Inhoudsopgave- 7! Conclusies-en-aanbevelingen ! 7.1! Conclusies!...!13! 7.2! Aanbevelingen!...!13!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave- 7! Conclusies-en-aanbevelingen-...-13! 7.1! Conclusies!...!13! 7.2! Aanbevelingen!...!13!"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG PARTICIPATIECENTRUM AMSTERDAM STADSDEEL ZUID 2013

2 Inhoudsopgave- 1 Inleiding Samenvatting Doelstelling WiezijnklantenDWItrede1en2? Achtergrondinformatie Het-Participatiecentrum Uitgangspuntenwerkwijze Watiseenparticipatieplaats? Doelvaneenparticipatieplaats Participatietrajecten Herstelling Vrijwilligers.Centrale.Amsterdam.(VCA Stagestraat.Amsterdam.Zuid Gesubsidieerde-projecten-Stadsdeel-Zuid-vanuit-het-Participatiecentrum BewegingnaarWerk Samenisnietalleen Rijkadopteertarm Klusproject SamenstaanweSterk SamenDOEN Computerplan Training- Beweging-naar-Werk Doelgroep Hettrainingstraject Hetprogramma Doel Wervingenverantwoording Overlegenmonitoring Activiteiten-rond- Beweging-naar-Werk DeRIKIstichting Dekledingruilbeurs SportcentrumdePIJP Extraondersteuning Participatiedag Voorlichting Conclusies-en-aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Resultaten-Participatiecentrum-Stadsdeel-Zuid-2013-DWI-klanten-trede-1-en Veranderingvantredeenresultatenvoor489klanten VeranderingvantredeParticipatiecentrumZuid ResultatenParticipatiecentrumzondertraining BewegingnaarWerk Aantalklanten BewegingnaarWerk in Resultaten BewegingnaarWerk 1t/m Aantalverwijzingenin2013naarwelofgeendeelnameaan BewegingnaarWerk Trainingenenverwijzingen Aantalverwijzingenpercliënt

3 2 Knelpunten-Participatiecentrum-Stadsdeel-Zuid Resultaten-Participatiecentrum-Marathonwijk-Stadsdeel-Zuid VerwijzingenParticipatiecentrumMarathonwijkStadsdeelZuid Beweging-naar-Werk -inhoud-deel-sport-ergo-control Brieven-van-deelnemers-en-artikelen Onderzoek- Beweging-naar-Werk,-Tessa-van-der-Leij,-MSc Korte-analyse-onderzoek-naar-beleving-klantcontact-Participatiecentrum

4 3 1 Inleiding DebeleidsmedewerkerParticipatie,deteamleiderUitvoeringvandeafdelingBeleidsrealisatieSociaalDomein StadsdeelZuidendeteamleidervanDienstWerkenInkomen(DWI,werkpleinZuidwillenjaarlijkseen overzichtvandeuitvoeringenderesultatenvanhetparticipatiecentrum. Inditjaarverslag2013wordtugeïnformeerdoverdeervaringen,dewerkwijzeenderesultatenvanhet ParticipatiecentrumZuid.

5 2 Samenvatting StadsdeelZuidisopjanuari2012gestartmethetParticipatiecentrum.Wiekanwerkengaatwerken,voorwie dat(voorlopignietkanisparticipatiedenorm.datiswatamsterdamwil. 1en2uitdeMarathonwijk.Hetdoelwasom200klantenopeentrajectteplaatsenzodatzijiniedergevaleen dagbesteding,maatschappelijkeparticipatieofuitstroomnaarwerkzoudenhebben.met181klantenishierover contactgeweest.hierbijisopgevallendatvelengemotiveerdzijnomweeraanhetwerktegaan.echter,de verscheidenheidaanbeperkingenvandeklantenendesituatieopdearbeidsmarktdroegennietbijaanhet daadwerkelijkvindenvanbanen. Zuidcontactgeweest,waarbijhetuitgangspuntwasdatgeenklantdedeuruitgingzonderaanboden/of verwijzingnaarhetzorgaanbod. Dehuidigelandelijke,stedelijkeenstadsdeelontwikkelingenendenieuweparticipatiewet,welke1januari2015 ingaat,zullenindekomendetijdveelinvloedhebbenopdeparticipatieaanpak.sommigeveranderingenkregen in2013almeervormeninhoudzoalsdediagnoseklantentrede2doorhetdwiendetrainingvoor alleenstaandeoudersin BewegingnaarWerk. Bijdehuidigeontwikkelingendenkenweaandeprojecten: EénStadéénOpgave,dediagnoseDWIklanten2, DWIKanscafé s, Armoedeaanpak, SamenDoen, OmHetKind, BreedSociaalLoket enketenpartnersbinnen hetstadsdeelendaarbuiten. 2.1 Doelstelling UitstroomuitdebijstandnaarwerkenwaardatnietmogelijkismaatschappelijkeparticipatievanDWI trede1en2klantenstadsdeelzuid. Preventiefwerkenrichtingoudersendaardoordekansenvanhunkinderenvoordetoekomst vergroten. Hetuitgangspuntis: Zoekennaarmogelijkhedeni.p.v.onmogelijkheden. 2.2 WiezijnklantenDWItrede1en2? Deklantenhebbenvaakmeervoudigeproblematiekenzijnvaakalsonbemiddelbaarbeschouwd.Invrijwelalle gevallenspelenmedischeenofpsychosocialeproblemeneengroterol.daarnaastkomthetvoordatereen taalachterstandisen/oferschuldenzijn.vanuitdwiisereentredenindelinggemaaktmetalsdoeleen eenduidigetredenbepaling.onderdetredenstaatvermeldwelkeklantenhierinthuishoren.webeperkenons binnenhetparticipatiecentrumtottrede1en2klanten,zelfmeldersenklantenaangemelddoorderden,zoals: SamenDoen,Jeugdhulpverlening,welzijnsinstellingene.d. Trede1 Klantendieeenvolledigeen/oftijdelijkeontheffinghebbenvanwegemedischeenofpsychosociale problemen. Trede2 Klantendievrijwilligerswerkverrichten. Klantendieparticiperen. Klantendieeeninburgeringtrajectvolgen. Klantendiezijnaangemeldvooreentaaltraject. Klantenwaarbijeerstdebelemmeringenmoetenwordenweggenomen. belemmeringen/afstandtotdearbeidsmarkt. Klantendienietzijngeaccepteerddoorhetuitstroomteamennietkunnenwordenaangemeldbijhet RBA. Klantendieparttimewerkenmaarnietzijnuitgestroomdtijdensdebegeleidingsduurvanhet uitstroomteam(max.6maanden. Alleenstaandeoudersdie(noggeenkinderopvanghebbenmaarwelbeschikbaarzijnvoorwerk. 4

6 2.3 Achtergrondinformatie HetcollegevanB&Wendeverantwoordelijkeportefeuillehoudersindestadsdelenhebbendegezamenlijke telatenstromennaarbetaaldwerk. DWIwerktmetklantendieeenafstandtotdearbeidsmarkthebbendiekorterisdantweejaar.Meerdere stadsdelenwillenzichinzettenvoorgemotiveerdeklantenmeteengrotereafstandtotdearbeidsmarkt.een mogelijkheidtebiedenoptermijnstappentezettenopwegnaarwerk. DWIgebruikthaarperiodiekeverplichtingomklantenuittrede1en2tesprekeninsamenwerkingmethet Participatiecentrum.StadsdeelZuidheeftervoorgekozenomeerstoudersofalleenstaandeoudersopteroepen opdracht of aanboddedeuruittelatengaan. Inmei2013isDWIgestartmethetproject: intensiveringtrede2.viaeendiagnoseendwikanscaféstromen participatieviahetparticipatiecentrum.hetkanscaféisdoordwiaangebodentotfebruari2014.doordeze intensiveringdiagnosevandwizijnernieuwegroepen,echtparenenalleenstaande,opgeroepenvoorhet Participatiecentrum. Intotaalzijner42.000huishoudensinAmsterdamgeregistreerdbijDWI(april2013.VoorhetStadsdeelZuid zijner3110bewonersintrede1en2.hiervanzijn2397huishoudensalleenstaand,357huishoudensbestaanuit eenalleenstaandeouder,171gezinnenen194echtparen.allehuishoudenszijndoordwigediagnosticeerdom teachterhalenwatdemogelijkhedenvandeklantenzijn.hetparticipatiecentrumzalzichrichtenopparticipatie. 5

7 3 HetParticipatiecentrum HetParticipatiecentrumbestaatuit: participatiecoördinator, tweemedewerkersvanggz/actenz, tweebeleidsmedewerkersbeleidsrealisatieafdelingsociaaldomeinstadsdeelzuid, TweeRBAmedewerkers, administratiefondersteuning. 3.1 Het3Egesprekenverantwoordelijkheden DWIblijftverantwoordelijkvoordescreening,aanmeldingentredenbepalingvandeklantenm.b.v.de zelfredzaamheidmatrixendedoorverwijzingnaardeeigenklantmanagerviaraak(klantvolgsysteemvan DWI. StadsdeelZuidblijftverantwoordelijkvoordelocatie,schriftelijkeoproepen,agendabeheer,doorverwijzen naarinterneenexternepartijen,monitorenenterugkoppelingen. 3.2 Uitgangspuntenwerkwijze Degesprekkenmetdeklantenzijnnietvrijblijvend.Trede1en2klantenwordenschriftelijkopgeroepenvanuit hetparticipatiecentrummethetverzoek: eenactueelcurriculumvitae(cvmeetenemen, delaatstespecificatievandeuitkering, hunlegitimatieen zonodiganderestukken. Trede2klantenzijnopgeroepenvanafmei2013nadediagnose intensiveringtrede2,diedoordwiis uitgevoerd,ervanuitgaandedatdezelfredzaamheidmatrixisafgenomenbijdediagnose. Hetteamrichtzichn.a.v.deafgenomenzelfredzaamheidmatrixopvraagverhelderingomzobelemmeringboven wattekrijgenenvervolgensdoorteverwijzennaarzorgenofparticipatieaanbodviadesocialekaart, vrijwilligerscentrale/academie,dewelzijnsinstellingen,devoedselbankenenanderen. Gesprek1:Uitlegaanpak,doel,standvanzaken,vraagverheldering,inventariserenknelpuntenenmaken afsprakenm.b.t.participeren. Gespreknietplaatsgevonden:Volgtbijnietverschijnen/afzeggeneerstegesprek.Standvanzakennaniet gestarteverwijzingenderedenenbijnietmeewerkenvandeklantaanhettrajectenmogelijkfraude. Gesprek2:Hierissprakevanbijvoorbeeldeenkeuring,kinderopvang,schuldhulpoftaaltraject. Hetaccentligtophetkortvolgen(monitorenvandeklant.Zodradehulpverleningdrempelsheeft weggenomen,diehetstartenvanbetaaldwerkofverwijzingnaarrbabelemmeren,wordtditdoorgegevenaan hetparticipatiecentrum.bijgeenresultaten,weigerendeklanten,mogelijkefraudeofnietverschijnenop afsprakenzonderbericht,gaatdeklantterugnaardwivooreenrechtmatigheidsonderzoek. 3.3 Watiseenparticipatieplaats? Opeenparticipatieplaatsdoenmensenmeteengeringeafstandtotdearbeidsmarktwerkervaringopbijeen regulierbedrijfenontwikkelenzijhunwerknemersvaardigheden.werkgeversstellenhiervoorfuncties beschikbaarendeklantwordtdoordewerkgeverenhetrbabegeleid.dewerkgeverheeftnaastbegeleiding geenkostenomdatdeuitkeringdoorloopt.eenparticipatieplaatsduurtmaximaaléénjaarmetdemogelijkheid toteenaanstellingbijdewerkgever. 3.4 Doelvaneenparticipatieplaats Eenparticipatieplaatsisbedoeldvoorklantenmeteenbijstandsuitkeringdiemetbegeleidingkunnen uitstromennaareenbetaaldebaan. 3.5 OverdrachtReEintegratieBureauAmsterdam(RBA KlantendieinaanmerkingkomenvooreenparticipatieplaatswordenwarmovergedragenaanhetRBA(trede3. klantdeinformatiewordtovergedragen,omervoortezorgendatvalkuilenzichtbaarzijnenermonitoring 6

8 7 plaatsvindt.rbabegeleidtdeklantzodatdezeuitkanstromennaareenbetaaldebaan.omdesamenwerking metrbateverbetereneneenbetereafstemmingmetelkaartecreëren,heeftstadsdeelzuideenvoorstelgedaan omtweemedewerkersvanhetrbafysiektelatenparticiperenbinnenhetparticipatiecentrum.injanuari2014 zijndezemedewerkersgestart. 3.6 Participatietrajecten Dediverseparticipatietrajectenwordenhieronderbeschreven Herstelling Herstelling iseenuniekwerkervaringsprojectdatwordtaangebodendoordwi.viadestichtingherstelling knappendeelnemersdefortenvandestellingvanamsterdamop.herstellingbiedteenvoortrajectnaareen (vervolgopleiding,eenwerkgeverofeencombinatiedaarvanmaarisgéénopleidingsinstituut. Dedeelnemerswennen(weeraanwerk,lerenmethunhandenenbereidenzichvooropeenvervolgopleidingof eenechtebaan.dewerkzaamhedendiedeelnemersverrichtenzijndiversebouwwerkzaamheden(timmeren, VrijwilligersCentraleAmsterdam(VCA BijdeVCAkunnenklantenervaringopdoenopdiversegebieden.Hetismogelijkdatparticipatiealleenplaats kanvindenviavrijwilligerswerk.vcageeftookdemogelijkheidomstructuuroptebouwen,zelfredzaamheidte vergrotenenmetdezeempowermentdoortestromennaareenvervolgtraject.doorgoedecommunicatie kunnenklantengoedwordengemonitordomdoorstroomtebevorderen. Dedeelnemerswennen(weeraanwerk,lerenmethunhandenenbereidenzichvooropeenvervolgopleidingof eenechtebaan.dewerkzaamhedendiedeelnemersverrichtenzijndiversebouwwerkzaamheden(timmeren, Stagestraat AmsterdamZuid DekrachtvandeStagestraat isdesamenwerkingtussendewinkelgebieden.instadsdeelzuidismomenteel eenstagestraat opdemaasstraatenhoofddorppleinbuurt.eriseensamenwerkingmet(lokalepartners,zoals hetwerkgeversservicepuntgrootamsterdam(wsp,spirit,dwienhetparticipatiecentrum. KlantenvanhetParticipatiecentrumkunnenonderbegeleidingwerkervaringopdoen.Ondernemersvullener hunbehoefteaanflexibele,tijdelijkeen/ofextraarbeidscapaciteitmeein,zonderdathunkostenoplopen,terwijl klantenpraktijkervaringopdoen,hunkansenopeenbaanvergrotenenhunnetwerkuitbreiden.klanten werkenvierdagenperweekvooreenperiodevanzesmaanden.,waardoorervoldoendetijdisomtesolliciteren en/ofeenopleidingtevolgen.

9 4 GesubsidieerdeprojectenStadsdeelZuidvanuithetParticipatiecentrum 4.1 BewegingnaarWerk Hetproject BewegingnaarWerk zalinhetvolgendehoofdstukuitvoerigwordenbehandeld. 4.2 StudentenEmaatjesproject Samenisnietalleen SamenisnietAlleen isvanuithetparticipatiecentrumopgezet.hetdoelvandit projectisomklantentrede1en2onderdearmoedegrensmetmeervoudigezorgteondersteunenbijhetfysiek aanpakkenvan lichte gezinsvraagstukkenmetalsdoelhetgezinzelfredzamertemakenenwaarnodigdoorte verwijzennaardiverseinstanties. Daarnaastwordtergeprobeerdomdegezinnenweerdeeluittelatenmakenvandewerkende/lerende maatschappij.hetprojectbiedtgezinnendemogelijkheidom4uurperweekgedurende8maandenbegeleiding tekrijgenvanstudententoegepastepsychologieoppuntendiezijzelfaangegevenhebbenvoornamelijkgericht ophunkinderen. Hetmessnijdtaantweekanten.Degezinnenkrijgenfysiekeondersteuningopdiversegebiedenenstudenten toegepastepsychologielerenoverhetlevenineenanderesocialeklasse.tevensbestaatvoorhende mogelijkheidhierstudiepuntenmeeteverdienen. Ditprojectisinmiddelsuitgebreidnaarhetversterkenvanouderbetrokkenheidindekinderopvangenscholen. Hetisgeblekendatdeoudersvanonzedoelgroepmoeilijkbereiktworden.Voordeouderbetrokkenheidheeftde vragenkunneninspelenenmethunbegeleidingeenschakelkunnenvormentussenhetgezin,dekinderopvang endescholen. DitprojectisdoorStadsdeelZuidenDeRabobankgeselecteerdomdeeltenemenaaneen matchmakingsevenementchangemakerszuid.decoördinatorheeft27juni2013zijnvragengepresenteerdaan eengroepmaatschappelijkbetrokkenondernemersdiegraagietswillenbetekenenvoordedoelgroep. 4.3 Rijkadopteertarm In2013istevensgestartmethetplanomeencoördinatiepuntoptezettenmetalsdoelRijkadopteertArmte starten.hiervoorzijnalenkelesponsorengevonden. HetisdebedoelingdatbedrijvenenbewonersvanStadsdeelZuid(gevershetinitiatiefkunnennemenom bewoners(kinderenvanstadsdeelzuid(ontvangersonderdearmoedegrenstekunnenondersteunenop diversegebieden.hetdoel: - voorkomendatarmoedevangeneratieopgeneratiewordtdoorgegeven. - Gezinnenhelpeninbewegingtekomenenhetheftineigenhandentenemen. - Strevennaareenverhoogdeeigenwaarde. - Zorgdragenvoordeelnemervankinderenaanschoolactiviteiten,verjaardagen,sportencultuur.Hierbij wordtgedachtaantalentontwikkelingbijsportactiviteiten,onderwijsondersteuning,cultuur,educatie Eenvoorstelvoorditinitiatiefisinjanuari2014voorgelegdaandebeleidsmedewerkerparticipatie/armoede. 4.4 Klusproject SamenstaanweSterk welzijnsinstellingsooz.hetteambestaatuiteengroepvrijwilligersdiealleenstaandeoudersopofonderde armoedegrensenwoonachtiginhetstadsdeelzuidhelpenmethetopknappenvanhunhuis.hetdoelisdeklant enhunkindereneenvolwaardigewoningtebiedenwaardoordeeigenwaardetoeneemt.hetteamprobeert zoveelmogelijkmaterialengratisteverzamelen. 4.5 SamenDOEN SamenDOENiservoorgezinnenofburgersmetmeerdereproblemenzoals:armoedeenschulden, psychiatrischeproblemen,eenlichtverstandelijkebeperkingofverslavingsproblemen,enproblemenophet gebiedvanwonen,werk,relatiesenopvoeden.inhetverledenwarenermeerdereprofessionalsbijdeze gezinnen/burgersbetrokkenomdeproblemenafzonderlijkoptelossen.erwordgekekennaardeeigen krachtenvandeklantbinnenheteigennetwerk.hethuidigeuitgangspuntiséénhuishouden,éénplan,één regisseur.ophetmomentwordtergewerktmetdriebuurtteamsinstadsdeelzuid. 8

10 9 HetParticipatiecentrumheefteensignaleringsfunctievoorhetprojectSamenDOEN,zijdraagtklantenover wanneerersprakeisvanmeervoudigeproblematiek.gedurendeofnahetsamendoentrajectkunnenklanten wordenovergedragenaanhetparticipatiecentrumomhiervervolgstappentezettennaarparticipatieofwerk. 4.6 Computerplan Terondersteuningvandezelfredzaamheidisgeblekendathetbezitvaneencomputeroflaptopdejuiste mogelijkhedenbiedtomjeverdertekunnenontwikkelen.hetstadsdeelzuidheefthiervoor10laptops beschikbaargesteld.

11 5 Training BewegingnaarWerk VanuithetParticipatiecentrumisdetraining BewegingnaarWerk gestartin2012.injanuari2013isdeeerste trainingsgroepdaadwerkelijkgestart.dezetrainingheefteengedwongenkarakter. Wijbrengenuwatenwij willenvanuwatterug. 5.1 Doelgroep DezegroeppastnietbinnendetrajectenvanDWI.DaardoorisStadsdeelZuidbegonnenmethetoproepenvan alleenstaandemoedersmeteengroteafstandtotdearbeidsmarktdiedoordwizijningedeeldintrede1of2van eengrotediversiteitquaopleiding,etniciteitenleeftijd.vandezegroepwordtverwachtdatzijopenigewijze kunnenparticiperen,denederlandsetaalredelijktotgoedbeheersenenpotentiehebbendoortestromennaar werk,aldannietviahetrba. Uitgesprekenmetdevrouwenisnaarvorengekomendatzijweldegelijkgemotiveerdzijnomweeraanhet werktegaan,maardatzetemakenhebbenmet teveel belemmeringen. Bijdebelemmeringengaathetvooralom: Gebrekaanbasalesollicitatievaardigheden. Onvoldoendekennisvandearbeidsmarkt. Gebrekaanwerknemersvaardigheden(arbeidsritme. GebrekkigebeheersingvandeNederlandsetaalalssnellegroeimogelijkis. Gebrekaanzelfvertrouwen,sociaalemotioneleproblemen,gezinsproblematieken/of gezondheidsproblematiek. Onvoldoendehandvatenomzelfstandigverbeteringenaantebrengenindeeigensituatie(gebrekaan zelfmanagementenhetontbrekenvancopingstrategieën. 5.2 Hettrainingstraject Deeerstetweefases(10wekenzijnvooralgerichtopempowerment:hetafbrekenvanbelemmeringen,het omzettenvannegatieveenergienaarpositieveenergieenhetnaarbovenbrengenvankwaliteiten.indederde faseisdeaandachtgevestigdopwerknemersvaardigheden.onderwerpendieaanbodkomenzijnbijvoorbeeld: persoonlijkepresentatie,netwerkenenhetschrijvenvaneencv. Vanwegehetfeitdatdevrouwenvaakschoolgaandekinderenhebbeniserrekeninggehoudenmetde schooltijdenvandekinderen.mogelijkwordterookmetdereguliereschoolvakantiesrekeninggehouden. BewegingnaarWerk iseenintensiefvoorschakeltrajectvan16weken: tweedagenpersoonsgerichtetraining, tweedagdelensportonderbegeleidingvaneenergotherapeutvanergocontrol(ziebijlage waaringewerktwordtaancompetentieverbetering,fysiekeenmentalegesteldheidenhet vergrotenvandesocialeomgeving. 5.3 Hetprogramma Detrainershebbenvoordetrainingeenwerkboeksamengesteldbestaandeuitdriehoofdstukken: Wiebenik, Watwilenkanik en Waargaikheen.Hetprogrammaiszodanigopgebouwddatdedeelneemsterbewust wordtgemaakthoezijindehuidigesituatieterechtisgekomenenwelkevastgeroestepatronenzijkan doorbrekenomdaarveranderingintebrengen.vandaaruitleertzijhaarsterkepuntenteherkennenenverder teontwikkelen. Bijelketrainingwordtvoorhettheoretischegedeeltedegroepeendagintweeëngesplitst.Detrainershebben opdezedagendanmeermogelijkheidomopsociaalemotioneleproblematiekenanderebelemmeringeninte gaanenintensieverindividueleaandachtteschenkenaandedeelneemsters.ooktijdensdesportdagenzijnde groepengesplitst. Doordemanierwaarophettrainingsprogrammawordtaangebodenkunnendetrainersookhunpersoonlijke ontwikkelingenvooruitgangmonitoren.hetgeheletrajectisgebaseerdoppositiviteitenhetbevorderenvan zelfredzaamheid.indegeheletrainingis: Watkanikwel derodedraad. 5.4 Doel Detrainingisgerichtophetherontdekkenenverbeterenvandecompetentiesenkwaliteitenomdezesuccesvol intekunnenzetten.verderishetdoeldefysiekeweerbaarheidvandeklanttevergrotend.m.v.sportenhet herwinnenenversterkenvandeeigenkracht,methetdoelbelemmeringenrichtingwerkteverkleinenofopte heffen. Hetuiteindelijkedoelisdevrouwendoortelatenstromennaartrede3,indemeestegevallenviahetRBA. Gedurendedetrajectendiein2013zijnaangebodenheefteenaantalvrouwenaltijdensdetrainingeen participatiebaanenenkeleeenbetaaldebaangevonden.devrouwendienadetrainingnognietdoorkunnen 10

12 stromennaarhetrbaennogniettoezijnaanwerkenwordengemeldbijggz/actenzdiehiervoorsubsidievan StadsdeelZuidontvangt. 75%vandevrouwenmoetaanheteindehettrainingstrajecteentredeopdeparticipatieladdergestegenzijn. Dezedoelstellingisvoordeeerstedriegroepenbehaald. In2013zijndriegroepengestart(januari,mei,november2013.In2013zijntotaal86alleenstaandemoeders aandetrainingbegonnen.ziederesultatenindebijlage BewegingnaarWerk 1,2en Wervingenverantwoording BewegingnaarWerk deafstemmingsgesprekkenvanvrouwendiezichnietkunnen/willenhoudenaandeafgesproken verplichtingen; desamenwerkingvandesportactiviteitenvanergocontrolendetrainers; tussentijdseevaluaties; eenjuisteoverdrachtbijafloopvandetrainingnaargebodentrajecten. 5.6 Overlegenmonitoring Maandelijksisereenoverlegtussenallebetrokkenenbijhetprojectmethetparticipatieteamwaarinde voortgangvanhetprojectwordtbesprokenenknelpuntenonderdeaandachtwordengebrachtofdirect opgelost. contactoverdedeelneemsters.bijproblemenkandirectactiewordenondernomenomvroegtijdiguitvalte voorkomen. 11

13 6 Activiteitenrond BewegingnaarWerk 6.1 DeRIKIstichting DeRIKIstichtingiseenparticulierinitiatief.Destichtingheefttotdoelhetopzetten,organiserenenfinancieren vanprojectendiezichrichtenophetverbeterenvanhetwelbevindenvankwetsbaregroepen. klantentrede1en2onderdearmoedegrens.puurzuidheeftde50overgeblevenpakkettenontvangent.b.v.de DeRIKIstichtingheeftaangebodenindetoekomstmeertewillenbetekenenvoorbovengenoemdedoelgroep.In 2014zullenStadsdeelZuidendeRIKIStichtingeenvoorsteldoeninsamenspraakmetbetrokkenpartijenover debijdragendiezijgaanleveren. 6.2 Dekledingruilbeurs Voordedeelnemersvandetraining BewegingnaarWerk isop17december2013eenkledingruilbeurs georganiseerddoordedeelneemsters.detrainersendemedewerkersvanhetparticipatiecentrumhebbenactief geworvenbinnenhetstadsdeelenhuneigennetwerk.ditiseengrootsuccesgeblekenenvoorherhaling vatbaar.hetparoolheefteenartikelgewijdaanderuilbeursenaandedoelstellingvandetraining. DeovergeblevenspullenzijndoorhetLegerdesHeilsopgehaaldenverdeeldonderkansarmegezinnenin verschillendestadsdelen. 6.3 SportcentrumdePIJP GedurendeeenaantalmaandenwerderinsporthaldePIJPintensiefverbouwd.Vanwegedeoverlasthebbende medewerkersvandesporthalvoordedeelnemersvan BewegingnaarWerkeenkerstlunchaangeboden. 6.4 Extraondersteuning Voordedeelneemstersiseropdiversemanierenextraondersteuning: eriseenvergoedingmogelijkvoordekinderopvangtotca.90%datdoordebelastingdienstenhetdwi wordtgefinancierd; deelneemsterskrijg BewegingnaarWerk ; voordeelneemstersisereenfietsbon.voor wordtweggenomenenvervoernaardediverselocatiesmogelijkis. 6.5 Participatiedag klantmanagersenwerkgeversomzouitstroomnaarwerktebevorderen. 6.6 Voorlichting Erisvoorlichtinggeweestoverdemogelijkhedenenhetgebruikvandestadspas.Ookiseruitleggeweestwat eenparticipatietrajectpreciesinhouddiedeklantgaatvolgenmeteenrbaklantmanager. 6.7 ChangemakersEZuid Inmei2013is BewegingnaarWerk Zuid:eenevenementwaarbijmaatschappelijkeinitiatievenmeteenvraagwordengekoppeldaan maatschappelijkbetrokkenondernemersdiegraagietswillendoen.intotaalzijntienamsterdamseinitiatieven geselecteerddiezichtijdenseenevenementkondenpresenterenenhunhulpvraagaanhetpubliekstellen. 12

14 7 Conclusiesenaanbevelingen 7.1 Conclusies HetParticipatiecentrumisinmaart2012vanstartgegaanenheeftin2012contactgehadmet181klanten.In 2013isermet489klantencontactgeweest,eenduidelijkestijgingvanruim250%.Verdereontwikkelingenin 2013zijn: - erisin2013gestartmethettraject BewegingnaarWerk vooralleenstaandemoeders. - VanuitDWIisereenintensiveringdiagnosetrede2geweest.Wattotgevolgheeftgehaddatalletrede1 of2klantenkondenwordenopgeroepen. - - Aantalmedewerkers? Deklantgeeftregelmatigaan niets tekunnenbetekenenopdearbeidsmarktenhetwelgoedtevindeninde bijstand.hetparticipatiecentrumwildezegedachtegangveranderen.erwordtnietalleengekekennaarde onmogelijkhedenvandeklant,maarnadrukgelegdopdemogelijkhedenvandeklant. AlswedeaanpakvergelijkenmetdievanDWI,daniserbinnenhetParticipatiecentrummeeraandachtvoor vraagverheldering.omdaterbinnenhetparticipatiecentrummeertijdvoorisenallepartijenhiersomsletterlijk terugkerendecontactmomenten.zokanineenvroegstadiumbelemmerendeproblematiekgesignaleerd wordenenwordenweggenomen.hierdoorontstaatempowermentenwordtdezelfredzaamheidvergrootwat uitstroomnaarparticipatieofwerkmogelijkmaakt. Bijhettraject BewegingnaarWerk valtopdatdeuitstroomerghoogis.datkomtomdatdeklanteneenzeer intensieftrajectvolgen.metdwangendrangmakenzijzichcompetentieseigen,vergrotenhunsocialenetwerk enbevorderenhunzelfredzaamheid.deklantengevenaandezeaanpaktochtewaarderenenvoelenzich gesteunddoorhetparticipatiecentrum. Verderishetbijderesultatenbelangrijkommeetenemendatheteenmomentopnameis.Klantenkunnen terugvallenofstijgenintredesenklantenzitteninhetvoortdurendeprocesvanvallenenopstaan.zozijnerin 2013klantengeselecteerdvoor BewegingnaarWerk 4/5,maardezevoorderingenzijnnietmeegenomenindit verslag.ookandereklantenbinnenhetparticipatiecentrumzijnvoortdurendinontwikkeling,ditisduidelijk zichtbaarbijhetaantalverwijzingen.deklantendiewordenaangemeldbijggz/actenzkerenwaarschijnlijkna eenkortereoflangeretijdweerterugomhetparticipatietrajecttevervolgen.detredewordthiernognietals eenvorderinggezien,maarkanindetoekomstuitstromennaarparticipatieofwerk. 7.2 Aanbevelingen Hetkomentotafsprakenenterugkoppelingmetderdendientmeeraandachttekrijgenomuiteindelijk efficiëntersamentewerken.monitoringishierbijvanessentieelbelangomdeklanthetgevoeltegevendater serieusmethenwordtomgegaan,ditzalookdedoorstroomvoorspoedigen.desamenwerkingmetdepartners groeitnogsteedsmaarvraagtomvoortdurendeaandacht.eenhogereuitstroomin2013geeftgeengarantie vooreenhogereuitstroomin2014. ErisnoggeencommunicatieplanopgesteldomdeaanpakvanhetParticipatiecentrumonderdeaandachtte brengen.hierzalin2014meeraandachtaanwordengegeveneneenplanvoorwordenopgesteld. 13

15 1 ResultatenParticipatiecentrumStadsdeelZuid2013DWIklantentrede1en2 In#totaal#is#er#met#489#klanten#contact#geweest#van#januari#2013#tot#en#met#december#2013# 1.1 Veranderingvantredeenresultatenvoor489klanten resultaten totaal veranderingvantrede trede1 trede2 trede3 trede4 trede5 heeft werk uitde uitkering percentage overig anders intake percentage stijgers percentage dalers percentage gelijk trede % 29%? percentage overig trede % 12% 52%? trede % 44% 11% 11% trede4 1 1? 100%?? trede % 67%?? anders 1 1??? 100% resultaat % 11% 46% 0% #dit#zijn#twee#zelfmelders#die#niet#in#de#bijstand#zitten.## # 1.2 VeranderingvantredeParticipatiecentrumZuid In 2013 bereikte verandering in trede voor de 489 cliënten van het participatiecentrum Zuid trede bij intake resultaat trede 1 trede 2 trede 3 trede 4 trede 5 heeft werk uit de uitkering anders 14

16 1.3 ResultatenParticipatiecentrumzondertraining BewegingnaarWerk Resultaten zonder BnW veranderingvantrede trede1 trede2 trede3 trede4 trede5 heeft werk uitde uitkering percentage overig anders percentage percentage percentage percentage intake stijgers dalers gelijk overig trede % 34%? trede % 15% 59%? trede % 44% 11% 11% trede % 50%?? anders 1 1??? 100% resultaat % 13% 52% 1% ######dit#zijn#twee#zelfmelders#die#niet#in#de#bijstand#zitten.# # 1.4 Aantalklanten BewegingnaarWerk in2013 Training Bewegingnaar Werk aantal procenten Beweging#naar#Werk#1# 29# 6%# Beweging#naar#Werk#2# 32# 7%# Beweging#naar#Werk#3# 25# 5%# Beweging#naar#Werk#4# 44# 9%# Beweging#naar#Werk#5# 7# 1%# totaletrainingenbnw % geen#training#bnw# 352# 72%# totaalaantalcliënten % 15

17 1.5 Resultaten BewegingnaarWerk 1t/m3 resultaten Bewegingnaar veranderingvantrede Werk groepen1t/m3 heeft uitde percentage percentage percentage trede1 trede2 trede3 trede4 trede5 intake werk uitkering stijgers dalers gelijk BnW1 trede % 17% (gestartjan. trede % 4% 17% resultaatbnw % 3% 17% trede %? BnW2 trede %? 8% (gestartmei trede4 1 1? 100%? resultaatbnw % 3% 6% BnW3 trede %? (gestartnov. trede %? 6% resultaatbnw %? 4% trede % 5% resultaattraining trede % 2% 11% BnW1t/m3 trede4 1 1? 100%? resultaattraining BnW1t/m % 2% 9% 16

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport DEELONDERZOEK FINANCIËLE GEDRAGSTRAINING REGEL 'T CREATING TOMORROW Lianne Bertling

Nadere informatie

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Onderzoek naar de kwaliteit van het Programma van Eisen, de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële en organisatorische bedrijfsvoering

Nadere informatie

Fit Voor Werk, de multidisciplinaire aanpak voor werkzoekenden

Fit Voor Werk, de multidisciplinaire aanpak voor werkzoekenden 18 Fysiek, mentaal èn sociaal in beweging komen Fit Voor Werk, de multidisciplinaire aanpak voor werkzoekenden Tekst: Caroline Mangnus Beeld: Alice Kalis Een groep waar men niet gelijk aan denkt in de

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Work First? Test First! Belevingsonderzoek onder jongeren in Work First trajecten

Work First? Test First! Belevingsonderzoek onder jongeren in Work First trajecten Work First? Test First! Belevingsonderzoek onder jongeren in Work First trajecten Work First? Test First! Belevingsonderzoek onder jongeren in Work First trajecten 1 ISBN-nummer: 978-90-79521-02-9 Colofon

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Persoonlijk herstel van cliënten in de maatschappelijke opvang Timmermans, Hanneke; Venema, J.H.; Brouwers, Evelien; van Nieuwenhuizen, Chijs

Persoonlijk herstel van cliënten in de maatschappelijke opvang Timmermans, Hanneke; Venema, J.H.; Brouwers, Evelien; van Nieuwenhuizen, Chijs Tilburg University Timmermans, Hanneke; Venema, J.H.; Brouwers, Evelien; van Nieuwenhuizen, Chijs Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2013 Link to publication

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Op Eigen Kracht-training

Op Eigen Kracht-training Rapportage Op Eigen Kracht-training Resultaten 213 Project Op Eigen Kracht Op Eigen Kracht-training MSc Hille Hoogland Jonathan Berg Onze sponsoren Voorwoord Voor u ligt de rapportage van Op Eigen Kracht

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie? Leerpakket Wmo Competenties Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Vijf gouden regels 5 2. Energiegevers en energievreters

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

PARTICIPATIE CARROUSEL FACTOR M Opdracht van gemeente Rotterdam aan Factor M gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van werkzoekenden.

PARTICIPATIE CARROUSEL FACTOR M Opdracht van gemeente Rotterdam aan Factor M gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van werkzoekenden. www.factor-m.nl Mens, Maatschappij, Meedoen en Motivatie; dat is waar Factor M voor staat! Factor M werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens kan en moet deelnemen aan de maatschappij door naar eigen

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid? Digitale kloof Een probleem in theorie of werkelijkheid? Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Welzijn & Onderwijs en Stichting Mozaïek door Bureau Onderzoek & Statistiek. Auteur:

Nadere informatie

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM VOORWOORD Een van de bekende nadelen van migratie, onder andere naar Nederland, is dat hoogopgeleide migranten veelal jaren onder hun niveau werken.voor de migranten zorgt dat ervoor dat ze lange tijd

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

School-muziek-sport: Bewijsstukken. aanvraag. juli 2014

School-muziek-sport: Bewijsstukken. aanvraag. juli 2014 Met deze krant informeren wij u over ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van werk, uitkeringen en schuldhulpverlening. Er even tussenuit en een bijstandsuitkering? Meld het op tijd! juli 2014

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie