Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 8 januari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 8 januari 2013"

Transcriptie

1 1 B&W-vergadering d.d. 8 januari 2013 Corsa.reg.nr. : Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M. Pijl wethouder de heer P.M. Westenberg secretaris de heer mr. F. G. Mencke Afwezig : 9.00 uur Vlaggenceremonie als start van 525 Marine. Aansluitend koffiedrinken in C006 of in de foyer A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid Stand:1063 uitkeringsgerechtigden. Dhr Ruppert kondigt aan binnenkort met cijfers over de WW te komen. 2 Vaststelling besluitenlijst Besluitenlijst d.d. 18 december 2012 Conform concept. 3 Vaststelling akkoordlijst paraafstukken Akkoordlijst paraafstukken van 8 januari 2013 Conform concept. 4 Financiën Onderwerp Begrotingsbarometer december 2012 AC De begrotingsbarometer geeft inzicht in de actuele financiële situatie van de gemeente voor het lopende jaar en het meerjarenperspectief Onderdeel van deze barometer is de ombuigingsbarometer, waarin de voortgang van de ombuigingen wordt gepresenteerd. Verder wordt kort ingegaan op ontwikkelingen en risico's, die staan in hoofdstuk 4. Daar staan bovendien de onderwerpen in, die het college op een nader te bepalen moment integraal wil bespreken. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. Bij de ruimtevragers worden er enkele geschrapt. De reden van het schrappen is dat deze gelden al een lange tijd worden aangehouden en er nog geen beleidsvoorstel voor is gemaakt. Daarom is het te verdedigen deze ruimtevragers te schrappen om niet onnodig financiële middelen 'bezet te houden'. Zie het voorstel. De begrotingsbarometer december 2012 voor kennisgeving aan te nemen. De ruimtevragers 'versterking peuterspeelzaalwerk', 'Wmo AWBZ', 'Uitvoering inburgering' en 'Fietsnota 2012' te schrappen. Aanvullend wordt gevraagd om de collegeleden een concrete lijst te geven van de ombuigingsvoorstellen die in 2013 en 2014 gerealiseerd moeten gaan worden. B Bespreeklijst

2 2 van 10 5 Onderwerp Overtreding bestemmingsplan en drank- en horecavergunning door Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, nevenvestiging Villa Wilgaerden; opleggen last onder dwangsom VVH Op 13 september 2011 is aan Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, nevenvestiging Villa Wilgaerden een drank- en horecavergunning verleend ( , zie bijlage 1). Aan deze vergunning zijn voorschriften/ beperkingen verbonden. De voorschriften/ beperkingen zijn opgenomen op basis van artikel 4 (paracommercialisme) van de Drank- en Horecawet. Daarnaast is er bouwvergunning met vrijstelling (tegenwoordig: ontheffing) verleend voor het gebruik van het bouwwerk ten behoeve van een zorghotel. Het houden van bijeenkomsten voor bruiloften, recepties, partijen en andere bijeenkomsten voor andere personen of groepen vallen in ieder geval buiten de doelstelling en het toegestaan gebruik door het bestemmingsplan. Op maandag 19 maart 2012 zijn vanwege overtreding van deze voorschriften in een persoonlijk gesprek de vergunningsvoorwaarden nog eens nader toegelicht door de heer Wagenaar en de heer Konz. Tevens is een waarschuwingsbrief overhandigd (zie bijlage 2). Daarbij is de stichting in kennis gesteld van het voornemen van het college een last onder dwangsom op te leggen. In het gesprek heeft mevrouw Leyden Van Amstel-Trip de zienswijze van de stichting uiteen gezet. De zienswijze heeft geen aanleiding gegeven de waarschuwing en het voornemen van de last onder dwangsom niet af te geven. De laatste weken zijn nieuwe overtredingen geconstateerd en is er een verzoek om handhaving ontvangen. (zie bijlagen 3 t/m 5). Er is geen uitzicht op legalisatie. Op dinsdag 18 december 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden van de heer Wagenaar en de heer Konz met mevrouw Leyden Van Amstel-Trip en mevrouw Van der Jagt. Hierbij heeft de stichting aangegeven dat zij de overtredingen betreurt en de last zal uitvoeren. Bijgevoegd is tevens het collegebesluit en de brief aan de stichting. a. in overleg met de burgemeester aan Wilgaerden mede te delen dat men in overtreding was, maar dat gelet op de gemaakte afspraken wordt afgezien van een formele sanctie; b. te onderzoeken of verruiming van de huidige bestemming woondoeleinden voor het zorghotel verruimd kan worden; c. in meer brede zin te onderzoeken wat de praktijk en regelgeving is vwb het houden van bijeenkomsten in verzorgingstehuizen. 6 Onderwerp (zie ook /agendapunt 25 niet openbare agenda) Definitieve exploitatieopzet MFA "de Kreek" MB Op 13 maart 2012 heeft de raad de voorlopige exploitatieopzet van de MFA de Kreek vastgesteld. Deze was nog voorlopig omdat de bouw (zuidelijke schoolgedeelte) van de MFA de Kreek nog in volle gang was en het beheer en de exploitatie nog aanbesteed moesten worden. Aan de raad is toegezegd om in het najaar van 2012 met een definitieve exploitatieopzet en een aanvullend voorstel te komen waarin de gevolgen voor de meerjarenbegroting in beeld worden gebracht. Het gebouw is opgeleverd en op 4 september 2012 in gebruik genomen. Voor de exploitatie, het beheer en het onderhoud van de MFA de Kreek is een Europese aanbesteding gehouden. Op basis van de nieuwe gegevens heeft de definitieve exploitatieopzet van de MFA de Kreek voor de begroting 2013 een nadeel van Een deel van het tekort ad is al eerder aangekondigd (zie nr raadsbesluit en brief over aanbesteding). Daarnaast zijn de kosten met toegenomen door autonome ontwikkelingen (zoals de btw verhoging). Voortst is de exploitatie na de aanbesteding voor op een aantal onderdelen aangepast. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat het

3 3 van 10 inschrijfbedrag is verhoogd omdat in de PVE geen rekening was gehouden met de sanitaire voorzieningen en anderzijds doordat de inkomsten (losse verhuur sporthal/wijkcentrum en huur horecaruimte) naar beneden zijn bijgesteld. Het voorstel aan te houden met het verzoek om mondelinge toelichting in de collegevergadering van 15 januari.a.s. 7 Onderwerp Verhuur vergaderruimtes in stadhuis aan derden MB De gemeente heeft van derden (de European Mediterranean American Tablers) een verzoek gehad tot het huren van de raadzaal voor twee dagen. Deze vraag heeft tot gevolg gehad dat we dit breder hebben getrokken dan alleen dit verzoek. De volgende vraag is daaruit voortgekomen: Hoe gaan we om met de vergader accommodatie binnen het stadhuis ten opzichte van verhuren (commercieel) aan derden? Onze aanbeveling is dat de gemeente Hoorn de vergaderruimtes binnen het stadhuis niet verhuurt aan derden. De belangrijkste argumenten zijn: - Het verhuren van vergaderruimtes is geen core business van de gemeente. Er zijn diverse horeca gelegenheden en locaties binnen de gemeente Hoorn die vergaderingen faciliteren. De horeca is er op ingericht en heeft de hieruit voortvloeiende omzet nodig. De gemeente Hoorn moet niet gaan concurreren met de eigen middenstand/horeca. - De gemeente is niet ingericht op commerciële verhuur. De verhuur kan bijvoorbeeld ook openstelling in de weekenden betekenen. (zoals bijvoorbeeld deze aanvraag). Dit vereist dan extra inzet personeel en het inhuren van catering faciliteiten. - Commerciële verhuur kan ook betekenen dat er nog meer druk op de beschikbaarheid van de huidige vergaderruimtes komt te staan, waardoor de eigen organisatie vaker misgrijpt als men een ruimte wil reserveren. Staten Poort Het is momenteel mogelijk voor derden om de Staten Poort huren. Het beleid met betrekking tot deze locatie zal niet veranderen. De Staten Poort blijft verhuurbaar. In het verzoek van de European Mediterranean American Tablers wordt ook gesproken over de Staten Poort. Naar aanleiding van de eisen die men stelt aan de benodigde locatie concluderen wij dat de Staten Poort te klein is en niet in aanmerking komt om te verhuren voor deze gelegenheid. Het college wil gastvrij zijn naar groepen in de stad, en ook medewerking verlenen aan ontvangsten in het stadhuis, maar wil tegelijkertijd waken voor paracommercie. Akkoord te gaan met het advies om de vergaderruimtes in het stadhuis niet aan derden te verhuren (voor commercieel gebruik). Anders is het als het gaat om bijeenkomsten van bij de gemeente betrokken partijen; daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het tegen kostprijs- ter beschikking stellen van vergaderfaciliteiten aan regionaal bestuurdersoverleg van een van de politieke partijen. De aanvrager wordt over het besluit geïnformeerd door de burgemeester. 8 Onderwerp Voorontwerp bestemmingsplan Pelmolenpad, Dampten/Berkhouterweg, Maelsonstraat e.o. Voor het stationsgebied, Pelmolenpad en omgeving is de Structuurvisie De Poort van Hoorn opgesteld. Deze structuurvisie voorziet in een aantal infrastructurele ingrepen en ruimtelijke ontwikkelingen in genoemd plangebied.

4 4 van 10 Een deel van deze ingrepen en ontwikkelingen is planologisch in een bestemmingsplan ingepast. Er is een voorontwerp bestemmingsplan voor de omgeving Pelmolenpad, Dampten/Berkhouterweg en Maelsonstraat opgesteld. Dit voorontwerp bestemmingsplan is gereed om de inspraak- en overlegfase in te gaan. De gemeenteraad voor te stellen het voorontwerp bestemmingsplan Pelmolenpad, Dampten/Berkhouterweg, Maelsonstraat e.o. vrij te geven voor inspraak en overleg. College ontvangt separaat nog een besluitvormingsschema van alle besluiten die nodig zijn voor realisatie van de Poort van Hoorn. 9 Onderwerp Brandweerzorg op het water BRW De twee vaartuigen van de brandweer moeten vervangen worden wegens ouderdom (slechte staat van onderhoud). Deze vervanging moet passen binnen de zorgplicht die de gemeente Hoorn heeft bij de incidentbestrijding op het Hoorns deel van het Markermeer en binnen de havenhoofden. Hiervoor zijn 3 opties onderzocht. De samenwerking met de KNRM is daarbij de meest wenselijke optie. De incidentbestrijding op het water is nu niet voldoende en de gemeente Hoorn moet voldoen aan de wet en regelgeving op het water. Daarom gaan we een leaseconstructie aan met de KNRM voor een nieuw vaartuig. In de nabije toekomst is het de wens tot verdere samenwerking met de KNRM (openen reddingsstation). De varende taak komt daarmee buiten de gemeentelijke begroting te vallen. - Tot het op peil brengen en houden van de incidentbestrijding op het water van de gemeente Hoorn door de - raad voor te stellen een vaartuig van de KNRM te leasen; - de raad voor te stellen hiervoor de ruimtevrager vrij te geven en de structurele jaarlijkse financiële leasekosten van vanaf 2013 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat; - de raad voor te stellen de bij dit besluit horende begrotingswijziging vast te stellen. 10 Onderwerp Afsluiten huurovereenkomst diverse locaties met Stichting Netwerk m.i.v. 1 januari 2013 MB Stichting Netwerk heeft een verscheidenheid aan gemeentelijke panden in gebruik. Om een eind te maken aan de diverse verschillende afspraken/overeenkomsten is in samenspraak met afdeling Welzijn een huurovereenkomst opgesteld voor de overige locaties. Dit zijn locaties waar geen separate actuele overeenkomst voor afgesloten is. Het gaat om: de wijkcentra Grote Waal en Kersenboogerd, Manifesto, de stadsspeeltuin en diverse peuterspeelzalen. Voor Netwerk geldt een maatschappelijk huurtarief conform de Nota Verhuurbeleid. In de prestatieafspraken worden nadere afspraken vastgelegd. Een huurovereenkomst aangaan met Stichting Netwerk per voor de volgende accommodaties en bedragen conform bijgevoegde concepthuurovereenkomst: Wijkcentrum Grote Waal ,= Wijkcentrum Kersenboogerd ,= Manifesto ,= Peuterspeelzalen in diverse schoolgebouwen t.w.: Akkerwinde De Opgang

5 5 van 10 Nachtegaal Nachtegaal Volkerakweg Orionstraat 135/ Lage Hoek Totaalbedrag peuterspeelzalen: ,= Stadsspeeltuin, Holenweg 14H 3.920,= De raad voor te stellen de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 11 Onderwerp Structuurvisie 'De Poort van Hoorn' In de vergadering van 2 oktober 2012 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de in het ontwerp van de structuurvisie De Poort van Hoorn aangegeven visie voor de deelgebieden en heeft het ontwerp vrijgegeven voor overleg en inspraak. Het ontwerp van de structuurvisie is aansluitend voor een ieder ter inzage gelegd. De kennisgeving daarvan is op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. Daarnaast is de kennisgeving gezonden aan alle adressen binnen het betrokken gebied, aan de leden van de bij de voorbereiding van de structuurvisie betrokken klankbordgroep en bekende overleginstanties als de provincie, het hoogheemraadschap, de milieudienst e.d. Van de gelegenheid om op het ontwerp van de structuurvisie te reageren is door 10 personen/instanties gebruik gemaakt. De reacties zijn in bijgaande nota van overleg en inspraak kort puntsgewijs samengevat en van een antwoord voorzien. Het origineel van de reacties treft u aan als bijlage bij de nota. Als resultaat van de overleg en inspraakprocedure wordt voorgesteld om de tekst van hoofdstuk 5.4 met betrekking tot het stationsgebied-zuid aan te vullen met de opmerking, dat het realiseren van een hoogwaardige publieke ruimte die het station met de binnenstad verbindt ook op een andere wijze kan worden gerealiseerd dan door het herstellen van de historische singelstructuur. 1. akkoord te gaan met de inhoud van de Nota van overleg en inspraak structuurvisie De Poort van Hoorn, d.d. januari 2013; 2. de gemeenteraad voor te stellen de structuurvisie vast te stellen, met dien verstande, dat de tekst van hoofdstuk 5.4 met betrekking tot het stationsgebied-zuid wordt aangevuld met de opmerking, dat het realiseren van een hoogwaardige publieke ruimte die het station met de binnenstad verbindt ook op een andere wijze kan worden gerealiseerd dan door het herstellen van de historische singelstructuur. 12 Onderwerp Themacommissie RRAAM / Blue Deal Markermeer op 24 januari 2013 RRAAM is het Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer. Voor dit gebied is een structuurvisie van het Rijk in voorbereiding. De luwtemaatregelen in het Hoornsche Hop zijn hierin voor Hoorn en de regio het meest aansprekend. In juli verscheen de consultatienotitie RRAAM. In de zomerperiode heeft u zowel in VVRE-verband als een eigen reactie toegestuurd. Bij brief van 14 september 2012 is de raad daarover geïnformeerd. In de raadscommissie van 18 september zijn daar vragen over gesteld. Vervolgens is het onderwerp kort besproken in de raadscommissie van 9 oktober. Hierin is afgesproken dat er een themacommissie komt, waarin wij de raad nader informeren en de raad zijn mening kan geven als bijdrage op de zienswijze op de ontwerpstructuurvisie RRAAM. Deze themacommissie is op donderdag 24 januari In bijgaande schriftelijke informatie worden

6 6 van 10 raad en commissie ter voorbereiding van de themacommissie uitgebreid geïnformeerd. De onderwerpen deltaprogramma en dijkversterking worden daarbij betrokken. De raad ter voorbereiding van de themacommissie schriftelijk te informeren; Wethouder Louwman te machtigen de brief af te ronden. 14 Onderwerp Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Gildenweg Voor het bedrijventerrein Gildenweg is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 25 oktober tot en met 5 december 2012 ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. In bijgaande Nota van zienswijzen en wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Gildenweg wordt ingegaan op de zienswijzen. Voorgesteld wordt de zienswijzen ontvankelijk en deels gegrond te verklaren. Voorts wordt nog een ambtshalve wijziging voorgesteld. Deze wijziging betreft het aanpassen van de parkeernormen aan de nieuwste CROW-normen. De raad voor te stellen: 1. de ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 2. de ingediende zienswijzen van N.V. Nederlandse Gasunie ongegrond te verklaren; 3. de ingediende zienswijzen 1, 2, 4 tot en met 6 van Schipper & Meekel bouwkundige vormgeving (namens Plukon Blokker BV) gegrond te verklaren; 4. de ingediende zienswijzen 3, 7 en 8 van Schipper & Meekel bouwkundige vormgeving (namens Plukon Blokker BV) ongegrond te verklaren; 5. de Nota van zienswijzen en wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Gildenweg vast te stellen; 6. het bestemmingsplan Bedrijventerrein Gildenweg gewijzigd vast te stellen, zoals genoemd in het raadsbesluit; 7. geen exploitatieplan vast te stellen. 15 Onderwerp Diverse verzoeken restaurant Hendrickje Stoffels De heer Pol en mevrouw Mens van restaurant Hendrickje Stoffels hebben een brief geschreven met daarin een aantal vragen/suggesties op het gebied van verkeer en vervoer. Daarnaast hebben ze hun zorgen uitgesproken over de waterkwaliteit van het Markermeer. De heer Pol en mevrouw Mens hebben de volgende zorgpunten aangedragen: 1. Er komen regelmatig voertuigen voorbij die langer zijn dan de toegestane maximale lengte van 11 meter; 2. Op de hoek Korenmarkt/Oude Doelenkade zijn de paaltjes meerdere keren omver gereden; 3. Gasten op het terras ervaren het voorbij rijdende verkeer als onveilig; 4. Er is onvoldoende stallingsruimte voor de fiets; 5. Ze willen graag aanhaken bij het initiatief van Hoorn City Tours; 6. Watersporters hebben aangegeven dat Hoorn steeds moeilijker te bevaren is. Restaurant Hendrickje Stoffels te antwoorden dat: 1. Stadstoezicht gevraagd is te handhaven op de lengtebeperking van 11 meter; 2. Een eventuele proef om de weg af te sluiten meegenomen wordt als één van de mogelijkheden in het Verkeerscirculatieplan Havenkwartier; 3. Een eventuele uitbreiding van fietsstalplaatsen meegenomen wordt in het stallingsonderzoek binnenstad en treinstation;

7 7 van Hoorn City Tours met een suggestie mag komen voor het realiseren van een halte in de haven waarna de gemeente deze locatie toetst op haalbaarheid; 5. Zowel in interne beleidsdocumenten als in externe contacten (provincie, Rijk en Hoogheemraadschap) de gemeente zich inzet voor een goede waterkwaliteit en een duurzame bereikbaarheid van de haven. 16 Onderwerp Herziening parkeernormering Bangert en Oosterpolder In 2004 heeft het college nieuwe parkeernormen vastgesteld voor eengezinswoningen in de nieuwbouw in geheel Hoorn. Deze opsomming was niet volledig voor wat betreft Bangert en Oosterpolder. Deze normen waren echter niet geschikt (niet ruimtelijk relevant) voor rechtstreekse overname in het bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder. Voor het centrumgebied van Bangert en Oosterpolder is bij de herziening van het bestemmingsplan in 2010 zelfs helemaal geen parkeernormering opgenomen. Daar waren toen goede redenen voor. Het is nu echter gewenst om via een herziening van de betreffende bestemmingsplannen te voorzien in adequate parkeernormering. Tot slot moeten tegenwoordig ook fietsstalplaatsen opgenomen worden in bestemmingsplannen. Deze normering is één van de bouwstenen voor een nog op te stellen parkeernota voor de gehele gemeente Hoorn. Gelet echter op de huidige gat in het in het bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder is er voor gekozen om de normering voor deze wijk vooruit te trekken in de tijd. Nadat uw college deze normering heeft vastgesteld wordt een nieuw (beperkt) facetbestemmingsplan opgesteld waar deze normering op van toepassing is. Effect van deze aanpassing is dat het benodigde aantal parkeerplaatsen met zo n 7 tot 10% toeneemt ten opzichte van de normering uit Het voorstel aan te houden in afwachting van de beantwoording van de door het college gestelde vragen. 17 Onderwerp Goedkeuring fusie tussen Stichting IntermarisHoeksteen en Woningstichting Wherestad De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is akkoord gegaan met de fusie tussen Stichting IntermarisHoeksteen en Woningstichting Wherestad. De brief van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties portefeuille Wonen, Wijken en Integratie voor kennisgeving aan te nemen Brief ter kennis te brengen van de gemeenteraad. 18 Onderwerp Wijziging Erfgoedverordening en Beleidskaart Archeologie VVH De Erfgoedverordening 2010 van de gemeente Hoorn heeft op enkele punten aanpassing nodig omdat de tekst niet op alle punten correct is. Aangezien ook de beleidskaart Archeologie eind 2011 is verlopen en de verordening ook verwijst naar deze kaart, is ervoor gekozen deze twee gelijktijdig opnieuw vast te laten stellen. De wijziging van de verordening en de beleidskaart Archeologie levert op een aantal punten ook een vermindering van de regeldruk op. De Erfgoedverordening en de daarbij behorende beleidskaart Archeologie zullen op de dag nadat deze bekend zijn gemaakt in werking treden.

8 8 van 10 Het voorstel aan te houden; het college wil weten wat de concrete consequenties zijn van deze aanwijzing: ontstaan er na aanwijzing belemmeringen voor het feitelijke gebruik door belanghebbenden? 19 Onderwerp Reactie op de bewonersbrief van 28 november 2012 inzake ondernomen acties op de toezeggingen betreffende Kompaslocatie Media Markt en Leen Bakker Verzoek aan Berkenrode om nakoming van de toezegging VVH Op 19 oktober jl. ontvingen wij een brief van de bewoners op het adres Dr. C.J.K. van Aalstweg nummers 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 met het verzoek de toezeggingen die gedaan zijn in de brief van 26 september 2011 na te komen. Het betreft een geluidswal met een hoogte van 3 meter, ter plaatse van de aangelegde damwand (de aanleg van een aardewal met eenzelfde hoogte, schoonmaak en onderhoud hiervan), een uitrijverbod bij de zuidelijke inrit van het parkeerterrein van deze winkels en het voorkomen van milieuhinder door felle verlichting in avond en nacht aan de oostzijde van Leen Bakker. In onze brief van 22 november 2012 hebben wij de bewoners geïnformeerd over de ondernomen acties op de toezeggingen inzake Kompaslocatie Media Markt en Leen Bakker. Op 28 november 2012 hebben wij een reactie hierop van de bewoners ontvangen. Hierin worden wij gewezen op onze plicht tot handhaving. Inmiddels zijn de door ons en Media Markt gedane toezeggingen nagekomen. De door Berkenrode gedane toezegging is niet conform de afspraak uitgevoerd. Omdat er geen wettelijke bepalingen worden geschonden door een van de betrokken partijen en op basis van de uitspraak van de Raad van State het aanbrengen van de aardenwal en de schutting geen verplichting is, behoren handhavingsmaatregelen niet tot de mogelijkheden. - de bewoners te informeren over het feit dat wij in dit geval geen middelen hebben om Berkenrode te dwingen de door hen gedane toezegging na te komen en dat er geen wettelijke bepalingen worden geschonden zodat handhavingsmaatregelen niet tot de mogelijkheden behoren. - Berkenrode nogmaals dringend te verzoeken om op korte termijn over te gaan tot nakoming van de door hen gedane toezegging u Onderwerp 20 Lobbyoverleg In aanwezigheid van Matthijs van der Horst College ontvangt een toelichting op de lobbylijst. C 21a Artikel 43-vragen Onderwerp Artikel 43 vragen inloophuis Pisa WEL Op 30 oktober 2012 worden artikel 43 vragen gesteld door de heer Van der Tuin over subsidie aan inloophuis Pisa. De volgende vragen worden gesteld: 1. Bent u voornemens om de voor 2012 toegezegde subsidie per omgaande uit te keren? 2. Bent u voornemens om een passende subsidie voor Pisa structureel te begroten? Op 6 november 2012 dient de heer Van der Tuin een motie in over subsidie aan inloophuis Pisa en deze wordt aangenomen. De motie luidt als volgt: Verzoekt het college:

9 9 van De aan inloophuis PISA toegezegde incidentele subsidie voor 2012 aan PISA over te maken. 2. Een subsidie aan inloophuis Pisa structureel in de begroting op te nemen. Door de aangenomen motie van 6 november 2012 hebben de vragen van 30 oktober 2012 hun relevantie verloren. Hierbij wordt voorgesteld om de heer Van der Tuin op de hoogte te stellen van de stand van zaken via een brief (tussenbericht) ( ). De raad te informeren middels een brief ( ). 21b Onderwerp Vragen fractie VOCHoorn over selectieleidraad aanbesteden onderhoud gebouwgebonden installaties Ph bm AC De conceptbeantwoording tegemoet te zien. 21c Onderwerp Vragen fractie D66 over Hoornse aanbestedingenbeleid Ph bm AC De conceptbeantwoording tegemoet te zien. 21d Onderwerp Vragen fractie Tonnaer over illegale beelden Westerdijk serie 2 Ph Westenberg AC De conceptbeantwoording tegemoet te zien. D 22a Vaste afsluitende onderwerpen Voorbereiding commissie en raadsvergadering Intern memo algemene raadscommissie 22b Actuele persinformatie Besloten wordt conform de voorgelegde adviezen. Gevraagd wordt om voortaan dit punt aan het eind van de niet-openbare agenda te agenderen. E 23a Rondvraag Lijst van representatieve activiteiten Nieuwjaarsreceptie college van GS op 11 januari; conform Dineren met Amerikanen 2013; vka. F Regioaangelegenheden 24 Onderwerp Het Recreatieschap Westfriesland: Vergadering Algemeen Bestuur 19 december 2012 WEL Het betreft de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Westfriesland van 19 december Het college heeft niet voor deze vergadering de gevraagde besluit kunnen behandelen omdat de vergadervoorstellen op een te laat moment zijn aangeleverd. De besluiten worden om die reden per brief aan het Recreatieschap Westfriesland meegedeeld. De financiële gevolgen van de voorstellen kunnen allemaal opgevangen worden

10 10 van 10 binnen de exploitatie van het Schap. Voor een voorstel, de waarneming van de directeur, wordt om verdere onderbouwing van de salariskosten gevraagd. Het Recreatieschap Westfriesland door middel van een brief te informeren over de besluiten van de vergadering van 19 december 2012; Betreurd wordt dat de stukken zo laat zijn aangeleverd. In de brief te verwoorden dat de strategische discussie over de toekomst van het recreatieschap op korte termijn gevoerd moet worden. Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 15 januari 2013 College van burgemeester en wethouders de secretaris de burgemeester

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014 B&W-vergadering van 25 februari 2014 Zaaknummer : 1033251 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M.

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. PvdA: Wet Werk en Bijstand Informatie

Molendijkzaal 0.01. PvdA: Wet Werk en Bijstand Informatie OVERZICHT De Raad 03-10-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Inrichting fietsroute Keerkring He... zit dat zo! Structuurvisie Park Randenbroek e.o. Voorontwerp bestemmingsplan Maatweg 19:00 Tijd Raadzaal

Nadere informatie

Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1059037)

Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1059037) B&W-vergadering van 24 juni 2014 Zaaknummer : 1068796 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden"

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden CONCEPTZaaknummer HHVBE10 Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden" Raadsvoorstel Inleiding Op verzoek van de raad heeft de Rekenkamercommissie Heusden

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014):

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014): RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD Nummer : 326-8/223-34 Onderwerp : begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Portefeuillehouder : J. Kes Datum : 8 oktober 2014 Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Omgevingsvergunning fase 1

Omgevingsvergunning fase 1 Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning fase 1 Voor de activiteiten gebruik van gronden in strijd met planologische regelgeving en milieu Site Chemelot, deelinrichting Chemelot

Nadere informatie

Raadsstuk. 1. Inleiding

Raadsstuk. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Recreatieschap Spaarnwoude, SGP, SMG: Jaarrekening 2011, Begrotingswijzigingen 2012 en Programmabegrotingen 2013 Reg.nummer: EC 2012 / 249161 1. Inleiding Het recreatiegebied Spaarnwoude

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan De Nieuwe Ooster

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan De Nieuwe Ooster Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan De Nieuwe Ooster Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer Gemeente Amsterdam Datum: 18 februari 2010 Projectnummer: 61896-911 ID: tb_nl.imro.0363.u0905bpstd-ow01_003 INHOUD

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

Knuwer & Creutzberg Advocaten,

Knuwer & Creutzberg Advocaten, Nota van Beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Haven Den Helder 1 e herziening 2009 Hieronder zijn de zienswijzen weergegeven welke in het kader van art 3.8, lid 1 Wro door ons ontvangen zijn. (De

Nadere informatie

Politieke partij: Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013. Vraagnr.

Politieke partij: Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013. Vraagnr. Politieke partij: VVD Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013 Vraagnr. Paginanummer Vraag 1 Blz. 68. WMO Bij de AB in november 2011 is er 1 amendement en zijn er 2 moties ingediend t.a.v. dit

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76 Beantwoording vragen Nota van wijziging Begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Pagina 2 van 76 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN BEGROTING 2015... 7 Inleiding... 9 1. Zorg &

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

stadhouders advocaten

stadhouders advocaten stadhouders advocaten PER AANGETEKENDE PST Gemeenteraad Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam mr..j. Brommer mr. P.S. Fluit mr. D.M. van Cenderen mr. CP. Mesker mr. M.E. Stefels mr. E.A.T.M. Steverink*

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 260302 229 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: de heer J.W.

Nadere informatie

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Gemeente Leerdam Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Maart 2011 Inleiding De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie