Gemeente Den Haag. Geachte heer De Graaf,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Den Haag. Geachte heer De Graaf,"

Transcriptie

1 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus , 2500 DJ Den Haag Aan de minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijkrelaties De heer Mr. Th. C. de Graaf Ministerie van BZK Postbus EA DEN HAAG Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2004/3395 Doorkiesnummer adres Onderwerp Aanbieding Daadkracht van Den Haag Aantal bijlagen 2 Datum 16 november 2004 Geachte heer De Graaf, Graag bieden wij u de Daadkracht van Den Haag aan, waarmee de Haagse gemeenteraad op 28 oktober 2004 heeft ingestemd. De gemeenteraad heeft zich daarbij uitgesproken over de versie waarin al het commentaar van rijkszijde op het in juli 2004 toegestuurde concept is verwerkt. Wij menen met de Daadkracht van Den Haag recht te doen aan het gestelde in het GSB beleidskader Samenwerken aan een krachtige stad en de afspraken die daarover in april en september 2004 zijn gemaakt. Wij gaan met ons grotestedenbeleid voort op de ingeslagen weg en willen wellicht ten overvloede benadrukken dat onze prestaties aanvullend zijn op wat we in de vorige GSB periode hebben afgesproken. Wij zien de uitkomsten van uw formele toetsing graag tegemoet. Volgens afspraak geldt de formele indiening van het MOP als het subsidieverzoek voor het Haagse aandeel binnen de drie brede doeluitkeringen. Volgens de bij ons bekende gegevens gaat het dan om de volgende bedragen: BDU fysiek miljoen miljoen VINAC-middelen BDU Sociaal Integratie en Veilig miljoen exclusief aandeel Den Haag in de extra veiligheidsmiddelen BDU Economie miljoen Graag zien wij de beschikkingen van de exacte bedragen tegemoet. Wij onderkennen met u dat tussen half november en de beoogde ondertekeningsdatum van 3 februari 2005 nog veel zaken moeten worden geregeld. Een aantal ervan is van grote invloed op het beoogde samen werken aan een krachtige stad. Wij betreuren het zeer dat de gemeentelijke regiefunctie, toch een van de leerstukken van het huidige GSB beleid, zo onder druk staat bij de voorgenomen aanpak van onderwijsachterstanden, volwasseneneducatie en de inburgering. Inlichtingen bij J. de Haan Postadres: Postbus , 2500 DJ Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Internetadres: Telefoon: Fax:

2 BSD/ Ernstig te nemen is ook dat op het laatstgenoemd terrein onvoldoende geld beschikbaar wordt gesteld. Burgemeester Cohen van Amsterdam heeft namens de G4 in een brief aan u hierover al het nodige gezegd. Wij maken ons grote zorgen over de ontwikkelingen in het rijksbeleid terzake. Wij zullen onze prestaties op genoemde terrein bezien wanneer duidelijkheid is over de met uitvoering gemoeide budgetten. Wij willen ook nogmaals onderstrepen dat de extra rijksbijdrage voor veiligheid naar onze mening in het bijzonder voor de G4 cruciaal is om tot een aanvaardbaar maatschappelijk resultaat te komen. Wij hebben in elk geval nota genomen van het tijdpad dat u voor ogen heeft om duidelijkheid te bieden op deze onderwerpen. In de tweede plaats zijn ook wijzigingen en aanvullingen aan de orde als gevolg van cq in afwachting van nadere afspraken tussen rijk en steden over de uitwerking van het MOP. Zoals gezegd is het in september verkregen commentaar verwerkt. Wij willen echter een "nazending " als annex bij de Daadkracht aankondigen, waarin de laatste wijzigingen aan de orde komen. Wij willen deze nazending begin december toesturen, zodat u dit kunt betrekken bij de formele beoordeling. Wij willen daarin de volgende zaken aan de orde stellen. Onlangs zijn afspraken gemaakt over het gebruik van een basisindicator met betrekking tot de verslavingszorg. Wij zullen onze ambities en de onderbouwing daarvan op dit terrein in de Daadkracht aanpassen. Voorts heeft u als onderdeel van het MOP ook gevraagd om duidelijkheid over de indicatoren, de prestaties en aan welke bronnen de informatie over - de prestaties worden ontleend. Dit laatste punt is inderdaad een belangrijk nieuw element. In de bijlage is een eerste overzicht hiervan opgenomen. Wij zeggen toe dat in de beoogde nazending dit verder in orde zal worden gemaakt. Punt van discussie is tot slot of het geoorloofd is bij de aanpak van de veelplegers te registreren op etniciteit. Wij menen dat deze registratie uiteindelijk handelingen vergt waarop de Wbp van toepassing is. In afwachting van de bevestiging hiervan zullen wij vooralsnog niet overgaan tot registratie van etniciteit. Mogelijk komen wij hierop terug in de beoogde nazending. Het college van burgemeester en wethouders, de secretafis, S dgiburgemeester..jongen

3 Overzicht bronnen van outputdoelstellingen OUTPUT-DOELSTELLINGEN EN OUTPUT- INDICATOREN GSB-III BDU ECONOMIE Verminderen criminaliteit tegen bedrijven en ondernemers - Keurmerk veilig ondernemen - aangiftebereidheid ondernemers Tevredenheid bedrijfsleven over de lokale dienstverlening -aansluiting bij het nationaal elektronisch bedrij ven lok et Vergroten aantal aansluitingen breedband - aantal vraagbundelingstrajecten Bedrijventerreinen - aantal hectare geherstructureerde bedrijventerreinen - aantal hectare nieuw aangelegde bedrijventerreinen Bedrijfsruimten - goedkope bedrijfsruimten in geherstructureerd gebied - bedrijfsruimten voor (door)starters Vrijetijdseconomie - toename werkgelegenheid in vrijetijdsbranche groei bezoekers attracties, musea en evenementen BDU FYSIEK Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw op uitleglocaties - aantal nieuw gebouwde woningen op uitleglocaties 1 Koopprijs tot (prijspeil 2002) 2 huurprijs tot 317 (huursubsidiewet, kwaliteitskortinggrens 2003) 3 huurprijs tot 471 (huursubsidiewet, aftoppingsgrens 2003) Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw in bestaand stedelijk gebied -aantal nieuwbouw woningen binnen bestaand stedelijk gebied 1 Koopprijs tot (prijspeil 2002) 2 huurprijs tot 31 7 (huursubsidiewet, kwaliteitskortinggrens 2003) 3 huurprijs tot 471 (huursubsidiewet, aftoppingsgrens 2003) -aantal gesloopte woningen Saldo nieuwbouw en sloop binnen bestaand stedelijk gebied BRON Bron: Nederlands platform Criminaliteitsbestrijding: beoordelingsverslagen van het behalen van de I st * ster, aantal afgegeven certificaten + auditverslagen in volgende j aren BGO BGO Basisindicator door ministerie van EZ:INTERNET monitor 'Breedband' BSD/PO1 trekt het project en rapporteert uit projectadministratie aan DSO/EZ de voortgang van de bundeling waaronder totaal aantal mogelijke aansluitingen per bundeling en het gerealiseerde aantal aansluitingen. IBIS in opdracht van Min EZ Vanaf 2006 centrale monitor voor GSB die gevoed wordt met gegevens uit interne registratie bij DSO/HOB IBIS in opdracht van Min EZ Vanaf 2006 centrale monitor voor GSB die gevoed wordt met gegevens uit interne registratie bij DSO/HOB interne registratie bij DSO/HOB ( 175,00 per m2 (BVO)) bron: CV starterspanden (aan gemeente gelieerde organisatie). DSO/ L&V in registratie VR+ Marketing & Events. DSO/EZ geeft in jaarlijkse productsubsidiëring aan M&E. CBS woning-mutatie bestanden. Het gebied waar geteld moet worden zijn de Vinex locaties en de Westlandsche Zoom. DSO/BTD met berekening door DSO/Beleid CBS woning-mutatie bestanden Het gebied waar geteld moet worden is bestaand stedelijk gebied op DSO/BTD met berekening door DSO/Beleid CBS woning-mutatie bestanden DSO/BTD houdt de registratie bij van de opnamen van bouwinspecteurs betreffende de sloop van panden CBS woning-mutatie bestanden

4 OUTPUT-DOELSTELLINGEN EN OUTPUT- INDICATOREN GSB-II1 Bestaande Woningen -aantal aan consumenten verkochte huurwoningen -aantal woninginnovaties - aantal ingrijpend verbeterde woningen Toename aantal toegankelijke woningen Oppervlak (in m2 of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls in centrale vernieuwings- en pioniersgebieden Oppervlak (in m 2 of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls in beheergebieden Het aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorende oppervlak (ha) Bodemsanering -aantal te onderzoeken locaties -aantal te saneren locaties gesaneerd aantal m2 grond -gesaneerd aantal tn3 grond - gesaneerd aantal m3 grondwater Bodemprestatie-eenheden Geluidsaneringen luchtkwaliteit - aantal A- woningen - aantal meters wegvak onder de normen van het Besluit luchtkwaliteit Cultuurimpuls - aantal wijken waar fysieke culturele kwaliteiten aantoonbaar en integraal onderdeel uitmaken van de gebiedsontwikkeling Fysieke maatregelen sociale leefomgeving - Aantal aangepakte locaties waar leefbaarheid onder druk staat - Politiekeurmerk Veilig Wonen voor nieuwbouw - Politiekeurmerk Veilig Wonen voor bestaande bouw BDU SOCIAAL/INTEGRA TIE/VEILIGHEID Intensiveren handhaving en toezicht - extra controleurs openbare ruimte Het verminderen van de criminaliteit gepleegd door volwassen en jeugdige veelplegers door de realisatie van een sluitend systeem van nazorg ten behoeve van deze doelgroep BRON Kdata. De gemeente beschikt over een betrouwbare registratie bij de GBD. nazend ing DSO/BTD het aantal vergunningplichtige ingrepen aan woningen met een prijs van > Bron DSO/BTD. Het gegeven is het aantal nieuwbouwwoningen minus het aantal E.G-woningen. In het Bouwbesluit is vastgelegd dat alle nietgrondgebonden woningen toegankelijk moeten worden gebouwd. Opdrachtgeving en gereedmelding van D SB/Stedelijke Structuren, registratie bij DSO afd ROMZ Opdrachtgeving en gereedmelding van D SB/Stedelijke Structuren, registratie bij DSO afd ROMZ DSB / Het Meerjaren Onderhoudsprogramma en de jaarlijks aan de commissoriale toelichting van de begroting toe te voegen Groenbalans. GLOB1S Milieu en Vergunningen: registratie in bodeminformatiesysteem BIS4all GLOBIS Milieu en Vergunningen: registratie in bodem informatiesysteem BIS4all GLOBIS Milieu en Vergunningen: registratie in bodem informatiesysteem BIS4aII GLOBIS Milieu en Vergunningen: registratie in bodem informatiesysteem BIS4all GLOBIS Milieu en Vergunningen: registratie in bodem informatiesysteem BIS4all GLOBIS Milieu en Vergunningen: registratie in bodem informatiesysteem BIS4all DGM (steden dienen plannen/ subsidieaanvragen in) DSO/BTD milieu vergunningen. In registratie bij Milieu en Vergunningen van DSB : DGM. nazending DS B/Stadsdeelmanagers Jaarlijkse actualisering van de Stadsdeelplannen. registratie afgegeven PKVW keurmerken (nu bij Politie, vanaf 2005 bij DSO registratie afgegeven PKVW keurmerken (nu bij Politie, vanaf 2005 bij DSO De formatiestaten van Leefbaarheid&Toezicht DSB, personeelsdossier.

5 OUTPUT-DOELSTELLINGEN EN OUTPUT- INDICATORENGSB-1II het aantal geregistreerde veelplegers waaraan een resocialisatietraject is aangeboden cq dat dit heeft afgerond -volwassenen -jeugdigen Preventie -jeugdigen Repressie -jeugdigen Nazorg Verminderen van overlast op straat door realisatie sluitende aanpak sociale opvang en hulpverlening - aantal overlastgevende personen dat een contra- indicatie krijgt in de maatschappelijke opvang Aanpak Huiselijk geweld -aantal eerste meldingen en van herhaling van huiselijk geweld -aanwezigheid van een convenant tussen alle lokale partijen -aanwezigheid van een meldpunt huiselijk geweld Vermindering criminaliteit in risicogebieden - aantal hotspots - verminderen delicten en onveiligheidsgevoel in openbaar vervoer en stations -afname criminaliteit op hotspots Het voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden -aantal (t.o.v. de doelgroep achterstandsleerlingen) allochtone en autochtone peuters en kleuters, dat deelneemt aan voor- en vroegschoolse programma's - aantal in te richten schakelklassen Vergroten aantal jongeren dat een startkwalificatie haalt - aantal (t.o.v. doelgroep voortijdig schoolverlaters) allochtone en autochtone scholieren dat herplaatst is. Verbeteren beheersing Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving onder etnische minderheden -aantal nieuwkomers dat is ingeburgerd volgens de jaarlijkse monitor -aantal oudkomers dat is ingeburgerd volgens de jaarlijkse monitor Vergroten aantal deelnemers aan een educatief traject - aantal deelnemers VAVO - aantal deelnemers aan trajecten BMF/ toeleiding vervolgonderwijs -aantal deelnemers aan trajecten sociale redzaamheid - aantal deelnemers staatsexamen NT-2 opleidingen Vergroten capaciteit van de V rouwen op vang - aantal plaatsen in de vrouwen opvang Verbetering doorstroming maatschappelijke opvang -gemiddelde verblijfsduur in de maatschappelijke opvang Verbetering bereik ambulante verslavingszorg BRON HKS + Webapplicatie Stelselmatige daders. De partijen betrokken in het convenant wisselen gegevens uit gekoppeld aan de naam van de cliënt. SOV door openbaar-ministerie registreert op naam van de cliënt. Registratie is opvraagbaar. registratie bij Halt registratie bij Raad van de Kinderbescherming registratie bij raad voor de jeugdzorg registratie bij Halt registratie bij Raad van de Kinderbescherming registratie bij raad voor de jeugdzorg Webapplicatie Stelselmatige daders Centrale Toegang Maatschappelijke opvang verstrekt telling van aan de deur geweigerde personen. Min Jus o.b.v gegevens Politie Haaglanden Min Jus o.b.v gegevens BSD Min Jus o.b.v gegevens BSD Politiecijfers afkomstig uit Flexibel Meldkamer Systeem. N.A.W.-gegevens van geïnterviewde burgers in registratie van opdrachtnemer beschikbaar. Politierapportage is goedgekeurd door bureauchef. Veiligheidsarrangement ondertekend door betrokken partijen Flexibel Meldkamer Systeem O-meting over 2004 ook uit FMS nazending nazending nazending Monitor (s) inburgering Haags Startpunt Nieuwkomers + client volgsysteem van HSN Monitor (s) inburgering Haags Startpunt Nieuwkomers + client volgsysteem van HSN nazend ing nazending nazending nazending nazending Centrale Toegang Maatschappelijke opvang verstrekt telling van aan de deur geweigerde personen.

6 OUTPUT-DOELSTELLINGEN EN OUTPUT- 1NDICATOREN GSB-III - aantal (ex)verslaafden dat na ontvangen zorg huisvesting heeft gevonden - aantal (ex) verslaafden dat na ontvangen zorg in begeleid wonen projecten huisvesting heeft gevonden Aanpak overgewicht 0-19 jarigen - aantal jarigen met overgewicht dat via JGZ wordt opgespoord en voor wie gezondheidsinterventies worden ingezet BRON Lad is nazend ing Ladis nazend ing nazend ing

7 Gemeente Den Haag Projectbureau Grotestcdcn beleid

8 Meerjarig ontwikkelingsprogramma Grotestedenbeleid Den Haag

9 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Den Haag : een stad die groeit en boeit De koers is goed, het tempo moet omhoog De opgave is exceptioneel, het instrumentarium blijft daarbij achter Het hart van ons GSB: groeien en boeien In Den Haag, daar kom je vooruit In Den Haag, daar wil je blijven Vergroten van onze daadkracht De opgave samengevat 14 2 Actieprogramma Economie Sterke en zwakke punten De opgave Ambities economie Bedrijventerreinen Verminderen van de criminaliteit tegen bedrijven en ondernemers Vergroten aantal breedbandaansluitingen Verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers Vrijetijdseconomie Overzicht Ambities Economie Intergemeentelijke afstemming 22 3 Actieprogramma Wonen en Woonomgeving Inleiding SWOT-analyse Ambities Wonen Centrale vernieuwingsgebieden Pioniersgebieden: particuliere eigenaren verleiden Beheergebieden Nieuwbouw op de uitleg Verkoop van huurwoningen Groepen op de woningmarkt die bijzondere aandacht vragen Ambities Omgevingskwaliteit Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Grootschalig groen in de stad Cultuurimpuls Bodemsanering Geluidsanering Luchtkwaliteit Wateren watersystemen Duurzame ontwikkeling Zorgvuldig ruimtegebruik Bereikbaarheid Fysieke voorwaarden voor aantrekkelijke sociale en veilige omgeving Bovenlokale afstemming 37 4 Actieprogramma Veiligheid Sterke en zwakke punten Veelplegers Vermindering overlast op straat Huiselijk geweld Vermindering criminaliteit in risicogebieden 45

10 5 Actieprogramma Leefbaarheid Sterke en zwakke punten De opgave Investeren in de sociale infrastructuur en bewonersparticipatie Handhaving en toezicht, verminderen van overlast Ambities leefbaarheid 50 6 Actieprogramma integratie en educatie Inburgering Integratie Onderwijs, jeugd en educatie Sterke en zwakke punten Gemeentelijk onderwijsbeleid Ambities integratie en educatie 58 7 Actieprogramma Maatschappelijke zorg Sterke en zwakke punten De opgave Verbetering doorstroming in de maatschappelijke opvang Vergroting van de capaciteit van de vrouwenopvang Verbetering van het bereik van de ambulante verslavingszorg Ambities Maatschappelijke zorg 64 8 Preventieve aanpak bestrijding sociaal-economische gezondheidsverschillen De opgave Bestrijding sociaal-econonomische gezondheidsverschillen 65 9 Overzicht ambities en financieel kader Overzicht outputdoelstellingen Financieel kader BDU Sociaal, Integratie en Veilig (SIV) BDU Economie BDU Fysiek Sturing en organisatie Vasthouden en verbeteren van integraliteit Sturen op de voortgang Het rijk ontschot, de gemeente ook Bestedingsplannen Stadsdeel-MT's Interne visitatie De nieuwe structuur 77 Bijlagen Bijlage 1 Bodemprogramma Den Haag Stedelijk Gebied 78 Bijlage 2 Waar Staat Den Haag? 83

11 Inleiding Vorig jaar hebben het kabinet en de steden besloten het Grotestedenbeleid (GSB) tot en met 2009 te willen continueren. Het rijk heeft daarvoor in nauw overleg met de steden het kader voor bepaald. Wij hebben als college ja gezegd tegen het beleidskader Samenwerken aan de Krachtige Stad maar nadrukkelijk onder de voorwaarde dat gemeenten meer gelegenheid krijgen tot maatwerk en ook verlost worden van de enorme administratieve rompslomp. Het rijk heeft deze uitdaging opgepakt en onder min of meer gelijke uitgangspunten een aanzienlijk simpeler kader neergezet. Het GSB heeft ook in de komende periode tot doel: De objectieve en subjectieve veiligheid te verbeteren De kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren De sociale kwaliteit van de samenleving te verbeteren Hoge - en middeninkomens aan de stad te binden, en De economische kracht van de stad te vergroten. Met de vorming van een drietal brede doeluitkeringen voor het fysieke domein, economische domein en voor het sociale domein, inclusief integratie en veiligheid hebben steden de mogelijkheid om binnen deze uitkeringen te schuiven met budgetten en volstaat een verantwoording zoals deze ook voor de gemeenteraad moet worden gemaakt (single audit). Een belangrijk verschil met de vorige periode is dat steden hun ambities formuleren op slechts 38 outputdoelstellingen waarbij bijvoorbeeld in de Kracht van Den Haag maar liefst 110 afspraken zijn gemaakt. Nieuw is ook dat het in bijna alle gevallen om resultaatsafspraken gaat, waarbij het resultaat direct voortvloeit uit het eigen gemeentelijke handelen. De Daadkracht van Den Haag is het Meerjarig Ontwikkelprogramma (MOP) Grotestedenbeleid van de gemeente Den Haag. Dit programma bouwt voort op het fundament dat is gelegd in de eerste twee GSB-cycli. In het eerste hoofdstuk actualiseren wij onze visie op de ontwikkeling van de stad in de komende vijftien tot twintig jaar. De hoofdstukken 2 t/m 8 zijn gewijd aan de actieprogramma's van Economie, Wonen en woonomgeving, Veiligheid, Leefbaarheid, Integratie en educatie, Maatschappelijke zorg, Aanpak gezondheidsverschillen. De actieprogramma's zijn toegespitst op de thema's en doelstellingen waarvoor brede doeluitkeringen (BDU) op de terreinen Economie, Fysiek en Sociaal, Integratie & Veilig in het vooruitzicht zijn gesteld. Het 9 e hoofdstuk bevat de financiële vertaling van dit actieprogramma en een overzicht van de Haagse ambities op alle prestatieafspraken. In hoofdstuk 10 geven wij aan hoe de uitvoering van dit actieprogramma wordt aangestuurd. In bijlage 1 is een uitwerking van het bodemprogramma opgenomen. In bijlage 2 is tot slot een staat van de stad opgemaakt op de relevante ou/comedoelstellingen. Bij de presentatie van onze voornemens hebben wij het programmaniveau als vertrekpunt gekozen. Op enkele plaatsen hebben wij ervoor gekozen om bij wijze van illustratie bepaalde projecten wat meer uit te diepen. Daarnaast hebben wij voor g ren so verstijgende problemen op het vlak van de woningmarkt, bereikgaarheid, de ontwikkeling van bedrijventerreinen, milieu en groen de intergemeentelijke samenwerking verder uitgewerkt. Wij zijn ervan overtuigd dat we op de goede weg zitten. Met de planvorming zijn wij ver gevorderd. Veel projecten die in de eerste twee GSB-periodes in gang zijn gezet, komen in de jaren op stoom te liggen; een deel daarvan moet in deze derde GSB-periode tot afronding komen. Het gaat nu minder om (nieuwe) plannen, maar vooral om de uitvoering. Tempo en kwaliteit zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Om daarop zo goed te kunnen sturen als in de gegeven situatie mogelijk is, geven wij extra aandacht aan de aansturing van het Grotestedenbeleid. Vanwege deze uitvoeringsgerichtheid noemen wij dit tweede MOP: De Daadkracht van Den Haag.

12 1 Den Haag : een stad die groeit en boeit 1.1 De koers is goed, het tempo moet omhoog We zijn inmiddels een flink eind gevorderd met het realiseren van de ambities uit ons GSB-II programma De kracht van Den Haag. De koers die wij toen hebben ingeslagen blijkt goed. Maar het gaat ons - en de stad - nog niet snel genoeg. Deels ligt dat aan factoren die we niet in de hand hebben: een teruglopende economie, te weinig bevoegdheden om het grote aantal spelers in het veld effectief en slagvaardig te kunnen aansturen, knelpunten in regelgeving, zwalkend of onvoldoende doortastend rijksbeleid, minder geld dan nodig is, lange doorlooptijden van grote infrastructurele projecten. Maar er ligt ook een opgave voor onszelf. Het samenspel tussen beleid en uitvoering, tussen de GSB-pijlers, tussen het stedelijke en het stadsdeelniveau en tussen onze gemeente en haar externe partners (bedrijven, investeerders, maar ook de regiogemeenten) vertoont een stijgende lijn, maar kan en moet nog beter. In het voorbereidingstraject van belangrijke nieuwe nota's voor het economisch en het huisvestingsbeleid (de Impuls Haagse economie en de Haagse woonvisie 2020) hebben wij met onze samenwerkingspartners een tussenbalans opgemaakt. Conclusie daarvan is dat de stedelijke visie die wij in De kracht van Den Haag hebben gepresenteerd op hoofdlijnen nog steeds brede steun geniet. We zetten de koers van de afgelopen jaren dan ook voort, met de aanvullingen en bijstellingen die voortvloeien uit de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zoals de stagnatie in de economie en de toegenomen aandacht voor leefbaarheid en veiligheid. Belangrijke aandachtspunten voor de GSB-III periode zijn het tempo en de kwaliteit van de uitvoering. Verdere verbetering daarvan is nodig om onze koers nog meer kracht te geven. Kiezen voor kwaliteit betekent onder meer dat we extra zorg besteden aan het afmaken wat de vorige periode is ingezet en aan het waarborgen van de duurzaamheid van bereikte resultaten. Daarbij hoort het beschermen van onze fysieke investeringen door een effectieve regeling van beheer en toezicht, waar dat maar even kan met actieve betrokkenheid van omwonenden. 1.2 De opgave is exceptioneel, het instrumentarium blijft daarbij achter We hebben in De kracht van Den Haag hoge ambities neergezet. We handhaven dat ambitieniveau. Met minder redden we het niet. Voor de vier grootste steden gaat het om meer dan alleen hun positie binnen Nederland. De Randstad is een van de belangrijkste economische kernen in Europa. Daarvan plukt heel Nederland de vruchten. De concurrentie is zwaar. We moeten alle zeilen bijzetten om met de top mee te kunnen blijven doen. Goede onderlinge samenwerking is daarbij een noodzaak: specialiseren in plaats van concurreren, samen optrekken naar buiten toe in het kader van de Deltametropool, krachten bundelen om onze sterke punten verder uit te bouwen en onze zwakkere punten af te dichten. Dat gaat ons lang niet slecht af, maar vraagt wel om voortdurende alertheid en om de zekerheid van duurzame rijkssteun op het niveau dat nodig is. De vraag is of het besef van urgentie dat aan de basis lag van GSB-I en -II bij het rijk nog steeds voldoende aanwezig is. Ondanks al onze pogingen om over het voetlicht te brengen dat de vier grootste steden te maken hebben met een exceptionele opgave die in een tijd van economische teruggang steeds zwaarder wordt, zullen we de komende vijfjaar onze problemen het hoofd moeten bieden met minder geld en minder bevoegdheden dan in de vorige GSB-periode. Als deze koers niet gekeerd wordt zal dat niet zonder gevolgen kunnen blijven voor de resultaten en het tempo van ons GSB. Dat is een tijdbom die tikt onder het vertrouwen in de stad dat dankzij de vele inspanningen in GSB-I en GSB-II langzaam maar zeker aan het groeien is onder investeerders, ondernemers én burgers. We blijven hierover met het rijk in gesprek: duurzame verbetering van de concurrentiepositie van de grote steden, ook en vooral op Europese niveau, is te belangrijk om door onze vingers te laten glippen.

13 1.3 Het hart van ons GSB: groeien en boeien Wij willen een stad zijn waar burgers hun potenties ten volle kunnen verwezenlijken. Net als andere grote steden is Den Haag een sociale ladder, waar mensen uit alle windstreken en met de meest uiteenlopende kennis en vaardigheden kansen zoeken om een tree hoger te komen. Dat geldt voor nieuwkomers uit n iet-geïnd u stria liseerde landen, van wie velen hier in Den Haag het eerste diploma uit de geschiedenis van hun familie halen. Maar ook voor pas afgestudeerden die hun eerste baan vinden bij een ministerie, een ict-bedrijf of een verzekeringsmaatschappij, voorde ondernemer die gaat uitbreiden en voor de expert die een nieuwe uitdaging zoekt bij een internationale organisatie of een van de vele kenniscentra in de stad. Een stad is vitaal als er voldoende beweging en doorstroming op de sociale ladder is: aan de onderkant én hogerop. Voor duurzame vitaliteit is economische groei nodig, maar ook persoonlijke groei van de klimmers op de ladder. Onze opgave is om daarvoor de voorwaarden te scheppen. Wij bevorderen economische groei door het realiseren van bedrijfsruimte en het verbeteren van het vestigings- en ondernemingsklimaat. Persoonlijke groei stimuleren en faciliteren wij via onderwijs (op alle niveaus), welzijn en cultuur. Daarbij plaatsen wij de jeugd centraal. Investeren in onze jonge stadgenoten is nodig om ook in de toekomst economisch competitief te blijven en om een samenleving te bouwen waar je graag bij wilt horen: dynamisch, creatief, internationaal, multicultureel. Om de jeugd zijn potenties te laten verwerkelijken en geslaagde jongeren aan de stad te binden is voortdurende aandacht nodig voor het up-to-date houden van het eersteklas onderwijsaanbod in onze stad en voor het verder versterken van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Om jongeren te lokken, te boeien en te binden investeren we ook in betaalbare en aantrekkelijke woon- en bedrijfsruimte voor studenten en afgestudeerden, in een ondernemingsklimaat dat vrij baan geeft aan creatieve en innovatieve starters en in een veelzijdig aanbod van vrijetijdsvoorzieningen. Wie een duwtje in de rug nodig heeft om op weg te komen op de ladder kan een beroep doen op ons fijnmazig en veelkleurig aanbod in de sfeer van inburgering, integratie, activerend welzijnswerk en arbeidsmarkttoeleiding. De mate waarin de stad sociale stijgers kan accommoderen, hangt af van de economische en sociale kracht van de stad. Sterke, stabiele en stuwende bedrijven en organisaties zorgen voor werk en investeren in hun omgeving. Bewoners met midden en hoge inkomens houden het draagvlak voor publieke voorzieningen in stand, vormen een afzetmarkt voor ondernemers en zorgen ervoor dat nieuwkomers zich kunnen spiegelen en op een natuurlijke wijze hun plek in de samenleving kunnen vinden. Het sterkere deel van de stad zorgt ervoor dat de sociale ladder blijft functioneren.werkgevers en burgers die sociaal én economisch sterk zijn, zijn essentieel voor een stad. Het is van levensbelang om hen aan de stad te binden. Een concurrerend ondernemingsklimaat, een gevarieerd vraaggericht woonklimaat en een prikkelend aanbod van culturele, educatieve, sport- en vrijetijdsvoorzieningen, winkels en horeca, een gemeentelijke dienstverlening waarin de klant koning is en ruim baan voor initiatieven uit de stad moeten ervoor zorgen dat Den Haag een stad is waar bedrijven, organisaties en bewoners graag willen zijn - en blijven. Als we het over binding hebben, hebben we het niet alleen over de bovenkant van de samenleving. Om de stad leefbaar, veilig en aantrekkelijk te maken en te houden moet iedereen zich er thuis voelen. Ook in delen van de stad die op achterstand staan of met afglijden worden bedreigd wordt in binding geïnvesteerd. Herstructurering doorbreekt de sociaal-economische eenzijdigheid in die gebieden, zorgt voor meer woonkwaliteit en schept mogelijkheden voor bewoners om binnen hun eigen wijk door te stromen. Resultaat daarvan is een stabielere wijk. Impulsen in leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang helpen een klimaat te scheppen dat bewoners prikkelt om zich in te spannen voor een beter woon- en leefmilieu. Elk gebied heeft daarbij zijn eigen mogelijkheden en kansen. Soms zal binding vooral moeten worden nagestreefd door te investeren in de sociale relaties en door initiatieven uit het gebied te stimuleren en te faciliteren. Elders zal het accent moeten worden gelegd op het overdragen van normen en waarden, onder meer met behulp van stringente handhaving. Langs verschillende wegen werken we zo aan hetzelfde doel: een stad waar mensen vooruit kunnen en waarin zij zich thuis voelen, een stad die uitdaagt en boeit, lokt en bindt.

14 1.4 In Den Haag, daar kom je vooruit Werk: een basisvoorwaarde Voldoende werk, en werk dat aansluit bij de behoeften en de capaciteiten van de bewoners, is essentieel voor de ontwikkeling van een stad. Den Haag heeft een sterk gespecialiseerde arbeidsmarkt, waarin professionele dienstverlening centraal staat. De sector openbaar bestuur en de zakelijke dienstverlening zijn samen goed voor de helft van alle banen in de stad. Voor mensen met een opleiding op mbo-niveau of hoger heeft de Haagse arbeidsmarkt veel te bieden. Mensen met een lager opleidingsniveau komen daarentegen lastig aan de bak. Er is nauwelijks productiewerk in de stad. Zij zijn daardoor grotendeels aangewezen op het verzorgende midden- en kleinbedrijf. Dat stagneert echter in zijn ontwikkeling. Dat probleem is nog niet meteen opgelost. Het gaat niet goed met de economie. Den Haag heeft daar relatief minder last van dan andere grote steden, vanwege de dominantie van de publieke sector. Maar ook hier zullen alle zeilen moeten worden bijgezet. De economische perspectieven zijn het best voor de sectoren waarin we nu al sterk zijn. We handhaven daarom de koers die wij in De kracht van Den Haag hebben ingezet: inzetten op het verder versterken van onze positie als 'schrijftafel van Nederland', als ict-stad en als internationale hoofdstad van recht, vrede en veiligheid. Een noodzakelijke voorwaarde daarvoor is het verder verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Vraag en aanbod op de Haagse arbeidsmarkt zijn niet met elkaar in evenwicht. Driekwart van de Haagse banen vereist een opleidingsniveau van mbo of hoger, terwijl maar 60 % van de potentiële beroepsbevolking daaraan voldoet. Van de niet-werkende werkzoekenden is dat maar eenderde. Die afstand tussen vraag en aanbod leidt ertoe dat ruim 40 % van de Haagse banen worden bezet door mensen die buiten de stad wonen, terwijl aan de andere kant veel Hagenaars aan de kant blijven staan. We pakken die mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt langs drie sporen aan. We zorgen voor aantrekkelijke woningen en een concurrerende woonomgeving voor de mensen die al in Den Haag werken, maar er nog niet wonen. Daarnaast investeren we in het opleidingsniveau van de Hagenaars (vooral in dat van de jeugd) en spannen we ons in om meer laaggeschoold werk te scheppen. Het onderwijs kan veel, maar niet alles. We moeten beseffen dat een niveau van minimaal mbo niet voor alle jongeren is weggelegd. Ons onderwijssysteem legt een sterke nadruk op algemeen vormende aspecten. Veel jongeren spreekt dat niet aan: zij leren het best van de praktijk. In de huidige situatie lopen zij een hoog risico om tussen de wal en het schip te vallen. Verruiming van de mogelijkheden om leren en werken te combineren en meer praktijkgericht onderwijs kunnen hen binnenboord houden. De strakke wettelijke kaders op onderwijsgebied en de teruglopende gemeentelijke invloed op scholen maken dit tot een zeer zware opgave. Versterken van de vrijetijdseconomie biedt kansen voor werkzoekenden met een lage opleiding. Daarom blijven wij ons inzetten voor uitbreiding, diversificatie en versterking van het toerisme en de recreatie in Den Haag. We bouwen het toeristisch aanbod van Scheveningen uit, gaan onze positie als regeringszetel en hofstad beter vermarkten en versterken onze positie als dé congresstad van Nederland. Op plekken waar dat kan, scheppen we mogelijkheden voor vrijetijdsvoorzieningen. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: we worden nog aantrekkelijker als woon- en toeristenstad en geven een impuls aan de werkgelegenheid voor de kwetsbare onderkant van de arbeidsmarkt. Een loopbaan en een wooncarrière in je eigen stad Wie begint met het beklimmen van de sociale ladder heeft weinig te besteden. Dat geldt ook voor de jongeren en de studenten die zo belangrijk zijn voor de toekomst van de stad. Betaalbare jongeren- en studentenhuisvesting is dan ook een belangrijk aandachtspunt in ons woonbeleid. Doorstroming op de sociale ladder hoort gepaard te gaan met doorstroming op de woningmarkt. Dat is nodig om kansen te kunnen blijven bieden aan jongeren en andere sociale starters. Relatief veel mensen wonen nu te goedkoop voor hun inkomen. Dat komt mede omdat er te weinig doorstroommogelijkheden voor hen zijn in een omgeving die overeenstemt met hun levensstijl. Herstructurering en binnenstedelijke verdichting dragen eraan bij dat mensen met een midden- of hoog inkomen in hun eigen wijk of elders in de stad een woning kunnen vinden die past bij hun inkomen én hun woonbehoeften. Zo behouden we hen voor de stad, maar spelen we tegelijkertijd ook goedkope woningen vrij voor de mensen die daarop aangewezen zijn.

15 Een duwtje de sociale ladder op als dat kan, een goed vangnet als het moet Het voorkomen en bestrijden van achterstanden blijft ook de komende jaren een speerpunt in ons sociaal beleid. Hoofddoelstelling is Hagenaars zelfstandig te maken en te houden: in ieder geval in maatschappelijk opzicht, zo enigszins mogelijk ook sociaal-economisch. Activering staat centraal in onze aanpak. Zelfs als het om de meest kwetsbaren gaat, voor wie regulier betaald werk geen reëel perspectief kan zijn, is onze inzet erop gericht hun de regie over het eigen leven terug te geven. Ook - of beter gezegd: juist - in tijden dat het economisch minder gaat, moet de kwaliteit en de omvang van het sociale vangnet in stand gehouden worden. Uit een oogpunt van leefbaarheid en veiligheid, maar in de eerste plaats in het belang van de betrokkenen zelf. Wij zijn voorstanders van 'bemoeizorg': ruimere mogelijkheden om mensen desnoods tegen hun wil in op te vangen en te behandelen, als dat nodig is om onherstelbaar afglijden te voorkomen. Instellingen zullen nadrukkelijker worden aangesproken op de mate waarin zij erin slagen mensen zelfstandig en zelfredzaam te maken en te houden. De afgelopen periode hebben wij veel geëxperimenteerd met uiteenlopende aanpakken en werkwijzen, nu is het tijd om vast te stellen wat beter en wat minder goed werkt. De gesubsidieerde arbeid heeft veel mensen die als kansloos op de arbeidsmarkt golden een nieuw perspectief geboden. Dat is van grote waarde geweest: voor betrokkenen zelf en voor de stedelijke samenleving. Gesubsidieerde arbeid is immers voornamelijk ingezet voor de vergroting van de leefbaarheid en de veiligheid. Wij spannen ons in om mensen die daarvoor de capaciteiten hebben te laten doorstromen naar een reguliere baan. Er zal echter behoefte blijven aan een vorm van gesubsidieerde arbeid voor mensen die een te lage arbeidsproductiviteit en/of een te grote maatschappelijke problematiek hebben om doorstroming mogelijk te maken. Met het nieuwe stelsel van gesubsidieerde arbeid willen wij de positieve effecten uit de eerste twee GSB-perioden vasthouden. Dat betekent dat we zoveel als binnen ons vermogen ligt willen voorkomen dat mensen met een gesubsidieerde baan, die een nieuw perspectief hebben gekregen nadat zij vele jaren aan de kant hebben gestaan, opnieuw een beroep moeten doen op een sociale uitkering. Maar ook dat wij de extra impuls die dankzij gesubsidieerde arbeid aan de leefbaarheid en de veiligheid in de stad is gegeven, willen verankeren. Multicultureel samenleven: minder vrijblijvendheid, meer respect Tussen de en de Hagenaars verkeren in een achterstandssituatie omdat zij de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Mede daardoor hebben zij onvoldoende toegang tot het economische én het sociale en culturele leven van de stad. Inburgering is niet alleen belangrijk als eerste stap op de (overigens daarna nog lange) weg naar economische zelfstandigheid, maar ook en vooral als paspoort naar participatie. Om samen te kunnen wonen, werken en leven in de stad is nodig dat we dezelfde taal spreken (Nederlands) en dat we ons houden aan voor ons allemaal geldende maatschappelijke verkeersregels. De inspanningen van het rijk om het inburgerings- en scholingsaanbod minder vrijblijvend aan te bieden dan tot nog toe, hebben onze steun. Wij betreuren dat het rijk ervoor gekozen heeft de rol van de gemeenten bij de inburgering te verkleinen en dat er nog een kloof ligt tussen de ambities en daarvoor noodzakelijke middelen. De op zichzelf terechte aandacht voor ontsporingen en misstanden, waarbij een zeer problematische maar niet bijzonder omvangrijke groep allochtonen is betrokken, lijkt het zicht te ontnemen op wat er met de meerderheid aan de hand is. Met steeds meer allochtonen gaat het goed: 36 % van de Haagse nieuwkomers is binnen een periode van vijfjaar doorgestroomd naar een betere woning in een betere wijk, er is een etnische middenklasse in opkomst en het aandeel allochtonen in de hogere vormen van het \oortgezet onderwijs, in het mbo en het hbo neemt gestaag toe. Maar daarnaast is er een grote groep die ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren niet of nauwelijks vooruit lijkt te komen, ook niet over de generaties heen. Met name de emancipatie van Turken en Marokkanen vordert langzamer dan velen denken en wij willen. De successen komen nog voornamelijk op het conto van de groep Surinamers. Wij kiezen voor voortzetting en waar nodig intensivering van ons beleid, waarbij eerste prioriteit uitgaat naar het voorkomen en bestrijden van sociaal-economische achterstand. In aanvulling daarop gaan wij door met het bevorderen van contact en dialoog tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Den Haag. Den Haag kiest ook hier voor binding. Dat vullen we in door duidelijke normen te stellen en die ook snel, zichtbaar, consequent en zonder aanzien des persoons te handhaven. Maar ook door het belang

16 van wederzijds respect te blijven benadrukken en oog te hebben voor gerechtvaardigde wensen en rechtmatige belangen van alle groepen in onze samenleving. 1.5 In Den Haag, daar wil je blijven Het ondernemersklimaat wordt beter Voor een duurzame ontwikkeling van Den Haag is het van levensbelang dat partijen die de economische vitaliteit en de sociale draagkracht van de stad bepalen zich hier thuisvoelen en in de stad willen investeren. Dat geldt voor de bedrijven en organisaties die werk bieden en investeren in hun omgeving en voor de burgers met midden- en hoge inkomens die het draagvlak van publieke voorzieningen en winkels in stand houden. Maar ook de burgers die zich inspannen voor leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang moeten we koesteren. Om bedrijven en organisaties aan de stad te binden spannen we ons al sinds GSB-I in voor een concurrerend vestigings- en ondernemingsklimaat. Dat werpt zijn vruchten af. De Haagse bedrijven worden positiever over het ondernemingsklimaat in de stad. Punten van aandacht zijn de bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bedrijventerreinen en de veiligheid. Verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, investeren in openbaar vervoer en autoverkeer, de aanpak van verouderde en de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, investeren in veilig ondernemen en verbetering van de gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven moeten die positieve ontwikkeling in het ondernemersvertrouwen de komende vijfjaar vasthouden en versterken. Een woonstad waar meer te kiezen valt Den Haag is een gewilde woonstad. De vraag naar middeldure en dure woningen overtreft het aanbod nog steeds. Het wegwerken van die kloof tussen vraag en aanbod is daarom een centrale opgave. Daar komt meer bij kijken dan alleen huizen bouwen. We investeren in het hele woonmilieu: woningen, groen, water, bereikbaarheid, voorzieningen. Daarbij spelen we in op de verschillende leefstijlen en behoeften van de bewoners die we willen aantrekken en vasthouden. Elk woongebied heeft een eigen identiteit die inspeelt op de verschillende leefstijlen en woonwensen. Met nieuwbouw op de Vinex-locaties, binnenstedelijke verdichting ten behoeve van stedelijk wonen en de transformatie van verouderde woongebieden met een eenzijdige woningvoorraad slaan we twee vliegen in één klap: we verruimen de keuzemogelijkheden voor midden- en hoge inkomens en we doorbreken de negatieve spiraal waarin sommige delen van de stad terecht zijn gekomen of dreigen te komen. Onze rol in dat proces is het formuleren van de stedenbouwkundige, programmatische en financiële kaders en het bekostigen van de investeringen in de openbare ruimte, de infrastructuur en de voorzieningen. Daarmee verleiden we marktpartijen, corporaties en particuliere eigenaren om te investeren in nieuwbouw of woningverbetering. Deze rolverdeling brengt met zich mee dat wij slechts een beperkte invloed hebben op het tempo. We slopen, bouwen of verbouwen zelf immers niet. Eén GSB-periode is te kort om het hele traject van planvorming tot oplevering door te lopen. Wat in GSB-II is gezaaid, zal daarom pas in GSB-III kunnen worden geoogst. In de komende vijf jaar worden de Vinex-I oca ties, die inmiddels voor tweederde af zijn, gecompleteerd. De mix van 70 % middeldure en 30 % sociale woningen staat garant voor een evenwichtige bevolkingsopbouw en voor sociale en economische vitaliteit. In de binnenstad worden, vaak als onderdeel van grote investeringsprojecten in de kantoren sfeer, dure woningen gebouwd die geknipt zijn voor bewoners met een stedelijke leefstijl. In de centrale vernieuwingsgebieden Transvaal, Duindorp, Spoorwijk en Zuidwest maken goedkope verouderde woningen plaats voor een veel gedifferentieerder woningaanbod, met gemiddeld 70 % middeldure of dure woningen en 30 % sociale woningen. De planvorming is in volle gang, in een aantal gebieden is al met het sloop/nieuwbouwproces begonnen. De herstructurering zal daar pas na de GSB-III periode helemaal zijn afgerond. Essentieel in het concept herstructurering is dat het niet blijft bij aanpassing van de woningvoorraad. Voor een aantrekkelijk en concurrerend woonmilieu is meer nodig. Het gaat om het realiseren van een samenhangend aanbod, dat naast woningen ook groenvoorzieningen, openbare ruimte, winkels, bedrijfsruimte, openbaar vervoer, sport, cultuur, welzijn, leefbaarheid en veiligheid omvat. Ook in de zogenaamde pioniersgebieden Laak, Rustenburg-Oostbroek, Stationsbuurt, Rivierenbuurt, Regentesse/Valkenbos (Reva) en in de Heesterbuurt is een deel van de woningvoorraad verouderd. 10

17 Bouwkundig zijn ze in goede staat, dankzij particuliere woningverbetering en onderhoudsstimulering. Woontechnisch moet er echter nog een slag gemaakt worden om deze woningen aantrekkelijk te houden. Omdat hier weinig corporatiebezit is (de meeste woningen zijn particulier eigendom) moet een andere strategie worden gevolgd, waarin het accent niet op sloop en nieuwbouw ligt, maar op woninginnovatie. Hierdoor en omdat veel meer partijen over de streep moeten worden getrokken, is de vernieuwing van het woningaanbod in deze gebieden veel complexer en nog langduriger dan in de centrale vernieuwingsgebieden. In de voormalige stadsvernieuwingsgebieden zal tot 2010 weinig veranderen in de woningvoorraad, maar wordt wel sterk ingezet op verdere verbetering van het woon- en leefklimaat. Punt van aandacht is het scheppen van ruimte voor lage inkomens die als gevolg van de herstructurering naar een andere woning moeten omzien. Deels doen we dat zelf, onder meer op de Vinex-locaties, maar we kunnen hierbij niet zonder de regiogemeenten. Het blijkt moeilijk om hierover met de regiogemeenten tot afspraken te komen. Onze eigen directe bijdrage aan de vergroting van de aantrekkelijkheid van Den Haag als woonstad bestaat onder meer uit de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Daar zijn we flink mee opgeschoten. Tot en met 2003 is ruim m2 openbare ruimte verbeterd. Het groene karakter van Den Haag is een van onze sterkste troeven. We investeren in verdere vergroening van de bestaande lange lijnen en grote parken met oog voor recreatieve mogelijkheden. Daarnaast spannen we ons in om de grote groengebieden in en om de stad beter met elkaar te verbinden. Ook water kan een belangrijke bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van een woonomgeving. Daarom geven we water een grotere plaats in de stedelijke vernieuwing. Omdat er in de GSB-lll/ISV-2 periode minder geld beschikbaar is moeten er keuzes gemaakt worden. Wij kiezen voor continueren van de herstructurering van de eenzijdige wijken en investeren in de particuliere voorraad, in (parkeer) voorzieningen en in de omgevingskwaliteit om daarmee voor de markt een gunstig investeringsklimaat te scheppen. Het accent wordt gelegd bij locaties met een grote spin-off. Punt van aandacht is het vasthouden van hiermee bereikte resultaten door het treffen van een deugdelijke structurele voorziening in de kosten van beheer, onderhoud, toezicht en activiteiten. Een stad die leefbaar en veilig is Leefbaarheid en veiligheid worden steeds belangrijker als vestigings- of juist vertrekfactor voor bewoners, instellingen en bedrijven. De afgelopen GSB/ISV-periode hebben wij hierop krachtig ingezet. Deze lijn trekken wij de komende periode door. Belangrijke nieuwe notie is dat de aanpak meer dan in het verleden moet aansluiten bij wat er in een gebied leeft. De vele pogingen om de leefbaarheid in gebieden met veel sociale starters te vergroten door extra gemeentelijke inzet leveren op de korte termijn wel resultaten op, maar het blijkt zeer lastig om ze in stand te houden. De mutatiegraad in deze gebieden is groot. Wie opklimt op de ladder trekt weg en zoekt ergens anders een betere woning in een betere buurt. Dat kunnen we niet verhinderen. Dat moeten we ook niet willen. Inzetten op sociale samenhang heeft in deze gebieden pas zin als bewoners zelf aangeven dat ze daaraan behoefte hebben en zich daarvoor willen inzetten. Als dat niet het geval is moeten we een andere weg bewandelen, met een sterker accent op de overdracht van waarden en normen en stringente handhaving daarvan. We laten niemand aan zijn lot over, maar gaan wel meer differentiëren in de instrumenten die wij inzetten. Het door de gemeente verzorgde basispakket van veeg-, onderhouds- en beheerdrensten is in de welvarender wijken van Den Haag toereikend. In de rest van de stad bestaat behoefte aan aanvullende leefbaarheidsactiviteiten. Soms zijn dat extra veegbeurten, soms activiteiten met een normoverdragend en gedragsbeïnvloedend karakter, soms facilitering van bewoners initiatieven, soms het ontwikkelen van innovatieve projecten. Per gebied wordt vastgesteld welk aanbod het best aansluit bij de condities die er in dat gebied bestaan. In onze opvatting is gedragsbeïnvloeding altijd een belangrijk aspect van aanvullende leefbaarheidsactiviteiten, omdat anders sprake is van een bodemloze put en mensen eerder gestimuleerd worden om zich slecht dan om zich goed te gedragen. De stadsdeelmanagementteams fungeren als opdrachtgever voor aanvullende leefbaarheidsactiviteiten. Hoewel in beginsel meerdere leveranciers van deze activiteiten denkbaar zijn, is de afgelopen jaren gebleken dat buurtbeheerbedrijven hiervoor de meest aangewezen partij 11

18 zijn. Zij doen immers niet alleen heiwerk, maar zijn ook stevig geworteld in het werkgebied en bieden werk aan mensen die vaak kansloos zijn op de reguliere arbeidsmarkt. Dankzij de buurtbeheerbedrijven zijn diverse innovatieve projecten tot stand gekomen, variërend van het tennispark in Reva tot het sociaal restaurant in Transvaal. In onze veiligheidsaanpak hebben wij de aanpak van veelplegers, het voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit, de vermindering van criminaliteit en overlast rondom een aantal hotspots, vermindering van overlast, aanpak van huiselijk geweld en 'normen en waarden' tot speerpunten gemaakt. Met het aanpakken van de groep van circa 300 veelplegers verwachten wij de cijfers voor veel voorkomende delicten als inbraak en diefstal uit auto's, winkels en woningen substantieel te kunnen terugbrengen. De aanpak bestaat uit een combinatie van langere opsluiting en waar mogelijk behandeling door de (verslavings)reclassering. Bij de jongerenaanpak staat eveneens de aanpak van veel voorkomende delicten als diefstal, al dan niet met geweld, mishandeling en vernieling centraal, met als doel te voorkomen dat jongeren zich ontwikkelen tot veelplegers. In aanvulling op de aanpak van de 27 hotspots wordt ook aandacht besteed aan andere risicogebieden, waaronder uitgaansgebieden, winkelcentra, bedrijventerreinen, stations en het openbaar vervoer. De overlastbestrijding is voornamelijk gericht op overlast veroorzaakt door dak- en thuislozen en door de bewoners van drugspanden. De aanpak richt zich met name op maatschappelijke opvang. Een voorzieningenaanbod dat uitdaagt en boeit Het voorzieningenaanbod is de afgelopen jaren vooral benaderd vanuit zijn belang voor het voorkomen en bestrijden van achterstanden. De kwaliteit en de diversiteit van voorzieningen leveren echter ook een belangrijke bijdrage aan de binding van burgers en bedrijven aan de stad. Bedrijven vinden het belangrijk dat een stad over een hoogwaardig onderwijsaanbod beschikt, zodat zij vacatures snel kunnen vervullen. Cultuur-, sport- en vrijetijdsvoorzieningen binden burgers aan hun woonomgeving en daarmee vaak ook aan het bedrijf waarvoor zij werken. Hoewel de middelen ontbreken om in de 'betere' wijken van de stad aanvullende of nieuwe voorzieningen te realiseren, kan niet worden uitgesloten dat (in beginsel budgettair neutrale) verschuivingen worden aangebracht op basis van door bewoners naar voren gebrachte wensen. Wanneer het aanbod beter aansluit op de wensen en behoeften, kan het nog meer kan bijdragen aan de doelstelling binding. Een stad waarin je je kunt verplaatsen De ontsluiting van de stad via het openbaar vervoer wordt verbeterd via de aanleg van RandstadRail, Agglonet en Stedenbaan. Een goede aansluiting op de HSL is voor Den Haag van levensbelang: we blijven ons daar dus ook hard voor maken. De ontsluiting via de auto wordt aangepakt met de (fasegewijze) aanleg van de centrumring en de buitenruit Door de beperkte ruimte in de stad en de negatieve effecten op het milieu kan het autoverkeer niet onbeperkt groeien. Daarom vangen we de stijgende mobiliteit zoveel mogelijk op door verbetering en uitbreiding van het openbaar vervoer en stimulering van het langzaam verkeer, in combinatie met concentratie van het autoverkeer op de hoofdroutes en het aanleggen van 30 kmzones. Evenals voor de herstructurering geldt voor bereikbaarheid dat maatregelen een doorlooptijd van meerdere jaren hebben. De vruchten van de inzet in de GSB-ll/ISV-1 periode kunnen daarom pas na die periode worden geplukt. 1.6 Vergroten van onze daadkracht Plannen zijn er inmiddels genoeg. Nog lang niet alle plannen uit de vorige GSB-periode zijn al volledig uitgevoerd. De druk is groot om telkens weer nieuwe problemen en gebieden aan te pakken. Het risico dat daaraan is verbonden is dat we teveel tegelijk willen doen en dat we meer oppakken dan we kunnen uitvoeren - en betalen. Dat leidde er in het verleden wel toe dat grote projecten niet voortvarend zijn opgepakt. Zo werden er wel fysieke voorzieningen gerealiseerd, maar werden onderhoud, beheer en exploitatie daarvan vaak niet sluitend geregeld, of alleen voor een korte periode. In de komende vijf jaar kiezen we voor afmaken waar we mee begonnen zijn. Dat betekent ook het dichten van de gaten die er nog zijn. 12

19 We willen onze aandacht de komende vijf jaar vooral richten op het verbeteren van de kwaliteit en het tempo van de uitvoering. Zoals al aangegeven kunnen we dat niet in ons eentje regelen, maar zijn we afhankelijk van de medewerking van onze partners. We hebben er overigens alle vertrouwen in dat we die ook krijgen, mits we ons eerst tot het uiterste inspannen om binnen ons eigen huis orde op zaken te stellen. Een transparante organisatie, integraal projectmanagement, korte lijnen naar ambtelijke top en bestuur, een duidelijk en consistent beleid, werkbare mandaten, goede voortgangscontrole en meer inzicht in bereikte resultaten zijn daarvoor noodzakelijke voorwaarden. Integra lite it, maatwerk en resultaatgerichtheid zijn sleutelbegrippen om tot een betere en snellere uitvoering te komen. Elk gebied in de stad heeft zijn eigen functie te vervullen als het om sociale mobiliteit of om binding gaat. De komende jaren zullen we per stadsdeel, per wijk en daarbinnen zo nodig per gebied moeten invullen wat er daar nodig is om de twee centrale GSB-doelstellingen te realiseren. Daarbij denken we niet aan dikke nota's, maar aan korte, concrete en acttegerichte paragrafen die onderdeel uitmaken van sectorale uitvoerings(jaar)programma's of van het stadsdeelplan. Doelstellingen zullen steeds helder en meetbaar moeten zijn, financiële consequenties van gekozen oplossingen moeten zichtbaar zijn en de vertaling ervan in sectorale budgetten moet zijn gewaarborgd, voor de hele periode, dat nodig is. Afhankelijk van aard, zwaarte, duur en complexiteit van de inzet in een bepaald gebied zal moeten worden bezien welke uitvoeringsstructuur de beste waarborgen biedt op snelle en goede resultaten. In een startdocument leggen we vast wat we willen bereiken, wie waarvoor verantwoordelijk is, welke budgetten beschikbaar zijn en (indien dit aan de orde is) wat de relatie is tussen de extra inzet die vanuit het GSB wordt gepleegd en de reguliere gemeentelijke inzet in dat gebied. Voor de fysieke pijler en de BDU economie voeren we meerjarig en integraal programmamanagement in met het Programma Ruimtelijke Investeringen Behalve in de organisatiestructuur zien wij ook belemmeringen in de sfeer van wet- en regelgeving. Op het gebied van onderwijs is de gemeente in de nieuwe GSB-periode een regisseur zonder bevoegdheden. Hoewel we vertrouwen hebben in de kracht van de relatie die we de afgelopen jaren met het onderwijsveld hebben weten op te bouwen, beseffen we dat onze positie zwakker is geworden. Ook op het gebied van de kinderopvang en de inburgering is onze positie ten opzichte van de vorige GSBperiode eerder verzwakt dan versterkt. Wij sluiten niet uit dat dit effecten zal hebben op de resultaten die worden geboekt. Met minder geld en minder bevoegdheden dan in de vorige ronde GSB/ISV, maar met onverminderde inzet spannen wij ons in om van Den Haag een concurrerende woon- en werkstad en een effectieve sociale ladder te maken. 13

20 1.7 De opgave samengevat Tegen de achtergrond van onze twee centrale doelstellingen "Den Haag, daar kom je vooruit" (groeien) en "Den Haag, daar wil je blijven" (boeien) vatten wij de kern van onze aanpak samen. Inhoudelijk geven wij voorrang aan: versterken van de concurrentiepositie van de stad Prioriteiten hierbinnen zijn verbetering van het ondernemersklimaat, het realiseren van bedrijfsruimte die aan de eisen van nu en morgen voldoet en het doorontwikkelen van het toerisme. versterken van de woonfunctie Prioriteiten op dit vlak zijn de verbetering van de kwaliteit van de particuliere woningvoorraad, het verbeteren van de aansluiting tussen de vraag naar en het aanbod van middeldure en dure woningen, het doorbreken van de sociaal-economische eenzijdigheid van de herstructureringsgebieden en het geven van een impuls aan grootstedelijk wonen in het centrum. verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid Prioriteiten hierbinnen zijn handhaving en toezicht, kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, optimaal benutten van 'groen' en 'blauw', aanpak van veelplegers, voorkomen dat jongeren een criminele carrière ontwikkelen, verbeteren van de veiligheid op en om hotspots. verbeteren van de sociale ladderfunctie Prioriteiten zijn hier het aanpakken van integratie en inburgering en de m/smafc/?opde arbeidsmarkt zorg voor de meest kwetsbaren. Prioriteit hierbinnen is het realiseren van zelfredzaamheid. Wat betreft het aanpakproces kiezen wij voor: voortzetting van de aanpak zoals neergezet in De kracht van Den Haag afmaken wat in gang is gezet verbeteren van de kwaliteit en waar mogelijk verhoging van het tempo van de uitvoering verbetering van de aansturing van complexe gebiedsgerichte aanpakken. In de volgende hoofdstukken wordt onze visie vertaald naar een ambitie op de overeengekomen outputdoelstellingen. 14

Overzicht van resultaatafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Nijmegen, maart 2005

Overzicht van resultaatafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Nijmegen, maart 2005 Overzicht van resultaatafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Nijmegen, maart 2005 De resultaatafspraken in deze lijst zijn gebaseerd op het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma en door Nijmegen

Nadere informatie

DE DAADKRACHT VAN DEN HAAG. Meerjarig Ontwikkelingsprogramma GSB

DE DAADKRACHT VAN DEN HAAG. Meerjarig Ontwikkelingsprogramma GSB DE DAADKRACHT VAN DEN HAAG Meerjarig Ontwikkelingsprogramma GSB 2005-2010 Datum 27 september 2004 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Den Haag 2004-2020: een stad die groeit en boeit... 5 1.1 De koers is goed,

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Groningen

Bijlage 1. Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Groningen Bijlage 1. Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Groningen De resultaatsafspraken in deze lijst zijn gebaseerd op het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma en door Groningen

Nadere informatie

Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Venlo

Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Venlo Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Venlo De resultaatsafspraken in deze lijst zijn gebaseerd op het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma en door Venlo aangeleverde

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht recente studies met betrekking tot het Grotestedenbeleid

Bijlage 1. Overzicht recente studies met betrekking tot het Grotestedenbeleid Bijlage 1. Overzicht recente studies met betrekking tot het Grotestedenbeleid Midterm meting GSB III (WWI / ABF Research, 7) Beleidsdoorlichting Grotestedenbeleid (WWI, juni 7; TK 6/7, 3983, nr. ) Beleidsdoorlichting

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Lelystad

Bijlage 1. Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Lelystad Bijlage 1. Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Lelystad De resultaatsafspraken in deze lijst zijn gebaseerd op het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma en door Lelystad

Nadere informatie

Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Heerlen

Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Heerlen Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Heerlen De resultaatsafspraken in deze lijst zijn gebaseerd op het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma en door Heerlen aangeleverde

Nadere informatie

Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Den Haag.

Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Den Haag. Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Den Haag. De resultaatsafspraken in deze lijst zijn gebaseerd op het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma en door Den Haag aangeleverde

Nadere informatie

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam thema; financiering van de woningmarkt Ik ben blij dat ik deze bijeenkomst kan bijwonen

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Deventer

Bijlage 1. Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Deventer Bijlage 1. Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Deventer De resultaatsafspraken in deze lijst zijn gebaseerd op het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma en door Deventer

Nadere informatie

Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Hengelo (Overijssel) - juli 2009

Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Hengelo (Overijssel) - juli 2009 Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Hengelo (Overijssel) - juli 2009 De resultaatsafspraken in deze lijst zijn gebaseerd op het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma,

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Prestatielijsten G31 in het kader van GSB III. Bijlagendocument bij hoofdrapport nulmeting GSB III

Prestatielijsten G31 in het kader van GSB III. Bijlagendocument bij hoofdrapport nulmeting GSB III Prestatielijsten G31 in het kader van GSB III Bijlagendocument bij hoofdrapport nulmeting GSB III Prestatielijsten G31 in het kader van GSB III Bijlagendocument bij hoofdrapport nulmeting GSB III Inhoudsopgave

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke ordening

Aan de voorzitter van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke ordening Wethouder van Bouwen en Wonen M. Norder Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke ordening Uw brief van Uw

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Marco Pastors 11 maart 2015

Uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Marco Pastors 11 maart 2015 Uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid Marco Pastors 11 maart 2015 1 1 Werkgebied 2 2 2 Rotterdam Zuid 2014 Nederland Totaal G4 Rotterdam Zuid 7 Focus wijken %huishoudens met WWB-AO-of WWuitkering

Nadere informatie

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015).

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). - Preambule - Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Maastricht

Bijlage 1. Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Maastricht Bijlage 1. Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Maastricht De resultaatsafspraken in deze lijst zijn gebaseerd op het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma en door

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Leiden juli 2009

Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Leiden juli 2009 Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Leiden juli 2009 De resultaatsafspraken in deze lijst zijn gebaseerd op het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma, door Leiden

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 GEBIEDEN 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 Probleemwijken Groot aandeel sociale huurwoningen Slechte kwaliteit woonomgeving Afname aantal voorzieningen Toename asociaal gedrag Sociale en etnische spanningen

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Rotterdam

Bijlage 1: Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Rotterdam Bijlage 1: Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Rotterdam De resultaatsafspraken in deze lijst zijn gebaseerd op het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma en door Rotterdam

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Venlo

Bijlage 1. Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Venlo Bijlage 1. Overzicht van resultaatsafspraken uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma van Venlo De resultaatsafspraken in deze lijst zijn gebaseerd op het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma en door Venlo

Nadere informatie

De onderdelen waarvoor met name GSO-gelden op worden ingezet staan cursief vermeld.

De onderdelen waarvoor met name GSO-gelden op worden ingezet staan cursief vermeld. D. De programma s De in dit onderdeel weergegeven programma s vormen de basis van het stadscontract tussen provincie en gemeente Nijmegen De teksten zijn een weergave van de relevante onderdelen uit het

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland Door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-l 04 2012 HK Haarlem 2 2OKT. 2013

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over de huishoudelijke hulp toelage (2015Z01571).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over de huishoudelijke hulp toelage (2015Z01571). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. de voorzitter van Commissie Ruimte. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. de voorzitter van Commissie Ruimte. Geachte voorzitter, Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie M. Norder Gemeente Den Haag de voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSO/2013.654 - RIS 268496 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

resultaten, knelpunten en condities

resultaten, knelpunten en condities Sturen op resultaat In de huidige discussies over de aanpak van maatschappelijke problemen staan resultaatgerichtheid en samenhang centraal. Het accent is verschoven van beleid naar uitvoering en van plan

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010.

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1201 SUBSIDIEVERLENING CITY MONDIAL 2010 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien: - het belang van de versterking van de economische vitaliteit van Stationsbuurt,

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Ruimte. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Ruimte. Geachte voorzitter, Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie M. Norder Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven SAMEN voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven Het stedelijk gebied is in ontwikkeling. Het succes van bedrijven als ASML en VDL, de designsector en vele

Nadere informatie

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad De stad als bevolkingsmagneet Koos van Dijken functie 29 januari 2013 1 Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Wat maakt de stad aantrekkelijk

Nadere informatie

Soort nota bespreekstuk In DT Nee. Dienst Stadsontwikkeling In college Telefoonnummer Voorstel in raad VROM

Soort nota bespreekstuk In DT Nee. Dienst Stadsontwikkeling In college Telefoonnummer Voorstel in raad VROM Collegenota Aan burgemeester en wethouders Reg.nr SO/WN/2004/30 Diensthoofd Paraaf Datum Datum 14 juni 2004 Vertrouwelijk nee Portefeuillehouder S. van Bodegraven Soort nota bespreekstuk In DT Nee Dienst

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Algemene Rekenkamer..,

Algemene Rekenkamer.., Algemene Rekenkamer, BEZORGEN Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 E w voorlichting@rekenkamernl

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Rotterdam, 24 november bb9555. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020

Rotterdam, 24 november bb9555. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020 Rotterdam, 24 november 2015. 15bb9555 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor: de Woonvisie Rotterdam,

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 23 06/912

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 23 06/912 o~~çëîççêëíéä= Onderwerp: Aanpassingen van het MOP GSB III mbt Volwasseneducatie, Onderwijsachterstanden en Inburgering Portefeuillehouder: M.H. Thalens-Kolker Dienst Beleid Beleidsvoorbereiding J. Backers,

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Concept. Beleidskader Investeringsbudget stedelijke Vernieuwing. Provincie Flevoland

Concept. Beleidskader Investeringsbudget stedelijke Vernieuwing. Provincie Flevoland Concept Beleidskader Investeringsbudget stedelijke Vernieuwing Provincie Flevoland 22 maart 2004 1. Inleiding In 2005 start tweede tijdvak van het investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-II). Nadat

Nadere informatie

Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie

Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Karsten Klein Rabin Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 Partijen, DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,mevrouw J. Klijnsma, handelend als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden, Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.J. Kluit BEL Doorkiesnummer

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Doetinchem, 28 juni 2017

Doetinchem, 28 juni 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.3 ALDUS VASTGESTELD 6 JULI 2017 Regionale beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de nota Beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Regiogemeenten

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Uitnodiging aan het nieuwe kabinet

Uitnodiging aan het nieuwe kabinet Uitnodiging aan het nieuwe kabinet Uitnodiging aan het nieuwe kabinet Gemeenten: knooppunt in de samenleving Van veiligheid tot zorg, onderwijs en werkgelegenheid. Van energie en klimaatverandering tot

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie