TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013."

Transcriptie

1 TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN Het college van burgemeester en schepenen stelt een begrotingswijziging voor met volgend aangepast resultaat: Gewone dienst Ontvangsten eigen dienstjaar ,12 Uitgaven eigen dienstjaar ,02 Ontvangsten vorige jaren ,28 Uitgaven vorige jaren ,69 Uitgaven overboekingen ,68 Geraamd negatief resultaat eigen dienstjaar ,99 Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,92 Buitengewone dienst Ontvangsten eigen dienstjaar ,30 Uitgaven eigen dienstjaar ,73 Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren ,25 Ontvangsten overboekingen ,68 Geraamd resultaat eigen dienstjaar 0,00 Algemeen begrotingsresultaat ,00 De belangrijkste aanpassing betreft de verlaging van de bijdrage aan het OCMW van ,00 naar ,00 of een verlaging van , GOEDKEURING DOTATIE 2014 AAN DE POLITIEZONE. Het politiecollege heeft aan het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van politiebegroting voor 2014 voorgelegd. De dotatie aan de politiezone voor de gemeente Moerbeke wordt voor 2014 geraamd op ,00 euro (ten aanzien van euro in 2013) of een stijging van 3%. De politieraad heeft de politiebegroting op 12 december 2013 goedgekeurd. De gemeenteraad is conform de artikelen 40 en 71 WGP (= de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus) bevoegd om zich uit te spreken over de gemeentelijke dotatie aan de politiezone. In ieder geval dient het bedrag, opgenomen in de politiebegroting, overeen te stemmen met het bedrag voorzien in het budget van de gemeente.

2 De gemeenteraad keurt de gemeentelijke dotatie 2014 aan de politiezone ten bedrage van ,00 euro goed. 3. OCMW: ADVIES BETREFFENDE DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING EN KENNISNAME BUDGET Ook het OCMW is gebonden aan de nieuwe regelgeving van de beleids- en beheerscyclus. De OCMW-raad keurde op 12 december de strategische meerjarenplanning en het budget 2014 goed. Het college van burgemeester en schepenen bracht in zitting van 26 november 2013 gunstig advies uit. De meerjarenplanning wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Het budget wordt enkel ter kennis gegeven. De evolutie van de gemeentelijke bijleg is: ,55 4. BELASTINGEN EN RETRIBUTIES. De voorgestelde belastingen en retributies dienen opnieuw ter goedkeuring te worden voorgelegd omdat de geldigheidsduur ofwel beperkt is tot 1 jaar ofwel afloopt per 31 december Voor de belastingen die over meerdere jaren kunnen gestemd worden, is het aan te bevelen deze periode tot 1 jaar na de installatie van de nieuwe gemeenteraden te laten lopen. Dit voorkomt dat men met een juridisch vacuüm zit bij het begin van een legislatuur. Meer uitleg over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van gemeentebelastingen, alsook andere nuttige informatie over specifieke gemeentebelastingen, vindt u in de geactualiseerde omzendbrief gemeentefiscaliteit BB 2011/01 van 10 juni Deze omzendbrief kan u ook raadplegen op de website van ABB: Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om geen verhogingen door te voeren. De tarieven blijven m.a.w. op hetzelfde niveau als vorig jaar, met uitzondering van de tarieven voor de sportkampen (worden geïndexeerd) omdat de vergoedingen voor de lesgevers ook gestegen zijn. Hieronder volgt een kleine toelichting per reglement. AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING.

3 Het tarief blijft voor het jaar 2014 ongewijzigd op 7% aanvullende belasting op de personenbelasting. OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING. Het tarief blijft voor het jaar 2014 ongewijzigd op 1860 opcentiemen. BELASTING OP HUISVUIL. Voor de huisvuilbelasting is er een belangrijke wijziging. Op vraag van de Raad van Bestuur van IDM om de alle huisvuil gerelateerde belastingen in één reglement op te nemen, stelt het college van burgemeester en schepenen een nieuw reglement voor waarin zowel de diftarbelasting als de belasting op grofvuil is opgenomen. Het voordeel hiervan is dat er maar één kohier moet worden opgemaakt wat gunstiger is qua kosten (voor de koppeling die CIPAL moet uitvoeren). De tarieven worden hier en daar aangepast (verminderd) conform de eerder gemaakte afspraken om binnen de intercommunale te streven naar éénvormige tarieven. Concreet: Het forfaitair deel per lediging wordt geschrapt voor de GFT-container en terug ingevoerd voor de restcontainer en bedraagt: 0,12 EUR per container 40L 0,25 EUR per container 120L 0,50 EUR per container 240L 2,50 EUR per container van 1100L Het deel per aangeboden gewicht geldt zowel voor de restcontainer (=vermindering ten aanzien van voorheen 0,30 per kg) als voor de GFT-container en bedraagt: 0,20 EUR per kilogram aangeboden restafval 0,12 EUR per kilogram aangeboden GFT-afval 0,11 EUR per kilogram aangeboden grof vuil RETRIBUTIE OP HET GEBRUIK VAN PMD-ZAKKEN. Voor het gebruik van de plastiekzakken bestemd voor de inzameling van plastiek, metaal en drankverpakkingen dient een afzonderlijk reglement te worden goedgekeurd. Het CBS stel voor om nog steeds het tarief van 0,25/zak te hanteren. RETRIBUTIE OP HET AFLEVEREN VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL.

4 Sinds 1 januari 2008 kunnen de inwoners op het containerpark terecht voor het afleveren van bouw- en sloopafval. De gemeenteraad hanteert sinds 1 januari 2008 een tarief van 12,50 per kubieke meter, een tarief dat lager ligt dan de werkelijke kostprijs voor het inzamelen van bouw- en sloopafval. Het tarief moet opnieuw vastgesteld worden voor Het CBS stelt voor om dit tarief te behouden, te meer op voorstel van de intercommunale Durme-Moervaart om een zelfde tarief te hanteren die van toepassing is in onze buurgemeenten teneinde te vermijden dat de inwoners van die buurgemeenten in Moerbeke hun afval komen dumpen omdat het in Moerbeke goedkoper zou zijn. BELASTING OP DE MOTOREN (DRIJFKRACHT). Deze belasting blijft ook ongewijzigd op 5 per eenheid en per breuk kilowatt. De bestaande vrijstellingen blijven eveneens behouden. BELASTING OP KAMPEERTERREINEN. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om voor de periode het huidige tarief van 0,12 per m² nuttige oppervlakte te bestendigen. BELASTING OP DE CARAVANS, WOONAANHANGWAGENS OF ANDERE SOORTGELIJKE VERBLIJVEN. Het tarief kan vastgesteld worden voor meerdere jaren. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het bestaande tarief van 62 te behouden en het reglement van toepassing te maken voor de dienstjaren 2014 tot en met BELASTING OP HET VERVOER VAN DRONKEN PERSONEN. De belasting op het vervoer van dronken personen was gestemd voor de periode 2009 t.e.m Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het reglement te verlengen en van toepassing te maken voor de periode 2014 t.e.m Het tarief blijft 100 per rit en per vervoerde dronken persoon. BELASTING OP DE TIJDELIJKE PRIVATISERING VAN HET OPENBAAR DOMEIN. Deze belasting dient opnieuw hernieuwd te worden en is een belasting op de inname van het openbaar domein naar aanleiding van bouw- en andere werken. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het reglement te hernieuwen voor de periode 2014 t.e.m en hetzelfde tarief te behouden, alsmede de vrijstellingen ongewijzigd over te nemen.

5 GEMEENTELIJK REGLEMENT OP LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN. De gemeenteraad keurde in 2010 een nieuw reglement goed betreffende de heffing op leegstaande gebouwen en woningen. Dit was het gevolg van een wijziging in het Grond- en pandendecreet waarbij het leegstandregister een bevoegdheid van de gemeente werd (en niet langer meer van de Vlaamse overheid). Dit reglement loopt af einde 2013 en dient dus hernieuwd te worden. Er wordt slechts 1 wijziging doorgevoerd ten aanzien van het reglement van 2010 en dat betreft het begrip renovatiewerken (dat wordt geschrapt) omdat dit nergens in de wetgeving vermeld staat. BELASTING OP DE AANVRAGEN TOT HET EXPLOITEREN OF VERANDEREN VAN HINDERLIJKE INRICHTINGEN. Deze belasting geldt voor de periode van 2009 t.e.m en dient hernieuwd te worden voor een volgende periode van zes jaar. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor dezelfde regeling over te nemen voor de periode 2014 t.e.m Het betreft concreet 62 voor een milieuaanvraag klasse 2 en 250 voor een milieuaanvraag klasse 1. GOEDKEURING PLAATSRECHTEN MARKT. De tarieven voor het gebruik van de markt (ter gelegenheid van de organisatie van markten) dienen verlengd te worden vanaf 1 januari Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om hetzelfde tarief van 0,25/m² te behouden. Het reglement kan vastgesteld worden voor de periode BELASTING OP DE ONTGRAVINGEN. Deze belasting loopt af einde 2013 en kan vernieuwd worden voor de periode Tarief: 250 per ontgraving. BELASTING OP HET NIET OPTIMAAL AFKOPPELEN VAN HEMELWATER. Aangezien er door de Vlaremwetgeving een verplichting bestaat op een volledige scheiding tussen afvalwater en hemelwater voor woningen op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt (her)aangelegd, heeft de gemeenteraad reeds eerder een belasting goedgekeurd voor de eigenaar die niet de nodige maatregelen treft om het hemelwater op privéterrein optimaal af te koppelen. De belasting bedraagt 1.000,00 per jaar.

6 RETRIBUTIEREGLEMENT OP WERKEN AAN NUTSVOORZIENINGEN OP GEMEENTELIJK OPENBAAR DOMEIN. Sinds 2005 kunnen de gemeenten in het gebied van de intercommunale IMEWO aan de distributienetbeheerder een retributie aanrekenen voor de hinder die werken aan nutsleidingen teweeg brengt. Ons huidig reglement eindigt per 31 december 2013 en dient verlengd te worden. Op voorstel van de intercommunale wordt heden een verlenging voorgesteld tot eind Ten aanzien van het vorige reglement is 1 wijziging aangebracht (=aanvulling) met name in artikel 3: een forfaitaire vergoeding ter compensatie van een belastingvrijstelling. BELASTING OP DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN DOOR VASTE STANDPLAATSEN VOOR FRITUREN. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het bestaande reglement te vernieuwen voor de periode Er wordt een belasting gevestigd van per jaar per frituur. RETRIBUTIE OP HET GEBRUIK VAN HET ACTIVITEITENAANBOD GEORGANISEERD DOOR DE GEMEENTELIJKE SPORTDIENST: AANPASSING. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de tarieven voor de sportkampen aan te passen conform de index. De kosten voor de lesgevers zijn ook gestegen. De nieuwe tarieven zijn: 1) Voor sportkampen: 13 per dag en 6,5 per halve dag. 2) Voor lessenreeksen: 3,5 per les en 3 per les als een volledige lessenreeks wordt gevolgd. 3) Lessenreeksen voor kleuters en -16 jarigen: 2,5 per les en 2 per les als een volledige lessenreeks wordt gevolgd. 5. POLDER MOERVAART EN ZUIDLEDE EN MOERBEKE-POLDER: ADVIES VOORLOPIGE RAMING VAN DE UIT TE VOEREN WERKEN AAN DE WATERLOPEN DERDE CATEGORIE GEDURENDE HET JAAR In het kader van de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen, bezorgen de Polderbesturen, Moerbeke-Polder en Polder Moervaart en Zuidlede, hun programma en overeenkomstige raming van de kosten voor het ruimen van de waterlopen van derde categorie binnen de omschrijving van hun grondgebied, voor het dienstjaar 2014.

7 Voor Moerbeke-Polder bedraagt de raming , 68 euro (t.a.v ,06 euro in 2013) en voor de Polder Moervaart en Zuidlede bedraagt de raming ,00 (t.a.v ,00 euro in 2013). Het college van burgemeester en schepenen stelt voor, in het belang van de landbouw en het milieu, alsmede van de afwatering, om deze ramingen gunstig te adviseren. 6. KERKFABRIEK SINT-ANTONIUS ABT: GOEDKEURING MEERJARENPLANNING De vorige meerjarenplanning betreft de meerjarenplanning , goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 18 december 2007 en latere wijzigingen. Voor de volgende periode is een nieuw meerjarenplan vereist. De meerjarenplannen van andere kerkfabrieken werden reeds ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd in zitting van 25 juni Voor de gewone bijleg, evolueert de gemeentelijke toelage als volgt: Gewone bijleg , , , , , ,64 Voor de buitengewone toelage vraagt de kerkfabriek om volgende investeringen te kunnen doen: 1) Investeringen aan het gebouw. Op basis van de inspectie van Monumentenwacht dienen een aantal werken te gebeuren o.a. de muurankers, de vochtinspijpeling rond de toren, het torenkruis en de dakluiken; 2) Verhogen van de veiligheid en voorkomen en brand: ladderhaken, plaatsen van ladders, brandalarm, torenconstructie, vochtbestrijding pilaren en muren. 3) Binnenschilderwerken, herstellen dorpel en raam sacristieherstellen reling buitentrap en de aankoop van 200 stoelen. 4) Investeringen aan het privaat patrimonium. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 26 november 2013 gunstig advies verleend met uitzondering van de investering betreffende de aankoop van nieuwe kerkstoelen. De kerkfabriekraad heeft beslist dat indien de aankoop van nieuwe stoelen noodzakelijk is, hiervoor een lening zal afgesloten worden. De buitengewone bijleg voor de gemeente wordt begroot op: Buitengewone bijleg

8 , , , ,00 0, ,00 Het college van burgemeester en schepenen stelt voor gunstig advies uit te brengen. 7. KERKFABRIEK SINT-ANTONIUS ABT: BUDGET De kerkfabriekraad Sint-Antonius Abt legt het ontwerp van budget 2014 voor. Het resultaat kan samengevat worden als volgt: exploitatie ontvangsten exploitatie uitgaven Negatief saldo eigen dienstjaar Gecorrigeerd overschot Negatief saldo voor toelage 3.630,00 euro ,00 euro ,00 euro 6.418,32 euro ,68 euro De gemeentelijke toelage bedraagt ,68 euro. Investeringsontvangsten Investeringsuitgaven Saldo ,00 euro ,00 euro 0,00 euro De gemeentelijke toelage bedraagt ,00 euro. Omdat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het bedrag, opgenomen in het meerjarenplan, niet overschrijdt, dient het budget 2014 enkel ter kennisneming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 8. GOEDKEURING MEERJARENPLANNING Vanaf 1 januari 2014 zijn alle lokale besturen verplicht om hun meerjarenplanning, budget en jaarrekening op te maken volgens de nieuwe regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC). Met BBC gaat een totaal andere manier van plannen gepaard. De opmaak van de meerjarenplanning volgens deze nieuwe regels werd zeer grondig voorbereid en is het resultaat van een wisselwerking tussen het politieke orgaan (CBS) en het ambtelijke niveau. Het heeft dus heel wat tijd en energie gekost met als gevolg een financieel evenwicht als gevolg zowel wat het resultaat op kasbasis betreft, als wat de autofinancieringsmarge betreft. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Deze documenten werden tijdig aan de gemeenteraadsleden bezorgd en uitgebreid toegelicht door BDO op 10 december Het gemeentebestuur wil inzetten op vijf prioritaire doelstellingen: 1. De gemeente wil een kwalitatief onderwijs- en vormingsaanbod aanbieden en de lokale economie met bijhorende werkmogelijkheden stimuleren.

9 2. De gemeente en OCMW willen inspelen op de ouder wordende bevolking door voor alle ouderen een thuis te creëren. Hierbij zal de nadruk liggen op mensen zo lang mogelijk in de eigen omgeving te laten wonen, maar zal ook aandacht geschonken worden aan de meer zorgbehoevende senioren. 3. De gemeente wil vrijetijdsmogelijkheden voorzien voor alle inwoners door een regisserende rol op te nemen (samenwerking met en ondersteuning van partners en verenigingen) en door waar nodig actief op te treden als organisator. 4. De gemeente wil een aangename, aantrekkelijke en leefbare gemeente blijven en dit ook verder uitbouwen. 5. De gemeente en OCMW willen een toegankelijke organisatie blijven, zowel voor de burger als voor de interne medewerker, waarbij een uitgebouwd communicatiebeleid aan de basis ligt (incl. afstemming van de dienstverlening tussen gemeente en ocmw). Daarnaast streven de gemeente en het ocmw ernaar om te blijven evolueren naar een professionele en financieel gezonde organisatie. Deze doelstellingen kunnen worden gerealiseerd met toch een positief financieel resultaat. Het geraamd resultaat op kasbasis in 2019 bedraagt EUR. De geraamde autofinancieringsmarge (dit is het bedrag dat het gemeentebestuur jaarlijks extra zou kunnen uitgeven aan het terugbetalen van leningen en interesten) bedraagt in EUR. De schulden dalen van ,27 EUR eind 2013 naar ,15 EUR eind BUDGET De opmaak van het budget 2014 dient eveneens volgens de nieuwe regels van BBC te worden opgemaakt. Het budget is de vertaling van de langetermijnvisie uit de meerjarenplanning naar de korte termijn en sluit er dus volledig op aan. Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting. 10. ONINBAARSTELLINGEN GEMEENTEBELASTINGEN. Verschillende gemeentebelastingen zijn om diverse redenen (vergissing, gegrond bezwaar, overlijden, enz.) niet meer te innen en worden derhalve oninbaar gesteld. Het betreft in casu: Dienstjaar belasting bedrag 2011 Vast recht , Gemeentebelasting Leegstand 990, deel , deel , leegstand 1980, Diftar 1 sem , Caravans 124, Belasting op onbebouwde percelen 1550,00 TOTAAL ,00

10 Om het totaalbedrag wat in perspectief te plaatsen, dient wel te worden opgemerkt dat het bedrag diftar 2 de deel van 2012 voor het overgrote deel betrekking heeft op afval van de eigen diensten, zoals de school, het gemeentehuis, de werf en de bibliotheek (dit zouden we anders aan onszelf moeten betalen). 11. RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL: DIVERSE AANPASSINGEN. Ingevolge het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, heeft de gemeenteraad in 2008 de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel vastgesteld. Inmiddels werden reeds 3 kleinere aanpassingen aangebracht. Heden worden we geconfronteerd met meer ingrijpende wijzigingen. Enerzijds heeft de Vlaamse regering haar besluit van 7 december 2007 aangepast (bij besluit van 23 november 2012). Anderzijds zijn er federaal een aantal wijzigingen op het gebied van loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof en verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek kind, die voor gevolg hebben dat de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel hiermee in overeenstemming moet worden gebracht. De diverse wijzigingen aan de rechtspositieregeling zijn besproken met de vakbonden en hebben geleid tot een protocol van akkoord. De gemeenteraad keurt deze aanpassingen goed. 12. TOEKENNING ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES. Het gemeentebestuur geeft sinds enkele jaren maaltijdcheques aan haar personeelsleden. Sodexo is tot heden en dit ingevolge een prijsvraag samen met het OCMW de leverancier van de maaltijdcheques. Op een vraag van de stad Sint- Niklaas om deel te nemen aan een samenaankoop, heeft het college van burgemeester en schepenen op 30 april 2013 positief geantwoord. Inmiddels werd de opdracht door de stad Sint-Niklaas gegund aan de meest voordelige bieder, met name de firma Edenred. Edenred kan zowel papieren als elektronische maaltijdcheques aanleveren. Heden werkt het gemeentebestuur nog met paieren maaltijdcheques maar het college van burgemeester en schepenen opteert voor de invoering van elektronische maaltijdcheques en wenst dit ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. De keuze voor de elektronische maaltijdcheques werd ook voorgelegd aan de representatieve vakorganisaties die een protocol van akkoord ondertekenden. Gelet op de opzeggingstermijn die moet in acht genomen worden, kan pas op 1 maart 2014 gestart worden.

11 De modaliteiten blijven verder ongewijzigd. De werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques bedraagt 5,80 euro per maaltijdcheque. De werknemersbijdrage in de maaltijdcheques bedraagt 1,20 per maaltijdcheque. Verder wordt zoals voorheen toepassing gemaakt van de pro rata regeling. Dit betekent dat het aantal toegekende maaltijdcheques wordt berekend door het totaal aantal uren normale werkelijke arbeid die de werknemer tijdens het kwartaal heeft gepresteerd, te delen door het normale aantal uren per dag van de maatpersoon in het bestuur. Indien deze bewerking een decimaal getal oplevert, wordt het afgerond op de hogere eenheid. Indien het aldus verkregen getal groter is dan het maximum aantal werkbare dagen van de maatpersoon in het bestuur in het kwartaal, wordt het tot dit laatste aantal beperkt. 13. SUBSIDIEREGLEMENT SPORTRAAD. Het bestaande subsidiereglement is er gekomen vanuit de sportraad, gekoppeld aan het verenigingssportbeleidsplan. De financiën werden rechtstreeks op de rekening van de sportraad gestort. Met het (nieuwe) planlastendecreet moeten de lokale besturen via de Beleids- en Beheerscylus (BBC) aantonen dat ze voldoen aan de Vlaamse beleidsprioriteiten om in aanmerking te komen voor subsidie. Dit betekent dat de subsidies rechtstreeks naar de gemeente komen en derhalve het subsidiereglement vanuit de gemeente zelf moet worden opgemaakt. Dit reglement moet voldoen aan de door Vlaanderen vastgestelde beleidsprioriteiten (BPS1 en BPS2) en moet op de website te raadplegen zijn. Aan de gemeenteraad wordt heden een ontwerp van subsidiereglement ter goedkeuring voorgelegd. 14. SUBSIDIEVERDELING VAN DE JEUGD Overeenkomstig het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid en het besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, werd door de gemeenteraad op 28 september 2010 het jeugdbeleidsplan goedgekeurd. In uitvoering van het jeugdbeleidsplan wordt door de jeugdraad een voorstel van subsidieverdeling gedaan op basis van de door de jeugdverenigingen ingediende verantwoordingsstukken. Het te verdelen bedrag is 9.600,00. Kan de gemeenteraad instemmen met de voorgestelde subsidieverdeling evenals machtiging tot betaling van de kredieten verlenen als volgt: Vereniging Bedrag ( ) Begrotingsart. Toon & Tine 666, / Jeugd Rode Kruis 1.909, / Jong VLD 0, /332-02

12 Scouts 3.691, / KLJ 3.168, / Jeugdhuis De Kring 0, / Suikerspin (kadervorming) 163,00 761/ Totaal 9.600,00 Jong VLD had onvoldoende activiteiten tijdens het werkingsjaar om voor subsidies in aanmerking te komen, jeugdhuis De Kring diende geen subsidieaanvraag in. 15. VERLENGING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GAS-BEMIDDELAAR. Het reglement gemeentelijke administratieve sancties (GAS) werd door de gemeenteraad vastgesteld op 6 juli 2010 en nadien nog aangepast. In het GAS is een procedure van bemiddeling voorzien voor minderjarigen die een overtreding begaan. Voor deze bemiddeling heeft de gemeente de voorgaande jaren beroep gedaan op de diensten van een bemiddelaar van de stad Gent. Hiertoe werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Deze samenwerkingsovereenkomst eindigt op 31 december 2013 en dient verlengd te worden. Het huidig voorstel bevat enkele wijzigingen ten aanzien van de vorige jaren. Deze zijn: 1) Bij II. Algemene bepaling mbt de uitvoering van de overeenkomst: De prioriteit gaat daarbij uit naar de organisatie van de bemiddelingsprocedure ten aanzien van minderjarigen, zoals vastgelegd door de gemeenteraad van gemeente Moerbeke. 2) Bij III. Financiële bepalingen: Artikel 9: Aangezien de forfaitaire toelage van de federale staat onvoldoende is om de integrale loonkost en de werkingskosten van de bemiddelaar te betalen, zal, de meerkost doorgerekend worden aan de verschillende gemeenten binnen het gerechtelijk arrondissement Gent, die eenzelfde samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met de stad Gent om beroep te doen op de door de federale regering gefinancierde bemiddelaar, conform artikel 10. Artikel 10:Wat de loonkosten en werkingskosten betreft voor de bemiddelaar, zullen deze kosten via een forfaitair bedrag van 25 per dossier doorgerekend worden aan de verschillende steden en gemeente binnen het gerechtelijk arrondissement Gent die een samenwerkingsakkoord hebben afgesloten. Uitzondering: Voor dossiers waarin één van de betrokken partijen niet wenst in te gaan op het bemiddelingsaanbod, wordt het forfait niet aangerekend. Artikel 11: De bemiddelaar verbindt er zich toe om na afloop van de subsidiëringperiode en ten laatste tegen het einde van het jaar een overzicht te maken van het aantal behandelde

13 dossiers waarin het forfait zoals bepaald in artikel 10, zal aangerekend worden. Dit bedrag zal door de stad Gent gefactureerd worden aan de gemeente Moerbeke. 3) Bij IV. Verzekering: Artikel 12:De stad Gent sluit een verzekering af aangaande de burgerlijke aansprakelijkheid en tegen lichamelijke ongevallen bij vrijwillige herstelprestaties van de overtreder in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. De bijdrage voor deze verzekering wordt mee verrekend in het forfaitair bedrag van 25 per dossier. 4) Bij VII. Duur van de overeenkomst: Artikel 14: Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2014 en is geldig voor onbepaalde tijd. De stad Gent kan de overeenkomst stopzetten wanneer de federale toelage wordt stopgezet of wanneer deze wordt gewijzigd. De gemeente Moerbeke en de stad Gent kunnen het akkoord opzeggen mits een aangetekend opzeggingsbrief, minstens drie maanden voor het einde van de jaarlijkse subsidiëringperiode of binnen een periode van drie maanden na de kennisgeving van een verlaging van de federale subsidiëringregeling. De gemeenteraad stemt in met de verlenging van deze overeenkomst en keurt deze goed. 16. GEBRUIKSOVEREENKOMST BUURTHUIS KRUISSTRAAT: AANVULLING EN 17. GEBRUIKERSREGLEMENT BIBLIOTHEEK: AANVULLING. Deze 2 agendapunten ( 16 en 17) kunnen samen behandeld worden omdat de aanvulling voor beide reglementen hetzelfde is. Het college van burgemeester en schepenen heeft aan de cultuuradviesraad gevraagd of zij een advies konden uitbrengen m.b.t. de mogelijkheid die aan elke Moerbeekse erkende vereniging zou gegeven worden om éénmaal per jaar gratis gebruik te kunnen maken van het buurthuis of van de bibliotheek. Het gratis gebruik kan enkel toegestaan worden als: - de zaal nog niet verhuurd is; - de vereniging zelf niet over een lokaal beschikt waar de activiteit kan doorgaan; - de activiteit zelf geen commercieel doel heeft. De CAR heeft hierover een gunstig advies uitgebracht op 4 september Een Moerbeekse vereniging kan door het college van burgemeester en schepenen erkend worden als: - de zetel gevestigd is in Moerbeke of als de activiteiten op het grondgebied Moerbeke plaatsvinden; - de vereniging toegankelijk is voor iedereen;

14 - de activiteiten een sociaal karakter hebben zonder commercieel oogmerk. De gemeenteraad stemt in met dit voorstel en verleent goedkeuring aan de aanvulling in beide reglementen. 18. AANVULLING ALGEMEEN VERKEERSREGLEMENT. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om aan alle publieke gebouwen parkeerplaats voor te behouden voor gehandicapten. Concreet: aan het gemeentehuis, aan het politiekantoor en aan de bibliotheek. Hiertoe dient het algemeen verkeersreglement te worden aangepast. De gemeenteraad stemt hiermee in. TOEGEVOEGDE PNTEN DOOR DE FRACTIE CD&V OP DE DAGORDE GEVRAAGD. 1. BESLISSING BIJEENROEPING GBC TEN LAATSTE IN FEBRUARI Het bijeenroepen van de GBC is niet de bevoegdheid van de gemeenteraad. Op eerdere vragen werd reeds geantwoord dat eerst bekeken moest worden waar we met de gemeentelijke financiën zouden eindigen alvorens we deze commissie zouden samenroepen en dat er op 11 december een vergadering gepland was met Erwin Sucaet, mobiliteitsbegeleider, om de bijeenroeping en de agenda van de eerste GBC te bespreken. Intussen werden de uitnodigingen verstuurd. Het moet echter worden benadrukt dat binnen de Gemeentelijke Begeleidingscommissie het komen tot oplossingen en tot kwaliteitsvolle plannen en projecten die kaderen in het duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid centraal staan. Ook het verwerven van het draagvlak voor deze projecten is van belang. De GBC verleent assistentie bij de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van deze projecten. De leden waken vanuit hun eigen takenpakket binnen het mobiliteitsbeleid over de conformiteit, consistentie en specificiteit. Hier ligt het accent op de (op)waardering van de kwalitatieve aspecten van de projecten, plannen en acties. De GBC zal hierover aanbevelingen geven aan de initiatiefnemer. Men kan moeilijk stellen dat de projecten waarnaar de drie oppositiepartijen in het verleden reeds verwezen kaderen binnen een duurzaam mobiliteitsbeleid. De kans is ook klein dat de vaste leden input kunnen leveren over deze punten. De GBC zal dan ook enerzijds het huishoudelijk reglement moeten goedkeuren alsook een sneltoets van het mobiliteitsplan moeten doen. Als die punten die reeds werden aangekaart moeten worden aangepakt, zullen de vaste leden wellicht weinig interesse hebben om in de uitvoering ervan te worden betrokken. 2. VRAAG OM BESLISSING TOT STOPZETTING VERGUNNING VOOR BREEKWERF OP SITE SUIKERFABRIEK.

15 Ook dit punt is geen bevoegdheid van de gemeenteraad. Het is de plicht van de oppositie om het college vragen te stellen over dergelijke problematieken, maar dit hoeft niet door punten aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen. Het gemeentedecreet is duidelijk: de gemeenteraad kan stemmen over zaken die binnen haar bevoegdheid vallen. Wanneer je de zekerheid wil dat een vraag wordt beantwoord op de gemeenteraad, mag die altijd schriftelijk aan het college worden bezorgd (laat ons afspreken dat dit dan minstens een week op voorhand gebeurd, zodat we ons nog kunnen informeren). Vragen zijn dus geen agendapunten. En vragen herformuleren zodat het een voorstel tot beslissing is, kan uiteraard ook alleen voor die zaken die de bevoegdheid van de gemeenteraad zijn. CD&V vraagt om de vergunning voor breekwerken stop te zetten. Er is echter geen vergunning meer voor breekwerken. Op 12 februari werd geadviseerd door de milieuambtenaar dat de aanvraag tot het verlenen van een nieuwe vergunning onontvankelijk was omdat reeds twee vergunningen werden afgeleverd voor breekwerken van steenpuin van de afbraak van de suikerfabriek zelf. Deze vergunning kon slechts twee keer gedurende 1 jaar (dus in totaal 2 jaar) worden toegekend en dan nog enkel voor het breken van steenpuin van de site zelf of waarvan de oorsprong zich binnen een straal van 1 km bevond. Voor nieuwe breekwerken moest een milieuvergunning klasse 1 worden aangevraagd. Dit werd op 27 februari door het college gemeld aan de aanvrager. Een milieuvergunning klasse 1 werd voor zover we weten nooit aangevraagd bij de provincie. Op 22 augustus werd per aangetekend schrijven gemeld dat de breekwerken die de aannemer uitvoerde niet vergund zijn en werd gevraagd deze activiteiten onmiddellijk stop te zetten. Dit werd ook gedaan, sinds dat moment werden geen breekactiviteiten meer uitgevoerd, de breekmachine werd toen ook verwijderd. De ondernemer liet ons ook weten dat eind maart het huurcontract met Iscal Sugar afloopt en dat tegen dan dus alle aanwezige steenpuin ook weg zal zijn. Op 17 september werd op de gemeenteraad op een gelijkaardige vraag van SP.A- Groen al hetzelfde geantwoord. De aannemer had ons ook beloofd geen nieuw steenpuin aan te voeren, wat hij volgens jullie brief wel degelijk wel nog doet. Maar opslag van steenpuin op een industrieterrein is niet in strijd met de bestemming van dat terrein uiteraard. Hiertegen kan men weinig beginnen.

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. AGENDA. Openbare zitting. 1. Goedkeuring dotatie 2015 aan de politiezone. 2. Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2015 voor de prezone centrum.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 DECEMBER 2012.

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 DECEMBER 2012. VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 DECEMBER 2012. OPENBARE ZITTING. 1. GOEDKEURING DOTATIE AAN DE POLITIEZONE. Op 7 november heeft het politiecollege zich akkoord verklaard met het ontwerp van politiebegroting

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet OPENBARE ZITTING

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet * * * OPENBARE ZITTING * * * O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad.

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 24 FEBRUARI 2015.

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 24 FEBRUARI 2015. TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 24 FEBRUARI 2015. AGENDA. OPENBARE ZITTING. 1. Retributiereglement uitlening gemeentelijk materiaal en inzet gemeentelijk personeel. 2. Advies plaatsing ANPR camera

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 6 december 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

Nadere informatie

De notulen van de zitting van 26 november worden unaniem goedgekeurd.

De notulen van de zitting van 26 november worden unaniem goedgekeurd. ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier S. Poppe, schepenen; E. Coppens - L. Dieleman-van De Vijver F. Dierinck C. Francis - K. Mertens

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269)

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) OPENBARE VERGADERING STADSADMINISTRATIE Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) Volgend jaar op 8 oktober 2006 worden er gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Rechtspositieregeling - Arbeidsreglement - Bedrijfsvervoerplan - Betaalkaart maaltijdcheques - Wijziging

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Rechtspositieregeling - Arbeidsreglement - Bedrijfsvervoerplan - Betaalkaart maaltijdcheques - Wijziging GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 9 november 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00900 Onderwerp: Rechtspositieregeling - Arbeidsreglement - Bedrijfsvervoerplan - Betaalkaart maaltijdcheques

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed.

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 25/11/2013 De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. 2. Verkeer

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Openbare zitting Dagorde deel I 01 Gemeentebudget 2014 - Budgetwijziging 2 Voorstel besluit: De raad keurt de budgetwijziging 2 2014 goed. 02 Wijziging

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

1. Aanvullende belasting op de rijksbelastingen : a. Vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2010 Voorstel : 1400 opcentiemen

1. Aanvullende belasting op de rijksbelastingen : a. Vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2010 Voorstel : 1400 opcentiemen Herne, 8 december 2009 De voorzitter van de Gemeenteraad van de Gemeente Herne verzoekt de Gemeenteraad voor de eerste maal te vergaderen op 23 december 2009-20u - in de raadzaal van het gemeentehuis,

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

GEMEENTE LAAKDAL BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

GEMEENTE LAAKDAL BIJEENROEPING GEMEENTERAAD GEMEENTE LAAKDAL BIJEENROEPING GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraad voor de éérste maal met volgende agendapunten te vergaderen op 25 januari 2011 om 20:00 uur. DAGORDE

Nadere informatie

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Proces-Verbaal. Gemeenteraad

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Proces-Verbaal. Gemeenteraad Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant Aanwezig Verontschuldigd Afwezig --- Proces-Verbaal Vergadering van 18 december 2012 J. Meeus, Burgemeester-Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems,

Nadere informatie

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OPENBARE ZITTING 1. Budgetwijziging gemeente 2013/1. De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde budgetwijziging. In de

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00009 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Invoering van het gemeenschappelijk arbeidsreglement

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 19 december 2016 Openbare zitting

gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 19 december 2016 Openbare zitting gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 19 december 2016 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 21 november 2016. De notulen werden unaniem goedgekeurd. 2 Eredienst. Kerkfabriek Sint-Niklaas

Nadere informatie

Provincie Antwerpen Arrondissement Turnhout GEMEENTE 2235 HULSHOUT

Provincie Antwerpen Arrondissement Turnhout GEMEENTE 2235 HULSHOUT Provincie Antwerpen ----- Arrondissement Turnhout ----- GEMEENTE 2235 HULSHOUT ----- Bijkomend voorstel op dagorde gemeenteraad ingevolge artikel 22 van het gemeentedecreet. Ingevolge een verzoek van gemeenteraadslid(-leden),

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke administratieve sancties reglement

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE VERSIE.

GECOÖRDINEERDE VERSIE. Retributiereglement op het ophalen, het verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2016 en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 24 november

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 21 december 2009 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 21 december 2009 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 21 december 2009 TOELICHTENDE NOTA IN OPENBARE VERGADERING 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 30 november

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 01/07/2015. Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 01/07/2015. Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 01/07/2015 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING AGENDA MET TOELICHTING

OPENBARE ZITTING AGENDA MET TOELICHTING AGENDA MET TOELICHTING De voorzitter van de gemeenteraad van Ichtegem verzoekt voor de eerste maal de gemeenteraad in zitting te vergaderen in de raadzaal van het gemeentehuis in Ichtegem op donderdag

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november OPENBARE ZITTING

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november OPENBARE ZITTING Arrondissement ANTWERPEN LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november 2016. OPENBARE ZITTING 01. Goedkeuring verslag vorige zitting. Gevraagd wordt het verslag van de vorige zitting, 26 oktober 2016, goed

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar.

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 31 mei 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 3 D E C E M B E R

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 3 D E C E M B E R OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 3. - Huishoudelijke afvalstoffen (in werking sinds 1 juni 2012) Art. 26. Elke gemeente draagt

Nadere informatie

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Dit subsidiereglement wil de voetbalclubs van Westerlo ondersteunen bij de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 19 DECEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 19 DECEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 19 DECEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT. 1. Goedkeuring van het gebruiks- en tariefreglement voor het ontmoetingscentrum

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00518 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

Het college van burgemeester en schepenen stelt reeds een eerste buitengewone begrotingswijziging voor betreffende twee uitgaven.

Het college van burgemeester en schepenen stelt reeds een eerste buitengewone begrotingswijziging voor betreffende twee uitgaven. TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 24 APRIL 2012 OPENBARE ZITTING. 1. BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1 VAN 2012. Het college van burgemeester en schepenen stelt reeds een eerste buitengewone begrotingswijziging

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 19 DECEMBER 2013

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 19 DECEMBER 2013 TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 19 DECEMBER 2013 DAGORDE : OPENBARE ZITTING 1) Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering De notulen van de vergadering van de gemeenteraad

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013 Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele Openbare zitting 1 Tijdelijke politieverordeningen getroffen bij besluit burgemeester bekrachtiging door de gemeenteraad

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen financieel

Nadere informatie

Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd;

Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd; VLAAMSE OVERHEID DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd; Gelet

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie