Advies loonwaarde-methodiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies loonwaarde-methodiek"

Transcriptie

1 Advies loonwaarde-methodiek Van: projectgroep Participatiewet West-Brabant Datum: 28 januari Aanleiding De Participatiewet is erop gericht dat mensen die (al dan niet tijdelijk) ondersteuning nodig hebben in de vorm van een uitkering of SW-dienstverband, bij een reguliere werkgever aan het werk gaan. Sommige medewerkers zijn echter niet in staat om aan alle eisen van een reguliere functie te voldoen, op het niveau van het wettelijk minimum loon (wml). De loonwaarde van deze medewerker is voor de werkgever dus lager dan die van vergelijkbare medewerkers in dezelfde functie. Om de werkgever hiervoor te compenseren krijgt hij vanuit de gemeente (loonkosten)subsidie. De werkgever betaalt dus alleen voor de geleverde arbeidsprestatie. Met behulp van een zogenaamde loonwaarde-methode wordt dit op een uniforme, objectieve en betrouwbare wijze voor alle partijen vastgesteld. Dit kan alleen worden vastgesteld op een concrete werkplek/functie. 2. Doelstelling De doelstelling is om per arbeidsmarktregio (voor West-Brabant betekent dit een schaal van 16 gemeenten) te kiezen voor een zelfde loonwaarde-methode. Het uitgangspunt is dat er één methodiek in een arbeidsmarktregio wordt gekozen voor de Participatiewet en Wajong (dus inclusief UWV-doelgroep). Dit onderschrijven wij ook doordat we ernaar streven dat de werkgevers in onze arbeidsmarktregio gemak en bekendheid ervaren met dit systeem en de bijbehorende werkwijze. De focus ligt op de loonwaardebepalingen voor de doelgroep van de zogenaamde 715 garantiebanen die werkgevers binnen onze regio in moeten vullen voor de jaren 2015 en Uitgangspunten Er bestaan landelijk vanuit de loonwaarde-meting voor de huidige Wajong- en SW-doelgroep en de pilot van loondispensatie verschillende soorten methodieken. Alle methodieken hebben hun eigen beoordelingselementen en aanpak. Het ministerie van SZW heeft een regeling geformuleerd, waaraan een loonwaardemethodiek dient te voldoen. De landelijke Werkkamer heeft een traject in gang gezet van validering, certificering van de verschillende methoden via het keurmerk Blik op Werk. Eind december 2014 is het resultaat van deze validering gepubliceerd, en dit heeft geleid tot een loonwaardegids 1 waarin negen methodieken zijn opgenomen. Uitgangspunt in West-Brabant is om bij het maken van een keuze voor een loonwaardemethodiek uit te gaan van het belang van werkgevers. Het streven is dan ook om te komen tot een eenduidige dienstverlening richting werkgevers. Ook voor de betreffende medewerkers betreft dit een belangrijk uitgangspunt; het mag niet van een methodiek afhangen of de voorwaarden verschillen waarop de medewerker aan het werk is. De landelijke validering en de eisen van de ministeriele regeling borgen dit uitgangspunt. 1 https://www.blikopwerk.nl/content/media/f9438ae968164b05aa68dc99acd8f863/loonwaardegids2015totaal.pdf

2 Een ander belangrijk uitgangspunt is om gebruik te maken van de bestaande en beschikbare expertise in de regio. Zowel het UWV als de SW-bedrijven in de regio hebben veel ervaring met het beoordelen van de loonwaarde van medewerkers. Daarnaast is als uitgangspunt gekozen om pragmatisch te werk te gaan en om een keuze te maken voor de duur van een jaar. Dit omdat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, dat we als regio graag willen leren vanuit de praktijk en snel willen schakelen. Hierbij willen we de kosten (frictiekosten, opleidingskosten en uitvoeringskosten) minimaliseren en het effect maximaliseren. Dit maakt dat we ervoor gekozen hebben om niet een aanbestedingstraject in gang te zetten, maar voor de duur van 2015 gebruik willen maken van de expertise van publieke partners. Door voor het jaar 2015 te kiezen geen aanbestedingsprocedure toe te passen, wordt voor de loonwaardebepaling in 2015 geen gebruik gemaakt van private partijen. 4. Doelgroep Voor het invullen van de 715 garantiebanen worden er vanuit onze regio (volgens onze vastgestelde re-integratieverordening en doelgroep structurele loonkostensubsidie) vier specifieke doelgroepen benoemd, namelijk: 1. Wajongers met een arbeidsvermogen (uitkering en meting vanuit UWV); 2. Wachtlijst Sociale Werkvoorziening (uitkering en meting vanuit UWV, gemeente, of het betreft een niet-uitkeringsontvanger ook onder verantwoordelijkheid van de gemeente); 3. Werkzoekenden die niet (100%) het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en vanuit de gemeenten of het UWV bemiddeld worden (uitkering en meting vanuit UWV of gemeente); 4. SW-medewerkers (loon via het SW-bedrijf) die via een detachering of via het instrument begeleid werken bij een reguliere werkgever kunnen werken. Voor de duidelijkheid: de doelgroep SW-medewerkers valt niet onder de doelgroep van de Participatiewet. Personen die op 31 december 2014 een SW-dienstverband hadden, behouden namelijk hun Wsw-rechten en voor hen blijft de Wsw-CAO van toepassing. De loonwaardebepaling en (financiële) tegemoetkoming richting de werkgever wordt in dit geval gefinancierd vanuit de huidige WSW-budgetten, die vanaf 2015 overigens wel onderdeel uitmaken van het Participatiebudget. Voor West-Brabant wordt deze dienstverlening ingevuld vanuit de drie SW-bedrijven in de regio. De SWbedrijven in West-Brabant hebben een traject in gang gezet van de verdergaande harmonisering. Ondanks de specifieke situatie van de huidige SW-medewerkers tellen deze medewerkers wel mee voor de baanafspraken, wanneer zij bij een reguliere werkgever aan het werk zijn. Dat is de reden waarom we deze doelgroep in West-Brabant wel willen betrekken bij de keuze voor de loonwaardemethodiek, ook al vergroot dit de impact van de keuze voor een loonwaarde-methodiek in de regio West-Brabant. Op basis van ervaringen is de inschatting qua aantallen dat op de 715 garantiebanen in twee jaar rekening gehouden moet worden met het dubbele aantal aan plaatsingen om dit doel te halen. Dit in verband met uitval en kortdurende werkzaamheden. Anderzijds hoeft voor een (groeps)detachering niet per persoon een loonwaardemeting uitgevoerd te worden. Deze inschatting betekent dus dat er ca 600 tot 700 loonwaardemetingen in West-Brabant uitgevoerd dienten te worden. De inschatting is dat daarvan de helft voor rekening van het UWV is. En de andere helft voor de gemeente inclusief SW.

3 5. Expertise in West-Brabant Vanwege bovenstaande vier uitgangspunten en doelgroepbepaling hebben wij ervoor gekozen om drie methoden te vergelijken, namelijk UWV, Talent 6 en Dariuz. Talent 6 is de methodiek die is ontwikkeld door WAVA/!GO. Dariuz wordt gehanteerd bij de WVS-groep. En het UWV spreekt voor zich. Dit zijn de methoden die momenteel worden gebruikt binnen de regio West-Brabant voor het bepalen van de loonwaarde voor de oude Wajong-populatie en SW-medewerkers. Bovendien zijn deze methodieken inmiddels allen gevalideerd door Blik op Werk, dus goedgekeurd door het Ministerie. Dariuz is inhoudelijk beoordeeld, maar omdat het feitelijk een private partij betreft, is deze methode vanwege de van toepassing zijnde aanbestedingsregels niet verder betrokken bij de keuze. 6. Advies Het advies is om voor het kalenderjaar 2015 de volgende keuze voor loonwaarde-methodiek voor te dragen bij het Ministerie van Sociale Zaken: West-Brabant kiest voor de Ministeriële Regeling van de loonwaarde-methodiek. In de praktijk doen we ervaring op met twee (gevalideerde) methodieken die beide de ministeriele regeling uitvoeren, namelijk: UWV en Talent 6. - Hierbij biedt het UWV extra informatie over medische achtergrond en belastbaarheid. - En hierbij biedt Talent 6 extra informatie over gedrag (competenties) en is praktisch in zijn toepasbaarheid. - We kiezen voor zowel UWV als Talent 6 om continuïteit te bieden voor werkgevers en werknemers. - Dit voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 (met eventuele uitloop naar het eerste kwartaal in 2016) om maximaal leereffect en uitwisseling te organiseren. - Het advies is om een pool van deskundigen op te leiden (klantmanagers, werkcoaches, SWconsulenten in samenwerking met arbeidsdeskundigen UWV en SW). De belangrijkste afwegingen om voor twee loonwaarde-methodieken te kiezen, betreffen inhoudelijke, procesmatige en overige argumenten (en voor verdere onderbouwing, zie bijlage 1): Inhoudelijke onderbouwing: - Beide methodieken voeren de Ministeriele Regeling uit, namelijk de meting op functietaken. Daarbij biedt het UWV extra informatie over medische achtergrond en belastbaarheid. En daarbij biedt Talent 6 extra informatie over gedrag (competenties) en is praktisch in zijn toepasbaarheid. - Talent 6 is per loonwaarde-meting goedkoper dan het UWV ( 240,- Talent 6 versus 691,- UWV) - Bij het UWV voeren gecertificeerde arbeidsdeskundigen de loonwaarde-meting uit ( medische achtergrond) waar Talent 6 wordt uitgevoerd door HBO-ers met 2 jaar relevante werkervaring ( praktische achtergrond). Kortom, het UWV voert het instrument uit met hoger gekwalificeerd personeel. Anderzijds is de het potentieel aan kennis en expertise bij Talent 6 eenvoudiger uit te breiden.

4 - Het UWV heeft een validering voor twee jaar van Blik op Werk, Talent 6 voor één jaar. - Talent 6 heeft een aantal voordelen, maar we achten het niet wenselijk om de kennis, ervaring, expertise en de continuïteit van het UWV voor de huidige dienstverlening voor de Wajong (richting werkgevers en werknemers) te niet te doen. Procesmatige onderbouwing: - Het belang van de werkgevers is essentieel bij de keuze voor twee methodieken. De inzet van de methodiek kan namelijk afgestemd worden op de werkgever. Indien een werkgever, die al veel ervaring heeft met plaatsingen van Wajongers en hiermee dus met de loonwaardemethodiek van het UWV, een dienstverband in het kader van de Participatiewet aanbiedt kan bij deze plaatsing de methodiek van het UWV toegepast worden. Bij een werkgever die ervaring heeft met Wsw-plaatsingen kan de methode van de SW-bedrijven toegepast worden. Hiermee heeft een individuele werkgever met één loonwaarde-methodiek te maken. - De inzet van beide methodieken ondersteunt ook de samenwerking binnen de overheid van de werkgeversbenadering. In het Werkgeverservicepunt West-Brabant werken UWV, gemeenten en de SW-bedrijven samen in het benaderen van de markt. De keuze voor deze twee methodieken sluit aan bij de verschillende bloedgroepen in deze samenwerking. - Het advies is om een kleine pool van deskundigen op te leiden in de regio West-Brabant. (Bijvoorbeeld ca. 10 à 15 medewerkers, waaronder ca. 4 arbeidsdeskundigen - 2 van UWV en 2 vanuit de SW bedrijven) De arbeidsdeskundigen mogen beide methoden gebruiken. Op deze manier kan binnen dit team maximaal leereffect worden behaald en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Een gemeente kan kiezen of het een medewerker opleidt of een meting laat uitvoeren door een ketenpartner. - Door met beide methodieken te werken voorkom je frictiekosten bij de verschillende organisaties. De opleidingskosten voor een kleine pool van medewerkers is beperkt. Overige argumenten: - Voor beide methodieken is geen aanbestedingstraject noodzakelijk, omdat het UWV een ketenpartner is zoals vastgelegd in SUWI-wetgeving en de SW-bedrijven vallen onder een Gemeenschappelijke Regeling of is een gemeentelijke organisatie. In beide gevallen is sprake van een publiek-publieke samenwerking ter uitvoering van een taak van algemeen belang. - De tijdelijke periode sluit aan bij de voorrangspositie van Wajong en Wachtlijst SW op de baanafspraken, en het sluit aan bij de concrete afspraken over de invoering van het Regionaal Werkbedrijf, namelijk tot 1 januari 2016; - Logischerwijs dienen voor de keuze nog concrete afspraken en verplichtingen gemaakt te worden over de wensen en voorwaarden zoals de doorlooptijden, rapportage, serviceniveau, prijzen en werkafspraken. We beschouwen 2015 als overgangsjaar. In dit overgangsjaar wordt ervaring opgedaan met twee loonwaarde-methodieken. In september 2015 zal een evaluatie plaatsvinden (zie bijlage 2). De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis om te komen tot een keuze voor een loonwaardemethodiek die vanaf 2016 zal worden toegepast binnen de arbeidsmarktregio. Hierbij zal dan ook de keuze gemaakt moeten worden of vanaf 2016 opnieuw gekozen wordt voor een loonwaardemethodiek van een publieke partij of dat gekozen wordt voor een aanbestedingstraject waarbij ook private partijen kunnen inschrijven. Indien gekozen wordt voor een aanbesteding dan is het de intentie dat deze in de loop van het eerste kwartaal 2016 wordt afgerond.

5 Bijlage 1. Inhoudelijke beoordeling 1. Beoordeling Talent6 De loonwaardebepaling heeft betrekking op het functioneren van de medewerker op de werkplek afgezet tegen de norm van het functioneren van een reguliere medewerker op die werkplek De methode kijkt naar het prestatieniveau van de medewerker uitgedrukt in tempo, kwaliteit en inzetbaarheid Vervolgens worden zes competenties bekeken en wordt voor iedere competentie het niveau van de medewerker bepaald. Ranking van 6 competenties vindt plaats op 7 niveaus, afgezet tegenover de normfunctie op die werkplek. Er wordt ook gekeken naar jobcreatie en jobcarving binnen de taken die medewerker uitvoert van een functie. Proces: intake, werkplekobservatie, proefperiode van 1-3 maanden, vertaling van modelboekje naar praktijk en tenslotte bepaling van het loonwaardepercentage. Kan ook gericht zijn op loonwaardeontwikkeling door de loonwaarde-meting op te nemen in alle personeelinstrumentaria van een bedrijf (opleidingen en andere personeelsontwikkelinginstrumenten zoals beoordelingen). Aangeboden prijzen vanuit de 3 SW-bedrijven: 240 per meting, in deze prijs zit 3 uur werk van een opgeleide deskundige (vanuit het SW-bedrijf), exclusief reiskosten naar de werkplek. Beoordeling kan door klantmanagers/sw-consulenten/werkcoaches etc, opgeleid door WAVA/!GO. Bij het in eigen beheer uitvoeren van de loonwaardebepaling eenmalige kosten per regio voor aanschaf van de methodiek ad 4.000,00 plus opleidingskosten ad 900,00 per persoon (2 dagen) plus jaarlijkse bijscholing van 450,00 (1 dag). Sterke punten Talent6 Jarenlange ervaring met werken met competenties vanuit de SW-organisatie van de Dongemond-gemeenten. Insteek is (in vergelijking met UWV) meer praktisch. Vanuit drie SW-bedrijven in West-Brabant is er commitment om dit systeem uit te dragen (in vergelijking met Dariuz bij WVS en de werkwijze van de ATEA-groep). Hierdoor wordt bestaande infrastructuur (systemen en consulenten) vanuit de gemeenten breder benut. Instrument kan ook als diagnose-instrument worden gebruikt (ivm focus op competenties) Relatief goedkoop: in totaal per jaar een kostenpost van wanneer alle metingen uitgevoerd zouden worden (ca 600* 240). Minder sterke punten Talent6 De ervaring van Talent 6 met de nieuwere methoden van de loonwaarde-meting op taken is nog beperkt. De ervaring met loonwaarde-metingen op een eigen werkplek is heel groot, bij een externe werkplek is de ervaring wat minder extensief dan bij het UWV Weinig ervaringen met processen bij uitkeringen, zoals bezwaar en beroep. Validering van Blik op Werk voor één jaar.

6 2. Beoordeling UWV Meting van reguliere normfunctie, en de daadwerkelijke prestaties ten opzichte van deze norm op het gebied van tempo, kwaliteit en inzetbaarheid. Eventuele additionele kosten voor de werkgever (bv extra controle en begeleiding) worden apart in kaart gebracht. Er wordt ook gekeken naar jobcreatie en jobcarving binnen de taken die medewerker uitvoert van een functie. In het advies wordt er ook aangegeven hoe de loonwaarde verhoogd kan worden (arbeidsontwikkeling mogelijk). Uitdrukking van de loonwaarde ten opzichte van het normloon en het wettelijk minimum loon. Proces: dossierstudie, werkplekonderzoek tijdens proefperiode van 1-3 maanden, informatieoverdracht, rapportage. Landelijke prijzen van loonwaarde-meting zijn vastgesteld: loonwaarde-vaststelling 691, vervolgonderzoek 592 incl BTW. Een meting van het UWV duurt circa 5 uur. Prijzen zijn kostprijzen geeft het UWV aan; kostendekkend en niet commercieel. Het in eigen beheer uitvoeren van de loonwaardebepaling (door de overheid) is niet goed mogelijk, aangezien bij deze methodiek inzet van een arbeidsdeskundige is vereist (belastbaarheid). Opleidingskosten van degenen met de juiste vooropleiding is dan weer relatief laag: 508,- voor een module (8u klassikaal, 6u uitvoeren opdracht) Sterke punten UWV Beproefde methodiek, jarenlange kennis en ervaring door Wajong. Insteek is (in vergelijking met Talent 6) meer medisch. Uitgevoerd door gecertificeerde arbeidsdeskundigen, circa 5 uur per meting. Een totaalpakket door verplichte keuring voor Beschut Werk en eventuele inzet van medische/arbeidsdeskundige keuringen. Validering van Blik op Werk voor twee jaar. Minder sterke punten UWV Dit betreft een bredere en dus nieuwe doelgroep, waarbij men niet altijd vanuit de geijkte werkwijzen uit moet gaan. Relatief duur: in totaal per jaar een kostenpost van wanneer alle metingen uitgevoerd zouden worden (ca 600* 691). Moeilijk te vergaren basiskennis (opleiding van minimaal een jaar).

7 Bijlage 2. Opdrachtformulering beoordeling 2015 Gedurende het jaar 2015 worden de 2 systemen (UWV en Talent6) per kwartaal geëvalueerd volgens een beoordeling door werkgever/werknemer/gemeente op de punten transparantie, toegankelijkheid, toepasbaarheid binnen totale processen bij werkgever en gemeente (inclusief inzet van consulenten). Daarnaast zal er toegewerkt worden naar een nadere verdieping voor de keuze van een definitieve loonwaardemethodiek. We zien het belang van de zorgvuldigheid van onze keuze en willen hierbij een weloverwogen keuze maken. Het bedrijf Elan uit Breda zal ook meegenomen worden in de uitgebreide overweging gedurende Dit mede op verzoek van de regiegroep Regionaal Werkbedrijf voor het stimuleren van lokale en/of regionale ondernemers. Voor het jaar 2015 wordt echter niet gekozen voor een aanbestedingstraject, zodat in 2015 geen gebruik gemaakt zal worden van diensten van private partijen zoals Elan. De punten die van belang zijn voor de verdere afweging, met wegingsfactoren: Samenbrengen van verschillende processen en samenwerkingspartners richting werkgevers en werkzoekenden; Belasting in tijd en kosten voor de werkgever; Doorlooptijden van de loonwaardebepalingen; Mate van beschrijving van de loonwaarde en wijze van totstandkoming; Prijsstelling (inzage in prijsopbouw, bijkomende kosten inzichtelijk); Begeleidingsbehoefte en -kosten van medewerker inzichtelijk; Aanpassingen op de werkplek inzichtelijk; Uitvoerders van de loonwaardebepaling met noodzakelijke opleiding, urenbelasting en kosten; Koppeling met cliënt volg systeem. Bijlage 3. Minimumeisen Werkkamer De Werkkamer heeft minimumeisen geformuleerd die nauw aansluiten bij de wettelijke voorschriften en lagere regelgeving en vult deze aan met enkele gezamenlijke uitgangspunten en wensen. In ons advies voor de loonwaardebepaling hebben we deze eisen mee laten wegen. De volgende eisen zijn gesteld: 1. De loonwaardebepaling heeft in ieder geval betrekking op het prestatieniveau van de werknemer (tempo, kwaliteit en inzetbaarheid); 2. Transparantie en objectiviteit: onafhankelijk van tijd en beoordelaar; 3. De methode van loonwaardebepaling dient gevalideerd te zijn: validering volgens BlikopWerk; 4. Deskundige en professionele uitvoering door gecertificeerde uitvoerders: trainen en kwalificeren volgens BlikopWerk; 5. De loonwaardebepaling is toegankelijk/uitlegbaar en vindt plaats op de werkplek; 6. Toewerken naar één loonwaarde-methodiek per arbeidsmarktregio; 7. Bij verhuizing geen andere loonwaarde; 8. Geen onnodige regeldruk bij herhaling loonwaardebepaling: bij jarenlange gelijkblijvende loonwaarde kan er na toestemming van de werknemer.

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

VERORDENING LOONKOSTENSUBSIDIE PARTICIPATIEWET 2015

VERORDENING LOONKOSTENSUBSIDIE PARTICIPATIEWET 2015 VERORDENING LOONKOSTENSUBSIDIE PARTICIPATIEWET 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE Ten Boer; (nr. 7); gelezen het voorstel het college van 7 april 2015; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet en dergelijke. Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk

Presentatie Participatiewet en dergelijke. Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk Presentatie Participatiewet en dergelijke Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk Agenda 1. WerkgeversServicepunt 2. Participatiewet 3. Sociaal akkoord en baanafspraken 4. Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

VNG-Divosa-Najaarscongres 2012

VNG-Divosa-Najaarscongres 2012 VNG-Divosa-Najaarscongres 2012 Loondispensatie Erik Voerman Actualiteit Loondispensatie als re-integratie instrument in de voorgenomen Participatiewet opgenomen Voor wie? Doelgroep nog niet goed omschreven

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april, gelet

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Beleidsnotitie loonwaarde meten en loonkostensubsidie Participatiewet 2015

Beleidsnotitie loonwaarde meten en loonkostensubsidie Participatiewet 2015 Beleidsnotitie loonwaarde meten en loonkostensubsidie Participatiewet 2015 Aanleiding tot voorstel: Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Het doel van de wet is om zoveel mogelijk mensen

Nadere informatie

4. Het college kan nadere regels stellen omtrent de wijze van aanvraag, de betaling van loonkostensubsidie en de uitvoering van de loonwaarde.

4. Het college kan nadere regels stellen omtrent de wijze van aanvraag, de betaling van loonkostensubsidie en de uitvoering van de loonwaarde. VERORDENI N G LOON KOSTE NSU BSIDIE PARTICIPATI EWET WEE RT 20 1 5 De raad van de gemeente Weert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2L april 2075l. gelet op artikel 6, tweede lid,

Nadere informatie

De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV

De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV 1 Aanleiding voor huidige ontwikkelingen Te veel mensen met arbeidsbeperkingen staan aan de zijlijn. Instroom WAJONG is (te) groot WWB populatie bestaat

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Werken naar vermogen. Maart 2012

Werken naar vermogen. Maart 2012 Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen

Nadere informatie

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet!

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Programma 16.15 uur Welkom (Erik Rosier, projectleider Konnekt os) Hoofdlijnen Participatiewet (Jan Karel Jobse) Aan de slag & korte

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Deze toelichting gaat uitgebreid in op enkele nieuwe instrumenten. Vervolgens wordt de nieuwe regeling

Nadere informatie

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet Door: Tanja Willemsen Divosa participatiewet sinds 1 januari 2015 voor wie? doel schaal Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Checklist inkoop/aanbesteding loonwaardemethodiek

Checklist inkoop/aanbesteding loonwaardemethodiek Checklist inkoop/aanbesteding loonwaardemethodiek. December 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel van de checklist en leeswijzer... 3 2 Samenvatting Loonkostensubsidie... 4 2.1 Doelgroep...

Nadere informatie

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers Werkgevers Event 20 november 2014 Participatiewet De gevolgen hiervan voor werkgevers Startdatum: 1 januari 2015 De situatie nu èn per 1 januari 2015 Huidige situatie: Wajong, WSW, WWB verschillende rechten,

Nadere informatie

Dag van de Uitvoering 4 november 2014 - regio Oost

Dag van de Uitvoering 4 november 2014 - regio Oost Dag van de Uitvoering 4 november 2014 - regio Oost Workshop Participatiewet en de klantmanagers met Amanda Bruns Loes Bernaert-Hillen Bestuurslid NVvA 1 Onderwerpen Arbeidsdeskundigen Hoofdlijnen Participatiewet

Nadere informatie

Kennisdocument beschut werk - Veel gestelde vragen en antwoorden

Kennisdocument beschut werk - Veel gestelde vragen en antwoorden Kennisdocument beschut werk - Veel gestelde vragen en antwoorden Dit kennisdocument is een uitgave van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en tot stand gekomen in samenwerking met de Programmaraad

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Wat houdt de Participatiewet in?

Wat houdt de Participatiewet in? Participatiewet Wat houdt de Participatiewet in? Op 1 juli 2014 aangenomen door de Eerste Kamer; Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht, één regeling Doel: zoveel mogelijk mensen met een

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 349 Besluit van 6 oktober 2014 tot het stellen van nadere regels ten aanzien van de verstrekking van loonkostensubsidie (Besluit loonkostensubsidie

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Participatiewet Op weg naar resultaat

Participatiewet Op weg naar resultaat Februari 2014 op basis van de 7e nota van wijziging Participatiewet Wetsvoorstel invoering Participatiewet INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT I DIRECTIE I CONSULTANCY I TRAINING I COACHING I HRM Participatiewet

Nadere informatie

Stand van zaken Participatiewet - 323 dagen verder. Heleen Heinsbroek Ledenbijeenkomst DetaNet 19 november 2015

Stand van zaken Participatiewet - 323 dagen verder. Heleen Heinsbroek Ledenbijeenkomst DetaNet 19 november 2015 Stand van zaken Participatiewet - 323 dagen verder. Heleen Heinsbroek Ledenbijeenkomst DetaNet 19 november 2015 Wat ga ik vertellen? Detacheren toekomst? Transformatie sector Eerste ervaringsonderzoeken

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

www.elantraining.nl www.elankennis.nl

www.elantraining.nl www.elankennis.nl www.elantraining.nl www.elankennis.nl Toekomst sociale zekerheid Op termijn zal er een tekort ontstaan aan arbeidskrachten. Iedereen die kan werken moet participeren (naar betaald werk) Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Op donderdag 29 januari vond op het forum Sociaal Domein van VNG de chatsessie plaats over de loonwaardebepaling en no-riskpolis.

Op donderdag 29 januari vond op het forum Sociaal Domein van VNG de chatsessie plaats over de loonwaardebepaling en no-riskpolis. Vragen van gemeenten over loonwaardebepaling en no-riskpolis Op donderdag 29 januari vond op het forum Sociaal Domein van VNG de chatsessie plaats over de loonwaardebepaling en no-riskpolis. De chatsessie

Nadere informatie

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Deze puntsgewijze samenvatting is een uitwerking van de afspraken die hierover in het regeer- en gedoogakkoord zijn gemaakt. Bij

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie arbeidsbeperkte

Verordening loonkostensubsidie arbeidsbeperkte Verordening loonkostensubsidie arbeidsbeperkte personen 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 6,

Nadere informatie

Nota Het Werkbedrijf, loonkostensubsidie en garantiebanen

Nota Het Werkbedrijf, loonkostensubsidie en garantiebanen Nota Het Werkbedrijf, loonkostensubsidie en garantiebanen Deelnota III Uitvoeringsprogramma Participatiewet datum 16 september 2014 versie 1 Auteur(s) J. van Dienst, L. Goudriaan, K. Plugge en V. Ruis

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

Handreiking loonkostensubsidie

Handreiking loonkostensubsidie Handreiking loonkostensubsidie April 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 Wat is loonkostensubsidie?... 3 De Participatiewet... 3 Beschut werk... 3 2 Loonkostensubsidie... 4 Voor wie?... 4 Hoe wordt het ingezet?...

Nadere informatie

Kenmerk 185265. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014;

Kenmerk 185265. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; Kenmerk 185265 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op de artikelen 6, tweede lid, 10c en 10d van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

Visie op het Werkbedrijf Decentralisatie: Participatiewet

Visie op het Werkbedrijf Decentralisatie: Participatiewet Visie op het Werkbedrijf Decentralisatie: Participatiewet 1. Inleiding Het Rijk is een aantal jaren geleden met een grote decentralisatiebeweging gestart, waarbij gemeenten verantwoordelijk worden op een

Nadere informatie

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Arbeidsmarkt regio (sub) Regio Gemeente Christiaan Gort Ad Baan 11 nov. 2015 Wijk 1 Programma 1 2 3 Participatiewet en schaalniveaus Afwegingen

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Netwerk van bedrijven, gemeenten en sw-bedrijven. Quotumwet. Wie telt (niet) mee?

Netwerk van bedrijven, gemeenten en sw-bedrijven. Quotumwet. Wie telt (niet) mee? Vragen van bedrijven Wat is Locus? Wat doet Locus? Waarom inclusief worden? Netwerk van bedrijven, gemeenten en sw-bedrijven Quotumwet Wie telt (niet) mee? Salaris Stimulerende instrumenten Wat voor werkzaamheden?

Nadere informatie

Mensen met een beperking aan de slag helpen STROOMSCHEMA STAPPENPLANNEN INSTRUMENTEN

Mensen met een beperking aan de slag helpen STROOMSCHEMA STAPPENPLANNEN INSTRUMENTEN Mensen met een beperking aan de slag helpen STROOMSCHEMA STAPPENPLANNEN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave De banenafspraak en het quotum: wat houdt het in? 3 Stroomschema 4 Stappenplannen 6 Een Wajonger in dienst

Nadere informatie

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering Dariuz loonwaardemeting Wegwijs in waardering Psychologen voor werken naar Vermogen, 1 juni 2012 Dariuz realiseert op effectieve & efficiënte manier duurzame uitstroom Ken je cliënt Inzicht in doelgroepen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen tijdens informatiebijeenkomsten voor werkgevers over de Participatiewet.

Veelgestelde vragen tijdens informatiebijeenkomsten voor werkgevers over de Participatiewet. Veelgestelde vragen tijdens informatiebijeenkomsten voor werkgevers over de Participatiewet. Doel van de Participatiewet Met de Participatiewet komt er één regeling die de Wet werk en bijstand, de Wet

Nadere informatie

College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN

College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN Inleiding Cijfers Wajong Overgang en herbeoordeling Kennis en expertise Samenwerking Afsluiting COLLEGE OVERDRACHT WAJONG

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Citeertitel: Re-integratieverordening 2015 De raad van de gemeente Borsele, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Geschikt werk voor geschikte mensen

Geschikt werk voor geschikte mensen Geschikt werk voor geschikte mensen Divosa vrijdag Utrecht, 14 maart 2014 Erik Voerman UWV WERKbedrijf 2 Ontwikkelingen Wajong Afname groei aantal Wajongers sinds 2010 Na instroom gaan jongeren sneller

Nadere informatie

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram is niet alleen. Hoe komen deze jongeren op een duurzame werkplek? Uitstroommogelijkheden:

Nadere informatie

Notitie Regionaal Werkbedrijf

Notitie Regionaal Werkbedrijf Notitie Regionaal Werkbedrijf 1. Inleiding De memo Ambtelijke verkenning RPA en VNO-NCW Midden en FNV is in het Portefeuillehoudersoverleg Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (PHO RPA) van 16 april jl.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Betere werkgeversdienstverlening door harmonisering

Betere werkgeversdienstverlening door harmonisering Betere werkgeversdienstverlening door harmonisering Ervaringen van G4/UWV bij het vormgeven van een gezamenlijke propositie aan werkgevers voor de invulling van de garantiebanen Dries Bartelink (Amsterdam)

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester De uitdagingen van de Participatiewet U heeft van René Paas gehoord waar op hoofdlijnen de knelpunten zitten in de

Nadere informatie

Re-integratie instrumenten

Re-integratie instrumenten Re-integratie instrumenten voor toeleiding en behoud van werk Landelijk Cliënten Raad: 2, 8, en 10 december Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Programma 14:00 14:15 uur 14:15 15:30 uur 15:30

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Informatie van De Werkkamer (update december 2014)

Informatie van De Werkkamer (update december 2014) Informatie van De Werkkamer (update december 2014) voor regionale Werkbedrijven i.o. Den Haag, december 2014 0 Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 5 2. Inrichting en taken Werkbedrijven 6 3. Doelgroep banenafspraak

Nadere informatie

De gemeente stelt dit allemaal zelf vast. Zij kunnen zich laten adviseren door een derde, maar dat is aan de gemeente.

De gemeente stelt dit allemaal zelf vast. Zij kunnen zich laten adviseren door een derde, maar dat is aan de gemeente. Cliënten met een beperking informatie voor gemeenten Kijk hier voor veel gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot Loonkostensubsidie Loonwaardebepaling Beschut werk Loonkostensubsidie Voor wie

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

De Participatiewet en ondernemers

De Participatiewet en ondernemers De Participatiewet en ondernemers De weg naar werk! Beste ondernemer, Gemeente Staphorst en Meppel, Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) Steenwijkerland en Westerveld, NoordWestGroep, Reestmond en

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

MEMO. Datum : 21 oktober 2014. Aan : Bestuurlijk Kwartet

MEMO. Datum : 21 oktober 2014. Aan : Bestuurlijk Kwartet Datum : 21 oktober 2014 Aan : Bestuurlijk Kwartet Van : Regionale Projectgroep Diagnose & Instrumenten, via Expertgroep Participatiewet aangeboden Contactpersoon beleid/regiosecretaris: Gerard Fidder tel.

Nadere informatie

Samenvatting. Participatiewet: meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk bij reguliere werkgevers

Samenvatting. Participatiewet: meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk bij reguliere werkgevers 1 Samenvatting Participatiewet: meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk bij reguliere werkgevers Banenafspraak Sociaal Akkoord 100.000 plaatsen in 2026, 6.000 in 2015 Indien niet gerealiseerd

Nadere informatie

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente?

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? DE PARTICIPATIE- WET Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? 2 Grotere doelgroep Naar vermogen, naar buiten bij reguliere werkgevers Minder geld 3 Op 2 december jl. heeft het kabinet-rutte-asscher

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Erica Hemmes dinsdag 11 november 2014 11:26 Stadhuis Participatiewet Participatiewet.pdf

Erica Hemmes <RAC-Amsterdam@bg.fnv.nl> dinsdag 11 november 2014 11:26 Stadhuis Participatiewet Participatiewet.pdf Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Erica Hemmes dinsdag 11 november 2014 11:26 Stadhuis Participatiewet Participatiewet.pdf fwd I! NOV, 20H Beh. Ambt.: "Be-Lol >u: Wordt

Nadere informatie

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s LOOR UMC Vrijdag 7 maart 2014 Kim Verschueren Abvakabo FNV projectleider Vooraf Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Doel project Uiteindelijke

Nadere informatie

Workshops Arbeidsmarktbeleid

Workshops Arbeidsmarktbeleid bij de invoering van de Participatiewet Workshops Arbeidsmarktbeleid November 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Programma Workshop Introductie Ontwikkelingen / achtergrond arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Kennisdocument (versie februari 2016) 1 1 Dit document vervangt de versie van 2 maart 2015 en oktober 2015. 1 In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben

Nadere informatie

Beleidsregel Jobcoach (begeleiding op de werkplek) Artikel 1. Begripsbepalingen

Beleidsregel Jobcoach (begeleiding op de werkplek) Artikel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel Jobcoach (begeleiding op de werkplek) Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels en uitvoeringsinstructies worden gebruikt en die niet nader worden omschreven

Nadere informatie

Informatie van De Werkkamer

Informatie van De Werkkamer Informatie van De Werkkamer voor regionale Werkbedrijven i.o. Den Haag, november 2014 0 Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 5 2. Inrichting en taken Werkbedrijven 6 3. Doelgroep banenafspraak 8 4. Indicatie

Nadere informatie

10-3-2016. 3. Definiëring doelgroepen

10-3-2016. 3. Definiëring doelgroepen 3. Definiëring doelgroepen UITGANGSPUNTEN VISIENOTA Participatie op het hoogst haalbare niveau. Investeren in de hele groep. Bevorderen optimale loonwaardeontwikkeling. Integrale toeleiding WMO/Participatie/Jeugd.

Nadere informatie

Werkbedrijf Achterhoek

Werkbedrijf Achterhoek Werkbedrijf Achterhoek CONVENANT WERKBEDRIJF ACHTERHOEK De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk Het UWV Werkbedrijf Regio Achterhoek

Nadere informatie

1. Toelichting-- !!! !! 1!!! versie!1.1! 1.1. Inleiding!

1. Toelichting-- !!! !! 1!!! versie!1.1! 1.1. Inleiding! 1. Toelichting-- - 1.1. Inleiding Op1januari2015wordtdeParticipatiewetingevoerd.Gemeentenwordenverantwoordelijkvoormensenmet arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Voor werknemers die niet zelfstandig

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Participatiewet (Wajong) Nieuwe wet: de Participatiewet

Informatiebijeenkomst Participatiewet (Wajong) Nieuwe wet: de Participatiewet Informatiebijeenkomst Participatiewet (Wajong) Nieuwe wet: de Participatiewet Op 1 januari 2015 komt er een nieuwe wet: de Participatiewet. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Presentatie WSP & Banenafspraak

Presentatie WSP & Banenafspraak Presentatie WSP & Banenafspraak Informatiebijeenkomst OFS Presentatie WerkgeversServicepunt NHN Wie zijn wij? Een samenwerkingsverband bestaande uit: UWV De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder,

Nadere informatie

Kinderziektes of weeffout?

Kinderziektes of weeffout? Doelgroepenregister Kinderziektes of weeffout? Wil je in aanmerking komen voor een garantiebaan, dan moet je worden toegelaten tot het doelgroepenregister. Wie daar wel en niet toe behoort, is volop onderwerp

Nadere informatie

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet In deze factsheet staan de punten uit het sociaal akkoord die van invloed zijn op de Participatiewet en die van belang zijn voor mensen

Nadere informatie