Jaarverslag 2014 Welzijn Teylingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 Welzijn Teylingen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Welzijn Teylingen

2 Inhoud: Voorwoord... 3 Inleiding Welzijn Teylingen, de organisatie Vrijwilligers Bestuur Huisvesting Versterken van de zelfredzaamheid van de inwoners van Teylingen Informatievoorziening Voorlichtingsbijeenkomsten Bewegen Computercursussen Welzijnsbezoeken Clientondersteuning Keukentafelgesprekken Ondersteuning mantelzorgers Dag van de mantelzorg Dagbesteding Alzheimer Café Fietsmaatjes Thuisadministratie en hulp bij schulden Alarmering Vrijwilligershulpdiensten Telefooncirkel tegen1zaamheid Meer participatie door vrijwillige inzet Servicepunt Vrijwilligers Vrijwilligersprijs Vrije tijdsfestival NLdoet Repair-Café Kinder Repair Café

3 4 Versterken sociale cohesie Buurtkamers Molen van Speelman, de Gangmakerij Dag van de Ouderen Museum Plus Bus Kerstdiner Leescafé Rouwcafé Over-leven Coördineren van ondersteuning indien nodig Intercollegiale samenwerking Netwerken Meldcode huiselijk geweld Bijlagen Statistische gegevens jaarverslag Financiële verantwoording Nevenfuncties bestuursleden en directeur Werknemers

4 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 Het jaarverslag biedt u als lezer een uitgebreid overzicht van alle door onze vrijwilligers en onze staf uitgevoerde, gecoördineerde en op touw gezette activiteiten. Sommige vertrouwd, sommige nieuw. Allemaal bedoeld om het welzijn van de inwoners van Teylingen te bevorderen. Daarbij worden we steeds meer geconfronteerd met de filosofie dat iedere burger bij voorkeur zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen welzijn en dat van de mens in zijn omgeving. De gedachte dat ieder zelf verantwoordelijk is en dat Welzijn Teylingen dient om daarbij ondersteuning te bieden en te stimuleren onderschrijven wij, als er maar oog is voor de medemens die deze verantwoordelijkheid tijdelijk of blijvend - niet aan kan. Deze nieuwe, gedeeltelijk door bezuinigingen opgelegde, benadering zullen wij ons als bestuur en als medewerkers van Welzijn Teylingen eigen moeten maken. Dat vraagt anders kijken en loslaten. Hier en daar in het jaarverslag vindt u dit terug. De veranderingen op het terrein van welzijn en zorg vragen veel van de burger, de gemeente, de zorg- en de welzijnsinstellingen. Anders kijken, los laten, afstemming, organisatieverandering en overleg kosten tijd en aandacht. Gelukkig bevinden we ons als Welzijn Teylingen op het terrein van personeel, directie als bestuur in rustig vaarwater. In het verslagjaar werd de aanstelling van Ria Eyck als waarnemend directeur omgezet in een definitieve benoeming. En in de loop van het jaar konden we weer beschikken over een voltallig bestuur was een jaar van voorbereiding op de veranderingen in de jeugdzorg, de langdurige zorg en de Wmo. Deze veranderingen krijgen in 2015 geleidelijk hun beslag. Wij hopen de rol die de inwoners van Teylingen en het gemeentebestuur hierbij van ons verwachten met veel elan en plezier te mogen vervullen. Wij zijn er klaar voor. Mocht u als lezer over de inhoud van dit jaarverslag willen spreken dan bent u van harte welkom bij medewerkers, directeur of bestuur. U weet ons vast wel te vinden. Ik wens u veel leesplezier Gert Hylkema, voorzitter bestuur 3

5 Inleiding In dit jaarverslag leest u wat Welzijn Teylingen gedaan heeft in 2014 om de prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente Teylingen en Welzijn Teylingen te realiseren. Er zijn vier effecten bepaald, die als hoofddoelen benoemd zijn in onderstaand overzicht. De activiteiten door Welzijn Teylingen dragen bij aan het bereiken van die effecten. 1. Welzijn Teylingen, de organisatie Ook in 2014 waren de acties van het team van Welzijn Teylingen weer gericht op het welzijn van de inwoners van de gemeente Teylingen. Het team bestaat uit 13 medewerkers, allemaal parttimers. Bij elkaar 8 fte. Het team wordt aangestuurd door een directeur en bestaat verder uit: vier consulenten, onder wie een consulent specifiek voor de ondersteuning van mantelzorgers. een consulent om de innovaties binnen Teylingen vorm te geven. een consulent voor het Servicepunt Vrijwilligers Teylingen. 1 PR- communicatiemedewerker. 2 receptionisten. een managementassistent voor de algehele ondersteuning. een financieel medewerker. Een beleidsmedewerker. Een oproepkracht voor de receptie. 1.1 Vrijwilligers Welzijn Teylingen kon in 2014 opnieuw rekenen op een grote groep vrijwilligers van 247 mensen. Het bestand steeg gedurende het jaar met 17. Voor een deel is deze toename te danken aan Fietsmaatjes en de tv-actie van het fonds Ouderenhulp. Vrijwilligers zijn inzetbaar voor onder meer fietsen op de duofiets, klussen in huis en tuin, vervoer van en naar het ziekenhuis, boodschappen doen met en voor cliënten, welzijnsbezoeken, plaatsen en onderhouden van alarmapparaten, thuisadministratie, geven van computercursussen en ondersteunen van het computerplein. 1.2 Bestuur Het bestuur van Welzijn Teylingen telde eind 2014 vijf leden. Zij besturen Welzijn Teylingen vanuit een vrijwillige positie. Medio 2014 is de waarnemend voorzitter afgetreden en is een nieuwe voorzitter benoemd. In het derde kwartaal van 2014 trad een vijfde bestuurslid toe. Per 1 april 2014 is de waarnemend directeur benoemd tot directeur. 4

6 1.3 Huisvesting In 2014 is besloten dat Welzijn Teylingen in gebouw Het Onderdak nieuwe ruimte voor het kantoor ter beschikking krijgt. Het streven van de gemeente is dat deze ruimte, na verbouwing van het Onderdak, in september 2015 beschikbaar is. De ruimte in Agneshove in Voorhout heeft een flinke verandering ondergaan. Het computerlokaal, gevestigd op de begane grond, is opgeheven en de computerlessen worden nu beneden in een van de leslokalen gegeven. De voormalige computerruimte en algemene toegangsruimte hebben een metamorfose ondergaan en zijn nu gezellig ingericht met nieuw meubilair. Op deze manier wordt Agneshove meer en meer een ontmoetingscentrum voor inwoners van Voorhout. De herinrichting heeft plaatsgevonden dankzij een eenmalige subsidie van de gemeente Teylingen en een donatie van Fonds Met het oog op de oplevering van woonzorgcentrum Sassembourg in 2015 is een aantal werkgroepen begonnen om de verbinding tussen de toekomstige huurders meer vorm en inhoud te geven. Zo is er een werkgroep ontmoeting, waar Welzijn Teylingen ook in meedoet, die tot taak heeft de ontvangstfunctie in Sassembourg in te vullen. Ook doet Welzijn Teylingen mee in de werkgroep communicatie. 1.4 Beleid In 2014 is het intern vrijwilligersbeleid opnieuw beschreven. Het doel is om heldere afspraken te maken tussen de organisatie en de vrijwilligers over hun inzet, de doelstellingen en taken, de begeleiding, scholing en de randvoorwaarden. Daarmee wordt de kwaliteit van de vrijwilligersdiensten gewaarborgd. Ook krijgen vrijwilligers hiermee een prettige en betrouwbare omgeving, opdat zij hun inzet met plezier en in aansluiting op hun persoonlijke motieven kunnen doen. Het vrijwilligersbeleid wordt in 2015 vastgesteld en uitgewerkt in een intern handboek. Voorts is een begin gemaakt met het schrijven van een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de periode Eind 2014 is het concept besproken met de wethouder voor Zorg en Welzijn en is het werkplan 2015 ingericht conform de uitgangspunten uit het beleidsplan. Dit geeft richting aan ons werk en helpt prioriteiten te stellen. Gezien de vele veranderingen in het sociale domein is dat een absolute noodzaak. Het meerjarenbeleidsplan wordt in het eerste kwartaal van 2015 vastgesteld. 1.5 Registratie In 2014 is een nieuw cliëntregistratie- en volgsysteem geïntroduceerd. Doel is een overzichtelijke en veilige administratie te voeren van cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers. Via een eenduidige registratie kan ook heldere managementinformatie worden gegenereerd. Het systeem wordt in meer welzijnsorganisaties gebruikt; de gemeenten in de Bollenstreek werken voor de Wmo-gesprekken met dit systeem. Het is wel aangepast aan onze wensen en behoeften. Inmiddels is al veel informatie ingevoerd. Naar verwachting is het systeem begin 2015 volledig operationeel. 1.6 Maatschappelijke effecten De gemeente heeft met Welzijn Teylingen afspraken gemaakt over de te bereiken effecten van het werk. Er zijn vier doelstellingen benoemd, te weten: 1. Versterken zelfredzaamheid 2. Vergroten participatie door vrijwillige inzet 3. Versterken sociale cohesie 4. Coördinatie ondersteuning 5

7 2. Versterken van de zelfredzaamheid van de inwoners van Teylingen Het overheidsbeleid is erop gericht dat burgers hulp en ondersteuning in eerste instantie in hun eigen netwerk zoeken. Welzijn Teylingen helpt mensen om hierin zelf regie te nemen en te houden, en biedt daarnaast ondersteuning door vrijwilligers in te zetten als er geen andere oplossing voorhanden is. 2.1 Informatievoorziening Algemene informatie over voorzieningen en activiteiten geeft Welzijn Teylingen via de website en via folders. Alle folders zijn inhoudelijk up-to-date gemaakt. In alle communicatie naar buiten is eenduidige vormgeving en helder taalgebruik nagestreefd. Veel aandacht is besteed aan zichtbaarheid in de lokale pers. Dat heeft ertoe geleid dat Welzijn Teylingen bijna wekelijks in de lokale pers te vinden is. 2.2 Voorlichtingsbijeenkomsten De oudere inwoners van Teylingen vormen een belangrijke doelgroep voor Welzijn Teylingen. In het kader van het versterken van de zelfredzaamheid zijn samen met de bonden van ouderen zes voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Deze vonden plaats in Voorhout (Verdieping), Warmond (Trefpunt) en Sassenheim ( t Onderdak). Tijdens deze middagen wordt voorlichting gegeven door een specialist/deskundige. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen en men komt met elkaar in contact. De thema s waren omgang met financiën, omgaan met rouw en verlies, bewegen en veiligheid. Het aantal deelnemers varieerde van per keer. 2.3 Bewegen Om de oudere inwoners te activeren organiseert Welzijn Teylingen het Meer Bewegen voor Ouderen. Zes professionele docenten verzorgen wekelijks bewegingslessen, zowel in de zaal als in het zwembad. In 2014 waren in totaal 252 inwoners actief met deze activiteiten, tegen 282 het jaar ervoor. Er waren meer afmeldingen vanwege afnemende gezondheid dan nieuwe aanmeldingen. Ook was de wandelclub Langs Duin en Veld actief. Een vrijwilliger wandelt om de twee weken met een groep van gemiddeld 25 personen door de regio. Verder werd, net als voorgaande jaren, wekelijks onder leiding van een vrijwilliger koersbal gespeeld; 16 personen deden hier aan mee. 2.4 Computercursussen In nauwe samenwerking met Senior Web organiseerde Welzijn Teylingen 23 computercursussen in Agneshove: drie voor beginners en drie voor gevorderden, vijf gericht op fotobewerking, en twaalf ipad/samsung cursussen. In 2014 hebben 146 mensen er gebruik van gemaakt, tegen 192 een jaar eerder. Het computerlokaal in Agneshove heeft plaatsgemaakt voor de huiskamer. De computerlessen worden nu gegeven in een van de leslokalen beneden. Omdat dit een multifunctionele ruimte is, zijn de vaste pc s vervangen door laptops, omdat die kunnen worden opgeborgen. Elke woensdagmorgen is er in Liduina in Warmond en in Agneshove in Voorhout Computerplein. Ouderen kunnen met al hun computervragen terecht bij deskundige vrijwilligers. Het aantal bezoekers per keer is ongeveer 10. De vragen hebben meer en meer betrekking op tablet-gebruik en steeds minder op een pc. 6

8 2.5 Welzijnsbezoeken Welzijn Teylingen benadert alle oudere inwoners van Teylingen voor een welzijnsbezoek. Iedereen tussen de 80 en 85 jaar ontvangt een uitnodiging. Als men er behoefte aan heeft, komt een vrijwilliger van Welzijn Teylingen langs. Tijdens dat bezoek wordt een vragenlijst afgenomen over bijvoorbeeld veiligheid in en om het huis, de gezondheid en de leefomstandigheden. Er wordt ook informatie geven over de diensten van de gemeente Teylingen in het algemeen en Welzijn Teylingen in het bijzonder. Het doel van het project is tweeledig: 1. Ouderen informeren over zorg- en welzijnsvoorzieningen 2. Genereren van informatie voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Met name de eerste doelstelling wordt gehaald, hoewel de vragenlijst minder geschikt is door de veranderingen in zorg- en welzijn. De bezoeken leveren nauwelijks informatie op voor beleidsontwikkeling. De vrijwilligers die de huisbezoeken afleggen zijn drie keer bijeengekomen ter bespreking van thema s als de veranderingen in de Wmo en signalering van eenzaamheid. In 2014 zijn 332 ouderen aangeschreven en149 bezoeken afgelegd. Een jaar eerder waren dit 306 ouderen 122 bezoeken. Dit project stopt in deze vorm met ingang van 2015, omdat het onderzoeksaspect niet uit de verf komt. Het informeren van ouderen over zorg- en welzijnsvoorzieningen gebeurt ook al op andere manieren. 2.6 Clientondersteuning Welzijn Teylingen heeft van oudsher een rol als cliëntondersteuner, met name voor ouderen en mantelzorgers. Het gaat om het verstrekken van onafhankelijke informatie en advies, algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie, en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening. In 2014 is 238 keer telefonisch advies en informatie verstrekt, er zijn 171 mensen aan de balie geweest voor informatie en advies, 16 mensen hebben met een consulent op kantoor gesproken en er zijn 74 huisbezoeken afgelegd. De consulenten van Welzijn Teylingen worden vooral ingeschakeld bij vragen rond mobiliteit, eenzaamheid, mantelzorg en financiële problemen. Door met de mensen en hun familie samen te kijken wat voor problemen ze ervaren en naar oplossingen te zoeken, ook binnen hun eigen netwerk en mogelijkheden, wordt hun zelfredzaamheid vergroot. Doordat de consulent van Welzijn Teylingen een goed beeld van de sociale kaart heeft, kan ook makkelijker worden doorverwezen naar algemene voorzieningen binnen hun eigen omgeving. Er wordt meer gebruik gemaakt van vrijwillige inzet en sociale cohesie wordt versterkt. 7

9 2.7 Keukentafelgesprekken Bij complexe informatievragen of aanvragen voor Wmo-voorzieningen (keukentafelgesprekken) gaan de consulenten op huisbezoek om meer inzicht te krijgen in de leefomgeving van de cliënt. In 2014 hebben de consulenten in totaal 139 huisbezoeken afgelegd, waarvan 65 keukentafelgesprekken. In 2013 zijn 87 keukentafelgesprekken gevoerd. De keukentafelgesprekken worden gevoerd door de ISD, MEE, Kwadraad en Welzijn Teylingen. De aanvragen voor Wmo-voorzieningen komen binnen bij de ISD en worden van daaruit verdeeld over de vier organisaties. In 2014 is vijf keer een intervisiebijeenkomst geweest met de gespreksvoerders keukentafelgesprekken en in december hebben de drie consulenten van Welzijn Teylingen twee dagen cursus gehad ter voorbereiding op de veranderingen in de Wmo. 2.8 Ondersteuning mantelzorgers Mantelzorgondersteuning bestaat uit individuele en groepsgewijze steun. Het doel is mantelzorgers zodanig te helpen dat ze de zorg langer en beter kunnen volhouden. In 2014 hebben 51 mantelzorgers individuele ondersteuning gekregen via een huisbezoek, telefoongesprek of persoonlijk gesprek op kantoor. In totaal hebben 121 contactmomenten plaatsgevonden. Er worden, specifiek voor de mantelzorgers, regelmatig informatiebijeenkomsten en workshops georganiseerd. Vorig jaar zijn 3 mantelzorgcafé s gehouden met als thema s: Als ik niet meer voor mijn kind kan zorgen 12 deelnemers Rouw en verlies 20 deelnemers Omgaan met een chronische ziekte 20 deelnemers In samenwerking met stichting MEE en het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) zijn twee groepen gevormd voor ouders van kinderen met autisme. Deze groepen zijn elk 5 keer bij elkaar geweest en telden beide 8 deelnemers. Het doel van deze bijeenkomsten was onderlinge steun en uitwisseling van ervaringen. De conclusie was dat er behoefte is aan ontmoeting, opgezet door ouders. Er heeft inmiddels een eerste huiskamerbijeenkomst plaatsgevonden. Zes mensen van wie de partner is opgenomen op een psychogeriatrische afdeling van een zorginstelling, hebben deelgenomen aan een gespreksgroep waar verschillende thema s zijn besproken. De groep is 5 keer bijeen geweest. Deelnemers voelden zich gesteund en hebben adresgegevens uitgewisseld om contact met elkaar te houden. In samenwerking met MEE en het jongerenwerk Sassenheim is een brusjesgroep opgezet. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar die opgroeien met een broer of zus met een stoornis in het autistisch spectrum. Ze hebben ervaringen gedeeld en leuke activiteiten ondernomen onder leiding van een medewerker van MEE. Het jongerenwerk heeft een kookworkshop voor hen verzorgd. Er namen 8 kinderen aan deel, ze zijn 5 keer bij elkaar geweest. In 2014 stonden 287 mantelzorgers geregistreerd bij Welzijn Teylingen. Het zijn mensen die individuele hulpvragen hebben en waar de mantelzorgconsulent met enige regelmaat contact mee heeft, telefonisch of via huisbezoek. Dit zijn mensen die zich in de afgelopen jaren hebben gemeld als mantelzorger. Met hen hebben we meer of minder intensief contact. Zij worden uitgenodigd voor bijeenkomsten, cursussen en andere activiteiten. 8

10 2.9 Dag van de mantelzorg Op 1 november is de dag van de mantelzorg georganiseerd in het Rijnlands Lyceum in Sassenheim. Alle geregistreerde mantelzorgers van Teylingen zijn aangeschreven en een algemene uitnodiging is verspreid via de lokale kranten. Tijdens deze dag werd het boekje Allemaal verhalen uitgedeeld, een boekje met verhalen van Teylingse mantelzorgers. Het eerste exemplaar was voor wethouder Van Kempen. Tachtig mantelzorgers genoten deze dag van verwenactiviteiten, aangeboden door Marente, en van leuke workshops Dagbesteding Het landelijke thema van de Dag van de Mantelzorg was dit jaar Allemaal verhalen. Dat bracht mij op het idee om een boekje samen te stellen met verhalen van Teylingse mantelzorgers. Het zijn mooie en soms ontroerende verhalen geworden. Mantelzorgers herkennen zich in de verhalen en ervaren daardoor erkenning voor hun rol. Het boekje dient ook n als inspiratiebron voor beleidsmakers en zorgverleners. Er waren 250 boekjes, die allemaal hun weg gevonden hebben. Het is mede tot stand gekomen met financiële steun van Fonds Leny Noteboom 2.10 Dagbesteding Dagbesteding draagt bij aan het behoud van zelfredzaamheid en zelfstandigheid thuis, doordat lichamelijke of geestelijke achteruitgang vertraagd wordt. Ook ontlast het de mantelzorg. De dagbesteding wordt geboden door Activite en Marente en biedt gezelligheid en structuur. 12 Tot 15 ouderen hebben in 2014 gebruik gemaakt van deze voorziening. De ouderen die aangemeld worden voor deze vorm van dagbesteding worden bezocht door een consulent. Deze onderzoekt, samen met de cliënt, of deze vorm van dagbesteding de juiste is, of dat andere vormen beter aansluiten bij de behoefte. In 2014 heeft dit ertoe geleid dat bij 10 mensen voor een andere oplossing is gekozen Alzheimer Café In samenwerking met Alzheimer Nederland, Activite, Marente en GGZ werden 6 bijeenkomsten van het Alzheimer café georganiseerd. Het gemiddeld aantal bezoekers voor deze bijeenkomsten was 25. Thema s: veranderend gedrag, ondersteuning mantelzorgers, levenstestament, dagbesteding, opname in zicht en invloed van muziek op dementie. Het Alzheimer café versterkt de draagkracht van mantelzorgers met betrekking tot de zorg aan dementerenden. Welzijn Teylingen heeft besloten met ingang van september 2014 niet meer mee te doen aan de organisatie van het Alzheimer Café. Wel kan een beroep gedaan worden op inzet van vrijwillige chauffeurs en op ondersteuning bij drukwerk en dergelijke. Verder houden we goed contact met de organisatie en de thema s Fietsmaatjes Welzijn Teylingen is vanaf de oprichting betrokken bij het project van Stichting Fietsmaatjes. De vrijwilligers vallen onder Welzijn Teylingen en de receptie verzorgt de telefonische bereikbaarheid tijdens kantoortijden. De ruim 90 vrijwilligers die geregeld fietsen hebben meer dan 200 gasten die niet meer zelfstandig kunnen fietsen regelmatig een plezierige dag bezorgd. 9

11 2.13 Thuisadministratie en hulp bij schulden Thuisadministratie is bedoeld voor ouderen die niet langer zelf hun administratie kunnen voeren en daar ook niemand voor in hun netwerk hebben. Een vrijwilliger neemt (een deel van) deze taak over. Het betreft hier een voorziening die enkele jaren kan duren. Hulp bij schulden is ondersteuning van mensen die financiële problemen hebben of dreigen te krijgen. Deze ondersteuning duurt maximaal een jaar. Cliënten melden zich rechtstreeks bij Welzijn Teylingen of worden naar ons verwezen door het Algemeen Maatschappelijk Werk (Kwadraad). Het doel is dat de cliënten na de begeleiding weer zelf verder kunnen of dat ze worden toegeleid naar de schulddienstverlening of beschermingsbewind.. Dit project draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid, omdat met een gezonde financiële basis mensen veelal ook op andere levensterreinen weer verder kunnen. Met Kwadraad en de Voedselbank zijn afspraken gemaakt over doorverwijzing. Alle cliënten van de Voedselbank worden geattendeerd op deze dienst en een aantal maakt daar ook gebruik van. In 2014 zijn 6 ouderen door vrijwilligers begeleid bij het voeren van hun administratie. 38 Mensen met financiële problemen zijn geholpen door vrijwilligers. De leeftijd varieert van jaar. Er waren 19 vrijwilligers actief, die twee keer een scholingsbijeenkomst hebben gehad. Ook in Teylingen zien we een groeiende groep mensen die in armoede (dreigen te) verkeren. Mede dankzij onze vrijwilligers van het project huisadministratie en hulp bij schulden kunnen we mensen helpen erger te voorkomen. Financiën kunnen een belangrijke drempel zijn om actief deel te nemen aan de samenleving. Wat we merken is dat er een enorm taboe heerst op financiële problemen en dat komt o.a. door het beeld dat veel mensen hebben dat het eigen schuld is. Wij vinden het belangrijk om meer vanuit de cliënt te kijken en vandaaruit hulp te bieden. Wat veel mensen niet weten is dat armoede als gevolg heeft dat je steeds minder goed in staat bent mee te doen. Pauline Zwinkels 2.14 Alarmering Welzijn Teylingen biedt 363 ouderen veiligheid in huis door middel van een persoonsalarmeringssysteem. Dit systeem is aangesloten op de SOS alarmcentrale die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is. De alarmapparatuur wordt geplaatst door een vaste groep van 5 vrijwilligers, die de apparatuur ook weer weghalen en repareren indien nodig. De intakegesprekken worden gevoerd door 2 vrijwilligers. In 2014 zijn 57 mensen gestopt met de alarmering en zijn er 85 bijgekomen. 10

12 2.15 Vrijwilligershulpdiensten Inwoners van Teylingen kunnen hulp van vrijwilligers inroepen als zij bepaalde taken zelf niet kunnen doen of deze niet kunnen regelen in hun omgeving. Het gaat om klusjes in en om het huis, tuinonderhoud, begeleiding bij boodschappen doen, en om begeleid vervoer naar ziekenhuizen en andere medische doeleinden. Met ingang van 1 juli zijn de tarieven voor het vervoer verhoogd. Vermoedelijk heeft dit ertoe geleid dat het aantal vervoersaanvragen in de tweede helft van het jaar is verminderd. In 2014 is 364 keer een beroep gedaan op deze dienstverlening, waarvan 210 vervoersvragen. Voorts is 346 keer een beroep gedaan op de verschillende vrijwilligershulpdiensten, waarvan 251 keer vervoer Telefooncirkel In Teylingen bestond de telefooncirkel uit 6 deelnemers en 6 vrijwilligers. Het doel van de telefooncirkel is dat mensen die alleen wonen even de dag kunnen opstarten met iemand aan de telefoon. Deze cirkel worden gecoördineerd door vrijwilligers, ondersteund door Welzijn Teylingen tegen1zaamheid Dit project heeft als doel om eenzame ouderen uit hun isolement te halen en hen te enthousiasmeren om zoveel als mogelijk deel te nemen aan het sociale leven. Hiervoor zijn 10 vrijwilligers actief, die wekelijks 13 ouderen bezoeken. Daarnaast zijn er 12 vrijwilligers die incidenteel ouderen willen bezoeken of een wandeling met hen maken. Hiervan maken 20 ouderen gebruik. Eenzaamheid is een belangrijk aandachtspunt van Welzijn Teylingen. Veel mensen voelen zich min of meer regelmatig eenzaam. Onder ouderen komt dat nog vaker voor, omdat het eigen netwerk langzamerhand wegvalt. We zien dan ook een stijgende lijn in het aantal ouderen dat een beroep doet op een van onze vrijwilligers. In de week van de eenzaamheid hebben we onze vrijwilligers een workshop aangeboden hoe eenzaamheid te signaleren en hoe ermee om te gaan. Mede dankzij het programma Geer en Goor, gefinancierd door het Fonds Ouderenhulp, hebben we er in 2014 acht vrijwilligers bijgekregen. Margriet Duivenvoorde 11

13 3. Meer participatie door vrijwillige inzet 3.1 Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers ondersteunt alle verenigingen en organisaties binnen Teylingen waar vrijwilligers actief zijn. Bij het Servicepunt kan men terecht voor advies en informatie over bijvoorbeeld het werven en behouden van vrijwilligers en voor vragen over vergoedingen en verzekeringen. Regelmatig worden er trainingen en bijeenkomsten georganiseerd. In 2014 was dit een IVA-training voor vrijwilligers en talentenworkshop voor vrijwilligers. Er waren 35 deelnemers voor de IVA training en 6 deelnemers voor de talentenworkshop. Eind 2014 is de nieuwe vacaturebank online gegaan. Alle vrijwilligersorganisaties zijn hierover geïnformeerd. Begin 2015 zal de vacaturebank onder de aandacht gebracht worden van de inwoners van Teylingen. Bij de nieuwe vacaturebank kunnen zowel organisaties als vrijwilligers zich aanmelden. 3.2 Vrijwilligersprijs Op 10 december 2014 reikte wethouder Arno van Kempen de Teylingse vrijwilligerswaarderingsprijzen uit aan vier Teylingers en aan een vrijwilligersorganisatie, omdat zij zich jarenlang belangeloos in hebben gezet voor de samenleving. Er waren 22 vrijwilligers genomineerd en 6 organisaties. Deze prijsuitreiking vond plaats in het Café Cheers in Voorhout. De organisatie was in handen van Welzijn Teylingen in nauwe samenwerking met de gemeente en een (vrijwillige) jury. 3.3 Vrije tijdsfestival Op 6 september vond het vrije tijdsfestival plaats in Park Rusthoff. Lokale verenigingen konden zich hier presenteren en vrijwilligers werven. Er deden 25 organisaties mee. Park Rusthoff heeft de praktische organisatie en uitvoering gedaan, Welzijn Teylingen heeft zich vooral ingezet om organisaties te werven en hen, waar gewenst, te ondersteunen bij hun presentatie. Er waren 19 optredens gedurende de dag en er zijn rond de 1200 bezoekers geweest. 3.4 NLdoet Vanuit het Servicepunt Vrijwilligers worden zowel vrijwilligersorganisaties, als bedrijven en individuen gestimuleerd om mee te doen met NLdoet. Voor vrijwilligersorganisaties een uitgesproken kans om lang liggende klussen op te pakken en voor bedrijven om teambuilding een andere vorm te geven dan steengrillen en bowlen. Voor individuen is dit de kans om kennis te maken met vrijwilligerswerk bij een organisatie waar hun interesse naar uit gaat. 3.5 Repair-Café In 2014 hebben 5 Repair-Café s plaatsgevonden. In een Repair Café kunnen inwoners van Teylingen onder begeleiding van een vrijwilliger reparaties doen aan apparaten, etc. Daarmee wordt bijgedragen aan duurzaamheid en tegelijk is een Repair Café in de eigen buurt een ontmoetingsmogelijkheid. De belangstelling in Sassenheim bleek het grootst van alle kernen. In juni hebben we vanwege een gebrek aan vrijwilligers besloten voorlopig te stoppen met het Repair-Café. 3.6 Kinder Repair Café Op 10 oktober vond voor de tweede keer het Kinder Repair Café in de theaterzaal van het Onderdak plaats. Ook dit keer was de organisatie in handen van Trias kinderopvang en Welzijn Teylingen. Over de hele middag genomen zijn er 40 kinderen geweest. Niet allemaal brachten ze kapot speelgoed. Een deel kwam voor de ruilbeurs, waar kinderen speelgoed dat ze niet meer wilden hebben konden ruilen voor iets anders. 12

14 4 Versterken sociale cohesie 4.1 Buurtkamers In januari 2013 is de eerste buurtkamer geopend: Buurtkamer de Inloop in Sassenheim. Inmiddels zijn er drie buurtkamers, te weten in Agneshove in Voorhout, in het Trefpunt in Warmond en de Inloop in Sassenheim. Gemiddeld bezoeken mensen per week de buurtkamers. Deze hebben een belangrijke functie gekregen in Teylingen, er ontstaan nieuwe netwerken, waar mensen behalve gezelligheid ook hulp en ondersteuning geven en ontvangen. De buurtkamers worden gevormd door mensen die er komen. Bezoekers kijken er naar uit en worden soms door anderen bezoekers opgehaald als ze zelf niet kunnen komen. Er ontstaan nieuwe sociale verbanden in de wijken. In Voorhout zijn twee dames uit Irak vaste vrijwilliger in de buurtkamer. Voor een van de twee is dit een manier om Nederlands te leren en voor beiden vergroot het hun sociaal netwerk. Warmond en Sassenheim hebben beiden ook een vaste vrijwilliger. In Sassenheim verzorgt de vrijwilligster koffie, denkt aan de verjaardagen en feestdagen en verwijst regelmatig door naar de consulenten van Welzijn Teylingen. Er is hulp geweest van een stagiaire en een re-integratie kandidaat. De vaste kern bezoekers in Warmond wil alleen gezellig koffie drinken en geen activiteiten. Organisaties vragen regelmatig een workshop of presentatie te mogen geven. Dit gebeurd alleen als de bezoekers van de buurtkamers dat willen. Wouter van Gijzen 4.2 Molen van Speelman, de Gangmakerij Op 28 februari vond de Molen draait door -dag plaats. Buurtbewoners konden kennis maken met de Molen van Speelman en met verschillende activiteiten. Er was een programma met voor ieder wat wils. Hieruit is voortgekomen dat er geregeld brei- en haakactiviteiten voor kinderen en voor volwassenen zijn. Hierin zijn twee vrijwilligers, de Molenmeisjes, actief. Er is nog weinig belangstelling gebleken uit de buurt voor andere activiteiten. 4.3 Dag van de Ouderen De bonden van ouderen hebben op 1 oktober een theatervoorstelling in partycentrum de Oude Tol georganiseerd in het kader van de Dag van de Ouderen. Welzijn Teylingen heeft ondersteuning verleend in de voorbereiding en bij de PR. Er waren 240 ouderen uit Sassenheim, Voorhout en Warmond, die deels op eigen gelegenheid, deels per touringcar kwamen. Het doel van deze middag was het gezamenlijk vieren van de Dag van Ouderen, en daarin zijn de organisatoren zeker geslaagd. 13

15 4.4 Museum Plus Bus Welzijn Teylingen was in 2014 weer ingeloot en mocht met De Museum Plus Bus naar het Cobra Museum in Amstelveen. Ruim 35 ouderen en 3 vrijwilligers maakten gebruik van dit aanbod. Welzijn Teylingen werft de deelnemers en coördineert dit bezoek. De Museum Plus Bus is een initiatief van de BankGiroLoterij. Deze maakt het ouderen die zelf niet meer in de gelegenheid zijn om naar een museum te gaan, mogelijk om toch musea te bezoeken. 4.5 Kerstdiner Het jaarlijkse kerstdiner, mogelijk gemaakt door het Nationaal Fonds Ouderenhulp, vond plaats op 16 december. Genodigden voor dit diner zijn ouderen die alleen zijn tijdens de kerstdagen, een zwaar jaar hebben gehad of een dergelijke avond goed kunnen gebruiken (om wat voor reden dan ook). In totaal waren in ouderen, vrijwilligers en medewerkers aanwezig, eentje meer dan het jaar ervoor. 4.6 Leescafé Zeven vrijwilligers leiden, bij toerbeurt, onder het genot van een kop koffie, wekelijks een Leescafé in de bibliotheek van Sassenheim. Gemiddeld kwamen mensen naar de bibliotheek voor een kopje koffie en een goed gesprek. Vervoer van en naar het Leescafé wordt tevens georganiseerd door vrijwilligers. Het aantal deelnemers is ten opzichte van 2013 gelijk gebleven. 4.7 Rouwcafé Over-leven Na een gedegen voorbereiding vond op 12 oktober het eerste Rouw- en Verliescafé Over-Leven plaats in de Bibliotheek in Sassenheim. De voorbereiding is in handen van een werkgroep, die bestaat uit vier vrijwilligers en een consulent van Welzijn Teylingen. Er zijn ook twee vrijwilligers die tijdens de bijeenkomsten zelf als gastvrouw optreden. Op 12 oktober waren er 21 bezoekers en op 8 december 10. Het doel is om mensen met elkaar in contact te brengen die daardoor steun bij elkaar kunnen vinden. Elke bijeenkomst heeft een ander thema; de samenstelling van de groep varieert. We merkten dat er naast bestaande rouwgroepen ook behoefte bestond aan meer incidentele mogelijkheden om met anderen over rouw te praten. Daarom zijn we met het Rouw-en verliescafé Over-leven gestart. Voorbereiding en uitvoering zijn in handen van een werkgroep, die bestaat uit een uitvaartverzorger, het Hospice en betrokken vrijwilligers. Op 12 oktober was de eerste bijeenkomst. Bezoekers worden persoonlijk welkom geheten en krijgen een waxinelichtje dat ze mogen aansteken ter nagedachtenis aan hun dierbare. Er is een spreker die geïnterviewd wordt door de gastheer en er is volop gelegenheid om vragen te stellen en om met elkaar in gesprek te gaan. Laura Methorst 14

16 5. Coördineren van ondersteuning indien nodig 5.1 Intercollegiale samenwerking Welzijn Teylingen is gespreksvoerder Wmo en doet dat samen met de ISD Bollenstreek, MEE en Kwadraad. Vier keer per jaar vindt er intervisie plaats tussen de gespreksvoerders. In december hebben alle gespreksvoerders een tweedaagse training gevolgd, met het oog op de veranderingen in de Wmo. 5.2 Netwerken Welzijn Teylingen neemt deel aan het Zorgpact, twee zorgnetwerken en twee hometeams in Sassenheim.. De overleggen hebben enerzijds tot doel aandacht te geven aan mensen in kwetsbare situaties en anderzijds het afstemmen van taken, verantwoordelijkheden en initiatieven nemen tot vernieuwing. De consulenten hebben 2 keer per jaar overleg met de ouderenadviseurs van SWOL en Welzijn Hillegom, waarin ontwikkelingen in de regio op gebied van Welzijn worden besproken. De mantelzorgconsulent heeft daarnaast nog een apart halfjaarlijks regionaal overleg met de mantelzorgconsulenten uit Noordwijk, Katwijk, Noordwijkerhout, Hillegom en Lisse. De consulent vrijwillige inzet heeft vier keer per jaar overleg met collega s uit de regio inclusief Leiden en Katwijk. Er hebben twee werkconferenties plaatsgehad tussen medewerkers van Activite en van Welzijn Teylingen. Het doel van deze conferenties was te komen tot afspraken over inzet van vrijwilligers naast of aanvullend op professionals in zorgsituaties thuis. Begin 2015 is er een derde en laatste bijeenkomst om de afspraken te concretiseren. 5.3 Meldcode huiselijk geweld De overheid wil dat professionals en vrijwilligers doeltreffend handelen als zij een melding krijgen van ouderenmishandeling. De consulenten van Welzijn Teylingen hebben in 2014 een training meldcode voor huiselijk geweld gevolgd. Hierin kwam aan de orde wat de meldcode is, wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de organisatie, wat het Advies en meldpunt en Steunpunt huiselijk geweld zijn. Binnen Welzijn Teylingen is een aandachtfunctionaris huiselijk geweld aangesteld. En er is een protocol met stappenplan opgesteld, dat is opgenomen in het kwaliteitshandboek. Ouderenmishandeling is een punt van aandacht bij de welzijnsbezoeken en de keukentafel gesprekken. 15

17 6. Bijlagen Statistische gegevens jaarverslag 2014 activiteit Mantelzorg-ondersteuning dag van de mantelzorg Mantelzorgcafé gemiddeld geregistreerde mantelzorgers Alzheimercafe gemiddeld individuele ondersteuning huisbezoeken door consulenten keukentafelgesprekken alarmering aantal aansluitingen afgesloten nieuw thuisadministratie aantal cliënten vrijwilligershulp telefooncirkel 9 6 vervoer overige diensten tegen1zaamheid activiteiten voor ouderen computercursussen beginners gevorderden fotobewerking tablet computerpleinen gemiddeld per keer kerstdiner Museumplusbus dag van de ouderen Meer bewegen voor ouderen welzijnsbezoeken aangeschreven bezoeken

18 ontmoeting gemiddeld buurtkamer de Inloop buurtkamer Voorhout 8 20 buurtkamer Trefpunt 7 leescafé Rouw Café Overleven 15 Repaircafé gemiddeld Kinder repaircafé Servicepunt vrijwilligers Vrije tijdsfestival IVA cursus social media bezuinigen hoe nu verder gem. 24 vacaturebank nieuwe vrijwilligers nieuwe organisaties 3 8 bemiddelingen 41 vrijwilligers Welzijn Teylingen

19 Financiële verantwoording 2014 Balans per (in duizenden euro's) Activa Vorderingen Liquide middelen Totaal Passiva Algemene reserve Bestemmingsreserve Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal Staat van baten en lasten realisatie begroting realisatie (in duizenden euro's) Baten Subsidiebaten Overige baten Totaal Lasten Welzijn Servicepunt vrijwilligers Mantelzorgondersteuning Dagbegeleiding Innovatie t Onderdak Personeelslasten Overige lasten Totaal Saldo Buitengewone baten Saldo Resultaatbestemming Algemene reserve Bestemmingsreserves

20 Nevenfuncties bestuursleden en directeur Gert G.Hylkema, Ambtelijk secretaris Vereniging van huurders Domus Medica in Utrecht Lid Raad van Commissarissen woningstichting St.Anthonius van Padua in Noordwijkerhout Dick van der Meer Voorzitter PvdA Teylingen Voorzitter klachtencommissie Kessler stichting Lid commissie bridge activiteiten van Bridgeclub Sassem Troef Eigenaar Het Journalistieke Boek BV Christa Portegies Voorzitter stichting Servicepunt Welzijn en Cultuur in Alkmaar Rogier Landwer Johan Financieel directeur Heemskerk in Rijnsburg Voorzitter ondernemersvereniging De Claver in Rijnsburg Leo van der Zon Eigenaar, directeur Helios Management Voorzitter omroep BO Voorzitter bloemencorso Ria Eijck, directeur Trainer, adviseur Adviesgroep Terts Trainer STOC Voorzitter stichting SanaConnecta Werknemers Het team van Welzijn Teylingen bestond in 2014 uit 12 enthousiaste en betrokken medewerkers Directie: Ria Eijck Beleidsmedewerker: Maria Zwart Consulent: Pauline Zwinkels Consulent: Margriet Duivenvoorde. Consulent: Laura Methorst Mantelzorgconsulent: Leny Noteboom Sociaal innovator: Wouter van Gijzen Coördinator SVT: Maaike Peeters Office manager: Brigitte Vonk Financieel medewerker: Maria-Louise Homan Pr-en communicatie medewerker: Judith van Meelen Receptie en administratie: Dineke Bakker en Lenie Witteman 19

Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening te Leiderdorp Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp Telefoon: 071-541 35 36

Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening te Leiderdorp Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp Telefoon: 071-541 35 36 Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening te Leiderdorp Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp Telefoon: 071-541 35 36 E-mail : info@pluspuntleiderdorp.nl Website : www.pluspuntleiderdorp.nl INHOUD

Nadere informatie

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Stichting Welzijn Putten Een kijkje achter de voordeur Juli 20jujj Inhoud Voorwoord 3 Werkwijze 1. 2. 5 3. 1. 4. Doel 5 2. Resultaat 5 3. Uitgangspunten 6 4. Frequentie

Nadere informatie

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014 Humanitas district Noord Jaarverslag 2014 1 1. Voorwoord In een tijd waarin vernieuwing in de zorg en de hulpverlening vaak ook bezuinigingen en onzekerheden met zich meebrengt wordt een groter beroep

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2013 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Voorwoord Zoals elk jaar is er ook nu weer door onze secretaris een verslag gemaakt van het

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Stichting Modus. Jaarverslag 2012

Stichting Modus. Jaarverslag 2012 Stichting Modus Jaarverslag 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de stichting Modus. Naast de ondersteuning van mantelzorgers en ouderen coördineert Modus de zorg- en vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

jaarverslag.2011 Oud en nieuw

jaarverslag.2011 Oud en nieuw jaarverslag.2011 Oud en nieuw in Nieuw-West Inhoudsopgave 2Oud en nieuw in Nieuw-West. Voorwoord 3 De maatschappelijk dienstverlener van Nieuw-West 4 Terugblik 2011/2012 4 Veranderende markt 5 Welzijn

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen Jaarverslag 2012 Jongeren actief voor de Maand van het geld. Jonge moeders vinden elkaar bij de jonge moedergroep Project Somaliërs. Vertrouwen winnen en samenwerken Schoolmaatschappelijk werk succesvol

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Full Colour. Palet Welzijn in beweging

Jaarverslag 2012. Full Colour. Palet Welzijn in beweging Jaarverslag 2012 Full Colour Palet Welzijn in beweging Palet Welzijn in beweging Een stroom van energie en verbindingen heeft in 2012 een goede basis gelegd voor de komende jaren. Er is een beweging ontstaan

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan MANTELZORG AAN DE WATERKANT Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan Versie 1 april 2008 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 3 DEEL 1 1. Aanleiding tot het formuleren van mantelzorgbeleid 4 2. Visie op mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie