Jaarplan Stichting Orion

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2013. Stichting Orion"

Transcriptie

1 Jaarplan 2013 Stichting Orion In een turbulente tijd als deze is de eerste neiging om over financiën te praten. Het belang van ons allemaal is echter in eerste instantie de zorg voor onze cliënten. Dit vraagt creativiteit, flexibiliteit en ondernemerschap. Wij kijken allemaal op een eigen manier naar de zorg. Omdat het jezelf aangaat, of omdat het om je kind gaat. Voor anderen is het een baan, voor weer een ander een zinvolle besteding van de vrije tijd. Behalve rekening houden met het individuele belang, moet Orion een balans vinden tussen de verschillende belangen. De bedrijfsvoering van een organisatie als Orion is een weerslag van die verschillende elkaar geheel of slechts gedeeltelijk overlappende belangen. De financiering van de zorg is al een aantal jaren aan het veranderen. De komende tijd zal deze verandering doorgaan en grote gevolgen hebben. Wij hebben al enige tijd te maken met een daling van financiële middelen. Door zorgkantoren worden standaard budgetkortingen opgelegd, die maken dat we dezelfde zorg met minder geld moeten leveren. Orion moet in 2013 ongeveer ,= inleveren. Orion heeft in de voorgaande jaren een deel van de vergoeding voor huisvestingskosten ingezet voor de betaling van personeelskosten. Door het scheiden van de finaciering voor wonen en zorg (dit zal gefaseerd gebeuren) valt deze compensatie weg waardoor Orion terug zal moeten in de uitgaven voor het personeel. Dit komt bovenop het lager worden van het toegekende budget. Totaal gaat het om een bezuiniging van 1,1 miljoen, waarbij ,= in De begroting voor 2013 zal in de volgende delen worden opgezet: personeel, huisvesting en materieel. Op dit moment zijn het nog communicerende vaten, maar op deze manier wordt wel inzichteliijk waar tekorten en overschotten ontstaan. Gezien het grote tekort van Orion in 2011 en de bezuinigingen in 2012 om het verder oplopen van het tekort te beperken, wordt voor 2013 in de totaalbegroting van Orion (de opstelsom van personeel, materieel en huisvesting) gestuurd op een licht overschot. Afhankelijk van de snelheid van de invoering van een totale scheiding van wonen en zorg zullen de inkomstenbegroting en de uitgavenbegroting van Orion voor de personeelskosten in evenwicht moeten zijn. Dit zal een bezuiniging van rond ,= betekenen. Deze stap zal, zo mogelijk gefaseerd, in 2014 en 2015 worden gezet. In vergelijking met andere organisaties heeft Orion relatief veel cliënten met een gecompliceerde zorgvraag. De afgelopen jaren zijn hiervoor toeslagen ontvangen. De systematiek wordt per 2013 veranderd en brengt verschillende regelingen onder de nieuwe regeling Meerzorg. Voor de begroting 2013 kan dit direct consequenties hebben

2 als al toegekende toeslagen opnieuw worden aangevraagd en mogelijk daardoor worden gewijzigd en verlaagd. In 2013 zullen we de organisatie efficienter gaan inrichten. De deelbegrotingen per locatie zullen vanaf dat jaar gebaseerd zijn op een (kwalitatief en kwantitatief) formatieplaatsenplan. Dit plan is een blauwdruk van de woonvoorziening waarin onder andere de inkomsten en uitgaven, de doelgroep, de identiteit en het teamportret zijn opgenomen. Het voornaamste doel is het afstemmen van kwaliteit en kwantiteit op basis van inkomsten en het adequaat kunnen inspelen op interne en externe ontwikkelingen. De invulling van de ondersteunende afdelingen bedrijfsvoering en personeelszaken, en de zorgondersteunende dienst zal worden beoordeeld op doelmatigheid en efficiency. Naar aanleiding van deze analyse worden noodzakelijke aanpassingen gedaan. Door de betreffende leidinggevenden zal in het najaar 2012 een eerste aanzet worden gedaan waaruit moet worden geconcludeerd of hierbij externe ondersteuning gewenst is. De vaak gecompliceerde zorgvraag van onze cliënten vraagt om goed geschoold personeel. De vermindering van onze budgetten zal dit (hoewel mogelijk paradoxaal) nog noodzakelijker maken. In een aantal gevallen kunnen we daardoor met minder personeel toe. Daarnaast kan dit een factor zijn die van invloed is op de hoogte van het ziekteverzuim. In 2013 wordt daarom het budget voor opleiding en scholing aanzienlijk verruimd. Bij het aannemen van personeel zal veel meer dan in het verleden gekeken worden naar de competenties van sollicitanten. Er zal worden gewerkt met een helder omschreven profiel van de nieuwe medewerker. Het profiel zal worden uitgewerkt op thema s als rolduidelijkheid, netwerkontwikkeling en ethiek. Op basis van het eerder genoemde formatieplaatsenplan kan beter gestuurd worden op de samenstelling van het team. Voor de toekomst zullen we ons als aantrekkelijke werkgever moeten presenteren. Duidelijkheid over de antroposofische grondslag (zie verder in dit Jaarplan), secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden, on ontplooiingsmogelijkheden zijn hierin belangrijk. Financieel heeft Orion geen ruimte om zich te onderscheiden van collega s. We zullen het in andere zaken moeten zoeken. zoals verbreding en verdieping van het eigen werk. De diversiteit van zorgvragen maakt dat mensen zich binnen de eigen organisatie breder kunnen ontwikkelen. De vorming van een Intern Expertiseteam, waarin mensen hun deskundigheid kunnen inzetten op andere plaatsen binnen Orion wordt in 2013 onderzocht en indien wenselijk en mogelijk gerealiseerd. De invulling van een aantal functies is de afgelopen periode (enigszins of ingrijpend) gewijzigd. Met een aanloop in 2012 zullen de functiebeschrijvingen in 2013 worden getoetst, zonodig worden herschreven en opnieuw worden gewogen. Het gaat dan om de functies binnen het MT, de Zorgondersteunende dienst, de werkplaatsen en de functie van Groepsleider 1. De systematiek van de jaargesprekken zal in 2013 worden aangepast (de voorbereidingen worden nu getroffen). Er wordt op dit ogenblik nog te weinig

