Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 8 januari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 8 januari 2013"

Transcriptie

1 1 B&W-vergadering d.d. 8 januari 2013 Corsa.reg.nr. : Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M. Pijl wethouder de heer P.M. Westenberg secretaris de heer mr. F. G. Mencke Afwezig : 9.00 uur Vlaggenceremonie als start van 525 Marine. Aansluitend koffiedrinken in C006 of in de foyer A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid Stand:1063 uitkeringsgerechtigden. Dhr Ruppert kondigt aan binnenkort met cijfers over de WW te komen. 2 Vaststelling besluitenlijst Besluitenlijst d.d. 18 december 2012 Conform concept. 3 Vaststelling akkoordlijst paraafstukken Akkoordlijst paraafstukken van 8 januari 2013 Conform concept. 4 Financiën Onderwerp Begrotingsbarometer december 2012 AC De begrotingsbarometer geeft inzicht in de actuele financiële situatie van de gemeente voor het lopende jaar en het meerjarenperspectief Onderdeel van deze barometer is de ombuigingsbarometer, waarin de voortgang van de ombuigingen wordt gepresenteerd. Verder wordt kort ingegaan op ontwikkelingen en risico's, die staan in hoofdstuk 4. Daar staan bovendien de onderwerpen in, die het college op een nader te bepalen moment integraal wil bespreken. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. Bij de ruimtevragers worden er enkele geschrapt. De reden van het schrappen is dat deze gelden al een lange tijd worden aangehouden en er nog geen beleidsvoorstel voor is gemaakt. Daarom is het te verdedigen deze ruimtevragers te schrappen om niet onnodig financiële middelen 'bezet te houden'. Zie het voorstel. De begrotingsbarometer december 2012 voor kennisgeving aan te nemen. De ruimtevragers 'versterking peuterspeelzaalwerk', 'Wmo AWBZ', 'Uitvoering inburgering' en 'Fietsnota 2012' te schrappen. Aanvullend wordt gevraagd om de collegeleden een concrete lijst te geven van de ombuigingsvoorstellen die in 2013 en 2014 gerealiseerd moeten gaan worden. B Bespreeklijst

2 2 van 10 5 Onderwerp Overtreding bestemmingsplan en drank- en horecavergunning door Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, nevenvestiging Villa Wilgaerden; opleggen last onder dwangsom VVH Op 13 september 2011 is aan Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, nevenvestiging Villa Wilgaerden een drank- en horecavergunning verleend ( , zie bijlage 1). Aan deze vergunning zijn voorschriften/ beperkingen verbonden. De voorschriften/ beperkingen zijn opgenomen op basis van artikel 4 (paracommercialisme) van de Drank- en Horecawet. Daarnaast is er bouwvergunning met vrijstelling (tegenwoordig: ontheffing) verleend voor het gebruik van het bouwwerk ten behoeve van een zorghotel. Het houden van bijeenkomsten voor bruiloften, recepties, partijen en andere bijeenkomsten voor andere personen of groepen vallen in ieder geval buiten de doelstelling en het toegestaan gebruik door het bestemmingsplan. Op maandag 19 maart 2012 zijn vanwege overtreding van deze voorschriften in een persoonlijk gesprek de vergunningsvoorwaarden nog eens nader toegelicht door de heer Wagenaar en de heer Konz. Tevens is een waarschuwingsbrief overhandigd (zie bijlage 2). Daarbij is de stichting in kennis gesteld van het voornemen van het college een last onder dwangsom op te leggen. In het gesprek heeft mevrouw Leyden Van Amstel-Trip de zienswijze van de stichting uiteen gezet. De zienswijze heeft geen aanleiding gegeven de waarschuwing en het voornemen van de last onder dwangsom niet af te geven. De laatste weken zijn nieuwe overtredingen geconstateerd en is er een verzoek om handhaving ontvangen. (zie bijlagen 3 t/m 5). Er is geen uitzicht op legalisatie. Op dinsdag 18 december 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden van de heer Wagenaar en de heer Konz met mevrouw Leyden Van Amstel-Trip en mevrouw Van der Jagt. Hierbij heeft de stichting aangegeven dat zij de overtredingen betreurt en de last zal uitvoeren. Bijgevoegd is tevens het collegebesluit en de brief aan de stichting. a. in overleg met de burgemeester aan Wilgaerden mede te delen dat men in overtreding was, maar dat gelet op de gemaakte afspraken wordt afgezien van een formele sanctie; b. te onderzoeken of verruiming van de huidige bestemming woondoeleinden voor het zorghotel verruimd kan worden; c. in meer brede zin te onderzoeken wat de praktijk en regelgeving is vwb het houden van bijeenkomsten in verzorgingstehuizen. 6 Onderwerp (zie ook /agendapunt 25 niet openbare agenda) Definitieve exploitatieopzet MFA "de Kreek" MB Op 13 maart 2012 heeft de raad de voorlopige exploitatieopzet van de MFA de Kreek vastgesteld. Deze was nog voorlopig omdat de bouw (zuidelijke schoolgedeelte) van de MFA de Kreek nog in volle gang was en het beheer en de exploitatie nog aanbesteed moesten worden. Aan de raad is toegezegd om in het najaar van 2012 met een definitieve exploitatieopzet en een aanvullend voorstel te komen waarin de gevolgen voor de meerjarenbegroting in beeld worden gebracht. Het gebouw is opgeleverd en op 4 september 2012 in gebruik genomen. Voor de exploitatie, het beheer en het onderhoud van de MFA de Kreek is een Europese aanbesteding gehouden. Op basis van de nieuwe gegevens heeft de definitieve exploitatieopzet van de MFA de Kreek voor de begroting 2013 een nadeel van Een deel van het tekort ad is al eerder aangekondigd (zie nr raadsbesluit en brief over aanbesteding). Daarnaast zijn de kosten met toegenomen door autonome ontwikkelingen (zoals de btw verhoging). Voortst is de exploitatie na de aanbesteding voor op een aantal onderdelen aangepast. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat het

3 3 van 10 inschrijfbedrag is verhoogd omdat in de PVE geen rekening was gehouden met de sanitaire voorzieningen en anderzijds doordat de inkomsten (losse verhuur sporthal/wijkcentrum en huur horecaruimte) naar beneden zijn bijgesteld. Het voorstel aan te houden met het verzoek om mondelinge toelichting in de collegevergadering van 15 januari.a.s. 7 Onderwerp Verhuur vergaderruimtes in stadhuis aan derden MB De gemeente heeft van derden (de European Mediterranean American Tablers) een verzoek gehad tot het huren van de raadzaal voor twee dagen. Deze vraag heeft tot gevolg gehad dat we dit breder hebben getrokken dan alleen dit verzoek. De volgende vraag is daaruit voortgekomen: Hoe gaan we om met de vergader accommodatie binnen het stadhuis ten opzichte van verhuren (commercieel) aan derden? Onze aanbeveling is dat de gemeente Hoorn de vergaderruimtes binnen het stadhuis niet verhuurt aan derden. De belangrijkste argumenten zijn: - Het verhuren van vergaderruimtes is geen core business van de gemeente. Er zijn diverse horeca gelegenheden en locaties binnen de gemeente Hoorn die vergaderingen faciliteren. De horeca is er op ingericht en heeft de hieruit voortvloeiende omzet nodig. De gemeente Hoorn moet niet gaan concurreren met de eigen middenstand/horeca. - De gemeente is niet ingericht op commerciële verhuur. De verhuur kan bijvoorbeeld ook openstelling in de weekenden betekenen. (zoals bijvoorbeeld deze aanvraag). Dit vereist dan extra inzet personeel en het inhuren van catering faciliteiten. - Commerciële verhuur kan ook betekenen dat er nog meer druk op de beschikbaarheid van de huidige vergaderruimtes komt te staan, waardoor de eigen organisatie vaker misgrijpt als men een ruimte wil reserveren. Staten Poort Het is momenteel mogelijk voor derden om de Staten Poort huren. Het beleid met betrekking tot deze locatie zal niet veranderen. De Staten Poort blijft verhuurbaar. In het verzoek van de European Mediterranean American Tablers wordt ook gesproken over de Staten Poort. Naar aanleiding van de eisen die men stelt aan de benodigde locatie concluderen wij dat de Staten Poort te klein is en niet in aanmerking komt om te verhuren voor deze gelegenheid. Het college wil gastvrij zijn naar groepen in de stad, en ook medewerking verlenen aan ontvangsten in het stadhuis, maar wil tegelijkertijd waken voor paracommercie. Akkoord te gaan met het advies om de vergaderruimtes in het stadhuis niet aan derden te verhuren (voor commercieel gebruik). Anders is het als het gaat om bijeenkomsten van bij de gemeente betrokken partijen; daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het tegen kostprijs- ter beschikking stellen van vergaderfaciliteiten aan regionaal bestuurdersoverleg van een van de politieke partijen. De aanvrager wordt over het besluit geïnformeerd door de burgemeester. 8 Onderwerp Voorontwerp bestemmingsplan Pelmolenpad, Dampten/Berkhouterweg, Maelsonstraat e.o. Voor het stationsgebied, Pelmolenpad en omgeving is de Structuurvisie De Poort van Hoorn opgesteld. Deze structuurvisie voorziet in een aantal infrastructurele ingrepen en ruimtelijke ontwikkelingen in genoemd plangebied.

4 4 van 10 Een deel van deze ingrepen en ontwikkelingen is planologisch in een bestemmingsplan ingepast. Er is een voorontwerp bestemmingsplan voor de omgeving Pelmolenpad, Dampten/Berkhouterweg en Maelsonstraat opgesteld. Dit voorontwerp bestemmingsplan is gereed om de inspraak- en overlegfase in te gaan. De gemeenteraad voor te stellen het voorontwerp bestemmingsplan Pelmolenpad, Dampten/Berkhouterweg, Maelsonstraat e.o. vrij te geven voor inspraak en overleg. College ontvangt separaat nog een besluitvormingsschema van alle besluiten die nodig zijn voor realisatie van de Poort van Hoorn. 9 Onderwerp Brandweerzorg op het water BRW De twee vaartuigen van de brandweer moeten vervangen worden wegens ouderdom (slechte staat van onderhoud). Deze vervanging moet passen binnen de zorgplicht die de gemeente Hoorn heeft bij de incidentbestrijding op het Hoorns deel van het Markermeer en binnen de havenhoofden. Hiervoor zijn 3 opties onderzocht. De samenwerking met de KNRM is daarbij de meest wenselijke optie. De incidentbestrijding op het water is nu niet voldoende en de gemeente Hoorn moet voldoen aan de wet en regelgeving op het water. Daarom gaan we een leaseconstructie aan met de KNRM voor een nieuw vaartuig. In de nabije toekomst is het de wens tot verdere samenwerking met de KNRM (openen reddingsstation). De varende taak komt daarmee buiten de gemeentelijke begroting te vallen. - Tot het op peil brengen en houden van de incidentbestrijding op het water van de gemeente Hoorn door de - raad voor te stellen een vaartuig van de KNRM te leasen; - de raad voor te stellen hiervoor de ruimtevrager vrij te geven en de structurele jaarlijkse financiële leasekosten van vanaf 2013 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat; - de raad voor te stellen de bij dit besluit horende begrotingswijziging vast te stellen. 10 Onderwerp Afsluiten huurovereenkomst diverse locaties met Stichting Netwerk m.i.v. 1 januari 2013 MB Stichting Netwerk heeft een verscheidenheid aan gemeentelijke panden in gebruik. Om een eind te maken aan de diverse verschillende afspraken/overeenkomsten is in samenspraak met afdeling Welzijn een huurovereenkomst opgesteld voor de overige locaties. Dit zijn locaties waar geen separate actuele overeenkomst voor afgesloten is. Het gaat om: de wijkcentra Grote Waal en Kersenboogerd, Manifesto, de stadsspeeltuin en diverse peuterspeelzalen. Voor Netwerk geldt een maatschappelijk huurtarief conform de Nota Verhuurbeleid. In de prestatieafspraken worden nadere afspraken vastgelegd. Een huurovereenkomst aangaan met Stichting Netwerk per voor de volgende accommodaties en bedragen conform bijgevoegde concepthuurovereenkomst: Wijkcentrum Grote Waal ,= Wijkcentrum Kersenboogerd ,= Manifesto ,= Peuterspeelzalen in diverse schoolgebouwen t.w.: Akkerwinde De Opgang

5 5 van 10 Nachtegaal Nachtegaal Volkerakweg Orionstraat 135/ Lage Hoek Totaalbedrag peuterspeelzalen: ,= Stadsspeeltuin, Holenweg 14H 3.920,= De raad voor te stellen de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 11 Onderwerp Structuurvisie 'De Poort van Hoorn' In de vergadering van 2 oktober 2012 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de in het ontwerp van de structuurvisie De Poort van Hoorn aangegeven visie voor de deelgebieden en heeft het ontwerp vrijgegeven voor overleg en inspraak. Het ontwerp van de structuurvisie is aansluitend voor een ieder ter inzage gelegd. De kennisgeving daarvan is op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. Daarnaast is de kennisgeving gezonden aan alle adressen binnen het betrokken gebied, aan de leden van de bij de voorbereiding van de structuurvisie betrokken klankbordgroep en bekende overleginstanties als de provincie, het hoogheemraadschap, de milieudienst e.d. Van de gelegenheid om op het ontwerp van de structuurvisie te reageren is door 10 personen/instanties gebruik gemaakt. De reacties zijn in bijgaande nota van overleg en inspraak kort puntsgewijs samengevat en van een antwoord voorzien. Het origineel van de reacties treft u aan als bijlage bij de nota. Als resultaat van de overleg en inspraakprocedure wordt voorgesteld om de tekst van hoofdstuk 5.4 met betrekking tot het stationsgebied-zuid aan te vullen met de opmerking, dat het realiseren van een hoogwaardige publieke ruimte die het station met de binnenstad verbindt ook op een andere wijze kan worden gerealiseerd dan door het herstellen van de historische singelstructuur. 1. akkoord te gaan met de inhoud van de Nota van overleg en inspraak structuurvisie De Poort van Hoorn, d.d. januari 2013; 2. de gemeenteraad voor te stellen de structuurvisie vast te stellen, met dien verstande, dat de tekst van hoofdstuk 5.4 met betrekking tot het stationsgebied-zuid wordt aangevuld met de opmerking, dat het realiseren van een hoogwaardige publieke ruimte die het station met de binnenstad verbindt ook op een andere wijze kan worden gerealiseerd dan door het herstellen van de historische singelstructuur. 12 Onderwerp Themacommissie RRAAM / Blue Deal Markermeer op 24 januari 2013 RRAAM is het Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer. Voor dit gebied is een structuurvisie van het Rijk in voorbereiding. De luwtemaatregelen in het Hoornsche Hop zijn hierin voor Hoorn en de regio het meest aansprekend. In juli verscheen de consultatienotitie RRAAM. In de zomerperiode heeft u zowel in VVRE-verband als een eigen reactie toegestuurd. Bij brief van 14 september 2012 is de raad daarover geïnformeerd. In de raadscommissie van 18 september zijn daar vragen over gesteld. Vervolgens is het onderwerp kort besproken in de raadscommissie van 9 oktober. Hierin is afgesproken dat er een themacommissie komt, waarin wij de raad nader informeren en de raad zijn mening kan geven als bijdrage op de zienswijze op de ontwerpstructuurvisie RRAAM. Deze themacommissie is op donderdag 24 januari In bijgaande schriftelijke informatie worden

6 6 van 10 raad en commissie ter voorbereiding van de themacommissie uitgebreid geïnformeerd. De onderwerpen deltaprogramma en dijkversterking worden daarbij betrokken. De raad ter voorbereiding van de themacommissie schriftelijk te informeren; Wethouder Louwman te machtigen de brief af te ronden. 14 Onderwerp Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Gildenweg Voor het bedrijventerrein Gildenweg is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 25 oktober tot en met 5 december 2012 ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. In bijgaande Nota van zienswijzen en wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Gildenweg wordt ingegaan op de zienswijzen. Voorgesteld wordt de zienswijzen ontvankelijk en deels gegrond te verklaren. Voorts wordt nog een ambtshalve wijziging voorgesteld. Deze wijziging betreft het aanpassen van de parkeernormen aan de nieuwste CROW-normen. De raad voor te stellen: 1. de ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 2. de ingediende zienswijzen van N.V. Nederlandse Gasunie ongegrond te verklaren; 3. de ingediende zienswijzen 1, 2, 4 tot en met 6 van Schipper & Meekel bouwkundige vormgeving (namens Plukon Blokker BV) gegrond te verklaren; 4. de ingediende zienswijzen 3, 7 en 8 van Schipper & Meekel bouwkundige vormgeving (namens Plukon Blokker BV) ongegrond te verklaren; 5. de Nota van zienswijzen en wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Gildenweg vast te stellen; 6. het bestemmingsplan Bedrijventerrein Gildenweg gewijzigd vast te stellen, zoals genoemd in het raadsbesluit; 7. geen exploitatieplan vast te stellen. 15 Onderwerp Diverse verzoeken restaurant Hendrickje Stoffels De heer Pol en mevrouw Mens van restaurant Hendrickje Stoffels hebben een brief geschreven met daarin een aantal vragen/suggesties op het gebied van verkeer en vervoer. Daarnaast hebben ze hun zorgen uitgesproken over de waterkwaliteit van het Markermeer. De heer Pol en mevrouw Mens hebben de volgende zorgpunten aangedragen: 1. Er komen regelmatig voertuigen voorbij die langer zijn dan de toegestane maximale lengte van 11 meter; 2. Op de hoek Korenmarkt/Oude Doelenkade zijn de paaltjes meerdere keren omver gereden; 3. Gasten op het terras ervaren het voorbij rijdende verkeer als onveilig; 4. Er is onvoldoende stallingsruimte voor de fiets; 5. Ze willen graag aanhaken bij het initiatief van Hoorn City Tours; 6. Watersporters hebben aangegeven dat Hoorn steeds moeilijker te bevaren is. Restaurant Hendrickje Stoffels te antwoorden dat: 1. Stadstoezicht gevraagd is te handhaven op de lengtebeperking van 11 meter; 2. Een eventuele proef om de weg af te sluiten meegenomen wordt als één van de mogelijkheden in het Verkeerscirculatieplan Havenkwartier; 3. Een eventuele uitbreiding van fietsstalplaatsen meegenomen wordt in het stallingsonderzoek binnenstad en treinstation;

7 7 van Hoorn City Tours met een suggestie mag komen voor het realiseren van een halte in de haven waarna de gemeente deze locatie toetst op haalbaarheid; 5. Zowel in interne beleidsdocumenten als in externe contacten (provincie, Rijk en Hoogheemraadschap) de gemeente zich inzet voor een goede waterkwaliteit en een duurzame bereikbaarheid van de haven. 16 Onderwerp Herziening parkeernormering Bangert en Oosterpolder In 2004 heeft het college nieuwe parkeernormen vastgesteld voor eengezinswoningen in de nieuwbouw in geheel Hoorn. Deze opsomming was niet volledig voor wat betreft Bangert en Oosterpolder. Deze normen waren echter niet geschikt (niet ruimtelijk relevant) voor rechtstreekse overname in het bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder. Voor het centrumgebied van Bangert en Oosterpolder is bij de herziening van het bestemmingsplan in 2010 zelfs helemaal geen parkeernormering opgenomen. Daar waren toen goede redenen voor. Het is nu echter gewenst om via een herziening van de betreffende bestemmingsplannen te voorzien in adequate parkeernormering. Tot slot moeten tegenwoordig ook fietsstalplaatsen opgenomen worden in bestemmingsplannen. Deze normering is één van de bouwstenen voor een nog op te stellen parkeernota voor de gehele gemeente Hoorn. Gelet echter op de huidige gat in het in het bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder is er voor gekozen om de normering voor deze wijk vooruit te trekken in de tijd. Nadat uw college deze normering heeft vastgesteld wordt een nieuw (beperkt) facetbestemmingsplan opgesteld waar deze normering op van toepassing is. Effect van deze aanpassing is dat het benodigde aantal parkeerplaatsen met zo n 7 tot 10% toeneemt ten opzichte van de normering uit Het voorstel aan te houden in afwachting van de beantwoording van de door het college gestelde vragen. 17 Onderwerp Goedkeuring fusie tussen Stichting IntermarisHoeksteen en Woningstichting Wherestad De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is akkoord gegaan met de fusie tussen Stichting IntermarisHoeksteen en Woningstichting Wherestad. De brief van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties portefeuille Wonen, Wijken en Integratie voor kennisgeving aan te nemen Brief ter kennis te brengen van de gemeenteraad. 18 Onderwerp Wijziging Erfgoedverordening en Beleidskaart Archeologie VVH De Erfgoedverordening 2010 van de gemeente Hoorn heeft op enkele punten aanpassing nodig omdat de tekst niet op alle punten correct is. Aangezien ook de beleidskaart Archeologie eind 2011 is verlopen en de verordening ook verwijst naar deze kaart, is ervoor gekozen deze twee gelijktijdig opnieuw vast te laten stellen. De wijziging van de verordening en de beleidskaart Archeologie levert op een aantal punten ook een vermindering van de regeldruk op. De Erfgoedverordening en de daarbij behorende beleidskaart Archeologie zullen op de dag nadat deze bekend zijn gemaakt in werking treden.

8 8 van 10 Het voorstel aan te houden; het college wil weten wat de concrete consequenties zijn van deze aanwijzing: ontstaan er na aanwijzing belemmeringen voor het feitelijke gebruik door belanghebbenden? 19 Onderwerp Reactie op de bewonersbrief van 28 november 2012 inzake ondernomen acties op de toezeggingen betreffende Kompaslocatie Media Markt en Leen Bakker Verzoek aan Berkenrode om nakoming van de toezegging VVH Op 19 oktober jl. ontvingen wij een brief van de bewoners op het adres Dr. C.J.K. van Aalstweg nummers 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 met het verzoek de toezeggingen die gedaan zijn in de brief van 26 september 2011 na te komen. Het betreft een geluidswal met een hoogte van 3 meter, ter plaatse van de aangelegde damwand (de aanleg van een aardewal met eenzelfde hoogte, schoonmaak en onderhoud hiervan), een uitrijverbod bij de zuidelijke inrit van het parkeerterrein van deze winkels en het voorkomen van milieuhinder door felle verlichting in avond en nacht aan de oostzijde van Leen Bakker. In onze brief van 22 november 2012 hebben wij de bewoners geïnformeerd over de ondernomen acties op de toezeggingen inzake Kompaslocatie Media Markt en Leen Bakker. Op 28 november 2012 hebben wij een reactie hierop van de bewoners ontvangen. Hierin worden wij gewezen op onze plicht tot handhaving. Inmiddels zijn de door ons en Media Markt gedane toezeggingen nagekomen. De door Berkenrode gedane toezegging is niet conform de afspraak uitgevoerd. Omdat er geen wettelijke bepalingen worden geschonden door een van de betrokken partijen en op basis van de uitspraak van de Raad van State het aanbrengen van de aardenwal en de schutting geen verplichting is, behoren handhavingsmaatregelen niet tot de mogelijkheden. - de bewoners te informeren over het feit dat wij in dit geval geen middelen hebben om Berkenrode te dwingen de door hen gedane toezegging na te komen en dat er geen wettelijke bepalingen worden geschonden zodat handhavingsmaatregelen niet tot de mogelijkheden behoren. - Berkenrode nogmaals dringend te verzoeken om op korte termijn over te gaan tot nakoming van de door hen gedane toezegging u Onderwerp 20 Lobbyoverleg In aanwezigheid van Matthijs van der Horst College ontvangt een toelichting op de lobbylijst. C 21a Artikel 43-vragen Onderwerp Artikel 43 vragen inloophuis Pisa WEL Op 30 oktober 2012 worden artikel 43 vragen gesteld door de heer Van der Tuin over subsidie aan inloophuis Pisa. De volgende vragen worden gesteld: 1. Bent u voornemens om de voor 2012 toegezegde subsidie per omgaande uit te keren? 2. Bent u voornemens om een passende subsidie voor Pisa structureel te begroten? Op 6 november 2012 dient de heer Van der Tuin een motie in over subsidie aan inloophuis Pisa en deze wordt aangenomen. De motie luidt als volgt: Verzoekt het college:

9 9 van De aan inloophuis PISA toegezegde incidentele subsidie voor 2012 aan PISA over te maken. 2. Een subsidie aan inloophuis Pisa structureel in de begroting op te nemen. Door de aangenomen motie van 6 november 2012 hebben de vragen van 30 oktober 2012 hun relevantie verloren. Hierbij wordt voorgesteld om de heer Van der Tuin op de hoogte te stellen van de stand van zaken via een brief (tussenbericht) ( ). De raad te informeren middels een brief ( ). 21b Onderwerp Vragen fractie VOCHoorn over selectieleidraad aanbesteden onderhoud gebouwgebonden installaties Ph bm AC De conceptbeantwoording tegemoet te zien. 21c Onderwerp Vragen fractie D66 over Hoornse aanbestedingenbeleid Ph bm AC De conceptbeantwoording tegemoet te zien. 21d Onderwerp Vragen fractie Tonnaer over illegale beelden Westerdijk serie 2 Ph Westenberg AC De conceptbeantwoording tegemoet te zien. D 22a Vaste afsluitende onderwerpen Voorbereiding commissie en raadsvergadering Intern memo algemene raadscommissie 22b Actuele persinformatie Besloten wordt conform de voorgelegde adviezen. Gevraagd wordt om voortaan dit punt aan het eind van de niet-openbare agenda te agenderen. E 23a Rondvraag Lijst van representatieve activiteiten Nieuwjaarsreceptie college van GS op 11 januari; conform Dineren met Amerikanen 2013; vka. F Regioaangelegenheden 24 Onderwerp Het Recreatieschap Westfriesland: Vergadering Algemeen Bestuur 19 december 2012 WEL Het betreft de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Westfriesland van 19 december Het college heeft niet voor deze vergadering de gevraagde besluit kunnen behandelen omdat de vergadervoorstellen op een te laat moment zijn aangeleverd. De besluiten worden om die reden per brief aan het Recreatieschap Westfriesland meegedeeld. De financiële gevolgen van de voorstellen kunnen allemaal opgevangen worden

10 10 van 10 binnen de exploitatie van het Schap. Voor een voorstel, de waarneming van de directeur, wordt om verdere onderbouwing van de salariskosten gevraagd. Het Recreatieschap Westfriesland door middel van een brief te informeren over de besluiten van de vergadering van 19 december 2012; Betreurd wordt dat de stukken zo laat zijn aangeleverd. In de brief te verwoorden dat de strategische discussie over de toekomst van het recreatieschap op korte termijn gevoerd moet worden. Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 15 januari 2013 College van burgemeester en wethouders de secretaris de burgemeester

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 3 december 2013

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 3 december 2013 B&W-vergadering d.d. 3 december 2013 Zaaknummer : 1017797 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M.

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 3 december 2013 Akkoordlijst paraafstukken 29-11-13

B&W-vergadering d.d. 3 december 2013 Akkoordlijst paraafstukken 29-11-13 B&W-vergadering d.d. 3 december 2013 Akkoordlijst paraafstukken 29-11-13 Zaaknummer : 1017797 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman MPA wethouder de

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (wp207820/wp205148) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (wp207820/wp205148) Akkoord. 1 B&W-vergadering d.d. 13 september 2011 - nr. 37 Corsa.reg.nr. : 11.29638 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder

Nadere informatie

Vaste bespreekpunten Verzamelbesluit sociale zekerheid (wp158660/wp160244/wp159520/wp160584/wp159533/wp158094/wp160879/ wp158220) (110759) Akkoord.

Vaste bespreekpunten Verzamelbesluit sociale zekerheid (wp158660/wp160244/wp159520/wp160584/wp159533/wp158094/wp160879/ wp158220) (110759) Akkoord. 09.00000 1 B&W-vergadering d.d. 26 januari 2010 - nr. 4 Corsaregistratie : 10.04006 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer J.H. van Es wethouder mevrouw C.G. van Weel

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 13 november 2012. A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid Akkoord.

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 13 november 2012. A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid Akkoord. 1 B&W-vergadering d.d. 13 november 2012 Corsa.reg.nr. : 12.43962 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 7 april 2015. A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid Akkoord.

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 7 april 2015. A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid Akkoord. B&W-vergadering van 7 april 2015 Zaaknummer : 1152592 Aanwezig : loco burgemeester mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap wethouder de heer M. Pijl wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 27 augustus 2013

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 27 augustus 2013 1 B&W-vergadering d.d. 27 augustus 2013 Zaaknummer : 107748 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 22 mei 2012. A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (wp232431) Akkoord.

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 22 mei 2012. A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (wp232431) Akkoord. 1 B&W-vergadering d.d. 22 mei 2012 Corsa.reg.nr. : 12.20274 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer

Nadere informatie

A - Vaste Bespreekpunten 1. Dilemma's sociale zekerheid (zaaknummers , ,

A - Vaste Bespreekpunten 1. Dilemma's sociale zekerheid (zaaknummers , , 1 B&W-vergadering van 31 januari 2017 Zaaknummer : 1404532 Aanwezig : burgemeester de heer J. Nieuwenburg wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder de heer B.A. Tap wethouder de heer S.R. Bashara secretaris

Nadere informatie

Akkoordlijst College. B&W-vergadering d.d. 4 januari 2011 - nr. 1

Akkoordlijst College. B&W-vergadering d.d. 4 januari 2011 - nr. 1 1 B&W-vergadering d.d. 4 januari 2011 - nr. 1 Corsa.reg.nr. : 10.60768 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman MPA wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B02.OOT Voorstel uitwijk en bijstand samen met Dongen en Loon op Zand Ongeveer 3 x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente Waalwijk en het

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluiten sociale zekerheid ( ) ( ) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluiten sociale zekerheid ( ) ( ) Akkoord. 1 CONCEPT B&W-vergadering d.d. 31 juli 2012 Corsa.reg.nr. : 12.31489 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen locosecretaris de heer drs. G.H.S. Heemskerk Afwezig : wethouder de heer drs.

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 2 april 2013

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 2 april 2013 1 B&W-vergadering d.d. 2 april 2013 Corsa.reg.nr. : 13.14329 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 6 augustus 2013 Akkoordlijst paraafstukken College Akkoordlijst (paraafstukken)

B&W-vergadering d.d. 6 augustus 2013 Akkoordlijst paraafstukken College Akkoordlijst (paraafstukken) 1 B&W-vergadering d.d. 6 augustus 2013 Zaaknummer : 1006392 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M. Pijl wethouder de heer P.M. Westenberg

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 30 september 2008 nr. 40

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 30 september 2008 nr. 40 O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van 30 september 2008 nr. 40 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Akkoordlijst College. B&W-vergadering d.d. 4 juni 2012

Akkoordlijst College. B&W-vergadering d.d. 4 juni 2012 1 B&W-vergadering d.d. 4 juni 2012 Corsa.reg.nr. : 12.22128 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman MPA wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 23 juni 2015. Vaste bespreekpunten 1 Dilemma s sociale zekerheid

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 23 juni 2015. Vaste bespreekpunten 1 Dilemma s sociale zekerheid B&W-vergadering van 23 juni 2015 Zaaknummer : 1181477 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap wethouder de heer M. Pijl wethouder

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011 Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15 Aan: De Gemeenteraad Vries, 21 juni 2011 Onderwerp: Verplaatsing agrarisch bedrijf familie Siegers en toepassing ruimte voor ruimte regeling Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Vrijstellingsverzoek voor het spelen van boerengolf in Lage Zwaluwe, Verzoek voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het betrokken gebied.

Vrijstellingsverzoek voor het spelen van boerengolf in Lage Zwaluwe, Verzoek voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het betrokken gebied. Aan de Raad Made, 29 mei 2007 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 28 augustus 2007 Agendapunt : 13 Raadsvergadering: 20 september 2007 Onderwerp: Nummer raadsnota: Vrijstellingsverzoek

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Jacqueline Verbeek publiek & dienstverlening :j Bestemmingsplan "Odijkerweg e.o."

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Jacqueline Verbeek publiek & dienstverlening :j Bestemmingsplan Odijkerweg e.o. VOORBLAD RAADSVOORSTEL Gemeente Zeist I 13RV0039 Ronde Tafel Debat Raadsvergadering Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Telefoon Datum Onderwerp I 14 mei 2013 Jacqueline Verbeek

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (198265/199038/198862)(192127) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (198265/199038/198862)(192127) Akkoord. 1 B&W-vergadering d.d. 12 april 2011 - nr. 15 Corsa.reg.nr. : 11.11169 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 22 januari 2013

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 22 januari 2013 1 B&W-vergadering d.d. 22 januari 2013 Corsa.reg.nr. : 13.02570 Aanwezig : wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M. Pijl wethouder de heer P.M. Westenberg

Nadere informatie

Van 14 januari 2014 Openbaar

Van 14 januari 2014 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 7 januari 2014. Advies Akkoord. BW-006671 2 Onderwerp Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen BV Advies 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

A - Vaste Bespreekpunten 1. Dilemma's sociale zekerheid (zaaknummer , )

A - Vaste Bespreekpunten 1. Dilemma's sociale zekerheid (zaaknummer , ) B&W-vergadering van 5 april 2016 Zaaknummer : 1288079 Aanwezig : burgemeester mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De besluitenlijst van de vergadering van 26 februari 2013 wordt gewijzigd vastgesteld.

1. Opening en mededelingen De besluitenlijst van de vergadering van 26 februari 2013 wordt gewijzigd vastgesteld. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos mw. E.C. Konijn-Vermaas J.P. Nagengast MBA mw.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

Van 5 februari 2013 openbaar

Van 5 februari 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering van 29 januari 2013. Advies Akkoord. BW-005538 2 Onderwerp Prestatieverslag inburgering 2012 I Advies 1. Kennisnemen van het bijgevoegde Prestatieverslag inburgering

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Peperkampweg"

Vaststelling bestemmingsplan Delden-Noord, herziening Peperkampweg Aan de raad, Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Peperkampweg" Voorstel: 1. Geen exploitatieplan vaststellen 2. De zienswijzen zoals omschreven en afgewogen in de "Zienswijzennotitie

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 12 december 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 12 december 2006 Nr.: 49 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 12 december 2006 Aanwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouders: de secretaris: B.M. Groen Ing. A.A.G. van Mierlo

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-072 Houten, 22 oktober 2013 Onderwerp: Actualisering APV; bepalingen paracommerciële instellingen Beslispunten: 1. In de Algemene plaatselijke verordening bepalingen

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14-01-2013. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14-01-2013. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Beslissing op bezwaarschrift inzake omgevingsvergunning bouw Dr. Keyzerlaan 23 te Goirle Bij besluit van 10 juli 2013 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het renoveren, uitbreiden

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009. College V200900379 Onderwerp: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009 Collegevoorstel Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009. Advies: Wij stellen u voor bijgaand

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad.

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Van de gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn. Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Geacht College,

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 november 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00825 Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist VOORBLAD RAADSVOORSTEL 12RAAD0116 Ronde Tafel : N.v.t. Debat : N.v.t. Raadsvergadering : 04 december 2012 Gewijzigd voorstel : - Portefeuillehouder : Jacqueline Verbeek Organisatieonderdeel : Publiek &

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

Uw raad ontving over dit bestemmingsplan eerder een raadsinformatiebrief onder nummer

Uw raad ontving over dit bestemmingsplan eerder een raadsinformatiebrief onder nummer Besluitvormende nota Raad/14-00122 Datum voorstel: 7 oktober 2014 Agendapunt: Vergadering: 28 oktober 2014 Portefeuillehouder: Dhr. B.H.M. Brands Behandelend ambtenaar: Onderwerp: Mevr. K.W. Ammerdorffer

Nadere informatie

64809 Woon- en leefomgeving Ruimte dhr. H.C.V. Veldhuijsen N.E.C. Versteegh n.versteeah@odru.nl/ 088 022 5123

64809 Woon- en leefomgeving Ruimte dhr. H.C.V. Veldhuijsen N.E.C. Versteegh n.versteeah@odru.nl/ 088 022 5123 Raadsvoorstel gs % Gcmcente *Zl IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer Programma Cluster Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel.nr. 64809 Woon- en leefomgeving

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1142109 Datum: 19 augustus 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO / ROB Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen project Solar Campus

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W vergadering

Besluitenlijst B&W vergadering Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 20 mei 2014 Aanwezig: De heer A.H.M. Verhoeven (burgemeester) De heer P.H.G. Verlinden (wethouder) De heer P.J.M. Vogels (wethouder) De heer R.G.M. Thomassen

Nadere informatie

Akkoordlijst College. B&W-vergadering d.d. 17 januari 2012

Akkoordlijst College. B&W-vergadering d.d. 17 januari 2012 1 B&W-vergadering d.d. 17 januari 2012 Corsa.reg.nr. : 12.01389 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman MPA wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 08-11-2011 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Fietspad Eesveenseweg Conceptbesluit: De gemeenteraad voor te stellen: 1. op de ingediende

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg Bijlage 6 Nota inspraak Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg Eindverslag inspraak Voorontwerpbestemmingsplan Reeuwijk-Brug I Inleiding De mogelijkheid tot het geven van inspraak over

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummers 1034492, 1042665) Totaal aantal cliënten: 1490 (incl 50 IOW/IOAZ)

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummers 1034492, 1042665) Totaal aantal cliënten: 1490 (incl 50 IOW/IOAZ) B&W-vergadering van 29 april 2014 Zaaknummer : 1049991 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M. Pijl

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 7 oktober 2014

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 7 oktober 2014 B&W-vergadering van 7 oktober 2014 Zaaknummer : 1093802 Aanwezig : wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer M. Pijl wethouder de heer S.R. Bashara secretaris

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 5 juli 2016 aanvangstijd: 09:00

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 5 juli 2016 aanvangstijd: 09:00 Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 5 juli 2016 aanvangstijd: 09:00 Aanwezig Mevrouw A. De heer K. Kasteleijn De heer F.J.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op 16 december 2014 om 09.00 uur. Aanwezig: Drs.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016 Aanwezig: M. Goldschmeding, burgemeester, N. Slagter, B. Nootebos, H. Flierman en

Nadere informatie

Gemeente Assen. om namens de gemeente. feitelijke handelingen en rechtshandelingen te verrichten die in het kader van dit project vereist zijn.

Gemeente Assen. om namens de gemeente. feitelijke handelingen en rechtshandelingen te verrichten die in het kader van dit project vereist zijn. BESLUITENLIJST Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2015 Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders R.J. Stoffelsma - loco-secretaris

Nadere informatie

Van 27 mei 2014 openbaar

Van 27 mei 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 20 mei 2014. Akkoord. BW-006768 2 Onderwerp Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de vestiging van een crematorium op de hoek van de Peelterbaan

Nadere informatie

Bestemmingsplan "1e Herziening Burgemeester Smitsplein, Made"

Bestemmingsplan 1e Herziening Burgemeester Smitsplein, Made Aan de Raad Made, 10 april 2012 Agendapuntnummer: 9 Raadsvergadering : 24 mei 2012 Onderwerp: Bestemmingsplan "1e Herziening Burgemeester Smitsplein, Made" Registratienummer: 12int01227 Casenr: 12.00500

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 8-08-2006 Onderwerp: Voortgang procedures 'het Wapen van Utrecht'. Conceptbesluit: Samenvatting: - kennis te nemen van de ingediende

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Vierde partiële herziening Noordoost, HC IJsseloever

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Vierde partiële herziening Noordoost, HC IJsseloever Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 443111 Programma : Woon- en leefomgeving Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. J.H. Lappee Informatie

Nadere informatie

Voorbereidingsbesluit Lochemseweg 3 in Borculo. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Voorbereidingsbesluit Lochemseweg 3 in Borculo. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Voorbereidingsbesluit Lochemseweg 3 in Borculo. Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 21 november 2006 nr. 47. AC Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 21 november 2006 nr. 47. AC Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van 21 november 2006 nr. 47 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluit

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3 februari 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3 februari 2015 Portefeuillehouder: Dhr. J.W. Schellevis Opsteller: Verhoev, Marianne 1. 8038 Besluitenlijst raadscommissie Maatschappij en Financiën 21 januari 2015 Neem kennis van besluitenlijst. Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Van 5 maart 2013 openbaar

Van 5 maart 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 26 februari 2013. Advies BW-005406 2 Onderwerp Vaststellen controleprotocol 2012 BV Advies A. De raad voorstellen bijgevoegd controleprotocol vast te stellen;

Nadere informatie

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 Besluitenlijst (1) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : A.C. van Balken Wethouder

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/17/02828 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1 maart 2017 1. Regionale raadsbijeenkomst transformatieopgaven Jeugdzorg, dinsdag 14 maart 2017 van 18.30-21.30 uur te Cuijk.

Nadere informatie

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/65824 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning *2010/65824* 2010/65824 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien

Nadere informatie

Vaste bespreekpunten Verzamelbesluit sociale zekerheid zaaknummers (1008018, 1000438, 1000439, 1007271, 1008549, 1009056, 1007706, 1011360) Akkoord.

Vaste bespreekpunten Verzamelbesluit sociale zekerheid zaaknummers (1008018, 1000438, 1000439, 1007271, 1008549, 1009056, 1007706, 1011360) Akkoord. B&W-vergadering d.d. 15 oktober 2013 Zaaknummer : 1011843 Aanwezig : wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer P.M. Westenberg secretaris de heer mr. F. G. Mencke Afwezig : burgemeester de

Nadere informatie

Vrijstellingsprocedure artikel 19.1 WRO t.b.v. uitbreiding bedrijfspand Oude Kerkstraat 40 in Made (Jola)

Vrijstellingsprocedure artikel 19.1 WRO t.b.v. uitbreiding bedrijfspand Oude Kerkstraat 40 in Made (Jola) Aan de Raad Made, 29 april 2008 Raadsvergadering: juni 2008 Nummer raadsnota: 23 Onderwerp: Vrijstellingsprocedure artikel 19.1 WRO t.b.v. uitbreiding bedrijfspand Oude Kerkstraat 40 in Made (Jola) Portefeuillehouder:

Nadere informatie

MAA? HORST A/D. gemeente Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel. onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst

MAA? HORST A/D. gemeente Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel. onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst gemeente HORST A/D MAA? 17-0039188......ii III iiiii iiiii iiii im Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst datum B&W-besluit 28 maart 2017

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d aanvangstijd: 09:00 uur

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d aanvangstijd: 09:00 uur Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 18-04-2017 aanvangstijd: 09:00 uur Aanwezig Mevrouw A. De heer W.M. van Esch De heer F.J.

Nadere informatie

4 Stuurgroep Verslag van 24 februari 2014 en Agenda van 24 maart 2014 Voor kennisgeving aangenomen. De stuurgroep- vergadering is geannuleerd.

4 Stuurgroep Verslag van 24 februari 2014 en Agenda van 24 maart 2014 Voor kennisgeving aangenomen. De stuurgroep- vergadering is geannuleerd. B&W-vergadering van 25 maart 2014 Zaaknummer : 1040940 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M. Pijl

Nadere informatie

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro 37 woningen en winkelruimte locatie Westeind-Schooldwarsstraat

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro 37 woningen en winkelruimte locatie Westeind-Schooldwarsstraat NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro 37 woningen en winkelruimte locatie Westeind-Schooldwarsstraat Gemeente Papendrecht 21 december 2010 Inleiding De gemeente Papendrecht heeft

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: Raad Onderwerp: V200900446 aanvraag van verklaring van geen bezwaar voor het verlenen van een vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO voor een gasopslag annex bedrijfsverzamelcomplex aan de Bosscheweg 67

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening

Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening Onderwerp Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening Portefeuillehouder Collegevergadering Raadsvergadering Adam Elzakalai Steller Jolanda

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 11 september 2012

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 11 september 2012 1 B&W-vergadering d.d. 11 september 2012 Corsa.reg.nr. : 12.36035 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de

Nadere informatie

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE EN VOOROVERLEG VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN BRUCHTERWEG NIEUWE HAVEN

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE EN VOOROVERLEG VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN BRUCHTERWEG NIEUWE HAVEN EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE EN VOOROVERLEG VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN BRUCHTERWEG NIEUWE HAVEN AFDELING RUIMTE EN ECONOMIE CLUSTER RUIMTE MEI 2012 2 INHOUD: I. OVERZICHT GEVOLGDE PROCEDURE

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2016

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2016 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wets d.d. 17 mei 2016 Aanwezig: Afwezig: Dhr. drs. A. Mans, burgemeester Dhr. G.A. Suanet QC, loco-secretaris Dhr. C.P.M. Rood Dhr. M. Steeman Dhr.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 9 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 221013/201 afdeling: Welzijn Onderwerp: Stichting ECl

Nadere informatie

C. Evers raad00510

C. Evers raad00510 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00510 Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg 38-140 (Ginneve).

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 08-02-2011 Registratienummer: 2010/17460 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Weth. W. van Hees Weth..C.M.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgesteld wordt. Samenvatting. Programmabegroting 2011. Doelstelling. Keuzemogelijkheden

Raadsvoorstel. Voorgesteld wordt. Samenvatting. Programmabegroting 2011. Doelstelling. Keuzemogelijkheden Raadsvoorstel Raadsvergadering : 27 april 2011 Agendapunt : Nummer : Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan "Nieuwebrug-Lier 6" Portefeuillehouder : J. Benedictus Behandeld in commissie : wonen en werken

Nadere informatie

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 13.027053

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62 Voor raadsvergadering d.d.: 29-09-2015 Agendapunt: Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk gfedcb gem.secr.

gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_RE Start ontheffingsprocedure ex artikel 3.22 Wro t.b.v. het plaatsen van een tijdelijke mantelzorgwoning op het perceel gelegen

Nadere informatie

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Zaaknummer: 253498 Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Collegevoorstel Inleiding Op 23 april 2011 is er een aanvraag om omgevingsvergunning ingekomen voor het bouwen

Nadere informatie

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren.

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren. B&W-vergadering van 20 mei 2014 Zaaknummer : 1039394 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap

Nadere informatie

Bestemmingsplan Woningbouw de Steeg Leunen, wijziging Eindrapport zienswijzen

Bestemmingsplan Woningbouw de Steeg Leunen, wijziging Eindrapport zienswijzen 4 mei 2017 Bestemmingsplan Woningbouw de Steeg Leunen, wijziging Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door team Ruimtelijke Ontwikkeling 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Zienswijzen 4 3 Ambtshalve

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 maart 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 maart 2015 Portefeuillehouder: Dhr. A.D. de Roon 1. 7867 Vaststellingsovereenkomst brede school Ruishornlaan * Stem in met de Vaststellingsovereenkomst inzake medegebruik van de Brede school Ruishornlaan * Stem in

Nadere informatie

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: mevrouw

Nadere informatie

Uw raad ontving over dit bestemmingsplan eerder een raadsinformatiebrief onder nummer

Uw raad ontving over dit bestemmingsplan eerder een raadsinformatiebrief onder nummer Besluitvormende nota Raad/14-00124 Datum voorstel: 7 oktober 2014 Agendapunt: Vergadering: 28 oktober 2014 Portefeuillehouder: Dhr. B.H.M. Brands Behandelend ambtenaar: Onderwerp: Mevr. K.W. Ammerdorffer

Nadere informatie