Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 1"

Transcriptie

1 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BETREFFENDE HET GEBRUIK SPORTHAL VELDMEERS LAARNE Artikel 1: Algemene Bepalingen De gemeentelijke sporthal bestaat uit drie sportzalen : één grote sporthal, mogelijks op te delen in drie deelzalen (zaal A, B of C) één omnivalente zaal (zaal D) één polyvalente zaal Daarnaast bevinden zich binnen het gebouw van de sporthal ook kleedkamers met stortbaden, een onthaal-toezichtslokaal, bureelruimtes voor de sportdienst, twee vergaderruimtes/ leslokalen, één E.H.B.O.-lokaal, toiletten en bergingen en één cafetaria. Het cafetaria is ter beschikking gesteld van een uitbater/concessiehouder. De uitbating van dit deel van de sporthal valt onder aparte voorwaarden, opgesteld binnen een concessieovereenkomst, welke afgesloten tussen de gemeente en de concessiehouder. In alle overige ruimtes van de sporthal is het verboden : a) zaken te verrichten met commerciële en/of privédoeleinden b) propaganda, publiciteit of organisaties met niet-sportieve doeleinden te houden (tenzij met schriftelijke toestemming toelating van de sportdienst of het schepencollege); c) de goede orde te verstoren d) schade aan de gebouwen of materieel aan te brengen ; e) te roken f) spijzen en dranken te gebruiken in de sportzalen, met uitzondering van eventuele frisdranken in plastic flessen en bekers en mits deze enkel bestemd zijn voor de sportbeoefenaars; g) wijzigingen aan te brengen aan de inrichting van de sporthal door : h) het eigenhandig uitstallen van prenten, folders of affiches; a. deze mogen pas worden opgehangen of nagelaten in het gebouw, mits voorafgaande toestemming van het aanwezige personeel en enkel op de daarvoor voorziene uithangborden. Eigen erkende verenigingen van de gemeente genieten hierbij voorrang. Indien geen plaats meer rest, mogen de affiches enkel mits toestemming van het personeel worden opgehangen op een ander aangeduide plaats i) het binnenbrengen en/of stockeren van eigen (sport)materialen, meubilair, elektrische of elektronische installaties, audiovisuele materialen, e.d. zonder schriftelijke toestemming van de sportdienst Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 1

2 j) installatie van gastoestellen (mogen in geen enkel geval worden gebruikt in de gebouwen) k) lessen van sportonderricht te geven tegen vergoeding, met uitzondering van de erkende sportverenigingen of eigen sportinitiatieven van de gemeente; l) dieren of huisdieren mee te nemen of los te laten (met uitzondering van blindengeleidehonden) Kinderen beneden de 12 jaar, clubs en scholen moeten vergezeld zijn van een verantwoordelijke. De toegang wordt geweigerd aan personen die zich in kennelijke staat van dronkenschap bevinden Artikel 2 Beheer en schade De inrichting staat onder het beheer van het College van Burgemeester en Schepenen.. Het schepencollege kan tijdelijk de inrichting sluiten om reden van heirkracht, openbaar nut of om hygiënische reden Het schepencollege heeft het recht de reeds toegestane ingebruikname van de sporthal in te trekken, ingeval clubs/gebruikers of particulieren feiten plegen die indruisen tegen dit reglement of tegen de regels van goed gedrag en zeden.. In deze gevallen zullen de betrokkenen voor zover als mogelijk minimum 1 week op voorhand verwittigd worden en zal de eventuele betaalde huurprijs voor nog te gebruiken uren terugbetaald worden indien geen schade is vastgesteld. In geval van schade wordt deze begroot door de gemeentelijke diensten en verhaald op de club/gebruiker of particulier die ze veroorzaakte. De kosten van schadeherstel dienen binnen de veertien dagen na daartoe gedaan verzoek worden voldaan. Alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, worden door het schepencollege beslecht. Artikel 3 Ongeval & diefstal Het College van Burgemeester en Schepenen neemt geen verantwoordelijkheid bij enig ongeval aan personen of goederen welke niet te wijten is aan gebrekkig materiaal. Het College van Burgemeester en Schepenen is evenmin verantwoordelijk voor voorwerpen die in de inrichting verloren of gestolen worden. Gevonden voorwerpen worden door de sportdienst in principe, gedurende minstens 1 maand na vondst, bewaard en uitgestald aan de receptie/ toezichtslokaal van de sporthal, zonder hierbij enige verantwoordelijkheid op zich te nemen voor eventueel verlies of diefstal. Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 2

3 Artikel 4 Openingsuren sporthal en cafetaria De sporthal is het ganse jaar geopend, uitgezonderd op feestdagen en verlofdagen (jaarlijks vastgelegd door de sportdienst, al dan niet in samenspraak met het schepencollege) De cafetaria van de sporthal is eveneens geopend tijdens de openingsuren/tijd van de sporthal, doch kan ook op officiële feest- en verlofdagen haar deuren openen; De inrichting is voor het publiek toegankelijk tijdens de vastgestelde uren die in het cafetaria of de receptie van de sporthal zijn aangeduid. Artikel 5 Reserveringswijze Voor occasioneel gebruik van de sportzaal kunnen particulieren of verenigingen telefonisch (tel ), mondeling of per reserveren bij de sportdienst. Particulieren kunnen maximaal voor een periode van 1 maand reserveren en dit met een maximum van 4 reservaties/beurten per keer. Een nieuwe reservatie door desbetreffende particulier kan ten vroegste tijdens invulling van de laatste reserveringsbeurt.. Verenigingen, clubs of scholen moeten schriftelijk reserveren indien zij binnen één sportseizoen gedurende meer dan één maand over de sportzaal wensen te beschikken of met andere woorden een vast gebruik wensen tijdens een sportseizoen. Schriftelijke reservaties dienen gericht te worden aan : Sportdienst Laarne, Leeweg 25, 9270 Laarne (fax. 09/ of Clubs of gebruikers die op jaarbasis (zijnde vanaf 1 juli t/m 30 juni van het jaar daaropvolgende) vaste uren/zalen wensen te reserveren, dienen een schriftelijke aanvraag te richten aan de sportdienst. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van standaard reservatieformulieren, welke eveneens op eenvoudig verzoek verkrijgbaar zijn op de sportdienst. De reservatieformulieren dienen uiterlijk voor 15 april van het komende seizoen (startende vanaf 1 juli daaropvolgend) worden ingediend bij de sportdienst. Bij elke aanvraag dient zicht iemand als verantwoordelijke op te geven namens de gebruiker.. Iedere vaste gebruiker zal na vastlegging van de reserveringskalender door de sportdienst een reserveringsovereenkomst bekomen, welke ondertekend dient worden terugbezorgd door de clubverantwoordelijke. Niet ondertekende of tijdig ingediende overeenkomsten kunnen leiden tot een opzeg van de overeenkomst en/of reserveringsafspraken Alle vaste reservaties zullen worden behandeld door de sportdienst (ev. in samenspraak met het schepencollege) en dit volgens onderstaande voorrangslijst: a) eigen organisaties of initiatieven van de gemeente, sportdienst of gemeentelijke sportraad b) Laarnse competitieclubs erkend *door de gemeente en lid van de gemeentelijke sportraad, (wedstrijduren) Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 3

4 c) Laarnse competitie- en recreatieclubs erkend* door de gemeente en lid van de gemeentelijke sportraad, (recreatie- en /of trainingsuren) d) Laarnse competitieclubs erkend* door de gemeente, (wedstrijduren) e) Laarnse competitie- en recreatieclubs erkend* door de gemeente (recreatieof trainingsuren) f) Laarnse scholen g) Laarnse verenigingen h) clubs van buiten Laarne, in competitie i) clubs van buiten Laarne, training Let wel: reeds door erkende Laarnse verenigingen (competitie of recreatie) verworven vaste reservatie-uren genieten steeds voorrang op nieuwe aanvragen. Deze voorrangsregeling vervalt echter indien : de vereniging niet meer voldoet aan de erkenningvoorwaarden voor uren die tijdens voorafgaande seizoen voor 20% geannuleerd en/of niet gebruikt werden Bijzondere gevallen moeten door de sportdienst worden voorgelegd aan het schepencollege, die hierbij het advies van de sportraad kan opvragen. De leiding van de sportdienst bepaalt uiteindelijk aan wie/wanneer de zaal/zalen worden toegewezen. Artikel 6 Overdraagbaarheid en annulering van reservaties De toelating tot gebruik van de inrichting is niet overdraagbaar, tenzij mits schriftelijk akkoord van de sportdienst. De sportdienst en het college van burgemeester en schepenen kunnen ook reservaties wijzigen of uitstellen bij onvoorziene omstandigheden. Het annuleren van occasionele reservaties en vaste reservaties kan, mits de sportdienst tijdig te verwittigen (telefonisch, mondeling of schriftelijk), zijnde minstens 48 uren voorafgaande het gereserveerde uur. Niet tijdig geannuleerde reservaties zullen toch worden aangerekend. Artikel 7 Retributie en betalingswijze Alle tarieven zijn vastgelegd binnen een door de gemeenteraad goedgekeurde en geldende retributiereglement. De betaling van het gebruik van de zalen dient als volgt te gebeuren : 1. Clubs : clubs, verenigingen en scholen betalen ten laatste 30 dagen na ontvangst van de factuur en dit voor het gebruik van een periode van minimum 3 maanden. Eventuele verlengingen worden op dezelfde manier betaald. De factuur wordt opgemaakt op basis van de "reserveringsovereenkomst" en/of schriftelijke reserveringsaanvraag en dit aan de hand van een detail weergave van werkelijk gebruikte of niet-geannuleerde uren en/of zalen. Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 4

5 2. Particulieren en/of occasionele gebruikers betalen op het ogenblik van de reservatie en dit maximaal voor een periode van één maand en vier reservatiebeurten. De betaling gebeurt steeds voorafgaande het effectieve gebruik van de zaal Artikel 8 Huurtijd De minimum huurtijd van de zaal of een gedeelte ervan bedraagt 1 uur. Deze huurtijd omvat ook de tijd nodig voor het plaatsen en wegbergen van de toestellen. Na de toegestane duur dient men stipt de zaal en/of het terrein te verlaten. Bij gebruik van één of meerdere van de deelzalen in de grote zaal, mogen de scheidingswanden in de sporthal ten vroegste 3 minuten voor aanvangsuur van het daaropvolgende sportuur worden in beweging gesteld. Dit mag enkel gebeuren door volwassenen en mits zich vooraf te vergewissen of er geen obstakels onder of tegen het gordijn staan/liggen. Artikel 9 Gebruik van kleedkamers en spelersgangen Het gebruik van de kleedkamers en stortbaden moet tot een minimum beperkt worden. Daaronder wordt verstaan maximum 15' voor en 30' na het effectieve gebruik van de gehuurde sportzaal. De kleedkamers en stortbaden zullen op hygiënisch verantwoorde manier gebruikt en ontruimd worden. Gebruik en/of binnenbrengen van glazen voorwerpen in de kleedkamers (vb. glazen, flessen, e.d..) is ten strengste verboden, evenals het maken van storend lawaai. Het is tevens verboden te spelen met ballen of andere voorwerpen in de kleedkamers, hallen, gangen, inkom en cafetaria. Artikel 10 Gebruik van materialen en toestellen Enkel sportmaterialen- en/of toestellen die eigendom zijn van de gemeente of sportdienst en vrij staan opgesteld in de sportzalen en/of de bergingen annex de sportzalen, mogen door de huurders/gebruikers worden gebruikt, mits voorafgaande toestemming van de sportdienst en/of haar personeel en mits voldoende deskundige kennis. Het gebruik van materialen en/of toestellen die niet toebehoren tot de gemeente (bv. clubmaterialen) mag/kan enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar(s) en gebeurt volledig op eigen risico. Voor het gebruik van de klimmuur en klimmaterialen bestaat er een aparte reglementering (zie art 16) Elke "gebruiker" dient zelf de nodige materialen op te stellen en terug weg te bergen in de daarvoor voorziene bergplaatsen. De aangebrachte aanwijzingen of richtlijnen van het personeel dienen hierbij nauwlettend worden opgevolgd. Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 5

6 Artikel 11 Verantwoordelijkheid, schade en verzekering Ieder bezoeker is burgerlijk verantwoordelijk voor de schade door hem aangericht aan personen, lokalen of materialen. Ook verenigingen en/of clubs zijn verantwoordelijk voor het gebruik en dienen verplicht verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid. Het opzettelijk aanbrengen van schade kan aanleiding geven tot uitsluiting van het gebruik der lokalen of zalen los van de schadevergoeding zoals voorzien in artikel 2. Iedere vastgestelde beschadiging dient onmiddellijk gemeld aan het personeel van de sporthal. Indien men bij het binnenkomen van de lokalen geen opmerkingen maakt bij het personeel betreffende reeds aanwezige schade, wordt alle aangerichte schade verondersteld door de gebruiker zelf veroorzaakt te zijn. Het niet naleven van deze voorschriften kan uitsluiting tot gevolg hebben. Artikel 14 E.H.B.O. en verzorging gekwetsten/slachtoffers Een E.H.B.O.-koffer is beschikbaar in het toezichtslokaal/receptie van de sporthal en dit op aanvraag bij het personeel van de sporthal. Ook een E.H.B.O.-lokaal kan op aanvraag ter beschikking van de gebruiker en/of eventuele gekwetste(n)/slachtoffer(s) worden gesteld. Aan de inkomhal van de sporthal hangt tevens een volautomatisch defribillatietoestel (AED toestel) ter beschikking. Iedere verantwoordelijke of een afgevaardigde van de "gebruiker" staat in de eerste plaats zelf in voor de verzorging van zijn leden en/of bezoekers. Bij aanwezigheid van een personeelslid van de sportdienst, kan eventuele assistentie van dit personeelslid worden ingeroepen. Artikel 15 Toeschouwers of publiek De toeschouwers mogen de sportzalen enkel betreden in de daarvoor bestemde zone voor de toeschouwers. De "gebruiker" is hierbij verantwoordelijk voor de gedragingen en handelingen van de toeschouwers, alsook voor het tijdig plaatsen en bergen van de nodige vloerbeschermingen en zittribunes. Enkel spelers, officiëlen en trainers worden toegelaten tot de sportvloer. Zij mogen deze sportvloer enkel betreden blootvoets of met aangepast schoeisel. Het gebruikte schoeisel mag geen verkleurings- of verbrandingsstrepen op de sportvloer nalaten en het schoeisel dient proper te zijn Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 6

7 Artikel 16 Gebruik van de klimwand en klimuitrusting Het gebruik van de klimmuur is verboden zonder de nodige klimuitrusting en gebeurt volledig op eigen risico. De minimum voorwaarden om autonoom (= zonder aanwezigheid en assistentie van een erkend begeleider/initiator) te mogen klimmen zijn; - voldoende kennis en vaardigheid hebben van de nodige beveiliging- en klimtechnieken - de leeftijd van 14 jaar bereikt hebben (zowel de beveiliger als de klimmer) Alle eventuele overige richtlijnen en/of aanwijzingen aan de klimmuur dienen worden opgevolgd door iedere gebruiker Onstuimige gebruikers of gebruikers die de veiligheid van andere klimmers in gevaar brengen kunnen verdere toegang tot de klimmuur ontzegd worden. Klimmen zonder beveiliging- of zekeringmateriaal, is verboden. Alle gebruikte materiaal dient bovendien officieel CE-gekeurd te zijn. Artikel 17 Inbreuken op het reglement Inbreuken op het "Reglement van Inwendige Orde" kunnen worden beteugeld met politiestraffen waarop de bepalingen van de artikelen 565 en 566 van het Strafwetboek, betreffende de verzwaring of herhaling enerzijds en de verzachtende omstandigheden anderzijds, van toepassing is. Artikel 18 Bekendmaking reglement Deze verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet en uitgehangen worden binnen de inkomhal of spelersgang van de sporthal. Iedere gebruiker dient kennis genomen te hebben van dit reglement, alvorens de sporthal te gebruiken en/of te betreden. Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 28 juni 2012 Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 7

Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportcentra. 1. Algemene Bepalingen. Artikel 1

Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportcentra. 1. Algemene Bepalingen. Artikel 1 Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportcentra 1. Algemene Bepalingen Artikel 1 Alle bezoekers van de sportcentra zijn onderworpen aan dit gebruiksreglement en aan alle andere voorschriften uitgevaardigd

Nadere informatie

Reglement van interne orde.

Reglement van interne orde. Reglement van interne orde. Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 juni werd het reglement van interne orde goedgekeurd. De huurders van de zaal dienen zich te houden aan dit reglement: Artikel 1 Beschrijving

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HET GEBRUIK VAN DE S P O R T H A L

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HET GEBRUIK VAN DE S P O R T H A L REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HET GEBRUIK VAN DE S P O R T H A L Art. 1. PRIJZEN, PRIORITEITEN EN AANVRAGEN. A. 1. De huurprijzen voor de sporthal worden door de gemeenteraad vastgesteld voor de duur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL. 1 GEMEENTE AFFLIGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR Artikel 1 De gemeentelijke sporthal Bellekouter bestaat uit: 1250 m2 sportzaal; 6 kleedkamers,

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

Gebruikersreglement De Kronkel

Gebruikersreglement De Kronkel Gebruikersreglement De Kronkel ARTIKEL 1: De aanvraag tot het gebruik van de polyvalente zaal De Kronkel en de beachvolleyterreinen De Kronkel moet worden ingediend bij het College van Burgemeester en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE PUTTING

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE PUTTING INLEIDING Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle gebruikers en toeschouwers van sporthal De Putting. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op het GAS (gemeentelijk administratief

Nadere informatie

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke sporthal

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke sporthal Gemeente 2630 Aartselaar Reglement op het gebruik van de gemeentelijke sporthal Algemene bepalingen Artikel 1: Onderhavig reglement van inwendige orde voor de gemeentelijke sporthal gelegen te 2630 AARTSELAAR,

Nadere informatie

Gemeentebestuur Waasmunster GEBRUIKSREGLEMENT VAN GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR

Gemeentebestuur Waasmunster GEBRUIKSREGLEMENT VAN GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR Gemeentebestuur Waasmunster GEBRUIKSREGLEMENT VAN GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING Deel 1: Opsomming van de ter beschikking staande lokalen en terreinen Deel 2: Algemene voorwaarden

Nadere informatie

4.2. De gebruikers zijn gehouden de lokalen, meubilering en apparatuur te beheren als een goede huisvader.

4.2. De gebruikers zijn gehouden de lokalen, meubilering en apparatuur te beheren als een goede huisvader. GEBRUIKSREGLEMENT VAN GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR ter advies goedgekeurd door de gemeentelijke Sportraad op 07/10/08 goedgekeurd door de Gemeenteraad op 1. Bedoeling: Dit reglement heeft de bedoeling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Tennis Club Latem Deurle vzw (TCLD)

Huishoudelijk reglement van Tennis Club Latem Deurle vzw (TCLD) Huishoudelijk reglement van Tennis Club Latem Deurle vzw (TCLD) Uitgebreid reglement voor de leden van de vzw TCLD, de gebruikers en bezoekers van de buiten tennisterreinen en het clublokaal. Lidmaatschap

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTHAL 1. ALGEMEEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTHAL 1. ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTHAL 1. ALGEMEEN Dit reglement is van toepassing op de gemeentelijke sporthal van Houthulst, Jonkershovestraat 103a. De accommodatie is toegankelijk tijdens de weekdagen en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Gemeentelijk Sportcentra Langemark Gemeentelijke Sporthal Den Tap Klerkenstraat 37 Gemeentelijk Sportcentrum - Boezingestraat

Huishoudelijk reglement Gemeentelijk Sportcentra Langemark Gemeentelijke Sporthal Den Tap Klerkenstraat 37 Gemeentelijk Sportcentrum - Boezingestraat Huishoudelijk reglement Gemeentelijk Sportcentra Langemark Gemeentelijke Sporthal Den Tap Klerkenstraat 37 Gemeentelijk Sportcentrum - Boezingestraat 51 A 8920 Langemark Poelkapelle Tel 057/200 547 Fax

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement sporthal

Huishoudelijk reglement sporthal Huishoudelijk reglement sporthal 1. Algemeen Artikel 1-Voorwerp reglement Dit reglement regelt het gebruik van de gemeentelijke sporthal van Sint-Martens-Latem. Artikel 2 Onder de gemeentelijke sporthal

Nadere informatie

INWENDIG REGLEMENT BETREFFENDE DE SPORTHAL TER BEKE

INWENDIG REGLEMENT BETREFFENDE DE SPORTHAL TER BEKE INWENDIG REGLEMENT BETREFFENDE DE SPORTHAL TER BEKE A. UITBATING Art. 1 De sporthal Ter Beke is gevestigd in de Bekestraat 16 te Oudenburg en staat onder het beheer van de v.z.w. Sport en Recreatie Oudenburg.

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT SPORTHAL COLOMBA Wijngaardstraat Kortenberg

GEBRUIKSREGLEMENT SPORTHAL COLOMBA Wijngaardstraat Kortenberg GEBRUIKSREGLEMENT SPORTHAL COLOMBA Wijngaardstraat 1-3070 Kortenberg A. Doelstelling Sporthal Colomba wordt in eerste instantie ter beschikking gesteld om de Kortenbergse sportclubs de mogelijkheid te

Nadere informatie

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel 1. Algemeen OCMW Lubbeek is eigenaar van zalen die zij ter beschikking stelt van verenigingen, scholen en bedrijven die de ruimte en materialen kunnen

Nadere informatie

PUNT 9 : AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTZAAL TE ALVERINGEM

PUNT 9 : AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTZAAL TE ALVERINGEM GR 23122004 PUNT 9 : AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTZAAL TE ALVERINGEM Overwegende dat de gemeente eigenaar is van een sport/polyvalente zaal te Alveringem, genoemd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de sporthallen die worden verhuurd door het SportAG

Huishoudelijk reglement op de sporthallen die worden verhuurd door het SportAG SportAG Autonoom Gemeentebedrijf Sport Correspondentieadres: Zwarte Zusterstraat 17 9300 Aalst 053 72 38 92 sportdienst@aalst.be Huishoudelijk reglement op de sporthallen die worden verhuurd door het SportAG

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT SPORTHAL School Glabbeek

GEBRUIKSREGLEMENT SPORTHAL School Glabbeek GEBRUIKSREGLEMENT SPORTHAL School Glabbeek I. GEBRUIKSAANVRAGEN EN BETALINGEN Art. 1 : De sporthal is enkel toegankelijk buiten de schooluren Weekdagen: 18u tot 23u Weekend : 09u tot 18u Art. 2 : De sporten

Nadere informatie

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of diefstallen binnen de accommodaties en bijhorende terreinen.

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of diefstallen binnen de accommodaties en bijhorende terreinen. Artikel 1 Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Sporthallen : De Kommel, Olympialaan 4 3630 Maasmechelen Schietskuil, Poelsweg 14 3630 Maasmechelen Sportzaal gem. basisschool Boorsem, St. Jorisstraat 11

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Artikel 1 Met ingang van 1 juli 2014 worden alle voorgaande

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het decreet RETRIBUTIEREGLEMENT SPORTHALLEN KAPRIJKE LEMBEKE DATUM BESLISSING: 26 februari 2015 DATUM BEKENDMAKING: 2 maart 2015 Artikel 1: Sportief

Nadere informatie

Reglement van orde op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen

Reglement van orde op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen Reglement van orde op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 juni 1999 Gewijzigd in de gemeenteraad van 27 maart 2006 en 26 juni 2012 Bekendgemaakt op

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE SPORTHAL DE RUFFEL NELLEKENSWEG 1 9790 WORTEGEM-PETEGEM

Arrondissement Oudenaarde REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE SPORTHAL DE RUFFEL NELLEKENSWEG 1 9790 WORTEGEM-PETEGEM REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE SPORTHAL DE RUFFEL NELLEKENSWEG 1 9790 WORTEGEM-PETEGEM 1/ ALGEMENE BEPALINGEN Art.1. Art.2. Art.3. Dit reglement regelt het gebruik van de gemeentelijke sporthal De Ruffel

Nadere informatie

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Tips... Hoe Goede raad Zorg voor Wanneer enkel schriftelijk met het aanvraagformulier je kan telefonisch inlichtingen inwinnen en formulieren aanvragen vraag

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem Reglement op het gebruik van: de polyvalente zaal met kitchenette en aanpalend terras in de gemeentelijke sporthal Beschrijving van de infrastructuur Art.1. Dit reglement is van toepassing op het gebruik

Nadere informatie

Het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad

Het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad Gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad Geraardsbergen. GR 17.12.2013 De raad in openbare zitting, Gelet op het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokale van de stad Geraardsbergen,

Nadere informatie

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan.

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan. Gebruiksreglement gemeenschapscentrum Neerpelt Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum (GC) om het GC te verhuren met voorrang

Nadere informatie

Reglement inwendige orde: gemeentelijke sportaccommodaties

Reglement inwendige orde: gemeentelijke sportaccommodaties Reglement inwendige orde: gemeentelijke sportaccommodaties Hoofdstuk 1: Algemeen Dit reglement is opgesteld om de veiligheid, rust en orde in de sportaccommodatie te waarborgen, met als doel iedereen een

Nadere informatie

Reglement van inwendige orde Sportcomplex te Lichtervelde, geëxploiteerd door TMVW

Reglement van inwendige orde Sportcomplex te Lichtervelde, geëxploiteerd door TMVW Reglement van inwendige orde Sportcomplex te Lichtervelde, geëxploiteerd door TMVW Artikel 1. Algemeen Het reglement van inwendige orde (hierna het reglement ) heeft tot doel de goede exploitatie (met

Nadere informatie

SPECIFIEK GEBRUIKSREGLEMENT GANGEN, KLEEDCABINES, VERGADERZALEN EN ANDERE LOCATIES IN SPORTPUNT 2 ZWEVEGEM

SPECIFIEK GEBRUIKSREGLEMENT GANGEN, KLEEDCABINES, VERGADERZALEN EN ANDERE LOCATIES IN SPORTPUNT 2 ZWEVEGEM 1 SPECIFIEK GEBRUIKSREGLEMENT GANGEN, KLEEDCABINES, VERGADERZALEN EN ANDERE LOCATIES IN SPORTPUNT 2 ZWEVEGEM Voor de toepassing van dit specifiek gebruiksreglement gangen, kleedcabines, vergaderzalen en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009) HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009) Artikel 1: Omschrijving 1. Het gemeenschapscentrum De Volle Vaart bestaat uit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTCENTRUM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTCENTRUM INLEIDING Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle gebruikers en toeschouwers van het sportcentrum van Nijlen. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op het GAS (gemeentelijk administratief

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTHAL LEOPOLD III LAAN IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTHAL LEOPOLD III LAAN IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTHAL LEOPOLD III LAAN IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Algemeen De stedelijke sporthal is gebouwd in het belang van de sportbeoefening. Met het mogelijk maken van een verantwoorde, veilige

Nadere informatie

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van de Gemeentelijke sporthal: Poletsestraat 59 9690 Kluisbergen Artikel 2 De infrastructuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke Sporthallen De Alk

Huishoudelijk reglement gemeentelijke Sporthallen De Alk Huishoudelijk reglement gemeentelijke Sporthallen De Alk Artikel 1: Algemeen Sporthallen De Alk: Sporthal 1, Sporthal 2, de Polyvalente sporthal en de bijhorende zalen en opbergruimtes staan onder het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op het gebruik van het Gemeentelijk Sportcentrum Kwade Plas.

Huishoudelijk reglement op het gebruik van het Gemeentelijk Sportcentrum Kwade Plas. Gemeentelijk Sportcentrum Kwade Plas Kwade Plas 1-2431 Laakdal Tel:014/841987 e-mail : sport@laakdal.be Huishoudelijk reglement op het gebruik van het Gemeentelijk Sportcentrum Kwade Plas. Hoofdstuk I:

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement sporthal

Huishoudelijk reglement sporthal Huishoudelijk reglement sporthal Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 2 juli 2012 en gewijzigd in zitting van 30 november 2015. Gecoördineerde versie. 1. Algemeen Artikel 1 - Voorwerp reglement

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de voormalig gemeente Jacobswoude: b e s l u i t:

Het college van burgemeester en wethouders van de voormalig gemeente Jacobswoude: b e s l u i t: Het college van burgemeester en wethouders van de voormalig gemeente Jacobswoude: b e s l u i t: vast te stellen de herziene ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM HET SPANT Begripsomschrijving

Nadere informatie

Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: Sporthal : de sporthal met bijbehorende kleedkamers, tribunes, toiletten en doucheruimten.

Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: Sporthal : de sporthal met bijbehorende kleedkamers, tribunes, toiletten en doucheruimten. Regeling houdende de algemene voorwaarden en voorschriften verbonden aan het gebruik van het Sport en Cultureel Centrum Gorssel, vastgesteld en gedeponeerd dd. 21 september 2009. A. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud Retributiereglement van de gemeentelijke sporthal en kantine te Sint-, de gemeentelijke sporthal te Watervliet, het multifunctioneel buitensportterrein te Sint- en de deelname aan sportieve organisatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp:

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: Algemene voorwaarden Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: 1. Algemeen 1 Begrippen: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Stichting Turnaccommodatie Opmeer. 1.2 Huurder: de partij

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN Dienst patrimonium p/a Markt 1 9340 LEDE lokalenverhuur@lede.be 053 60 68 50 REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN Artikel 1. Het gemeentebestuur Lede beschikt over een aantal lokalen die

Nadere informatie

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo.

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. ******** Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Sporthal: de aan de Stationsstraat, nummer

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR SPORTINFRASTRUCTUUR GEEXPLOITEERD DOOR AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF LANAKEN (AGB)

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR SPORTINFRASTRUCTUUR GEEXPLOITEERD DOOR AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF LANAKEN (AGB) GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR SPORTINFRASTRUCTUUR GEEXPLOITEERD DOOR AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF LANAKEN (AGB) Hoofdstuk I. Algemeen beheer Iedereen, die de sportaccommodaties opgesomd in artikel 1 van dit reglement

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur Atrium

Algemene voorwaarden verhuur Atrium Algemene voorwaarden verhuur Atrium Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden, en in de overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder: 1.1 Ter beschikking steller: Havenbedrijf

Nadere informatie

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 maart 2016 (treedt in werking op 1 april 2016) Bekendgemaakt op 23 maart Omschrijving van de prestatie

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 maart 2016 (treedt in werking op 1 april 2016) Bekendgemaakt op 23 maart Omschrijving van de prestatie DEPARTEMENT CULTUUR, SPORT EN VRIJE TIJD SPORTDIENST - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE SPORTACCOMMODATIES Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 maart 2016 (treedt in werking op

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR SPORTPARK HEIKANT

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR SPORTPARK HEIKANT REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR SPORTPARK HEIKANT ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Elke gebruiker van de infrastructuur gelegen op sportpark Heikant (met uitzondering

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht Gemeente Beveren Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht geldig vanaf 1 januari 2014 GEBRUIKSREGLEMENT POLYVALENTE ZAAL ART. 1: Het gemeentebestuur stelt volgende lokalen in het ontmoetingscentrum

Nadere informatie

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN GENT

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN GENT SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN GENT 1. ALGEMEEN 1. Sport Vlaanderen Gent wordt beheerd door Sport Vlaanderen. De centrumverantwoordelijke is gelast met de algemene leiding

Nadere informatie

SPORTHAL KATTENBROEK

SPORTHAL KATTENBROEK SPORTHAL KATTENBROEK REGLEMENT Algemene informatie Sporthal Kattenbroek nv is een privéonderneming onder leiding van projectleiders dhr. Johnny Janssens en dhr. Tim Janssens. Taverne Kattenbroek bvba is

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE SPORTCOMPLEX DE DAMBURG

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE SPORTCOMPLEX DE DAMBURG REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE SPORTCOMPLEX DE DAMBURG Art. 1. Sportcomplex de Damburg wordt beheerd door het Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt, verder het bedrijf genoemd en door het directiecomité van het

Nadere informatie

SPECIFIEK GEBRUIKSREGLEMENT VERGADERZALEN EN ANDERE LOCATIES IN SPORTPUNT 1 ZWEVEGEM

SPECIFIEK GEBRUIKSREGLEMENT VERGADERZALEN EN ANDERE LOCATIES IN SPORTPUNT 1 ZWEVEGEM 1 SPECIFIEK GEBRUIKSREGLEMENT VERGADERZALEN EN ANDERE LOCATIES IN SPORTPUNT 1 ZWEVEGEM Voor de toepassing van dit specifiek gebruiksreglement vergaderzalen en andere locaties Sportpunt 1 Zwevegem wordt

Nadere informatie

Reglement van inwendige orde van de Gemeentelijke Sporthal

Reglement van inwendige orde van de Gemeentelijke Sporthal Reglement van inwendige orde van de Gemeentelijke Sporthal 1. Algemeen Art 1: Voorwerp reglement Dit reglement regelt het gebruik van de gemeentelijke sporthal van Nazareth. Art 2: Onder de gemeentelijke

Nadere informatie

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg.

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg. Provinciaal gebruikersreglement Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg is een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse openbare bibliotheken. Het meest actuele overzicht

Nadere informatie

AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE - BLOSO BLOSO-CENTRUM HOFSTADE

AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE - BLOSO BLOSO-CENTRUM HOFSTADE AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE - BLOSO BLOSO-CENTRUM HOFSTADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT ZWEMBAD/OVERDEKTE SPORTZAAL ZWEMBAD 1. Het zwembad

Nadere informatie

Reglement inwendige orde: gemeentelijke sportaccommodaties

Reglement inwendige orde: gemeentelijke sportaccommodaties Reglement inwendige orde: gemeentelijke sportaccommodaties Hoofdstuk 1: Algemeen Dit reglement is opgesteld om de veiligheid, rust en orde in de sportaccommodatie te waarborgen, met als doel iedereen een

Nadere informatie

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN LIEDEKERKE

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN LIEDEKERKE SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN LIEDEKERKE ALGEMEEN 1. Sport Vlaanderen Liedekerke wordt beheerd door Sport Vlaanderen. De centrumverantwoordelijke is gelast met de algemene

Nadere informatie

BibliotheeknetLimburg

BibliotheeknetLimburg BibliotheeknetLimburg Provinciaal gebruikersreglement limburg.be BibliotheeknetLimburg Inwerkingtreding reglement Dit gebruikersreglement treedt in werking op 1 januari 2009. Alle voorgaande gebruikersreglementen

Nadere informatie

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TOPSPORTHAL VLAANDEREN GENT

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TOPSPORTHAL VLAANDEREN GENT SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TOPSPORTHAL VLAANDEREN GENT ALGEMEEN 1. De Topsporthal Vlaanderen Gent wordt beheerd door Sport Vlaanderen. De centrumverantwoordelijke is gelast met de

Nadere informatie

REGLEMENT VERHURING GEMEENTELOKALEN

REGLEMENT VERHURING GEMEENTELOKALEN REGLEMENT VERHURING GEMEENTELOKALEN 1.Bepaling Artikel 1: Door het gemeentebestuur van Londerzeel wordt aan de plaatselijke, feitelijke verenigingen, VZW s en gelegenheidsgroeperingen, de mogelijkheid

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR

GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR Vrije Basisschool De Twijg 3018 Wijgmaal tel.: 016 44.63.48 fax.: 016 44.86.48 www.detwijg.be GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR GOEDGEKEURD DOOR HET SCHOOLBESTUUR OP 9/11/2011 3018 Wijgmaal pagina

Nadere informatie

AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE - BLOSO BLOSO-CENTRUM GENT

AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE - BLOSO BLOSO-CENTRUM GENT AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE - BLOSO BLOSO-CENTRUM GENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VLAAMS WIELERCENTRUM EDDY MERCKX & BMX-PISTE 1. Het

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES

BELEIDSREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES BELEIDSREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES te weten voor: de gemeentelijke zwembaden D.G. van den Noortbad te Muntendam en de Kolck te Meeden, en voor de gemeentelijke sportzalen

Nadere informatie

Gebruikersreglement SPORTHAL (goedgekeurd door RvB AGB 2706/2013)

Gebruikersreglement SPORTHAL (goedgekeurd door RvB AGB 2706/2013) Artikel 1: Doelstelling Eigendom Bestemming De sportzaal en de polyvalente zaal zijn bestemd voor de organisatie van sportactiviteiten en sportevenementen voor alle leeftijdsgroepen en op alle niveaus.

Nadere informatie

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan:

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: - categorie A: de erkende Leeuwse jeugdwerkinitiatieven en Leeuwse scholen (aanvraag

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER

GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER Artikel 1 Voorwerp van het gebruik 1.1 De Studio CC De Steiger Menen beschikt over een zaal voor kleinere voorstellingen met 128 genummerde zitplaatsen in tribunevorm.

Nadere informatie

SPORTHAL DE RIJDT. HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

SPORTHAL DE RIJDT. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. SPORTHAL DE RIJDT. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Artikel 1: Het besluit van de gemeenteraad dd. 21 december 2015 betreffende Gemeentelijke sporthal Huishoudelijk reglement wordt opgeheven op datum van inwerkingtreding

Nadere informatie

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Algemene voorwaarden: 1. Domein Diesterweg, Acacialaan z/n, 2920 Kalmthout wordt ter beschikking

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP BLOSO BLOSO-CENTRUM DE SCHAVERDIJN HASSELT ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP BLOSO BLOSO-CENTRUM DE SCHAVERDIJN HASSELT ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP BLOSO BLOSO-CENTRUM DE SCHAVERDIJN HASSELT ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN 1. Het Bloso-centrum wordt beheerd door het Intern Verzelfstandigd Agentschap Bloso

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SPORTHAL ZULTE REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

GEMEENTELIJKE SPORTHAL ZULTE REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE GEMEENTELIJKE SPORTHAL ZULTE REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Algemeen Artikel 1 : Beheersorgaan De accommodaties waarop dit reglement van orde van toepassing is worden beheerd door het gemeentebestuur. Artikel

Nadere informatie

STAD BRUGGE SPORTINFRASTRUCTUUR: HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STAD BRUGGE SPORTINFRASTRUCTUUR: HUISHOUDELIJK REGLEMENT STAD BRUGGE SPORTINFRASTRUCTUUR: HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN De stedelijke sportinfrastructuur werd opgericht in het belang van de sportbeoefening. Met het mogelijk maken van een verantwoorde,

Nadere informatie

Reglement met praktische schikkingen t.b.v. - De gebruikers van de sporthal/judozaal - De toeschouwers

Reglement met praktische schikkingen t.b.v. - De gebruikers van de sporthal/judozaal - De toeschouwers GP-05-20 vzw GEMEENTELIJK ZWEMBAD EN SPORTHAL ZWEVEGEM BEKAERTSPORTCENTRUM - BEKAERTSTRAAT 4 8550 ZWEVEGEM - 056/76.58.00 Reglement met praktische schikkingen t.b.v. - De gebruikers van de sporthal/judozaal

Nadere informatie

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN HASSELT

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN HASSELT SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN HASSELT 1. ALGEMEEN 1. Sport Vlaanderen Hasselt wordt beheerd door Sport Vlaanderen. De centrumverantwoordelijke is gelast met de algemene

Nadere informatie

Huurvoorwaarden. Bibliotheek

Huurvoorwaarden. Bibliotheek Huurvoorwaarden Bibliotheek 1 Bibliotheek Genk stelt volgende lokalen ter beschikking voor verhuur aan derden: De Ontdekking Een polyvalente zaal voor max. 100 personen; Het Portaal Leslokaal voorzien

Nadere informatie

Verhuurreglement Koninginnepark

Verhuurreglement Koninginnepark Verhuurreglement Koninginnepark Artikel 1 Verhuur Koninginnepark De gemeente Maasmechelen is eigenaar van het Koninginnepark (hierna het park ) met bijhorende kiosk gelegen te Eisden-Maasmechelen, Koninginnelaan,

Nadere informatie

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN OORDEGEM

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN OORDEGEM SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN OORDEGEM ALGEMEEN 1. Sport Vlaanderen Oordegem wordt beheerd door Sport Vlaanderen. De centrumverantwoordelijke is gelast met de algemene

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen IDENTIFICATIE AANVRAGER In geval van natuurlijke persoon: Naam:... Voornaam:... Adres:... Postcode:...Gemeente:... Btw-nummer:... Telefoon/gsm:...

Nadere informatie

GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY

GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY Gegevens van de gebruiker: (handtekening van een persoon van minimum 18 jaar of zijn wettelijke voogd) Voornaam en naam... Geboortedatum... Bandnaam... Straat

Nadere informatie

BIJLAGE 2: GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE GEBOUWEN

BIJLAGE 2: GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE GEBOUWEN BIJLAGE 2: GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE GEBOUWEN Artikel 1 Het gemeentebestuur van Zwalm bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van de lokalen en ruimten, hierna opgesomd. Het gemeentebestuur stelt

Nadere informatie

Gebruikersreglement gemeenschapscentrum t Torreke

Gebruikersreglement gemeenschapscentrum t Torreke Gebruikersreglement gemeenschapscentrum t Torreke Titel I : Algemene bepalingen Artikel 1: Elke persoon of vereniging die in het Gemeenschapscentrum een activiteit wenst te organiseren, ondertekent het

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT CREATUUR. Inleidende bepalingen

GEBRUIKERSREGLEMENT CREATUUR. Inleidende bepalingen GEBRUIKERSREGLEMENT CREATUUR Inleidende bepalingen Artikel 1 Het gemeentelijk gebouw Creatuur is gelegen in de Kerkstraat 2 te Bredene. Het omvat volgende lokalen (zie plan in bijlage): instuifzaal polyvalente

Nadere informatie

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke lokalen

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke lokalen Reglement op het gebruik van de gemeentelijke lokalen Zitting van 22 november 2012. Gewijzigd in zitting van 12 december 2013, 23 januari 2014, 20 februari 2014, 15 mei 2014, 16 april 2015, 17 december

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT SPORTHAL TER LINDE. Art. 1 : De sporthal is elke dag toegankelijk van uur tot uur.

GEBRUIKSREGLEMENT SPORTHAL TER LINDE. Art. 1 : De sporthal is elke dag toegankelijk van uur tot uur. GEBRUIKSREGLEMENT SPORTHAL TER LINDE I. GEBRUIKSAANVRAGEN EN BETALINGEN Art. 1 : De sporthal is elke dag toegankelijk van 09.00 uur tot 23.00 uur. Art. 2 : De inkomhal en de cafetaria met inbegrip van

Nadere informatie

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats.

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats. 1. Model van algemene politieverordening op het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners (in te voegen in het algemene politiereglement van de politiezone) Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE SPORTHAL DE HERNEKOUTER

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE SPORTHAL DE HERNEKOUTER REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE SPORTHAL DE HERNEKOUTER STATUS: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Herne op 16 december 2008 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Het Autonoom

Nadere informatie

Sportcomplex Het Veld Gebruiksreglement

Sportcomplex Het Veld Gebruiksreglement AGB Zandhoven 03-484 30 20 agb@zandhoven.be Sportcomplex Het Veld Gebruiksreglement Goedgekeurd door de Raad van bestuur in zitting van 2 december 2014 Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 12 januari

Nadere informatie

Gebruiksreglement sporthal Assenede

Gebruiksreglement sporthal Assenede Gebruiksreglement sporthal Assenede ARTIKEL 1 - Algemeen Het gebruik van de sporthal Assenede, gelegen te Kapelledreef 4 te 9960 Assenede, door groepen of individuele gebruikers, is onderworpen aan huidig

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen

Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen Laatste wijziging gepubliceerd op 1 maart 2014. Artikel één. 1. Het gemeentebestuur Lede beschikt over een aantal lokalen die kunnen ter beschikking

Nadere informatie

1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: HUUR-EN GEBRUIKSVOORWAARDEN JEUGDHUIS PIUS X ANNEX SPORTHAL, 1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de stichting de Stichting Jeugdbelangen Liempde; b. de beheerder de door de stichting

Nadere informatie

( Vastgesteld door de gemeenteraad van Brasschaat in zitting van 02/07/2009)

( Vastgesteld door de gemeenteraad van Brasschaat in zitting van 02/07/2009) GEMEENTELIJKE TURNZALEN REGLEMENT INWENDIG BESTUUR ( Vastgesteld door de gemeenteraad van Brasschaat in zitting van 02/07/2009) Openings- en gebruikerstijden Art. 1 De turnzalen van de gemeentelijke onderwijsinstituten

Nadere informatie