Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! 5 Larcom Jaarverslag 2012

3 Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom 2 2. Jaarverslag van de directie 5 3. Personeel & Organisatie ArbeidsToeleiding en Coaching (ATC) Cijfers Personeel & Organisatie Bedrijfsonderdelen Larcom Groentechniek Centrale ondernemingsraad over Geconsolideerde balans per 31 december Actief Passief Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Larcom Jaarverslag

4 Verslag Raad van Commissarissen Stichting Larcom Alle politieke verwikkelingen in het afgelopen jaar hebben geleid tot een toename van de onzekerheid, ook bij SW-bedrijven. Eerst de val van het kabinet op 21 april. In de daarop volgende krachtenbundeling van de Kunduzcoalitie kwam er snel een akkoord tot stand, waarin extra werd bezuinigd. Daarna gevolgd door verkiezingen op 12 september en een snel aantreden van het Kabinet Rutte II. Bij al die turbulentie bleef voor de SW-bedrijven één ding overeind staan: Er moet worden bezuinigd ook bij Larcom. Ondertussen is Larcom gewend geraakt aan de mantra bezuinigen en korten. Bij Larcom is gekozen voor de stelling: een crisis biedt bedreigingen, maar ook kansen! Er wordt volop ingezet tot een actief beleid om ook andere doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden. Een pilot is inmiddels succesvol gestart. De directie is met de bestuurders en ambtenaren van de verschillende gemeenten frequent in gesprek om hen te informeren en geïnformeerd te worden. Dit leidt tot een maximale benutting van mogelijkheden om de doelstelling van Larcom om meer mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt toch in een reguliere arbeidsrelatie te brengen. Directie en Raad hebben natuurlijk oog voor bedreigingen, maar zijn toch redelijk positief over de kansen die er ook zijn. Via de koepelorganisatie Cedris, ontvingen wij het Wetsvoorstel Werken naar Vermogen, dat op 1 februari naar de 2e kamer werd gezonden. Via de wethouder van Hardenberg, ontvingen wij de uiting van de Vereniging van Nederlandse gemeenten, VNG, genaamd Handreiking Modellen voor Samenwerking en Besturen van de Sociale Werkvoorziening De Raad kwam dit jaar 5 keer bijeen, waarbij periodiek een lid van het managementteam een deel van de vergadering bijwoonde en ons informeerde over actuele ontwikkelingen. In de vergadering van 10 februari werd het Lange Termijn Plan door de directie uitgereikt en toegelicht. Eind maart vond de jaarlijkse bespreking van de jaarrekening met de accountant plaats. In de vergadering van april kwam ondermeer de bedrijfsschool in Hardenberg aan de orde, waar ervaringscertificaten kunnen worden behaald door de 2 Larcom Jaarverslag 2012

5 medewerkers. Het is een groot succes. 75% van alle medewerkers neemt deel. In juni werden wij geïnformeerd door de manager vestigingen, waarin de missie het verbeteren van de maatschappelijke participatie van mensen met een achterstand tot de arbeidmarkt aan de orde kwam. Benadrukt wordt dat Larcom een partner wil zijn en blijven voor deze mensen, gemeente en opdrachtgevers. Het gaat er om de capaciteit van mensen te verhogen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. In 2012 wordt nog een positief resultaat behaald van ,-. De begroting voor 2013 is beperkt tot een positief begroot resultaat van ,-. Gelet op alle problemen waar Larcom mee te maken heeft, mag geconcludeerd worden dat in 2012 een mooi resultaat werd behaald. Ook de uitkomst van de begroting voor 2013 is bemoedigend. Dit wordt nu al het vijfde volle crisisjaar dat we tegemoet gaan en nog niet één jaar werd er verlies geleden. Dat is voor SW-bedrijven een uitzonderlijke positie. In oktober vond de jaarlijkse evaluatie plaats van het functioneren van de Raad, waarvan een verslag wordt gemaakt. De overgenomen activiteiten van ATC door Larcom, ultimo 2011, vroegen in 2012 veel aandacht van de directie. Uiteindelijk bleek de manager niet te passen binnen de organisatie en vertrok in goed overleg naar een andere werkkring. In de laatste vergadering in december mochten wij weer ons jaarlijkse gesprek hebben met de Centrale Ondernemingsraad. De crisis is vooral merkbaar in het moeilijker detacheren van mensen en het teruglopen van ondermeer de binnenactiviteit fietsen. Anderzijds worden er nog steeds weer nieuwe opdrachten verkregen, maar per saldo staan de resultaten wel onder druk. Een compliment voor de stuurmanskunst van de directie is hier dan ook beslist op haar plaats. De Raad stelt met voldoening vast dat wij goed toegerust aan dit nieuwe jaar zijn begonnen en presenteren dit verslag dan ook met veel genoegen. De Raad van Commissarissen wil de directie, staf, medewerkers en ondernemingsraad bedanken voor het in haar gestelde vertrouwen. Ommen 28 januari 2013 G.F. de Jong - Voorzitter Larcom Jaarverslag

6 Wij kijken altijd vooruit en toekomstgericht! 4 Larcom Jaarverslag 2012

7 2. Jaarverslag van de directie In de laatste Larcom Leven van 2012 schreef ik het volgende: We zijn druk bezig met het afronden van de begroting voor 2013, 19 december presenteren we die aan de Raad van Commissarissen. Die moet deze formeel goedkeuren. We hebben de afgelopen jaren steeds vrij eenvoudig een positieve begroting kunnen opstellen, voor 2013 is dat veel lastiger. Ik ben niet bijgelovig, dus het ligt niet aan de 13 in het jaartal. Er zijn echter wel een aantal oorzaken waarom het dit jaar moeilijker is. De crisis laat zich bij ons ook voelen. We merken dat een aantal markten het moeilijk hebben. Dat heeft een gevolg voor de omzet of geeft prijsdruk. Hierin ligt al opgesloten dat 2012 een ander jaar is dan de vorige jaren. De inhoudelijke kant van Larcom heeft zich goed ontwikkeld. We hebben de bedrijfsschool verder kunnen ontwikkelen, de Pilot op weg naar werk draait volop en we zijn bezig met verschillende verbeter projecten bij de verschillende bedrijfsonderdelen. We willen Larcom verder ontwikkelen, zodat we nog beter in staat zijn om voor de gemeenten onze dienstverlening te laten aansluiten bij de keuzes die zij maken in het kader van de nieuwe wetgeving. Hierdoor kunnen we uiteindelijk de belangen van de doelgroep het beste dienen. De val van het Kabinet heeft hier echter wel onduidelijkheid en daardoor vertraging opgeleverd. We hadden verwacht in 2013 de invoering van de Wet Werken naar Vermogen mee te maken. Dat wordt echter de Participatiewet in In grote lijnen is wel bekend welke kant het opgaat. Men zet in op de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer en de mogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt, maar de details volgen later. Deze vertraging heeft in 2012 nog niet echt gevolgen voor de bedrijfsvoering gehad. We hebben tot en met november redelijk goed gedraaid. De kosten op orde en de omzet was ook redelijk. Wel zagen we hier en daar negatieve ontwikkelingen in de markt, detacheren ging moeilijker, sommige klanten hadden problemen met productie, betalingstermijn liep hier en daar op. De laatste maand van 2012 was dan ook duidelijk minder. Financieel is 2012 toch een goed jaar geweest. We hebben weliswaar niet helemaal kunnen realiseren wat we hebben afgesproken in het budget, maar hebben het jaar wel positief kunnen afsluiten. Bij een netto omzet van ,- hebben we het jaar afgesloten met netto winst van ,-. Op balansdatum hadden we een nagenoeg vrij opneembaar bedrag van ruim 2,1 miljoen euro aan liquide middelen en rekening Larcom Jaarverslag

8 houdend met de BAGL als Eigen Vermogen hadden we een solvabiliteitsratio van 17%. Een resultaat waar we trots op zijn en waarvan we kunnen zeggen dat we onze taak tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten hebben kunnen uitvoeren. We moeten ons echter wel blijven realiseren dat de diverse gemeenten via de rijkssubsidie een behoorlijk stuk van de kosten voor hun rekening nemen. Deze subsidie gaat de komende jaren nog fors afnemen, ongeveer 3.000,- per A.J. (arbeidsjaar, ongeveer 1 Fte). Er zijn een aantal knoppen waar we, om deze daling op te vangen, in theorie aan kunnen draaien en daar zullen we ook zeker naar kijken, maar het grootste deel van de kosten zit in de lonen van de SW medewerkers en die zijn beschermd. Op ons zal de komende jaren veel druk liggen om samen met de gemeenten te proberen zo optimaal mogelijk te presteren. Uiteindelijk kunnen we alleen samen tot goede oplossingen komen om ook mensen die in de toekomst aan de kant blijven staan, te kunnen helpen. Dat betekent solidariteit in de gehele keten van onze huidige medewerkers tot en met de gemeenten. Het gaat tenslotte om de mensen. Henk Blaauw - Algemeen Directeur 6 Larcom Jaarverslag 2012

9 Larcom Jaarverslag

10 Wij houden het voor iedereen leuk! 8 Larcom Jaarverslag 2012

11 3. Personeel & Organisatie 3.1. ArbeidsToeleiding en Coaching B.V. (ATC B.V.) Het jaar 2012 was voor P&O een jaar vol uitdagende ontwikkelingen. In de loop van 2012 werd de Wet Werken naar Vermogen (Wwnv) controversieel verklaard. Hierdoor kwamen de eerder aangekondigde re-integratiemiddelen (zoals loondispensatie) niet beschikbaar. Toch hebben we besloten om in de vorm van de pilot Wwnv (werktitel: Op weg naar Werk!) te starten met het ontwikkelen van leer-werktrajecten voor bijstandsgerechtigden (WWB) met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Om de coördinatie rondom het proces zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we binnen de afdeling P&O een aantal disciplines samengevoegd tot één team ATC. Naar buiten toe opereert dit team onder de naam ATC B.V. en fungeert zij als servicepunt voor werkgevers op het gebied van arbeidsbemiddeling. Met de pilot Op weg naar werk! willen we een effectieve methodiek ontwikkelen om WWB-ers middels gedegen (psychologisch- en arbeidskundig) onderzoek en gerichte training te re-integreren op die arbeidsmarkt. Daarbij moet per saldo voor de gemeente een financieel voordeel (schadelastbeperking) optreden. In 2012 is veel enthousiasme en energie gestoken in het ontwikkelen van de concept-methodiek. Na een (intake-) selectie is in september een eerste groep van 11 trajecters van start gegaan. Dit heeft veel nuttige informatie opgeleverd waarmee we de methodiek kunnen verbeteren en het proces effectiever en efficiënter kunnen inrichten. Een aantal deelnemers heeft om uiteenlopende redenen de eindstreep niet gehaald. Voor een 4-tal wordt momenteel nog naar een baan gezocht. Hun kansen lijken, ondanks de moeilijke arbeidsmarkt, goed. Twee kandidaten hebben inmiddels een functie op de arbeidsmarkt weten te bemachtigen. Dit zijn bemoedigende resultaten. In totaal stonden op 31 december 67 personen als kandidaat voor de pilot geregistreerd. Op dit moment is het nog te vroeg om aan te geven of er daadwerkelijk schadelastbeperking gaat optreden. Daarover zal in 2013, als meerdere trajecten zijn afgerond, meer duidelijkheid moeten komen. Om de re-integratiekansen van WWB-ers en de detacheringsmogelijkheden voor SW-medewerkers te vergroten, is de detacheringsdiscipline onderverdeeld in 3 specialismen; jobcoaches die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van uitgeplaatste medewerkers; consulenten arbeidsbemiddeling die naast het begeleiden van medewerkers ook een belangrijk aandeel hebben in de acquisitie en een accountmanager die zich vrijwel uitsluitend bezig houdt met het bewerken van de arbeidsmarkt. Alle personeels-, ontwikkel en re-integratieprocessen van zowel SW-medewerkers, als WWB-ers- en overigen (Wajong-trajecten (21); trajecten voor het UWV (4)) worden nauwkeurig vastgelegd in het vorig jaar geïmplementeerde cliënt-volg- en personeelsinformatiesysteem Compas. Larcom Jaarverslag

12 Rapportages voor onder andere de rijksoverheid en gemeenten kunnen nu eenvoudiger tot stand komen. Er is op dit gebied een grote slag gemaakt. Bedrijfsschool Binnen de Bedrijfsschool die medio vorig jaar als project is gestart, worden medewerkers gericht ontwikkeld op het gebied van arbeidsvaardigheden en competenties. De bedrijfsschool duurt 2 jaar. We hebben de activiteiten na het eerste jaar geëvalueerd. De tussentijdse conclusie is dat de bedrijfsschool positief bijdraagt aan de ontwikkeling van de medewerkers. Dit uit zich ondermeer door betere samenwerking tussen medewerkers, beter om kunnen gaan met kritiek, meer initiatief en assertiviteit van medewerkers. Ook voor het tweede bedrijfsschooljaar is weer een uitdagend scholingsprogramma opgesteld. Door rijksbezuinigingen op deze vorm van scholing is nog onduidelijk of de bedrijfsschool ook voor andere Larcomonderdelen ingevoerd kan worden. Zo houden we het leuk Het project Zo houden we het leuk is in 2012 voortgezet. Het belang van het organisatiebreed bespreken van (gedrag-) thema s wordt breed onderkend. Het wordt door leidinggevenden als sturingsinstrument ingezet. Dit is dan ook de reden dat we door zullen gaan met het project. Arbeidsomstandigheden RI&E s vormen de basis voor een goed Arbo-beleid. Werken aan het voorkomen en oplossen van risico s in het werk is een continu proces. Dit proces wordt in het arboplatform bewaakt. We zijn gestart met een plan om Periodiek ArbeidGezondheidkundig Onderzoek (PAGO s) en Preventief Medisch Onderzoek (PMO s) op te zetten. Daarmee willen we bewaken dat gezondheidsaspecten die door werkzaamheden binnen Larcom worden beïnvloed zich niet negatief ontwikkelen in de loop van de tijd. Met de PMO willen we middels een steekproef een beeld krijgen van de algemene gezondheidssituatie van medewerkers bij Larcom en vaststellen of er aanleiding is tot het nemen van maatregelen. Het accent van het Arbo-beleid komt zo meer op preventie te liggen. Het ziekteverzuimpercentage (13%) van de SW-medewerkers binnen Larcom laat over de laatste 3 jaar een stabiel beeld zien. Het gemiddelde verzuimpercentage van de niet SW-medewerkers is van 4% in 2010 gedaald naar 2% in Afstemming met gemeenten De veelomvattende aanstaande veranderingen in de wetgeving geven aanleiding tot regelmatig overleg met de gemeenten. De vraag daarbij is: Hoe kunnen we gezamenlijk vorm geven aan en aanvullend aan elkaar werken, om zo goed mogelijk op deze veranderingen in te spelen. In de pilot Op weg naar werk! komt dat goed tot uiting. De gemeente Hardenberg heeft eenmalig uitbreiding van de (SW-)taakstelling gehad. Daardoor was het mogelijk een aantal mensen van de wachtlijst, tijdelijk een arbeidscontract te geven. Dit verklaart de daling van het aantal personen op de wachtlijst aan het eind van 2012 (zie tabel aantal personen op de wachtlijst, hiernaast). Kortom; 2012 was wederom een boeiend jaar waarin veel werk is verzet. 10 Larcom Jaarverslag 2012

13 3.2. Cijfers Personeel & Organisatie Aantal personen op de wachtlijst Gemeente 31/12/10 31/12/11 31/12/12 Ommen Hardenberg Twenterand nvt nvt nvt Raalte nvt nvt nvt Dalfsen nvt nvt nvt Larcom Totaal Aantal personen in begeleid werken Gemeente 31/12/10 31/12/11 31/12/12 Ommen Hardenberg Twenterand Raalte Dalfsen Larcom Totaal Aantal gedetacheerden Gemeente 31/12/10 31/12/11 31/12/12 Ommen Hardenberg Twenterand Raalte Dalfsen Overige Larcom Totaal Wsw dienstbetrekkingen Gemeente 31/12/10 31/12/11 31/12/12 Ommen Hardenberg Twenterand Raalte Dalfsen Overige Larcom Totaal Trajecten WWB Gemeente 31/12/10 31/12/11 31/12/12 Ommen Hardenberg Twenterand Raalte Dalfsen Overige Larcom Jaarverslag Totaal

14 Wij halen het beste uit iedereen! 12 Larcom Jaarverslag 2012

15 4. Bedrijfsonderdelen Vestigingen (Ommen, Hardenberg, Raalte) Omzetmatig was 2012 aanvankelijk een goed jaar, dit geldt zeker voor de eerste helft en vooral voor de industriële omzet. Eigenlijk tot aan het najaar konden wij fors plussen t.o.v. de begroting. Alle afdelingen waren constant bezet en van enige stilstand was geen sprake. Overigens heel goed voor de mensen die arbeidsritme in hun ontwikkeling als doelstelling hadden staan. Ook de diversiteit in de verschillende processen, van eenvoudig tot moeilijk, was constant beschikbaar, waardoor het zoeken (intern) naar een passende werkplek voor onze mensen eenvoudiger werd. Echter in het tweede deel van het jaar begon zich een kentering af te tekenen. Een aantal klanten moest gaan reorganiseren. Daardoor kregen wij minder werk uitbesteed en kwamen mensen die daar waren gedetacheerd terug. Daarna en dan vooral de laatste 2 maanden, waren er een groot aantal klanten die hun opdrachten of naar beneden bijstelden of geen nieuwe opdrachten uit deden gaan. Het resultaat heeft hierdoor, na de aanvankelijke goede start, toch nog een deuk opgelopen. Het uiteindelijk industriële resultaat is (inclusief detachering): Begrote omzet 2012 : ,- Werkelijke omzet 2012 : ,- Begrote toegevoegde waarde 2012 : ,- Gerealiseerde toegevoegde waarde 2012 : ,- Detachering: Bijna het gehele jaar heeft het detacheringsresultaat tegen het begrote resultaat aangezeten. De crisis sloeg klaarblijkelijk opeens bij iedereen toe. Omdat wij het stilzitten van onze mensen een slechte zaak vinden, voor zowel de ontwikkeling, als de motivatie, hebben wij met veel moeite ander werk kunnen binnenhalen. Echter hier stonden wel veel lagere verdiensten tegenover en de orders waren vaak klein en stonden onder hoge tijdsdruk. Ondanks dat er sprake is van een crisis in Nederland, moeten wij vaststellen dat ook hier vooral de laatste 2 maanden van het jaar echt iets van was te merken. Er zijn in toenemende mate mensen van buiten terug naar binnen geplaatst, omdat onze klanten onvoldoende werk en/of opdrachten hadden. Een onderscheid in kleine of grote bedrijven is hierin niet te maken. Iedereen had het blijkbaar op eens moeilijk. Larcom Jaarverslag

16 Wij zij hierdoor budgettair behoorlijk achterop geraakt, met als uiteindelijk resultaat; Begrote omzet 2012 : ,- Werkelijke omzet 2012 : ,- Vermindering Afdrachten. Deze houdt echter op te bestaan, waardoor voortzetting van de bedrijfsschool in andere vestigingen discutabel wordt, tenzij wij andere oplossingen voor financiering vinden. Larcom Fietsen Productie B.V. (LFP B.V.) Op de fietsenafdeling hebben wij de eerste helft van het jaar zelfs met 3 productielijnen moeten produceren. Dit heeft wel geleid tot bezettingsproblemen. Uiteindelijk hebben we mensen ingehuurd bij WEZO uit Zwolle. Door deze hectiek hebben wij veel tijd aan opleiding van deze mensen verloren. Hierdoor was de output aanvankelijk laag, waardoor wij vaak moesten switchen van order en type fiets en waardoor wij veel efficiencyverlies hebben opgelopen. Dit heeft de zaak uiteindelijk kostentechnisch behoorlijk op zijn kop gezet, met als uiteindelijk resultaat: Begrote omzet 2012 : ,- Werkelijke omzet 2012 : ,- Het project Digitalisering van de Gemeentearchieven, dat in samenwerking met de gemeente Hardenberg is opgezet en dat met mensen vanuit de gemeente (langdurig werklozen) en met mensen van Larcom (WSW) wordt bemand, loopt na enkele opstartproblemen al enige tijd zeer voortvarend. Wij zijn al met de gemeente in gesprek om het project na afloop van de bouwvergunningen met andere vergunningen en/of persoonsbewijzen op dezelfde manier voort te zetten. Ziekteverzuim Door ingebruikname van ons nieuwe cliënt volg systeem Compas in de loop van 2012, is het niet goed mogelijk een nauwkeurige vergelijking te maken tussen 2012 en de jaren ervoor. Wij kunnen niet anders vaststellen dan dat wij hier na alle moeite en het harde werken behoorlijk ontevreden over zijn. Ontwikkeling Wij hebben vastgesteld dat de bedrijfsschool in Hardenberg goed heeft gefunctioneerd voor wat betreft de ontwikkeling van de deelnemers. Daarom is besloten de bedrijfsschool in Hardenberg voort te zetten met het oorspronkelijk geplande 2e jaar. De financiering van de bedrijfsschool gebeurt voor een groot gedeelte door aanspraak te maken op de Wet Het ziekteverzuim van de gedetacheerde mensen is, in tegenstelling tot eerder, uit het overzicht gehaald, en wordt apart gepresenteerd. Zoals nu gepresenteerd ligt het verzuim van Vestigingen in 2012 een procent hoger dan in 2011, te weten 13.3% tegenover 12.3%. Omdat het verzuim onder de gedetacheerde mensen gemiddeld lager ligt dan bij de mensen die beschut binnen werken, lijkt het erop dat het verzuim niet wezenlijk is toegenomen en dat onze aandacht een positief effect heeft gehad. De aandacht voor dit onderwerp zal in 2013, naast rendement, ontwikkeling en efficiency, speerpunt blijven. 14 Larcom Jaarverslag 2012

17 Larcom Jaarverslag

18 Wij doen het samen, dat belonen wij graag! 16 Larcom Jaarverslag 2012

19 5. Larcom Groentechniek De begroting voor 2012 was gebaseerd op de goede resultaten van het jaar 2011, gekoppeld aan een stuk gezonde ambitie en uitdaging. De invloed binnen de markt van de recessie en de interne ontwikkelingen waren onvoldoende op hun waarde ingeschat. De ambitie en het gerealiseerde resultaat heeft in 2012 niet aan de verwachtingen voldaan. Klanten Het streven is altijd om een stabiel klantenbestand te behouden, gebaseerd op meerjarige prijsafspraken. Het wordt steeds lastiger om deze optimale situatie te halen. Dit geldt niet alleen voor de particuliere klanten, maar ook voor de gemeenten binnen het werkgebied van Larcom. Met de gemeenten bestaan goede relaties, maar ook hier zijn verschuivingen merkbaar. Bezuinigingen worden doorgevoerd, wat de omzet voor Larcom Groentechniek verlaagt. Concrete maatregelen bij gemeenten die invloed hebben op de omzet bij Larcom Groentechniek zijn: Er wordt gekozen voor een extensievere, dus goedkopere vorm van onderhoud. Er wordt omgevormd naar gazon, wat goedkoper is in het beheer. Gemeentelijke diensten nemen zelf meer onderhoudswerkzaamheden ter hand. Er zijn minder nieuwe (bouw)activiteiten binnen een gemeente, waardoor aanleg en uitbreiding van het groenareaal van groen nauwelijks meer plaatsvindt. Er komt nauwelijks meer werk in de vorm van eenmalige klussen naar Larcom toe in de wintermaanden. De particuliere groenmarkt waar Larcom Groentechniek oorspronkelijk actief in was, is grotendeels overgedragen naar het bedrijfsleven, waardoor Larcom Groentechniek in 2012 maar voor een 5-tal grote bedrijven en instellingen onderhoudswerkzaamheden heeft uitgevoerd. In 2012 zijn bij 2 A-klanten langlopende contracten (3-5 jaar) afgesloten. Prijzen staan onder druk en om de omzet veilig te stellen was het noodzakelijk zware onderhandelingen te voeren. Bij de klanten waar medewerkers gedetacheerd zijn is de recessie ook voelbaar. Het gevolg is dat het in 2012 regelmatig is voorgekomen dat er een detacheringplaats afviel. De medewerkers die terugkeren van detachering in de Larcom organisatie, worden ingezet binnen de eigen productieomgeving. De Netto Toegevoegde Waarde van 2012 was ,- lager dan geraamd. Personeel Het groeizame weer en het uitblijven van extra WWBmedewerkers maakte het noodzakelijk dat structurele inzet van extra personeel in 2012 noodzakelijk was. Er is evenals in 2011 gebruik gemaakt van tijdelijke inhuur van voorlieden en van complete (brand)ploegen. Binnen het team van rayonchefs is extra ondersteuning ingezet. Een nieuwe rayonleider is aangetrokken voor het rayon Dedemsvaart. Ziekteverzuimcijfers zijn vergelijkbaar met de afgelopen jaren en blijven continu aandacht vragen. Larcom Jaarverslag

20 Bedrijfsprocessen In 2012 is de basis gelegd voor een vernieuwde organisatiestructuur binnen Larcom Groentechniek. Om beter te kunnen voldoen aan onze taak om mensen op de juiste plek te kunnen laten werken en om dit op een zo efficiënt mogelijke manier te doen, hebben we het project Naar een slagvaardiger Larcom Groentechniek opgestart. Larcom Groentechniek gaat opereren vanuit 6 rayons, waarin 1 rayonchef en 1 assistent verantwoordelijk zijn voor de leiding van ongeveer 50 medewerkers. Binnen het rayon staat de begeleiding van de medewerkers centraal, die zo dicht mogelijk op de werkvloer gegeven moet worden. Terugkerend thema is de juiste man op de juiste plaats, waarbij professionaliteit en flexibiliteit kernbegrippen zijn. De werktitel die dit proces heeft meegekregen is Naar een nog slagvaardiger Larcom Groentechniek. In februari 2012 is het beleidsstuk goedgekeurd door de OC (onderdeelscommissie) en op 1 november 2012 heeft de formele aftrap plaatsgevonden. Het kwaliteitslabel duurzaam terreinbeheer is in 2012 voor het eerst behaald. Door het behalen van dit certificaat mag Larcom Groentechniek het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (glyfosaat) continueren. Ook is het VCA certificaat in 2012 behouden. Financiën De financiële resultaten van Larcom Groentechniek zijn ruim achter gebleven bij de verwachting. Achterblijvende omzet met slechts gering lagere kosten, gekoppeld aan een forse overschrijding van de post inleen extra personeel, hebben ertoe bijgedragen dat het netto resultaat fors lager is uitgekomen dan begroot. Bedrijfskosten zijn vrij stabiel gebleven en lagen in de lijn van de verwachting. Er wordt veel aandacht besteed aan het leidinggevende kader die verantwoordelijk is voor de goede en zorgvuldige (bege)leiding van de medewerkers, en voor het juist en correct uitvoeren van de werkzaamheden. De rol van de voorman is hierbij cruciaal. Resultaten zullen zichtbaar moeten worden in de loop van Larcom Jaarverslag 2012

21 Larcom Jaarverslag

22 6. Centrale ondernemingsraad over 2012 Het jaarverslag 2012 begin ik om te zeggen dat door de crisis veel bedrijven om ons heen moeten sluiten of medewerkers moeten ontslaan. De vestigingen van Larcom waren daarentegen voldoende voorzien van werkzaamheden. Larcom heeft het financieel gezien goed gedaan. Door de invoering van de nieuwe Participatiewet gaat er veel veranderen binnen de SW. Om met de tijd mee te gaan, wordt er bij Groentechniek een nieuw project opgestart onder de naam: Naar een nog slagvaardiger Larcom Groentechniek. De nadruk van de organisatiewijziging ligt op de uitvoering van de primaire processen, de mensbegeleiding, mensontwikkeling en de realisatie van het groen product. De overige onderdelen binnen Groentechniek, zoals machinebeheer, opleidingen en dergelijke, zullen niet veranderen. Er is gekozen om de structuuraanpassing geleidelijk te laten plaatsvinden. Deze keuze is bewust om de organisatie tijd te geven, waarbij de capaciteiten van de assistent rayonchefs en voorlieden zich kunnen ontwikkelen in de gewenste richting. De Ondernemingsraad heeft, naar aanleiding van een Praatstuk en Notitie discussie werktijdenregeling van de directie, een commissie opgericht met leden van de Ondernemingsraad. Daar zijn de voorzitters van de Onderdeelcommissies aan toegevoegd. Na uitvoerig overleg is er een nieuwe Werktijdenregeling 2013 uit gekomen met instemming van de Ondernemingsraad en directie. Op 11 oktober is de Ondernemingsraad uitgenodigd voor de jaarlijkse POC- m.e.o.n. dag in Hotel Hampshire te Apeldoorn. Er waren drie organisatie vraagstukken: Joint venture, oplossing voor duurzame plaatsing van mensen bij reguliere werkgevers. Directeur van de Inclusief Groep gaf hier uitleg over. Samenwerking met een AWBZ-instelling, de voordelen voor het SW-bedrijf. Lisette Bosch, directeur bij Wedeo gaf aan hoe zij dit hebben vormgegeven en wat de voordelen en valkuilen zijn. De werkgever als methodiek, hoe succesvol kun je mensen plaatsen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een veranderende aanpak die wordt doorgevoerd binnen de gemeente Enschede en die moet leiden tot duurzaam plaatsen van medewerkers bij reguliere banen. Dit wordt toegelicht, wat betekent dit, wat het kan opleveren en wat zijn de valkuilen. Hierna was er een forumdiscussie waar de 15 aangesloten Ondernemingsraden goed gebruik van maakten. Na de lunch waren er verschillende Workshops, waaronder marketing van het SW-bedrijf, nieuwe medezeggenschap, sociaal plan en de afstemming met het GO (gemeentelijk overleg) en uittreding van gemeenten uit de gemeenschappelijke regeling (GR) en de gevolgen voor het SW-bedrijf. 20 Larcom Jaarverslag 2012

23 Om uur nam men afscheid met een drankje en ging met een gezonde dosis kennis weer terug naar huis. De Ondernemingsraad is op donderdag 29 en vrijdag 30 november op cursus geweest in Steenwijk. Er werd een programma afgewerkt met o.a. een gezamenlijke sterktezwakte analyse van Larcom. Hier moesten de sterke en zwakke punten vanuit de organisatie naar voren komen. Daarnaast moest er worden gekeken naar de kansen en bedreigingen voor de toekomst. De Ondernemingsraad moest aangeven op basis van een aantal zaken waar Larcom zich op kan richten voor de toekomst. Ook werden er oefeningen gedaan op vergadertechniek. De Ondernemingsraad heeft op vrijdag 19 december weer haar jaarlijks gesprek gehad met de Raad van Commissarissen. Onderwerpen van gesprek waren: Verandering van de nieuwe wetgeving, politiek gezien. Hoe gaan Larcom en gemeenten daarmee om en hebben de Raad van Commissarissen daar ook invloed op. In 2012 heeft de Ondernemingsraad de volgende Instemmingaanvragen behandeld. Agressiebeleid en Agressieprotocol Larcom Het nieuwe auto rijden Gedragscode sociale media Werktijdenregeling 2013 Namens de Ondernemingsraad, Namens de OR, Henk Wink - Voorzitter Ondernemingsraad Larcom Jaarverslag

24 Wij houden graag alles in balans! 22 Larcom Jaarverslag 2012

25 7. Geconsolideerde balans per 31 december 2012 Voor resultaatbestemming Actief A. Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen B. Vlottende activa I. Voorraden Grond en hulpstoffen Onderhanden werk Gereed product en handelsgoederen II. Vorderingen Vorderingen op handelsdebiteuren Overige vorderingen Overlopende activa III. Liquide middelen Totaal Larcom Jaarverslag

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! Jaarverslag 2011 Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! 5 Larcom Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom 2 2. Jaarverslag van de directie 5 2.1. ArbeidsToeleiding en Coaching

Nadere informatie

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! Jaarverslag 2014 Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! 5 Larcom Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom 2 2. Jaarverslag van de directie 5 3. Personeel & Organisatie 7 3.1.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Jaarverslag. Verslag Raad van Commissarissen stichting Larcom 3. Veslag van de Directie 5. Personeel & Organisatie 7

Jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Jaarverslag. Verslag Raad van Commissarissen stichting Larcom 3. Veslag van de Directie 5. Personeel & Organisatie 7 Jaarverslag Inhoudsopgave Jaarverslag Verslag Raad van Commissarissen stichting Larcom 3 Veslag van de Directie 5 Personeel & Organisatie 7 Cijfers personeel & Organisatie 9 Bedrijfsonderdelen 10 - Vestigingen

Nadere informatie

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! Jaarverslag 2013 Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! 5 Larcom Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom 2 2. Jaarverslag van de directie 5 3. Personeel & Organisatie 7 3.1.

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Inhoud. Jaarverslag. Verslag 2009 Raad van Commissarissen Stichting Larcom 3. Verslag van de directie 6. Personeel & Organisatie 8

Jaarverslag Inhoud. Jaarverslag. Verslag 2009 Raad van Commissarissen Stichting Larcom 3. Verslag van de directie 6. Personeel & Organisatie 8 Jaarverslag Inhoud Jaarverslag Verslag 2009 Raad van Commissarissen Stichting Larcom 3 Verslag van de directie 6 Personeel & Organisatie 8 Cijfers personeel & Organisatie 10 Bedrijfsonderdelen 11 - De

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Stichting Modus te Drunen 1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa 31 december 2013 31 december 2012 Vorderingen overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle Jaarrekening 2014 Hebbus Meppelerstraatweg 15 8022 AE Voorblad 0 Inhoud Resultaatvergelijk 2 Balans 4 V en W 6 Vlottende activa 7 Langlopende schulden 8 Kortlopende schulden 9 Toelichting V&W 10 1 Pagina

Nadere informatie

III. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava. ontvangen c l. 03 JUN 2011 IN.1111247 beh: IAJ ) 2- streef: Gemeente Oosterhout

III. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava. ontvangen c l. 03 JUN 2011 IN.1111247 beh: IAJ ) 2- streef: Gemeente Oosterhout (/ GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava III Gemeente Oosterhout ontvangen c l 03 JUN 20 IN.247 beh: IAJ ) 2- streef: Gemeente Oosterhout T.a.v. het college Postbus 0.50 4900 GB OOSTERHOUT kopie: Datum: 26

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014

Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014 2.VERSLAG VAN BESTUUR Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014 Inleiding Het boekjaar 2013/2014 is voor Fortuna Sittard een goed seizoen geweest. Sportief gezien heeft het eerste elftal wederom

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.14 31.12.13 I Materiële vaste activa 332.076

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Balans per 31 december 2015 ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Stichting Getekend Door Schilder AH Assendelft. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting Getekend Door Schilder AH Assendelft. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting Getekend Door Schilder 7 1567AH Assendelft KvK-nummer: 5283128 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud FINANCIEEL VERSLAG Samenstellingsverklaring Bestuursverslag JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Jaarstukken bij de aangifte Vennootschapsbelasting. Vpb

Jaarstukken bij de aangifte Vennootschapsbelasting. Vpb VPB 83-1Z91PL 12345 2009 Jaarstukken bij de aangifte Vennootschapsbelasting 09 Vpb < Waaruit bestaan deze jaarstukken bij de aangifte? Jaarstukken bij de aangifte vennootschapsbelasting Deze jaarstukken

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING 3 Balans 4 Winst-en-verliesrekening 6

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.15 31.12.14 I Materiële vaste activa 362.603

Nadere informatie

gebouwen en -terreinen

gebouwen en -terreinen Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde 1.956.127 85.501 50.066 2.091.694

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

FACTSHEET 23 juli 2013

FACTSHEET 23 juli 2013 FACTSHEET 23 juli 2013 Bedrijf : Trotter International Holding B.V. ( Trotter ) Opgericht : 26-4-2012 Gevestigd in : Nederland Branche : Dienstverlening Werknemers : 0 50 Jaarrekening : Unaudited concept

Nadere informatie

Financiën van Ondernemingen Jaarcijfers 2015

Financiën van Ondernemingen Jaarcijfers 2015 Financiën van Ondernemingen Jaarcijfers 2015 Periode 2015 Pagina 2 Verslagjaar Pagina 2 Algemeen Pagina 2 Buitenlandse zeggenschappen Pagina 2 Uiteindelijke zeggenschap wereldwijde ondernemingengroep Pagina

Nadere informatie

o UJ . provincie ^}(^ groningen 1 O DEC Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer

o UJ . provincie ^}(^ groningen 1 O DEC Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer . provincie ^}(^ groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: wv/w.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

INLEIDING. In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af van hetgeen in 2014 is neergezet om aan de missie te voldoen. ORGANISATIE EN FORMATIE

INLEIDING. In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af van hetgeen in 2014 is neergezet om aan de missie te voldoen. ORGANISATIE EN FORMATIE J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 S T I C H T I N G K R I N G LO O P C E N T R U M G O R I N C H E M INLEIDING Stichting Kringloopcentrum Gorinchem, verder te noemen KCG heeft als missie het tegengaan van

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Om bij onze doelgroepmedewerkers de focus op uitstroom te krijgen, is het van belang dat we vanuit

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Lander-plus. Geldermalsen, 23 mei 2016

Jaarrekening. Stichting Lander-plus. Geldermalsen, 23 mei 2016 Jaarrekening 2015 Stichting Lander-plus Geldermalsen, 23 mei 2016 Bestuursverslag Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de stichting Lander-plus. Lander-plus fungeert als steunstichting voor de activiteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008 Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST Accountantsrapport over 2008 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 2 Financieel verslag Jaarrekening Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie