WERKEN DRAAIT OM MENSEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKEN DRAAIT OM MENSEN"

Transcriptie

1 NYSINGH NIEUWS WERKEN DRAAIT OM MENSEN JURIDISCHE GRENZEN TUSSEN HET BELANG VAN ORGANISATIES EN HET INDIVIDU KLAAR VOOR DE TOEKOMST SOCIAL MEDIA BIJ SOLLICITATIEPROCEDURES VERHUIZING IN GOEDE BANEN BODEM ONDER DE BODEMVERHUURCONSTRUCTIE WEGGESLAGEN? ALS HET OOK THUIS KAN 4WOMEN4KIDS

2 Niet alleen geld is geld. Uw zaak. Nysingh weet er meer van. Tijd is voor u zeer kostbaar. U moet snel en alert kunnen reageren op kansen. Of op bedreigingen. Wij beseffen dat terdege. Daarom zíjn we er op het moment dat u ons nodig heeft. En als het even kan zijn we dat moment zelfs vóór. Als een van de grotere advocaten- en notarissenkantoren in Nederland, kunnen we u op nagenoeg alle rechtsgebieden bijstaan met topjuristen. Alle kennis en ervaring in één huis. Dat levert u essentiële tijdwinst op. U hoeft immers nooit te zoeken naar de juiste specialist. Bovendien werken onze specialisten onderling hecht samen. Daardoor hebben we een brede blik op mogelijke oplossingen en kunnen we snel, pro-actief en slagvaardig optreden. Daardoor weten we er meer van. MENSEN, MENSEN, MENSEN WILMA VAN INGEN IS LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN NYSINGH. Hoe je het ook wendt of keert, alles draait altijd om mensen en verhoudingen in onze samenleving. Niet alleen privé, maar ook zakelijk. Productiebedrijven, gemeenten, zorginstellingen en dienstverleners; allemaal zijn we bezig met het inrichten van onze organisaties zodanig dat we het beste uit onze mensen kunnen halen. Met het oog op duurzame en optimale resultaten en een goed evenwicht tussen individuele belangen en de organisatiedoelstellingen. Veranderingen horen daar onlosmakelijk bij. Op het culturele en structurele niveau liggen continu uitdagingen om onze snel veranderende maatschappij bij te benen. Ons kantoor gaat veel van deze uitdagingen graag en regelmatig aan. Onze arbeidsrecht advocaten zijn elke dag betrokken als het gaat om organiseren, aansturen, beoordelen, belonen en afscheid nemen van medewerkers. Er is steeds meer vraag naar ondersteuning en advies op dit terrein. HET DRAAIT ALTIJD OM MENSEN. In deze NysinghNieuws staat daarom vooral de mens centraal, hoe bij Nysingh veel geïnvesteerd wordt op het gebied van samenwerking bijvoorbeeld. En wat te denken van social media in sollicitatieprocedures? Of de (on)mogelijkheden bij grootscheepse interne verhuizingen? En omdat de dynamiek in arbeidsrecht alleen maar toeneemt, informeren wij u ook sneller en frequenter over actuele ontwikkelingen via maandelijkse online seminars. NYSINGH ACTUEEL 04 UITGELICHT 06 ARBEIDSRECHT 08 CLIËNT AAN HET WOORD 10 ARBEIDSRECHT 14 NYSINGH MAATSCHAPPIJ 18 NYSINGHER 22 NAGERECHT 23 Namens alle kantoorgenoten wens ik u een goed, gezond en succesvol jaar toe. Kijk op nysingh.nl/whitepapers voor juridische whitepapers.

3 Carla Nijhuis advocaat Ondernemingsrecht/ Risicomanagement nysingh.nl/nijhuis pandgever/belastingschuldige gaat huren voor de opslag van de aan hem verpande zaken om deze van daaruit uit te winnen. Hierdoor bevinden deze zaken zich niet meer op de bodem van de belastingplichtige. Op grond van het voorstel van de Minister dient de houder van een NIEUWE ADVOCATEN Per 1 oktober 2012 Ton van Acht pandrecht op, of een zekerheidshouder van, een bodemzaak, indien hij advocaat Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer Nysingh Actueel 04 voornemens is om zijn recht op deze zaken uit te oefenen, of anderszins handelingen te verrichten waardoor de zaken niet meer kwalificeren als bodemzaken, daarvan mededeling te doen aan de fiscus. Vervolgens mag deze partij gedurende vier weken na die mededeling of totdat de fiscus kenbaar heeft gemaakt geen beslag te zullen leggen op de bodemzaak zijn rechten met betrekking tot die bodemzaak niet uitoefenen, noch (locatie Arnhem) Sebastiaan Garvelink advocaat Gezondheidszorg (locatie Zwolle) Per 15 oktober 2012 Nysingh Actueel 05 BODEM ONDER DE BODEMVERHUUR- CONSTRUCTIE WEGGESLAGEN? anderszins handelingen verrichten waardoor het bodem(voor)recht van de fiscus wordt beperkt. Indien de fiscus aangeeft geen gebruik te maken van zijn verhaalsrecht of de vierwekentermijn is verstreken, zijn de pand- of zekerheidshouders gedurende vier weken bevoegd hun rechten met betrekking tot die bodemzaak uit te oefenen. Lorenzo Fiorilli advocaat Marktordening (locatie Zwolle) Per 1 november 2012 De Minister van Financiën heeft op Prinsjesdag 2012 een voorstel gedaan tot wijziging van het bodem(voor)recht van de fiscus. Doel van deze wijziging is het bodem(voor)recht constructiebestendig gaat in rang boven het bezitloos pandrecht of andere zekerheidsrechten (eigendomsvoorbehoud, financial lease en huurkoop). BODEM(VOOR)RECHT DREIGT TANDELOZE TIJGER TE WORDEN. Anouk Jagt advocaat Gezondheidszorg (locatie Zwolle) te maken. Door verijdelingsconstructies lijkt de fiscus regelmatig Een financier met een bezitloos pandrecht of een andere zekerheidshouder Rosanne Kruit achter het net te vissen en dreigt het bodem(voor)recht een heeft er dus belang bij om te zorgen dat zijn of haar zaken zich op het Indien de pand- of zekerheidshouder geen mededeling heeft gedaan advocaat Gezondheidszorg tandeloze tijger te worden. moment van faillietverklaring of beslaglegging door de fiscus niet van zijn voornemen, dan wel de fiscus binnen de periode van vier weken (locatie Zwolle) meer op de bodem van de belastingplichtige bevinden. In de praktijk niet in de gelegenheid heeft gesteld tot het treffen van maatregelen om Het bodem(voor)recht is het recht van de fiscus om zich te verhalen op geschiedt dit veelal door deze zaken daarvóór van de bodem van de zijn verhaalsrecht op de bodemzaken uit te oefenen, zijn de gevolgen Per 1 januari 2013 bepaalde roerende zaken die zich op de bodem van de belastingschuldige belastingplichtige af te voeren naar de bodem van een derde, dan wel verstrekkend. De pand- of zekerheidshouder dient in dat geval de Gülay Keser bevinden; veelal machines en inventariszaken. Het bodem(voor)recht door middel van een verhuurconstructie. Een dergelijke handelwijze is opbrengst dan wel de waarde van de bodemzaken te vergoeden aan advocaat Marktordening treft niet alleen zaken die eigendom zijn van de belastingschuldige, door de Hoge Raad akkoord bevonden. de fiscus tot ten hoogste het bedrag van de materiële belastingschulden. (locatie Zwolle) maar ook zaken waarbij het economisch belang bij de belastingschuldige De regel is met ingang van 1 januari 2013 in werking getreden voor ligt. Dit zijn bijvoorbeeld zaken geleverd onder eigendomsvoorbehoud, De verhuurconstructie houdt kort samengevat in dat, indien een nieuwe belastingschulden en nieuw te vestigen zekerheidsrechten. of zaken die op basis van financial lease of huurkoop aan de pandgever/belastingschuldige tekortschiet in zijn verplichtingen jegens Voor bestaande zekerheidsrechten geldt een overgangstermijn van drie belastingschuldige ter beschikking zijn gesteld. Het bodem(voor)recht de pandhouder (veelal de bank), laatstgenoemde de locatie van de maanden.

4 voor iedere professional binnen die organisatie duidelijk is hoe hij bijdraagt aan het behalen van bepaalde doelen. Voor hen geldt NYSINGH ONLINE SEMINARS ARBEIDSRECHT Timo Schrama organisatieadviseur bij De Nieuwe Adviseurs immers vaak dat ze het liefst gewoon bezig zijn met het uitoefenen van hun vak. Als de business concepten en de organisatiedoelen daar dus logisch op aansluiten, komt het behalen daarvan steeds Ontwikkelingen op het gebied van HR en arbeidsrecht volgen elkaar in hoog tempo op en HR professionals worden regelmatig dichterbij. geconfronteerd met een berg aan informatie over juridische ontwikkelingen. Maar wat is nu echt belangrijk? Hoe blijft u Uitgelicht 06 Flexibel In bestendige organisaties bewegen professionals mee met hun vakontwikkelingen en zo kunnen deze organisaties snel inspelen op veranderende behoeften in de markt. Flexibele systemen en eenvoudig bij? Nysingh online seminars Arbeidsrecht Speciaal voor cliënten lichten wij de belangrijkste ontwikkelingen Actueel 07 processen faciliteren dat de mensen binnen organisaties vanuit iedere eerste dinsdag van de maand toe in een online seminar. hun eigen kracht, visie en expertise in kunnen spelen op interne Het enige dat dus nodig is om bij te blijven, is inloggen, en externe ontwikkelingen. meekijken én meepraten met onze arbeidsrechtspecialisten. Samenwerken Rechtspraak, wetgeving én de krant Bestendige organisaties faciliteren professionals om er te leren en Tijdens de online seminars komen uiteenlopende onderwerpen KLAAR VOOR DE TOEKOMST om met elkaar samen te werken vanuit een natuurlijk en logisch perspectief. En dan niet alleen als collega s onderling maar ook uit het arbeidsrecht aan de orde, altijd actueel en voorzien van praktische voorbeelden. Of het nu gaat om relevante met klanten en andere externe relaties. Een organisatie wordt zo rechtspraak, (nieuwe) wetgeving of een actualiteit waarover u TIMO SCHRAMA IS ORGANISATIE- ADVISEUR BIJ DE NIEUWE ADVISEURS EN DENKT MET NYSINGH MEE OVER ORGANISATIEONTWIKKELING. Ik geloof in duurzame organisaties, duurzaam in de betekenis van bestendig. En alle ontwikkelingen die een organisatie doormaakt zouden daaraan moeten bijdragen. Om zo een solide en stabiele basis te creëren van waaruit je goed kunt inspelen op wat de markt vraagt. meer dan de optelsom van een aantal medewerkers. Kennis delen Bij Nysingh wordt juist op het punt van samenwerking veel geïnvesteerd. Een belangrijk project waar ik bij betrokken ben gaat die ochtend nog in uw dagblad las. Wij lichten de actualiteiten toe en - nog belangrijker - vertalen die naar uw praktijk. Vanaf uw eigen werkplek Onze online seminars zijn te volgen vanaf iedere computer met over het ontwikkelen van een modern platform om dossiers en een internetverbinding, duren maxi- Heldere doelstellingen informatie te managen. Door slimmer met dossiers om te gaan maal een uur en zijn voor cliënten Steeds meer organisaties realiseren zich dat hun business model zijn de specialisten bij Nysingh nog beter in staat om kennis te kosteloos bij te wonen. aan het veranderen is. Nieuwe concepten zijn nodig. Wat mij delen en de inhoudelijke kwaliteit van het juridische werk te betreft begint deze verandering vaak bij het duidelijker definiëren verbeteren. Niet alleen onderling, maar zeker ook samen met de Deelnemen? van de organisatiedoelen, met een logische koppeling tussen deze cliënt. Nysingh kijkt daarin echt vooruit. Vraag uw advocaat of notaris naar doelen, de medewerkers én de buitenwereld. Zodat daarmee de online seminars Arbeidsrecht.

5 Hanneke Frijlink advocaat Arbeidsrecht nysingh.nl/frijlink SOCIAL MEDIA BIJ SOLLICITATIE- PROCEDURES WAT MAG U WEL EN WAT JUIST NIET? Social media als LinkedIn, Twitter en Facebook zijn voor werkgevers een mooie inspiratiebron bij het vormen van een beeld van een sollicitant. Het natrekken van referenties bij vorige werkgevers of het opzoeken van informatie over een sollicitant, is op deze manier een stuk eenvoudiger geworden. Maar kan en mag u dit eigenlijk zomaar doen? Als werkgever zult u steeds een afweging moeten maken tussen uw belang om via social media een beeld van uw sollicitant te krijgen enerzijds en het recht op privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van uw sollicitant anderzijds. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) biedt daarvoor de nodige handvatten en waarborgen. DE MEEST VEILIGE WEG OM DISCUSSIE TE VOORKOMEN LIGT VOOR DE HAND: VRAAG OM TOESTEMMING. Deze wet stelt strenge eisen aan de verwerking van persoonsgegevens, die ook gelden voor sollicitanten. Zo mag u alleen persoonsgegevens van sollicitanten verwerken als deze daadwerkelijk noodzakelijk zijn voor de sollicitatie. De informatie moet direct verband houden met de te vervullen vacature en mag geen onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant. Informatie afkomstig van een netwerk dat vooral bedoeld is voor vrienden (Facebook) zal eerder een onevenredige inbreuk maken dan informatie afkomstig van een professioneel netwerk (LinkedIn). Als u inlichtingen, referenties of (strafrechtelijke) gegevens over een sollicitant wilt inwinnen bij derden, moet u hiervoor vooraf toestemming vragen aan de sollicitant. Een sollicitant heeft voor wat betreft verwerking van zijn persoonsgegevens het recht op correctie, inzage en het recht van verzet. De meest veilige weg om te voorkomen dat al in de sollicitatiefase discussie ontstaat over via social media verkregen gegevens ligt voor de hand: vraag toestemming aan de sollicitant. Dat is immers ook de gebruikelijke weg bij het inwinnen van referenties. Geef bij voorkeur schriftelijk in de vacaturetekst aan dat er voorafgaand aan de sollicitatie via social media een zogenaamde pre-employment screening zal worden uitgevoerd en geef ook aan waaruit deze zal bestaan. Zo weet de sollicitant al voor hij daadwerkelijk solliciteert dat een dergelijke screening aan de orde kan zijn. Als u dan ook nog toestemming vraagt, heeft u in elk geval het nodige gedaan om de toets der kritiek zo goed mogelijk te doorstaan. Heeft ú een social media gedragscode? Als een sollicitant eenmaal uw werknemer is, wilt u natuurlijk voorkomen dat de arbeidsproductiviteit in het gedrang komt omdat social media onder werktijd (te) veel voor privédoeleinden worden gebruikt. U heeft het recht om regels te stellen aan het gebruik van social media tijdens werktijd en doet er verstandig aan deze vast te leggen in een gedragscode. Leg in zo n code, die instemming van de Ondernemingsraad behoeft, vast hoe u controleert en welke maatregelen u neemt bij overtreding van de regels. Verklaar deze gedragscode vervolgens integraal van toepassing op de arbeidsovereenkomst. Arbeidsrecht 09

6 Arbeidsrecht 11 ALS HET OOK THUIS KAN MARKTLEIDER IN THUISDIALYSE OVER DE VOORDELEN VAN JARENLANGE SAMENWERKING Laatst hoorde ik een patiënt zeggen dat hij zich bij het dialyseren in een centrum te gast voelt. En dat zou nu juist andersom moeten zijn. Dat de patiënt zich thuis voelt en wij te gast zijn. Ron Magré is manager P&O bij Dianet, leverancier van thuisdialyse en expertisecentrum op het gebied van nierfunctievervangende therapieën. Vrijheid Volgens Magré biedt thuisdialyse een nierpatiënt meer vrijheid om zijn leven naar eigen inzicht in te richten. Met dialyseren in een centrum of ziekenhuis is de patiënt al snel een hele dag kwijt. En als dat thuis kan, in sommige gevallen zelfs s nachts, is er dus veel meer ruimte de rest van de tijd zo normaal mogelijk in te delen. Dat maakt een groot verschil voor de patiënt. En dat is waar het wat ons betreft allemaal om draait.

7 Sinds 1968 bezig zijn met kennis bleek heel goed te passen in onze ambitie tot veel expertise. Sinds de komst van Magré zo n twaalf jaar Dianet verzorgt sinds 1968 nierfunctievervangende therapieën om hét kenniscentrum te zijn op het gebied van nierdialyse. Dus geleden deelt Dianet haar juridische uitdagingen met Nysingh. vanuit haar dialysecentra in Utrecht en Amsterdam. Tevens het openstellen van onze opleidingen was dan ook best een Ik kende het kantoor al van een vorige werkgever en bij Dianet werkt zij nauw samen met 45 ziekenhuizen verspreid over logische stap. wilden we een aantal zaken goed vastleggen. En dan is met Nederland. Het verzorgen van thuisdialyse vraagt om een goede afstemming tussen huisarts, specialist, verpleegkundigen, zorgverzekeraar en patiënt. Wij kennen de medische, sociale en technische mogelijkheden, maar de patiënt weet zelf wat het best bij hem past. Dus de regie ligt bij de patiënt en in overleg met de behandelend nefroloog en de andere betrokken partijen bepalen we vervolgens de benodigde ondersteuning. En die SAMEN DE PROBLEMEN SNEL EN EFFICIENT OPLOSSEN. Uitdaging Volgens Magré maken die veelzijdigheid en de ontwikkelingen die de organisatie doormaakt Dianet een mooie organisatie om voor te goede ervaringen de keuze snel gemaakt. Door zo lang met elkaar samen te werken ken je elkaar goed en dat zie je terug in de dienstverlening. Je kunt dan samen problemen snel en efficiënt oplossen, omdat al bekend is wat wij doen en hoe wij werken. Magré heeft bewust gekozen voor een vaste contactpersoon. Door de band die je samen opbouwt, kun je de samenwerking naar een hoger niveau tillen. Er zelf ook nog wat van leren. En juist Arbeidsrecht 13 kan voor iedere nierpatiënt weer anders zijn. werken. Wat wij doen brengt steeds nieuwe uitdagingen met zich omdat je elkaar goed kent, kun je eerlijk tegen elkaar zijn op de Ron Magré, manager P&O bij Dianet ONZE AMBITIE: HÉT KENNISCENTRUM OP HET GEBIED VAN NIERDIALYSE ZIJN! mee op zoveel gebieden. Ook juridisch. Vanuit mijn eigen functie heb ik bijvoorbeeld te maken met samenwerkingsproblemen. Omdat iemand niet functioneert of niet mee kan komen met de ontwikkelingen die wij als organisatie doormaken. Daar kun je heel momenten dat dat nodig is. Bovendien heb je via die ene persoon toegang tot verschillende rechtsgebieden, terwijl er altijd iemand meekijkt die onze organisatie goed kent. En dat we daarbij samen ook nog kunnen lachen, is een mooie bijkomstigheid. Opleiden voor ziekenhuizen veel aan doen als werkgever, en dat doen we ook, maar soms moet Thuisdialyse is voor zowel de patiënt als de hulpverlener je afscheid nemen. En dan willen we dat graag goed en netjes vaak een nieuwe situatie. Daarom heeft Dianet een opleiding regelen. Voor beide partijen. Maar ook vraagstukken op het gebied ontwikkeld rondom thuisdialyse voor de ziekenhuizen waarmee van medezeggenschap of contracten komen regelmatig voor. Denk ze samenwerkt. Deze opleiding vernieuwen we continue en is aan de overeenkomsten die we hebben met de ziekenhuizen waar verplicht. Want ook al gebeurt de dialyse thuis en niet in één we mee samenwerken. Die afspraken wil je goed geregeld hebben. van onze centra, het gaat allemaal wel om de kwaliteit van onze Voor onszelf en voor de ziekenhuizen, maar natuurlijk ook voor de dienstverlening. patiënten die we behandelen, licht Magré toe. Of denk aan het regelen van toezicht op de zorg bij thuisdialyse. Met de artsen die in Kenniscentrum ons centrum rondlopen is dat eenvoudig te organiseren, maar je kunt Sinds twee jaar verzorgt Dianet, met Dianet opleidingen, ook je voorstellen dat dat bij thuisdialyse een grotere uitdaging is. trainingen, cursussen en opleidingen voor dialyseverpleegkundigen en dialyseassistenten. Wij verzorgden al zo n tien jaar zelf de Naar een hoger niveau bijscholing voor onze eigen verpleegkundigen. Dat kan natuurlijk In een organisatie als Dianet moet je volgens Magré dus eigenlijk ook extern, maar door het zelf te regelen hadden we de kans het overal verstand van hebben. En dat gaat niet. Dus dan heb je opleidingsniveau te monitoren en de kwaliteit te bewaken. Dat een kantoor nodig waar je via één contactpersoon toegang hebt

8 VERHUIZING IN GOEDE BANEN NEEM DE JUISTE STAPPEN BIJ ADVIESTRAJECT ONDERNEMINGSRAAD Toen de directie van de Belastingdienst Haaglanden besloot om de locaties in Rijswijk en Gouda te sluiten en de werkzaamheden in Den Haag te concentreren, protesteerde de Ondernemingsraad en spande een procedure aan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Het verloop van deze procedure illustreert maar weer eens de zorgvuldigheid die geboden is bij het doorlopen van een adviesprocedure met de Ondernemingsraad. Bezuinigen De Nederlandse overheid bezuinigt. Bezuinigen gaat niet alleen over koopkrachtplaatjes en puntenwolken, maar ook over het kritisch doorlichten van de eigen organisatie door de overheid. Concentratie van de huisvesting is een mogelijkheid om te besparen. Als dat betekent dat werkzaamheden naar een ander gebouw of zelfs een andere stad worden verplaatst, dan heeft de Ondernemingsraad in beginsel een adviesrecht. De Belastingdienst Haaglanden besloot tot zo n concentratie van huisvesting en wilde zo bijdragen aan de landelijke bezuinigingstaakstelling voor de Belastingdienst. De Ondernemingsraad was ontevreden met het besluit tot verhuizing en vroeg de Ondernemingskamer de genomen stappen te beoordelen. Samen met de directie van de Belastingdienst Haaglanden loodsten wij de besluitvorming ongeschonden langs de Ondernemingskamer, waarmee een besparing op de huisvestingskosten van jaarlijks ten minste 1,8 miljoen daadwerkelijk kon worden gerealiseerd. Het zetten van een paar extra stappen in de adviesprocedure was daarbij doorslaggevend. Arbeidsrecht 15 Weg terug Voordat de directie van de Belastingdienst Haaglanden de Ondernemingsraad om advies vroeg over de verplaatsing van Rijswijk en Gouda naar Den Haag, was zij gestopt met het

9 zoeken naar alternatieve huisvesting in Gouda. Al langere tijd oordeelde dat de directie hier en daar tijdiger en duidelijker Adviesrecht Ondernemingsraad was bekend dat het bestaande gebouw in Gouda hoe dan ook zou worden verlaten. Ook was de inrichting van een gebouw in Delft, dat bedoeld was als vervanging voor het gebouw in inzicht had kunnen geven in bepaalde afwegingen, waardoor de kwaliteit van het overleg beter zou zijn geweest. Dit gebrek was volgens Ondernemingskamer echter niet van een zodanig gewicht De werkgever bepaalt op welk moment hij de Ondernemingsraad om advies vraagt. Dat dient echter ten minste een zodanig tijdstip te zijn dat het advies nog van wezenlijke invloed kan Wilco Nieuwenhuis advocaat Arbeidsrecht nysingh.nl/nieuwenhuis Rijswijk, stop gezet en kocht de Belastingdienst gedurende de procedure bij de Ondernemingskamer, het huurcontract voor dit pand af. De Ondernemingsraad vond dat hij daarmee voor een voldongen feit werd geplaatst. Wij wisten, namens de directie, de Ondernemingskamer er echter van te overtuigen dat er nog een weg terug was, hoe gecompliceerd het ook zou worden om alsnog in Gouda en Delft alternatieve gebouwen aan te huren. De Ondernemingskamer vond daarmee dat de Ondernemingsraad wel degelijk nog wezenlijke invloed op het besluit kon uitoefenen. Ook al had de directie misschien gespeculeerd op een gunstige uitkomst van het adviestraject, aldus de Ondernemingskamer. dat de besluitvorming moest worden teruggedraaid. Het is mede aan de tussenstappen te danken dat de Ondernemingskamer de besluitvorming heeft geaccepteerd. DE WERKGEVER MOET LATEN ZIEN DAT HIJ DE ONDERNEMINGSRAAD SERIEUS NEEMT. Serieus nemen Deze uitspraak bevestigt maar weer eens dat de Onderne- zijn op het te nemen besluit. Nadat de Ondernemingsraad advies heeft uitgebracht, moet de werkgever het definitieve besluit schriftelijk aan de Ondernemingsraad meedelen. Als de werkgever daarin afwijkt van het door de Ondernemingsraad gegeven advies, moet hij gemotiveerd ingaan op alle bezwaren van de Ondernemingsraad en de door de Ondernemingsraad aangedragen alternatieven. Vervolgens moet de werkgever een maand wachten met de uitvoering van het besluit om de Ondernemingsraad de kans te geven de zaak voor te leggen aan de Ondernemingskamer. Arbeidsrecht 17 WE ADVISEERDEN DE DIRECTIE OM NA HET NEGATIEVE ADVIES NIET DIRECT EEN BESLUIT TE NEMEN. mingskamer kritisch is op het verloop van de adviesprocedure. De Ondernemingsraad moet tijdig benaderd worden, de informatievoorziening moet adequaat zijn, vragen van zijn kant moeten deugdelijk zijn beantwoord en aangedragen redelijke alternatieven van de Ondernemingsraad moeten worden onderzocht. De werkgever Tussenstappen moet daarmee laten zien dat hij de Onder- Verder vond de Ondernemingsraad dat de directie het besluit nemingsraad oprecht serieus neemt. En onvoldoende met cijfers had onderbouwd en niet was ingegaan als hij in het proces een steekje heeft laten op een door hem aangedragen alternatief. We adviseerden de vallen, dan is er vaak ruimte om dat te corrigeren. directie om na het negatieve advies niet direct een besluit te Totdat het definitieve besluit is genomen. Want nemen, maar eerst nogmaals in te gaan op alle kritiek van de met het nemen van een besluit doet de Ondernemingsraad. Dat is gebeurd in een uitvoerige brief en werkgever het slot op de deur en mag Martine Margadant advocaat Arbeidsrecht nysingh.nl/margadant een extra overlegvergadering waarin we vroegen het advies te heroverwegen. Toen duidelijk werd dat de Ondernemingsraad niet toch een positief advies zou geven, heeft de directie alsnog het verplaatsingsbesluit genomen. De Ondernemingskamer alleen nog de Ondernemingskamer oordelen of hij de boel netjes heeft achtergelaten.

10 opgeleid te worden. En het mooie is dat zodra deze arts zelf gaat verdienen, wij ons geld weer terug krijgen en daarmee weer andere structurele oplossingen kunnen faciliteren. Nysingh Maatschappij 18 WAT WIJ MET ONZE STICHTING WILLEN, IS DE EXTRA S FACILITEREN. Gedragsproblemen en buitenschoolse opvang Tijdens het verblijf was er ook aandacht voor gedragsproblemen. Er zitten daar behoorlijk wat kinderen met een rugzakje. Marion Bongers heeft vanuit haar ervaring in het jeugdwerk de leerkrachten en verzorgers geleerd gedragsproblemen te herkennen en ze meegegeven wat ze daar vervolgens aan kunnen doen. Dat bleken vaak behoorlijke eye openers. Ook is Nysingh Maatschappij 19 4WOMEN 4KIDS Ik ben een groot voorstander van educatie. Als je mensen goed leert lezen, rekenen en schrijven, zijn ze in staat om kennis tot zich te nemen en hun eigen keuzes te maken. En daarmee ontstaat dan ook meteen hun eigen verantwoordelijkheid. Annette Jonkman is medewerker HR bij Nysingh en reisde in december, samen met de drie andere dames waarmee ze Stichting 4women4kids heeft opgericht, af naar Tanzania om daar hun ideeën in de praktijk te brengen. Eigen expertise In Kikatiti en Ngorika in Tanzania, staan twee kinderhuizen, een kleuterschool en een lagere school van de stichting Happy Watoto Home & School. In de twee kinderhuizen wonen 160 kinderen en de scholen verzorgen Engelstalig onderwijs voor 280 leerlingen. Jonkman: De scholen en het weeshuis worden structureel gefinancierd door onder meer de Stichting Vrienden van Tanzania. Wat wij met onze stichting willen, is de extra s daaromheen faciliteren. En dat doen we ieder vanuit onze eigen expertise. Gezondheidstainingen Mirjam van Zevenbergen verzorgde vanuit haar achtergrond als verpleegkundige First Aid for Africa trainingen voor de leerkrachten en de verzorgers van de scholen en de huizen. Jonkman: Aan zo n training was al behoefte bij deze groep, maar de animo bleek nog groter. Vanuit de hele omgeving ontstond er vraag naar de trainingen. Om daar op een structurele manier gehoor aan te geven, is er een lokale arts opgeleid om de trainingen te kunnen continueren. Stichting 4women4kids maakte het voor deze arts financieel mogelijk

11 geld verdiend wordt, waarna wij de investering terug krijgen en we dit geld vervolgens weer in kunnen zetten voor een volgend initiatief. Nysingh heeft, als maatschappelijk betrokken onderneming, een MVO-commissie. Deze commissie stimuleert en faciliteert het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen ons kantoor. Daarbij kan gedacht worden aan: Nysingh Maatschappij 20 Feestje En natuurlijk hebben we daar geld voor nodig, aldus Jonkman, maar wij vinden het wel belangrijk dat sponsoring voor alle partijen leuk is. We hanteren niet voor niets de slogan het leven is een feestje maar je moet zelf de slingers ophangen. Wij werden blij van de financiële bijdrage van Nysingh, en Nysingh en Happy Watoto Home & School worden blij van onze maatschappelijke bijdrage. Zeg nou zelf, dan heb je toch wel wat slingers opgehangen Pro bono werkzaamheden, waarbij werknemers van Nysingh zich belangeloos inzetten voor een goed doel; Groen (inkoop)beleid van kantoor; Financiële sponsoring, waarbij financiële bijdragen worden verstrekt aan organisaties die niet zijn gericht op het maken van winst, maar op een maatschappelijk belang. Wij realiseren ons dat wij in een bevoorrechte positie, zitten vergeleken met vele anderen in binnen- en buitenland. Nysingh Maatschappij 21 met elkaar. Het initiatief van Annette Jonkman past goed bij de MVO-gedachte binnen Nysingh. Wij waarderen het enorm, indien een eigen medewerker van ons kantoor niet alleen de maatschappelijke gedachte onderschrijft, maar bovendien bereid is om daaraan een concrete bijdrage te leveren. een start gemaakt om het onderwerp Aids door middel van het boek ik heb een draakje in mijn bloed bespreekbaar te maken. WIJ WERDEN BLIJ VAN DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN NYSINGH, EN NYSINGH EN HAPPY WATOTO HOME & SCHOOL WORDEN BLIJ VAN ONZE MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGE. Ontwikkelingen volgen Jonkman is gestart met het opzetten van een kind-volg systeem, zodat de kinderen vanaf hun komst naar de school of het tehuis goed gevolgd kunnen worden. We zijn gestart met algemene gegevens van de kinderen, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat bijvoorbeeld ook informatie over de achtergrond van het kind en hun medische gegevens worden opgenomen, zodat de ontwikkeling die ze doormaken tijdens hun tijd in het Happy Watoto Home & School nog beter gevolgd kan worden. Maar denk ook aan hele praktische zaken als lesroosters en rapporten. Daartoe zullen op termijn ook de leerkrachten met het systeem gaan werken. Continueren Naast de praktische bijdragen die ze hebben geleverd tijdens de reis die ze samen maakten, hopen de vier initiatiefneemsters van Stichting 4women4kids ook in de toekomst te kunnen bijdragen aan lokale initiatieven. Jonkman: Wij willen met onze stichting graag financieel of anderszins hele praktische en concrete projecten ondersteunen. En dat bij voorkeur vanuit de gedachte dat zodra deze projecten slagen, ze zichzelf gaan bedruipen en er Vandaar dat wij als MVO-commissie van harte financieel hebben bijgedragen en daarmee het initiatief van Annette deels mogelijk hebben kunnen maken. Huub van Haastert advocaat Ondernemingsrecht nysingh.nl/van-haastert-h

12 NAGERECHT ADAPT! Nysingher 22 JESSICA DE ROOS advocaat Bestuursrecht, Grondbeleid en gebiedsontwikkeling, Onteigeningsrecht. nysingh.nl/de-roos Laatst was ik op een vergadering over de lancering van een betrekkelijk oninteressant muesliproduct. Na een halfuur was men het erover eens dat de suggestie om de slogan door een blonde vrouw te laten uitspreken geniaal was. De communicatiemanager van het product zette zijn ideeën kracht bij door te refereren aan denkbeelden van belangrijke communicatiewetenschappers. Nou, Doordat 98,6 procent van onze studenten tegenwoordig communicatiewetenschappen studeert, heb ik thuis zes kuub aan adaptors liggen en vallen de tanden uit mijn mond. Bij ieder apparaat dat je tegenwoordig koopt, krijg je een adaptor. Mobiele telefoon, laptop, autosleutels, je kunt het zo gek niet Nagerecht 23 er ging een wereld voor me open. Tot dan had ik altijd gedacht dat bedenken of er hoort een adaptor bij. Bij ieder apparaat een aparte, Geld: Een belangrijk middel om je zaken en ervaringen Stripboek: Stripboeken zijn niet aan mij besteed. Ik lees communicatiewetenschappen iets was voor angstige mensen die die enkel en alleen te gebruiken is voor dat ene apparaat. Afgezien in het leven te kunnen verschaffen. Veel belangrijke graag, maar ik laat de beelden bij het verhaal graag aan moeite hebben met spreken of voor lieden die zeer geestdriftig van het feit dat je een adaptor gewoon zou kunnen inbouwen dingen in het leven zijn echter onbetaalbaar. mijn fantasie over. worden bij het horen van morse-signalen. En dan dat meervoud. in het apparaat waarvoor het bedoeld is zodat het gewoon op Kippenvel: Veel en vaak, want ik ben een enorme Muziek: Afhankelijk van de stemming luister ik naar Hoeveel communicatiewetenschappen zijn er dan wel niet? netstroom kan functioneren (het gaat immers om weinig meer dan koukleum. Naast kou kan de juiste muziek op het juiste moment mij kippenvel bezorgen. Dooddoener: Als het echt een goed idee was, hadden anderen het al wel gedaan. Recht: Een geheel van regels dat de samenleving ordent en dat op verschillende wijzen geïnterpreteerd muziek van uiteenlopende genres, van Guus Meeuwis en Adele in de auto tot dance en Nederlandse rap tijdens het hardlopen. Goed doel: Verschillende organisaties, met name die zich inzetten voor het welzijn van dieren. Werk versus privé: Hoeven niet strikt gescheiden te zijn. ELECTROTECHNICI ZIJN ALLEMAAL COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN GAAN STUDEREN EN COMPLEET DE KLUTS KWIJTGERAAKT. een paar spoeltjes en weerstandjes), kan iedere electrotechnicus je vertellen dat het gemakkelijk is om een adaptor te maken waarmee ieder apparaat dat je je huis binnensleept uitstekend kan functioneren. Ongeacht het voltage dat uit het stopcontact komt. kan worden. Gelukkig maar, want zonder ruimte voor Ik vind het belangrijk om zowel in werk als in privéleven Wis- en natuurkunde, chemie, geneeskunde. Dat is wetenschap. Alleen zijn die electrotechnici er niet meer. Ze zijn allemaal interpretatie zou het beroep van advocaat een stuk te investeren, de ene keer iets meer in het een dan in het Zaken waarmee je iets kan. Wetenschappers zorgen ervoor dat communicatiewetenschappen gaan studeren en compleet de minder interessant zijn. ander. onze huizen niet instorten en dat de wereld langzaam opwarmt. kluts kwijtgeraakt. Het universitair natuurkundig laboratorium is Balans: Biedt in zekere zin stabiliteit en rust, maar kan Reizen: Bij voorkeur een goede combinatie van cultuur, Medische specialisten kunnen je uitleggen dat je been op zes omgebouwd tot klankzaal waar onderzoek wordt gedaan naar ook in de weg staan van persoonlijke groei. natuur, inspanning en ontspanning. Voor een goede plaatsen is gebroken. En dankzij de wetenschap kan je thuis op de zenden en ontvangen. Allergisch: Voor hypocrisie. vakantie hoeft wat mij betreft niet altijd ver gereisd te bank naar live beelden van een verhongerend kindje in Burkina Uit je dak: Na het met veel inzet en hard werken worden. Ook binnen Europa is het goed toeven en valt Faso kijken. Of de electrische tandenborstel opladen, mits je nog Misschien is hier een rol weggelegd voor de Europese Commissie. behalen van een overwinning. er nog veel te ontdekken. weet welke adaptor daar bijhoort. Grote kans dat dit niet lukt en je Als deze in staat is om een banaan te standaardiseren zou je Boek: Hersenschimmen van J. Bernlef. Erg goed Lijfspreuk: Beter ten halve gekeerd dan ten hele wordt opgezadeld met een tandheelkundige uitdaging. denken dat dit ook binnen de mogelijkheden ligt. geschreven en confronterend boek. gedwaald.

RISICO S. Nysingh Nieuws. ondernemen in goede en in slechte tijden

RISICO S. Nysingh Nieuws. ondernemen in goede en in slechte tijden Nysingh Nieuws RISICO S MANAGEN ondernemen in goede en in slechte tijden Explosieve groei faillissementen verhoging griffierechten Ondernemerschap in barre tijden Kwaliteit als prioriteit Risicobewust

Nadere informatie

ONLINE NYSINGH NIEUWS OP ZOEK NAAR BALANS IN EEN DIGITALE SAMENLEVING

ONLINE NYSINGH NIEUWS OP ZOEK NAAR BALANS IN EEN DIGITALE SAMENLEVING NYSINGH NIEUWS ONLINE OP ZOEK NAAR BALANS IN EEN DIGITALE SAMENLEVING GEEN WAARLIJKE WIJSHEID SLIMME SAMENWERKING WIN EEN IPAD MINI WERKEN IN DE CLOUD PRACHTIG PIP INNOVATIES MET IMPACT WIJZIGING STAATSSTEUNREGELS

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Duurzaam succes. Nysingh Nieuws. 8 inspirerende succesverhalen

Duurzaam succes. Nysingh Nieuws. 8 inspirerende succesverhalen Nysingh Nieuws Duurzaam succes 8 inspirerende succesverhalen Ter inspiratie: 8 succesverhalen over innovatie Whitepapers over familiebedrijven en ICT Stichting Hospice Zwolle Bestrijding betalingsachterstanden

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter Visio Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Met minder beter Inhoud Deel 1 / Jaarverslag Voorwoord H1 / Governance 1.1 Raad van Bestuur

Nadere informatie

nummer 12 december 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

nummer 12 december 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 12 december 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Eric van t Zelfde: Een excellente maatschappij begint bij de basis:

Nadere informatie

Het resultaat van jarenlange toewijding.

Het resultaat van jarenlange toewijding. Het resultaat van jarenlange toewijding. Nysingh is door incompany uitgeroepen tot beste advieskantoor van Nederland! op onze plek gezet zowel in de eigen categorie als over all nysingh weet er meer van

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011-2012

Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord: weten waarvoor je het doet.......................................... 4 2. Medezeggenschap: er valt veel te winnen........................................

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân DE ZORG IS VAN ONS ALLEMAAL! 2 4 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Inhoud Voorwoord Vrienden van Zorgbelang Fryslân Interview Jannie Soepboer Het belang van: de jeugdzorg Interview

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Project Besiendershuis

Project Besiendershuis DECEMBER 2010 VOOR RELATIES VAN DIRKZWAGER Frank Delissen Project Besiendershuis Vier specialisten over compliance Naleving regels waarborgen Regeerakkoord Reactie op zes speerpunten 1 Twitteren met Mark

Nadere informatie

JAARGANG 8 NUMMER 1 MAART 2012. Gongslag. Anders denken over pensioen. Minder geld maakt niet ongelukkig, minder grip wél. Weinig verandering

JAARGANG 8 NUMMER 1 MAART 2012. Gongslag. Anders denken over pensioen. Minder geld maakt niet ongelukkig, minder grip wél. Weinig verandering JAARGANG 8 NUMMER 1 MAART 2012 M A G A Z I N E Gongslag Anders denken over pensioen Weinig verandering Minder geld maakt niet ongelukkig, minder grip wél IFK PE-trainingen FFP 2012 Adviseur Zilveren Golf

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Persoonlijke

Nadere informatie

6 Regels hergebruik overheidsinformatie

6 Regels hergebruik overheidsinformatie 6 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie) ( 34123 ). Ik heet alle aanwezigen in de zaal van harte

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo index Help, ik wil een andere rolstoel! Compensatiebeginsel leidt tot verschraling van de zorg Waar is toch de patiëntenbeweging? Compensatiebeginsel stelt mensen

Nadere informatie

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw Hoe kunnen we slimmer samenwerken? Met teksten van: Nienke Ris Hans van de Meer Rogier den Boer Inhoud De tijd van waarin productiviteit werd gemeten aan de hand van

Nadere informatie

Alles onder controle De voordelen van beheren, onderhouden én vooruit zien

Alles onder controle De voordelen van beheren, onderhouden én vooruit zien Magazine AMR ict 2010 In deze editie o.a. : Beheer & Contract bij RO Groep. Centraliseren als antwoord op de ICT trends van 2010. Het belang van een backup beleid. Terugblik op virtualisatie bij woningcorporatie

Nadere informatie

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Ik ben aan UItgave bij het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2013 Pagina 6 Els Borst propageert het dienend leiderschap Pagina 30 Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Pagina 61 Marijke Horstink:

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE De toekomst van de jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders

Nadere informatie

Tweede Kamer, 91e vergadering, woensdag 3 juni 2015

Tweede Kamer, 91e vergadering, woensdag 3 juni 2015 Tweede Kamer, 91e vergadering, woensdag 3 juni 2015 Regels hergebruik overheidsinformatie o Termijn inbreng De heer Schouw (D66) Mevrouw Voortman (GroenLinks) Mevrouw Keijzer (CDA) De heer Veldman (VVD)

Nadere informatie