Cliëntenraad VERSLAG VERGADERING (nr.9) Dinsdag 4 november :00 20:00 uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliëntenraad VERSLAG VERGADERING (nr.9) Dinsdag 4 november 2014 18:00 20:00 uur"

Transcriptie

1 Cliëntenraad VERSLAG VERGADERING (nr.9) Dinsdag 4 november :00 20:00 uur Aanwezig: Clientenraad Dhr. W. Wieggers, Dhr. K. van der Vate, Dhr. A. Lubbers, Dhr., Mw. L. Zwager, Mw. T. te Selle. Raad van Bestuur: Mw. P. Peters Afwezig z.k.: Mw. M. Olie Notulist: Mw. Gast: Nr. Onderwerp 1 Opening door de voorzitter en hij heet iedereen welkom. We starten zonder Mw. M. Olie. Er is geen afmelding binnen gekomen. Mededeling: op 16 november is de bijeenkomst begroting Liemerije met de commissie financiën samen met Mw. P. Peters en Dhr. F. van de Boom. Na deze bijeenkomst zal de cliëntenraad advies uitbrengen aan RvB mits iedereen het er mee eens. 2 Bespreking voorzitter Raad van Bestuur Mw. P. Peters Filmopname beleidsplan de presentatie wordt verplaatst naar de vergadering van 2 december. De film is nog niet helemaal klaar er moet nog wat worden aangepast. Jaarplan 2015 stand van zaken Het concept is gereed. Dit komt op de agenda van 2 december. Er is een inventarisatie gedaan in de organisatie waar snoei en bloei kan plaats vinden en dit is vertaald naar wat er in het jaarplan staat. Bij Menzis zorgkantoor zijn vanuit het inkooptraject twee projecten ingediend en die zijn akkoord bevonden om te worden gefinancierd. Er is intensief aan gewerkt. Gesprek RvT Diafaan-Liemerije Er is tussen beide raden van toezicht een goed gesprek geweest. Het gesprek diende als onderlegger na de interviews met beide bestuurders. Geconstateerd is dat de beide organisaties met elkaar gaan concurreren niets op schiet. We zijn gericht op samenwerken. Voorheen was dit niet mogelijke vanwege een andere kijk op zaken. Diafaan opent de nieuwe Subenhara begin volgend jaar. Er wordt een nieuwe bestuurder bij Diafaan geworven die in januari 2015 start. Er zijn nu nog maar 3 leden in de RvT bij Diafaan. Afgesproken is dat beide bestuurders inventariseren welke kansen er liggen om samen te werken. Er zal gekeken worden naar de locaties Pannerden, Tolkamer en Didam. Binnenkort vindt er een bijeenkomst plaats met MT en teamleiders van beide organisaties en zal worden bekeken hoe we verder kunnen samenwerken. Er zal input van de medewerkers van de locaties worden gevraagd. Er wordt al gesproken over het met elkaar van vergaderruimtes op locaties delen zonder hierover rekeningen te sturen. Er zal dus heel goed worden bekeken waar we samen kunnen werken.

2 Voortgang medicatieveiligheid Het aangekondigde onverwachte inspectiebezoek heeft nog niet plaats gevonden. De Depotheek Zevenaar is inmiddels gesloten. Mevrouw Antoinette Bolscher van Actiz ondersteund Liemerije bij het proces om inzicht en overzicht te krijgen en bekijkt de bijscholing voor de uitvoerende teams. Eind van het jaar 2014 zullen we kijken hoe het loopt op de afdelingen. De medicatie wordt nu op naam van de cliënt aangeleverd en er worden afspraken gemaakt over het aftekenen van de medicatie. Dit alles gebeurd op basis van recepten. In december 2014 starten we met EVS (Elektronisch Voor Schrijven)van medicatie. De toedieningsregistratie wordt ook opgepakt. Medicatie wordt elke dag gebracht door Apotheek Rijnstate. In Zevenaar hebben we geen opslag meer omdat de apotheek is gesloten. Er is wel een beperkte noodvoorraad beschikbaar. Het doel is dat Apotheek, Arts en Woonbegeleider zo beter met elkaar samen werken. Gesprek Raad van Toezicht op 20 november, agenda komt nog van de directie secretaresse Mw. L. Faber en hoe laat de CR verwacht wordt. Vragen aan Mw. P. Peters, RvB Dhr. A. Lubbers vraagt over het vlekkenschema (Beleidsplan ) Loopt het nog volgens schema in het tijdspad? Mw. P. Peters geeft aan dat er een aantal onderwerpen lopen in De onderwerpen zichtbaarheid en huisvesting zijn naar 2015 verschoven. Het lukt niet om dit in 2014 nog te realiseren blijft nog steeds het doel. Medio maart 2015 maken we weer een tussenbalans op hoe het loopt. Er wordt gevraagd of handen aan het bed hetzelfde is als vorig jaar. Mw. P. Peters reageert dat er voor 2015 een opdracht ligt om te kijken of het met minder kan. De WMO levert minder op en de ZZP wordt lager geïndiceerd. We zien verschillen tussen afdelingen en het doel is om alles meer op 1 lijn te zetten. We zullen kijken of we medewerker niveau 1 kunnen upgraden naar niveau 3. Het aantal werknemers van het Bedrijfsbureau is ook minder geworden. Er is ook een Clustermanager weg gegaan die is niet vervangen. Het Budget van de WOZ is binnen maar de cijfers GRZ zijn nog niet bekend. Dhr. A. Lubbers vraagt over hoe Liemerije omgaat met mensen die langer thuis blijven wonen. Hoe gaat Liemerije om met de ad-hoc opnames.? Gaan we iets met logeermogelijkheden doen? Mw. P. Peters beaamt deze mogelijkheden. Dhr. W. Wieggers vraagt of er uitbreiding van afdeling de Linde plaats vindt. Mw. P. Peters geeft aan dat er sneller gerevalideerd moeten worden in plaats van uitbreiding bedden. Van de Linde stromen cliënten door naar andere afdelingen binnen Liemerije. WLZ is de Wet Langdurige Zorg de opvolger van de AWBZ. Voor iedere opname moeten we een indicatie hebben anders krijgen we geen geld. De voorzitter bedankt Mw. P. Peters voor haar toelichting. Zij verlaat de vergadering. 3 Notulen d.d. 7 oktober 2014 & actielijst Pag. 1: Er zijn Duofietsen aangeschaft voor alle locaties allemaal met trapondersteuning. Kennismakinggesprek met Dhr. J. Wildenberg. Instemming gevraagd moet OR zijn i.p.v. CR. Pag. 3: Er is nu geen wachtlijst maar dit kan de volgende maand weer anders zijn. Met dank aan notulist Mw. S. Gasseling worden de notulen goedgekeurd. 4 Inkomende en uitgaande post 2014 Inkomende post 2/5

3 overlijden Dhr. T. Stevelmans Post tijdschrift Zorg en Zeggenschap 2x Nieuwsflits LOC bedankkaartje L. Zwager Uitgaande post Condoleancekaartje Fam. L. Zwager Condoleancekaartje Fam. T. Stevelmans 5 Bespreking onderwerpen Er ontstaat een discussie over de aanvraag voor een televisie in de centrale hal/bewonerscafé. Namens de bewoners en bezoekers van de dagbehandeling willen wij als CR dit onderwerp weer aankaarten. De vraag is of het uit de pot kan van Doe een Wens. Je hoort steeds meer mensen die het fijn zouden vinden als er een televisie in de hal komt te hangen. Bezoekers van de dagopvang die zitten te wachten krijgen dan de mogelijkheid om tv te kijken. De leden van de cliëntenraad besluiten unaniem dat ze een aanvraag gaan doen bij de RvB. Er zal een brief worden gestuurd met het verzoek. Er wordt nog gesproken over het overlijden van Dhr. T. Stevelmans als clientenraadslid. Dit was erg confronterend omdat er geen afscheid was. Als Cliëntenraad hebben we niets kunnen doen en dat voelt niet goed. Evaluatie Mw. T. te Selle als lid van de CR. Zij is in september gestart voor 3 maanden op proef. De voorzitter vraagt hoe het haar bevalt. Ze geeft aan graag te willen blijven. De raad is blij met haar en er wordt besloten om samen verder gaan. Er zal een gesprek plaats vinden met Mw. P. Peters, RvB en Dhr. W. Wieggers. Mw. zal een gesprek laten plannen voor beëdiging. Planning data vooroverleg 2015 RvB aanwezigheid De data zijn ingevuld. Het overzicht met de namen zal worden g d. Planning werkbezoeken locaties CR leden De werkbezoeken zijn ingevuld. Schema zal worden verstuurd. Evenals het format van de vragen die meegenomen worden naar het werkbezoek op de afdelingen. Het Jaarplan 2015 van de cliëntenraad wordt gemaakt door Dhr.. De cijfers van 2014 worden in december opgevraagd. Komt op de agenda van Januari 2015 Het Jaarverslag 2014 is in de maak door Dhr. komt op de agenda van Januari 2015 De Begroting 2015 is ook in de maak door Dhr. en komt op de agenda van Januari 2015 Er is een uitnodiging gekomen voor een gesprek op 5 februari 2015 in Wageningen met de gezamenlijke externe centrale klachtencommissie. Het verzoek is gekomen om 2 clientenraadsleden te laten aansluiten. Dhr. en Dhr. W. Wieggers zullen hier naar toe gaan. Dit zal worden doorgegeven aan Mw. P. Peters. 3/5

4 Dhr. W. Wieggers en Mw. M. Olie hebben een gesprek gehad met Mw. Leny Stronks gesprek gehad. Zij heeft zich aangemeld voor de cliëntenraad. Haar vader woont in Diemzicht. Het voorstel is om haar 3 maanden proef te laten meedraaien m.i.v. de vergadering van 2 december. Er zal een kennismakingsgesprek met Mw. P. Peters worden gepland. Het gesprek met de Raad van Toezicht en een afvaardiging van de cliëntenraad is op 20 november. We hebben al doorgegeven wie er aan kunnen sluiten en welke vragen we hebben maar we wachten nog op terugkoppeling door Mw. L. Faber. 6 Rondvraag Mw. heeft naar aanleiding van het verzoek van Dhr. A. Lubbers over protocol afscheid wat folders opgezocht die in Liemerije worden verspreidt. De folder Afscheid is er maar wordt zover bekend alleen op afdelingen de Eik en de Beuk gebruikt. Volgens de medewerker van het servicepunt wordt deze folder niet standaard toegevoegd in het aanmeldingspakket. Deze folder is op verzoek verkrijgbaar. Deze folder staat niet in het folderrek van Liemerije. De vraag komt hoe men dan weet dat deze folder bestaat. De Folder Beslissing rondom levenseinde staat wel in het folderrek. We zullen dit bespreken in het volgende vooroverleg. De cliëntenraad vindt dat er een protocol overlijden moet komen voor Liemerije. Iedereen heeft dezelfde vragen. Er staat niet in de folder wat de kosten zijn na overlijden. De kosten liggen rond de 100,00 Mw. L. Zwager bedankt iedereen voor de belangstelling en het medeleven na het overlijden van haar man. Ze overhandigd een kaart als bedank voor de aandacht. Deze zal worden verstuurd aan alle leden. 7 Sluiting door de voorzitter. lijst Vaste acties Omschrijving Wie Gereed Inplannen vooroverleg aanwezig RVB e helft Allen Jaarplan + begroting 2015 maken JR/WW Januari 2015 Jaarverslag 2014 maken JR Januari 2015 Richtlijnbrief Liemerije jaarlijks Half jaarlijkse tussenrapportage begroting Liemerije F. v.d. Boom December 2014 Inplannen werkbezoeken jaarlijks Allen Aandachtspunten Datum Omschrijving Wie Wanneer Deelname raad aan familiebijeenkomsten; locaties Allen x per jaar contact Clustermanagers Allen Kernkwaliteiten/ voortgang RvB Terugkerend gesprek OR met CR 1x per half jaar WW HH- en samenwerkingsreglement Allen Geparkeerd Interne audits kwaliteitsadviseur P. Vunderink Januari 2015 Evaluatie Toezichtnotitie in 2015 (was ) M. Bonouvrie Cannabisonderzoek verslag E. vd Plasse /5

5 Onderwerpen afgehandeld 2014 Begroting 2014 door Dhr. F. van den Boom Jaarplan 2014 door Mw. P. Peters Terugkoppeling CQ Somatiek 2013 door Mw. P. Vunderink Verzwaard advies instemming RvT statuten Toelichting beleidsplan door RvT en RvB Overleg met Clustermanagers Dhr. H. Waaldijk Plan van aanpak HACCP Zorginkoop IGZ rapport Familienet locaties Toezichtsnotitie verzwaard advies BGZ voortgang Kernkwaliteiten voortgang Kennismaking Joost Wildenberg Manager Bedrijfsbureau Kadernota 2015 (richtlijnbrief) Depotheeksluiting Rijnstate Zevenaar Diafaan voortgang ontwikkelingen Familienet voortgang Jaarplan 2015 stand van zaken Gesprek RvT Diafaan-Liemerije Voortgang Inspectie bezoek medicatieproces /5

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014 NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER Aanwezig: E.B., S.v.d.B., M.G., R.F., V.leG., D.K., J.M., M.M., J.R., P.R., R.S., M.V., L.W., M.K., G.K. Afwezig met bericht: G.D., J.P., J.B. Voorzitter:

Nadere informatie

Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september 2011.

Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september 2011. Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september 2011. Locatie: Dorpshuis, Thijsweg 19 te IJzerlo/Aalten. Aanvang: 18:30 uur. 1. Opening 2. Vaststellen agenda

Nadere informatie

Verslag vergadering WSW-raad op dinsdag 19 november 2013

Verslag vergadering WSW-raad op dinsdag 19 november 2013 op dinsdag 19 november 2013 Aanwezig: Cees van den Heijkant, (voorzitter); Yvonne van Geel; Joop van Dijk; Hans Gerritsen ; Frank van Kerkhof; Dick Kevelam; Bert Mulder; Adrie van Harn; Jeroen Breekveldt;

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

faculteit ruimtelijke wetenschappen

faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteitsraad notulen Faculteitsraadsvergadering Datum en tijd 11 december 2012, 14.00-16.30 uur Aanwezig Wim (vz.), Erik Meijles, Christian Zuidema, Roselinde van

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 september 2013

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 september 2013 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 september 2013 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Coby Markerink Y Team Remy Janssen N Ouder Sven Peters Y Ouder Danielle Lambour N Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met 19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met ernstige beperkingen. Jessica, Marijke e.a. werkplaatsleider

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 01-10-2013 Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH), Thomas Sanders (TS), Tamara Steeghs (TSt),, Afwezig met afmelding: Huub Theunissen (HT), Piet

Nadere informatie

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!!

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Nieuwsbrief september 2013 Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Voor de complexen van de Lissabonweg (laag, midden en hoog ), zoals ook de Bern- Bonn- en Brusselweg hebben we voor ieder

Nadere informatie

Datum: 9 juli 2015 Onderwerp: Big data-analyse en toelichting wethouder ervaringen in het Sociaal Domein

Datum: 9 juli 2015 Onderwerp: Big data-analyse en toelichting wethouder ervaringen in het Sociaal Domein BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 9 juli 2015 Onderwerp: Big Aanwezig: Voorzitter: mw. J.T. Sweerts Locogriffier: A.J. van Wees Leden: mw. L. Geerlings (CDA), dhr. K.A. Maijer (De Liberalen), mw.

Nadere informatie

----------000----------

----------000---------- 1 Notulen dorpsraadsvergadering van 29 september 2009 Aanwezig: 5 leden Afwezig m.k.: 1 lid Gasten: 2 gasten van de gemeente Horst aan de Maas Notulisten: EM en AK ----------000---------- 1. Opening Om

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Aanwezig: Antoons, Strijker (vz), Meester,, Rots, V.d. Veen, Van der Sluis, Kuiper, Middeldorp, Brugmans (verslag) Toehoorders: Biemans, Beemsterboer,

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder Jaardocument 2014 C.D.Innemee Mei 2015 Medescribenten: PTZ: Tineke Visser OR: Ella de Koning CR: mevr. E.M van Dalen Dagverzorging: Martina Schilder Kwaliteit: Antje Vos Bestuursverslag: dhr.ir. C. van

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2011

Nieuwsbrief oktober 2011 RSZK is In voor Zorg! Woensdag 28 september was een mooie zonnige dag met zomerse temperaturen. Een prachtige dag om van start te gaan met het project In voor Zorg. In dit project gaan we als organisatie

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015]

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015] Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 csr@studentenraad.nl studentenraad.nl/csr Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015] Aanwezig Afwezig - Gast

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde. VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS LEEUWARDEN EN OMSTREKEN MARG. DE HEERSTRAAT 2, 8921 AK LEEUWARDEN POSTBUS 1090, 8900 CB LEEUWARDEN TEL.: 058-2130350 FAX.: 058-2131681 E-mail : info@pcboleeuwarden.nl

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Haule d.d. 1 december 2014

Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Haule d.d. 1 december 2014 Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Haule d.d. 1 december 2014 1.Opening De voorzitter, T. Frankema, opent deze najaarsvergadering en heet allen hartelijk welkom. Vanavond is een grote

Nadere informatie