NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 NOVEMBER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 NOVEMBER 2013"

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 NOVEMBER 2013 Aanvang zitting 18U00 Einde zitting 19U40 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke, Georgette Brak, Bo Bentein, Femke Ballegeer, Nadia Cloetens, Kurt Decleer, Liesbeth Verhaeghe, Raadsleden, Luc Demeulemeester, Secretaris Verontschuldigd Stephanie De Deyne, Norman Schiltz, Raadslid Openbare zitting Bestuur 1. Algemeen secretariaat - Mededelingen - Varia - Kennisneming De heer voorzitter deelt mede dat de volgende zitting plaats vindt op donderdag 12 december 2013 om uur. Op deze vergadering staat het meerjarenplan, het budget en de budgetwijziging geagendeerd. Voorafgaand vindt op 10 december een informatieve vergadering plaats met de fractieleiders van gemeente- en ocmw Raad. Op dinsdag 03 december vindt de vergadering van het coördinatiecomité OCMW-VZWGO plaats. Mevrouw Brigitte Monbaliu vraagt wat de stand van zaken is omtrent de crisisopvang. De heer voorzitter antwoordt dat de stad de conciërgewoning (Rijkswacht) zal verwerven van de Regie der Gebouwen. De transactie zou normaal tegen het einde van het jaar rond moeten zijn. Achteraf vindt dan de doorverkoop aan het ocmw plaats en kunnen de renovatiewerken opgestart worden. Mevrouw Brigitte Monbaliu vraagt of de uitbetaling van de vijfde schijf van de provinciale subsidie voor de kribbe gekoppeld is aan facturen. De heer voorzitter antwoordt dat de (laattijdige) uitbetaling te maken heeft met de budgettaire problemen bij de provincie. De heer voorzitter verklaart dat naar aanleiding van de dag van de zorg een opendeurdag wordt georganiseerd in de kinderkribbe en de buitenschoolse opvang. Voor het Loavertje wordt een opfrisbeurt voorzien, waarbij de schilderwerken zullen uitgevoerd worden door Kadee. De vochtbestrijding zal uitgevoerd worden door een externe firma. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 17 oktober De heer Kurt Decleer merkt op dat hij op de vorige zitting gezegd had dat de aanwezigheid van de diensthoofden op de Raad gewenst is om de doelstellingen en het jaarverslag toe te lichten eerder dan

2 de werking van hun dienst. Bedoeling zou ook zijn een beter contact te realiseren tussen MAT en Raad. 8 stemmen voor (Ivan De Clerck, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke, Georgette Brak, Bo Bentein, Femke Ballegeer, Nadia Cloetens, Kurt Decleer). 1 stem onthouding (Liesbeth Verhaeghe) De notulen worden goedgekeurd. Financiën 3. Algemeen secretariaat - Betaalbaarstelling investeringsfactuur - TMVW dd. 23 april De investeringsfactuur is in overeenstemming is met de beslissing van de raad dd. 18 april Derdegegevens TMVW CVBA, Stropstraat 1, 9000 Gent. Financiële informatie 267,30. Investeringsproject 1/2012 Prikkloksysteem De investeringsfactuur dd. 23 april 2013 ten bedrage van 267,30 opgemaakt door TMVW wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. Bijlagen Bijlage 1 Investeringsfactuur dd. 23 april 2013 voor een bedrag van 267,30 4. Financiële dienst - Lening financiering meubilair - Toewijzing - Het bestek voor deze opdracht alsook de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking werd goedgekeurd in raad dd. 19 september Er werden 4 banken aangeschreven om in te schrijven voor deze opdracht. Derdegegevens Ingekomen offertes: KBC Bank N.V., Kortrijksesteenweg 1100, 9051 Gent Belfius Bank N.V., Pachecolaan 44, 1000 Brussel BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel Financiële Er werden 4 firma s aangeschreven.

3 informatie Er werden 3 offertes ontvangen die allemaal voldeden aan de voorwaarden conform het bestek Opname lening financiering aankoop meubilair voor het woon- en zorgcentrum. De opname van deze lening werd voorzien in het budget De Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Het Koninklijk van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Motivering BNP Paribas Bank heeft de meest gunstige offerte rekening houdend met de gunningscriteria. Deze opdracht wordt gegund bij onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht wordt toegewezen aan BNP Paribas Bank conform offerte dd. 7 oktober Ingesloten bijlagen Bijlage 1 Gunningsverslag Bijlagen Bijlage 1 Offerte KBC Bank N.V. Bijlage 2 Offerte Belfius Bank N.V. Bijlage 3 Offerte BNP Paribas Bank Bijlage 4 Proces-verbaal van de opening van de offertes Gunningsverslag - Lening investeringen Nazicht van de offertes Alle 3 de ingediende offertes werden als regelmatig beschouwd. 2. bij de puntenquotering Puntenverdeling per gunningscriterium A. Prijs 90 punten A.1. na de omzetting in lening 85 punten De 3 inschrijvers gaven volgende marges op ten opzichte van de IRS ask duration: Bank Marge KBC 154 bp of 1,54% Belfius Bank NV 149 bp of 1,49% BNP Paribas Fortis 131 bp of 1,31%

4 Conform het bestek, dient aan de inschrijver die de meest voordelige marge voorstelt, het maximum van de punten (85) te worden toegekend. Aan de overige inschrijvers zal per verschil van 0,01 % het maximum met 0,5 punt verminderd worden. Wanneer dit op bovenstaande tabel wordt toegepast, heeft dit volgende puntenverdeling tot gevolg. Bank KBC Belfius Bank NV BNP Paribas Fortis Punten marge 73,5 punten 76,0 punten 85,0 punten A.2. de uittredingsvergoeding 5 punten De 3 inschrijvers gaven volgende uittredingsvergoedingen: Bank Uittredingsvergoeding KBC 0 bp of 0,00% Belfius Bank NV 0 bp of 0,00% BNP Paribas Fortis 0 bp of 0,00% Conform het bestek, dient aan de inschrijver die de meest voordelige marge voorstelt, het maximum van de punten (5) te worden toegekend. Gezien geen enkele inschrijver een uittredingsvergoeding aanrekent, wordt aan iedere inschrijver voor dit gunningscriterium het maximum van de punten toegekend. Bank KBC Belfius Bank NV BNP Paribas Fortis Punten uittredingsvergoeding 5 punten 5 punten 5 punten B. Financiële bijstand en informatorische ondersteuning 10 punten De dienstverlening van Belfius Bank N.V. is omwille van historische redenen sterk uitgebouwd naar de openbare sector. KBC en BNP Paribas Fortis hebben de laatste jaren op dit vlak heel wat inspanningen gedaan en een deel van hun achterstand bijgebeend. Toch blijft Belfius Bank N.V. een zekere voorsprong behouden. De overige twee inschrijvers zijn aan elkaar gewaagd. Vandaar volgende puntentoekenning conform de bepalingen van het bestek: Belfius Bank NV KBC BNP Paribas Fortis 10 punten 8 punten 8 punten Totaal van de punten: Bank KBC Belfius Bank NV BNP Paribas Fortis 86,5 punten 91,0 punten 98,0 punten 3. Advies financieel beheerder: Gunning aan BNP Paribas Fortis Stefan LAGAST Financieel beheerder O.C.M.W.-Blankenberge Blankenberge, 10 oktober 2013

5 5. Financiële dienst - Jaarrekening O.C.M.W van de gouverneur - Akteneming De gouverneur heeft zijn besluit opgemaakt over de jaarrekening 2012 op 9 oktober maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 89 die stelt dat de OCMW-raad elk jaar de jaarrekening van het voorgaande dienstjaar vaststelt. Er wordt akte genomen van het besluit van de gouverneur betreffende de vaststelling van de jaarrekening Ingesloten bijlagen Bijlage 1 van de gouverneur betreffende vaststelling van de jaarrekening 2012 van het O.C.M.W.-Blankenberge d.d. 9 oktober 2013

6

7

8 6. Financiële dienst - Jaarrekening O.C.M.W Kwijting financieel beheerder tot en met 31 december De gouverneur heeft zijn besluit opgemaakt over de jaarrekening 2012 d.d. 9 oktober Gezien er geen opmerkingen waren van de gouverneur noch de gemeenteraad, kan kwijting verleend worden aan de financieel beheerder voor de periode tot en met 31 december maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 89. Er wordt kwijting verleend aan de financieel beheerder, de heer Stefan Lagast, voor het boekjaar Bijlagen Bijlage 1 van de gouverneur betreffende vaststelling van de jaarrekening 2012 van het O.C.M.W.-Blankenberge d.d. 9 oktober Financiële dienst - Niet tenlastename van kapitaalsaflossing voor Belfiuslening nr 177 door gemeentelijke bijdrage - In de zitting van 16 november 2006 werd beslist om via een herhalingsopdracht de investeringen voor 2007/2008 te financieren via een lening van ,00 euro bij Dexia Bank N.V. In de zitting van 24 mei 2007 werd het bedrag van de lening verhoogd met ,00 euro tot ,00 euro. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat tijdens de opnameperiode de uitgaven en inkomsten voor deze lening met elkaar strookten en bijgevolg de lening niet diende geconsolideerd te worden. In dit geval had dit geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. Door vertraging op de verkoop van gronden, was het echter toch nodig om op 6 december 2008 de lening alsnog te consolideren voor een bedrag van ,00 euro. De looptijd van de lening bedroeg 5 jaar en er werd destijds voor geopteerd om de volledige kapitaalsaflossing pas op de eindvervaldag (6 december 2013) te doen. Gezien kapitaalsaflossingen volgens de huidige regeling ten laste van de gemeentelijke bijdrage vallen, is voor een afwijking hierop een raadsbeslissing noodzakelijk. Financiële informatie ,00.

9 De kapitaalsaflossing voor lening 177 van Belfius Bank N.V., ten bedrage van ,00 euro, wordt niet ten laste van de gemeentelijke bijdrage gelegd. Bijlagen Bijlage 1 Raadsbeslissing d.d. 16 november 2006 Bijlage 2 Raadsbeslissing d.d. 24 mei 2007 Bijlage 3 Aflossingstabel lening nr. 177 Belfius Bank N.V. 8. Financiële dienst - Betaalbaarstelling investeringsfactuur - Schaubroeck nv dd. 24 oktober De investeringsfactuur is in overeenstemming is met de beslissing van de raad dd. 16 mei Derdegegevens Schaubroeck nv, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth. Financiële informatie 223,85. De investeringsfactuur dd. 24 oktober 2013 ten bedrage van 223,85 (incl. BTW) opgemaakt door Schaubroeck nv wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. Bijlagen Bijlage 1 Investeringsfactuur dd. 24 oktober 2013 voor een bedrag van 223,85 (incl. BTW) 9. Kinderdagverblijf 't Schelpje - Investeringsfactuur - Feys BVBA F dd. 21 oktober De investeringsfactuur is in overeenstemming is met de beslissing van de raad dd. 4 juli Derdegegevens Feys BVBA, Professor Dewulfstraat 188, 8970 Poperinge. Financiële informatie 1 149,50. Investeringsproject 17/2009 Nieuwbouw kribbe

10 De investeringsfactuur dd. 23 oktober 2013 ten bedrage van 1 149,50 (incl. BTW) opgemaakt door Feys BVBA wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. Bijlagen Bijlage 1 Investeringsfactuur dd. 21 oktober 2013 voor een bedrag van 1 149,50 (incl. BTW) Personeel 10. Personeelsdienst - Uitbreiding opdracht automatisering tijdsregistratie met toegangscontrole - Toewijzing - Het is opportuun dat voor de toegangscontrole en de tijdsregistratie dezelfde badge kan gebruikt worden. Derdegegevens Ingekomen offerte: Cipal, Cipalstraat, 2440 Geel Financiële informatie Deze investering past binnen het budget 2012 van ,00 voorzien voor het project Prikkloksysteem, onder investeringsproject 1/2012. Gebudgetteerd bedrag: ,00 Reeds opgenomen bedrag: ,45 Bedrag offerte: 9 405,33 Resterend bedrag: 114,22 Visum ontvanger Verleend De Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, inzonderheid artikel b. Het Koninklijk van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. De Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Het Koninklijk van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren.

11 Deze opdracht wordt gegund bij onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht wordt toegewezen aan de firma Cipal conform offerte HM2013P1929/57017 dd. 29 oktober 2013 voor de prijs van 9 405,33 (incl. BTW). De jaarlijkse onderhoudskost bedraagt 686,31(incl. BTW). Bijlagen Bijlage 1 Offerte Cipal Bijlage 2 Visum financieel beheerder Kinderopvang 11. Buitenschoolse Opvang 't Loavertje - Wijziging ouderbijdrage - De ouderbijdragen zouden verhoogd worden. De dagprijs gaat van 10 naar 11 en de halve dagprijs gaat van 6 naar 7. Hierbij valt het IBO binnen de wettelijke begrenzing van Kind & Gezin (maximumbedrag is 13,80). De wijziging van de ouderbijdragen wordt goedgekeurd. Ingesloten bijlagen Bijlage 1 Ouderbijdragen 2014 Ouderbijdragen t Loavertje 1. Ouderbijdragen opvang a. Voor- en naschools (ook tijdens speelpleinwerking) 0.77 per begonnen half uur (wettelijke minimumprijs vanaf 1 september 2013) b. Schoolvrijedagen en woensdagnamiddag i. Minder dan 3 uur: 4 ii. Halve dag (3-6uur): 7 iii. Volle dag (meer dan 6uur): 11 c. Busrit naar activiteiten: 0.77

12 2. Ouderbijdragen voeding a. 4-uurtje ( naschools) Boetes en administratieve kosten a. Boete niet (tijdig) annuleren voor en naopvang 4 per kind/dag b. Boete niet (tijdig) annuleren halve dag 7 per kind/dag c. Boete niet (tijdig) annuleren volle dag 11 per kind/dag d. Boete bij laattijdig afhalen of vroegtijdig brengen 15 per begonnen half uur per kind/dag 12. Buitenschoolse Opvang 't Loavertje - Oplossing vochtproblemen - Toewijzing - Er zijn vochtproblemen in t Loavertje die dienen opgelost te worden, vooraleer de plak- en schilderwerken kunnen voltooid worden. Derdegegevens Ingekomen offertes: Bodima, Nijverheidsweg 1, 2240 Zandhoven; Dryguard, Kasteellaan 89, 9000 Gent; Waterproof, Wijngaardveld 15/a, 9300 Aalst. Financiële informatie Er werden drie firma s gecontacteerd en drie offertes ontvangen. Er zijn twee firma s die voldoen aan de voorwaarden om het vochtprobleem volledig op te lossen en de muren te herstellen in originele staat, namelijk Bodima en Waterproof. De firma Bodima is het goedkoopst en meest geschikt. Deze investering past binnen het budget 2012 van ,00 voorzien voor het project Inrichting gebouw, onder investeringsproject 15/2012. Gebudgetteerd bedrag: ,00 Reeds opgenomen bedrag: ,62 Bedrag offerte: 5 407,32 Resterend bedrag: ,06 Visum ontvanger Verleend De Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Het Koninklijk van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. De Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Het Koninklijk van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van

13 overheidsopdrachten in klassieke sectoren. Deze opdracht wordt gegund bij onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht wordt toegewezen aan Bodima conform offerte /OV22 dd. 15 oktober 2013 voor de prijs van 5 407,32 (incl. BTW). Ingesloten bijlagen Bijlage 1 Gunningsverslag Bijlagen Bijlage 1 Offerte Bodima Bijlage 2 Offerte Dryguard Bijlage 3 Offerte Waterproof Bijlage 4 Visum financieel beheerder Gunningsverslag Waterproof is de duurste offerte. Als je de offerte van Bodima en Dryguard naast elkaar legt lijkt de offerte van Dryguard goedkoper, dit is omdat ze niet het totaalpakket aanbieden. Vraag: Er was gevraagd aan de firma s om verschillende problemen aan te pakken: -Behandelen van de muren in het onthaal, secretariaat, personeelsruimte, speelhoek en rustruimte. Aansluitend hierop werd gevraagd het vochtprobleem rond verschillende ramen en aan de inkomhal (glazen schuifdeur te herstellen). Er werd ook gevraagd om nadien de muren terug te bepleisteren. Beantwoorden vraag: Bodima en Waterproof voldoen aan deze vraag. Bodima is goedkoper dan Waterproof Dryguard voldoet niet aan deze vraag. Dryguard injecteert de muren, maar bepleistert de muren niet opnieuw. Dryguard kan ook het probleem aan de glazen schuifdeur (inkom) en de ramen niet oplossen. De droogtijd bij Dryguard is 10 maanden en bij Bodima 1 à 2 maanden vooraleer er opnieuw kan behangen en geschilderd worden. Vergelijking van offerte Dryguard, Bodima en Waterproof: Waterproof en Bodima doen het totaalpakket. De offerteprijs van Bodima is de goedkoopste. Als we de offerte van Dryguard en Bodima vergelijken obv dezelfde werken, dwz enkel het injecteren van de muren dan is er een meerkost van euro exl btw in de offerte van Bodima. Deze meerkost is voor het oplossen en herstellen van de vochtproblemen aan de schuifdeur, waarin Dryguard niet kan tussenkomen. Wij opteren om te kiezen voor Bodima, omdat zij het totaalpakket doen en de goedkoopste zijn die het totaalpakket aanbieden. Dus ook de ramen, schuifdeur aan de inkom, afwerken muren en de droogtijd veel korter is, waardoor de plak- en schilderwerken sneller kunnen aangevat worden en kunnen afgewerkt worden in maart Anders zullen deze werken pas in oktober 2014 kunnen aangevat worden.

14 13. Buitenschoolse Opvang 't Loavertje - Wijziging boetesysteem - Het boetesysteem bij halve en volle dagen wordt aangepast naar de prijs van de gereserveerde tijd, vroeger was dit standaard 4. Gelet op de vraag die soms groter is dan het aanbod willen we ouders stimuleren om ons te verwittigen, zodat we alle opvangplaatsen optimaal kunnen benutten. De wijziging van de boetebijdragen wordt goedgekeurd. Ingesloten bijlagen Bijlage 1 Ouderbijdragen 2014 Ouderbijdragen t Loavertje 1. Ouderbijdragen opvang a. Voor- en naschools (ook tijdens speelpleinwerking) 0.77 per begonnen half uur (wettelijke minimumprijs vanaf 1 september 2013) b. Schoolvrijedagen en woensdagnamiddag i. Minder dan 3 uur: 4 ii. Halve dag (3-6uur): 7 iii. Volle dag (meer dan 6uur): 11 c. Busrit naar activiteiten: Ouderbijdragen voeding a. 4-uurtje ( naschools) Boetes en administratieve kosten a. Boete niet (tijdig) annuleren voor en naopvang 4 per kind/dag b. Boete niet (tijdig) annuleren halve dag 7 per kind/dag c. Boete niet (tijdig) annuleren volle dag 11 per kind/dag

15 d. Boete bij laattijdig afhalen of vroegtijdig brengen 15 per begonnen half uur per kind/dag 14. Buitenschoolse Opvang 't Loavertje - Uitbreiding werking - Bespreking De heer voorzitter verklaart dat het de bedoeling is om de werking van het IBO tijdens de vakanties uit te breiden voor de 2,5 tot 4 jarigen. De heer Rocky Zutterman, directeur kinderopvang, heeft een voorstel opgemaakt waarbij qua personeelsinzet nu 2 half-time equivalenten voorzien worden naast een jobstudent voor 07 maanden. Oorspronkelijk was een sluiting van twee weken (kerstverlof) voorzien. Dit komt nu te vervallen teneinde de werking parallel te laten verlopen met de speelpleinwerking van Speelberghe. De meerkost wordt gecompenseerd door een besparing binnen Speelberghe. Mevrouw Brigitte Monbaliu vindt dit een positief voorstel inzake kinderopvang. De heer voorzitter verklaart dat geen warm middagmaal meer zal voorzien worden bij de opvang in de buitenschoolse opvang om op één lijn te zitten met de speelpleinwerking. Binnen de speelpleinwerking werden de maaltijden geschrapt omdat er problemen waar op vlak van HACCP normen (temperaturen). Er wordt wel nog soep en een koek voorzien over de middag ( inbegrepen in de dagprijs). In samenspraak met de Stad Blankenberge zullen we vanaf januari 2014 de werking splitsen. Concreet houdt dit in dat er een nieuw vakantieaanbod wordt aangeboden voor de kinderen van 2,5 tot 3 jaar, tot op heden was er geen vakantieaanbod voor deze leeftijdsgroep. De kinderen van 2,5 tem 4 jaar zullen opgevangen worden door t Loavertje. De kinderen vanaf 4 jaar worden opgevangen door Speelberge. Hierbij beogen we om de kwaliteit te verhogen, steeds te voldoen aan de eisen van Kind & Gezin (verwijzend naar infrastructuur, bezetting, ), organisatorisch kan het personeel beter ingezet worden, debiteurenbeleid kan beter opgevolgd worden, Ingesloten bijlagen Bijlage 1 Uitgebreide toelichting Uitgebreide toelichting In samenspraak met stad zullen we vanaf januari 2014 de werking splitsen. Concreet houdt dit in dat er een nieuw vakantieaanbod wordt aangeboden voor de schoolgaande kinderen van 2,5 tot 3 jaar, tot op heden was er geen vakantieaanbod voor deze leeftijdsgroep. De kinderen van 2,5 tem 4 jaar zullen opgevangen worden door t Loavertje. De oudere kinderen worden opgevangen door Speelberge. Hierbij beogen we om voor beide werkingen de kwaliteit te verhogen: - Opvangaanbod in vakanties voor 2.5 tot 3 jarigen - Wachtlijst kribbes en onthaalouders zou korter moeten worden (doorstroom naar school) - Duidelijkheid naar ouders toe: één aanspreekpunt, wat zorgt voor een persoonlijker contact met de ouders. - Organisatorisch makkelijker werken - Gediplomeerde mensen voor de allerkleinsten met aangepast sanitair en verzorgingsruimte

16 - Beveiligde toegang kan gegarandeerd worden voor de allerkleinsten - Het IBO heeft steeds de juiste contactgegevens van de ouders (in het verleden bv een kindje dat achterblijft en niet ingeschreven was in t Loavertje zodat we geen gegevens hadden om ouders te bereiken) - Tarieven voor ouders worden transparanter - Personeel kan optimaler ingezet worden om dat ze niet meer in blokken van 2 uur werken (in het verleden werden 2 personen ingezet van u omdat het om 7.30u te druk werd voor 1 persoon) Voor t Loavertje houdt dit ook in dat we kunnen voldoen aan de voorwaarden van Kind & Gezin: infrastructuur, bezetting, beveiligde toegang, verhouding kind/begeleider, buitenruimte, huiselijke sfeer, Openingsuren: De openingsuren in de vakanties zouden van 7 tot 18u (11uur) zijn. Na onderzoek van de cijfergegevens van 2012 en 2013 blijkt dat heel weinig mensen gebruik maken van het opvangaanbod tussen 6.30uur en 7.00u (gem. 3.5 kinderen) en van 18 tot 19u (gem. 6 kinderen). Gemiddeld zijn er op een vakantiedag kinderen opgevangen. Uitgaven en inkomsten: Meer uitgaven: Personeel: Om in schoolvakanties (62-66 dagen extra) open te zijn van 07 uur tot uur hebben we 2 x 1/2FTE nodig. Belangrijk dat het om twee extra hoofden gaat, om de regelgeving van Kind&Gezin te kunnen blijven volgen 2 * = Daarnaast hebben we 7 manmaanden een jobstudent nodig 7 * = Er zal ook meer gepoetst moeten worden Nood is er enkel in de vakantieperiodes We zoeken een oplossing Exploitatiebudget lichte stijging: Extra poetsproducten nodig, verzekeringen omhoog (2 personeelsleden extra), vorming,, knutselmateriaal, speelgoed, EGW, Soep voorzien: Op vandaag hanteert Speelberge beleid in vakanties dat boterhammen van thuis meegebracht worden. Wij willen voorzien in een portie soep per persoon en een koek of stuk fruit tijdens de lange openingsdagen op jaarbasis Maar ook enkele inkomsten: Ouderbijdrage: Extra openingsdagen (alle schoolvakanties) ipv voor- en naopvang. Schatting van meer inkomsten tov nu (gebaseerd op cijfers 2012 Speelberge) Ouderbijdrage van euro en van 6 7 euro We wensen de ouderbijdrage op te trekken met 1 voor zowel een halve dag als een volle dag. Voor- en naopvang blijven ongewijzigd extra per jaar Onze prijszetting ligt binnen de door Kind&Gezin begrensde bedragen. Met de extra inkomsten kunnen we voorzien in koek/stuk fruit en portie soep Debiteurenbeheer We verwachten minder facturatieproblemen. Makkelijker innen van openstaande schulden + vooral minder administratieve belasting. Geen 2 de en 3 de locatie De kostprijs valt moeilijk te becijferen, maar elke schoolvakantie is er organisatorisch werk nodig om o.a. materialen op de juiste locatie te krijgen In het najaar van 2013 leggen we een bus in van de Sportdoze naar Loavertje (kostprijs 140 per dag stel dat dit nodig blijft in 2014 komt hier een kost van 25* 140 bij = 3500). Dit omdat Kind&Gezin de Sportdoze niet wil goedkeuren als locatie.

17 Maaltijden: Net als Speelberge in de schoolvakanties, en net als veel IBO s gedurende het hele schooljaar, willen we niet langer voorzien in warme maaltijden. Zo besparen we per geserveerde maaltijd minimum 1,8. Momenteel kopen we maaltijden bij Aramark aan tegen 4,8 en rekenen we ouders hier 3 voor aan. i. In het schooljaar (snipperdagen en woensdagen) kunnen we tot 3500 besparen aan inkomstenverlies ii. Daarnaast besparen we kosten onderhoud, vervoerskosten van de Strandjutter naar Loavertje, eetgerief, Boetes: Thuiszorg Hiermee beogen we geen hogere inkomsten, maar wel een hogere bezettingsgraad te realiseren. Momenteel kunnen ouders voor 4 een gereserveerde plaats onbenut laten. Dat gaat in bepaalde gevallen ten koste van een andere ouder met een opvangnood. We stellen voor de boetes voor volle en halve dagen op te trekken: i. Boete niet (tijdig) annuleren halve dag 7 per kind/dag ii. Boete niet (tijdig) annuleren volle dag 11 per kind/dag In de toekomst zal K&G werken met gereserveerd = te betalen (tenzij geldige reden vb. ziekte) 15. Dienstencentrum De Bollaard - Organisatie van de brandveiligheid - Bij nazicht van de procedure organisatie van de brandveiligheid in het dienstencentrum De Bollaard merkte de preventie-ambtenaar enkele hiaten en onjuistheden op in o.a. de actiekaarten. Daarom werd de procedure herwerkt. De Raad Voor Maatschappelijk Welzijn keurt de procedure Organisatie van de brandveiligheid in het dienstencentrum De Bollaard goed. Bijlagen Bijlage 1 Procedure brandveiligheid De Bollaard - actiekaarten 16. Dienstencentrum De Bollaard - Aanpassing huishoudelijk reglement - Bij raadsbeslissing dd. 21/11/2013 werd het huidige huishoudelijk reglement van het dienstencentrum De Bollaard goedgekeurd. Het huishoudelijk reglement dient aangepast te worden wegens de nieuwe openingsuren en de start van een nieuwe dienstverlening (medische pedicure). Daarnaast dringen zich een aantal wijzigingen op teneinde de werking vlot te laten verlopen.

18 Het huishoudelijk reglement van het dienstencentrum De Bollaard wordt goedgekeurd. Bijlagen Bijlage 1 Wijzigingen huishoudelijk reglement november 2013 Ouderenzorg 17. Dagverzorgingcentrum De Vierboete - Mededeling - Indexering dagprijs - Kennisneming 18. Assistentiewoningen De Thuishaven - Mededeling - Indexering dagprijzen - Kennisneming Maatschappelijke dienstverlening 19. Sociale dienst - Drughulpverlening - Het voorstel inzake drughulpverlening wordt toegelicht door de heer voorzitter. De voorstellen werden gezamenlijk geëvalueerd door de sociale dienst, preventiedienst en politie. In het voorstel van CGG Noord-West-Vlaanderen wordt ook behandeling van alcoholproblematiek voorzien, wat duidelijk een pluspunt is. Daarnaast is er duidelijk aandacht voor doorverwijzing, samenwerking, transparantie en preventieve werking. In Blankenberge is er een grote nood aan alcohol- en drughulpverlening. Om een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening aan te bieden, is het aangewezen voor deze doelgroep samen te werken met een externe partner. Derdegegevens BVBA Dilopsy, Peter Benoitstraat 64, 8400 Oostende De Sleutel, vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent CGG Noord-West-Vlaanderen vzw, Langestraat 113, 8000 Brugge Financiële informatie Er gebeurde een marktonderzoek bij 5 verschillende diensten. 1.Dilopsy Consult : max.10u per week Prijs :55 EUR per consult EUR/J Overleg : max.6u per maand Prijs : 15 EUR/u EUR/J TOTAAL : EUR/J 2. De Sleutel -> Optie 1 10u. per week Bollaard+ 9u. per week dagcentrum (overleg) Prijs : ,51 EUR/J + vervoersonkosten (forfait) TOTAAL : ,51 EUR/J + vervoersonkosten

19 -> Optie 2 6u. per week Bollaard+ 5,4 u. per week dagcentrum (overleg) Prijs : EUR/J + vervoersonkosten (forfait) TOTAAL : EUR/J + vervoersonkosten 3. CGG Noord-West-Vlaanderen Consult/Advies : 3-4u. per week Organisatie sensibilisering VIDA Prijs : EUR/J (forfait) TOTAAL : EUR/J Vzw Kompas en het AZ Sint-Jan Brugge beslisten geen voorstel in te dienen. De onderhandelingen met het CGG Noord-West-Vlaanderen vzw worden verder afgewerkt teneinde een definitieve samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Ingesloten bijlagen Bijlage 1 Samenwerking inzake alcohol- en drughulpverlening Bijlagen Bijlage 1 Voorstel hulpaanbod BVBA Dilopsy Bijlage 2 Voorstel uitbouw drughulpverleningsantenne De Sleutel Bijlage 3 Voorstel samenwerking CGG Noord-West-Vlaanderen Samenwerking inzake alcohol- en drughulpverlening Middelenmisbruik bij jongeren en (jong) volwassenen is een maatschappelijk feit. Naar een cultuur van samenwerking gaan, wordt momenteel belangrijk geacht. Het is dan ook aangewezen om de samenwerking met externe diensten verder te zetten om jongeren of (jong) volwassenen met alcoholof andere drugproblemen te kunnen blijven begeleiden. Gelet op de nood aan samenwerking in de aanpak van verslavingsproblemen werden de diverse voorstellen besproken met de preventiedienst van Stad Blankenberge en de politie van Blankenberge. Bijzondere aandacht dient te gaan naar vroegtijdige detectie van problematisch gebruik en een adequate toeleiding naar meer gespecialiseerde hulpverlening. Tevens dient ingezet te worden op een goede communicatie met de verschillende partners. Naast OCMW, Stad en politie zijn ook de scholen belangrijke doorverwijzers. Regelmatige evaluaties zijn dan ook een noodzaak. Het aanbod van een vroeginterventieprogramma, alsook het regelmatig overleg met de doorverwijzers vinden we terug in het voorstel van het CGG Noord-West-Vlaanderen. Deze dienst werkt inmiddels reeds samen met de preventiedienst van Stad Blankenberge en biedt tevens een vroeginterventieprogramma aan in centrumsteden zoals Oostende en binnenkort ook Brugge. De samenwerking wordt als zeer positief ervaren mits voldoende communicatie tussen de verschillende partners.

20 20. Sociale dienst - Bevoegdheidsdelegatie MediPrima - MediPrima is een project van de federale overheid dat de rol van de OCMW s inzake de toegang tot de gezondheidszorg beperkt tot het sociaal onderzoek en het ten laste nemen van niet door de ziekteverzekering gedekte verstrekkingen. MediPrima houdt in dat er gewerkt zal worden met elektronische medische kaarten (betalingsverbintenissen) die het OCMW in een databank invoert op basis van het gevoerde sociaal onderzoek. De zorgverstrekker raadpleegt die databank en als de patiënt gedekt is door een beslissing van het OCMW, zullen de door de ziekteverzekering gedekte verstrekkingen door het HZIV rechtstreeks aan de zorgverstrekker betaald worden. De eerste fase van dit project (start 1 oktober 2013) betreft de ziekenhuisrekeningen (hospitalisatie en ambulant) van niet verzekerbare personen (hoofdzakelijk illegaal verblijvende vreemdelingen, ontvankelijk verklaarde medische regularisatie en asielzoekers in een LOI of in financiële steun). Nadien wordt het project uitgebreid tot alle hulpvragers en alle zorgverstrekkers. De OCMW-beslissing moet genomen worden binnen de 45 dagen na het begin van de zorg = dag van opname. Het sociaal onderzoek moet afgerond zijn en er moet een OCMW-beslissing tot ten laste name genomen zijn. Door het invoeren van de elektronische kaart in de databank erkent het OCMW zijn bevoegdheid. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst vergadert maandelijks waardoor problemen kunnen ontstaan om tijdig (binnen de 45 dagen na begin van de zorg) een OCMW-beslissing te nemen. Een elektronische beslissing tot ten laste neming kan men niet met terugwerkende kracht stopzetten. Indien het OCMW niet langer bevoegd is, dient onmiddellijk een OCMW-beslissing tot stopzetting genomen te worden gezien bij schrapping in de toekomst de beslissing minstens één dag geldig blijft (dag van de schrapping). De bevoegdheid inzake beslissingen MediPrima wordt gedelegeerd aan de Voorzitter van het OCMW. Deze beslissingen genomen bij hoogdringendheid worden bekrachtigd door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Patrimonium 21. Algemeen secretariaat - Optie-overeenkomst tot vestigen van erfdienstbaarheid van doorgang - De firma Elia wenst een optie te nemen tot vestiging van een erfdienstbaarheid van doorgang op de percelen 0506A, 0507/02C, 0599 en 0625A gelegen te Zeebrugge, Kustlaan voor het plaatsen van hoogspanningkabels. Op 10 juli 2008 werd er door de Raad een analoge verkoop van erfdienstbaarheid goedgekeurd ten voordele van de firma Belwind, met een vergoeding van 1 per m² voor de erfdienstbaarheid.

Elia en de Eigenaar worden hierna afzonderlijk ook Partij en gezamenlijk Partijen genoemd. A. Optie tot vestigen van erfdienstbaarheid van doorgang

Elia en de Eigenaar worden hierna afzonderlijk ook Partij en gezamenlijk Partijen genoemd. A. Optie tot vestigen van erfdienstbaarheid van doorgang Optie-overeenkomst erfdienstbaarheid tot vestigen van van doorgang Project: Stevin 150KV Stevin - Blondeel Tussen Elia Asset NV, met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, ingeschreven in het RPR Brussel

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 MEI 2015

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 MEI 2015 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 MEI 2015 Aanvang zitting 18U05 Einde zitting 18U55 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Stephanie De Deyne,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 19 november 2015 - Besluit

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 19 november 2015 - Besluit Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA Zitting van donderdag 10 december 2015-18u00 Locatie Raadzaal, Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge Openbare zitting Bestuur 1. Algemeen secretariaat - Mededelingen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 13 JUNI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 13 JUNI 2013 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 13 JUNI 2013 Aanvang zitting 18U05 Einde zitting 20U35 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke, Stephanie

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 14 april 2016 - Besluit

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 14 april 2016 - Besluit Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA Zitting van donderdag 12 mei 2016-18u00 Locatie Raadzaal, Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge Openbare zitting Bestuur 1. Algemeen secretariaat - Mededelingen -

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2012

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2012 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2012 Aanvang zitting 18U10 Einde zitting 21U35 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Dirk Tytgat, Ronny Vanden Broecke,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 20 maart 2014 Lijst van de besluiten 1. ALGEMEEN BEHEER OPENBAAR 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 20 FEBRUARI 2014 OPENBAAR

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten Kristel, Thans

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 MEI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 MEI 2013 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 MEI 2013 Aanvang zitting 18U00 Einde zitting 19U20 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Ronny Vanden Broecke,

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG INFO KINDEROPVANG Naam: Adres: OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN Naam: IBO T WEIKEN IBO T KEIKOPJE

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 dinsdag 19 januari 2016 TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 OPENBARE ZITTING DEPARTEMENT INTERNE ZAKEN 1. Onderhoudscontract schuifdeuren OCMW en stad Geraardsbergen. Gunnen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 Aanvang zitting 18U05 Einde zitting 22U40 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Dirk Tytgat, Chris Conserriere, Rika

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 oktober 2009 AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Schepen : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME TUSSEN: (1) Studio Scott, vertegenwoordigd door Debbie Debrauwer, Efie De Grande en Eveline Vanassche met hoofdkantoor

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01260 Onderwerp: Sluiten van een huurovereenkomst voor het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING Wereldhave Belgium Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht Medialaan 30, bus 6 1800 Vilvoorde Ondernemingsnummer

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 JUNI 2015

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 JUNI 2015 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 JUNI 2015 Aanvang zitting 18U00 Einde zitting 19U00 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke, Georgette

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 december 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00991 Onderwerp: Sluiten van een bijakte aan de huurovereenkomst d.d. 26/10/2015 voor het onroerend goed

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00904 Onderwerp: Sluiten van een bijakte tot verlenging en uitbreiding van een huurovereenkomst betreffende

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang 1 De contracterende partijen binnen de overeenkomst ORGANISATOR Gemeente Anzegem De Vierschaar 1-8570 Anzegem ondernemingsnr: BTW BE 0207.484.780

Nadere informatie

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV 3. OPDRACHTBRIEF Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767 Kantoor houdende te KLAPSTRAAT 58 1790 AFFLIGEM Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV Met zetel te KLAPSTRAAT

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 APRIL 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 APRIL 2013 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 APRIL 2013 Aanvang zitting 17U00 Einde zitting 20U35 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Ronny Vanden Broecke,

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname.

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname. OCMW Waasmunster RD 2012/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 19 september 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Sociale kruidenier

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM INFO KINDEROPVANG Organisator Naam: Adres: O.C.M.W. Dentergem Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem (Wakken) Kinderopvanglocatie Naam: IBO Scoebidoe Markegem

Nadere informatie

Elia System Operator NV

Elia System Operator NV GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 13 MEI 2015: - HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN DE VOLMACHT PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 30 ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET ORIGINEEL

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 maart 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00251 Onderwerp: Sluiten van een kosteloze bruikleenovereenkomst met de Regie der Gebouwen voor een deel van het onroerend

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 SEPTEMBER 2014

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 SEPTEMBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 SEPTEMBER 2014 Aanvang zitting 18U00 Einde zitting 18U55 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 26 oktober 2012 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 8 maart 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Gent, afdeling Kortrijk OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders,

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD O N TWERP 26.06.2006 UITTREKSELS ZITTING RAAD D.D. 26.06.2006 1. F I N A N C I E N 1. AANPASSEN VOLMACHTEN CENTRALISATIEREKENINGEN RUSTHUIZEN. ======================================================= Gelet

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019 RAAD VAN 1 JULI 2014 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. N. Miseur, Mevr. M. Heirman en

Nadere informatie