Aan de Gemeenteraad. Raad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de Gemeenteraad. Raad"

Transcriptie

1 Aan de Gemeenteraad Raad Status Punt no. : : : 27 september 2007 Opiniërend 7 Onderwerp : Voortgangsrapportage en scenariostudies m.b.t. de functionaliteit van het gemeentekantoor op korte en langere termijn Korte toelichting Naar aanleiding van de Nota Betaalbaar Bouwen aan BETER is nader onderzoek verricht naar de noodzaak en wenselijkheid van een aantal ontwikkelingen. De conclusies zijn beschreven in de bijgevoegde notitie voortgangsrapportage en scenariostudies m.b.t. de functionaliteit van het gemeentekantoor op korte en langere termijn. Op basis van deze conclusies zijn vier mogelijke scenario s geschetst waarbij de functionaliteit van het gemeentekantoor kan worden gewaarborgd. Het college stelt de raad voor het gemeentehuis volgens een van de uitgewerkte scenario s om te vormen tot een transparant en meer naar buiten gericht huis van de gemeente dat een ontmoetingsplaats vormt voor alle inwoners van de gemeente, de band tussen politiek, bestuur en burger versterkt en daarmee voldoet aan de daaraan in de komende twintig jaar te stellen eisen. De raad dient een keuze te maken uit de vier beschreven scenario s zodat de functionaliteit van het gemeentehuis en de inrichting van de publieke dienstverlening aanzienlijk kunnen worden verbeterd. Nadere toelichting Het gemeentebestuur heeft in Gewogen Ambitie haar visie en doelstellingen voor de raadsperiode geformuleerd. Een sterk verbeterde (digitale) dienstverlening aan burgers en modernisering van de ICT-toepassingen en de publieksbalie zijn belangrijke prioriteiten, die het bestuur deze collegeperiode wil uitvoeren. Het gemeentebestuur ziet zich daarnaast geconfronteerd met de ontwikkeling dat steeds meer uitvoerende en dienstverlenende taken bij onze gemeente worden neergelegd (decentralisering) en dat wettelijke eisen voorwaarden stellen aan de fysieke werkomgeving in het gemeentekantoor. Dit was voor het college van B&W aanleiding in januari de Nota Betaalbaar Bouwen aan BETER uit te brengen, die in ging op een aantal ontwikkelingen die nader onderzoek naar de functionaliteit van het gemeentekantoor op korte en langere termijn noodzakelijk maken. Deze nota is in februari besproken en toegelicht in een informerende raadsbijeenkomst op 5 februari De Stuurgroep Gemeentekantoor onder voorzitterschap van burgemeester T.J. van der Zwan heeft nader onderzoek verricht naar de noodzaak en wenselijkheid van de in bovengenoemde nota beschreven ontwikkelingen. Dit heeft geresulteerd in bijgevoegde voortgangsrapportage en scenariostudies m.b.t. de functionaliteit van het gemeentekantoor op korte en langere termijn. In deze notitie zijn ook conform de door de raad meegegeven opdracht een viertal scenario s uitgewerkt. Daarbij is het programma van eisen betrokken, dat op basis van de Nota Betaalbaar Bouwen aan BETER door het college van B&W is vastgesteld.

2 Raad : 27 september 2007 Punt no.: 7 Blad: 2 Deze notitie is maandagavond 3 september op een informerende bijeenkomst met u besproken. De vraag op die avond was of u, met de aangeleverde stukken, voldoende informatie had om tot een afgewogen beslissing te kunnen komen. Na uw op- en aanmerkingen gehoord te hebben, zijn concreet de volgende zaken toegevoegd aan de notitie: een overzicht van de uitbreiding in m2 per scenario en een overzicht van de totale investering met bijbehorende kapitaallast per scenario. Met deze aanpassingen komt dan ook de versie van 3 september te vervallen en wordt u hierbij de nieuwste versie van 5 september aangeboden. De in de notitie vermelde bijlagen zijn reeds in uw bezit. U wordt verzocht om een keuze te maken uit de vier beschreven scenario s zodat de functionaliteit van het gemeentehuis en de inrichting van de publieke dienstverlening aanzienlijk kunnen worden verbeterd. Voorstel Het college stelt de raad voor het gemeentehuis volgens een van de uitgewerkte scenario s om te vormen tot een transparant en meer naar buiten gericht huis van de gemeente dat een ontmoetingsplaats vormt voor alle inwoners van de gemeente, de band tussen politiek, bestuur en burger versterkt en daarmee voldoet aan de daaraan in de komende twintig jaar te stellen eisen. De raad dient een keuze te maken uit de vier beschreven scenario s zodat de functionaliteit van het gemeentehuis en de inrichting van de publieke dienstverlening aanzienlijk kunnen worden verbeterd. Buitenpost, 13 september 2007 het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, secretaris, mr. E. van der Sluis burgemeester, T.J. van der Zwan Bijlagen : Voortgangsrapportage en scenariostudies m.b.t. de functionaliteit van het gemeentekantoor op korte en langere termijn (versie 5 september) (alleen raadsleden) Ter inzage : Voortgangsrapportage en scenariostudies m.b.t. de functionaliteit van het gemeentekantoor op korte en langere termijn (versie 3 september + bijlagen) Ambtenaar : R. van der Kooy Portefeuillehouder : T.J. van der Zwan

3 NOTITIE Van : College van B&W Aan : Gemeenteraad Datum : 5 september 2007 Betreft : Voortgangsrapportage en scenariostudies met betrekking tot de functionaliteit van het gemeentekantoor op korte en langere termijn Inleiding Het gemeentebestuur heeft in Gewogen Ambitie haar visie en doelstellingen voor de raadsperiode geformuleerd. Een sterk verbeterde (digitale) dienstverlening aan burgers en modernisering van de ICT-toepassingen en de publieksbalie zijn belangrijke prioriteiten, die het bestuur deze collegeperiode wil uitvoeren. Het gemeentebestuur ziet zich daarnaast geconfronteerd met de ontwikkeling dat steeds meer uitvoerende en dienstverlenende taken bij onze gemeente worden neergelegd (decentralisering) en dat wettelijke eisen voorwaarden stellen aan de fysieke werkomgeving in het gemeentekantoor. Dit was voor het college van B&W aanleiding in januari de Nota Betaalbaar Bouwen aan BETER (bijlage 1) uit te brengen, die in ging op een aantal ontwikkelingen die nader onderzoek naar de functionaliteit van het gemeentekantoor op korte en langere termijn noodzakelijk maken. Deze nota is in februari besproken en toegelicht in een informele raadsbijeenkomst op 5 februari De raad geeft richting Het college van B&W heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd, gehoord de gedachtewisseling met de raad, en deze betrokken bij de uitwerking van een programma van eisen (bijlage 2) en de activiteiten van de Stuurgroep Gemeentekantoor onder voorzitterschap van burgemeester T.J. van der Zwan. Die uitgangspunten zijn: 1. Werk verschillende scenario's uit en onderzoek de voor- en nadelen; 2. Zoek de (her)huisvesting van functies zoveel mogelijk binnen het bestaande gebouw; 3. Betrek ook (bestuurlijke) ontwikkelingen voor de langere termijn bij de scenariostudies; 4. Maak een onderscheid tussen noodzakelijke en wenselijke aanpassingen van het gemeentekantoor; 5. Neem kosteneffectiviteit als uitgangspunt en probeer synergievoordelen te behalen door 'werk met werk te maken'; 6. Het verbeteren van de bezettingsgraad en multifunctionaliteit is een pluspunt; 7. Aanpassingen van de raadszaal kunnen slechts de uitkomst zijn van een brede afweging en geen doel op zich zijn; 8. Het ambitieniveau met betrekking tot het gemeentekantoor dient in verhouding te zijn met andere prioriteiten van het gemeentebestuur; 9. Goede voortgang en tussentijdse rapportage aan de raad is een voorwaarde voor een voldoende hoog tempo bij de verwezenlijking van de dienstverlenende ambities; 10. Er dient een zo reëel mogelijke inschatting gemaakt te worden van de aan de verschillende scenario's verbonden kosten.

4 - 2 - Wat is noodzakelijk? De stuurgroep heeft ervoor gekozen systematisch de verschillende aspecten die bij de scenariostudies dienden te worden betrokken te onderzoeken en verder uit te werken. De Nota Betaalbaar Bouwen aan BETER kan als achtergrondinformatie worden betrokken bij de belangrijkste aspecten die het gemeentebestuur met betrekking tot de verbeteringen van de functionaliteit van het gemeentekantoor moet afwegen. Ze staan hieronder weergegeven. Dienstverlening Het groeperen van alle loketfuncties binnen het gemeentekantoor, die nu nog verspreid in het gebouw liggen is van groot belang om de (kwaliteit van) onze dienstverlening naar een hoger niveau te brengen. Het landelijke programma Overheidsloket 2000 ziet de integratie van loketten, gecombineerd met een vraaggeoriënteerde houding van de publieke dienstverleners, als onmisbaar onderdeel om de effectiviteit van het overheidsoptreden te vergroten. De meeste gemeenten hebben daarmee een aanvang genomen of hebben de één loket gedachte voor burgers reeds gerealiseerd. In de nieuwe vormgeving van de dienstverlening van Achtkarspelen zijn alle disciplines, producten en diensten ten behoeve van burgers en bedrijven in één KlantContactCentrum (KCC) vertegenwoordigd. Daar vindt ook de algehele coördinatie plaats van alle contacten met burgers per telefoon, , etc en worden de basisregistraties bijeengebracht en centraal beheerd. In de gehele organisatie worden voorbereidingen getroffen om te kunnen voldoen aan de nieuwe publieke norm van dienstverlening die het gemeentebestuur zich tot doel heeft gesteld. De digitale ondersteuning daarvan alsmede de fysieke inrichting van dat dienstverlenende concept is nodig om dat ambitieniveau voor burgers ook zichtbaar en merkbaar te maken Een KCC is noodzakelijk en de daarin te verenigen dienstverlenende en ondersteunende functies kunnen op slechts één plek in de openbare ruimte van het gemeentekantoor worden gesitueerd: in de huidige leeszaal. Het realiseren van een nieuwe fysieke omgeving van dienstverlening is noodzakelijk om burgers ook daadwerkelijk beter en sneller van dienst te kunnen zijn. Wettelijke eisen De gemeente Achtkarspelen heeft een aantal jaren noodzakelijke aanpassingen in de veiligheidssituatie van het gemeentekantoor en het voldoen aan ARBO-eisen uitgesteld in afwachting van de besluitvorming rondom o.a. de publieksbalie (nu KCC). Die voorschriften dienen nu onderdeel uit te maken van de scenariostudies. Zo zijn er wettelijke voorschriften met betrekking tot de inrichting van balies en spreekruimtes, de klimaatbeheersing, controle op de aanwezigheid van externen in het gebouw ingeval van calamiteiten, een minimum aantal vierkante meters dat voor de medewerkers beschikbaar moet zijn, brandveiligheid, bescherming van privacygevoelige documenten, de beveiliging van waardepapieren van burgerzaken, enzovoorts. Daarnaast worden een aantal wettelijke regelingen ingevoerd die dwingen tot een verdere stroomlijning van de basisregistraties, digitalisering en betere ontsluiting van gemeentelijke plannen en gegevens, aanpassingen van werkprocessen zodat beter wordt aangesloten op de vraagpatronen van burgers. Dit samenhangende pakket van maatregelen en automatiseringsinspanningen dient de gemeente de komende jaren gefaseerd in te voeren waarbij steeds scherpe deadlines zijn gesteld. Dit leidt tot ingewikkelde operaties, waarin de aanpassingen in ICT, dienstverlening, werkprocessen, fysieke inrichting en publieksfuncties in samenhang dienen te worden aangepast. Dat levert geen menukaart op waaruit een keuze kan worden gemaakt maar een interessant viergangenmenu waarbij slechts de wijnkeuze vrijstaat. De beveiliging, veiligheidssituatie en privacy van burgers in het gemeentekantoor dient minimaal aan de wettelijke normen te voldoen. Dit vraagt een scherpere scheiding tussen de voor publiek toegankelijke ruimtes en de werkruimtes in de kantoorvleugels in het gemeentehuis. Naast aanpassingen in de beveiligingstechniek moet dit worden bereikt door alle publieksfuncties op één plek in de nabijheid van de hoofdingang van het gemeentehuis te concentreren. De aanpassingen die merendeels vanuit wettelijke opdrachten noodzakelijk zijn vragen een strikte regie en een gefaseerde langjarige aanpak, waarin een goede samenhang tussen automatisering, verbeterde (digitale) dienstverlening, scholing en training van personeel en de fysieke inrichting van het gemeentekantoor in samenhang dienen te worden verbeterd.

5 - 3 - Vierkante meters De stuurgroep heeft studie gemaakt van de thans beschikbare ruimte voor werkplekken, baliefuncties, vergaderruimtes, etc. Er is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om via herhuisvesting van verschillende functies tot een volledige herinrichting van het gemeentekantoor te komen zonder dat sprake hoeft te zijn van nieuwbouw in enigerlei vorm. In de notitie huisvesting Gemeentehuis 2007 (bijlage 3) is de minimale ARBO-norm voor werkruimtes als uitgangspunt genomen. De uitkomst van de notitie is dat - met het uitvoeren van de voorgestelde herhuisvesting van medewerkers - alle ruimte in het gemeentekantoor binnen de ARBO-normering wordt bezet en er geen enkele rek meer in zit. Voorts trekt de stuurgroep de conclusie dat daarmee het nijpende tekort aan vergaderruimte nu en in de nabije toekomst niet wordt weggenomen. Nu reeds worden steeds vaker de leeszaal, de raadszaal, de keuken en andere minder geschikte ruimtes gebruikt voor het voeren van overleg met burgers. De vergadercapaciteit van het Jeltingahuis biedt geen soelaas omdat de ruimtes op de bovenste verdieping niet voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften en aanpassingen aanzienlijke investeringen met zich meebrengen. Verder verwacht de stuurgroep dat door een stijgend aantal taken - dat ook de komende jaren bij de gemeente zal worden neergelegd - de druk op werk- en vergaderruimtes verder zal toenemen. Onderzocht is in welke mate de uitplaatsing van functies door samenwerking in NOFA-verband ruimte zou kunnen bieden. Het meest reëel is die verwachting ten aanzien van de vorming van het BVG in Dokkum en samenwerking op het terrein van belastinginning. Het verplaatsen van enkele werkruimtes elders in het gebouw - in verband met het groeperen van alle spreekkamers op één locatie - en de nieuwe taken die de gemeente gaat uitvoeren (o.a. WMO) maakt dat die eventueel vrijkomende ruimte op die wijze weer zal moeten worden opgevuld. Naar verwachting zal de stapsgewijze invoering van E-dienstverlening een neerwaarts effect kunnen hebben op het klantencontact met burgers dat binnen het gemeentekantoor plaatsvindt. Om die reden stelt de stuurgroep voor een conservatieve inschatting aan te houden ten aanzien van het aantal balies dat voor directe klantencontacten beschikbaar dient te zijn. Bij die beoordeling betrekt de stuurgroep wel de resultaten van de dit jaar gehouden burgerenquête waaruit blijkt dat de burger fysiek contact met medewerkers van de gemeente erg belangrijk vindt. Een deel van de burgers is voor het verkrijgen van een baan of (inkomens)voorzieningen en het doorzien van alle daarmee samenhangende administratieve verplichtingen blijvend op de ondersteuning van medewerkers in het gemeentekantoor aangewezen. Daarnaast moet nog worden afgewogen dat gemeenten steeds meer en vaker met burgers, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, verenigingen van plaatselijk belang, ontwikkelaars en arbeidsmarktpartijen in overleg zullen moeten treden vanuit de gedachte dat de gemeente bij uitstek de regie voert in het totstandbrengen van het organiserend vermogen binnen de Achtkarspelense samenleving. De stuurgroep heeft de optie overwogen een belangrijk deel van de capaciteit voor overleg, vergaderingen en bijeenkomsten buiten het gemeentekantoor te zoeken. Dit stuit echter op tal van praktische bezwaren, doet afbreuk aan de concentratie van burgercontacten en levert structureel een forse stijging op van huur-, catering-, en schoonmaakkosten. Er is sprake van een nijpend gebrek aan vergader- en overlegruimtes. Herschikking van (nieuwe) werkplekken kan voor een belangrijk deel voorlopig binnen het huidige kantoor worden opgevangen. In de voorgestelde situering van het KCC is voldoende plaats voor het aanbrengen van het minimaal vereiste aantal van vijf balies (ook bij verdere groei van dienstverlenende taken). De begane grond van de bestuursvleugel is de beste locatie om een beperkt maar voldoende aantal spreekruimtes tegen beperkte kosten te situeren (waarvan enkele met vluchtroutes). De inrichting van een rampenkamer is slechts op provisorische wijze mogelijk. Er is binnen het gemeentekantoor geen zicht op het wegnemen van de knelpunten rond de overleg- en vergaderruimtes. Er dient een keuze te worden gemaakt tussen twee varianten: of een uitbouw waarin overleg- en vergaderruimtes worden gesitueerd of met nieuwe vormen van kantoorinrichting die ruimte creëren in de huidige raadszaal en daarmee het realiseren van een nieuwe raadszaal. Resumerend: het klantcontact met burgers aan de balie en in spreekkamers kan binnen het gemeentekantoor worden gerealiseerd. De stuurgroep ziet geen alternatieven dan de reeds genoemde om de overige contacten en overleg met burgers etc. ruimte te bieden. Structureel gebruik van externe vergaderlocaties acht de stuurgroep ongewenst.

6 - 4 - Wat is wenselijk? Grote groepen In 'het huis der gemeente' vinden regelmatig bijeenkomsten en ontmoetingen plaats van grote groepen mensen (recepties, exposities, congressen, officiële ontvangsten, personeelsbijeenkomsten, informatiebijeenkomsten, etc.). Doorgaans wordt daarvoor de centrale hal gebruikt met de trap naar de raadszaal als hinderlijk obstakel. In mindere mate wordt de leeszaal gebruikt, die echter een laag plafond heeft, direct grenst aan de publieke ruimte en ook de doorlooproute is naar het Jeltingahuis. De functionaliteit en bruikbaarheid van beide ruimtes voldoet in de ogen van de stuurgroep niet aan de daaraan te stellen eisen (nabijheid van de keukenfunctie, zicht- en looplijnen, uitstraling, capaciteit, directe nabijheid van publieke baliefuncties). Het ontbreken van een geschikte centrale plek voor personeelsbijeenkomsten wordt door de organisatie als een dringend gemis ervaren in haar mogelijkheden te werken aan het gewenste 'wij-gevoel' over afdelingsgrenzen heen. Indien de mogelijkheid zich voordoet, is het gewenst dat een grotere, centraal gelegen ontmoetingsruimte wordt gecreëerd, die geschikt is voor verschillende bijeenkomsten en ontvangsten van het gemeentebestuur. Daarmee zou de functionaliteit van het gemeentekantoor als 'huis der gemeente' zeer aan kwaliteit winnen. De raadszaal De (functionaliteit van de) raadszaal is gaandeweg de scenariostudies steeds nadrukkelijker in beeld gekomen als een ruimte binnen het gemeentekantoor die mogelijk zou kunnen worden benut voor de inrichting van overleg- en vergaderfuncties die zich in de publieke ruimte van het gemeentehuis dienen te bevinden. De stuurgroep heeft alle mogelijkheden onderzocht om deze functies binnen de bestaande muren te realiseren maar zonder succes. Het gemeentekantoor zit simpelweg in een 'te kleine jas'. De huidige functie van de raadszaal kan slechts worden gehandhaafd wanneer voor andere functies zoals; balies, spreekruimtes, werkruimtes of vergaderruimtes nieuwbouw wordt gepleegd. De stuurgroep beveelt aan de definitieve keuzes daaromtrent te maken in het bredere kader van deze voortgangsnotitie en de vier scenario's die daarin worden toegelicht. Daarbij kunnen de uitkomsten van het representatieve onderzoek onder raadsleden (19 van de 21 reageerden) worden betrokken. Die resultaten zijn opgenomen in de Nota Betaalbaar Bouwen aan BETER. Conclusie van de Stuurgroep: De functionaliteit van de raadszaal is niet optimaal maar vormt op zichzelf geen aanleiding om tot een fysieke uitbreiding van het gemeentekantoor te besluiten. Wel komt de raadszaal als locatie voor het opheffen van een dringend tekort aan vergader- en overlegruimten nadrukkelijk in beeld, bij gebrek aan reële andere alternatieven binnen het gemeentekantoor. Publieksruimte Het gemeentehuis is niet alleen een plaats waar dienstverlening aan de burgers plaats vindt of waar bijeenkomsten worden belegd en vergaderingen worden gehouden. Het gemeentekantoor is ook een belangrijke plaats voor burgers om informatie van overheidszijde te krijgen over allerhande zaken. Dit vraagt om een volwaardige bezetting van de receptie, een goed afsprakensysteem, een snelle doorverwijzing naar balies, spreekkamers en vergaderruimtes en een adequate eerstelijns dienstverlening aan burgers. Daarnaast mogen eisen worden gesteld aan het verblijfsklimaat van de wachtruimte, de informatieborden en -panelen, de presentaties van gemeentelijke plannen d.m.v. maquettes en exposities, een goede computerfaciliteit voor raadpleging van gemeentelijke bronnen en bestanden en een pantry- en toiletfunctie waar de verzorging van jong en oud en de innerlijke mens aan de gastvrije standaarden van de gemeente voldoet. De stuurgroep heeft vast moeten stellen dat in de huidige leeszaal een dergelijk verblijfsklimaat niet kan worden gerealiseerd. Zowel de capaciteit, de ligging als het lage plafond verhinderen dat. De beste situering van deze functies kan worden gewaarborgd in de huidige centrale hal en deels op de begane grond van de bestuursvleugel.

7 - 5 - De ligging van die ruimte ten opzichte van de receptie, de balies en de spreekkamers is daar goed te noemen en de benutting van die ruimte wordt daarmee sterk verbeterd. Het is gewenst om tot een verbetering van het verblijfsklimaat van bezoekers te komen op een zodanige wijze dat de ligging daarvan ten opzichte van receptie, balies, spreekruimtes en overleg- en vergaderruimtes is gegarandeerd. Bestuurlijke ontwikkelingen Vanuit het uitgangspunt dat de scenariostudies zouden moeten leiden tot een uitkomst die ook voor een langere periode de functionaliteit van het gemeentekantoor op peil houdt, heeft de stuurgroep ook de bestuurlijke ontwikkelingen in de regio bij haar onderzoek betrokken. Niet kan worden uitgesloten dat in de nabije toekomst het gemeentekantoor het bestuurlijk centrum zou kunnen worden van een gemeente met een grotere schaal dan de huidige ruim inwoners. Dat het gemeentekantoor ook dan - vanwege haar ligging en bereikbaarheid - bestuurlijk centrum zou moeten blijven, staat voor de stuurgroep buiten kijf. Hoewel die ontwikkelingen als zodanig geen deel uitmaken van de opdracht van de stuurgroep, meent zij dat het goed is de volgende overwegingen bij de scenariostudies te betrekken: Indien het gemeentekantoor in de nabije of verdere toekomst als bestuurscentrum zou moeten dienen voor een grotere gemeente zal het contact met burgers in de vorm van dienstverlening en overleg sterk toenemen; In die situatie zal het aantal raadsleden eveneens toenemen, alsmede de beschikbaarheid van voldoende ruimte op de publieke tribune; Een groter aantal relaties en contacten van de gemeente zal het gemeentekantoor bezoeken of worden uitgenodigd voor recepties en bijeenkomsten; Een achterblijvende functionaliteit van het gemeentekantoor en aandachtspunten m.b.t. de raadszaal kunnen een discussie uitlokken over de geschiktheid van Buitenpost als bestuurlijk centrum. Bestuurlijke ontwikkelingen maken het gewenst bij de planvorming rondom de functionaliteit van het gemeentekantoor denkbare uitkomsten van de discussie over de bestuurskracht van gemeenten reeds nu bij de gedachtenvorming te betrekken. Multifunctionaliteit Vanuit de gedachte dat de gemeente als 'goed koopman' met publieke middelen dient om te gaan heeft de stuurgroep zich ook gebogen over de mogelijkheden om werk met werk te maken en het rendement op publieke investeringen te laten toenemen. Vanuit die optiek is het gewenst bij de uiteindelijke situering van de verschillende functies (balies, spreekkamers, publieke ruimte, raadszaal, etc) mee te laten wegen welke functie in een eventuele uitbreiding van het gemeentekantoor de grootste extra maatschappelijke baten voor de gemeente oplevert, dan wel zich het meest leent voor een multifunctioneel gebruik met een hoge bezettingsgraad en uitstraling. Naar het oordeel van de stuurgroep leent alleen een eventueel nieuw te realiseren raadszaal zich voor een dergelijk maatschappelijk profijtelijk multifunctioneel gebruik. Een raadszaal kan ook dienst doen als ruimte voor: ontvangsten en recepties, congressen, trainingsruimte, personeelsbijeenkomsten, voorstellingen, uitvoeringen, etc. Dit stelt wel eisen aan de inrichting en de kwaliteit van de techniek om het karakter van de raadszaal te kunnen waarborgen. Het karakter van het gemeentekantoor als huis der gemeente zou hierdoor kunnen worden versterkt, terwijl investeringen (of het instandhouden van faciliteiten) elders in de gemeente achterwege zou(den) kunnen blijven, waardoor sprake zou kunnen zijn van een inverdieneffect.

8 - 6 - Indien bij de gedachtenvorming over het gemeentekantoor multifunctionaliteit als criterium wordt gehanteerd, ziet de stuurgroep tal van aanknopingspunten via de weg van goed koopmanschap en vanuit de optiek van de brede maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente, tot een invulling te komen die de kost en de baat in een verantwoorde verhouding brengt. Het 'twee vliegen in één klap principe' vraagt een hogere investering die middels een hoger maatschappelijke uitnutting zou kunnen worden 'terugverdiend'. Stationsontwikkeling Tenslotte heeft de stuurgroep overwogen op welke wijze de verbetering van de functionaliteit van het gemeentekantoor zou kunnen worden verbonden met andere ambities van het gemeentebestuur. Daarbij is aansluiting gezocht bij de zoneringgedachte in Gewogen Ambitie waarin ondermeer het stationsgebied in de BK-zone (Buitenpost - Kollum) is aangewezen als mogelijke ontwikkellocatie. De studie naar de mogelijkheden en de aan markt- en ontwikkelpartijen aan te bieden propositie van gemeentezijde is sterk verbonden met de uiteindelijke keuzes die worden gemaakt rondom het gemeentekantoor. Verder onderzoek daarnaar ligt momenteel stil in afwachting van richtinggevende besluitvorming ten aanzien van het gemeentekantoor. De stuurgroep is van mening dat het verbinden van de discussie van het gemeentekantoor met die van het gehele stationsgebied gewenst is en aanknopingspunten biedt voor een algehele gebiedsvisie. Momenteel worden van gemeentezijde oriënterende gesprekken gevoerd met marktpartijen om te beoordelen of dit een begaanbare weg is. De eerste reacties zijn zodanig veelbelovend dat de situering van een mogelijke uitbreiding van het gemeentekantoor en de kwaliteit van de uitvoering naar het oordeel van de stuurgroep een belangrijk signaal naar marktpartijen zou kunnen zijn om het gehele stationsgebied tot ontwikkeling te brengen. Met andere woorden: het bekende kleine visje uitgooien om een veel grotere te vangen. Voor de stuurgroep is duidelijk dat de gemeente niet op eigen (financiële) kracht tot de ontwikkeling van het stationsgebied kan komen. Zo beschouwd, kan een investering in het gebied van gemeentezijde private investeringen uitlokken die een aantal effecten oproepen: Marktpartijen kunnen eerder worden geïnteresseerd voor miljoeneninvesteringen in het stationsgebied; De gemeente krijgt de zekerheid dat nieuwe (hoogwaardige) werkgelegenheid aan de sociaal-economische structuur van Achtkarspelen wordt toegevoegd; De binding van inwoners aan werkgelegenheid in de gemeente neemt toe en heeft een hoger percentage van hoger opgeleiden; Het schoorsteeneffect zorgt voor meer werk voor lager opgeleide inwoners op ondersteunende functies binnen de zakelijke dienstverlenende sector; Een dergelijke ontwikkeling zou de stemmen rond een mogelijke opheffing van de halteplaats Buitenpost op de sneltreinverbinding Leeuwarden - Groningen kunnen laten verstommen; Een dergelijke ontwikkeling neemt de wind uit de zeilen van de gemeente Dantumadeel, die studeert op de mogelijkheden de NS-stations in Veenwouden en Zwaagwesteinde op te heffen en een nieuw station bij de Centrale As te realiseren. Conclusie van de Stuurgroep: Het kan zeer profijtelijk zijn de planvorming rondom het gemeentekantoor te verbinden met die van het gehele stationsgebied.

9 - 7 - De vier scenario's Conform de door de raad meegegeven opdracht heeft de stuurgroep een viertal scenario's uitgewerkt. Daarbij is het programma van eisen betrokken, dat op basis van de Nota Betaalbaar Bouwen aan BETER door het college van B&W is vastgesteld en de overwegingen die hiervoor kort zijn weergegeven. De scenario's luiden als volgt: 0-scenario Een zo beperkt mogelijke variant waarin de functionaliteit van het gemeentekantoor zoveel mogelijk binnen de bestaande bebouwing wordt gerealiseerd. Hiervan heeft de stuurgroep geconcludeerd, dat dat niet mogelijk is en dat in ieder geval een uitbouw op het binnenterrein van het gemeentehuis ten behoeve van baliefuncties of overleg- en vergaderruimten noodzakelijk is. 1-scenario Gelijk aan het 0-scenario met als verschil dat voor een grotere uitbouw op het middenterrein wordt gekozen waarin een nieuwe raadszaal kan worden gerealiseerd. 2-scenario Situering van een nieuwe raadszaal op straatniveau, uitgebouwd aan de voorzijde van het gemeentekantoor, het creëren van een geschikte centrale ontmoetingsruimte en een nieuwe doorgang tussen die ruimte en het Jeltingahuis waardoor de balies 'naar buiten gekeerd' zijn, het KCC in de leeszaal kan worden gesitueerd en zowel in de balieruimte, de centrale ontmoetingsruimte als in de raadszaal voldoende hoogte (luchtvolume=kwaliteit verblijfsklimaat) kan worden gecreëerd. 3-scenario Idem als scenario 2, met als verschil dat de raadszaal 'op poten wordt gezet' en in de ruimte eronder een centrale ontmoetingsruimte is gesitueerd met een receptiefunctie die ten opzichte van zowel balies, spreekkamers als het vergadercentrum in de oude raadszaal ideaal geplaatst is voor een adequate ontvangst en doorverwijzing van bezoekers. Uitbreiding in m2 Onderdelen in de uitbreiding 0-scenario 220 Multifunctionele vergaderruimte 1-scenario 350 Raadszaal (320) en aangrenzende ruimten (30) 2-scenario 630 Raadszaal (320), Gang b.g. (150) en 1 e verd. (95) en voorruimte balies (65) 3-scenario 625 Raadszaal (320), Hal b.g. (200) en 1 e verd. (40) en voorruimte balies (65) Voor en nadelen van de vier scenario's Van elk van de vier scenario's is een situatieschets, een indelingstekening van de begane grond en een indelingstekening van de eerste etage bijgevoegd. Voor een goed overzicht van deze scenario's zullen hieronder in het kort per variant de belangrijkste kenmerken worden beschreven met de bijbehorende positieve en negatieve aspecten van de variant. Ook zal een globale kostenraming van elke scenario worden aangegeven. Hierin zijn naast de bouwkosten ook posten opgenomen voor de inrichting van het gemeentekantoor en de inrichting van de aansluitende openbare ruimte. Tevens is rekening gehouden met de huidige situatie op de bouwmarkt waarbij de bouwkosten gemiddeld 10% zijn gestegen. 0-scenario Belangrijkste kenmerken: Publieksbalie in de huidige leeszaal; Receptie op de huidige locatie; 7 spreekkamers op de begane grond van de bestuursvleugel; wacht-/leesruimte ook gesitueerd op de begane grond van de bestuursvleugel;

10 - 8 - huidige raadszaal blijft als raadszaal in gebruik; uitbouw tussen de twee bestaande vleugels richting het station waarin overleg- en vergaderruimtes t.b.v. klant / collega contacten zijn gesitueerd; globale kostenraming excl. btw ,- Positieve aspecten: snelle oplossing knelpunten; goedkoopste scenario; Negatieve aspecten: geen rek voor de toekomst; mogelijk problemen met de lichtinval (arbotechnische eis) voor de bestaande bebouwing; 1-scenario Belangrijkste kenmerken: Publieksbalie in de huidige leeszaal; Receptie op de huidige locatie; 7 spreekkamers op de begane grond van de bestuursvleugel; wacht-/leesruimte ook gesitueerd op de begane grond van de bestuursvleugel; raadszaal tussen de twee bestaande vleugels richting het station gesitueerd; ruimte voor klant / collega contacten in de huidige raadszaal; globale kostenraming excl. btw Positieve aspecten: alle publieksfuncties relatief dicht bij elkaar gesitueerd; Negatieve aspecten: raadszaal wordt voor het gevoel weggestopt tussen de bestaande vleugels; raadszaal ver vanaf de keuken gesitueerd (koffie/thee); mogelijk problemen met de lichtinval (arbotechnische eis) voor de bestaande bebouwing; 2-scenario Belangrijkste kenmerken: Publieksbalie in de huidige leeszaal maar wel naar buiten toe gericht; Receptie wordt verplaatst naar de huidige hoofdingang; 7 spreekkamers op de begane grond van de bestuursvleugel; wacht-/leesruimte ook gesitueerd op de begane grond van de bestuursvleugel; raadszaal als blikvanger voor de huidige entree gesitueerd; mogelijkheid om een tribune op de eerste etage te creëren voor publiek bij de raadsvergaderingen; ruimte voor klant / collega contacten in de huidige raadszaal; globale kostenraming excl. btw Positieve aspecten: nieuw te realiseren raadszaal wordt mooie blikvanger voor het gemeentehuis; publieksbalie is niet weggestopt maar naar buiten gericht; mogelijkheid om een tribune op de eerste etage te creëren voor publiek bij de raadsvergaderingen; mogelijkheid om ook kantoorfuncties van andere partijen aan te laten sluiten in bijpassende solitaire kantoorunits

11 - 9 - Negatieve aspecten: de centrale hal wordt door de verlenging naar de nieuw te realiseren raadszaal nog meer een `pijpenla` en zal nog steeds problemen geven met de bezettingsgraad; om de raadszaal er toch wat uit te laten springen zal er hoger gebouwd moeten worden dan 1 etage en daardoor zullen de bouwkosten onnodig hoger worden; raadszaal ver vanaf de keuken gesitueerd; neemt ruimte af van het voorterrein qua groen en parkeren; economisch minst voordelige variant; 3-scenario Belangrijkste kenmerken: Publieksbalie in de huidige leeszaal maar wel naar buiten toe gericht; Receptie wordt verplaatst naar de huidige hoofdingang; 7 spreekkamers op de begane grond van de bestuursvleugel; wacht-/leesruimte ook gesitueerd op de begane grond van de bestuursvleugel; raadszaal als blikvanger boven de nieuwe ontvangsthal gesitueerd; ruimte voor klant / collega contacten in de huidige raadszaal; globale kostenraming excl. btw Positieve aspecten: nieuw te realiseren raadszaal wordt mooie blikvanger voor het gemeentehuis; publieksbalie is niet weggestopt maar naar buiten gericht; situering nieuwe raadszaal in de nabijheid van de keuken; mogelijkheid om ook kantoorfuncties van andere partijen aan te laten sluiten in bijpassende solitaire kantoorunits; Negatieve aspecten: neemt ruimte af van het voorterrein qua groen en parkeren; Wat kost dat? Voor de realisering van een publieksbalie is middels Gewogen ambitie in 2007 reeds een investeringsbedrag van ,- beschikbaar gesteld. De kapitaallasten van deze investering zijn toen reeds in de meerjarenbegroting verwerkt. In 2004 is bij het bestemmen van het rekeningsresultaat van 2003 ook al een investeringsbedrag van ,- bestemd. De beschikbaarheidstelling van dit bedrag was afhankelijk van concrete voorstellen. De hierboven uitgewerkte scenario s kunnen als de genoemde concrete voorstellen worden beschouwd. Inmiddels is de ,- aan de algemene reserve toegevoegd en zou deze hieruit weer vrijgemaakt moeten worden. Al met al is er reeds een investeringsbedrag van ,- bestemd maar slechts ,- beschikbaar gesteld. De genoemde ,- die reeds bestemd is maar nu in de algemene reserve zit kan vrijgemaakt worden voor het (gedeeltelijk) afdekken van de kapitaallasten van de aanvullende investering. Voor een afschrijvingsperiode van 20 jaar betekent dat een jaarlijkse verlaging van de kapitaallast van ,-. Dit houdt dus in dat er, afhankelijk van de gekozen variant, nog een aanvullend bedrag beschikbaar dient te worden gesteld van: aanvullende investering kapitaallast (1 e jaar) (incl. verlaging van ) 0-scenario , ,- 1-scenario , ,- 2-scenario , ,- 3-scenario , ,-

12 Gezien de periode waarin de investering zal gaan plaatsvinden zullen de genoemde kapitaallasten voor de aanvullende investeringen pas medio 2010 effectief worden. De totale investering met bijbehorende kapitaallast van de verschillende scenario s zijn in onderstaande tabel weergegeven. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de kapitaallast van de reeds beschikbaar gestelde ,- a al vanaf 2007 in de meerjarenbegroting is opgenomen. totale investering Invest kapitaallast (1 e jaar) Aanvul. Invest. kapitaallast (1 e jaar) (incl. verl ) Totale investering kapitaallast (1 e jaar) 0-scenario , , ,- 1-scenario , , ,- 2-scenario , , ,- 3-scenario , , ,- Voorstel Het college stelt de raad voor het gemeentekantoor volgens één van de uitgewerkte scenario s om te vormen tot een transparant en meer naar buiten gericht huis van de gemeente dat een ontmoetingsplaats vormt voor alle inwoners van de gemeente, de band tussen politiek, bestuur en burger versterkt en daarmee voldoet aan de daaraan in de komende twintig jaar te stellen eisen. De raad kan een keuze maken uit de vier beschreven scenario s, zodat de functionaliteit van het gemeentehuis en de kwaliteit van de publieke dienstverlening aan burgers op korte termijn aanzienlijk kunnen worden verbeterd, conform de ambitie die het gemeentebestuur in Gewogen Ambitie heeft uitgesproken. De bijeenkomst op maandag 3 september is informerend van aard. Daarin zullen leden van de stuurgroep en de architect de scenariostudies toelichten en is er voor de raad ruimte voor het stellen van vragen. Op grond van die gedachtewisseling en suggesties vanuit de raad komt het college met een definitief voorstel waarover de gemeenteraad opiniërend kan spreken in haar vergadering van 27 september. Daarbij is de vraag aan de orde welk scenario de raad - alles afwegend - verder wil zien uitgewerkt, alvorens tot besluitvorming over te gaan. Uiteraard zal die besluitvorming niet eerder plaatsvinden dan wanneer de raad zich heeft uitgesproken over de begroting voor 2008 en de meerjarenbegroting , waaraan thans de laatste hand wordt gelegd. Buitenpost, 30 augustus 2007 het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, Bijlagen Bijlage 1 - Nota Betaalbaar Bouwen aan Beter Bijlage 2 - Programma van Eisen inzake de verbouw gemeentehuis Bijlage 3 - Notitie Huisvesting Gemeentehuis 2007 Bijlage 4 - Situaties en plattegronden van de begane grond en eerste verdieping van de 4 varianten

Info aan de raad. Raad: Beslissing:

Info aan de raad. Raad: Beslissing: Raad: Beslissing: Info aan de raad Raadsvergadering : 5 november 2009 Behandeld door : Marion Denissen Portefeuillehouder : Frans Ronnes Registratienummer : 42 Onderwerp : Extra informatie ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Vergadering Deelraad. Voordracht 2011/INT/558

Vergadering Deelraad. Voordracht 2011/INT/558 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Vergadering Deelraad Datum Reg.nr./DECOS nr. Onderwerp Besluit

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding:Een van de ambities uit het coalitie-akkoord is het, zichtbaar voor de bewoners,

Raadsvoorstel. Inleiding:Een van de ambities uit het coalitie-akkoord is het, zichtbaar voor de bewoners, Raadsvoorstel Inleiding:Een van de ambities uit het coalitie-akkoord is het, zichtbaar voor de bewoners, met kracht uitbouwen van de Heusdense Manier van Werken. Ontwikkelingen op o.a. het gebied van woningbouw,

Nadere informatie

Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 9 Onderwerp : Aan- en verbouw gemeentehuis, correctie Programma : Bedrijfsvoering

Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 9 Onderwerp : Aan- en verbouw gemeentehuis, correctie Programma : Bedrijfsvoering RAADSVOORSTEL Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 9 Onderwerp : Aan- en verbouw gemeentehuis, correctie Programma : Bedrijfsvoering Voorstel In te stemmen met een kredietaanvraag voor de ver-

Nadere informatie

Onderwerp Raadsgerelateerde functies wel/niet in HNK

Onderwerp Raadsgerelateerde functies wel/niet in HNK Programma's en Projecten Doorkiesnummers: Telefoon 06 5273 9355 Aan College van B&W Afschrift aan Nota Datum 30-05-2016 Ons kenmerk 2790543 Opsteller S. Groeneweg Bijlage Onderwerp Raadsgerelateerde functies

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 23 november 2015. Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis

Wijk bij Duurstede, 23 november 2015. Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis Wijk bij Duurstede, 23 november 2015 Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis Memo Van: het college van B&W Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede behandeld door

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten De heren D. Hollenga en P. Brouns. Nr.: , FZ Groningen, 4 maart 2005

Aan de leden van Provinciale Staten De heren D. Hollenga en P. Brouns. Nr.: , FZ Groningen, 4 maart 2005 Aan de leden van Provinciale Staten De heren D. Hollenga en P. Brouns Nr.: 2005-05226, FZ Groningen, 4 maart 2005 Behandeld door : P. Kloosterman en C. Tetteroo Telefoonnummer : (050) 316 4441 Onderwerp

Nadere informatie

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting.

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Datum: 28-5-13 Onderwerp Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Status Besluitvormend Voorstel 1. In te stemmen met de uitvoering van de voorgestelde bouwkundige

Nadere informatie

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen.

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen. Aan de Gemeenteraad Raad Status 3 februari 2011 Besluitvormend Onderwerp Advies controlecommissie over rapport Rekenkamercommissie inzake grondbeleid Punt no. 6 Korte toelichting De controlecommissie heeft

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: KCCRM10. Verbouwing Ontvangstruimte Gemeentehuis Vlijmen

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: KCCRM10. Verbouwing Ontvangstruimte Gemeentehuis Vlijmen Zaaknummer: KCCRM10 Onderwerp Verbouwing Ontvangstruimte Gemeentehuis Vlijmen Collegevoorstel Inleiding In zijn vergadering van 20 juli 2010 heeft de gemeenteraad van de gemeente Heusden budget beschikbaar

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 november 2016 Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-362 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte,

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake hei beschikbaar stellen van een aanvullend

Raadsbijlage Voorstel inzake hei beschikbaar stellen van een aanvullend gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer 54 lnboeknummer 01J002111 Beslisdatum BTW 9 maart 2001 Dossiernummer 111.407 Raadsbijlage Voorstel inzake hei beschikbaar stellen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

In de vergadering van 11 oktober 2011 heeft het college het besluit genomen om een onderzoek te starten naar de toekomst van de reinigingdienst.

In de vergadering van 11 oktober 2011 heeft het college het besluit genomen om een onderzoek te starten naar de toekomst van de reinigingdienst. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 14 juni 2012 Onderwerp: Toekomst Reinigingsdienst Voorgesteld besluit: 1. De uitvoering van de reinigingstaken in eigen beheer uit te blijven

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer:

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 1. Onderwerp: Zero based budgeting, thema dienstverlening 2. Voor welke raadscyclus: 3. Agendering: 4. Behandelwijze: 5. Indien raadsrotonde, hoeveel behandeltijd

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008. Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht

Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008. Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008 agendanummer: Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht Portefeuillehouder: M. P. Groffen datum: 26 mei 2008 Samengevat voorstel 1.

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK

OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK Leeuwarden, 21 maart 2013 Een praatstuk over de toekomstige grenzen van Leeuwarden Het bestuurlijk landschap in Friesland zal er de komende jaren waarschijnlijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Raadsvoorstel VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Aan de raad van de gemeente Strijen Onderwerp: Notitie stand van zaken (e-)dienstverlening inclusief diverse nota's. Strijen, 15maart

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/365

Raadsvoorstel 2004/365 Raadsvoorstel 2004/365 Onderwerp Huisvesting Burgerzaken en Rayonbeheer (rayon 5 en 6) te Nieuw-Vennep Portefeuillehouder Raadsvergadering mr. A.Ph. Hertog / Ing. E. Diekmann Datum 12 oktober 2004/27417

Nadere informatie

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten G e m e e n t e V o e r e n d a a l Voerendaal, d.d. 7-3-2007 Nummer 2007/3/4 Portefeuillehouder H. Bressers Sector Samenleving Programma Openbare ruimte als visitekaartje Product bibliotheek Onderwerp

Nadere informatie

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten G e m e e n t e V o e r e n d a a l Voerendaal, d.d. 7-3-2007 Nummer 2007/3/4 Portefeuillehouder H. Bressers Sector Samenleving Programma Openbare ruimte als visitekaartje Product bibliotheek Onderwerp

Nadere informatie

Onderwerp : Verbouw van het gemeentekantoor

Onderwerp : Verbouw van het gemeentekantoor Aan de gemeenteraad Raad : 27 maart 2008 Onderwerp : Verbouw van het gemeentekantoor Status : Besluitvormend Punt no. : 5 Korte toelichting In zijn vergadering van 7 februari 2008 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Bespreking ter voorbereiding op debat en/of besluitvorming.

Bespreking ter voorbereiding op debat en/of besluitvorming. BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie raadsleden en steunfractieleden Huis van de Stad Status: Deelnemers: Doel: Toelichting: Bespreking ter voorbereiding op debat en/of besluitvorming. Raadsleden/steunfractieleden

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht Raadsvergadering d.d. 26 november 2013 Nr. : 9 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Nadere informatie

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 *ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-586, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 maart 2016 Onderwerp: Beheerplannen Nota OOR; Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 10 Onderwerp: Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen Datum: 2 september 2014 Portefeuillehouder: Decosnummer: 235 Informant: P. la Roi E. p.laroi@dalfsen.nl

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 27-10-2016 Franeker, 16-9-2016 Onderwerp Huisvesting Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester E. van Zuijlen Doel Passende huisvesting te organiseren en realiseren voor

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 30 juni 2009. Agendanummer: 8

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 30 juni 2009. Agendanummer: 8 Vergadering: 30 juni 2009 Agendanummer: 8 Status: Bespreekstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595-447792 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Komduur) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Motie versterking accountmanagement 1- Notagegevens Notanummer 2016-001621 Datum 18-10-2016 Programma: 10 Economie, kunst en cultuur Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j.

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. de Boer-Pontier)

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

Gemeente Edam - Volendam

Gemeente Edam - Volendam Gemeente Edam - Volendam Herhuisvesting ambtelijke organisatie Raad 22 november 2012 Vraagstelling Bestuurlijke vraag: Wat te doen met HHNK aan de Schepenmakersdijk? Vraag: Visie op huisvesting op basis

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND?

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND? Aan de Raad Made, 13 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 14 Onderwerp: Modernisering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: M. Vos - Kroeze Ambtelijke

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. : 4 juli 2017 Blad. : 1 van 5

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. : 4 juli 2017 Blad. : 1 van 5 Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Datum Zaaknummer : 460565 Programma : Ruimte en samenleving Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit:

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit: Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9 Status: Informerend Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Papierloos vergaderen Voorgestelde besluit: Wij stellen u voor: 1. Een pilot papierloos vergaderen

Nadere informatie

Bij de (fysieke) ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis dient ook de bedrijfsvoering te staan als een huis.

Bij de (fysieke) ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis dient ook de bedrijfsvoering te staan als een huis. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 176.005,00 voor de concentratie van de dienstverlening aan de burger - de publieksbalie - op de vestiging Bakelgeertstraat,

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 11 maart 2008 Betreft: Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid Waarderhaven

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 11 maart 2008 Betreft: Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid Waarderhaven Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 79/2008 22 april 2008 WZ/ORG 08/49264 Beantwoording vragen van mevrouw H. Koper en de heer J. Fritz inzake Brandveiligheid Waarderhaven Aan de Raad der

Nadere informatie

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P.

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P. Onderwerp Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr. 2015-026 Corsa kenmerk 15.0006784 Portefeuillehouder wethouder P. Jorritsma Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Aan de

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Wat kost het Huis der Gemeente? Veel gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe gemeentehuis van Overbetuwe.

Wat kost het Huis der Gemeente? Veel gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe gemeentehuis van Overbetuwe. Wat kost het Huis der Gemeente? Veel gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe gemeentehuis van Overbetuwe. Huis der Gemeente kost geen 29 miljoen Wat kost het Huis der Gemeente? Met de gemeenteraad

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *16.23542* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: P. Post Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535401 Portefeuillehouder: J. Seton, A. Souverein Registratienummer: 16.23542 Onderwerp: Voorstel

Nadere informatie

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Made, 16 januari 2002 Commissievergadering d.d. 31 januari 2002 Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Agendapunt: Onderwerp: woon-zorg-sportcentrum Lage Zwaluwe Toelichting: Bijgaand treft

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Totaal beschikbaar ca. 1.433 m² v.v.o. Begane grond,

Nadere informatie

organisatie. wethouder Schreurs Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014

organisatie. wethouder Schreurs Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014 Team: Vastgoed Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Advies: NEE VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van: A. van der Lit Tel nr: Nummer: 17A Datum: 6 juni 2017

Advies: NEE VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van: A. van der Lit Tel nr: Nummer: 17A Datum: 6 juni 2017 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: A. van der Lit Tel nr: 0348-428758 Nummer: 17A.00643 Datum: 6 juni 2017 Team: KCC Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: Financien F vd Berg N.a.v. (evt.

Nadere informatie

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6 Aan de Raad Made, 27 maart 2008 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Onderwerp: Nummer raadsnota: Samenwerking Stichting Welzijn

Nadere informatie

Onderwerp Keuze voor nieuwbouw n.a.v. onderzoek uitbreiding huisvesting Recreatie Noord-Holland NV

Onderwerp Keuze voor nieuwbouw n.a.v. onderzoek uitbreiding huisvesting Recreatie Noord-Holland NV Adviescommissie 28 oktober 2009 Dagelijks bestuur 4 november 2009 Algemeen bestuur 25 november 2009 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 14 Onderwerp Keuze voor nieuwbouw n.a.v. onderzoek uitbreiding huisvesting

Nadere informatie

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 25 maart 2010 Nummer :? Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : II-Bouwen en Wonen - Opsteller : M.Fopma Productiedatum

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 20-4-2017 Franeker, 21-3-2017 Onderwerp Huisvesting Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester E. van Zuijlen Doel Passende duurzaamheidsmaatregelen te organiseren en realiseren

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud:

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud: Vergadering: 16 mei 2006 Agendanummer: 10 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar H. Vlessert, 0595-447794 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Vlessert) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanleg van

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

Variant 1. Stedenbouwkundig. Visuele belevingswaarde. Functioneren stadhuis. Functioneren station

Variant 1. Stedenbouwkundig. Visuele belevingswaarde. Functioneren stadhuis. Functioneren station Variant 1 Stedenbouwkundig Het voormalig postkantoor en het stationsgebouw worden vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw verschuift in de richting van het stadspark, waardoor de aansluiting met het centrum

Nadere informatie

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804 Agendapunt commissie: 8 steller Telefoonnummer email W.Bischoff 040-2083417 wim.bischoff@valkenswaard.nl agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp O6raad00804 Kader ten behoeve van het sociaal-economisch

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen startnotitie (ver)bouw, beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Vastgoed onder één dak

Onderwerp Vaststellen startnotitie (ver)bouw, beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Vastgoed onder één dak OPENBAAR Adviseur: P. Driesen (VROM, tst. ) Portefeuillehouder: W.E. Tönjann - Levert 10.12133 1 ADVIESNOTA POLITIEKE RONDE d.d. 11 november 2010 Raadsvergadering d.d. 25 november 2010 Voorstel nr. 113/10

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 11 september 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken.

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken. Gemeente +Z} Agendapunt 10 Aanderaadvandegemeente Raadsstuknummer: 2010/12111 programma: Economische Zaken cluster: Samenleving portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer informatiebij: Marleen Kalden, afdeling

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Inleiding In 2011 is u toegezegd een ICT-beleidsplan op te stellen. Dit

Nadere informatie

Afweging Het voorstel is om kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en deze met bijgaand memo ter kennisname aan te bieden aan de raadsleden.

Afweging Het voorstel is om kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en deze met bijgaand memo ter kennisname aan te bieden aan de raadsleden. Zaaknummer: 00385208 OWZ CV memo raad tijdelijke dienstverbanden Wsw Collegevoorstel Inleiding Medio 2013 hebben de gemeenteraden van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de strategische nota Iedereen doet

Nadere informatie

Notitie: Business case de plaatsing van de Bloemendaalse servers. Concept: 25 april 2012 Bedrijfsbureau : Jan van de Straat Corsanummer:

Notitie: Business case de plaatsing van de Bloemendaalse servers. Concept: 25 april 2012 Bedrijfsbureau : Jan van de Straat Corsanummer: Notitie: Business case de plaatsing van de Bloemendaalse servers. Concept: 25 april 2012 Bedrijfsbureau : Jan van de Straat Corsanummer: 2012059072 Achtergronden: De achterliggende gedachte van deze notitie

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente Raadsvoorstel Besluitvormend Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden aan: de raad van de gemeente zaaknummer: Z-17-018336 datum voorstel: 9 augustus 2017 datum collegevergadering: 29 augustus 2017

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [X]Besloten

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [ ]Openbaar -- [X]Besloten Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Milieustraat en gezamenlijke huisvesting CB en HGB 1- Notagegevens Notanummer 2016-000668 Datum 19-04-2016 Programma: 04 Milieu Portefeuillehouder Weth. Rorink

Nadere informatie

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte.

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 september 2013 heeft het bestuur

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf Pagina 1 2 Algemeen De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een functiebeperking en chronische aandoeningen in

Nadere informatie

Advies voor burgemeester en wethouders. Tel.: 0522-46 75 11

Advies voor burgemeester en wethouders. Tel.: 0522-46 75 11 Advies voor burgemeester en wethouders Afdeling: Bouwen en Milieu Afdeling: Behandelend ambtenaar: Leon Teeuw Behandelend ambtenaar: Tel.: 0522-46 75 11 Tel.: Par. sectordir: Par. afd.hoofd: Par. sectordir:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0001 B&W verg. : 28 februari 2012 Onderwerp: Integratieplan stichting WAO/WSW en Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) 1) Status Deze brief, die gaat over de integratie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL status: COMMISSIESTUK. Voorstel:

RAADSVOORSTEL status: COMMISSIESTUK. Voorstel: RAADSVOORSTEL status: COMMISSIESTUK Agendapunt: 6 Onderwerp: Dienstverlening, visie en verbeteragenda Commissie: 14 april 2009, nr. 6 Raadsvoorstel: 3 februari 2009, nr. 164 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen.

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen. ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 18 juni 2009 1 OPSTELLER VOORSTEL: Griffier AFDELING: Griffie PORTEFEUILLEHOUDER: N.v.t. Agendapunt: No. /'05 Dokkum, 19 mei 2009. Onderwerp: Spoeddebat.

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester Vergadering: 12 december 2006 Agendanummer: 15 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E-mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie