GemeenteenstadsgewestBreda. Jaarverantwoording2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GemeenteenstadsgewestBreda. Jaarverantwoording2014"

Transcriptie

1 GemeenteenstadsgewestBreda Jaarverantwoording2014

2 Gemeente en stadsgewest Breda Jaarverantwoording 2014 In dit document treft u de jaarverantwoording aan van de gemeentelijk gefinancierde zorg en Preventie. Deze is voorzien van een accountantsverklaring, die u separaat toegezonden wordt. De zorg die Novadic-Kentron in 2014 geleverd heeft vanuit de AWBZ, de ZVW en de forensische zorg wordt verantwoord in het maatschappelijk jaardocument zorg. In mei wordt ook een jaarbericht uitgegeven met de highlights van het afgelopen jaar. U vindt de complete jaarverslaglegging te zijner tijd op Gemeentelijke jaarverantwoording

3 Productgroep Ambulante zorg Relevante ontwikkelingen in de zorg 2014 heeft voor het zorglandschap in Nederland voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de drie transities. Om deze goed te laten verlopen heeft de gemeente Breda onder andere de inspiratietafel ingericht, waaraan Novadic-Kentron als virtueel lid heeft deelgenomen. Daarnaast heeft Novadic-Kentron te maken gehad met de nieuwe ordening in de GGZ; Basis GGZ en Specialistische GGZ. Uitdagingen die hier voor Novadic-Kentron in 2014 uit voort zijn gekomen hebben in het teken gestaan van de veranderende positie van Novadic- Kentron als specialistische aanbieder van verslavingszorg, met als uitdagingen onder andere de afstemming met collega instellingen over de positionering van begeleidingsactiviteiten voor cliënten met verslavingsproblemen, de aansluiting van de afdeling Preventie en behandelaren met de generalistische professionals in het wijkgerichte werken. Het aansluiten van de eerste lijn bij huisartsen voor korte zorgvragen en chronische ondersteuning en een goede samenwerking met ketenpartners voor de specialistische GGZ om de expertise adequaat in te zetten en toegankelijk te maken. In de regio Breda heeft een aantal specifieke thema s in 2014 veel aandacht gekregen, er is door Novadic-Kentron accent op gelegd. Hieronder staan deze thema s beschreven. GHB-problematiek Het aantal GHB-verslaafden lijkt te stabiliseren maar de groep gemarginaliseerde gebruikers is gegroeid. In 2014 is door Novadic-Kentron in samenwerking met ketenpartners in de focusgroep acute psychiatrie van het ROAZ, een protocol opvang acute GHB-problematiek in de ketenzorg ontwikkeld. In 2014 en 2015 zal dit protocol in de verschillende regio s van de provincie geïmplementeerd worden. Om de behandeling aan GHB-verslaafden verder te verbeteren neemt Novadic-Kentron in samenwerking met het NISPA (Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction) deel aan een onderzoek dat wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en gericht is op onder andere methoden van Preventie, behandeling en terugvalpreventie. Begin 2014 is de GHB-monitor 2.0 gestart die de behandeling van alle klinisch opgenomen GHB-cliënten binnen zes instellingen volgt om te onderzoeken welke behandeling het meest effectief is. De monitor loopt nog door in 2015 zodat nog geen resultaten bekend zijn. Ketenbenadering nodig In navolging van Ruchpen is in 2014 ook in gemeente Etten-Leur specifiek aandacht besteed aan de GHB- problematiek, hier zal nader op in worden gegaan in de verantwoording van de afdeling Preventie verderop in dit verslag. GHB in de cel De GHB-cel op de Mijkenbroek in Breda is ook in 2014 weer veelvuldig gebruikt voor het in verzekering stellen van GHB-verslaafde arrestanten. De samenwerking tussen Novadic-Kentron en de politie verloopt naar volle tevredenheid en wordt ook in 2015 gecontinueerd. Gemeentelijke jaarverantwoording

4 Relevante ontwikkelingen met betrekking tot de algemene criteria De decentralisatie tot 1 kader sociaal domein In 2015 zal de AWBZ-zorg naar de gemeente overgaan. Wij gaan ervan uit dat we met de gemeente tot goede afstemming komen over de begeleiding van sociaal kwetsbare mensen, met problemen van langdurige aard op meerdere levensgebieden (vaak rondom wonen en verslaving). Punt van zorg is dat kwetsbare mensen die in een flink aantal gevallen te maken hebben met verslavingsproblematiek, vaak niet zichtbaar zijn en hun vraag niet of moeilijk kunnen definiëren. Onder andere door deelname aan de inspiratietafel heeft in 2014 afstemming met de gemeente en ketenpartners plaatsgevonden rondom de transities. Ons doel is om in 2015 tot duidelijke en praktische afspraken te komen hoe onze specialistische kennis voor relevante doelgroepen op het juiste moment ingeroepen kan worden. Hierbij hoort ook het delen van onze kennis en beschikbaar maken voor de generalisten in de wijk. Veilig (vrijwilligers)werk Novadic-Kentron toetst in hoeverre de stappen die beschreven staan in de handleiding In veilige handen voldoende uitgewerkt en geborgd zijn binnen de instelling. Er is binnen de instelling onder andere een vertrouwenspersoon, een gedragscode en professioneel statuut en een klachtenregeling aanwezig die ook van toepassing zijn op vrijwilligers. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet Vanuit de vastgestelde instellingsvisie, zijnde de vormgeving van hulp- en dienstverlening binnen de verslavingszorg, met de daaruit voortvloeiende algemene maatschappelijke verantwoordelijkheid, bevordert Novadic-Kentron de aanstelling en inzet van vrijwilligers. Novadic- Kentron zorgt daarbij voor een goede taakafbakening naar de werkzaamheden van de professionele hulpverleners, stagiaires en andere medewerkers. Tevens zorgt Novadic-Kentron voor een goede begeleiding en goede randvoorwaarden waaronder de vrijwilligers hun activiteiten verrichten. Het werken met vrijwilligers is binnen Novadic-Kentron in ontwikkeling. Vanwege de complexiteit die onze doelgroep met zich meebrengt is er in het verleden spaarzaam omgegaan met de inzet hiervan. De laatste jaren is er sprake van een omslag in deze visie die mede ingegeven wordt door de samenwerking die we met collega-instellingen zijn aangegaan onder de noemer Handvest van Maastricht. Bij Preventie wordt in het veldwerk regelmatig gewerkt met vrijwilligers in de rol van Peersupporter en worden jongeren ingezet voor preventieactiviteiten op festivals. Novadic-Kentron beschikt nog niet over het keurmerk Goed geregeld en zal het traject in gang zetten om dit te verwerven. Social Return Ten behoeve van de resocialisatie van cliënten die bij Novadic-Kentron in behandeling zijn, wordt ondersteuning aangeboden in de vorm van sociale activering en hulp bij arbeidsre-integratie. Voor de uitvoering hiervan zal in 2015 de samenwerking met de GGZ Breburg, SMO Breda, Surplus Welzijn en de ATEA groep in het kader van Duurzaam aan de slag worden voortgezet. Gemeentelijke jaarverantwoording

5 Novadic-Kentron heeft ieder jaar een aantal stage- en andere opleidingsplaatsen voor stagiaires en leerlingen. In Breda zijn in 2014 zes stagiaires begeleid en zijn er twee (MBO) opleidingsplaatsen. Participeren Herstelondersteunende zorg wordt binnen Novadic-Kentron ingevoerd en de kracht van vrijwilligerswerk, ervaringsdeskundigheid en de eigen kracht van cliënten wordt steeds meer benadrukt. Belangrijke gedachte hierbij is dat de capaciteiten van mensen voorop staan en de mogelijkheden in plaats van de problemen op de voorgrond geplaatst worden. Er wordt gekeken naar wat iemand kan en dat wordt als belangrijke mogelijkheid gezien om bekrachtiging (werkwijze binnen CRA 1 ) te laten plaatsvinden. Een behandeling beklijft het beste door te doen, te oefenen. Gesprekken in spreekkamers zijn belangrijk, maar zelf gaan handelen en proberen het geleerde om te zetten in dagelijkse handelingen, is soms nog lastig. Daarom is er vaak nog een vorm begeleiding/ondersteuning nodig. Die ondersteuning wordt in Breda geboden door: deskundig personeel, die door hun kennis van verslaving een duidelijk toegevoegde waarde hebben; samenwerking (meer) in de keten waardoor trajecten minder versnipperd zijn; inzet van ervaringswerkers en vrijwilligers als essentieel onderdeel van ondersteuning; specifieke activering in te zetten voor de meest kwetsbare doelgroep. In het herstelproces is het van belang blijvend te checken wat iemand zelf kan. Zijn er zaken die iemand inmiddels zelfstandig kan oppakken of met enige steun uit zijn/haar sociale netwerk weer zou kunnen oppakken. Uitgangspunt is dus om begeleiding zo kort als kan te bieden. Een indicatie voor langdurige zorg (begeleiding) moet daarom steeds kritisch bekeken worden. Zodra dat kan afgeschaald worden met als uitgangspunt dat dit (be)lonend is voor de cliënt zelf. Deze is immers in staat zichzelf beter te redden (zelfredzaamheidmatrix). Novadic-Kentron zet zowel professionele krachten in als ervaringswerkers die hun ervaringen deskundig kunnen inzetten. Deze afgewogen gecombineerde inzet maakt dit aanbod tot een doeltreffende, persoonlijke en succesvolle inzet. Met deze begeleiding wordt overlast voorkomen, doorstroom naar lichtere begeleiding (wellicht is geen professionele zorg meer nodig?) mogelijk gemaakt en aansluiting gezocht met lokale en wijkgerichte initiatieven. Er wordt ook gewerkt aan het opbouwen/herstellen van een sociaal netwerk. Om meer invulling te geven aan de inzet van herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid is het Handvest van Maastricht opgericht. Het Handvest van Maastricht is een samenwerking van 15 verslavingszorginstellingen en het landelijk cliëntenradennetwerk dat werkt aan de ontwikkeling van Herstelondersteunende Zorg en Ervaringskennis als derde kennisbron binnen verslavingszorginstellingen. Binnen deze herstelondersteunende zorg, die op dit moment binnen Novadic-Kentron wordt geïmplementeerd, kunnen ervaringsdeskundigen een traject doorlopen dat begint met de rol van ervaringsvrijwilliger, waarbij het door middel van verdere ontwikkeling en opleiding mogelijk is door te groeien naar een betaalde functie binnen de instelling. 1 CRA: Community Reinforcent Approach. Visie op behandeling en begeleiding van Novadic-Kentron. Gemeentelijke jaarverantwoording

6 Voor de verdere doorontwikkeling van ervaringsdeskundigheid is, in 2014, Novadic-Kentron betrokken bij het initiatief voor het oprichten van een regionaal Centrum voor Ervaringsdeskundigheid en Herstel met de GGZ Breburg, SMO Breda, InfoMéér en Bureau Maks, Traverse en RIBW Brabant. Dit wordt in 2015 voortgezet. Op een aantal plaatsen binnen de organisatie wordt sinds een aantal jaar structureel gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers. In het Cliënten Service Bureau in Breda, dit is een informatiepunt dat is gesitueerd bij de klinische voorziening aan de Verlengde Poolseweg. Dit bureau wordt bemand door vrijwilligers die hun behandeling bij Novadic-Kentron hebben afgesloten en die het werk gebruiken als stap in hun resocialisatieproces. In Breda draait daarnaast het project Samen Wachten, hierin worden cliënten die op de wachtlijst staan benaderd door ervaringsdeskundigen en krijgen een aanbod ter overbrugging van de wachttijd. Ook vindt er wekelijks een coachingsgroep plaats waaraan cliënten deel kunnen nemen die overwegen zich als ervaringsdeskundige in te gaan zetten. Wijkgericht werken (wijkontwikkeling en wijkbeheer) Novadic-Kentron sluit op verschillende manieren aan bij de ontwikkelingen van wijkgericht werken. In 2014 is gewerkt aan de ontwikkeling om een deel van de verslavingszorg, door middel van de verschuiving van de gespecialiseerde naar de Basis GGZ, dichter bij de huisartsen en daarmee dichter bij mensen in de wijk te brengen. In 2015 zal dit verder doorgezet worden. Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Novadic-Kentron heeft een eigen meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld geïmplementeerd. Leidraad voor deze meldcode is het basismodel van meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van het ministerie van VWS. Deze meldcode krijgt binnen Novadic-Kentron op casusniveau structureel aandacht tijdens de intake- en evaluatiebesprekingen van cliënten waarop dit van toepassing is. Hierbij wordt bepaald welke stap en bijbehorende actie van toepassing is. Ten behoeve van structurele inbedding van de meldcode is er in ieder team een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling aanwezig. Deze medewerkers worden in 2015 allemaal opnieuw geschoold door middel van deelname aan het cursusaanbod van Veilig Thuis als een verdiepingscursus vanuit Novadic-Kentron. Gemeentelijke jaarverantwoording

7 Productgroep Basiszorg en Opvang Gebruiksruimte Binnen de doorstroomvoorziening, voorheen dienstencentrum t IJ, in Breda exploiteert Novadic-Kentron, in nauwe samenwerking en afstemming met SMO Breda, de gebruiksruimtes waar alcohol- en drugsverslaafden onder toezicht van hulpverleners hun drugs of alcohol op een veilige en hygiënische manier kunnen gebruiken. De openstelling voor de alcohol- en drugsgebruiksruimte was in ,5 uur per week. Zoals verwacht zien we een steeds verdere terugloop in de aantallen bezoekers, als logisch gevolg van de ingebruikname van de woonvoorziening De Vliet. In 2014 zien we het aantal bezoekers stabiliseren. Hulpverleners van de Gebruiksruimte bieden naast het organiseren van een veilige omgeving om te gebruiken, ook advies en voorlichting aan de doelgroep binnen de doorstroomvoorziening en de Vliet. Onze hulpverleners volgen de cliënt, ongeacht waar hij/zij verblijft. Er stonden in 2014 totaal 24 unieke personen geregistreerd (welke wel meermaals per dag de gebruiksruimtes bezoeken), dit zijn er zes minder dan in Frequentie van bezoek In de praktijk blijkt dat de frequentie waarmee een beroep wordt gedaan op de Basiszorg gedurende 2014 redelijk stabiel tot licht afnemend is, ondanks de terugloop van het aantal unieke cliënten. Afgelopen jaar waren dit gemiddeld 28 cliëntbezoeken per dag. Ontwikkelingen in 2014 In 2014 zien we dat de ketensamenwerking voor de complexe doelgroep meer gestalte krijgt. Door de komst van het Stedelijk Kompas en de regiefunctie van de gemeente wordt er een actief beroep gedaan op de doelgroep om te participeren in de aanpak van hun problematiek. Voor iedere bezoeker wordt door de gemeente een cliëntmanager aangewezen die in nauwe samenwerking een herstelplan maakt. Indien het nodig is om naast hulpverlening op het gebied van verslaving, andere vormen van hulpverlening aan te bieden bijvoorbeeld ACT, GGZ of IMW dan wordt dit door de cliëntmanager georganiseerd. Tot slot wordt er beter dan voorheen samengewerkt met de politie en de omwonenden van de Slingerweg. Door de komst van de Vliet in 2012 zien we dat een deel van de doelgroep minder gebruik maakt van de gebruiksruimten. Zij nuttigen hun middelen op de Vliet. Om de gezondheidsschade en de overlast tot een minimum te beperken hebben we onze werkzaamheden gedeeltelijk verplaatst naar de Vliet en de doorstroomvoorziening. Wekelijks bezoeken onze medewerkers de Vliet om in contact te blijven met de doelgroep. Naast het geven van advies, voorlichting en deskundigheidsbevordering aan de medewerkers van SMO Breda, monitoren we voortdurend het middelengebruik en het effect op het lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden van de individuele cliënt. Daar waar de cliënt gemotiveerd is voor verdere behandeling wordt in een korte lijn doorverwezen naar reguliere verslavingsbehandeling. Ureninzet de Vliet is vier uur per week door een SPV en vier uur door een medior medewerker basiszorg. Gemeentelijke jaarverantwoording

8 In 2014 is de samenwerking tussen SMO Breda en Novadic-Kentron vanuit de doorstroomvoorziening en gebruiksruimte sterk verbeterd. De cliënt staat centraal en wekelijks komen beide organisaties bijeen voor een cliëntenbespreking. Op de Vliet vindt eveneens wekelijks een gezamenlijke cliëntenbespreking plaats. Bemoeizorg De coördinatie van het stedelijk bemoeizorgteam Breda wordt uitgevoerd door GGZ Breburg. Deze rapporteert namens het bemoeizorgteam aan de gemeente over de voortgang en legt verantwoording over 2014 af. Novadic-Kentron levert de rapportage naar aanleiding van bijzonderheden op het gebied van verslavingszorg, gesignaleerd door medewerkers van het bemoeizorgteam. Bemoeizorg richt zich op het signaleren en traceren van en contact leggen met (verslaafde) zorgmijders en leidt hen naar reguliere zorgtrajecten. Het zijn veelal chronische, psychiatrische cliënten met verslavingsproblematiek, die in sommige gevallen ernstig dreigen te verloederen en overlast kunnen veroorzaken. Naast dak- en thuislozen bestaat deze doelgroep ook uit mensen die kampen met verborgen leed achter de voordeur. Zij vallen niet direct op door overlast of onwenselijk gedrag. Ontwikkelingen De teamontwikkeling zoals ingezet in 2013, heeft zich in 2014 voortgezet. Zo is er fors geïnvesteerd in de samenwerking binnen het stedelijke team wat, volgens het team zelf, zeker zijn vruchten begint af te werpen. Wel is er vanuit het team grote behoefte aan een teamcoördinator, deze vacature is reeds uitgezet. In 2014 zijn vanuit Novadic-Kentron twee nieuwe bemoeizorgmedewerkers gestart. Doordat deze inzet pas in het 3 e kwartaal is ingezet is de jaarnorm van 4993 uur, met 4347 uur, niet gehaald. De verdere ontwikkelingen, alsmede de KPI s, van het stedelijk bemoeizorgteam zullen worden beschreven en aangeleverd door GGZ Breburg. Trends en vooruitzichten De GHB-problematiek heeft in 2014 onverminderd de aandacht gehad en ook afgelopen jaar weer regelmatig geleid tot contacten en toeleidingen. Er is, zeker in buitengebieden zoals Etten-Leur, een toename te bespeuren in casussen waarbij er sprake is van GHB misbruik en/of afhankelijkheid. Door de multiproblematiek die deze doelgroep veroorzaakt is het noodzakelijk dat de keten van hulpverlening in stelling wordt gebracht. Afgelopen jaar zijn de bemoeizorgmedewerkers wederom intensief aangesloten bij diverse ketens, netwerkverbanden en organisaties. Te noemen zijn MASS, het Veiligheidshuis, de sociale teams in een aantal gemeentes en de wijken van de gemeente Breda, de Centra voor Jeugd en Gezin en Zorg voor Jeugd, de energieleveranciers en vele anderen. Bemoeizorgmedewerkers zien dat er ook in 2014 steeds meer integraal ontwikkeld wordt binnen wijken, zoals signalering, hulpverlening, activering en ontmoeting. Een goede afstemming tussen de werkzaamheden van alle partners is hierbij van essentieel belang. De hulpverlening dicht bij de cliënt aanbieden stond in 2014 centraal en zal zich verder in 2015 ontwikkelen. Het afgelopen jaar hebben de bemoeizorgmedewerkers weer veel te maken gehad met thuiswonende, veelal wat oudere jongeren met een complexe verslavingsproblematiek. Doordat deze doelgroep nog thuis woont, is het systeem rondom deze groep vaak ernstig ontregeld. Gemeentelijke jaarverantwoording

9 De ouders van deze jongeren kunnen door de terugtrekkende beweging van zorg steeds minder goed geholpen worden en wordt de verantwoordelijkheid vaker teruggelegd bij de jongere zelf. Daarnaast hebben jongeren onder de 27 jaar geen recht meer op een uitkering, waardoor ouders zich gedwongen voelen bij te blijven springen. Tevens werden er in 2014 door bemoeizorgmedewerkers steeds vaker dak- en thuislozen waargenomen. Enerzijds zijn de registratiesystemen van de gemeenten verbeterd waardoor de aantal steeds beter in kaart gebracht kunnen worden, anderzijds speelt de verslechterde economie hierbij ook nog steeds een grote rol. De toename van grote huurachterstanden, hennepkwekerijen en excessen in het gebruik van middelen, zorgt er dan voor dat de woningbouwverenigingen steeds vaker de regelgeving strenger moeten naleven. De intensieve samenwerking tussen Bemoeizorg en het Stedelijk Kompas heeft zich goed ontwikkeld in Waar er voorheen nog wel eens cliënten waren die tussen wal en schip vielen, wordt deze doelgroep vaker toegeleid en wordt er door Bemoeizorg intensiever ingestoken op deze groep. Advies en Inschrijving Advies en Inschrijving (A&I) is een centrale afdeling binnen Novadic-Kentron. Zij dragen zorg voor een servicegerichte, klantvriendelijk en uniforme toegang. Daarnaast wordt er op een efficiënte en effectieve wijze gehandeld en ingespeeld op de vragen, wensen en aanmeldingen van potentiële cliënten, diens aanverwanten, verwijzers en ketenpartners. De afdeling is online en per mail toegankelijk, daarnaast zijn ze, tijdens kantooruren, telefonisch bereikbaar. A&I zorgt voor een snelle en correcte doorverwijzing naar zorg binnen de verschillende domeinen van Novadic-Kentron. Om een potentiële cliënt, naar de juiste zorg te leiden, wordt er gebruik gemaakt van een triage-instrument welke speciaal hiervoor ontwikkeld is. Binnen onze instelling kan er verwezen worden naar BasisGGZ (RoderConsult) of naar de verschillende eenheden van de gespecialiseerde GGZ (Novadic-Kentron). Specifieke vragen van mensen die zich zorgen maken over het alcohol- en/of druggebruik van hun partner, ouders of kinderen worden niet aangemeld, maar in contact gebracht met medewerkers van Preventie. A&I blijft het aanspreekpunt voor de cliënt tot aan het moment van het intakegesprek. In 2014 stonden 1391 cliënten uit het Stadsgewest Breda ingeschreven voor hulpverlening bij Novadic-Kentron. Dit betreft in totaal 698 nieuwe aanmeldingen. Daarnaast waren er 682 uitschrijvingen. Voor verdere specificaties, zoals de bereikprestaties per gemeente, verwijzen we naar de tabellen verderop in dit verslag. De centrale aanmeldfunctie wordt gezamenlijk door de zeven centrumgemeenten gefinancierd naar rato van het aantal inwoners. Gemeentelijke jaarverantwoording

10 Productgroep Preventie, Voorlichting en Advies De belangrijkste doelen van verslavingspreventie zijn het voorkomen van verslavingsproblemen, de schade van gebruik beperken en personen die zorg nodig hebben vinden, begeleiden en/of de weg wijzen. Om dit te bereiken is het aanbod toegankelijk. Zo kent het aanbod voor de doelgroep geen financiële drempels en zoeken we hen in hun eigen omgeving op. We kunnen hierdoor een doelgroep bereiken waarvoor de zorg te hoogdrempelig is of waarbij informatieverstrekking noodzakelijk is maar waar (nog) geen zorgvraag is. Deze manier van werken zorgt ervoor dat er met een relatief beperkte inzet van middelen al een groot effect geboekt kan worden. Geen wonder dat preventie in de nieuwe jeugdwet als centraal uitgangspunt is gedefinieerd. De aandacht voor preventie is immers ingegeven uit de noodzaak om de gezondheid van burgers te verbeteren en de kosten in de hand te houden. Novadic-Kentron probeert ook zoveel mogelijk gebruik te maken van kosteneffectieve interventies. Daarvoor gebruiken we interventies die door het Trimbos-Instituut onderzocht zijn. Een ander belangrijk uitgangspunt in de nieuwe jeugdwet is dat jongeren zo snel, dichtbij en effectief mogelijk hulp geboden wordt. Dit past bij het outreachende karakter van preventie en dat zo vroegtijdig en kortdurend mogelijk ondersteuning geboden wordt. Ook willen we preventie inzetten daar waar de kans op problemen het grootst is of waar problemen zijn. We doen dit niet alleen op basis van de gezondheidsprofielen van wijken, maar vooral op basis van signalen van het netwerk, zoals van CJG-ers, jongerenwerkers, wijkagenten etcetera. Zo geven jongerenwerkers in Breda aan dat er vooral problematische jeugdgroepen in Breda Noord zijn en geven wijkagenten in Etten-Leur aan dat zij hun handen vol hebben aan de problemen met GHB-verslaafden. Vooral interventies die ingezet kunnen worden bij kwetsbare jongeren krijgen voorrang (onder andere hangjongeren en jongeren uit de jeugdhulpverlening). Kwetsbare jongeren worden gekenmerkt door een hoger risico op het ontwikkelen van problemen of zij ondervinden al beginnende problemen (selectieve en geïndiceerde preventie). Juist bij beginnende problematiek is de kans op herstel het meest succesrijk. Daarom besteden wij al in een vroeg stadium veel aandacht aan de oorzaken van de problemen. Preventie besteedt ook aandacht aan jongeren die niet geselecteerd zijn op basis van een risicofactor (universele preventie). Ook dit heeft resultaat. Op dit moment beginnen jongeren gemiddeld genomen op latere leeftijd met het drinken van alcohol en drinken zij minder. De preventieve interventies over de gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd en scherpere regels en handhaving van alcoholgebruik en -bezit onder de jeugd hebben gewerkt. Ten slotte heeft Preventie aandacht voor ouderen. Het aantal problematische drinkers onder 55-plussers neemt de laatste jaren toe. Door vroegtijdig te interveniëren hoopt Preventie ook deze trend een halt toe te roepen. Novadic-Kentron biedt haar activiteiten aan middels productkaarten. De productkaarten geven informatie over de doelgroep en de werkwijze. In deze verantwoording zullen per productkaart de activiteiten worden toegelicht. Alvorens dit te doen worden eerst de algemene trends van 2014 besproken. Gemeentelijke jaarverantwoording

11 Algemene trends en ontwikkelingen 2014 Preventie- en Handhavingsplan Novadic-Kentron neemt deel aan zowel de projectgroep als de stuurgroep van het regionale alcoholmatigingsproject Think before you Drink, waar de regio Breda deel van uitmaakt stond in het teken van het opstellen van het Preventie- en Handhavingsplan. Hierin legt de gemeente vast hoe ze invulling geeft aan haar toezichts- en handhavingstaak in het kader van de Drank- en Horecawet (DHW) en welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren, tegen te gaan. Novadic-Kentron heeft gemeenten hierbij geadviseerd. In ons advies proberen wij handhaving en preventie zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Demoralisering alcoholgebruik, startleeftijd alcohol omhoog Wat middelengebruik betreft hebben we in de afgelopen twaalf jaar in Nederland een ware cultuuromslag mogen waarnemen. Waar begin van deze eeuw nog overal de alarmklok werd geluid over het alcoholgebruik van jongeren, met hoge percentages scholieren die veel te veel alcohol dronken, en zelfs op de lagere school al met alcohol kennis maakten (Monshouwer e.a., 2004), zien we nu dat in de afgelopen twaalf jaar het middelengebruik van jongeren (roken, drinken, blowen) aanzienlijk is afgenomen. Dat is een ongeëvenaarde ontwikkeling in gunstige richting, die ook hoopgevend is voor sceptici die menen dat gedrag van adolescenten niet of moeilijk te beïnvloeden zou zijn. Ouders zijn van groot belang gebleken bij de afname van middelengebruik onder jongeren. Zij hebben zonder meer aan deze cultuuromslag bijgedragen door thuis striktere regels over middelengebruik te hanteren, en met meer vertrouwen maatregelen te nemen om middelengebruik bij hun kind te voorkomen of verminderen. Preventie heeft dan ook onverminderd aandacht voor ouders. Meer gamen en internet Het computergebruik van jongeren op het voortgezet onderwijs is toegenomen naar gemiddeld zo n 2,5 uur per dag voor computerspelletjes (inclusief games op smartphones en gameconsoles) en 3 uur per dag voor andere zaken, zoals huiswerk maken en internetten (waarbij we overigens niet uit kunnen sluiten dat ze dat tegelijkertijd doen). Op het basisonderwijs zijn jongeren vooral vaker computerspelletjes gaan spelen (2 uur per dag in 2013). Zij besteden daarnaast een kleine 2 uur per dag aan andere zaken op de computer. Preventie speelt in op deze ontwikkelingen. In onze lesprogramma s in het basisonderwijs besteden wij aandacht aan gameverslaving. Ook krijgen wij met individuele trajecten te maken waar gameproblematiek aanwezig is. Deze vragen komen vooral vanuit het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Ook nemen wij deel aan de landelijke chatservice alcohol & drugs, zodat we via internet bereikbaar zijn. Ieder werkdag kunnen jongeren tussen en chatten met een preventiewerker van een van de deelnemende verslavingszorginstellingen. Van deze chatservice wordt veelvuldig gebruikt gemaakt door jongeren uit Brabant en de vragen zijn zeer divers. De chatservice is onder andere te bereiken via de website Verplaatsing gebruik In het land waren er hardnekkige geruchten dat door de verhoging van de alcoholleeftijd jongeren eerder geneigd zouden zijn om te gaan experimenteren met andere drugs. Het Trimbos Instituut heeft hier een verkenning naar gedaan en deze geruchten werden in het gehele land door professionals niet herkend. Ook in Breda hebben wij geen signalen dat jongeren eerder geneigd zijn naar drugs over te stappen. GHB problematiek stabiliseert Het aantal GHB-incidenten bij de SEH's van ziekenhuizen, bij de politieartsen en bij de EHBO-posten lijkt te stabiliseren. In tegenstelling tot 2013 is er in 2014 wel een nieuwe aanwas aan GHB-verslaafden gesignaleerd door Preventie. Gelukkig is er ook enige uitstroom. Preventie heeft het Gemeentelijke jaarverantwoording

12 afgelopen jaar veel inzet gepleegd op zowel de nieuwe aanwas als op terugvalpreventie/uitstroom. GHB krijgt extra aandacht doordat deze verslaving vaak gepaard gaat met multiproblematiek, zoals overlast, agressie en gezondheidsincidenten. Ook lijkt het afkicken van GHB moeilijker te gaan dan van andere middelen. Stijging van het aantal ecstasy-incidenten Het gebruik van XTC lijkt aanzienlijk minder vaak gepaard te gaan met verslaving en overlast dan GHB, maar het gaat wel steeds vaker gepaard met gezondheidsincidenten. Gegevens van de Monitor Drugsincidenten laten zien dat aanzienlijk meer XTC-gebruikers zich melden op de EHBOpost op een festival. In overlijdensgevallen waarbij gerechtelijke sectie en toxicologisch onderzoek heeft plaatsgevonden, werd in 2013 in negen gevallen MDMA aan gewezen als middel dat een rol kan hebben gespeeld bij het overlijden. In 2014 (tot november) waren dat er zeven. Daarnaast overleed volgens de NFI-gegevens in zowel 2013 als 2014 nog eens één persoon aan vervuilde ecstasypillen (PMMA). Vergelijken we deze cijfers met voorgaande jaren lijkt (je weet niet hoeveel overlijdensgevallen er zijn waarbij geen sectie is verricht) er sprake van een toename. Gezien het omvangrijke aantal gebruikers van uitgaansdrugs, is het aantal mensen dat overlijdt aan de gevolgen van het gebruik ervan relatief beperkt. De maatschappelijke en persoonlijke impact van dergelijke incidenten is desalniettemin groot. De oorzaken van het aantal toegenomen incidenten worden gezocht in de normalisering van het XTC-gebruik (meer gebruikers) en dat de gemiddelde dosering MDMA in ecstasytabletten is toegenomen. Ook op de XTC-ontwikkeling speelt Preventie in. Jongeren worden geïnformeerd over de risico s die zijn verbonden aan het gebruik van uitgaansdrugs en de mogelijkheden om die risico s te verkleinen. Dit gebeurt onder meer op straat en op dance-events (Unity). Ook adviseert Preventie organisatoren van festivals hoe zij de uitgaansomgeving veiliger kunnen maken, bijvoorbeeld door vrije waterverstrekking, temperatuurregulatie en de aanwezigheid van EHBO s met deskundigheid van drugs. Daarnaast is er voor jongeren in Nederland de mogelijkheid om hun drugs te laten testen via het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). In Breda is hiertoe elke woensdag van 16 tot 18 uur de mogelijkheid. Samen met de (landelijke) waarschuwingen die daardoor gegeven kunnen worden bij de constatering van extreem gevaarlijke pillen en poeders, zogeheten Red Alerts, vormt dit eveneens een belangrijk onderdeel van het Nederlandse preventiebeleid. Aandacht nieuwe drugstrend Mede op initiatief van de gemeente Breda is Novadic-Kentron in de afgelopen twee jaar kartrekker geweest van een Europees project, te weten Local Pass. Ook de gemeente Breda participeerde als partner in dit project. Het Europese project heeft ertoe geleid dat er instrumenten zijn ontwikkeld waarmee lokale overheden drugstrends vroegtijdig kunnen signaleren, de risico s taxeren en interventies kunnen uitzetten. De Europese subsidie is toegekend in het kader van de opkomst van zogenoemde New Psychoactive Substances (NPS). De Europese Unie definieert een NPS als een psychoactieve stof die niet genoemd wordt in één van de VN-verdragen maar die op basis van de farmacologische eigenschappen vergelijkbaar is met dat van stoffen die wel in de verdragen genoemd worden. In 2014 is een veldonderzoek afgerond onder uitgaanspubliek in Breda. De uitgaanders waren in 2013 ondervraagd. De uitgaanders zijn ook bevraagd over nieuwe drugstrends. Er zijn 401 uitgaanders ondervraagd. Vijf uitgaanders noemen een NPS als drugstrend. In alle vijf gevallen gaat het om het middel 4-FA (ook wel 4-fmp genoemd). Dit resultaat suggereert dat NPS in Breda niet populair zijn. De opkomst van NPS gaat echter snel. NPS zijn vaak gemakkelijk en goedkoop via internet te verkrijgen. Veel websites spelen in op de groeiende markt van NPS. Ze hebben vaak een breed aanbod, stunten met prijzen en zorgen ervoor dat je het product binnen een paar dagen in huis hebt. In 2014 is 4-FA al acht keer aangeboden op de testservice in Breda. Het zou dus kunnen dat ook 4-FA zijn intrede heeft gedaan in het uitgaansgebied van Breda. Gemeentelijke jaarverantwoording

Gemeente en stadsgewest Breda

Gemeente en stadsgewest Breda Gemeent eenst adgewestbr eda Gemeente en stadsgewest Breda Jaarverantwoording In dit document treft u de jaarverantwoording aan van de gemeentelijk gefinancierde zorg en preventie. Deze is voorzien van

Nadere informatie

Gemeente s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch

Gemeente s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch Gemeente s Hertogenbosch en regio s Hertogenbosch Jaarverantwoording 2013 In dit document treft u de jaarverantwoording aan van de gemeente s Hertogenbosch en de regio s Hertogenbosch. Het betreft hier

Nadere informatie

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8 21 maart 2013 Inhoud Inhoud... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Gezondheidsbeleid op Walcheren... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2 Kaders en ontwikkelingen... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Kaders... 4 2.2.1 Wet Publieke Gezondheid

Nadere informatie

c^tactus swb stichting welzijn brummen Preventie middelengebruik Brummen Plan van aanpak 2012 tot 2015

c^tactus swb stichting welzijn brummen Preventie middelengebruik Brummen Plan van aanpak 2012 tot 2015 GEMEENTE BRUMMEN INTERN: 16 jul 2012 Documentnummer: INT12.0923 Behandelaar: SL/AR DocOnd.: preventie middelengebruik Brummen Gemeente Brummen c^ lf v e r s l a v i n g s z o r g Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

Meerjarenplan 2013-2016. Victas, verslavingszorg

Meerjarenplan 2013-2016. Victas, verslavingszorg Meerjarenplan 2013-2016 Utrecht Victas, verslavingszorg Inhoud 1. Voorwoord 2. Missie, visie en kernwaarden 2.1. Missie 2.2. Visie 2.3. Kernwaarden 3. Achtergrond van dit meerjarenplan 3.1. Verslavingsvraagstukken

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

ggz- en verslavingspreventie

ggz- en verslavingspreventie productcatalogus ggz- en verslavingspreventie Productcatalogus GGZ- en Verslavingspreventie Voorwoord Met veel genoegen bieden wij u de productcatalogus GGZ- en Verslavingspreventie aan. Wij zijn trots

Nadere informatie

Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015

Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015 Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015 Denkrichtingen voor de preventie van (gezondheids schade door) het gebruik van uitgaansdrugs onder jongeren en jongvolwassenen Het gebruik van drugs is van alle

Nadere informatie

erstellen ondersteune oorkomen Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving

erstellen ondersteune oorkomen Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving erstellen Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving oorkomen ondersteune Juli 2014 Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verslaving en verslavingszorg 5 2.1 Wat is verslaving?

Nadere informatie

Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs

Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs Een kortdurend onderzoek in het kader van Klein maar Fijn oktober 2012 Lydian Veldhuis

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie Voor een gezond Bussum Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Kerngegevens Projectleider Afdeling Gert-Jan Vreeke Samenlevingszaken 3 Datum november 2011 3 Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid

Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid Nr. 011.041.0003 Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid Integraal beleid op het gebied van drugs- en alcoholproblematiek in de gemeente Twenterand Datum 23 mei 2011 Versie 7.0 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan 2015 Overzicht voorgenomen activiteiten van Platform Kocon Alcohol & Drugs voor het jaar 2015 op het gebied van onderzoek, preventie en handhaving en maatschappelijk herstel in de gemeente

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Breda Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid 2008-2011. Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008

Nota gezondheidsbeleid 2008-2011. Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008 Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008 Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang Maart 2008 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het verhaal van twee kanten

Het verhaal van twee kanten Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden 7, 8 en 9 Gemeente Meerssen Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden

Nadere informatie

Profiel. instituut voor maatschappelijk welzijn. Cliëntgegevens

Profiel. instituut voor maatschappelijk welzijn. Cliëntgegevens instituut voor maatschappelijk welzijn Profiel Jaarverslag 2007 In dit jaarverslag zijn de drie kernfuncties van het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn centraal gesteld. In de artikelen wordt het profiel

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 mei 2014 Uitgave : Team Veiligheid Naam : S. van Oijen Telefoonnummer : 0570-693411 Mail : s.van.oijen@deventer.nl 1 Inhoud Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 De cijfers 1.3

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

vernieuwen Kliniek in Vught te luxe voor cliënten? Internetverslaving:

vernieuwen Kliniek in Vught te luxe voor cliënten? Internetverslaving: F O CUS O P V E R S L AV I N GsZO R G VAn vernieuwen Begrijpen waar het om gaat Kliniek in Vught te luxe voor cliënten? Internetverslaving: verstoppertje spelen in een andere wereld Rama Kamal over opleiding

Nadere informatie

Zwerfjongeren. Aanpak en achtergrond voor beleid

Zwerfjongeren. Aanpak en achtergrond voor beleid Zwerfjongeren Aanpak en achtergrond voor beleid Zwerfjongeren Aanpak en achtergrond voor beleid Een verdieping en concretisering van gemeentelijke aanpak zwerfjongerenproblematiek Inhoudsopgave Ten geleide

Nadere informatie

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren Colofon IrisZorg Arnhem Oplage: 250 exemplaren RVT 13.015 Stichting IrisZorg Arnhem, maart 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 22 maart 2013 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2013

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren A gemeente Eindhoven Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren Tussenevaluatie periode januari 2009 - juni 2011 en vervolgaanpak Juni 2011 cvk/qc11016904 Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

Uitval project Door!

Uitval project Door! Uitval project Door! Uitval project Door! mevrouw drs. T. Rietveld P. van Daal PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant mei 2007 Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Anneke Risselada Tim M. Schoenmakers Gerda Rodenburg Liesbeth Naaborgh Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Versie 2, 2014 1 Protocol

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Gezondheid 2. Gemeentelijke verantwoordelijkheden 2.1. De Wet publieke gezondheid 2.2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2.3.

Nadere informatie