3 gesproken over het actuele functioneren van de medewerker in relatie tot zijn functie, waardoor er te weinig zicht is op het al of niet naar behoren functioneren.. Beheersing van ziekteverzuim vraagt permanente aandacht en is als zodanig geen speciaal doel in Gezien het hoge ziekteverzuim van Orion in afgelopen jaren en de wens om goed werkgeverschap te realiseren, zal er ook komend jaar veel aandacht zijn voor preventie (regelmatig contact van leidinggevende met iedere medewerker), eventuele inzet van medewerkers bij ziekte, en het opvolgen van procedures. Mensen met een beperking horen erbij en verdienen hun eigen plaats in de maatschappij. Orion zal dit nadrukkelijk uitdragen. Dit past bij onze antroposofische grondslag. Onze medewerkers zullen worden geschoold in deze basishouding. Bij het aannemen van nieuw personeel is dit een aannamecriterium. Zelfbepaling binnen de mogelijkheden van mensen zal in 2013 bepalend zijn voor de dienstverlening. Wat wil een cliënt zelf? Wat kan hij zelf aangeven? Om de instroom van cliënten zeker te stellen zal nadrukkelijk naar sleutelfiguren de meerwaarde van Orion worden uitgedragen. Met name het MT en de zorgbemiddelaar spelen hierin een centrale rol. Samenwerking met andere organisaties is voor Orion belangrijk. De samenwerking met Zevenster en Zorgbreed zal verder worden uitgebouwd waardoor de kwetsbaarheid van een aantal processen verkleind wordt. Andere samenwerkingsverbanden worden onderzocht. Met IJsselmonde-Oost en Cavent wordt gekeken naar een samenwerking tussen de gedragskundigen op het thema seksualiteit. Met Lievegoed wordt de samenwerking in de begeleiding van jeugdige cliënten onderzocht. De komende maanden gaat Orion over naar een nieuw automatiseringsbedrijf. Bedrijfsprocessen moeten hierdoor soepeler verlopen. Daarnaast wordt door het aanleggen van privélijnen vanaf 2013 aan cliënten de mogelijkheid geboden om (tegen betaling) internet te gebruiken. De betaling hiervan wordt geregeld in het AWBZhandboek: Wie betaalt wat? Dit handboek zal naar verwachting (na advies van de Cliëntenraad) begin 2013 in werking treden. Orion maakt gebruik van verschillende software-pakketten die de bedrijfsvoering ondersteunen. Besloten is het gebruik van een aantal in 2013 af te bouwen, waaronder BOSOR en PLANCARE, en over te gaan op een geïntegreerd pakket waarin het Elektronisch Cliëntendossier de basis gaat vormen. Belangrijk is dat een elektronisch volgsysteem ontstaat, waarin de verschillende stappen in het zorgproces van iedere individuele cliënt kunnen worden vastgelegd en worden gevolgd. Hoewel alle keurmerken zijn behaald is Orion is de afgelopen jaren uitermate kwetsbaar gebleken in de opvolging van deze stappen. Doel is een geïntegreerd systeem medio 2013 te hebben gerealiseerd. Eerste verkennende stappen zijn inmiddels gezet.

4 Orion heeft een grondslag die haar duidelijk onderscheidt van andere organisaties in de omgeving. Deze grondslag is al jaren onderwerp van gesprek en zelfonderzoek. Orion zal zich hierin blijven onderscheiden, waarbij zij bereikbaar blijft voor een breed publiek. Vanuit ontmoeting en verbinding zal Orion op basis van de grondslag verdere invulling geven aan het pedagogisch beleid. Dit zal in 2013 worden beschreven. Orion is opgericht op grond van de Camphillgedachte. Het beeld hiervan is diffuus en voor buitenstaanders moeilijk te pakken. Eén van de kernen, het scheppen van een leefgemeenschap, zullen wij in de nabije omgeving gaan uitdragen. Dit zal er in ieder geval toe moeten leiden dat buurtbewoners meer betrokken zijn bij de cliënten van Orion en omgekeerd. Activiteiten zijn: het betrekken van buurtbewoners bij activiteiten van Orion (markt, Cultureel Centrum, vervoer) en het aanbieden van diensten aan buurtbewoners (onderhoud van tuinen, verkooppunten van producten van Orion in de buurt). Vanuit het MT zal hierin de regie worden genomen. In 2008 is een Lange Termijn Huisvestingsplan opgesteld. Met de inzichten van nu wordt daar in belangrijke mate van afgeweken. Wel wordt gehandeld vanuit de noodzaak dat een aantal panden (in de nabije toekomst) niet zal voorzien in de woonwens van cliënten. Daarnaast dwingt de veranderende financiering om de huisvesting efficienter te organiseren. In 2013 zal de voorbereiding worden gestart van de herontwikkeling van de woningen aan de Wollefoppenweg. Daarbij zal een keuze worden gemaakt tussen aanpassing van de bestaande bouw of nieuwbouw. De aanpassing zal in ieder geval in de jaren na 2013 leiden tot een groei van het aantal cliënten aan de Wollefoppenweg. Aangezien het aantal cliënten van Orion niet kan groeien zal dit gevolgen hebben voor andere locaties van Orion. Dit betekent dat andere locaties worden afgestoten. Beoordelingscriteria: het wel/niet rendabel zijn, staat van onderhoud, woonwensen van cliënten en economische restwaarde. Inmiddels zijn contacten gelegd met mogelijke partners die de bouw (mede) kunnen realiseren. Speerpunt zal het vinden van investeerders zijn. Om een goede invulling te geven aan de verbouw- en nieuwbouwplannen zal in de eerste helft van 2013 een onderzoek worden gedaan onder cliënten en verwanten naar de woonwensen. In vergelijking met andere organisaties maakt Orion voor het informeren van cliënten, verwanten, medewerkers en derden nog weinig gebruik van middelen als de website en andere social media. Wij achten het noodzakelijk om het gebruik hiervan te vergroten. Steeds meer informatie verloopt via digitale weg. De mogelijkheden worden in 2013 onderzocht. Voorbeelden zijn: een digitale versie van het Sterrennieuws (het eerste nummer van 2013 zal als proef ook digitaal verschijnen) of een twitteraccount voor personeelszaken.

5 Er zijn veel grote en kleine zaken die vooraf noodzakelijk of wenselijk lijken. Hier sturen wij op, maar met de nodige flexibiliteit om te kunnen blijven inspelen op alle verrassingen die op ons pad kunnen komen. Drunen, 31 oktober 2012 Wietse de Lege (namens het MT van Orion)

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen Strategisch Beleidsplan Spectrum Wonen 2006-2008 2006-2008 Colofon Colofon Strategisch Beleidsplan Uitgave Strategisch Beleidsplan is een uitgave van Spectrum Wonen. Redactie Spectrum Wonen Coördinatie,

Nadere informatie

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem Schoolplan 2013-2017 Stedelijk Gymnasium Haarlem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Trends in het Voortgezet Onderwijs 4 3 Onderwijs en begeleiding 6 3.1 Visie op onderwijs en leren: het schoolprofiel en curriculum

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Jeugdagenda 2013 2014 Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van dit document 3 1.2

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT VERKENNING WONING- CORPORATIES

ARBEIDSMARKT VERKENNING WONING- CORPORATIES ARBEIDSMARKT VERKENNING WONING- CORPORATIES 26 augustus 2014 Rapportage voor Aedes, Bonden CNV/FNV en Fonds Leren en Ontwikkelen Woningcorporaties (FLOW) ARBEIDSMARKT VERKENNING WONINGCORPORATIES Rapportage

Nadere informatie

Programmaplan. Decentralisaties

Programmaplan. Decentralisaties Programmaplan Decentralisaties Opsteller: Ambtelijk opdrachtgever: Betrokken collegelid: Kitty Schijven Theo van Waes Willy Evers Datum: 28 november 2013 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 1. Decentralisaties

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag

Maatschappelijk jaarverslag Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Ontstaan 5 2.3 Doelgroep 5 2.4 Werkwijze 5

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter Visio Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Met minder beter Inhoud Deel 1 / Jaarverslag Voorwoord H1 / Governance 1.1 Raad van Bestuur

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Kwaliteitszorg in de gehandicaptenzorg

Kwaliteitszorg in de gehandicaptenzorg DC 49 Kwaliteitszorg in de gehandicaptenzorg 1 Inleiding Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw was het begrip kwaliteit nauwelijks een aandachtspunt in de gehandicaptenzorg. Uiteraard probeerde men

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie