VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS"

Transcriptie

1 VLAAMS VEROND VAN HET KATHOLIEK SECNDAIR ONDERWIJS Guimardstraat RSSEL LEERPLAN SECNDAIR ONDERWIJS Studierichting SCHILDER- EN DECORATIETECHNIEKEN Derde graad SO 1ste leerjaar/2de leerjaar Licapnummer: D/1992/0279/047A december Licap-uitgave - russel -

2 INHOD blz. 1 EGINSITATIE STDIEPROFIEL ALGEMENE METHODOLOGISCHE WENKEN RELATIE TSSEN DE DOELSTELLINGEN, DE EVALATIE EN DE GEINTEGREERDE PROEF TAXONOMIE LEERINHODEN, LEERPLANDOELSTELLINGEN EN METHODOLOGISCHE WENKEN... 6 PV Praktijk/Stages Schilderen en decoratie... 7 TV Elektromechanica/Mechanica/Schilderen en decoratie - eroepseconomie TV Schilderen en decoratie - Technologie TV Schilderen en decoratie - Tekenen ILIOGRAFIE... 60

3 LESSENTAEL SCHILDER- EN DECORATIETECHNIEKEN 1ste lj. 2de lj. 1 asisvorming 8 8 AV Godsdienst 2 2 AV Lichamelijke opvoeding 2 2 AV Maatschappelijke vorming 2 2 AV Nederlands 2 2 OF 4 4 AV Project algemene vakken Optie 2.1 Studierichting (fundamenteel gedeelte) PV Praktijk/Stages Schilderen en decoratie (x) TV Elektromechanica/Mechanica/Schilderen en decoratie 0 1 eroepseconomie (x) TV Schilderen en decoratie 8 7 Technologie (x) 5 4 Tekenen (x) 3 3 TV Toegepaste economie 0 1 edrijfsbeheer (E) 2.2 Complementair gedeelte: maximum Te kiezen uit de vakken en/of de specialiteiten opgesomd in het esluit van de Vlaamse Executieve van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken. - Wanneer in het complementair gedeelte één of meer vakken gekozen worden die ook voorkomen in de basisvorming of in het fundamenteel gedeelte dan vervallen deze vakken niet in de basisvorming, noch in het fundamenteel gedeelte. - Pedagogische aanbevelingen: AV Frans (x) 2 2 TV Schilderen en decoratie Technologie (kleurenleer) (x) 1 0 Technologie (vakkennis) (x) 0 1 Tekenen (x) 1 1 (x) Voor deze vakken is het leerplan in deze brochure opgenomen. (E) Voor TV Toegepaste economie edrijfsbeheer (D/1996/0279/067) werd er een apart leerplan uitgewerkt. Deze aanduiding staat voor uitbreiding van het aantal lesuren voorzien in het studierichtingsgedeelte.

4 - 4 - Werken aan het christelijk-gelovig opvoedingsproject is een opdracht van de hele schoolgemeenschap. Deze uitdaging is zeker geen aangelegenheid van de leraar godsdienst alleen. Elk vak kan in zijn dialoog met de werkelijkheid een eigen bijdrage leveren tot een christelijk geïnspireerd zoeken naar waarheid. Elk vak biedt de kansen en de mogelijkheden om tot waardenverheldering of gelovige duiding te komen. In elk vak kunnen leraars vanuit een dialogale houding jonge mensen aanzetten tot een christelijk-ethische reflectie op de inhouden, tot een houding van verwondering en bewondering, van solidariteit, van eerbied en dankbaarheid. In de beschrijvingen van de studieprofielen is de dimensie van het christelijk-gelovig opvoedingsproject steeds op de achtergrond aanwezig. Hier en daar wordt uitdrukkelijk op de mogelijkheden gewezen om het opvoedingsproject vanuit de componenten of de eigenheid van de studierichtingen concrete gestalte te geven. 1 EGINSITATIE Door de specificiteit van de studierichting is het sterk aangewezen dat de leerlingen een vooropleiding hebben gekregen in de 2de graad SO 'Schilder- en decoratietechnieken'. Daar werden de basistechnieken grondig aangeleerd. De leerling heeft dus reeds een zekere vorming gekregen die sterk naar de praktijk is gericht. Door de grote verschillen in bekwaamheid en in attitudes bij de leerlingen heeft men in de 2de graad ook al een zekere vorm van differentiatie ingebouwd, die in de 3de graad nog zal versterkt worden. 2 STDIEPROFIEL - Deze studierichting biedt een polyvalente opleiding tot huisschilder, kleurenadviseur, reclameschilder, behanger, verkoper van schilder- en decoratie-elementen. - De klemtoon zal liggen op het schilder- en behangwerk. Andere nevenaspecten die met interieurinrichting te maken hebben, moeten eveneens aan bod komen: vloerbekleding, gordijnen en overgordijnen... - iteraard is de vakkundige opleiding belangrijk. Toch moet deze studierichting ook begeleiden tot het vormen van goede smaak en esthetische zin in de ruime betekenis van het woord. - ij de technische opleiding is een grondige kennis van de materialen en de technieken een must. - Het verwerven van sociale vaardigheden om met alle types van klanten om te gaan is zeker noodzakelijk. - Attitudes als verantwoordelijkheidszin, zin voor samenwerking, zin voor orde en netheid en voor afwerking zijn belangrijk. Kwaliteitszorg en een kritische ingesteldheid ten opzichte van het eigen werk moeten steeds primeren. - De leerling moet bovendien leren kostenbewust te denken en te werken. Hij moet economisch verantwoord en eerlijk omgaan met materialen. In de 3de graad moest hij zeker zin voor produktiviteit ontwikkelen. - De leerling moet bovendien leren milieubewust en veilig werken. Preventief optreden is belangrijk. 3 ALGEMENE METHODOLOGISCHE WENKEN Er moeten duidelijke afspraken zijn tussen de leraars technische en praktische vakken om inhouden uit verschillende vakken die met elkaar verbonden zijn, ongeveer gelijktijdig en complementair te verwerken.

5 - 5 - De volgorde van de leerinhouden is vrij te bepalen, als men maar met een goede planning erover waakt dat elke inhoud aan bod komt. De opleiding is sterk georiënteerd naar de praktijk en het individueel uitvoeren. Er wordt veel belang gehecht aan het schetsen, het inzichtelijk verwerven van de kennis van motieven en ornamenten uit de verschillende stijlperiodes. Contacten met de nijverheid zijn noodzakelijk om de evolutie in de materialen en de technieken op de voet te volgen. Het spuiten krijgt steeds meer aandacht door de nieuwere technieken die kunnen worden toegepast. Men moet veel belang hechten aan de veiligheid en de hygiëne, om de leerlingen ook een vorming te geven die respect inhoudt voor ons milieu. 4 RELATIE TSSEN DE DOELSTELLINGEN, DE EVALATIE EN DE GEIN- TEGREERDE PROEF - In zijn taak als didacticus heeft de leraar een plannings- en voorbereidingstaak: hij zet het leerplan om in een jaarplanning en de verschillende leerinhouden en doelstellingen zet hij om in een aangepast didactisch proces. De leraar heeft uiteraard ook een beoordelingstaak: hij moet de kennis, de vaardigheden en de attitudes van de leerlingen objectief evalueren in functie van de doelstellingen. - Een verantwoorde evaluatie vertrekt dus van duidelijk geformuleerde en operationele lesdoelstellingen. In dit leerplan worden geen les-, maar leerplandoelstellingen geformuleerd, die een lessenreeks overspannen. Alle leerplandoelstellingen van de vakken van het studierichtingsgedeelte worden omvat door de algemene doelstellingen van de studierichting. De einddoelstellingen sluiten op hun beurt aan bij het studie- of beroepsopleidingsprofiel dat wij in de 3de graad duidelijk nastreven en dat een probleemloze overstap naar een functie- of beroepsprofiel moet kunnen garanderen. Dit functie- of beroepsprofiel werd door de beroepsfederaties geformuleerd binnen de voormalige Hoge Raad voor het Technisch en eroepsonderwijs of binnen de huidige sectoriële commissies van de Vlaamse Onderwijsraad. Een leraar die zijn evaluatie ernstig wil opvatten, moet zich dus bewust zijn van de verschillende doelstellingen die hij minimaal moet bereiken om tenslotte aan het studieprofiel te beantwoorden. - In het totale toetsingsmechanisme moet de leraar aandacht hebben voor de permanente evaluatie of het dagelijks werk (zeker voor de praktische vakken), voor de formatieve toetsen (waarin de foutenanalyse en de remediëring een belangrijke rol spelen) en voor de summatieve toetsen of voor de examens. innen het evaluatiesysteem neemt de geïntegreerde proef een speciale plaats in. De relatie tussen de geïntegreerde proef, de einddoelstellingen en het nagestreefde studie- of beroepsopleidingsprofiel moet de leraar duidelijk voor ogen staan. De geïntegreerde proef die in de loop van het 2de leerjaar van deze 3de graad moet georganiseerd worden, wil het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes gericht op de beroepsactiviteit evalueren en omvat de vakken van het fundamenteel optioneel gedeelte. De geïntegreerde proef heeft een vakoverschrijdend, een beroeps- en realiteitsgericht karakter. De proef kan de vorm aannemen van een project dat vanaf het begin van het schooljaar opgebouwd wordt en waarvan het zwaartepunt op het einde van het schooljaar ligt. Ook een eindwerk of een praktische realisatie kan op dezelfde wijze langzamerhand tot stand komen. Het concept, het ontwerp, de realisatie van de proef moet van bij het begin van het 2de leerjaar van de 3de graad aandacht krijgen. De aanstelling van de beoordelingsjury, die voor een groot deel uit deskundige buitenstaanders moet bestaan, dient ook in het begin van het schooljaar te gebeuren.

6 - 6 - Samenvattend kunnen wij besluiten dat bij de interpretatie van dit leerplan voor de 3de graad niet voorbijgegaan kan worden aan het studieprofiel, de einddoelstellingen en de evaluatie ervan in de geïntegreerde proef. 5 TAXONOMIE Voor de Technische Vakken (TV), is dit leerplan opgesteld in de vorm van leerinhouden en verwerking die samen de doelstellingen vormen. Het minimum niveau van de verwerking wordt ook aangegeven. Hiervoor wordt de taxonomie van LOOM toegepast met de volgende afkortingen: K = Kennen = egrijpen T = Toepassen A = Analyseren S = Synthetiseren E = Evalueren Voor de Praktische Vakken (PV) maakt men gebruik van de taxonomie voor de psychomotorische doelstellingen volgens RION, met de volgende afkortingen: W = Waarnemen N = Nabootsen I = Inoefenen = eheersen De en in de kolommen betekenen basis en uitbreiding. De basisdoelstellingen MOETEN bereikt worden. 6 LEERINHODEN, LEERPLANDOELSTELLINGEN EN METHODOLOGISCHE WENKEN

7 - 7 - PV Praktijk/Stages Schilderen en decoratie 1ste leerjaar: 16 u./w. 2de leerjaar: 15 u./w. 1 EGINSITATIE De leerlingen die in de 2de graad 'Schilder- en decoratietechnieken' volgden, hebben de basistechnologie en de basistechnieken verworven met betrekking tot binnen- en buitenschilderwerk (Zie het leerplan D/1991/0279/024 - juni 1991). 2 ALGEMENE DOELSTELLINGEN - Door het "doen" inzicht verwerven in de leerstof die wordt aangeboden. - Anderzijds de opgedane theoretische kennis aanwenden in een praktische uitvoering. - De zinvolheid van de handelingen inzien en de gepaste technieken correct toepassen. - Eigentijdse technieken toepassen. - Inzien dat decoratieve technieken een uitdrukking van de persoonlijkheid zijn, maar ook moeten tegemoet komen aan de wensen van de klant. - Geleidelijk leren produktief en zelfstandig werken. 3 METHODOLOGISCHE WENKEN - De leerlingen moeten de theoretisch bijgebrachte technologie, kunnen toepassen in de praktijk. - De situatie waarin dit gebeurt, benadert sterk de realiteit. - Individuele opdrachten zullen ertoe bijdragen de persoonlijkheidsvorming te verruimen en de leerling stimuleren tot zelfstandig werken. - Stage is wenselijk. Ze moet echter in de eerste plaats kansen bieden tot leeractiviteiten. Hierbij zal veel afhangen van de mogelijkheden die elke school heeft om contacten uit te bouwen met de plaatselijke beroepswereld. Voor de modaliteiten van de stage-inrichting verwijzen wij naar de ministeriële omzendbrief SOZ (91)15 dd LEERINHODEN, LEERPLANDOELSTELLINGEN EN METHODOLOGISCHE WENKEN

8 PV Praktijk/Stages Schilderen en decoratie 1ste leerjaar: 16 u./w. - 2de leerjaar: 15 u./w. Nr. LEERINHODEN LEERPLANDOELSTELLINGEN W N I METHODOLOGISCHE WENKEN 1 TOEPASSINGEN OP HET VLAK- SCHILDERWERK IN FNCTIE VAN DE TECHNIEK ZOWEL WAT INNEN- ALS ITENWERK E- TREFT - ondergrondvoorbereiding: bezettingswerk, oud en nieuw, reeds geschilderd en ongeschilderd, steenachtige ondergrond hout en houtderivaten: naald-, loof- en tropische houtsoorten - ondergrondvoorbereiding: afwassen, schuren, slissen, opstoppen, plamuren, aanbrengen van grondverf- en eindlagen ewust maken van de belangrijkheid van het voorbereidend werk en de uitvoering ervan. Het voorbereidend werk uitvoeren. Gebruik maken van didactische platen met verwerkingsschema's. Veelvuldig demonstreren. Zie de basis hiervan in de 2de graad TOEPASSEN VAN DE SJALOON- TECHNIEK OP EEN KLASSIEKE VERFONDERGROND - monochroom - polychroom - met serneer- en fileerwerk De verschillende sjabloontechnieken verwerken. Inzicht verkrijgen in de vele toepassingsmogelijkheden. Voorbeelden waaruit sjablonen kunnen worden gesneden, tonen. Letten op de gevaren bij het snijden. Wijzen op de functie van de bruggetjes. Letten op het juiste gebruik van de materialen. 3 DE LAKTECHNIEK - effen lakwerk in verfijnde kleuren en compositie - polijsten van lakken - verwerken van lakken op acryl- en klassieke basis Inzicht verkrijgen in de verschillende mogelijkheden van lakverwerking. Kennis en vaardigheid verwerven om de verschillende soorten lak toe te passen. Gebruik maken van didactische verwerkingsschema's. Veelvuldig tonen. Er op letten dat het juiste materiaal gebruikt wordt bij het verwerken van de verschillende soorten lakverf. Letten op de zuiver- en netheid.

9 4 PLAATSEN VAN STRCTR- EN MEERKLERIGE VERVEN MET VERSCHILLENDE SPITSYSTE- MEN Handigheid verwerven in het gebruik van de verschillende spuitsystemen en materialen ter verwerking van structuuren meerkleurige verven. Verwijzen naar het vak Technologie. Gebruik van technische folders en verwerkingsmethoden. Tonen van afgewerkte panelen. 5 EHANDELEN VAN FERRO- EN NON-FERROMETALEN VOOR INNEN- EN ITENWERK MET EVENTEEL EEN DECORATIEVE TOEPASSING EROP Weten hoe de verschillende metalen dienen behandeld te worden. De gepaste werkmethode toepassen om de metalen optimaal te beschermen. Gebruik maken van verschillende stalen en de behandeling ervan. 6 AANRENGEN EN DECORATIEF VERWERKEN VAN RONSPOE- DERS 7 EITSEN, VERNISSEN EN LAZ- REN VAN HOT ZOWEL WAT INNEN- ALS ITENWERK E- TREFT - naaldhout - loofhout - (tropisch hout) Vertrouwd geraken met de verschillende soorten bronspoeders en kleefmiddelen en ze creatief verwerken. De verschillende houtsoorten herkennen. De houtsoorten behandelen met de verschillende afwerkingsmogelijkheden. De verschillende soorten bronspoeders tonen. Wijzen op het kleurverschil, de samenstelling en de verwerkingsmethode. Didactische voorstelling demonstreren. Gebruik maken van verschillende stalen en verwerkingsschema's. Technische documentatie ITVOEREN VAN LETTER EN LETTERTEKSTEN - met verschillende penseelvormen - met het pistool - met het gebruik van snijfilmen Letters in letterteksten met de verschillende materialen verwerken. Inzicht verkrijgen in de toepassingsmogelijkheden. espreking van de verschillende materialen en van de penseelhouding. Tonen van verschillende snijfilmen en snijmaterialen. Wijzen op het zuiver en nauwkeurig werken en verwerken.

10 Nr. LEERINHODEN LEERPLANDOELSTELLINGEN W N I METHODOLOGISCHE WENKEN 9 SCHILDEREN OP EN ACHTER GLAS Verf op en achter glas verwerken. Inzicht verkrijgen in het probleem van hechting van de verf. Verwijzen naar het vak Technologie. Voorbeelden van soorten glas tonen. Demonstreren hoe verf hecht op glas. De verschillende verfsoorten uittesten. 10 FONDESPELINGEN OP KLASSIE- KE EN MODERNE WIJZE Inzicht krijgen in de verwerking van klassieke 'olieglacie', moderne, wikkelen sponzingtechieken. Veelvuldig demonstreren is aangewezen om inzicht te geven in evenwicht, kleurgebruik en vormgeving. Deze technieken toepassen. Tonen van afgewerkte panelen. 11 VERWERKEN VAN VERF MET DE VERSCHILLENDE VERWERKINGS- MATERIALEN - rol - borstel - spuitsystemen: hoogdruk, laagdruk, airless Vertrouwd geraken met de verschillende materialen en systemen. Doorzicht en inzicht krijgen in de verschillende mogelijkheden. Demonstreren met de verschillende materialen. Gebruik maken van de schema's EHANGRIJP MAKEN VAN DE ON- DERGROND - op verschillende ondergronden openen gesloten ondergronden, nieuwe en reeds bewerkte bepleistering, hout en houtderivaten - afstomen en afweken - isoleren en impregneren - vochtbestrijding De verschillende soorten ondergronden kennen. De juiste behandeling met het juiste materiaal en materieel uitvoeren. Veelvuldig demonstreren. Gebruik maken van vochtmeter. Verwijzen naar het vak Technologie. Ondergrondonderzoek op alkaliteit...

11 13 PLAATSEN VAN DE VERSCHIL- LENDE SOORTEN FONDPAPIER - Vertrouwd geraken met weektijd en lijmdikten, en dun behang plaatsen. De soorten fondpapier tonen. De bedoeling van lijmdikte en weektijd demonstreren. Wijzen op het belang van de loodlijn. Wijzen op het belang van het plaatsen van fondpapier. 14 PLAATSEN VAN EHANG MET EEN GELIJKLOPEND EN VER- SPRINGEND RAPPORT Een behang met een gelijklopend en verspringend rapport herkennen en verwerken. De nodige hoeveelheid behang berekenen. Gebruik maken van didactische voorbeelden met een duidelijke aanduiding van verspringend en gelijklopend rapport. 15 PLAATSEN VAN NYLONWEEFSEL EN AFWERKEN 16 PLAATSEN VAN HARDE EN ZACHTE VLOEREKLEDING MET DE VOOREREIDING VAN DE VERSCHILLENDE ONDERGRON- DEN - isoleren - egaliseren - lijmen - lassen van linoleum, plaatsen van plinten - lassen van vinyl - lijmen en spannen van tapijt - plaatsen van vloerbekleding op trappen - plaatsen van vloerbekleding op grote oppervlakten Verschillende weefsels verwerken. Inzicht verkrijgen in de werkmethode. De afwerkingsmogelijkheden kennen en toepassen. Inzicht verwerven in de verschillende materialen. Vaardigheden aanleren om de verschillende materialen te verwerken. Verschillende werkmethoden toepassen op de diverse ondergronden. Wijzen op de gevaren van het werken met snijmateriaal. Aandacht vestigen op de ondergrondvoorbereiding en de te gebruiken lijmen. Veelvuldig tonen. Gebruik maken van plaatsingsschema's en didactische voorbeelden. ezoek aan werven

12 Nr. LEERINHODEN LEERPLANDOELSTELLINGEN W N I METHODOLOGISCHE WENKEN 17 PLAATSEN VAN KOOFLIJSTEN EN LIJSTWERK - gips - hout - polystyreen - polyurethaan - oefeningen op het decoreren van kooflijsten met de reeds geziene technieken Inzicht verwerven in de verschillende materialen. Vaardigheden aanleren om de verschillende materialen te verwerken. Tonen met didactisch materiaal hoe lijsten worden geplaatst. Er op wijzen dat geen enkele hoek recht is. Het gebruik van de valse winkelhaak uitleggen. Afgewerkte en gedecoreerde stukken gebruiken. 18 DE TECHNIEK VAN VERGLDEN MET - compositiegoud (koper, aluminiumblad) - echt goud, vast en los - met beide op verschillende ondergronden - de ondergrondvoorbereiding (stof, olieverf, lak, satijn, papier en metaal, achter glas met of zonder omlijning) stucwerk De techniek van vergulden uitvoeren en de kennis van de grondstoffen toepassen. De goudbladsoorten herkennen en toepassen op verschillende ondergronden. Het verschil kennen tussen compositiegoud en echt goud. De ondergrondvoorbereidingen uitvoeren en inzicht krijgen in de manier waarop de ondergrondvoorbereiding wordt uitgevoerd. De verschillende lijmen kennen en toepassen bij verguldwerk. Voorbeelden van de verschillende soorten verguldwerk tonen. ewust maken van het feit dat dit duur materiaal is. Letten op de zuiverheid van uitvoering HET PATINEREN, HET GLACEREN Kennen en uitvoeren van de patineertechniek. De verschillende patines en hun samenstelling kennen en deze gebruiken. Voorstellen van de verschillende grondstoffen. Schematische voorstelling van de werkmethode: hoe we de patine moeten aanbrengen en verwerken. Verschillende afwerkingen op staal tonen.

13 20 KLEVEN VAN SCHILDERSDOEK Vertrouwd maken met de verschillende werkmethoden, lijmen en afwerkingsmogelijkheden. De verschillende soorten schildersdoek, lijmsoorten en werkmethodes tonen. Verwijzen naar het vak Technologie. Wijzen op het gevaar van het werken met scherp snijmateriaal, ladders en stellingen. 21 PLAATSEN VAN SPANSTOF EN WANDTEXTIEL Inzicht hebben in het plaatsen van spanstof en wandtextiel. Leren hanteren van de verschillende materialen en stoffen. De werkmethode verwerken op zelfstandige basis. Opstellen en bespreken van een werkplan. Voorbeelden tonen van verschillende soorten stoffen en textiel. 22 PLAATSEN VAN SPECIALE E- KLEDINGSMATERIALEN - daim... - tekko - windfield -... Vertrouwd geraken met het plaatsen van speciale bekledingsmaterialen, hun werkmethode om ze te plaatsen, hun weektijd, hun zorgvuldige behandeling. Wijzen op de kostprijs van deze materialen. De speciale manier van verwerken tonen door werkschema's uit te werken WERKEN EN EWERKEN VAN GROTE OPPERVLAKTEN WAT ZOWEL SCHILDER- ALS EHANG- WERK EN VLOEREKLEDING ETREFT - schilderen met latex, acryl - lakken van klassieke en moderne oorsprong - op verschillende ondergronden, bepleistering, hout, baksteen, beton - verschillende soorten ondervloeren - verschillende soorten behangpapier - isoleer- en impregneermethoden Vertrouwd geraken met de geleerde technieken en werkmethoden toegepast op grote oppervlakten. Opstellen van een werkplan.

14 Nr. LEERINHODEN LEERPLANDOELSTELLINGEN W N I METHODOLOGISCHE WENKEN 24 PLAATSEN VAN VERSCHILLENDE SOORTEN OPHANGSYSTEMEN V O O R G L A S - E N O V E R G O R D I J N E N, ZONNEWERING - het plaatsen van glasgordijnen, overgordijnen en systeemgordijnen - vaardigheden naargelang de aard van het gordijn: plooien, fronsen, draperen Inzicht en vaardigheid verwerven in het plaatsen van ophangsystemen. De verschillende werkgangen bespreken. Met didactisch materiaal duidelijk maken hoe deze systemen functioneren. De verschillende werkgangen bespreken

15 TV Elektromechanica/Mechanica/Schilderen en decoratie eroepseconomie 2de leerjaar : 1 u./w. 1 EGINSITATIE De overgang van school naar bedrijf is voor alle leerlingen een stap in het onbekende. Het is dan ook evident dat jongeren die hun secundaire studies beëindigen, een aantal basisprincipes van bedrijfsorganisatie kennen. 2 ALGEMENE DOELSTELLINGEN De algemene doelstelling van het vak eroepseconomie is dan ook de leerlingen een algemeen beeld te geven van de ingewikkeldheid van het bedrijf en het bedrijfsleven. Deze doelstelling kan alvast bereikt worden : door de leerlingen een algemeen beeld te geven van de structuur van de bedrijven via een minimum aan basiskennis, door de leerlingen aan te sporen tot nadenken, tot het zoeken naar oplossingen en tot gemotiveerd werken via het kritisch bespreken van actuele problemen, door de leerlingen te overtuigen dat een goede organisatie aanleiding geeft tot het kwalitatief en kwantitatief verbeteren van de produktie, door de integratie van kwaliteitszorg, veiligheid en hygiëne in al hun activiteiten aan te moedigen. De toegemeten tijd is kort, hieruit volgt de noodzaak het leerplan soepel te interpreteren. Ga praktisch tewerk gezien het grote aanbod van studiemateriaal en de voortdurende verandering op technisch, economisch en sociaal gebied. 3 ALGEMENE METHODOLOGISCHE WENKEN - Kies een produktiebedrijf in de vakspecialiteit van de leerlingen, groot genoeg om alle delen van het leerplan aan bod te laten komen. - Geef bij de theoretische uitleg zoveel mogelijk een praktische toepassing. - Een bedrijfsbezoek biedt alvast vele mogelijkheden om de geziene leerstof te illustreren. - Geef de leerlingen bij bedrijfsbezoeken welbepaalde opdrachten. Analyseer en bespreek deze opdracht daarna in klasverband. 4 LEERINHODEN, VERWERKING (LEERPLANDOELSTELLINGEN) EN METHO- DOLOGISCHE WENKEN

16 TV Elektromechanica/Mechanica/Schilder en decoratie - eroepseconomie 2de leerjaar: 1 u./w. Nr. LEERINHODEN VERWERKING K T A S E METHODOLOGISCHE WENKEN 1 ORGANISATIE De noodzaak van het beroep omschrijven. De verschillende bedrijfsvormen kennen. De specifieke kenmerken van elke bedrijfsvorm omschrijven. Zoveel mogelijk voorbeelden geven uit de eigen specialiteit. 2 DE ECONOMISCHE KRING- LOOP egrippen als goederenstroom, geldstroom, diensten- en arbeidscircuit verklaren. De onderlinge samenhang beschrijven. Illustreren met praktische voorbeelden uit de eigen beroepsspecialiteit. 3 ECONOMISCH PRODCEREN Het hoe en waarom van economisch produceren toelichten: - werkplaatsuitrusting, - personeelsbezetting. In functie van deze beide gegevens de ideale produktielijn uitzetten. Gebruik maken van een PERT-planning PRODKTIE Woorden als produceren, produktiviteit en rendement begrijpen. Gebruik voorbeelden uit de praktijk. 5 PLANNING Weten wat planning is. De noodzaak ervan inzien. De verschillende soorten planningen toelichten. Als uitgangspunt een praktisch voorbeeld kiezen uit de eigen school.

17 6 KOSTPRIJSEREKENING Weten hoe een kostprijs tot stand komt. Weten hoe de prijs van een herstelling wordt bepaald. De verschillende kostprijsfactoren omschrijven. Illustreren aan de hand van een praktisch voorbeeld. 7 MARKETING Weten wat men onder "marketing" verstaat. Het begrip "vrije markteconomie" omschrijven. Illustreren met een praktisch voorbeeld MAGAZIJNEHEER Voorraadbeheer Het doel en het beheer van de voorraden beschrijven. Voor- en nadelen van voorraden bespreken. Een idee hebben van wat normalerwijze steeds in voorraad moet zijn (onderdelen, grondstoffen, gereedschappen enz.). Praktische voorbeelden uit de eigen specialiteit Administratie Verschillende classificatiesystemen bespreken. De voordelen van het gebruik van de computer bij het beheer van de voorraden omschrijven. Computer en aangepaste software gebruiken. Mogelijke samenwerking met vakleraar informatica.

18 Nr. LEERINHODEN LEERPLANDOELSTELLINGEN W N I METHODOLOGISCHE WENKEN 8.3 estellingen Weten hoe een bestelling tot stand komt. Liefst originele formulieren gebruiken. Verloop van de bestellingen uitleggen. De receptie van goederen uitleggen. elang van transport bespreken. 9 PERSONEEL Rechten en plichten van werkgever en werknemer bondig omschrijven. De soorten statuten en arbeidsovereenkomsten bespreken. Weten wat men verstaat onder "sociale zekerheid". Overleggen met de leraar van het vak edrijfsbeheer. Voorbeeldformulieren van arbeidsovereenkomsten aan de leerlingen geven. 10 INTEGRALE KWALITEITS- ZORG (IKZ) Kwaliteitsbeheersing en IKZ Het begrip kwaliteitsbeheersing en IKZ omschrijven. De kerngedachte kennen en concretiseren in de Demingcirkel. De zes basisregels van Ishikawa kunnen verwoorden. Met praktische voorbeelden deze begrippen illustreren Kwaliteitsmotivatie, -kosten en -systemen egrippen kwaliteitsmotivatie, kwaliteitskosten en kwaliteitssystemen bondig uitleggen. De controlesystemen bespreken Kwaliteitskringen Nut van kwaliteitskringen bespreken. Concrete uitwerking binnen het bedrijf bespreken.

19 11 VEILIGHEID EN HYGIËNE 11.1 Arbeidsongevallen Mogelijke oorzaken van ongevallen opsommen. Voorkomen van arbeidsongevallen bespreken. Gevolgen van arbeidsongevallen, zowel voor werkgever als voor werknemer, omschrijven. Concrete voorbeelden uit de school, vooral in de eigen werkplaats. Didactische panelen gebruiken Eerste hulp bij ongevallen asisregels in verband met eerste hulp bij ongevallen toepassen. Werking van de dienst EHO omschrijven Reglementeringen Specifieke voorschriften voor het beroep opzoeken en omschrijven. Het ARA en het AREI ter beschikking hebben voor opzoekingswerk Dienst veiligheid, gezondheid en verfraaiing Het doel en bevoegdheden van het comité en van de dienst veiligheid, gezondheid en verfraaiing omschrijven. Wettelijke voorschriften aangaande verkiezing en samenstelling van dit comité kennen.

20 TV Schilderen en decoratie Tekenen 1ste en 2de leerjaar: 3 u./w. (+ 1 u./w.) 1 EGINSITATIE In de 2de graad kregen de leerlingen uit 'Schilder- en decoratietechnieken' een inleiding in Sierschrift, Siertekenen en schetsen. Hierin verwierven zij manuele discipline en ontwikkelden zij hun handvaardigheid. Zij leerden verhoudingen schatten en meten; zij leerden verschillende vormen van perspectief kennen. 2 ALGEMENE DOELSTELLINGEN - De doelstellingen van de 2de graad Siertekenen en schetsen en Kleurenleer blijven van toepassing, maar worden verdiept en verruimd. - Deze doelstellingen hadden betrekking het in stand houden en ontwikkelen van de natuurlijke intensiteit van het het ontwikkelen van handvaardigheid en manuele het uitdrukken van het waargenomene in een mededeelbare het ontwikkelen van esthetisch gevoel. In de 3de graad zal het ontwerpen van verschillende composities aandacht krijgen: een blikvanger in een compositie, een affiche. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het lettertekenen. 3 ALGEMENE METHODOLOGISCHE WENKEN De methodologische wenken van de vakken Siertekenen en schetsen, en Kleurenleer van de 2de graad blijven uiteraard ook van toepassing voor de derde graad. Het is aan te raden, in het begin van het schooljaar, een aantal herhalings- en uitbreidingslessen in te lassen. Zo kunnen de eventuele nieuwe leerlingen zich de terminologie van de kleur- en vormgeving en de hanteringswijzen van de materialen eigen maken. - Geef in de mate van het mogelijke individueel onderwijs in plaats van klassikaal onderwijs. De vormen kleurenproblematiek verschilt immers van leerling tot leerling. - eschouw het werk van de leerling als een getuigenis van zijn geaardheid. - Laat de leerling zoveel mogelijk zelfstandig werken en begeleid hem met suggesties en aanwijzingen in plaats van zelf het werk te verbeteren. - De opdrachten moeten in functie staan de ontwikkelingsgang van de de begaafdheid van de de eigen leefwereld van de leerling. - Het materiaal, de gereedschappen, de formaten moeten gekozen worden met het oog op het technisch kunnen van de leerling, de tijdslimiet en de functie. - Volg de ontwikkelingsgang van de leerling en laat de leerstof stap voor stap evolueren. Elke opdracht kan in vier fasen opgedeeld Fase 1: bespreking van de opdracht en zijn specifieke problemen: vorm, kleur, compositie, voorstelling, enz.

21 - 39 Fase 2: voorstudies van de Fase 3: individuele of klassikale bespreking en verbetering van de Fase 4: definitieve uitvoering van de opdracht. - Tracht na iedere volbrachte opdracht een individuele of klassikale evaluatie te maken. Zo ontwikkelt de leerling een waarderende houding t.a.v. de kleur- en vormgeving in zijn eigen werk. Hij leert ook een waarderend onderscheid te maken tussen de kwaliteiten en intenties van onder andere binnenhuiskunst, decoratieve kunst, beeldende kunst, publiciteit en hun maatschappelijke implicaties. - De leerling moet open staan voor de nieuwe ontwikkelingen zowel op technisch als esthetisch vlak. Men behoedt er zich echter voor de moderne middelen te zien als doelen op zich. Men kan bijvoorbeeld gebruik maken van computertekenen maar men moet weten dat dit enkel een middel is om tot een resultaat te komen. 4 LEERINHODEN, VERWERKING (LEERPLANDOELSTELLINGEN) EN METHO- DOLOGISCHE WENKEN

beeldanalyse-kunstbeschouwing

beeldanalyse-kunstbeschouwing beeldanalyse-kunstbeschouwing Bij het kijken naar kunstwerken kun je je allerlei vragen stellen wat het kunstwerk met je doet. Door aandachtig te kijken verzamel je informatie over vorm en inhoud. In deze

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder-decorateur BO BW 011 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS Guimardstraat 1-1040 BRUSSEL LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS KUNSTINITIATIE ETALAGE EN STANDENDECORATIE PUBLICITEITSGRAFIEK Derde graad BSO Brussel -Licap

Nadere informatie

Schilderkunst. 1. Definitie TOEGEPAST. Bouwstenen om naar de schilderkunst te leren kijken. SCHILDERIJ: FIGURATIEF ABSTRACT:

Schilderkunst. 1. Definitie TOEGEPAST. Bouwstenen om naar de schilderkunst te leren kijken. SCHILDERIJ: FIGURATIEF ABSTRACT: Schilderkunst Bouwstenen om naar de schilderkunst te leren kijken. 1. Definitie SCHILDERIJ: tweedimensionaal vlak iets wordt voorgesteld kleur- en vormmiddelen FIGURATIEF ABSTRACT: figuratief: verwijst

Nadere informatie

Workshop Schilderen. Succes! Beste docent,

Workshop Schilderen. Succes! Beste docent, Workshop Schilderen Beste docent, Samen met uw klas gaat u schilderen op doeken met als thema: Vol vuur voor Afrika! Hiervoor heeft u materiaal en een stappenplan nodig. Na het stappenplan vindt u een

Nadere informatie

KIJKWIJZER BEELDASPECTEN

KIJKWIJZER BEELDASPECTEN KIJKWIJZER BEELDASPECTEN SCHOOL: NAAM: Deze kijkwijzer kun je gebruiken voor elk kunstwerk of voorwerp van je keuze. Ga op zoek naar een kunstwerk wat je aanspreekt en vul aan de hand daarvan deze kijkwijzer

Nadere informatie

LESVOORBEREIDING /4 lessen. Anouk Vercouter STAGE II Mentor: Johan De Loore 19, 23, 26 en 30 januari 2015

LESVOORBEREIDING /4 lessen. Anouk Vercouter STAGE II Mentor: Johan De Loore 19, 23, 26 en 30 januari 2015 LESVOORBEREIDING /4 lessen Anouk Vercouter STAGE II Mentor: Johan De Loore 19, 23, 26 en 30 januari 2015 Thema: Studie naar witte voorwerpen: Vormstudie, kleuronderzoek, stilleven. 1. Algemene opdrachtomschrijving.

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar Licap - Brussel september 1998 MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK TEKENEN

WETENSCHAPPELIJK TEKENEN WETENSCHAPPELIJK TEKENEN TWEEDE GRAAD TSO TECHNIEK-WETENSCHAPPEN COMPLEMENTAIR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL (Vervangt leerplan D/1998/0279/021A vanaf 1 september 2013) Vlaams Verbond van

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 (Ontwerp) technieken Reclame- en decoratieschilder - Versie

Nadere informatie

theorie tekenen onderbouw

theorie tekenen onderbouw theorie tekenen onderbouw inhoud deel 1 technieken en materialen deel 2 ruimtelijkheid deel 3 vorm deel 4 ruimte en licht deel 5 kleur deel 6 compositie deel 7 inleiding kunstgeschiedenis schriftelijke

Nadere informatie

WAARNEMEN SCHETS DE LIJN PERSPECTIEF EN RUIMTELIJKHEID COMPOSITIE KLEUR MUZIEK EN ABSTRACTIE

WAARNEMEN SCHETS DE LIJN PERSPECTIEF EN RUIMTELIJKHEID COMPOSITIE KLEUR MUZIEK EN ABSTRACTIE WAARNEMEN SCHETS DE LIJN PERSPECTIEF EN RUIMTELIJKHEID COMPOSITIE KLEUR MUZIEK EN ABSTRACTIE Concept: Annelinde de Jong Tekst: Annelinde de Jong en Kevin Aerts Annelinde de Jong, 2012 1 WAARNEMEN Check,

Nadere informatie

beeldende vormgeving Naam:...Klas... Deze periode gaan we ons bezig houden met het menselijk lichaam en met enkele details.

beeldende vormgeving Naam:...Klas... Deze periode gaan we ons bezig houden met het menselijk lichaam en met enkele details. beeldende vormgeving Naam:...Klas... thema 6: De mens Deze periode gaan we ons bezig houden met het menselijk lichaam en met enkele details. Zolang de mens zich bezig gehouden heeft met kunst, heeft hij

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 decoratieschilder - Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

Opleiding: PLAATSER SOEPELE VLOERBEKLEDING

Opleiding: PLAATSER SOEPELE VLOERBEKLEDING Opleiding: PLAATSER SOEPELE VLOERBEKLEDING Je leert soepele vloerbekleding plaatsen met de bedoeling het interieur te verfraaien. De opleiding plaatser soepele vloerbekleding kan een aanvulling zijn op

Nadere informatie

KLEUR. - Uitleg begrippen - Opdracht 1 - Opdracht 2

KLEUR. - Uitleg begrippen - Opdracht 1 - Opdracht 2 KLEUR - Uitleg begrippen - Opdracht 1 - Opdracht 2 Wat is kleur? Kleur ontstaat wanneer er licht weerkaatst of geabsorbeerd wordt door de objecten waarop dit licht schijnt. Bij weerkaatsing van dit licht,

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

OPLEIDINGSFICHE. Module Aantal lestijden Officiële module-code Vereiste voorkennis Basis schilder- en behangwerk.

OPLEIDINGSFICHE. Module Aantal lestijden Officiële module-code Vereiste voorkennis Basis schilder- en behangwerk. OPLEIDINGSFICHE Studiegebied Opleiding Afwerking bouw Schilder Module Aantal lestijden Officiële module-code Vereiste voorkennis Basis schilder- en behangwerk 40 M BW G018 Geen Decoratief schilderwerk

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1 1040 Brussel DECORATIE Beroepsvoorbereidend leerjaar

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1 1040 Brussel DECORATIE Beroepsvoorbereidend leerjaar Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1 1040 Brussel DECORATIE Beroepsvoorbereidend leerjaar In voege vanaf 1 september 1999 Licap - Brussel D/1999/0279/033 - september 1999

Nadere informatie

Piramide 4: muzische vorming

Piramide 4: muzische vorming Piramide 4: muzische vorming Beeld 1. Welkom T-shirt sjabloneren Een terugkerende activiteit bij de uitwerking van elk thema - De kinderen kunnen een sjabloon ontwerpen. - De kinderen kunnen in groep uit

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Basis workshop fotografie. Fotograferen is niets meer dan beelden vangen.

Basis workshop fotografie. Fotograferen is niets meer dan beelden vangen. Basis workshop fotografie Fotograferen is niets meer dan beelden vangen. COMPOSITE 2 Wat gebruiken we nu eigenlijk om tot een compositie te komen? Samenstelling van dominerende en ondersteunende beeldelementen.

Nadere informatie

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Kiezen voor Latijn en/of Grieks? Als leerling in het laatste jaar van de basisschool sta jij voor een belangrijke keuze. Welke studierichting moet je gaan volgen in het

Nadere informatie

Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen.

Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen. Vak: MUVO Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen. Doelen: Eindtermen: Muvo 1.2 De leerlingen kunnen door betasten en voelen (tactiel), door kijken

Nadere informatie

Artistieke toelatingsproef Omschrijving en praktische informatie. Bacheloropleiding in de Beeldende Kunsten

Artistieke toelatingsproef Omschrijving en praktische informatie. Bacheloropleiding in de Beeldende Kunsten Artistieke toelatingsproef Omschrijving en praktische informatie Bacheloropleiding in de Beeldende Kunsten Data artistieke toelatingsproef 2016: 2 mogelijkheden: 4 en 5 juli 2016 (tweedaagse proef inclusief

Nadere informatie

Margriet van Eijk.nl- Opleidingen

Margriet van Eijk.nl- Opleidingen Margriet van Eijk.nl- Opleidingen Opleiding: Muurschilder De opleiding Muurschilder is geschikt voor iedereen, met of zonder vooropleiding en/of ervaring. Ook professionals kunnen door deze opleiding hun

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Verdiepingsopdracht diepte. Schets een landschap en schilder die in met atmospherishperspectief. Schilderen plakkaatverf Papier A3 Kantlijn 3cm. Diepte ontstaat niet alleen door verkleining maar ook door

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN VOET BUURTAMBASSADEURS

DOELSTELLINGEN EN VOET BUURTAMBASSADEURS DOELSTELLINGEN EN VOET BUURTAMBASSADEURS 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS - BSO - De volgende doelstellingen en VOET kunnen aan bod komen. Dat is steeds afhankelijk van de onderzochte (school)omgeving. Die

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

BEELDASPECTEN HANDENARBEID TEKENEN BOVENBOUW

BEELDASPECTEN HANDENARBEID TEKENEN BOVENBOUW BEELDASPECTEN HANDENARBEID TEKENEN BOVENBOUW Beeldaspect Vorm HANDENARBEID BASISVORMEN: 2D 3D 2D: vierkant / rechthoek / driehoek / cirkel / ovaal 3D: kubus / balk / prisma / piramiden / bol / kegel /

Nadere informatie

Reader/begrippenlijst periode 4 toetsweek :

Reader/begrippenlijst periode 4 toetsweek : Roncalli mavo Tekenen/Kunstgeschiedenis. Klas 3 Reader/begrippenlijst periode 4 toetsweek : Hoe moet je leren??? De begrippen zijn bij deze toets gekoppeld aan de kunststromingen van de kunstpromotie.

Nadere informatie

OLYMPIASCHOOL. Schoolmaatplan Beeldend. Huidige situatie beeldend onderwijs

OLYMPIASCHOOL. Schoolmaatplan Beeldend. Huidige situatie beeldend onderwijs OLYMPIASCHOOL Schoolmaatplan Beeldend Beeldend onderwijs is goed vertegenwoordigd op de Olympischool. Bij de kleuters wordt er dagelijks beeldend gewerkt en van groep 3 tot en met 8 hebben de kinderen

Nadere informatie

Schilderwerk. Pistoolschilderwerk

Schilderwerk. Pistoolschilderwerk Opleiding: SCHILDER Een schilder is iemand die het houtwerk of andere materialen van een gebouw van een verflaag voorziet. Je mag geen hoogtevrees hebben, want soms werk je op een ladder en/of steiger.

Nadere informatie

Les 6 Tegeltjes leggen

Les 6 Tegeltjes leggen Les 6 Tegeltjes leggen Kern In deze les maken en onderzoeken de leerlingen patronen vanuit één eenvoudige basistegel. De focus ligt op kenmerken van (regelmatige) patronen, zoals vormen van herhaling,

Nadere informatie

Naam:... ZELFEVALUATIE WISKUNDE A-STROOM (het 60-puntenplan) WAT KAN IK AL? / WAT MOET IK NOG HERHALEN? / WAT MOET IK NOG INOEFENEN?

Naam:... ZELFEVALUATIE WISKUNDE A-STROOM (het 60-puntenplan) WAT KAN IK AL? / WAT MOET IK NOG HERHALEN? / WAT MOET IK NOG INOEFENEN? ZELFEVALUATIE WISKUNDE A-STROOM (het 60-puntenplan) WAT KAN IK AL? / WAT MOET IK NOG HERHALEN? / WAT MOET IK NOG INOEFENEN? Voor de GETALLENLEER worden concreet volgende doelstellingen nagestreefd: Begripsvorming

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum Derde graad LO A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 Lichamelijke opvoeding Motorische competenties 1.1 De motorische basisbewegingen

Nadere informatie

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren Eerste jaar van de eerste graad Bij de start van het secundair onderwijs wordt er getracht de leerling een zo breed mogelijke vorming te geven en hem/haar te laten proeven van verschillende vakken. Dit

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN BUURT IN ZICHT

DOELSTELLINGEN BUURT IN ZICHT DOELSTELLINGEN BUURT IN ZICHT GEKOPPELD AAN DE EINDTERMEN 3 DE GRAAD BASISONDERWIJS Voor het bepalen van de doelstellingen hebben we ons gebaseerd op de eindtermen basisonderwijs. De volgende doelstellingen

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE. Derde graad BSO Derde leerjaar: 1 of 2 uur/week

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE. Derde graad BSO Derde leerjaar: 1 of 2 uur/week VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE Derde graad BSO Derde leerjaar: 1 of 2 uur/week Licap - Brussel - september 1995 INHOUD 1 BEGINSITUATIE... 5 2

Nadere informatie

R u i m t e. Kunst BV

R u i m t e. Kunst BV R u i m t e Kunst BV A4 ~ periode B 2010 2011 Kunst Algemeen Beeldende Vorming Inleiding In de periodes B en C van dit jaar ga je kennis maken met het vak Kunst. De naam klinkt wellicht wat hoogdravend,

Nadere informatie

Les 8 ruimtelijke patronen

Les 8 ruimtelijke patronen Les 8 ruimtelijke patronen Kern van de les - Leerlingen verkennen patronen op en van ruimtelijke objecten en redeneren erover. - Ze onderzoeken hoe een patroon dat ze ontwerpen op de uitslag van het balkje

Nadere informatie

Programma van Toetsing in de Onderbouw Schooljaar Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter

Programma van Toetsing in de Onderbouw Schooljaar Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter Programma van Toetsing in de Onderbouw Schooljaar 2016-2017 BRUGKLAS HAVO OPSTROOM Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter Methode Nieuw Nederlands (5 e editie) Lesuren per week 3 Vak: Nederlands

Nadere informatie

Bijvoorbeeld: Rood, je ziet een rood voorwerp omdat de rode lichtgolven op het voorwerp weerkaatsen, en alle andere lichtgolven door het voorwerp

Bijvoorbeeld: Rood, je ziet een rood voorwerp omdat de rode lichtgolven op het voorwerp weerkaatsen, en alle andere lichtgolven door het voorwerp Wat is kleur? Om kleur te kunnen zien hebben we altijd een lichtbron nodig, Is het donker dan zien we niks Een lamp, de zon kleur is eigenlijk niets anders dan weerkaatsing van licht Bijvoorbeeld: Rood,

Nadere informatie

<.ci.ic.ic ~ri(crit11.1t1.t1.r ilil.t...tl

<.ci.ic.ic ~ri(crit11.1t1.t1.r ilil.t...tl <.ci.ic.ic ~ri(crit11.1t1.t1.r ilil.t...tl 1 0 + ++ Volgt het schoolboek het nieuwe leerplan en dus ook de vakgebonden eindtermen en ontwikkelingsdoelen die in de leerplannen werden opgenomen? Hierbijgaan

Nadere informatie

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Jaarplan GESCHIEDENIS Algemene doelstellingen Eerder gericht op kennis en inzicht 6 A1 A2 A3 A4 A5 Kunnen hanteren van een vakspecifiek begrippenkader en concepten, nodig om zich van het verleden een wetenschappelijk

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Plaatsing wandbekleding

Plaatsing wandbekleding Opleiding: BEHANGER Je kan ENKEL starten met de opleiding als je al een certificaat van schilder hebt behaald,waar je hebt geleerd hoe je de ondergrond moet voorbereiden. De behanger brengt het behang

Nadere informatie

BSO TWEEDE GRAAD. vak TV ELEKTRICITEIT 2000/057. (vervangt 98036) 1 u/week. IT-e

BSO TWEEDE GRAAD. vak TV ELEKTRICITEIT 2000/057. (vervangt 98036) 1 u/week. IT-e BSO TWEEDE GRAAD vak TV ELEKTRICITEIT 1 u/week IT-e 2000/057 (vervangt 98036) 1 2 e graad SO Vak: ELEKTRICITEIT TV 1 ste jaar: 1u/w 2 de jaar: 1u/w BEGINSITUATIE VOOR HET VAK Voor het vak elektriciteit

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 20152016 week 1 t/m week 2 8 verschillende tekenopdrachten In deze introductieopdracht laat je zien wat voor vaardigheden en technieken je beheerst op het gebied van tekenen. 8 kleine tekeningen maken

Nadere informatie

KIJKWIJZER SCHILDERIJ CKV 1 opdracht Cijfer:

KIJKWIJZER SCHILDERIJ CKV 1 opdracht Cijfer: KIJKWIJZER SCHILDERIJ CKV 1 opdracht Cijfer: Naam: Klas: Datum: Feiten Een kijkwijzer is bedoeld om je mee te nemen in de waarneming en het kijken te intensiveren: kortom je gaat steeds meer dingen zien,

Nadere informatie

BREED EN AVONTUURLIJK KIJKEN! - 3 min.

BREED EN AVONTUURLIJK KIJKEN! - 3 min. HOE WORD IK EEN DETECTIVE? NAAM leerling: KLAS: Docent: Samengewerkt met (naam leerling: Kijk je wel eens naar een detectiveserie? Je ziet dan hoe een detective heel nauwkeurig observeert en onderzoekt

Nadere informatie

Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Wij hopen u spoedig te verwelkomen op onze nieuwe site

Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Wij hopen u spoedig te verwelkomen op onze nieuwe site Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Momenteel is de informatie op deze website beperkt tot de lestabellen van de verschillende jaren en richtingen met hierbij een korte toelichting. Wil u meer

Nadere informatie

De leerling weet de kleurenleer van itten De leerling weet wat contrasten zijn. De leerling weet iets meer over de kunststroming op-art

De leerling weet de kleurenleer van itten De leerling weet wat contrasten zijn. De leerling weet iets meer over de kunststroming op-art Lesformulier Beginsituatie van de leerling: Opdracht: De leerling kan verven. De leerling past de kleurenleer toe in de kleurencirkel. Daarnaast past hij ook de contrasten toe in de hokjes. De eindopdracht

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

NEDERLAND VIERT 100 JAAR DE STIJL DESTIJLUTRECHTAMERSFOORT.NL ONTDEK HET IN UTRECHT & AMERSFOORT! LESSUGGESTIES 100 JAAR DE STIJL GROEP 1 T/M 4

NEDERLAND VIERT 100 JAAR DE STIJL DESTIJLUTRECHTAMERSFOORT.NL ONTDEK HET IN UTRECHT & AMERSFOORT! LESSUGGESTIES 100 JAAR DE STIJL GROEP 1 T/M 4 NEDERLAND VIERT 100 JAAR DE STIJL ONTDEK HET IN UTRECHT & AMERSFOORT! LESSUGGESTIES 100 JAAR DE STIJL GROEP 1 T/M 4 1 HANDLEIDING LESSUGGESTIES MONDRIAAN TOT DUTCH KLEURENPALET De leerlingen kunnen de

Nadere informatie

Inleiding tot de opdrachten Beeldelementen

Inleiding tot de opdrachten Beeldelementen BEELDELEMENTEN Lesbrief over: Licht Kleur Vorm Ruimte Compositie Inleiding tot de opdrachten Beeldelementen Het uiterlijk van een kunstwerk/bouwwerk of interieur wordt bepaald door verschillende aspecten.

Nadere informatie

Gemeenschappelijk gedeelte

Gemeenschappelijk gedeelte Gemeenschappelijk gedeelte Godsdienst 2 Nederlands 5* Frans 4* Wiskunde 4* Aardrijkskunde 2 Biologie 2 Geschiedenis 1 Technologische opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding en sport 2 Muzikale opvoeding 1 Plastische

Nadere informatie

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Welke afspraken worden gemaakt om geschiedenis te studeren? Wordt dit opgevolgd per graad en van graad tot graad? Leren leren blijft

Nadere informatie

Vakinhoudelijke uitwerking Keuzevak Tekenen, schilderen en illustreren

Vakinhoudelijke uitwerking Keuzevak Tekenen, schilderen en illustreren Vakinhoudelijke uitwerking Keuzevak Tekenen, schilderen en illustreren Deze vakinhoudelijke uitwerking is ontwikkeld door het Redactieteam van de Schooleamenbank vmbo voor dit profiel. De uitwerking heeft

Nadere informatie

Workshop. Vriendschapsbandjes

Workshop. Vriendschapsbandjes Workshop Vriendschapsbandjes Opzet: Vriendschapsbandjes in macramé met pareltjes aan. (Idee uit het boekje Eigentijds macramé, Margriet Kors en Gina Lambers, Cantecleer, 2002, ISBN 90 213 3201 9) pagina

Nadere informatie

Programma van Toetsing in de Onderbouw Schooljaar Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter

Programma van Toetsing in de Onderbouw Schooljaar Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter Programma van Toetsing in de Onderbouw Schooljaar 2016-2017 BRUGKLAS VWO Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter Methode Nieuw Nederlands (5 e editie) en Plot26 Lesuren per week 2 Vak: Nederlands

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Nieuwe leerplannen en lessentabellen met ingang van 1 september 2010 In de regel worden alle graadleerplannen (en bijhorende

Nadere informatie

Margriet van Eijk.nl- Opleidingen

Margriet van Eijk.nl- Opleidingen Margriet van Eijk.nl- Opleidingen Opleiding: Decoratieschilder De opleiding Decoratieschilder is geschikt voor iedereen, met of zonder vooropleiding en/of ervaring. Ook professionals kunnen door deze opleiding

Nadere informatie

s Oriënteren op ontwerpen van tuinen 4 s Tuinontwerpen, stap 5: presenteren 14

s Oriënteren op ontwerpen van tuinen 4 s Tuinontwerpen, stap 5: presenteren 14 Inhoudsopgave 2inhoudsopgave A B C G Oriëntatie s Oriënteren op ontwerpen van tuinen 4 Werkwijzer Tuinontwerpen, stap 1: inventariseren van wensen en mogelijkheden 6 Tuinontwerpen, stap 2: brainstormen

Nadere informatie

Eindtermen & Toetstermen module Binnenhuisarchitectuur

Eindtermen & Toetstermen module Binnenhuisarchitectuur Eindtermen & Toetstermen module Binnenhuisarchitectuur K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie van

Nadere informatie

Thema 1: De Moderne, de eerste helft van de twintigste eeuw

Thema 1: De Moderne, de eerste helft van de twintigste eeuw beeldende vorming Naam:... Thema 1: De Moderne, de eerste helft van de twintigste eeuw. 1900-1945 inleiding De twintigste eeuw is een tijd waarin stijlen en stromingen elkaar snel opvolgen om plaats te

Nadere informatie

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD KSO DERDE GRAAD KSO VANAF HET SCHOOLJAAR 2004-2005 September 2004 LICAP BRUSSEL LESSENTABELLEN TWEEDE GRAAD KSO DERDE GRAAD KSO LICAP BRUSSEL September

Nadere informatie

EINDTERMENTABEL OVERZICHT. Flos en Bros werkboekjes. x x. x x x x x. x x x. Werkboekje blz e Leerjaar 6 e Leerjaar

EINDTERMENTABEL OVERZICHT. Flos en Bros werkboekjes. x x. x x x x x. x x x. Werkboekje blz e Leerjaar 6 e Leerjaar 5 e Leerjaar 6 e Leerjaar EINDTERMENTABEL OVERZICHT Flos en Bros werkboekjes Tandenmuzeum De mondgazt Dagboek v/e tandenborstel Gezonde start in de mond - Suiker Verzin een supersmoes Tanden de wereld

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Beeldend -

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Beeldend - Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Beeldend - In de vaardigheidslijn Beeldend worden de verschillende technieken, materialen en beeldende aspecten voor de groepen 1 t/m 8 in een

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules in het studiegebied

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

LEERPLANSTUDIE Tweede graad TSO/KSO leerplan d

LEERPLANSTUDIE Tweede graad TSO/KSO leerplan d LEERPLANSTUDIE Tweede graad TSO/KSO leerplan d 1 Leerplannen Eerste graad A-stroom (D/2009/7841/003) In voege sinds 1 september 2009 Tweede graad KSO/TSO (D/2002/0279/048) In voege sinds 1 september 2002

Nadere informatie

Artistieke toelatingsproef Omschrijving en praktische informatie. Bacheloropleiding in de Beeldende Kunsten

Artistieke toelatingsproef Omschrijving en praktische informatie. Bacheloropleiding in de Beeldende Kunsten Artistieke toelatingsproef Omschrijving en praktische informatie Bacheloropleiding in de Beeldende Kunsten Data artistieke toelatingsproef 2017: 2 mogelijkheden: 3 en 4 juli 2017 (tweedaagse proef inclusief

Nadere informatie

Eindtermen & Toetstermen module Binnenhuisarchitectuur

Eindtermen & Toetstermen module Binnenhuisarchitectuur Eindtermen & Toetstermen module Binnenhuisarchitectuur K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie van

Nadere informatie

In het eerste leerjaar A kies je ofwel voor de richting Handel of voor de richting Creatie en vormgeving.

In het eerste leerjaar A kies je ofwel voor de richting Handel of voor de richting Creatie en vormgeving. Heilige Familie In de Heilige Familie bieden we je opleidingen in het technisch, beroeps- en kunstsecundair onderwijs. Hier ligt de nadruk vooral op creativiteit en ondernemen. In het eerste leerjaar A

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

infobrochure methodeonderwijs De Lotus

infobrochure methodeonderwijs De Lotus infobrochure methodeonderwijs De Lotus Mosselerlaan 62 3600 GENK 089 35 16 21 directie.middenschool@gocampusgenk.be Inhoudsopgave Inleiding Zelfgestuurd leren Kernteam Kringgesprek Coöperatieve werkvormen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Kleur. De 7 spectrale kleuren Kleurencirkel van Johannes Itten. Begrippen klas 1 t/m 3. Violet Indigo Blauw Groen Geel Oranje Rood

Kleur. De 7 spectrale kleuren Kleurencirkel van Johannes Itten. Begrippen klas 1 t/m 3. Violet Indigo Blauw Groen Geel Oranje Rood Kleur De zon is onze natuurlijke lichtbron. Het zonlicht bestaat uit golflengtes die trillen. De golflengtes trillen met verschillende snelheden. Onze ogen zien iedere golflengte als een andere kleur.

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

November Glaceren met Acrylmedium December Het licht van Rembrandt / Het december gevoel de duisternis van Rembrandt

November Glaceren met Acrylmedium December Het licht van Rembrandt / Het december gevoel de duisternis van Rembrandt PROGRAMMA 2011 2012 Uitgangspunt van de lessen is dat kennis van de schilderkunstige technieken en stromingen vanuit de eigen ervaring wordt ontdekt en ontwikkeld. De opdrachten hebben betrekking op zowel

Nadere informatie

54 beeldaspecten kleur. 55 beeldende kunst, architectuur, en vormgeving directe omgeving. 54 beeldaspecten compositie

54 beeldaspecten kleur. 55 beeldende kunst, architectuur, en vormgeving directe omgeving. 54 beeldaspecten compositie techniek materiaal te gebruiken bij kerndoel: voorbeeld / afbeelding scheuren in vorm en tijdschriften 54 beeldaspecten kleur papier voor ondergrond kleur glutofix (papierlijm) 3B knippen op thema tijdschriften

Nadere informatie

Ze hebben daarbij o.a. kennis opgedaan over diverse beeldaspecten op het gebied van kleurtoepassing en compositie, ruimte en perspectief.

Ze hebben daarbij o.a. kennis opgedaan over diverse beeldaspecten op het gebied van kleurtoepassing en compositie, ruimte en perspectief. Kijkwijzer beeldaspecten Groep 7 Leerkrachtenblad Vooraf Voorafgaand hebben de leerlingen van groep 7 de KunstKabinetsen 7.10 Complementaire kleuren en 7.14 Vogel of kikvors? in groepjes of klassikaal

Nadere informatie

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Inhoud...1 1 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN...2 1.1 De kolom Leerplannummer...2 1.2 De kolom B/S/C (niet

Nadere informatie

ONS STUDIEAANBOD. 1ste graad A

ONS STUDIEAANBOD. 1ste graad A ONS STUDIEAANBOD 1ste graad A 1ste jaar A met keuze Latijn / economie - wetenschappelijk werk / taalverrijking 2de jaar A met optie Latijn / moderne wetenschappen / artistieke vorming 2de graad ASO met

Nadere informatie

- schilderijen - Voortgezet. Onderwijs

- schilderijen - Voortgezet. Onderwijs KIJKWIJZER Voortgezet Onderwijs gemeentemuseum den haag maart 2001afdeling educatie/jet van Overeem postbus 72 2501 CB Den Haag jovereem@gm.denhaag.nl 2 Bedenk dat een schilderij - voordat het een strijdros,

Nadere informatie

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas...

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas... Naam:... Klas... Afsluiting 5 Havo / 6VWO In periode 2, 3 en 4 gaan jullie werken aan een eigen thema om het vak af te sluiten. De volgende onderdelen zullen aan bod komen: - eigen werk rond thema + logboek

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

Tekenen in de Tweede fase

Tekenen in de Tweede fase Tekenen in de Tweede fase Wat kun je verwachten? Wat kun je verwachten? Lessen per week: Havo 4 / 5 2 uur praktijk en 1 uur theorie (KG/KB) Vwo 4 2 uur (de verdeling praktijk / theorie wisselt door het

Nadere informatie

Lokaal: Vak: Beeldende Vorming

Lokaal: Vak: Beeldende Vorming Lesvoorbereiding Student: Fien Bombeke 3 Baso PO-PKV tel. E-mail: Datum School: Klassengroep: 3 Beeldende en Architecturale Aantal lln.: 7 (5 meisjes, 2 jongens kunsten Lokaal: Vak: Beeldende Vorming Mentor:

Nadere informatie