Jaarverslag 2014 Welzijn Teylingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 Welzijn Teylingen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Welzijn Teylingen

2 Inhoud: Voorwoord... 3 Inleiding Welzijn Teylingen, de organisatie Vrijwilligers Bestuur Huisvesting Versterken van de zelfredzaamheid van de inwoners van Teylingen Informatievoorziening Voorlichtingsbijeenkomsten Bewegen Computercursussen Welzijnsbezoeken Clientondersteuning Keukentafelgesprekken Ondersteuning mantelzorgers Dag van de mantelzorg Dagbesteding Alzheimer Café Fietsmaatjes Thuisadministratie en hulp bij schulden Alarmering Vrijwilligershulpdiensten Telefooncirkel tegen1zaamheid Meer participatie door vrijwillige inzet Servicepunt Vrijwilligers Vrijwilligersprijs Vrije tijdsfestival NLdoet Repair-Café Kinder Repair Café

3 4 Versterken sociale cohesie Buurtkamers Molen van Speelman, de Gangmakerij Dag van de Ouderen Museum Plus Bus Kerstdiner Leescafé Rouwcafé Over-leven Coördineren van ondersteuning indien nodig Intercollegiale samenwerking Netwerken Meldcode huiselijk geweld Bijlagen Statistische gegevens jaarverslag Financiële verantwoording Nevenfuncties bestuursleden en directeur Werknemers

4 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 Het jaarverslag biedt u als lezer een uitgebreid overzicht van alle door onze vrijwilligers en onze staf uitgevoerde, gecoördineerde en op touw gezette activiteiten. Sommige vertrouwd, sommige nieuw. Allemaal bedoeld om het welzijn van de inwoners van Teylingen te bevorderen. Daarbij worden we steeds meer geconfronteerd met de filosofie dat iedere burger bij voorkeur zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen welzijn en dat van de mens in zijn omgeving. De gedachte dat ieder zelf verantwoordelijk is en dat Welzijn Teylingen dient om daarbij ondersteuning te bieden en te stimuleren onderschrijven wij, als er maar oog is voor de medemens die deze verantwoordelijkheid tijdelijk of blijvend - niet aan kan. Deze nieuwe, gedeeltelijk door bezuinigingen opgelegde, benadering zullen wij ons als bestuur en als medewerkers van Welzijn Teylingen eigen moeten maken. Dat vraagt anders kijken en loslaten. Hier en daar in het jaarverslag vindt u dit terug. De veranderingen op het terrein van welzijn en zorg vragen veel van de burger, de gemeente, de zorg- en de welzijnsinstellingen. Anders kijken, los laten, afstemming, organisatieverandering en overleg kosten tijd en aandacht. Gelukkig bevinden we ons als Welzijn Teylingen op het terrein van personeel, directie als bestuur in rustig vaarwater. In het verslagjaar werd de aanstelling van Ria Eyck als waarnemend directeur omgezet in een definitieve benoeming. En in de loop van het jaar konden we weer beschikken over een voltallig bestuur was een jaar van voorbereiding op de veranderingen in de jeugdzorg, de langdurige zorg en de Wmo. Deze veranderingen krijgen in 2015 geleidelijk hun beslag. Wij hopen de rol die de inwoners van Teylingen en het gemeentebestuur hierbij van ons verwachten met veel elan en plezier te mogen vervullen. Wij zijn er klaar voor. Mocht u als lezer over de inhoud van dit jaarverslag willen spreken dan bent u van harte welkom bij medewerkers, directeur of bestuur. U weet ons vast wel te vinden. Ik wens u veel leesplezier Gert Hylkema, voorzitter bestuur 3

5 Inleiding In dit jaarverslag leest u wat Welzijn Teylingen gedaan heeft in 2014 om de prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente Teylingen en Welzijn Teylingen te realiseren. Er zijn vier effecten bepaald, die als hoofddoelen benoemd zijn in onderstaand overzicht. De activiteiten door Welzijn Teylingen dragen bij aan het bereiken van die effecten. 1. Welzijn Teylingen, de organisatie Ook in 2014 waren de acties van het team van Welzijn Teylingen weer gericht op het welzijn van de inwoners van de gemeente Teylingen. Het team bestaat uit 13 medewerkers, allemaal parttimers. Bij elkaar 8 fte. Het team wordt aangestuurd door een directeur en bestaat verder uit: vier consulenten, onder wie een consulent specifiek voor de ondersteuning van mantelzorgers. een consulent om de innovaties binnen Teylingen vorm te geven. een consulent voor het Servicepunt Vrijwilligers Teylingen. 1 PR- communicatiemedewerker. 2 receptionisten. een managementassistent voor de algehele ondersteuning. een financieel medewerker. Een beleidsmedewerker. Een oproepkracht voor de receptie. 1.1 Vrijwilligers Welzijn Teylingen kon in 2014 opnieuw rekenen op een grote groep vrijwilligers van 247 mensen. Het bestand steeg gedurende het jaar met 17. Voor een deel is deze toename te danken aan Fietsmaatjes en de tv-actie van het fonds Ouderenhulp. Vrijwilligers zijn inzetbaar voor onder meer fietsen op de duofiets, klussen in huis en tuin, vervoer van en naar het ziekenhuis, boodschappen doen met en voor cliënten, welzijnsbezoeken, plaatsen en onderhouden van alarmapparaten, thuisadministratie, geven van computercursussen en ondersteunen van het computerplein. 1.2 Bestuur Het bestuur van Welzijn Teylingen telde eind 2014 vijf leden. Zij besturen Welzijn Teylingen vanuit een vrijwillige positie. Medio 2014 is de waarnemend voorzitter afgetreden en is een nieuwe voorzitter benoemd. In het derde kwartaal van 2014 trad een vijfde bestuurslid toe. Per 1 april 2014 is de waarnemend directeur benoemd tot directeur. 4

6 1.3 Huisvesting In 2014 is besloten dat Welzijn Teylingen in gebouw Het Onderdak nieuwe ruimte voor het kantoor ter beschikking krijgt. Het streven van de gemeente is dat deze ruimte, na verbouwing van het Onderdak, in september 2015 beschikbaar is. De ruimte in Agneshove in Voorhout heeft een flinke verandering ondergaan. Het computerlokaal, gevestigd op de begane grond, is opgeheven en de computerlessen worden nu beneden in een van de leslokalen gegeven. De voormalige computerruimte en algemene toegangsruimte hebben een metamorfose ondergaan en zijn nu gezellig ingericht met nieuw meubilair. Op deze manier wordt Agneshove meer en meer een ontmoetingscentrum voor inwoners van Voorhout. De herinrichting heeft plaatsgevonden dankzij een eenmalige subsidie van de gemeente Teylingen en een donatie van Fonds Met het oog op de oplevering van woonzorgcentrum Sassembourg in 2015 is een aantal werkgroepen begonnen om de verbinding tussen de toekomstige huurders meer vorm en inhoud te geven. Zo is er een werkgroep ontmoeting, waar Welzijn Teylingen ook in meedoet, die tot taak heeft de ontvangstfunctie in Sassembourg in te vullen. Ook doet Welzijn Teylingen mee in de werkgroep communicatie. 1.4 Beleid In 2014 is het intern vrijwilligersbeleid opnieuw beschreven. Het doel is om heldere afspraken te maken tussen de organisatie en de vrijwilligers over hun inzet, de doelstellingen en taken, de begeleiding, scholing en de randvoorwaarden. Daarmee wordt de kwaliteit van de vrijwilligersdiensten gewaarborgd. Ook krijgen vrijwilligers hiermee een prettige en betrouwbare omgeving, opdat zij hun inzet met plezier en in aansluiting op hun persoonlijke motieven kunnen doen. Het vrijwilligersbeleid wordt in 2015 vastgesteld en uitgewerkt in een intern handboek. Voorts is een begin gemaakt met het schrijven van een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de periode Eind 2014 is het concept besproken met de wethouder voor Zorg en Welzijn en is het werkplan 2015 ingericht conform de uitgangspunten uit het beleidsplan. Dit geeft richting aan ons werk en helpt prioriteiten te stellen. Gezien de vele veranderingen in het sociale domein is dat een absolute noodzaak. Het meerjarenbeleidsplan wordt in het eerste kwartaal van 2015 vastgesteld. 1.5 Registratie In 2014 is een nieuw cliëntregistratie- en volgsysteem geïntroduceerd. Doel is een overzichtelijke en veilige administratie te voeren van cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers. Via een eenduidige registratie kan ook heldere managementinformatie worden gegenereerd. Het systeem wordt in meer welzijnsorganisaties gebruikt; de gemeenten in de Bollenstreek werken voor de Wmo-gesprekken met dit systeem. Het is wel aangepast aan onze wensen en behoeften. Inmiddels is al veel informatie ingevoerd. Naar verwachting is het systeem begin 2015 volledig operationeel. 1.6 Maatschappelijke effecten De gemeente heeft met Welzijn Teylingen afspraken gemaakt over de te bereiken effecten van het werk. Er zijn vier doelstellingen benoemd, te weten: 1. Versterken zelfredzaamheid 2. Vergroten participatie door vrijwillige inzet 3. Versterken sociale cohesie 4. Coördinatie ondersteuning 5

7 2. Versterken van de zelfredzaamheid van de inwoners van Teylingen Het overheidsbeleid is erop gericht dat burgers hulp en ondersteuning in eerste instantie in hun eigen netwerk zoeken. Welzijn Teylingen helpt mensen om hierin zelf regie te nemen en te houden, en biedt daarnaast ondersteuning door vrijwilligers in te zetten als er geen andere oplossing voorhanden is. 2.1 Informatievoorziening Algemene informatie over voorzieningen en activiteiten geeft Welzijn Teylingen via de website en via folders. Alle folders zijn inhoudelijk up-to-date gemaakt. In alle communicatie naar buiten is eenduidige vormgeving en helder taalgebruik nagestreefd. Veel aandacht is besteed aan zichtbaarheid in de lokale pers. Dat heeft ertoe geleid dat Welzijn Teylingen bijna wekelijks in de lokale pers te vinden is. 2.2 Voorlichtingsbijeenkomsten De oudere inwoners van Teylingen vormen een belangrijke doelgroep voor Welzijn Teylingen. In het kader van het versterken van de zelfredzaamheid zijn samen met de bonden van ouderen zes voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Deze vonden plaats in Voorhout (Verdieping), Warmond (Trefpunt) en Sassenheim ( t Onderdak). Tijdens deze middagen wordt voorlichting gegeven door een specialist/deskundige. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen en men komt met elkaar in contact. De thema s waren omgang met financiën, omgaan met rouw en verlies, bewegen en veiligheid. Het aantal deelnemers varieerde van per keer. 2.3 Bewegen Om de oudere inwoners te activeren organiseert Welzijn Teylingen het Meer Bewegen voor Ouderen. Zes professionele docenten verzorgen wekelijks bewegingslessen, zowel in de zaal als in het zwembad. In 2014 waren in totaal 252 inwoners actief met deze activiteiten, tegen 282 het jaar ervoor. Er waren meer afmeldingen vanwege afnemende gezondheid dan nieuwe aanmeldingen. Ook was de wandelclub Langs Duin en Veld actief. Een vrijwilliger wandelt om de twee weken met een groep van gemiddeld 25 personen door de regio. Verder werd, net als voorgaande jaren, wekelijks onder leiding van een vrijwilliger koersbal gespeeld; 16 personen deden hier aan mee. 2.4 Computercursussen In nauwe samenwerking met Senior Web organiseerde Welzijn Teylingen 23 computercursussen in Agneshove: drie voor beginners en drie voor gevorderden, vijf gericht op fotobewerking, en twaalf ipad/samsung cursussen. In 2014 hebben 146 mensen er gebruik van gemaakt, tegen 192 een jaar eerder. Het computerlokaal in Agneshove heeft plaatsgemaakt voor de huiskamer. De computerlessen worden nu gegeven in een van de leslokalen beneden. Omdat dit een multifunctionele ruimte is, zijn de vaste pc s vervangen door laptops, omdat die kunnen worden opgeborgen. Elke woensdagmorgen is er in Liduina in Warmond en in Agneshove in Voorhout Computerplein. Ouderen kunnen met al hun computervragen terecht bij deskundige vrijwilligers. Het aantal bezoekers per keer is ongeveer 10. De vragen hebben meer en meer betrekking op tablet-gebruik en steeds minder op een pc. 6

8 2.5 Welzijnsbezoeken Welzijn Teylingen benadert alle oudere inwoners van Teylingen voor een welzijnsbezoek. Iedereen tussen de 80 en 85 jaar ontvangt een uitnodiging. Als men er behoefte aan heeft, komt een vrijwilliger van Welzijn Teylingen langs. Tijdens dat bezoek wordt een vragenlijst afgenomen over bijvoorbeeld veiligheid in en om het huis, de gezondheid en de leefomstandigheden. Er wordt ook informatie geven over de diensten van de gemeente Teylingen in het algemeen en Welzijn Teylingen in het bijzonder. Het doel van het project is tweeledig: 1. Ouderen informeren over zorg- en welzijnsvoorzieningen 2. Genereren van informatie voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Met name de eerste doelstelling wordt gehaald, hoewel de vragenlijst minder geschikt is door de veranderingen in zorg- en welzijn. De bezoeken leveren nauwelijks informatie op voor beleidsontwikkeling. De vrijwilligers die de huisbezoeken afleggen zijn drie keer bijeengekomen ter bespreking van thema s als de veranderingen in de Wmo en signalering van eenzaamheid. In 2014 zijn 332 ouderen aangeschreven en149 bezoeken afgelegd. Een jaar eerder waren dit 306 ouderen 122 bezoeken. Dit project stopt in deze vorm met ingang van 2015, omdat het onderzoeksaspect niet uit de verf komt. Het informeren van ouderen over zorg- en welzijnsvoorzieningen gebeurt ook al op andere manieren. 2.6 Clientondersteuning Welzijn Teylingen heeft van oudsher een rol als cliëntondersteuner, met name voor ouderen en mantelzorgers. Het gaat om het verstrekken van onafhankelijke informatie en advies, algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie, en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening. In 2014 is 238 keer telefonisch advies en informatie verstrekt, er zijn 171 mensen aan de balie geweest voor informatie en advies, 16 mensen hebben met een consulent op kantoor gesproken en er zijn 74 huisbezoeken afgelegd. De consulenten van Welzijn Teylingen worden vooral ingeschakeld bij vragen rond mobiliteit, eenzaamheid, mantelzorg en financiële problemen. Door met de mensen en hun familie samen te kijken wat voor problemen ze ervaren en naar oplossingen te zoeken, ook binnen hun eigen netwerk en mogelijkheden, wordt hun zelfredzaamheid vergroot. Doordat de consulent van Welzijn Teylingen een goed beeld van de sociale kaart heeft, kan ook makkelijker worden doorverwezen naar algemene voorzieningen binnen hun eigen omgeving. Er wordt meer gebruik gemaakt van vrijwillige inzet en sociale cohesie wordt versterkt. 7

9 2.7 Keukentafelgesprekken Bij complexe informatievragen of aanvragen voor Wmo-voorzieningen (keukentafelgesprekken) gaan de consulenten op huisbezoek om meer inzicht te krijgen in de leefomgeving van de cliënt. In 2014 hebben de consulenten in totaal 139 huisbezoeken afgelegd, waarvan 65 keukentafelgesprekken. In 2013 zijn 87 keukentafelgesprekken gevoerd. De keukentafelgesprekken worden gevoerd door de ISD, MEE, Kwadraad en Welzijn Teylingen. De aanvragen voor Wmo-voorzieningen komen binnen bij de ISD en worden van daaruit verdeeld over de vier organisaties. In 2014 is vijf keer een intervisiebijeenkomst geweest met de gespreksvoerders keukentafelgesprekken en in december hebben de drie consulenten van Welzijn Teylingen twee dagen cursus gehad ter voorbereiding op de veranderingen in de Wmo. 2.8 Ondersteuning mantelzorgers Mantelzorgondersteuning bestaat uit individuele en groepsgewijze steun. Het doel is mantelzorgers zodanig te helpen dat ze de zorg langer en beter kunnen volhouden. In 2014 hebben 51 mantelzorgers individuele ondersteuning gekregen via een huisbezoek, telefoongesprek of persoonlijk gesprek op kantoor. In totaal hebben 121 contactmomenten plaatsgevonden. Er worden, specifiek voor de mantelzorgers, regelmatig informatiebijeenkomsten en workshops georganiseerd. Vorig jaar zijn 3 mantelzorgcafé s gehouden met als thema s: Als ik niet meer voor mijn kind kan zorgen 12 deelnemers Rouw en verlies 20 deelnemers Omgaan met een chronische ziekte 20 deelnemers In samenwerking met stichting MEE en het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) zijn twee groepen gevormd voor ouders van kinderen met autisme. Deze groepen zijn elk 5 keer bij elkaar geweest en telden beide 8 deelnemers. Het doel van deze bijeenkomsten was onderlinge steun en uitwisseling van ervaringen. De conclusie was dat er behoefte is aan ontmoeting, opgezet door ouders. Er heeft inmiddels een eerste huiskamerbijeenkomst plaatsgevonden. Zes mensen van wie de partner is opgenomen op een psychogeriatrische afdeling van een zorginstelling, hebben deelgenomen aan een gespreksgroep waar verschillende thema s zijn besproken. De groep is 5 keer bijeen geweest. Deelnemers voelden zich gesteund en hebben adresgegevens uitgewisseld om contact met elkaar te houden. In samenwerking met MEE en het jongerenwerk Sassenheim is een brusjesgroep opgezet. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar die opgroeien met een broer of zus met een stoornis in het autistisch spectrum. Ze hebben ervaringen gedeeld en leuke activiteiten ondernomen onder leiding van een medewerker van MEE. Het jongerenwerk heeft een kookworkshop voor hen verzorgd. Er namen 8 kinderen aan deel, ze zijn 5 keer bij elkaar geweest. In 2014 stonden 287 mantelzorgers geregistreerd bij Welzijn Teylingen. Het zijn mensen die individuele hulpvragen hebben en waar de mantelzorgconsulent met enige regelmaat contact mee heeft, telefonisch of via huisbezoek. Dit zijn mensen die zich in de afgelopen jaren hebben gemeld als mantelzorger. Met hen hebben we meer of minder intensief contact. Zij worden uitgenodigd voor bijeenkomsten, cursussen en andere activiteiten. 8

10 2.9 Dag van de mantelzorg Op 1 november is de dag van de mantelzorg georganiseerd in het Rijnlands Lyceum in Sassenheim. Alle geregistreerde mantelzorgers van Teylingen zijn aangeschreven en een algemene uitnodiging is verspreid via de lokale kranten. Tijdens deze dag werd het boekje Allemaal verhalen uitgedeeld, een boekje met verhalen van Teylingse mantelzorgers. Het eerste exemplaar was voor wethouder Van Kempen. Tachtig mantelzorgers genoten deze dag van verwenactiviteiten, aangeboden door Marente, en van leuke workshops Dagbesteding Het landelijke thema van de Dag van de Mantelzorg was dit jaar Allemaal verhalen. Dat bracht mij op het idee om een boekje samen te stellen met verhalen van Teylingse mantelzorgers. Het zijn mooie en soms ontroerende verhalen geworden. Mantelzorgers herkennen zich in de verhalen en ervaren daardoor erkenning voor hun rol. Het boekje dient ook n als inspiratiebron voor beleidsmakers en zorgverleners. Er waren 250 boekjes, die allemaal hun weg gevonden hebben. Het is mede tot stand gekomen met financiële steun van Fonds Leny Noteboom 2.10 Dagbesteding Dagbesteding draagt bij aan het behoud van zelfredzaamheid en zelfstandigheid thuis, doordat lichamelijke of geestelijke achteruitgang vertraagd wordt. Ook ontlast het de mantelzorg. De dagbesteding wordt geboden door Activite en Marente en biedt gezelligheid en structuur. 12 Tot 15 ouderen hebben in 2014 gebruik gemaakt van deze voorziening. De ouderen die aangemeld worden voor deze vorm van dagbesteding worden bezocht door een consulent. Deze onderzoekt, samen met de cliënt, of deze vorm van dagbesteding de juiste is, of dat andere vormen beter aansluiten bij de behoefte. In 2014 heeft dit ertoe geleid dat bij 10 mensen voor een andere oplossing is gekozen Alzheimer Café In samenwerking met Alzheimer Nederland, Activite, Marente en GGZ werden 6 bijeenkomsten van het Alzheimer café georganiseerd. Het gemiddeld aantal bezoekers voor deze bijeenkomsten was 25. Thema s: veranderend gedrag, ondersteuning mantelzorgers, levenstestament, dagbesteding, opname in zicht en invloed van muziek op dementie. Het Alzheimer café versterkt de draagkracht van mantelzorgers met betrekking tot de zorg aan dementerenden. Welzijn Teylingen heeft besloten met ingang van september 2014 niet meer mee te doen aan de organisatie van het Alzheimer Café. Wel kan een beroep gedaan worden op inzet van vrijwillige chauffeurs en op ondersteuning bij drukwerk en dergelijke. Verder houden we goed contact met de organisatie en de thema s Fietsmaatjes Welzijn Teylingen is vanaf de oprichting betrokken bij het project van Stichting Fietsmaatjes. De vrijwilligers vallen onder Welzijn Teylingen en de receptie verzorgt de telefonische bereikbaarheid tijdens kantoortijden. De ruim 90 vrijwilligers die geregeld fietsen hebben meer dan 200 gasten die niet meer zelfstandig kunnen fietsen regelmatig een plezierige dag bezorgd. 9

11 2.13 Thuisadministratie en hulp bij schulden Thuisadministratie is bedoeld voor ouderen die niet langer zelf hun administratie kunnen voeren en daar ook niemand voor in hun netwerk hebben. Een vrijwilliger neemt (een deel van) deze taak over. Het betreft hier een voorziening die enkele jaren kan duren. Hulp bij schulden is ondersteuning van mensen die financiële problemen hebben of dreigen te krijgen. Deze ondersteuning duurt maximaal een jaar. Cliënten melden zich rechtstreeks bij Welzijn Teylingen of worden naar ons verwezen door het Algemeen Maatschappelijk Werk (Kwadraad). Het doel is dat de cliënten na de begeleiding weer zelf verder kunnen of dat ze worden toegeleid naar de schulddienstverlening of beschermingsbewind.. Dit project draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid, omdat met een gezonde financiële basis mensen veelal ook op andere levensterreinen weer verder kunnen. Met Kwadraad en de Voedselbank zijn afspraken gemaakt over doorverwijzing. Alle cliënten van de Voedselbank worden geattendeerd op deze dienst en een aantal maakt daar ook gebruik van. In 2014 zijn 6 ouderen door vrijwilligers begeleid bij het voeren van hun administratie. 38 Mensen met financiële problemen zijn geholpen door vrijwilligers. De leeftijd varieert van jaar. Er waren 19 vrijwilligers actief, die twee keer een scholingsbijeenkomst hebben gehad. Ook in Teylingen zien we een groeiende groep mensen die in armoede (dreigen te) verkeren. Mede dankzij onze vrijwilligers van het project huisadministratie en hulp bij schulden kunnen we mensen helpen erger te voorkomen. Financiën kunnen een belangrijke drempel zijn om actief deel te nemen aan de samenleving. Wat we merken is dat er een enorm taboe heerst op financiële problemen en dat komt o.a. door het beeld dat veel mensen hebben dat het eigen schuld is. Wij vinden het belangrijk om meer vanuit de cliënt te kijken en vandaaruit hulp te bieden. Wat veel mensen niet weten is dat armoede als gevolg heeft dat je steeds minder goed in staat bent mee te doen. Pauline Zwinkels 2.14 Alarmering Welzijn Teylingen biedt 363 ouderen veiligheid in huis door middel van een persoonsalarmeringssysteem. Dit systeem is aangesloten op de SOS alarmcentrale die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is. De alarmapparatuur wordt geplaatst door een vaste groep van 5 vrijwilligers, die de apparatuur ook weer weghalen en repareren indien nodig. De intakegesprekken worden gevoerd door 2 vrijwilligers. In 2014 zijn 57 mensen gestopt met de alarmering en zijn er 85 bijgekomen. 10

12 2.15 Vrijwilligershulpdiensten Inwoners van Teylingen kunnen hulp van vrijwilligers inroepen als zij bepaalde taken zelf niet kunnen doen of deze niet kunnen regelen in hun omgeving. Het gaat om klusjes in en om het huis, tuinonderhoud, begeleiding bij boodschappen doen, en om begeleid vervoer naar ziekenhuizen en andere medische doeleinden. Met ingang van 1 juli zijn de tarieven voor het vervoer verhoogd. Vermoedelijk heeft dit ertoe geleid dat het aantal vervoersaanvragen in de tweede helft van het jaar is verminderd. In 2014 is 364 keer een beroep gedaan op deze dienstverlening, waarvan 210 vervoersvragen. Voorts is 346 keer een beroep gedaan op de verschillende vrijwilligershulpdiensten, waarvan 251 keer vervoer Telefooncirkel In Teylingen bestond de telefooncirkel uit 6 deelnemers en 6 vrijwilligers. Het doel van de telefooncirkel is dat mensen die alleen wonen even de dag kunnen opstarten met iemand aan de telefoon. Deze cirkel worden gecoördineerd door vrijwilligers, ondersteund door Welzijn Teylingen tegen1zaamheid Dit project heeft als doel om eenzame ouderen uit hun isolement te halen en hen te enthousiasmeren om zoveel als mogelijk deel te nemen aan het sociale leven. Hiervoor zijn 10 vrijwilligers actief, die wekelijks 13 ouderen bezoeken. Daarnaast zijn er 12 vrijwilligers die incidenteel ouderen willen bezoeken of een wandeling met hen maken. Hiervan maken 20 ouderen gebruik. Eenzaamheid is een belangrijk aandachtspunt van Welzijn Teylingen. Veel mensen voelen zich min of meer regelmatig eenzaam. Onder ouderen komt dat nog vaker voor, omdat het eigen netwerk langzamerhand wegvalt. We zien dan ook een stijgende lijn in het aantal ouderen dat een beroep doet op een van onze vrijwilligers. In de week van de eenzaamheid hebben we onze vrijwilligers een workshop aangeboden hoe eenzaamheid te signaleren en hoe ermee om te gaan. Mede dankzij het programma Geer en Goor, gefinancierd door het Fonds Ouderenhulp, hebben we er in 2014 acht vrijwilligers bijgekregen. Margriet Duivenvoorde 11

13 3. Meer participatie door vrijwillige inzet 3.1 Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers ondersteunt alle verenigingen en organisaties binnen Teylingen waar vrijwilligers actief zijn. Bij het Servicepunt kan men terecht voor advies en informatie over bijvoorbeeld het werven en behouden van vrijwilligers en voor vragen over vergoedingen en verzekeringen. Regelmatig worden er trainingen en bijeenkomsten georganiseerd. In 2014 was dit een IVA-training voor vrijwilligers en talentenworkshop voor vrijwilligers. Er waren 35 deelnemers voor de IVA training en 6 deelnemers voor de talentenworkshop. Eind 2014 is de nieuwe vacaturebank online gegaan. Alle vrijwilligersorganisaties zijn hierover geïnformeerd. Begin 2015 zal de vacaturebank onder de aandacht gebracht worden van de inwoners van Teylingen. Bij de nieuwe vacaturebank kunnen zowel organisaties als vrijwilligers zich aanmelden. 3.2 Vrijwilligersprijs Op 10 december 2014 reikte wethouder Arno van Kempen de Teylingse vrijwilligerswaarderingsprijzen uit aan vier Teylingers en aan een vrijwilligersorganisatie, omdat zij zich jarenlang belangeloos in hebben gezet voor de samenleving. Er waren 22 vrijwilligers genomineerd en 6 organisaties. Deze prijsuitreiking vond plaats in het Café Cheers in Voorhout. De organisatie was in handen van Welzijn Teylingen in nauwe samenwerking met de gemeente en een (vrijwillige) jury. 3.3 Vrije tijdsfestival Op 6 september vond het vrije tijdsfestival plaats in Park Rusthoff. Lokale verenigingen konden zich hier presenteren en vrijwilligers werven. Er deden 25 organisaties mee. Park Rusthoff heeft de praktische organisatie en uitvoering gedaan, Welzijn Teylingen heeft zich vooral ingezet om organisaties te werven en hen, waar gewenst, te ondersteunen bij hun presentatie. Er waren 19 optredens gedurende de dag en er zijn rond de 1200 bezoekers geweest. 3.4 NLdoet Vanuit het Servicepunt Vrijwilligers worden zowel vrijwilligersorganisaties, als bedrijven en individuen gestimuleerd om mee te doen met NLdoet. Voor vrijwilligersorganisaties een uitgesproken kans om lang liggende klussen op te pakken en voor bedrijven om teambuilding een andere vorm te geven dan steengrillen en bowlen. Voor individuen is dit de kans om kennis te maken met vrijwilligerswerk bij een organisatie waar hun interesse naar uit gaat. 3.5 Repair-Café In 2014 hebben 5 Repair-Café s plaatsgevonden. In een Repair Café kunnen inwoners van Teylingen onder begeleiding van een vrijwilliger reparaties doen aan apparaten, etc. Daarmee wordt bijgedragen aan duurzaamheid en tegelijk is een Repair Café in de eigen buurt een ontmoetingsmogelijkheid. De belangstelling in Sassenheim bleek het grootst van alle kernen. In juni hebben we vanwege een gebrek aan vrijwilligers besloten voorlopig te stoppen met het Repair-Café. 3.6 Kinder Repair Café Op 10 oktober vond voor de tweede keer het Kinder Repair Café in de theaterzaal van het Onderdak plaats. Ook dit keer was de organisatie in handen van Trias kinderopvang en Welzijn Teylingen. Over de hele middag genomen zijn er 40 kinderen geweest. Niet allemaal brachten ze kapot speelgoed. Een deel kwam voor de ruilbeurs, waar kinderen speelgoed dat ze niet meer wilden hebben konden ruilen voor iets anders. 12

14 4 Versterken sociale cohesie 4.1 Buurtkamers In januari 2013 is de eerste buurtkamer geopend: Buurtkamer de Inloop in Sassenheim. Inmiddels zijn er drie buurtkamers, te weten in Agneshove in Voorhout, in het Trefpunt in Warmond en de Inloop in Sassenheim. Gemiddeld bezoeken mensen per week de buurtkamers. Deze hebben een belangrijke functie gekregen in Teylingen, er ontstaan nieuwe netwerken, waar mensen behalve gezelligheid ook hulp en ondersteuning geven en ontvangen. De buurtkamers worden gevormd door mensen die er komen. Bezoekers kijken er naar uit en worden soms door anderen bezoekers opgehaald als ze zelf niet kunnen komen. Er ontstaan nieuwe sociale verbanden in de wijken. In Voorhout zijn twee dames uit Irak vaste vrijwilliger in de buurtkamer. Voor een van de twee is dit een manier om Nederlands te leren en voor beiden vergroot het hun sociaal netwerk. Warmond en Sassenheim hebben beiden ook een vaste vrijwilliger. In Sassenheim verzorgt de vrijwilligster koffie, denkt aan de verjaardagen en feestdagen en verwijst regelmatig door naar de consulenten van Welzijn Teylingen. Er is hulp geweest van een stagiaire en een re-integratie kandidaat. De vaste kern bezoekers in Warmond wil alleen gezellig koffie drinken en geen activiteiten. Organisaties vragen regelmatig een workshop of presentatie te mogen geven. Dit gebeurd alleen als de bezoekers van de buurtkamers dat willen. Wouter van Gijzen 4.2 Molen van Speelman, de Gangmakerij Op 28 februari vond de Molen draait door -dag plaats. Buurtbewoners konden kennis maken met de Molen van Speelman en met verschillende activiteiten. Er was een programma met voor ieder wat wils. Hieruit is voortgekomen dat er geregeld brei- en haakactiviteiten voor kinderen en voor volwassenen zijn. Hierin zijn twee vrijwilligers, de Molenmeisjes, actief. Er is nog weinig belangstelling gebleken uit de buurt voor andere activiteiten. 4.3 Dag van de Ouderen De bonden van ouderen hebben op 1 oktober een theatervoorstelling in partycentrum de Oude Tol georganiseerd in het kader van de Dag van de Ouderen. Welzijn Teylingen heeft ondersteuning verleend in de voorbereiding en bij de PR. Er waren 240 ouderen uit Sassenheim, Voorhout en Warmond, die deels op eigen gelegenheid, deels per touringcar kwamen. Het doel van deze middag was het gezamenlijk vieren van de Dag van Ouderen, en daarin zijn de organisatoren zeker geslaagd. 13

15 4.4 Museum Plus Bus Welzijn Teylingen was in 2014 weer ingeloot en mocht met De Museum Plus Bus naar het Cobra Museum in Amstelveen. Ruim 35 ouderen en 3 vrijwilligers maakten gebruik van dit aanbod. Welzijn Teylingen werft de deelnemers en coördineert dit bezoek. De Museum Plus Bus is een initiatief van de BankGiroLoterij. Deze maakt het ouderen die zelf niet meer in de gelegenheid zijn om naar een museum te gaan, mogelijk om toch musea te bezoeken. 4.5 Kerstdiner Het jaarlijkse kerstdiner, mogelijk gemaakt door het Nationaal Fonds Ouderenhulp, vond plaats op 16 december. Genodigden voor dit diner zijn ouderen die alleen zijn tijdens de kerstdagen, een zwaar jaar hebben gehad of een dergelijke avond goed kunnen gebruiken (om wat voor reden dan ook). In totaal waren in ouderen, vrijwilligers en medewerkers aanwezig, eentje meer dan het jaar ervoor. 4.6 Leescafé Zeven vrijwilligers leiden, bij toerbeurt, onder het genot van een kop koffie, wekelijks een Leescafé in de bibliotheek van Sassenheim. Gemiddeld kwamen mensen naar de bibliotheek voor een kopje koffie en een goed gesprek. Vervoer van en naar het Leescafé wordt tevens georganiseerd door vrijwilligers. Het aantal deelnemers is ten opzichte van 2013 gelijk gebleven. 4.7 Rouwcafé Over-leven Na een gedegen voorbereiding vond op 12 oktober het eerste Rouw- en Verliescafé Over-Leven plaats in de Bibliotheek in Sassenheim. De voorbereiding is in handen van een werkgroep, die bestaat uit vier vrijwilligers en een consulent van Welzijn Teylingen. Er zijn ook twee vrijwilligers die tijdens de bijeenkomsten zelf als gastvrouw optreden. Op 12 oktober waren er 21 bezoekers en op 8 december 10. Het doel is om mensen met elkaar in contact te brengen die daardoor steun bij elkaar kunnen vinden. Elke bijeenkomst heeft een ander thema; de samenstelling van de groep varieert. We merkten dat er naast bestaande rouwgroepen ook behoefte bestond aan meer incidentele mogelijkheden om met anderen over rouw te praten. Daarom zijn we met het Rouw-en verliescafé Over-leven gestart. Voorbereiding en uitvoering zijn in handen van een werkgroep, die bestaat uit een uitvaartverzorger, het Hospice en betrokken vrijwilligers. Op 12 oktober was de eerste bijeenkomst. Bezoekers worden persoonlijk welkom geheten en krijgen een waxinelichtje dat ze mogen aansteken ter nagedachtenis aan hun dierbare. Er is een spreker die geïnterviewd wordt door de gastheer en er is volop gelegenheid om vragen te stellen en om met elkaar in gesprek te gaan. Laura Methorst 14

16 5. Coördineren van ondersteuning indien nodig 5.1 Intercollegiale samenwerking Welzijn Teylingen is gespreksvoerder Wmo en doet dat samen met de ISD Bollenstreek, MEE en Kwadraad. Vier keer per jaar vindt er intervisie plaats tussen de gespreksvoerders. In december hebben alle gespreksvoerders een tweedaagse training gevolgd, met het oog op de veranderingen in de Wmo. 5.2 Netwerken Welzijn Teylingen neemt deel aan het Zorgpact, twee zorgnetwerken en twee hometeams in Sassenheim.. De overleggen hebben enerzijds tot doel aandacht te geven aan mensen in kwetsbare situaties en anderzijds het afstemmen van taken, verantwoordelijkheden en initiatieven nemen tot vernieuwing. De consulenten hebben 2 keer per jaar overleg met de ouderenadviseurs van SWOL en Welzijn Hillegom, waarin ontwikkelingen in de regio op gebied van Welzijn worden besproken. De mantelzorgconsulent heeft daarnaast nog een apart halfjaarlijks regionaal overleg met de mantelzorgconsulenten uit Noordwijk, Katwijk, Noordwijkerhout, Hillegom en Lisse. De consulent vrijwillige inzet heeft vier keer per jaar overleg met collega s uit de regio inclusief Leiden en Katwijk. Er hebben twee werkconferenties plaatsgehad tussen medewerkers van Activite en van Welzijn Teylingen. Het doel van deze conferenties was te komen tot afspraken over inzet van vrijwilligers naast of aanvullend op professionals in zorgsituaties thuis. Begin 2015 is er een derde en laatste bijeenkomst om de afspraken te concretiseren. 5.3 Meldcode huiselijk geweld De overheid wil dat professionals en vrijwilligers doeltreffend handelen als zij een melding krijgen van ouderenmishandeling. De consulenten van Welzijn Teylingen hebben in 2014 een training meldcode voor huiselijk geweld gevolgd. Hierin kwam aan de orde wat de meldcode is, wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de organisatie, wat het Advies en meldpunt en Steunpunt huiselijk geweld zijn. Binnen Welzijn Teylingen is een aandachtfunctionaris huiselijk geweld aangesteld. En er is een protocol met stappenplan opgesteld, dat is opgenomen in het kwaliteitshandboek. Ouderenmishandeling is een punt van aandacht bij de welzijnsbezoeken en de keukentafel gesprekken. 15

17 6. Bijlagen Statistische gegevens jaarverslag 2014 activiteit Mantelzorg-ondersteuning dag van de mantelzorg Mantelzorgcafé gemiddeld geregistreerde mantelzorgers Alzheimercafe gemiddeld individuele ondersteuning huisbezoeken door consulenten keukentafelgesprekken alarmering aantal aansluitingen afgesloten nieuw thuisadministratie aantal cliënten vrijwilligershulp telefooncirkel 9 6 vervoer overige diensten tegen1zaamheid activiteiten voor ouderen computercursussen beginners gevorderden fotobewerking tablet computerpleinen gemiddeld per keer kerstdiner Museumplusbus dag van de ouderen Meer bewegen voor ouderen welzijnsbezoeken aangeschreven bezoeken

18 ontmoeting gemiddeld buurtkamer de Inloop buurtkamer Voorhout 8 20 buurtkamer Trefpunt 7 leescafé Rouw Café Overleven 15 Repaircafé gemiddeld Kinder repaircafé Servicepunt vrijwilligers Vrije tijdsfestival IVA cursus social media bezuinigen hoe nu verder gem. 24 vacaturebank nieuwe vrijwilligers nieuwe organisaties 3 8 bemiddelingen 41 vrijwilligers Welzijn Teylingen

19 Financiële verantwoording 2014 Balans per (in duizenden euro's) Activa Vorderingen Liquide middelen Totaal Passiva Algemene reserve Bestemmingsreserve Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal Staat van baten en lasten realisatie begroting realisatie (in duizenden euro's) Baten Subsidiebaten Overige baten Totaal Lasten Welzijn Servicepunt vrijwilligers Mantelzorgondersteuning Dagbegeleiding Innovatie t Onderdak Personeelslasten Overige lasten Totaal Saldo Buitengewone baten Saldo Resultaatbestemming Algemene reserve Bestemmingsreserves

20 Nevenfuncties bestuursleden en directeur Gert G.Hylkema, Ambtelijk secretaris Vereniging van huurders Domus Medica in Utrecht Lid Raad van Commissarissen woningstichting St.Anthonius van Padua in Noordwijkerhout Dick van der Meer Voorzitter PvdA Teylingen Voorzitter klachtencommissie Kessler stichting Lid commissie bridge activiteiten van Bridgeclub Sassem Troef Eigenaar Het Journalistieke Boek BV Christa Portegies Voorzitter stichting Servicepunt Welzijn en Cultuur in Alkmaar Rogier Landwer Johan Financieel directeur Heemskerk in Rijnsburg Voorzitter ondernemersvereniging De Claver in Rijnsburg Leo van der Zon Eigenaar, directeur Helios Management Voorzitter omroep BO Voorzitter bloemencorso Ria Eijck, directeur Trainer, adviseur Adviesgroep Terts Trainer STOC Voorzitter stichting SanaConnecta Werknemers Het team van Welzijn Teylingen bestond in 2014 uit 12 enthousiaste en betrokken medewerkers Directie: Ria Eijck Beleidsmedewerker: Maria Zwart Consulent: Pauline Zwinkels Consulent: Margriet Duivenvoorde. Consulent: Laura Methorst Mantelzorgconsulent: Leny Noteboom Sociaal innovator: Wouter van Gijzen Coördinator SVT: Maaike Peeters Office manager: Brigitte Vonk Financieel medewerker: Maria-Louise Homan Pr-en communicatie medewerker: Judith van Meelen Receptie en administratie: Dineke Bakker en Lenie Witteman 19

Jaarverslag 2014 Welzijn Teylingen

Jaarverslag 2014 Welzijn Teylingen Jaarverslag 2014 Welzijn Teylingen Inhoud: Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Welzijn Teylingen, de organisatie... 4 1.1 Vrijwilligers... 4 1.2 Bestuur... 4 1.3 Huisvesting... 5 2. Versterken van de zelfredzaamheid

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

de verbindende schakel Verbindende schakels jaarbericht 2016

de verbindende schakel Verbindende schakels jaarbericht 2016 de verbindende schakel Verbindende schakels jaarbericht 2016 2 Inleiding Welzijn Teylingen heeft als doel om het welzijn van de inwoners van Sassenheim, Voorhout en Warmond te vergroten. Dit hebben we

Nadere informatie

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Januari 2017 Inleiding Het Meldpunt Zorg is een initiatief van de Stichting Samen Onbeperkt in samenwerking het Buurtloket 6211. Naast

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Stichting Fietsmaatjes Teylingen Jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015 Begroting 2016 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Teylingen

Stichting Fietsmaatjes Teylingen Jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015 Begroting 2016 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Teylingen Stichting Fietsmaatjes Teylingen Jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015 Begroting 2016 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Teylingen Geschreven door: Jan Burgmeijer (bestuurslid) Vastgesteld door

Nadere informatie

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen in Inleiding Op de vraag wat u, uw organisatie of vereniging bijdraagt aan het langer zelfstandig wonen en wat er in nog voor aanvullende plannen zijn, is een scala aan activiteiten

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Producten / Activiteitenboek WelzijnsKompas

Producten / Activiteitenboek WelzijnsKompas en / Activiteitenboek WelzijnsKompas Stichting WelzijnsKompas Hillegom-Lisse 2017 Het en- Activiteitenboek WelzijnsKompas bevat een overzicht van alle activiteiten, diensten, interventies en methodes van

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN. Volwassenenwerk. Kinderwerk. Buurtwerk. Informatie en advies. Ondersteuning en bemiddeling

Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN. Volwassenenwerk. Kinderwerk. Buurtwerk. Informatie en advies. Ondersteuning en bemiddeling Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN Volwassenenwerk Kinderwerk Buurtwerk Informatie en advies Ondersteuning en bemiddeling Jeugd- en jongerenwerk VOORWOORD 2015 was een spannend jaar van grote

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

U kunt bij WiN terecht voor: Buurtwerk Vrijwilligerswerk Jongerenwerk Mantelzorg (aparte folder) Sport- en cultuurcoaches Dienstverlenende

U kunt bij WiN terecht voor: Buurtwerk Vrijwilligerswerk Jongerenwerk Mantelzorg (aparte folder) Sport- en cultuurcoaches Dienstverlenende U kunt bij WiN terecht voor: Buurtwerk Vrijwilligerswerk Jongerenwerk Mantelzorg (aparte folder) Sport- en cultuurcoaches Dienstverlenende activiteiten Samen leven en samen werken, daar is het Welzijn

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers Trolliuslaan 7 5582 GM Waalre Tel: (040) 222 11 94 Email: liac.waalre@inter.nl.net KLUSSENDIENST DIENST BEGELEID VERVOER BOODSCHAPPENDIENST THUISADMINISTRATIE WOONVERBETERADVIEZEN SENIORENVOORLICHTING

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Plezierig leven doe je met elkaar!

Plezierig leven doe je met elkaar! Plezierig leven doe je met elkaar! Welzijn in Noordenveld zet zich in voor alle inwoners, met name voor mensen in een kwetsbare positie. Meedoen en samenredzaamheid zijn belangrijk en geven waarde aan

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g. Klussen en Diensten Centrale. in de gemeente Loon op Zand

J a a r v e r s l a g. Klussen en Diensten Centrale. in de gemeente Loon op Zand J a a r v e r s l a g 2 0 1 2 Klussen en Diensten Centrale in de gemeente Loon op Zand 1. ALGEMENE GEGEVENS 1.1 Oprichting en vestiging De stichting Klussen en Diensten Centrale (KDC) is 11 mei 2005 opgericht

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Algemeen Het bestuur

JAARVERSLAG 2016 Algemeen Het bestuur JAARVERSLAG 2016 Algemeen In september 2000 opende 't Paradies met als algemene beleidsdoelstelling: door een aanbod van activiteiten, aansluitend bij de wensen en behoeften, de senioren ondersteunen in

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Verder met Taal P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK

Jaarverslag Stichting Verder met Taal  P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK Jaarverslag 2015 Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl P/A Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Activiteiten 4 Publiciteit 6 Externe contacten 7 Interne

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Verslag 2016 Activiteiten en mijlpalen 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Begroting 2017 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Nadere informatie

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst DEELNEMERSBROCHURE algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst Een initiatief van: Libertas Leiden Rivierduinen ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland Valent Z u i d - H o l l a n d N o o

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

ZORGCENTRUM DE MOLENBURG

ZORGCENTRUM DE MOLENBURG ZORGCENTRUM DE MOLENBURG De heer Frank van Hattem Postbus 511, 2003 PB Haarlem De Molenburg, 15 augustus 2012 Geachte heer van Hattem, In aansluiting op ons telefoongesprek van vorige week, waarin u ons

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein preventief, signalerend en klant centraal Cintha Tubbing, december 2013 Een korte kennismaking met de organisatie Versa Welzijn de dienst VTH

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING BESLISSING BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING BESLISSING BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 9 december 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00896 Onderwerp Raadsmededeling over: voortgang Zorgpact - Besluitvormend Beknopte samenvatting Zie onderwerp Bevoegd portefeuillehouder:

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Geachte gemeenteraadsleden,

Geachte gemeenteraadsleden, Geachte gemeenteraadsleden, Op 12 januari 2015 ontvingen wij een brief van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen over de gemeentelijke opgave om inwoners langer zelfstandig te kunnen laten wonen. Dit

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF. Vergadering van 1 juli Onderwerp Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF. Vergadering van 1 juli Onderwerp Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 juli 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00465 Onderwerp Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Besluitvormend Beknopte samenvatting Teylingen wil huiselijk geweld

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick Ami de la maison worden? Spreekt het werk van Maison Patrick u aan? Steun ons dan met een maandelijks bedrag of een eenmalige donatie. Als donateur heeft u jaarlijks de mogelijkheid tot inzage van de inkomsten

Nadere informatie

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan.

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan. Besturing Controlling Communicatie Besturing Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhoffiaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Besturing, Postbus 78, 2600

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Dementie

Ontmoetingscentrum Dementie Ontmoetingscentrum Dementie Thuiszorg Samen zorgen, niet vergeten De zorg voor iemand met een ernstig geheugen - probleem kan heel zwaar zijn. U loopt tegen veel vragen en problemen op. Hoe kunt u bijvoorbeeld

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 19 november Onderwerp Uitvoering van Het gesprek in de WMO Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 19 november Onderwerp Uitvoering van Het gesprek in de WMO Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 19 november 2013 nummer: 2013_BW_00715 Onderwerp Uitvoering van Het gesprek in de WMO 2014 - vormend Beknopte samenvatting Per 1 januari 2013 wordt het WMO-beleid zoals

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Omdat u belangrijk bent! Omdat jij belangrijk bent! 1 Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt u bijvoorbeeld voor een ouder, partner,

Nadere informatie

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker Heerhugowaard, oktober 2012 Opdrachtgever Uitvoering : Gemeente Heerhugowaard : WonenPlus Noord-Holland Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO

Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO Op woensdag was er in het gemeentehuis een informatiemiddag van de WMO raad Soest. Het thema was deze keer Omzien naar elkaar. Op de middag

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp

Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp Bestuur Het bestuur van de stichting bestond in het verslagjaar uit de volgende personen: Klaas Kramer (voorzitter), Albert Pieter

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017.

STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017. STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017. Inhoudsopgave: Inleiding blz. 2 Bestuur. blz. 3 Werkgroep achterban. blz. 4 Werkgroep jonge en werkende mantelzorgers

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie