Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 1"

Transcriptie

1 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BETREFFENDE HET GEBRUIK SPORTHAL VELDMEERS LAARNE Artikel 1: Algemene Bepalingen De gemeentelijke sporthal bestaat uit drie sportzalen : één grote sporthal, mogelijks op te delen in drie deelzalen (zaal A, B of C) één omnivalente zaal (zaal D) één polyvalente zaal Daarnaast bevinden zich binnen het gebouw van de sporthal ook kleedkamers met stortbaden, een onthaal-toezichtslokaal, bureelruimtes voor de sportdienst, twee vergaderruimtes/ leslokalen, één E.H.B.O.-lokaal, toiletten en bergingen en één cafetaria. Het cafetaria is ter beschikking gesteld van een uitbater/concessiehouder. De uitbating van dit deel van de sporthal valt onder aparte voorwaarden, opgesteld binnen een concessieovereenkomst, welke afgesloten tussen de gemeente en de concessiehouder. In alle overige ruimtes van de sporthal is het verboden : a) zaken te verrichten met commerciële en/of privédoeleinden b) propaganda, publiciteit of organisaties met niet-sportieve doeleinden te houden (tenzij met schriftelijke toestemming toelating van de sportdienst of het schepencollege); c) de goede orde te verstoren d) schade aan de gebouwen of materieel aan te brengen ; e) te roken f) spijzen en dranken te gebruiken in de sportzalen, met uitzondering van eventuele frisdranken in plastic flessen en bekers en mits deze enkel bestemd zijn voor de sportbeoefenaars; g) wijzigingen aan te brengen aan de inrichting van de sporthal door : h) het eigenhandig uitstallen van prenten, folders of affiches; a. deze mogen pas worden opgehangen of nagelaten in het gebouw, mits voorafgaande toestemming van het aanwezige personeel en enkel op de daarvoor voorziene uithangborden. Eigen erkende verenigingen van de gemeente genieten hierbij voorrang. Indien geen plaats meer rest, mogen de affiches enkel mits toestemming van het personeel worden opgehangen op een ander aangeduide plaats i) het binnenbrengen en/of stockeren van eigen (sport)materialen, meubilair, elektrische of elektronische installaties, audiovisuele materialen, e.d. zonder schriftelijke toestemming van de sportdienst Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 1

2 j) installatie van gastoestellen (mogen in geen enkel geval worden gebruikt in de gebouwen) k) lessen van sportonderricht te geven tegen vergoeding, met uitzondering van de erkende sportverenigingen of eigen sportinitiatieven van de gemeente; l) dieren of huisdieren mee te nemen of los te laten (met uitzondering van blindengeleidehonden) Kinderen beneden de 12 jaar, clubs en scholen moeten vergezeld zijn van een verantwoordelijke. De toegang wordt geweigerd aan personen die zich in kennelijke staat van dronkenschap bevinden Artikel 2 Beheer en schade De inrichting staat onder het beheer van het College van Burgemeester en Schepenen.. Het schepencollege kan tijdelijk de inrichting sluiten om reden van heirkracht, openbaar nut of om hygiënische reden Het schepencollege heeft het recht de reeds toegestane ingebruikname van de sporthal in te trekken, ingeval clubs/gebruikers of particulieren feiten plegen die indruisen tegen dit reglement of tegen de regels van goed gedrag en zeden.. In deze gevallen zullen de betrokkenen voor zover als mogelijk minimum 1 week op voorhand verwittigd worden en zal de eventuele betaalde huurprijs voor nog te gebruiken uren terugbetaald worden indien geen schade is vastgesteld. In geval van schade wordt deze begroot door de gemeentelijke diensten en verhaald op de club/gebruiker of particulier die ze veroorzaakte. De kosten van schadeherstel dienen binnen de veertien dagen na daartoe gedaan verzoek worden voldaan. Alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, worden door het schepencollege beslecht. Artikel 3 Ongeval & diefstal Het College van Burgemeester en Schepenen neemt geen verantwoordelijkheid bij enig ongeval aan personen of goederen welke niet te wijten is aan gebrekkig materiaal. Het College van Burgemeester en Schepenen is evenmin verantwoordelijk voor voorwerpen die in de inrichting verloren of gestolen worden. Gevonden voorwerpen worden door de sportdienst in principe, gedurende minstens 1 maand na vondst, bewaard en uitgestald aan de receptie/ toezichtslokaal van de sporthal, zonder hierbij enige verantwoordelijkheid op zich te nemen voor eventueel verlies of diefstal. Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 2

3 Artikel 4 Openingsuren sporthal en cafetaria De sporthal is het ganse jaar geopend, uitgezonderd op feestdagen en verlofdagen (jaarlijks vastgelegd door de sportdienst, al dan niet in samenspraak met het schepencollege) De cafetaria van de sporthal is eveneens geopend tijdens de openingsuren/tijd van de sporthal, doch kan ook op officiële feest- en verlofdagen haar deuren openen; De inrichting is voor het publiek toegankelijk tijdens de vastgestelde uren die in het cafetaria of de receptie van de sporthal zijn aangeduid. Artikel 5 Reserveringswijze Voor occasioneel gebruik van de sportzaal kunnen particulieren of verenigingen telefonisch (tel ), mondeling of per reserveren bij de sportdienst. Particulieren kunnen maximaal voor een periode van 1 maand reserveren en dit met een maximum van 4 reservaties/beurten per keer. Een nieuwe reservatie door desbetreffende particulier kan ten vroegste tijdens invulling van de laatste reserveringsbeurt.. Verenigingen, clubs of scholen moeten schriftelijk reserveren indien zij binnen één sportseizoen gedurende meer dan één maand over de sportzaal wensen te beschikken of met andere woorden een vast gebruik wensen tijdens een sportseizoen. Schriftelijke reservaties dienen gericht te worden aan : Sportdienst Laarne, Leeweg 25, 9270 Laarne (fax. 09/ of Clubs of gebruikers die op jaarbasis (zijnde vanaf 1 juli t/m 30 juni van het jaar daaropvolgende) vaste uren/zalen wensen te reserveren, dienen een schriftelijke aanvraag te richten aan de sportdienst. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van standaard reservatieformulieren, welke eveneens op eenvoudig verzoek verkrijgbaar zijn op de sportdienst. De reservatieformulieren dienen uiterlijk voor 15 april van het komende seizoen (startende vanaf 1 juli daaropvolgend) worden ingediend bij de sportdienst. Bij elke aanvraag dient zicht iemand als verantwoordelijke op te geven namens de gebruiker.. Iedere vaste gebruiker zal na vastlegging van de reserveringskalender door de sportdienst een reserveringsovereenkomst bekomen, welke ondertekend dient worden terugbezorgd door de clubverantwoordelijke. Niet ondertekende of tijdig ingediende overeenkomsten kunnen leiden tot een opzeg van de overeenkomst en/of reserveringsafspraken Alle vaste reservaties zullen worden behandeld door de sportdienst (ev. in samenspraak met het schepencollege) en dit volgens onderstaande voorrangslijst: a) eigen organisaties of initiatieven van de gemeente, sportdienst of gemeentelijke sportraad b) Laarnse competitieclubs erkend *door de gemeente en lid van de gemeentelijke sportraad, (wedstrijduren) Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 3

4 c) Laarnse competitie- en recreatieclubs erkend* door de gemeente en lid van de gemeentelijke sportraad, (recreatie- en /of trainingsuren) d) Laarnse competitieclubs erkend* door de gemeente, (wedstrijduren) e) Laarnse competitie- en recreatieclubs erkend* door de gemeente (recreatieof trainingsuren) f) Laarnse scholen g) Laarnse verenigingen h) clubs van buiten Laarne, in competitie i) clubs van buiten Laarne, training Let wel: reeds door erkende Laarnse verenigingen (competitie of recreatie) verworven vaste reservatie-uren genieten steeds voorrang op nieuwe aanvragen. Deze voorrangsregeling vervalt echter indien : de vereniging niet meer voldoet aan de erkenningvoorwaarden voor uren die tijdens voorafgaande seizoen voor 20% geannuleerd en/of niet gebruikt werden Bijzondere gevallen moeten door de sportdienst worden voorgelegd aan het schepencollege, die hierbij het advies van de sportraad kan opvragen. De leiding van de sportdienst bepaalt uiteindelijk aan wie/wanneer de zaal/zalen worden toegewezen. Artikel 6 Overdraagbaarheid en annulering van reservaties De toelating tot gebruik van de inrichting is niet overdraagbaar, tenzij mits schriftelijk akkoord van de sportdienst. De sportdienst en het college van burgemeester en schepenen kunnen ook reservaties wijzigen of uitstellen bij onvoorziene omstandigheden. Het annuleren van occasionele reservaties en vaste reservaties kan, mits de sportdienst tijdig te verwittigen (telefonisch, mondeling of schriftelijk), zijnde minstens 48 uren voorafgaande het gereserveerde uur. Niet tijdig geannuleerde reservaties zullen toch worden aangerekend. Artikel 7 Retributie en betalingswijze Alle tarieven zijn vastgelegd binnen een door de gemeenteraad goedgekeurde en geldende retributiereglement. De betaling van het gebruik van de zalen dient als volgt te gebeuren : 1. Clubs : clubs, verenigingen en scholen betalen ten laatste 30 dagen na ontvangst van de factuur en dit voor het gebruik van een periode van minimum 3 maanden. Eventuele verlengingen worden op dezelfde manier betaald. De factuur wordt opgemaakt op basis van de "reserveringsovereenkomst" en/of schriftelijke reserveringsaanvraag en dit aan de hand van een detail weergave van werkelijk gebruikte of niet-geannuleerde uren en/of zalen. Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 4

5 2. Particulieren en/of occasionele gebruikers betalen op het ogenblik van de reservatie en dit maximaal voor een periode van één maand en vier reservatiebeurten. De betaling gebeurt steeds voorafgaande het effectieve gebruik van de zaal Artikel 8 Huurtijd De minimum huurtijd van de zaal of een gedeelte ervan bedraagt 1 uur. Deze huurtijd omvat ook de tijd nodig voor het plaatsen en wegbergen van de toestellen. Na de toegestane duur dient men stipt de zaal en/of het terrein te verlaten. Bij gebruik van één of meerdere van de deelzalen in de grote zaal, mogen de scheidingswanden in de sporthal ten vroegste 3 minuten voor aanvangsuur van het daaropvolgende sportuur worden in beweging gesteld. Dit mag enkel gebeuren door volwassenen en mits zich vooraf te vergewissen of er geen obstakels onder of tegen het gordijn staan/liggen. Artikel 9 Gebruik van kleedkamers en spelersgangen Het gebruik van de kleedkamers en stortbaden moet tot een minimum beperkt worden. Daaronder wordt verstaan maximum 15' voor en 30' na het effectieve gebruik van de gehuurde sportzaal. De kleedkamers en stortbaden zullen op hygiënisch verantwoorde manier gebruikt en ontruimd worden. Gebruik en/of binnenbrengen van glazen voorwerpen in de kleedkamers (vb. glazen, flessen, e.d..) is ten strengste verboden, evenals het maken van storend lawaai. Het is tevens verboden te spelen met ballen of andere voorwerpen in de kleedkamers, hallen, gangen, inkom en cafetaria. Artikel 10 Gebruik van materialen en toestellen Enkel sportmaterialen- en/of toestellen die eigendom zijn van de gemeente of sportdienst en vrij staan opgesteld in de sportzalen en/of de bergingen annex de sportzalen, mogen door de huurders/gebruikers worden gebruikt, mits voorafgaande toestemming van de sportdienst en/of haar personeel en mits voldoende deskundige kennis. Het gebruik van materialen en/of toestellen die niet toebehoren tot de gemeente (bv. clubmaterialen) mag/kan enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar(s) en gebeurt volledig op eigen risico. Voor het gebruik van de klimmuur en klimmaterialen bestaat er een aparte reglementering (zie art 16) Elke "gebruiker" dient zelf de nodige materialen op te stellen en terug weg te bergen in de daarvoor voorziene bergplaatsen. De aangebrachte aanwijzingen of richtlijnen van het personeel dienen hierbij nauwlettend worden opgevolgd. Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 5

6 Artikel 11 Verantwoordelijkheid, schade en verzekering Ieder bezoeker is burgerlijk verantwoordelijk voor de schade door hem aangericht aan personen, lokalen of materialen. Ook verenigingen en/of clubs zijn verantwoordelijk voor het gebruik en dienen verplicht verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid. Het opzettelijk aanbrengen van schade kan aanleiding geven tot uitsluiting van het gebruik der lokalen of zalen los van de schadevergoeding zoals voorzien in artikel 2. Iedere vastgestelde beschadiging dient onmiddellijk gemeld aan het personeel van de sporthal. Indien men bij het binnenkomen van de lokalen geen opmerkingen maakt bij het personeel betreffende reeds aanwezige schade, wordt alle aangerichte schade verondersteld door de gebruiker zelf veroorzaakt te zijn. Het niet naleven van deze voorschriften kan uitsluiting tot gevolg hebben. Artikel 14 E.H.B.O. en verzorging gekwetsten/slachtoffers Een E.H.B.O.-koffer is beschikbaar in het toezichtslokaal/receptie van de sporthal en dit op aanvraag bij het personeel van de sporthal. Ook een E.H.B.O.-lokaal kan op aanvraag ter beschikking van de gebruiker en/of eventuele gekwetste(n)/slachtoffer(s) worden gesteld. Aan de inkomhal van de sporthal hangt tevens een volautomatisch defribillatietoestel (AED toestel) ter beschikking. Iedere verantwoordelijke of een afgevaardigde van de "gebruiker" staat in de eerste plaats zelf in voor de verzorging van zijn leden en/of bezoekers. Bij aanwezigheid van een personeelslid van de sportdienst, kan eventuele assistentie van dit personeelslid worden ingeroepen. Artikel 15 Toeschouwers of publiek De toeschouwers mogen de sportzalen enkel betreden in de daarvoor bestemde zone voor de toeschouwers. De "gebruiker" is hierbij verantwoordelijk voor de gedragingen en handelingen van de toeschouwers, alsook voor het tijdig plaatsen en bergen van de nodige vloerbeschermingen en zittribunes. Enkel spelers, officiëlen en trainers worden toegelaten tot de sportvloer. Zij mogen deze sportvloer enkel betreden blootvoets of met aangepast schoeisel. Het gebruikte schoeisel mag geen verkleurings- of verbrandingsstrepen op de sportvloer nalaten en het schoeisel dient proper te zijn Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 6

7 Artikel 16 Gebruik van de klimwand en klimuitrusting Het gebruik van de klimmuur is verboden zonder de nodige klimuitrusting en gebeurt volledig op eigen risico. De minimum voorwaarden om autonoom (= zonder aanwezigheid en assistentie van een erkend begeleider/initiator) te mogen klimmen zijn; - voldoende kennis en vaardigheid hebben van de nodige beveiliging- en klimtechnieken - de leeftijd van 14 jaar bereikt hebben (zowel de beveiliger als de klimmer) Alle eventuele overige richtlijnen en/of aanwijzingen aan de klimmuur dienen worden opgevolgd door iedere gebruiker Onstuimige gebruikers of gebruikers die de veiligheid van andere klimmers in gevaar brengen kunnen verdere toegang tot de klimmuur ontzegd worden. Klimmen zonder beveiliging- of zekeringmateriaal, is verboden. Alle gebruikte materiaal dient bovendien officieel CE-gekeurd te zijn. Artikel 17 Inbreuken op het reglement Inbreuken op het "Reglement van Inwendige Orde" kunnen worden beteugeld met politiestraffen waarop de bepalingen van de artikelen 565 en 566 van het Strafwetboek, betreffende de verzwaring of herhaling enerzijds en de verzachtende omstandigheden anderzijds, van toepassing is. Artikel 18 Bekendmaking reglement Deze verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet en uitgehangen worden binnen de inkomhal of spelersgang van de sporthal. Iedere gebruiker dient kennis genomen te hebben van dit reglement, alvorens de sporthal te gebruiken en/of te betreden. Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 28 juni 2012 Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 7

R E G L E M E N T. Gebruiksaanvragen:

R E G L E M E N T. Gebruiksaanvragen: Gebruiksaanvragen: Art. 1. R E G L E M E N T Alle aanvragen tot het gebruik van de sporthal dienen gericht te worden aan Sporthal Kattenbroek, Kattenbroek 14 te 2650 Edegem. De aanvragen dienen schriftelijk

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de Jeugddienst: T 03 685 19 18, F 03 680 23 59 jeugddienst@schoten.be Sint-Cordulastraat 10 2900 Schoten Inhoud: Inhoud Art.

Nadere informatie

Reglement gebruik gemeentelijke lokalen

Reglement gebruik gemeentelijke lokalen DIENST PATRIMONIUM Markt 1, 9340 LEDE tel. (053)60 68 50 fax (053)80 33 09 e-mail: lokalenverhuur@lede.be Gemeenteraad: zitting van 21 juni 2007 Wijziging gemeenteraad: zitting van 19 juni 2008 Aanvulling

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Del Mare VZW. Reglement van inwendige orde

Del Mare VZW. Reglement van inwendige orde Del Mare VZW Reglement van inwendige orde 1. Definities Voor dit document dienen de volgende begrippen in dit document als volgt te worden gelezen en geïnterpreteerd: - De club : Watersportvereniging Del

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle sportaccommodaties; voor de afzonderlijke accommodaties gelden bovendien aparte voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle sportaccommodaties; voor de afzonderlijke accommodaties gelden bovendien aparte voorwaarden. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ HET GEVEN VAN GELEGENHEID TOT SPORTBEOEFENING IN/OP SPORTACCOMMODATIES VAN DE GEMEENTE UTRECHT BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPORTHALLEN, SPORTZALEN EN GYMNASTIEKLOKALEN Dienst

Nadere informatie

2. De aanvrager moet het huuraanvraagformulier volledig invullen.

2. De aanvrager moet het huuraanvraagformulier volledig invullen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN TARIEVEN VOOR JEUGD- en CULTUURDIENST Dit reglement regelt het gebruik en de verhuring van gebouwen en (audiovisueel) materiaal van de jeugd- en cultuurdienst, verder verhuurder

Nadere informatie

Gebruiksreglement bij organisatie van evenementen binnen vrijetijdscentrum de Mixx

Gebruiksreglement bij organisatie van evenementen binnen vrijetijdscentrum de Mixx Gebruiksreglement bij organisatie van evenementen binnen vrijetijdscentrum de Mixx Artikel 1: Algemeen Dit gebruiksreglement is enkel van toepassing bij de organisatie van evenementen binnen het vrijetijdscentrum

Nadere informatie

ALGMENE HUURVOORWAARDEN BIJ HET HUREN VAN EEN VAKANTIEWONING

ALGMENE HUURVOORWAARDEN BIJ HET HUREN VAN EEN VAKANTIEWONING ALGMENE HUURVOORWAARDEN BIJ HET HUREN VAN EEN VAKANTIEWONING 1. ALGEMEEN 1.1. In de huurovereenkomst en huurvoorwaarden wordt onder het begrip huurder verstaan: de volwassen persoon/personen die bijdraagt/bijdragen

Nadere informatie

ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht

ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht REGLEMENT ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht 21/10/2002 ARTIKEL 1 Wekelijks worden op het domein van de Markten van Anderlecht algemene markten gehouden op vrijdag, zaterdag

Nadere informatie

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo.

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. ******** Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Sporthal: de aan de Stationsstraat, nummer

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONTWERP CONCESSIEOVEREENKOMST Deze overeenkomst bestaat uit twee delen: de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden. 1. De algemene voorwaarden Op deze overeenkomst zijn van toepassing de algemene

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT. 4.2 Het gebruik van de bibliotheekpas is strikt persoonlijk en de pas blijft eigendom van de bibliotheek.

ALGEMEEN REGLEMENT. 4.2 Het gebruik van de bibliotheekpas is strikt persoonlijk en de pas blijft eigendom van de bibliotheek. ALGEMEEN REGLEMENT Artikel 1: Algemene bepalingen 1.1 Dit reglement is bindend voor alle gebruikers van FlevoMeer Bibliotheek. 1.2 Met dit reglement vervallen alle voorgaande reglementen. 1.3 Onder media

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNOWWORLD LEISURE N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SNOWWORLD LEISURE N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SNOWWORLD LEISURE N.V. ALGEMEEN Artikel 1. Definities 1.1 SnowWorld: SnowWorld Leisure N.V. statutair gevestigd te Zoetermeer, feitelijk gevestigd Buytenparklaan 30 te Zoetermeer en

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN BEGRIPPEN 1. gemeente: het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden; gebruiker: de partij met wie de gemeente een

Nadere informatie

Begrippen De directeur van de Stichting Kulturhus Haaksbergen

Begrippen De directeur van de Stichting Kulturhus Haaksbergen Algemene voorwaarden Stichting Kulturhus Haaksbergen Aangepast: 1 april 2014 Voorwaarden bibliotheek Begrippen Bestuur: De directeur van de Stichting Kulturhus Haaksbergen Bibliotheek: Bibliotheek Haaksbergen.

Nadere informatie

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN»

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» «GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» Artikel 1 Principe en Definities Het College van Burgemeester en Schepenen mag, onder de voorwaarden van dit reglement en

Nadere informatie

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Onder deelnemer wordt in dit reglement verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het inschrijfformulier als deelnemer aan

Nadere informatie

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Onder deelnemer wordt in dit reglement verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het inschrijfformulier als deelnemer aan

Nadere informatie

Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten

Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Afdeling I Artikel 1: Gegevens van de openbare markten (wet art. 8 2) 1 De stad organiseert op het openbaar domein volgende openbare markten:

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse tri- en duathlonliga vzw Vademecum

verzekeringen vlaamse tri- en duathlonliga vzw Vademecum EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse tri- en duathlonliga vzw Vademecum Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor

Nadere informatie

Parkreglement van Plopsaland De Panne, Plopsa Coo, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Indoor Coevorden en Holiday Park Hassloch

Parkreglement van Plopsaland De Panne, Plopsa Coo, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Indoor Coevorden en Holiday Park Hassloch Parkreglement van Plopsaland De Panne, Plopsa Coo, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Indoor Coevorden en Holiday Park Hassloch Artikel 1 - Algemene bepalingen F Het park bevindt zich op privéterrein. De hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder: Hoofdstuk 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder: Diensten: de door M2S te verrichten diensten ten behoeve van en overeengekomen met de Opdrachtgever.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten voor deelname aan het JVA-vakantieproject.

Algemene Voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten voor deelname aan het JVA-vakantieproject. Algemene Voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten voor deelname aan het JVA-vakantieproject. 1. Definities a. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Stichting Jeugd Vakantie

Nadere informatie

Versie 1.0 22-01-2013

Versie 1.0 22-01-2013 Versie 1.0 22-01-2013 ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hogeschool Domstad Facilitaire Zaken B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht, gedeponeerd bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (AV) Zen Car

Algemene Voorwaarden (AV) Zen Car Algemene Voorwaarden (AV) Zen Car Artikel 1 - Voorwerp Dit contract bepaalt de algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de dienst door een klant. Artikel 2 - Aard van de dienst effectief verbroken

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl I. Algemene Voorwaarden II. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot OneSpace III. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot DaySpace IV. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking

Nadere informatie