16. School en bestuur Kiem... 29

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "16. School en bestuur... 29 Kiem... 29"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1. Onze school... 3 Algemene gegevens... 3 Een woord vooraf... 3 Ligging en schoolgebouw Waar onze school voor staat... 4 Missie... 4 Visie... 4 De sfeer op school... 5 Richting en identiteit... 6 Het team... 7 Opleiden in de school... 7 De contacten met ouders Organisatie van ons onderwijs... 8 Schoolorganisatie... 8 Samenstelling van de groepen Pedagogisch en onderwijskundig klimaat... 9 Pedagogisch klimaat... 9 Onderwijskundig klimaat Digitale schoolborden Piramide Leerling Onderwijs Volg Systeem Creatieve en culturele vorming Overzicht gebruikte methodes Wetenschap en Techniek Bewegingsonderwijs De computer op school Feesten en vieringen De zorg voor de kinderen De opvang van nieuwe leerlingen De zorg voor onze leerlingen Passend onderwijs Begeleiding naar het voortgezet onderwijs Het schooladvies De Eindtoets De resultaten van ons onderwijs Het verstrekken van informatie aan derden De ouders De betrokkenheid van de ouders Informatie aan ouders o Schoolgids en jaarbijlage o De Paulus Weekbrief o Website o Ouderavonden o Inloopmomenten o Rapporten Klankbordgroep Samen op School Documenten ter inzage Klachtenregeling Meldpunt vertrouwensinspecteurs Geschillenregeling SWV PO Activiteiten Actief burgerschap en sociale integratie 18 ZoWee; Zorg en Welzijn Schoolkamp groep Vervoer naar excursies Collectieve verzekering De Medezeggenschapsraad Bevoegdheden van de MR De Oudervereniging Ouderbijdrage Basisschool St. Paulus Schoolgids

3 Klassenouders Tussenschoolse opvang (overblijven) Buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse opvang) School en omgeving Veiligheid o De verkeersouders o Ontruimingsplan o Bedrijfshulpverleners o Arbo-werkgroep o Met de fiets naar school o Halen en brengen met de auto Een schone schoolomgeving Basisteam Jeugd en Gezin Uden Politie / buurtagent Digitale sociale kaart; Jeugdwijzer Brabant Organisatorische zaken Schooltijden Regels begin en einde schooltijd Klaar-overs Ziekmeldingen Bezoek aan de tandarts Kinderziektes Hoofdluisscreening Hapje in de pauze Verjaardag vieren op school Gevonden voorwerpen Leerplicht en verlof o Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? o Verlof (vrijstelling van schoolbezoek). 28 o Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen o Op vakantie onder schooltijd School en bestuur Kiem Basisschool St. Paulus Schoolgids

4 bieden aan kinderen, wat ouders van de school kunnen verwachten en wat wij van ouders en kinderen verwachten. 1. Onze school Algemene gegevens Basisschool St. Paulus Meerloseweg 1, 5402 XH Uden Tel.: Web-site: Leest u deze gids als nieuwe ouder/verzorger omdat uw kind binnenkort naar de basisschool gaat? Moet u misschien een nieuwe school kiezen omdat u verhuist? In beide gevallen is de vraag: naar welke school? van groot belang. Scholen verschillen immers. Deze gids is bedoeld om u te helpen bij het maken van een goede keuze. Er staat in het kort in waar de Paulusschool voor staat. Wij bieden u ook altijd de mogelijkheid om, via een afspraak met de directeur, een bezoekje aan onze school te brengen. We doen dit tijdens schooltijd, zodat u de "school-in-bedrijf kunt ervaren: een gesprek met de directeur en/of de intern begeleider en een rondleiding maken altijd deel uit van dit contact. Een goed contact tussen ouders en school vinden wij uitermate belangrijk. Met deze schoolgids geven wij hiertoe een eerste aanzet. Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een toelichting. Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van basisschool St. Paulus. In deze schoolgids staan belangrijke gegevens met betrekking tot de school. U vindt informatie over de opzet van het onderwijs, op welke manieren wij ondersteuning Dit is deel 1 van de schoolgids, welke geldig is voor de periode van vier schooljaren. Bij dit deel hoort een jaarbijlage, waarin actuele en veranderlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld les- en vakantietijden, zijn opgenomen. Team St. Paulus Basisschool St. Paulus Schoolgids

5 Ligging en schoolgebouw De Paulusschool ligt in het centrum van Uden. De meeste kinderen komen uit de wijk die begrensd wordt door de Heinsbergenstraat, Land van Ravensteinstraat, Kastanjeweg, Losplaats en de president Kennedylaan. Ook kinderen van buiten de wijk zijn welkom op onze school. Het leerlingaantal per 1 september 2015 is 153 leerlingen. o o o Elk kind wordt gezien en is gekend We gaan voor goed onderwijs Gezellige en veilige sfeer De volgende kernwaarden liggen ten grondslag aan de identiteit van de school. Zij zijn richtinggevend voor ons handelen en denken: - zelfstandigheid; - zelfontplooiing; - samenwerken; - respect en - plezier. Ons eigentijdse gebouw heeft 8 groepslokalen. Daarnaast is er een centrale hal die onder meer gebruikt wordt voor vieringen en thema-avonden. Tevens hebben we een prachtige speelzaal en een ruimte die o.a. wordt gebruikt voor handvaardigheid en de tussenschoolse opvang. 2. Waar onze school voor staat Missie De missie van de school kan als volgt worden samengevat: In het schoolplan zijn deze kernwaarden uitgewerkt. Visie Om het onderwijsproces goed te laten verlopen, vinden wij het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op school. We willen een school zijn waar kinderen zich veilig voelen, waar ze veel leren en met plezier naar toe gaan. Dit proberen we te realiseren door tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind. Dat wil zeggen dat we tegemoet willen komen aan de verschillen tussen kinderen. Hoe willen we dat doen? Basisschool St. Paulus Schoolgids

6 Op de eerste plaats willen we ervoor zorgen dat kinderen zich thuis voelen op school. Dat ze mogen zijn wie ze zijn. Dat ze merken dat ze erbij horen en dat ze gewaardeerd worden. We kiezen voor een positieve benadering met daaraan gekoppeld duidelijke afspraken en regels. Pas als die veiligheid er is, kan een kind optimaal profiteren van de mogelijkheid tot ontplooiing die de school te bieden heeft. We staan voor kwalitatief goed onderwijs, onderwijs dat is afgestemd op alle leerlingen die de school bezoeken. Ieder kind moet zoveel mogelijk krijgen wat het nodig heeft. Ons streven is eruit te halen wat erin zit op een manier die kinderen aanspreekt. Kinderen zijn in principe nieuwsgierig en willen graag nieuwe dingen leren. We gaan binnen ons onderwijs uit van deze nieuwsgierigheid, van deze betrokkenheid. Bij het aanbieden van nieuwe dingen gaan we uit van hetgeen kinderen bezighoudt, we gaan uit van hun belevingswereld én van hun ontwikkeling. Kinderen werken samen met andere kinderen, soms op hun eigen niveau maar ook op verschillende niveaus. Leren houdt voor ons meer in dan het opdoen van kennis alleen. Niet alleen ontwikkeling op cognitief (verstandelijk) niveau, maar ook sociaalemotioneel en creatief. Kortom: we willen met ons onderwijs een dusdanige bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen leveren, dat kinderen straks in staat zijn eigen keuzes te maken. Keuzes waar ze zelf verantwoordel ijkheid voor kunnen dragen en die bijdragen aan een gelukkig leven voor henzelf en de mensen om hen heen. De sfeer op school Op onze school streven we naar een prettige, rustige werksfeer, waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. Iedereen hoort erbij. Leerkrachten gaan met respect en waardering om met kinderen en vragen dit ook van hen in de omgang met elkaar. We hechten belang aan orde en duidelijke afspraken. Want ook dat schept veiligheid voor kinderen. Ook is er een aantal gedragsregels geformuleerd. Deze gedragsregels gelden niet allen voor de kinderen, maar ook voor ouders en leerkrachten. Een overzicht van deze afspraken en regels is op school aanwezig en is te vinden op onze website. Basisschool St. Paulus Schoolgids

7 Die goede sfeer, die prettige omgang met elkaar, ontstaat uiteraard niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden, elke dag opnieuw. Net zo goed als lezen, rekenen en schrijven geleerd moet worden, moet het goed omgaan met elkaar ook geleerd worden. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen leren om problemen, ruzies of irritaties met elkaar uit te praten. Pesten, schelden, kinderen links laten liggen zijn zaken die niet getolereerd worden. In alle groepen komt met name tijdens klassen- en kringgesprekken o.a. aan de orde hoe kinderen beter met zichzelf en anderen kunnen leren omgaan. Hierbij maken we gebruik van Taakspel, Rots en Water en de Fides methode. Kinderen leren zelfrespect op te bouwen, hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen en om te gaan met conflictsituaties. Daar hebben ze hun hele leven profijt van. Over de waarden en normen die we willen overbrengen, wordt niet alleen gepraat. Kinderen, ouders en collega s moeten die ook in de dagelijkse praktijk ondervinden. Enkele belangrijke waarden en normen zijn voor ons: - respect hebben voor elkaar; - bereidheid om te luisteren naar elkaar; - acceptatie van ieders eigenheid; - eerlijkheid; - elkaar helpen; - aandacht voor een veilig en goed leefklimaat; - een goede relatie met ouders; - aandacht voor de christelijke feestdagen. Richting en identiteit We vinden het belangrijk dat kinderen elkaar accepteren, dat er waarden en normen zijn en dat we andere geloven en gebruiken respecteren. De Paulusschool is een katholieke basisschool waar kinderen van alle levensovertuigingen welkom zijn. De kwaliteit van ons onderwijs Het geven van kwalitatief goed onderwijs staat hoog in ons vaandel. Directie en teamleden zien het werken aan verbetering van ons onderwijs als een continu proces. Net als de kinderen zijn de leerkrachten op school steeds aan het leren, aan het zoeken naar mogelijkheden om de lessen zinvol, aantrekkelijk en begrijpelijk te maken. Bovendien is de maatschappij steeds aan veranderingen onderhevig en de school zal in die ontwikkelingen mee moeten. Hiervoor volgen wij onder andere nascholingscursussen. Ook praten we veel met elkaar over de manier waarop we zaken kunnen veranderen en verbeteren. Basisschool St. Paulus Schoolgids

8 Geen enkel kind is gelijk. Er zijn verschillen in mogelijkheden en behoeften, in aanleg en ontwikkeling. Wij proberen ons onderwijs daar zo goed mogelijk op af te stemmen. Dit doen we door goed naar kinderen te kijken en door goed naar ze te luisteren, door ze te leren hoe ze kunnen leren. Door ze een grote mate van zelfstandigheid bij te brengen en door ze zoveel mogelijk op eigen kracht, te begeleiden in hun ontwikkeling tot individuen die volledig kunnen participeren in deze samenleving. Het team De personeelsleden die werkzaam zijn op de St. Paulus hebben verschillende onderwijskundige en pedagogische kwaliteiten. Een deel van hen werkt fulltime, een deel parttime. De groepsleerkrachten beschikken allen over een ruime ervaring. Een aantal groepsleerkrachten heeft tevens een speciale taak in de school. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de intern begeleider, de ICT-coördinator en de gedragsspecialist. Onze school is steeds in ontwikkeling. Het team volgt regelmatig scholing. Een aantal keren per jaar is dit scholing met het gehele team tijdens een studiedag of studiemiddag. Ook volgen leerkrachten individueel scholingstrajecten om zich verder te professionaliseren. Een groot gedeelte van het team is opgeleid als bedrijfshulpverlener. In de jaarbijlage vindt u alle informatie over de groepsindeling en de personele bezetting. Opleiden in de school St. Paulus is een opleidingsschool. Dit wil zeggen dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die hiervoor zijn opgesteld door Fontys Pabo Veghel/Eindhoven. Ieder jaar worden meerdere studenten van Fontys Pabo Veghel op onze school geplaatst. Het streven is dat één van deze studenten een Leerkracht in Opleiding (LIO) is. Ook is er een samenwerkingsovereenkomst met ROC de Leijgraaf uit Veghel en bieden wij stageplaatsen aan studenten onderwijsassistent. Onder begeleiding en supervisie van de groepsleerkracht zijn zij inzetbaar bij (onderwijs-) activiteiten in de groep. De contacten met ouders Onderwijs en opvoeding gaan op de Paulusschool hand in hand. Daarom streven wij een goede samenwerking met ouders na. Wij zijn namelijk van mening dat een goede samenwerking tussen ouders en school het kind ten goede komt. Vanaf schooljaar worden verschillende nieuwe initiatieven genomen om deze samenwerking zo optimaal mogelijk te laten verlopen. We noemen dit Ouderbetrokkenheid 3.0. We geven op diverse manieren informatie over de ontwikkeling van de kinderen, zodat de ouders in staat zijn het leerproces te volgen. Dit Basisschool St. Paulus Schoolgids

9 gebeurt door onder andere voortgangsgesprekken en schriftelijke rapportages. Hierbij zijn regelmatig de kinderen ook aanwezig. Indien nodig kunnen er tussentijds natuurlijk altijd gesprekken tussen ouders, kind en leerkracht plaatsvinden. Zowel de ouders als de leerkrachten kunnen hiertoe het initiatief nemen. We zien het contact met de ouders niet als eenrichtingsverkeer van de school naar de ouders. We waarderen het ook informatie van de ouders te ontvangen. Gedurende het schooljaar zijn er meerdere, zowel formele als informele, contactmomenten. Iedere week verschijnt de Paulus Weekbrief. Via deze Weekbrief houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen de groepen en binnen de school. Ook de (vernieuwde) website is een bron van informatie voor ouders en kinderen. 3. Organisatie van ons onderwijs Schoolorganisatie Op de Paulusschool werken we met een jaarklassensysteem. Een kind zit in een vaste groep met een (of twee) vaste leerkracht(-en). In iedere groep is de basisstof het uitgangspunt. Deze wordt aan alle kinderen van de groep aangeboden. De manier waarop we kinderen leerstof aanbieden is gebaseerd op het IGDI-model (Interactief Gedifferentieerde Directe Instructie). Dit model kenmerkt zich door: - Verkorte instructie Hierbij richten we ons tot de hele groep en wordt op hetzelfde niveau gewerkt. Deze klassikale instructie wordt zo kort mogelijk gehouden. Hierna gaan de kinderen zelfstandig of met begeleiding aan het werk. - Verlengde instructie Aan de instructietafel ontvangen kinderen individueel of in kleine groepen extra uitleg van de leerkracht. - Groepsplannen Alle kinderen worden per vakgebied, onder andere voor taal, lezen en rekenen, ingedeeld in drie arrangementen (talent, basis en intensief). Per arrangement wordt beschreven welke leerstof, instructie en begeleiding wordt geboden. Daarnaast wordt tijdens het werken gebruik gemaakt van het GIP-model (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen). Dit model bevordert het zelfstandig werken van de leerlingen. Zij leren omgaan met uitgestelde aandacht. Ook leren de kinderen om zelfstandig hun taken te plannen. We maken gebruik van een dag- (groep 4) of weektaak (groepen 5 tot en met 8) en van een takenbord (groepen 1 tot en met 3). Op deze manier komen we tegemoet aan niveauen/of tempoverschillen bij leerlingen. Basisschool St. Paulus Schoolgids

10 Zodra kinderen meer informatie behoeven dan de (verkorte) instructie die de leerkracht aan de hele groep heeft gegeven, worden ze uitgenodigd aan de instructietafel. De rest van de groep is dan aan het werk. De leerkracht zal als een verlengde instructie aan de tafel wat langer duurt die instructie even onderbreken om rondjes te lopen volgens een vaste route. Dan geeft de juf of meester aandacht aan de leerlingen die vragen hebben en daarom hun GIP-blokje op het vraagteken hebben liggen. Kinderen mogen ook elkaar helpen. Daarnaast wordt een deel van het onderwijs via de computer aangeboden. Samenstelling van de groepen We kennen binnen de basisschool acht leerjaren. Op onze school hebben we deze acht leerjaren verdeeld in een onderbouw, dat zijn de leerjaren 1 t/m 4 en een bovenbouw, de leerjaren 5 t/m 8. Leerkrachten uit iedere bouw werken nauw met elkaar samen, onder andere binnen bouwvergaderingen, waarin afspraken worden gemaakt over het werken met de kinderen. We streven ernaar zoveel mogelijk enkelvoudige groepen samen te stellen. De verdeling van de leerlingaantallen maakt het in een aantal gevallen noodzakelijk om combinatiegroepen te formeren. Daarnaast streven we ernaar om onze groepen zo klein mogelijk te houden. Indien we toch grotere groepen moeten formeren willen we proberen extra handen in de groep te realiseren, bijvoorbeeld door de inzet van de onderwijsassistente. In de groepen 1 en 2 plaatsen we oudste en jongste kleuters in één heterogene groep. De kinderen kunnen elkaar helpen en leren veel van elkaar. 4. Pedagogisch en onderwijskundig klimaat Pedagogisch klimaat De school is een plek waar kinderen zich veilig moeten voelen. Als een kind opgroeit in een kindvriendelijk en veilig klimaat, waarin het zich geborgen en prettig voelt kan het zich optimaal ontwikkelen. We proberen dit te bereiken door: - Duidelijke omgangsvormen, regels en afspraken; - Het ontwikkelen van samenwerken, samen leren en het van elkaar leren; - Het scheppen van een veilig klimaat; - Het zelfvertrouwen van kinderen vergroten; - Aandacht te besteden aan het accepteren van verschillen. Elk kind is anders. Als je jezelf kunt inleven en anderen op die manier steeds beter leert kennen, kun je een ander makkelijker accepteren zoals hij of zij is; - Kinderen positief te benaderen en te waarderen. We vinden het belangrijk dat elk kind gezien en gehoord wordt en de waardering krijgt die het verdient. Een goede relatie is een belangrijke voorwaarde om te zorgen dat de kinderen gemotiveerd blijven en zich gewaardeerd voelen; - We streven ernaar dat kinderen zoveel mogelijk succeservaringen opdoen; - Het ontwikkelen van zelfstandigheid. Een school moet een plek zijn waar kinderen met Basisschool St. Paulus Schoolgids

11 plezier verblijven. Ons uitgangspunt is dat elk kind wil leren. Onderwijskundig klimaat Elke school is verplicht een minimum aantal uren onderwijs aan te bieden. In acht schooljaren zijn dit minimaal 7520 uren. Voor de groepen 1 t/m 5 hanteren we andere tijden dan voor de groepen 6 t/m 8. Zie voor nadere informatie de jaarbijlage. In het schoolplan, dat op school ter inzage ligt, is te lezen aan welke vakken de beschikbare tijd wordt besteed. Door de inspectie worden hieraan eisen gesteld: alle vakken moeten aan bod komen en scholen moeten voldoen aan minimumeisen. Het verslag van het laatste inspectiebezoek kunt u vinden op Over de keuzes die wij als school binnen ons onderwijs maken kunt u hieronder lezen. We leggen een duidelijk accent op de basisvaardigheden. Daarom worden de meeste uren besteed aan lezen, taal, rekenen en schrijven. We maken hierbij gebruik van nieuwe, moderne methoden. Ook de wereldoriënterende vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkennis, techniek en verkeer krijgen ruimschoots aandacht. Digitale schoolborden In alle groepen werken wij met digitale schoolborden. Deze digi-borden leveren een belangrijke bijdrage aan ons dagelijks onderwijs. Een geweldige hoeveelheid aan leer- en hulpmiddelen kan via deze borden visueel en/of auditief worden ingezet tijdens het leerproces. Zowel leerkrachten als kinderen maken gebruik van deze borden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan instructiemomenten, lessen natuuronderwijs maar ook spreekbeurten van kinderen, extra oefenen op het bord door kinderen, enz. enz. Piramide In de kleutergroepen wordt gewerkt met de methode Piramide. De leerkrachten van groep 1 en 2 hebben een opleiding voor deze methode gevolgd. Piramide is een totaalmethode, daarmee bedoelen we dat alle vakgebieden in deze methode aan bod komen. Denk hierbij aan taal- en kringactiviteiten, spel en beweging, muziek en werken met materialen. Piramide gaat uit van projecten die door het jaar heen aan bod komen, aansluitend bij de belevingswereld van het kind. Leerling Onderwijs Volg Systeem We maken gebruik van een leerling-/ onderwijsvolgsysteem (LOVS). Naast de methodegebonden toetsen worden alle kinderen op twee momenten Basisschool St. Paulus Schoolgids

12 getoetst (midden en einde schooljaar) met behulp van methode-onafhankelijke toetsen (CITO). De resultaten van deze toetsen worden vastgelegd in het LOVS, zodat we kunnen volgen of kinderen zich voldoende ontwikkelen. De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen wordt nauwgezet gevolgd. Ook hiervoor gebruiken we het LOVS. Creatieve en culturele vorming Tijdens de lessen handvaardigheid, muziek, dansante vorming, drama, tekenen, enz. ontwikkelen kinderen hun creativiteit. Soms gebeurt dit in de eigen groep en soms gebeurt dit groepsdoorbrekend. Stichting C verzorgt elk jaar weer een cultureel programma voor alle kinderen van de basisschool, waar ook onze school gebruik van maakt. De kinderen bezoeken een theatervoorstelling of een museum, maar zijn ook zelf actief door werkstukken te maken en deel te nemen aan voorstellingen. Een en ander wordt gecoördineerd door onze cultuurcoördinator. Overzicht gebruikte methodes Een overzicht van de gebruikte methodes vindt u in de Jaarbijlage. Wetenschap en Techniek Techniek neemt in de leefwereld van kinderen een belangrijke plaats in. Onze technologische samenleving vraagt om jongeren die voor een technische opleiding kiezen. Daarom willen wij onze leerlingen enthousiast maken voor de elementen van techniek. Wij maken voor de lessen Wetenschap en Techniek gebruik van De Techniektoren, het Techniekkabinet, Mindstorms van Lego en zelfontwikkelde techniekbakken. In iedere groep wordt gewerkt met deze materialen. Tevens vinden in de bovenbouw bedrijvenbezoeken en bezoeken aan het technieklokaal van het Udens College plaats. Door deze manier van werken wordt bij de kinderen het technisch inzicht en het ontwikkelingsgericht denken ontwikkeld. Bewegingsonderwijs In de kleutergroepen is meer tijd ingeruimd voor lichamelijke oefening en spel. Als het weer het toelaat zijn de kinderen ook buiten aan het spelen; bij slecht weer kunnen ze terecht in de speelzaal. Basisschool St. Paulus Schoolgids

13 De overige groepen krijgen eenmaal per week (een enkele keer tweemaal) een les spel en beweging in een vlakbij de school gelegen gymzaal. De computer op school Alle groepen zijn voorzien van computers. Het gebruik van de computer speelt bij ons onderwijs een belangrijke rol. De computer wordt ingezet als ondersteuning bij de lessen, als oefenmogelijkheid en als informatiebron. Natuurlijk maken onze leerlingen zich ook ICTvaardigheden eigen zoals het hanteren van programma s zoals Word, (veilig) internet en het maken van een powerpointpresentatie. Voor het gebruik van informatie- en communicatiemiddelen (internet, , mobiele telefoon) is een gedragscode op school aanwezig. Deze kunt u vinden op onze website. Feesten en vieringen Binnen ons onderwijs vinden wij het samen vieren en feesten belangrijk. Dit komt onder andere tot uiting in: - een gezamenlijke opening van het schooljaar; - gezamenlijke schoolvieringen voor alle groepen, bijvoorbeeld t.g.v. kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis en carnaval; - het vieren van de verjaardag van iedere leerling; de eindmusical door groep 8; de schoolfeestdag of het schoolreisje. Bij een aantal vieringen zijn ook ouders van harte welkom. 5. De zorg voor de kinderen De opvang van nieuwe leerlingen Aanmelden van kinderen op de basisschool gebeurt meestal vanaf het moment dat kinderen drie jaar worden. Wij maken graag met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek, waarin de directeur en/of de intern begeleider u informatie over de school zal geven en waarin u in de gelegenheid bent om vragen te stellen. Ook wordt een rondleiding door de school gegeven. Indien u besluit uw kind aan te melden op onze school, wordt er een inschrijfformulier ingevuld en ondertekend. De directeur spreekt met u een datum af waarop uw kind op school gaat beginnen. Kort voordat uw kind vier jaar wordt en dus naar de basisschool mag, neemt de leerkracht van uw kind contact op om een aantal gewenningsochtenden voor het kind met u af te spreken. Uw kind is dan van harte welkom Basisschool St. Paulus Schoolgids

14 om op de afgesproken dagdelen te komen wennen aan het spelen en werken in de groep. De zorg voor onze leerlingen De leerlingenzorg is een van de belangrijkste peilers van ons onderwijs. Het leerlingvolgsysteem en de groeps- en leerlingbesprekingen vormen de basis. Kinderen leren op verschillende manieren, sommige kinderen leren snel en gemakkelijk, anderen hebben weer meer moeite met leren. Het tempo waarin kinderen zich leerstof eigen maken kan verschillen. We vinden het belangrijk om zo goed mogelijk met deze verschillen om te gaan. We proberen deze verschillen daarom vroegtijdig te onderkennen en er indien nodig, in een zo vroeg mogelijk stadium actie op te ondernemen. Om een zo goed mogelijke doorgaande lijn in die zorg te krijgen, leggen we onze bevindingen vast in het al eerder genoemde LOVS. Hierin staan gegevens over het gezin, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, toets- en rapportagegegevens van de verschillende schooljaren en andere relevante gegevens. Inzage in het dossier van het (de) eigen kind (-eren) door ouders is mogelijk na overleg met de schoolleiding. Meerdere malen per jaar bespreken de leerkrachten (soms samen met de intern begeleider) de resultaten en ontwikkeling van de leerling. Bij verandering van school worden de leerling gegevens doorgegeven aan de nieuwe school, tenzij ouders hier bezwaar tegen maken. Als het kind naar het voortgezet onderwijs gaat, bewaart de school de gegevens conform de wettelijke termijn. De leerkracht zorgt voor de dagelijkse begeleiding van uw kind in de groep. De deskundigheid van de intern begeleider wordt ingezet als uw kind wat meer aandacht en begeleiding nodig heeft. Hij kan de leerkracht adviseren, doet soms nader onderzoek bij een kind en soms wordt er in samenspraak met de intern begeleider een hulpplan opgesteld. Onze werkwijze rondom de zorg van leerlingen is gebaseerd op het protocol drie fasen van begeleiding. - Fase 1 Algemene zorg in de groep (het basisaanbod). De leerkracht neemt zelfstandig de beslissingen over het aanbod en de ondersteuning aan de leerling. Dit staat beschreven in het groepsplan. Fase 2 Wanneer de leerling niet voldoende profiteert van het basisaanbod wordt extra ondersteuning geboden in de groep. De leerkracht neemt de beslissingen over zorg aan de leerling, hierbij worden collega s, de intern begeleider en de ouders geraadpleegd. Er wordt een individueel handelingsplan (IHP) opgesteld. Dit wordt ondertekend door de ouders. Fase 3 Wanneer voorgaande onvoldoende resultaat oplevert, worden bovendien externe deskundigen ingezet. Doelen en interventies worden in overleg met alle betrokkenen beschreven in een IHP, dat wordt ondertekend door de ouders. Basisschool St. Paulus Schoolgids

15 Mede dankzij deze indeling in drie fasen, kunnen wij de leerling de aandacht en begeleiding bieden die hij/zij nodig heeft. Het maakt het ook gemakkelijker om elk kind aan het einde van het schooljaar over te dragen aan de collega( s) die in het volgende schooljaar de groepsleerkracht van het kind wordt. Het systeem van zorg en ondersteuning is uitgebreid beschreven in het ondersteuningsplan. Dit ligt ter inzage op school. Passend onderwijs Vanaf 1 augustus 2015 is de wet Passend onderwijs van kracht. Iedere basisschool heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld en is aangesloten bij een groot samenwerkingsverband van scholen. Binnen dit samenwerkingsverband zijn alle vormen van primair onderwijs vertegenwoordigd. Binnen het samenwerkingsverband (voor onze school is dat SWV PO 30.06) is er een passende onderwijsplek voor ieder kind. Begeleiding naar het voortgezet onderwijs Op het einde van de basisschool moet een keuze worden gemaakt: welk type voortgezet onderwijs is het meest geschikt voor uw kind. Het schooladvies Het advies van de school is belangrijk bij een schoolkeuze. Op basisschool St. Paulus wordt op de volgende wijze vormgegeven. De leerkracht van groep 7 geeft in overleg met de intern begeleider aan het einde van het schooljaar een prognose in het zogenaamde pre-adviesgesprek. De leerkracht van groep 8 en de interne leerlingbegeleider formuleren een advies voortgezet onderwijs tijdens het adviesgesprek in februari. Dit gesprek vindt plaats ruim vóór de aanmelddata bij het voortgezet onderwijs. Bij dit gesprek zijn zowel de ouders als het kind aanwezig. Behalve met de schoolresultaten wordt rekening gehouden met de belangstelling, de inzet, de zelfstandigheid en de sociaal emotionele ontwikkeling van ieder kind. Het definitieve advies is een onafhankelijk advies en is ruim voor de uitslag van de onafhankelijke Eindtoets bekend. De Eindtoets Met deze toets (afgenomen in de maand april) worden de kennis, het inzicht en de toepassingsvaardigheid van de leerlingen onderzocht. De bedoeling hiervan is onder andere meer duidelijkheid te krijgen over de vorm van voortgezet onderwijs die het meest geschikt is. Onafhankelijk van het schooladvies geeft de Eindtoets een indicatie over de te maken schoolkeuze. Kinderen met een schooladvies VMBO maken tevens het brugklasonderzoek. 6. De resultaten van ons onderwijs Kinderen dienen op school een fijne tijd te hebben, maar het is ook belangrijk dat ze naar hun vermogen presteren. Scholen zijn verschillend. Je kunt daarom van alle scholen niet dezelfde resultaten verwachten. De inspectie houdt rekening met de schoolpopulatie. Basisschool St. Paulus Schoolgids

16 Zie voor de CITO-gegevens van de afgelopen jaren en de uitstroom van onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs de jaarbijlage. Het verstrekken van informatie aan derden Het kan ooit voorkomen dat andere instellingen informatie nodig hebben over uw kind. Denk hierbij aan de logopediste, de jeugdarts of een orthopedagoog van een externe organisatie. Informatie over uw kind zal nooit zonder uw toestemming worden gegeven aan deze en/of andere instanties. In alle gevallen zal de leerkracht eerst bij u, schriftelijk dan wel mondeling, toestemming vragen om informatie te verstrekken of in te winnen. 7. De ouders De betrokkenheid van de ouders Het (schoolse) leren van een kind beperkt zich tot zo n 5,5 uur onderwijs per dag. Het opvoeden van een kind is echter een proces dat 24 uur per dag doorgaat. We spreken van het pedagogische klimaat waarin een kind opgroeit. Hier ontmoeten de verantwoordelijkheden van de school en de ouders zich zeer direct! Wij vinden het belangrijk dat de school en de ouders zoveel mogelijk op één lijn zitten, wanneer het gaat om de begeleiding van een kind op weg naar volwassenheid. Het is dus belangrijk dat wij elkaar op de hoogte houden van de ideeën en meningen over geloof, opvoeding, onderwijs en maatschappij. Aan de ouders vragen wij om de ideeën en meningen die er leven altijd bespreekbaar te maken. Dit kan via de MR maar ook via individuele gesprekken met de leerkracht en/of de directie. Aarzel niet als u eens met een leerkracht, de intern begeleider of de directie wilt praten. Wij vragen u wel om dan even een afspraak te maken, zodat er ook voldoende tijd is voor een gesprek. Informatie aan ouders o Schoolgids en jaarbijlage Het algemene gedeelte van de schoolgids ontvangt u eenmalig voor de schooljaren tot en met Bij de schoolgids hoort een jaarbijlage, waarin voornamelijk veranderlijke (en dus actuele gegevens), zoals bijvoorbeeld les- en vakantietijden, gymtijden, groepsindeling enz. zijn opgenomen. o De Paulus Weekbrief Wij brengen een informatiebulletin voor ouders uit, de Paulus Weekbrief. Elke vrijdag verschijnt de Weekbrief waarin wij u op de hoogte brengen van actuele zaken. U leest over de activiteiten in de verschillende groepen. Ook worden data vermeld van op handen zijnde activiteiten, verjaardagen van kinderen en soms wordt uw hulp gevraagd. Ook de oudervereniging en de Medezeggenschapsraad brengen u via dit (digitale) bulletin op de hoogte van hun vergaderingen en van zaken waar zij mee bezig zijn. o Website Onze website maakt onderdeel uit van een digitale leeromgeving waar alle scholen van KIEM hun Basisschool St. Paulus Schoolgids

17 plekje hebben. Deze digitale leeromgeving zal steeds verder uitgebouwd gaan worden. U als ouders kunt hier veel informatie over onze school vinden. Hierbij kunt u denken aan de volgende zaken: onder agenda alle actuele data bijvoorbeeld vrije dagen, activiteiten, foto s van activiteiten op school, de maandagenda, de tekst van deze schoolgids, de Paulus Weekbrief, de schoolregels, de agenda en de notulen van de vergaderingen van de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad, documenten van de werkgroep Samen Op School enz. enz.. Kortom een bezoek aan onze website is zeker de moeite waard. o Ouderavonden Jaarlijks organiseren we verschillende ouderavonden. Soms voor alle ouders, soms voor een deel van de ouders. Bij aanvang va n schooljaar beginnen we (voor de eerste keer!)met een zogenaamde nieuwjaarsbijeenkomst. Op de eerste schooldag zijn alle kinderen mèt hun ouders welkom in de nieuwe groep. Vakantieverhalen kunnen worden uitgewisseld, kinderen maken kennis met elkaar (voor zover dat nodig is) en met hun nieuwe leerkracht (-en). Dit geldt natuurlijk ook voor de ouders. Tevens krijgt u de gelegenheid om vragen over het een en ander te stellen. Iets later in het schooljaar is er dan een algemene informatieavond waarop veel informatie wordt verstrekt over de manier van werken op onze school, de accenten die we daarin leggen enz. o Inloopmomenten Verschillende keren per jaar wordt u uitgenodigd om samen met uw kind naar het werk van de kinderen te komen kijken. Op deze informele avond kunt u tevens de school bekijken en leerkrachten en andere ouders ontmoeten. Vaak wordt deze inloopavond gekoppeld aan een themaweek. o Rapporten De oudste kleuters krijgen eenmaal en de kinderen uit groep 3 t/m 8 driemaal per jaar een verslag of rapport mee naar huis, waarin de vorderingen zijn aangegeven. Tijdens de zogenaamde voortgangsgesprekken bestaat de mogelijkheid om de vorderingen van uw kind te bespreken met de groepsleerkracht. Over het aantal gesprekken en het moment waarop deze plaatsvinden, wordt u nog apart geïnformeerd. Natuurlijk bent u daarnaast altijd in de gelegenheid om op elk moment in het schooljaar een afspraak te maken met de leerkracht van uw kind. Klankbordgroep Samen op School De klankbordgroep Samen op School is al een aantal jaren actief op onze school. Deze werkgroep bestaat uit ouders en teamleden. De doelstelling van deze werkgroep is om namens de ouders en het team de ontwikkelingen op school te volgen en aan te sturen op het gebied van omgaan met elkaar, pesten, sociale ontwikkeling, regels en afspraken, enz. Basisschool St. Paulus Schoolgids

18 Ook organiseert deze werkgroep themabijeenkomsten. U natuurlijk altijd terecht bij een lid van de werkgroep. Hun namen vindt u in de jaarbijlage. Documenten ter inzage Deze schoolgids heeft tot doelstelling een heldere beschrijving te geven van onze school. Het is daarom niet wenselijk om alle informatie en beleidsstukken die wij binnen onze school hanteren hier te beschrijven. Als u meer wilt weten over de werkwijze en doelstellingen van onze school, kunt u op school de volgende stukken inzien. Een aantal documenten kunt u vinden op de website van onze school. - deze schoolgids ; - de jaarbijlage; - het Ondersteuningsplan van SWV PO 30.06; - de klachtenregeling van stichting KOMM ; - het reglement voor de Medezeggenschapsraad; - de statuten van de Oudervereniging; - het Schoolplan ; - het Jaarplan en het Jaarverslag; - de gedragscode voor leerlingen, leerkrachten - en ouders; - ons pestprotocol; - een protocol gebruik informatie- en - Communicatiemiddelen; - de beleidsplannen. 8. Klachtenregeling Per 1 augustus 1998 zijn scholen in het kader van de kwaliteitswet verplicht een klachtenregeling te hebben voor alle mogelijke klachten die op een school kunnen afkomen: machtsmisbruik waaronder seksuele intimidatie, discriminatie, agressie. Tevens kunt u met onderwijskundige zaken terecht bij de leerkrachten of de directie. KIEM Onderwijs en Opvang hanteert voor haar scholen (waaronder St. Paulus) een model klachtenregeling. Voor klachten aangaande machtsmisbruik kan men terecht bij de interne contactpersonen van de school. Zij weten hoe de procedure binnen KIEM is vastgelegd en hoe er gehandeld moet worden. De taken van de interne contactpersonen zijn de volgende: - eerste opvang van - en advies aan de leerling (of diens ouders) die geconfronteerd wordt / worden met machtsmisbruik; - doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon; - zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op gebied van preventie en bestrijding van machtsmisbruik. Het schoolteam heeft gedragsregels opgesteld. De externe vertrouwenspersoon is iemand die op basis van haar of zijn beroep deskundig is op het gebied van onderwijs, machtsmisbruik en de gevolgen daarvan. De taken van de externe vertrouwenspersoon zijn: - een consultatiefunctie ten behoeve van de interne contactpersonen; - het bemiddelen waar mogelijk / wenselijk; - doorverwijzen naar de externe klachtencommissie, de Stichting KOMM; Basisschool St. Paulus Schoolgids

19 De model klachtenregeling gaat ervan uit, dat lichtere klachten zoveel mogelijk binnen de school opgelost worden via de leerkrachten of de directie. Lukt dat niet binnen de school, dan wordt er doorverwezen naar het bevoegd gezag (KIEM). Vervolgens wordt er een commissie samengesteld. De school is aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie Stichting KOMM in Oss. Wanneer er een klacht bij de Stichting KOMM wordt ingediend, stelt deze, voor de behandeling daarvan, een klachtencommissie samen en wijst daaraan een ambtelijk secretaris toe. De klachtencommissie kent als taken: - het onderzoeken van ingediende klachten en het rapporteren en adviseren aan het bevoegd gezag daaromtrent; - zo nodig informatie inwinnen bij andere deskundigen; - gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bevoegd gezag over beleid inzake preventie en bestrijding van machtsmisbruik in het onderwijs; - jaarlijks schriftelijk verslag uitbrengen aan het bevoegd gezag over de werkzaamheden. Meer informatie over de interne contactpersonen en de externe vertrouwenspersonen vindt u in de jaarbijlage. Meldpunt vertrouwensinspecteurs Voor melding van klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld, psychisch geweld zoals grove pesterijen, alsmede signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme en dergelijke, kan contact worden opgenomen met de vertrouwensinspecteur, die vervolgens helpt zoeken naar de meest wenselijke aanpak. Contactgegevens vindt u in de jaarbijlage. Geschillenregeling SWV PO Behalve de klachtenprocedure van KIEM bestaat er een geschillenregeling voor het samenwerkingsverband. Deze regeling is beschreven in het Ondersteuningsplan, dat op school ter inzage ligt. Nadere informatie vindt u eveneens via de website 9. Activiteiten Als school streven we ernaar om deel te nemen aan algemeen maatschappelijk vormende activiteiten. We maken een keuze uit het aanbod van gemeente, bedrijfsleven, voortgezet onderwijs, enz. Activiteiten vermelden wij in de Weekbrief en zetten wij in de agenda van de website. Actief burgerschap en sociale integratie Scholen hebben de opdracht om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Passend bij het niveau van de kinderen geldt dit voor alle groepen. Actief burgerschap omvat drie domeinen. Identiteit: wie ben ik en wie is de ander; Basisschool St. Paulus Schoolgids

20 Participatie: een positieve bijdrage aan je omgeving, verantwoordelijkheid nemen; Democratie: luisteren naar elkaar, afspraken maken, rechten en plichten. Deze drie domeinen zijn op allerlei manieren terug te vinden in onze school. Denk hierbij aan de samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties (met name Stichting Dichterbij en verzorgingshuis St. Jan), deelname aan De Uitdaging en het vastenproject. Ook heeft onze school een pestprotocol, zijn er gedragsregels voor kinderen, ouders en leerkrachten. Wij leren kinderen om stap voor stap te zoeken naar oplossingen voor hun vragen en problemen. Daarnaast hebben alle vakken wel raakvlakken met burgerschap. ZoWee; Zorg en Welzijn De St. Paulus is participant in het regionale project ZoWee. Hierin werken scholen en zorg- en welzijnsinstanties samen. Er vinden uiteenlopende activiteiten plaats. Hierbij is sprake van een Win- Win situatie. We zetten bij de samenwerking met Stichting Dichterbij in op twee niveaus. Cliënten van Dichterbij verrichten dienstverlenende arbeid voor onze school zoals het verzorgen van de schoolwas en nemen cliënten van Dichterbij deel aan (feestelijke) activiteiten die op school plaatsvinden. De kinderen van de school bezoeken dagactiviteitengroepen van Dichterbij. Kinderen leren actieve burgers te zijn kan alleen door zelf actief burger te zijn. Kinderen van nu zijn de ouders van later. Schoolkamp groep 8 Aan het einde van het schooljaar gaat groep 8 op kamp. Vanuit de kamplocatie maken de kinderen verschillende uitstapjes. Voor het schoolkamp wordt door de Oudervereniging een financiële bijdrage geleverd en wordt ook van de ouders een financiële bijdrage gevraagd. Het hoofddoel van deze dagen is het samen gezellig afsluiten van de basisschoolperiode. In de loop van het schooljaar hoort u wat de kosten voor dit kamp zijn. Vervoer naar excursies Wanneer de school een buitenschoolse activiteit, zoals een natuurwandeling of een les in het leslokaal van het Bezoekerscentrum Slabroek organiseert, doen we vaak een beroep op ouders om de kinderen met auto s te vervoeren. Het is belangrijk voor de ouders die hieraan meewerken om te beschikken over een inzittendenverzekering. Bij vervoer van kinderen dienen de chauffeurs zich te houden aan de wettelijk gestelde regels. Collectieve verzekering KIEM heeft voor alle leerlingen, meewerkende ouders en personeelsleden van al haar scholen een aantal collectieve verzekeringen afgesloten. Basisschool St. Paulus Schoolgids

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

schoolgids 2013 / 2014

schoolgids 2013 / 2014 schoolgids 2013 / 2014-1 - Inleiding. Beste ouders, In deze schoolgids staan belangrijke gegevens m.b.t. De Wijde Wereld. Wij hopen dat u deze gids aandachtig doorleest. Wanneer u vragen heeft over de

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist. SCHOOLGIDS 2014-2015 De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.nl 2 INHOUDSOPGAVE: Bladzijde Titelblad 1 Inhoudsopgave 2 Een woord vooraf

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

SCHOOL- GIDS 2013-2014 SAMEN BELEVEN!

SCHOOL- GIDS 2013-2014 SAMEN BELEVEN! SAMEN BELEVEN! SCHO OLGIDS 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf blz. 1 Waarom krijgt u de schoolgids? De Onderwijsgids Tabijn Contact met het bestuur Scholen De school blz. 2 Waar wij als school voor staan

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

Ichthusschool 2009-2010. Schoolgids. Ichthusschool

Ichthusschool 2009-2010. Schoolgids. Ichthusschool 2009-2010 Schoolgids Ichthusschool 1 INHOUDSOPGAVE 1. Woord vooraf 1 2. De School 2 3. Waar de school voor staat 3 4. Een stukje geschiedenis 3 5. De organisatie van de school 3 6. Wat leren de kinderen

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Rijnlaan 103 5704HZ Helmond Tel.nr. 0492-592727 www.obsdestroom.nl Voorwoord Beste ouders, Voor u ligt de schoolgids 2014-2015 van Openbare Basisschool De Stroom. Elke school is anders, niet alleen in

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie