het over binding hebben, hebben we het niet alleen over de bovenkant van de samenleving. Om de stad leefbaar, veilig en aantrekkelijk te maken en te houden moet iedereen zich er thuis voelen. Ook in delen van de stad die op achterstand staan of met afglijden worden bedreigd wordt in binding geïnvesteerd. Herstructurering doorbreekt de sociaal-economische eenzijdigheid in die gebieden, zorgt voor meer woonkwaliteit en schept mogelijkheden voor bewoners om binnen hun eigen wijk door te stromen. Resultaat daarvan is een stabielere wijk. Impulsen in leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang helpen een klimaat te scheppen dat bewoners prikkelt om zich in te spannen voor een beter woon- en leefmilieu. Elk gebied heeft daarbij zijn eigen mogelijkheden en kansen. Soms zal binding vooral moeten worden nagestreefd door te investeren in de sociale relaties en door initiatieven uit het gebied te stimuleren en te faciliteren. Elders zal het accent moeten worden gelegd op het overdragen van normen en waarden, onder meer met behulp van stringente handhaving. Langs verschillende wegen werken we zo aan hetzelfde doel: een stad waar mensen vooruit kunnen en waarin zij zich thuis voelen, een stad die uitdaagt en boeit, lokt en bindt.

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

Woonplan Assen 2010-2030

Woonplan Assen 2010-2030 Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Gemeente Assen 28 januari 2010 Gemeente Assen Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Vastgesteld door de raad in de openbare vergadering van 28

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

ONGEDEELD HATERT. De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011

ONGEDEELD HATERT. De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011 ONGEDEELD HATERT De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011 Nijmegen september 2007 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Analyse: sociale kwetsbaarheid Hatert en daaruitvolgende

Nadere informatie

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009 Versie 28 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Preambule 5 1.1 Opgaven voor de komende jaren 5 1.2 Resultaten van de afgelopen jaren 16 2. De programma s 21 2.1 Binding en Ontmoeting 21 2.1.1 Ontmoeting en toenadering

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 415760 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Utrechtse Heuvelrug bouwt aan haar toekomst:

Nadere informatie

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9 Visie 1 September 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Missie en doelstellingen 9 3. Beleidskader 11 3.1. Rijksbeleid 11 3.2. Provinciaal beleid 11 3.3. Beleid van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Maatwerk voor de Afrikaanderwijk vanuit bewoners

Maatwerk voor de Afrikaanderwijk vanuit bewoners Maatwerk voor de Afrikaanderwijk vanuit bewoners 2 Inleiding Het pak van President Paul Kruger- voorheen Pact op Zuid -Concept Kansen in de Afrikaanderwijk Rotterdam Zuid heeft een hart en dat is de Afrikaanderwijk

Nadere informatie

PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030

PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030 PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030 AFDELING RMO November 2013 INHOUDSOPGAVE 1.Context... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Wat verstaan we onder maatschappij?... 6 1.3 Waarom doelen voor maatschappij?... 6 1.4

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

DENKAGENDA ALMERE 2014-2019

DENKAGENDA ALMERE 2014-2019 DENKAGENDA ALMERE 2014-2019 1 Inleiding Het nieuwe pionieren in een veranderende stad Ontwikkelen en meedoen Taakverschuiving en rolneming Investeringscapaciteit Slot Bijlage: Kenmerken van Almere 2 Inleiding

Nadere informatie

Wie neemt het op voor de stedelijke economie?

Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Essay opgesteld in opdracht van Ministerie van VROM/WWI Kees Stob Wieger Zwikstra Lauri de Boer (LPBL) Public Result B.V. Postbus 11649 2502 AP Den Haag Tel:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015 Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Gemeente Eindhoven Dhr. Y. Torunoglu Wethouder Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie Woonstichting

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 10 dec. 07 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Beschermd en weerbaar,

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie