Verkorte handleiding melden in SISA voor professionals binnen het Onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkorte handleiding melden in SISA voor professionals binnen het Onderwijs"

Transcriptie

1 Verkorte handleiding melden in SISA voor professionals binnen het Onderwijs I. den Ouden, SISA versie 17 juli

2 INLEIDING Opbouw handleiding In deze handleiding wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen: Wanneer meld ik in SISA 3 Risicoprofiel 4 Hoe meld ik in SISA 6 Onder welke voorwaarden meld ik in SISA 7 Wat doe ik na een match 7 Wie gaat er melden vanuit het onderwijs in SISA 8 Brief aan ouder(s) verzorger(s) 9 Sluitende aanpak Soms ondervindt een leerling problemen tijdens het opgroeien. Dan zijn er vaak verschillende organisaties die de leerling daarbij helpen. Het kan gebeuren dat meerdere instanties tegelijkertijd hulp bieden. Dan is het belangrijk dat organisaties dit van elkaar weten. De hulp aan de leerling kan dan op elkaar worden afgestemd. Wat is SISA SISA is een signaleringssysteem, ook wel verwijsindex genoemd. SISA staat voor Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak. De deelnemende organisaties bepalen, volgens eigen criteria, wanneer ze een kind melden in SISA. Wanneer er twee meldingen/signalen vanuit verschillende organisaties over hetzelfde kind binnenkomen, ontstaat er automatisch een match. De meldende organisaties krijgen het bericht dat ook een andere organisatie hulp biedt. In dit bericht staat de naam en het telefoonnummer van de andere melder, zodat ze contact met elkaar kunnen opnemen. De ouders van de leerling ontvangen van SISA een brief over de match. (zie bladzijde 9). In het systeem staat niet wat er met de leerling aan de hand is, alleen dát er iets aan de hand is en wie de melders zijn. SISA zorgt ervoor dat je eigen meldingen worden gematcht met andere meldingen. Begrippen ZAT-MDO-ST CJG ELD-LVS-DMO Match Frequent overleg binnen de school tussen verschillende disciplines. Zorg Advies Team, Multi Disciplinair Overleg, Social Team. Centrum voor Jeugd en Gezin: per deelgemeente zijn de consultatiebureaus Ouder & Kind, de GGD, gezinscoaches, pedagogen, voorpostfunctionaris en Jong-coördinator hierin georganiseerd. Elektronisch leerling Dossier, Leerling Volg Systeem, Digitaal Meldpunt Onderwijs Er ontstaat een match wanneer twee professionals vanuit verschillende organisaties een melding doen over dezelfde leerling. De beide melders worden per op de hoogte gebracht van deze match. Een kind/jongere of de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling (tot 16 jaar) worden geïnformeerd door een standaard brief met daarin het bericht dat er een match in SISA heeft plaatsgevonden tussen twee of meer organisaties die bij hen betrokken zijn. Deze organisaties wordt gevraagd samen te werken zodat er een adequaat hulpaanbod kan worden gedaan. En hulp op elkaar kan worden afgestemd. Melding/signaal In SISA wordt melding gedaan van een leerling, op basis van één (of meerdere) risicofactoren. WAT de inhoud van de melding is, wordt niet in SISA gemeld, alleen DAT er een risico is geconstateerd. Een présignaal kan worden afgegeven wanneer er sprake is van een niet pluis gevoel over een leerling. Bij een présignaal kan geen match ontstaan. 2

3 Hoofdregisseur Risicofactoren SISA Zodra een match in SISA ontstaat van meldingen (kan uit verschillende ketens zijn zoals jgz, welzijn, onderwijs, veiligheid, werk- en inkomen) krijgt één van de melders de hoofdregie toegewezen. De hoofdregisseur neemt het initiatief tot afstemming tussen de professionals en is er verantwoordelijk voor dat een plan van aanpak wordt gemaakt (en geregistreerd in SISA). Onderwijs heeft een aantal risicofactoren geformuleerd. Het is een open profiel, een richtlijn. Wanneer vanuit het onderwijs een ontwikkeling ontstaat waardoor het risicoprofiel aangepast dient te worden is dit altijd mogelijk. Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak. De lokale verwijsindex van Rotterdam. VIR Verwijs Index Risicojongeren beter bekend als Landelijke Verwijsindex. Eind 2009 zijn alle gemeenten met een lokaal risicosignaleringssysteem aangesloten op de Landelijke Verwijsindex Hierdoor is er een landelijke uitwisseling mogelijk van signalen over één jongere. SISA is aangesloten op de Landelijke Verwijsindex. Hierdoor kunnen meldingen over stadsgrenzen heen matchen. Coördinatie leerlingzorg Binnen het onderwijs bestaat een eigen interne zorgstructuur en zijn afspraken gemaakt over welke zorg je doorverwijst naar welke instantie/organisatie. Deze afspraken blijven bestaan. SISA is een ondersteuning van professionals. Op deze manier is de keten onderwijs geïnformeerd over het feit dat er ook andere ketens betrokken zijn bij de zelfde leerling. W ANNEER MELD IK IN SISA? Belang van melden Onderwijs krijgt steeds meer te maken met multi-problem gezinnen waar vaak meerdere organisaties tegelijk bij betrokken zijn. Een sluitende aanpak is alleen mogelijk als betrokken instanties dit van elkaar weten en de hulp aan de jongere/het kind en gezin op elkaar afstemmen. Met een melding in SISA maak je duidelijk dat je zorgen hebt om een leerling en je eraan wilt bijdragen dat de zorg rondom een leerling zo optimaal mogelijk wordt georganiseerd. Een melding in SISA maakt het mogelijk om met alle betrokken instanties de zorg aan een leerling op elkaar af te stemmen, daar zijn ouders en kinderen ook bij gebaat. Meldingscriteria In principe wordt een leerling gemeld zoals in onderstaand schema is weergegeven. Wanneer er sprake is van niet pluis gevoelens en deze worden door collegae binnen het onderwijs gedeeld kan er een présignaal worden gedaan. Per organisatie is een eigen risicoprofiel bepaald. 3

4 SIGNALERINGSCRITERIA VOOR HET ONDERWIJS (RICHTLIJN RISICOPROFIEL) Ouders zijn altijd geïnformeerd, tenzij er gevaar dreigt voor de leerling. DE REGULIERE W ERKW I JZE V AN S CHO OL BLIJF T V AN K R AC H T. EEN SIGN AAL I N SIS A ONTSL AAT DE PROFESSION AL NIET TO T HE T OVERG AAN V AN VERDERE N OODZ AK ELIJKE AC TIES VOOR DE LEERLI NG. Categorie Problematiek Eigen actie na melding in SISA Capaciteiten onderzoek en leerprestaties Internaliserende/ Externaliserende problemen Inventarisatie leefomstandigheden en opvoedsituaties Bij een door school ingezet traject met als mogelijk vervolg een verwijdering. Leerprestaties disharmoniëren (gedurende langere tijd) met wat op basis van capaciteiten verwacht mag worden. Mogelijkheden om dit op te pakken overstijgen competenties van de school. Ouders wijzen hulp bij doorverwijzen af. Er is sprake van langdurige neerslachtige stemming, verlies aan interesse, zelfbeschadiging, gevoelens van waardeloosheid, terugkerende gedachten aan dood of zelfdoding, extreem middelengebruik enz. Er is bij de leerling (en/of ouders) sprake van problemen waarvoor geen of onvoldoende hulp wordt gezocht door ouders en/of leerling. De problemen uiten zich in agressief of ander opvallend gedrag (verbaal en fysiek), onhandelbaar gedrag ten opzichte van zichzelf en of anderen, Verslavingsproblematiek: de jongere wiens functioneren wordt beïnvloed door een verslaving (alcohol, drugs, gokken). De leerling die de veiligheid van anderen in gevaar brengt door fysiek geweld, wapenbezit, emotioneel geweld/pesten, intimiderend gedrag of bij een schorsing van eenleerling naar aanleiding van (fysiek/emotioneel) geweld en/of wapenbezit. Wanneer ouder(s)/ verzorger(s) voor langere tijd afwezig of onbereikbaar zijn. Als er sprake is van meervoudige en/of complexe problematiek, een stapeling van problemen waardoor er zorgen ontstaan rondom het gedrag of ontwikkeling van de jongere. Als adviezen van de school voor ondersteuning of het zoeken van externe hulpverlening door ouder(s)/verzorger(s) herhaaldelijk niet worden opgevolgd. Bij het plaatsen van een melding bij AMK, ASHG (Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld) of Raad voor de Kinderbescherming vanwege een van de hierna genoemde oorzaken, wordt ALTIJD een melding in SISA geplaatst: - vermoeden van of duidelijkheid over mishandeling (zowel emotioneel als fysiek) - verwaarlozing - huiselijk geweld - loverboy problematiek Melden bij inspectie en leerplicht. Doorverwijzing proberen te realiseren Middels schoolarts of mw doorverwijzen naar geschikte hulpverlening Hulp door middel van doorverwijzen Middels schoolarts of maatschappelijk werk doorverwijzen naar geschikte hulpverlening Aangifte bij de politie, verdere acties zoals die door het onderwijs zijn afgesproken reguliere acties zoals die door het onderwijs zijn afgesproken. Verdere acties zoals die door het onderwijs zijn afgesproken. Melding bij AMK en/of ASHG 4

5 Betrokken professionals in heden en verleden De jongere die in aanraking komt met justitie, waarbij in combinatie met andere factoren de school zich zorgen maakt over de betreffende jongere. Algemeen Als school diverse signalen krijgt van problemen met een jongere buiten school die neigen naar criminaliteit. De jongere die door diverse instanties wordt begeleid, maar waarbij acties uitblijven of niet tot de afgesprokenof gewenste resultaat leiden. Registratie van uitval in het voortgezet onderwijs (VO) of niet arriveren in het PO, VO en ROC. Alle risicovolle overstapmomenten van een leerling van het ene onderwijs naar het andere onderwijs. Bij veelvuldig onverklaarbaar verzuim. Op verzoek van ouders uitschrijven met onbekende bestemming. Vraagtekens bij vertrek naar het buitenland. KOV (Kennisgeving Ongeoorloofd Verzuim) invullen Acties zoals die door het onderwijs zijn afgesproken altijd door laten gaan. Zorgloket en/of leerplicht inschakelen. 5

6 Zorgstructuur onderwijs PO-VO-MBO Signaleren Probleem besproken in het Bespreek in ZAT- MDO- ST Nee Geen melding naar SISA Zorgen blijven Nee Reguliere actie zorgen bespreken met ouders Info in LVS bijhouden Informeren over te ondernemen stappen & toestemming vragen om samen te werken met andere professionals en informatie te Conflict van plichten? Melden in SISA zonder toestemming In ZAT afstemmen wie meldt. School, GGD of SMW Nee Melden in SISA ouders zijn geïnformeerd Webbased melden of middels LVS- DMO Match? Nee Eigen reguliere acties uitvoeren, zoals in het ZAT afgesproken Match met BJZ of CJG Hoofdregie door CJG Hoofdregie door BJZ Afgesproken acties afstemmen met andere professionals en tot een gezamenlijk plan van aanpak komen Voortgang eigen acties bewaken in 6

7 ONDER WELKE VOORW AARDEN MELD IK? Leg altijd in LVS vast dat met de leerling of de ouders gesproken is over het probleem, wat het probleem is en dat er met de leerling of de ouders besproken is wat de te ondernemen stappen zijn en hoe daarop gereageerd is. Bij een risicoleerling meld je altijd in SISA nadat je dit hebt besproken met meerdere professionals, bij voorkeur heeft dit plaats gevonden in het ZAT, MDO of ST. Wees naar ouders en leerlingen zo transparant mogelijk over je handelen en informeer ze over de stappen die jij onderneemt. Het is belangrijk om ouders op de hoogte te brengen van je zorgen en aan te geven dat jij alleen de leerling niet die hulp kan geven die het verdient. Een melding in SISA maakt het mogelijk om met alle betrokken instanties de zorg aan een leerling en/of gezin op elkaar af te stemmen en daar zijn ouders ook bij gebaat. Voor professionals uit het onderwijs is de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Maar als ouders geen toestemming geven voor het doen van de melding in SISA of als de leerling in gevaar komt door de ouder(s) te informeren, is het mogelijk je te beroepen op een conflict van plichten. Je kunt dan melden middels een présignaal. Hierbij is het belangrijk om je overwegingen goed vast te leggen in LVS. Het conflict van plichten is er wanneer er sprake is van een dreigend gevaar. Het handelen buiten medeweten van ouders om moet noodzakelijk en proportioneel zijn. Omdat in SISA alleen DAT-informatie wordt weergegeven ( geen inhoudelijke informatie) en er een présignaal mogelijk is, kan zonder dat ouders geïnformeerd worden door professionals over de ketens heen samengewerkt worden waardoor een adequaat hulpaanbod mogelijk is. Indien een melding in SISA gemaakt wordt, wordt er automatisch een bewaartermijn voor de melding aangemaakt. Indien de melding wordt afgesloten, wordt de melding inactief en niet meer matchbaar. Onderwijs start met een bewaartermijn van de signalen van 6 maanden. De bewaartermijn kan per signaal handmatig aangepast worden. Indien je SISA wilt raadplegen of er al meldingen zijn, wordt dit geregistreerd als een présignaal. Bij het raadplegen van gegevens over de leerling in SISA laat je dus altijd een voetprint achter. Bespreek de leerling altijd eerst in het casuïstiek overleg wat bij jullie op school gehouden wordt, daar kan allereerst afgestemd worden of er meer bekend is over de leerling vanuit andere disciplines, voordat je besluit een (pre)signaal af te geven. Tips voor het gesprek Behandel de ouders als gelijkwaardige gesprekspartner. Deel je zorgen over hun kind. Geef aan dat jij alleen hun kind niet de hulp kan geven die het verdient. Geef aan dat samenwerking met andere hulpverleners belangrijk is om de zorg aan hun kind op elkaar af te stemmen. Je wilt voorkomen dat dingen dubbel, helemaal niet of te laat gebeuren. Geef aan dat SISA er alleen voor zorgt dat hulpverleners bij wie hun kind al bekend is, contact met elkaar opnemen. Alleen de naam van de leerling en de meldende instantie staan vermeld en niet wat het probleem is. De melder informeert de ouder over de melding. Zodra er een match plaatsvindt, ontvangen de ouder en de leerling een standaard brief van SISA. Voor klachten beschikt SISA over een klachtenprocedure. W AT DOE IK NA EEN M ATCH? De melding in SISA wordt weggeschreven onder de naam van de school. Na een match, gaat er geautomatiseerd een brief naar de ouders en de leerling. In deze brief staat echter dat Onderwijs gemeld heeft. Onderaan de brief van SISA wordt standaard een voetnoot toegevoegd met een verwijzing naar waarop alle instanties/ instellingen staan vermeld die bij SISA zijn aangesloten. Na een match wijst SISA automatisch een hoofdregisseur aan. Deze regisseur is ervoor verantwoordelijk dat de melders contact met elkaar opnemen en de zorg op elkaar afstemmen. 7

8 De afspraken worden vastgelegd in een plan van aanpak. De hoofdregisseur zorgt ervoor dat het plan van aanpak in SISA wordt vastgelegd. De hoofdregie bij meerdere meldingen wordt in SISA automatisch toegewezen op basis van een aantal uitgangspunten. De volgende uitgangspunten worden voor meldingen van het onderwijs gehanteerd: 1. Indien er een match is met Bureau Jeugdzorg komt de hoofdregie altijd daar te liggen 2. Indien er een match is met het CJG dan krijgt het CJG de hoofdregie toegewezen 3. DOSA heeft een coördinerende rol over de ketens heen. Het is mogelijk om de regierol, na overleg met de meldende partijen handmatig aan te passen, indien een situatie daartoe leidt Bovenstaande betekent dat na een match uitwisseling van gegevens plaats vindt, om de zorg op elkaar af te kunnen stemmen. De onderwijs professional dient zich te houden aan de wet bescherming persoonsgegevens. Wissel alleen die informatie uit die relevant is om de zorg van verschillende partijen op elkaar af te stemmen en te komen tot een goed plan van aanpak. De CJG-coördinator kan alle meldingen en matches van zijn of haar eigen CJG inzien. Hij bewaakt dan ook de voortgang en status van een match met het CJG. Deelgemeente breed heeft de DOSA /GOSA regisseur een coördinerende rol over de ketens heen, zo ook in SISA WIE G AAT ER MELDEN VANUIT HET ONDERWIJS. De zorgstructuur binnen het onderwijs is leidend als het gaat om wie kan er melden naar SISA. Wanneer de leerling besproken is in het ZAT-MDO of ST (multidisciplinair) en is vastgesteld dat deze leerling gemeld gaat worden in SISA, lijkt de intern begeleider- zorg coördinator of locatie directeur de aangewezen persoon. Door op deze wijze te melden wordt bereikt dat er één coördinatiepunt is van waaruit risicoinschattingen worden gemaakt op basis van informatie van alle betrokken professionals. Als meerdere disciplines bij de leerling betrokken zijn, zal afhankelijk van het soort probleem in het multidisciplinaire team worden bepaald welke discipline het beste de melding op zich kan nemen. In de meeste gevallen waarbij de zorg is betrokken zal de schoolmaatschappelijk werker de aangewezen professional zijn. Bezoekadres: Blaak 16 Rotterdam Postadres: Postbus

9 3000 KS Rotterdam Website: Fax: (010) Inlichtingen: D. Brkic Telefoon: (010) [CLIENT.VOORLETTERS] [CLIENT.TUSSENVOEGSEL] [CLIENT.ACHTERNAAM] [CLIENT.STRAATNAAM] [CLIENT.HUISNUMMER] [CLIENT.POSTCODE] [CLIENT.STAD] Datum: [MATCH.DATUMACTIVERING] Geachte [CLIENT.VOORLETTERS] [CLIENT.TUSSENVOEGSEL] [CLIENT.ACHTERNAAM] en ouders / verzorgers, Soms ondervindt iemand problemen tijdens het opgroeien. Om diegene daarbij te helpen kan het gebeuren dat er twee of meer instanties tegelijkertijd hulp bieden. Dan is het belangrijk dat de hulpverleners dat van elkaar weten. Zo kunnen die organisaties samen ervoor zorgen dat u de juiste begeleiding krijgt. Daarom is het Sisa-signaleringssysteem ontwikkeld (Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak). Een computersysteem dat bijhoudt of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind/jongere en ervoor zorgt dat die instanties contact met elkaar hebben. U bent aangemeld door *[INSTANTIE.BETROKKEN.INSTANTIENAMEN]. Deze instanties zijn aangesloten bij het SISA-signaleringssysteem. Wat betekent SISA voor u? Voor u verandert er helemaal niets, u blijft gewoon contact houden met de instantie(s) waar u bekend bent. Sisa zorgt er alleen voor dat die instanties beter met elkaar gaan samenwerken zodat u het beste geholpen wordt. SISA weet dát u bekend bent bij een organisatie maar niet waarom. De volgende gegevens zijn van u in het systeem opgenomen: Naam: [CLIENT.VOORLETTERS] [CLIENT.TUSSENVOEGSEL] [CLIENT.ACHTERNAAM] Geboortedatum: [CLIENT.GEBOORTEDATUM] De datum waarop u bent aangemeld: [MATCH.DATUMACTIVERING] Sisa gaat vanzelfsprekend zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is het signaleringssysteem goed beveiligd. Dit moet ook volgens de Wet bescherming persoonsgegevens Bent u het niet eens met opname van uw gegevens in het systeem, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar** maken bij de beheerder. U kunt dit doen binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief. Hebt u nog vragen of wilt u het reglement van het SISA-signaleringssysteem inzien, dan kunt u terecht van dinsdag tot en met vrijdag van tot uur op bovenstaand adres. Ik vertrouw erop dat u hiermee voldoende informatie heeft ontvangen. Met vriendelijke groet, mevrouw D. Brkic de heer J. Hartensveld Beheerders SISA-signaleringssysteem *Wilt u meer informatie over alle organisaties/ instellingen die signalen leveren aan het SISA-signaleringssysteem? Kijkt u dan op ** Bezwaar indienen is mogelijk indien uw gegevens die zijn opgenomen in het SISA-signaleringssysteem feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn, niet ter zake doen of in strijd zijn met de wet (Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 36). 9

Korte handleiding signaleren in SISA voor professionals binnen het Onderwijs

Korte handleiding signaleren in SISA voor professionals binnen het Onderwijs Korte handleiding signaleren in SISA voor professionals binnen het Onderwijs I. den Ouden, SISA versie maart 2011 1 INLEIDING Opbouw handleiding In deze handleiding wordt een antwoord gegeven op de volgende

Nadere informatie

Doel en werking SISA 1. Wat is SISA en hoe werkt het? 2. Waar is SISA voor bedoeld? 3. Wat is de meerwaarde van het werken met SISA?

Doel en werking SISA 1. Wat is SISA en hoe werkt het? 2. Waar is SISA voor bedoeld? 3. Wat is de meerwaarde van het werken met SISA? Doel en werking SISA 1. Wat is SISA en hoe werkt het? SISA is een computersysteem dat professionals die bij dezelfde jeugdige (0 tot 23 jaar) betrokken zijn bij elkaar brengt. Door het afgeven van een

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex, hoe werkt dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar

Nadere informatie

Protocol SISA signalering MEE. Rotterdam Rijnmond. Vastgesteld MO: 2 oktober 2008 Auteur: Jacomine Goudzwaard Status: definitief versie 1

Protocol SISA signalering MEE. Rotterdam Rijnmond. Vastgesteld MO: 2 oktober 2008 Auteur: Jacomine Goudzwaard Status: definitief versie 1 signalering MEE Rotterdam Rijnmond Vastgesteld MO: Auteur: Jacomine Goudzwaard Status: definitief versie 1 Protocol signaleren in SISA en risicoprofiel Pre ambule MEE Rotterdam Rijnmond is een dienstverlenende

Nadere informatie

Pssst! Weet jij wat de Verwijsindex is? Informatie over de Verwijsindex Risicojongeren

Pssst! Weet jij wat de Verwijsindex is? Informatie over de Verwijsindex Risicojongeren Pssst! Weet jij wat de Verwijsindex is? Informatie over de Verwijsindex Risicojongeren Soms heb je als jongere met verschillende hulpverleners te maken. Het is belangrijk dat de hulpverleners van de verschillende

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Je naam Je naam. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Je naam Je naam. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Je naam Je naam in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Je naam in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Jij in @risk Wat betekent dit? Jij staat sinds kort in @risk, de verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht. Waarom is dat? Wat betekent dit? En wat gebeurt er met

Nadere informatie

SISA-protocol PPO Rotterdam

SISA-protocol PPO Rotterdam SISA-protocol PPO Rotterdam Auteurs: Sandy van Gageldonk Ingeborg Steenwinkel 1 WAAROM SISA? In de jeugdwet is het volgende doel aangegeven het bewerkstellingen van vroegtijdige en onderlinge afstemming

Nadere informatie

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen?

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen? SIGNALEREN & SAMENWERKEN Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren risico lopen? Een sluitende aanpak van risicojongeren begint met vroegtijdige signalering Een goed begin Voorkomen

Nadere informatie

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus Protocol meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling OBS Prins Claus Linschoten januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leerkrachten... 3 Intern begeleider/directrice... 3 Verwijsindex...

Nadere informatie

Zorgcoördinatie i.h.k.v. Zorg voor Jeugd Groningen

Zorgcoördinatie i.h.k.v. Zorg voor Jeugd Groningen Zorgcoördinatie i.h.k.v. Zorg voor Jeugd Groningen De verwijsindex in de provincie Groningen Tuguy Mintes Beleidsmedewerker Jeugd GGD Groningen Divisie LGZ&J Maart 2010 Zorg voor Jeugd Groningen verbindt

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Versie februari 2012 Je huilde Logisch, je was nog zo klein En wat kon je anders Wanneer er niemand voor je kon zijn? Ik heb het geprobeerd Maar ik was

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Algemeen: Een goede absentieregistratie vereist een gezamenlijke aanpak d.w.z. een nauwkeurige samenwerking

Nadere informatie

Voice- over bij de Prezi Veilig en Beschermd: http://prezi.com/yeh3s6lkdu1f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share [Start] Zorgen over een kind? Kom in actie! Veilig en beschermd opgroeien in

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Inleiding.... 2 1. Stappenplan vermoedens van kindermishandeling.... 2 2. Meldcode van De Uilenburcht: Vermoedens van Kindermishandeling... 3 2.1. Protocol Meldcode op De Uilenburcht... 3

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Pro-8 en SKOB overwegende: dat Pro-8/SKOB verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere subsidieregels SISA Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond, van 3 november 2009; kenmerk 2597;

Nadere informatie

Handreiking verzuim. deel II

Handreiking verzuim. deel II Handreiking verzuim deel II Wettelijk verzuim Absoluut verzuim Omschrijving Actie Wie Een leerling staat niet ingeschreven op een school Brief leerplicht: ouders zijn verplicht kind binnen 4 weken in te

Nadere informatie

Vraag standaard naar de veiligheid in het gezin. Acuut gevaar? Stap 0: overweeg altijd: kán hier sprake zijn van kindermishandeling?

Vraag standaard naar de veiligheid in het gezin. Acuut gevaar? Stap 0: overweeg altijd: kán hier sprake zijn van kindermishandeling? Digitaal stroomdiagram op basis van de Meldcode (Eerst komen alleen de 5 stappen in beeld, als je op de stap klikt, wordt de tekst onder elke stap zichtbaar) De stappen 1 t/m 4 kunnen door elkaar heen

Nadere informatie

Handreiking signaleren in SISA voor professionals binnen het onderwijs

Handreiking signaleren in SISA voor professionals binnen het onderwijs Handreiking signaleren in SISA voor professionals binnen het onderwijs Juni 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling handreiking...3 1.1 Wat is SISA?... 3 1.2 De verwijsindex (SISA) in de nieuwe jeugdwet...

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit. Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit. Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 132680 28 september 2016 Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit Het college van burgemeester

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen. Doel en Werking van de Verwijsindex Haaglanden

Veelgestelde Vragen. Doel en Werking van de Verwijsindex Haaglanden Veelgestelde Vragen Doel en Werking van de Verwijsindex Haaglanden 1. Wat is de verwijsindex en hoe werkt het? De verwijsindex is een landelijk digitaal programma dat zorgsignalen van professionals over

Nadere informatie

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer 7 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Handreiking signaleren in SISA voor professionals binnen het onderwijs

Handreiking signaleren in SISA voor professionals binnen het onderwijs Handreiking signaleren in SISA voor professionals binnen het onderwijs Doreen Oosterman (SISA) Andrea Kolijn (SISA) Greet Boer (Servicepunt SMW) 5 september 2013 Versie 1.0 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling

Nadere informatie

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Voorwoord Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Dit geldt voor alle professionals

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, extra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks, wekelijks

Nadere informatie

secundaire preventie kindermishandeling

secundaire preventie kindermishandeling Bijlage 2 Meldcodes van VWS/NIZW 1 en KNMG De samenvattingen van de meldcode kindermishandeling van VWS/NIZW en van de KNMG zijn beide in deze bijlage afgedrukt. In beide meldcodes worden de stappen van

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor u van belang

Nadere informatie

MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1. Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1. Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1 Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Versie 1.0 voorjaar 2011 MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en mishandeling

Meldcode huiselijk geweld en mishandeling Meldcode huiselijk geweld en mishandeling Voorwoord Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Dit geldt voor alle professionals

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Verwijsindex

Vragen en antwoorden over de Verwijsindex Vragen en antwoorden over de Verwijsindex Voor ouders en jongeren De Verwijsindex, wat is dat, en welke voordelen biedt het? Waarom staan er alleen namen in en verder geen gegevens? Wie maken gebruik van

Nadere informatie

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Als er binnen Stad & Esch een vermoeden bestaat van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, dan zal Stad & Esch handelen in de volgende stappen:

Nadere informatie

Huiselijk geweld en kindermishandeling: horen, zien en handelen

Huiselijk geweld en kindermishandeling: horen, zien en handelen Voor advies of melding: 088-3083636 Huiselijk geweld en kindermishandeling: horen, zien en handelen Informatie voor mensen die met kinderen van 0 tot 12 werken Signalen van jongeren? Horen, Zien en Handelen

Nadere informatie

Registratie in het AMHK

Registratie in het AMHK Registratie in het AMHK Congres Huiselijk Geweld 18 november Hans Versteeg VNG Gegevensuitwisseling en Privacy 1. In en romdom het AHMK 2. In en rondom het sociaal domein gemeenten Gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Protocol (onvoldoende verklaard) ziekteverzuim

Protocol (onvoldoende verklaard) ziekteverzuim H N D E N L G Regionale Meld- en Coördinatiefunctie JGZ Zuid-Holland West, RMC regio Haaglanden, augustus 2011 Inleiding In Nederland geldt de leerplicht voor kinderen van 5 tot 18 jaar. Dit houdt in dat

Nadere informatie

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg Toelichting Sinds januari 2011 bieden BJ Brabant en Combinatie Jeugdzorg vrij toegankelijke zorg. Dit betekent dat voor deze zorg geen indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig is. De cliënt wordt aangemeld

Nadere informatie

Protocol te laat komen en verzuim

Protocol te laat komen en verzuim Protocol te laat komen en verzuim 2016-2017 Protocol te laat komen en verzuim Alle leerkrachten houden de absenties in bij Esis en zorgen ervoor dat dit uiterlijk elke vrijdag bijgewerkt is voor de voorbije

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING september 2013 Meldcode uit het Friese Basismodel Uitvoering: Alie Hooijer, Coördinerend IB er Vastgesteld met instemming van de GMR op 14 november 2013

Nadere informatie

Meerwaarde signaleringssysteem Zorg voor Jeugd

Meerwaarde signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Meerwaarde signaleringssysteem Zorg voor Jeugd 1. Doelen Het systeem Zorg voor Jeugd is ontwikkeld om vier doelen te realiseren: 1. het actief bevorderen van de samenwerking in de keten van jeugdzorg;

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Vastgesteld: 15 juni 2011 MR: 22 juni 2011 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Juni 2011 1. Inleiding Waarom een meldcode huiselijk geweld en

Nadere informatie

Samenwerking rond kindermishandeling in de eerste lijn! Magda Boere-Boonekamp

Samenwerking rond kindermishandeling in de eerste lijn! Magda Boere-Boonekamp Samenwerking rond kindermishandeling in de eerste lijn! Magda Boere-Boonekamp Kindermishandeling: horen, zien en (zorgvuldig) handelen eencasus 1 Omwiegaathet? 5 jarige jongen, cluster 4 onderwijs Zorgen

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

openbare Cees Wilkeshuisschool

openbare Cees Wilkeshuisschool openbare Cees Wilkeshuisschool Deventer 2013 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat gebruikt kan worden als er vermoedens

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1.1.1. Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt; Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kindermishandeling aan het Steunpunt Huiselijk Geweld. De directie van de Pionier Locatie: OBS de Duinroos Floraronde 293, te Velserbroek + OBS

Nadere informatie

Begrippenlijst signaleringssysteem Zorg voor Jeugd versie 1 juli 2008

Begrippenlijst signaleringssysteem Zorg voor Jeugd versie 1 juli 2008 Begrippenlijst signaleringssysteem Zorg voor Jeugd versie 1 juli 2008 In de begrippenlijst zijn de termen rondom het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd opgenomen. De begrippenlijst heeft geen juridische

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 1. INLEIDING Waarom een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? De scholen van CVO Zuid-West Fryslân hebben als scholen voor voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2551 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol R.K. basisschool Kardinaal de Jong Verzuimprotocol Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 8:00 8:20 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via de e-mail.

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Abraham Kuyperstraat 3, 7391 KR Twello

PRIVACYREGLEMENT. Abraham Kuyperstraat 3, 7391 KR Twello PRIVACYREGLEMENT Abraham Kuyperstraat 3, 7391 KR Twello www.dekruimelkring.nl info@dekruimelkring.nl 1 1. Inleiding en verantwoording Peutercentrum De Kruimelkring gaat zorgvuldig om met privacy gegevens

Nadere informatie

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ons kenmerk Inlichtingen bij Datum maarten.vollenbroek@jeugdengezin.nl Onderwerp

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Opmerking: het protocol moet worden gezien als een richtlijn, waarvan naar behoefte kan worden afgeweken. Te laat Geoorloofd 1. Melden bij conciërge. 2. Conciërge

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling CvB/180717 Heerenveen, 18 juli 2017 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1 Inleiding In het najaar van 2008 kondigden de staatsecretaris van VWS en de ministers van Justitie en voor Jeugd en

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs

Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs 1. Kader Als je ziek bent blijf je thuis en doe je even niet mee. Incidenteel niet erg. Het wordt pas erg als het schoolziekteverzuim lang duurt of zeer regelmatig

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

Privacyreglement. Peuterspeelzaal Lotje. vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012

Privacyreglement. Peuterspeelzaal Lotje. vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012 Privacyreglement Peuterspeelzaal Lotje vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012 1. Inleiding Peuterspeelzaal Lotje gaat zorgvuldig om met privacy gegevens van haar klanten en peuterspeelzaalleidsters(beroepskrachten

Nadere informatie

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Vooraf... 2 Hoofdstuk 2 Afwezigheid... 3 2.1 Afwezigheid algemeen... 3 2.2 Te laat komen... 3 2.3 Afwezigheid door ziekte... 3 2.4

Nadere informatie

Kindermishandeling en het onderwijs

Kindermishandeling en het onderwijs 0900-1231230 Kindermishandeling en het onderwijs Belangrijke vindplaats Tijdsfactor Mate van contact Mate van professionaliteit Belangrijke bron van steun (beschermende factor) Belangrijke bron van informatie

Nadere informatie

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Hollands Midden 27 oktober 2015 Naam spreker: mevr. H. Sachse Functie: vertrouwensarts 1 Over volwassenen en kinderen Over lichamelijk geweld en andere

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

FAQ Regionale Verwijsindex Haaglanden

FAQ Regionale Verwijsindex Haaglanden FAQ Regionale Verwijsindex Haaglanden 1. Waar is de verwijsindex voor bedoeld? De verwijsindex is bedoeld voor vroegtijdige signalering door begeleiders die op professionele wijze met jeugdigen tot 23

Nadere informatie

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Definitie - Taakverdeling - Opschaling - Combinatie van taken - Taken en prestaties - Randvoorwaarden Zorgcoördinatie

Nadere informatie