COLOFON. Dit jaarverslag is een uitgave van het Mantelzorgcentrum. Informatie mag worden overgenomen met naamsvermelding van het Mantelzorgcentrum.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLOFON. Dit jaarverslag is een uitgave van het Mantelzorgcentrum. Informatie mag worden overgenomen met naamsvermelding van het Mantelzorgcentrum."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van het Mantelzorgcentrum. Informatie mag worden overgenomen met naamsvermelding van het Mantelzorgcentrum. De Strandwal 22A 1851 VM Heiloo t / f

3 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD 5 2. HET MANTELZORGCENTRUM Organisatie Missie Visie Visiedag Personeel en organisatie Ziekteverzuim en -begeleiding MANTELZORGONDERSTEUNING Algemeen Coördinatie, informatie en afstemming (Thema)bijeenkomsten Website Mantelzorgcentrum Inhoud Bereik Communicatie Kenniscentrum DE PRAKTIJK De mantelzorger als cliënt Tevredenheid cliënt Problemen en hulpvragen algemeen De vraag om (meer of andere) AWBZ-zorg Financiën Ondoorzichtigheid van het zorgstelsel Onbekendheid met de term mantelzorg De gezondheid van de mantelzorger Onvoldoende respijtzorg MANTELZORGONDERSTEUNING IN NOORD-KENNEMERLAND Mantelzorgondersteuning door het Mantelzorgcentrum Mantelzorgondersteuning door de Mantelzorgmakelaar Bereik van het Mantelzorgcentrum Verwijzing Activiteiten PROJECTEN NOORD-KENNEMERLAND Cursus Focus op Eigen Kracht Project Communicatie verbeteren voor mantelzorgers

4 6.3 voor mantelzorgers Bereiken van jonge mantelzorgers AMWAHT (Allochtone Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst) MANTELZORGONDERSTEUNING IN DE KOP VAN NOORD-HOLLAND Mantelzorgondersteuning door het Mantelzorgcentrum Mantelzorgondersteuning door de mantelzorgconsulent en voor mantelzorgers Mantelzorgkrant Dag van de Mantelzorg Platform Mantelzorg Kop van Noord-Holland Mantelzorgpanel Bereik van het Mantelzorgcentrum Verwijzing Activiteiten PROJECTEN KOP VAN NOORD-HOLLAND Back office Wmo-loket Focus op Eigen Kracht Cursus Tilvaardigheden Jonge mantelzorgers

5 1. VOORWOORD Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van het Mantelzorgcentrum over Dit verslag bestaat uit een inhoudelijk deel en een financiële verantwoording van de activiteiten van het Mantelzorgcentrum. U kunt in dit verslag kennis nemen van de ontwikkelingen en de regio s Noord- Kennemerland en de Kop van Noord Holland, de regio s waar het Mantelzorgcentrum actief is. We kijken terug op een jaar waarin alles in beweging is en veel zekerheden lijken te verdwijnen. Met name voor de zorg zijn diverse voorstellen gedaan die menig burger verontrust. Zeker mantelzorgers ervaren deze ontwikkelingen met een gevoel van onrust en onzekerheid en het einde is nog niet in zicht. Het Mantelzorgcentrum heeft in 2012 extra inzet gepleegd op het verbeteren van de informatie aan mantelzorgers en het beter bereiken van de doelgroep. Daar zijn we ruim in geslaagd; ondanks minder subsidie en menskracht zijn er meer mantelzorgers bereikt met een divers en verbeterd aanbod. De grens van ons kunnen is hiermee echter bereikt en zonder extra middelen kunnen we niet meer doen. We blijven ons graag inzetten, juist omdat de druk op mantelzorgers wordt vergroot en ondersteuning in diverse vormen hard nodig is. Het bestuur van het Mantelzorgcentrum, Marjolein Hobbelt, voorzitter Richard Halewijn, secretaris Aart Poleij, penningmeester 5

6 6

7 2. HET MANTELZORGCENTRUM 2.1 ORGANISATIE Het Mantelzorgcentrum is het kennis- en expertisecentrum voor mantelzorg voor de regio Noord-Holland Noord. 2.2 MISSIE Het Mantelzorgcentrum wil, door middel van haar activiteiten, de mantelzorgondersteuning doelmatig vormgeven in samenwerking met de ketenpartners in het veld. Zij stelt haar expertise beschikbaar, waarbij zij (landelijke) ontwikkelingen vertaalt naar het (regionale) veld. Dit biedt organisaties de mogelijkheid om op hun beurt mantelzorgers adequaat te ondersteunen. Daarnaast ondersteunt het Mantelzorgcentrum zelf mantelzorgers door de inzet van de Mantelzorgmakelaar in beide regio s, de mantelzorgconsulent in de Kop van Noord- Holland en door diverse projecten. 2.3 VISIE Door de snelle veranderingen in de zorg die deze huidige tijd kenmerkt, waarbij de verantwoordelijkheid steeds meer bij de burger komt te liggen, wordt het steeds belangrijker mantelzorgers goed te ondersteunen. Zij zijn de kurk waarop de gezondheidszorg in Nederland drijft. Het Mantelzorgcentrum heeft zich in 2012 zoveel mogelijk gericht op de doelstelling van de stichting, namelijk: De mantelzorgondersteuning zodanig te organiseren dat mantelzorgers kunnen blijven participeren in de maatschappij. Dit doel wordt verwezenlijkt door de kennis betreffende mantelzorg te bundelen en te verspreiden, de kennis om te zetten in een effectief aanbod voor mantelzorgers en directe ondersteuning te bieden door de Mantelzorgmakelaar en de Mantelzorgconsulent. Voor het Mantelzorgcentrum ligt het zwaartepunt, evenredig aan de subsidiëring van de gemeenten, op de directe ondersteuning van mantelzorgers door het bieden van informatie en advies, overnemen van regeltaken, begeleiding en educatie. De overige aspecten van de doelstelling konden worden gefinancierd uit de projectfinanciering van de opdrachtgevers. 7

8 2.3.1 VISIEDAG Intern heeft het Mantelzorgcentrum eind 2012 een visiedag georganiseerd. Bestuur en medewerkers bogen zich over vraagstukken als profilering, knelpunten en prioriteiten. Het doel was om de huidige positie en de toekomstige richting van het Mantelzorgcentrum te bepalen. De dag bracht veel inzichten, die worden verwerkt in een visie voor de jaren Los van de visie en missie zijn er vier pijlers die de afgelopen jaren steeds meer de fundatie van het Mantelzorgcentrum zijn geworden. Zij vormen de basis voor het aanbod: directe ondersteuning door Mantelzorgmakelaar en mantelzorgconsulent educatie projecten + ontwikkeling communicatie. Met name op het terrein van educatie en projecten kan het Mantelzorgcentrum zich onderscheiden. 2.4 PERSONEEL EN ORGANISATIE Vanaf 1 januari 2012 is het Steunpunt Mantelzorg in de Kop van Noord-Holland onderdeel van het Mantelzorgcentrum. Er is een nieuwe consulent aangetrokken. Het oude personeel van de Omring is om verschillende redenen niet meegegaan in de nieuwe opzet. In de nieuwe situatie is minder fte beschikbaar, terwijl het werk in de Kop enorm is toegenomen. In november 2012 is het Mantelzorgcentrum overgegaan op een nieuw cliënt-volgsysteem. Hierdoor is het mogelijk om vanaf 2013 een meer verfijnd verslag te geven van cliënten, gemeenten en activiteiten. Op 31 december 2012 heeft het Mantelzorgcentrum 4 parttime medewerkers in vaste dienst: 1 leidinggevende, 3 Mantelzorgmakelaars, 1 mantelzorgconsulent; totaal 2,9 fte. Daarnaast werken er 4 medewerkers op freelance basis ter ondersteuning van de communicatie en PR, de administratie en ter ondersteuning van de Mantelzorgmakelaar. In totaal is er 3,6 fte ingezet. Een vrijwilliger biedt ondersteuning voor de automatiseringsprocessen en het bijhouden van de website. Het bestuur bestaat uit: voorzitter Marjolein Hobbelt secretaris Richard Halewijn penningmeester Aart Poleij. 8

9 De bestuursleden zijn allen beroepsmatig en/of persoonlijk sterk betrokken bij het thema mantelzorg. 2.5 ZIEKTEVERZUIM EN -BEGELEIDING Het ziekteverzuim lag in 2012 op 12,56%. Het langdurige ziekteverzuim leidde gedurende driekwart jaar tot een flinke toename van werkdruk én kosten. Het verzuim is opgevangen door het hele team en door een vervangend Mantelzorgmakelaar. 9

10 10

11 3. MANTELZORGONDERSTEUNING 3.1 ALGEMEEN De samenvoeging tot één punt voor mantelzorgondersteuning in de regio Kop van Noord- Holland heeft geleid tot een forse toename van het aantal bereikte mantelzorgers. Langdurig verzuim van een van de medewerkers en de komst van het Steunpunt Mantelzorg hebben geleid tot een hogere werkdruk. Daarnaast heeft ook het Mantelzorgcentrum te maken met tijden van schaarste; er zijn minder financiële middelen beschikbaar waardoor we uitgedaagd worden om slimmer te werken. Dit is nodig om de lacunes in het aanbod op te vullen met als leidraad de basisondersteuning mantelzorg van het Ministerie van VWS. We bevinden ons ook in tijden van grote veranderingen; de versmalling van de AWBZ, de Kanteling binnen de Wmo, waardoor de burger steeds meer op zichzelf is aangewezen alvorens een beroep te kunnen doen op de professional. Mantelzorgers moeten voldoende steun kunnen ervaren willen zij de zorgtaken blijven volhouden. Door de vele wijzigingen in wet- en regelgeving neemt de werkdruk en onzekerheid bij mantelzorgers toe. Vooral in de groepscursussen en ontmoetingsgroepen neemt het Mantelzorgcentrum een toename waar van het aantal overbelaste mantelzorgers. Het basisaanbod mantelzorgondersteuning is niet gelijk in de twee regio s waar het Mantelzorgcentrum actief is. In zowel Noord-Kennemerland als de Kop van Noord-Holland wordt de functie Mantelzorgmakelaar als ondersteuning aangeboden, maar in de Kop van Noord-Holland wordt eveneens de mantelzorgconsulent ter ondersteuning ingezet. Het Mantelzorgcentrum heeft een taak in het verspreiden van kennis en het ontwikkelen van een adequaat aanbod. Hier wordt vorm aan gegeven door aan te sluiten bij diverse overleggen in gemeenten, overleg met betrokken beleidsambtenaren en door voorlichting te geven aan diverse groepen professionals, vrijwilligers, organisaties en Wmo-adviesraden. Door onderstaande activiteiten is hieraan in 2012 vormgegeven: 3.2 COÖRDINATIE, INFORMATIE EN AFSTEMMING IN HET PROFESSIONELE VELD Het Mantelzorgcentrum biedt ondersteuning in algemene zin door kennis te bundelen en te verspreiden onder mantelzorgers zelf, maar deze ook aan te bieden aan gemeenten en organisaties. Ook in 2012 had het Mantelzorgcentrum een coördinerende rol in het Platform Mantelzorg in de regio Kop van Noord-Holland. Het Mantelzorgcentrum organiseert en leidt de drie bijeenkomsten per jaar en verzorgt de elektronische nieuwsbrief met een actuele sociale kaart. 11

12 Met de primaire mantelzorgondersteuners in de regiogemeenten, professionals en vrijwilligersorganisaties heeft afstemming plaatsgevonden. Voorbeelden hiervan zijn afstemming met het welzijnswerk, Wmo-loketten, Steunpunt Mantelzorg, het ouderenwerk en de thuiszorgorganisaties. 3.3 (THEMA)BIJEENKOMSTEN Het Mantelzorgcentrum sluit zoveel mogelijk aan bij bijeenkomsten waar het thema mantelzorg op de agenda staat. Soms als aanbieder om kennis over te dragen of uit te wisselen met professionals, andere keren als ondersteuner voor Wmo-adviesraden of gemeentelijk beleid. Daarnaast zijn de medewerkers actief in diverse samenwerkingsverbanden om de ondersteuning van mantelzorgers zo goed mogelijk te organiseren. Een gezamenlijk aanbod van een ondersteuning of activiteit, zoals bijvoorbeeld de Dag van de Mantelzorg, werkt in de praktijk bijzonder goed. 3.4 WEBSITE MANTELZORGCENTRUM INHOUD De website is in 2012 verder geprofessionaliseerd. Daarmee voldoet de site steeds meer aan de behoefte om nieuws en activiteiten voor mantelzorgers verder te structureren. De website biedt een overzicht voor mantelzorgers én professionals om de activiteitenkalender te raadplegen en nieuwsberichten te lezen. Het aantal bezoekers van de site neemt toe en ook de vermeldingen van organisaties met hun aanbod is toegenomen. Voor mantelzorgers is het belangrijk dat zij in staat worden gesteld keuzes te maken en van het aanbod gebruik te maken, los van de organisatie waar zij mee te maken hebben. Voor professionals biedt de site inzicht in het aanbod, zodat de informatieverstrekking aan mantelzorgers wordt verbeterd BEREIK Tot april is er een storing geweest bij de registratie en zijn er geen cijfers beschikbaar. Vanaf april 2012 is de website keer bekeken. 65% van de gebruikers bezocht de website voor de eerste keer en 35% waren terugkerende bezoekers. Gemiddeld werden 3,5 pagina s bezocht. 12

13 3.5 COMMUNICATIE Om mantelzorgers beter te bereiken, is in 2012 fors meer aandacht besteed aan externe communicatie. Met een vernieuwde huisstijl is ingezet op het vergroten van de herkenbaarheid van het Mantelzorgcentrum en het aanbod. In navolging van gemeenten in de Kop van Noord-Holland kreeg ook de gemeente Alkmaar haar eigen Mantelzorgkrant. De reacties waren zeer positief. Om de kosten laag te houden is de Mantelzorgkrant in beide gebieden overigens zoveel mogelijk per verspreid. 3.6 KENNISCENTRUM Het Mantelzorgcentrum is hét kenniscentrum voor mantelzorg. Dit vraagt om voortdurend onderzoek naar ontwikkelingen, publicaties en deelname aan (landelijke) bijeenkomsten. Ook het vertalen van de problemen van mantelzorgers levert zoveel kennis op, dat er voldoende thematiek en inspiratie is om nieuw aanbod te ontwikkelen. 13

14 14

15 4. DE PRAKTIJK 4.1 DE MANTELZORGER ALS CLIËNT Mantelzorgers bestaan uit een zeer diverse groep van mannen, vrouwen, jong en ouder, autochtoon en allochtoon, werkend of niet (meer) werkend. Zij zorgen over het algemeen zeer intensief voor hun naaste, die meestal in huis woont en partner of kind is. Het aantal vrouwelijke cliënten ligt hoger dan het aantal mannelijke. Het aantal mantelzorgers in de leeftijdsgroep tussen de 40 en 70 jaar is het meest vertegenwoordigd. In Nederland bestaat al langer de vraag of de aandoening of beperking bepalend is voor de zwaarte van de zorg. Andere, complexe factoren maken het niet mogelijk om de zorgzwaarte voor de mantelzorger aan te geven. Voorbeelden die de zorgtaak kunnen verzwaren, zijn het vervullen van de meerdere rollen van de mantelzorger, de kwaliteit van leven, en het al dan niet in balans zijn van de mantelzorger. De hulpvraag van mantelzorgers in alle categorieën beslaat gemiddeld drie beleidsterreinen en de belasting van mantelzorgers is vaak hoger naarmate de aandoening gecompliceerd is of als effect heeft dat er gedragsstoornis optreedt. Dit laatste heeft meestal tot gevolg dat er naast de praktische zorgtaken 24 uur per dag toezicht nodig is. Dit beeld wordt het meest gezien bij bepaalde vormen van kanker, CVA en dementie TEVREDENHEID CLIËNT De waardering voor het Mantelzorgcentrum is onverminderd hoog. Cliënten zijn vaak nog zeer verbaasd over deze vorm van mantelzorgondersteuning. De waardering wordt gemeten aan de hand van de opgetekende reacties: de bereikbaarheid en beschikbaarheid ( 5 dagen per week van 9 tot 5 uur) de aanwezige kennis en kunde de (praktische) ondersteuning bij vragen en/of ondervonden problemen de rust die het geeft dat men altijd een beroep kan doen op een professional het feit dat er geen kosten aan verbonden zijn het diverse aanbod. 15

16 4.2 PROBLEMEN EN HULPVRAGEN ALGEMEEN Het is niet mogelijk om specifieke problemen van mantelzorgers per gemeente te benoemen. Een algemene beschrijving is wel te geven en de ervaring leert dat mantelzorgers in iedere regio of gemeente min of meer tegen dezelfde problemen aanlopen. De ingewikkeldheid van het zorgsysteem en de daarmee gepaard gaande controlesystemen kost veel mantelzorgers energie en stress. Hetzelfde geldt voor de (voorstellen tot) nieuwe wetten, regels en regelingen die landelijk worden bepaald. Zo is 2012 opnieuw het jaar van wijzigingen als het gaat om verzekeringen, indicatiestelling en de eigen bijdragen. Deze wijzigingen komen bij mantelzorgers die langdurig zorgen voor hun naaste, hard aan en doen hun vrezen voor de toekomst. Daarnaast lezen mantelzorgers in de krant de voorstellen die hun gemeente doet als het gaat om de gemeentelijke voorzieningen en de ondersteuning van mantelzorgers. Ook hier ziet men veelal dezelfde trend waarin het beroep op de inzet van het eigen vermogen en de directe omgeving centraal staat. De informatievoorziening wordt door al deze veranderingen en voorstellen tot bezuinigen bemoeilijkt, omdat de uiteindelijke gevolgen hiervan lastig te voorspellen zijn. Hierdoor zijn websites, folders en andere informatiebronnen vaak niet betrouwbaar of te algemeen geformuleerd. Mantelzorgers raken gefrustreerd wanneer er geen duidelijk antwoord wordt gegeven op hun (specifieke) vraag. In beide regio s zien we dit verschijnsel wat meer specifiek terug in de volgende problemen en hulpvragen DE VRAAG OM (MEER OF ANDERE) AWBZ-ZORG Deze aanvragen worden gedaan bij het CIZ. Met de boven geschetste wijzigingen is er vaak een extra drempel ingevoerd om deze zorg te krijgen. Er wordt, meer dan voorheen, vanuit gegaan dat de mantelzorger veel taken op zich neemt en dit ook langdurig doet. Zoals eerder genoemd is er voor veel zorgvragers maatwerk nodig in de zorg, begeleiding of opvang. Het is bijzonder lastig wanneer men niet in de doelgroep valt van aanbieders. Dit komt voor bij mensen met meerdere aandoeningen of beperkingen, jongere zieken of afwijkend gedrag met een andere oorzaak dan dementie of verstandelijke handicap. De hulpvragen betreffen dan ook veel vragen voor oplossingen die niet standaard zijn FINANCIËN Veel hulpvragen betreffen het PGB en financiële problemen door verlies van werk of inkomen door ziekte. Het PGB is een mooi instrument voor zorgvragers om de regie te krijgen of te houden. In de praktijk blijkt dat mantelzorgers het PGB vaak aanvragen en de administratie zelf 16

17 doen. Mantelzorgers zijn blij met de (financiële) mogelijkheden die het budget biedt, maar in een aantal gevallen levert het budget ook onzekerheid, spanning en extra druk op. De (voorgestelde) wijzigingen omtrent de toekenning van het PGB heeft veel vragen opgeleverd van mantelzorgers die de aanvraag overwegen. Het mantelzorgcompliment zorgt ook voor een hulpvraag met name bij de groep mantelzorgers die dit niet meer krijgt, wanneer er een indicatie voor verblijf is afgegeven ONDOORZICHTIGHEID VAN HET ZORGSTELSEL Het blijft tobben voor mantelzorgers als het gaat om eenduidige, kloppende informatie voor de oplossing van problemen. Het is absoluut niet duidelijk waar en onder welke voorwaarden men voor bepaalde zorg terecht kan. Ook de Wmo-loketten zijn niet altijd in staat dit probleem te ondervangen. Met name de integrale intake gesprekken waarin mantelzorgers een eigen plek hebben en de behoeften worden gesignaleerd, wordt nog gemist ONBEKENDHEID MET DE TERM MANTELZORG Het komt nog veelvuldig voor dat mantelzorgers zichzelf niet herkennen in de term mantelzorg. Hierdoor gaat veel informatie aan hen voorbij en komt de hulp vaak laat op gang. In 2012 gaat dit iets beter door het feit dat de media meer schrijven over de mogelijke gevolgen van het (gezondheids)beleid voor mantelzorgers. Een hardnekkig probleem blijft het feit dat de zorg en welzijn-professionals die in contact staan met zorgvragers, nog te weinig oog hebben voor de mantelzorger. De klacht van mantelzorgers blijft onverminderd groot wanneer zij ontdekken dat de professional hen niet eerder op het spoor van hulp heeft gewezen DE GEZONDHEID VAN DE MANTELZORGER Mantelzorgers die voor het eerst hulp vragen bij het Mantelzorgcentrum, doen dit vaak op een moment waarop men al lange tijd vastloopt in de zorg voor de naaste. Gezondheidsklachten als oververmoeidheid, stress, slapeloosheid en zelfs burn-out klachten zijn waargenomen in beide regio s. Met name mantelzorgers die zorgen voor een naaste met moeilijk gedrag zoals vergeetachtigheid bij dementie, onvoorspelbaarheid, agressiviteit of een sterk veranderde persoonlijkheid zoals bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een psychiatrisch beeld, raken eerder uitgeput. Het zijn juist deze aandoeningen waarvoor in beide regio s moeilijker opvang te regelen is, waardoor de mantelzorger te weinig rust kan nemen ONVOLDOENDE RESPIJTZORG De behoefte aan respijtzorg, waarbij de totale zorg van de mantelzorger wordt overgenomen, is groot en het aanbod is te klein. Er is met name behoefte aan meerdaagse, betaalbare en planbare plekken. 17

18 Ook zouden de dagopvang en dagbehandelingsplekken hun aanbod meer kunnen afstemmen op de behoefte van de mantelzorger door de uren per dag te verlengen zodat de mantelzorger wat langer rust krijgt. 18

19 5. MANTELZORGONDERSTEUNING IN NOORD-KENNEMERLAND In 2012 is er weinig verandering gekomen in de lappendeken van ondersteuning voor mantelzorgers. Hierdoor zijn er verschillende (gemeentelijke) aanspreekpunten voor mantelzorgers ontstaan met verschillende invalshoeken, aanbod en behandeling van de vraag. Het aantal verwijzingen naar het Mantelzorgcentrum blijft hierdoor sterk achter ten opzichte van de Kop van Noord-Holland. Door de extra projecten die het Mantelzorgcentrum in 2012 in deze regio heeft uitgevoerd, kon er beter aan de naamsbekendheid worden gewerkt, wat hopelijk zijn vruchten afwerpt in MANTELZORGONDERSTEUNING DOOR HET MANTELZORGCENTRUM Het Mantelzorgcentrum biedt in deze regio ondersteuning door te participeren in diverse werkgroepen, overleg met diverse organisaties op beleidsniveau te voeren, lacunes in het aanbod te signaleren en voorstellen te doen voor veranderend beleid en het ontwikkelen van nieuwe ondersteuningsvormen voor mantelzorgers. In 2012 zijn diverse beroepsgroepen en Wmo-loketten benaderd om het thema mantelzorg meer aandacht te geven in de organisatie en in het handelen van de professionals. 5.2 MANTELZORGONDERSTEUNING DOOR DE MANTELZORGMAKELAAR In deze regio is het Mantelzorgcentrum vooral bekend door de inzet van de Mantelzorgmakelaar. Deze neemt de regeltaken over van mantelzorgers, geeft voorlichting aan de doelgroep zelf en professionals en stemt de activiteiten met collega-instellingen in de regio af. Daarnaast is de Mantelzorgmakelaar vraagbaak voor professionals en levert zij een bijdrage aan het vorm geven aan het gemeentelijk beleid. 19

20 5.3 BEREIK VAN HET MANTELZORGCENTRUM In onderstaande tabel ziet u een totaaloverzicht van cliënten die zich in 2012 met een hulpvraag bij het Mantelzorgcentrum hebben gemeld. Daarnaast zijn er in dit jaar mantelzorgers bereikt met voorlichtingsbijeenkomsten en andere activiteiten. Gemeenten Noord-Kennemerland Cliënten t/m 2011 Mantelzorgmakelaar Nieuwe cliënten 2012 Mantelzorgcentrum Alkmaar Bergen Langedijk Heiloo subtotaal Voorlichting en cursussen 45 Totaal Omdat het aanbod van het Mantelzorgcentrum steeds meer uitbreidt, is dit jaar voor het eerst ondersteuning in de vorm van voorlichting en cursussen in de tabellen opgenomen. Totalen gemeenten Noord-Kennemerland 21% 34% Alkmaar Heiloo Langedijk 19% Bergen 26% 20

21 Onmeetbaar is op dit moment nog het aantal mantelzorgers in Alkmaar dat kennis heeft kunnen maken met mantelzorgondersteuning via de Mantelzorgkrant. Deze krant is in december in een oplage van exemplaren verspreid. 5.4 VERWIJZING Mantelzorgers zijn voor hun ondersteuning sterk afhankelijk van de professional in hun omgeving om hen te wijzen op het feit dat zij mantelzorger zijn. Veelal kent men deze term niet, waardoor de mantelzorger niet bij de informatie komt die voor hem bestemd is. Hierdoor mist men de ondersteuning volledig of komt deze in een laat stadium op gang. Met het oog op preventie van overbelasting is dit een vervelend gegeven. Voor mantelzorgers die hulp zoeken roept dit veel vragen en ook frustratie op. Verwijzers Regio Noord-Kennemerland Oud contact 4% 3% 3% 2% 1% Flyer/Advert./MZkrant/Website/Sp reekuur/voorl./cursus/onderst.gr. Ziekenhuis/Zorgaanbieder/DOC team/arts/therapeut/psycholoog/ GGZ/MEE/CJG/Arbo Mond-tot-mond-reclame 4% 29% Anders 5% Wmo loket Onbekend 11% Ouderenwerk/Welzijnswerk/Presen t/maatschappelijk Werk Thuiszorg 12% 26% Steunpunt NK Steunpunt Kop 21

22 5.5 ACTIVITEITEN JANUARI 10 januari 19 januari 23 januari 31 januari FEBRUARI 2 februari 7 februari 15 februari 23 februari MAART 6 maart 6 maart 15 maart 15 maart 19 maart 21 maart 23 maart 26 maart 30 maart APRIL 2 april 3 april 5 april 5 april 10 april 12 april 19 april MEI 4 mei 8 mei 10 mei 11 mei 23 mei 24 mei 31 mei JUNI Betrokken gemeente Regio Langedijk Noord Holland Noord Heiloo Regio Langedijk Regio Alkmaar Bergen Regio Regio Alkmaar Langedijk Bergen Utrecht Utrecht Amsterdam Alkmaar Bergen Bergen Regio Bergen Alkmaar Heiloo Alkmaar Bergen Langedijk Alkmaar Regio Heiloo Alkmaar Aard van activiteit of contact Overleg Steunpunt Mantelzorg en Respijthuis Sociaal Café Overleg Zonh (Zorgondersteuning Noord-Holland) Overleg Vrijwilligersplatform Informatie-uitwisseling Zorgnetwerk N-H. Overleg Wonen Plus Welzijn Voorlichting vrijwilligers Respijthuis Overleg WWZ-wijzer Alkmaar Cursus Focus op Eigen Kracht Overleg Triversum en Brijder Overleg Steunpunt Startsymposium Present Alkmaar Workshop en informatiestand op startbijeenkomst steunpunt WPW Cursus Focus op Eigen Kracht Voorbereiding project AMWAHT Landelijk overleg EIZ Overleg NH Mezzo Mantelzorgberaad Cursus Focus op Eigen Kracht Voorlichting vrijwilligers Stichting Welzijn Bergen Overleg De Wering Overleg Stichting Welzijn Bergen Overleg Kern8 (allochtone mantelzorgers) Overleg gemeente Overleg Humanitas Overleg gemeente Overleg gemeente Overleg gemeente Speeddate bestuurders NK Respijtzorg Overleg gemeente Overleg t Praethuys 6 juni Alkmaar Open dag Respijthuis 28 juni Bergen Overleg Stichting Welzijn en Humanitas 28 juni Regio Bezoek hospice Bregthoeve 22

23 JULI 2 juli 6 juli 9 juli AUGUSTUS Regio Langedijk Regio Overleg Steunpunt Humanitas Overleg Wonen Plus Welzijn Voorlichting in t Praethuys 14 augustus Alkmaar Voorbereiding congres Respijtzorg SEPTEMBER 1 september 6 september 13 september 24 september OKTOBER 2 oktober 4 oktober 11 oktober 30 oktober NOVEMBER 7 november 9 november 10 november 19 november 19 november 21 november 29 november 29 november 30 november 30 november DECEMBER 11 december 12 december 19 december Schoorl Langedijk Langedijk Utrecht Alkmaar Langedijk Alkmaar Regio Alkmaar Regio Alkmaar Bergen Heiloo Bergen Heiloo Alkmaar Langedijk Alkmaar Heiloo Heiloo Alkmaar Promotiemarkt (zorg, welzijn, sport en cultuur) Cursus Focus op Eigen Kracht Cursus Focus op Eigen Kracht Landelijk overleg EIZ Mantelzorgberaad Cursus Focus op Eigen Kracht Voorlichting vrijwilligers t Praethuys Overleg MEE Bijeenkomst Wonen en ouderen Workshop congres PvdA Presentatie Mantelzorgkrant in Respijthuis Kennismaking wethouder Overleg gemeente Overleg gemeente Kennismaking wethouder Voorbereiding project AMWAHT Onderzoek Wmo-beleid Voorlichting raadslid Cursus Focus op Eigen Kracht Visiedag Mantelzorgcentrum Actie jonge mantelzorgers CDJA 23

24 24

25 6. PROJECTEN NOORD-KENNEMERLAND UITGEVOERDE EXTRA PROJECTEN In 2012 zijn er diverse extra projecten uitgevoerd in beide regio s. Deze projecten worden apart gefinancierd door de betrokken gemeenten. Over het algemeen worden deze projecten als pilot gestart en wordt het product of aanpak na een positieve evaluatie zo mogelijk geïmplementeerd in het reguliere aanbod. Enkele projecten kennen een langere duur dan een kalenderjaar. Dit heeft soms te maken met het feit dat de start en/of uitvoeringsfase langer duurt dan gepland of de financiën voor langere duur zijn vastgesteld. 6.1 CURSUS FOCUS OP EIGEN KRACHT Doelstelling: mantelzorgers zijn in staat om het eigen netwerk in kaart te brengen, realiseren hun eigen kracht, hebben kennis van hulpbronnen en kunnen (beter) omgaan met fysieke en emotionele problemen. Het is een korte cursus van drie bijeenkomsten waarin de mantelzorger en de eigen kracht centraal staan. Diverse thema s worden behandeld: de positie van de mantelzorger anno 2012, het in kaart brengen van het eigen netwerk, de sociale kaart voor hulp en ondersteuning en dilemma s die mantelzorgers ervaren. De waardering van de deelnemers is bijzonder hoog: gemiddeld een 4 op een waarderingsschaal van 5. Dit wordt gemeten via evaluatieformulieren. De vraag om meer is na iedere afsluiting van de deelnemers genoteerd. Deze cursus is uitgevoerd in de gemeenten Alkmaar, Bergen en Langedijk. Gemiddeld tien mantelzorgers namen er aan deel. 6.2 COMMUNICATIE VERBETEREN VOOR MANTELZORGERS Doelstelling: beter en meer bereik met voorlichtingsmateriaal. In de gemeente Alkmaar is dit jaar het project Verbetering Communicatie voor Mantelzorgers verder uitgevoerd. De aanleiding hiervoor was dat mantelzorgers maar moeizaam de weg vinden naar de organisaties die primair mantelzorgondersteuning bieden. Ook een eigen mantelzorgkrant met actueel nieuws ontbrak. In dit kader zijn er twee producten van verschillende grootte uitgekomen: een gezamenlijk persbericht met advertentie van de primaire basisondersteuners in Alkmaar: het Respijthuis, het Steunpunt Mantelzorg van 25

26 Humanitas en het Mantelzorgcentrum. Dit bericht met advertentie is verschenen in een huisaan-huisblad over zorg en welzijn. De oplage bedroeg exemplaren. Daarnaast is er een mantelzorgkrant ontwikkeld. Het eerste exemplaar is op de Dag van de Mantelzorg op 10 november aan wethouder Martin Hagen in het Respijthuis uitgereikt. De Mantelzorgkrant is positief door mantelzorgers en organisaties ontvangen. Op verzoek van de gemeente is deze krant huis aan huis verspreid met de stadskrant. De oplage voor deze verspreiding bedroeg exemplaren. Het restant is verspreid bij organisaties, bibliotheken en de Wmo-loketten. 6.3 ONTMOETINGSGROEP VOOR MANTELZORGERS Doelstelling: het beoogde effect is dat mantelzorgers herkend en erkend worden, problemen leren bespreken, leren van elkaar en oplossingen voor knelpunten aangereikt krijgen. Hierdoor is men langer in staat om de zorg te geven en zelf gezond te blijven. Mantelzorgers ontmoeten elkaar regelmatig in een veilige omgeving en praten onder begeleiding van een professional over diverse thema s. In de gemeente Bergen ontbrak een ontmoetingsgroep voor mantelzorgers. Deze vorm van ondersteuning past in het primaire aanbod en biedt de mantelzorger leerzame momenten, kracht en een uitlaatklep voor de ervaren emoties en stress. De waardering hiervoor is hoog. De groep is in 2012 vijf maal bij elkaar gekomen onder leiding van een professional van het Mantelzorgcentrum. Het aantal deelnemers bedroeg per keer gemiddeld BEREIKEN VAN JONGE MANTELZORGERS In 2012 is het in deze regio nog niet gelukt om een tastbare vorm te geven aan het bereiken van jonge mantelzorgers. Anders dan in de Kop van Noord-Holland kreeg het Mantelzorgcentrum hiervoor de handen nog niet op elkaar. Er zijn diverse gesprekken met organisaties gevoerd die primair ondersteuning bieden aan de jeugd. Op een enkele organisatie na gaven de betrokkenen aan dat deelnemen aan dit project of de focus meer verleggen naar jonge mantelzorgers niet in het takenpakket kon worden opgenomen. De genoemde redenen hiervoor zijn: onvoldoende menskracht en te weinig financiële middelen. Overigens wordt de doelgroep jonge mantelzorgers wel herkend door de beroepskrachten, maar de sector ziet op korte termijn geen kansen om dit met een apart aanbod op te pakken. 26

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan MANTELZORG AAN DE WATERKANT Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan Versie 1 april 2008 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 3 DEEL 1 1. Aanleiding tot het formuleren van mantelzorgbeleid 4 2. Visie op mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Het verhaal van twee kanten

Het verhaal van twee kanten Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden 7, 8 en 9 Gemeente Meerssen Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008. Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota

Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008. Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008 Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Wmo-voorzieningen 7 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012

i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 i.s.m. Blijf Den Helder Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 HG0007 Schagen, juni 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR HET VERBETEREN VAN ONDERSTEUNING VOOR MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Achtergrond 3 1.1 Mantelzorgers van oudere migranten in Nederland 3 1.2 Visies op mantelzorg en ontwikkelingen

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Nazorg ex-gedetineerden Katwijk

Jaarverslag 2013 Nazorg ex-gedetineerden Katwijk Jaarverslag 2013 Nazorg ex-gedetineerden Katwijk Stichting Kocon Katwijk, mei 2014 Colofon Auteurs: Albert van der Plas en Thea Guijt Contactpersonen: Albert van der Plas, e-mail: albert.vander.plas@ziggo.nl

Nadere informatie

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009 Leeswijzer Bij deze evaluatie is gekozen om de kernpartners betrokken bij huiselijk geweld en het huisverbod zelf een stukje t.b.v. de eerste

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie