VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS"

Transcriptie

1 VLAAMS VEROND VAN HET KATHOLIEK SECNDAIR ONDERWIJS Guimardstraat RSSEL LEERPLAN SECNDAIR ONDERWIJS Studierichting SCHILDER- EN DECORATIETECHNIEKEN Derde graad SO 1ste leerjaar/2de leerjaar Licapnummer: D/1992/0279/047A december Licap-uitgave - russel -

2 INHOD blz. 1 EGINSITATIE STDIEPROFIEL ALGEMENE METHODOLOGISCHE WENKEN RELATIE TSSEN DE DOELSTELLINGEN, DE EVALATIE EN DE GEINTEGREERDE PROEF TAXONOMIE LEERINHODEN, LEERPLANDOELSTELLINGEN EN METHODOLOGISCHE WENKEN... 6 PV Praktijk/Stages Schilderen en decoratie... 7 TV Elektromechanica/Mechanica/Schilderen en decoratie - eroepseconomie TV Schilderen en decoratie - Technologie TV Schilderen en decoratie - Tekenen ILIOGRAFIE... 60

3 LESSENTAEL SCHILDER- EN DECORATIETECHNIEKEN 1ste lj. 2de lj. 1 asisvorming 8 8 AV Godsdienst 2 2 AV Lichamelijke opvoeding 2 2 AV Maatschappelijke vorming 2 2 AV Nederlands 2 2 OF 4 4 AV Project algemene vakken Optie 2.1 Studierichting (fundamenteel gedeelte) PV Praktijk/Stages Schilderen en decoratie (x) TV Elektromechanica/Mechanica/Schilderen en decoratie 0 1 eroepseconomie (x) TV Schilderen en decoratie 8 7 Technologie (x) 5 4 Tekenen (x) 3 3 TV Toegepaste economie 0 1 edrijfsbeheer (E) 2.2 Complementair gedeelte: maximum Te kiezen uit de vakken en/of de specialiteiten opgesomd in het esluit van de Vlaamse Executieve van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken. - Wanneer in het complementair gedeelte één of meer vakken gekozen worden die ook voorkomen in de basisvorming of in het fundamenteel gedeelte dan vervallen deze vakken niet in de basisvorming, noch in het fundamenteel gedeelte. - Pedagogische aanbevelingen: AV Frans (x) 2 2 TV Schilderen en decoratie Technologie (kleurenleer) (x) 1 0 Technologie (vakkennis) (x) 0 1 Tekenen (x) 1 1 (x) Voor deze vakken is het leerplan in deze brochure opgenomen. (E) Voor TV Toegepaste economie edrijfsbeheer (D/1996/0279/067) werd er een apart leerplan uitgewerkt. Deze aanduiding staat voor uitbreiding van het aantal lesuren voorzien in het studierichtingsgedeelte.

4 - 4 - Werken aan het christelijk-gelovig opvoedingsproject is een opdracht van de hele schoolgemeenschap. Deze uitdaging is zeker geen aangelegenheid van de leraar godsdienst alleen. Elk vak kan in zijn dialoog met de werkelijkheid een eigen bijdrage leveren tot een christelijk geïnspireerd zoeken naar waarheid. Elk vak biedt de kansen en de mogelijkheden om tot waardenverheldering of gelovige duiding te komen. In elk vak kunnen leraars vanuit een dialogale houding jonge mensen aanzetten tot een christelijk-ethische reflectie op de inhouden, tot een houding van verwondering en bewondering, van solidariteit, van eerbied en dankbaarheid. In de beschrijvingen van de studieprofielen is de dimensie van het christelijk-gelovig opvoedingsproject steeds op de achtergrond aanwezig. Hier en daar wordt uitdrukkelijk op de mogelijkheden gewezen om het opvoedingsproject vanuit de componenten of de eigenheid van de studierichtingen concrete gestalte te geven. 1 EGINSITATIE Door de specificiteit van de studierichting is het sterk aangewezen dat de leerlingen een vooropleiding hebben gekregen in de 2de graad SO 'Schilder- en decoratietechnieken'. Daar werden de basistechnieken grondig aangeleerd. De leerling heeft dus reeds een zekere vorming gekregen die sterk naar de praktijk is gericht. Door de grote verschillen in bekwaamheid en in attitudes bij de leerlingen heeft men in de 2de graad ook al een zekere vorm van differentiatie ingebouwd, die in de 3de graad nog zal versterkt worden. 2 STDIEPROFIEL - Deze studierichting biedt een polyvalente opleiding tot huisschilder, kleurenadviseur, reclameschilder, behanger, verkoper van schilder- en decoratie-elementen. - De klemtoon zal liggen op het schilder- en behangwerk. Andere nevenaspecten die met interieurinrichting te maken hebben, moeten eveneens aan bod komen: vloerbekleding, gordijnen en overgordijnen... - iteraard is de vakkundige opleiding belangrijk. Toch moet deze studierichting ook begeleiden tot het vormen van goede smaak en esthetische zin in de ruime betekenis van het woord. - ij de technische opleiding is een grondige kennis van de materialen en de technieken een must. - Het verwerven van sociale vaardigheden om met alle types van klanten om te gaan is zeker noodzakelijk. - Attitudes als verantwoordelijkheidszin, zin voor samenwerking, zin voor orde en netheid en voor afwerking zijn belangrijk. Kwaliteitszorg en een kritische ingesteldheid ten opzichte van het eigen werk moeten steeds primeren. - De leerling moet bovendien leren kostenbewust te denken en te werken. Hij moet economisch verantwoord en eerlijk omgaan met materialen. In de 3de graad moest hij zeker zin voor produktiviteit ontwikkelen. - De leerling moet bovendien leren milieubewust en veilig werken. Preventief optreden is belangrijk. 3 ALGEMENE METHODOLOGISCHE WENKEN Er moeten duidelijke afspraken zijn tussen de leraars technische en praktische vakken om inhouden uit verschillende vakken die met elkaar verbonden zijn, ongeveer gelijktijdig en complementair te verwerken.

5 - 5 - De volgorde van de leerinhouden is vrij te bepalen, als men maar met een goede planning erover waakt dat elke inhoud aan bod komt. De opleiding is sterk georiënteerd naar de praktijk en het individueel uitvoeren. Er wordt veel belang gehecht aan het schetsen, het inzichtelijk verwerven van de kennis van motieven en ornamenten uit de verschillende stijlperiodes. Contacten met de nijverheid zijn noodzakelijk om de evolutie in de materialen en de technieken op de voet te volgen. Het spuiten krijgt steeds meer aandacht door de nieuwere technieken die kunnen worden toegepast. Men moet veel belang hechten aan de veiligheid en de hygiëne, om de leerlingen ook een vorming te geven die respect inhoudt voor ons milieu. 4 RELATIE TSSEN DE DOELSTELLINGEN, DE EVALATIE EN DE GEIN- TEGREERDE PROEF - In zijn taak als didacticus heeft de leraar een plannings- en voorbereidingstaak: hij zet het leerplan om in een jaarplanning en de verschillende leerinhouden en doelstellingen zet hij om in een aangepast didactisch proces. De leraar heeft uiteraard ook een beoordelingstaak: hij moet de kennis, de vaardigheden en de attitudes van de leerlingen objectief evalueren in functie van de doelstellingen. - Een verantwoorde evaluatie vertrekt dus van duidelijk geformuleerde en operationele lesdoelstellingen. In dit leerplan worden geen les-, maar leerplandoelstellingen geformuleerd, die een lessenreeks overspannen. Alle leerplandoelstellingen van de vakken van het studierichtingsgedeelte worden omvat door de algemene doelstellingen van de studierichting. De einddoelstellingen sluiten op hun beurt aan bij het studie- of beroepsopleidingsprofiel dat wij in de 3de graad duidelijk nastreven en dat een probleemloze overstap naar een functie- of beroepsprofiel moet kunnen garanderen. Dit functie- of beroepsprofiel werd door de beroepsfederaties geformuleerd binnen de voormalige Hoge Raad voor het Technisch en eroepsonderwijs of binnen de huidige sectoriële commissies van de Vlaamse Onderwijsraad. Een leraar die zijn evaluatie ernstig wil opvatten, moet zich dus bewust zijn van de verschillende doelstellingen die hij minimaal moet bereiken om tenslotte aan het studieprofiel te beantwoorden. - In het totale toetsingsmechanisme moet de leraar aandacht hebben voor de permanente evaluatie of het dagelijks werk (zeker voor de praktische vakken), voor de formatieve toetsen (waarin de foutenanalyse en de remediëring een belangrijke rol spelen) en voor de summatieve toetsen of voor de examens. innen het evaluatiesysteem neemt de geïntegreerde proef een speciale plaats in. De relatie tussen de geïntegreerde proef, de einddoelstellingen en het nagestreefde studie- of beroepsopleidingsprofiel moet de leraar duidelijk voor ogen staan. De geïntegreerde proef die in de loop van het 2de leerjaar van deze 3de graad moet georganiseerd worden, wil het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes gericht op de beroepsactiviteit evalueren en omvat de vakken van het fundamenteel optioneel gedeelte. De geïntegreerde proef heeft een vakoverschrijdend, een beroeps- en realiteitsgericht karakter. De proef kan de vorm aannemen van een project dat vanaf het begin van het schooljaar opgebouwd wordt en waarvan het zwaartepunt op het einde van het schooljaar ligt. Ook een eindwerk of een praktische realisatie kan op dezelfde wijze langzamerhand tot stand komen. Het concept, het ontwerp, de realisatie van de proef moet van bij het begin van het 2de leerjaar van de 3de graad aandacht krijgen. De aanstelling van de beoordelingsjury, die voor een groot deel uit deskundige buitenstaanders moet bestaan, dient ook in het begin van het schooljaar te gebeuren.

6 - 6 - Samenvattend kunnen wij besluiten dat bij de interpretatie van dit leerplan voor de 3de graad niet voorbijgegaan kan worden aan het studieprofiel, de einddoelstellingen en de evaluatie ervan in de geïntegreerde proef. 5 TAXONOMIE Voor de Technische Vakken (TV), is dit leerplan opgesteld in de vorm van leerinhouden en verwerking die samen de doelstellingen vormen. Het minimum niveau van de verwerking wordt ook aangegeven. Hiervoor wordt de taxonomie van LOOM toegepast met de volgende afkortingen: K = Kennen = egrijpen T = Toepassen A = Analyseren S = Synthetiseren E = Evalueren Voor de Praktische Vakken (PV) maakt men gebruik van de taxonomie voor de psychomotorische doelstellingen volgens RION, met de volgende afkortingen: W = Waarnemen N = Nabootsen I = Inoefenen = eheersen De en in de kolommen betekenen basis en uitbreiding. De basisdoelstellingen MOETEN bereikt worden. 6 LEERINHODEN, LEERPLANDOELSTELLINGEN EN METHODOLOGISCHE WENKEN

7 - 7 - PV Praktijk/Stages Schilderen en decoratie 1ste leerjaar: 16 u./w. 2de leerjaar: 15 u./w. 1 EGINSITATIE De leerlingen die in de 2de graad 'Schilder- en decoratietechnieken' volgden, hebben de basistechnologie en de basistechnieken verworven met betrekking tot binnen- en buitenschilderwerk (Zie het leerplan D/1991/0279/024 - juni 1991). 2 ALGEMENE DOELSTELLINGEN - Door het "doen" inzicht verwerven in de leerstof die wordt aangeboden. - Anderzijds de opgedane theoretische kennis aanwenden in een praktische uitvoering. - De zinvolheid van de handelingen inzien en de gepaste technieken correct toepassen. - Eigentijdse technieken toepassen. - Inzien dat decoratieve technieken een uitdrukking van de persoonlijkheid zijn, maar ook moeten tegemoet komen aan de wensen van de klant. - Geleidelijk leren produktief en zelfstandig werken. 3 METHODOLOGISCHE WENKEN - De leerlingen moeten de theoretisch bijgebrachte technologie, kunnen toepassen in de praktijk. - De situatie waarin dit gebeurt, benadert sterk de realiteit. - Individuele opdrachten zullen ertoe bijdragen de persoonlijkheidsvorming te verruimen en de leerling stimuleren tot zelfstandig werken. - Stage is wenselijk. Ze moet echter in de eerste plaats kansen bieden tot leeractiviteiten. Hierbij zal veel afhangen van de mogelijkheden die elke school heeft om contacten uit te bouwen met de plaatselijke beroepswereld. Voor de modaliteiten van de stage-inrichting verwijzen wij naar de ministeriële omzendbrief SOZ (91)15 dd LEERINHODEN, LEERPLANDOELSTELLINGEN EN METHODOLOGISCHE WENKEN

8 PV Praktijk/Stages Schilderen en decoratie 1ste leerjaar: 16 u./w. - 2de leerjaar: 15 u./w. Nr. LEERINHODEN LEERPLANDOELSTELLINGEN W N I METHODOLOGISCHE WENKEN 1 TOEPASSINGEN OP HET VLAK- SCHILDERWERK IN FNCTIE VAN DE TECHNIEK ZOWEL WAT INNEN- ALS ITENWERK E- TREFT - ondergrondvoorbereiding: bezettingswerk, oud en nieuw, reeds geschilderd en ongeschilderd, steenachtige ondergrond hout en houtderivaten: naald-, loof- en tropische houtsoorten - ondergrondvoorbereiding: afwassen, schuren, slissen, opstoppen, plamuren, aanbrengen van grondverf- en eindlagen ewust maken van de belangrijkheid van het voorbereidend werk en de uitvoering ervan. Het voorbereidend werk uitvoeren. Gebruik maken van didactische platen met verwerkingsschema's. Veelvuldig demonstreren. Zie de basis hiervan in de 2de graad TOEPASSEN VAN DE SJALOON- TECHNIEK OP EEN KLASSIEKE VERFONDERGROND - monochroom - polychroom - met serneer- en fileerwerk De verschillende sjabloontechnieken verwerken. Inzicht verkrijgen in de vele toepassingsmogelijkheden. Voorbeelden waaruit sjablonen kunnen worden gesneden, tonen. Letten op de gevaren bij het snijden. Wijzen op de functie van de bruggetjes. Letten op het juiste gebruik van de materialen. 3 DE LAKTECHNIEK - effen lakwerk in verfijnde kleuren en compositie - polijsten van lakken - verwerken van lakken op acryl- en klassieke basis Inzicht verkrijgen in de verschillende mogelijkheden van lakverwerking. Kennis en vaardigheid verwerven om de verschillende soorten lak toe te passen. Gebruik maken van didactische verwerkingsschema's. Veelvuldig tonen. Er op letten dat het juiste materiaal gebruikt wordt bij het verwerken van de verschillende soorten lakverf. Letten op de zuiver- en netheid.

9 4 PLAATSEN VAN STRCTR- EN MEERKLERIGE VERVEN MET VERSCHILLENDE SPITSYSTE- MEN Handigheid verwerven in het gebruik van de verschillende spuitsystemen en materialen ter verwerking van structuuren meerkleurige verven. Verwijzen naar het vak Technologie. Gebruik van technische folders en verwerkingsmethoden. Tonen van afgewerkte panelen. 5 EHANDELEN VAN FERRO- EN NON-FERROMETALEN VOOR INNEN- EN ITENWERK MET EVENTEEL EEN DECORATIEVE TOEPASSING EROP Weten hoe de verschillende metalen dienen behandeld te worden. De gepaste werkmethode toepassen om de metalen optimaal te beschermen. Gebruik maken van verschillende stalen en de behandeling ervan. 6 AANRENGEN EN DECORATIEF VERWERKEN VAN RONSPOE- DERS 7 EITSEN, VERNISSEN EN LAZ- REN VAN HOT ZOWEL WAT INNEN- ALS ITENWERK E- TREFT - naaldhout - loofhout - (tropisch hout) Vertrouwd geraken met de verschillende soorten bronspoeders en kleefmiddelen en ze creatief verwerken. De verschillende houtsoorten herkennen. De houtsoorten behandelen met de verschillende afwerkingsmogelijkheden. De verschillende soorten bronspoeders tonen. Wijzen op het kleurverschil, de samenstelling en de verwerkingsmethode. Didactische voorstelling demonstreren. Gebruik maken van verschillende stalen en verwerkingsschema's. Technische documentatie ITVOEREN VAN LETTER EN LETTERTEKSTEN - met verschillende penseelvormen - met het pistool - met het gebruik van snijfilmen Letters in letterteksten met de verschillende materialen verwerken. Inzicht verkrijgen in de toepassingsmogelijkheden. espreking van de verschillende materialen en van de penseelhouding. Tonen van verschillende snijfilmen en snijmaterialen. Wijzen op het zuiver en nauwkeurig werken en verwerken.

10 Nr. LEERINHODEN LEERPLANDOELSTELLINGEN W N I METHODOLOGISCHE WENKEN 9 SCHILDEREN OP EN ACHTER GLAS Verf op en achter glas verwerken. Inzicht verkrijgen in het probleem van hechting van de verf. Verwijzen naar het vak Technologie. Voorbeelden van soorten glas tonen. Demonstreren hoe verf hecht op glas. De verschillende verfsoorten uittesten. 10 FONDESPELINGEN OP KLASSIE- KE EN MODERNE WIJZE Inzicht krijgen in de verwerking van klassieke 'olieglacie', moderne, wikkelen sponzingtechieken. Veelvuldig demonstreren is aangewezen om inzicht te geven in evenwicht, kleurgebruik en vormgeving. Deze technieken toepassen. Tonen van afgewerkte panelen. 11 VERWERKEN VAN VERF MET DE VERSCHILLENDE VERWERKINGS- MATERIALEN - rol - borstel - spuitsystemen: hoogdruk, laagdruk, airless Vertrouwd geraken met de verschillende materialen en systemen. Doorzicht en inzicht krijgen in de verschillende mogelijkheden. Demonstreren met de verschillende materialen. Gebruik maken van de schema's EHANGRIJP MAKEN VAN DE ON- DERGROND - op verschillende ondergronden openen gesloten ondergronden, nieuwe en reeds bewerkte bepleistering, hout en houtderivaten - afstomen en afweken - isoleren en impregneren - vochtbestrijding De verschillende soorten ondergronden kennen. De juiste behandeling met het juiste materiaal en materieel uitvoeren. Veelvuldig demonstreren. Gebruik maken van vochtmeter. Verwijzen naar het vak Technologie. Ondergrondonderzoek op alkaliteit...

11 13 PLAATSEN VAN DE VERSCHIL- LENDE SOORTEN FONDPAPIER - Vertrouwd geraken met weektijd en lijmdikten, en dun behang plaatsen. De soorten fondpapier tonen. De bedoeling van lijmdikte en weektijd demonstreren. Wijzen op het belang van de loodlijn. Wijzen op het belang van het plaatsen van fondpapier. 14 PLAATSEN VAN EHANG MET EEN GELIJKLOPEND EN VER- SPRINGEND RAPPORT Een behang met een gelijklopend en verspringend rapport herkennen en verwerken. De nodige hoeveelheid behang berekenen. Gebruik maken van didactische voorbeelden met een duidelijke aanduiding van verspringend en gelijklopend rapport. 15 PLAATSEN VAN NYLONWEEFSEL EN AFWERKEN 16 PLAATSEN VAN HARDE EN ZACHTE VLOEREKLEDING MET DE VOOREREIDING VAN DE VERSCHILLENDE ONDERGRON- DEN - isoleren - egaliseren - lijmen - lassen van linoleum, plaatsen van plinten - lassen van vinyl - lijmen en spannen van tapijt - plaatsen van vloerbekleding op trappen - plaatsen van vloerbekleding op grote oppervlakten Verschillende weefsels verwerken. Inzicht verkrijgen in de werkmethode. De afwerkingsmogelijkheden kennen en toepassen. Inzicht verwerven in de verschillende materialen. Vaardigheden aanleren om de verschillende materialen te verwerken. Verschillende werkmethoden toepassen op de diverse ondergronden. Wijzen op de gevaren van het werken met snijmateriaal. Aandacht vestigen op de ondergrondvoorbereiding en de te gebruiken lijmen. Veelvuldig tonen. Gebruik maken van plaatsingsschema's en didactische voorbeelden. ezoek aan werven

12 Nr. LEERINHODEN LEERPLANDOELSTELLINGEN W N I METHODOLOGISCHE WENKEN 17 PLAATSEN VAN KOOFLIJSTEN EN LIJSTWERK - gips - hout - polystyreen - polyurethaan - oefeningen op het decoreren van kooflijsten met de reeds geziene technieken Inzicht verwerven in de verschillende materialen. Vaardigheden aanleren om de verschillende materialen te verwerken. Tonen met didactisch materiaal hoe lijsten worden geplaatst. Er op wijzen dat geen enkele hoek recht is. Het gebruik van de valse winkelhaak uitleggen. Afgewerkte en gedecoreerde stukken gebruiken. 18 DE TECHNIEK VAN VERGLDEN MET - compositiegoud (koper, aluminiumblad) - echt goud, vast en los - met beide op verschillende ondergronden - de ondergrondvoorbereiding (stof, olieverf, lak, satijn, papier en metaal, achter glas met of zonder omlijning) stucwerk De techniek van vergulden uitvoeren en de kennis van de grondstoffen toepassen. De goudbladsoorten herkennen en toepassen op verschillende ondergronden. Het verschil kennen tussen compositiegoud en echt goud. De ondergrondvoorbereidingen uitvoeren en inzicht krijgen in de manier waarop de ondergrondvoorbereiding wordt uitgevoerd. De verschillende lijmen kennen en toepassen bij verguldwerk. Voorbeelden van de verschillende soorten verguldwerk tonen. ewust maken van het feit dat dit duur materiaal is. Letten op de zuiverheid van uitvoering HET PATINEREN, HET GLACEREN Kennen en uitvoeren van de patineertechniek. De verschillende patines en hun samenstelling kennen en deze gebruiken. Voorstellen van de verschillende grondstoffen. Schematische voorstelling van de werkmethode: hoe we de patine moeten aanbrengen en verwerken. Verschillende afwerkingen op staal tonen.

13 20 KLEVEN VAN SCHILDERSDOEK Vertrouwd maken met de verschillende werkmethoden, lijmen en afwerkingsmogelijkheden. De verschillende soorten schildersdoek, lijmsoorten en werkmethodes tonen. Verwijzen naar het vak Technologie. Wijzen op het gevaar van het werken met scherp snijmateriaal, ladders en stellingen. 21 PLAATSEN VAN SPANSTOF EN WANDTEXTIEL Inzicht hebben in het plaatsen van spanstof en wandtextiel. Leren hanteren van de verschillende materialen en stoffen. De werkmethode verwerken op zelfstandige basis. Opstellen en bespreken van een werkplan. Voorbeelden tonen van verschillende soorten stoffen en textiel. 22 PLAATSEN VAN SPECIALE E- KLEDINGSMATERIALEN - daim... - tekko - windfield -... Vertrouwd geraken met het plaatsen van speciale bekledingsmaterialen, hun werkmethode om ze te plaatsen, hun weektijd, hun zorgvuldige behandeling. Wijzen op de kostprijs van deze materialen. De speciale manier van verwerken tonen door werkschema's uit te werken WERKEN EN EWERKEN VAN GROTE OPPERVLAKTEN WAT ZOWEL SCHILDER- ALS EHANG- WERK EN VLOEREKLEDING ETREFT - schilderen met latex, acryl - lakken van klassieke en moderne oorsprong - op verschillende ondergronden, bepleistering, hout, baksteen, beton - verschillende soorten ondervloeren - verschillende soorten behangpapier - isoleer- en impregneermethoden Vertrouwd geraken met de geleerde technieken en werkmethoden toegepast op grote oppervlakten. Opstellen van een werkplan.

14 Nr. LEERINHODEN LEERPLANDOELSTELLINGEN W N I METHODOLOGISCHE WENKEN 24 PLAATSEN VAN VERSCHILLENDE SOORTEN OPHANGSYSTEMEN V O O R G L A S - E N O V E R G O R D I J N E N, ZONNEWERING - het plaatsen van glasgordijnen, overgordijnen en systeemgordijnen - vaardigheden naargelang de aard van het gordijn: plooien, fronsen, draperen Inzicht en vaardigheid verwerven in het plaatsen van ophangsystemen. De verschillende werkgangen bespreken. Met didactisch materiaal duidelijk maken hoe deze systemen functioneren. De verschillende werkgangen bespreken

15 TV Elektromechanica/Mechanica/Schilderen en decoratie eroepseconomie 2de leerjaar : 1 u./w. 1 EGINSITATIE De overgang van school naar bedrijf is voor alle leerlingen een stap in het onbekende. Het is dan ook evident dat jongeren die hun secundaire studies beëindigen, een aantal basisprincipes van bedrijfsorganisatie kennen. 2 ALGEMENE DOELSTELLINGEN De algemene doelstelling van het vak eroepseconomie is dan ook de leerlingen een algemeen beeld te geven van de ingewikkeldheid van het bedrijf en het bedrijfsleven. Deze doelstelling kan alvast bereikt worden : door de leerlingen een algemeen beeld te geven van de structuur van de bedrijven via een minimum aan basiskennis, door de leerlingen aan te sporen tot nadenken, tot het zoeken naar oplossingen en tot gemotiveerd werken via het kritisch bespreken van actuele problemen, door de leerlingen te overtuigen dat een goede organisatie aanleiding geeft tot het kwalitatief en kwantitatief verbeteren van de produktie, door de integratie van kwaliteitszorg, veiligheid en hygiëne in al hun activiteiten aan te moedigen. De toegemeten tijd is kort, hieruit volgt de noodzaak het leerplan soepel te interpreteren. Ga praktisch tewerk gezien het grote aanbod van studiemateriaal en de voortdurende verandering op technisch, economisch en sociaal gebied. 3 ALGEMENE METHODOLOGISCHE WENKEN - Kies een produktiebedrijf in de vakspecialiteit van de leerlingen, groot genoeg om alle delen van het leerplan aan bod te laten komen. - Geef bij de theoretische uitleg zoveel mogelijk een praktische toepassing. - Een bedrijfsbezoek biedt alvast vele mogelijkheden om de geziene leerstof te illustreren. - Geef de leerlingen bij bedrijfsbezoeken welbepaalde opdrachten. Analyseer en bespreek deze opdracht daarna in klasverband. 4 LEERINHODEN, VERWERKING (LEERPLANDOELSTELLINGEN) EN METHO- DOLOGISCHE WENKEN

16 TV Elektromechanica/Mechanica/Schilder en decoratie - eroepseconomie 2de leerjaar: 1 u./w. Nr. LEERINHODEN VERWERKING K T A S E METHODOLOGISCHE WENKEN 1 ORGANISATIE De noodzaak van het beroep omschrijven. De verschillende bedrijfsvormen kennen. De specifieke kenmerken van elke bedrijfsvorm omschrijven. Zoveel mogelijk voorbeelden geven uit de eigen specialiteit. 2 DE ECONOMISCHE KRING- LOOP egrippen als goederenstroom, geldstroom, diensten- en arbeidscircuit verklaren. De onderlinge samenhang beschrijven. Illustreren met praktische voorbeelden uit de eigen beroepsspecialiteit. 3 ECONOMISCH PRODCEREN Het hoe en waarom van economisch produceren toelichten: - werkplaatsuitrusting, - personeelsbezetting. In functie van deze beide gegevens de ideale produktielijn uitzetten. Gebruik maken van een PERT-planning PRODKTIE Woorden als produceren, produktiviteit en rendement begrijpen. Gebruik voorbeelden uit de praktijk. 5 PLANNING Weten wat planning is. De noodzaak ervan inzien. De verschillende soorten planningen toelichten. Als uitgangspunt een praktisch voorbeeld kiezen uit de eigen school.

17 6 KOSTPRIJSEREKENING Weten hoe een kostprijs tot stand komt. Weten hoe de prijs van een herstelling wordt bepaald. De verschillende kostprijsfactoren omschrijven. Illustreren aan de hand van een praktisch voorbeeld. 7 MARKETING Weten wat men onder "marketing" verstaat. Het begrip "vrije markteconomie" omschrijven. Illustreren met een praktisch voorbeeld MAGAZIJNEHEER Voorraadbeheer Het doel en het beheer van de voorraden beschrijven. Voor- en nadelen van voorraden bespreken. Een idee hebben van wat normalerwijze steeds in voorraad moet zijn (onderdelen, grondstoffen, gereedschappen enz.). Praktische voorbeelden uit de eigen specialiteit Administratie Verschillende classificatiesystemen bespreken. De voordelen van het gebruik van de computer bij het beheer van de voorraden omschrijven. Computer en aangepaste software gebruiken. Mogelijke samenwerking met vakleraar informatica.

18 Nr. LEERINHODEN LEERPLANDOELSTELLINGEN W N I METHODOLOGISCHE WENKEN 8.3 estellingen Weten hoe een bestelling tot stand komt. Liefst originele formulieren gebruiken. Verloop van de bestellingen uitleggen. De receptie van goederen uitleggen. elang van transport bespreken. 9 PERSONEEL Rechten en plichten van werkgever en werknemer bondig omschrijven. De soorten statuten en arbeidsovereenkomsten bespreken. Weten wat men verstaat onder "sociale zekerheid". Overleggen met de leraar van het vak edrijfsbeheer. Voorbeeldformulieren van arbeidsovereenkomsten aan de leerlingen geven. 10 INTEGRALE KWALITEITS- ZORG (IKZ) Kwaliteitsbeheersing en IKZ Het begrip kwaliteitsbeheersing en IKZ omschrijven. De kerngedachte kennen en concretiseren in de Demingcirkel. De zes basisregels van Ishikawa kunnen verwoorden. Met praktische voorbeelden deze begrippen illustreren Kwaliteitsmotivatie, -kosten en -systemen egrippen kwaliteitsmotivatie, kwaliteitskosten en kwaliteitssystemen bondig uitleggen. De controlesystemen bespreken Kwaliteitskringen Nut van kwaliteitskringen bespreken. Concrete uitwerking binnen het bedrijf bespreken.

19 11 VEILIGHEID EN HYGIËNE 11.1 Arbeidsongevallen Mogelijke oorzaken van ongevallen opsommen. Voorkomen van arbeidsongevallen bespreken. Gevolgen van arbeidsongevallen, zowel voor werkgever als voor werknemer, omschrijven. Concrete voorbeelden uit de school, vooral in de eigen werkplaats. Didactische panelen gebruiken Eerste hulp bij ongevallen asisregels in verband met eerste hulp bij ongevallen toepassen. Werking van de dienst EHO omschrijven Reglementeringen Specifieke voorschriften voor het beroep opzoeken en omschrijven. Het ARA en het AREI ter beschikking hebben voor opzoekingswerk Dienst veiligheid, gezondheid en verfraaiing Het doel en bevoegdheden van het comité en van de dienst veiligheid, gezondheid en verfraaiing omschrijven. Wettelijke voorschriften aangaande verkiezing en samenstelling van dit comité kennen.

20 TV Schilderen en decoratie Tekenen 1ste en 2de leerjaar: 3 u./w. (+ 1 u./w.) 1 EGINSITATIE In de 2de graad kregen de leerlingen uit 'Schilder- en decoratietechnieken' een inleiding in Sierschrift, Siertekenen en schetsen. Hierin verwierven zij manuele discipline en ontwikkelden zij hun handvaardigheid. Zij leerden verhoudingen schatten en meten; zij leerden verschillende vormen van perspectief kennen. 2 ALGEMENE DOELSTELLINGEN - De doelstellingen van de 2de graad Siertekenen en schetsen en Kleurenleer blijven van toepassing, maar worden verdiept en verruimd. - Deze doelstellingen hadden betrekking het in stand houden en ontwikkelen van de natuurlijke intensiteit van het het ontwikkelen van handvaardigheid en manuele het uitdrukken van het waargenomene in een mededeelbare het ontwikkelen van esthetisch gevoel. In de 3de graad zal het ontwerpen van verschillende composities aandacht krijgen: een blikvanger in een compositie, een affiche. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het lettertekenen. 3 ALGEMENE METHODOLOGISCHE WENKEN De methodologische wenken van de vakken Siertekenen en schetsen, en Kleurenleer van de 2de graad blijven uiteraard ook van toepassing voor de derde graad. Het is aan te raden, in het begin van het schooljaar, een aantal herhalings- en uitbreidingslessen in te lassen. Zo kunnen de eventuele nieuwe leerlingen zich de terminologie van de kleur- en vormgeving en de hanteringswijzen van de materialen eigen maken. - Geef in de mate van het mogelijke individueel onderwijs in plaats van klassikaal onderwijs. De vormen kleurenproblematiek verschilt immers van leerling tot leerling. - eschouw het werk van de leerling als een getuigenis van zijn geaardheid. - Laat de leerling zoveel mogelijk zelfstandig werken en begeleid hem met suggesties en aanwijzingen in plaats van zelf het werk te verbeteren. - De opdrachten moeten in functie staan de ontwikkelingsgang van de de begaafdheid van de de eigen leefwereld van de leerling. - Het materiaal, de gereedschappen, de formaten moeten gekozen worden met het oog op het technisch kunnen van de leerling, de tijdslimiet en de functie. - Volg de ontwikkelingsgang van de leerling en laat de leerstof stap voor stap evolueren. Elke opdracht kan in vier fasen opgedeeld Fase 1: bespreking van de opdracht en zijn specifieke problemen: vorm, kleur, compositie, voorstelling, enz.

21 - 39 Fase 2: voorstudies van de Fase 3: individuele of klassikale bespreking en verbetering van de Fase 4: definitieve uitvoering van de opdracht. - Tracht na iedere volbrachte opdracht een individuele of klassikale evaluatie te maken. Zo ontwikkelt de leerling een waarderende houding t.a.v. de kleur- en vormgeving in zijn eigen werk. Hij leert ook een waarderend onderscheid te maken tussen de kwaliteiten en intenties van onder andere binnenhuiskunst, decoratieve kunst, beeldende kunst, publiciteit en hun maatschappelijke implicaties. - De leerling moet open staan voor de nieuwe ontwikkelingen zowel op technisch als esthetisch vlak. Men behoedt er zich echter voor de moderne middelen te zien als doelen op zich. Men kan bijvoorbeeld gebruik maken van computertekenen maar men moet weten dat dit enkel een middel is om tot een resultaat te komen. 4 LEERINHODEN, VERWERKING (LEERPLANDOELSTELLINGEN) EN METHO- DOLOGISCHE WENKEN

ARTISTIEKE OPLEIDING DERDE GRAAD KSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2006 LICAP BRUSSEL D/2006/0279/024

ARTISTIEKE OPLEIDING DERDE GRAAD KSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2006 LICAP BRUSSEL D/2006/0279/024 ARTISTIEKE OPLEIDING DERDE GRAAD KSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2006 LICAP BRUSSEL ARTISTIEKE OPLEIDING DERDE GRAAD KSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt D/2004/0279/012

Nadere informatie

PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken

PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken TV Grafische technieken Specifiek gedeelte 8/6-4 lt/w 0/2-4 lt/w 8/8 lt/w Studierichting: Studiegebied:

Nadere informatie

HOUTBEWERKING DERDE GRAAD BSO

HOUTBEWERKING DERDE GRAAD BSO HOUTBEWERKING DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL D/2004/0279/049 September 2004 D/2004/0279/049 3 de graad BSO 2 Houtbewerking HOUTBEWERKING DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Mode SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Mode-verkoop Vak(ken): PV Praktijk kleding PV/TV Stage kleding TV Kleding

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INTERNAATSWERKING. Derde graad TSO Derde leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INTERNAATSWERKING. Derde graad TSO Derde leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INTERNAATSWERKING Derde graad TSO Derde leerjaar Licap - Brussel D/1995/0279/018 - september 1995 Lessentabel Zie website:

Nadere informatie

MULTIMEDIA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2008 VVKSO BRUSSEL D/2008/7841/024

MULTIMEDIA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2008 VVKSO BRUSSEL D/2008/7841/024 MULTIMEDIA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2008 VVKSO BRUSSEL MULTIMEDIA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL (vervangt D/1998/0279/038 met ingang van 1 september

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS Guimardstraat 1-1040 BRUSSEL

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS Guimardstraat 1-1040 BRUSSEL VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS Guimardstraat 1-1040 BRUSSEL LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS BOEKHOUDEN-INFORMATICA Derde graad TSO Brussel - Licap: D/1992/0279/054C - september 1992

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE. PV Praktijk huishoudkunde TV Huishoudkunde

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE. PV Praktijk huishoudkunde TV Huishoudkunde SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Personenzorg Studierichting: SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE Vak(ken): PV

Nadere informatie

TV /Bouw/hout/ PV Praktijk /bouw/hout/ PV/TV Stage /bouw/hout/

TV /Bouw/hout/ PV Praktijk /bouw/hout/ PV/TV Stage /bouw/hout/ LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: TV /Bouw/hout/ PV Praktijk /bouw/hout/ PV/TV Stage /bouw/hout/ Specifiek gedeelte 20 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Bio-ecologische

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

RENOVATIE BOUW Derde graad BSO Derde leerjaar

RENOVATIE BOUW Derde graad BSO Derde leerjaar RENOVATIE BOUW Derde graad BSO Derde leerjaar september 2004 LICAP BRUSSEL RENOVATIE BOUW Derde graad BSO Derde leerjaar LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL September 2004 ISBN-nummer: 90-6858-423-5

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. Land- en tuinbouw SPECIFIEK GEDEELTE. Land- en tuinbouwmechanisatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. Land- en tuinbouw SPECIFIEK GEDEELTE. Land- en tuinbouwmechanisatie SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Land- en tuinbouw SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Land- en tuinbouwmechanisatie Vak(ken): PV Praktijk autotechniek/elektromechanica

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO Licap - Brussel - september 2001 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 5 ALGEMEEN

Nadere informatie

VSKO. Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING. Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte

VSKO. Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING. Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte VSKO Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte Goedkeuringscode: goedgekeurd September 2007 Structuurschema specifiek gedeelte HUM3

Nadere informatie

WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL September 2004 ISBN-nummer: 90-6858-382-4 Vlaams

Nadere informatie

&HOYRRUKHW9ODDPV3URYLQFLDDO2QGHUZLMV

&HOYRRUKHW9ODDPV3URYLQFLDDO2QGHUZLMV &HOYRRKHW9ODDPV3RYLQFLDDO2QGHZLMV /((53/$1 H *5$$'6(&81'$,521'(5:,-6 H OHHMDDYDQGH H JDDG62 2SWLH6RFLDOHHQ7HFKQLVFKH9RPLQJ 6RFLDOHHQ7HFKQLVFKH9RPLQJ Copyright CVPO 4/CVPO/98-99 ,1+28'67$)(/ *HEXLNVDDQZLM]LQJ

Nadere informatie

BSO OPTIE VERZORGING -VOEDING

BSO OPTIE VERZORGING -VOEDING BSO TWEEDE GRAAD OPTIE VERZORGING -VOEDING VAKKEN HUISHOUDKUNDE 8 U. / WEEK PRAKTIJK HUISHOUDKUNDE 2 U. / WEEK INHOUDSTAFEL. Lessentabel 2 2. Profiel 3 3. Beginsituatie 4 4. Doelstellingen 5 5. Pedagogisch-didactische

Nadere informatie

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

ELEKTRISCHE INSTALLATIES ELEKTRISCHE INSTALLATIES TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2009 VVKSO BRUSSEL ELEKTRISCHE INSTALLATIES TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2009

Nadere informatie

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Specifieke Lerarenopleiding Beeldende Kunsten. Jaarplan HG

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Specifieke Lerarenopleiding Beeldende Kunsten. Jaarplan HG Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Specifieke Lerarenopleiding Beeldende Kunsten Jaarplan HG Bob Van den Broeck 2014-2015 Synthese Situering Deeltijds kunstonderwijs voor volwassenen. Vak:

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO.

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO. VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO Derde leerjaar Licap - Brussel - september 2000 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL...

Nadere informatie

AV Geschiedenis B-STROOM. eerste graad 2011/323/1//D/H LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. 1/1 lt/w. eerste en tweede leerjaar. (vervangt 2008/057)

AV Geschiedenis B-STROOM. eerste graad 2011/323/1//D/H LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. 1/1 lt/w. eerste en tweede leerjaar. (vervangt 2008/057) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: AV Geschiedenis Basisvorming 1/1 lt/w Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: B-STROOM Leerplannummer: 2011/005 eerste graad eerste en tweede leerjaar Nummer inspectie: (vervangt

Nadere informatie

De reflectie leerlijnopbouw rond actieve werkvormen, historische vaardigheden, vaardigheden ICT en evaluatie heeft een dubbele functie.

De reflectie leerlijnopbouw rond actieve werkvormen, historische vaardigheden, vaardigheden ICT en evaluatie heeft een dubbele functie. GESCHIEDENIS WORD Dit schooljaar focussen we verder op de belangrijke leerlijnopbouw binnen ons vak in de eigen school, maar tegelijk ook op de samenwerking binnen de scholengemeenschap. Voorts kijken

Nadere informatie

TV Toegepaste psychologie

TV Toegepaste psychologie LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste psychologie Specifiek gedeelte (2/2 lt/w) Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Onthaal en public relations Toerisme TSO derde graad

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

AUTO-ELEKTRICITEIT DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

AUTO-ELEKTRICITEIT DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS AUTO-ELEKTRICITEIT DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL September 2007 (vervangt leerplan D/1996/0279/025 met ingang 1 september 2007) ISBN 978-90-6858-731-9 Vlaams

Nadere informatie

De slimme verbruiker G A S T

De slimme verbruiker G A S T De slimme verbruiker G A S T Geïntegreerd werken aan algemene en sociale vakken (GASV - PAV - ASPV) Te downloaden via http://www.cteno.be/gast Auteurs: Redactie: Illustraties: Lay-out: Centrum voor Taal

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

RENOVATIE BOUW RESTAURATIE BOUW

RENOVATIE BOUW RESTAURATIE BOUW RENOVATIE BOUW RESTAURATIE BOUW DERDE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/037 (vervangt het leerplan D/2004/0279/031 en D/2004/0279/095 vanaf 1 september

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste graad. A-stroom. eerste en tweede leerjaar BASISVORMING. (vervangt 97169) Graad: Jaar: Vak(ken): AV wiskunde 5/4 lt/w

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste graad. A-stroom. eerste en tweede leerjaar BASISVORMING. (vervangt 97169) Graad: Jaar: Vak(ken): AV wiskunde 5/4 lt/w SECUNDAIR ONDERWIJS Graad: eerste graad A-stroom Jaar: eerste en tweede leerjaar BASISVORMING Vak(ken): AV wiskunde 5/4 lt/w Leerplannummer: 2006/005 (vervangt 97169) Nummer inspectie: 2006 / 5 // 1 /

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie