DSB Halfjaarrapport 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DSB Halfjaarrapport 2013"

Transcriptie

1 DSB Halfjaarrapport 2013 DSB Halfjaarrapport 2013

2 DSB Halfjaarrapport 2013 Julianastraat 56 DSB Halfjaarrapport 2013

3 Inhoud Visie, Missie en Corporate Values i Voorwoord iii Verslag van de directie Macro-economische beschouwing 1 Het bedrijf van de bank 2 Halfjaarcijfers Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 vóór winstverdeling 4 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar Financiële ratio s 5 Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 30 juni Dividenduitkering 7 Toelichting behorende bij de geconsolideerde balans per 30 juni 2013 en 7 geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 Mutatiestaat eigen vermogen per 30 juni Beoordelingsverklaring Accountant 9 DSB Halfjaarrapport 2013

4 DSB Visie, Missie en Corporate Values DSB Visie De Surinaamsche Bank is de beste bank voor Suriname. DSB Missie Diep geworteld in de Surinaamse samenleving biedt De Surinaamsche Bank de beste financiele diensten aan particulieren, bedrijven, instellingen en overheden op een klantgerichte wijze. Deze klantgerichtheid is gebaseerd op onze kernwaarden en wordt uitgedragen door onze toegewijde en trotse medewekers. Door onze activiteiten voegen wij te allen tijde waarde toe aan de Surinaamse gemeenschap in het algemeen en in het bijzonder aan onze klanten, onze medewerkers en onze aandeelhouders. DSB Corporate Values Betrokken Betrokken zijn is oprecht geïnteresseerd zijn. Echt willen weten wat er speelt. Geworteld zijn en onderdeel zijn van de Surinaamse samenleving en je willen inleven in de ander. Deelgenoot zijn van je gezin, betrokken bij collega s, bij klanten en samenleving, bij natuur en milieu. Door betrokken te zijn raak je verweven met je omgeving, binnen de bank en buiten de bank. Dan ontstaat respect, vertrouwen en teamgevoel. Onderlinge raakvlakken worden zichtbaar en je bent altijd geinteresseerd in het welzijn van anderen. Ambitieus Uitdaging is je drijfveer en de wil om te groeien, als bank en als persoon. Geprikkeld zijn om iets te betekenen voor anderen. Reeds sterke punten nog sterker maken, leidt tot professionaliteit. Trendsettend zijn door altijd op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen. Iedere vraag van een collega of klant wordt vertaald in vernieuwende ideeen. Ambitieus zijn is de dingen tot stand brengen en daadkracht tonen. Energiek zijn en je energie delen met een dynamisch team. Altijd voor de beste oplossingen gaan binnen de bank en in de markt is het resultaat, want ik ben ambitieus. Rechtvaardig Rechtvaardig begint bij integer zijn, bij eerlijk handelen. Niet omdat het moet, maar omdat je het bent. Respect hebben voor elkaar. Respect hebben voor recht en waarheid. Transparant zijn zonder willekeur. Betrouwbaar zijn langs de lijnen van duidelijke, heldere en zichtbare normen en waarden. Afstand nemen van vooringenomenheid en willekeur. Rechtvaardig zijn betekent respect opbrengen voor en handelen naar wet en regelgeving. Rechtvaardig zijn betekent ook afspraken nakomen. Professioneel Vraagstukken vanuit alle invalshoeken kunnen benaderen. Door te luisteren en je in te leven, worden beargumenteerde keuze s gemaakt. Vooruit zien en weten wat er op ons af kan komen. Je eigen beperkingen kennen en de dingen op een respectvolle manier zeggen. Kalmte bewaren en de mogelijkheden en onmogelijkheden kunnen toelichten. Professionals zijn netwerkers in het creëren en vinden van hulpbronnen. Niet gericht naar zichzelf, maar naar collega s als teamworker, naar de klant en naar de samenleving. Ik ben professioneel betekent ook integer zijn naar je collega en naar je klant. i DSB Halfjaarrapport 2013

5 Kwaliteitsbewust Je weet aan welke normen je werk moet voldoen en je handelt daarnaar. Je kijkt hoe de kwaliteit omhoog kan, wellicht door signalen van klanten en collega s. Kwaliteitsbewust zijn uit zich in snelheid en nauwkeurigheid. Onderzoeken en weten wat de klant verwacht, wat de klant wil en écht nodig heeft om tevreden te zijn. Door te luisteren en door te vragen. Beseffen dat maatwerk de vertaling is naar klanttevredenheid. Naar collega s toe betekent kwaliteitsbewust, alles in 1 keer goed te doen. Beseffen dat je onderdeel bent in het proces naar optimale dienstverlening. Alert zijn in je denken en doen, je werk controleren op netheid, op juistheid en op snelheid. Julianastraat 56 DSB Halfjaarrapport 2013 ii

6 DSB Voorwoord Paramaribo, 12 augustus 2013 Geachte aandeelhouder, Het is ons een genoegen u voor de zevende achtereenvolgende keer het halfjaarrapport 2013 van onze bank aan te bieden. Zoals gebruikelijk belichten wij in dit verslag de macro-economische omgeving waarin onze bank actief is geweest om daarna de belangrijkste ontwikkelingen binnen ons bedrijf aan een nadere beschouwing te onderwerpen. De eerste helft van 2013 hebben wij met een goed resultaat afgesloten, zij het dat wij vanwege het verminderd aanbod van deviezen onze gebudgetteerde doelstellingen van het vreemde valutabedrijf niet hebben kunnen behalen. Daarnaast moet vermeld worden dat, evenals het voorgaande jaar reeds het geval was, de voorziening voor medische kosten voor gepensioneerden een belangrijke lastenstijging heeft veroorzaakt. Onze missie staat bij ons centraal en wij zullen de commitment om de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen ook in de tweede helft van 2013 manifest laten zijn. Wij danken u voor het vertrouwen in ons gesteld en danken eveneens onze toegewijde medewerkers die een bijzondere bijdrage aan de uitbouw van onze bank blijven leveren. Onze clientèle groeit gestaag, een bewijs van de leidende positie die onze bank inneemt. Wij danken de cliënten voor het in ons gestelde vertrouwen. Hoogachtend, Drs. S.L.J. Proeve Chief Executive Officer iii DSB Halfjaarrapport 2013

7 DSB Verslag van de directie Macro-economische beschouwing De eerste helft van het jaar 2013 heeft zich vooral gekenmerkt door de aanhoudende malaise in de Eurozone en de lichte indicaties van verbetering in de Verenigde staten van Amerika. Vooruitzichten voor groei doen zich vooral in delen van Latijns-Amerika, Azië en Afrika voor. In april respectievelijk mei 2013 brachten Standard and Poor s en Fitch de gebruikelijke updates over Suriname uit. Ofschoon beide ratingbureaus zich over het algemeen positief over de perspectieven van de Surinaamse economie hebben uitgelaten, wordt nadrukkelijk op de zware afhankelijkheid jegens de minerale sector gewezen. Wij maken van deze gelegenheid gebruik om te benadrukken dat het beschikbaar hebben van effectieve monetaire beleidsinstrumenten, zonder een daarmee gepaard gaande, strakke fiscale en budgettaire discipline, niet tot de gewenste economische resultaten zal leiden. De minder positieve implicaties van een volatiele grondstoffenmarkt op onze economie zijn ook in de verslagperiode wederom aangetoond; de prijs van goud op de wereldmarkt nam in een vrij korte periode met meer dan 25% af en bij een aanhoudende expansie van de uitgaven vanuit de overheid werd de druk op de vreemde valutamarkt al gauw merkbaar. Interventie vanuit de Centrale Bank van Suriname om de betalingsverplichtingen van importeurs veilig te stellen is voor de korte termijn een oplossing, maar zal, gelet op de fundamenten waarop onze economie is gebaseerd, niet als een structurele oplossing kunnen worden ingezet. Aan het eind van de verslagperiode was de druk op de koers duidelijk merkbaar en werd een premie van 1,5% tot 2% boven de officiële USD-notering op de lokale valutamarkt geconstateerd. Dezerzijds wordt nadrukkelijk bepleit dat de overheid onder de gegeven omstandigheden verdere toename van de uitgaven beheerst doet plaatsvinden omdat de negatieve effecten van een dergelijke expansieve budgettaire situatie op vooral de koers- en prijsontwikkeling verregaand kunnen zijn. De economische potentie van ons land is in voldoende mate op diverse nationale en internationale fora besproken en aangetoond. Waar het nu om gaat is deze potentie in daadwerkelijke duurzame economische activiteiten om te zetten zodat de basis voor verdere groei en ontwikkeling van ons land wordt verstevigd. DSB Halfjaarrapport

8 DSB Het bedrijf van de bank Algemeen De kredietportefeuille is ten opzichte van 31 december 2012 gegroeid met 11,5%. De rentebaten zijn weliswaar met 31% toegenomen ten opzichte van de vergelijkingsperiode (jan - juni 2012), maar de rentelasten zijn in nog sterkere mate gestegen namelijk met 35,3%. De rentemarge is over het eerste halfjaar 2013 met 29,5% gegroeid vergeleken met de eerste helft van Naast de rentemarge zien wij ook een groei bij de overige bankactiviteiten. De totale baten zijn dan ook met 23,8% gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar De totale lasten zijn met nagenoeg hetzelfde bedrag toegenomen als de toename van de totale baten. Aan de stijging van de lasten liggen voornamelijk twee factoren ten grondslag namelijk de stijging van de personele kosten en een hogere voorziening met betrekking tot kredietrisico s. De fundamentele financiële waarden zijn gezond en wij verwachten dat het tweede halfjaar 2013 eveneens een goede periode zal zijn. Verloop beurskoers aandeel In het eerste halfjaar is de beurskoers van een aandeel van de bank redelijk constant gebleven; per 31 december 2012 bedroeg de koers per aandeel SRD 96,00, een kwartaal later eveneens SRD 96,00 en per 30 juni 2013 ook SRD 96,00. Ten tijde van het schrijven van dit verslag is er een daling van de koers merkbaar; dit is ons inziens ingegeven door een verruimd aanbod op de effectenbeurs. Micro Kredieten Programma De Surinaamse overheid heeft Euro 6 miljoen uit verdragsmiddelen ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het Micro Kredieten Programma (MKP). Het MKP verstrekt kredieten aan micro ondernemers met een gezinsinkomen tot maximaal SRD 1.575,-.Suritrust, dochteronderneming van De Surinaamsche Bank N.V., beheert en bewaakt dit fonds. Van 3-6 november 2013 zal voor het eerst in het vijftig jarig bestaan, het Caribische Microfinancierings Forum in Suriname worden gehouden. Op deze conferentie worden diverse zaken met bettrekking tot Micro Financiering besproken. De verwachting is dat circa 17 landen vertegenwoordigd zullen zijn. ATM-netwerk Geheel passend in ons beleid om het de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken om 24 uur per dag, 7 dagen in de week onder andere geld op te kunnen nemen, hebben wij ons ATM-netwerk in mei uitgebreid met 2 ATM s. Het beleid is er eveneens op gericht om zoveel mogelijk een landelijke dekking te verwerven en aldus hebben wij een ATM geplaatst bij het Streekziekenhuis in Nieuw Nickerie en een bij Lin Yuezhi Supermarket in Nieuw Amsterdam te Commewijne. Ons ATM-netwerk is hiermee in het eerste halfjaar uitgebreid naar 62 ATM s. Onthulling nieuwe zuilen DSB Nieuwe Haven Op 18 februari 2013 is ons kantoor Nieuwe Haven als eerste kantoor voorzien van onze nieuwe externe signage conform de in 2011 geïntroduceerde huisstijl. Deze signage omvat onder meer zuilen, belettering en banieren. Mede dankzij de moderne verlichting is er ook s avonds sprake van een goede zichtbaarheid en herkenbaarheid. In navolging van ons kantoor Nieuwe Haven zullen in het tweede halfjaar van 2013 ook de overige kantoren voorzien worden van nieuwe zuilen en zal door een duidelijke belettering de naam van de bank goed leesbaar zijn. 2 DSB Halfjaarrapport 2013

9 Geautomatiseerd volgsysteem Net zoals ons kantoor Nieuwe Haven zijn ook DSB Kasabaholo, DSB Hermitage Mall en DSB Lelydorp voorzien van ons geautomatiseerd volgsysteem. Met dit volgsysteem hoeven de klanten voortaan niet meer in de rij te staan om te worden geholpen bij de kasbalie, de informatiebalie of bij een customer representative. De klant ontvangt een nummer waarna hij mag plaatsnemen in de wachtruimte. Als het betreffende nummer op het scherm verschijnt, begeeft de klant zich naar de desbetreffende balie en wordt hij direct geholpen. Kinderboekenfestival Op 6 februari 2013 heeft de heer S. Proeve de voorzittershamer van de Nationale Stichting Kinderboekenfestival overgenomen. Deze functie werd daarvoor bekleed door de heer drs. W. Udenhout. De stichting heeft als voornaamste doel het bevorderen van goed leesgedrag van jongeren door literatuur in diverse vormen aan te bieden. DSB heeft dit jaarlijks terugkerend festival ondersteund. In het kader van het voorzitterschap heeft de heer Proeve op de internationale lees- en verteldag op 4 maart 2013 meegedaan aan een voorleescampagne voor groep 5 van de W.S.R Ritfeldschool. Kantoor Nickerie Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft dhr R. Kaliar per 1 juli de leiding van kantoor Nickerie overgedragen aan dhr. M. Kalipersad. Kantoor Nieuwe Haven Op 19 juli is DSB Nieuwe Haven, naast DSB Hermitage Mall, ook in de middag en avonduren open gesteld. DSB Nieuwe Haven is nu 12 uren per dag open van maandag tot en met vrijdag van uur. China Union Pay Op 29 juli is tijdens een bijzondere plechtigheid met de ingebruikname van de mobiele ATM op het terrein van de Southern Commercial Bank ook de acceptatie van de China Union Pay kaart (CUP) op al onze ATM s mogelijk gemaakt. Als gastheer van deze plechtigheid is de directie van onze partner Southern Commercial Bank opgetreden. Tot de gasten mochten gerekend worden de Ambassadeur van de Volksrepubliek China, de heer Yang ZiGang en de Minister van Handel en Industrie, de heer R. Sapoen. China UnionPay is de nationale bankkaart associatie die in 2002 in China werd opgericht. De Surinaamsche Bank is de eerste bank die credit, debit en prepaid CUP kaarten accepteert op haar ATM. DSB Halfjaarrapport

10 DSB Halfjaarcijfers Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 vóór winstverdeling (in duizenden SRD) ACTIVA 30 juni december 2012 Liquide middelen Vorderingen op bankiers Schatkistpapier Kredieten: - Aan de overheid - Aan de private sector Aandelen Onroerende goederen en bedrijfsmiddelen Overige activa Overlopende activa PASSIVA Schulden aan bankiers Toevertrouwde middelen: - Spaarrekeningen - Termijndeposito s - Rekening-courant Lang lopende schulden Overige schulden Overlopende passiva Voorzieningen Kapitaal Reserve Agioreserve Reserve herwaardering Resultaat verslagperiode Verplichtingen wegens Gestelde garanties Documentaire kredieten DSB Halfjaarrapport 2013

11 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 (in duizenden SRD) BATEN Rentebaten Rentelasten Rentemarge eerste halfjaar eerste halfjaar Opbrengst uit effecten Provisie opbrengsten Resultaat uit financiële transacties Totale baten LASTEN Personeelskosten Andere beheerskosten Afschrijvingen Bedrijfslasten Mutatie voorziening kredietrisico's Totale lasten Winst voor belastingen Inkomstenbelasting Winst na belastingen Financiële ratio's % % Exploitation ratio Efficiency ratio Verhouding personeelskosten/baten Verhouding personeelskosten/lasten Return on Assets (average ) 1 1 Return on Equity (average ) 8 9 Bis-ratio DSB Halfjaarrapport

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 30 juni 2013 (in duizenden SRD) Het verloop van de financiële middelen kan worden geïllustreerd met behulp van het onderstaande kasstroomoverzicht 30 juni juni 2012 Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat voor belastingen Belastingen over het resultaat Resultaat na belastingen Afschrijvingen Aanpassing voorzieningen Afname/(toename) vorderingen op banken Toename kredietverlening Afname beleggingen in schatkistpapier Toename overige- en overlopende activa Toename toevertrouwde middelen Afname schulden aan banken Toename overige schulden en overlopende passiva (10.296) ( ) (4.373) (574) (10.416) (50.321) ( ) (765) (19.899) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa (netto) (13.580) (7.136) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toename/(afname) langlopende leningen Betaalde dividend 353 (8.006) (9.863) (7.309) Mutatie liquide middelen Liquide middelen: ultimo verslagperiode begin verslagperiode Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Alleen die mutaties zijn in aanmerking genomen welke tot een wijziging in de liquide middelen aanleiding hebben gegeven. Koersverschillen op de saldi van liquide middelen in vreemde valuta worden in het kasstroomoverzicht verwerkt in het resultaat voor belastingen. Ten aanzien van het interim dividend 2012 kan gesteld worden dat tussen het moment van betaalbaarstelling d.d. 28 augustus 2012 en 31 december 2012 daadwerkelijke uitstroom in de kasmiddelen veroorzaakt. Traditioneel is de veronderstelling dat op het moment van publikatie de uitstroom van kasmiddelen heeft plaatsgevonden, maar voortaan zal daar anders mee worden omgegaan en slechts de daadwerkelijke uitstroom in beschouwing worden genomen. Recapitulatie winstverdeling (in duizenden SRD) 2012 In contanten: Interim-dividend Slotdividend De recapitulatie van de winstverdeling wordt daarmee per 30 juni 2013 in contanten: slotdividend 2012 SRD (x1.000) Ter vergelijking met 30 juni 2012 wordt de presentatie als volgt, in contanten: slotdividend 2011 SRD (x1.000) 6 DSB Halfjaarrapport 2013

13 DSB Dividenduitkering De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 23 april 2013 de winstverdeling over 2012 als volgt vastgesteld: (in duizenden SRD) 2012 Nettowinst Interim-dividend Slotdividend in contanten Toevoeging aan de algemene reserve Bij het schrijven van dit verslag heeft de directie al een voorstel voor interim-dividend 2013 aan de Raad van Commissarissen gedaan. Toelichting behorende bij de geconsolideerde balans per 30 juni 2013 en de geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 Grondslagen voor consolidatie In de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening worden de cijfers verwerkt van de ondernemingen waarin De Surinaamsche Bank een belang heeft van 50% en meer. In de consolidatie zijn in verband hiermee de 100% deelnemingen in de Surinaamse Trustmaatschappij N.V., de Financieringsmaatschappij Paramaribo N.V. en de Surinaamse Computer Maatschappij N.V. betrokken. De activa en passiva alsmede de resultaten van deze deelnemingen zijn voor 100% in de geconsolideerde balans respectievelijk in de geconsolideerde winst- en verliesrekening opgenomen, na eliminatie van intergroepsverhoudingen. In de consolidatie zijn de cijfers van DSB Assuria Vastgoed Maatschappij N.V. voor 50% meegenomen. De intrinsieke waarde bedraagt per ultimo juni 2013 SRD ,- Grondslagen voor tussentijdse financiele verslaggeving De toegepaste grondslagen voor tussentijdse financiële verslaggeving zijn gebaseerd op Richtlijn 394 Tussentijdse berichten, opgenomen in de Nederlandse Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen, alsmede op International Accounting Standard 34 Interim Financial Reporting. Deze standaarden hebben voornamelijk betrekking op vorm en inhoud van een tussentijdsbericht en op de verwerking van posten in een tussentijdsbericht. De wijze van waardering in een tussentijdsbericht dient te waarborgen dat de verstrekte informatie betrouwbaar is en dat alle van belang zijnde financiële informatie die relevant is voor een goed inzicht in de vermogenspositie of het behaalde resultaat wordt uiteengezet. Bij het opstellen van een tussentijdsbericht zal er in het algemeen meer gebruik worden gemaakt van schattingsmethoden dan bij het opstellen van een jaarrekening. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Voor de waardering van activa, passiva en resultaatbepaling worden dezelfde grondslagen gehanteerd als in de jaarrekening. De grondslagen zijn opgenomen in het jaarverslag 2012 van De Surinaamsche Bank N.V. gedateerd 22 maart Deze grondslagen hebben in het lopende verslagjaar geen wijziging ondergaan. De vorderingen en schulden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de vastgestelde koersen per 30 juni 2013 van de Centrale Bank van Suriname. De koersverschillen welke ontstaan bij de waardering van de valutaposities worden, evenals de resultaten ontstaan bij aan- en verkoop van vreemde valuta, in de resultatenrekening opgenomen onder Resultaat uit financiële transacties. DSB Halfjaarrapport

14 Mutatiestaat eigen vermogen per 30 juni 2013 (in duizenden SRD) Beginsaldo Af: Uitgekeerd dividend 2012 (slot) Betaalbaar gestelde interimdividend 2012 (8.006) (5.917) Bij: Herwaardering effecten Resultaat verslagperiode Eigen vermogen per 30 juni DSB Halfjaarrapport 2013

15 DSB Beoordelingsverklaring accountant Aan: de Aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en Directie van De Surinaamsche Bank N.V. BEOORDELINGSVERKLARING Opdracht Wij hebben de in dit halfjaarbericht opgenomen geconsolideerde tussentijdse financiële informatie over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013, van De Surinaamsche Bank N.V., bestaande uit de geconsolideerde balans, de geconsolideerde winst- en verliesrekening en het geconsolideerde kasstroomoverzicht met de toelichting beoordeeld. Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor tussentijdse financiële verslaggeving. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de tussentijdse financiële informatie op basis van onze beoordeling. Werkzaamheden Wij hebben onze beoordeling van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie verricht in overeenstemming met Standaard 2410 van onze beroepsregels Het beoordelen van tussentijdse financiële informatie door de openbaar accountant van de entiteit. Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het inwinnen van inlichtingen, met name bij personen die verantwoordelijk zijn voor financiën en verslaggeving, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle die is uitgevoerd in overeenstemming met Controlestandaarden en stelt ons niet in staat zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben genomen van alle aangelegenheden van materieel belang die bij een controle onderkend zouden worden. Om die reden geven wij geen controleverklaring af. Conclusie Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de tussentijdse financiële informatie over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013 niet, in alle van materieel belang zijnde aspecten, is opgesteld in overéénstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor tussentijdse financiële verslaggeving. Paramaribo, 12 augustus 2013 BDO Assurance N.V. Namens deze W.K. Achthoven RA drs. R. Abrahams RA DSB Halfjaarrapport

16 Redactie: Ontwerp, Lithografie & Druk: Fotografie: Met dank aan: Marketing De Surinaamsche Bank Offsetdrukkerij Westfort N.V. Stichting Stadsherstel Paramaribo Horacio Stuart (www.thisisjohndoe.com) Dhr. T. Smit Dhr. S. Fokké 10 DSB Halfjaarrapport 2013

DSB Jaarverslag 2014

DSB Jaarverslag 2014 DSB Jaarverslag 2014 DSB Jaarverslag 2014 DSB Jaarverslag 2014 3 Kwaliteitsbewust De Griekse filosoof Heraclitus zei het al: 'Verandering is de enige constante. De Surinaamsche Bank speelt al 150 jaar

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2013

DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 3 Ambitieus Ambitieus zijn betekent dat je steeds beter wilt worden. Beter in je werk, je sport of je hobby. Het is de wil om te groeien,

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2011

DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 3 Betrokken Het thema van ons jaarverslag is de corporate value betrokken. Bij het kerstconcert 2011 heeft mevrouw ds. C. Tjon A San de bij

Nadere informatie

Missie. Visie. Kernwaarden

Missie. Visie. Kernwaarden Missie De Hakrinbank biedt als innovatieve en dynamische instelling haar klanten een integraal pakket van hoogwaardige financiële diensten aan. Deskundige medewerkers leveren in teamverband maatwerk voor

Nadere informatie

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears.

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. JAARVERSLAG 2013 2 jaarverslag 2013 Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. 3 Inhoudsopgave Een schets van de Finabank 04 Missie, visie en

Nadere informatie

Pupillen van Kinderverblijf De Papegaaitjes poseren vol trots in traditionele kledij nadat zij de donatie symbolisch in ontvangst hebben genomen.

Pupillen van Kinderverblijf De Papegaaitjes poseren vol trots in traditionele kledij nadat zij de donatie symbolisch in ontvangst hebben genomen. 1 2 3 Pupillen van Kinderverblijf De Papegaaitjes poseren vol trots in traditionele kledij nadat zij de donatie symbolisch in ontvangst hebben genomen. Opening Finabank IBC op 22 maart 2007 Op de eerste

Nadere informatie

Missie, Visie en Kernwaarden 2. Organogram Surichange Bank nv 3. Profiel van de bank 4. Vijf jaar geconsolideerde kerngegevens 5

Missie, Visie en Kernwaarden 2. Organogram Surichange Bank nv 3. Profiel van de bank 4. Vijf jaar geconsolideerde kerngegevens 5 scb jaarverslag 2011 Inhoud Missie, Visie en Kernwaarden 2 Organogram Surichange Bank nv 3 Profiel van de bank 4 Vijf jaar geconsolideerde kerngegevens 5 Pre-advies van de Raad van Commissarissen 6 Verslag

Nadere informatie

De Surinaamsche Bank N.V. 1

De Surinaamsche Bank N.V. 1 De Surinaamsche N.V. 1 Inhoud Mission Statement Corporate Values Gedicht Organogram Procuratiebevoegdheid Prae-advies van de Raad van Commissarissen 4 5 7 8 9 10 Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers Macro-economische

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V.

HALFJAARBERICHT 2013 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2013 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. Bank van en voor de overheid De NWB Bank is een vooraanstaande financiële dienstverlener voor de overheidssector. De bank verstrekt kredieten aan waterschappen,

Nadere informatie

de andere bank Inhoudsopgave

de andere bank Inhoudsopgave jaarverslag 2011 annual report 2011 2 jaarverslag 2011 goud, de koning der metalen, heeft niet alleen voordelen voor ons land. naast het economische gewin moeten de schadelijke gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar!

Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar! JAARVERSLAG 2014 Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar! Hakrinbank trotse partner in het Green Partnership Program. Suriname Conservation Foundation (SCF), die zich ten doel stelt het beschermen,

Nadere informatie

Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067. Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon 465755 Fax 530801

Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067. Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon 465755 Fax 530801 FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067 Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon

Nadere informatie

Het directieteam van Finabank:

Het directieteam van Finabank: jaarverslag 2014 2 jaarverslag 2014 Het directieteam van Finabank: Van links naar rechts op de foto: Almar Giesberts, Chief Commercial Officer Eblein G. Frangie, Chief Executive Officer Coenraad Valk,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012. Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012

Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012. Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012 Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012 Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012 1 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Visie, Missie en Profiel 4 Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers 2012-2008 5 Pre-advies

Nadere informatie

www.torarica.com 2010І2011 N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag

www.torarica.com 2010І2011 N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag www.torarica.com 2010І2011 N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag Verslag van het vijftigste boekjaar 1 juli 2010 30 juni 2011 Mission Statement The Torarica Group of Hotels offers a home away from

Nadere informatie

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 < 1 > Inhoud Verslag van de directie 3 Halfjaarcijfers 2014 8 Balans per 30 juni 2014 8 Winst-en-verliesrekening over het eerste halfjaar 2014

Nadere informatie

Moving. Continuïteit voorop Ahead.

Moving. Continuïteit voorop Ahead. Moving. Continuïteit voorop Ahead. Jaarverslag Inhoud 01 Voorwoord 05 Profiel Sogeti Nederland B.V. 06 Verslag van de Raad van Commissarissen 07 Jaarverslag van de directie 08 Kerncijfers 12 02 Jaarrekening

Nadere informatie

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt begrijpt mensen Wat er ook gebeurt In 2010 is de aanzet gegeven voor een reclamecampagne met als thema FATUM begrijpt mensen. Deze activiteiten hebben enerzijds het karakter van een branding, anderzijds

Nadere informatie

Werken aan de energie van morgen

Werken aan de energie van morgen Halfjaarbericht 2015 Werken aan de energie van morgen Met goed resultaat en lagere tarieven Inhoudsopgave Over Enexis 3 Profiel Enexis 3 Kerncijfers 6 Verslag over het eerste halfjaar 2015 7 Goede resultaten

Nadere informatie

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname.

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. JAARVERSLAG 2013 Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. In augustus 2013 organiseerde ons land voor de tweede keer het Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI. Dit is het grootste kunst-

Nadere informatie

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon: 471541 Fax : 410067 Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon:

Nadere informatie

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon: (+597) 471541 Fax : (+597) 410067 Bijkantoren / Branche-offices

Nadere informatie

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V.

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon (+597) 471541 Fax (+597) 410067 Bijkantoren / Branches

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Jaarverslag 2013 BNG Vermogensbeheer B.V. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage Tel.: Fax: E-mail: Website: +31 (70) 375 02 45 +31 (70) 375

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15

Nadere informatie

ASR Bank N.V. Jaarverslag

ASR Bank N.V. Jaarverslag ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 a.s.r. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asr.nl ASR Bank N.V. ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 3 ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Profiel ASR Bank

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland 2 Voorwoord De afweging om in het voorjaar van 2014 in te gaan op de uitnodiging om het bestuur van Oikocredit Nederland te versterken, was snel gemaakt. Ik heb me

Nadere informatie

slag 2014 ver G jaar SK

slag 2014 ver G jaar SK SKG jaarverslag 2014 Omslag: Langerak, Hervormde Kerk Inhoud Organisatie 2 Profiel van de stichting 3 Meerjarenoverzicht kerngegevens 2011 2014 5 Verslag van het bestuur 6 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 13 s-hertogenbosch, 29 augustus 2013 Ctac maakt in eerste halfjaar minder omzet en winst Kerncijfers mln (tenzij anders vermeld) H1 13 H1 12 Q2 13 Q2 12 Q1

Nadere informatie