NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 NOVEMBER 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 NOVEMBER 2013"

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 NOVEMBER 2013 Aanvang zitting 18U00 Einde zitting 19U40 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke, Georgette Brak, Bo Bentein, Femke Ballegeer, Nadia Cloetens, Kurt Decleer, Liesbeth Verhaeghe, Raadsleden, Luc Demeulemeester, Secretaris Verontschuldigd Stephanie De Deyne, Norman Schiltz, Raadslid Openbare zitting Bestuur 1. Algemeen secretariaat - Mededelingen - Varia - Kennisneming De heer voorzitter deelt mede dat de volgende zitting plaats vindt op donderdag 12 december 2013 om uur. Op deze vergadering staat het meerjarenplan, het budget en de budgetwijziging geagendeerd. Voorafgaand vindt op 10 december een informatieve vergadering plaats met de fractieleiders van gemeente- en ocmw Raad. Op dinsdag 03 december vindt de vergadering van het coördinatiecomité OCMW-VZWGO plaats. Mevrouw Brigitte Monbaliu vraagt wat de stand van zaken is omtrent de crisisopvang. De heer voorzitter antwoordt dat de stad de conciërgewoning (Rijkswacht) zal verwerven van de Regie der Gebouwen. De transactie zou normaal tegen het einde van het jaar rond moeten zijn. Achteraf vindt dan de doorverkoop aan het ocmw plaats en kunnen de renovatiewerken opgestart worden. Mevrouw Brigitte Monbaliu vraagt of de uitbetaling van de vijfde schijf van de provinciale subsidie voor de kribbe gekoppeld is aan facturen. De heer voorzitter antwoordt dat de (laattijdige) uitbetaling te maken heeft met de budgettaire problemen bij de provincie. De heer voorzitter verklaart dat naar aanleiding van de dag van de zorg een opendeurdag wordt georganiseerd in de kinderkribbe en de buitenschoolse opvang. Voor het Loavertje wordt een opfrisbeurt voorzien, waarbij de schilderwerken zullen uitgevoerd worden door Kadee. De vochtbestrijding zal uitgevoerd worden door een externe firma. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 17 oktober De heer Kurt Decleer merkt op dat hij op de vorige zitting gezegd had dat de aanwezigheid van de diensthoofden op de Raad gewenst is om de doelstellingen en het jaarverslag toe te lichten eerder dan

2 de werking van hun dienst. Bedoeling zou ook zijn een beter contact te realiseren tussen MAT en Raad. 8 stemmen voor (Ivan De Clerck, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke, Georgette Brak, Bo Bentein, Femke Ballegeer, Nadia Cloetens, Kurt Decleer). 1 stem onthouding (Liesbeth Verhaeghe) De notulen worden goedgekeurd. Financiën 3. Algemeen secretariaat - Betaalbaarstelling investeringsfactuur - TMVW dd. 23 april De investeringsfactuur is in overeenstemming is met de beslissing van de raad dd. 18 april Derdegegevens TMVW CVBA, Stropstraat 1, 9000 Gent. Financiële informatie 267,30. Investeringsproject 1/2012 Prikkloksysteem De investeringsfactuur dd. 23 april 2013 ten bedrage van 267,30 opgemaakt door TMVW wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. Bijlagen Bijlage 1 Investeringsfactuur dd. 23 april 2013 voor een bedrag van 267,30 4. Financiële dienst - Lening financiering meubilair - Toewijzing - Het bestek voor deze opdracht alsook de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking werd goedgekeurd in raad dd. 19 september Er werden 4 banken aangeschreven om in te schrijven voor deze opdracht. Derdegegevens Ingekomen offertes: KBC Bank N.V., Kortrijksesteenweg 1100, 9051 Gent Belfius Bank N.V., Pachecolaan 44, 1000 Brussel BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel Financiële Er werden 4 firma s aangeschreven.

3 informatie Er werden 3 offertes ontvangen die allemaal voldeden aan de voorwaarden conform het bestek Opname lening financiering aankoop meubilair voor het woon- en zorgcentrum. De opname van deze lening werd voorzien in het budget De Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Het Koninklijk van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Motivering BNP Paribas Bank heeft de meest gunstige offerte rekening houdend met de gunningscriteria. Deze opdracht wordt gegund bij onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht wordt toegewezen aan BNP Paribas Bank conform offerte dd. 7 oktober Ingesloten bijlagen Bijlage 1 Gunningsverslag Bijlagen Bijlage 1 Offerte KBC Bank N.V. Bijlage 2 Offerte Belfius Bank N.V. Bijlage 3 Offerte BNP Paribas Bank Bijlage 4 Proces-verbaal van de opening van de offertes Gunningsverslag - Lening investeringen Nazicht van de offertes Alle 3 de ingediende offertes werden als regelmatig beschouwd. 2. bij de puntenquotering Puntenverdeling per gunningscriterium A. Prijs 90 punten A.1. na de omzetting in lening 85 punten De 3 inschrijvers gaven volgende marges op ten opzichte van de IRS ask duration: Bank Marge KBC 154 bp of 1,54% Belfius Bank NV 149 bp of 1,49% BNP Paribas Fortis 131 bp of 1,31%

4 Conform het bestek, dient aan de inschrijver die de meest voordelige marge voorstelt, het maximum van de punten (85) te worden toegekend. Aan de overige inschrijvers zal per verschil van 0,01 % het maximum met 0,5 punt verminderd worden. Wanneer dit op bovenstaande tabel wordt toegepast, heeft dit volgende puntenverdeling tot gevolg. Bank KBC Belfius Bank NV BNP Paribas Fortis Punten marge 73,5 punten 76,0 punten 85,0 punten A.2. de uittredingsvergoeding 5 punten De 3 inschrijvers gaven volgende uittredingsvergoedingen: Bank Uittredingsvergoeding KBC 0 bp of 0,00% Belfius Bank NV 0 bp of 0,00% BNP Paribas Fortis 0 bp of 0,00% Conform het bestek, dient aan de inschrijver die de meest voordelige marge voorstelt, het maximum van de punten (5) te worden toegekend. Gezien geen enkele inschrijver een uittredingsvergoeding aanrekent, wordt aan iedere inschrijver voor dit gunningscriterium het maximum van de punten toegekend. Bank KBC Belfius Bank NV BNP Paribas Fortis Punten uittredingsvergoeding 5 punten 5 punten 5 punten B. Financiële bijstand en informatorische ondersteuning 10 punten De dienstverlening van Belfius Bank N.V. is omwille van historische redenen sterk uitgebouwd naar de openbare sector. KBC en BNP Paribas Fortis hebben de laatste jaren op dit vlak heel wat inspanningen gedaan en een deel van hun achterstand bijgebeend. Toch blijft Belfius Bank N.V. een zekere voorsprong behouden. De overige twee inschrijvers zijn aan elkaar gewaagd. Vandaar volgende puntentoekenning conform de bepalingen van het bestek: Belfius Bank NV KBC BNP Paribas Fortis 10 punten 8 punten 8 punten Totaal van de punten: Bank KBC Belfius Bank NV BNP Paribas Fortis 86,5 punten 91,0 punten 98,0 punten 3. Advies financieel beheerder: Gunning aan BNP Paribas Fortis Stefan LAGAST Financieel beheerder O.C.M.W.-Blankenberge Blankenberge, 10 oktober 2013

5 5. Financiële dienst - Jaarrekening O.C.M.W van de gouverneur - Akteneming De gouverneur heeft zijn besluit opgemaakt over de jaarrekening 2012 op 9 oktober maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 89 die stelt dat de OCMW-raad elk jaar de jaarrekening van het voorgaande dienstjaar vaststelt. Er wordt akte genomen van het besluit van de gouverneur betreffende de vaststelling van de jaarrekening Ingesloten bijlagen Bijlage 1 van de gouverneur betreffende vaststelling van de jaarrekening 2012 van het O.C.M.W.-Blankenberge d.d. 9 oktober 2013

6

7

8 6. Financiële dienst - Jaarrekening O.C.M.W Kwijting financieel beheerder tot en met 31 december De gouverneur heeft zijn besluit opgemaakt over de jaarrekening 2012 d.d. 9 oktober Gezien er geen opmerkingen waren van de gouverneur noch de gemeenteraad, kan kwijting verleend worden aan de financieel beheerder voor de periode tot en met 31 december maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 89. Er wordt kwijting verleend aan de financieel beheerder, de heer Stefan Lagast, voor het boekjaar Bijlagen Bijlage 1 van de gouverneur betreffende vaststelling van de jaarrekening 2012 van het O.C.M.W.-Blankenberge d.d. 9 oktober Financiële dienst - Niet tenlastename van kapitaalsaflossing voor Belfiuslening nr 177 door gemeentelijke bijdrage - In de zitting van 16 november 2006 werd beslist om via een herhalingsopdracht de investeringen voor 2007/2008 te financieren via een lening van ,00 euro bij Dexia Bank N.V. In de zitting van 24 mei 2007 werd het bedrag van de lening verhoogd met ,00 euro tot ,00 euro. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat tijdens de opnameperiode de uitgaven en inkomsten voor deze lening met elkaar strookten en bijgevolg de lening niet diende geconsolideerd te worden. In dit geval had dit geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. Door vertraging op de verkoop van gronden, was het echter toch nodig om op 6 december 2008 de lening alsnog te consolideren voor een bedrag van ,00 euro. De looptijd van de lening bedroeg 5 jaar en er werd destijds voor geopteerd om de volledige kapitaalsaflossing pas op de eindvervaldag (6 december 2013) te doen. Gezien kapitaalsaflossingen volgens de huidige regeling ten laste van de gemeentelijke bijdrage vallen, is voor een afwijking hierop een raadsbeslissing noodzakelijk. Financiële informatie ,00.

9 De kapitaalsaflossing voor lening 177 van Belfius Bank N.V., ten bedrage van ,00 euro, wordt niet ten laste van de gemeentelijke bijdrage gelegd. Bijlagen Bijlage 1 Raadsbeslissing d.d. 16 november 2006 Bijlage 2 Raadsbeslissing d.d. 24 mei 2007 Bijlage 3 Aflossingstabel lening nr. 177 Belfius Bank N.V. 8. Financiële dienst - Betaalbaarstelling investeringsfactuur - Schaubroeck nv dd. 24 oktober De investeringsfactuur is in overeenstemming is met de beslissing van de raad dd. 16 mei Derdegegevens Schaubroeck nv, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth. Financiële informatie 223,85. De investeringsfactuur dd. 24 oktober 2013 ten bedrage van 223,85 (incl. BTW) opgemaakt door Schaubroeck nv wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. Bijlagen Bijlage 1 Investeringsfactuur dd. 24 oktober 2013 voor een bedrag van 223,85 (incl. BTW) 9. Kinderdagverblijf 't Schelpje - Investeringsfactuur - Feys BVBA F dd. 21 oktober De investeringsfactuur is in overeenstemming is met de beslissing van de raad dd. 4 juli Derdegegevens Feys BVBA, Professor Dewulfstraat 188, 8970 Poperinge. Financiële informatie 1 149,50. Investeringsproject 17/2009 Nieuwbouw kribbe

10 De investeringsfactuur dd. 23 oktober 2013 ten bedrage van 1 149,50 (incl. BTW) opgemaakt door Feys BVBA wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld. Bijlagen Bijlage 1 Investeringsfactuur dd. 21 oktober 2013 voor een bedrag van 1 149,50 (incl. BTW) Personeel 10. Personeelsdienst - Uitbreiding opdracht automatisering tijdsregistratie met toegangscontrole - Toewijzing - Het is opportuun dat voor de toegangscontrole en de tijdsregistratie dezelfde badge kan gebruikt worden. Derdegegevens Ingekomen offerte: Cipal, Cipalstraat, 2440 Geel Financiële informatie Deze investering past binnen het budget 2012 van ,00 voorzien voor het project Prikkloksysteem, onder investeringsproject 1/2012. Gebudgetteerd bedrag: ,00 Reeds opgenomen bedrag: ,45 Bedrag offerte: 9 405,33 Resterend bedrag: 114,22 Visum ontvanger Verleend De Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, inzonderheid artikel b. Het Koninklijk van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. De Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Het Koninklijk van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren.

11 Deze opdracht wordt gegund bij onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht wordt toegewezen aan de firma Cipal conform offerte HM2013P1929/57017 dd. 29 oktober 2013 voor de prijs van 9 405,33 (incl. BTW). De jaarlijkse onderhoudskost bedraagt 686,31(incl. BTW). Bijlagen Bijlage 1 Offerte Cipal Bijlage 2 Visum financieel beheerder Kinderopvang 11. Buitenschoolse Opvang 't Loavertje - Wijziging ouderbijdrage - De ouderbijdragen zouden verhoogd worden. De dagprijs gaat van 10 naar 11 en de halve dagprijs gaat van 6 naar 7. Hierbij valt het IBO binnen de wettelijke begrenzing van Kind & Gezin (maximumbedrag is 13,80). De wijziging van de ouderbijdragen wordt goedgekeurd. Ingesloten bijlagen Bijlage 1 Ouderbijdragen 2014 Ouderbijdragen t Loavertje 1. Ouderbijdragen opvang a. Voor- en naschools (ook tijdens speelpleinwerking) 0.77 per begonnen half uur (wettelijke minimumprijs vanaf 1 september 2013) b. Schoolvrijedagen en woensdagnamiddag i. Minder dan 3 uur: 4 ii. Halve dag (3-6uur): 7 iii. Volle dag (meer dan 6uur): 11 c. Busrit naar activiteiten: 0.77

12 2. Ouderbijdragen voeding a. 4-uurtje ( naschools) Boetes en administratieve kosten a. Boete niet (tijdig) annuleren voor en naopvang 4 per kind/dag b. Boete niet (tijdig) annuleren halve dag 7 per kind/dag c. Boete niet (tijdig) annuleren volle dag 11 per kind/dag d. Boete bij laattijdig afhalen of vroegtijdig brengen 15 per begonnen half uur per kind/dag 12. Buitenschoolse Opvang 't Loavertje - Oplossing vochtproblemen - Toewijzing - Er zijn vochtproblemen in t Loavertje die dienen opgelost te worden, vooraleer de plak- en schilderwerken kunnen voltooid worden. Derdegegevens Ingekomen offertes: Bodima, Nijverheidsweg 1, 2240 Zandhoven; Dryguard, Kasteellaan 89, 9000 Gent; Waterproof, Wijngaardveld 15/a, 9300 Aalst. Financiële informatie Er werden drie firma s gecontacteerd en drie offertes ontvangen. Er zijn twee firma s die voldoen aan de voorwaarden om het vochtprobleem volledig op te lossen en de muren te herstellen in originele staat, namelijk Bodima en Waterproof. De firma Bodima is het goedkoopst en meest geschikt. Deze investering past binnen het budget 2012 van ,00 voorzien voor het project Inrichting gebouw, onder investeringsproject 15/2012. Gebudgetteerd bedrag: ,00 Reeds opgenomen bedrag: ,62 Bedrag offerte: 5 407,32 Resterend bedrag: ,06 Visum ontvanger Verleend De Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Het Koninklijk van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. De Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Het Koninklijk van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van

13 overheidsopdrachten in klassieke sectoren. Deze opdracht wordt gegund bij onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht wordt toegewezen aan Bodima conform offerte /OV22 dd. 15 oktober 2013 voor de prijs van 5 407,32 (incl. BTW). Ingesloten bijlagen Bijlage 1 Gunningsverslag Bijlagen Bijlage 1 Offerte Bodima Bijlage 2 Offerte Dryguard Bijlage 3 Offerte Waterproof Bijlage 4 Visum financieel beheerder Gunningsverslag Waterproof is de duurste offerte. Als je de offerte van Bodima en Dryguard naast elkaar legt lijkt de offerte van Dryguard goedkoper, dit is omdat ze niet het totaalpakket aanbieden. Vraag: Er was gevraagd aan de firma s om verschillende problemen aan te pakken: -Behandelen van de muren in het onthaal, secretariaat, personeelsruimte, speelhoek en rustruimte. Aansluitend hierop werd gevraagd het vochtprobleem rond verschillende ramen en aan de inkomhal (glazen schuifdeur te herstellen). Er werd ook gevraagd om nadien de muren terug te bepleisteren. Beantwoorden vraag: Bodima en Waterproof voldoen aan deze vraag. Bodima is goedkoper dan Waterproof Dryguard voldoet niet aan deze vraag. Dryguard injecteert de muren, maar bepleistert de muren niet opnieuw. Dryguard kan ook het probleem aan de glazen schuifdeur (inkom) en de ramen niet oplossen. De droogtijd bij Dryguard is 10 maanden en bij Bodima 1 à 2 maanden vooraleer er opnieuw kan behangen en geschilderd worden. Vergelijking van offerte Dryguard, Bodima en Waterproof: Waterproof en Bodima doen het totaalpakket. De offerteprijs van Bodima is de goedkoopste. Als we de offerte van Dryguard en Bodima vergelijken obv dezelfde werken, dwz enkel het injecteren van de muren dan is er een meerkost van euro exl btw in de offerte van Bodima. Deze meerkost is voor het oplossen en herstellen van de vochtproblemen aan de schuifdeur, waarin Dryguard niet kan tussenkomen. Wij opteren om te kiezen voor Bodima, omdat zij het totaalpakket doen en de goedkoopste zijn die het totaalpakket aanbieden. Dus ook de ramen, schuifdeur aan de inkom, afwerken muren en de droogtijd veel korter is, waardoor de plak- en schilderwerken sneller kunnen aangevat worden en kunnen afgewerkt worden in maart Anders zullen deze werken pas in oktober 2014 kunnen aangevat worden.

14 13. Buitenschoolse Opvang 't Loavertje - Wijziging boetesysteem - Het boetesysteem bij halve en volle dagen wordt aangepast naar de prijs van de gereserveerde tijd, vroeger was dit standaard 4. Gelet op de vraag die soms groter is dan het aanbod willen we ouders stimuleren om ons te verwittigen, zodat we alle opvangplaatsen optimaal kunnen benutten. De wijziging van de boetebijdragen wordt goedgekeurd. Ingesloten bijlagen Bijlage 1 Ouderbijdragen 2014 Ouderbijdragen t Loavertje 1. Ouderbijdragen opvang a. Voor- en naschools (ook tijdens speelpleinwerking) 0.77 per begonnen half uur (wettelijke minimumprijs vanaf 1 september 2013) b. Schoolvrijedagen en woensdagnamiddag i. Minder dan 3 uur: 4 ii. Halve dag (3-6uur): 7 iii. Volle dag (meer dan 6uur): 11 c. Busrit naar activiteiten: Ouderbijdragen voeding a. 4-uurtje ( naschools) Boetes en administratieve kosten a. Boete niet (tijdig) annuleren voor en naopvang 4 per kind/dag b. Boete niet (tijdig) annuleren halve dag 7 per kind/dag c. Boete niet (tijdig) annuleren volle dag 11 per kind/dag

15 d. Boete bij laattijdig afhalen of vroegtijdig brengen 15 per begonnen half uur per kind/dag 14. Buitenschoolse Opvang 't Loavertje - Uitbreiding werking - Bespreking De heer voorzitter verklaart dat het de bedoeling is om de werking van het IBO tijdens de vakanties uit te breiden voor de 2,5 tot 4 jarigen. De heer Rocky Zutterman, directeur kinderopvang, heeft een voorstel opgemaakt waarbij qua personeelsinzet nu 2 half-time equivalenten voorzien worden naast een jobstudent voor 07 maanden. Oorspronkelijk was een sluiting van twee weken (kerstverlof) voorzien. Dit komt nu te vervallen teneinde de werking parallel te laten verlopen met de speelpleinwerking van Speelberghe. De meerkost wordt gecompenseerd door een besparing binnen Speelberghe. Mevrouw Brigitte Monbaliu vindt dit een positief voorstel inzake kinderopvang. De heer voorzitter verklaart dat geen warm middagmaal meer zal voorzien worden bij de opvang in de buitenschoolse opvang om op één lijn te zitten met de speelpleinwerking. Binnen de speelpleinwerking werden de maaltijden geschrapt omdat er problemen waar op vlak van HACCP normen (temperaturen). Er wordt wel nog soep en een koek voorzien over de middag ( inbegrepen in de dagprijs). In samenspraak met de Stad Blankenberge zullen we vanaf januari 2014 de werking splitsen. Concreet houdt dit in dat er een nieuw vakantieaanbod wordt aangeboden voor de kinderen van 2,5 tot 3 jaar, tot op heden was er geen vakantieaanbod voor deze leeftijdsgroep. De kinderen van 2,5 tem 4 jaar zullen opgevangen worden door t Loavertje. De kinderen vanaf 4 jaar worden opgevangen door Speelberge. Hierbij beogen we om de kwaliteit te verhogen, steeds te voldoen aan de eisen van Kind & Gezin (verwijzend naar infrastructuur, bezetting, ), organisatorisch kan het personeel beter ingezet worden, debiteurenbeleid kan beter opgevolgd worden, Ingesloten bijlagen Bijlage 1 Uitgebreide toelichting Uitgebreide toelichting In samenspraak met stad zullen we vanaf januari 2014 de werking splitsen. Concreet houdt dit in dat er een nieuw vakantieaanbod wordt aangeboden voor de schoolgaande kinderen van 2,5 tot 3 jaar, tot op heden was er geen vakantieaanbod voor deze leeftijdsgroep. De kinderen van 2,5 tem 4 jaar zullen opgevangen worden door t Loavertje. De oudere kinderen worden opgevangen door Speelberge. Hierbij beogen we om voor beide werkingen de kwaliteit te verhogen: - Opvangaanbod in vakanties voor 2.5 tot 3 jarigen - Wachtlijst kribbes en onthaalouders zou korter moeten worden (doorstroom naar school) - Duidelijkheid naar ouders toe: één aanspreekpunt, wat zorgt voor een persoonlijker contact met de ouders. - Organisatorisch makkelijker werken - Gediplomeerde mensen voor de allerkleinsten met aangepast sanitair en verzorgingsruimte

16 - Beveiligde toegang kan gegarandeerd worden voor de allerkleinsten - Het IBO heeft steeds de juiste contactgegevens van de ouders (in het verleden bv een kindje dat achterblijft en niet ingeschreven was in t Loavertje zodat we geen gegevens hadden om ouders te bereiken) - Tarieven voor ouders worden transparanter - Personeel kan optimaler ingezet worden om dat ze niet meer in blokken van 2 uur werken (in het verleden werden 2 personen ingezet van u omdat het om 7.30u te druk werd voor 1 persoon) Voor t Loavertje houdt dit ook in dat we kunnen voldoen aan de voorwaarden van Kind & Gezin: infrastructuur, bezetting, beveiligde toegang, verhouding kind/begeleider, buitenruimte, huiselijke sfeer, Openingsuren: De openingsuren in de vakanties zouden van 7 tot 18u (11uur) zijn. Na onderzoek van de cijfergegevens van 2012 en 2013 blijkt dat heel weinig mensen gebruik maken van het opvangaanbod tussen 6.30uur en 7.00u (gem. 3.5 kinderen) en van 18 tot 19u (gem. 6 kinderen). Gemiddeld zijn er op een vakantiedag kinderen opgevangen. Uitgaven en inkomsten: Meer uitgaven: Personeel: Om in schoolvakanties (62-66 dagen extra) open te zijn van 07 uur tot uur hebben we 2 x 1/2FTE nodig. Belangrijk dat het om twee extra hoofden gaat, om de regelgeving van Kind&Gezin te kunnen blijven volgen 2 * = Daarnaast hebben we 7 manmaanden een jobstudent nodig 7 * = Er zal ook meer gepoetst moeten worden Nood is er enkel in de vakantieperiodes We zoeken een oplossing Exploitatiebudget lichte stijging: Extra poetsproducten nodig, verzekeringen omhoog (2 personeelsleden extra), vorming,, knutselmateriaal, speelgoed, EGW, Soep voorzien: Op vandaag hanteert Speelberge beleid in vakanties dat boterhammen van thuis meegebracht worden. Wij willen voorzien in een portie soep per persoon en een koek of stuk fruit tijdens de lange openingsdagen op jaarbasis Maar ook enkele inkomsten: Ouderbijdrage: Extra openingsdagen (alle schoolvakanties) ipv voor- en naopvang. Schatting van meer inkomsten tov nu (gebaseerd op cijfers 2012 Speelberge) Ouderbijdrage van euro en van 6 7 euro We wensen de ouderbijdrage op te trekken met 1 voor zowel een halve dag als een volle dag. Voor- en naopvang blijven ongewijzigd extra per jaar Onze prijszetting ligt binnen de door Kind&Gezin begrensde bedragen. Met de extra inkomsten kunnen we voorzien in koek/stuk fruit en portie soep Debiteurenbeheer We verwachten minder facturatieproblemen. Makkelijker innen van openstaande schulden + vooral minder administratieve belasting. Geen 2 de en 3 de locatie De kostprijs valt moeilijk te becijferen, maar elke schoolvakantie is er organisatorisch werk nodig om o.a. materialen op de juiste locatie te krijgen In het najaar van 2013 leggen we een bus in van de Sportdoze naar Loavertje (kostprijs 140 per dag stel dat dit nodig blijft in 2014 komt hier een kost van 25* 140 bij = 3500). Dit omdat Kind&Gezin de Sportdoze niet wil goedkeuren als locatie.

17 Maaltijden: Net als Speelberge in de schoolvakanties, en net als veel IBO s gedurende het hele schooljaar, willen we niet langer voorzien in warme maaltijden. Zo besparen we per geserveerde maaltijd minimum 1,8. Momenteel kopen we maaltijden bij Aramark aan tegen 4,8 en rekenen we ouders hier 3 voor aan. i. In het schooljaar (snipperdagen en woensdagen) kunnen we tot 3500 besparen aan inkomstenverlies ii. Daarnaast besparen we kosten onderhoud, vervoerskosten van de Strandjutter naar Loavertje, eetgerief, Boetes: Thuiszorg Hiermee beogen we geen hogere inkomsten, maar wel een hogere bezettingsgraad te realiseren. Momenteel kunnen ouders voor 4 een gereserveerde plaats onbenut laten. Dat gaat in bepaalde gevallen ten koste van een andere ouder met een opvangnood. We stellen voor de boetes voor volle en halve dagen op te trekken: i. Boete niet (tijdig) annuleren halve dag 7 per kind/dag ii. Boete niet (tijdig) annuleren volle dag 11 per kind/dag In de toekomst zal K&G werken met gereserveerd = te betalen (tenzij geldige reden vb. ziekte) 15. Dienstencentrum De Bollaard - Organisatie van de brandveiligheid - Bij nazicht van de procedure organisatie van de brandveiligheid in het dienstencentrum De Bollaard merkte de preventie-ambtenaar enkele hiaten en onjuistheden op in o.a. de actiekaarten. Daarom werd de procedure herwerkt. De Raad Voor Maatschappelijk Welzijn keurt de procedure Organisatie van de brandveiligheid in het dienstencentrum De Bollaard goed. Bijlagen Bijlage 1 Procedure brandveiligheid De Bollaard - actiekaarten 16. Dienstencentrum De Bollaard - Aanpassing huishoudelijk reglement - Bij raadsbeslissing dd. 21/11/2013 werd het huidige huishoudelijk reglement van het dienstencentrum De Bollaard goedgekeurd. Het huishoudelijk reglement dient aangepast te worden wegens de nieuwe openingsuren en de start van een nieuwe dienstverlening (medische pedicure). Daarnaast dringen zich een aantal wijzigingen op teneinde de werking vlot te laten verlopen.

18 Het huishoudelijk reglement van het dienstencentrum De Bollaard wordt goedgekeurd. Bijlagen Bijlage 1 Wijzigingen huishoudelijk reglement november 2013 Ouderenzorg 17. Dagverzorgingcentrum De Vierboete - Mededeling - Indexering dagprijs - Kennisneming 18. Assistentiewoningen De Thuishaven - Mededeling - Indexering dagprijzen - Kennisneming Maatschappelijke dienstverlening 19. Sociale dienst - Drughulpverlening - Het voorstel inzake drughulpverlening wordt toegelicht door de heer voorzitter. De voorstellen werden gezamenlijk geëvalueerd door de sociale dienst, preventiedienst en politie. In het voorstel van CGG Noord-West-Vlaanderen wordt ook behandeling van alcoholproblematiek voorzien, wat duidelijk een pluspunt is. Daarnaast is er duidelijk aandacht voor doorverwijzing, samenwerking, transparantie en preventieve werking. In Blankenberge is er een grote nood aan alcohol- en drughulpverlening. Om een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening aan te bieden, is het aangewezen voor deze doelgroep samen te werken met een externe partner. Derdegegevens BVBA Dilopsy, Peter Benoitstraat 64, 8400 Oostende De Sleutel, vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent CGG Noord-West-Vlaanderen vzw, Langestraat 113, 8000 Brugge Financiële informatie Er gebeurde een marktonderzoek bij 5 verschillende diensten. 1.Dilopsy Consult : max.10u per week Prijs :55 EUR per consult EUR/J Overleg : max.6u per maand Prijs : 15 EUR/u EUR/J TOTAAL : EUR/J 2. De Sleutel -> Optie 1 10u. per week Bollaard+ 9u. per week dagcentrum (overleg) Prijs : ,51 EUR/J + vervoersonkosten (forfait) TOTAAL : ,51 EUR/J + vervoersonkosten

19 -> Optie 2 6u. per week Bollaard+ 5,4 u. per week dagcentrum (overleg) Prijs : EUR/J + vervoersonkosten (forfait) TOTAAL : EUR/J + vervoersonkosten 3. CGG Noord-West-Vlaanderen Consult/Advies : 3-4u. per week Organisatie sensibilisering VIDA Prijs : EUR/J (forfait) TOTAAL : EUR/J Vzw Kompas en het AZ Sint-Jan Brugge beslisten geen voorstel in te dienen. De onderhandelingen met het CGG Noord-West-Vlaanderen vzw worden verder afgewerkt teneinde een definitieve samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Ingesloten bijlagen Bijlage 1 Samenwerking inzake alcohol- en drughulpverlening Bijlagen Bijlage 1 Voorstel hulpaanbod BVBA Dilopsy Bijlage 2 Voorstel uitbouw drughulpverleningsantenne De Sleutel Bijlage 3 Voorstel samenwerking CGG Noord-West-Vlaanderen Samenwerking inzake alcohol- en drughulpverlening Middelenmisbruik bij jongeren en (jong) volwassenen is een maatschappelijk feit. Naar een cultuur van samenwerking gaan, wordt momenteel belangrijk geacht. Het is dan ook aangewezen om de samenwerking met externe diensten verder te zetten om jongeren of (jong) volwassenen met alcoholof andere drugproblemen te kunnen blijven begeleiden. Gelet op de nood aan samenwerking in de aanpak van verslavingsproblemen werden de diverse voorstellen besproken met de preventiedienst van Stad Blankenberge en de politie van Blankenberge. Bijzondere aandacht dient te gaan naar vroegtijdige detectie van problematisch gebruik en een adequate toeleiding naar meer gespecialiseerde hulpverlening. Tevens dient ingezet te worden op een goede communicatie met de verschillende partners. Naast OCMW, Stad en politie zijn ook de scholen belangrijke doorverwijzers. Regelmatige evaluaties zijn dan ook een noodzaak. Het aanbod van een vroeginterventieprogramma, alsook het regelmatig overleg met de doorverwijzers vinden we terug in het voorstel van het CGG Noord-West-Vlaanderen. Deze dienst werkt inmiddels reeds samen met de preventiedienst van Stad Blankenberge en biedt tevens een vroeginterventieprogramma aan in centrumsteden zoals Oostende en binnenkort ook Brugge. De samenwerking wordt als zeer positief ervaren mits voldoende communicatie tussen de verschillende partners.

20 20. Sociale dienst - Bevoegdheidsdelegatie MediPrima - MediPrima is een project van de federale overheid dat de rol van de OCMW s inzake de toegang tot de gezondheidszorg beperkt tot het sociaal onderzoek en het ten laste nemen van niet door de ziekteverzekering gedekte verstrekkingen. MediPrima houdt in dat er gewerkt zal worden met elektronische medische kaarten (betalingsverbintenissen) die het OCMW in een databank invoert op basis van het gevoerde sociaal onderzoek. De zorgverstrekker raadpleegt die databank en als de patiënt gedekt is door een beslissing van het OCMW, zullen de door de ziekteverzekering gedekte verstrekkingen door het HZIV rechtstreeks aan de zorgverstrekker betaald worden. De eerste fase van dit project (start 1 oktober 2013) betreft de ziekenhuisrekeningen (hospitalisatie en ambulant) van niet verzekerbare personen (hoofdzakelijk illegaal verblijvende vreemdelingen, ontvankelijk verklaarde medische regularisatie en asielzoekers in een LOI of in financiële steun). Nadien wordt het project uitgebreid tot alle hulpvragers en alle zorgverstrekkers. De OCMW-beslissing moet genomen worden binnen de 45 dagen na het begin van de zorg = dag van opname. Het sociaal onderzoek moet afgerond zijn en er moet een OCMW-beslissing tot ten laste name genomen zijn. Door het invoeren van de elektronische kaart in de databank erkent het OCMW zijn bevoegdheid. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst vergadert maandelijks waardoor problemen kunnen ontstaan om tijdig (binnen de 45 dagen na begin van de zorg) een OCMW-beslissing te nemen. Een elektronische beslissing tot ten laste neming kan men niet met terugwerkende kracht stopzetten. Indien het OCMW niet langer bevoegd is, dient onmiddellijk een OCMW-beslissing tot stopzetting genomen te worden gezien bij schrapping in de toekomst de beslissing minstens één dag geldig blijft (dag van de schrapping). De bevoegdheid inzake beslissingen MediPrima wordt gedelegeerd aan de Voorzitter van het OCMW. Deze beslissingen genomen bij hoogdringendheid worden bekrachtigd door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Patrimonium 21. Algemeen secretariaat - Optie-overeenkomst tot vestigen van erfdienstbaarheid van doorgang - De firma Elia wenst een optie te nemen tot vestiging van een erfdienstbaarheid van doorgang op de percelen 0506A, 0507/02C, 0599 en 0625A gelegen te Zeebrugge, Kustlaan voor het plaatsen van hoogspanningkabels. Op 10 juli 2008 werd er door de Raad een analoge verkoop van erfdienstbaarheid goedgekeurd ten voordele van de firma Belwind, met een vergoeding van 1 per m² voor de erfdienstbaarheid.

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 MEI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 MEI 2013 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 MEI 2013 Aanvang zitting 18U00 Einde zitting 19U20 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Ronny Vanden Broecke,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER Gebouw:.. Appartement gemeubeld / ongemeubeld)* Huurprijs:.. / maand Gemeenschappelijke kosten:. / maand Startdatum huurovereenkomst:.

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

VLAAMSE OVERHEID. Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking VLAAMSE OVERHEID Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Juridische

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 Aanvang zitting 18U05 Einde zitting 22U40 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Dirk Tytgat, Chris Conserriere, Rika

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Diensten van de Leidend Ambtenaar ICT en Communicatie BESTEK voor de

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Bestek nummer CD000649

Bestek nummer CD000649 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000649 Voor het

Nadere informatie

Overheidsopdracht VAN DIENSTEN VOOR DE REALISATIE EN PUBLICATIE VAN EEN WEBSITE MET SITECORE- TECHNOLOGIE

Overheidsopdracht VAN DIENSTEN VOOR DE REALISATIE EN PUBLICATIE VAN EEN WEBSITE MET SITECORE- TECHNOLOGIE Overheidsopdracht VAN DIENSTEN VOOR DE REALISATIE EN PUBLICATIE VAN EEN WEBSITE MET SITECORE- TECHNOLOGIE Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking in België Aanbestedende overheid Partena

Nadere informatie

Bestek: Bestek nr: S&L/AO/365/2013 Opening van de offertes: 14/01/2014 om 14.30 uur

Bestek: Bestek nr: S&L/AO/365/2013 Opening van de offertes: 14/01/2014 om 14.30 uur Bestek: Open offerteaanvraag voor de organisatie van vakantieopvang voor de kinderen van het personeel van de FOD Financiën in Brussel tijdens de paasvakantie en de zomervakantie in 2014 Bestek nr: S&L/AO/365/2013

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie