-1- Huisvestingsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-1- Huisvestingsplan"

Transcriptie

1 -1- Huisvestingsplan

2 Clfn Samenstelling:: Datum: 13 maart 2013 Status: Definitief versie 1.0 Esther Grt (Hanzehgeschl Grningen) Will Panman (RIO Prjects) Teun van Wijk (ICSadviseurs) Anne Bts (ICSadviseurs) Daan Kerkhf (ICSadviseurs) Deze presentatie is speciaal gemaakt vr TABLETS. Printen is niet ndig.

3 Inhudspgave 1. Inleiding 4 6. Onderwijs en nderzek Strategisch Huisvestingsplan Studentenprgnses Cycli SHV SHP MP Ontwikkelingen Onderwijs en Onderzek Huisvestingsvisie 7 7. Vrzieningen Huisvestingvisie en uitgangspunten Spreiding van vrzieningen Vastgestelde besluiten Restauratieve vrzieningen Share Yur Talent Mve The Wrld Overige vrzieningen Financiële ruimte De Nieuwe Hanze Werkmgeving Financiële kaders De Nieuwe Hanze Werkmgeving Efficiënte bedrijfsvering Ruimtebesparing DNHW Kwaliteit gebuwen Huisstijl vr de huisvesting Algemeen technische kwaliteit Uitgangspunten technische cnditie Vertaling naar Masterplan Technische staat p hfdlijnen Algemene uitgangspunten Masterplan Bxenmdel en hanteren ruimtenrmen Bxenmdel Afweging belang van prjecten Delstellingen bxenmdel Enkele Cnsequenties en vrdelen 18 Bijlagen 5.3 Telichting bxenmdel Samenvatting visie Huisvesting in Bxen Financiële cnsequenties SHP Overzicht betrkkenen Afkrtingenlijst 63-3-

4 H f d s t u k 1 Inleiding -4-

5 Onder zeken Zernike Campus Gebruikers Panel Kwaliteit gebuwen Financiën HG Kers Op Kwaliteit strategisch plan SHV strategische huisvestingsvisie SHP strategisch huisvestingsplan MP masterplan 1.1 Het Strategisch Huisvestingsplan Business Cases Kers p Kwaliteit (strategisch beleidsplan 2010) benadrukt het karakter van de Hanzehgeschl Grningen (hierna te nemen HG) als kennisgemeenschap. Een kennisgemeenschap met een hgere kwaliteit van nderwijs, vergrting van de kwaliteit en mvang van het praktijkgericht nderzek en veel meer kennisdeling. Het beleidsplan is vertaald in een strategische huisvestingsvisie ( De Huisvesting als Kennisarena, vastgesteld in 2012), die aangeeft he huisvesting kan bijdragen aan de missie en delen van Kers p Kwaliteit en he huisvesting kan wrden ingezet m het karakter van de HG als kennisgemeenschap te versterken. De huisvestingsvisie presenteert een duidelijke stip p de hrizn. Prgramma s van Eisen Ruimteregie ruimtemanagement Onderwijs en nderzek Het huisvestingsplan beschrijft wat daarvan de lgische gevlgen zijn vr de huisvesting en is gebaseerd p nderzek en input vanuit verschillende invalsheken. De cnclusies zijn pgenmen in het hfdrapprt, de nderzeken zelf in de bijlagen. De cncrete uitkmsten zijn pgenmen in het masterplan, het huisvestingsplan is vral een uitleg en verantwrding van de gemaakte keuzes. -5-

6 De input vr het huisvestingsplan is afkmstig uit : De Huisvestingsvisie: De Huisvesting als Kennisarena. De Business Cases. Prgramma s van eisen (wensen) van Business Cases. Onderzeken, zals nlangs naar Campus vrzieningen. Ontwikkelingen p de Zernike Campus. Ontwikkelingen p het gebied van Onderwijs en Onderzek. Ruimteregie (rganisatie van het ruimtegebruik). Gestructureerd analyseren vastgedinfrmatie. Het HG-huisvestingsmdel dat berdeelt p gebruik, beheer- en nderhud, kwaliteit van gebuwen, afschrijving. De analyse naar de financiële ruimte vr investeringen. Pilts uitgeverd in het kader van De Nieuwe Hanze Werkmgeving. PO-FB en Stuurgrep Huisvesting. Een in te stellen panel van studenten en medewerkers m p structurele wijze input te krijgen ten aanzien van huisvesting. Scriptie Het nieuwe Kennisdelen dr Inge Tempel student Facility Management juni CvB besluit EAE 5 nv 2012; ruimtebepaling HG t.b.v. gebuw Energy Academy Eurpe. Scriptie Kenniscirculatie en Vastged dr Rbert Wud deeltijdstudent Vastged & Makelaardij juni Beeldkwaliteit, West 8, mei Cycli SHV (Visie) SHP (Plan) MP (Masterplan) De nderdelen wrden regelmatig geactualiseerd. De SHV wrdt vastgesteld vr een langere peride (minimaal 5 jaar): het betreft nu de peride Het HG-huisvestingsmdel wrdt jaarlijks gevuld met huisvestingsinfrmatie. Aan de hand van de uitkmsten kan actie wrden ndernmen (bijvrbeeld extra nderhud, etc.) Het SHP bundelt infrmatie uit de bvengenemde brnnen. Deze infrmatie wrdt regelmatig geactualiseerd. Het MP bestaat uit een geactualiseerd verzicht van de planning van de diverse Business Cases en investeringsprjecten en de daaraan gekppelde financiële middelen. -6-

7 H f d s t u k 2 Huisvestingsvisie -7-

8 2.1 Huisvestingsvisie en uitgangspunten Bijlage 1 en het schema p de vlgende bladzijde geven een samenvatting van De huisvesting als Kennisarena. De vlgende uitgangspunten vanuit deze visie hebben een prminente rl gespeeld bij het ntwikkelen van het Huisvestingsplan. Algemeen: inspirerende mgevingen vr nderwijs en nderzek bevrderen interactie en chesie tussen studenten, medewerkers en samenwerkingspartners. Hiermee dragen zij daarmee bij aan de ntwikkeling van de HG als Kennisgemeenschap. Stimuleren van ntmeten dr spreiden van vrzieningen en dr clusteren per type vrziening. Vergrten van bedrijvigheid p de campus dr zveel mgelijk cncentreren van huisvesting p de campus. Kenniscentra zichtbaarder en prminenter psitineren. Zichtbaar maken van bijzndere resultaten en ideeën (shwcases, etalages, etc.). Diversiteit aan multifunctinele werkplekken vr zwel medewerkers als studenten. Energy Academy Eurpe inzetten als stimulans vr het ntwikkelen van de campus. Tepassen en drntwikkelen van het bxenmdel. Implementeren van duurzaamheid in huisvestingsvraagstukken 2.2 Vastgestelde besluiten De vlgende uitgangspunten vr lcaties zijn inmiddels als besluit vastgesteld. Het stadscentrum als gebied vr de Kunsten, met uitzndering vr Dans (Zernike Campus). Verhuizing van Dans naar de campus, p dit mment lpt een scenaristudie naar de exacte lcatie. Verbuwing Prins Claus Cnservatrium. EnTranCe: aanleg en buw preftuin ten beheve van energie transitie. Visie hierp en PvE meten ng wrden vastgesteld. Beslten is dat er een gebuw vr de Energy Academy Eurpe gaat kmen waar de HG als huurder in gaat participeren De Academie vr Gezndheidsstudies en de Academie vr Verpleegkunde blijven in de binnenstad (Wiebengacmplex) gevestigd in verband met hun betrkkenheid/relatie met het UMCG (Healthy Ageing). -8- De huisvestingsvisie zet een beweging in gang, waarbij 19 Schls en 6 Kenniscentra zich verenigen in 1 Kennisarena.

9 -9- C A 19 Schls (nu) 1 Kennisarena (tekmst) A B E G F Share Yur Talent. Mve The Wrld. Stimuleren delen van kennis. Betere balans kleinschaligheid & vrdelen gezamenlijkheid. Kwaliteitsimpuls werkplek en beleving Campus. Grei en fricties pvangen binnen huidige ttaal m2 Dmeinen Schls Alle ruimten, inclusief algemene nderwijsruimten. gedeelte buiten eigen dmein gersterd Onderzek 5 KennisCentra Verstpt in dmeinen Schls Daardr wel verbinding nderwijs. Campusvrzieningen Gezamenlijk: mediatheek, sprt NB Atrium = kantine ecnmie Stadslcaties Visie / beleid niet duidelijk. Kans f prbleem? Staven / CVB Werkplekken verspreid, Ruimtegebruik subptimaal B C D E F G Bx-1: Thuisbasis Werkplekken vr Schls, KC s (veel zichtbaarder), staven. Versterken Kennisdelen dr penheid en ntmetingsplekken vr iedereen. De Nieuwe Hanze Werkmgeving, plus labs en praktijkruimten als ankerpunt. Onderzek Akkrd van Grningen: Energy: nieuwbuw EAE/EnTranCe. Healthy Ageing: aantrekkelijk samenwerkcncept WBC en WAS. KC s p herkenbare uitndigende plekken p Zernike, met interactie mgeving en met elkaar. Bx-2: Cntingenten Algemene nderwijsruimten HG breed inzetbaar. Dr mnitring steeds betere match met behefte aan werkvrmen. Bx-3: Campusvrzieningen Alle kantines en studielandschappen vr alle studenten. Zernike als verzameling betekenisvlle plekken. Rute langs htspts versterkt Campusbeleving en delen van vrzieningen. Stadslcaties Interactie met mgeving. Bijvrbeeld kunstenkwartier. Stadslcaties dragen bij aan relatie stad en regi. Uitgangspunten zijn gelijk aan Zernike Campus. Staven / CVB Overhead gelijk huden bij grei studenten = taakstelling reductie verhead. Nieuwbuw B&S: kwaliteitsimpuls vwb werkplekcncept gecmbineerd met hgere bezetting. Ruimtewinst inzetten vr nderwijs en nderzek. G C E F D A

10 H f d s t u k 3 Financiële ruimte -10-

11 3.1 Financiële kaders Vr de jaren is in ttaal m 72 beschikbaar vr investeringen van Vastged (m 9 per jaar gedurende acht jaren). De nrm vr de jaarlijkse investeringsruimte van Vastged van m 9 bestaat uit m 8 afschrijvingslasten en m 1 ksten die jaarlijks van investeringsprjecten rechtstreeks ten laste van de explitatie wrden verantwrd. Het bedrag van m 72 zal ng ter tetsing aan de accuntant wrden vrgelegd en hen zal gevraagd wrden m hier een advies ver uit te brengen. Het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) vr de jaren is pgesteld en resulteert in een ttaal investeringsbedrag van m 68 (pgesteld in het huidige prijspeil). Het ttaal aan investeringen valt daarmee binnen de aanwezige investeringsruimte. De ruimte van m 4 is beschikbaar m (een deel van de) prijsstijgingen e.d. p te vangen. Daarnaast kunnen er in de peride van acht jaar mstandigheden zijn die npen tt aanpassing van plannen vanwege bijvrbeeld wettelijke regelingen, grte wijzigingen in de studentenaantallen, ntwikkelingen in nderwijs- en nderzeksvisie, etc. De m 4 is daarmee niet een ruimte die vrij besteedbaar is vr plannen die niet in het SHP zijn pgenmen. De budgetten per deelprject zullen als maximale ruimte wrden meegegeven bij het pstellen van de business cases. Overschrijding van deelbudgetten is niet tegestaan. Mcht in de uitwerking van een prject blijken dat vlledige realisatie financieel niet haalbaar is, dan meten keuzes gemaakt wrden ten aanzien van het te realiseren functinele e/ technische eindresultaat Ok geldt dat de eisen vanuit het PvE leidend zijn. Dat betekent dat ten aanzien van een vastgesteld PvE geen plus meer plaats kan vinden, maar wel een min. Mcht in de uitvering sprake zijn van financiële meevallers dan kunnen deze aangewend wrden m tegenvallers p te lssen, maar niet vr de realisatie van een nieuwe/extra wens. Niet aangewende meevallers vallen terug in de pst nvrzien van het ttale huisvestingsprgramma. Indien bij een prject prijsstijgingen zich vrden zal p dat mment bekeken meten wrden f het prjectbedrag bijgesteld met wrden f dat er een bijstelling van het prgramma ndzakelijk is. Jaarlijks zal als nderdeel van de jaarlijkse herijking van het masterplan, p basis van financiële ntwikkelingen bekeken meten wrden f aanpassing van de plannen f bijstelling van het budget ndzakelijk is. De investeringsplannen zijn nder meer bepaald aan de hand van de in 2012 pgestelde prgnse van de ntwikkeling van het aantal studenten en de aanname dat er per sald geen uitbreiding van het aantal fte medewerkers zal zijn (met als cnclusie geen tename van het aantal m²). Met betrekking tt Faciliteiten is er qua prjectbudget in ttaal m 8,7 ndig. Hiervan heeft m 5,6 betrekking p investeringen in inrichting. Dit bedrag kan wrden gedekt uit het jaarlijks vr investeringen beschikbare budget van m 0,7, fwel m 5,6 ver de gehele peride van Het structurele budget gaat hierdr niet mhg. De resterende m 3,1 heeft betrekking p incidentele ksten vr verhuizingen (inclusief verhuizing van ICT-vrzieningen) en (pleverings)schnmaak.

12 3.2 Efficiënte bedrijfsvering Het SHP draagt p de vlgende wijze bij aan het vergrten van de efficiency van de bedrijfsvering. De behefte aan ruimte vr nderwijs en nderzek zal te gaan nemen dr: Licht stijgende prgnses vr vltijdstudenten p krte en middellange termijn, verigens gevlgd dr een daling p lange termijn. Meer cntacturen. Tename van nderzeksactiviteiten. Uitgangspunt is dat deze tename p de Zernike Campus in principe wrdt pgevangen binnen een gelijkblijvend gebuwvlume. Dit is mgelijk dr: Algemene nderwijsruimten Campus-breed in te zetten (cnfrm bxenmdel). Betere en efficiëntere werkmgevingen (De Nieuwe Hanze Werkmgeving) in te richten. De ruimtebesparing kan wrden ingezet ten beheve van ruimte vr nderwijs en nderzek. Campus-breed gebruik te maken van vrzieningen zals studielandschappen, stilteruimten, restauratieve vrzieningen. Bvenp het gelijkblijvende ttaalvlume p de campus, is vr de Energy Academy Eurpe / EntranCe rekening gehuden met een autnme grei gecmbineerd met een verplaatsing van nderwijs. EAE: m2 grei; m2 verplaatsing EnTranCe: grei mbt de preftuinfaciliteiten, verplaatsing mbt de nderwijsvrzieningen. Afstten van huurpanden en slp van gebuwdelen met een slechte kwaliteit leidt tt een behefte aan uitbreiding. Om de vlgende redenen is er vr gekzen m deze nieuwbuw te bestemmen vr bedrijven en staven, Dans, cnferentieruimte, mediatheek en ruimte vr HG Grningen Prfessinals en Bedrijven: De bedrijven en staven zijn nu gevestigd in verschillende gebuwen. Op deze plekken ntstaat ruimte vr uitbreiden ten beheve van nderwijs/nderzek. Huisvesting p één lcatie verbetert de samenwerking binnen de bedrijven en staven en maakt efficiënt ruimtegebruik, bijvrbeeld van verlegruimten, mgelijk. De huisvesting vr bedrijven en staven, dans, (evt) cnferenties, mediatheek en HG Grningen Prfessinals en Bedrijven zal regelmatig buiten nderwijstijden gebruikt wrden. Dr deze gezamenlijk in de nieuwbuw te situeren ntstaat beheersmatig een gunstige situatie. Het nieuwe gebuw kan pen blijven terwijl andere gebuwen geslten zijn. -12-

13 H f d s t u k 4 Kwaliteit gebuwen -13-

14 4.1 Algemeen technische kwaliteit Om de kwaliteit van het vastged en de cntinuïteit van het nderwijs te waarbrgen, ksten te beheersen en te kunnen sturen p rendement, is beleid p de technische kwaliteit van de gebuwen belangrijk. De afdeling Vastged gebruikt vr het pstellen van de meerjaren nderhudsbegrting de cnditiemeting uitgeverd cnfrm NEN De gebuwen en de technische installaties wrden p een bjectieve manier technisch berdeeld. Hierbij wrdt er gekeken naar de technische staat van wat er aanwezig is. Naast de cnditie zal er, zals k aangegeven in Trssen Ls, een technisch basisniveau vr de gebuwen bepaald meten wrden in de vrm van een technische kwaliteitseis. Dit wrdt pgenmen in een technisch PvE en wrdt uitgangspunt bij ver- en nieuwbuw. Het vrmt een belangrijk kader bij grt nderhud. Dit basis PvE biedt een referentie in de discussie met gebruikers. De gevlgen van afwijken hiervan (tijd, geld, gebuwgebnden kaders) wrden daardr inzichtelijk, waardr zrgvuldige besluitvrming mgelijk is. Richtlijnen en criteria vr wat een ged klimaat is, zijn binnen de HG niet aanwezig. Er zijn wel indicatren en criteria p te stellen m het begrip klimaat inzichtelijk te maken, waarbij nder- en bvengrenzen bepaald kunnen wrden. Het klimaat in de gebuwen is een verzamelbegrip en bestaat uit diverse deelgebieden die van invled kunnen zijn p het welzijn van de mens, en dr een ieder verschillend wrdt ervaren. Het nderwerp is hierdr vaak een emtinele discussie tussen verschillende betrkkenen waarbij bjectieve criteria niet f nauwelijks een rl spelen. Daarnaast is in vele gevallen het gebuw de beperkende factr in het structureel kunnen plssen van dit srt vraagstukken. De huisvesting van de HG met een vrbeeld zijn vr duurzaamheid en maatschappelijke betrkkenheid. Bij nieuw- en verbuw en nderhud is daarm speciale aandacht hiervr ndzakelijk. De HG heeft p het gebied van energiebesparing afspraken gemaakt binnen de MJA3 en EEP. Bij beleidsvrming en het bepalen van ingrepen met rekening gehuden wrden met deze afspraken. 4.2 Uitgangspunten technische cnditie De cnditiemeting hanteert een schaal van 1 tt 6, waarbij cnditie 1 vergelijkbaar is met nieuwbuwkwaliteit en cnditie 6 ng net wind en waterdicht. Vr beeldbepalende gebuwen, zals de Tren van de Van OlstTren en ruimten wrdt cnditie 2 gehanteerd. Welke ruimten en gebuwen dit exact betreft dient ng vastgesteld te wrden. Vr niet beeldbepalende ruimten en gebuwen, zals bijvrbeeld buwdeel G (units) van de Van OlstTren, wrdt cnditie 3 gehanteerd. Welke ruimten en gebuwen dit exact betreft dient ng vastgesteld te wrden. Vr technische installaties die direct van invled zijn p de cntinuïteit van het nderwijs (zals klimaat installaties) wrdt cnditie 2 gehanteerd. -14-

15 Gebuwen die geslpt gaan wrden mgen in de laatste 3 jaar plpen naar cnditie 4, waarbij de esthetische nderdelen (zals schilderwerk) niet lager uit kmen dan cnditie 3. Cnditie vr belangrijke installaties blijft gehandhaafd p cnditie 2. Wanneer de ksten van het nderhud met cnditie 2 vr bepaalde cmplexen te hg wrdt (zals vr het Wiebenga en Praedinius) kan hier gemtiveerd van afgeweken wrden. Veemarktstraat PCC Het PCC is verstpt achter De Osterprt. Er zijn in samenwerking met de gemeente scenari s nderzcht m de herkenbaarheid van het gebuw te vergrten en het gebied een duidelijker gezicht te geven. In het kader hiervan wrden twee aangrenzende wningen gekcht m daarmee het gevelaandeel en de mgelijkheden vr herkenbaarheid te vergrten. 4.3 Technische staat p hfdlijnen Recent gebuwde en verbuwde gebuwen Willem Alexander Sprtcentrum (WAS): pgeleverd in 2007 Marie KamphuisBrg (MKB): ingrijpend gerenveerd (2012 ) Brugsmabrg (verbuwd in 2009) Minerva Ged. Zuiderdiep; ingrijpend gerenveerd (2013) Praediniussingel; ingrijpend gerenveerd (2012) Van DrenVeste Bij de Van DrenVeste zijn knelpunten met het CO2 gehalte en de ventilatie, deze nderwerpen wrden k in de RI en E aangegeven. Akkerstraat De vrpleiding dans, MBO dans en HBO dans zijn samen gehuisvest in de lcatie Akkerstraat. (zie tekst masterplan). Het gebuw vldet niet aan de kwaliteitseisen van de HG, waardr vervangende huisvesting ndzakelijk is. De eerste termijn van het huurcntract lpt af p 1 september Het cntract wrdt stilzwijgend verlengd vr nbepaalde tijd met een pzegtermijn van 1 jaar. Wiebengacmplex De gebuwksten van het Wiebengacmplex, vr met name nderhud en energie, zijn hg en de mgelijkheden tt verbetering beperkt en kstbaar. Daarnaast sluit het gebuw in functinele zin niet aan p de nderwijs en nderzeksvisie van de schls in het Wiebengacmplex en zijn er veel klachten ver het cmfrt. De Appel De Appel vldet niet aan de behefte aan cnferentieruimte. De entree heeft weinig uitstraling en de ruimte buiten de cnferentiezaal is te klein vr het pvangen van gasten. -15-

16 Zernikepark 2 & 4 Zernikepark 2 & 4 zijn acht jaar geleden als tijdelijke huisvesting vr P&O en O&O gehuurd. Beide gebuwen zien er sterk veruderd uit. De gebuwen vlden aan het buwbesluit vr bestaande buw maar vral het klimaat in Zernikepark 2 vldet niet aan nze arb eisen. Er is in afwachting van nieuwbuw een nieuw huurcntract afgeslten vr een peride van 3 jaar met 2 keer een verlenging van 1 jaar. Vrwaarde van deze nieuwe huurvereenkmst was het pknappen van de ruimte bij ZP2 en het verbeteren van het cmfrt. Herhuisvesting Bedrijven en Staven De bedrijven en staven zijn verspreid ver de Zernike Campus. Daarnaast hebben de verschillende directeuren van de diverse staf- en bedrijfsnderdelen aangegeven bij vrkeur dicht bij elkaar gehuisvest te willen wrden. Zij zien grte vrdelen in de samenwerking en de bedrijfsvering. Er valt daarbij wel een nderscheid te maken naar nderdelen die vral tegankelijk meten zijn vr studenten (centraal - Serviceplein), nderdelen die als staf dicht tegen het CvB aan pereren en nderdelen die een redelijk autnme plek kunnen krijgen (met cntact p afstand/afspraak). Tijdelijke units Vr een aantal gebuw(delen) zal de vergunning p krte termijn aflpen: G-vleugel van de Van OlstTren ver circa 3 jaar. H gebuw ver circa 2 jaar IFD-units MKB ver circa 5 jaar (wens m hier definitieve vergunning vr aan te vragen) B- en C0-vleugel Van OlstTren Eind 2008 is het plan m een gezamenlijk gebuw vr Bedrijven & Staven te buwen tijdelijk stpgezet. Onderdeel van dit plan was de slp van de B-vleugel en gebuwdeel C-0 van de Van OlstTren. Afgelpen jaren is in afwachting van definitieve besluitvrming alleen het hgst ndzakelijke nderhud uitgeverd. De huidige nderhudscnditie is daardr laag. Vral in de B vleugel zijn veel klachten ver het klimaat en het cmfrt. -16-

17 H f d s t u k 5 Bxenmdel -17-

18 5.1 Delstelling Bxenmdel Een belangrijk nderdeel van het nderdeel Hanze-Ruimteregie uit de strategische huisvestingsvisie Huisvesting als Kennisarena is het bxenmdel. Dit mdel is een indeling in vijf ruimte categrieën ( bxen ) en ntwikkeld met de nderstaande delstellingen: Duidelijkheid scheppen ver wat Schls en Kenniscentra aan ruimte mgen gebruiken. Herkenbare en ten pzichte van de Schls gelijkwaardige psitie vr Lectraten en Kenniscentra. Een mdel ntwikkelen dat recht det aan enerzijds de behefte aan eigenheid in de Thuisbasis (beleefde kleinschaligheid) en anderzijds een flexibele en daardr effectieve en efficiënte inzet van ruimte. Opvang van eventuele studentengrei zveel mgelijkbinnen bestaande vlume realiseren.het mdel maakt het mgelijk m (nderlinge) grei en krimp p te vangen en beter in te spelen p nderwijskundige ntwikkelingen. 5.2 Enkele cnsequenties en vrdelen Schls: het huidige ruimtegebruik binnen Bx 1A neemt af, waardr er extra ruimte vrijkmt vr nderwijs en nderzek. Onderwijsruimten (bx 2) vrij rsterbaar en ver grenzen van de gebuwen heen: niet langer dmein Schls Duidelijker analyse per gebuw en tussen gebuwen Sneller inspelen p krimp/grei van een schl/kenniscentrum f stafafdeling. Daarbij met vral aandacht zijn vr: Rsterprces (invering van het bxenmdel en rsteren via algemene nderwijsruimten) stelt hge eisen aan de rganisaties (Schls). Cultuur binnen de HG-rganisatie: studenten en dcenten vinden hun nderwijsruimte niet altijd in de buurt van de ankerplaats van de schl maar lessen kunnen k in andere gebuwen p de campus gersterd wrden. -18-

19 BVO = Brut Vler Oppervlakte Algemeen inzetbaar Eigenheid Schls FNO = Functineel-Nett Oppervlakte BOX I A 5.3 Telichting bxenmdel Het bxenmdel is een instrument m per gebuw/cmplex inzicht in het gebruik te verkrijgen, huisvestingsverantwrdelijkheden te rganiseren en de verschillen in delstellingen een plaats te geven. BOX I B BOX IA Kantr- werkmgeving medewerkers. BOX IA arcering Theretische ruimtewinst inveren De Nieuwe Hanze Werkmgeving. Uitgangspunt: 10 m2 FNO per fte (= 15 m2 BVO). BOX II BOX III BOX IB Schl-Specifieke nderwijsruimten zals labratria, praktijklkalen, zwembad, sprthal, ed. die vanwege de functie niet meer ingezet kunnen wrden vr algemeen gebruik. Lkalen en prjectruimten die vr langere peride vr één specifieke delgrep wrden ingersterd vallen hier niet nder. BOX IV BOX V BOX II Algemene nderwijsruimten waarvan gebruik wrdt ingersterd. BOX III Algemene campusvrzieningen: restaurants, algemene studielandschappen, mediatheek, cnferentieruimte. BOX IV Tarra ppervlakte = verkeersruimte, technische ruimten, leidingschachten, cnstructie ruimte. BOX V Verhuurde ppervlakte Zie k bijlage 2: Huisvesting in bxen.

20 Uitleg bxenmdel BOX IV verkeersruimte (gangen, trappen, liften), technische ruimte, cnstructieruimte. FB verantwrdelijk. BOX IAB Thuisbasis Schls, Kenniscentra, Staven en bedrijven BOX II Algemene Onderwijsruimten BOX III Algemene vrzieningen BOX V Verhuurd aan externen -20-1A: Kantr- werkmgeving (10 m2 fn/fte) 1B: Praktijk- en nderzeksruimten. Thuisbasis, werkplekken, ntmetingsplekken, ntvangst gasten. Tewijzing en inrichting stabiel vr 5 jaar. Indien investeringen in HNHW-Deal: stabiel vr 10 jaar. Inrichting en tewijzing IB: vast cnfrm ecnmische levensduur. Streven naar versterken kennisdeling. Bijvrbeeld dr penheid, ntmetingsruimte en flexibilisering. Mutaties Specials aanvragen via Businesscase. FB begeleidt aanvraag, Stuurgrep besluit. Algemene nderwijsruimten vr instructie, werkcllege, hrcllege en tentamen. Deel nderwijs situeren bij Kenniscentra, ivm verbinding Schls en Schlverstijgend ruimte gebruiken. Jaarlijks herverkavelen ls van gebuwgrenzen- p basis van (transparant) ruimtemdel. FB vert uit, Stuurgrep besluit en behandelt fricties. Schl verantwrdelijk vr rstering binnen BOX 2 en maakt gebruik van centrale rstering. Leegstand terugbrengen dr Ruimte-Marktplaats. Ruimtegebruik meten dmv ruimtemanagement systeem. Kantines, studielandschappen, mediatheek. Tegankelijk vr alle studenten, medewerkers en gasten. FB beheert, expliteert en nderhudt nauw cntact met klanten (studenten, medewerkers). Streven naar betekenisvlle plaatsen, bijvrbeeld dr thematische inrichting. Winkels, hrecaruimten en ruimten verhuurd aan samenwerkpartners. Uitgangspunt is dat zij het vrzieningenniveau verhgen f nauw samenwerken p het gebied van nderwijs/nderzek. FB verhuurt p basis van marktcnfrme huurcntracten dan wel flexibele arrangementen. Beleefde Kleinschaligheid Operatinal Excellence Hspitality Synergie

21 H f d s t u k 6 Onderwijs en nderzek -21-

22 6.1 Studentenprgnses Stafbureau FEZ stelt jaarlijks studentenprgnses p. Deze kmen als vlgt tt stand: Op basis van de studenten aantallen van de afgelpen jaren stelt FEZ een technische prgnse p vr de kmende 5 jaar pgesteld. Na cnsultatie van de Deans vlgt de beleidsrijke prgnse, die vervlgens de fficiële studentprgnse van de HG vrmt. Bij de vrliggende prgnse met de discussie met het CvB verigens ng plaatsvinden, dit kan ng bijstellingen tt gevlg hebben. De eerste analyse van de technische prgnse laat een verder tename van de instrm zien richting in Bij de beleidsrijke prgnse is er sprake van een stabilisatie van instrm met studenten. Gezien de demgrafische ntwikkelingen, de ntwikkeling van de instrm de afgelpen jaren en aangezien er bij een aantal pleidingen een numerus fixus wrdt ingesteld, lijkt deze laatste prgnse realistischer. De algehele cnclusie is dat de kmende jaren de studentenaantallen zich zullen stabiliseren rnd de Een verdere stijging lijkt niet vr de hand te liggen. In de prgnses is daarbij geen rekening gehuden met landelijke ntwikkelingen rndm mgelijke invering sciaal leenstelsel en afschaffen OVjaarkaart. Bij studentenprgnses vr huisvestingsdeleinden zijn vral de vltijdse studentenaantallen van belang. FEZ verwacht dat wanneer enkel naar de vltijdse pleidingen wrdt gekeken k hier het meest waarschijnlijke scenari een stabilisatie van het ttaal aantal vltijdse studenten is. Het verzicht p de vlgende bladzijde presenteert zwel de technische prgnse (p basis van de resultaten van de afgelpen jaren) als de beleidsrijke prgnse (na verleg met de Deans). Bij de ingeschreven studenten laat de technische prgnse p grnd van de verwachte instrm en de drstrm- en uitvalcijfers in het verleden een verdere tename zien naar ruim bven de studenten. Een tename ten pzichte van het aantal inschrijvingen in 2012 met 3%. De beleidsrijke prgnse daarentegen laat een daling zien van ca studenten in 2018 ftewel een daling van 4%. -22-

23 ttaalverzicht VOLTIJD instrm ingeschreven studenten technische prgnse beleidsrijke prgnse Instrm Bij de vltijdse pleidingen wrdt in de technische prgnse een flinke stijging van de instrm verwacht, namelijk van ca. 500 studenten In de beleidsrijke prgnse wrdt verwacht dat de instrmstijging van de afgelpen jaren wrdt afgebgen en richting stabilisatie gaat. Dit kmt.m. dr het instellen van numerus fixus bij bepaalde pleidingen. Ingeschreven studenten In de technische prgnse zet de stijging van het ttaal aantal vltijdse studenten verder dr. De beleidsrijke prgnse laat een ander beeld zien, namelijk een daling van ruim 500 studenten. Op grnd van de tename in de instrm zu k in het ttaal van de studenten p zijn minst een stabilisatie verwacht mgen wrden. In de afznderlijke prgnses is sms een sterke daling van het aantal staartstudenten zichtbaar. De vraag is f dit in de praktijk k daadwerkelijk gerealiseerd zal gaan wrden. Algehele cnclusie Ok indien enkel naar de vltijdse pleidingen wrdt gekeken dan is het meest waarschijnlijke scenari een stabilisatie van het ttaal aantal vltijdse studenten. De stijging uit de technische prgnse zal zich naar verwachting niet vrden vanwege het instellen van numerus fixus. -23-

24 6.2 Ontwikkelingen binnen nderwijs en nderzek De HG heeft een kenmerkend prfiel met cmplete pleidingen in vier dmeinen: het technische dmein, de kunsten, het dmein mens en maatschappij (gezndheidszrg, welzijn, sprt en educatie) en het ecnmische dmein. De fcus ligt p twee zwaartepunten, Energie en Healthy Ageing, die zveel mgelijk verbindingen hebben met het nderwijs en nderzek in de vier dmeinen. Twee specifieke benaderingen versterken dat: excellentie en het (HG-brede) accent p ndernemerschap Daarnaast zullen in de kmende jaren een belangrijk deel van de inspanningen gericht meten zijn p het realiseren van de met het ministerie gemaakte prestatieafspraken. Dit hfdstuk beschrijft welke ntwikkelingen binnen nderwijs en nderzek gevlgen hebben vr de huisvesting Indicatren prestatiecntract Naast de indicatren van het prestatiecntract beschikt de HG k ver eigen indicatren die intern als stuurinfrmatie gebruikt wrden. Dan gaat het met name ver de studenttevredenheid, maar k ver de behaalde accreditaties en de nderwijsintensiteit: aantal cntacturen en grepsgrtte. De uitkmsten van de discussie ver nderwijsintensiteit kunnen cnsequenties hebben vr de huisvestingsvraag en met name de vraag naar ruimten die direct verband huden met nderwijs. Dit zal te zijner tijd wrden meegenmen in de huisvestingseisen. Excellentie De fcus p talent zrgt vr een ambitieuzere studiecultuur in de hele hgeschl. Studenten hebben in elke schl de mgelijkheid m aan één f meer excellentieprgramma s deel te nemen. Dr daar nderzek naar te verrichten draagt de HG bij aan de vermeerdering van kennis ver het bevrderen van uitmuntende prestaties en een cultuur waarin excellentie gedijt. Deze studiecultuur krijgt extra gewicht dr de bijzndere psitinering van het Hnurscllege, als baken en icn van samenwerking in excellentie. Ondernemerschap Studenten meten ndernemende en innvatieve prfessinals wrden die hun eigen lpbaan vrmgeven, hun prfessie verder ntwikkelen en hun eigen kansen creëren. In 2015 zal bij de HG aandacht vr ndernemerschap en ndernemendheid in elke pleiding zijn verankerd. Ondernemerschap is, vr wat betreft de ndersteuning van startende studenten, nu apart gehuisvest in de incubatr (CUBE 050). In de plannen blijft dat z. Speerpunten Energie en Healthy Ageing In het strategisch beleid van de HG staan twee speerpunten centraal in nderwijs en nderzek: Energie en Healthy Ageing. Energie krijgt vr een belangrijk deel haar zichtbaarheid dr de Energy Academy Eurpe, waarbij met name het tegepaste nderzek zichtbaar wrdt in de Energiepreftuin- Entrance. Energienderwijs en energienderzek zal in de nieuwbuw van de EAE en Entrance wrden gerganiseerd. -24-

25 Healthy Ageing kent verschillende plekken waar het thema dr de huisvesting al zichtbaar is f zichtbaar gemaakt wrdt. In het Willem Alexander Sprtcentrum is dit thema al vrmgegeven dr het Sprtsfieldslab en in het Wiebengacmplex is in het prgramma van eisen hier nadrukkelijk aandacht aan gegeven, nder andere in het Healthy Active Ageing Lab. Beperking aantal CROHO pleidingen Mmenteel wrdt landelijk de discussie in HBO-raad verband geverd ver de wenselijkheid m in het HBO een kleiner aantal geregistreerde (CROHO=centraal register pleidingen hger nderwijs) pleidingen te presenteren; meer brede pleidingen met diverse afstudeerrichtingen. In het dmein kunst is deze discussie al geverd en heeft bij de HG geleid tt minder bachelr studenten en meer masterpleidingen en masterstudenten. Deze maatregelen hebben cnsequenties vr de huisvesting van het Prins Claus Cnservatrium mdat daar de nieuwe Master muziek is gestart. In de technische sectr is inmiddels k duidelijk dat het aantal bachelr pleidingen sterk zal verminderen, maar dat heeft vr de HG geen huisvestingscnsequenties. In de ecnmische sectr wrdt de discussie ver het aantal pleidingen mmenteel vrbereid en is nu ng niet duidelijk f dat te zijner tijd tt een gewijzigde huisvestingsvraag leidt. Medi 2013 met dat duidelijk zijn en dan kunnen uitkmsten wrden meegenmen in de huisvestingseisen die dan vr bedelde instituten wrden pgesteld. In 2015 hebben alle bachelr pleidingen nderzeksvaardigheden als leerlijn geïntegreerd in hun leerplan. Deze leerlijnen leggen accenten p valrisatie, ndernemerschap en internatinale riëntatie, en leggen waar mgelijk verbinding met de HG zwaartepunten Energie en Healthy Ageing. Dit det er niet aan af dat k verder p de campus de uitkmsten en resultaten van nderzek meer zichtbaar met wrden. Dit is meegenmen in de verdere uitwerking van de gebuwen en de campus. Zichtbaarheid Kenniscentra De kenniscentra zijn een belangrijke, intermediair tussen het hger berepsnderwijs en de berepspraktijk. Het is daarm van belang m de kenniscentra z aantrekkelijk mgelijk te maken vr alle betrkken partijen (studenten, nderzekers, lectren en prfessinals) zdat zij elkaar kunnen ntmeten in, en werken vanuit, de desbetreffende kenniscentra. Uit nderzek is naar vren gekmen dat er vanuit de berepspraktijk met verschillende belangen wrdt samengewerkt met de HG. De belangrijkste redenen zijn het verkrijgen van nieuw persneel, het verrichten van nderzek en de netwerkfunctie die vanuit de kenniscentra ntstaat. Uit dit zelfde nderzek kmt naar vren dat de partijen p dit mment niet tevreden zijn ver de huisvesting van de kenniscentra. De kenniscentra zijn nu niet herkenbaar aanwezig binnen de HG en zijn niet uitndigend richting de verschillende partijen. Vervlechting nderwijs en nderzek De vervlechting van nderwijs en nderzek krijgt gestalte dr de psitinering van de lectraten dichtbij het nderwijs. -25-

26 Om de kenniscentra vanuit de huisvesting beter te ndersteunen is een aantal veranderingen ndzakelijk: Een duidelijk zichtbare aanwezigheid p een centrale plaats binnen de HG. Dit beïnvledt de herkenbaarheid van de kenniscentra richting de studenten en de prfessinals uit de berepspraktijk. Een pen en uitndigende inrichting van de kenniscentra met veel ruimte vr sciale ntmetingen maakt de kenniscentra tegankelijker vr de partijen en stimuleert de samenwerking. Dit heeft een psitieve invled p de netwerkfunctie en het interdisciplinaire nderzek van de kenniscentra. Internatinalisering Internatinalisering van het nderwijs en nderzek is vr de HG Grningen ng steeds van wezenlijk belang. De HG wil internatinaal herkend en erkend wrden als vraanstaande aanbieder van prfessineel gericht hger nderwijs in de Eurpese hger nderwijsruimte. Een dergelijke ambitie stelt eisen aan zwel de primaire als de secundaire prcessen. Drntwikkeling van de kwaliteit van het nderwijsaanbd en versterking en uitbreiding van het praktijkgericht nderzek zijn cruciaal vr een psitinering als hgeschl in Eurpees perspectief. Binnen nderwijs en praktijkgericht nderzek met daarbij aandacht uitgaan naar zwel een sterke band met de berepspraktijk en de regi als naar de internatinale riëntatie van de hgeschl. Leren vr Bedrijven en Prfessinals In 2012 zijn alle activiteiten gericht p het leren vr Bedrijven en Prfessinals ndergebracht in de schls. Daarmee is dit nderwijs een belangrijk nderdeel gewrden van nze nderwijsactiviteiten. Dr nderzek, vltijdnderwijs en nderwijs vr vlwassenen z dicht mgelijk bij elkaar te laten plaatsvinden en daar waar mgelijk aan elkaar te kppelen vindt ptimale synergie tussen de drie nderdelen plaats. Masters Aanbieden van een substantieel aantal masterpleidingen is een belangrijke stap in de ntwikkeling van de HG naar een gerespecteerde Eurpese University f Applied Sciences. Op dit mment heeft de HG 18 masterpleidingen: bekstigd, nbekstigd, vltijd, deeltijd, duaal, drstrm en internatinaal. Naar verwachting zal de HG dit aantal in de kmende jaren uit gaan buwen. -26-

27 H f d s t u k 7 Vrzieningen -27-

28 7.1 Spreiding van vrzieningen Rutes 1,2: Een keten van blikvangers zrgt vr verbinding ver de Campus. 3: Energy Rute (met shwcases) verbindt EAE met EnTranCe (cncept nader uit te werken). 4: Zichtlcatie: EAE bij entree Zernike 5: Zichtlcatie: vanaf Blauwbrgje 6, 7: Hfd benadering vanuit parkeren en OV. Htspts 3 n EnTranCe a: De Plint, nader te bepalen b: Algemeen restaurant c: Terrein naast WAS: terras, evenementen 6 d: Plint VDV: winkels, shwcases e: 2 e verd. VDV: algemeen studielandschap / balkn f: Centraal Fd Plaza g: Multifunctinele zaal (Dans), cnferentie, study en supprt center h: De Magneet (blikvanger vr kinderen) f e h d 7 c b a 1 i: Duisenberg plaza (RuG) j: Biblitheek (RuG) k: Studentencafé (HG/RuG) l: Energy Plaza (studielandschap, shwcases, cnferentie) (HG/RuG) g i 2 j k m l m: AH t g n: EnTranCe: blikvanger Energy Cmmunity (incl. restaurant) : Gimmick (indicatieve lcatie) Shwcases - Te ntwikkelen vanuit samenhangend Campus-breed cncept

29 7.2 Restauratieve Vrzieningen Business restaurant EnTrance Fd Plaza HG & RuG FOOD 2012 (huidige situatie) Catering per gebuw Gelijk aanbd per gebuw FOOD PLAN (tekmstige invulling) Catering van de Campus Strategische psitinering (spreiding) Differentiatie in aanbd Samenwerking / afstemming HG & RuG -29-

30 -30-

31 7.3 Overige vrzieningen Cnferentieruimte Dr de tename van nderzek binnen de HG en de grei van de Kenniscentra, zal de vraag naar prfessinele en representatieve cnferentieruimte tenemen. De huidige cnferentieruimte De Appel vldet niet meer aan deze eisen, k De Brink in de MKB vldet niet. Hierdr is het ndzakelijk, naast de cnferentieruimte in de EAE, ng een nieuwe prfessinele cnferentieruimte in de nieuwbuw p te nemen. Hierbij is het van belang de ruimte geschikt te maken vr meerdere tepassingen, zals tentamens, diplmering, lezingen, cnferenties, presentaties en eventueel vrstellingen. Mediatheek De mediatheek ntwikkelt zich de kmende jaren naar een study en supprtcenter 2.0. Het study en supprtcenter ndersteunt de student bij het leren en beschikt ver een uitgebreide cllectie beken, tijdschriften en databanken die aansluiten bij de pleiding van de student. Naast het gebruik van literatuur biedt het center de student advies p maat en trainingen p het gebied van infrmatievaardigheden, mediawijsheid, presenteren en leren studeren. Het center biedt de student vlp gelegenheid m elkaar te ntmeten, samen te werken aan prjecten en in stilte te studeren, m..a.w. m kennis te delen. Hierbij kan de student gebruik maken van een team van experts. De nieuwe mediatheek study en supprtcenter 2.0 heeft een centrale plaatst p de campus en is vr studenten duidelijk herkenbaar, laagdrempelig en eenvudig te vinden. Cmmerciële vrzieningen/winkels In het afgelpen najaar is via een enquête p het HG-intranet en via de studentenverenigingen nderzek gedaan naar de vraag en behefte naar de restauratieve en cmmerciële vrzieningen p de Campus. De vlgende resultaten kwamen naar vren: Een supermarkt wrdt gewenst. Bij de studentenverenigingen HSV en de OSR kmt de brdjeszaak / lunchrm p plek twee. Bij de medewerkers kmt deze vrzieningen p plaats vijf. Bij de HSV en de OSR kmt het restaurant / eetcafé p plaats vijf. Bij de medewerkers kmt deze vrziening p de eerste plek met 42%. Het terras als gewenste vrziening kmt bij de medewerkers en bij HSV p plaats drie. Bij de OSR kmt het terras p plaats vier. Daarmee scrt het terras hger dan café- bar. Naast de wens vr uitbreiding van vrzieningen en verlenging van peningstijden is k de kwaliteit van de huidige vrzieningen van belang. Het is van belang af te blijven stemmen met de RuG en de bedrijven p de campus m z een aanbd te creëren dat elkaar versterkt. Naast de bvengenemde vrzieningen kan hierbij ng gedacht wrden aan een kunstuitleen vr en dr studenten f een drgist. Inrichting buitenruimte en verbinding Campus-Nrd Er zal in verleg met de RuG een herijking van de inrichting van de buitenruimte p de Zernike Campus uitgeverd wrden. Daarbij is het van belang een gede verbinding met het nrdelijke deel van de Campus te realiseren. Die verbinding zal p zwel fysiek als cultureel vlak inhud meten krijgen. -31-

32 H f d s t u k 8 De Nieuwe Hanze Werkmgeving -32-

33 8.1 De Nieuwe Hanze Werkmgeving (DNHW) Del en definitie DNHW De Nieuwe Hanze Werkmgeving (DNHW) heeft als del de werkmgeving te verbeteren: In de huidige setting zijn werkplekken vaak ngebruikt. Dr een flexibele werkmgeving te creëren kan de benutting sterk verbeteren. De ruimtewinst die dit plevert kan wrden ingezet vr nderwijs en nderzek. Dr werkprcessen en de daarbij behrende variatie aan activiteiten te ndersteunen met vrzieningen en werkplekken die daar ged bij aansluiten. Dr een mgeving vrm te geven die kennisdelen ndersteunt (strategische delstelling HG). Uit evaluaties blijkt dat dcenten het fijn en effectief vinden m elkaar p deze manier vaker en gemakkelijker te ntmeten. Effect Dr invering van DNHW zal er een meer pen en dynamischere werkmgeving ntstaan met een grtere diversiteit aan werkplekken waardr kennisdelen tussen medewerkers en medewerkers en studenten vergrt wrdt. Daarnaast is een belangrijk vrdeel dat de ruimtewinst k daadwerkelijk ten gede zal kmen van het nderwijs en nderzek. Theretisch kan er circa 8000 m2 fn aan ruimte bespaard wrden, waarvan 4000 m2 p de campus en 4000 m2 in de stadslcaties. Deze ruimte wrdt ingezet vr de verwachte grei van lectraten en kenniscentra en vr leslkalen. Cnsequenties en bereikbaarheid Er is extra aandacht vr een ptimale bereikbaarheid van dcenten vr studenten. De Ankerplaatsen van de Schls zullen daar een belangrijke rl in spelen. Binnen een gebuw heeft een schl een eigen gebied/dmein waarbinnen de werkplekken gesitueerd zullen wrden. Het is mgelijk dat een dcent geen vaste werkplek meer heeft maar zijn werkplek zal altijd gesitueerd zijn binnen het gebied van de schl. Met de aanbesteding van nieuwe telefnie wrdt k de invering van LINK nderzcht. Met de invering van LINK wrdt een middel gebden m bereikbaarheid en flexibiliteit te faciliteren. Na invering kan iemand zien f iemand ingelgd is en f beschikbaar is. LINK zrgt er daarnaast vr dat de cmmunicatie (telefnie, mail, instant message) de gebruiker vlgt i.p.v. lcatie afhankelijk is. Dr invering van de nrm wrdt er ruimte bespaard binnen de bx 1A ruimten. Deze ruimte zal ingezet wrden vr nderwijsruimten en m de verwachtte grei van lectraten en kenniscentra p te vangen. Waardr er in verhuding minder financiële middelen naar huisvesting gaan en meer naar het nderwijs en nderzek. -33-

34 Plaats en mment Met DNHW wrdt de HG werkmgeving bedeld (dus niet een thuiswerkplek) DNHW wrdt ingeverd bij nieuwe prjecten f Business Cases: het mment valt samen met natuurlijke mmenten. Ruimtegebruik en -behefte In het algemeen wrdt de behefte aan ppervlakte van een werkplek gevrmd dr een cmbinatie van activiteiten die een bepaalde ppervlakte vragen (bureaus, kasten, etc.) en de bezetting (f aanwezigheid) p de werkplek. De Schls, Kenniscentra, Staven en Diensten zelf zullen dan k bij de pzet en inrichting van de mgeving sterk betrkken zijn, zij hebben zelf het beste zicht p hun eigen werkprcessen. De 10 m 2 nrm (mgerekend 15 m 2 bv/fte) heeft als del een kader aan te geven waarbinnen de eigen, specifieke inrichting vrm kan krijgen. Bij de ruimtebehefte vr de staven en bedrijven kunnen verschillen bestaan, bijvrbeeld dr veel medewerkers in buitendienst f dr bedrijfsspecifieke ruimten zals een ICT testruimte. De gemiddelde nrm is 10 m 2 fn per fte, een analyse naar werkprcessen en srt frmatie dient aan de tepassing ervan vraf te gaan. 8.2 Ruimtebesparing DNHW Rekenmdel De strategische huisvestingsvisie ( De Campus als Kennisarena, 2012) presenteert een verdeling van ruimten in Bxen, waarbij Bx IA bestemd is vr de (kantr)werkplekken vr medewerkers. Vr het verrichten van behefteanalyses is bij Bx IA uitgegaan van een gemiddelde ruimtebehefte van 10 m 2 fn per fte. Fn betekent functineel-nett ppervlakte en bestaat uit de nuttige, bruikbare ruimte, dus uitgeznderd de z.g. Bx-4 ruimten (gangen, trappen, sanitair, technische ruimten, cnstructie). Inclusief deze ruimten is een gemiddelde aangenmen van 15 m 2 BVO (Brut Vler Oppervlakte). De situaties waarp de nrm van tepassing is kunnen van elkaar verschillen. Het is een gemiddelde nrm die uitgaat van een grep van enkele tientallen medewerkers met daarbinnen een mix aan functies en activiteiten. Op individueel niveau zullen aanzienlijke verschillen bestaan, die p grepsniveau weer uit zullen middelen. De tepassing van de nrm zal daarm deskundig meten gebeuren. -34-

35 Theretische besparing inveren DNHW De besparing die dr inveren van De Nieuwe Hanze Werkmgeving bereikt kan wrden, bedraagt in ttaliteit m 2 fn. Dit is een theretische aanname, in werkelijkheid zullen niet alle bestaande gebuwen even efficiënt in te delen zijn. Zernike Campus Ttaal bx IA: m2 fn Aantal fte: Ruimtebehefte: x 10 m2 fn = m2 fn Verschil: = m2 fn Stadslcaties Ttaal bx IA: m2 fn Aantal fte: 500 Ruimtebehefte: 500 x 10 m2 fn = m2 fn Verschil: = m2 fn Ttaal HG = m2 fn -35-

36 H f d s t u k 9 H u i s s t i j l -36-

37 Het 3D huisstijlbek Het 3D huisstijlbek (pgesteld dr Delea Design) is een vertaling van de verschillende thema s uit de strategische huisvestingsvisie in beelden, met als del m schls en kenniscentra te inspireren bij de uitwerking van de visie naar cncrete tepassingen. In het verleden zijn buw- en interieurtrajecten veelal uitgeverd als p zich zelf staande prjecten. Dit paste in het streven naar autnmie en eigen dmeinen vr de verschillende Schls. Het beleid m van de HG meer een kennisgemeenschap te maken met kennisdelen als belangrijk uitgangspunt, leidt tt een behefte aan uitspraken ver gezamenlijke identiteit en een daarvan afgeleide huisstijl vr de huisvesting. De Huisvesting als Kennisarena cmbineert eigenheid vr Schls en Kenniscentra met gezamenlijkheid als het gaat m Campus-brede vrzieningen en algemene uitwisselbare nderwijsruimten. De gebuwen verschillen van elkaar en zullen tegelijkertijd een herkenbare HG uitstraling krijgen, als leden van een HG-familie. Daarentegen bestaat vr de verschillende schls de ruimte m een eigen identiteit aan te brengen, die aansluit bij de behefte van studenten en medewerkers en waarmee pleidingen zich kunnen differentiëren en prfileren. Elke ruimte en elk prject is uniek. Het is daarm nmgelijk en niet wenselijk m harde eisen te stellen aan de exacte uitvering. Het huisstijlbek geeft veel verschillende vrbeelden van thema s en mgelijkheden als het gaat m vrm, kleur en ruimten. In algemeenheid zal gewerkt gaan wrden vlgens het principe standaardisering waar mgelijk en maatwerk waar ndig. De vlgende uitgangspunten zullen bij nieuwe huisvestingprjecten gehanteerd wrden Crprate uitstraling van de HG in de huisvesting ndersteunen met behud van beleefde kleinschaligheid. Standaardisering van inkp (bijvrbeeld gelijke binnendeuren, binnenwerk-kzijnen en zveel mgelijk gestandaardiseerd meubilair). Onderwijsruimten, ict-werkplekken, prjectruimten, vergaderruimten, gangen en hallen, etc die niet schlgebnden zijn, krijgen een neutrale HG inrichting. De 3D-richtlijn vr nderwijsruimten; licht, rust, herkenbaarheid als nderwijsruimte. Daarnaast krijgt de ruimte als herkenbaarheid als HG-ruimte altijd een tets ranje die per ruimte gekzen kan wrden dr een architectnisch element, materiaalgebruik f een 2D tepassing. Diversiteit in nderwijsplekken aanbieden (prjectruimten, lunge- f atelierplekken). Deze diverse plekken hebben binnen één lcatie wel dezelfde aanblik en k hier geldt standaardisering waar mgelijk. Specifieke schl en kenniscentra accenten in de inrichting kunnen eenvudig wrden verwijderd f meeverhuisd bij wisseling/verhuizing van gebruikers. -37-

38 Nastreven van duurzaamheid (hergebruik, standaardisering, materiaalgebruik). Kenniscentra krijgen een eigen huisstijlkleur. Alle zes hebben één zichtbaar vrmgevingselement waardr zij als Kenniscentrum wrden herkend. Ze krijgen een zichtbare en tegelijkertijd ingetgen uitstraling in vrmgeving (fysiek element, kleur, materiaalgebruik) van de entree, de belettering wrdt cnfrm de (2D) huisstijlwijzer. Bij de entree wrden prducten van het kenniscentrum gepresenteerd in de vrm van shwcases. Algemene ruimten die in elk gebuw vrkmen zals kffieruimten, tiletten, algemene infbalies, cpy/print faciliteiten, wrden p een zelfde herkenbare manier een plek gegeven. Deze algemene ruimten uitveren vlgens een vraf gestelde standaard (kleurgebruik, materiaalgebruik, vrmgeving), zals bijvrbeeld elke algemene infbalie met vr 10% de kleur ranje bevatten. Alle verige zaken in het 3D huisstijlbek zijn richtinggevend. Het 3D huisstijlbek zal tegevegd wrden aan de (2D) huisstijlwijzer van de HG. Vr de tepassing van kleuren van schls en kenniscentra is de huistijlwijzer en wijzigingen daarin leidend. -38-

39 H f d s t u k 10 Vertaling naar het Masterplan -39-

40 Algemene uitgangspunten vr het Masterplan Uit de huisvestingsvisie en het huisvestingsplan zijn algemene uitgangspunten gedistilleerd vr het bepalen van prjecten in het Masterplan. In zijn algemeenheid gaat het m het realiseren van de uitgangspunten van de visie. Smmige uitgangspunten zijn in eerdere hfdstukken al aangegeven en wrden hier krt herhaald. Financiële kaders Maximaal te investeren ruimte vr Vastged is 68M vr de kmende 8 jaar; Daarnaast wrdt van 4M gereserveerd vr prijsstijgingen vr de kmende 8 jaar; Per prject wrdt een maximaal budget vastgesteld. Stimuleren van ntmeten dr spreiden van vrzieningen en clusteren per type (stad; binnen gebuw en campus ver terrein). Vergrten bedrijvigheid en dynamiek p de campus èn binnen afznderlijke gebuwen. Creëren van ankerplaatsen (kernen van Schls en Kenniscentra). Kenniscentra zichtbaarder binnen de HG gebieden. Hergreperen Schls/Kenniscentra p basis van synergie, maar alleen verhuizen/verplaatsen wanneer dit ndzakelijk is en zveel mgelijk Schls in dezelfde gebuwen huden. Centraliseren van bedrijven en staven. Centrum van de stad als gebied vr de kunsten. Zichtbaar maken van bijzndere resultaten en ideeën (shwcases, etalages etc). Diversiteit aan werkplekken wrdt gecreëerd vr zwel medewerkers als studenten. Efficiënt ruimtegebruik stimuleren. Lslaten van gebuwgrenzen wat betreft het rsteren. EAE inzetten als stimulans vr het ntwikkelen van de campus. Op de Campus geen uitbreiding van het ttale vlume, behudens vr de Energy Academy Eurpe (1.000 m2 autnme grei). Kwalitatief slechte gebuwen slpen f afstten indien ksten behuden en p kwaliteit brengen niet pwegen tegen ksten vr nieuwbuw. In de Tren vanaf de 4 e verdieping geen nderwijs meer. In gebuwen wrden aparte gebieden aangewezen met dynamiek/reuring kantren en werkplekken lkalen en stilteplekken. Functineel en ruimtelijk een lgische plek geven aan samen en apart f anders gezegd breed en diep. In het centrum van het gebuw interdisciplinaire prjecten f wisselend gebruik van een ruimte. He dieper het gebuw in, des te specialistischer, dieper het dmein. 3D huisstijlbek wrdt als huisstijl vr de huisvesting gebruikt. Binnen prjecten wrdt rekening gehuden met de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de MJA3 en EEP vr energiebesparing.

41 De huisvesting van de HG met een vrbeeld zijn vr duurzaamheid en maatschappelijke betrkkenheid. Binnen prjecten is daarm bijzndere aandacht hiervr en uitgangspunten vanuit het prject duurzame bedrijfsvering wrden meegenmen. Recent gebuwde en verbuwde gebuwen wrden niet gerenveerd wel nderhuden: Willem Alexander Sprtcentrum (WAS)`: pgeleverd in Marie KamphuisBrg (MKB): ingrijpend gerenveerd (2012). Brugsmabrg: gerenveerd (2009). Minerva Ged.Zuiderdiep; ingrijpend gerenveerd (2013). Preadiniussingel; ingrijpend gerenveerd (2012). Verder zijn de vlgende vastgestelde besluiten k als uitgangspunt genmen vr het Masterplan: Dans wrdt naar de Zernike Campus verplaatst. Verbuwing van het Prins Claus Cnservatrium. Buw Energy Academy Eurpe dr RUG, HG als huurder. Realisatie van EnTranCe dr de HG (visie en PvE wrden pgesteld) Invering bxenmdel en hanteren ruimtenrmen Vr het p te stellen Masterplan wrden vralsng de vlgende spelregels gehanteerd: Bx IA: inrichten cnfrm nrmering 10 m2 fn per 1 fte. Dit kmt ngeveer vereen met 15 m2 bv per fte. Vr de Schls neemt het huidige ruimtegebruik binnen Bx IA af, waardr extra ruimte vr nderwijsruimten f eventuele grei kenniscentra ntstaat. Bx IB: alle huidige ruimten blijven nveranderd (in m 2 s) tenzij dr middel van een Businesscase een wijziging wrdt aangetnd. Onderwijsruimten (Bx II) wrden beschuwd als vrij rsterbaar. Er zal ver de grenzen van de gebuwen heen wrden gersterd en Bx II ruimte is niet langer het dmein van Schls Bx III: Vrzieningen (in m 2 s) blijven p hfdlijnen p de campus gelijk, maar zullen wellicht p een andere plek gesitueerd wrden. Er wrdt ng geen rekening gehuden met grei van lectraten en kenniscentra. Vr het bepalen van plaats is uitgegaan van de huidige aantallen en heveelheid m 2 die zij gebruiken. Dr flexibiliteit in gebuwen in te buwen én de ruimtewinst die ntstaat dr inveren van DNHW kan dit pgevangen wrden

42 10.3 Afweging belang van prjecten In zijn algemeenheid wrden prjecten gewaardeerd vanuit drie verschillende invalsheken: 1.Strategische waarde (delstellingen huisvestingsvisie) 2.Gebruikers waarde (tevredenheid nu, explitatie) 3.Vastgedwaarde (is het pand bijvrbeeld ged verkpbaar) Meer uitgewerkt gaat het m de vlgende vier hfcriteria: 1.Cntinuïteit van nderwijs en nderzek 2.Kwaliteit van een gebuw 3.Financieel 4.Bijdrage aan de strategische huisvestingsdelen van de HG Deze criteria wrden gebruikt als een checklist. Indien een prject erg negatief scrt p één van de nderdelen is het een knck-ut criterium, maar indien een prject sterk bijdraagt aan slechts één van de nderdelen, dan kan dat tch een reden zijn m het prject dr te laten gaan en een hgere pririteit te geven ten pzichte van een ander prject. Masterplan Het strategisch huisvestingsplan (SHP) legt de verbinding tussen de strategische huisvestingsvisie (SHV) en het masterplan (MP). De cncrete prjecten zijn pgenmen in het masterplan, dat als separate rapprtage is pgesteld. Criteria De nderstaande criteria wrden gehanteerd bij de weging van het belang van een prject. 1. Cntinuïteit van nderwijs en nderzek In heverre draagt een prject bij aan het tekmstbestendig maken van de huisvesting van de HG? Vrbeeld: een prject vergrt de flexibiliteit (dr tevegen flexibel deel) waardr de HG beter in kan spelen p grei en krimp f p de nderwijs- en nderzeksvisie. 2. Kwaliteit van een gebuw Onderdelen waar p berdeeld wrdt zijn arb, cnditie van het gebuw, uitrustingsniveau, BREEAM (duurzaamheid) en flexibiliteit. 3. Financieel Kernwrden hierbij zijn: rendement, efficiency, flexibiliteit, tekmstbestendigheid, hgte van investering en hgte van de explitatielast en ecnmisch meest vrdelige keuze. Vrbeeld: een schl met veel specifieke nderwijsruimte zal minder snel verplaatst wrden dan een schl met algemeen uitwisselbare ruimten. 4. Bijdrage aan de strategische huisvestingsdelen van de HG In dit geval de bijdrage aan de huisvestingsvisie: kennisdelen, ntmeten, penheid, dynamiek, ndernemerschap, ankerplaats, shwcases. -42-

43 6 heden KennisCentra tekmst 1 Kennisarena heden tekmst 1 Bx-1: Thuisbasis Schls, KC s, Staven Versterken Kennisdelen dr penheid en ntmetingsplekken. (Het Nieuwe Hanze Werken) Plus Labs en praktijkruimten als Specials / smaakmakers A B Bx-1: Thuisbasis Dmeinen Schls Schls, KC s, Staven gedeelte buiten eigen dmein Versterken Kennisdelen dr gersterd penheid en ntmetingsplekken. (Het Nieuwe Hanze Werken) Plus Labs en praktijkruimten als Specials / smaakmakers A B Dmeinen Schls gedeelte buiten eigen dmein gersterd -43- Onderzek Akkrd van Grningen: - Energy: nieuwbuw Academy - Healthy Ageing: versterken samenwerken p A.Deusinglaan Overige KC s p herkenbare laagdrempelige plekken p Zernike, met interactie mgeving en elkaar. C Onderzek Onderzek Akkrd van Grningen: 6 KennisCentra - Energy: nieuwbuw Verstpt Academy in dmeinen Schls - Healthy Ageing: Daardr versterken wel verbinding nderwijs. samenwerken p A.Deusinglaan Overige KC s p herkenbare laagdrempelige plekken p Zernike, met interactie mgeving en elkaar. Schls gebruiken gedeelte tijd de nderwijsruimten nabij KC s, ivm verbinding nderwijs en flexibiliteit. C Onderzek 6 KennisCentra Verstpt in dmeinen Schls Daardr wel verbinding nderwijs. A D G E B E G A C Schls gebruiken gedeelte tijd de nderwijsruimten nabij KC s, ivm verbinding nderwijs en flexibiliteit. Bx-2: Algemene Onderwijsruimte Gebruik ver de (gebuw) grenzen heen. Betere match met behefte. Bx-2: Algemene Onderwijsruimte Gebruik ver de (gebuw) grenzen heen. Betere match met behefte. D F D Bx-3: Algemene Vrzieningen Kantines, Vrijplaats, Mediatheek, vr alle studenten. Clusteren en spreiden ivm ntmeten / dynamiek. Visie Campus = verzameling betekenisvlle plekken. E Bx-3: Algemene Campusvrzieningen Vrzieningen Kantines, Vrijplaats, Gezamenlijk: Mediatheek, mediatheek, sprt vr alle studenten. NB Clusteren Atrium = kantine en ecnmie spreiden ivm ntmeten / dynamiek. Visie Campus = verzameling betekenisvlle plekken. F E Campusvrzieningen Gezamenlijk: mediatheek, sprt NB Atrium = kantine ecnmie Schls Buiten Zernike SYT.MTW. geldt vr alle lcaties. Te nderzeken he fysiek / virtueel verbinden met HG en Stad Creative City Grningen F Schls Buiten Zernike Schls buiten Zernike SYT.MTW. Verpleegkunde, geldt vr alle lcaties. Gezndheidskunde, Te nderzeken Cnservatrium he fysiek / virtueel en Dans, Kunsten verbinden met HG en Stad Assen, Leeuwarden Creative City Grningen F Schls buiten Zernike Verpleegkunde, Gezndheidskunde, Cnservatrium en Dans, Kunsten Assen, Leeuwarden Staven / CVB Overhead gelijkhuden bij grei studenten Nieuwbuw Staven: kwaliteitsimpuls vwb w hgere bezetting. Reductie ca m2 in G Staven / CVB Staven / CVB Werkplekken verspreid, Ruimtegebruik subptimaal Prgnse Studenten G Overhead gelijkhuden bij grei studenten = taakstelling reductie verhead. Nieuwbuw Staven: kwaliteitsimpuls vwb werkplekcncept gecmbineerd met hgere bezetting. Reductie ca m2 inzetten vr KC s, etalages shwcases. Staven / CVB Werkplekken verspreid, Ruimtegebruik subptimaal nten B i j l a g e 1 Samenvatting Visie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008 Ruud de Mr Centrum Prgramma 2008 Ruud de Mr Centrum vr prfessinalisering van nderwijsgevenden Open Universiteit Nederland Inhudspgave Vrwrd 3 1 Inleiding 4 - Organisatie 4 - Algemeen financieel kader 4

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning

Begeleiding en Ondersteuning Begeleiding en Ondersteuning in EduArte Prcesleiders: Maaike Speijer Paula Rnday Prceseigenaar Vlg en Zrg: Bastiaan Smits Vrlpig dcument Versie 3.1 26 maart 2014 1 Leeswijzer Opdracht vr de grepen Vlg,

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers

Binden en boeien van vrijwilligers Binden en beien van vrijwilligers Op zek naar een excellent HRM-beleid vr SOB-vrijwilligers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

De ervaring is GOUD!!

De ervaring is GOUD!! HOGESCHOOL WINDESHEIM TE ZWOLLE - LECTORAAT BEWEGEN, GEZONDHEID EN WELZIJN IN SAMENWERKING MET RESPO INTERNATIONAL De ervaring is GOUD!! Rapprtage Mnitring en Evaluatie van de Methde van Resp Internatinal

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

D 3 K. VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN" EN WEST-BHABANT 7" Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^ Ingekomen op Q 3 ^5 2009

D 3 K. VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN EN WEST-BHABANT 7 Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^<oh. Diverse. o. nr. -v.-> Ingekomen op Q 3 ^5 2009 VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN" EN WESTBHABANT 7" Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^ Ingekmen p Q 3 ^5 29 MID I MA PZ OW BRW /BM Diverse Gg Gemeente Drimmelen T.a.v. het Cllege van Burgemeester

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant Onderwijsbeleid en criteria vr cgnitief meer- en hgbegaafde leerlingen binnen nderwijsstichting Spaarnesant Datum : 15 maart 2012 Status : Cnceptversie Dr : Marianne Eimers- de Lange Prjectleider Excellentie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schlndersteuningsprfiel OSG Willem Blaeu te Alkmaar 1. Inleiding Het schlndersteuningsprfiel is als het ware een ft van de stand van zaken en bevat tevens de ambities van de schl. Het biedt de uders de

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB)

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB) Samenwerkende Aptheken Bllenstreek (SAB) Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Bewust en veilig geneesmiddelen gebruik ten beheve van uw gezndheidswinst, dichtbij huis in de Bllenstreek

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing Het besluitvrmingsprces rnd IT-utsurcing David Slg Js Geerken Pstdctrale pleiding tt Register EDP Auditr Scriptie-begeleider: Bart Bkhrst September 2010 Vrije Universiteit Faculteit der Ecnmische Wetenschappen

Nadere informatie