Inhoudsopgave- 7! Conclusies-en-aanbevelingen ! 7.1! Conclusies!...!13! 7.2! Aanbevelingen!...!13!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave- 7! Conclusies-en-aanbevelingen-...-13! 7.1! Conclusies!...!13! 7.2! Aanbevelingen!...!13!"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG PARTICIPATIECENTRUM AMSTERDAM STADSDEEL ZUID 2013

2 Inhoudsopgave- 1 Inleiding Samenvatting Doelstelling WiezijnklantenDWItrede1en2? Achtergrondinformatie Het-Participatiecentrum Uitgangspuntenwerkwijze Watiseenparticipatieplaats? Doelvaneenparticipatieplaats Participatietrajecten Herstelling Vrijwilligers.Centrale.Amsterdam.(VCA Stagestraat.Amsterdam.Zuid Gesubsidieerde-projecten-Stadsdeel-Zuid-vanuit-het-Participatiecentrum BewegingnaarWerk Samenisnietalleen Rijkadopteertarm Klusproject SamenstaanweSterk SamenDOEN Computerplan Training- Beweging-naar-Werk Doelgroep Hettrainingstraject Hetprogramma Doel Wervingenverantwoording Overlegenmonitoring Activiteiten-rond- Beweging-naar-Werk DeRIKIstichting Dekledingruilbeurs SportcentrumdePIJP Extraondersteuning Participatiedag Voorlichting Conclusies-en-aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Resultaten-Participatiecentrum-Stadsdeel-Zuid-2013-DWI-klanten-trede-1-en Veranderingvantredeenresultatenvoor489klanten VeranderingvantredeParticipatiecentrumZuid ResultatenParticipatiecentrumzondertraining BewegingnaarWerk Aantalklanten BewegingnaarWerk in Resultaten BewegingnaarWerk 1t/m Aantalverwijzingenin2013naarwelofgeendeelnameaan BewegingnaarWerk Trainingenenverwijzingen Aantalverwijzingenpercliënt

3 2 Knelpunten-Participatiecentrum-Stadsdeel-Zuid Resultaten-Participatiecentrum-Marathonwijk-Stadsdeel-Zuid VerwijzingenParticipatiecentrumMarathonwijkStadsdeelZuid Beweging-naar-Werk -inhoud-deel-sport-ergo-control Brieven-van-deelnemers-en-artikelen Onderzoek- Beweging-naar-Werk,-Tessa-van-der-Leij,-MSc Korte-analyse-onderzoek-naar-beleving-klantcontact-Participatiecentrum

4 3 1 Inleiding DebeleidsmedewerkerParticipatie,deteamleiderUitvoeringvandeafdelingBeleidsrealisatieSociaalDomein StadsdeelZuidendeteamleidervanDienstWerkenInkomen(DWI,werkpleinZuidwillenjaarlijkseen overzichtvandeuitvoeringenderesultatenvanhetparticipatiecentrum. Inditjaarverslag2013wordtugeïnformeerdoverdeervaringen,dewerkwijzeenderesultatenvanhet ParticipatiecentrumZuid.

5 2 Samenvatting StadsdeelZuidisopjanuari2012gestartmethetParticipatiecentrum.Wiekanwerkengaatwerken,voorwie dat(voorlopignietkanisparticipatiedenorm.datiswatamsterdamwil. 1en2uitdeMarathonwijk.Hetdoelwasom200klantenopeentrajectteplaatsenzodatzijiniedergevaleen dagbesteding,maatschappelijkeparticipatieofuitstroomnaarwerkzoudenhebben.met181klantenishierover contactgeweest.hierbijisopgevallendatvelengemotiveerdzijnomweeraanhetwerktegaan.echter,de verscheidenheidaanbeperkingenvandeklantenendesituatieopdearbeidsmarktdroegennietbijaanhet daadwerkelijkvindenvanbanen. Zuidcontactgeweest,waarbijhetuitgangspuntwasdatgeenklantdedeuruitgingzonderaanboden/of verwijzingnaarhetzorgaanbod. Dehuidigelandelijke,stedelijkeenstadsdeelontwikkelingenendenieuweparticipatiewet,welke1januari2015 ingaat,zullenindekomendetijdveelinvloedhebbenopdeparticipatieaanpak.sommigeveranderingenkregen in2013almeervormeninhoudzoalsdediagnoseklantentrede2doorhetdwiendetrainingvoor alleenstaandeoudersin BewegingnaarWerk. Bijdehuidigeontwikkelingendenkenweaandeprojecten: EénStadéénOpgave,dediagnoseDWIklanten2, DWIKanscafé s, Armoedeaanpak, SamenDoen, OmHetKind, BreedSociaalLoket enketenpartnersbinnen hetstadsdeelendaarbuiten. 2.1 Doelstelling UitstroomuitdebijstandnaarwerkenwaardatnietmogelijkismaatschappelijkeparticipatievanDWI trede1en2klantenstadsdeelzuid. Preventiefwerkenrichtingoudersendaardoordekansenvanhunkinderenvoordetoekomst vergroten. Hetuitgangspuntis: Zoekennaarmogelijkhedeni.p.v.onmogelijkheden. 2.2 WiezijnklantenDWItrede1en2? Deklantenhebbenvaakmeervoudigeproblematiekenzijnvaakalsonbemiddelbaarbeschouwd.Invrijwelalle gevallenspelenmedischeenofpsychosocialeproblemeneengroterol.daarnaastkomthetvoordatereen taalachterstandisen/oferschuldenzijn.vanuitdwiisereentredenindelinggemaaktmetalsdoeleen eenduidigetredenbepaling.onderdetredenstaatvermeldwelkeklantenhierinthuishoren.webeperkenons binnenhetparticipatiecentrumtottrede1en2klanten,zelfmeldersenklantenaangemelddoorderden,zoals: SamenDoen,Jeugdhulpverlening,welzijnsinstellingene.d. Trede1 Klantendieeenvolledigeen/oftijdelijkeontheffinghebbenvanwegemedischeenofpsychosociale problemen. Trede2 Klantendievrijwilligerswerkverrichten. Klantendieparticiperen. Klantendieeeninburgeringtrajectvolgen. Klantendiezijnaangemeldvooreentaaltraject. Klantenwaarbijeerstdebelemmeringenmoetenwordenweggenomen. belemmeringen/afstandtotdearbeidsmarkt. Klantendienietzijngeaccepteerddoorhetuitstroomteamennietkunnenwordenaangemeldbijhet RBA. Klantendieparttimewerkenmaarnietzijnuitgestroomdtijdensdebegeleidingsduurvanhet uitstroomteam(max.6maanden. Alleenstaandeoudersdie(noggeenkinderopvanghebbenmaarwelbeschikbaarzijnvoorwerk. 4

6 2.3 Achtergrondinformatie HetcollegevanB&Wendeverantwoordelijkeportefeuillehoudersindestadsdelenhebbendegezamenlijke telatenstromennaarbetaaldwerk. DWIwerktmetklantendieeenafstandtotdearbeidsmarkthebbendiekorterisdantweejaar.Meerdere stadsdelenwillenzichinzettenvoorgemotiveerdeklantenmeteengrotereafstandtotdearbeidsmarkt.een mogelijkheidtebiedenoptermijnstappentezettenopwegnaarwerk. DWIgebruikthaarperiodiekeverplichtingomklantenuittrede1en2tesprekeninsamenwerkingmethet Participatiecentrum.StadsdeelZuidheeftervoorgekozenomeerstoudersofalleenstaandeoudersopteroepen opdracht of aanboddedeuruittelatengaan. Inmei2013isDWIgestartmethetproject: intensiveringtrede2.viaeendiagnoseendwikanscaféstromen participatieviahetparticipatiecentrum.hetkanscaféisdoordwiaangebodentotfebruari2014.doordeze intensiveringdiagnosevandwizijnernieuwegroepen,echtparenenalleenstaande,opgeroepenvoorhet Participatiecentrum. Intotaalzijner42.000huishoudensinAmsterdamgeregistreerdbijDWI(april2013.VoorhetStadsdeelZuid zijner3110bewonersintrede1en2.hiervanzijn2397huishoudensalleenstaand,357huishoudensbestaanuit eenalleenstaandeouder,171gezinnenen194echtparen.allehuishoudenszijndoordwigediagnosticeerdom teachterhalenwatdemogelijkhedenvandeklantenzijn.hetparticipatiecentrumzalzichrichtenopparticipatie. 5

7 3 HetParticipatiecentrum HetParticipatiecentrumbestaatuit: participatiecoördinator, tweemedewerkersvanggz/actenz, tweebeleidsmedewerkersbeleidsrealisatieafdelingsociaaldomeinstadsdeelzuid, TweeRBAmedewerkers, administratiefondersteuning. 3.1 Het3Egesprekenverantwoordelijkheden DWIblijftverantwoordelijkvoordescreening,aanmeldingentredenbepalingvandeklantenm.b.v.de zelfredzaamheidmatrixendedoorverwijzingnaardeeigenklantmanagerviaraak(klantvolgsysteemvan DWI. StadsdeelZuidblijftverantwoordelijkvoordelocatie,schriftelijkeoproepen,agendabeheer,doorverwijzen naarinterneenexternepartijen,monitorenenterugkoppelingen. 3.2 Uitgangspuntenwerkwijze Degesprekkenmetdeklantenzijnnietvrijblijvend.Trede1en2klantenwordenschriftelijkopgeroepenvanuit hetparticipatiecentrummethetverzoek: eenactueelcurriculumvitae(cvmeetenemen, delaatstespecificatievandeuitkering, hunlegitimatieen zonodiganderestukken. Trede2klantenzijnopgeroepenvanafmei2013nadediagnose intensiveringtrede2,diedoordwiis uitgevoerd,ervanuitgaandedatdezelfredzaamheidmatrixisafgenomenbijdediagnose. Hetteamrichtzichn.a.v.deafgenomenzelfredzaamheidmatrixopvraagverhelderingomzobelemmeringboven wattekrijgenenvervolgensdoorteverwijzennaarzorgenofparticipatieaanbodviadesocialekaart, vrijwilligerscentrale/academie,dewelzijnsinstellingen,devoedselbankenenanderen. Gesprek1:Uitlegaanpak,doel,standvanzaken,vraagverheldering,inventariserenknelpuntenenmaken afsprakenm.b.t.participeren. Gespreknietplaatsgevonden:Volgtbijnietverschijnen/afzeggeneerstegesprek.Standvanzakennaniet gestarteverwijzingenderedenenbijnietmeewerkenvandeklantaanhettrajectenmogelijkfraude. Gesprek2:Hierissprakevanbijvoorbeeldeenkeuring,kinderopvang,schuldhulpoftaaltraject. Hetaccentligtophetkortvolgen(monitorenvandeklant.Zodradehulpverleningdrempelsheeft weggenomen,diehetstartenvanbetaaldwerkofverwijzingnaarrbabelemmeren,wordtditdoorgegevenaan hetparticipatiecentrum.bijgeenresultaten,weigerendeklanten,mogelijkefraudeofnietverschijnenop afsprakenzonderbericht,gaatdeklantterugnaardwivooreenrechtmatigheidsonderzoek. 3.3 Watiseenparticipatieplaats? Opeenparticipatieplaatsdoenmensenmeteengeringeafstandtotdearbeidsmarktwerkervaringopbijeen regulierbedrijfenontwikkelenzijhunwerknemersvaardigheden.werkgeversstellenhiervoorfuncties beschikbaarendeklantwordtdoordewerkgeverenhetrbabegeleid.dewerkgeverheeftnaastbegeleiding geenkostenomdatdeuitkeringdoorloopt.eenparticipatieplaatsduurtmaximaaléénjaarmetdemogelijkheid toteenaanstellingbijdewerkgever. 3.4 Doelvaneenparticipatieplaats Eenparticipatieplaatsisbedoeldvoorklantenmeteenbijstandsuitkeringdiemetbegeleidingkunnen uitstromennaareenbetaaldebaan. 3.5 OverdrachtReEintegratieBureauAmsterdam(RBA KlantendieinaanmerkingkomenvooreenparticipatieplaatswordenwarmovergedragenaanhetRBA(trede3. klantdeinformatiewordtovergedragen,omervoortezorgendatvalkuilenzichtbaarzijnenermonitoring 6

8 7 plaatsvindt.rbabegeleidtdeklantzodatdezeuitkanstromennaareenbetaaldebaan.omdesamenwerking metrbateverbetereneneenbetereafstemmingmetelkaartecreëren,heeftstadsdeelzuideenvoorstelgedaan omtweemedewerkersvanhetrbafysiektelatenparticiperenbinnenhetparticipatiecentrum.injanuari2014 zijndezemedewerkersgestart. 3.6 Participatietrajecten Dediverseparticipatietrajectenwordenhieronderbeschreven Herstelling Herstelling iseenuniekwerkervaringsprojectdatwordtaangebodendoordwi.viadestichtingherstelling knappendeelnemersdefortenvandestellingvanamsterdamop.herstellingbiedteenvoortrajectnaareen (vervolgopleiding,eenwerkgeverofeencombinatiedaarvanmaarisgéénopleidingsinstituut. Dedeelnemerswennen(weeraanwerk,lerenmethunhandenenbereidenzichvooropeenvervolgopleidingof eenechtebaan.dewerkzaamhedendiedeelnemersverrichtenzijndiversebouwwerkzaamheden(timmeren, VrijwilligersCentraleAmsterdam(VCA BijdeVCAkunnenklantenervaringopdoenopdiversegebieden.Hetismogelijkdatparticipatiealleenplaats kanvindenviavrijwilligerswerk.vcageeftookdemogelijkheidomstructuuroptebouwen,zelfredzaamheidte vergrotenenmetdezeempowermentdoortestromennaareenvervolgtraject.doorgoedecommunicatie kunnenklantengoedwordengemonitordomdoorstroomtebevorderen. Dedeelnemerswennen(weeraanwerk,lerenmethunhandenenbereidenzichvooropeenvervolgopleidingof eenechtebaan.dewerkzaamhedendiedeelnemersverrichtenzijndiversebouwwerkzaamheden(timmeren, Stagestraat AmsterdamZuid DekrachtvandeStagestraat isdesamenwerkingtussendewinkelgebieden.instadsdeelzuidismomenteel eenstagestraat opdemaasstraatenhoofddorppleinbuurt.eriseensamenwerkingmet(lokalepartners,zoals hetwerkgeversservicepuntgrootamsterdam(wsp,spirit,dwienhetparticipatiecentrum. KlantenvanhetParticipatiecentrumkunnenonderbegeleidingwerkervaringopdoen.Ondernemersvullener hunbehoefteaanflexibele,tijdelijkeen/ofextraarbeidscapaciteitmeein,zonderdathunkostenoplopen,terwijl klantenpraktijkervaringopdoen,hunkansenopeenbaanvergrotenenhunnetwerkuitbreiden.klanten werkenvierdagenperweekvooreenperiodevanzesmaanden.,waardoorervoldoendetijdisomtesolliciteren en/ofeenopleidingtevolgen.

9 4 GesubsidieerdeprojectenStadsdeelZuidvanuithetParticipatiecentrum 4.1 BewegingnaarWerk Hetproject BewegingnaarWerk zalinhetvolgendehoofdstukuitvoerigwordenbehandeld. 4.2 StudentenEmaatjesproject Samenisnietalleen SamenisnietAlleen isvanuithetparticipatiecentrumopgezet.hetdoelvandit projectisomklantentrede1en2onderdearmoedegrensmetmeervoudigezorgteondersteunenbijhetfysiek aanpakkenvan lichte gezinsvraagstukkenmetalsdoelhetgezinzelfredzamertemakenenwaarnodigdoorte verwijzennaardiverseinstanties. Daarnaastwordtergeprobeerdomdegezinnenweerdeeluittelatenmakenvandewerkende/lerende maatschappij.hetprojectbiedtgezinnendemogelijkheidom4uurperweekgedurende8maandenbegeleiding tekrijgenvanstudententoegepastepsychologieoppuntendiezijzelfaangegevenhebbenvoornamelijkgericht ophunkinderen. Hetmessnijdtaantweekanten.Degezinnenkrijgenfysiekeondersteuningopdiversegebiedenenstudenten toegepastepsychologielerenoverhetlevenineenanderesocialeklasse.tevensbestaatvoorhende mogelijkheidhierstudiepuntenmeeteverdienen. Ditprojectisinmiddelsuitgebreidnaarhetversterkenvanouderbetrokkenheidindekinderopvangenscholen. Hetisgeblekendatdeoudersvanonzedoelgroepmoeilijkbereiktworden.Voordeouderbetrokkenheidheeftde vragenkunneninspelenenmethunbegeleidingeenschakelkunnenvormentussenhetgezin,dekinderopvang endescholen. DitprojectisdoorStadsdeelZuidenDeRabobankgeselecteerdomdeeltenemenaaneen matchmakingsevenementchangemakerszuid.decoördinatorheeft27juni2013zijnvragengepresenteerdaan eengroepmaatschappelijkbetrokkenondernemersdiegraagietswillenbetekenenvoordedoelgroep. 4.3 Rijkadopteertarm In2013istevensgestartmethetplanomeencoördinatiepuntoptezettenmetalsdoelRijkadopteertArmte starten.hiervoorzijnalenkelesponsorengevonden. HetisdebedoelingdatbedrijvenenbewonersvanStadsdeelZuid(gevershetinitiatiefkunnennemenom bewoners(kinderenvanstadsdeelzuid(ontvangersonderdearmoedegrenstekunnenondersteunenop diversegebieden.hetdoel: - voorkomendatarmoedevangeneratieopgeneratiewordtdoorgegeven. - Gezinnenhelpeninbewegingtekomenenhetheftineigenhandentenemen. - Strevennaareenverhoogdeeigenwaarde. - Zorgdragenvoordeelnemervankinderenaanschoolactiviteiten,verjaardagen,sportencultuur.Hierbij wordtgedachtaantalentontwikkelingbijsportactiviteiten,onderwijsondersteuning,cultuur,educatie Eenvoorstelvoorditinitiatiefisinjanuari2014voorgelegdaandebeleidsmedewerkerparticipatie/armoede. 4.4 Klusproject SamenstaanweSterk welzijnsinstellingsooz.hetteambestaatuiteengroepvrijwilligersdiealleenstaandeoudersopofonderde armoedegrensenwoonachtiginhetstadsdeelzuidhelpenmethetopknappenvanhunhuis.hetdoelisdeklant enhunkindereneenvolwaardigewoningtebiedenwaardoordeeigenwaardetoeneemt.hetteamprobeert zoveelmogelijkmaterialengratisteverzamelen. 4.5 SamenDOEN SamenDOENiservoorgezinnenofburgersmetmeerdereproblemenzoals:armoedeenschulden, psychiatrischeproblemen,eenlichtverstandelijkebeperkingofverslavingsproblemen,enproblemenophet gebiedvanwonen,werk,relatiesenopvoeden.inhetverledenwarenermeerdereprofessionalsbijdeze gezinnen/burgersbetrokkenomdeproblemenafzonderlijkoptelossen.erwordgekekennaardeeigen krachtenvandeklantbinnenheteigennetwerk.hethuidigeuitgangspuntiséénhuishouden,éénplan,één regisseur.ophetmomentwordtergewerktmetdriebuurtteamsinstadsdeelzuid. 8

10 9 HetParticipatiecentrumheefteensignaleringsfunctievoorhetprojectSamenDOEN,zijdraagtklantenover wanneerersprakeisvanmeervoudigeproblematiek.gedurendeofnahetsamendoentrajectkunnenklanten wordenovergedragenaanhetparticipatiecentrumomhiervervolgstappentezettennaarparticipatieofwerk. 4.6 Computerplan Terondersteuningvandezelfredzaamheidisgeblekendathetbezitvaneencomputeroflaptopdejuiste mogelijkhedenbiedtomjeverdertekunnenontwikkelen.hetstadsdeelzuidheefthiervoor10laptops beschikbaargesteld.

11 5 Training BewegingnaarWerk VanuithetParticipatiecentrumisdetraining BewegingnaarWerk gestartin2012.injanuari2013isdeeerste trainingsgroepdaadwerkelijkgestart.dezetrainingheefteengedwongenkarakter. Wijbrengenuwatenwij willenvanuwatterug. 5.1 Doelgroep DezegroeppastnietbinnendetrajectenvanDWI.DaardoorisStadsdeelZuidbegonnenmethetoproepenvan alleenstaandemoedersmeteengroteafstandtotdearbeidsmarktdiedoordwizijningedeeldintrede1of2van eengrotediversiteitquaopleiding,etniciteitenleeftijd.vandezegroepwordtverwachtdatzijopenigewijze kunnenparticiperen,denederlandsetaalredelijktotgoedbeheersenenpotentiehebbendoortestromennaar werk,aldannietviahetrba. Uitgesprekenmetdevrouwenisnaarvorengekomendatzijweldegelijkgemotiveerdzijnomweeraanhet werktegaan,maardatzetemakenhebbenmet teveel belemmeringen. Bijdebelemmeringengaathetvooralom: Gebrekaanbasalesollicitatievaardigheden. Onvoldoendekennisvandearbeidsmarkt. Gebrekaanwerknemersvaardigheden(arbeidsritme. GebrekkigebeheersingvandeNederlandsetaalalssnellegroeimogelijkis. Gebrekaanzelfvertrouwen,sociaalemotioneleproblemen,gezinsproblematieken/of gezondheidsproblematiek. Onvoldoendehandvatenomzelfstandigverbeteringenaantebrengenindeeigensituatie(gebrekaan zelfmanagementenhetontbrekenvancopingstrategieën. 5.2 Hettrainingstraject Deeerstetweefases(10wekenzijnvooralgerichtopempowerment:hetafbrekenvanbelemmeringen,het omzettenvannegatieveenergienaarpositieveenergieenhetnaarbovenbrengenvankwaliteiten.indederde faseisdeaandachtgevestigdopwerknemersvaardigheden.onderwerpendieaanbodkomenzijnbijvoorbeeld: persoonlijkepresentatie,netwerkenenhetschrijvenvaneencv. Vanwegehetfeitdatdevrouwenvaakschoolgaandekinderenhebbeniserrekeninggehoudenmetde schooltijdenvandekinderen.mogelijkwordterookmetdereguliereschoolvakantiesrekeninggehouden. BewegingnaarWerk iseenintensiefvoorschakeltrajectvan16weken: tweedagenpersoonsgerichtetraining, tweedagdelensportonderbegeleidingvaneenergotherapeutvanergocontrol(ziebijlage waaringewerktwordtaancompetentieverbetering,fysiekeenmentalegesteldheidenhet vergrotenvandesocialeomgeving. 5.3 Hetprogramma Detrainershebbenvoordetrainingeenwerkboeksamengesteldbestaandeuitdriehoofdstukken: Wiebenik, Watwilenkanik en Waargaikheen.Hetprogrammaiszodanigopgebouwddatdedeelneemsterbewust wordtgemaakthoezijindehuidigesituatieterechtisgekomenenwelkevastgeroestepatronenzijkan doorbrekenomdaarveranderingintebrengen.vandaaruitleertzijhaarsterkepuntenteherkennenenverder teontwikkelen. Bijelketrainingwordtvoorhettheoretischegedeeltedegroepeendagintweeëngesplitst.Detrainershebben opdezedagendanmeermogelijkheidomopsociaalemotioneleproblematiekenanderebelemmeringeninte gaanenintensieverindividueleaandachtteschenkenaandedeelneemsters.ooktijdensdesportdagenzijnde groepengesplitst. Doordemanierwaarophettrainingsprogrammawordtaangebodenkunnendetrainersookhunpersoonlijke ontwikkelingenvooruitgangmonitoren.hetgeheletrajectisgebaseerdoppositiviteitenhetbevorderenvan zelfredzaamheid.indegeheletrainingis: Watkanikwel derodedraad. 5.4 Doel Detrainingisgerichtophetherontdekkenenverbeterenvandecompetentiesenkwaliteitenomdezesuccesvol intekunnenzetten.verderishetdoeldefysiekeweerbaarheidvandeklanttevergrotend.m.v.sportenhet herwinnenenversterkenvandeeigenkracht,methetdoelbelemmeringenrichtingwerkteverkleinenofopte heffen. Hetuiteindelijkedoelisdevrouwendoortelatenstromennaartrede3,indemeestegevallenviahetRBA. Gedurendedetrajectendiein2013zijnaangebodenheefteenaantalvrouwenaltijdensdetrainingeen participatiebaanenenkeleeenbetaaldebaangevonden.devrouwendienadetrainingnognietdoorkunnen 10

12 stromennaarhetrbaennogniettoezijnaanwerkenwordengemeldbijggz/actenzdiehiervoorsubsidievan StadsdeelZuidontvangt. 75%vandevrouwenmoetaanheteindehettrainingstrajecteentredeopdeparticipatieladdergestegenzijn. Dezedoelstellingisvoordeeerstedriegroepenbehaald. In2013zijndriegroepengestart(januari,mei,november2013.In2013zijntotaal86alleenstaandemoeders aandetrainingbegonnen.ziederesultatenindebijlage BewegingnaarWerk 1,2en Wervingenverantwoording BewegingnaarWerk deafstemmingsgesprekkenvanvrouwendiezichnietkunnen/willenhoudenaandeafgesproken verplichtingen; desamenwerkingvandesportactiviteitenvanergocontrolendetrainers; tussentijdseevaluaties; eenjuisteoverdrachtbijafloopvandetrainingnaargebodentrajecten. 5.6 Overlegenmonitoring Maandelijksisereenoverlegtussenallebetrokkenenbijhetprojectmethetparticipatieteamwaarinde voortgangvanhetprojectwordtbesprokenenknelpuntenonderdeaandachtwordengebrachtofdirect opgelost. contactoverdedeelneemsters.bijproblemenkandirectactiewordenondernomenomvroegtijdiguitvalte voorkomen. 11

13 6 Activiteitenrond BewegingnaarWerk 6.1 DeRIKIstichting DeRIKIstichtingiseenparticulierinitiatief.Destichtingheefttotdoelhetopzetten,organiserenenfinancieren vanprojectendiezichrichtenophetverbeterenvanhetwelbevindenvankwetsbaregroepen. klantentrede1en2onderdearmoedegrens.puurzuidheeftde50overgeblevenpakkettenontvangent.b.v.de DeRIKIstichtingheeftaangebodenindetoekomstmeertewillenbetekenenvoorbovengenoemdedoelgroep.In 2014zullenStadsdeelZuidendeRIKIStichtingeenvoorsteldoeninsamenspraakmetbetrokkenpartijenover debijdragendiezijgaanleveren. 6.2 Dekledingruilbeurs Voordedeelnemersvandetraining BewegingnaarWerk isop17december2013eenkledingruilbeurs georganiseerddoordedeelneemsters.detrainersendemedewerkersvanhetparticipatiecentrumhebbenactief geworvenbinnenhetstadsdeelenhuneigennetwerk.ditiseengrootsuccesgeblekenenvoorherhaling vatbaar.hetparoolheefteenartikelgewijdaanderuilbeursenaandedoelstellingvandetraining. DeovergeblevenspullenzijndoorhetLegerdesHeilsopgehaaldenverdeeldonderkansarmegezinnenin verschillendestadsdelen. 6.3 SportcentrumdePIJP GedurendeeenaantalmaandenwerderinsporthaldePIJPintensiefverbouwd.Vanwegedeoverlasthebbende medewerkersvandesporthalvoordedeelnemersvan BewegingnaarWerkeenkerstlunchaangeboden. 6.4 Extraondersteuning Voordedeelneemstersiseropdiversemanierenextraondersteuning: eriseenvergoedingmogelijkvoordekinderopvangtotca.90%datdoordebelastingdienstenhetdwi wordtgefinancierd; deelneemsterskrijg BewegingnaarWerk ; voordeelneemstersisereenfietsbon.voor wordtweggenomenenvervoernaardediverselocatiesmogelijkis. 6.5 Participatiedag klantmanagersenwerkgeversomzouitstroomnaarwerktebevorderen. 6.6 Voorlichting Erisvoorlichtinggeweestoverdemogelijkhedenenhetgebruikvandestadspas.Ookiseruitleggeweestwat eenparticipatietrajectpreciesinhouddiedeklantgaatvolgenmeteenrbaklantmanager. 6.7 ChangemakersEZuid Inmei2013is BewegingnaarWerk Zuid:eenevenementwaarbijmaatschappelijkeinitiatievenmeteenvraagwordengekoppeldaan maatschappelijkbetrokkenondernemersdiegraagietswillendoen.intotaalzijntienamsterdamseinitiatieven geselecteerddiezichtijdenseenevenementkondenpresenterenenhunhulpvraagaanhetpubliekstellen. 12

14 7 Conclusiesenaanbevelingen 7.1 Conclusies HetParticipatiecentrumisinmaart2012vanstartgegaanenheeftin2012contactgehadmet181klanten.In 2013isermet489klantencontactgeweest,eenduidelijkestijgingvanruim250%.Verdereontwikkelingenin 2013zijn: - erisin2013gestartmethettraject BewegingnaarWerk vooralleenstaandemoeders. - VanuitDWIisereenintensiveringdiagnosetrede2geweest.Wattotgevolgheeftgehaddatalletrede1 of2klantenkondenwordenopgeroepen. - - Aantalmedewerkers? Deklantgeeftregelmatigaan niets tekunnenbetekenenopdearbeidsmarktenhetwelgoedtevindeninde bijstand.hetparticipatiecentrumwildezegedachtegangveranderen.erwordtnietalleengekekennaarde onmogelijkhedenvandeklant,maarnadrukgelegdopdemogelijkhedenvandeklant. AlswedeaanpakvergelijkenmetdievanDWI,daniserbinnenhetParticipatiecentrummeeraandachtvoor vraagverheldering.omdaterbinnenhetparticipatiecentrummeertijdvoorisenallepartijenhiersomsletterlijk terugkerendecontactmomenten.zokanineenvroegstadiumbelemmerendeproblematiekgesignaleerd wordenenwordenweggenomen.hierdoorontstaatempowermentenwordtdezelfredzaamheidvergrootwat uitstroomnaarparticipatieofwerkmogelijkmaakt. Bijhettraject BewegingnaarWerk valtopdatdeuitstroomerghoogis.datkomtomdatdeklanteneenzeer intensieftrajectvolgen.metdwangendrangmakenzijzichcompetentieseigen,vergrotenhunsocialenetwerk enbevorderenhunzelfredzaamheid.deklantengevenaandezeaanpaktochtewaarderenenvoelenzich gesteunddoorhetparticipatiecentrum. Verderishetbijderesultatenbelangrijkommeetenemendatheteenmomentopnameis.Klantenkunnen terugvallenofstijgenintredesenklantenzitteninhetvoortdurendeprocesvanvallenenopstaan.zozijnerin 2013klantengeselecteerdvoor BewegingnaarWerk 4/5,maardezevoorderingenzijnnietmeegenomenindit verslag.ookandereklantenbinnenhetparticipatiecentrumzijnvoortdurendinontwikkeling,ditisduidelijk zichtbaarbijhetaantalverwijzingen.deklantendiewordenaangemeldbijggz/actenzkerenwaarschijnlijkna eenkortereoflangeretijdweerterugomhetparticipatietrajecttevervolgen.detredewordthiernognietals eenvorderinggezien,maarkanindetoekomstuitstromennaarparticipatieofwerk. 7.2 Aanbevelingen Hetkomentotafsprakenenterugkoppelingmetderdendientmeeraandachttekrijgenomuiteindelijk efficiëntersamentewerken.monitoringishierbijvanessentieelbelangomdeklanthetgevoeltegevendater serieusmethenwordtomgegaan,ditzalookdedoorstroomvoorspoedigen.desamenwerkingmetdepartners groeitnogsteedsmaarvraagtomvoortdurendeaandacht.eenhogereuitstroomin2013geeftgeengarantie vooreenhogereuitstroomin2014. ErisnoggeencommunicatieplanopgesteldomdeaanpakvanhetParticipatiecentrumonderdeaandachtte brengen.hierzalin2014meeraandachtaanwordengegeveneneenplanvoorwordenopgesteld. 13

15 1 ResultatenParticipatiecentrumStadsdeelZuid2013DWIklantentrede1en2 In#totaal#is#er#met#489#klanten#contact#geweest#van#januari#2013#tot#en#met#december#2013# 1.1 Veranderingvantredeenresultatenvoor489klanten resultaten totaal veranderingvantrede trede1 trede2 trede3 trede4 trede5 heeft werk uitde uitkering percentage overig anders intake percentage stijgers percentage dalers percentage gelijk trede % 29%? percentage overig trede % 12% 52%? trede % 44% 11% 11% trede4 1 1? 100%?? trede % 67%?? anders 1 1??? 100% resultaat % 11% 46% 0% #dit#zijn#twee#zelfmelders#die#niet#in#de#bijstand#zitten.## # 1.2 VeranderingvantredeParticipatiecentrumZuid In 2013 bereikte verandering in trede voor de 489 cliënten van het participatiecentrum Zuid trede bij intake resultaat trede 1 trede 2 trede 3 trede 4 trede 5 heeft werk uit de uitkering anders 14

16 1.3 ResultatenParticipatiecentrumzondertraining BewegingnaarWerk Resultaten zonder BnW veranderingvantrede trede1 trede2 trede3 trede4 trede5 heeft werk uitde uitkering percentage overig anders percentage percentage percentage percentage intake stijgers dalers gelijk overig trede % 34%? trede % 15% 59%? trede % 44% 11% 11% trede % 50%?? anders 1 1??? 100% resultaat % 13% 52% 1% ######dit#zijn#twee#zelfmelders#die#niet#in#de#bijstand#zitten.# # 1.4 Aantalklanten BewegingnaarWerk in2013 Training Bewegingnaar Werk aantal procenten Beweging#naar#Werk#1# 29# 6%# Beweging#naar#Werk#2# 32# 7%# Beweging#naar#Werk#3# 25# 5%# Beweging#naar#Werk#4# 44# 9%# Beweging#naar#Werk#5# 7# 1%# totaletrainingenbnw % geen#training#bnw# 352# 72%# totaalaantalcliënten % 15

17 1.5 Resultaten BewegingnaarWerk 1t/m3 resultaten Bewegingnaar veranderingvantrede Werk groepen1t/m3 heeft uitde percentage percentage percentage trede1 trede2 trede3 trede4 trede5 intake werk uitkering stijgers dalers gelijk BnW1 trede % 17% (gestartjan. trede % 4% 17% resultaatbnw % 3% 17% trede %? BnW2 trede %? 8% (gestartmei trede4 1 1? 100%? resultaatbnw % 3% 6% BnW3 trede %? (gestartnov. trede %? 6% resultaatbnw %? 4% trede % 5% resultaattraining trede % 2% 11% BnW1t/m3 trede4 1 1? 100%? resultaattraining BnW1t/m % 2% 9% 16

18 1.6 Aantalverwijzingenin2013naarwelofgeendeelnameaan BewegingnaarWerk verwijzingen totaal aantal wel BnW waarvan: niet BnW grotere projecten: GGZ/Actenz Voedselbank Samen DOEN Studenten-maatjesproject totaal voor deze 4 projecten overige verwijzingen totaal aantal verwijzingen geen enkele verwijzing totaal aantal cliënten aantal verwijzingen per cliënt 1,3 1,4 1,3 1.7 Trainingenenverwijzingen 17

19 1.8 Aantalverwijzingenpercliënt Aantal verwijzingen per cliënt Participatiecentrum (excl. trainingen BnW, in 2013 aantal cliënten aantal verwijzingen per cliënt 2 KnelpuntenParticipatiecentrumStadsdeelZuid Lange&periodes&klanten&niet&gezien/gesproken&door&de&klantmanager.& Te&veel&ervaring&met&de&mogelijkheid&om&afspraken&niet&na&te&komen&met&klantmanager.& Binnen&DWI&het&onvoldoende&monitoren&van&de&resultaten&van&klanten&bij&de&hulpverlening&en& vrijwilligerswerk.&& Onvoldoende&(financiële&mogelijkheden&vanuit&DWI&voor&(vervolgEstudietrajecten.& Geen&internet&en&computers&bij&klanten&wat&banen&zoeken&en&solliciteren&belemmert.&& Geen&internet&en&te&laat&ontvangen&van&een&computer&voor&de&schoolgaande&kinderen&(is&nu&12&jaar.& (Hoogopgeleide&klanten&langdurig&in&de&uitkering&zonder&positieve&ervaring&met&sollicitaties&naar& betaald&werk.& Onvoldoende&mogelijkheden&voor&talentontwikkeling&bij&kinderen&van&klanten.& Minimaal&aanbod&betaald&werk&en&werkervaringsplaatsen.& Betaald&werk&overgenomen&door&vrijwilligers/studenten.& Frustratie&van&klanten&bij&diverse&trajecten.& Trage&niet&op&elkaar&afgestemde&(jeugdEhulpverlening.& Klanten&zien&binnen&de&hulpverlening& door&de&bomen&het&bos&niet.& Overlap/versnippering&aanbod&welzijnsinstellingen&en&hulpverlening.& Langdurige&armoede/moedeloosheid/motivatie&beperking.& Schuldenproblematiek/financiële&problematiek.& Lange&wachttijden&(wettelijke&schuldhulpverlening&waardoor&een&toename&van&schulden.& Verslavingsproblematiek.& Psychische/medische&problematiek.& Complexe&gezinsproblematiek.& Schaamte&voor&de&noodzaak&zich&te&wenden&tot&de&voedselbank.& 18

20 3 ResultatenParticipatiecentrumMarathonwijkStadsdeelZuid2012 Alleenstaande&ouders&en&echtparen&trede&1&en&2,&181&DWI&klanten&maart&2012&/&december&2012& Resultaat Aantal Verhuisd&buiten&gemeente&en&uit&de&uitkering&& 2& Verhuisd&binnen&gemeente&bemoeienis&gestopt&& & 3& Vertrokken&onbekende&bestemming&& & 1& Uitkering&gestopt&i.v.m.&vinden&van&baan& 3& Geen&trede&bepaald&i.v.m.&verblijfstatus& 1& Uitkering&gestopt&grootschalige&fraude&& 1& Verwezen&ander&Stadsdeel&& 1& Nog&geen&trede&bepaald&/&niet&meewerkend&& 9& UWV&& 1& Onbekend&in&Amsterdam&zelfmelder&& 1& Wajong&& 1& Subsidie&Stadsdeel&project&& 3& Blijft&trede&1&& 20& Geplaatst&trede&1&& 8& Blijft&trede&2&& 67& Geplaatst&trede&2&& 15& Geplaatst&trede&3&& 34& Geplaatst&trede&4&& 1& Geplaatst&trede&5&& 9& Laptop&Stadsdeel&ontvangen& 10& 3.1 VerwijzingenParticipatiecentrumMarathonwijkStadsdeelZuid. Alleenstaande&ouders&en&echtparen&trede&1&en&2,&181&DWI&klanten&& Organisatie Aantalklanten GGZ/Actenz& 28& 28& Meldpunt&Zorg&en&Overlast& &8& 8& Coördinatie&Risicogezinnen& &9& 9& Bureau&Jeugdzorg& 11& 11& Ergo&Control& 46& 46& Voedselbank& 17& 17& HvA&Maatjesproject& 12& 12& Jellinek&Kliniek&& &2& 2& Meldpunt&Kindermishandeling&& &2& 2& Schuldhulpverlening&& &9& 9& Samen&Doen&& &2& 2& Breed&Sociaal&Loket&& &3& 3& Taalcursus&& &4& 4& Huiselijk&Geweld&& &3& 3& Beweging&naar&Werk && &43&(13&op&wachtlijst&2013& Vrijwilligerscentrale&& 32& 32& Diverse&Verwijzingen&& 19& 19& 19

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie

Het financiële struisvogelgedrag van vrouwen. Financiële educatie aan vrouwen: hoe doe je dat?

Het financiële struisvogelgedrag van vrouwen. Financiële educatie aan vrouwen: hoe doe je dat? Het financiële struisvogelgedrag van vrouwen. Financiële educatie aan vrouwen: hoe doe je dat? Even voorstellen Lianne Bertling Onderzoeker Maatschappij en Recht Annemarie Reintjes Financieel gedragstrainer

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg?

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Ruim 10% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Ongeveer 7% van de kinderen in de provincie Groningen groeit op in een gezin dat

Nadere informatie

Rapportage Dariuz Wegwijzer

Rapportage Dariuz Wegwijzer Inleiding Onderstaand is een verslag van de intake die is afgenomen bij mevrouw de Wijzer. Mevrouw de Wijzer is aangemeld bij de gemeente vanwege de aanvraag voor een uitkering. Alvorens overgegaan wordt

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Zelfstandig, ondernemend en meedoen?

Zelfstandig, ondernemend en meedoen? Het leert jongeren een vak en begeleidt hen 1,5 jaar om de patronen te doorbreken die hen belemmeren om op eigen kracht aan een baan te komen. Een belangrijke meerwaarde van deze benadering is dat de leerlingen

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat.

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat. Klantbeoordelingen 2015 - zakelijke taaltrainingen januari t/m december 2015, n = 1.247 Klantenwaardering Vraagstelling Uitstekend Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Wat vindt u van het gebruikte lesmateriaal?

Nadere informatie

Werk of vrijwilligerswerk: voor iedereen?

Werk of vrijwilligerswerk: voor iedereen? juni 2015 Peiling 3 Werk of vrijwilligerswerk: voor iedereen? ervaringen met betaald werk en vrijwilligerswerk van sociaal kwetsbare Utrechters Meetellen in Utrecht heeft een onderzoek gedaan naar betaald

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT

OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT E-blog OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT Reeks: bestuurders over vitaliteit Colofon: einde artikel Wilma de Jong, lid van de Raad van Bestuur van BrabantZorg, is een kordate

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 Werkwinkel BUCH Aan Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Van John van den Oord, projectleider Marcel

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden Verslag Studenten Evaluatie Videoproject Door Tonny Mulder, a.b.mulder@uva.nl, 26 sept 213 De studenten van de opleidingen Biologie, Biomedische Wetenschappen en Psychobiologie krijgen in het 1 ste jaar

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Evaluatie Rots & Water

Evaluatie Rots & Water Evaluatie Rots & Water Training Weerbaarheid Groep 8 St. Jozefschool Locatie Tarcisius Schooljaar 2003/2004 Door: Linda Geraeds Sociaal Cultureel Werker Docente Weerbaarheid Rots en Water Trainer CMWW

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt.

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. Meedoen met werk Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. U werkt niet. Misschien heeft u nog nooit gewerkt. Of het wel geprobeerd maar dat ging mis. Dat kan allerlei redenen hebben. U heeft

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor volwassenen met een visuele beperking

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor volwassenen met een visuele beperking Onderwijs, zorg en dienstverlening voor volwassenen met een visuele beperking Volop in het leven staan Ik wil de krant blijven lezen, zijn daar hulpmiddelen voor? Ik ben slechtziend, hoe breng ik de kinderen

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter?

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Inleiding In deze notitie staan de tips en adviezen uit het project Samen op zoek naar verandering. Ze zijn het resultaat

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek Tevredenheidsonderzoek 2015 - mei 2016 Inleiding Stichting Onderwijsbegeleiding biedt aan jongeren en hun ouders, van wie de inkomenssituatie en/of thuissituatie onvoldoende is, de mogelijkheid om hun

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

LEERPROBLEMEN KIND/JONGERE

LEERPROBLEMEN KIND/JONGERE Training - Begeleiding - Coaching LEERPROBLEMEN KIND/JONGERE TIJDELIJKE ONDERSTEUNING BIJ SCHOOLVAKKEN MATRIXCOACHING BIJ LEER- EN EMOTIONELE PROBLEMEN HERKENT U DIT? Heeft uw kind moeite met een of meerdere

Nadere informatie

Steinmetz de Compaan voor Werk

Steinmetz de Compaan voor Werk Steinmetz de Compaan voor Werk Kennismarkt VG 26 mei 2011 Missie Steinmetz de Compaan Steinmetz de Compaan ondersteunt mensen met een beperking om hun leven vorm te geven volgens eigen wensen en toekomstbeelden

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Rapport Intake. Samenvatting. Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102

Rapport Intake. Samenvatting. Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102 Samenvatting Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102 Werkzaam bij: Dariuz Voorbeeld Datum intake: 25/11/2011 In opdracht van: Demo pakket Naam casemanager: Demo Dariuz Conclusies Naar aanleiding

Nadere informatie

Nationale Zorgvernieuwingsprijs. Zorgarbeidspool 30-06-2010

Nationale Zorgvernieuwingsprijs. Zorgarbeidspool 30-06-2010 Nationale Zorgvernieuwingsprijs Zorgarbeidspool 30-06-2010 Zorgarbeidspool Samenvatting Vooral mannen hebben in deze economisch slechte tijden, hun baan verloren. Zij vormen tweederde van de nieuwe groep

Nadere informatie

Eva Trajectbegeleiding

Eva Trajectbegeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Denice: Beste Nico, Voordat ik bij Nico kwam lessen, zat ik bij een andere rijschool. Bij deze rijschool lukte het maar niet om verbetering te krijgen in mijn rijden. Dit was frustrerend en

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

Onderzoek je energiebalans*

Onderzoek je energiebalans* Onderzoek je energiebalans* Om je gevoel van stress aan te pakken, is het van belang dat je eerst ziet hoe je energiebalans er uit ziet op 5 gebieden: Lichamelijk, mentaal, emotioneel, werk en privé. Het

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief.

Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief. Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief. Dit kunnen mensen met een uitkering zijn, maar ook mensen met een beperking (fysiek

Nadere informatie

Eerste reeks stellingen

Eerste reeks stellingen Eerste reeks stellingen De meeste scholen hebben een heldere visie op ouderbetrokkenheid op papier, maar in het gedrag van veel leerkrachten is dit onvoldoende terug te zien. Dat moet je je afvragen niet

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015 Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015 Sinds 2012 voert Resto VanHarte een jaarlijks onderzoek uit onder haar vrijwilligers. Dit jaar is er een aparte versie gemaakt voor incidentele vrijwilligers

Nadere informatie

De MS van Tess Als elke dag onzeker is

De MS van Tess Als elke dag onzeker is Morgen gaan we naar de huisarts, zegt haar moeder s middags. Ik weet niet wat er met je is. Je bent zo moe de laatste tijd. En nu heb je ook nog last van je oog. De juf zegt dat ik misschien een bril moet,

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet.

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet. Table of Contents 1 Algemeen 3 2 Hoofdsectie 4 Bent u lid van één van deze beroepsverenigingen? 4 Welke omschrijving is op u van toepassing? 5 Hoe bent u aan uw huidige functie gekomen? 6 3 Slotvraag 7

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN De meeste mensen, en dus ook leerlingen, praten niet alleen met anderen, maar voeren ook gesprekken met en in zichzelf. De manier waarop leerlingen over, tegen en in zichzelf

Nadere informatie

BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE. Resumé bevindingen

BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE. Resumé bevindingen BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE Resumé bevindingen Inleiding Ekdé werk&mobiliteit BV is juli 07 gestart met een screening van samenlopers ingeschreven bij de gemeente Zwolle. Over elke kandidaat is

Nadere informatie

Signaalkaart Jongeren

Signaalkaart Jongeren Signaalkaart Jongeren Naam: Mike de Boer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Signaalkaart Mike... 5 Toelichting op de uitslag... 6 Pagina 2 van 8 Inleiding Op 14 maart 2014 heeft Mike de Boer de Signaalkaart

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL EN HUN OUDERS

ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL EN HUN OUDERS Ondersteuning van kind en gezin ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL EN HUN OUDERS Voorpagina: Deborah Corpeleijn: Door de ondersteuning ervaar ik

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Over de streep. Uit de knoop. 3. Als je me echt kent, zou je weten dat.. 3. Cadeautje.. 3. Stap over de streep als 3.

Over de streep. Uit de knoop. 3. Als je me echt kent, zou je weten dat.. 3. Cadeautje.. 3. Stap over de streep als 3. Over de streep Inhoud Over de streep. 1. Zaalindeling... 2. Hoe ziet de dag eruit?.. 2. Hoe ziet de workshop eruit?.. 2. De groep(en). 2. Wat te doen als.. 3. Hoe. 3. Uit de knoop. 3. Als je me echt kent,

Nadere informatie

Home : Evaluatieformulier

Home : Evaluatieformulier Home : Evaluatieformulier Evaluatieformulier voor cliënten in Verloskundigenpraktijk Montferland Praktijkinrichting on 1. De praktijk is goed toegankelijk (ook voor kinderwagens en rolstoelen). `sh nvt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Beginsituatie. Aanpak

Beginsituatie. Aanpak Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren! Februari Juli 2012 Beginsituatie De aanleiding voor SBO School A 1 om met het project Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren!, aandacht te besteden

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk

Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk Een intensief en op maat gesneden traject voor individuele coaching én groepsbegeleiding in de vrije natuur, speciaal bedoeld voor gemeenten en UWV klanten

Nadere informatie

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U?

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? Nadine Köhle, MSc. Contactdag Stichting Olijf 3 oktober 2015 Garderen EVEN VOORSTELLEN ACHTERGROND KANKER HEB JE NIET ALLEEN! 4 ACHTERGROND IMPACT VAN DE

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016 Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016 Sinds 2012 voert Resto VanHarte een jaarlijks onderzoek uit onder haar vrijwilligers. Dit jaar is er een aparte versie gemaakt voor incidentele vrijwilligers

Nadere informatie

Centrum voor Psychotherapie

Centrum voor Psychotherapie Centrum voor Psychotherapie Je zit al een langere tijd niet goed in je vel. Op steeds dezelfde punten in je leven loop je vast. Je hebt al geprobeerd te veranderen. Waarschijnlijk heb je ook al behandelingen

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen)

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van een gezondheidsprobleem,

Nadere informatie

explore the big questions of life Een introductie

explore the big questions of life Een introductie explore the big questions of life Een introductie www.youthalpha.nl Youth Alpha is een programma van Youth for Christ Nederland en stichting Alpha-cursus Nederland. 2 Youth for Christ Nederland www.yfc.nl

Nadere informatie

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt Ben jij zo iemand die actief is en veel interesses heeft en daardoor ook veel bezigheden en spullen heeft?

Nadere informatie

SestraSelectie verzorgt de komende maanden weer een aantal workshops en trainingen:

SestraSelectie verzorgt de komende maanden weer een aantal workshops en trainingen: SestraSelectie verzorgt de komende maanden weer een aantal workshops en trainingen: 1. Workshop: Ontdek jouw communicatietalent! Data: woensdag 10 september, woensdag 24 september, woensdag 29 oktober,

Nadere informatie

Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1

Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1 Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1 Er zijn leuke en fijne momenten in de opvoeding, maar ook moeilijke en zware momenten. Deze moeilijke momenten hebben soms te maken met een bepaalde fase

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie