COLOFON. Dit jaarverslag is een uitgave van het Mantelzorgcentrum. Informatie mag worden overgenomen met naamsvermelding van het Mantelzorgcentrum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLOFON. Dit jaarverslag is een uitgave van het Mantelzorgcentrum. Informatie mag worden overgenomen met naamsvermelding van het Mantelzorgcentrum."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van het Mantelzorgcentrum. Informatie mag worden overgenomen met naamsvermelding van het Mantelzorgcentrum. De Strandwal 22A 1851 VM Heiloo t / f

3 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD 5 2. HET MANTELZORGCENTRUM Organisatie Missie Visie Visiedag Personeel en organisatie Ziekteverzuim en -begeleiding MANTELZORGONDERSTEUNING Algemeen Coördinatie, informatie en afstemming (Thema)bijeenkomsten Website Mantelzorgcentrum Inhoud Bereik Communicatie Kenniscentrum DE PRAKTIJK De mantelzorger als cliënt Tevredenheid cliënt Problemen en hulpvragen algemeen De vraag om (meer of andere) AWBZ-zorg Financiën Ondoorzichtigheid van het zorgstelsel Onbekendheid met de term mantelzorg De gezondheid van de mantelzorger Onvoldoende respijtzorg MANTELZORGONDERSTEUNING IN NOORD-KENNEMERLAND Mantelzorgondersteuning door het Mantelzorgcentrum Mantelzorgondersteuning door de Mantelzorgmakelaar Bereik van het Mantelzorgcentrum Verwijzing Activiteiten PROJECTEN NOORD-KENNEMERLAND Cursus Focus op Eigen Kracht Project Communicatie verbeteren voor mantelzorgers

4 6.3 voor mantelzorgers Bereiken van jonge mantelzorgers AMWAHT (Allochtone Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst) MANTELZORGONDERSTEUNING IN DE KOP VAN NOORD-HOLLAND Mantelzorgondersteuning door het Mantelzorgcentrum Mantelzorgondersteuning door de mantelzorgconsulent en voor mantelzorgers Mantelzorgkrant Dag van de Mantelzorg Platform Mantelzorg Kop van Noord-Holland Mantelzorgpanel Bereik van het Mantelzorgcentrum Verwijzing Activiteiten PROJECTEN KOP VAN NOORD-HOLLAND Back office Wmo-loket Focus op Eigen Kracht Cursus Tilvaardigheden Jonge mantelzorgers

5 1. VOORWOORD Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van het Mantelzorgcentrum over Dit verslag bestaat uit een inhoudelijk deel en een financiële verantwoording van de activiteiten van het Mantelzorgcentrum. U kunt in dit verslag kennis nemen van de ontwikkelingen en de regio s Noord- Kennemerland en de Kop van Noord Holland, de regio s waar het Mantelzorgcentrum actief is. We kijken terug op een jaar waarin alles in beweging is en veel zekerheden lijken te verdwijnen. Met name voor de zorg zijn diverse voorstellen gedaan die menig burger verontrust. Zeker mantelzorgers ervaren deze ontwikkelingen met een gevoel van onrust en onzekerheid en het einde is nog niet in zicht. Het Mantelzorgcentrum heeft in 2012 extra inzet gepleegd op het verbeteren van de informatie aan mantelzorgers en het beter bereiken van de doelgroep. Daar zijn we ruim in geslaagd; ondanks minder subsidie en menskracht zijn er meer mantelzorgers bereikt met een divers en verbeterd aanbod. De grens van ons kunnen is hiermee echter bereikt en zonder extra middelen kunnen we niet meer doen. We blijven ons graag inzetten, juist omdat de druk op mantelzorgers wordt vergroot en ondersteuning in diverse vormen hard nodig is. Het bestuur van het Mantelzorgcentrum, Marjolein Hobbelt, voorzitter Richard Halewijn, secretaris Aart Poleij, penningmeester 5

6 6

7 2. HET MANTELZORGCENTRUM 2.1 ORGANISATIE Het Mantelzorgcentrum is het kennis- en expertisecentrum voor mantelzorg voor de regio Noord-Holland Noord. 2.2 MISSIE Het Mantelzorgcentrum wil, door middel van haar activiteiten, de mantelzorgondersteuning doelmatig vormgeven in samenwerking met de ketenpartners in het veld. Zij stelt haar expertise beschikbaar, waarbij zij (landelijke) ontwikkelingen vertaalt naar het (regionale) veld. Dit biedt organisaties de mogelijkheid om op hun beurt mantelzorgers adequaat te ondersteunen. Daarnaast ondersteunt het Mantelzorgcentrum zelf mantelzorgers door de inzet van de Mantelzorgmakelaar in beide regio s, de mantelzorgconsulent in de Kop van Noord- Holland en door diverse projecten. 2.3 VISIE Door de snelle veranderingen in de zorg die deze huidige tijd kenmerkt, waarbij de verantwoordelijkheid steeds meer bij de burger komt te liggen, wordt het steeds belangrijker mantelzorgers goed te ondersteunen. Zij zijn de kurk waarop de gezondheidszorg in Nederland drijft. Het Mantelzorgcentrum heeft zich in 2012 zoveel mogelijk gericht op de doelstelling van de stichting, namelijk: De mantelzorgondersteuning zodanig te organiseren dat mantelzorgers kunnen blijven participeren in de maatschappij. Dit doel wordt verwezenlijkt door de kennis betreffende mantelzorg te bundelen en te verspreiden, de kennis om te zetten in een effectief aanbod voor mantelzorgers en directe ondersteuning te bieden door de Mantelzorgmakelaar en de Mantelzorgconsulent. Voor het Mantelzorgcentrum ligt het zwaartepunt, evenredig aan de subsidiëring van de gemeenten, op de directe ondersteuning van mantelzorgers door het bieden van informatie en advies, overnemen van regeltaken, begeleiding en educatie. De overige aspecten van de doelstelling konden worden gefinancierd uit de projectfinanciering van de opdrachtgevers. 7

8 2.3.1 VISIEDAG Intern heeft het Mantelzorgcentrum eind 2012 een visiedag georganiseerd. Bestuur en medewerkers bogen zich over vraagstukken als profilering, knelpunten en prioriteiten. Het doel was om de huidige positie en de toekomstige richting van het Mantelzorgcentrum te bepalen. De dag bracht veel inzichten, die worden verwerkt in een visie voor de jaren Los van de visie en missie zijn er vier pijlers die de afgelopen jaren steeds meer de fundatie van het Mantelzorgcentrum zijn geworden. Zij vormen de basis voor het aanbod: directe ondersteuning door Mantelzorgmakelaar en mantelzorgconsulent educatie projecten + ontwikkeling communicatie. Met name op het terrein van educatie en projecten kan het Mantelzorgcentrum zich onderscheiden. 2.4 PERSONEEL EN ORGANISATIE Vanaf 1 januari 2012 is het Steunpunt Mantelzorg in de Kop van Noord-Holland onderdeel van het Mantelzorgcentrum. Er is een nieuwe consulent aangetrokken. Het oude personeel van de Omring is om verschillende redenen niet meegegaan in de nieuwe opzet. In de nieuwe situatie is minder fte beschikbaar, terwijl het werk in de Kop enorm is toegenomen. In november 2012 is het Mantelzorgcentrum overgegaan op een nieuw cliënt-volgsysteem. Hierdoor is het mogelijk om vanaf 2013 een meer verfijnd verslag te geven van cliënten, gemeenten en activiteiten. Op 31 december 2012 heeft het Mantelzorgcentrum 4 parttime medewerkers in vaste dienst: 1 leidinggevende, 3 Mantelzorgmakelaars, 1 mantelzorgconsulent; totaal 2,9 fte. Daarnaast werken er 4 medewerkers op freelance basis ter ondersteuning van de communicatie en PR, de administratie en ter ondersteuning van de Mantelzorgmakelaar. In totaal is er 3,6 fte ingezet. Een vrijwilliger biedt ondersteuning voor de automatiseringsprocessen en het bijhouden van de website. Het bestuur bestaat uit: voorzitter Marjolein Hobbelt secretaris Richard Halewijn penningmeester Aart Poleij. 8

9 De bestuursleden zijn allen beroepsmatig en/of persoonlijk sterk betrokken bij het thema mantelzorg. 2.5 ZIEKTEVERZUIM EN -BEGELEIDING Het ziekteverzuim lag in 2012 op 12,56%. Het langdurige ziekteverzuim leidde gedurende driekwart jaar tot een flinke toename van werkdruk én kosten. Het verzuim is opgevangen door het hele team en door een vervangend Mantelzorgmakelaar. 9

10 10

11 3. MANTELZORGONDERSTEUNING 3.1 ALGEMEEN De samenvoeging tot één punt voor mantelzorgondersteuning in de regio Kop van Noord- Holland heeft geleid tot een forse toename van het aantal bereikte mantelzorgers. Langdurig verzuim van een van de medewerkers en de komst van het Steunpunt Mantelzorg hebben geleid tot een hogere werkdruk. Daarnaast heeft ook het Mantelzorgcentrum te maken met tijden van schaarste; er zijn minder financiële middelen beschikbaar waardoor we uitgedaagd worden om slimmer te werken. Dit is nodig om de lacunes in het aanbod op te vullen met als leidraad de basisondersteuning mantelzorg van het Ministerie van VWS. We bevinden ons ook in tijden van grote veranderingen; de versmalling van de AWBZ, de Kanteling binnen de Wmo, waardoor de burger steeds meer op zichzelf is aangewezen alvorens een beroep te kunnen doen op de professional. Mantelzorgers moeten voldoende steun kunnen ervaren willen zij de zorgtaken blijven volhouden. Door de vele wijzigingen in wet- en regelgeving neemt de werkdruk en onzekerheid bij mantelzorgers toe. Vooral in de groepscursussen en ontmoetingsgroepen neemt het Mantelzorgcentrum een toename waar van het aantal overbelaste mantelzorgers. Het basisaanbod mantelzorgondersteuning is niet gelijk in de twee regio s waar het Mantelzorgcentrum actief is. In zowel Noord-Kennemerland als de Kop van Noord-Holland wordt de functie Mantelzorgmakelaar als ondersteuning aangeboden, maar in de Kop van Noord-Holland wordt eveneens de mantelzorgconsulent ter ondersteuning ingezet. Het Mantelzorgcentrum heeft een taak in het verspreiden van kennis en het ontwikkelen van een adequaat aanbod. Hier wordt vorm aan gegeven door aan te sluiten bij diverse overleggen in gemeenten, overleg met betrokken beleidsambtenaren en door voorlichting te geven aan diverse groepen professionals, vrijwilligers, organisaties en Wmo-adviesraden. Door onderstaande activiteiten is hieraan in 2012 vormgegeven: 3.2 COÖRDINATIE, INFORMATIE EN AFSTEMMING IN HET PROFESSIONELE VELD Het Mantelzorgcentrum biedt ondersteuning in algemene zin door kennis te bundelen en te verspreiden onder mantelzorgers zelf, maar deze ook aan te bieden aan gemeenten en organisaties. Ook in 2012 had het Mantelzorgcentrum een coördinerende rol in het Platform Mantelzorg in de regio Kop van Noord-Holland. Het Mantelzorgcentrum organiseert en leidt de drie bijeenkomsten per jaar en verzorgt de elektronische nieuwsbrief met een actuele sociale kaart. 11

12 Met de primaire mantelzorgondersteuners in de regiogemeenten, professionals en vrijwilligersorganisaties heeft afstemming plaatsgevonden. Voorbeelden hiervan zijn afstemming met het welzijnswerk, Wmo-loketten, Steunpunt Mantelzorg, het ouderenwerk en de thuiszorgorganisaties. 3.3 (THEMA)BIJEENKOMSTEN Het Mantelzorgcentrum sluit zoveel mogelijk aan bij bijeenkomsten waar het thema mantelzorg op de agenda staat. Soms als aanbieder om kennis over te dragen of uit te wisselen met professionals, andere keren als ondersteuner voor Wmo-adviesraden of gemeentelijk beleid. Daarnaast zijn de medewerkers actief in diverse samenwerkingsverbanden om de ondersteuning van mantelzorgers zo goed mogelijk te organiseren. Een gezamenlijk aanbod van een ondersteuning of activiteit, zoals bijvoorbeeld de Dag van de Mantelzorg, werkt in de praktijk bijzonder goed. 3.4 WEBSITE MANTELZORGCENTRUM INHOUD De website is in 2012 verder geprofessionaliseerd. Daarmee voldoet de site steeds meer aan de behoefte om nieuws en activiteiten voor mantelzorgers verder te structureren. De website biedt een overzicht voor mantelzorgers én professionals om de activiteitenkalender te raadplegen en nieuwsberichten te lezen. Het aantal bezoekers van de site neemt toe en ook de vermeldingen van organisaties met hun aanbod is toegenomen. Voor mantelzorgers is het belangrijk dat zij in staat worden gesteld keuzes te maken en van het aanbod gebruik te maken, los van de organisatie waar zij mee te maken hebben. Voor professionals biedt de site inzicht in het aanbod, zodat de informatieverstrekking aan mantelzorgers wordt verbeterd BEREIK Tot april is er een storing geweest bij de registratie en zijn er geen cijfers beschikbaar. Vanaf april 2012 is de website keer bekeken. 65% van de gebruikers bezocht de website voor de eerste keer en 35% waren terugkerende bezoekers. Gemiddeld werden 3,5 pagina s bezocht. 12

13 3.5 COMMUNICATIE Om mantelzorgers beter te bereiken, is in 2012 fors meer aandacht besteed aan externe communicatie. Met een vernieuwde huisstijl is ingezet op het vergroten van de herkenbaarheid van het Mantelzorgcentrum en het aanbod. In navolging van gemeenten in de Kop van Noord-Holland kreeg ook de gemeente Alkmaar haar eigen Mantelzorgkrant. De reacties waren zeer positief. Om de kosten laag te houden is de Mantelzorgkrant in beide gebieden overigens zoveel mogelijk per verspreid. 3.6 KENNISCENTRUM Het Mantelzorgcentrum is hét kenniscentrum voor mantelzorg. Dit vraagt om voortdurend onderzoek naar ontwikkelingen, publicaties en deelname aan (landelijke) bijeenkomsten. Ook het vertalen van de problemen van mantelzorgers levert zoveel kennis op, dat er voldoende thematiek en inspiratie is om nieuw aanbod te ontwikkelen. 13

14 14

15 4. DE PRAKTIJK 4.1 DE MANTELZORGER ALS CLIËNT Mantelzorgers bestaan uit een zeer diverse groep van mannen, vrouwen, jong en ouder, autochtoon en allochtoon, werkend of niet (meer) werkend. Zij zorgen over het algemeen zeer intensief voor hun naaste, die meestal in huis woont en partner of kind is. Het aantal vrouwelijke cliënten ligt hoger dan het aantal mannelijke. Het aantal mantelzorgers in de leeftijdsgroep tussen de 40 en 70 jaar is het meest vertegenwoordigd. In Nederland bestaat al langer de vraag of de aandoening of beperking bepalend is voor de zwaarte van de zorg. Andere, complexe factoren maken het niet mogelijk om de zorgzwaarte voor de mantelzorger aan te geven. Voorbeelden die de zorgtaak kunnen verzwaren, zijn het vervullen van de meerdere rollen van de mantelzorger, de kwaliteit van leven, en het al dan niet in balans zijn van de mantelzorger. De hulpvraag van mantelzorgers in alle categorieën beslaat gemiddeld drie beleidsterreinen en de belasting van mantelzorgers is vaak hoger naarmate de aandoening gecompliceerd is of als effect heeft dat er gedragsstoornis optreedt. Dit laatste heeft meestal tot gevolg dat er naast de praktische zorgtaken 24 uur per dag toezicht nodig is. Dit beeld wordt het meest gezien bij bepaalde vormen van kanker, CVA en dementie TEVREDENHEID CLIËNT De waardering voor het Mantelzorgcentrum is onverminderd hoog. Cliënten zijn vaak nog zeer verbaasd over deze vorm van mantelzorgondersteuning. De waardering wordt gemeten aan de hand van de opgetekende reacties: de bereikbaarheid en beschikbaarheid ( 5 dagen per week van 9 tot 5 uur) de aanwezige kennis en kunde de (praktische) ondersteuning bij vragen en/of ondervonden problemen de rust die het geeft dat men altijd een beroep kan doen op een professional het feit dat er geen kosten aan verbonden zijn het diverse aanbod. 15

16 4.2 PROBLEMEN EN HULPVRAGEN ALGEMEEN Het is niet mogelijk om specifieke problemen van mantelzorgers per gemeente te benoemen. Een algemene beschrijving is wel te geven en de ervaring leert dat mantelzorgers in iedere regio of gemeente min of meer tegen dezelfde problemen aanlopen. De ingewikkeldheid van het zorgsysteem en de daarmee gepaard gaande controlesystemen kost veel mantelzorgers energie en stress. Hetzelfde geldt voor de (voorstellen tot) nieuwe wetten, regels en regelingen die landelijk worden bepaald. Zo is 2012 opnieuw het jaar van wijzigingen als het gaat om verzekeringen, indicatiestelling en de eigen bijdragen. Deze wijzigingen komen bij mantelzorgers die langdurig zorgen voor hun naaste, hard aan en doen hun vrezen voor de toekomst. Daarnaast lezen mantelzorgers in de krant de voorstellen die hun gemeente doet als het gaat om de gemeentelijke voorzieningen en de ondersteuning van mantelzorgers. Ook hier ziet men veelal dezelfde trend waarin het beroep op de inzet van het eigen vermogen en de directe omgeving centraal staat. De informatievoorziening wordt door al deze veranderingen en voorstellen tot bezuinigen bemoeilijkt, omdat de uiteindelijke gevolgen hiervan lastig te voorspellen zijn. Hierdoor zijn websites, folders en andere informatiebronnen vaak niet betrouwbaar of te algemeen geformuleerd. Mantelzorgers raken gefrustreerd wanneer er geen duidelijk antwoord wordt gegeven op hun (specifieke) vraag. In beide regio s zien we dit verschijnsel wat meer specifiek terug in de volgende problemen en hulpvragen DE VRAAG OM (MEER OF ANDERE) AWBZ-ZORG Deze aanvragen worden gedaan bij het CIZ. Met de boven geschetste wijzigingen is er vaak een extra drempel ingevoerd om deze zorg te krijgen. Er wordt, meer dan voorheen, vanuit gegaan dat de mantelzorger veel taken op zich neemt en dit ook langdurig doet. Zoals eerder genoemd is er voor veel zorgvragers maatwerk nodig in de zorg, begeleiding of opvang. Het is bijzonder lastig wanneer men niet in de doelgroep valt van aanbieders. Dit komt voor bij mensen met meerdere aandoeningen of beperkingen, jongere zieken of afwijkend gedrag met een andere oorzaak dan dementie of verstandelijke handicap. De hulpvragen betreffen dan ook veel vragen voor oplossingen die niet standaard zijn FINANCIËN Veel hulpvragen betreffen het PGB en financiële problemen door verlies van werk of inkomen door ziekte. Het PGB is een mooi instrument voor zorgvragers om de regie te krijgen of te houden. In de praktijk blijkt dat mantelzorgers het PGB vaak aanvragen en de administratie zelf 16

17 doen. Mantelzorgers zijn blij met de (financiële) mogelijkheden die het budget biedt, maar in een aantal gevallen levert het budget ook onzekerheid, spanning en extra druk op. De (voorgestelde) wijzigingen omtrent de toekenning van het PGB heeft veel vragen opgeleverd van mantelzorgers die de aanvraag overwegen. Het mantelzorgcompliment zorgt ook voor een hulpvraag met name bij de groep mantelzorgers die dit niet meer krijgt, wanneer er een indicatie voor verblijf is afgegeven ONDOORZICHTIGHEID VAN HET ZORGSTELSEL Het blijft tobben voor mantelzorgers als het gaat om eenduidige, kloppende informatie voor de oplossing van problemen. Het is absoluut niet duidelijk waar en onder welke voorwaarden men voor bepaalde zorg terecht kan. Ook de Wmo-loketten zijn niet altijd in staat dit probleem te ondervangen. Met name de integrale intake gesprekken waarin mantelzorgers een eigen plek hebben en de behoeften worden gesignaleerd, wordt nog gemist ONBEKENDHEID MET DE TERM MANTELZORG Het komt nog veelvuldig voor dat mantelzorgers zichzelf niet herkennen in de term mantelzorg. Hierdoor gaat veel informatie aan hen voorbij en komt de hulp vaak laat op gang. In 2012 gaat dit iets beter door het feit dat de media meer schrijven over de mogelijke gevolgen van het (gezondheids)beleid voor mantelzorgers. Een hardnekkig probleem blijft het feit dat de zorg en welzijn-professionals die in contact staan met zorgvragers, nog te weinig oog hebben voor de mantelzorger. De klacht van mantelzorgers blijft onverminderd groot wanneer zij ontdekken dat de professional hen niet eerder op het spoor van hulp heeft gewezen DE GEZONDHEID VAN DE MANTELZORGER Mantelzorgers die voor het eerst hulp vragen bij het Mantelzorgcentrum, doen dit vaak op een moment waarop men al lange tijd vastloopt in de zorg voor de naaste. Gezondheidsklachten als oververmoeidheid, stress, slapeloosheid en zelfs burn-out klachten zijn waargenomen in beide regio s. Met name mantelzorgers die zorgen voor een naaste met moeilijk gedrag zoals vergeetachtigheid bij dementie, onvoorspelbaarheid, agressiviteit of een sterk veranderde persoonlijkheid zoals bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een psychiatrisch beeld, raken eerder uitgeput. Het zijn juist deze aandoeningen waarvoor in beide regio s moeilijker opvang te regelen is, waardoor de mantelzorger te weinig rust kan nemen ONVOLDOENDE RESPIJTZORG De behoefte aan respijtzorg, waarbij de totale zorg van de mantelzorger wordt overgenomen, is groot en het aanbod is te klein. Er is met name behoefte aan meerdaagse, betaalbare en planbare plekken. 17

18 Ook zouden de dagopvang en dagbehandelingsplekken hun aanbod meer kunnen afstemmen op de behoefte van de mantelzorger door de uren per dag te verlengen zodat de mantelzorger wat langer rust krijgt. 18

19 5. MANTELZORGONDERSTEUNING IN NOORD-KENNEMERLAND In 2012 is er weinig verandering gekomen in de lappendeken van ondersteuning voor mantelzorgers. Hierdoor zijn er verschillende (gemeentelijke) aanspreekpunten voor mantelzorgers ontstaan met verschillende invalshoeken, aanbod en behandeling van de vraag. Het aantal verwijzingen naar het Mantelzorgcentrum blijft hierdoor sterk achter ten opzichte van de Kop van Noord-Holland. Door de extra projecten die het Mantelzorgcentrum in 2012 in deze regio heeft uitgevoerd, kon er beter aan de naamsbekendheid worden gewerkt, wat hopelijk zijn vruchten afwerpt in MANTELZORGONDERSTEUNING DOOR HET MANTELZORGCENTRUM Het Mantelzorgcentrum biedt in deze regio ondersteuning door te participeren in diverse werkgroepen, overleg met diverse organisaties op beleidsniveau te voeren, lacunes in het aanbod te signaleren en voorstellen te doen voor veranderend beleid en het ontwikkelen van nieuwe ondersteuningsvormen voor mantelzorgers. In 2012 zijn diverse beroepsgroepen en Wmo-loketten benaderd om het thema mantelzorg meer aandacht te geven in de organisatie en in het handelen van de professionals. 5.2 MANTELZORGONDERSTEUNING DOOR DE MANTELZORGMAKELAAR In deze regio is het Mantelzorgcentrum vooral bekend door de inzet van de Mantelzorgmakelaar. Deze neemt de regeltaken over van mantelzorgers, geeft voorlichting aan de doelgroep zelf en professionals en stemt de activiteiten met collega-instellingen in de regio af. Daarnaast is de Mantelzorgmakelaar vraagbaak voor professionals en levert zij een bijdrage aan het vorm geven aan het gemeentelijk beleid. 19

20 5.3 BEREIK VAN HET MANTELZORGCENTRUM In onderstaande tabel ziet u een totaaloverzicht van cliënten die zich in 2012 met een hulpvraag bij het Mantelzorgcentrum hebben gemeld. Daarnaast zijn er in dit jaar mantelzorgers bereikt met voorlichtingsbijeenkomsten en andere activiteiten. Gemeenten Noord-Kennemerland Cliënten t/m 2011 Mantelzorgmakelaar Nieuwe cliënten 2012 Mantelzorgcentrum Alkmaar Bergen Langedijk Heiloo subtotaal Voorlichting en cursussen 45 Totaal Omdat het aanbod van het Mantelzorgcentrum steeds meer uitbreidt, is dit jaar voor het eerst ondersteuning in de vorm van voorlichting en cursussen in de tabellen opgenomen. Totalen gemeenten Noord-Kennemerland 21% 34% Alkmaar Heiloo Langedijk 19% Bergen 26% 20

21 Onmeetbaar is op dit moment nog het aantal mantelzorgers in Alkmaar dat kennis heeft kunnen maken met mantelzorgondersteuning via de Mantelzorgkrant. Deze krant is in december in een oplage van exemplaren verspreid. 5.4 VERWIJZING Mantelzorgers zijn voor hun ondersteuning sterk afhankelijk van de professional in hun omgeving om hen te wijzen op het feit dat zij mantelzorger zijn. Veelal kent men deze term niet, waardoor de mantelzorger niet bij de informatie komt die voor hem bestemd is. Hierdoor mist men de ondersteuning volledig of komt deze in een laat stadium op gang. Met het oog op preventie van overbelasting is dit een vervelend gegeven. Voor mantelzorgers die hulp zoeken roept dit veel vragen en ook frustratie op. Verwijzers Regio Noord-Kennemerland Oud contact 4% 3% 3% 2% 1% Flyer/Advert./MZkrant/Website/Sp reekuur/voorl./cursus/onderst.gr. Ziekenhuis/Zorgaanbieder/DOC team/arts/therapeut/psycholoog/ GGZ/MEE/CJG/Arbo Mond-tot-mond-reclame 4% 29% Anders 5% Wmo loket Onbekend 11% Ouderenwerk/Welzijnswerk/Presen t/maatschappelijk Werk Thuiszorg 12% 26% Steunpunt NK Steunpunt Kop 21

22 5.5 ACTIVITEITEN JANUARI 10 januari 19 januari 23 januari 31 januari FEBRUARI 2 februari 7 februari 15 februari 23 februari MAART 6 maart 6 maart 15 maart 15 maart 19 maart 21 maart 23 maart 26 maart 30 maart APRIL 2 april 3 april 5 april 5 april 10 april 12 april 19 april MEI 4 mei 8 mei 10 mei 11 mei 23 mei 24 mei 31 mei JUNI Betrokken gemeente Regio Langedijk Noord Holland Noord Heiloo Regio Langedijk Regio Alkmaar Bergen Regio Regio Alkmaar Langedijk Bergen Utrecht Utrecht Amsterdam Alkmaar Bergen Bergen Regio Bergen Alkmaar Heiloo Alkmaar Bergen Langedijk Alkmaar Regio Heiloo Alkmaar Aard van activiteit of contact Overleg Steunpunt Mantelzorg en Respijthuis Sociaal Café Overleg Zonh (Zorgondersteuning Noord-Holland) Overleg Vrijwilligersplatform Informatie-uitwisseling Zorgnetwerk N-H. Overleg Wonen Plus Welzijn Voorlichting vrijwilligers Respijthuis Overleg WWZ-wijzer Alkmaar Cursus Focus op Eigen Kracht Overleg Triversum en Brijder Overleg Steunpunt Startsymposium Present Alkmaar Workshop en informatiestand op startbijeenkomst steunpunt WPW Cursus Focus op Eigen Kracht Voorbereiding project AMWAHT Landelijk overleg EIZ Overleg NH Mezzo Mantelzorgberaad Cursus Focus op Eigen Kracht Voorlichting vrijwilligers Stichting Welzijn Bergen Overleg De Wering Overleg Stichting Welzijn Bergen Overleg Kern8 (allochtone mantelzorgers) Overleg gemeente Overleg Humanitas Overleg gemeente Overleg gemeente Overleg gemeente Speeddate bestuurders NK Respijtzorg Overleg gemeente Overleg t Praethuys 6 juni Alkmaar Open dag Respijthuis 28 juni Bergen Overleg Stichting Welzijn en Humanitas 28 juni Regio Bezoek hospice Bregthoeve 22

23 JULI 2 juli 6 juli 9 juli AUGUSTUS Regio Langedijk Regio Overleg Steunpunt Humanitas Overleg Wonen Plus Welzijn Voorlichting in t Praethuys 14 augustus Alkmaar Voorbereiding congres Respijtzorg SEPTEMBER 1 september 6 september 13 september 24 september OKTOBER 2 oktober 4 oktober 11 oktober 30 oktober NOVEMBER 7 november 9 november 10 november 19 november 19 november 21 november 29 november 29 november 30 november 30 november DECEMBER 11 december 12 december 19 december Schoorl Langedijk Langedijk Utrecht Alkmaar Langedijk Alkmaar Regio Alkmaar Regio Alkmaar Bergen Heiloo Bergen Heiloo Alkmaar Langedijk Alkmaar Heiloo Heiloo Alkmaar Promotiemarkt (zorg, welzijn, sport en cultuur) Cursus Focus op Eigen Kracht Cursus Focus op Eigen Kracht Landelijk overleg EIZ Mantelzorgberaad Cursus Focus op Eigen Kracht Voorlichting vrijwilligers t Praethuys Overleg MEE Bijeenkomst Wonen en ouderen Workshop congres PvdA Presentatie Mantelzorgkrant in Respijthuis Kennismaking wethouder Overleg gemeente Overleg gemeente Kennismaking wethouder Voorbereiding project AMWAHT Onderzoek Wmo-beleid Voorlichting raadslid Cursus Focus op Eigen Kracht Visiedag Mantelzorgcentrum Actie jonge mantelzorgers CDJA 23

24 24

25 6. PROJECTEN NOORD-KENNEMERLAND UITGEVOERDE EXTRA PROJECTEN In 2012 zijn er diverse extra projecten uitgevoerd in beide regio s. Deze projecten worden apart gefinancierd door de betrokken gemeenten. Over het algemeen worden deze projecten als pilot gestart en wordt het product of aanpak na een positieve evaluatie zo mogelijk geïmplementeerd in het reguliere aanbod. Enkele projecten kennen een langere duur dan een kalenderjaar. Dit heeft soms te maken met het feit dat de start en/of uitvoeringsfase langer duurt dan gepland of de financiën voor langere duur zijn vastgesteld. 6.1 CURSUS FOCUS OP EIGEN KRACHT Doelstelling: mantelzorgers zijn in staat om het eigen netwerk in kaart te brengen, realiseren hun eigen kracht, hebben kennis van hulpbronnen en kunnen (beter) omgaan met fysieke en emotionele problemen. Het is een korte cursus van drie bijeenkomsten waarin de mantelzorger en de eigen kracht centraal staan. Diverse thema s worden behandeld: de positie van de mantelzorger anno 2012, het in kaart brengen van het eigen netwerk, de sociale kaart voor hulp en ondersteuning en dilemma s die mantelzorgers ervaren. De waardering van de deelnemers is bijzonder hoog: gemiddeld een 4 op een waarderingsschaal van 5. Dit wordt gemeten via evaluatieformulieren. De vraag om meer is na iedere afsluiting van de deelnemers genoteerd. Deze cursus is uitgevoerd in de gemeenten Alkmaar, Bergen en Langedijk. Gemiddeld tien mantelzorgers namen er aan deel. 6.2 COMMUNICATIE VERBETEREN VOOR MANTELZORGERS Doelstelling: beter en meer bereik met voorlichtingsmateriaal. In de gemeente Alkmaar is dit jaar het project Verbetering Communicatie voor Mantelzorgers verder uitgevoerd. De aanleiding hiervoor was dat mantelzorgers maar moeizaam de weg vinden naar de organisaties die primair mantelzorgondersteuning bieden. Ook een eigen mantelzorgkrant met actueel nieuws ontbrak. In dit kader zijn er twee producten van verschillende grootte uitgekomen: een gezamenlijk persbericht met advertentie van de primaire basisondersteuners in Alkmaar: het Respijthuis, het Steunpunt Mantelzorg van 25

26 Humanitas en het Mantelzorgcentrum. Dit bericht met advertentie is verschenen in een huisaan-huisblad over zorg en welzijn. De oplage bedroeg exemplaren. Daarnaast is er een mantelzorgkrant ontwikkeld. Het eerste exemplaar is op de Dag van de Mantelzorg op 10 november aan wethouder Martin Hagen in het Respijthuis uitgereikt. De Mantelzorgkrant is positief door mantelzorgers en organisaties ontvangen. Op verzoek van de gemeente is deze krant huis aan huis verspreid met de stadskrant. De oplage voor deze verspreiding bedroeg exemplaren. Het restant is verspreid bij organisaties, bibliotheken en de Wmo-loketten. 6.3 ONTMOETINGSGROEP VOOR MANTELZORGERS Doelstelling: het beoogde effect is dat mantelzorgers herkend en erkend worden, problemen leren bespreken, leren van elkaar en oplossingen voor knelpunten aangereikt krijgen. Hierdoor is men langer in staat om de zorg te geven en zelf gezond te blijven. Mantelzorgers ontmoeten elkaar regelmatig in een veilige omgeving en praten onder begeleiding van een professional over diverse thema s. In de gemeente Bergen ontbrak een ontmoetingsgroep voor mantelzorgers. Deze vorm van ondersteuning past in het primaire aanbod en biedt de mantelzorger leerzame momenten, kracht en een uitlaatklep voor de ervaren emoties en stress. De waardering hiervoor is hoog. De groep is in 2012 vijf maal bij elkaar gekomen onder leiding van een professional van het Mantelzorgcentrum. Het aantal deelnemers bedroeg per keer gemiddeld BEREIKEN VAN JONGE MANTELZORGERS In 2012 is het in deze regio nog niet gelukt om een tastbare vorm te geven aan het bereiken van jonge mantelzorgers. Anders dan in de Kop van Noord-Holland kreeg het Mantelzorgcentrum hiervoor de handen nog niet op elkaar. Er zijn diverse gesprekken met organisaties gevoerd die primair ondersteuning bieden aan de jeugd. Op een enkele organisatie na gaven de betrokkenen aan dat deelnemen aan dit project of de focus meer verleggen naar jonge mantelzorgers niet in het takenpakket kon worden opgenomen. De genoemde redenen hiervoor zijn: onvoldoende menskracht en te weinig financiële middelen. Overigens wordt de doelgroep jonge mantelzorgers wel herkend door de beroepskrachten, maar de sector ziet op korte termijn geen kansen om dit met een apart aanbod op te pakken. 26

Alkmaar. Jaarverslag Bergen. Den Helder - - Heiloo. Hollands Kroon. Langedijk. Schagen. Texel

Alkmaar. Jaarverslag Bergen. Den Helder - - Heiloo. Hollands Kroon. Langedijk. Schagen. Texel Alkmaar Jaarverslag 2014 Bergen Den Helder - - Heiloo Hollands Kroon Langedijk Schagen Texel 1 COLOFON Maart 2015 Dit jaarverslag is een uitgave van het Mantelzorgcentrum. Informatie mag worden overgenomen

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Yvonne Kroonenberg te gast! Agenda

Yvonne Kroonenberg te gast! Agenda Agenda GGZ Noord-Holland-Noord 30 juni, 19.00-21.00 uur. Thema: Omgaan met stress/burn-out. Yvonne Kroonenberg te gast! Woensdag 2 september is schrijfster Yvonne Kroonenberg te gast bij de Palatijn in

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 1. Bekendheid vergroten van het begrip mantelzorg, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, en het ondersteuningsaanbod bij mantelzorgers

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier. Digitale nieuwsbrief Mantelzorgcentrum met nieuws en activiteiten voor mantelzorgers en organisaties. Inschrijven voor de nieuwsbrief Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Nadere informatie

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Inleiding De gemeente Harlingen wil passende ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Inzicht in de belasting en ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep

Nadere informatie

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker Heerhugowaard, oktober 2012 Opdrachtgever Uitvoering : Gemeente Heerhugowaard : WonenPlus Noord-Holland Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen 27.677 inwoners Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen Individuele ondersteuning 2015 2014 Intake cliënt 46 33 Intake zorgvrijwilliger (incl. VPTZ) 14 19 Matching 47 28 Enkelvoudige

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017.

STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017. STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017. Inhoudsopgave: Inleiding blz. 2 Bestuur. blz. 3 Werkgroep achterban. blz. 4 Werkgroep jonge en werkende mantelzorgers

Nadere informatie

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen mantelzorgers die aan bepaalde criteria voldeden via het SVB het mantelzorgcompliment. Per 1-1-2015 is deze regeling

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

informatie en advies. De samenwerking tussen formele en informele zorg wordt steeds belangrijker. We helpen zorgorganisaties om de samenwerking

informatie en advies. De samenwerking tussen formele en informele zorg wordt steeds belangrijker. We helpen zorgorganisaties om de samenwerking Jaaroverzicht 2014 Hoe gaan die veranderingen in de zorg en in het gemeentelijk beleid uitpakken in mijn persoonlijke situatie? Die vraag horen onze mantelzorgmakelaars regelmatig. De behoefte aan informatie

Nadere informatie

Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in. gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge. moeders met een verstandelijke beperking / 10

Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in. gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge. moeders met een verstandelijke beperking / 10 Nieuws in 2013: Eerste (O)ma-vrijwilligers in gezet: ervaren vrouwen als maatje voor jonge moeders met een verstandelijke beperking / 10 vrouwen die deelnamen aan AMWAHT-opleiding krijgen hun certificaat,

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2 voor gemeenten Verordening WMO 2015 versie 2 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE REIKWIJDTE VAN MANTELZORG... 3 2.1. Mantelzorg is altijd vrijwillig...

Nadere informatie

Mantelzorger en vakantie

Mantelzorger en vakantie Mantelzorger en vakantie Agenda Als mantelzorgers doet u alles wat in uw vermogen ligt om uw zorgtaak goed uit te voeren. Maar de boog kan niet altijd gespannen staan; soms heeft ook u behoefte eens goed

Nadere informatie

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering bericht Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Retouradres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle Participatieraad Zwolle t.a.v. de heer J. van der Heiden Sassenstraat 33 8011 PB..ZWOLLE Stadskantoor Lübeckplein

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Mantelzorg waardering en ondersteuning

Mantelzorg waardering en ondersteuning 6 juli 2017 Mantelzorg waardering en ondersteuning Betreft: kadernota 2017-2021 Beste leden van de gemeenteraad, burgemeester, wethouder en andere aanwezigen, Vanavond wordt de kadernota 2017-2021 van

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Driezorg

Mantelzorgbeleid Driezorg Mantelzorgbeleid Driezorg Inleiding Mantelzorg is een belangrijk en omvangrijk deel van de zorg. Naar verwachting neemt het aandeel van mantelzorgers toe in verband met demografische en sociaal-economische

Nadere informatie

Mezzo Advies Verordening WMO 2015

Mezzo Advies Verordening WMO 2015 Verordening WMO 2015 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De reikwijdte van mantelzorg 4 2.1 Mantelzorg is altijd vrijwillig 4 2.2 Mantelzorg en bovengebruikelijke

Nadere informatie

Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3.

Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3. Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3. Offerte is gebaseerd op de Opdrachtformulering Mantelzorgers in Beeld April 2013 opgesteld door de Gemeente Aa en Hunze Offerte mantelzorg in Beeld fase 2

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer

Nadere informatie

Werkplan. Raad van de Informele Zorg en de Regionale Platforms Mantelzorg 2006

Werkplan. Raad van de Informele Zorg en de Regionale Platforms Mantelzorg 2006 Werkplan Raad van de Informele Zorg en de Regionale Platforms Mantelzorg 2006 Tilburg, februari 2006 Werkplan Raad van de Informele Zorg, februari 2006 1 Inleiding In 2006 staat de omvorming centraal

Nadere informatie

Vragenlijst voor mantelzorgers -

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie> Vragenlijst voor mantelzorgers - Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw postcode? (het gaat hier om de

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Communicatieplan: EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Week van de Respijtzorg Noord-Holland 19 25 januari 2009 Inhoudsopgave 1. UITGANGSSITUATIE 3 Week van de Respijtzorg Noord-Holland Doelgroep en doelstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Mezzo memo Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Waardering mantelzorg In het (concept)wetsvoorstel Wmo 2015 is geregeld dat de huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid In opdracht van VNG Datum: 16-6-2015 Team Kennisnetwerk Wmo RadarAdvies Veemarkt 83, 1019 DB Amsterdam T (020) 463 50 50 www.radaradvies.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

De Verbindende Schakel

De Verbindende Schakel - Nieuwsbrief Maart 2016 Editie 4 S1-WIJKVERPLEEGKUNDIGE VOOR EEN GEZONDE WIJK! Graag willen wij als S1-wijkverpleegkundigen alle zorg- en welzijnsorganisaties binnen de gemeente Apeldoorn op de hoogte

Nadere informatie

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten.

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Putten, 22 december 2015 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Betreft: Mantelzorgondersteuning Gemeente Putten 2016 Geacht College, Op 1 december jl. ontving de Wmo-raad de adviesaanvraag

Nadere informatie

Alkmaar. Jaarverslag Bergen. Den Helder - - Heerhugowaard. Heiloo. Hollands Kroon. Schagen. Texel

Alkmaar. Jaarverslag Bergen. Den Helder - - Heerhugowaard. Heiloo. Hollands Kroon. Schagen. Texel Alkmaar Jaarverslag 2015 Bergen Den Helder - - Heerhugowaard Heiloo Hollands Kroon Schagen Texel COLOFON Maart 2016 Dit jaarverslag is een uitgave van het Mantelzorgcentrum. Informatie mag worden overgenomen

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 92/2015 Datum : 4 juni 2015 B&W datum : 16 juni 2015 Beh. ambtenaar : Lotte Vorwerg Portefeuillehouder : H. Rijks Onderwerp : Mantelzorgwaardering 2015 Aanleiding Momenteel

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Klanttevredenheid van mantelzorgers Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN

Nadere informatie

Alkmaar. Jaarverslag Bergen. Den Helder. Heerhugowaard. Heiloo. Hollands Kroon. Schagen

Alkmaar. Jaarverslag Bergen. Den Helder. Heerhugowaard. Heiloo. Hollands Kroon. Schagen Alkmaar Jaarverslag 2016 Bergen Den Helder Heerhugowaard Heiloo Hollands Kroon Schagen COLOFON Maart 2017 Dit jaarverslag is een uitgave van het Mantelzorgcentrum. Informatie mag worden overgenomen met

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 6 April 2007

Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 6 April 2007 Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 6 April 2007 Landelijke publiekscampagne op 16 april van start! Op maandag 16 april start de landelijke publiekscampagne over huiselijk geweld.

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 TERMINALE THUISHULP NOORDWEST OVERIJSSEL Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De missie van de Stichting Terminale Thuishulp NWO 3. Beleidsdoelen Stichting Terminale thuishulp Noordwest

Nadere informatie

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK SWOS in het kort 212 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 35 6 23 681 info@swos.nl www.swos.nl twitter @swos1 KvK 41189365 Bestuursrapportage Met genoegen bieden wij U het jaarverslag

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film Mantelzorg bij kleinschalig wonen Handreiking bij film Colofon Datum: september 2012 Auteurs: Ilse de Bruijn (MOVISIE) en Nienke Blijham (Vilans) Met medewerking van: De Rinnebeek (locatie van zorgorganisatie

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Gemeente Alkmaar laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Alkmaar laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Alkmaar laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Alkmaar.

Nadere informatie

Respijtzorg. Mogelijkheden voor vervangende zorg

Respijtzorg. Mogelijkheden voor vervangende zorg Respijtzorg Mogelijkheden voor vervangende zorg Respijtzorg Wat is Respijtzorg Soms heeft u als mantelzorger even tijd voor uzelf nodig. Om uit te rusten, andere mensen te zien of andere dingen te doen

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek Mantelzorg in de gemeente Groesbeek 1 Inleiding De gemeente is vanuit de Wmo verantwoordelijk voor ondersteuning van mantelzorgers. Met deze notitie wordt een eerste invulling gegeven aan die verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Erna van Dijk Eenheid/Afdeling Ontwikkeling / OWS Telefoon

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Mantelzorg Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

Uitvoeringsplan Mantelzorg Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen splan Mantelzorg Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen 2017-2018 1 Inhoud Inleiding... 2 2. Ambities 2017 2018... 6 2.1 Vinden... 6 2.2 Versterken... 8 2.3 Verlichten... 10 2.4 Verbinden... 13 3. Samenvatting

Nadere informatie