activiteitenverslag zorgfunctie activering werkingsjaar 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "activiteitenverslag zorgfunctie activering werkingsjaar 2011"

Transcriptie

1 Operationalisering van de zorgfunctie Activering in de Initiatieven Beschut Wonen activiteitenverslag zorgfunctie activering werkingsjaar 2011 juni Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg Contact en coördinatie: Bram GRENE p.a. Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek /

2 Inleiding: algemeen In voorliggend verslag worden enkel de feitelijke beschrijvingen gegeven van de ontwikkelingen die zich binnen het samenwerkingsverband Activering Groot-Leuven hebben voorgedaan. Er wordt in dit activiteitenverslag niet meer ingegaan op de werkvormen en methodieken die de basis zijn van de categorale activeringstrajectbegeleiding. Deze methodieken en werkvormen zijn genoegzaam beschreven in de vorige jaarlijkse activiteitenverslagen. Van bij de inleiding moet gesteld worden dat er aan het begin van het werkingsjaar een verschuiving is geweest binnen de organisatie van IBW vzw Walden. André Bouwen, coördinator van ECHO ging in 2011 met pensioen en werd vervangen door Bram Grené. Naast de feitelijke wissel van persoon werd de functie tevens anders ingevuld dan voorheen. De nieuwe coördinator werd nog maar voor 50% van de beschikbare tijd vrijgesteld om het ECHO-project aan te sturen. Er is dan het afgelopen jaar ook geïnvesteerd om deze nieuwe invulling van de functie vorm te geven. In de werking van ECHO en in de instroom van cliënten is er geen kenmerkend effect van deze verschuivingen waar te nemen. Voorliggend verslag van het werkjaar 2011 vertoont zeer sterke gelijkenissen met de prestaties in Het aantal intakes is in 2011 licht gedaald maar de uitgevoerde acties en uitstroomvormen komen in dezelfde verhoudingen voor als de voorbije jaren. Er is nog steeds weinig ruimte voor vernieuwingen en actualiseringen van de begeleidingsvormen gezien de caseload van de actieve begeleiders. Waneer het totaal aantal intakes (266) wordt afgezet tegen het quotum van actieve begeleiders (4.30 VTE gemiddeld over 2011) komen we op een aantal van 62 cliënten die een voltijdse begeleider opstart. jaarverslag 2011eindversie.doc - 2 -

3 I N H O U D S T A F E L Inleiding: algemeen I. Werking ECHO Activering Groot-Leuven 1. Samenwerkingsverband 2. Personeel 3, Teamwerking II Cliëntwerking Echo Activering Groot-Leuven 1. Methodiekbeschrijving: 2. Kwantitatieve evaluatie 2011 Vooraf a.verwijzers: b. Profiel van de deelnemers c. De trajectbegeleiding ALGEMEEN BESLUIT III. Werking met nevenprojecten: 1, ESF project: loopbaandienstverlening 2, T.A.Z. (Tender ZorgActivering) ), onderdeel M.B.P. (MeerBanenPlan) 3, Arbeidszorg jaarverslag 2011eindversie.doc 3

4 I. Werking ECHO Activering Groot-Leuven 1, Samenwerkingsverband: In de vorige jaarsverslagen van Activering Groot-Leuven, aanvankelijk in het kader van de Federale pilootprojecten Activering en nadien als verderzetting van de ontwikkelde methodiek, is voldoende geschreven over de motivatie van de oprichting, het bestuur en het experimentele karakter van een functionele samenwerking met een voorbeeld- en katalysatorfunctie zodat een nieuwe beschrijving in dit volume overbodig lijkt. 2, Personeel: Walden en De Hulster zijn de actieve partners in het Project Activering Groot-Leuven. In onderstaande tabellen is de globale personeelsinzet van beide organisaties te zien. Nadien volgen de overzichtstabellen van de personeelsinzet in de onderscheiden deelprojecten die verder in dit verslag worden toegelicht. ECHO - Walden - algemeen ECHO - Walden tot. VTE jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Merckx Leen 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Chaltin An Depaz Annemie 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, lambrechts Erlinde Reusens Sofie Debby Vanderkelen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Grené Bram 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 ECHO - De Hulster - algemeen tot. jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec VTE Oostens An Dejaeger Evi ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Vangeneugden I Lene Rutten ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Walden - ECHO TAZ tot. ECHO TAZ jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec VTE Depaz Annemie 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 jaarverslag 2011eindversie.doc 4

5 Walden - ECHO LBB ECHO LBB tot. VTE jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Chaltin An 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 Walden ECHO AZ ECHO AZ tot. VTE jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Annemie Depaz 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20, laat zich herinneren als het jaar van de personeelsverschuiving binnen vzw Walden en niet op zijn minst in de Echo-werking. Met voormalig coördinator van activering André Bouwen met pensioen te gaan werd het organogram hertekend. De nieuwe coördinerende functie is een halftijdse betrekking die wordt gecombineerd met een andere halftijdse coördinerende begeleiding binnen vzw Walden. Dit zorgde voor een kleine breuk in continuïteit betreffende het beleidsmatige. Dit werd zoveel als kon ondervangen door de uittredende coördinator gedurende 3 maanden te laten overlappen met de start van de aantredende. Halfweg het jaar moest een teamlid worden vervangen. De voormalige stagiair (stageperiode van maart 2011 tem juni 2011) kon deze functie invullen waardoor de continuïteit werd behouden. Op het einde van het jaar moest nog een teamlid (actief in LBB) vervangen worden wegens vertrek. Sofie Reussens was toen al 9 maanden werkzaam binnen het team. Zij nam deze functie op. De reeds opgedane kennis met het werkveld zorgde voor een goede omschakeling. jaarverslag 2011eindversie.doc 5

6 3, Teamwerking: Zowel in de formele teamvergadering als bij informele ontmoetingen of overleg staat de ontmoeting van de GGZ-sector met niet-categorale (begeleidings-) initiatieven vooraan. Door de reeds omschreven wissel van coördinator werd er naast de formele vergaderingen, waaraan eveneens het team van de hulster deelneemt, vaak informeel overleg met alle teamleden of afzonderlijke teamleden gehouden. Dit informeel overleg is een pertinente en constante in de werking maar gezien de verschuivingen binnen het team kwam dit vaker voor dan andere jaren. De werking laat zich eveneens kenmerken door de deelname aan tal van infodagen, project overleg en bijkomende opleidingen. In bijlage is er een overzicht van de formeel ingerichte infodagen. Een exhaustieve lijst maken van alle overlegplatformen en informele vergadermomenten zou te ver leiden. Deze bijscholingen en informele overlegmomenten blijven wel voorwaarde om het actuele functioneren van ECHO - activering in het geheel op punt te houden; hier moet ook plaats gemaakt worden om de kwaliteit en brede karakter van het netwerk rondom ECHO op peil te houden zowel voor de samenwerking op organisatie- dan wel casusniveau. Naast de teamvergaderingen werden er eveneens ESF-vergaderingen gepland. In 2012 dient het label vernieuwd te worden. Er werd besloten om deze kwaliteitsopstap te vernieuwen voor de hele organisatie van walden en niet enkel langer voor de Echowerking. Dit maakte dat de vergaderingen enkel werden belegd met het team van Echowalden. Dit label is participatievoorwaarde voor instap in een ESF-project; dus een vereiste voor onze deelname in Loopbaandienstverlening en tender zorgactivering in het kader van het MeerBanenPlan (M.B.P.). Ondanks de toekenning van dit kwaliteitslabel tot 2012 werd er op regelmatig tijdstip gewerkt in team en individueel met doel een continuerende verbetering en structurele inbedding van de vooropgestelde normen. Hiertoe werden verscheidene vergaderingen belegd naast de gewone teamvergaderingen. In 2011 zijn er 15 formele teamvergaderingen (walden en de hulster samen) geweest, dit komt overeen met een frequentie van drie wekelijks vergaderen. De vergaderingen laten standaard ruimte om opgedane kennis en vernieuwingen binnen wetgeving alsook casuïstiek te bespreken. Daarnaast wordt er ad hoc een agenda samengesteld afhankelijk van gemelde praktische problemen en beleidsmatige ontwikkelingen. Onderstaand enkele vaak terugkerende thema s Artikel 107 bracht heel wat verandering in het sociale landschap van oost-brabant met de opstart van verscheidene mobiele behandelunits. Er werd literatuur verspreid binnen het team om kennis te nemen van deze ontwikkelingen. Binnen deze teams werd er eveneens trajectbegeleiding aangeboden. Ten einde een goede samenwerking te verzekeren tussen deze teams en Echo en de impact op het lokale netwerk van werkgevende instanties te beperken, werd er overlegd en gezamenlijk een visie tekst ontwikkeld. Dit volgde in afspraken met de betrokken teams. jaarverslag 2011eindversie.doc 6

7 In 2011 volgde er enkele Vlaamse beleidsnota s betreffende het arbeidsmarktbeleid. Deze waren stof tot discussie binnen overlegplatformen binnen het eigen gespecialiseerd netwerk en binnen het eigen team. De inhoud van deze nota s uitvoerig bespreken zou te ver leiden. Wel kan kort gezegd worden dat de W-kwadraat nota tegen 2014 een algemeen beleid wil uitgewerkt zien betreffende het arbeidsmarktbeleid, in casu kansengroepenbeleid. Een beleid waar departementen welzijn en werk elkaar versterken. Deze visienota s werden telkens binnen het team verspreid en becommentarieerd, deze feedback werd doelgericht binnen het netwerk verspreid. Het registratieprogramma is gedateerd te noemen. Enerzijds is het weinig gebruiksvriendelijk en anderzijds is het overladen met data vanaf de start van het pilootproject. Doorheen de jaren zijn er foute registraties gebeurd die bij het opvragen interfereren met recente informatie. Dit zorgt voor vertraging en bemoeilijkt de verwerking. Het ontwikkelen van het nieuwe instrument werd in teamverband gedaan. Het eigenlijke resultaat zal pas kunnen dienen vanaf Opleidingen aangeboden door ECHO was een terugkerend thema, door omstandigheden werden er in 2010 weinig van de vernieuwende ideeën gerealiseerd, in 2011 werd er geëxperimenteerd met de implementatie van een portfolio, dit was het eindwerk van de toenmalige stagiair. Van hieruit werd verder nagedacht over het eigenlijke cursusaanbod. Hier bleek dat vaak inhoudelijke elementen van de cursussen worden meegenomen in de indivuele begeleidingen en duidelijk in de individuele context van de deelnemer worden geplaatst. Ook de sterk aangevoelde heterogeniteit van de mogelijke deelnemers maakte dat trajectbegeleiders steeds minder geneigd zijn de cliënt te motiveren voor collectieve vormingsmomenten. eerste stappen werden gezet tot het herwerken van deze cursussen op maat van individuele toepassing alsook een vernieuwde groepstoepassing. jaarverslag 2011eindversie.doc 7

8 II Cliëntwerking Echo Activering Groot-Leuven 1, Methodiekbeschrijving: In de vorige edities van het activiteitenverslag is genoegzaam geschreven over de inhoudelijke aspecten van de ECHO-methodiek. Kenmerkende elementen zijn: individueel, op maat, op vraag van cliënt, falen mag, maatschappij-georiënteerd, langdurige begeleiding, rekening houdend met beperkingen, steunend op mogelijkheden en competenties, steunsysteem, de grootste methodologische verschillen of veranderingen situeren zich in de nevenprojecten en dan voornamelijk TAZ Tender ActiveringsZorg) (onderdelen van Meer-BanenPlan MBP), in het project L.B.B. (Loopbaandienstverlening): beide zijn ESF-projecten en worden centraal aangestuurd en geëvalueerd door de V.D.A.B. 2, Kwantitatieve evaluatie 2011 Vooraf: Zoals in de bijlage i.v.m. het cijfermateriaal is te zien, gaat de evaluatie over de periode 01/01/ /12/2011. Inleidende samenvatting: Om snel een idee te kunnen vormen over de uitgevoerde begeleidingen in het werkingsjaar 2011 zijn is bijlage 1 bijgevoegd: deze bijlage geeft de cijfers over in- en uitstroom in ECHO over de jaren 2011 en *. ECHO: Instroom (bijlage 1 JV 2011) Opvallend is de grote overeenkomst en gelijklopend karakter van de gegevens van 2010 en 2011 : er werden nagenoeg evenveel intakes afgenomen in 2011 (266) dan in 2010 (286) De verhoudingen tussen de grote verwijzers (PZ) blijven nagenoeg ongewijzigd. Wederom blijkt dat voornamelijk UPC Sint-Kamillus de grootste toelever is van cliënten (98/266= 36%). Ook kan gesteld worde dat de verhouding van doorverwijzers uit de GGZ ten opzichte van andere doorverwijzingen (Tabel 3: Aandeel van de verwijzers per sector ) haast onveranderd blijft. Wel is te zien dat de doorverwijzingen van niet-ggz organisaties enigszins is afgenomen. In 2010 was dit nog 12%, in 2011 was dit slechts een aandeel van 8%. Dit is duidelijk te zien wanneer er naar de taartdiagrammen wordt gekeken bijhorend bij tabel 3. Relatief blijft de uitstroom vanuit de IBW s aan de lage kant binnen de GGZ doorverwijzers. Dit werd eveneens binnen het werkjaar 2010 vastgesteld. Een mogelijke verklaring is dat deze tabel de verwijzer weergeeft op het ogenblik van de aanmelding anderzijds. Er zullen zeker mensen genoteerd staan op één van de ziekenhuizen maar die later, bij verdere afwikkeling van hun traject, bewoner worden in een IBW. jaarverslag 2011eindversie.doc 8

9 PZ PSC Leuven blijft een trouwe verwijzer met 14 verwijzingen in De dalende trend (2007: 31 / 2008: 27 / 2009: 21/ 2010: 15) heeft zich nog niet hersteld maar is gestabiliseerd. *. ECHO: Uitstroom (bijlage 2 : JV 2011). Deze tabellen ( bijlage 2 ) drukken zich uit in trajecten d.w.z. geformuleerde tussendoelen en einddoelen. Met 10.9 % cliënten die betaald werk verwerven blijft het niveau van het voorgaande jaar (11.3%) nagenoeg behouden. In het bereiken van niet betaalde arbeidsvormen ( met vorming inbegrepen ) wordt er een percentage van 49% bereikt in 2011, dit komt nagenoeg overeen met 2010 (48%) Het percentage van uitval bleef nagenoeg hetzelfde, ongeveer 40 %. Dit blijft echter bijzonder hoog. a. Verwijzers: In 2011 zijn er met 266 cliënten intakegesprekken gevoerd. Zoals blijkt in bijlage 1 blijven de grote verwijzers de ziekenhuizen. 172 / 266 ( = 65 % ) (2010 ( = 60,2 % ) ) Cliënten werden toegeleid door GGZ-actoren of verbleven, op het moment van intake, in een psychiatrisch ziekenhuis. De vier belangrijkste GGZ-verwijzers zijn, in volgorde van afnemend aantal cliënten: UPC Bierbeek 98, UPC KUL-Kortenberg 43, en UZ KULeuven 18, PSC Leuven 14. Ondanks meer actieve aandacht voor verwijzingen uit de in het samenwerkingsverband participerende initiatieven voor beschut wonen blijven de verwijzingen vanwege beschut wonen beperkt nl. De Hulster, Leuven 11; Walden, Bierbeek: 4; Hestia Tienen 1 : Pastya 1.Fides 1. Dit maakt in zijn geheel slechts 6.7% Bij deze gegevens moet wel voor ogen worden gehouden dat het hier de foto van de intreders betreft nl. de positie van de deelnemers bij de aanvang van het traject wordt weergegeven. In de loop van de trajecten verlaten heel wat cliënten de ziekenhuisomgeving; over die nieuwe posities van de cliënten worden in de registratie geen gegevens verzameld. Begeleidingsactoren, vreemd aan de GGZ, zorgen voor 19 verwijzingen, = 7% ( 2010 : 35/286 = 10%). Het grote deel hiervan nl. 14/19 wordt doorverwezen door GTBdienst of partners in het GTB-netwerk (GOB, GA). jaarverslag 2011eindversie.doc 9

10 Vanuiut de mobiele teams waren er 4 doorverwijzingen. Er kan verwacht worden dat dit aantal zal stijgen gezien 2011 deze teams pas werden opgestart. Besluitend kan gesteld worden dat deze verwijzer -gegevens t.o.v. vorig jaar weinig schommelingen laten zien, de blijvende beperkte instroom van de IBW s is markant. b. Profiel van de deelnemers Tabel 6 (bijlage 3) laat een duidelijk overzicht zien van de mannelijke deelnemers nl. 164/266 = 61% (2010 (= 61 %)) en de vrouwelijke deelnemers 102/266 = 39% (2010( = 38 %)) In tabel 7 (bijlage 3) is te zien dat het grootste deel van de deelnemers tussen jaar is ( 33%) Tabel 8 (bijlage 3) laat de burgerlijke staat of de toestand op relationeel vlak zien: Slechts 47 deelnemers (17%) bevinden zich in een samenlevingsvorm zoals gehuwd, partner of samenwonend. Dit is een element dat grotendeels wordt bevestigd in andere studies rond het profiel van de GGZ-doelgroep. Dit gegeven heeft ook belangrijke consequenties bij het opzetten en ontplooien van zg. activeringstrajecten omdat dus voor 83% van de deelnemers de zeer belangrijk bevonden ondersteunende partner of relevante derde ontbreekt. Dit betekent dat de motivatie nauwlettend moet opgevolgd worden omdat, door het ontbreken van een partner, het volhouden van een trajectuitvoering niet zo evident wordt. In tabel 9 (bijlage 3) kan worden vastgesteld dat het scholingsniveau van de deelnemers sterk verschilt van andere studies aangaande het opleidings- /scholingsniveau van de G.G.Z.-doelgroep. Ook in 2011 is de herbevestiging te zien van de Leuvense situatie : 30 (11.2%) deelnemers hebben een masterniveau en 38 (14.2%) deelnemers zijn bachelor (d.w.z. dat 25,4 % hogere studies hebben gedaan. Het is niet altijd evident om voor deze deelnemers een door hen gewenste en voor hen realistische uitstroomsituatie te vinden. Zij wensen weg te blijven van de manuele beroepen maar zijn vaak niet (meer) in staat de werkdruk en de contextuele prestatie-eisen van meer intellectuele beroepen te dragen. Zij komen dan ook vrij vlug in de wereld van het vrijwilligerswerk waar toch een, zij het verminderd, appel op hun intellectuele capaciteiten kan worden gedaan. In tabel 10 (bijlage 3) wordt de leeftijd van de deelnemers afgezet t.o.v. hun opleidingsniveau. Tabel 11 (bijlage 3) wordt de het geslacht afgezet tegen het opleidingsniveau. Opvallend is dat 66% van de groep van hoger opgeleiden vrouwelijk is. Tabel 12 (bijlage 3) geeft de werkervaring van de deelnemers weer versus hun leeftijd. Er blijkt dat 59% van alle cliënten geen of beperkte werkervaring (1-5jaar) heeft. Dit gebrek aan ervaring keert zich tegen de deelnemers wanneer een ambitie naar reguliere tewerkstelling wordt ter sprake gebracht. Op vlak van inkomstenbron (tabel 13.1 bijlage 3) stellen we vast dat 57% een jaarverslag 2011eindversie.doc 10

11 invaliditeitsuitkering heeft (al dan niet anagevuld met een andere uitkering. Hieruit blijkt duidelijk het belang van het onderhouden van goede en werkzame relaties wat de mutualiteiten in het algemeen en met de medisch adviseurs in het bijzonder: partners in het uitstippelen van activeringstrajecten als in de potentiële realisatie. Er zou kunnen worden verondersteld dat steeds meer mensen met psychiatrische (psychische) problemen terecht op een ziekte-statuut staan en zich minder in de statuten van de werkeloosheid bevinden. In de registratie van de diagnostische gegevens (bijlage 3, tabel 14) blijft het probleem bestaan van het kunnen vernemen van deze gegevens; niet alle verwijzende instanties zijn in deze even genereus (beroepsgeheim). Dit verklaart het grote aantal onbekend nl. 25/266 (= 9%) (2010; = 11.3%: 2009: = 14% 2008 : 78/345 = 22,6% //2007 : 24,7% // 2006 : 37,9 %): In deze mag gewag gemaakt worden van een echte ommezwaai want dit is de uitdrukking van het feit dat er een grondiger uitwisseling van informatie is tussen de begeleidende zorgverstrekker enerzijds en ECHO anderzijds. Bij 62/266 (= 23 %) (2010 : 21,4%) van de mensen die werden aangemeld was schizofrenie of psychotische stoornis de diagnose. Andere belangrijke groepen zijn de stemmingsstoornissen: 38/266 =14.2%, de persoonlijkheidsstoornissen 33/266 = 12.2% en middelengebruik gerelateerde stoornissen 49 /266 (= 18%) In tabel 16 (bijlage 3 ) worden de diagnostische groepen versus hun werkervaring afgezet. Zoals hoger gesteld is hier duidelijk te zien dat het activeringspubliek slechts korte beroepscarrières heeft: hier valt onmiddellijk op dat 18 van de 62 psychotici geen enkele ervaring heeft: hier moet de opstap vanuit stilstand worden opgebouwd. Daarentegen blijkt net uit deze tabel dat het de mensen met stemmingsstoornissen zijn die voorheen, eerder in hun leven, enige beroepscarrière hebben ontwikkeld. c. De trajectbegeleiding bijlage 4; tabel 17 : Opvallend is dat er 128/274 (= 46%) trajecten gericht waren naar vrijwilligerswerk (vergelijkbare percentages vorige jaren). Dat de reguliere arbeidsmarkt (loonvormende arbeid) niet uit het oog is verloren blijkt uit het feit dat 80/274 = 29% trajecten hiernaar georiënteerd waren. Voor 1 deelnemer werd een optie op ontmoeting vooropgesteld terwijl 23 = 8% trajecten gericht waren op vorming en ontwikkeling (NB: bij bovenstaande analyse van trajectbegeleiding zijn de onbekende niet weerhouden: er is dus gekeken naar de verhouding van de 274 gerealiseerde en bekende trajecten). Uit dit overzicht blijkt dat er aandacht is voor alle activeringsgebieden nl. arbeid, vorming, ontmoeting en vrije tijd: de eerste twee liggen uiteraard meer in de focus van de aangeboden trajectbegeleiding. In tabel 18 (bijlage 4) worden de redenen tot stopzetting van het traject vermeld. Er is vast te stellen dat er voor 60% van de cliënten een uitstroom werd bekomen. jaarverslag 2011eindversie.doc 11

12 In tabel 23 worden de verschillende acties ondernomen in het traject weergegeven. Er is vast te stelle dat de nadruk ligt op gespreksvoering en het inrichten van vrijwilligerswerk (enerzijds als finaliteit, anderzijds als opstap naar andere vormen van tewerkstelling). Deze twee acties vormen 75% van de trajectstappen. Dit geeft weer dat er veel aandacht gaat naar een persoonlijke vorm van begeleiding en permanente ondersteuning. Overige tabellen geven gedetailleerde beschrijvingen van de uitstroom met verschillen tov geslacht, leeftijd, diagnose. BESLUIT Afgaande op de resultaten en rekening houdend met het feit dat op het einde van her werkinngsjaar 76/299 trajecten nog in ontwikkeling waren, kan gesteld worden dat er voor meer dan 77% van de behandelde trajecten er een activering werd bereikt. 30/223 (17%) trajecten lopen af in één of andere vorm van betaalde tewerkstelling. Daarnaast vinden vele cliënten een zinvolle dagbezigheid, ondernemen ze een opleiding of gaan ze als vrijwilliger aan de slag. Men mag stellen dat voorliggend project succesvol en doelmatig blijft. De grote druk tot participatie (verwijzers) met een permanente wachtlijst maakt dat waarschijnlijk de begeleiders geneigd zijn te vlug af te ronden om nieuwe begeleidingen te kunnen opstarten. Op termijn zou dit wel eens kunnen leiden tot een groter aantal herintreders in de activeringstrajectbegeleiding. Een tweede gedachte die in de beoordeling van de resultaten moet worden meegenomen is de samenstelling en het profiel van de begeleide doelgroep. Alle aangemelde kandidaat - deelnemers hebben wel iets speciaals dat maakt dat bestaande voorzieningen geen opstap kunnen bieden naar een reguliere of gekende activeringsvorm. Immers cliënten waarvoor een kortdurig, eenvoudig en rechtlijnig traject is uit te stippelen en te realiseren worden hierin begeleid door de bestaande (GGZ-) voorzieningen en worden niet aangemeld bij ECHO die toch als meer specialistisch wordt gezien. De uitval blijft bijzonder hoog (bijna 25% van de aangevatte trajecten): dit werkt soms wel door op het motivatiepeil van de begeleiders omdat, vaak ondanks intense inspanningen, positieve en dus bekrachtigende resultaten uitblijven. Toch kan gesteld worden dat dit fenomeen van zich afkeren en zoek geraken vaak kenmerkend is voor deze GGZdoelgroep met vaak ernstige en langdurige moeilijkheden en beperkingen. jaarverslag 2011eindversie.doc 12

13 III. Werking met nevenprojecten: 1. ESF project: loopbaandienstverlening (bijlage 5) Sinds januari van het werkjaar 2006 loopt het project loopbaandienstverlening, gesubsidieerd met Europese middelen. Walden v.z.w. is consortiumpartner in het samenwerkingsverband. Loopbaandienstverlening is een dienstverlening die zich richt naar werkenden. Iedereen die nog een lopend contract heeft of een statuut van zelfstandige en die een minimale werkervaring van 12 maanden heeft, kan deelnemen aan loopbaanbegeleiding. Inhoudelijk kan vertrokken worden van een gerichte vraag (bvb. problemen op het werk) of van een ruimere heroriënterings -vraag. De begeleiding neemt minimaal 6 uur in beslag en wordt (zoals de werking van Echo) gestuurd door de behoefte en vragen van de cliënt. De loopbaanbegeleider beschikt over een heel aantal instrumenten die ingezet kunnen worden en werkt met een persoonlijk actieplan. In dit actieplan worden de gesprekken vervat en worden de concreet geplande acties en een advies weergegeven. Dit actieplan wordt ook meegegeven aan de cliënt. In 2011 waren er 22 (4 mann. en 18 vrouw.)begeleidingen die voor subsidiëring in aanmerking kwamen: 20 begeleidingen waren afgerond; nog 2 waren lopende. 15/22 cliënten zijn afkomstig of geaffilieerd met de GGZ-sector. Slechts 1 cliënt was ouder dan vijftig jaar. 14/22 deelnemers waren gehuwd of samenwonend wat in vergelijking met de populatie van Echo relatief hoog is. Het scholingsniveau van de deelnemers is, zoals bij de ECHO-deelnemers, vrij hoog: 8/22 cliënten hadden een Universitair dipoma of behaalden een bachelor(33.3%). Het doel van Echo om in te stappen in de samenwerking rond loopbaandienstverlening is nog steeds, kort samengevat, tegemoetkomen aan een tekort binnen de gezondheidszorg voor arbeidsgerichte begeleiding bij werkenden met psychische moeilijkheden. Wanneer er gesteld wordt dat enerzijds de graad van herval bij (ex-)psychiatrische patiënten hoog is, en dat anderzijds het functioneren op de werkvloer een degelijke indicatie is voor het algemeen psychosociaal functioneren, dan is het aanbieden van begeleiding bij werkenden een vorm van preventief handelen. Deze begeleiding is gericht op ondersteuning, vroegdetectie van signalen van herval en gericht op het behoud van werk. Ook met dit project bevindt ECHO zich op het raakvlak tussen gezondheidszorg en tewerkstelling en functioneren we als een outreachende dienst die een schakel vormt tussen gezondheidszorg en arbeid. jaarverslag 2011eindversie.doc 13

14 2. T.A.Z. (TenderActiveringsZorg), onderdeel van het M.B.P. Dit project is opgestart op 01,09,2009. De eerste fase liep tot 31,12,2010. Deze werd verlengd tot einde U.C. Kortenberg fungeert als penhouder. Het project wordt uitgevoerd in een partnerschap van zorg, empowerment en GTB-Vlaams-Brabant. Op Vlaams niveau wordt het project aangestuurd door de Vlaamse Stuurgroep TAZ en inhoudelijk begeleid door het Vlaams Platform voor activering. Voor West-Vlaams-Brabant wordt empowerment gerealiseerd door Groep Intro; Walden zorgt voor uitvoering van het luik empowerment in Oost-Vlaams-Brabant. Hiertoe zijn medewerkers van PK Grimbergen, PK Tienen, PZ Diest en IBW De Hulster opgenomen in het personeelsbestand van Walden en genieten ze allemaal de dekking van het ESF-label van Walden. Einde 2011 besliste PK Grimbergen om uit het project te stappen. De te verzorgen casussen werden aan het quotum van groep intro toegevoegd na overleg binnen het partnerschap. Binnen 2011 werd het vooropgestelde quotum van 30 tot 35 cliënten begeleid vanuit vzw Walden vlot behaald. Op niveau van empowerment en het gehele partnerschap Oost- Vlaams-Brabant waren er geen problemen met het quotum te behalen. Wel werd beslist om het quotum voor de eventuele kandidaten vanuit het riziv zelf over te dragen aan een andere partner op Vlaams niveau. Einde 2011 werd het project eveneens geaudit door de VDAB in zake de correctheid van de te hanteren ESF-normen gezien begin het jaar het project een ruimere context kreeg. Gedetailleerde cijfers zijn vervat binnen het CVS (cliënt volg systeem) van de VDAB. Dergelijke print-outs, zoals voorgaande bijlages, zijn niet beschikbaar gezien de data niet vervat is binnen de reguliere registratie van Echo. jaarverslag 2011eindversie.doc 14

15 3 arbeidszorg, provinciaal project. In het werkingsjaar 2010 werd vanaf maart gestart met dit project. Hiervoor werden subsidies verkregen van provincie Vlaams-Brabant. Deze werd toegekend voor de begeleiding van 1 VTE. Dit komt overeen met de begeleiding van drie koppen die samen minimum 30uur/week presteren. Echo Bierbeek onderscheidt zich binnen dit project door uitsluitend met extramurale instellingen, voorzieningen en bedrijven te werken. Er is geen organisatie van arbeidszorg binnen de muren van e eigen organisatie. Dit heeft naast voordelen ook nadelen. Zo wordt er aanzienlijk meer tijd gestoken in de voorbereiding (vinden van een geschikte plaats, ontdekken van wens cliënt, kwartier maken) van het traject. Dit maakt het niet steeds evident om vanaf het begin steeds de opgelegde uren te realiseren. Echter draagt dit wel steeds bij tot het maatgericht werken. Hierover meer hieronder. In het begin liep de opstart eerder traag. Met tot gevold dat in 2010 het vooropgezette quotum niet werd behaald. In 2011 werden er gemiddeld 42 uur/week gepresteerd, dus ruim boven de vooropgestelde 30uur/week. Belangrijk te melden is dat er hier ook een samenwerking is met GTB. Elke maand dient er een fiche met een overzicht van alle arbeidszorgmedewerkers overgedragen te worden aan GTB. Deze leidt kandidaten toe. Echo kan zelf ook kandidaten voorstellen aan GTB die in aanmerking komen. Hieronder wordt dieper ingegaan op de methodiek die door Echo wordt gehanteerd betreffende arbeidszorg. De methodiek van Echo is zo uitgewerkt dat de drie sleutelelementen van AZ aan bod komen. Deze drie sleutel elementen zijn : niet-categoriale werking, inclusief werken,aspect van trajectbegeleiding. De arbeidszorgmedewerkers (AZM) worden eerst begeleid is hun zoektocht naar al dan niet betaalde activering. De cliënt staat steeds centraal in de volledig trajectbegeleiding. Er zal gekeken worden naar de verwachtingen van de cliënt, rekening houdend met mogelijkheden en beperkingen wordt hier zoveel als kan aan tegemoet gekomen. De begeleiding loopt verder tijdens de uitvoering van een activiteit zodat er op regelmatige basis kan geëvalueerd worden en indien nodig bijgestuurd worden. Elke werkvorm kan een eindstap of een tussenstap naar een andere invulling betekenen. De begeleiding kan op maat aangepast worden en zal in de beginfase meer op de voorgrond komen om dan afhankelijk van de evolutie afgebouwd te worden tot een minimale opvolging. Hierbij is het belangrijk voor de AZM dat hij weet dat de AZI een aanspreekpunt blijft. NIET-CATEGORIALE WERKING Hoewel Echo gestart is als een methodiek van trajectbegeleiding voor mensen met een psychiatrische problematiek of een psychische beperking, wordt dit criterium in verband met psychiatrie in voorliggend project niet gehanteerd. Enerzijds door de sedert jaren opgebouwde expertise in confrontatie met andere doelgroepen en anderzijds door verdiepend studiewerk i.v.m. arbeidsrehabilitatie voor andere doelgroepen met een multiproblem profiel of belangrijke sociale beperkingen kunnen de medewerkers ook voor deze doelgroepen de voorgestelde en uitgewerkte methodiek hanteren. Het statuur waarin de cliënt zich bevindt, is nooit een criterium in het al dan niet opstarten van een begeleiding. Vanuit de dagelijkse praktijk zijn de medewerkers met de zich op de dienst aandienende statuten zoals mutualiteit, pensioen, internering, HET INCLUSIEF WERKEN jaarverslag 2011eindversie.doc 15

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Een kwalitatieve beschrijving van arbeidszorg in de provincie Limburg Filip De Meyst Wetenschappelijk Medewerker Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg vzw MEI 2006 Inhoudstafel

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 vzw Basis 1

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 vzw Basis 1 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 vzw Basis 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 5 Een terugblik op het ontstaan van vzw Basis... 5 Organisatie... 9 Visuele voorstelling... 11 Missie... 12 Visie...

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Klant. werking. werk. schrift1

Klant. werking. werk. schrift1 Klant werking schrift1 werk De provincie heeft zich gedurende 7 jaar geëngageerd in het Reset-project vanuit de vaststelling dat een aantal mensen tussen de mazen van het begeleidingsnet glippen. Wij hebben

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd Synthese Peter De Cuyper, Miet Lamberts & Fernando Pauwels Onderzoek in opdracht van het Agentschap voor Binnenlands

Nadere informatie

Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor.

Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor. !" #$!" % #$&' INLEIDING Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor. U zult merken dat we dit jaar voor een iets andere aanpak hebben gekozen. We willen

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

INHOUD. Auteur Katrien Vanfraussen Adjunct-directeur BWR. Verantwoordelijke uitgever Eric Verrept Leopold II-laan 204 bus 1 1080 Brussel

INHOUD. Auteur Katrien Vanfraussen Adjunct-directeur BWR. Verantwoordelijke uitgever Eric Verrept Leopold II-laan 204 bus 1 1080 Brussel INHOUD Inleiding... 2 BBB in een notendop... 2 Het ad-hocdossier... 3 Personeelskader... 3 Procedure... 3 Respondenten... 3 Vragenlijst... 3 Resultaten... 3 Statuten en subsidiekanalen... 3 Etnische origine

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn 2013 Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ PLEEGZORG LIMBURG E. Van Dorenlaan 30 3600 Genk In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn Project Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz

Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz 5843 BW.indd 1 3/7/2007 12:21:40 PM 5843 BW.indd 2 3/7/2007 12:21:59 PM Arbeidsreïntegratie Drie Nederlandse praktijken beschreven vanuit de ggz Simona Karbouniaris Jean

Nadere informatie

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Kind en Gezin Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Evaluatie van 2 jaar proefproject door Kind en Gezin Sylvia Walravens 3-1-2013 1. Situering In 2010 sloten VDAB, VIVO, Kind en Gezin en 15

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent Jaarverslag 2010 Begeleid Zelfstandig Wonen Bevrijdingslaan 9 9000 Thuisbegeleiding WOORD VOORAF... Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Onderhoud kwaliteitssysteem - kwaliteitsplanning... - Trauma veiligheid

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

Procesanalyse re-integratie

Procesanalyse re-integratie K. Zandvliet, J. Gravesteijn, O. Tanis, M. Collewet, m.m.v. Niek de Jong Procesanalyse re-integratie Reconstructie van re-integratiedienstverlening Onderzoek uitgevoerd door SEOR, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2009. Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009

Arbeidsmarktanalyse 2009. Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009 Arbeidsmarktanalyse 2009 Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Conclusies en aanknopingspunten voor het beleid 5 I Conclusies 5 II Beschouwing 6 III Maatregelen overheid en

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering POP-up in de sociale economie. Stimuli tot succes van een POP : Een open en stimulerende bedrijfscultuur Een coachende stijl van leidinggeven Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering Voeren van

Nadere informatie

Online hulpverlening in de CGG

Online hulpverlening in de CGG Online hulpverlening in de CGG Inleiding Online hulpverlening: matched en 'stepped care' (getrapte zorg) Twee principes zijn van belang binnen de gezondheidszorg. Ten eerste is er het matched care principe:

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF. 1. Toelichting van de visie van het project

PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF. 1. Toelichting van de visie van het project PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF 1. Toelichting van de visie van het project Al voor de vraag naar vernieuwing van de organisatie van de GGZ gestalte kreeg in een project als art. 107 was

Nadere informatie

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM Januari 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

Methodebeschrijving Wijk en Psychiatrie. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Wijk en Psychiatrie. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Wijk en Psychiatrie Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Simona Karbouniaris Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht 088 481

Nadere informatie