We stellen u dan ook graag het samenwerkingsverband RTH Aalst- Oudenaarde alsook het samenwerkingsverband Novo-h voor.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We stellen u dan ook graag het samenwerkingsverband RTH Aalst- Oudenaarde alsook het samenwerkingsverband Novo-h voor."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014

2 VOORWOORD O ok in 2014 zette de zorgvernieuwing zich voort. U leest in de volgende pagina s meer over FAM, RTH en PVF. Terwijl de overheid vooral druk bezig was met richtlijnen, omzendbrieven en rekensommen, gingen wij aan de slag. We stellen u dan ook graag het samenwerkingsverband RTH Aalst- Oudenaarde alsook het samenwerkingsverband Novo-h voor. Cruciaal in het sterk veranderende zorglandschap is samenwerking. Voor een kleinschalige dienst als De Dorpel betekent dat overleven in tijden van bezuinigingen en schaalvergroting. Wij zijn erop gericht om deze taak te volbrengen en onze kleinschaligheid als troef te blijven uitspelen waar mogelijk. Gezien worden en ons laten horen, dat deden we ook in 2014, samen met en voor onze cliënten onder de slogan: Vergeet mij niet te Brussel. We zongen uit volle borst: vergeet mij toch niet, ik vraag vergeet me toch niet. Want ik hoor er toch ook bij, in deze maatschappij. Maar k heb wel hulp nodig, daarom vraag ik gepaste zorg, Vandeurzen, sta jij daarvoor borg? Wij blijven alvast borg staan voor de kwalitatieve ondersteuning voor onze cliënten. Dag in, dag uit en tussendoor en omdat we ook zorg dragen voor onszelf, maken we er een (voetbal)feestje van! Lees en laat u vooral horen! de Redactie 2

3 4 ZORGVERNIEUWING 8 R.T.H. 1 JAAR LATER 9 C 17 FER 5 EN LETTERS 10 SAMEN GOED GEWERKT NOVO-H 12 PLAN 13 BATTLE OF THE SEXES 14 VRIJWILLIGERS IN DE KIJKER TIME4SOCIETY 15 BELEIDSPLAN INN DEN GLAZEN BOL 18 TERUGBLIK OP NIEUW BIJ DE RVB ANS 22 DANKWOORD 23 NAWOORD DE DORPEL Directeur Claudine Cardoen Teamcoach Liesbeth De Bondt Psychopedagogisch medewerker Sighile Buyle Begeleid(st)ers Carmen De Schrijver Petra Cosijns Els De Paepe Katrijn Corthals Tim Van den Meerschaute Marieke Baert Evelien Verbeirens Ilona Van Zande Kelly Staelens Sofie Kerkaert Bert Meeremans Yaël Van Den Spiegel Greet Van De Sijpe Judith Daenekynt Administratief bediende Anja Van der Poorten Nicky Aurousseau Logistiek medewerker Dina De Jonge Leden Raad Van Bestuur Voorzitter Jos De Maeseneer Ondervoorzitter Jan De Backer Penningmeester Dirk Mertens Secretaris Edwin De Luyck Beheerder Stijn De Ryck Beheerder Marijke De Troyer Beheerder Pieter De Backer Beheerder Ans Appelen 3

4 ZORGVERNIEUWING FAM lexibel Aanbod Meerderjarigen F Sinds januari 2014 startte het VAPH met een nieuw project waarbij het mogelijk wordt om meer zorg op maat voor volwassenen aan te bieden. Concreet betekent dit dat de persoon met een handicap, binnen de voorziening, meer mogelijkheden krijgt om vlotter over te schakelen tussen ondersteuning thuis (ambulant en mobiel), overdag (semiresidentieel) en 's nachts (residentieel). Dit heeft ook tot gevolg dat er niet meer ondersteuning dan nodig geboden wordt. Hierdoor kunnen er meer mensen geholpen worden met dezelfde middelen. De persoon met een handicap zal meer kunnen onderhandelen over welke ondersteuning hij wenst en wanneer hij dit wenst. PRAKTISCH Momenteel zijn er 40 van de bestaande diensten of voorzieningen die deel uitmaken van het project 'Flexibel aanbod meerderjarigen (afgekort tot 'FAM'). Op basis van hun ervaringen zal dit nieuwe initiatief in de toekomst bijgestuurd en uitgebreid worden naar een groter aantal diensten en voorzieningen. Het is de bedoeling dat dit kader een tussenstap is naar de persoonsvolgende financiering. In 2015 stappen zo goed als alle andere voorzieningen voor meerderjarigen mee in dit project, zo ook De Dorpel. AANBOD Het aanbod van de voorzieningen die binnen het FAM-kader werken, kan zeer divers worden ingevuld. Binnen het flexibel aanbod meerderjarigen zijn er drie soorten begeleidingsovereenkomsten. Of met andere woorden soorten ondersteuningspakketten die men kan gebruiken. FAM Mobiele en ambulante begeleiding Binnen deze begeleidingsovereenkomst zijn volgende mogelijkheden: Ambulante en mobiele begeleiding Concreet betekent dit dat u zelf naar de begeleider gaat (ambulant) of dat de begeleider bij u thuis komt (mobiel). Per jaar kunt u in totaal maximum 75 begeleidingscontacten hebben. Kortdurende dagbesteding (maximum 70 dagen) Dit is vergelijkbaar met het aanbod in een dagcentrum met eigen atelier en begeleid werken. Kortdurende woonondersteuning met verblijf (maximum 70 dagen) FAM Dagbestedingsondersteuning Binnen deze begeleidingsovereenkomst zijn er volgende mogelijkheden: Ambulante en mobiele begeleiding: Concreet betekent dit dat u zelf naar de begeleider gaat (ambulant) of dat de begeleider bij u thuis komt (mobiel). Per jaar kunt u in totaal 75 begeleidingscontacten hebben. Dagbestedingsondersteuning Dit is vergelijkbaar met het aanbod in een dagcentrum met eigen atelier en begeleid werken. Er is geen beperking in het aantal dagen. Kortdurende woonondersteuning met verblijf (maximum 70 dagen). FAM Intensieve woonondersteuning Binnen deze begeleidingsovereenkomst zijn er volgende mogelijkheden: Ambulante en mobiele begeleiding: Concreet betekent dit dat u zelf naar de begeleider gaat (ambulant) of dat de begeleider bij u thuis komt (mobiel). 4

5 Er is geen beperking in het aantal begeleidingscontacten. Dagbestedingsondersteuning: Dit is vergelijkbaar met het aanbod in een dagcentrum met eigen atelier en begeleid werken. Er is geen beperking in het aantal dagen. Woonondersteuning zowel in kleinschalige woonprojecten als in grotere voorzieningen. Er is geen beperking in het aantal dagen. Voor alle cliënten die nood hebben aan ondersteuning of opvang blijven de regels van de centrale registratie Zorgvragen (CRZ) van toepassing. Dit geldt dus ook voor het opstarten van begeleiding en ondersteuning binnen het Flexibel Aanbod Meerderjarigen. Binnen een specifieke begeleidingsovereenkomst is het mogelijk om de verschillende functies (mobiel/ambulant, dagbestedingsondersteuning, woonondersteuning) te combineren. Daarnaast kan men zonder meer schakelen van de meest intensieve begeleidingsovereenkomst naar een minder intensieve. Wil men echter van een minder intensieve begeleidingsovereenkomst overschakelen naar een meer intensieve, dan gelden de regels van de zorgregie. Dat betekent dat er bij de overstap rekening wordt gehouden met de meest dringende vragen die geregistreerd staan bij de CRZ. Het flexibel aanbod voor meerderjarigen richt zich tot volwassen personen met een beperking die een specifieke goedkeuring van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap hebben. Vereiste goedkeuring De goedkeuring is gekoppeld aan een specifiek zorgaanbod. Wil men FAM mobiele en ambulante begeleiding gebruiken, dan hebt u minstens een goedkeuring nodig voor begeleid wonen (of een meer intensieve ondersteuningsvorm). Wil men FAM dagbestedingsondersteuning gebruiken, dan hebt u minstens een goedkeuring nodig voor dagcentrum of begeleid werken (of een meer intensieve ondersteuningsvorm). Wil men FAM intensieve woonondersteuning gebruiken, dan hebt u minstens een goedkeuring nodig voor beschermd wonen (of een meer intensieve ondersteuningsvorm). Samenwerkingsmogelijkheden met VZW Schoonderhage De Dorpel had in 2014 verkennend overleg om in kader van FAM een regionale samenwerking uit te bouwen met VZW Schoonderhage door te werken met een regionaal gezamenlijk aanmeldingspunt voor personen met een beperking. Door aanmeldingen te centraliseren krijgen we beter zicht op wie zich in onze regio met welke vraag aanmeldt en kunnen we als aanbieders het aanbod vanuit eigen expertise en specialisatie beter afstemmen op maat van de cliënt en zijn netwerk. Samenwerking biedt hier mogelijkheden om flexibeler in te gaan op de vragen met een passend antwoord vanuit het Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen vanuit beide voorzieningen. Zowel het ambulant/mobiele aanbod, de dagbesteding als de woonbegeleiding kunnen hier in samenspraak en overleg ingezet worden. We denken met andere woorden niet meer in zorgvormen maar wel in aanbod vanuit expertise. Eveneens dient hier verder nagedacht te worden hoe we mogelijks ook andere (intersectorale) lokale partners kunnen betrekken in functie van een inclusieve benadering, zoals vooropgesteld vanuit PP

6 e zorgvernieuwing heeft tot D doel de mogelijkheden van personen met een beperking te optimaliseren, met het oog op een kwaliteitsvol leven, meer zelfbeschikking en een betere participatie in de samenleving. De zorgvernieuwing wil de zorgaanbieders meer vrijheid bieden om zorg op maat te realiseren en het aanbod beter te kunnen afstemmen op de vragen van de persoon met een beperking. In de zorgvernieuwing wordt ingezet op preventie Personen met een beperking moeten ondersteund worden bij de verduidelijking van hun zorgvraag en de realisatie van hun ondersteuningsplan (het 'voortraject') Inclusie Personen met een handicap moeten hierbij ondersteund worden. Handicapspecifieke knowhow en draagvlak moeten worden overgebracht in de andere levensdomeinen zoals onderwijs, werk, mobiliteit of huisvesting. Een basisfinancieringssysteem Een transparanter en persoonsgebonden basisfinancierings-systeem moet toelaten de ondersteuning vanuit de netwerken vraaggestuurd te betalen. Zorggarantie In de meest behartenswaardige situaties moet de zorg gegarandeerd zijn. Het VAPH wil ook streven naar engagementen om andere ondersteuningvormen te financieren, al dan niet vanuit het VAPH. Een gedereguleerd kader Het kader voor de zorgaanbieders moet gedereguleerd worden. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor meer zorg op maat. Een zorgzame samenleving. De Vlaamse Regering keurde in april 2014 het decreet Persoonsvolgende Financiering goed. Het decreet vertrekt vanuit 2 principes: Trap 1 het basisondersteuningsbudget (BOB) Het basisondersteuningsbudget bedraagt 300 per maand. Het wordt betaald door de zorgkas waarbij iedere burger is aangesloten. Concreet zal dus elke persoon met een erkende beperking door het VAPH en een ondersteuningsnood, recht hebben op 300 per maand. Een voorwaarde is wel dat je als cliënt of kandidaat-cliënt bent geregistreerd bij de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ). De invoering van het basisondersteuningsbudget gebeurt stapsgewijs. De uitrol van het basisondersteuningsbudget is voorzien vanaf 2016 tot Trap 2 of personen die extra gepersonaliseerde ondersteuning nodig hebben Personen met een beperking die meer ondersteuning nodig hebben intensiever, frequenter, gespecialiseerder dan wat gerealiseerd kan worden met het basisondersteuningsbudget en het rechtstreeks toegankelijke aanbod, zullen extra budget krijgen om gepersonaliseerde zorg te organiseren. Dit budget zal persoonsvolgend zijn, maw. krijgen deze personen een eigen rugzakje met geld om hun zorg in te kopen bij een erkende voorziening met aanbod binnen het VAPH. 6

7 erspectief 2020 P Zoveel mogelijk gewoon in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk, dat is de kerngedachte van de nota 'Perspectief Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap' van minister Jo Vandeurzen. De minister kiest resoluut voor een ommezwaai die er al enkele jaren zat aan te komen, maar nooit echt doorbrak. Personen met een handicap zijn volwaardige burgers, van wie de persoonlijke autonomie, rechten en capaciteiten gerespecteerd moeten worden. Ze nemen zo autonoom mogelijk deel aan de samenleving. Met dat doel voor ogen moeten de sector en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) door een stevig veranderingstraject. Ook wenst minister Vandeurzen het sociaal ondernemerschap in de sector te bevorderen en wil hij tegen 2020 zorggarantie voor die mensen met de grootste ondersteuningsnood. Even een aantal belangrijke punten op een rijtje: Gewoon als het kan, bijzonder als het moet Dit betekent dat er een goed uitgebouwde zorgregie moet zijn zodat iedere persoon met een beperking beroep kan doen op degelijk ondersteunde mantelzorg en op handicaptoegankelijke reguliere zorg. Wanneer de persoon met een beperking gespecialiseerde ondersteuning nodig heeft, dan moet hij hier ook op kunnen rekenen. Persoonsvolgende financiering Iedere persoon met een beperking krijgt een persoonsvolgende financiering. Het ondersteuningsplan en de zorgzwaarte bepalen het volume van de middelen die iemand krijgt. Met deze middelen (het zogezegde rugzakje) kan deze persoon zelf zijn ondersteuning inkopen. Regisseur van je eigen leven Iedere persoon met of zonder beperking voert zelf zijn regie. Hierbij kan hij geholpen worden door familie en/of professionelen. Hij bepaalt zelf wat kwaliteit van leven betekent: op vlak van werken, wonen, vrije tijd, etc. Door middel van een ondersteuningsplan, krijgt men zicht op de actuele ondersteuningsvragen. Zo n ondersteuningsplan kan opgemaakt worden door de persoon met een beperking zelf, door de familie, het netwerk of door een Dienst OndersteuningsPlan (DOP). Vraaggestuurd werken De Dorpel zal meer dan ooit vraaggestuurd werken. Dit betekent concreet dat we nog meer in dialoog willen gaan met de cliënt en samen willen zoeken naar een antwoord op zijn ondersteuningsvragen. De ondersteuning die we bieden zal afgestemd zijn op de vraag van de cliënt. Samenwerking Uiteraard kunnen wij geen antwoord bieden op alle vragen. Daarom is het ontzettend belangrijk om een goed netwerk uit te bouwen met andere voorzieningen binnen en buiten het zorglandschap. De Dorpel streeft ernaar om verder samen te werken met partners in en over de grenzen heen van de sector, cliënt. in het belang van de 7

8 Op 1 maart 2014 ging het Samenwerkingsverband Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening voor de regio Aalst-Oudenaarde van start. De Dorpel werd erkend als penhouder voor het intersectoraal samengesteld project met een inzet van 178 personeelspunten op jaarbasis. De opdracht van de penhouder is het optimaliseren van in te zetten toegekende middelen en het nauwgezet opvolgen van te leveren prestaties volgens de erkenning. Vanuit de samenwerking kunnen de VAPH-aanbieders van onze regio met dit nieuwe aanbod tegemoet komen aan ondersteuningsvragen van personen met een -vermoeden van- beperking die een vraag hebben naar informatie of een beperkte ondersteuning in termen van frequentie, intensiteit en aantal ondersteuningsvragen. Er is geen goedkeuring van het VAPH nodig en er is geen wachtlijst. H et samenwerkingsverband bestaat uit residentiële en ambulante VAPH-aanbieders Levensvreugde, Schoonderhage, Heuvelheem, de Bolster, Sint-Vincentius, De Hoop, t Web, Wonozo!, Accent, Sint -Lievenspoort, Tanderuis, De Kangoeroe, De Tandem, Wunian en De Dorpel, vertegenwoordiging van de gebruikers (VGPH), vertegenwoordiging van de verwijzers (CM) en intersectorale partners thuiszorg (familiehulp), CAW, geestelijke gezondheidzorg (Lotus), RWO Aalst en Oudenaarde. Binnen het samenwerkingsverband is een stuurgroep aangeduid die als taak heeft op inhoudelijk en organisatorisch vlak, het samenwerkingsverband te sturen en de dagelijkse werking op te volgen. Met een sterke inzet van intersectorale partners, willen we een breed draagvlak creëren voor de uitbouw van Rechtsreeks Toegankelijke hulp in onze de regio. VISIE Om een ruim aanbod RTH te ontwikkelen wordt de deskundigheid en expertise van elke voorziening ingezet. Binnen de samenwerking worden kennis en ervaring gedeeld. Uitbouw van inclusieve levenstrajecten door verbinding te maken met diensten en organisaties binnen en buiten VAPH. Maximale kansen creëren voor de zelfredzaamheid van de persoon met beperking en zijn netwerk door snelle en gerichte interventie waardoor de draagkracht en de draaglast meer in evenwicht wordt gebracht. Verhinderen dat men onnodig of vroegtijdig gebruik maakt van meer intense en duurdere ondersteuning door het creëren van voldoende vangnet voor de persoon met beperking en zijn of haar natuurlijk en/of professioneel netwerk. Gezien de overheid de uitbreidingsmiddelen 2014 pas liet ingaan per 1 maart, werden 10/12, zijnde 148 personeelspunten, ingezet. Hiertegenover werden minimaal 90% te leveren prestaties verwacht. Bij de start maakten we een verdeling van 2/3 ambulant-mobiel en 1/3 vraaggestuurd voor dagopvang, verblijf, begeleid werk en outreach. Met het behalen van 97,5 % ten opzichte van onze erkenning mogen we terugblikken op een geslaagd startjaar. Iedere VAPH-partner zocht naar RTH 1 JAAR LATER mogelijkheden binnen zijn organisatie om RTH in te zetten vanuit eigen expertise, telkens vanuit de idee van de 5 concentrische cirkels en in nauwe inclusieve samenwerking met partners uit andere sectoren. BEKENDMAKING Er werd in 2014 al ingezet op bekendmaking (voornamelijk op regionale welzijnsfora) maar verdere intersectorale profilering is noodzakelijk opdat kandidaat-cliënten en doorverwijzers de weg naar de rechtstreeks toegankelijke hulp vinden. We nemen dit mee als opdracht voor het werkjaar 2015 en zetten hier als penhouder extra op in. We werken een communicatieplan uit in samenwerking met alle partners en richten ons in het bijzonder naar de eerstelijnsdiensten die ook nu reeds met onze doelgroep in contact komen. We maken ons kenbaar en verplaatsen ons naar waar personen met een beperking als burgers aanwezig zijn. Samenwerken betekent investeren, maar evenzeer ook leren en meedragen van elkaar, waardoor 1+1 gelijk wordt aan 3. Op naar een volgend constructief rechtstreeks toegankelijk werkjaar. ENKELE CIJFERS 87 aanmeldingen waarvan 75 ambulant-mobiele begeleidingen (5 begeleid werk), module dag (6) en module nacht (2) en gecombineerde vragen (3 dag en nacht), 1 cliënt werd doorverwezen naar een andere regio, 2 cliënten werden niet opgestart. Merendeel van de doorverwijzers blijken nog steeds VAPHdiensten te zijn. 8

9 C 17 FER 5 EN LETTERS Totaal aantal cliënten 125 Aantal cliënten RTH 22 Aantal mannen 65 Aantal vrouwen 60 Aantal alleenwonend 41 Aantal samenwonend 80 Consultatiebureau kind & gezin 10 Kinderopvang 11 Onderwijs 30 Algemeen welzijnswerk 27 Budgetbeheer/begeleiding 70 Justitie 30 Geestelijke gezondheidszorg 31 Thuiszorg 33 Ouderenzorg 2 Ander VAPH aanbod 30 Bijzondere jeugdzorg 19 Gezondheidszorg 64 Cultuur & vorming 9 Mantelzorg/vrijwilligers 37 Tewerkstelling 40 Andere samenwerkingen 8 9

10 SAMEN GOED GEWERKT N OVO-h is de naam van het samenwerkingsverband dat zich in de loop van 2014 heeft ontwikkeld tussen De Tandem, De Kangoeroe (2 thuisbegeleidingsdiensten) en Het Bint, Wunian, tweb en De Dorpel (4 diensten begeleid wonen). NOVO-h staat voor Netwerk Oost-Vlaanderen voor Ondersteuning van Personen met een Handicap. WAAROM NU NET NOVO-H Het zorglandschap is momenteel erg aan verandering onderhevig. De nieuwe ontwikkelingen die zich al een aantal jaren aanmelden komen dichterbij nav de perspectiefnota 2020 waarin onze minister, Jo Vandeurzen, zijn nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een beperking heeft kenbaar gemaakt. Sindsdien slingeren de afkortingen (FAM/MFC, PVF, BOB, RTH,) ons rond de oren en zoeken we met NOVO-h gezamenlijk uit hoe we hiermee toekomstgericht verder moeten. De veranderende maatschappelijke evoluties (cfr fusies in andere sectoren zoals ziekenhuizen, scholen, CAW, pleegzorg, thuiszorgdiensten ), zetten kleine organisaties tot nadenken over schaalvergroting en ifv hiervan tot netwerken/ samenwerking en het vinden van synergieën. MEERWAARDE VAN DEZE SAMENWERKING NOVO-h geeft De Dorpel mogelijkheden om zich op niveau van de organisatie sterker te professionaliseren, om zich beter te organiseren ifv van nieuwe financieringssystemen (persoonsvolgende financiering, inkopen van zorg, ). Met NOVO-h wil De Dorpel zoeken naar een gemeenschappelijk antwoord op de zorgvernieuwing vanuit de gewijzigde maatschappelijke context en dit zou resulteren in gezamenlijke en daardoor efficiëntere inzet van middelen. WAAROM EEN RUIM AM- BULANT/MOBIEL NETWERK Inhoudelijke ontwikkelingen zijn gelinkt aan onze corebussines = ambulante/mobiele ondersteuning aan personen met een (vermoeden van ) beperking HRM is bij al onze diensten herkenbaar en multiinzetbaar NOVO-h biedt mogelijkheden om een backup te installeren bij het (tijdelijk) wegvallen van éénmansfuncties met specifieke specialistische expertise (vb loonsadministratie, boekhouding,, IT-er, ) Samen-aankoop met meerdere partners rond specifieke noden (opmaak databases, informaticanetwerken, programma s rond cliëntvolgsysteem, ) Personeelspunten zijn bij alle diensten gekoppeld aan contactregistraties en hebben repercussies bij het niet halen van deze prestaties. Samenwerken/netwerken met collega-dienstengelijkgezinden kan resulteren in een sterkere profilering tav belendende sectoren ifv onze gezamenlijke doelgroep en vanuit een inclusieve benadering. Met andere woorden, onze gedeelde zorgen voor het toekomstige zorgbeleid hebben ons samengebracht en gemotiveerd om een proces naar samenwerking 10

11 te starten. De voorzichtige stappen tot samenwerking met deze diensten dateren reeds van We startten aanvankelijk met enkele verkennende gesprekken. Op basis van onze sterktezwakte analyses en ieders beleidsplan formuleerden we onze noden en kansen tot samenwerking. Begin 2012 stelden we dit voor aan de Raden van Bestuur van de verschillende partners. Er werden toen een aantal kanttekeningen geplaatst en De Dorpel koos ervoor om toen het werkveld nog ruimer te verkennen. De idee om een netwerk van ambulante diensten te ontwikkelen met vertrouwde partners bleef overeind en we gingen van start met een externe procesbegeleider van Tabor. We kozen in dit proces voor een expeditiebenadering waarbij we al doende ontwikkelen. Door samen op pad te gaan, zaken gemeenschappelijk te ontwikkelen willen we de samenwerking opbouwen. Onze positieve verwachtingen zijn gebaseerd op vroegere ervaringen. We zijn vertrouwd met elkaars werking. We vertrekken van een projectplan en door het stellen van realistische doelen met resultaat op korte termijn willen we het vertrouwen in elkaar nog versterken. We geven gezamenlijk betekenis aan ons project in een open dialoog. De communicatie naar alle betrokkenen zowel intern, Raad van Bestuur als medewerkers als extern gebeurt in afstemming met elkaar. Een verkenning bij elkaar bracht ons in aanvang tot volgende doelstellingen: Komen tot een intensieve samenwerking en afstemmingaangaande ondersteunende diensten: -personeelsadministratie -cliëntadministratie -preventiebeleid -ICT zodat expertise kan gedeeld worden en de exploitatie kan geoptimaliseerd worden. Samenwerking aangaande onze kernopdracht: -afstemmen qua regio en zorgvorm -gezamenlijke VTO -uitbouw van outreach De Deining Komen tot en betere positionering van de ambulante werking in het kader van zorgafstemming en samenwerking met andere VAPH organisaties en reguliere diensten in de regio. Het was onze uitdaging om tegen eind 2014 concrete resultaten te kunnen voorleggen en daarin zijn we geslaagd. We tekenen nu onze plannen verder uit voor de komende periode. 11

12 inds 2006 steunt het team van De S Dorpel een Plan-kind. Gezien onze achtergrond trachtten we iemand met een beperking te bereiken. Zo werden we Plan-ouders van Jason uit Nicaragua die in 2004 werd geboren met een verstandelijke beperking en een spraakgebrek. Samen met zijn moeder, huisvrouw, zijn vader, landbouwer, en zijn jongere broer woonde Jason in de regio waar Plan International actief is. In 2011 vernamen we dat de familie uit die regio verhuisde. Zo kwam het dat Keynior Lopez ons nieuwe Plankindje werd. Hij is nu 7 jaar oud en woont met zijn oudere zus en zijn ouders in hun eigen huis. Zijn vader is handelaar, zijn moeder is huisvrouw. Keyniro woont in Muelle de los Bueyes, een gemeente die deel uitmaakt van het departement van de zuid-atlantische autonome regio in Nicaragua. Tot aan de 20ste eeuw maakte Muelle de los Bueyes deel uit van de dunbevolkte en dichtbegroeide jungle die de Atlantische Oceaan van de Stille Oceaan scheidt. In de streek worden in de maanden maart en april ettelijke feestdagen gevierd. Er zijn bijvoorbeeld stierengevechten en parades waarbij de ruiters met hun paarden eregasten zijn. Het is traditie om tijdens deze feestelijkheden voedsel uit te delen aan de genodigden. De kinderen hebben in de streek geen parken en dus maken ze goed gebruik van de sportterreinen van de lokale school. Ze spelen er balsporten en vliegeren. Tijdens de schoolvakanties helpen de kinderen vaak hun ouders op de boerderij. Plan International werkt in de regio onder meer hard aan de bouw van de lagere school en aan de toegang tot proper drinkwater. 12

13 BATTLE OF THE SEXES et is algemeen bekend dat het aantal mannelijke hulpverleners in het H sociale werkveld beduidend lager ligt dan dat van hun vrouwelijke tegenhangers. Ook bij De Dorpel komt dit tot uiting: Tim was bijna 8 jaar lang de enige man in ons team. Tussen al dat vrouwelijk geweld stond hij meer dan zijn mannetje. Eeuwige rots in de branding bij computerproblemen, immer rust uitstralende collega die meermaals een figuurlijk brandje wist te blussen. In februari 2012 verwelkomde hij - misschien nog méér dan ons - Bert met open armen. Sindsdien bundelen ze hun spierballen en formuleren beide heren het logische antwoord wanneer wij vrouwen weer maar eens sakkeren over de grillige computers die hun eigen zin doen of wanneer bureaustoelen het begeven. Met hun mannelijke perspectief doen ze ons vaak inzien dat een andere - mannelijke - visie ook niet slecht is. Zij relativeren de zaken waarover wij vrouwen ons misschien te druk in maken. Het was een strategisch goede zet van onze directie om elke verdieping te voorzien van een dosis testosteron, zodat er van jaloezie geen sprake kon zijn. Deze hanen brengen structuur en rust in het soms méér dan oorverdovend kakelend kippenhok. Wij vrouwen voelen ons een pak veiliger wanneer we 1 van hun stalen rossen voor het secretariaat geparkeerd zien staan. En hoe graag we ook verkondigen dat wij vrouwen het sterke geslacht zijn, zonder Tim en Bert is het werken bij De Dorpel niet zo fijn! 13

14 VRIJWILLIGERS IN DE KIJKER O p vrijdag 3 oktober 2014 verwelkomden we 5 vrijwilligers van ING. Zij engageerden zich via Time4Society om de handen uit de mouwen te steken voor onze VZW. Eigenhandig maakten ze 50 porties vegetarische spaghettisaus en liters chocomousse voor ons jaarlijks eetfestijn. Het mooie idee achter Time4Society is dat goede zielen uit de Profitsector zich engageren voor goede zielen uit de social-profit sector. Elke VZW kan haar project makke -lijk online omschrijven op de website met een vraag naar vrijwilligers. Alle activiteitenfiches kunnen daar geraadpleegd worden door de tijdgever die intekent op die activiteit die hem boeit. Zo kozen deze 5 toffe mensen voor ons tof project. Elk van hen werkt bij een andere sector van ING en koos toevallig voor hetzelfde. We wensen hen daarvoor uitgebreid te bedanken. Sommige bedrijven zien dit als een teambuildingsactiviteit. 14

15 BELEIDSPLAN INN DEN GLAZEN BOL D e Dorpel werkte een beleidsplan uit voor een langere periode in een samenhangend kader, plant doelen over een bepaalde beleidsperiode en geeft een aanzet tot opmaak van een actieplan per doel. Hierbij is het belangrijk om verder te concretiseren qua tijd. Welke doelen nemen we aan in welke periode en binnen welke realistische timing? De nu vooropgestelde doelen behelzen de periode van Per beleidsdomein en per jaar worden een aantal acties vooropgesteld en verder geconcretiseerd, zowel naar inhoud als naar tijd. Op de denk2daagse van ieder jaar wordt het kwaliteitsplan geëvalueerd en bijgestuurd. We integreren deze acties in het geheel van de zelfevaluatie, gekaderd binnen het nieuwe kwaliteitsdecreet. Na een beleidsperiode van 5 jaar herbeginnen we de cyclus voor opmaak van een volgend meerjarenplan. Toelichting bij de acties van 2014 : GEBRUIKERS De Dorpel gaat verder gepast en op een ethische wijze om met de wachtlijst In 2014 werden door de overheid geen uitbreidingsmiddelen voorzien voor Begeleid Wonen, Beschermd wonen en DIO. In het licht van de PVF waren er mogelijkheden naar opname van een convenant met vraag naar beschermd wonen zonder dagbesteding. Ondanks het gebrek aan uitbreidingsmiddelen heeft De Dorpel gedurende 2014, 18 begeleid wonen, 1 convenant en 1 beschermd wonen nieuwe opstarten gerealiseerd. De Dorpel zet zich proactief in om in functie van de zorgvernieuwing met dezelfde middelen meer cliënten te ondersteunen. Vraaggestuurd werken en doelgerichte evaluaties leiden nog meer tot afstemming van het aanbod op de reële noden van onze doelgroep. De Dorpel biedt RTH voor cliënten met beperkte nood aan ondersteuning (Frequentie-Intensiteit) Binnen de provincie Oost-Vlaanderen zijn in het UB 2014 de middelen voor RTH verdeeld over verschillende voorzieningen met aanbod voor minderen meerderjarigen. In de schoot van de verschillende regionale subrog s hebben zich 4 samenwerkingsverbanden ontwikkeld. Het Samenwerkingsverband RTH Aalst- Oudenaarde werd erkend per De Dorpel werd aangesteld als penhouder in functie van coördinatie en dispatching van de toegekende middelen. In Oost-Vlaanderen werd een Overleg Penhouders opgericht, waaraan ook De Dorpel actief participeert. In functie van transparantie naar de gebruikers en zorgaanbieders werd ervoor gekozen om een gelijkaardig aanbod/ visie uit te werken over de provincie heen. De Dorpel biedt kwaliteitsvolle ondersteuning, gelinkt aan het nieuwe kwaliteitsdecreet dd 01 juli 2011 De Dorpel implementeert het nieuwe kwaliteitsdecreet in het geheel van zijn kwaliteitsdenken en heeft in 2014 een aantal procedures van zijn handboek herschreven in functie van de omschakeling van zijn bestaande erkenningen naar FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen). De Dorpel ontwikkelde een zelfevaluatiesysteem, gelinkt aan de meerjarenplanning en behoudt zijn denkdagen en denk2daagse in functie van opvolging en implementatie. De Dorpel hecht belang aan een goed uitgebouwd voortraject in functie van vraagverheldering en zorgtoewijzing. De Dorpel werd erkend als contactpunt voor DOP. De medewerkers van DOP maken op regelmatige basis gebruik van de consultatieruimten/ vergaderzaal van De Dorpel. De Dorpel onderhoudt een nauwe samenwerking met DOP in functie van vraagverheldering, doorverwijzing en afstemming. In de loop van 2014 werden 12 cliënten doorverwezen naar DOP. DOP deed 5 aanmeldingen bij De Dorpel in 2014 en leverde hierbij de ondersteuningsplannen aan met de vraag naar opstart binnen het aanbod van De Dorpel. MEDEWERKERS De Dorpel wil veiligheid en gezondheid garanderen. Het intern noodplan werd verder in de 15

16 praktijk gebracht in In functie van de aanpassingen aan het arbeidsreglement volgden twee medewerkers een vorming bij Anders VZW. In het voorjaar van 2014 rondden we het nieuwe arbeidsreglement af ter voorlegging aan de Sociale Inspectie. Er werden acties ondernomen om het secretariaat van De Dorpel te beveiligen met een alarminstallatie. De plaatsing gebeurde in het najaar De Dorpel wil het competentiemanagement verder uitbouwen Het competentiedenken werd geïmplementeerd binnen het volledige concept van HRM. Voor iedere medewerker is een competentiegesprek en coachinggesprek doorgegaan. Het effect/de meerwaarde is geëvalueerd aan de hand van een korte bevraging voor iedere medewerker. In functie van de ondersteuning van stagiairs op de werkvloer werkten wij een kader uit, tevens gelinkt aan het competentiedenken, dat transparantie biedt en wederzijdse verwachtingen en engagement duidelijk stelt. ORGANISATIE De Dorpel voert een gezond financieel beleid. De Dorpel blijft signaleren dat de forfaitaire werkingskost van de overheid ontoereikend is. De Dorpel blijft zich inzetten en energie leveren voor het bekomen van giften, sponsoring, en het organiseren van opbrengstactiviteiten om financieel rond te komen : Jaarlijkse mailing jaarlijks indienen van dossiers sponsoring jaarlijkse opbrengst activiteit(en). De mailing van 2014 stond in het teken van uitbreiding van het ITnetwerk. Bij de omzetting van de regelgeving van begeleid wonen in personeelspunten en in aanloop van FAM en de ommezwaai naar PVF, zal het behalen van de prestaties de werkdruk van medewerkers zeker verhogen. We zullen moeten evolueren naar meer rechtstreekse cliënttijd, zo niet wordt onze werkingskost in mindering gebracht en tevens de personeelspunten voor de niet gehaalde capaciteit. Het gevolg daarvan is dat telefoneren en registraties zich meer en meer moesten verplaatsen van bureau naar het huisbezoek. Een GSM per medewerker was reeds voorzien. In de loop van 2014 konden we voor iedere begeleider het remote werken doorvoeren. In dit daglicht gaf de RvB een akkoord om de opbrengst van het eetfestijn integraal in te zetten voor IT-ondersteuning. Dit geeft medewerkers kansen om flexibeler te werken en hierdoor ook meer rechtstreekse cliënttijd te presteren. De Dorpel wil sociaal ondernemen. De Dorpel zette verdere verkennende stappen naar andere zorgaanbieders in functie van samenwerking en netwerking rond eventueel te delen thema s. Er ontwikkelde zich een samenwerking met een aantal ambulant-mobiele partners en tegelijk werd een regionale samenwerking met vzw Schoonderhage afgetoetst in kader van de verdere ontwikkelingsmogelijkheden rond FAM. De Dorpel werkt een beleidsplan uit voor een langere periode in een samenhangend kader. Er werd een beleidsplan opgemaakt voor de periode en via een zelfevaluatiesysteem op de denktweedaagse van 2014 geëvalueerd. De Dorpel wil zijn Raad van Bestuur verder uitbreiden met een medewerker die de dagelijkse werking inhoudelijk nauw kan opvolgen. Ans Appelen werd in de loop van 2014 als nieuw lid van de Raad van Bestuur voorgedragen en bekrachtigd op de Algemene Vergadering. Samenwerking wonen ( huisvesting) en begeleiding voor personen met een beperking. De Dorpel voerde in het verleden verkennende gesprekken in functie van de uitbouw van het Ninoofs Inclusieproject (N.I.P.). Inclusief wonen is de wens en de keuze van veel personen met een beperking en hun netwerk. Aangepaste en betaalbare huisvestingsmogelijkheden zijn hiervoor noodzakelijk. Vandaag wensen privépersonen zelf initiatief te nemen, in samenspraak met sociale huisvestingsmaatschappijen, lokale beleidsactoren, om inclusieve wooneenheden op maat te realiseren, gekaderd binnen het PP2020 en een doorgedreven vermaatschappelijking van de zorg. Gezien de overheid in 2014 hiervoor geen extra omkaderingsmiddelen heeft vrijgemaakt, heeft De Dorpel hieromtrent verkennende contacten gelegd met de regionale sociale woningmaatschappijen die in deze samenwerking mogelijks een belangrijke rol kunnen spelen. Plannen werden gesmeed voor de opmaak van een doelgroepenplan voor de doelgroep 65+ en personen met beperking, mede gesteund door de Stad Ninove en Wonen Vlaanderen. 16

17 I n ons beleidsplan merken we doorheen de beleidsdomeinen dat de clusters Gebruikers - Medewerkers - Organisatie met elkaar verweven worden. In 2015 zullen we met betrekking tot deze clusters volgende acties verder uitwerken en verdiepen: Gebruikers De Dorpel zal de cliënten informeren rond de op til zijnde zorgvernieuwing (bv FAM, BOB, PVF, ) De Dorpel voert een sociaal tarief in voor die cliënten met een inkomen op de grens van het leefloon. De Dorpel stemt de wetgeving rond Informatieveiligheid en privacy cliënt af op de dagelijkse werking. De Dorpel volgt de regelgeving RTH met stip op in functie van flexibilisering voor onze doelgroep. De Dorpel herwerkt de cliëntevaluaties in functie van efficiëntie zodat er voldoende ruimte is op een teamvergadering om de evaluaties tweejaarlijks te brengen en legt de link met het CMS (Cliënt Management System) De Dorpel maakt zijn jaarlijkse daguitstap toegankelijker voor iedereen (zowel financieel als de aard van de activiteit) De Dorpel voorziet zijn tevredenheidsbevraging in het Frans zodat zij ook bij Franstalige cliënten kan worden afgenomen. Medewerkers De Dorpel informeert zijn medewerkers informeren over de verdere evoluties bij NOVO-h en de samenwerkingsintenties met VZW Schoonderhage en WONOzo! voor de uitbouw van een gezamenlijk regionaal aanmeldingspunt in kader van FAM. De Dorpel hanteert een gebruiksvriendelijk registratiesysteem (ontwikkeld binnen NOVO-h) De Dorpel neemt zijn medewerkers mee in de verdere uitbouw van outreach De Deining De Dorpel zal zijn team opleiden in functie van netwerkontwikkeling (cfr pp2020) De Dorpel verwerkt de toekomstige wijzigingen van de afgelopen 5 jaar in het gehele kwaliteitshandboek. Organisatie De Dorpel bouwt zijn werking uit binnen de beheersovereenkomst als FAM De Dorpel zet stappen met NOVO-h in functie van -schaalvergroting -netwerking -samenwerking op organisatieniveau De Dorpel bouwt een samenwerking uit in kader van FAM (lokaal, regionaal) met VZW Schoonderhage en WONOzo! De Dorpel maakt voorbereidend werk van de opmaak beleidsplan De Dorpel bouwt Outreach De Deining uit voor ondersteuners van personen met een (vermoeden van) beperking (product van NOVO-h) De Dorpel zal een vrijstelling RTH/penhouderschap voor het intaketeam in overeenstemming brengen met de te verwachten groei van RTH. 17

18 TERUGBLIK OP 2014 DAGUITSTAP Op 25 juli 2014 was het weer zover! Onze jaarlijkse daguitstap. Deze keer geen rollercoaster of snelle attractie. Nee, dit jaar hebben we Paira Daiza onveilig gemaakt. De apen schrokken zich een bult, de panda s deden alsof ze sliepen en de olifanten doken in hun zwembad. We waren dan ook met veel (60) en we waren vooral zeer enthousiast! Iedereen genoot op zijn of haar tempo van de dieren, de shows en de prachtige tuinen. Na een hele dag stappen waren we zeer blij dat we niet met het openbaar vervoer naar huis moesten, maar dat de bus van Bus4you ons naar huis bracht. Waarvoor dank! We spreken opnieuw af in juli 2015 voor een nieuwe spetterende daguitstap. EETFESTIJN Eerste zaterdag van oktober - veel spaghetti, kaas en hesp en brood, lekkere taarten - dat zijn zowat de kernwoorden voor ons jaarlijks eetfestijn. Ook in 2014 waren onze vaste klanten van de partij en zorgden ervoor dat we opnieuw konden spreken van een geslaagde editie. Dit mede dankzij een sterk team van medewerkers, leden Raad van Bestuur, cliënten en de vele vrijwilligers. Een welgemeend dankjewel en ook in 2015 staan we paraat om dit nog eens over te doen. Ditmaal op zaterdag 3 oktober 2015 op onze vaste plaats: Instituut Heilig Harten in de Onderwijslaan Ninove. WEEKEND BLANKENBERGE Op vrijdag 20 juni vertrokken we goedgemutst op weekend met de trein richting Blankenberge! Het weer was ons goedgezind, de zon was iedere dag van de partij. We logeerden met 38 cliënten en 4 begeleiders in vakantiepark Floréal, wat intussen onze vertrouwde uitvalsbasis geworden is. Zaterdagavond zetten we naar goede gewoonte ons beste beentje voor op de dansavond in de Floréal! De sfeer was snel gemaakt, het werd terug een avond om niet te vergeten. Zondag wandelden we nog een laatste keer langs de dijk en keerden we in de namiddag moe maar voldaan terug naar huis. Voor de geïnteresseerden waren er verschillende activiteiten: minigolf, een strandspel, een boottocht of fietsen, wandelen op de dijk, een ijsje eten, gewoon genieten van het zonnetje, het kon allemaal! Gezien het WK voetbal volop gaande was in juni, konden we op verschillende plaatsen op groot scherm naar het voetbal kijken. Op zaterdag kwamen een aantal vrijwilligers langs om kennis te maken. Vanaf 2015 gaan zij mee op weekend, zo wordt de hoge personeelskost van het weekend gedrukt. 18

19 VERGEET-ME-NIET ACTIE Op 14 mei verzamelde de toenmalige Federatie Diensten Begeleid Wonen (FDBW) haar troepen op het Martelaerenplein te Brussel. Aan Minister-president Kris Peeters en Minister van Welzijn Jo Vandeuzen (CD&V) werd de vraag voorgelegd: De actie resulteerde in een werkgroep van parlementsleden en vertegenwoordigers van de FDBW die samen de nodige wijzigingen van het decreet formuleerden. Uiteraard was De Dorpel vertegenwoordigd, team en cliënten stonden zij aan zij. Lees meer op Hoe zorgt de overheid ervoor dat 1000-en kwetsbare personen niet de dupe worden van de Persoons Volgende Financiering? Namelijk zoals het decreet werd gestemd, zouden onze cliënten risico lopen niet langer in aanmerking te komen voor de ondersteuning waarop ze tot nu toe kunnen beroep doen. Ook oppositieleden Mieke Vogels en Elisabeth Meuleman (GROEN) en Vera Van Der Borght (open-vld) kregen de kans hun visie op de feiten te duiden. KERSTPAKKETTEN Ondertussen is het al een vaste waarde geworden tijdens de eindejaarsperiode. Onze cliënten kijken jaarlijks uit naar het kerstpakket dat wij mogen wegschenken. Dit kerstpakket betekent dan ook veel in deze periode van donkerte en koude, een zak vol lekker eten. Uit naam van al onze cliënten danken wij de Lions Club Ninove voor deze weerkerende steun. TEAMBUILDING Onze teambuildingactiviteit stond helemaal in het teken van de benefiet voetbalmatch tvv music for life: BUMPERBAL. Een variant op voetbal, met het enige verschil dat je in een grote plastic bol bent gehesen en dat je de tegenstanders omver mag duwen. Hilarische taferelen, blauwe plekken en stramme spieren tot gevolg! 19

20 N et zoals vorig jaar registreerde onze organisatie zich als goed doel voor de music for life actie van Studio Brussel. Er werden opnieuw wafeltjes gebakken door enkele enthousiaste vrijwilligers en verpakt door cliënten. EINDEJAARSQUIZ Op 26 december daagden 50 quizploegen op voor het goede doel. Deze quizavond werd door initiatiefnemer Joachim De Maeseneer in goede banen geleid. En of het goed was: meer dan 2uur lang bogen zelfverklaarde nerds zich over de meest uiteenlopende vragen. 170 algemene vragen over geschiedenis, aardrijkskunde, film, muziek, media, literatuur, kunst, sport... allen geïllustreerd met fragmenten uit strips. Zelfs de top van de Vlaamse quizploegen zakte af voor het goede doel. Er waren in totaal 182 punten te verdienen en de ploeg Nescio liet alle andere deelnemers achter zich. Zij behaalden een monsterscore van 178ptn. VERLIETEN DE DORPEL Freya Cauchie vervoegde de collega s van het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Lieve De Smet verblijdde de ploeg van het Sociaal Verhuur Kantoor. GEBOORTES Amira De Milde toonde zich 50 cm groot en 2.88 kg op Kytana De Koninck zag het levenslicht op te Aalst. Sissy Vander Haegen maakte mama en papa blij op BENEFIET VOETBALMATCH Vrijdagavond 5 december trok het Dorpel-team zijn sportiefste outfit aan en trotseerden we koude, regen en wind om een balletje te gaan trappen tegen de damesvoetbalploeg van Strijland Gooik. Een honderdtal supporters stuwden ons 90 minuten lang voort. De braadworsten op de winter-bbq, gluhwein en wafels zorgden voor de noodzakelijke warmte. Lady Chef Sofie Dumont nam de aftrap van deze benefietmatch. Klein detail: De Dorpel verloor deze wedstrijd met 8-4. In 2015 gaan we zonder meer voor de overwinning. OVERLIJDENS Marie-Thérèse Vander Veecken overleed op in het woonzorgcentrum Sint-Job te Aalst op 70 jarige leeftijd. Bart Hutsebaut overleed op in het Aalsters Stedelijk Ziekenhuis. Hij werd 53. We mochten in totaal meer dan 3000 euro in ontvangst nemen. 20

21 NIEUW BIJ DE RAAD VAN BESTUUR E en jaar terug nodigde voorzitter Jos De Maeseneer Ans Appelen uit om te zetelen in de raad van bestuur. Hun paden kruisten elkaar tot dan toe regelmatig tijdens het Nordic Walken. Ans sloot aanvankelijk aan voor 2 vergaderingen om de sfeer op te snuiven. Tenslotte liet ze zich overhalen om lid te worden van de raad van bestuur door directeur Claudine. Meerbepaald Ans bewondering voor de bevlogenheid van deze sterke vrouw trok haar over de streep. Ans was in haar loopbaan actief als instellingsarts van MPI Sint-Franciscus en als lid van de directie tot Ze werkte er met minderjarigen met een beperking en hun netwerk. Daar zit dan ook meteen de meerwaarde om iemand als Ans voor de raad van bestuur aan te trekken: de link met de praktijk, het werkveld, de kennis van de sector personen met een handicap. Het was frappant om op de nieuwjaarsreceptie van De Dorpel erkend te worden door een van de cliënten. Zij verbleef als minderjarige in Sint-Franciscus en wist zo wie ik was. Ikzelf had ze niet meteen herkend. Voorlopig ziet Ans zich nog eerder als actieve toeschouwer op de vergaderingen van de RVB. Wij zijn alvast verheugd haar tot onze raad der wijzen te mogen rekenen. 21

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Jaarverslag Oikonde Mechelen 2011

Jaarverslag Oikonde Mechelen 2011 Jaarverslag Oikonde Mechelen 11 Inhoudstafel Personeelsnieuwtjes Zwangerschappen 1,, Een historisch moment voor pleegzorg! Samenwerking met psychiater Wim Vanmechelen ZIeZO-project 4 Visieontwikkeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DIENSTENCENTRUM T WEYERKE ZORG IN DIALOOG

JAARVERSLAG 2012 DIENSTENCENTRUM T WEYERKE ZORG IN DIALOOG JAARVERSLAG 2012 DIENSTENCENTRUM T WEYERKE ZORG IN DIALOOG Voorwoord Beste lezer, De essentie van een jaarverslag is een overzicht te geven van de dingen waarmee je bezig bent geweest in het voorbije jaar.

Nadere informatie

MPI Oosterlo vzw. jaarverslag 2013 1

MPI Oosterlo vzw. jaarverslag 2013 1 jaarverslag 013 MPI Oosterlo vzw jaarverslag 013 1 MPI Oosterlo vzw erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap Missie een dienstverleningscentrum voor personen met

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be O P V A N G v z w V r i j z i n n i g e d i e n s t v o o r p l e e g z o r g JAARVERSLAG 2012 Wanneer ouders tijdelijk niet garant kunnen staan voor de opvoeding van hun kinderen wordt in bepaalde omstandigheden

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent Jaarverslag 2010 Begeleid Zelfstandig Wonen Bevrijdingslaan 9 9000 Thuisbegeleiding WOORD VOORAF... Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Onderhoud kwaliteitssysteem - kwaliteitsplanning... - Trauma veiligheid

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Erkend en gesubsidieerd door het VAPH

Jaarverslag 2014. Erkend en gesubsidieerd door het VAPH Jaarverslag 2014 Begeleid Wonen Tienen v.z.w. Beauduinstraat 150 3300 Tienen Tel.: 016/81 48 46 E-mail: secretariaat@begeleidwonentienen.be Website: www.begeleidwonentienen.be Erkend en gesubsidieerd door

Nadere informatie

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn 2013 Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ PLEEGZORG LIMBURG E. Van Dorenlaan 30 3600 Genk In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn Project Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad

Nadere informatie

Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad

Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad JAARVERSLAG 2014 Foto cover: Studiedag rond personen met het syndroom van Korsakov - 17 november 2014 2 INHOUD 2014, HET JAAR VAN CONTINUERING OF AANZET TOT VERNIEUWING?

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen Jaarverslag 2013 CAW De Kempen vzw www.cawdekempen.be www.cawdekempen.be V.U. Frans Heylen 1 Inleiding Eén van de sterkste beelden van 2013 was voor mij de speech van Obama bij de begrafenis van Nelson

Nadere informatie

Algemeen Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk Jaarverslag 2013 versterkt welzijn OOST-VLAANDEREN Centrum versterkt welzijn Algemeen Welzijnswerk APRIL 2014 - V.U.: PATRICK SEYS CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153, 9000 Gent ondernemingsnr. 0508

Nadere informatie

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w.

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w. Erkenningsnummer P702012 België-Belgique P.B. 9890 Gavere 3/3505 t h e r a p e u t i s c h p r o g r a m m a V O O R D R U G G E B R U I K E R S Jaargang 18 januari, februari, maart 2010 1 Driemaandelijks

Nadere informatie

Sociale Plattegrond Syllabus

Sociale Plattegrond Syllabus 2013 Sociale Plattegrond Syllabus Provinciebestuur West-Vlaanderen Dienst Welzijn Sociale Planning 24-10-2013 Inhoud Inhoud ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Een kwalitatief onderzoek naar de meerwaarde van de West-Vlaamse consulentenwerking Een voorbeeld van good practice in Vlaanderen?!

Een kwalitatief onderzoek naar de meerwaarde van de West-Vlaamse consulentenwerking Een voorbeeld van good practice in Vlaanderen?! Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 Eerste examenperiode Een kwalitatief onderzoek naar de meerwaarde van de West-Vlaamse consulentenwerking Een voorbeeld van good

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Jaarverslag 2011 De Wimmert Het Luik Huis 17 De Souw De Najade Contextbegeleiding Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organogram 6 3. Strategisch niveau

Nadere informatie

voorwoord Geachte lezer, mevrouw, mijnheer,

voorwoord Geachte lezer, mevrouw, mijnheer, jaarverslag 2013 1 INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Inleiding 5 YAR Vlaanderen: wie zijn we? 6 YAR Vlaanderen in cijfers YAR Coaching Antwerpen 12 YAR Coaching Vlaams-Brabant en Brussel 18 YAR Coaching Limburg

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Algemeen Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk Jaarverslag 2014 versterkt welzijn OOST-VLAANDEREN Centrum versterkt welzijn Algemeen Welzijnswerk APRIL 2015 - V.U.: PATRICK SEYS CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153, 9000 Gent ondernemingsnr. 0508

Nadere informatie

Werkingsverslag Domo-Hasselt

Werkingsverslag Domo-Hasselt 2012 Werkingsverslag Domo-Hasselt 2 Inhoud Voorwoord... 4 Wat is Domo-Hasselt?... 6 Geschiedenis... 6 Missie en Visie van Domo-Hasselt... 8 Domo-Hasselt als autonome vrijwilligersorganisatie... 9 Doelgroep...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be

Jaarverslag 2011. vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Jaarverslag 2011 vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1 Situering van de

Nadere informatie

Werkingsverslag. van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp. januari 2010 december 2010

Werkingsverslag. van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp. januari 2010 december 2010 van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp Werkingsverslag januari 2010 december 2010 CELLEBROERSSTRAAT 16 1000 BRUSSEL WWW.STEUNPUNTJEUGDHULP.BE VOORWOORD 2010. Kijkend

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 vzw Basis 1

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 vzw Basis 1 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 vzw Basis 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 5 Een terugblik op het ontstaan van vzw Basis... 5 Organisatie... 9 Visuele voorstelling... 11 Missie... 12 Visie...

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 DAGCENTRA LETHA EN PEDAAL. Doelgroep: Bijzondere jeugdzorg: 6-13 jaar en 12 tot 17. Meerhoutstraat 49 9041 Oostakker

Jaarverslag 2012 DAGCENTRA LETHA EN PEDAAL. Doelgroep: Bijzondere jeugdzorg: 6-13 jaar en 12 tot 17. Meerhoutstraat 49 9041 Oostakker Jaarverslag 2012 DAGCENTRA LETHA EN PEDAAL Capaciteit: 20 Doelgroep: Bijzondere jeugdzorg: 6-13 jaar en 12 tot 17 Inrichtende macht: Martens Sotteau vzw Meerhoutstraat 49 9041 Oostakker Adresgegevens:

Nadere informatie

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg Speciaal nummer REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 87E JAARGANG I NR. 5 I SEPTEMBER-OKTOBER 2011 REDACTIONEEL 246 De handen in elkaar slaan! Guido

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.

Jaarverslag 2014. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve. Organisatie in de Jeugdzorg Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.be Jaarverslag 2014 Vzw De Walhoeve is een organisatie voor hulpverlening

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

kleine dingen die het doen

kleine dingen die het doen kleine dingen die het doen ARMEN NEMEN HET WOORD! we willen armoede uitsluiten / we gaan niet uit van veronderstellingen, maar van dat waar we zeker van zijn / we sluiten niemand uit / we hebben respect

Nadere informatie